over DE RODE LOPER: stadsentree van Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "over DE RODE LOPER: stadsentree van Amsterdam"

Transcriptie

1 Mei 2006 Adviesnr. 299 Serie 2006, nr. 07 over DE RODE LOPER: stadsentree van Amsterdam Aan: Het Gemeentebestuur van de Centrale Stad Het Stadsdeelbestuur van Amsterdam Centrum Het Stadsdeelbestuur van Oud Zuid

2 ARS-advies over De Rode Loper: stadsentree van Amsterdam INHOUDSOPGAVE: SAMENVATTING en AANBEVELINGEN 3 I. VOORAF 4 II. DE OPDRACHT EN DE KOSTEN 4 III. NAAR EEN GEÏNTEGREERD ONTWERP 5 IV. DE LOPER VERLENGEN 5 V. KENNISMAKEN EN ONTMOETEN 6 VI. INVULLING VAN DE PLINT EN VAN GROTE GEBOUWEN 6 VII. AUTO EN FIETS 7 1. Bereikbaarheid voor de auto 2. Ondergrondse parkeergarages 3. Ondergrondse fietsenstallingen VIII. HET HANDBOEK, STRAATMATERIAAL EN BEHEER 8 1. Het Handboek Openbare Ruimte 2. De keuze van straatmateriaal 3. Duurzaamheid en beheer COLOFON Over de ARS De Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling is sinds 1957 een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Amsterdam en geeft (gevraagd en ongevraagd) adviezen aan het centrale stadsbestuur van Amsterdam en de verschillende stadsdeelbesturen. De adviezen handelen over vraagstukken als: stedebouw, ruimtelijke ordening, economie, volkshuisvesting, verkeer & vervoer en openbare ruimte. Dit advies is op 26 april 2006 vastgesteld door de ARS op zijn plenaire ledenvergadering. Verder gebruik van dit advies staat ieder vrij, mits dit gebeurt met bronvermelding. 2

3 SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN ARS-adviesnr. 299, serie 06 nr. 07 Van het ARS-advies over De Rode Loper: stadsentree van Amsterdam SAMENVATTING Het ontbreekt in de plannen van het stadsdeel Amsterdam Centrum voor De Rode Loper aan een inspirerende visie. Tot deze conclusie komt de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS) bij het beoordelen van een modellenstudie voor de herinrichting van deze centrale as in het centrum van de stad. De ARS beschouwt De Rode Loper als het belangrijkste entreegebied tot de stad. Bezoekers moeten daar straks een fantastische eerste indruk van Amsterdam krijgen en voor Amsterdammers moet het weer een vanzelfsprekende ontmoetingsplek worden. Om dit te bereiken moet de kwaliteit van de herinrichting van de openbare ruimte én van de winkels en bedrijven in de plinten van de bebouwing worden opgeschroefd. Ook zullen de nieuwe metrostations van de Noord/Zuidlijn in samenhang met de openbare ruimte moeten worden ontworpen. Ten slotte zal De Rode Loper aan beide kanten moeten worden verlengd, zodat deze al ervaren kan worden vanaf de IJ-oever op het Stationseiland, en aan de andere kant via het Weteringcircuit uiteindelijk ook in de Ferdinand Bolstraat. Deze gehele lengte zal de sfeer van centrale boulevard met bijbehorende allure moeten uitstralen, zowel door de inrichting als door de functies in de aanliggende bebouwing. Kwaliteitsverhoging kost geld, maar hier gaan de kosten voor de baat uit. Indien nodig zullen nieuwe financieringsbronnen moeten worden aangeboord. De ARS heeft waardering voor het initiatief van het stadsdeel Amsterdam Centrum om plannen voor De Rode Loper te ontwikkelen, maar is van mening dat het stadsdeel deze opdracht, meer dan nu het geval is, moet aangrijpen om een blijvende kwaliteitsimpuls aan de binnenstad van Amsterdam te geven. AANBEVELINGEN 1. Beschouw De Rode Loper als de hoofdentree van de stad, waar bezoekers zich welkom voelen en Amsterdammers een aantrekkelijke ontmoetingsplek vinden. 2. Voeg extra kwaliteit toe aan de materiaalkeuze, het straatmeubilair en hanteer het Handboek Openbare Ruimte als leidraad. Het intensieve gebruik vereist extra aandacht voor duurzaamheid en beheer. 3. Probeer ook de kwaliteit van het niveau van winkels en bedrijven in de plinten van de bebouwing te verhogen. Integraal management kan hierin uitkomst bieden. 4. Laat het ontwerp van (metro)stations integraal deel uitmaken van de inrichting van de gebouwde omgeving. 5. Doe iets extra s op bijzondere plekken, zoals het Beursplein en de openbare ruimte op het Rokin. Neem daarin ook de relatie met bestemmingen in de aanliggende bebouwing mee. 6. Maak met de plannen voor De Rode Loper de Amsterdamse binnenstad voor de automobilist niet nog slechter bereikbaar. Let ook op de gevolgen voor de openbare ruimte boven de grond bij ondergrondse oplossingen voor parkeergarages en fietsenstallingen. 7. Verleng de loper aan beide kanten en streef naar een samenhangend ontwerp. Voorkom dat het een lint van incidentele vormgeving wordt. 8. Gezien het economisch belang voor Amsterdam van een Rode Loper met allure ligt het voor de hand ook Economische Zaken c.q. citymarketing en zo mogelijk marktpartijen te laten meebetalen. 3

4 Mei 2006 Advies over De Rode Loper: stadsentree van Amsterdam Adviesnr. 299 Serie 2006, nr. 07 I. VOORAF Op de plenaire ARS-vergadering van 1 maart 2006 hebben projectleider dhr R. Legdeur en ontwerper dhr S. Sprietsma modellenstudies gepresenteerd voor de plannen van het stadsdeel Amsterdam Centrum voor de De Rode Loper. In de loop van het jaar zal het Masterplan worden opgesteld dat in het najaar van 2006 zal worden vastgesteld. Gezien het grote belang dat de ARS hecht aan de kwaliteit van deze stadsentree, heeft de ARS gemeend nog vóór het uitkomen van het concept-masterplan een advies uit te brengen. II. DE OPDRACHT EN DE KOSTEN Het stadsdeel Amsterdam Centrum heeft het initiatief genomen tot het opstellen van een plan voor De Rode Loper. De totale kosten voor het plan worden geschat op 30 tot 40 miljoen euro. Dit budget is gebaseerd op het oppervlak van het gebied en inschattingen van kosten van een standaardniveau voor de uitvoering van bestrating, meubilair etc. Stadsdeel Amsterdam Centrum én ook de gemeenteraad hebben voorzien dat er extra kosten gemaakt moeten worden om hoge ambities te realiseren. Ieder reserveert nu een bedrag (1 miljoen per jaar) in deze bestuursperiode. Gezien de lange doorloop van het project wordt er op gerekend dat in een volgende bestuursperiode de andere helft zal worden bijgedragen aan de extra kwaliteit boven de standaardkosten. De ARS vraagt zich af of dit voldoende is en vindt dat de budgetten geen belemmering mogen vormen. Hier wordt immers top-economie gemaakt. De ARS wil dan ook wijzen op nieuwe kansen. Zo mag verwacht worden dat de onroerend goed prijzen na realisering van de Noord/Zuidlijn gaan stijgen. Extra kosten voor kwaliteitsverhoging kunnen zich zo op termijn terug verdienen, bijvoorbeeld via de OZ-belasting. De ARS heeft waardering voor het initiatief van het stadsdeel Amsterdam Centrum om plannen voor De Rode Loper te ontwikkelen en zelf extra budget te reserveren voor het realiseren van ambities die het standaardniveau overstijgen. Het is echter nog onzeker of de budgetten die nodig zijn om een bij De Rode Loper passend kwaliteitsniveau te realiseren er ook werkelijk komen. De ARS adviseert daarom op zoek te gaan naar nieuwe financieringsbronnen. Gezien het economisch belang voor de stad van een Rode Loper met allure en de te verwachten extra inkomsten door de stijging van de waarde van het onroerend goed, ligt het voor de hand ook de wethouder van Economische Zaken en mogelijk marktpartijen te laten meebetalen. 4

5 III. NAAR EEN GEÏNTEGREERD ONTWERP De opdracht van het stadsdeel Amsterdam Centrum is een ontwerp te maken, waarin de volgende hoofdlijnen komen vast te liggen: duidelijkheid over het verkeersprofiel; uitgangspunten over het toe te passen bestratingmateriaal; definiëring van de objecten, zoals hekken, in- en uitgangen van de metrostations; bepaling van de plaats van bomen. Definitieve besluiten over laad- en losvoorzieningen, taxistandplaatsen en halteplaatsen voor touringcars zullen pas worden genomen als het definitieve ontwerp wordt vastgesteld. De keuze van verlichting (staande lantaarns of hangarmaturen) wordt ook als een op zich zelfstaande beslissing gezien. Als enige leidraad geldt dat zo min mogelijk wordt afgeweken van het Handboek Inrichting Openbare Ruimte. Ter wille van de snelheid in planvorming is de (welstands)beoordeling van de bovengrondse gebouwen voor de in- en uitgangen van de Noord/Zuidlijn enige tijd uitgesteld. Dit alles zal als gevolg hebben dat samenhang met de inrichting uit het zicht raakt. Het is duidelijk dat hier nog niet gesproken kan worden van een project met een vast omlijnd begin- en eindpunt en een vast programma van eisen. Gezien het feit dat de financiering nog niet is geregeld en er nog geen vaste planning voor de uitvoering is, wordt de opgave benaderd als een proces op weg naar besluiten over de hoofdlijnen van het plan. Deze werkwijze van losstaande deelbeslissingen brengt het gevaar van een versnipperd ontwerp met zich mee. De ARS beschouwt De Rode Loper als het belangrijkste entreegebied tot de stad. Als centrale as dwars door de binnenstad liggen hier kansen om een blijvende kwaliteitsimpuls aan het centrum van Amsterdam te geven. Deze ambities ziet de ARS niet terug in de opdracht die de ontwerpers hebben gekregen. De ARS vat de loper breder op dan de opdrachtgever en vindt dat het ontwerpen van de openbare ruimte in samenhang met de ontwerpen voor de metrostations moet worden bekeken. Juist het geheel (integratie tussen de vloer met zijn meubilair en het gebouwde ) zal het functioneren en de sfeer van De Rode Loper bepalen. IV. DE LOPER VERLENGEN De huidige opdracht voor het op te stellen Masterplan omvat de herinrichting van de openbare ruimte tussen de Prins Hendrikkade en de Singelgracht, het gebied waaronder de Noord/Zuidlijn in aanleg is binnen het stadsdeel Amsterdam Centrum. Het Stationseiland is er niet in opgenomen en voor het Weteringcircuit geldt dat de oude inrichting wordt teruggebracht. De nieuwe inrichting beperkt zich tot het Damrak, Rokin, Muntplein, Vijzelstraat en Vijzelgracht. Om vanuit het Centraal Station de eerste stappen op De Rode Loper te kunnen zetten, zal het Stationseiland erbij moeten worden getrokken. De ARS ziet ook kansen in het verlengen van De Rode Loper door het Centraal Station tot aan de openbare ruimte daar achter, zodat er verbinding wordt gemaakt met de IJ-oever en visueel ook met Noord. De reden voor het terugbrengen van de oude situatie op het Weteringcircuit zijn voor de ARS niet acceptabel. Nauwelijks vijf jaar geleden is hiervoor een nieuw inrichtingsplan opgesteld dat uitging van een haakse kruising in plaats van de rotonde. Dit plan bood grote voordelen voor de afwikkeling van voetgangersstromen uit de metrotoegangen en het gebruik van de groene openbare ruimte. Alle belanghebbende groeperingen waren akkoord met dit plan. Toch heeft het centrale stadsbestuur de extra kosten niet voor zijn rekening willen nemen. 5

6 De ARS blijft het een gemiste kans vinden dat deze oplossing voor het Weteringcircuit niet wordt uitgevoerd. Hij verwacht dat de terugkerende bestaande inrichting een breuk legt met een goede aansluiting van de loper naar de Ferdinand Bolstraat. De toekomstige inrichting van de Ferdinand Bolstraat moet volgens de ARS ook een verhoging van kwaliteitsniveau opleveren. Het uitgangspunt dat stadsdeel Oud Zuid hanteert is een eigen op 19e eeuws geïnspireerd karakter voor de Ferdinand Bolstraat, aansluitend op het uitgestippelde stadsdeelbeleid 'Buitengewoon goed'. De ARS pleit ervoor de loper aan beide kanten te verlengen. Aan de kant van het Centraal Station kan dan een verbinding worden gelegd met de IJ-oever en aan de kant van het Weteringcircuit uiteindelijk ook met de Ferdinand Bolstraat. Over deze radiaal en de aansluitingen naar het Museumplein lopen weliswaar kontakten met het stadsdeel Oud Zuid, maar wij missen daarover uitspraken die garanderen dat er inderdaad samenhang én eigen sfeer zullen ontstaan. V. KENNISMAKEN EN ONTMOETEN Voor bezoekers die vanuit het Centraal Station de stad binnenkomen, is De Rode Loper de eerste kennismaking met de stad. Gezien de huidige toestand van het Damrak zal de eerste indruk van Amsterdam weinig positief zijn. Nu ligt er de kans het Damrak om te toveren tot dé centrale flaneerboulevard, waar de bezoeker het spannende en verrassende gevoel heeft in een te ontdekken grootstedelijke atmosfeer te zijn aangekomen. Ook reizigers die bij de metrostations boven komen beleven zo n eerste indrukervaring. Voor een gunstige eerste indruk moeten alle functies die op die plek aanwezig zijn worden meegenomen. Deze belevingsfunctie ontbreekt in de plannen. Dit ambitieniveau moet ook is in de plannen worden opgepakt. Het valt te verwachten dat door de ontwikkelingen aan de Zuidas het belang van het Weteringcircuit als toegangspoort tot de oude stad zal toenemen, dus ook daar is aandacht voor een warm welkom op zijn plaats. Naast kennismaken is het stimuleren van Amsterdammers om elkaar te ontmoeten een belangrijke functie van De Rode Loper. Door bij het ontwerp van plekken als het Beursplein en het Rokin, maar ook bij de inrichting van de tram- en metrohaltes het ontmoeten als uitgangspunt te nemen, zal vanzelf een sfeerverbetering ontstaan. Het belang van De Rode Loper als plek waar bezoekers kennis maken met Amsterdam en Amsterdammers elkaar kunnen ontmoeten, vindt de ARS niet terug in de plannen. Om een goede eerste indruk te maken en bezoekers het gevoel te geven dat ze welkom zijn, moeten de directe omgeving van het Centraal Station en de metro in- en uitgangen integraal deel uitmaken van de nieuwe inrichting. Ook liggen er volop kansen om aantrekkelijke ontmoetingsplekken voor Amsterdammers te creëren. VI. INVULLING VAN DE PLINT EN VAN GROTE GEBOUWEN De invulling van de plinten van de bebouwing aan De Rode Loper is een blikvanger voor bezoekers en zal daardoor ook de eerste indruk voor een belangrijk deel bepalen. De huidige invulling is beneden peil. De frietcultuur aan het Damrak dreigt op te rukken naar het Rokin, ooit de chicste winkelstraat van Amsterdam. Door de nog aanwezige chic (zoals Hajenius, Maison de Bonneterie, Arti & Amicitia) als uitgangspunt te nemen en daarbij passende nieuwe ondernemers te zoeken, kan het tij mogelijk worden gekeerd. 6

7 Niet alleen de invulling van de plint baart zorgen. Mede vanwege de slechte bereikbaarheid verlaten bedrijven de binnenstad waardoor grote gebouwen leeg komen te staan, ook in de directe omgeving van De Rode Loper. Het meest schrijnende voorbeeld hiervan is de leegstand van de Beurs van Berlage. Het stadsdeel Amsterdam Centrum wil het gebouw weer overdragen aan de centrale stad of in erfpacht verkopen. Hoewel het beleid gericht is op functiemenging met behoud van kantoorbestemming in de binnenstad, schieten de instrumenten om dit doel te bereiken tekort. Van toepassing hiervoor is slechts de regeling in het bestemmingsplan die voorschrijft dat eenheden groter dan m2 hun kantoorbestemming moeten behouden. Op de begane grond langs tracés van linten in de binnenstad wordt gestreefd naar winkels. Wonen is daar uitgesloten. De bovenverdiepingen hebben gemengde doeleinden, behalve dus als het gaat om eenheden boven de m2. Voor het voormalige ABN/AMROgebouw aan de Vijzelstraat is een uitzondering gemaakt. Daarin wordt op termijn gedeeltelijk wonen toegestaan, behalve op de begane grond. Voor een aantrekkelijke invulling van de plint van de bebouwing aan De Rode Loper zal aansluiting moeten worden gevonden bij de kwalitatief hoogwaardige ondernemers die er nu zitten. Om dit te bereiken verdient het aanbeveling niet alleen met onroerend goed-eigenaren en ondernemersverenigingen te gaan praten, maar ook andere stakeholders. De invulling van grote gebouwen blijft een probleem waarvoor ook de ARS geen pasklare oplossing heeft. Er moet in elk geval alles aan gedaan worden om leegstand te voorkomen. De regeling van het bestemmingsplan is te passief. Er zou extra geld gegenereerd moeten worden om in deze grote gebouwen gewenste publiekgerichte functies te kunnen opnemen. In dit kader pleit de ARS er ook voor de autobereikbaarheid voldoende te garanderen. VII. AUTO EN FIETS 1. Bereikbaarheid voor de auto Voor de automobilist belooft de modellenstudie voor De Rode Loper weinig goeds. Een optelsom van kleine en grote ingrepen, waaronder een model met eenrichtingsverkeer voor de Vijzelroute, maakt de bereikbaarheid van de binnenstad moeilijker. De ARS verwacht niet dat door een vermindering van de verkeerscapaciteit op de Vijzelroute het verblijfsmilieu daar verbetert en vindt dat in elk geval de stadshartlus voor autoverkeer in takt moet blijven. 2. Ondergrondse parkeergarages Op het traject van De Rode Loper wordt gebouwd aan een parkeergarage onder het Rokin. In 2007 valt het besluit over een parkeergarage onder de Vijzelgracht. De impact van ondergrondse parkeergarages op de omgeving boven de grond is groot. Aan het Rokin is nog nauwelijks te overzien welke ruimte er vanwege de inritten en hellingen van de straat wordt afgenomen. Ook werd door het besluit voor de bouw van de parkeergarage de mogelijkheid afgesneden om daar water terug te brengen. Als de parkeergarage onder de Vijzelgracht doorgaat, komen daar geen hellingen, maar zal bovengronds ruimte moeten worden gevonden voor drie gebouwen voor de liften waarmee de auto s naar boven en beneden worden gebracht. 7

8 3. Ondergrondse fietsenstallingen Voor 2012 zullen vier grote ondergrondse fietsenstallingen in de Amsterdamse binnenstad worden gebouwd: drie op het Stationseiland voor in totaal fietsen en een op het Leidseplein waar fietsen kunnen worden gestald. Voor ondergrondse fietsenstallingen geldt hetzelfde als voor ondergrondse parkeergarages: het heeft grote gevolgen voor wat er boven de grond gebeurt. Het valt dan ook te verwachten dat de geplande grootschalige ondergrondse fietsenstallingen veel van de openbare ruimte zullen afnemen. De ARS vraagt zich af of het stallen van fietsen op straatniveau nu echt zo bezwaarlijk is. Een situatie zoals die rond de Munt bestaat, waar overdag veel fietsen staan die aan het eind van de dag allemaal weer een eigenaar hebben gevonden, hoort volgens de ARS gewoon bij de stad. De ARS waarschuwt ervoor met de plannen voor De Rode Loper de Amsterdamse binnenstad voor de automobilist nog slechter bereikbaar te maken. Verder wijst de ARS op de gevolgen van ondergrondse parkeergarages en fietsenstallingen voor de openbare ruimte boven de grond. Er zullen nog detailstudies moeten worden gemaakt naar de ideale vorm en het te verwachten gebruik van ondergrondse fietsenstallingen. Daarna is pas goed te beoordelen of deze voorzieningen echt nodig zijn. VIII. HET HANDBOEK, STRAATMATERIAAL EN HET BEHEER 1. Het Handboek Openbare Ruimte De ARS pleit ervoor te komen tot eenheid in de openbare ruimte voor de gehele stad zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke karakteristieken van elk afzonderlijk stadsdeel. Het Handboek voor de inrichting van de Openbare Ruimte, dat door het stadsdeel Amsterdam Centrum intensief wordt gebuikt, vormt hiervoor een uitstekende leidraad. Volgens de ARS zou het Handboek door alle stadsdelen als leidraad moeten worden aanvaard. Bij hantering van het Handboek kunnen bepaalde straatkarakteristieken goed doorrollen, terwijl ieder stadsdeel haar eigen karakteristieken kan toevoegen. 2. De keuze van straatmateriaal Het Stationseiland (dat niet als deel van De Rode Loper wordt beschouwd) wordt uitgevoerd in grijs graniet. Het Damrak en het Rokin krijgen rode straatklinkers met een verbijzondering van het voetgangersgebied door toevoeging van een ander materiaal (graniet) of een klinker in een andere kleur rood. De huidige lappendeken zal daarmee veranderen in een rode loper, qua sfeer te vergelijken met de grachten na de herinrichting. De Vijzelstraat/-gracht wordt beschouwd als radiale hoofdroute en zou daardoor in asfalt kunnen worden uitgevoerd. De ARS vraagt zich met enige zorg af of er door de toepassing van rode straatklinkers niet een te letterlijke rode loper zal ontstaan. Het gevaar bestaat dat, met name bij topmonumenten als de Beurs van Berlage, straat en gebouw elkaar straks gaan dood slaan. 8

9 3. Duurzaamheid en beheer Met de vorige herinrichting van het gebied nog vers in het geheugen vraagt de ARS zich af hoe lang de nieuwe inrichting mee zal moeten gaan. In ieder geval is door het intensieve gebruik van het stadscentrum extra aandacht voor de duurzaamheid van materialen en het beheer na de oplevering vereist. Voor wat betreft het beheer kan een voorbeeld worden genomen aan de nieuw geprofileerde grachten, die met duurzame materialen zijn ingericht en goed worden onderhouden. Tot slot vraag de ARS aandacht voor de kunst om grote ingrepen zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat De Rode Loper ook tijdens werkzaamheden intensief kan blijven worden gebruikt. Intensief gebruik van De Rode Loper vereist extra aandacht voor de duurzaamheid van materialen en van het beheer. Mw. drs. E. Eshuis (voorzitter) drs. H.C. Grünhagen 9

Krachtig en ontspannen: Het kloppend hart van Amsterdam

Krachtig en ontspannen: Het kloppend hart van Amsterdam Krachtig en ontspannen: Het kloppend hart van Amsterdam Amsterdam-Centrum bereikbaar en leefbaar Onze aanbevelingen Om bovenstaande visie concreet uit te werken tot een integraal verkeerscirculatieplan

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Santrijngebied.

Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Inleiding. Al meer dan 10 jaar worden er plannen ontwikkeld voor de herontwikkeling van het Santrijngebied. Het Santrijngebied is globaal het gebied tussen Strijenstraat,

Nadere informatie

allard architecture bv VERZOEKSCHRIFT Coffeeshop 36 Warmoesstraat 36 amsterdam

allard architecture bv VERZOEKSCHRIFT Coffeeshop 36 Warmoesstraat 36 amsterdam allard architecture bv VERZOEKSCHRIFT Coffeeshop 36 Warmoesstraat 36 amsterdam 25.06.2013 verzoekschrift Geachte heer Rob Stam, Geachte Mevrouw Maarit Boks, Voor u ligt een verzoekschrift dat uit naam

Nadere informatie

55e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening & 22e Vakantiecursus in Riolering en Afvalwaterbehandeling DE NOORD/ZUIDLIJN EN HET GEBRUIK VAN DE ONDERGROND Vooraf Het project Noord/Zuidlijn lijkt op het

Nadere informatie

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg?

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? 1 Inhoud 3 Waarom bouwen op Sprokkelenburg? 4 Ligging van Sprokkelenburg 6 Het plan Sprokkelenburg 8 Kies uw kavel 8 Zelf bouwen op Sprokkelenburg 9 Stappenplan 11 Kavelpaspoort

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 september 2014) 1 september 2014) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 5 1.1

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Lijst in te dienen moties bij RV 13.0100 Uitvoeringsbesluit parkeergarages. Mí30í00 PvdA Eén in plaats van twee garages

Lijst in te dienen moties bij RV 13.0100 Uitvoeringsbesluit parkeergarages. Mí30í00 PvdA Eén in plaats van twee garages Raadsvergadering 28 november 20í3 Lijst in te dienen moties bij RV 13.0100 Uitvoeringsbesluit parkeergarages. I rto Ondenrerp indiener M130í00 D66 Bomen Mí30100 D66 Geïntegreerde nadeelcompensatieregeling

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011

Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011 (Bijdragenr. 89) Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011 Ing. Inge Molenaar (gemeente Den Haag) Drs. Christine Swankhuisen (Tabula Rasa) Lisanne de Vrij MSc (Tabula Rasa) Samenvatting In november

Nadere informatie

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013 Concept voorontwerp Jaarbeursplein 27 maart 2013 Toelichting Het Jaarbeursplein krijgt in de toekomst een complete metamorfose. De nieuwe bebouwing rondom het plein en het feit dat er geen auto's, bussen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Anne-Marie Poorthuis en Sjanneke Werkhoven De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie te betrekken bij een organisatiethema

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

Herinrichting Tweebaksmarkt Informatieavond 16 maart 2011

Herinrichting Tweebaksmarkt Informatieavond 16 maart 2011 Herinrichting Tweebaksmarkt Informatieavond 16 maart 2011 Voorstellen Wieger Postma, stedenbouwkundig ontwerper Hayo vd Meer, verkeerskundige Jan Buwalda, civiele techniek Hielke Wiersma, wijkzaken Raymond

Nadere informatie

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN UTRECHT SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WINKELWANDELGEBIED OUDE BINNENSTAD GEMEENTE UTRECHT Colofon Oisterwijk, 30 januari 2009 Opgesteld door

Nadere informatie

Rapportage Twijnstraat

Rapportage Twijnstraat Rapportage Twijnstraat 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Fietsparkeren p. 4 2. Autoparkeren p. 5 3. Toegankelijkheid voor voetgangers p. 8 4. Gebruik van laad- en losvakken p. 9 5. Algemeen beeld van de

Nadere informatie

In Den Vergulden Harinckton Prins Hendrikkade 14, Amsterdam

In Den Vergulden Harinckton Prins Hendrikkade 14, Amsterdam In Den Vergulden Harinckton Prins Hendrikkade 14, Amsterdam TE HUUR Kantoorpand van circa 775 m² Gerestaureerd rijksmonument Gesitueerd recht tegenover het Centraal Station In Den Vergulden Harinckton

Nadere informatie

Stadskantoor Rotterdam

Stadskantoor Rotterdam h e r o n t w i k k el i n g Stadskantoor Rotterdam a m b i t i ed o cu m en t Ambitiedocument Stadskantoor Rotterdam Stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 1. Inleiding In het centrum van

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

ENSCHEDE. Verkenning fietsenstallingen rond station. Bestuurlijk Overleg. 5 juni 2013. Marc Nahar, Planontwikkelaar Programma Actieplan Fietsparkeren

ENSCHEDE. Verkenning fietsenstallingen rond station. Bestuurlijk Overleg. 5 juni 2013. Marc Nahar, Planontwikkelaar Programma Actieplan Fietsparkeren ENSCHEDE Verkenning fietsenstallingen rond station Bestuurlijk Overleg 5 juni 2013 Marc Nahar, Planontwikkelaar Programma Actieplan Fietsparkeren PROGRAMMA Huidig aantal beschikbare plaatsen: +/- 1900

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

rv 66 Dienst Stedelijke Ontwikkeling nr. 982807 Projectdocument tijdelijke inrichting ZHESM-terrein. Den Haag, 19 maart 1999 Aan de gemeenteraad

rv 66 Dienst Stedelijke Ontwikkeling nr. 982807 Projectdocument tijdelijke inrichting ZHESM-terrein. Den Haag, 19 maart 1999 Aan de gemeenteraad rv 66 Dienst Stedelijke Ontwikkeling nr. 982807 Den Haag, 19 maart 1999 Aan de gemeenteraad Projectdocument tijdelijke inrichting ZHESM-terrein. 1. Inleiding Hierbij zenden wij u ter besluitvorming het

Nadere informatie

PRESENTATIE. Introductie. Publiek domein. Nijmegen. Ontwerpvoorstel. Conclusies INTRODUCTIE - PUBLIEK DOMEIN - NIJMEGEN - ONTWERPVOORSTEL - CONCLUSIES

PRESENTATIE. Introductie. Publiek domein. Nijmegen. Ontwerpvoorstel. Conclusies INTRODUCTIE - PUBLIEK DOMEIN - NIJMEGEN - ONTWERPVOORSTEL - CONCLUSIES NIJMEGEN CENTRAAL! Een nieuw ontwerpconcept voor de stationsomgeving van Nijmegen Koosje Vingerling - P5 PresentaƟe - 12 April 2011 1 PRESENTATIE Introductie Publiek domein Nijmegen Ontwerpvoorstel Conclusies

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Damstraat 42 Oudezijds Voorburgwal 242

Ruimtelijke Onderbouwing Damstraat 42 Oudezijds Voorburgwal 242 Ruimtelijke Onderbouwing Damstraat 42 Oudezijds Voorburgwal 242 1 Verplaatsing van een horeca en een winkel binnen de bestemming gemengde doeleinden. 1 Foto Denis Filyukov Verschenen op 1 Aanleiding en

Nadere informatie

Experimentele tijdelijke inrichting Blokhuisplein in Leeuwarden

Experimentele tijdelijke inrichting Blokhuisplein in Leeuwarden Martijn Al landschapsarchitect Peter de Ruyter landschapsarchitect Experimentele tijdelijke inrichting Blokhuisplein in Leeuwarden Blokhuisplein (foto: Ruben van Vliet). Aan de rand van de binnenstad van

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van fietsverbindingen door het centrum van Rotterdam Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Jaarbeurs van de toekomst

Jaarbeurs van de toekomst Jaarbeurs van de toekomst Herontwikkeling Jaarbeursterrein De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is in 2015 gestart en zal doorlopen tot minimaal 2026. Belangrijk uitgangspunt is dat Jaarbeurs haar

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 DORDRECI Aa n de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 33" GR DORDRECHT Datum 11 oktober 2011 Ons kenmerk SBH/668858 Begrotingsprogramma Leefbaarheid en stedelijk beheer Betreft Adoptie/sponioring

Nadere informatie

Kunst en Licht Amstel III. 2VanKunst

Kunst en Licht Amstel III. 2VanKunst Kunst en Licht Amstel III 2VanKunst Reconstructie Bedrijventerrein Amstel III Een kunst- en lichtplan, 2008-2009 Kunst en Licht Amstel III Dit is een uitgave van 2VanKunst Vormgeving Sarina Stevens Amstelveen

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD Vooraf De ideale stad is veelzijdig en evenwichtig. In de ideale stad is het verkeer geen doel op zich, maar een middel om verschillende doelen te bereiken: de woning, de werkplek, het theater, het terras,

Nadere informatie

INHOUD. 4. Alles van waarde is weerloos. 6. Op en top Rotterdams. 8. Eyecatcher van de Blaak. 10. Plattegrond. 18. Inspirerende en dynamische Maasstad

INHOUD. 4. Alles van waarde is weerloos. 6. Op en top Rotterdams. 8. Eyecatcher van de Blaak. 10. Plattegrond. 18. Inspirerende en dynamische Maasstad PAGINA 2 Inhoud PAGINA 3 INHOUD 4. Alles van waarde is weerloos 6. Op en top Rotterdams 8. Eyecatcher van de Blaak 10. Plattegrond 18. Inspirerende en dynamische Maasstad 20. Faciliteiten om de hoek 22.

Nadere informatie

Jadon Parkeergarage Reiniging

Jadon Parkeergarage Reiniging Jadon Parkeergarage Reiniging Jadon Parkeergarage Reiniging: Vloeren spelen een steeds grotere rol bij het ontwerp van parkeergarages. Vloer coatingen in diverse, vaak lichte kleuren, winnen terrein ten

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

2 februari 2015. Aan Kadaster Ruimte en Advies

2 februari 2015. Aan Kadaster Ruimte en Advies 2 februari 2015 Aan Kadaster Ruimte en Advies OPBOUW PRESENTATIE Willemien Berkers, Projectleider SGA 1. FlorijnAs 2. Stationsgebied Assen en de deelprojecten 3. Architectenselectie Stationsgebouw: samenwerking

Nadere informatie

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging.

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging. gemeente Zaanstad Uitnodiging AAN Raad DATUM 11 maart 2016 ONDERWERP Uitnodiging Babel Geachte leden van de raad c.s, Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Stadsdeel Zuid Vastgesteld Gemeente Amsterdam Ruimte en Duurzaamheid bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort. Je moet er even doorheen kijken

EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort. Je moet er even doorheen kijken EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort Je moet er even doorheen kijken EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort Op 8 januari 2007 gaat de eerste schep in de grond. Dan wordt begonnen

Nadere informatie

Fietsplaza HC een initiatief van CORIO, V&D en gemeente Utrecht

Fietsplaza HC een initiatief van CORIO, V&D en gemeente Utrecht Fietsplaza HC een initiatief van CORIO, V&D en gemeente Utrecht Stel je eens voor... een comfortabele fietsenstalling waar je als gast ontvangen wordt midden in het winkelhart van Nederland. Het heeft

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

Kinkerstraat + Elandsgracht = een geheel

Kinkerstraat + Elandsgracht = een geheel concept 20-12-2006 Kinkerstraat + Elandsgracht = een geheel met de Appeltjesmarkt als aantrekkelijke verbinding 1/7 Inleiding De stadsradiaal Kinkerstraat-Elandsgracht is een belangrijke loop- en fietsroute

Nadere informatie

Toekomstvisie A-kwartier in Groningen

Toekomstvisie A-kwartier in Groningen Toekomstvisie A-kwartier in Groningen Presentatie bijeenkomst met Stichting Vrienden van de stad Groningen 13 oktober 2015 dia 1 foto Bert Kaufmann Presentatie Bijeenkomst met Vrienden van de stad Presentatie

Nadere informatie

Referentieprojecten Grontmij: stationslocaties

Referentieprojecten Grontmij: stationslocaties Referentieprojecten Grontmij: stationslocaties OV-Terminal Den Haag Centraal Het huidig centraal station van Den Haag voldoet niet langer aan de eisen van een functioneel knooppunt van openbaar vervoer.

Nadere informatie

Stadsdeel Zuid. Reactie Stadsdeel Zuid op het Ambtitiedocument (Masterplan) ZuidasDok 28 november 2013

Stadsdeel Zuid. Reactie Stadsdeel Zuid op het Ambtitiedocument (Masterplan) ZuidasDok 28 november 2013 Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 252 4365 X X X z Stadsdeel Zuid Dagelijks bestuur Retouradres: Postbus 74019, 1070 BAAmsterdam College van B & W Stadhuis, Amstel 1 Postbus 202 1000

Nadere informatie

- Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort -

- Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort - - Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort - De Provincie Noord-Holland vraagt om: Ideeën uit de markt Aanleiding De provincie Noord-Holland roept marktpartijen en maatschappelijke organisaties op om mee te

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

HUIDIGE SITUATIE DC VAN HALL. Meer informatie www.dcvanhall.amsterdam BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL GEBOUW MERKELBACH

HUIDIGE SITUATIE DC VAN HALL. Meer informatie www.dcvanhall.amsterdam BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL GEBOUW MERKELBACH DC VAN HALL HUIDIGE SITUATIE NAARGEESTIGE U ITSTRALING DONKER CURTIUS ZIJDE (DEELS) VERVANGEN LIFTEN ONSAMENHANGEND GEHEEL PAND IN SLECHTE CONDITIE SLECHTE GALLERIJEN BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL

Nadere informatie

STADIONPLEIN. Olympische spelen 1928. Situatie na de spelen Stadion en Citroën zuidgarage lokatie noordgebouw onbebouwd

STADIONPLEIN. Olympische spelen 1928. Situatie na de spelen Stadion en Citroën zuidgarage lokatie noordgebouw onbebouwd STADIONPLEIN Olympische spelen 1928 1931 Situatie na de spelen Stadion en Citroën zuidgarage lokatie noordgebouw onbebouwd Citroën zuid Ontwerp Jan Wils 1928 1962 Citroën noord Ontwerp Jan Wils 1959 STADIONPLEIN

Nadere informatie

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011 Herijking Masterplan, Fase II concept 2 augustus 2011 Inleiding Het masterplan Schieveste zoals het tot nu toe is uitgewerkt, is minder geschikt voor het huisvesten van kleinere volumes. Het starten van

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidelijke Binnenstad. Akoestisch onderzoek. Verkeerslawaai. : Stadsdeel Amsterdam-Centrum

Bestemmingsplan. Zuidelijke Binnenstad. Akoestisch onderzoek. Verkeerslawaai. : Stadsdeel Amsterdam-Centrum Bestemmingsplan Zuidelijke Binnenstad Akoestisch onderzoek Verkeerslawaai Stadsdeel Amsterdam-Centrum Opdrachtgever : Stadsdeel Amsterdam-Centrum Uitvoerder : dienst Ruimtelijke Ordening A van Dongen tel:

Nadere informatie

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep MODEL GROENE POORT/BUURT-AS OPMERKINGEN VERKEER Advies: ook overgang Hogeweg-Stadsring aanpakkenvoor veiligheid. Dit valt buiten ons projectgebied maar

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden december 2014 Aanleiding In het kernwinkelgebied van de binnenstad van Bergen op Zoom gelden venstertijden voor het bevoorraden van de winkels. Tussen 12.00

Nadere informatie

)( )( )( Gemeente Amsterdam. Aan de leden van de raadscommissie Financiën. Stand van zaken ligplaatsen passagiersvaart

)( )( )( Gemeente Amsterdam. Aan de leden van de raadscommissie Financiën. Stand van zaken ligplaatsen passagiersvaart )( )( )( Gemeente Amsterdam Retouradres: Waternet, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam Bezoekadres Amstel1 1011 PN Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon 14 020 amsterdam.nl Aan de leden van de

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Opmerkingen AC 2 oktober 2013. Opmerkingen DB 16 oktober 2013

De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Opmerkingen AC 2 oktober 2013. Opmerkingen DB 16 oktober 2013 Adviescommissie 15 oktober 2013 agendapunt 11 Dagelijks bestuur 7 november 2013 Algemeen bestuur 28 november 2013 Bijlage 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DIEMERBOS Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur

Nadere informatie

TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)

TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE) TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE) Burgemeester en wethouders van Weert hebben op 5 oktober 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Ontwerpvoorstel aan de raad

Ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Projectorganisatie Stationsgebied Kenmerk 14.059426 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 7 oktober 2014 Bestemmingsplan Westflank Zuid Het College van burgemeesters en wethouders

Nadere informatie

Beeldvisie Bergharen. Juli 2011

Beeldvisie Bergharen. Juli 2011 Beeldvisie Bergharen Juli 2011 Leefbaarheidsgroep Bergharen t.a.v. dhr K. Schwillens Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bergharen Arnhem, 7-7-2011 Onderwerp Uw referentie Onze referentie Beeldvisie Bergharen

Nadere informatie

Deventer - Stationsomgeving. herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen.

Deventer - Stationsomgeving. herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen. Deventer - Stationsomgeving herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen. Toekomstvisie; stip op de horizon De gemeente Deventer heeft de ambitie om het stationsgebied

Nadere informatie

Sleutels voor Leiden Centrum

Sleutels voor Leiden Centrum Sleutels voor Leiden Centrum Twee luxe garages met Pathé in nieuw Hoogvliet blok 02 07 2013 PROVAST Hofweg 9e 2511 AA Den Haag T. 070 308 10 30 F. 070 361 40 44 www.provast.nl Sleutels voor Leiden centrum

Nadere informatie

plein 44 nijmegen Een plein voor iedereen

plein 44 nijmegen Een plein voor iedereen plein 44 nijmegen Een plein voor iedereen ontwerp 2000 uitvoering 2008-2009 locatie Eindhoven opdrachtgever DNC Vastgoedontwikkeling, Woningstichting Trudo Eindhoven in samenwerking met xxx prijzen xxx

Nadere informatie

Hierop is door Wethouder Sleeking aangegeven dat hij dit onderwerp wil bespreken met de wethouder verkeer, Rik van de Linden.

Hierop is door Wethouder Sleeking aangegeven dat hij dit onderwerp wil bespreken met de wethouder verkeer, Rik van de Linden. MEMO Van SO/RO Bart Winkel Aan Bewoners Museumstraat e.o. CC Kenmerk - Betreft Rijrichtingen Museumstraat en Vest irt doseerpoller Bijlage Grote weergave afbeelding 21 Verkeerstructuurplan Centrum Contactpersoon

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

Jonge Stedenbouwkundigen

Jonge Stedenbouwkundigen herontwerp de stad Amsterdam Lesmateriaal VO Museum Het Grachtenhuis Lesmateriaal VO herontwerp de stad Amsterdam Lesmateriaal ter voorbereiding of verwerking van een bezoek aan museum Het Grachtenhuis

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Jazz City. Roermond. 29 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan. Jazz City. Roermond. 29 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Jazz City Roermond 29 oktober 2013 Inhoudsopgave 01 1. Inleiding 03 2. Gebiedsomschrijving 05 3. Beeldkwaliteitseisen 09 A. Boulevard 10 B. Promenade 13 C. Kazernevoorterrein 15 4.

Nadere informatie

Cornelis Trooststraat 33-huis en 35-huis in Amsterdam

Cornelis Trooststraat 33-huis en 35-huis in Amsterdam VRIJWILLIGE VERKOPING op MAANDAG 23 MAART 2015 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris De heer Mr J.H.F. van Overbeek (Kuin Van Overbeek notariaat

Nadere informatie

Herinrichting openbare ruimte Westzijde Plan van Aanpak en Programma van eisen

Herinrichting openbare ruimte Westzijde Plan van Aanpak en Programma van eisen Herinrichting openbare ruimte Westzijde Plan van Aanpak en Programma van eisen Deel Vinkenstraat Papenpadsloot Versie 1.4, datum 22 juni 2015 Plan van Aanpak De gemeente Zaanstad is voornemens om in 2017

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo Nota van B&W Portefeuille J.Nieuwenburg Auteur: A.M. Schneider Telefoon: a.schneider@haarlem.nl E-mail: a.schneider@haarlem.nl Reg.nr. SB/PMB/2008/78185 Met

Nadere informatie

Vastgoedontwikkeling Smakkelaarsveld Bibliotheek++, filmhuis Artplex, woningen en parkeren

Vastgoedontwikkeling Smakkelaarsveld Bibliotheek++, filmhuis Artplex, woningen en parkeren Vastgoedontwikkeling Smakkelaarsveld Bibliotheek++, filmhuis Artplex, woningen en parkeren Achtergrondinformatie marktconsultatie vastgoed Smakkelaarsveld In het stationsgebied van Utrecht wordt hard gewerkt

Nadere informatie

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30 Unibail-Rodamco Upgrade Kick-off Stadshart meeting Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Programma 1. 1. Welkom 19:30-19:40 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50 Sfeervolle en bruisende binnenstad Achtergrond

Nadere informatie

Voorzieningen Leidsche Rijn

Voorzieningen Leidsche Rijn De wijkraad, de ogen en oren van de wijk Voorzieningen Leidsche Rijn maart 2012 Voorzieningen Leidsche Rijn inhoud Tussenstand wijkraadpleging voorzieningen 2012 Winkel Centrum Terwijde Leidsche Rijn Centrum

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

Zuid As Kiosk Amsterdam. Presentatie. na-ma architecture. meubels op straat 22.10.2009

Zuid As Kiosk Amsterdam. Presentatie. na-ma architecture. meubels op straat 22.10.2009 Zuid As Kiosk Amsterdam meubels op straat 22.10.2009 Presentatie Introductie Selectie Projecten: 2009- vervolgstudie uitbreiding Olympisch Stadion i.o.v. DMO Amsterdam 2007-2008 huisvesting Openbaar Ministerie

Nadere informatie

Definitieve voorbereiding dd.

Definitieve voorbereiding dd. Voorbereiding Definitieve voorbereiding dd. Project: Verbouwing woonhuis.. Locatie:.. Opdrachtgever: Familie. Voorbereiding I N H O U D S O P G A V E I N H O U D S O P G A V E... 2 A I N L E I D I N G...

Nadere informatie

METRO Er zijn nu vijf entrees naar de metro. Deze zijn prominent aanwezig en domineren het beeld van het Eendrachtplein in negatieve zin.

METRO Er zijn nu vijf entrees naar de metro. Deze zijn prominent aanwezig en domineren het beeld van het Eendrachtplein in negatieve zin. PROBLEMEN INLEIDING Het Eendrachtsplein in Rotterdam heeft alles wat een goed plein nodig heeft om het te maken tot een goed plein, een plein waar het aangenaam toeven is. GEEN VERBLIJFSRUIMTE Door een

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten

Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten Nadere informatie op beleidsregels Oplaadobjecten 2014 Conform besloten B en W d.d. 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel...

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

werk en onderzoek op niveau

werk en onderzoek op niveau ERIBA Groningen werk en onderzoek op niveau Project ERIBA Locatie Groningen Opdrachtgever UMCG/ Rijksuniversiteit Groningen Functioneel/ Ruimtelijk PvE ICS adviseurs Het ERIBA-gebouw markeert de eerste

Nadere informatie

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Het Land van Maas en Waal is echt rivierenlandschap. Het is open, vlak en kent een rationele verkavelingsstructuur. Het is ook een waardevol weidevogelgebied.

Nadere informatie

Bedrijvenpark Van Rijckevorsel. Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen.

Bedrijvenpark Van Rijckevorsel. Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen. Bedrijvenpark Van Rijckevorsel Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen. Inhoudsopgave Over Breda 3 Bedrijvenpark Van Rijckevorsel 5 Omgeving 6 Bestemmingsplan 7 Bereikbaarheid

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Uitgangspunten voor het ontwerp

Uitgangspunten voor het ontwerp Uitgangspunten voor het ontwerp Het is belangrijk om eerdere veranderingen in de omliggende omgeving niet uit het oog te verliezen. Bij de herinrichting van de Bruïnelaan en Lindelaan oost wordt dan ook

Nadere informatie