Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V. 01-01-2005-31-03-2005"

Transcriptie

1 Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V De tariefstructuur bestaat uit vier onderscheiden elementen: (i) (ii) (iii) (iv) de tarieven voor de aansluiting (zie verder onder A); de tarieven voor het gebruik (zie verder onder B); de tarieven voor de ondersteunende diensten ( zie verder onder C). Het tarief voor de compensering van het onevenwicht op kwartuurbasis is opgenomen onder D; de tarieven voor belastingen, heffingen, toeslagen en bijdragen (zie verder onder E). A. TARIEF AANSLUITINGEN De tarifaire voorwaarden voor elke aansluiting op het Elia-net, zoals bepaald door de beslissing van de CREG van 6 december 2004, zijn van toepassing vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 maart Deze voorwaarden betreffen: Tarief voor een oriëntatiestudie; Tarief voor een detailstudie; Tarief voor het gebruik van een aansluitingsveld; Tarief voor het gebruik van de boven- of ondergrondse aansluitingsverbindingen en de eventuele benodigdheden hiervoor; Tarief voor het gebruik van de uitrustingen voor transformatie, voor het compenseren van reactieve energie of voor het filtreren van de spanningsgolf; Tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende uitrustingen voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen, bijkomende uitrustingen voor gecentraliseerde tele-acties en/of telebedieningen; Reductiecoëfficiënten op de aansluitingstarieven voor productie-eenheden gebaseerd op hernieuwbare energie met beperkte voorspelbaarheid; Reductiecoëfficiënten op de aansluitingstarieven voor auto-productie eenheden, voor zover zich op hetzelfde toegangspunt een afname bevindt. Het tarief voor de oriëntatiestudie Het tarief met betrekking tot een oriëntatiestudie voor een nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting is een eenmalig tarief waarbij het bedrag afhankelijk is van het aan te sluiten nominaal vermogen. De bedragen worden weergegeven in de tabel hieronder. Tabel 1 Aan te sluiten nominaal vermogen (P) Eenmalig tarief P<25 MW 2250,00 25 MW <= P < 50 MW 4500,00 50 MW <= P < 100 MW 9000, MW <= P Volgens bestek

2 Het tarief voor de detailstudie Het tarief met betrekking tot een detailstudie voor een nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting is een eenmalig tarief dat afhangt van de investeringsschijf waarbinnen de geschatte kostprijs van de aansluiting, die het voorwerp uitmaakt van de detailstudie, zich bevindt. Voor investeringen waarvan de geschatte kostprijs kleiner is dan ,00, wordt het bedrag volgens bestek bepaald. Voor investeringen waarvan de geschatte kostprijs tussen ,00 en ,00 ligt, wordt een vast bedrag gevraagd naargelang de investeringsschijf (zie onderstaande tabel): Tabel 2 Geschatte kostprijs Van...< Tot... Tarief detailstudie Voor aansluitingen waarvan de geschatte kostprijs hoger ligt dan ,00 bedraagt het tarief voor de detailstudie 7.500,00 + (0,006 x de geschatte kostprijs van de investering). De aangerekende bedragen voor het opstellen van de detailstudie worden in mindering gebracht van de kostprijs van de aansluiting wanneer deze in zijn totaliteit besteld wordt. Voor netgebruikers die verhoogde storingsniveaus produceren en een aansluiting wensen conform stadium 3 van de technische rapporten IEC /7 dienen bijkomende studies, power quality studies genaamd, uitgevoerd te worden. In dit geval wordt het volgend tarief aangerekend dat functie is van het nominaal vermogen van de aan te sluiten installaties: - Pnom < 20 MVA : 4.000,00-20 MVA <=Pnom<=80 MVA : 8.000,00 - Pnom > 80 MVA : ,00 Het aangerekend bedrag voor de power quality studies is niet terugvorderbaar bij bestelling van de aansluiting.

3 Het tarief voor het gebruik van het aansluitingsveld Het tarief voor het gebruik van het aansluitingsveld bestaat uit: o een jaarlijkse vergoeding voor het ter beschikking stellen van het aansluitingsveld o een jaarlijkse vergoeding voor het beheer van het aansluitingsveld. Deze jaarlijkse vergoedingen geven de netgebruiker recht op gebruik van de totale functionaliteit van het aansluitingsveld, dit inclusief het in goede staat houden van het veld en zijn vervanging indien nodig. De bedragen van deze vergoedingen zijn weergegeven in de synthese tabel verder in de tekst. Wat betreft de bestaande velden is de vergoeding voor het ter beschikking stellen van het veld proportioneel aangepast om de tussenkomsten klanten van het verleden in rekening te brengen. Deze aanpassing is van toepassing tot de datum van de vervanging van het betrokken veld en ten laatste 33 jaar na de datum van indienstname. Het tarief voor het gebruik van andere uitrustingen voor aansluiting: de boven- of ondergrondse aansluitingsverbindingen en de eventuele benodigdheden hiervoor, uitrustingen voor transformatie, uitrustingen voor het compenseren van reactieve energie en uitrustingen voor het filtreren van de spanningsgolf. 1. Voor nieuwe aansluitingen (of wijziging van bestaande aansluitingen): vergoeding voor ter beschikkingstelling Het bedrag B, zijnde het totale bedrag van de investering, wordt bepaald volgens bestek. Een eerste gedeelte van bedrag B (zijnde een bedrag B1) wordt gedekt door een eenmalige vergoeding in functie van de verbintenissen die Elia heeft aangegaan ten aanzien van haar leveranciers. Deze vergoeding wordt ten laatste betaald tijdens de in gebruikstelling van de betrokken uitrusting. Het bedrag B1 mag vrij bepaald worden door de aanvrager van de aansluiting voor zover de verhouding B1/B groter of gelijk is aan 20%. Het tijdsschema voor de betalingen van dit tarief wordt bepaald door de netbeheerder en volgt de chronologische evolutie van de uitgaven van de netbeheerder voor de betrokken aansluiting. In voorkomend geval, wordt het saldo (zijnde B2 = B - B1) vergoed op basis van jaarlijkse constante betalingen: Een eerste deel van dit bedrag (zijnde een bedrag B2g) maakt het voorwerp uit van constante periodieke betalingen (annuïteiten) met daaraan gekoppeld een bankgarantie op eerste verzoek dewelke het resterende saldo van het totale bedrag B dekt. De annuïteiten worden berekend op basis van de duur van het industrieel project en met een interestvoet gelijk aan de WACC (gewogen gemiddelde kapitaalkost) van ELIA; Het saldo (zijnde een bedrag B2r = B2 - B2g) maakt evenzeer het voorwerp uit van constante periodieke betalingen (annuïteiten). Voor dit deel wordt geen bankgarantie gevraagd. De annuïteiten worden berekend op basis van de duur van het project en met een interestvoet (i) gelijk aan de WACC van ELIA, verhoogd met een risicopremie (S) voor de betrokken netgebruiker of zijn garant volgens de volgende formule: i = WACC + S* B2r/B2. De bedragen B2g en B2r mogen vrij bepaald worden door de netgebruiker voor zover de verhouding B2r/B2 kleiner of gelijk is aan 50% en B2g+B2r+B1 gelijk is aan B.

4 2. Voor de bestaande aansluitingen : vergoeding voor ter beschikkingstelling De jaarlijkse vergoeding is deze zoals weergegeven in de synthese tabel, gedesindexeerd op basis van de consumptieprijsindex tot de datum van de in dienst name van de betrokken uitrusting. De vergoeding is proportioneel aangepast om eventuele interventies van het verleden in rekening te brengen. 3. Vergoeding voor het beheer van de aansluitingsuitrustingen De vergoeding voor het beheer van de «andere» uitrustingen is weergegeven in de synthese tabel. Tabel 3 : Synthese aansluitingstarieven Vergoeding voor ter beschikking stelling Vergoeding voor beheer Veld 380 kv 150,93 k /veld 41,03 k /veld Veld 220 kv 60,91 k /veld 16,56 k /veld Veld 150 kv 55,50 k /veld 15,09 k /veld Veld 70 kv 35,53 k /veld 9,66 k /veld Veld 36 kv of 30 kv 12,52 k /veld 3,40 k /veld Lijn 380 kv 1 draadstel 37,22 k /km 10,12 k /km Lijn 220 kv 1 draadstel 15,57 k /km 4,23 k /km Lijn 150 kv 1 draadstel 15,91 k /km 4,32 k /km Lijn 70 kv 1 draadstel 11,30 k /km 3,07 k /km Lijn 36 kv of 30 kv 1 draadstel 7,38 k /km 2,01 k /km Lijn 380 kv 2 draadstellen 56,45 k /km 15,35 k /km Lijn 220 kv 2 draadstellen 25,72 k /km 6,99 k /km Lijn 150 kv 2 draadstellen 24,03 k /km 6,53 k /km Lijn 70 kv 2 draadstellen 17,12 k /km 4,66 k /km Lijn 36 kv of 30 kv 2 draadstellen 11,17 k /km 3,04 k /km Kabel 150 kv 50,76 k /km 13,80 k /km Kabel 70 kv 35,19 k /km 9,57 k /km Kabel 36 kv of 30 kv 16,92 k /km 4,60 k /km Tfo 380/70 kv (220 MVA) 195,17 k /transformator 53,06 k /transformator Tfo 220/MS (50 MVA) 69,89 k /transformator 19,00 k /transformator Tfo 150/MS (50 MVA) 61,94 k /transformator 16,84 k /transformator Tfo 150/36 kv (125 MVA) 104,54 k /transformator 28,42 k /transformator Tfo 70/MS (40 MVA) 56,28 k /transformator 15,30 k /transformator Tfo 36-30/MS (25 MVA) 35,68 k /transformator 9,70 k /transformator Voor de transformatoren waarvan de transformator capaciteit verschilt van deze aangegeven in bovenstaande tabel, wordt de volgende formule toegepast voor het bepalen van de vergoedingen: waarbij K = K 0 MVA MVA0 0,25 + 0,75. 0,75 - K duidt op de vergoeding voor beheer en ter beschikking stelling van de betrokken transformator; - MVA duidt op de transformator capaciteit van de betrokken transformator - K 0 en MVA 0 respectievelijk duiden op de vergoeding voor beheer en ter beschikkingstelling en op de transformator capaciteit van de referentietransformator, gekozen in de lijst van de

5 synthese tabel zodat de primaire spanning dezelfde is als van de betrokken transformator en de transformator capaciteit het dichtst bij deze van de betrokken transformator aanleunt. Het tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende uitrustingen voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen, bijkomende uitrustingen voor gecentraliseerde tele-acties en/of telebedieningen Het tarief voor het gebruik van bijkomende beveiligingsuitrustingen, bijkomende uitrustingen voor alarmsignalisaties, metingen en tellingen en bijkomende uitrustingen voor gecentraliseerde tele-acties en/of telebedieningen wordt geval per geval bepaald rekening houdend met de specificiteit van de betrokken uitrustingen. Een bijkomend tarief van 4.000,00 wordt aangerekend voor de power quality receptieproeven bij de indienstname van de aansluiting van storende installaties. Voor netgebruikers die de normale emissielimieten overschrijden (bepaald in overeenstemming met art. 46 van het KB van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe) en die een uitzonderlijke toelating hebben van Elia om deze storingsniveaus te produceren (stadium 3 van de technische rapporten IEC /7), is een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 4.000,00 van toepassing. Reductiecoëfficiënt voor de tarieven voor het gebruik van aansluitingsuitrustingen voor productie-eenheden gebaseerd op hernieuwbare energie met beperkte voorspelbaarheid Een reductie op de normale vergoeding voor de aansluitingsuitrustingen is voorzien ten belope van X% indien geopteerd wordt voor een eenmalige vergoeding van de aansluitingsuitrustingen. Een reductie op de normale vergoeding voor de aansluitingsuitrustingen (vergoedingen voor het ter beschikking stellen van aansluitingsuitrustingen) is voorzien ten belope van Y% indien geopteerd wordt voor een periodieke vergoeding van de aansluitingsuitrustingen en dit beperkt tot de eerste N jaarlijkse betalingen. De waarden van X%, Y% en N zijn respectievelijk 30%, 30% en 10 voor Reductiecoëfficiënt voor de tarieven voor het gebruik van aansluitingsuitrustingen voor auto-productie-eenheden voor zover zich op hetzelfde toegangspunt een afname bevindt Een reductie op de normale vergoeding voor de aansluitingsuitrustingen is voorzien ten belope van X% indien geopteerd wordt voor een eenmalige vergoeding van de aansluitingsuitrustingen. Een reductie op de normale vergoeding voor de aansluitingsuitrustingen (vergoedingen voor het ter beschikking stellen van aansluitingsuitrustingen) is voorzien ten belope van Y% indien geopteerd wordt voor een periodieke vergoeding en dit beperkt tot de eerste N jaarlijkse vergoedingen. De waarden van X %, Y % en N zijn respectievelijk 30%, 30% en 10 voor Deze reductiecoëfficiënten zijn van toepassing voor zover de auto-productie eenheid zich op een toegangspunt bevindt waar zich ook een afname bevindt.

6 B. TARIEF VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET 1 Tarief voor Onderschreven Vermogen en voor Bijkomend Vermogen Tabel 4: Tarief voor Onderschreven Vermogen : formule Standaard Tarief 2005 voor onderschreven vermogen (EUR/afgenomen kw periode) IN HET NET 380/220/150KV Winter Piekuren Winter Daluren Winter Weekend Zomer Piekuren Zomer Daluren Zomer Weekend BIJ UITGANGSPUNT VAN TRANSFORMATIES NAAR NETTEN 70/36/30 KV IN HET NET 70/36/30 kv Winter Piekuren Winter Daluren Winter Weekend Zomer Piekuren Zomer Daluren Zomer Weekend Winter Piekuren Winter Daluren Winter Weekend Zomer Piekuren Zomer Daluren Zomer Weekend BIJ UITGANGSPUNT VAN TRANSFORMATIES NAAR MIDDENSPANNING Winter Piekuren Winter Daluren Winter Weekend Zomer Piekuren Zomer Daluren Zomer Weekend ,8138 0,4949 0,3201 0,6421 0,4314 0, ,2009 0,7190 0,4611 0,9311 0,6190 0, Opmerking: Voor de afnamen die gedekt worden door lokale productie wordt de prijs voor het onderschreven vermogen verminderd met 30%. Deze vermindering wordt toegepast op een maximaal vermogen van 75MW. Voor deze configuraties is enkel de formule van jaarlijkse onderschrijving van toepassing. Voor het bijkomend vermogen dat door de N.V. Elia System Operator ex-post wordt vastgesteld, zijn de prijzen gelijk aan 115% van de prijs voor vermogen onderschreven op hetzelfde punt, volgens de maandelijkse formule, gedurende de overeenkomstige periode.

7 Tabel 5: Tarief voor Onderschreven Vermogen : formule Dag/Nacht en Weekend Tarief 2005 voor onderschreven vermogen (EUR/afgenomen kw periode) IN HET NET 380/220/150KV Dag Nacht en Weekend Winter Dag Winter Nacht en Weekend Zomer Dag Zomer Nacht en Weekend BIJ UITGANGSPUNT VAN TRANSFORMATIES NAAR NETTEN 70/36/30 KV Dag Nacht en Weekend Winter Dag Winter Nacht en Weekend Zomer Dag Zomer Nacht en Weekend IN HET NET 70/36/30 kv Dag Nacht en Weekend Winter Dag Winter Nacht en Weekend Zomer Dag Zomer Nacht en Weekend BIJ UITGANGSPUNT VAN TRANSFORMATIES NAAR MIDDENSPANNING Dag Nacht en Weekend Winter Dag Winter Nacht en Weekend Zomer Dag Zomer Nacht en Weekend 5,2939 8,2622 0,6511 0,9777 0,5137 0,8403 7, ,8901 0,9608 1,4202 0,7449 1, , ,1095 1,4041 2,0590 1,0671 1, , ,8677 1,6026 2,3986 1,2098 1,9881 Opmerking: Voor het ex post door Elia vastgestelde bijkomend vermogen, worden de tarieven vastgelegd op 115% van het voor dat zelfde punt onderschreven vermogen, volgens de maandelijkse formule in de loop van de overeenstemmende periode. 2 Tarief voor het Systeembeheer Tabel 6: Tarief voor het Systeembeheer Tarief (EUR/afgenomen MWh) In het net 380/220/150 kv 0,3862 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de netten 70/36/30 kv 0,5489 In het net 70/36/30 kv 0,8399 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de Middenspanning 0,9101 Opmerking: Het bijkomend tarief voor niet-naleving van een aanvaard toevoer- of afnameprogramma bedraagt 0,00 EUR/MW.

8 C. TARIEVEN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 1 Tarief voor de primaire frequentieregeling, voor de secundaire regeling van het evenwicht binnen de Belgische regelingszone en voor de black-start dienst Tabel 7 : Tarief voor de primaire frequentieregeling, voor de secundaire regeling van het evenwicht binnen de Belgische regelingszone en voor de black-start dienst (met inbegrip van de compensering van netverliezen) ((in EUR/ afgenomen MWh Winter Zomer Piekuren Daluren Weekend Piekuren Daluren Weekend In het net 380/220/150 kv 1,2181 1,2181 1,2181 1,2181 1,2181 1,2181 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de netten 70/36/30 kv 1,3215 1,2707 1,2408 1,3220 1,2674 1,2470 In het net 70/36/30 kv 1,7694 1,4755 1,3561 1,6467 1,4534 1,3583 Bij het uitgangspunt naar de transformatie naar Middenspanning 1,7861 1,4913 1,3691 1,6968 1,4729 1, Tarief voor de spanningsregeling en het reactief vermogen Tabel 8: Tarief voor de spanningsregeling en het reactief vermogen Tarief ( /afgenomen MWh) In het net 380/220/150 kv 0,2103 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de netten 70/36/30 kv 0,2103 In het net 70/36/30 kv 0,2103 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de Middenspanning 0,2339 Opmerking: De kwartierleveringen van reactieve energie hoger dan tg φ = per afnamepunt gebeuren door de N.V. Elia System Operator. Deze leveringen geven aanleiding tot een term voor bijkomende reactieve energie tegen de eenheidsprijs van 6,00 EUR/MVArh. In het geval dat de per kwartier afgenomen actieve energie niet hoger is dan 10% van de onderschrijvingen geldend voor het beschouwde punt, wordt de bijkomende reactieve energie bepaald als de overschrijding ten opzichte van 32,9% van 10% van de onderschrijvingen geldend voor dit punt. 3 Tarief voor het opheffen van congesties Tabel 9: Tarief voor het opheffen van congesties Tarief (EUR/afgenomen MWh) In het net 380/220/150 kv 0,0905 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de netten 70/36/30 kv 0,1129 In het net 70/36/30 kv 0,1129 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de Middenspanning 0,1129

9 D. TARIEF VOOR DE COMPENSERING VAN ONEVENWICHT OP KWARTIERBASIS Het onevenwicht van een toegangsverantwoordelijke is het verschil, op kwartier-basis, tussen : de injecties toegekend aan de evenwichtsperimeter van deze toegangsverantwoordelijke, zijnde de injecties op injectiepunten in het Elia-net, injecties in het Elia-net en komende van eender welk ander net, behorende tot de evenwichtszone uitgebaat door Elia, importen en aankopen van andere toegangsverantwoordelijken; en de afnames toegekend aan de evenwichtsperimeter van deze toegangsverantwoordelijke, zijnde de afnames op afnamepunten, afnames komende van het Elia-net in eender welk ander net, behorende tot de evenwichtszone uitgebaat door Elia, exporten, verkopen aan andere toegangsverantwoordelijken, netverliezen die toekenbaar zijn aan deze toegangsverantwoordelijke. De netverliezen voor de betrokken periode van dit document en die toekenbaar zijn aan een toegangsverantwoordelijke zijn de netverliezen in de netten kv en bedragen 1% van de som van: de gemeten afname in afnamepunten toekenbaar aan deze toegangsverantwoordelijke en; de Distributie afname-posities (in geval van netto-afname) toekenbaar aan deze toegangsverantwoordelijke. De prijzen die toepasbaar zijn op een dusdanig onevenwicht zijn gebaseerd op de notie van een drempel. De drempel (hieronder threshold genoemd) van elke toegangsverantwoordelijke wordt bepaald op basis van zijn grootte (hieronder size ) zoals vermeld hieronder De grootte van een toegangsverantwoordelijke is bepaald door de som van zijn afnames op afnamepunten in het Elia-net en de afnames komende van het Elia-net in eender welk ander net, behorende tot de evenwichtszone uitgebaat door Elia in een gegeven kwartier. 10% van deze waarde is de drempel van de toegangsverantwoordelijke in dit gegeven kwartuur met een minimum van 1 MW en een maximum van 250 MW. Het onevenwicht van de zone voor een gegeven kwartuur is de som van de onevenwichten van de Toegangsverantwoordelijken voor dit gegeven kwartuur. Indien het onevenwicht van een toegangsverantwoordelijke negatief is (afname is groter dan injectie) voor een gegeven kwartuur, dan zijn de prijzen injectie kleiner dan afname van toepassing en dienen deze door de toegangsverantwoordelijke aan Elia betaald te worden. Indien het onevenwicht positief is (injectie is groter dan afname), dan dienen de prijzen voor

10 injectie groter dan afname hieronder toegepast te worden en dient Elia de toegangsverantwoordelijke te vergoeden. Indien de absolute waarde van het onevenwicht kleiner is dan de drempel (T), dan wordt deze waarde vermenigvuldigd met 15 minuten en aangerekend volgens de prijzen die vermeld staan in tabel 1. Indien de absolute waarde van het onevenwicht groter is dan de drempel T, dan wordt deze waarde vermenigvuldigd met 15 minuten en aangerekend volgens de prijzen vermeld in tabel 2. De prijzen zijn gedifferentieerd volgens dag-periode en nacht-periode. Dag periode : van 07h00 tot 23h00 Brusselse tijd Nacht periode : van 23h00 tot 24h00, en, van 00h00 tot 07h00 Brusselse tijd TABEL 10: Prijs voor onevenwicht kleiner dan de drempel T (in /MWh) Onevenwicht van de Toegangsvera ntwoordelijke Injectie groter dan afname (positief onevenwicht) Injectie kleiner dan afname (negatief onevenwicht) Onevenwicht van de zone Positief (totale injecties groter dan totale afnames) Dag periode Nacht periode Negatief (totale injecties kleiner dan totale afnames) A. Dag period e Nacht periode AP BP B. APZ BPZ ANZ BNZ AN C. BN waarbij : AN = min ( (175% APX), LAN ); BN = min ( (175% APX), LBN ); ANZ = min ((110% APX), LAN); BNZ = min ((110% APX), LBN); AP = min ( (25% APX), LAP ); BP = min ( (25% APX), LBP ); APZ = min ((90% APX), LAP); BPZ = min ((90% APX), LBP). met voor de maanden Januari, Februari, Maart, Oktober, November en December: LAN = 75 / MWh ; LBN = 35 / MWh ; LAP = 30 / MWh ; LBP = 20 / MWh.

11 En met voor de andere maanden : LAN = 65 / MWh ; LBN = 30 / MWh ; LAP = 25 / MWh ; LBP = 15 / MWh. TABEL 11: Prijs voor onevenwicht groter dan drempel T Onevenwich t van de Toegangsve rantwoordelij ke Injectie groter dan afname (positief onevenwicht) Injectie kleiner dan afname (negatief onevenwicht) Onevenwicht van de zone Positief (totale injecties groter dan totale afnames) Dag periode Nacht periode Negatief (totale injecties kleiner dan totale afnames) Dag periode Nacht periode CP DP D. APZ BPZ ANZ BNZ CN E. DN waarbij : CN = min ( CNX, LCN ) * Krec ; DN = min ( DNX, LDN ) * Krec ; CP = max ( CPX, LCP ) / Krec ; DP = max ( DPX, LDP ) / Krec ; met : LCN = 150 / MWh ; LDN = 150 / MWh ; LCP = 0 / MWh ; LDP = 0 / MWh ;

12 En met : CNX = AN + SLCN * ( onevenwicht - T) waarbij SLCN = ( LCN - AN) / T ; DNX = BN + SLDN * ( onevenwicht - T ) waarbij SLDN = ( LDN - BN) / T ; CPX = AP - SLCP * ( onevenwicht - T ) waarbij SLCP = ( AP - LCP) / T ; DPX = BP - SLDP * ( onevenwicht - T ) waarbij SLDP = ( BP - LDP) / T ; Krec is de recurrentie-coëfficiënt en is vastgelegd op de waarde 1 voor de periode waarop dit document slaat. Wanneer de hoogste waarde van (110 % *APX ; 110% * Powernext) groter is dan LCN, dan wordt de hierbovenvermelde prijs CN vermenigdvuldigd met de hoogste waarde van (110 % *APX ; 110% * Powernext) en gedeeld door LCN. Wanneer de hoogste waarde van (110 % *APX ; 110% * Powernext) groter is dan LDN, dan wordt de hierbovenvermelde prijs DN vermenigvuldigd met de hoogste waarde van (110 % *APX ; 110% * Powernext) en gedeeld door LDN. N.B. : de vermelding APX refereert naar de energieprijs op de day-ahead markt voor de Nederlandse Hub van de Amsterdam Power Exchange, meer bepaald voor het betroffen kwartuur en uitgedrukt in /MWh; en de vermelding Powernext refereert naar de energieprijs op de Powernext exchange, uitgebaat door Euronext, meer bepaald voor het betroffen kwartuur en uitgedrukt in /MWh. Tarief van toepassing in buitengewone situaties Indien een onevenwicht van een toegangsverantwoordelijke het resultaat is van een geval van overmacht of noodsituatie (*), een fout van Elia of een gehele of gedeeltelijke opschorting (curtailment) door Elia van nominaties van deze toegangsverantwoordelijke partij voor een rede die niet toewijsbaar is aan deze laatste, zal, volgens de voorwaarden voorzien in het contract van toegangsverantwoordelijke het volgende onevenwichtstarief toegepast worden op het gedeelte van het onevenwicht van deze toegangsverantwoordelijke dat veroorzaakt is door bovenstaande situaties: 1. In het geval dit onevenwicht negatief is voor een bepaald kwartier (de injectie van de toegangsverantwoordelijke partij is lager dan zijn afname), wordt het onevenwichtstarief voor dat kwartier bepaald door de prijs van het laatst geactiveerde opregelbod door Elia ( /MWh) gedurende dit kwartier die aan de regelbehoefte van Elia van dat ogenblik voldoet. 2. In het geval dit onevenwicht positief is voor een bepaald kwartier (de injectie van de toegangsverantwoordelijke partij is hoger dan zijn afname), wordt het onevenwichtstarief voor dat kwartier bepaald door de prijs van het laatst geactiveerde afregelbod door Elia ( /MWh) gedurende dit kwartier die aan de regelbehoefte van Elia van dat ogenblik voldoet. (*) welke de enige reden is waarvoor de toegangsverantwoordelijke niet is staat was om zijn evenwichtsverplichting na te leven.

13 E. ANDERE TARIEFPOSTEN 1 Federale bijdrage : zie onder Federale bijdrage. 2 Toeslag voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik Deze toeslag geldt voor de afnamen in het Vlaamse Gewest Tabel 12: Toeslag voor de financiering van de maatregelen ter Tarief ( /afgenomen MWh) bevordering van het rationeel energiegebruik In het net 380/220/150 kv 0,0000 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de netten 70/36/30 kv 0,0756 In het net 70/36/30 kv 0,0756 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de Middenspanning 0, Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein Deze toeslag geldt voor de afnamen in het Vlaamse Gewest Tableau 13 : Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein Toeslag (EUR/MWh) In het net 380/220/150 kv niet van toepassing Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de netten 70/36/30 kv 0,0000 In het net 70/36/30 kv 0,0000 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de Middenspanning 0, Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein Deze toeslag geldt voor de afnamen in het Waalse Gewest Tabel 14 : Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein Toeslag (EUR/MWh) In het net 380/220/150 kv niet van toepassing Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de netten 70/36/30 kv 0,2351 In het net 70/36/30 kv 0,2351 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de Middenspanning 0,2351 De hier vermelde waarden zijn van toepassing tot de definitief door Elia aan de gemeenten te betalen kosten gekend zijn. Vanaf dan zal het bedrag van deze toeslag aangepast worden, zodat, op jaarbasis, de reële kosten kunnen gerecupereerd worden.

14 5 Toeslag beschermde klanten In afwachting van een Koninklijk Besluit terzake, wordt de toeslag voorlopig bepaald. Tabel 15 : Toeslag beschermde klanten Toeslag (EUR/MWh) In het net 380/220/150 kv 0,3176 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de netten 70/36/30 kv 0,3176 In het net 70/36/30 kv 0,3176 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de Middenspanning 0, Toeslag retributie wegenisrecht Deze toeslag geldt vanaf 1 juli 2004 voor de afnamen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, in toepassing van art. 28 van de Ordonnantie van 1 april Tabel 16 : Toeslag retributie wegenisrecht Toeslag (EUR/MWh) In het net 380/220/150 kv 2,6400 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de netten 70/36/30 kv 2,6400 In het net 70/36/30 kv 2,6400 Bij het uitgangspunt van de transformaties naar de Middenspanning 0,0000

Aansluitingstarieven 2005

Aansluitingstarieven 2005 Aansluitingstarieven 2005 De tarifaire voorwaarden voor elke aansluiting op het Elia-net, zoals bepaald door de beslissing van de CREG van 6 december 2004 en hernieuwd door de beslissing van de CREG van

Nadere informatie

Aa n sluiti ngsta rie ve n (1 januari maart 2004)

Aa n sluiti ngsta rie ve n (1 januari maart 2004) Aa n sluiti ngsta rie ve n (1 januari 2004-31 maart 2004) De tarifaire voorwaarden voor elke aansluiting op het Elia-net, zoals bepaald door de beslissing van de CREG van 11 december 2003, zijn van toepassing

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2006

Aansluitingstarieven 2006 Aansluitingstarieven 2006 De tarifaire voorwaarden voor elke aansluiting op het Elia-net, zoals bepaald door de beslissing van de CREG van 8 december 2005 en hernieuwd door de beslissingen van de CREG

Nadere informatie

TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De prijscondities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, zoals bepaald door de beslissing van de

Nadere informatie

Tarieven van toepassing vanaf 1 april tot en met 31 december 2003

Tarieven van toepassing vanaf 1 april tot en met 31 december 2003 Tarieven van toepassing vanaf 1 april tot en met 31 december 2003 De tarieven die vanaf 1 april tot en met 31 december 2003 van toepassing zijn, bestaan uit : Tarieven voor het gebruik van het net! Tarief

Nadere informatie

TARIEVEN EN TOESLAGEN 2015 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE

TARIEVEN EN TOESLAGEN 2015 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE TARIEVEN EN TOESLAGEN 2015 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE De hiernavolgende nettarieven voor de bestaande dienstverlening door Elia zijn in beginsel deze die goedgekeurd zijn door

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2012-2015 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De tarifaire condities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, bepaald door de beslissing van

Nadere informatie

TARIEVEN 2012 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2012 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2012 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De tarifaire condities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, bepaald door de beslissing van de CREG

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2008-2011 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De prijscondities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, bepaald door de beslissing van de CREG

Nadere informatie

TARIEFSTRUCTUUR VOOR HET TRANSPORT VAN ELEKTRICITEIT

TARIEFSTRUCTUUR VOOR HET TRANSPORT VAN ELEKTRICITEIT TARIEFSTRUCTUUR VOOR HET TRANSPORT VAN ELEKTRICITEIT Omwille van de transparantie en om de nieuwe tarieven vanaf januari 2016 zo efficiënt mogelijk te kunnen toepassen, publiceert de CREG op 30 oktober

Nadere informatie

Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V. 01-1-2006-31-3-2006

Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V. 01-1-2006-31-3-2006 Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V. 01-1-2006-31-3-2006 De tariefstructuur bestaat uit vier onderscheiden elementen: (i) (ii) (iii) (iv) de tarieven voor de aansluiting (zie verder onder A);

Nadere informatie

Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V. 1-10-2006-31-12-2006

Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V. 1-10-2006-31-12-2006 Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V. 1-10-2006-31-12-2006 De tariefstructuur bestaat uit vier onderscheiden elementen: (i) (ii) (iii) (iv) de tarieven voor de aansluiting (zie verder onder A);

Nadere informatie

Bijlage 15: Tariferingsprincipes en facturatieprocedure

Bijlage 15: Tariferingsprincipes en facturatieprocedure Bijlage 15: Tariferingsprincipes en facturatieprocedure Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met referentie: [] (hierna het Contract ) Deze Bijlage wordt aangenomen en indien

Nadere informatie

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel-

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel- Aansluiting De aansluiting op het Elia-net: een proces in verschillende stappen Sommige spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt (producenten en industriële grootverbruikers) kunnen een aansluiting

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2014. Tarieven voor Openbare

Nadere informatie

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes Toegang Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven De diensten voor toegang tot het net die Elia levert, omvatten de terbeschikkingstelling van de netinfrastructuur, het beheer

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015. Tarieven voor Openbare

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015 behalve anders vermeld.

Nadere informatie

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Toepassing van tarieven voor injectie op het distributienet Natalie Cornelis - Directie Controle prijzen en rekeningen 1 STUDIES VAN DE CREG

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2008-2011

Aansluitingstarieven 2008-2011 Aansluitingstarieven 2008-2011 Het Directiecomité van de CREG keurde op 13 december 2007 de door Elia in haar aangepast tariefvoorstel opgenomen aansluitingstarieven goed. Behoudens buitengewone omstandigheden,

Nadere informatie

Indien er in een maand geen verbruik is : is er alleen de aanrekening van de kw-term.

Indien er in een maand geen verbruik is : is er alleen de aanrekening van de kw-term. EXPLOITATIEJAAR 2005 opmerking : PERIODE : 01-07-2005-30-09-2005 INTERMOSANE Hoogspanning Laagspanning (2) (3) (4) (5) TransHS 26-1kV TransLS LS II Tarief gebruik net (art.5 kb 11.7.2002): tarief tarief

Nadere informatie

Tabel 1: Federale bijdrage

Tabel 1: Federale bijdrage TOESLAGEN Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari 2010. 1 Federale bijdrage In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003, wordt

Nadere informatie

TOESLAGEN. Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari Federale bijdrage

TOESLAGEN. Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari Federale bijdrage TOESLAGEN Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari 2011. 1 Federale bijdrage In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003, wordt

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur

Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur Inhoud Inleiding... 2 I. Krachtlijnen van de ontwikkeling van het voorstel van Elia tot

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015 behalve anders vermeld.

Nadere informatie

(zie artikels 8, 11 en 20)

(zie artikels 8, 11 en 20) Bijlage 3ter: Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken belast met de afname of de injectie en aanduiding van de overeenkomstige energieleverancier (zie

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-658E/31

BESLISSING (B) CDC-658E/31 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

a. Nettarieven BLAD 1 Basis: Technisch reglement Distributie Elektriciteit / 01.07.03 KB Tariefstructuur en boekhouding distributie Elektriciteit

a. Nettarieven BLAD 1 Basis: Technisch reglement Distributie Elektriciteit / 01.07.03 KB Tariefstructuur en boekhouding distributie Elektriciteit a. Nettarieven BLAD 1 Basis: Technisch reglement Distributie Elektriciteit / 01.07.03 KB Tariefstructuur en boekhouding distributie Elektriciteit Aansluiting op Vermogen/ Tarieven voor gebruik van het

Nadere informatie

Hoogspanning. 26-1kV (=Hoogspanning DNB)

Hoogspanning. 26-1kV (=Hoogspanning DNB) Trans (=HS/ gelijkgestelden) II Tarief gebruik net (art.5 kb 11.7.2002): tarief tarief tarief tarief tarief tarief tarief tarief 1. Tarief voor onderschreven en bijkomend vermogen : onderschreven bijkomend

Nadere informatie

P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : juli-augustus-september 2004

P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : juli-augustus-september 2004 P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : juli-augustus-september 2004 INFRASTRUCTUURDEEL Middenspanning Transformatie MS/LS (4) Laagspanning Aansluitvermogen Lengte nieuw aan te leggen

Nadere informatie

TARIEVEN 2014 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE

TARIEVEN 2014 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE TARIEVEN 2014 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE Het Hof van Beroep te Brussel heeft in zijn arrest van 6 februari 2013 de beslissing van de CREG over het aangepast tariefvoorstel van

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET EN VOOR DE NETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE I. AANSLUITINGSTARIEVEN

TARIEVEN VOOR HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET EN VOOR DE NETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE I. AANSLUITINGSTARIEVEN TARIEVEN 2016-2019 VOOR HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET EN VOOR DE NETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE rooster goedgekeurd door de CREG op 03-12-2015 Voor elk jaar van deze regulatoire periode geldt een

Nadere informatie

VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT

VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT E VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT Bij elektriciteitshandel is er steeds kans op onevenwicht tussen injectie en afname van het net. Iedere ARP, of evenwichtsverantwoordelijke, moet de stroomafname

Nadere informatie

TARIEVEN 2013 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE

TARIEVEN 2013 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE TARIEVEN 2013 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE Het Hof van Beroep te Brussel heeft in zijn arrest van 6 februari 2013 de beslissing van de CREG over het aangepast tariefvoorstel van

Nadere informatie

Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang

Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Toegang Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Wanneer een netgebruiker die aangesloten is op het Elia-net beheerder wordt van een

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-495

BESLISSING (B) CDC-495 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven

Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven Toegang Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven Elia s diensten voor toegang tot het net omvatten het beheer en de ontwikkeling van de netinfrastructuur, het beheer van het

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract. Elia Users Group 05/06/2014

Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract. Elia Users Group 05/06/2014 Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract Elia Users Group 05/06/2014 Wijzigingen ARP-contract (1/2) 1. Definities Hernemen producten SDR en SGR zoals ze momenteel bestaan Mogelijke

Nadere informatie

Formulier aanvraag Offerte Detailstudie in het kader van een Aansluitingsaanvraag

Formulier aanvraag Offerte Detailstudie in het kader van een Aansluitingsaanvraag Formulier aanvraag Offerte Detailstudie in het kader van een Aansluitingsaanvraag 1. Aanvrager, een vennootschap naar recht met maatschappelijke zetel te met ondernemingsnummer, ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

Het CIPU-contract: een kader waarbinnen de netgebruiker kan deelnemen aan het beheer van het hoogspanningsnet

Het CIPU-contract: een kader waarbinnen de netgebruiker kan deelnemen aan het beheer van het hoogspanningsnet Ondersteuning net Het CIPU-contract: een kader waarbinnen de netgebruiker kan deelnemen aan het beheer van het hoogspanningsnet Om de veiligheid, doeltreffendheid en betrouwbaarheid van zijn net te vrijwaren,

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) 11-03-2013 WG Belgian Grid Agenda Overlopen van een aantal artikels Bespreken vragen / bedenkingen VREG 2

Nadere informatie

P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : DIENSTJAAR 2003

P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : DIENSTJAAR 2003 P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : DIENSTJAAR 2003 INFRASTRUCTUURDEEL Middenspanning Transformatie MS/LS Laagspanning Aansluitvermogen Lengte nieuw aan te leggen kabel Orientatiestudie

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2.

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2. 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR TRANSPORT 2016-2019

TARIEVEN VOOR TRANSPORT 2016-2019 TARIEVEN VOOR TRANSPORT 2016-2019 De tarifaire cndities bepaald dr de beslissing van de CREG van 03 december 2015, zijn van tepassing vanaf 1 januari 2016 tt en met 31 december 2019. De tarieven hierna

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - FEBRUARI DNB Synergrid MWh ,53 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 60,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - FEBRUARI DNB Synergrid MWh ,53 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 60,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties

Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties C1/117 06.2006 2 C1/117-06.2006 Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties (= Afnamepunt) 3 C1/117-06.2006 Inleiding -Toepassingsgebied : Deze schema

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

Toelichtingen bij het opstellen van een afzonderlijk Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit

Toelichtingen bij het opstellen van een afzonderlijk Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Toelichtingen bij het opstellen van een afzonderlijk Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit 1. Inleiding Conform artikel 4.2.1. van het Energiedecreet is de VREG gehouden om, na consultatie

Nadere informatie

Informatie ten dienste van de markt

Informatie ten dienste van de markt Informatie ten dienste van de markt De elektronische publicatie van balancinggegevens: informatie ten dienste van de markt Om het evenwicht in zijn regelzone te kunnen handhaven, heeft Elia een balancingmechanisme

Nadere informatie

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2016 Distributienetbeheer elektriciteit: 2016 Infrax West, Interenerga, IVEG en PBE

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2016 Distributienetbeheer elektriciteit: 2016 Infrax West, Interenerga, IVEG en PBE 1 Nieuwe aansluitingen middenspanning Bij een middenspanningsaansluiting is het vermogen en het kabeltracé niet in de forfaitaire vergoeding begrepen. Een detailstudie wordt aangerekend bij elke vraag

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2014 Distributienetbeheer elektriciteit: Infrax West, Interenerga, IVEG & PBE

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2014 Distributienetbeheer elektriciteit: Infrax West, Interenerga, IVEG & PBE 1 Nieuwe aansluitingen middenspanning BTWe BTWi(21%) aantal artikel Bij een middenspanningsaansluiting is het vermogen en het kabeltracé niet in de forfaitaire vergoeding begrepen. Een detailstudie wordt

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

BESLISSING (B)121220-CDC-1217

BESLISSING (B)121220-CDC-1217 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS GROOTHANDELSMARKT Bron 05/2013 Evolutie 06/2013 Evolutie 07/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.415 6.047 DNB Synergrid GWh 4.191 3.934 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Tariefvoorstel WVEM 2003 van toepassing op de vrije klanten voor aansluiting & toegang tot het distributienet WVEM 25 april 2003

Tariefvoorstel WVEM 2003 van toepassing op de vrije klanten voor aansluiting & toegang tot het distributienet WVEM 25 april 2003 Tariefvoorstel WVEM 2003 van toepassing op de vrije klanten voor aansluiting & toegang tot het distributienet WVEM 25 april 2003 1. Toepassing van de tarieven 1.1 Toepassingsgebied 1.2 Verbruiken en verliezen

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2008 Distributienetbeheer elektriciteit: WVEM BTWe BTWi(21%) aantal

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2008 Distributienetbeheer elektriciteit: WVEM BTWe BTWi(21%) aantal 1 Nieuwe aansluitingen middenspanning Bij een middenspanningsaansluiting is het vermogen en het kabeltracé niet in de forfaitaire vergoeding begrepen. Een detailstudie wordt aangerekend bij elke vraag

Nadere informatie

Toegangscontract. tussen

Toegangscontract. tussen Toegangscontract tussen Contractreferentie: Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378,

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2016

Tariefkaart juni 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juni 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ]

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ] Contractreferentie: tussen Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378, rechtsgeldig

Nadere informatie

Distributienettarieven 20/12/2016

Distributienettarieven 20/12/2016 Distributienettarieven 2017 20/12/2016 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefproces Vergelijking distributienettarieven 2016-2017 Verklaring evolutie Waar vindt u de

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, is het Brugel die sinds

Nadere informatie

Aansluitingsproblematiek oplosssingen op korte en lange termijn. 4 april 2011 Infosessie POM West-Vlaanderen en ODE-Vlaanderen - Frank Wellens -

Aansluitingsproblematiek oplosssingen op korte en lange termijn. 4 april 2011 Infosessie POM West-Vlaanderen en ODE-Vlaanderen - Frank Wellens - Aansluitingsproblematiek oplosssingen op korte en lange termijn 4 april 2011 Infosessie POM West-Vlaanderen en ODE-Vlaanderen - Frank Wellens - Aansluitingsproblematiek algemeen Waarom is de beschikbare

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2014 Evolutie 04/2014 Evolutie 05/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.869 6.335 DNB Synergrid GWh 4.578 4.071 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2014 Evolutie 09/2014 Evolutie 10/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.074 = DNB Synergrid GWh 3.796 = Andere klanten Synergrid GWh 2.278 = Gemiddelde

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2013 Evolutie 01/2014 Evolutie 02/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.171 = DNB Synergrid GWh 5.011 = Andere klanten Synergrid GWh 2.160 = Gemiddelde

Nadere informatie

Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract

Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract Contractreferentie: [] tussen: ELIA SYSTEM OPERATOR NV, een vennootschap naar Belgisch recht met het ondernemingsnummer 0476.388.378 en met maatschappelijke

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2015

Tariefkaart juni 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juni 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02.289.76.11 Fax: 02.289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Onthaalcapaciteit kustzone. 25 maart 2011 UG/WG Belgian Grid

Onthaalcapaciteit kustzone. 25 maart 2011 UG/WG Belgian Grid Onthaalcapaciteit kustzone 25 maart 2011 UG/WG Belgian Grid Congestieproblematiek Elia stelt congestieproblemen vast in de regio Koksijde- Slijkens-Zeebrugge-Zedelgem-Brugge voornamelijk op de grenslijnen:

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015.

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen exclusief btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2013 Evolutie 11/2013 Evolutie 12/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.655 6.910 DNB Synergrid GWh 4.471 4.734 Andere klanten Synergrid GWh 2.184 2.176

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N. 2004 2055 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2004/11240] 13 MEI 2004. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juli 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Jaarlijkse vergoeding

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in APRIL 2017 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI GROOTHANDELSMARKT Bron 04/2015 Evolutie 05/2015 Evolutie 06/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.406 = DNB Synergrid GWh 4.100 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

NOTA (Z)140109-CDC-1299

NOTA (Z)140109-CDC-1299 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS NOTA

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier )

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) 1. Voorwerp Voor de Levering en Afname van elektriciteit respectievelijk

Nadere informatie