Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V. 01-01-2005-31-03-2005"

Transcriptie

1 Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V De tariefstructuur bestaat uit vier onderscheiden elementen: (i) (ii) (iii) (iv) de tarieven voor de aansluiting (zie verder onder A); de tarieven voor het gebruik (zie verder onder B); de tarieven voor de ondersteunende diensten ( zie verder onder C). Het tarief voor de compensering van het onevenwicht op kwartuurbasis is opgenomen onder D; de tarieven voor belastingen, heffingen, toeslagen en bijdragen (zie verder onder E). A. TARIEF AANSLUITINGEN De tarifaire voorwaarden voor elke aansluiting op het Elia-net, zoals bepaald door de beslissing van de CREG van 6 december 2004, zijn van toepassing vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 maart Deze voorwaarden betreffen: Tarief voor een oriëntatiestudie; Tarief voor een detailstudie; Tarief voor het gebruik van een aansluitingsveld; Tarief voor het gebruik van de boven- of ondergrondse aansluitingsverbindingen en de eventuele benodigdheden hiervoor; Tarief voor het gebruik van de uitrustingen voor transformatie, voor het compenseren van reactieve energie of voor het filtreren van de spanningsgolf; Tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende uitrustingen voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen, bijkomende uitrustingen voor gecentraliseerde tele-acties en/of telebedieningen; Reductiecoëfficiënten op de aansluitingstarieven voor productie-eenheden gebaseerd op hernieuwbare energie met beperkte voorspelbaarheid; Reductiecoëfficiënten op de aansluitingstarieven voor auto-productie eenheden, voor zover zich op hetzelfde toegangspunt een afname bevindt. Het tarief voor de oriëntatiestudie Het tarief met betrekking tot een oriëntatiestudie voor een nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting is een eenmalig tarief waarbij het bedrag afhankelijk is van het aan te sluiten nominaal vermogen. De bedragen worden weergegeven in de tabel hieronder. Tabel 1 Aan te sluiten nominaal vermogen (P) Eenmalig tarief P<25 MW 2250,00 25 MW <= P < 50 MW 4500,00 50 MW <= P < 100 MW 9000, MW <= P Volgens bestek

2 Het tarief voor de detailstudie Het tarief met betrekking tot een detailstudie voor een nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting is een eenmalig tarief dat afhangt van de investeringsschijf waarbinnen de geschatte kostprijs van de aansluiting, die het voorwerp uitmaakt van de detailstudie, zich bevindt. Voor investeringen waarvan de geschatte kostprijs kleiner is dan ,00, wordt het bedrag volgens bestek bepaald. Voor investeringen waarvan de geschatte kostprijs tussen ,00 en ,00 ligt, wordt een vast bedrag gevraagd naargelang de investeringsschijf (zie onderstaande tabel): Tabel 2 Geschatte kostprijs Van...< Tot... Tarief detailstudie Voor aansluitingen waarvan de geschatte kostprijs hoger ligt dan ,00 bedraagt het tarief voor de detailstudie 7.500,00 + (0,006 x de geschatte kostprijs van de investering). De aangerekende bedragen voor het opstellen van de detailstudie worden in mindering gebracht van de kostprijs van de aansluiting wanneer deze in zijn totaliteit besteld wordt. Voor netgebruikers die verhoogde storingsniveaus produceren en een aansluiting wensen conform stadium 3 van de technische rapporten IEC /7 dienen bijkomende studies, power quality studies genaamd, uitgevoerd te worden. In dit geval wordt het volgend tarief aangerekend dat functie is van het nominaal vermogen van de aan te sluiten installaties: - Pnom < 20 MVA : 4.000,00-20 MVA <=Pnom<=80 MVA : 8.000,00 - Pnom > 80 MVA : ,00 Het aangerekend bedrag voor de power quality studies is niet terugvorderbaar bij bestelling van de aansluiting.

3 Het tarief voor het gebruik van het aansluitingsveld Het tarief voor het gebruik van het aansluitingsveld bestaat uit: o een jaarlijkse vergoeding voor het ter beschikking stellen van het aansluitingsveld o een jaarlijkse vergoeding voor het beheer van het aansluitingsveld. Deze jaarlijkse vergoedingen geven de netgebruiker recht op gebruik van de totale functionaliteit van het aansluitingsveld, dit inclusief het in goede staat houden van het veld en zijn vervanging indien nodig. De bedragen van deze vergoedingen zijn weergegeven in de synthese tabel verder in de tekst. Wat betreft de bestaande velden is de vergoeding voor het ter beschikking stellen van het veld proportioneel aangepast om de tussenkomsten klanten van het verleden in rekening te brengen. Deze aanpassing is van toepassing tot de datum van de vervanging van het betrokken veld en ten laatste 33 jaar na de datum van indienstname. Het tarief voor het gebruik van andere uitrustingen voor aansluiting: de boven- of ondergrondse aansluitingsverbindingen en de eventuele benodigdheden hiervoor, uitrustingen voor transformatie, uitrustingen voor het compenseren van reactieve energie en uitrustingen voor het filtreren van de spanningsgolf. 1. Voor nieuwe aansluitingen (of wijziging van bestaande aansluitingen): vergoeding voor ter beschikkingstelling Het bedrag B, zijnde het totale bedrag van de investering, wordt bepaald volgens bestek. Een eerste gedeelte van bedrag B (zijnde een bedrag B1) wordt gedekt door een eenmalige vergoeding in functie van de verbintenissen die Elia heeft aangegaan ten aanzien van haar leveranciers. Deze vergoeding wordt ten laatste betaald tijdens de in gebruikstelling van de betrokken uitrusting. Het bedrag B1 mag vrij bepaald worden door de aanvrager van de aansluiting voor zover de verhouding B1/B groter of gelijk is aan 20%. Het tijdsschema voor de betalingen van dit tarief wordt bepaald door de netbeheerder en volgt de chronologische evolutie van de uitgaven van de netbeheerder voor de betrokken aansluiting. In voorkomend geval, wordt het saldo (zijnde B2 = B - B1) vergoed op basis van jaarlijkse constante betalingen: Een eerste deel van dit bedrag (zijnde een bedrag B2g) maakt het voorwerp uit van constante periodieke betalingen (annuïteiten) met daaraan gekoppeld een bankgarantie op eerste verzoek dewelke het resterende saldo van het totale bedrag B dekt. De annuïteiten worden berekend op basis van de duur van het industrieel project en met een interestvoet gelijk aan de WACC (gewogen gemiddelde kapitaalkost) van ELIA; Het saldo (zijnde een bedrag B2r = B2 - B2g) maakt evenzeer het voorwerp uit van constante periodieke betalingen (annuïteiten). Voor dit deel wordt geen bankgarantie gevraagd. De annuïteiten worden berekend op basis van de duur van het project en met een interestvoet (i) gelijk aan de WACC van ELIA, verhoogd met een risicopremie (S) voor de betrokken netgebruiker of zijn garant volgens de volgende formule: i = WACC + S* B2r/B2. De bedragen B2g en B2r mogen vrij bepaald worden door de netgebruiker voor zover de verhouding B2r/B2 kleiner of gelijk is aan 50% en B2g+B2r+B1 gelijk is aan B.

4 2. Voor de bestaande aansluitingen : vergoeding voor ter beschikkingstelling De jaarlijkse vergoeding is deze zoals weergegeven in de synthese tabel, gedesindexeerd op basis van de consumptieprijsindex tot de datum van de in dienst name van de betrokken uitrusting. De vergoeding is proportioneel aangepast om eventuele interventies van het verleden in rekening te brengen. 3. Vergoeding voor het beheer van de aansluitingsuitrustingen De vergoeding voor het beheer van de «andere» uitrustingen is weergegeven in de synthese tabel. Tabel 3 : Synthese aansluitingstarieven Vergoeding voor ter beschikking stelling Vergoeding voor beheer Veld 380 kv 150,93 k /veld 41,03 k /veld Veld 220 kv 60,91 k /veld 16,56 k /veld Veld 150 kv 55,50 k /veld 15,09 k /veld Veld 70 kv 35,53 k /veld 9,66 k /veld Veld 36 kv of 30 kv 12,52 k /veld 3,40 k /veld Lijn 380 kv 1 draadstel 37,22 k /km 10,12 k /km Lijn 220 kv 1 draadstel 15,57 k /km 4,23 k /km Lijn 150 kv 1 draadstel 15,91 k /km 4,32 k /km Lijn 70 kv 1 draadstel 11,30 k /km 3,07 k /km Lijn 36 kv of 30 kv 1 draadstel 7,38 k /km 2,01 k /km Lijn 380 kv 2 draadstellen 56,45 k /km 15,35 k /km Lijn 220 kv 2 draadstellen 25,72 k /km 6,99 k /km Lijn 150 kv 2 draadstellen 24,03 k /km 6,53 k /km Lijn 70 kv 2 draadstellen 17,12 k /km 4,66 k /km Lijn 36 kv of 30 kv 2 draadstellen 11,17 k /km 3,04 k /km Kabel 150 kv 50,76 k /km 13,80 k /km Kabel 70 kv 35,19 k /km 9,57 k /km Kabel 36 kv of 30 kv 16,92 k /km 4,60 k /km Tfo 380/70 kv (220 MVA) 195,17 k /transformator 53,06 k /transformator Tfo 220/MS (50 MVA) 69,89 k /transformator 19,00 k /transformator Tfo 150/MS (50 MVA) 61,94 k /transformator 16,84 k /transformator Tfo 150/36 kv (125 MVA) 104,54 k /transformator 28,42 k /transformator Tfo 70/MS (40 MVA) 56,28 k /transformator 15,30 k /transformator Tfo 36-30/MS (25 MVA) 35,68 k /transformator 9,70 k /transformator Voor de transformatoren waarvan de transformator capaciteit verschilt van deze aangegeven in bovenstaande tabel, wordt de volgende formule toegepast voor het bepalen van de vergoedingen: waarbij K = K 0 MVA MVA0 0,25 + 0,75. 0,75 - K duidt op de vergoeding voor beheer en ter beschikking stelling van de betrokken transformator; - MVA duidt op de transformator capaciteit van de betrokken transformator - K 0 en MVA 0 respectievelijk duiden op de vergoeding voor beheer en ter beschikkingstelling en op de transformator capaciteit van de referentietransformator, gekozen in de lijst van de

5 synthese tabel zodat de primaire spanning dezelfde is als van de betrokken transformator en de transformator capaciteit het dichtst bij deze van de betrokken transformator aanleunt. Het tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende uitrustingen voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen, bijkomende uitrustingen voor gecentraliseerde tele-acties en/of telebedieningen Het tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende uitrustingen voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen en bijkomende uitrustingen voor gecentraliseerde tele-acties en/of telebedieningen wordt geval per geval bepaald rekening houdend met de specificiteit van de betrokken uitrustingen. Een bijkomend tarief van 4.000,00 wordt aangerekend voor de power quality receptieproeven bij de indienstname van de aansluiting van storende installaties. Voor netgebruikers die de normale emissielimieten overschrijden (bepaald in overeenstemming met art. 46 van het KB van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe) en die een uitzonderlijke toelating hebben van Elia om deze storingsniveaus te produceren (stadium 3 van de technische rapporten IEC /7), is een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 4.000,00 van toepassing. Reductiecoëfficiënt voor de tarieven voor het gebruik van aansluitingsuitrustingen voor productie-eenheden gebaseerd op hernieuwbare energie met beperkte voorspelbaarheid Een reductie op de normale vergoeding voor de aansluitingsuitrustingen is voorzien ten belope van X% indien geopteerd wordt voor een eenmalige vergoeding van de aansluitingsuitrustingen. Een reductie op de normale vergoeding voor de aansluitingsuitrustingen (vergoedingen voor het ter beschikking stellen van aansluitingsuitrustingen) is voorzien ten belope van Y% indien geopteerd wordt voor een periodieke vergoeding van de aansluitingsuitrustingen en dit beperkt tot de eerste N jaarlijkse betalingen. De waarden van X%, Y% en N zijn respectievelijk 30%, 30% en 10 voor Reductiecoëfficiënt voor de tarieven voor het gebruik van aansluitingsuitrustingen voor auto-productie-eenheden voor zover zich op hetzelfde toegangspunt een afname bevindt Een reductie op de normale vergoeding voor de aansluitingsuitrustingen is voorzien ten belope van X% indien geopteerd wordt voor een eenmalige vergoeding van de aansluitingsuitrustingen. Een reductie op de normale vergoeding voor de aansluitingsuitrustingen (vergoedingen voor het ter beschikking stellen van aansluitingsuitrustingen) is voorzien ten belope van Y% indien geopteerd wordt voor een periodieke vergoeding en dit beperkt tot de eerste N jaarlijkse vergoedingen. De waarden van X %, Y % en N zijn respectievelijk 30%, 30% en 10 voor Deze reductiecoëfficiënten zijn van toepassing voor zover de auto-productie eenheid zich op een toegangspunt bevindt waar zich ook een afname bevindt.

6 B. TARIEF VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET 1 Tarief voor Onderschreven Vermogen en voor Bijkomend Vermogen Tabel 4: Tarief voor Onderschreven Vermogen : formule Standaard Tarief 2005 voor onderschreven vermogen (EUR/afgenomen kw periode) IN HET NET 380/220/150KV Winter Piekuren Winter Daluren Winter Weekend Zomer Piekuren Zomer Daluren Zomer Weekend BIJ UITGANGSPUNT VAN TRANSFORMATIES NAAR NETTEN 70/36/30 KV IN HET NET 70/36/30 kv Winter Piekuren Winter Daluren Winter Weekend Zomer Piekuren Zomer Daluren Zomer Weekend Winter Piekuren Winter Daluren Winter Weekend Zomer Piekuren Zomer Daluren Zomer Weekend BIJ UITGANGSPUNT VAN TRANSFORMATIES NAAR MIDDENSPANNING Winter Piekuren Winter Daluren Winter Weekend Zomer Piekuren Zomer Daluren Zomer Weekend ,8138 0,4949 0,3201 0,6421 0,4314 0, ,2009 0,7190 0,4611 0,9311 0,6190 0, Opmerking: Voor de afnamen die gedekt worden door lokale productie wordt de prijs voor het onderschreven vermogen verminderd met 30%. Deze vermindering wordt toegepast op een maximaal vermogen van 75MW. Voor deze configuraties is enkel de formule van jaarlijkse onderschrijving van toepassing. Voor het bijkomend vermogen dat door de N.V. Elia System Operator ex-post wordt vastgesteld, zijn de prijzen gelijk aan 115% van de prijs voor vermogen onderschreven op hetzelfde punt, volgens de maandelijkse formule, gedurende de overeenkomstige periode.

7 Tabel 5: Tarief voor Onderschreven Vermogen : formule Dag/Nacht en Weekend Tarief 2005 voor onderschreven vermogen (EUR/afgenomen kw periode) IN HET NET 380/220/150KV Dag Nacht en Weekend Winter Dag Winter Nacht en Weekend Zomer Dag Zomer Nacht en Weekend BIJ UITGANGSPUNT VAN TRANSFORMATIES NAAR NETTEN 70/36/30 KV Dag Nacht en Weekend Winter Dag Winter Nacht en Weekend Zomer Dag Zomer Nacht en Weekend IN HET NET 70/36/30 kv Dag Nacht en Weekend Winter Dag Winter Nacht en Weekend Zomer Dag Zomer Nacht en Weekend BIJ UITGANGSPUNT VAN TRANSFORMATIES NAAR MIDDENSPANNING Dag Nacht en Weekend Winter Dag Winter Nacht en Weekend Zomer Dag Zomer Nacht en Weekend 5,2939 8,2622 0,6511 0,9777 0,5137 0,8403 7, ,8901 0,9608 1,4202 0,7449 1, , ,1095 1,4041 2,0590 1,0671 1, , ,8677 1,6026 2,3986 1,2098 1,9881 Opmerking: Voor het ex post door Elia vastgestelde bijkomend vermogen, worden de tarieven vastgelegd op 115% van het voor dat zelfde punt onderschreven vermogen, volgens de maandelijkse formule in de loop van de overeenstemmende periode. 2 Tarief voor het Systeembeheer Tabel 6: Tarief voor het Systeembeheer Tarief (EUR/afgenomen MWh) In het net 380/220/150 kv 0,3862 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de netten 70/36/30 kv 0,5489 In het net 70/36/30 kv 0,8399 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de Middenspanning 0,9101 Opmerking: Het bijkomend tarief voor niet-naleving van een aanvaard toevoer- of afnameprogramma bedraagt 0,00 EUR/MW.

8 C. TARIEVEN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 1 Tarief voor de primaire frequentieregeling, voor de secundaire regeling van het evenwicht binnen de Belgische regelingszone en voor de black-start dienst Tabel 7 : Tarief voor de primaire frequentieregeling, voor de secundaire regeling van het evenwicht binnen de Belgische regelingszone en voor de black-start dienst (met inbegrip van de compensering van netverliezen) ((in EUR/ afgenomen MWh Winter Zomer Piekuren Daluren Weekend Piekuren Daluren Weekend In het net 380/220/150 kv 1,2181 1,2181 1,2181 1,2181 1,2181 1,2181 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de netten 70/36/30 kv 1,3215 1,2707 1,2408 1,3220 1,2674 1,2470 In het net 70/36/30 kv 1,7694 1,4755 1,3561 1,6467 1,4534 1,3583 Bij het uitgangspunt naar de transformatie naar Middenspanning 1,7861 1,4913 1,3691 1,6968 1,4729 1, Tarief voor de spanningsregeling en het reactief vermogen Tabel 8: Tarief voor de spanningsregeling en het reactief vermogen Tarief ( /afgenomen MWh) In het net 380/220/150 kv 0,2103 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de netten 70/36/30 kv 0,2103 In het net 70/36/30 kv 0,2103 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de Middenspanning 0,2339 Opmerking: De kwartierleveringen van reactieve energie hoger dan tg φ = per afnamepunt gebeuren door de N.V. Elia System Operator. Deze leveringen geven aanleiding tot een term voor bijkomende reactieve energie tegen de eenheidsprijs van 6,00 EUR/MVArh. In het geval dat de per kwartier afgenomen actieve energie niet hoger is dan 10% van de onderschrijvingen geldend voor het beschouwde punt, wordt de bijkomende reactieve energie bepaald als de overschrijding ten opzichte van 32,9% van 10% van de onderschrijvingen geldend voor dit punt. 3 Tarief voor het opheffen van congesties Tabel 9: Tarief voor het opheffen van congesties Tarief (EUR/afgenomen MWh) In het net 380/220/150 kv 0,0905 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de netten 70/36/30 kv 0,1129 In het net 70/36/30 kv 0,1129 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de Middenspanning 0,1129

9 D. TARIEF VOOR DE COMPENSERING VAN ONEVENWICHT OP KWARTIERBASIS Het onevenwicht van een toegangsverantwoordelijke is het verschil, op kwartier-basis, tussen : de injecties toegekend aan de evenwichtsperimeter van deze toegangsverantwoordelijke, zijnde de injecties op injectiepunten in het Elia-net, injecties in het Elia-net en komende van eender welk ander net, behorende tot de evenwichtszone uitgebaat door Elia, importen en aankopen van andere toegangsverantwoordelijken; en de afnames toegekend aan de evenwichtsperimeter van deze toegangsverantwoordelijke, zijnde de afnames op afnamepunten, afnames komende van het Elia-net in eender welk ander net, behorende tot de evenwichtszone uitgebaat door Elia, exporten, verkopen aan andere toegangsverantwoordelijken, netverliezen die toekenbaar zijn aan deze toegangsverantwoordelijke. De netverliezen voor de betrokken periode van dit document en die toekenbaar zijn aan een toegangsverantwoordelijke zijn de netverliezen in de netten kv en bedragen 1% van de som van: de gemeten afname in afnamepunten toekenbaar aan deze toegangsverantwoordelijke en; de Distributie afname-posities (in geval van netto-afname) toekenbaar aan deze toegangsverantwoordelijke. De prijzen die toepasbaar zijn op een dusdanig onevenwicht zijn gebaseerd op de notie van een drempel. De drempel (hieronder threshold genoemd) van elke toegangsverantwoordelijke wordt bepaald op basis van zijn grootte (hieronder size ) zoals vermeld hieronder De grootte van een toegangsverantwoordelijke is bepaald door de som van zijn afnames op afnamepunten in het Elia-net en de afnames komende van het Elia-net in eender welk ander net, behorende tot de evenwichtszone uitgebaat door Elia in een gegeven kwartier. 10% van deze waarde is de drempel van de toegangsverantwoordelijke in dit gegeven kwartuur met een minimum van 1 MW en een maximum van 250 MW. Het onevenwicht van de zone voor een gegeven kwartuur is de som van de onevenwichten van de Toegangsverantwoordelijken voor dit gegeven kwartuur. Indien het onevenwicht van een toegangsverantwoordelijke negatief is (afname is groter dan injectie) voor een gegeven kwartuur, dan zijn de prijzen injectie kleiner dan afname van toepassing en dienen deze door de toegangsverantwoordelijke aan Elia betaald te worden. Indien het onevenwicht positief is (injectie is groter dan afname), dan dienen de prijzen voor

10 injectie groter dan afname hieronder toegepast te worden en dient Elia de toegangsverantwoordelijke te vergoeden. Indien de absolute waarde van het onevenwicht kleiner is dan de drempel (T), dan wordt deze waarde vermenigvuldigd met 15 minuten en aangerekend volgens de prijzen die vermeld staan in tabel 1. Indien de absolute waarde van het onevenwicht groter is dan de drempel T, dan wordt deze waarde vermenigvuldigd met 15 minuten en aangerekend volgens de prijzen vermeld in tabel 2. De prijzen zijn gedifferentieerd volgens dag-periode en nacht-periode. Dag periode : van 07h00 tot 23h00 Brusselse tijd Nacht periode : van 23h00 tot 24h00, en, van 00h00 tot 07h00 Brusselse tijd TABEL 10: Prijs voor onevenwicht kleiner dan de drempel T (in /MWh) Onevenwicht van de Toegangsvera ntwoordelijke Injectie groter dan afname (positief onevenwicht) Injectie kleiner dan afname (negatief onevenwicht) Onevenwicht van de zone Positief (totale injecties groter dan totale afnames) Dag periode Nacht periode Negatief (totale injecties kleiner dan totale afnames) A. Dag period e Nacht periode AP BP B. APZ BPZ ANZ BNZ AN C. BN waarbij : AN = min ( (175% APX), LAN ); BN = min ( (175% APX), LBN ); ANZ = min ((110% APX), LAN); BNZ = min ((110% APX), LBN); AP = min ( (25% APX), LAP ); BP = min ( (25% APX), LBP ); APZ = min ((90% APX), LAP); BPZ = min ((90% APX), LBP). met voor de maanden Januari, Februari, Maart, Oktober, November en December: LAN = 75 / MWh ; LBN = 35 / MWh ; LAP = 30 / MWh ; LBP = 20 / MWh.

11 En met voor de andere maanden : LAN = 65 / MWh ; LBN = 30 / MWh ; LAP = 25 / MWh ; LBP = 15 / MWh. TABEL 11: Prijs voor onevenwicht groter dan drempel T Onevenwich t van de Toegangsve rantwoordelij ke Injectie groter dan afname (positief onevenwicht) Injectie kleiner dan afname (negatief onevenwicht) Onevenwicht van de zone Positief (totale injecties groter dan totale afnames) Dag periode Nacht periode Negatief (totale injecties kleiner dan totale afnames) Dag periode Nacht periode CP DP D. APZ BPZ ANZ BNZ CN E. DN waarbij : CN = min ( CNX, LCN ) * Krec ; DN = min ( DNX, LDN ) * Krec ; CP = max ( CPX, LCP ) / Krec ; DP = max ( DPX, LDP ) / Krec ; met : LCN = 150 / MWh ; LDN = 150 / MWh ; LCP = 0 / MWh ; LDP = 0 / MWh ;

12 En met : CNX = AN + SLCN * ( onevenwicht - T) waarbij SLCN = ( LCN - AN) / T ; DNX = BN + SLDN * ( onevenwicht - T ) waarbij SLDN = ( LDN - BN) / T ; CPX = AP - SLCP * ( onevenwicht - T ) waarbij SLCP = ( AP - LCP) / T ; DPX = BP - SLDP * ( onevenwicht - T ) waarbij SLDP = ( BP - LDP) / T ; Krec is de recurrentie-coëfficiënt en is vastgelegd op de waarde 1 voor de periode waarop dit document slaat. Wanneer de hoogste waarde van (110 % *APX ; 110% * Powernext) groter is dan LCN, dan wordt de hierbovenvermelde prijs CN vermenigdvuldigd met de hoogste waarde van (110 % *APX ; 110% * Powernext) en gedeeld door LCN. Wanneer de hoogste waarde van (110 % *APX ; 110% * Powernext) groter is dan LDN, dan wordt de hierbovenvermelde prijs DN vermenigvuldigd met de hoogste waarde van (110 % *APX ; 110% * Powernext) en gedeeld door LDN. N.B. : de vermelding APX refereert naar de energieprijs op de day-ahead markt voor de Nederlandse Hub van de Amsterdam Power Exchange, meer bepaald voor het betroffen kwartuur en uitgedrukt in /MWh; en de vermelding Powernext refereert naar de energieprijs op de Powernext exchange, uitgebaat door Euronext, meer bepaald voor het betroffen kwartuur en uitgedrukt in /MWh. Tarief van toepassing in buitengewone situaties Indien een onevenwicht van een toegangsverantwoordelijke het resultaat is van een geval van overmacht of noodsituatie (*), een fout van Elia of een gehele of gedeeltelijke opschorting (curtailment) door Elia van nominaties van deze toegangsverantwoordelijke partij voor een rede die niet toewijsbaar is aan deze laatste, zal, volgens de voorwaarden voorzien in het contract van toegangsverantwoordelijke het volgende onevenwichtstarief toegepast worden op het gedeelte van het onevenwicht van deze toegangsverantwoordelijke dat veroorzaakt is door bovenstaande situaties: 1. In het geval dit onevenwicht negatief is voor een bepaald kwartier (de injectie van de toegangsverantwoordelijke partij is lager dan zijn afname), wordt het onevenwichtstarief voor dat kwartier bepaald door de prijs van het laatst geactiveerde opregelbod door Elia ( /MWh) gedurende dit kwartier die aan de regelbehoefte van Elia van dat ogenblik voldoet. 2. In het geval dit onevenwicht positief is voor een bepaald kwartier (de injectie van de toegangsverantwoordelijke partij is hoger dan zijn afname), wordt het onevenwichtstarief voor dat kwartier bepaald door de prijs van het laatst geactiveerde afregelbod door Elia ( /MWh) gedurende dit kwartier die aan de regelbehoefte van Elia van dat ogenblik voldoet. (*) welke de enige reden is waarvoor de toegangsverantwoordelijke niet is staat was om zijn evenwichtsverplichting na te leven.

13 E. ANDERE TARIEFPOSTEN 1 Federale bijdrage : zie onder Federale bijdrage. 2 Toeslag voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik Deze toeslag geldt voor de afnamen in het Vlaamse Gewest Tabel 12: Toeslag voor de financiering van de maatregelen ter Tarief ( /afgenomen MWh) bevordering van het rationeel energiegebruik In het net 380/220/150 kv 0,0000 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de netten 70/36/30 kv 0,0756 In het net 70/36/30 kv 0,0756 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de Middenspanning 0, Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein Deze toeslag geldt voor de afnamen in het Vlaamse Gewest Tableau 13 : Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein Toeslag (EUR/MWh) In het net 380/220/150 kv niet van toepassing Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de netten 70/36/30 kv 0,0000 In het net 70/36/30 kv 0,0000 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de Middenspanning 0, Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein Deze toeslag geldt voor de afnamen in het Waalse Gewest Tabel 14 : Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein Toeslag (EUR/MWh) In het net 380/220/150 kv niet van toepassing Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de netten 70/36/30 kv 0,2351 In het net 70/36/30 kv 0,2351 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de Middenspanning 0,2351 De hier vermelde waarden zijn van toepassing tot de definitief door Elia aan de gemeenten te betalen kosten gekend zijn. Vanaf dan zal het bedrag van deze toeslag aangepast worden, zodat, op jaarbasis, de reële kosten kunnen gerecupereerd worden.

14 5 Toeslag beschermde klanten In afwachting van een Koninklijk Besluit terzake, wordt de toeslag voorlopig bepaald. Tabel 15 : Toeslag beschermde klanten Toeslag (EUR/MWh) In het net 380/220/150 kv 0,3176 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de netten 70/36/30 kv 0,3176 In het net 70/36/30 kv 0,3176 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de Middenspanning 0, Toeslag retributie wegenisrecht Deze toeslag geldt vanaf 1 juli 2004 voor de afnamen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, in toepassing van art. 28 van de Ordonnantie van 1 april Tabel 16 : Toeslag retributie wegenisrecht Toeslag (EUR/MWh) In het net 380/220/150 kv 2,6400 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de netten 70/36/30 kv 2,6400 In het net 70/36/30 kv 2,6400 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de Middenspanning 0,0000

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ]

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ] Contractreferentie: tussen Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378, rechtsgeldig

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S 1/23 PREAMBULE Dit charter is van toepassing op dienstverleners van prijsvergelijkingswebsites

Nadere informatie

COÖPERATIEVE INTERCOMMUNALE VERENIGING SIBELGAS

COÖPERATIEVE INTERCOMMUNALE VERENIGING SIBELGAS COÖPERATIEVE INTERCOMMUNALE VERENIGING SIBELGAS REGLEMENT BETREFFENDE DE AANSLUITINGEN OP HET DISTRIBUTIENET LAGEDRUK OF MIDDENDRUK (

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 Inhoudstafel 2 CREG Jaarverslag 2014 1. Voorwoord...5

Nadere informatie

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest Vlaamse Regulator van de Elektriciteitsen Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 B-1000 Brussel e-mail: info@vreg.be web: www.vreg.be Gratis tel.: 1700 fax: +32 2 553 13 50 Technisch

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

CREG. Juni 2001. Inleiding

CREG. Juni 2001. Inleiding CREG CREG Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 AANGEPASTE RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT HET TARIEFBELEID

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Tariefkaart versie 171102 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 februari 2011 t/m 28 februari 2011. Algemene voorwaarden van Nuon Belgium N.V. ( Nuon

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 In het kader van de verlenging van het mechanisme ingevoerd bij de wet

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DECENTRALE PRODUCTIE-INSTALLATIES DIE IN PARALLEL WERKEN MET HET DISTRIBUTIENET

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DECENTRALE PRODUCTIE-INSTALLATIES DIE IN PARALLEL WERKEN MET HET DISTRIBUTIENET SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DECENTRALE PRODUCTIE-INSTALLATIES DIE IN PARALLEL WERKEN MET HET DISTRIBUTIENET (C10/11 revisie 4 juni 2012) C10/11 revisie 4 juni 2012 blz 1 van 33 Inhoudstafel

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies ADVIES-20090918-081 betreffende het Rapport van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning

Nadere informatie

STUDIE (F)100204-CDC-929

STUDIE (F)100204-CDC-929 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Geldig van 1 oktober 2011 tot en met 31 oktober 2011 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten, Zelfstandigen en KMO

Nadere informatie

Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit

Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE 0843.383.425, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers versie april 2013 (hierna: Algemene Voorwaarden ) www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V.,

Nadere informatie