EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s) : 07/13/26 F Faillissementsdatum : 29 januari 2013 Rechter-commissaris : mr. J.M. Marsman Curator : mr. W.B. Bruins Verslagnummer : 7 Verslagdatum : 2 oktober 2014 Verslagperiode : 16 juli 2 oktober 2014 Activiteiten onderneming De besloten vennootschap Passi Flora BV, hierna te noemen Passi Flora, is onder nummer ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel Oost Nederland. De vennootschap is bij notariële akte op 28 december 1992 opgericht te Terneuzen onder de naam Burema Management BV. Sedert 30 mei 2001 worden alle aandelen gehouden door de heer Herman Alberts. De handelsnaam is statutair gewijzigd op 9 oktober 2001 in Passi Flora BV (gedeponeerd op 15 oktober 2001) nadat de aandeelhoudersvergadering daartoe had besloten op 13 juli Tevens is toen besloten om de statutaire zetel van Terneuzen naar Zwolle te verplaatsen en het doel van de vennootschap te wijzigen. De bedrijfsomschrijving in het KvK-uittreksel luidt thans: De inkoop en verkoop en de handel in bloemen, kadoartikelen en daaraan verwante produkten, zomede andere produkten die van belang zijn of kunnen zijn voor de vennootschap. De vennootschap exploiteerde een bloemzaak met drie filialen, waarvan twee in Zwolle en één in Nijverdal. De bestuurder van de vennootschap is de heer Herman Alberts, geboren op 17 september 1949 te Vriezenveen en thans wonende te Zwolle. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt fl ,= ( ,05). Hiervan is fl ,- ( ,21) geplaatst en gestort. Omzetgegevens Blijkens de meest recente jaarstukken bedroeg de netto-omzet in de volgende jaren: ,= ,= ,= ,= Personeel gemiddeld aantal Er waren bij Passi Flora in het jaar voor faillissementsdatum zes werknemers in dienst, waaronder twee stagiaires, verspreid over de drie winkelfilialen. Bestede uren in verslagperiode Over de periode 29 januari 2013 tot en met 28 februari 2013 zijn door de curator 47:29 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. E.A.M. Claassen heeft in deze periode 0:30 uren aan het faillissement besteed. 1

2 Kantoorgenote mr. L. Pieters heeft in totaal 11:55 uren aan de afwikkeling van het faillissement besteed. Insolventiemedewerkster M. Poppinga heeft geen tijd besteed. Over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2013 zijn door de curator 31:42 uren aan het faillissement besteed. Insolventiemedewerkster M. Poppinga 1:11 uren aan het faillissement besteed. Over de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2013 zijn door de curator 6:31 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. E.A.M. Claassen heeft in deze periode 0:15 uren aan het faillissement besteed. Insolventiemedewerkster M. Poppinga 0:38 uren aan het faillissement besteed. Over de periode 1 september tot en met 31 december 2013 zijn door de curator 10:31 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. E.A.M. Claassen heeft in deze periode 0:22 uren aan het faillissement besteed. Insolventiemedewerkster M. Poppinga 0:28 uren aan het faillissement besteed. Wat betreft de specificatie en verantwoording van de door de curator en zijn kantoorgenoten verrichte werkzaamheden sedert faillissementsdatum, wordt de rechter-commissaris kortheidshalve verwezen naar de aan de begeleidende vertrouwelijke brief gehechte urenspecificatie. Over de periode 1 januari tot en met 31 maart 2014 zijn door de curator 5:29 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. E.A.M. Claassen heeft in deze periode geen tijd aan het faillissement besteed. Insolventiemedewerkster M. Poppinga 0:10 uren aan het faillissement besteed. Over de periode 1 april tot en met 30 juni 2014 zijn door de curator 1:45 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. E.A.M. Claassen heeft in deze periode 0:05 uren aan het faillissement besteed. Insolventiemedewerkster M. Poppinga heeft geen tijd aan het faillissement besteed. Over de periode 1 juli tot en met 30 september 2014 zijn door de curator 13:12 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. E.A.M. Claassen heeft in deze periode geen tijd aan het faillissement besteed. Insolventiemedewerkster M. Poppinga heeft 0:10 uren aan het faillissement besteed. 1 Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Alle aandelen worden gehouden door de heer Alberts, wonende te Zwolle die tevens enig bestuurder van de vennootschap is. De onderneming kende geen Raad van Commissarissen of een Ondernemingsraad. 1.2 Winst en verlies Het resultaat van de onderneming vóór belastingen bedroeg in de achtereenvolgende jaren: / ,= / ,= / ,= / ,= 1.3 Balanstotaal De balanstotalen bedroegen ultimo: ,= ,= ,= ,= 2

3 1.4 Lopende procedures Op faillissementsdatum was de onderneming niet meer betrokken in enige gerechtelijke procedure. Kort voor de faillissementsaangifte door Alberts, op 8 januari 2013, had de Kantonrechter te Zwolle een uitspraak gedaan in een huurkwestie met de verhuurder van het winkelpand in het centrum van de wijk AA-landen te Zwolle. De verhuurder was de besloten vennootschap UIP IV B.V. De uitkomst van deze procedure was voor Passi Flora nadelig. Bij vonnis is de huurovereenkomst ontbonden. Daarnaast werd Passi Flora veroordeeld om het pand te ontruimen en de opgelopen huurachterstand van ,66 aan de verhuurder te voldoen. 1.5 Verzekeringen Passi Flora had de gebruikelijke verzekeringen afgesloten via assurantiekantoor Bons & Hofsté te Hengelo. De curator heeft om een overzicht van alle verzekeringen verzocht. Nu de onderneming niet wordt voortgezet, zal de curator tot beëindiging van de verzekeringen overgaan en om restitutie van premies verzoeken als blijkt dat er premies vooruit zijn betaald. Diverse noodzakelijke verzekeringen zullen op last van de bank / pandhouder worden voortgezet voor de duur van het liquidatietraject. Er zijn geen premierestituties te verwachten. 1.6 Huur De onderneming huurt winkelruimtes in de winkelcentra van de wijken AA-landen (De Dobbe nr. 49) en Stadshagen (De Wade nr. 2) te Zwolle. Daarnaast huurt Passi Flora een bedrijfsruimte aan de Paxtonstraat nr. 3A op bedrijventerrein Marslanden, eveneens in Zwolle. Dit pand werd gebruikt als centraal distributiepunt voor de drie winkels. De huurovereenkomst van de ruimte in AA-landen was reeds vóór faillissement door gerechtelijke tussenkomst beëindigd. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de overige twee huurovereenkomsten opgezegd tegen 30 april Oplevering van de diverse ruimtes heeft in de voorbije periode plaatsgevonden. 1.7 Oorzaak faillissement Volgens de heer Alberts kent het faillissement meerdere oorzaken. De heer Alberts noemt in dit verband specifiek een geschil met de verhuurder en de gemeente Zwolle over de plaatsing van een bloemenkraam (en later een tweede) in het centrum van Stadshagen, het handelen van de bank in Nijverdal bij de financiering van een pand alsmede een geschil met de verhuurder van de winkelruimte in AA-landen. Dit laatste vormde in ieder geval de directe aanleiding voor de eigen faillissementsaangifte. Passi Flora werd door de Kantonrechter veroordeeld tot betaling van een forse huurachterstand, te weten een bedrag van ,66. Aan dit vonnis kon Passi Flora niet voldoen. Daarvoor ontbraken de financiële middelen terwijl te voorzien was dat op korte termijn deze ook niet konden worden verkregen uit de te behalen omzet of op andere wijze, bijvoorbeeld een financiering. De curator zal de door Alberts genoemde oorzaken nader onderzoeken. Feit is evenwel dat de onderneming al jaren verlieslijdend was. Als oorzaak hiervoor wordt het inkrimpen van de markt ten gevolge van de economische crises genoemd. Dit heeft tot liquiditeitsproblemen geleid. De oorzaak van het faillissement is gelegen in een slechte financiële situatie ten gevolge van de algehele economische crisis. Dit heeft de voorbije jaren tot een drastische omzetdaling geleid van de drie vestigingen met liquiditeitsproblemen tot gevolg. 3

4 2 Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Op faillissementsdatum stonden nog zes werknemers onder contract van de onderneming waaronder twee stagiaires. 2.2 Aantal in jaar vóór faillissement In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er zes werknemers in dienst bij de onderneming. 2.3 Datum ontslagaanzegging De curator heeft de werknemers en voor zover vereist ook de twee stagiaires, op 31 januari 2013 met machtiging van de rechter-commissaris schriftelijk ontslag aangezegd. De betreffende werknemers zijn gewezen op hun rechten en geadviseerd contact op te nemen met het UWV te Zwolle en in Groningen. 3 Activa 3.1 Onroerende zaken Passi Flora is eigenaar van een bedrijfspand met bovenwoning aan de Grotestraat nr. 196 en 196A te Nijverdal, gemeente Hellendoorn. Dit pand is belast met een recht van hypotheek van de Rabobank West Twente. Het bedrijfspand met de bovenwoning is inmiddels getaxeerd en zal in opdracht van de bank via makelaar TML te Nijverdal in de verkoop worden gedaan. Het pand te Nijverdal staat inmiddels in de onderhandse verkoop. De vraagprijs is gesteld op ,=. Het pand staat nog steeds in de onderhandse verkoop. De curator overweegt de Rabobank een termijn ex. artikel 58 lid 1 FW te stellen. Het pand te Nijverdal is nog niet verkocht. De curator zal de Rabobank ex art. 58 lid 1 FW een termijn van 2 maanden stellen om tot verkoop te komen. De Rabobank heft besloten het pand openbaar te verkopen op een regioveiling. Daartoe is aan notariskantoor CMS Derks Star Bussmann NV opdracht gegeven. De veiling zal in principe op 2 september 2014 plaatsvinden. Gelet op het vorenstaande is besloten af te zien van het stellen van een termijn ex art. 58 lid 1 FW. Het bedrijfspand met bovenwoning is voor de veiling uit alsnog onderhands verkocht voor een bedrag van ,= k.k. De levering vond plaats op 15 augustus De met de bank overeengekomen boedelbijdrage van 2.000,= excl. BTW ( 2.420,= incl.) is op de faillissementsrekening bijgeschreven. 3.2 Bedrijfsmiddelen Beschrijving De bedrijfsmiddelen van Passi Flora bestaat uit winkelinventaris en enkele computers en kantoormeubelen. Ter bepaling van de onderhandse- en executiewaarde van de genoemde bedrijfsmiddelen is door Cees Lubbers Veilingen & Taxaties BV te Zwolle een taxatie uitgevoerd. Bij de taxatie is eveneens de nog aangetroffen voorraad meegenomen. 4

5 De bedrijfsmiddelen inclusief de resterende voorraden zullen in opdracht van de bank door BVA- Auctions BV worden geveild. De opbrengst van de bedrijfsmiddelen is na aftrek van een boedelbijdrage geheel bestemd voor de Rabobank als pandhouder. 3.3 Verkoopopbrengst Nog niet te zeggen. De bedrijfsmiddelen zijn inmiddels geveild en uitgeleverd. Tezamen met de voorraad heeft dit tot een netto-opbrengst geleid van 2.915,70. De winkelvoorraad en de inventaris van de drie vestigingen zijn door BVA Auctions in opdracht van de bank en de curator geveild. Dit heeft tot een opbrengst van 5.735,= geleid. Na aftrek van de veilingkosten ad 2.819,30 resteert een bedrag van 2.915,70 door de boedel en de bank te verdelen. De opbrengst van de inventaris komt de boedel toe, die van de voorraad aan de bank. De voorraad en de inventaris zijn niet apart verkaveld. Met de bank is de curator overeengekomen de opbrengst (en ook de kosten) te verdelen in de verhouding van de getaxeerde executiewaardes van de inventaris en de voorraad. Wanneer daarbij tevens rekening wordt gehouden met de taxatiekosten, komt de boedel per saldo een bedrag van 798,23 toe. De opbrengst voor de bank bedraagt 423,47. De bank is gevraagd de opbrengst voor de boedel naar de faillissementsrekening over te maken. De bank heeft het hiervoor vermelde bedrag nog niet voldaan. De curator zal de bank daartoe sommeren. Het bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening bijgeschreven. 3.4 Boedelbijdrage Nog niet te zeggen. De boedelbijdrage is verdisconteerd in de toegepaste verdeelsleutel. 3.5 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing wegens het ontbreken van fiscale schulden. Gelet op een te verwachten aanslag ex art. 29 lid 2 Wet OB is dit wel van toepassing. Voorraden/onderhanden werk 3.6 Beschrijving Er was op faillissementsdatum sprake van een voorraad houdbare- en niet houdbare producten, verspreid over vier locaties. 3.7 Verkoopopbrengst De curator heeft de winkel in Stadshagen nog enkele dagen opgehouden teneinde zoveel mogelijk voorraad alsnog verkocht te krijgen. In een volgend verslag zal meer duidelijkheid gegeven kunnen worden over de opbrengst van deze verkoop. Verkoop van de nog aanwezige voorraad tezamen met de inventaris heeft tot een opbrengst voor de boedel geleid van 2.915,70. 5

6 Zie hiervoor onder Boedelbijdrage Niet van toepassing. Andere activa 3.9 Beschrijving Bestelbus Passi Flora maakte gebruik van een bestelbus van het merk Citroen. Deze auto was in gebruik op basis van een financial leaseovereenkomst met Mercedes Benz Financial Services. De curator zal in overeenstemming met de leasemaatschappij deze auto verkopen. De opbrengst komt na aftrek van de resterende leasetermijnen aan de boedel toe. De bestelbus is door de leasemaatschappij uiteindelijk zelf verkocht nadat was gebleken dat na voldoening van de slottermijnen er geen saldo zou resteren voor de boedel. Huur bovenwoning Nijverdal In de bovenwoning te Nijverdal woont de dochter van de heer Alberts. Zij verblijft daar op basis van een huurovereenkomst. Per maand is zij aan kale huur een bedrag van 575,- verschuldigd. De huurder heeft aangegeven de woning per 1 maart 2013 te zullen verlaten. Over de periode tot datum van verhuizing is zij wel een vergoeding verschuldigd aan de boedel zo heeft de curator haar laten weten. In totaal is een bedrag van 575,= op de faillissementsrekening ontvangen van de huurder. Het pand is inmiddels ontruimd en staat in opdracht van de bank in de verkoop. Vordering op de gemeente Zwolle Passi Flora heeft medio 2012 met de gemeente Zwolle afspraken gemaakt over vergoeding van omzetderving ten gevolge van de plaatsing van een bloemenkraam in de directe nabijheid van de winkel in Stadshagen. De curator heeft deze vordering in onderzoek en hoopt in een volgend verslag hierover nadere informatie te kunnen verstrekken. De curator heeft deze vordering nog in onderzoek. Een accountant is gevraagd een kostenraming te maken voor het in kaart brengen van de omzet- en winstderving over de periode april 2010 april De accountant is gevraagd de omzet- en winstderving in kaart te brengen. Op basis daarvan zal de curator in overleg met de gemeente Zwolle treden over een passende compensatie. Bij het uitgaan van dit faillissementsverslag is de curator nog in afwachting van deze begroting. Met de bank zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten hiervan. De accountant heeft de cijfers nog niet gereed. Ik ben hiervan nog in afwachting. Ik verwacht deze binnen enkele weken te ontvangen. De curator beschikt nog steeds niet over de gevraagde gegevens, ondanks herhaaldelijk daarop aangedrongen te hebben. De curator is afhankelijk van de rapportage voor het indienen van een concrete claim bij de gemeente Zwolle. De accountant heeft inmiddels verslag gedaan van zijn bevindingen. Ik zal deze met de bank bespreken. In het volgende verslag zal ik melding doen van eventuele gevolgen die hieraan verbonden zullen worden. 6

7 Op basis van de onderzoeksresultaten van de accountant is door de bank en de curator gezamenlijk besloten af te zien van het treffen van maatregelen tegen de gemeente. Dit is onder meer gelet op daarmee gepaard gaande kosten niet in het belang van de boedel geoordeeld. De kosten van de accountant ad 1.232,69 zijn voor conto van de bank gekomen conform afspraak. Deze zijn via de boedel betaald Verkoopopbrengst Nog niet te zeggen. 4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Blijkens de debiteurenadministratie bedroeg het openstaande debiteurensaldo op faillissementsdatum nominaal 9.158,90. Dit saldo is opgebouwd uit veelal kleine bedragen. Veel debiteuren zullen de voorbije weken hebben betaald of zullen dat uit eigen beweging de komende weken nog doen. Van de openstaande debiteuren bleek een aanzienlijk aantal reeds voor faillissementsdatum te hebben getaald. De betalingen zijn niet meer geboekt. Ook na faillissement hebben diverse debiteuren uit eigen beweging openstaande facturen nog betaald. De curator is doende in kaart te brengen wat thans het nog openstaande debiteurensaldo is. In het volgende verslag volgt hierover nadere informatie. De pandhouder heeft reeds aangegeven verdere incassomaatregelen zinloos te achten gelet op de hoogte van de afzonderlijke openstaande facturen. Op 14 februari 2013 bedroeg blijkens de administratie het debiteurensaldo nominaal 9.158,00. Voor zover de curator tot dusverre heeft kunnen nagaan is hiervan vóór en ná faillissementsdatum in totaal 2.712,74 voldaan, zodat uitgaande van de debiteurenlijst - per saldo nog een bedrag van 6.445,26 open staat, verdeeld over 71 debiteuren. Verdere incassomaatregelen zijn niet in het belang van de boedel geoordeeld. 4.2 Opbrengst Nog niet te zeggen. De curator heeft dit in onderzoek. Zie hiervoor onder Boedelbijdrage Met de bank is de curator een boedelbijdrage conform de separatistenregeling overeen gekomen. Nog niet te zeggen. De curator zal voor de Rabobank een eindafrekening maken en daarbij de overeen gekomen boedelbijdrage meenemen. 7

8 5 Bank/zekerheden 5.1 Bankkrediet Passi Flora bankierde bij de Rabobank West Twente. De omvang van de kredietfaciliteit bij deze bank bedroeg volgens opgave van de bank op faillissementsdatum in totaal ,17. Hier komen de uitwinningskosten nog bij. Dit bedrag vloeit voort uit diverse kredietovereenkomsten, waaronder een tweetal hypothecaire geldleenovereenkomsten van oorspronkelijk groot ,= en een rekening courant krediet à ,=. Passi Flora is daarnaast aangesproken tot betaling op grond van een tweetal door verhuurders getrokken bankgaranties voor een bedrag van in totaal ,=. Passi Flora hield daarnaast een betaalrekening aan bij de Deutsche Bank onder nummer Op 7 februari 2013 bedroeg het saldo op deze rekening 5.737,72. Dit bedrag is overgeboekt naar de faillissementsrekening. De curator gaat na wat het saldo was op faillissementsdatum. Een debetstand was niet mogelijk op deze rekening. Abusievelijk is in een eerder verslag vermeld dat het saldo van de bankrekening bij de Deutsche Bank met nummer op faillissementsdatum 5.787,72 bedroeg. Het betrof echter een andere bankrekening van Passi Flora bij de Deutsche Bank met nummer De bankrekening met nummer vertoonde op 1 september een saldo van 5.801,47. Dit saldo is inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening. 5.2 Beschrijving zekerheden Door Passi Flora zijn aan de Rabobank de volgende zekerheidsrechten verstrekt: - 1 e hypothecaire inschrijving tot een bedrag van ,- op het pand in Nijverdal aan de Grotestraat 196 en 196A; - Pandrecht van transportmiddelen, inventaris, voorraden en vorderingen. 5.3 Separatistenpositie De bank heeft aangegeven haar rechten als pandhouder uit te willen winnen. In overleg met de bank zijn inmiddels taxateurs ingeschakeld voor de roerende en onroerende zaken. Op basis van het taxatierapport met betrekking tot de bedrijfsmiddelen en de voorraad is door de bank besloten BVA Auctions opdracht te geven tot veiling over te gaan. Ik ben nog in afwachting van het taxatierapport van het pand te Nijverdal. Het pand aan de Grotestraat te Nijverdal is inmiddels getaxeerd door Ten Hag Makelaarsgroep in opdracht van de Rabobank. Het pand zal via Makelaar TML worden verkocht. 5.4 Boedelbijdrage De curator is een boedelbijdrage overeen gekomen van 10% van de opbrengst van de verkoop van roerende zaken. Voor de incasso van de debiteuren is een bijdrage overeen gekomen conform de seperatistenregeling. De boedelbijdrage in verband met de verkoop van de verpande voorraad is verdisconteerd in de opbrengst van de veiling van de bodemzaken. Zie hiervoor onder 3.3. De curator is doende een bijdrage in verband met de incasso van debiteuren te berekenen. In het volgende verslag volgt hierover nadere informatie. 8

9 Zie hiervoor onder 4.3. Met de bank is een boedelbijdrage van 2.420,= incl. BTW overeengekomen bij verkoop van het pand te Nijverdal. Dit bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening bijgeschreven. 5.5 Eigendomsvoorbehoud Er is tot op heden bij de curator geen beroep op een eigendomsvoorbehoud binnen gekomen. Ik verwacht deze ook niet. Alle voorraad werd door Passi Flora volgens Alberts altijd direct betaald. 5.6 Reclamerechten Niet van toepassing. 5.7 Retentierechten Er zijn tot op heden bij de curator geen beroepen op retentierechten binnen gekomen. 6 Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden De exploitatie van de onderneming was op de locaties in Nijverdal en in het winkelcentrum van AAlanden feitelijk al enige tijd voor faillissementsdatum gestaakt. Passi Flora ontbrak het aan middelen om deze open te houden. De winkel in Stadshagen was op faillissementsdatum nog open. De curator heeft deze nog enkele dagen, tot en met 2 februari, open gehouden in een poging zoveel mogelijk voorraad van met name niet-houdbare producten, alsnog te verkopen. De winkel van Passi Flora in het winkelcentrum van Stadshagen te Zwolle is in overleg met de curator nog enkele dagen open gebleven met als doel de uit de beide vestigingen te Zwolle verzamelde voorraad niet-houdbare bloemen alsnog te verkopen. Dit heeft tot een bescheiden opbrengst geleid. De curator onderzoekt hoe groot de omzet exact is geweest die hiermee is behaald en welke op de betaalrekening bij de Deutsche Bank is bijgeschreven. Ik heb dit nog in onderzoek. Ik beschik nog niet over alle benodigde bankafschriften. Het onderzoek duurt voort. In het volgende verslag zal melding worden gedaan van de netto-opbrengst. De verkoop van bloemen kort na de faillissementsdatum heeft in totaal een bedrag van 883,97 incl. 21% BTW opgeleverd. 6.2 Financiële verslaglegging Een financieel verslag zal bij een volgende verslag worden ingediend. Een eerste tussentijds financieel verslag is aangehecht. Een tweede tussentijds financieel verslag is aangehecht. Een derde tussentijds financieel verslag is aangehecht. Een vierde tussentijds financieel verslag is aangehecht. 9

10 Een vijfde tussentijds financieel verslag is aangehecht. Een voorlopig financieel eindverslag is aangehecht. Doorstart 6.3 Beschrijving Niet van toepassing. 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De dagelijkse administratie werd door de dochter van de heer Alberts gevoerd. De belegstukken en de verwerkte administratie werden periodiek aan de boekhouder van Passi Flora, Berndsen Schutten Roelofs accountants en belastingadviseurs te Borne, ter verdere verwerking aangeboden. Dit kantoor was tevens belast met het opstellen van de jaarstukken. De curator heeft de vraag of is voldaan aan de boekhoudplicht in onderzoek. In een volgend verslag volgt hierover nadere informatie. De curator heeft dit nog in onderzoek. Op basis van de aangedragen administratie konden de rechten en plichten alsmede de vermogenspositie van de onderneming op faillissementsdatum door de curator in voldoende mate worden gekend. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2010 is op 27 januari 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening over 2011 was op faillissementsdatum al wel gereed maar nog niet gedeponeerd. De curator gaat na of voorgaande jaarstukken eveneens tijdig zijn gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Er is door de accountant in de jaarrekeningen van 2009 t/m 2011 een samenstellingsverklaring afgegeven. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Aan de stortingsplicht van de aandelen is blijkens het aandelenregister voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator heeft dit in onderzoek. 10

11 Het onderzoek duurt voort. De curator is vooralsnog niet gebleken dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. 7.6 Paulianeus handelen De curator heeft dit in onderzoek. Tot dusverre heb ik geen aanleiding te veronderstellen dat sprake is (geweest) van enig paulianeus handelen. Van enig paulianeus handelen is de curator niet gebleken. 8 Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Voor zover thans te overzien, worden de boedelvorderingen gevormd door salaris en verschotten curator, de huur c.q. gebruiksvergoeding van de bedrijfsruimtes over de opzegperiode alsmede een deel van het overgenomen salaris dat het UWV over de opzegperiode van de werknemers heeft uitbetaald. De boedelvordering van het UWV bedraagt 6.939,37. Ongewijzigd. 8.2 Preferente vordering fiscus Passi Flora had blijkens opgave van de fiscus op faillissementsdatum geen belastingschulden en was bij met de aangiftes omzet-, loon- en vennootschapsbelasting. De fiscus heeft (nog) geen vordering ter verificatie ingediend. De fiscus heeft ter verificatie een vordering ingediend van 129,-. Ongewijzigd. 8.3 Preferente vordering UWV Van het UWV is tot dusverre nog geen opgave ontvangen. Ik verwacht die opgave zodra de aanspraken van de voormalige werknemers op grond van de Loongarantieregeling zijn verwerkt. Het UWV heeft een preferente vordering ter verificatie ingediend van , Andere preferente crediteuren Tot dusverre zijn de curator geen andere preferente schuldeisers gebleken. 11

12 8.5 Aantal concurrente crediteuren De insolventiemedewerker, mevrouw ir. Poppinga, is momenteel doende een inventarisatie te maken van alle schuldeisers. Een lijst van voorlopig erkende schuldeisers zal als bijlage aan het volgende verslag worden gehecht. Een lijst van voorlopig erkende crediteuren is als bijlage aangehecht. In totaal hebben tot dusverre elf concurrente crediteuren een vordering ter verificatie ingediend. Het aantal concurrente crediteuren dat een vordering heeft ingediend bedraagt thans dertien. Het aantal concurrente crediteuren dat een vordering heeft ingediend bedraagt thans veertien. Ongewijzigd. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Een crediteurenlijst is opgevraagd bij de heer Alberts maar nog niet volledig verkregen. De concurrente crediteurenlijst sluit voorlopig op 5.300,94. De concurrente crediteurenlijst sluit voorlopig op ,32. De lijst van concurrente crediteuren sluit op ,82. De lijst van concurrente crediteuren sluit thans op ,29. Ongewijzigd. De lijst van concurrente crediteuren sluit op , Verwachte wijze van afwikkeling De komende verslagperiode zullen de bedrijfsmiddelen worden geveild. Alsdan zullen ook de verschillende bedrijfsruimtes worden ontruimd en ter beschikking kunnen worden gesteld aan de verhuurders. 9 Overig De curator zal de komende verslagperiode verder overleg hebben met de bank over uitwinning van haar rechten en met name de verkoop van het pand in Nijverdal en de incasso van debiteuren. Voorts heeft de afspraak met de gemeente Zwolle over omzetderving de bijzondere aandacht van de curator en zal hij met diverse betrokkenen in contact treden. De komende verslagperioden zal de curator zich concentreren op de verkoop van het pand in Nijverdal, de vordering op de gemeente Zwolle en het onderzoek naar de administratie van curanda. Ik verwacht hiervoor nog zeker enkele maanden nodig te hebben. De eerder vermelde punten hebben ook de komende verslagperiode nog de aandacht van de curator. Nu alle activa te gelde zijn gemaakt kan het faillissement worden afgewikkeld. Na voldoening van de boedelkosten resteert er geen saldo meer voor de overige crediteuren, zodat ik het faillissement hierbij aandraag om te worden afgewikkeld bij gebrek aan baten ex art. 16 FW. Een voorlopig financieel eindverslag is als bijlage aan dit verslag gehecht. 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Gelet op het vermelde onder 8.7 kan hierop thans geen antwoord worden gegeven. 12

13 9.2 Plan van aanpak Zie hiervoor onder Indiening volgend verslag Uiterlijk 11 december 2013 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen. Uiterlijk 7 april 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen. Uiterlijk 11 juli 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen. Uiterlijk 15 oktober 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen. Er volgt geen verslag meer. Dit is het eindverslag. 10 Faillissementsrekening Bij de ABN AMRO is een faillissementsrekening geopend onder nummer Er zijn nog geen bankafschriften ontvangen. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt ,15. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt 3.769,01. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt 2.359,79. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt 2.363,43. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt 4.789, Tussentijds financieel verslag Een tussentijds financieel verslag zal aan het volgende verslag worden gehecht. Een eerste tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht. Een tweede tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht. Een derde tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht. Een vierde tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht. Een vijfde tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht. Een voorlopig financieel eindverslag is aangehecht. Zwolle, 2 oktober 2014 mr. W.B. Bruins Curator 13

14 Bijlagen: - crediteurenlijst - kopie bankafschriften - financieel verslag 14

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET de besloten vennootschap EUROCORE INVESTMENT BV, gevestigd te (8334 RW) Tuk, gemeente Steenwijkerland, aan de Tukseweg 146; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BV NEDERLANDSE AUTOMATEN ONTWIKKELING (N.A.O.), statutair gevestigd te Dedemsvaart,

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STEV INTERIEUR- & PROJECTBOUW BV, statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET de besloten vennootschap EUROCORE HOLDING BV, gevestigd te (8334 RW) Tuk, gemeente Steenwijkerland, aan de Tukseweg 146; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap WHEELS MARKETING BV, gevestigd aan de Gildestraat 17 te (8263 AH) Kampen;

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap WHEELS MARKETING BV, gevestigd aan de Gildestraat 17 te (8263 AH) Kampen; VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap WHEELS MARKETING BV, gevestigd aan de Gildestraat 17 te (8263 AH) Kampen; Faillissementsnummer : C/08/15/405

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap CONCEPT@WORK BV, tevens h.o.d.n. I-Motive Kampen, gevestigd en kantoorhoudende te (8263 AH) Kampen aan de Gildestraat

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap Dé Praktijktrainers BV, statutair gevestigd en zaakdoende te (7711 XA) Nieuwleusen, gemeente Dalfsen aan de Burgemeester

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap Dé Praktijkcoach BV, statutair gevestigd en zaakdoende te (7711 XA) Nieuwleusen, gemeente Dalfsen aan de Burgemeester

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Big L Jeans Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1353 BC) Almere,

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap FirmXperts BV, statutair gevestigd en zaakdoende te (8011 CT) Zwolle aan de Burgemeester van Roijensingel

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. De besloten vennootschap A & C COMPUTERS B.V., gevestigd te (8011 TL) Zwolle aan de Nieuwstraat 5-7;

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. De besloten vennootschap A & C COMPUTERS B.V., gevestigd te (8011 TL) Zwolle aan de Nieuwstraat 5-7; In het faillissement van: VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET De besloten vennootschap A & C COMPUTERS B.V., gevestigd te (8011 TL) Zwolle aan de Nieuwstraat 5-7; Faillissementsnummer(s) : C/08/13/766

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap Het Praktijkcollege BV, statutair gevestigd en zaakdoende te (7711 XA) Nieuwleusen, gemeente Dalfsen aan de Burgemeester

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. De besloten vennootschap IJZEBRINK GROEP BV, gevestigd te (7731 GA) Hardenberg aan de Handelsstraat nr.

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. De besloten vennootschap IJZEBRINK GROEP BV, gevestigd te (7731 GA) Hardenberg aan de Handelsstraat nr. VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap IJZEBRINK GROEP BV, gevestigd te (7731 GA) Hardenberg aan de Handelsstraat nr. 22; Faillissementsnummer(s) :

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BV NEDERLANDSE AUTOMATEN ONTWIKKELING (N.A.O.), statutair gevestigd te Dedemsvaart,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADAD Productions B.V., gevestigd te (1078 XG) Amsterdam, aan de Zoomstraat

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. De besloten vennootschap IJZEBRINK GROEP BV, gevestigd te (7731 GA) Hardenberg aan de Handelsstraat nr.

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. De besloten vennootschap IJZEBRINK GROEP BV, gevestigd te (7731 GA) Hardenberg aan de Handelsstraat nr. VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap IJZEBRINK GROEP BV, gevestigd te (7731 GA) Hardenberg aan de Handelsstraat nr. 22; Faillissementsnummer(s) :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement de besloten vennootschap A.P. van der Heijden B.V., tevens handelend onder de naam Van der Heijden Herenmode, statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

: De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011

: De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 23 december 2011 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap Verhuur- en Transportbedrijf T. Brouwer BV, statutair gevestigd en zaakdoende te (8281 JJ) Genemuiden, gemeente

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap TIMBOR BEHEER BV, gevestigd aan de Gildestraat 17 te (8263 AH) Kampen;

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap TIMBOR BEHEER BV, gevestigd aan de Gildestraat 17 te (8263 AH) Kampen; VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap TIMBOR BEHEER BV, gevestigd aan de Gildestraat 17 te (8263 AH) Kampen; Faillissementsnummer : C/08/15/278 F Faillissementsdatum

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BV NEDERLANDSE AUTOMATEN ONTWIKKELING (N.A.O.), statutair gevestigd te Dedemsvaart,

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet : Peeman Elektrotechniek B.V., kantoorhoudende te Houten aan Stuwmeer 113; Kvknummer : 30177290 Faillissementsnummer

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap KAMPRI HOUT BV, gevestigd aan de Gildestraat 12 te (8263 AH) Kampen;

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap KAMPRI HOUT BV, gevestigd aan de Gildestraat 12 te (8263 AH) Kampen; VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap KAMPRI HOUT BV, gevestigd aan de Gildestraat 12 te (8263 AH) Kampen; Faillissementsnummer(s) : 11/218 F Faillissementsdatum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Leswa Holding B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219 Faillissementsnummer : C/05/15/843 F

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Kinderopvang De Dotterbloem B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1334 DT) Almere, aan

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Hakbijl B.V. Hakbijl B.V. t.h.o.d.n. Hakbijl Glas, statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8211 AS) Lelystad,

Nadere informatie

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--.

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte Jos Kop Meubelen B.V. nummer 33234361,

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 21 juni 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap DONE B,V,, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar, aan de Egelskoog

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BV NEDERLANDSE AUTOMATEN ONTWIKKELING (N.A.O.), statutair gevestigd te Dedemsvaart,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 13 januari 2014 Gegevens onderneming (hierna: "CTW OG") Faillissements-/ surseancenummer,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement Shortstay Amsterdam B.V., tevens handelend onder de naam AAA Shortstay Amsterdam Apartments, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Bacio Media B.V. Faillissementsnummer : 09/429 F Datum uitspraak : 2 juni 2009 Datum verslag : 3 november 2009 Curator : mr. E.J.G.

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Zaza Stores B.V. Faillissementsnummer : 09/158 F Datum uitspraak : 10 maart 2009 Datum verslag : 11 februari

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acaday B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De stichting Stichting Lokale Omroep Dronten, statutair gevestigd te Dronten, gevestigd te (8253 PE) Dronten aan Het Spaarne 1, ingeschreven bij de

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. Gegevens onderneming : Stage 64 Ladies Wear B.V. (hierna ook wel te noemen:, statutair te Amstelveen,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronday B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WZ)

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. De besloten vennootschap A & C COMPUTERS B.V., gevestigd te (8011 TL) Zwolle aan de Nieuwstraat 5-7;

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. De besloten vennootschap A & C COMPUTERS B.V., gevestigd te (8011 TL) Zwolle aan de Nieuwstraat 5-7; In het faillissement van: VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET De besloten vennootschap A & C COMPUTERS B.V., gevestigd te (8011 TL) Zwolle aan de Nieuwstraat 5-7; Faillissementsnummer(s) : C/08/13/766

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Jeha Wooncentrum Dronten B.V., statutair gevestigd te Dronten en kantoorhoudende te (8253

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Symbision B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET DATUM VERSLAG : 11 mei 2015 GEGEVENS ONDERNEMING : Vitaal Horen B.V. Bornsestraat 24 7556 BG HENGELO KvK-nr.: 50735284 FAILLISSEMENTSNUMMER

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Werbij B.V., tevens handelend onder de naam NedCard, statutair gevestigd

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Ten Dam Parket B.V. Dossiernummer : 214020084 Faillissementsnummer : F.94/2014 Rechtbank :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. Gegevens onderneming : Stage 64 Ladies Wear B.V. (hierna ook wel te noemen: Stage, statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2012 Gegevens failliet : Drukkerij Anraad B.V., kantoorhoudende te Nieuwegein aan de Brabanthaven 6 Kvknummer : 30243037 Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Erven Boonstra B.V. Faillissementsnummer : 09/368 F Datum uitspraak : 12 mei 2009 Datum verslag : 1 oktober 2009 Curator : voorheen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 27 oktober 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap FREEZINC B.V., statutair gevestigd te Beverwijk en voorheen gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 Faillissement : Elevator Trading BV; Faillissementsnummer : F.05/15/543 Datum uitspraak : 23 juni 2015 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr P.F.A.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Jaap Rijnbende B.V. Faillissementsnummer : 11/58 F Datum uitspraak : 25 januari 2011 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stage 64 Ladies

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap LEIJTEN HORECA BV, gevestigd te 5342 LE Oss aan de Germanenweg 1, KvK 16056240 Faillissementsnummer : 06/602 F (rechtbank Den

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Anosta B.V. Faillissementsnummer : 08/552 F Datum uitspraak : 18 november 2008 Datum verslag : 11 december 2009

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 Gegevens onderneming : Hommel S&I BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3903 LP) Veenendaal aan De Smalle Zijde 40, KvK

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum 3 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum 3 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum 3 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tlo Repro Lelystad B.V., statutair gevestigd te 8243 PE) Lelystad aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer:4 Datum: 10 april 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer:4 Datum: 10 april 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:4 Datum: 10 april 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bij jou thuis B.V. 28085710 Faillissementsnummer : F12/314 Datum uitspraak : 24 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 24 september Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nummer: 2 Datum: 24 september Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 september 2013 Gegevens: Hawkeye Media House B.V. Faillissementsnummer: C/02/13/564 F Datum uitspraak: 11 juni 2013 Curator: Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET in het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE LOUNGE VAN OS EN PEPER BV, statutair gevestigd te Zwolle, vestigingsadres

Nadere informatie

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap 707 Brand Communications B.V., tevens handelend onder de namen BOWINGS en 707WINGS, statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow B.V., t.h.o.d.n. Kinderdagverblijf Dribbel en Kinderdagverblijf The Rainbow, statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 1 augustus 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF POLAND B.V., statutair gevestigd te IJmuiden,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens persoon : Mevrouw Francisca Pirovano wonende te 1941 CC Beverwijk, Jan Alsweg 19

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens persoon : Mevrouw Francisca Pirovano wonende te 1941 CC Beverwijk, Jan Alsweg 19 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 4 juni 2013 Gegevens persoon : Mevrouw Francisca Pirovano wonende te 1941 CC Beverwijk, Jan Alsweg 19 Gegevens onderneming : v.h.o.d.n.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : ATC Vervoer B.V., gevestigd te 1047 AL Amsterdam, Tijnmuiden 36.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : ATC Vervoer B.V., gevestigd te 1047 AL Amsterdam, Tijnmuiden 36. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : ATC Vervoer B.V., gevestigd te 1047 AL Amsterdam, Tijnmuiden 36. Faillissementsnummer : F. 546/2012

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MEGASET DESIGN B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MEGASET DESIGN B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MEGASET DESIGN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MegaSet Design B.V.

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 14 februari 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/16/383 NL:TZ:0000007646:F001 16-08-2016 mr. E.A.H. ten Berge mr. G.H.M. Smelt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER 1: 12 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER 1: 12 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER 1: 12 juni 2013 Gegevens onderneming : Ruitenbeek Schilders B.V. Faillissementsnummer : F.16/13/391 Datum uitspraak : 16 april 2013 Curator : Mr. R. Reumkens Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Nummer: 1. gevestigd te Amersfoort aan het adres De Boeg 5 (3823 TM), ingeschreven in het

Nummer: 1. gevestigd te Amersfoort aan het adres De Boeg 5 (3823 TM), ingeschreven in het FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DERING B.V., feitelijk en statutair gevestigd te Amersfoort aan het adres

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 mei 2013. t.h.o.d.n. Voet & Zo. Datum uitspraak: 19 maart 2013. mr. T.A. Opbroek-Booij

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 mei 2013. t.h.o.d.n. Voet & Zo. Datum uitspraak: 19 maart 2013. mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 mei 2013 Gegevens failliet: Versluijs Schoenen Amersfoort B.V. t.h.o.d.n. Voet & Zo Faillissementsnummer: F.16/13/300 Datum uitspraak: 19 maart 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement J.H. ter Borgh Beheer B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1339 XP) Almere, aan de Tenerifestraat 25,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 22 juli 2014

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van de besloten vennootschappen:

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van de besloten vennootschappen: VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Blaauwbroek Bureau Voor Vraaggestuurde Zorg B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUTCH IT CONSULTANTS BV, gevestigd te (8032 JX) Zwolle, aan De Dobbe 71; Faillissementsnummer

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 23 oktober 2015

Nummer: 1 Datum: 23 oktober 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 oktober 2015 Gegevens: Faillissementsnummers: Datum uitspraak: Curator: Rechter-commissaris: Skoen Holding B.V. Skoenpaleis Naaldwijk B.V. Skoenpaleis Venray B.V.

Nadere informatie