Hoofdstuk 4 - Financiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 4 - Financiering"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 4 - Financiering Opgaven Algemeen Praktijkprobleem: financieringsafspraken met bank: opgave 4.2 Plan van aanpak: opgaven Juridisch kader bij zekerheidstelling: opgaven Risico s bij betalingsmoeilijkheden: opgaven Oplossing praktijkprobleem: opgave Hulp van specialisten: opgaven Bijzondere situaties bij zekerheidstelling: opgaven Algemeen 4.1 U bent ruim acht jaren geleden gestart met een bedrijf dat keukenmachines produceert. Uw bedrijf liep goed tot het moment dat u in negatieve publiciteit terechtkwam, doordat een van uw keukenmachines schade had veroorzaakt bij een gebruiker. Behalve met een hoge schadeclaim werd u geconfronteerd met een zwaar teruglopende omzet. De markt had geen vertrouwen meer in uw product. U probeert het hoofd boven water te houden, maar het gaat erg moeizaam. De bank en nog meer schuldeisers dreigen met een faillissementsaanvraag. a Zouden schuldeisers ook andere mogelijkheden hebben om hun vorderingen voldaan te krijgen? b Waarom zouden schuldeisers aansturen op uw faillissement? c Ziet u ook mogelijkheden om het faillissement af te wenden? Praktijkprobleem: financieringsafspraken met bank 4.2 Stel dat een vriend u vraagt hem te lenen. U heeft de beschikking over dit bedrag, dus u zou het aan hem kunnen lenen. a Welke aspecten zijn voor u van belang om te bepalen of u de lening verstrekt? b Op welke aspecten let een financiële instelling indien u als ondernemer bedrijfskapitaal wilt lenen? Plan van aanpak 4.3 In stap 1 van het stappenplan wordt u geconfronteerd met het feit dat uw bedrijf een lening wil afsluiten bij de bank. Dit wordt juridisch vormgegeven door het sluiten van een kredietovereenkomst. a Bedenk zes punten die u in ieder geval in de overeenkomst zou willen opnemen. b Geef aan wat het gemeenschappelijk belang van beide partijen is bij het opnemen van deze punten in een akte. 4.4 Waarom is het belangrijk om bij uw opdracht na te gaan welke ervaringen er al zijn bij het sluiten van een kredietovereenkomst? 4.5 In stap 2 moet u op zoek naar een voorbeeld van een adviesrapport. Hoe denkt u dat dit rapport opgebouwd moet worden? Recht doen 1

2 4.6 In stap 3 worden de juridische mogelijkheden onderzocht. a Welke juridische mogelijkheden zijn er om de bank zekerheid te geven dat de lening afbetaald wordt? b Geef de voor- en nadelen aan van elke genoemde vorm van zekerheid. c Waarom ligt het bij Weller Kartonnage bv voor de hand om een pandrecht als zekerheid aan te bieden? 4.7 In stap 5 moet u een adviesrapport schrijven. a Wat is de bedoeling van een dergelijk rapport? b Waarom spelen communicatieve vaardigheden een grote rol bij uw opdracht? c Moeten uw eigen standpunten in het adviesrapport opgenomen worden? 4.8 Volgens stap 6 moet er een evaluatie plaatsvinden. Welke punten zouden volgens u geëvalueerd moeten worden? 4.9 Het stappenplan bestaat uit zes stappen. U vindt deze stappen in de vorm van vragen weergegeven en in een willekeurige volgorde. Zet de vragen in de goede volgorde. 1 Welk pandrecht zult u de bank aanbieden? 2 Kon de directeur met de informatie uit uw adviesrapport tijdens het (onderhandelings)gesprek met de bank uit de voeten? 3 Hoe schrijf ik een adviesrapport? 4 Hoe luidt uw opdracht? 5 Hoe moet de zekerheid die de bank eist juridisch vorm krijgen? 6 Hoe kom ik aan een voorbeeld van een adviesrapport? Juridisch kader bij zekerheidstelling 4.10 a Geef met behulp van de wet aan of er een pandrecht gevestigd kan worden op de zes onderstaande goederen en zo ja, welk pandrecht. 1 Een nog niet betaalde rekening m 2 onbebouwde grond. 3 Een zeilboot. 4 Verzekeringspenningen, uitgekeerd bij overlijden van verzekeringsnemer. 5 Een machine. 6 Een bedrijfspand. b Geef met behulp van de wet aan hoe de bij a genoemde pandrechten tot stand komen Onderwerp de volgende tekst aan een juridisch oordeel. Welke onjuistheden treft u aan? A leent van B. Ze moeten onderhandelen over drie dingen: het rentepercentage, het bedrag dat elke maand door A wordt afgelost en de door A te geven zekerheid. De auto van A kan als zekerheid dienen: als A de rente en aflossing niet op tijd betaalt, kan B hem dwingen zijn auto te verkopen. Ze vestigen een vuistpand. Dit komt tot stand door een authentieke akte. B legt A een pandakte voor die A moet tekenen. Deze wordt vervolgens aangeboden aan de belastingdienst. Zo wordt voorkomen dat A nogmaals de auto verpandt aan een andere geldschieter a Een later gevestigd openbaar pandrecht gaat voor een ouder stil pandrecht. Is deze stelling juist of onjuist? Motiveer uw antwoord. b Een ouder vuistpand gaat voor een jonger bezitloos pandrecht. Is deze stelling juist of onjuist? Motiveer uw antwoord In de algemene bankvoorwaarden is een bijzondere vorm van het openbaar pandrecht opgenomen. a Geef aan hoe dit pandrecht tot stand komt. b Waarom wordt deze vorm van verpanding openbaar genoemd? 2 Opgaven hoofdstuk 4

3 4.14 a Verklaar waarom het vuistpand in de (bedrijfsmatige) praktijk niet of nauwelijks meer voorkomt. b Bedenk een situatie waarin u als privépersoon zou kiezen voor het vestigen van een vuistpand. c Waarom speelt de prioriteitsregel bij vuistpand geen rol? 4.15 Noem drie nadelen die kleven aan het vestigen van een bezitloos pandrecht X heeft een lening bij Y afgesloten. In ruil daarvoor heeft Y een bezitloos pandrecht gekregen op de bedrijfsvoorraad van X. Enige tijd later heeft X weer geld nodig en leent bij Z een bepaald bedrag. Ook Z krijgt een bezitloos pandrecht op zijn bedrijfsvoorraad. a Is het X toegestaan twee pandrechten te vestigen op dezelfde zaken? b Wie gaat voor als X zijn rente en aflossing niet meer betaalt? c Maakt het daarbij verschil of Z op de hoogte was van het feit dat Y ook al een pandrecht op de zaken had? 4.17 a Verklaar de naam stil pandrecht. b Hoe moet een stil pandrecht gevestigd worden? c Waarom moet een pandakte worden geregistreerd? d Wat is een stampandakte? e Moeten de vorderingen waarop de pandrechten rusten specifiek worden omschreven? f Geef een aantal voorbeelden van goederen waarop een stil pandrecht gevestigd kan worden. g Verklaar de stelling: 'Stil verpande vorderingen kunnen niet in stil verpande toestand door de pandhouder worden geïnd'. h Bedenk een voordeel van de bankgarantie ten opzichte van een stil pandrecht. i Bedenk een nadeel van een pandrecht op vorderingen. j Bedenk een voordeel dat het stil pandrecht heeft boven het openbaar pandrecht. k Bedenk een voordeel dat het openbaar pandrecht heeft ten opzichte van het stil pandrecht. Risico s bij betalingsmoeilijkheden 4.18 Geef aan of de volgende stellingen juist of onjuist zijn. Motiveer uw antwoorden. a Als de pandgever niet meer aan zijn verplichtingen voldoet, kan de pandhouder de zaak pas verkopen nadat hij hiervoor toestemming heeft gekregen van de president van de rechtbank. b De pandhouder kan zich pas verhalen op de opbrengst van de verkoop nadat hij de executiekosten heeft betaald. c Als de pandhouder een andere cliënt heeft die belang heeft bij de betreffende zaak, dan kan hij de zaak ook aan hem verkopen Wat houdt het recht van parate executie in? 4.20 A heeft geleend van B. B heeft bezitloos pandrecht op de auto van A. B wil de auto verkopen omdat A al geruime tijd geen rente en aflossing heeft betaald. Er staat nog een bedrag open van Als B tot executie overgaat, blijkt de auto nog maar op te brengen. a Welke positie neemt B in ten opzichte van de overige crediteuren van A voor het bedrag dat hij tekortkomt? b Stel dat de auto bij verkoop oplevert, wat gebeurt er dan met de resterende 2.500? Recht doen 3

4 4.21 a Wat zijn de stappen die de pandhouder moet nemen als de pandgever niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen in geval van een vuistpandrecht? b En in geval van een bezitloos pandrecht? c En in geval van een stil pandrecht? d En in geval van een openbaar pandrecht? 4.22 Verandert uw antwoord op opgave 4.21 als de pandgever failliet is? 4.23 Houwer, een machinefabriek, gaat failliet. De jonge advocaat Ally krijgt deze zaak als curator toegewezen. Het is haar eerste faillissementszaak. Zij ziet zich geconfronteerd met de volgende schuldeisers: 1 Bank X met een vordering van , gedekt door een bezitloos pandrecht op de machines van Houwer. Het pandrecht is gevestigd op 2 april De fiscus claimt vanwege een aantal nog niet betaalde belastingaanslagen. 3 Bank Y heeft nog tegoed van Houwer. Ter zekerheid van deze lening is een pandrecht gevestigd op de machines. Het pandrecht is gevestigd op 15 augustus Bank Z heeft een hypotheekrecht op het bedrijfspand ter zekerheid van een lening van De hypotheekakte is ingeschreven op 3 maart Ally heeft zelf ook de nodige werkzaamheden verricht en claimt De bakker die dagelijks het personeel voorziet van brood en koeken heeft al twee maanden geen geld gezien. De onbetaalde rekening is inmiddels Gerritsen heeft Houwer onderdelen geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Aan u de opdracht Ally te helpen met deze grote klus. a Benoem de verschillende crediteuren in termen van separatist, bevoorrechte crediteur, boedelcrediteur en concurrent crediteur. b Geef de rangorde tussen de crediteuren aan Jansen heeft zoveel schulden dat hij het niet meer kan bolwerken. Hij wendt zich tot een advocaat, die hem adviseert een verzoek bij de rechtbank in te dienen tot toelating tot de schuldsaneringsregeling. a Wat is het criterium voor de rechter om hem toe te laten? b Geef in de volgende situaties aan of de rechter-commissaris hem toe zal laten: 1 Een deel van zijn schulden is ontstaan uit misdrijf. 2 Jansen is verslaafd aan drugs. 3 Jansen had een shoarmazaak (eenmanszaak) maar hij had geen boekhouding bijgehouden. Oplossing praktijkprobleem 4.25 U moet een juridisch adviesrapport schrijven. a Welke voorbereidingen moet u treffen voordat u begint te schrijven? b Bedenk een aantal basisvragen die in het adviesrapport beantwoord en beargumenteerd moeten worden. c Hoe sluit u het juridische adviesrapport af? 4.26 a Wat wordt verstaan onder zorgvuldig contractbeheer? b Geef aan de hand van een voorbeeld aan waarom zorgvuldig contractbeheer zo belangrijk is. 4 Opgaven hoofdstuk 4

5 Hulp van specialisten 4.27 a Bedenk een aantal conflicten die kunnen rijzen tussen uw bedrijf en de bank na het sluiten van de pandovereenkomst. b Bedenk een aantal gevallen waarin u voor advies en bijstand een deskundige zou inschakelen Uw bedrijf heeft betalingsmoeilijkheden. Een faillissement is wel een uiterst middel. a Welke oplossing is nog voorhanden? b Zou u een jurist in de arm nemen als een crediteur zou dreigen met het aanvragen van een faillissement? Bijzondere situaties bij zekerheidstelling 4.29 Lees het voorbeeld in subparagraaf Op welk moment ontstaat het pandrecht? 4.30 Bedenk een definitie van een toekomstige vordering en geef een voorbeeld a Wat voor doel dient een pandlijst en wat staat erin vermeld? b Bij welke vorm van pandrecht komen de pandlijsten voor? 4.32 Wat zijn de voor- en nadelen van het vestigen van een pandrecht op een toekomstige vordering? 4.33 Banken willen als zekerheid het liefst een hypotheekrecht. a Kunt u dat verklaren? b Noem drie verschillen en overeenkomsten tussen het hypotheekrecht en het pandrecht. c Hoe komt een hypotheekrecht tot stand? 4.34 a Wat is een bankgarantie? b Waarom wordt de bankgarantie een vorm van abstracte zekerheid genoemd? c Geeft twee verschillen tussen een borgtocht en een bankgarantie? d Geef een nadeel en een voordeel van een bankgarantie. Kijk op de volgende pagina voor de antwoorden. Recht doen 5

6 Antwoorden opgaven hoofdstuk a Dat hangt af van de vraag of schuldeisers een bijzondere positie innemen. Degene die een eigendomsvoorbehoud had gemaakt, kan bijvoorbeeld zijn zaak opeisen. Een verkoper die het recht van reclame uitoefent, kan de zaak ook opeisen. Zie voor deze gevallen hoofdstuk 2. Andere schuldeisers kunnen proberen via de manieren die in par. 2.7 zijn genoemd hun vorderingen binnen te halen (deurwaarder, incasso enzovoort). In de praktijk zal de schuldeiser die zijn vordering niet op bovenstaande manieren voldaan krijgt, beslag leggen. Dat betekent dat de schuldeiser op een bepaalde zaak beslag laat leggen en deze zaak verkocht kan worden en de vordering van de schuldeiser uit de opbrengst kan worden voldaan. Bij beslag moeten wel allerlei formaliteiten in acht worden genomen. b Een faillissement is ook een soort beslag, maar dan op het gehele vermogen van de schuldenaar en wel ten behoeve van alle schuldeisers. Daarmee wordt voorkomen dat slimme of snel handelende schuldeisers wel krijgen waar ze recht op hebben en andere schuldeisers niet. c De potentiële gefailleerde kan natuurlijk al zijn schulden gaan betalen, maar dit ligt niet voor de hand. Want als hij dat had gekund, had hij het allicht niet zover laten komen. Een schuldenaar die in betalingsmoeilijkheden verkeert, kan wel zelf uitstel (surseance) van betaling aanvragen, zodat de schuldenaar tijd heeft om orde op zaken te stellen en eventueel tot sanering van zijn bedrijf over kan gaan. Dit verzoek moet hij bij de rechtbank indienen. Deze surseance wordt vaak gezien als middel om een faillissement te voorkomen. Uiteindelijk zijn schuldeisers daar ook het meest bij gebaat. Soms wordt surseance aangevraagd om alleen maar tijd te rekken en komt het uiteindelijk toch tot een faillissement. 4.2 a Dit is een persoonlijke vraag waarop u verschillende antwoorden kunt geven. Wellicht speelt voor u een rol: wat uw vriend met het geld gaat doen; of u vertrouwen heeft in de plannen van uw vriend; wanneer hij welk bedrag aflost; wat uw vergoeding (rente) zal zijn; wat er gebeurt als hij de lening niet (op tijd) aflost. b Een belangrijk aspect is dat een bank wil weten of u kredietwaardig bent; welke zekerheden kunt u de bank bieden voor het geval u uw afspraken niet na kunt komen? Heeft de bank vertrouwen in uw bedrijf? 4.3 a De volgende punten kunt u opnemen: rentepercentage; bedrag aan maandelijkse aflossing; betalingsmoment; soort zekerheid; ingebrekestelling bij wanbetaling; mogelijkheid opzegging kredietovereenkomst; termijn opzegging; klachtenregeling; geschillenoplossing. b Essentiële onderdelen van de overeenkomst staan op schrift opdat beide partijen geen onenigheid krijgen over elkaars positie (men weet wat afgesproken is). Verder is het van belang voor het geval er wel onenigheid ontstaat; in een geschil kan de akte als bewijs dienen. 4.4 Niet opnieuw het wiel uitvinden, leren van ervaringen uit het verleden. 6 Opgaven hoofdstuk 4

7 4.5 Opbouw rapport: Wat is het probleem? Welke maatregelen kunnen het probleem oplossen? Voor- en nadelen van de maatregelen die nodig zijn om het probleem op te lossen. Welke oplossing is het beste gezien de voors en tegens? Is de beste (en gekozen) maatregel uitvoerbaar? Hoe moet de maatregel uitgevoerd worden? Is er voldoende steun voor de maatregel? Aanbeveling/advies. 4.6 a Borgtocht, hypotheekrecht, hypotheekverklaring, pandrecht. b Borgtocht Voordeel: er zijn twee vermogens waarop de bank zich kan verhalen. Nadeel: beide vermogens kunnen ontoereikend blijken. Hypotheek Voordeel: grote zekerheid; als er betalingsproblemen zijn, kan de bank het onderpand, een onroerende zaak, verkopen; deze zaak is behoorlijk waardevast; voor de hypotheekgever betekent dit dat het goedkoper is (lagere rente); de hypotheeknemer, de bank, blijft buiten faillissement: hij is separatist, zowel in als buiten faillissement. Nadeel: afsluitkosten (administratiekosten bank, kosten notariële akte, kosten van inschrijving in het openbare register); als zaak al is verhypothekeerd ter hoogte van de waarde van de zaak, komt deze vorm niet meer in aanmerking. Hypotheekverklaring Voordeel: geen formaliteiten en dus geen kosten. Nadeel: weinig zekerheid. Pandrecht Voordeel: makkelijk en goedkoop te vestigen; bank is separatist, zowel in als buiten faillissement. Nadeel: onderpand is minder waardevast; andere nadelen hangen af van het soort pandrecht. (Dit komt verderop aan de orde.) c Weller kan een machine als onderpand aanbieden, maar ook de order als deze wordt binnengehaald. Een machine is een roerende zaak, dus pandrecht, art. 3:236/237 BW. Een order is een vordering op naam, dus pandrecht, art. 3:239 BW. 4.7 a Het is de bedoeling de opdrachtgever te adviseren over een bepaald probleem en degene voor wie het advies bedoeld is te overtuigen het advies over te nemen. Bij sommige adviesrapporten is het echter de bedoeling aan de opdrachtgever verschillende alternatieven of keuzemogelijkheden voor te leggen. Deze moet dan zelf de knoop doorhakken, gegeven de voor- en nadelen van elke mogelijkheid. b Het is zaak het advies zo te formuleren zoals u het ook bedoeld heeft. Juiste formuleringen zijn dus belangrijk. Bij het presenteren komt het erop aan de ander (lezer/opdrachtgever) te overtuigen van de juistheid van het advies. c Ja, u bent op grond van de feiten en juridische elementen tot een naar uw inzien juist advies gekomen en ondersteunt dat dan ook met uw argumenten. In een adviesrapport waarin u verschillende keuzes met pro s en contra s moet voorleggen, speelt uw opvatting geen rol. Het is dan aan de opdrachtgever om een beredeneerde beslissing te nemen. 4.8 Evaluatiepunten: Was het advies volledig? Was het advies (juridisch) correct? Was het rapport duidelijk geschreven? Waren uw argumenten overtuigend? Bleek u tijdens het gesprek met de bank goed geïnformeerd? 4.9 De juiste volgorde is: 4, 6, 5, 1, 3, 2. Recht doen 7

8 4.10 a/b 1 Ja, pandrecht op een vordering op naam, art. 3:239 BW. Vestigingshandeling: authentieke of geregistreerde onderhandse akte. 2 Nee, onroerende zaak (wordt niet genoemd in art. 3:236, 237 of 239 BW; zie ook art. 3:227 BW), dus hypotheekrecht. 3 Ja, roerende zaak: bezitloos pandrecht. Totstandkoming: authentieke of geregistreerde onderhandse akte (art. 3:237 BW) of vuistpandrecht door het in de macht van de pandhouder of een derde te brengen (art. 3:236 BW). 4 Ja, pandrecht op vorderingen, zie onder 1. 5 Ja, bezitloos of vuistpand, zie onder 3. 6 Nee, zie onder B kan A niet dwingen de auto te verkopen. B kan A afgifte vragen (art. 3:237 lid 3 BW) en vervolgens de auto zelf verkopen (parate executie op grond van art. 3:248 BW). Bij vuistpand hoeft dit niet eens, want B heeft de auto dan onder zich. Een vuistpand wordt dus niet gevestigd door middel van een authentieke akte, maar door de auto in de macht van B te brengen. Als het gaat om een pandakte, die geregistreerd wordt bij de belastingdienst, spreken we over een geregistreerde onderhandse akte en niet over een authentieke akte. De registratie heeft niet ten doel te voorkomen dat de auto nogmaals wordt verpand, maar om vast te kunnen stellen welke pandhouder voorgaat indien de auto tweemaal zou worden verpand. Hetzelfde object vaker verpanden mag, mits A de (tweede) pandhouder daarover inlicht, art. 3:237 lid 2 BW a Onjuist: hier speelt het soort pandrecht geen rol; de prioriteitsregel geldt: oud gaat voor jong. b Juist: prioriteitsregel a Rekeningsaldi worden verpand; het gaat dus om vorderingen. Normaliter wordt er een pandakte opgemaakt en wordt deze geregistreerd bij de belastingdienst, maar in dit geval is het in de algemene bankvoorwaarden opgenomen en is de bank op grond daarvan pandhouder geworden. Omdat de bank debiteur van de vorderingen is, heeft mededeling reeds plaatsgevonden, art. 3:239 BW. b Het betreft hier een openbaar pandrecht, lid 3, omdat de bank debiteur is van de vorderingen en bekend is met de verpanding a Het is onhandig in het handelsverkeer als je de roerende zaak kwijt bent; je kunt dan niet produceren, verkopen enzovoort. b Bijvoorbeeld dure sieraden. c Je kunt niet twee keer een vuistpand vestigen: het pand is dan immers al bij een pandhouder Nadelen: De roerende zaak is niet altijd even waardevast (denk aan computers). De roerende zaak kan twee keer verpand worden. Derden hebben geen weet van het feit dat de zaak verpand is (geen openbaar register). Zwakkere positie dan fiscus en vuistpandhouder a Ja, de bedrijfsvoorraad is immers eigendom van X, hij is dus beschikkingsbevoegd. Voorwaarde is wel dat hij in de pandakte met de tweede pandhouder verklaart dat er al een pandrecht op rust, art. 3:237 lid 2 BW. Als hij verklaart dat het object nog niet verpand is, komt het tweede pandrecht wel tot stand! Hij pleegt echter valsheid in geschrifte. b Prioriteitsregel, oud voor jong: Y. c Als Z afgifte vraagt, wordt hij vuistpandhouder. Als hij niet op de hoogte is van het pandrecht van Y, is Z te goeder trouw. Zijn pandrecht komt tot stand (art. 3:238 lid 1) en hij gaat dan voor Y, art. 3:238 lid 2 BW. 8 Opgaven hoofdstuk 4

9 4.17 a De debiteur van de vorderingen is niet op de hoogte. b Authentieke of geregistreerde onderhandse akte. c Om antedatering tegen te gaan en om te voorkomen dat er valse akten worden opgemaakt. d Daarin staat de overeenkomst van verpanding. e Nee, de Hoge Raad heeft uitdrukkelijk geoordeeld (Mulder q.q./rabobank) dat in een zaak waarbij voorlag de vraag of met een generieke omschrijving van de te verpanden vorderingen in een pandakte voldaan kan worden aan het bepaalbaarheidsvereiste, geoordeeld dat inderdaad met een generieke omschrijving kan worden volstaan, mits aan de hand van de inhoud van de pandakte eventueel achteraf kan worden vastgesteld om welke vordering(en) het gaat. f Rechten uit overeenkomsten, huurpenningen, aandelen, geldvordering. g Omdat de stil pandhouder alléén kan innen als hij heeft voldaan aan het mededelingsvereiste en dat door deze mededeling het pandrecht openbaar wordt. Voor zijn optreden als executerend pandhouder is die mededeling dus het beslissend criterium. De curator kan wel de stil verpande vordering innen. h De bankgarantie is makkelijker uit te winnen dan het stil pandrecht. i Bij het pandrecht op vorderingen ben je afhankelijk van de informatie van de pandgever en kun je geconfronteerd worden met veelsoortige verweren en beroepen op verrekening. j Voordelen: Je hoeft klanten/opdrachtgevers niet op de hoogte te brengen. Kredietwaardigheid/geloofwaardigheid/goodwill van het bedrijf. k Voordelen: Voor de bank is het een sterker pandrecht: openbaar maken is een voorwaarde voor het innen van de vordering bij het uitblijven van de betaling. Pandgever blijft bij stil pandrecht bevoegd de vordering te innen en kan dus met het geld verdwijnen a Onjuist, de pandhouder mag de zaak zonder toestemming openbaar verkopen: parate executie; art. 3:248 BW. b Juist, als eerste worden de executiekosten voldaan. c Onjuist, voor onderhandse verkoop heeft hij toestemming van de president van de rechtbank nodig, art. 3:251 BW Wil een crediteur gaan executeren, dan heeft hij een vonnis nodig waarin de debiteur wordt veroordeeld. Dit vonnis levert de crediteur een executoriale titel op, dus een bevoegdheid om te executeren (door beslag te leggen en vervolgens te laten veilen). De pandhouder hoeft echter niet naar de rechter: hij mag direct executeren a Concurrent schuldeiser. b Dit bedrag gaat terug naar de pandgever a Verkopen, art. 3:236 BW. b Eerst afgifte vorderen, art. 3:237 lid 3 BW, dan verkopen. c Eerst openbaar maken (debiteur van de vordering meedelen dat er een pandrecht op de vordering rust), art. 3:239 lid 3 BW, dan innen, art. 3:246 BW. d Vordering innen, art. 3:246 BW Nee, pandhouder is separatist, dat wil zeggen dat hij zijn rechten kan uitoefenen alsof er geen faillissement is, art. 57 Fw. Recht doen 9

10 4.23 a Crediteuren: 1 Bank X is tweede pandhouder, separatist, art. 3:248 BW jo. 57 Fw. 2 Bevoorrecht schuldeiser. 3 Bank Y is eerste pandhouder, separatist, art. 3:248 BW jo. 57 Fw. 4 Hypotheekhouder, separatist, art. 3:268 BW jo. 57 Fw. 5 Salaris curator: boedelschuldeiser. 6 Concurrent schuldeiser. 7 Eigenaar, separatist. b De hypotheek ligt op het bedrijfspand en concurreert daarom niet met andere schuldeisers. Indien de opbrengst onvoldoende is, concurreert zij met andere concurrente crediteuren, art. 59 Fw. Pandhouders: beiden hebben een bezitloos pandrecht. Ten gevolge van de prioriteitsregel gaat Y voor X. Het voorrecht van de fiscus is sterker dan de pandrechten. Indien de opbrengst onvoldoende is, concurreren de pandhouders als concurrent schuldeiser met andere concurrent schuldeisers, art. 59 Fw. Gerritsen kan eigendom opvorderen. Hij concurreert niet met andere schuldeisers. Rangorde: 5, 2, 3, 1, 7. Indien hypotheekhouder en pandhouders niet geheel voldoen, concurreren zij met de bakker. Ieder wordt naar evenredigheid uitgekeerd, art. 3:277 BW a Het criterium is dat voldoende aannemelijk moet zijn dat Jansen ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift werd ingediend, te goeder trouw is geweest. b 1 Nee 2 Hangt er vanaf: uitgangspunt bij verslavingsproblemen (alcohol, drugs, gokken) is dat de verslavingsproblemen al enige tijd onder controle zijn, dat wil zeggen dat hij enige tijd (periode van één jaar is uitgangspunt) al niet meer gebruikt/gokt. Dat de verslaving onder controle is moet bevestigd worden door een hulpverlener. 3 Nee a Voorbereidingen: opdracht vaststellen; doel van de opdracht vaststellen; belang van de lezer vaststellen; hoe denken zij over het onderwerp van het rapport? vaststellen in hoeverre de lezers op de hoogte zijn van het onderwerp. b Basisvragen: Wat is het probleem? Welke maatregelen kunnen het probleem oplossen? Wat zijn de voor- en nadelen van deze maatregelen? Is de gekozen oplossing de beste en ook uitvoerbaar? c Juridisch adviesrapport sluit u af met een conclusie en een aanbeveling a De contracten die lopen moeten ook onderhouden worden. Gekeken moet worden of bij gewijzigde omstandigheden het contract nog wel voldoet en of wijziging van contracten niet tot gevolg heeft dat bijvoorbeeld de bankgarantie niet meer aan de voorwaarden voldoet. Ook zullen bij verpanding bijvoorbeeld regelmatig pandlijsten opgestuurd moeten worden. Informatie moet worden verwerkt en gebruikt. Wellicht is de hypotheek in dit opzicht nog wel de minst bewerkelijke van de zekerheidsrechten maar ook daar geldt dat de rente bijvoorbeeld voor vijf jaar vast staat en dat er na ommekomst van die vijf jaar iets moet gebeuren. b Er kunnen discrepanties bestaan tussen de feiten en het contract. Dat kan problemen geven met de geldigheid van het zekerheidsrecht en de executiemogelijkheid. 10 Opgaven hoofdstuk 4

11 4.27 a Mogelijke conflicten: het tijdstip waarop bank bevoegd is de roerende zaak op te vorderen en te verkopen; bank wil het pandrecht openbaar maken en uw cliënten inlichten over het pandrecht; de bank heeft verkeerd of onzorgvuldig geadviseerd. b In alle onder a genoemde gevallen a Surseance van betaling; u krijgt dan (tijdelijk) uitstel van betaling. De rechtbank benoemt een bewindvoerder die samen met u uw vermogen beheert. b Het is inderdaad verstandig om een jurist in te schakelen op het moment dat er een faillissement dreigt. De schulden zijn u boven het hoofd gegroeid. Er zijn wellicht schuldeisers die zullen proberen hun vorderingen alsnog voldaan te krijgen Het pandrecht ontstaat op het moment dat de pandgever beschikkingsbevoegd wordt. Voor de bestaande vorderingen ontstaat het pandrecht op het moment dat de pandakte geregistreerd wordt bij de belastingdienst; voor de toekomstige vorderingen op het moment dat de pandgever beschikkingsbevoegd wordt, in dit geval op het moment dat betaling van geëist kan worden (over vier maanden) Toekomstige vorderingen zijn vorderingen die nog niet opeisbaar zijn, bijvoorbeeld een vordering uit een aannemingsovereenkomst, waarbij betaling in drie termijnen plaatsvindt: een eerste termijn bij de order, een termijn bij de bouwstart en een laatste bij oplevering. Op het moment dat de order geplaatst wordt, zijn er twee toekomstige vorderingen a Doel is de pandhouder te informeren over de uitstaande vorderingen; op de pandlijst wordt aangegeven welke vorderingen opeisbaar zijn geworden. b Pandrecht op toekomstige vorderingen Voordelen: Vestigingshandeling heeft al plaatsgevonden; vordering hoeft alleen nog maar opeisbaar te worden. Vorderingen komen en gaan (debiteurenbestand wisselt voortdurend). Nadeel: administratie: pandlijsten regelmatig opsturen a Hypotheek rust op onroerende zaken en deze zijn meer waardevast. b Verschillen: onderpand (goed waarop het rust); vestigingshandeling (pandakte versus notariële akte); hypotheekrecht wordt in openbare registers ingeschreven, pandrecht niet. Overeenkomsten: separatist in faillissement; recht van parate executie; openbare verkoop; met toestemming president rechtbank is onderhandse verkoop mogelijk. c Vestigingshandeling; notariële akte; inschrijving in openbare registers. Recht doen 11

12 4.34 a De uitgevende bank krijgt een zelfstandige verplichting ten opzichte van de begunstigde. Hij garandeert los van de onderliggende overeenkomst de nakoming van de verplichting van de schuldenaar ten opzichte van de schuldeiser. Of iemand gerechtvaardigd de bankgarantie inroept hangt af van de voorwaarden die in de bankgarantie staan en niet of het onderliggende contract is nagekomen! b Het wordt een vorm van derdenzekerheid in abstractie genoemd omdat de bankgarantie los staat (geabstraheerd is) van de onderliggende rechtsverhouding tussen de begunstigde en de opdrachtgever van de bankgarantie. De verwijzing naar deze onderliggende overeenkomst is enkel om te voorkomen dat de bankgarantie geldt voor meerdere overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de begunstigde van de bankgarantie. Ook staat de bankgarantie los van de doorgaans aanwezige contragarantie van de opdrachtgever aan de garanderende bank. c 1 Bij een bankgarantie kan de bank zich niet op de verweermiddelen van de schuldenaar uit de onderliggende overeenkomst beroepen en bij de borgtocht wel. 2 De borgtocht gaat bij overgang van de onderliggende overeenkomst wel als nevenrecht automatisch mee, de bankgarantie niet. 3 De garanderende bank heeft geen regresrecht/recht van subrogatie op de hoofdschuldenaar, de borg wel. d Nadeel: redactie van de bankgarantie en strikte toepassing is vereist. Voordeel: beter en sneller te executeren. 12 Opgaven hoofdstuk 4

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen Artikel 24 Lid 1 Lid 2 Pandrecht Pandrecht Verkoop van verpande goederen Artikel 24 lid 1 Pandrecht Algemeen Het verschil tussen pand en retentie Het pandrecht in de AVC 2002 is nieuw ten opzichte van

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

Leerarrangement 6Ai Juridische checkpoints. Jeroen Dusseldorp Studentnummer:

Leerarrangement 6Ai Juridische checkpoints. Jeroen Dusseldorp Studentnummer: Leerarrangement 6Ai Juridische checkpoints Jeroen Dusseldorp Studentnummer: 0241664 27-2-2014 Zekerheden Omschrijving en inschatting financieel belang van de zekerheid Inschatting feitelijke en juridische

Nadere informatie

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodem(voor)recht fiscus De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodemvoorrecht art. 21 lid 1 IW 1990: s Rijks schatkist heeft een voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige art. 3:279 BW: pand en

Nadere informatie

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 VSO-cursus Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 Bank en faillissement: Inleiding Zekerheidsrechten Verrekening Separatist Inleiding Positie curator, politieagent Onderzoeksonderwerpen

Nadere informatie

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 2 Datum: 14 maart 2012. Faillissement P.R. Bouwmans (v.h.o.d.n. Hengelsport Twister) en M.C.E.M.

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 2 Datum: 14 maart 2012. Faillissement P.R. Bouwmans (v.h.o.d.n. Hengelsport Twister) en M.C.E.M. Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 2 Datum: 14 maart 2012 inzake Faillissement P.R. Bouwmans (v.h.o.d.n. Hengelsport Twister) en M.C.E.M. Vogels Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer : 11/352

Nadere informatie

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen Zakelijk krediet 1 Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen In deze algemene brochure leest u wat de twee belangrijkste zakelijke kredieten van ABN AMRO zijn, en wat de kenmerken en risico

Nadere informatie

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

Datum: 17 januari 2017 Nummer: 3

Datum: 17 januari 2017 Nummer: 3 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 17 januari 2017 Nummer: 3 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Hendriks Metaal Industrie

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 6 december 2012 Gegevens gefailleerde: Alfred Meijer (06-04-1978), wonende te 9661 TW Alteveer te Poortmanswijk

Nadere informatie

AKTE VERPANDING VORDERINGEN

AKTE VERPANDING VORDERINGEN AKTE VERPANDING VORDERINGEN de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer:. nummer:. postcode: plaats: KvK-nummer: hierna te noemen: pandgever en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator

RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator Wat is een faillissement? Art. 20 Faillissementswet (FW): 2 Het faillissement

Nadere informatie

Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening

Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening 000000 DE PARTIJEN: 1. de in Bijlage 1 bij de Overeenkomst Lening (zoals hierna gedefinieerd) genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/379 NL:TZ:0000007066:F001 28-06-2016 mr. M.G. Oud-Elfferich mr. Hofman Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W.

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Het pand Toekomstige wetswijziging: Wet Zakelijke Zekerheid RG (p. 1248 in Wetboek 2) Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Soorten pandrecht: Vuistpand:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 11 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 11 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 11 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG INZAKE SEPERS BEHEER BV Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SEPERS BEHEER BV, statutair en feitelijk gevestigd te Heerewaarden, KvKnummer:

Nadere informatie

2013: Het overwaardearrangement na ASR/Achmea en FCF/Schreurs en Brouns q.q. Houdbaarheidsdatum overschreden?

2013: Het overwaardearrangement na ASR/Achmea en FCF/Schreurs en Brouns q.q. Houdbaarheidsdatum overschreden? 2013: Het overwaardearrangement na ASR/Achmea en FCF/Schreurs en Brouns q.q. Houdbaarheidsdatum overschreden? 2015: De Hoge Raad heeft gesproken: DLL/Van Logtestijn 16 oktober 2015 en Ingwersen/ING 16

Nadere informatie

Checklist verdelen en verrekenen. Huwelijkse voorwaarden

Checklist verdelen en verrekenen. Huwelijkse voorwaarden Checklist verdelen en verrekenen Huwelijkse voorwaarden Zaakgegevens Aan de administratie van de rechtbank te... Naam advocaat: Formulier voor: Naam partij: Naam wederpartij: Advocaat wederpartij: Zaaknummer:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN Dit document bevat een lijst van begrippen zoals u die kunt tegenkomen in de verschillende contracten en uitingen van de brouwerijen richting horecaondernemers. Omwille van

Nadere informatie

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent Zakelijke zekerheden Joke Baeck Docent Universiteit Gent Contrast Law Seminar Knipperlichten 2015 Vrijdag 9 mei 2014 Hervorming zekerheidsrecht 1. Wet van 11 juli 2013 Datum inwerkingtreding: nog te bepalen

Nadere informatie

Faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73A Fw.)

Faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 17 juli 2015 Gegevens gefailleerde: Jan Mattheus Rubingh (geboren op 12-11-1967), wonende te 9501 JZ Stadskanaal aan Bakboord

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011

3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011 3.1 Kay Horsch 18 januari 2011 Taak 1 Verbintenissenrecht 1. Absoluut (!!!) 2. Exclusief 3. Zaaksgevolg (Droit de Suite) 4. Prioriteit 5. Separatisme Boek 3, Titel 1, Afdeling 1 Bijvoorbeeld Goederen :

Nadere informatie

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken.

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken. Begrippenlijst A Aanmaning Een aanmaning is een schriftelijke sommatie van de schuldeiser aan zijn schuldenaar (debiteur) om alsnog binnen een aangegeven termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Deze

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/283 NL:TZ:0000006167:F001 17-05-2016 mr. F.A.M Nowee mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Hofstede Veenendaal B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 december 2011 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIEZE HOLDING B.V., statutair gevestigd te Voorst en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 januari 2014 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2. CJB B.V. 3. L.G.W. BEHEER B.V. Datum uitspraak : 1-3. 11 februari 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2. CJB B.V. 3. L.G.W. BEHEER B.V. Datum uitspraak : 1-3. 11 februari 2014 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 30 juni 2014 Gegevens ondernemingen : 1. BMB B.V. 2. CJB B.V. 3. L.G.W. BEHEER B.V. Faillissementsnummers : 1. C/14/14/42 F 2. C/14/14/43

Nadere informatie

Juridische begrippen in begrijpelijke taal

Juridische begrippen in begrijpelijke taal Juridische begrippen in begrijpelijke taal Aanverwanten De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van uw partner zijn uw aanverwanten, ofwel de aangetrouwden, ook wel de koude kant. Akte Een akte

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG SURSEANCE VAN BETALING

EERSTE OPENBAAR VERSLAG SURSEANCE VAN BETALING EERSTE OPENBAAR VERSLAG SURSEANCE VAN BETALING NAAM SURSEANCE : Hotel/Restaurant De Roskam B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 809788822 SURSEANCENUMMER : C/05/13/42S RECHTER-COMMISSARIS : Mr. J.S.W. Lucassen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) R-C: Mr. C.P. Lunter Curator: Mr. L. Kuiper Insolventienummer: F.16/1 5/786 Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001 01 7:F001 Datum uitspraak: 27-102015 Pagina 1 van 7 Toelichting 20,50 uur Bestede uren totaal

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,--

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,-- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 mei 2014 Nummer: twee Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 oktober 2013. Gegevens onderneming: de heer G.J.M. Bergman handelend onder de naam Aannemingsbedrijf Bergman

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 oktober 2013. Gegevens onderneming: de heer G.J.M. Bergman handelend onder de naam Aannemingsbedrijf Bergman FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 oktober 2013 Gegevens onderneming: de heer G.J.M. Bergman handelend onder de naam Aannemingsbedrijf Bergman Faillissementsnummer : C/05/13/951 Datum uitspraak

Nadere informatie

Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014

Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014 Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014 De wettelijke grondslag van de beleidsregel Gelet op artikel 34 en artikel 50 van de Wet werk en bijstand is het verstrekken van een krediethypotheek

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Company B.V. Faillissementsnummer : 08/469 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

Van schuld naar schone lei

Van schuld naar schone lei Van schuld naar schone lei In Nederland hebben ruim 200.000 huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort u ook daartoe? Heeft u schulden die u niet kunt afbetalen? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : V Datum : 8 oktober 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : V Datum : 8 oktober 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : V Datum : 8 oktober 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : C 18/14/234-F Datum uitspraak : 22 juli 2014 Curator : mr. W.A. Entzinger Rechter-commissaris : Boekhandel

Nadere informatie

Finale versie - 19 februari 2013 PANDAKTE

Finale versie - 19 februari 2013 PANDAKTE PANDAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

de naamloze vennootschap WestlandUtrecht Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap WestlandUtrecht Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-092 d.d. 19 maart 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 februari 2014 Nummer: een Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

VESTIGING VAN ZEKERHEDEN OP BASIS VAN DE FINANCIERING

VESTIGING VAN ZEKERHEDEN OP BASIS VAN DE FINANCIERING VESTIGING VAN ZEKERHEDEN OP BASIS VAN DE FINANCIERING Mr. drs. M.J. van Paridon is 20 jaar werkzaam als advocaat, sinds 2009 bij RWV Advocaten te Leiden. 1 Standaard is financiering met zekerheden. De

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer: 1 datum: 3 januari 2014. Gegevens gefailleerde : De besloten vennootschap i-am Store B.V. te Nieuwerkerk aan den IJssel

Faillissementsverslag nummer: 1 datum: 3 januari 2014. Gegevens gefailleerde : De besloten vennootschap i-am Store B.V. te Nieuwerkerk aan den IJssel Faillissementsverslag nummer: 1 datum: 3 januari 2014 Gegevens gefailleerde : De besloten vennootschap i-am Store B.V. te Nieuwerkerk aan den IJssel Faillissementsnummer : F.09.13.1051 Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Bloem Digital Imaging B.V. Faillissementsnummer : Verslagnummer : 2 Datum uitspraak : 10 september 2013 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen

Nadere informatie

Bankgarantie: een oldie but goodie?

Bankgarantie: een oldie but goodie? Bankgarantie: een oldie but goodie? Oranje Loper 19 mei 2011 Mr. T. Ensink Onderwerpen: Praktijk Kwalificatie bankgarantie Borgtocht vs bankgarantie Strikte uitleg leer Uitzonderingen op de leer Meldingsplicht

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 augustus 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 augustus 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Diamantenboringen en Sleuvenfraisbedrijf Ter Horst B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/16/88 NL:TZ:0000006074:F001 10-05-2016 Mr. R.S. van der Spek mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Dollard Invest B.V.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

,-- : *** , ***

,-- : *** , *** OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2016 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRIJN KROEZE BEHEER B.V. Faillissementsnummer Datum uitspraak

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 5 maart 2015

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 5 maart 2015 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 5 maart 2015 Gegevens onderneming : J. Walraven Schilderwerken B.V. Faillissementsnummer : C/09/15/48F Datum uitspraak : 27 januari 2015 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG De Brink Schoonmaakbedrijf B.V. Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG De Brink Schoonmaakbedrijf B.V. Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap De Brink Schoonmaakbedrijf B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1336 MA) Almere aan het adres André Franquinweg 18, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG LISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG LISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG LISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) F In het faillissement van : Bouwbehoud B.V. Faillissementsnummer : Verslagnummer : 2 Datum uitspraak : 26 juni 2012 Curator Rechter Commissaris

Nadere informatie

Zekerheden en ondernemingsvormen. U bent geslaagd als u 13 of meer van de 18 vragen goed heeft.

Zekerheden en ondernemingsvormen. U bent geslaagd als u 13 of meer van de 18 vragen goed heeft. Antwoorden Oefenexamen U bent geslaagd als u 13 of meer van de 18 vragen goed heeft. 1. Alleen antwoord A is juist. Een stil pandrecht kan eenvoudig worden omgezet in een openbaar pandrecht, namelijk door

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN. ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V. en KOMPASS B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN. ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V. en KOMPASS B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V. en KOMPASS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INTER TAALTRAININGEN B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INTER TAALTRAININGEN B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INTER TAALTRAININGEN B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inter Taaltrainingen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/283 NL:TZ:0000006167:F001 17-05-2016 mr. F.A.M Nowee mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Hofstede Veenendaal B.V.,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juni 2014 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Leergang Contracteren: zekerheden Academie voor de Rechtspraktijk

Leergang Contracteren: zekerheden Academie voor de Rechtspraktijk 28 februari 2017 Leergang Contracteren: zekerheden Academie voor de Rechtspraktijk prof. mr J.B. Spath Zekerheden Opzet 1. Goederenrechtelijke zekerheid a. Pand- en hypotheek b. Eigendomsvoorbehoud (incl.

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2B-4U Onroerend Goed B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer :

Nadere informatie

U bent geslaagd als 13 of meer van de 18 vragen goed beantwoord zijn.

U bent geslaagd als 13 of meer van de 18 vragen goed beantwoord zijn. Antwoorden Oefenexamen Rechtwijzer 1. B 2. A 3. A 4. A 5. A 6. B 7. C 8. C 9. A 10. B 11. C 12. C 13. B 14. C 15. B 16. B 17. B 18. C U bent geslaagd als 13 of meer van de 18 vragen goed beantwoord zijn.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUWBEDRIJF ROAP

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 16 augustus 2013 Gefailleerde De besloten vennootschap Nepas Systems B.V. Faillissementsnummer F 08/13/59 Datum uitspraak 30 januari 2013 Curator mr. J.A. Holsbrink

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/379 NL:TZ:0000007066:F001 28-06-2016 mr. M. Telderman mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 augustus 2014 t/m 25 augustus 2014. : D.I.E van Dijke : 7 uur en 48 minuten

Verslagperiode : 12 augustus 2014 t/m 25 augustus 2014. : D.I.E van Dijke : 7 uur en 48 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 26 augustus 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : Zeeland Projects B.V. h.o.d.n. Slabbekoorn Interieurbouw, : Bulthaup Center Chef

Nadere informatie

Verslagformulier Natuurlijk persoon. : Rentmeesterhof 18, 5046 MZ Tilburg

Verslagformulier Natuurlijk persoon. : Rentmeesterhof 18, 5046 MZ Tilburg Pagina 1 van 5 Verslagformulier Natuurlijk persoon Faill.nr : C/02/14/621 F Uitspraakdatum : 2 september 2014 Verslag datum : 7 oktober 2014 1. Gegevens faillissement 1.1 Rechter-Commissaris : mr. T.J.

Nadere informatie

Verslagperiode : 25 augustus 2014 t/m 24 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 10,8 uren Bestede uren totaal : 50,6 uren

Verslagperiode : 25 augustus 2014 t/m 24 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 10,8 uren Bestede uren totaal : 50,6 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2014 Gegevens onderneming: mevrouw A.B.M. Voor t Hekke-Hagen, handelend onder de naam Sport 2000 Hagen, alsmede handelend onder de naam Sport Point Hagen.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 19 mei 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 27 september 2011

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 27 september 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 september 2011 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 1 47634 BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer : C 17/14/146

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/16/498 NL:TZ:0000009645:F001 30-11-2016 mr. J.A. Holsbrink mr. J.M. Marsman Algemeen Gegevens onderneming Stichting Kringloopbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 februari 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buitenhuis Automotive B.V. statutair gevestigd te Ugchelen en kantoorhoudende

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. 1. Inventarisatie. 1.5 Verzekeringen: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 april 2010. Gegevens onderneming: Naam:

Turnaround Advocaten. 1. Inventarisatie. 1.5 Verzekeringen: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 april 2010. Gegevens onderneming: Naam: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 april 2010 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:1019 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29012014 Datum publicatie 12022014 Zaaknummer C09445041 HA ZA 13691 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 augustus 2014 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen Faillissementsnummer :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/16/60 NL:TZ:0000002674:F001 02-02-2016 mr. H.K. Folkerts mr. H.W.P.J. Hopmans Algemeen Gegevens onderneming Matex Matrassen B.V.

Nadere informatie

De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013

De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013 De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013 Per 1 januari 2013 is een wetsvoorstel, afkomstig uit het Belastingplan 2013 met daarin een vergaande wijziging van het fiscale

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/375 NL:TZ:0000000353:F001 28-04-2015 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. J.A. Verspui Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/15/45 NL:TZ:0000000099:F001 03-03-2015 Mr. R. Bremer mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Horeca Groothandel Nicolai

Nadere informatie

VIERDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN:

VIERDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: VIERDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: 1. J.FA. DE VEER BEHEER B.V. en 2. ACI PRINTING COMPANY B.V. Gegevens onderneming en Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 4 april 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 4 april 2016 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat

Nadere informatie

Mijn klant is failliet... wat nu?

Mijn klant is failliet... wat nu? Mijn klant is failliet... wat nu? Mijn klant is failliet... wat nu? Je kunt zelf je bedrijf goed op orde hebben, maar wat doe je als je klant failliet gaat? Goed geïnformeerd zijn is het halve werk en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Personal Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. PL20150002 Juli 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Persoonlijke lening...

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 28 mei 2014 Gefailleerde De besloten vennootschap Vitreum Almere B.V. in liquidatie Faillissementsnummer F.08/13/708 Datum uitspraak 20 augustus 2013 Curator mr.

Nadere informatie