FAST - GLOBAL FUND Y-ACC-USD 31 JULI 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAST - GLOBAL FUND Y-ACC-USD 31 JULI 2015"

Transcriptie

1 FAST GLOBAL FUND YACCUSD Benadering en stijl Dmitry Solomakhin volgt een onbeperkte bottomup benadering voor de aandelenselectie. Hij zoekt bedrijven waar de voorkeur van de beleggers voor de korte termijn, hun onder/overreactie op de gevolgen op lange termijn van grote storingen in bedrijfsmodellen of hun analyse op basis van een kunstmatige rangschikking heeft geleid tot een incorrecte waardering. Ook zoekt hij alfa door een dynamisch beheer van individuele aandelenposities op een contracyclische manier. Dmitry gebruikt het volledige spectrum van Fidelity s analysemiddelen, inclusief shortingen technische analyses om bedrijven te identificeren die in aanmerking komen voor zijn specifieke strategie. Bij het short gaan in aandelen zoekt Dmitry naar ongezonde bedrijfsmodellen, slechte balansen en een tekort schietend management. Het fonds houdt hogere niveaus van actief geld aan versus een longonly equivalent en kan aanzienlijke afwijkingen ten opzichte van de markt vertonen, zowel op aandeel als op sectorniveau. De gebruikelijke vork voor de nettomarktblootstelling zal in normale marktomstandigheden binnen 90110% van het totale nettovermogen van het fonds liggen. Kenmerken van het fonds Introductiedatum: Portefeuillebeheerder: Dmitry Solomakhin Aangesteld voor het fonds: Jaren bij Fidelity: 10 omvang: $ 48m Aantal participaties in fonds*: Long 51 / Short 22 Referentievaluta fonds: Amerikaanse dollar (USD) Domicilie fonds: Luxemburg Juridische structuur fonds: SICAV Beheermaatschappij: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Kapitaalgarantie: Nee *De posities zijn gedefinieerd op pagina 3 van dit infoblad, in het gedeelte "Hoe gegevens worden berekend en voorgesteld". Doelstellingen en beleggingsbeleid Streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. Belegt minimaal 70% in aandelen en gerelateerde instrumenten die posities bieden in bedrijven over de hele wereld. Is vrij om te beleggen buiten de voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen van het fonds. Kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. Kan om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken ook uitgebreid gebruik maken van derivaten, inclusief complexere instrumenten of strategieën, wat kan leiden tot hefboomwerking. In een dergelijke situatie kan het rendement meer stijgen of dalen dan anders het geval zou zijn geweest, wat die bijkomende blootstelling weerspiegelt. Het fonds is vrij in het nemen van beleggingsbeslissingen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid. Inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs. Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun aandelen in het fonds binnen 5 jaar te verkopen. Een belegging in dit fonds dient te worden beschouwd als een langetermijnbelegging. Feiten over de aandelencategorieën Er kunnen nog andere share classes beschikbaar zijn. In het Prospectus vindt u hierover meer details. Introductiedatum: NVWkoers in valuta aandelenklasse: 114 ISIN: LU SEDOL: BDD2Q27 WKN: A1W4L7 Bloomberg: FASGYUA LX Sluiting van de handel: 12:00 Britse tijd (of 13:00 CentraalEuropese tijd) Distributietype: Groei Kosten ten laste van inkomsten of kapitaal: Inkomsten Cijfer voor de lopende kosten per jaar: 1,38% ( ) Het OCF houdt rekening met jaarlijkse beheerkosten per jaar: 0% Prestatievergoeding: 20% van de outperformance als de klasse het rendement van de MSCI AC World met meer dan 2% per jaar overtreft. 0% jaar dat eindigde Onafhankelijke beoordeling De informatie in dit hoofdstuk is de meest recente informatie op het moment van publicatie. Nadere informatie vindt u in de glossary bij deze factsheet. Doordat sommige kredietbeoordelaars hun beoordelingen baseren op in het verleden behaalde resultaten, zijn dit geen betrouwbare indicatoren voor resultaten in de toekomst. Risico en opbrengstprofiel van de aandelencategorie Deze risicoindicator is overgenomen uit het document met essentiële beleggersinformatie aan het einde van de betrokken maand. Omdat hij kan worden bijgewerkt tijdens een maand, verwijzen wij naar het document met essentiële beleggersinformatie voor de meest recente gegevens. Belangrijke informatie Wij raden u aan om de Essentiële Beleggersinformatie te lezen alvorens te besluiten tot enige belegging.detail over waar u de Essentiële Beleggersinformatie kunt vinden vindt u onderaan deze factsheet. De waarde van beleggingen en de eruit voortvloeiende inkomsten kunnen schommelen, en beleggers lopen het risico hun inleg niet (volledig) terug te krijgen. Als de eigen valuta van een belegger verschilt van de valuta van de fondsbeleggingen, kan het fondsrendement worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen. Het gebruik van financiële derivaten kan leiden tot grotere winsten of verliezen in het fonds. Beleggingen in opkomende markten kunnen volatieler zijn dan die in meer ontwikkelde markten. Een gebrek aan liquiditeit op deze markten kan de beleggingen moeilijker te verhandelen maken en kan de prijs beïnvloeden. In sommige opkomende markten beantwoordt de bewaring niet altijd aan de erkende internationale normen. De resultaten van het fonds kunnen ongunstig worden beïnvloed als een tegenpartij van een derivatenovereenkomst in gebreke blijft. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers; particuliere beleggers dienen zich er niet op te baseren. De risicocategorie is berekend op basis van historische behaalde resultaten. De risicocategorie is niet noodzakelijk een betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds, is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging "zonder risico" is. Het risico en opbrengstprofiel is ingedeeld volgens het niveau van historische schommeling van de intrinsieke waarde van de aandelenklasse, en binnen deze indeling betekenen categorieën 12 een laag niveau van historische schommelingen, 35 een gemiddeld niveau en 67 een hoog niveau.

2 FAST GLOBAL FUND YACCUSD Deze cijfers hebben betrekking op de resultaten uit het verleden van het fonds, dat geen garantie voor de toekomst bieden. De waarde van beleggingen en de eruit voortvloeiende inkomsten kunnen schommelen, en beleggers lopen het risico hun inleg niet (volledig) terug te krijgen. Rendementsvergelijker(s) Peergroup Markt van Morningstar GIF Global Large Cap Blend Equity MSCI AC WORLD (N) De marktindex dient alleen ter vergelijking, tenzij specifiek anders is vermeld onder "Doelstellingen en beleggingsbeleid" op pagina 1. Dezelfde index is gebruikt in de positioneringstabellen in dit infoblad. Indien de invoeringsdatum van de huidige marktindex na de introductiedatum valt, is zijn volledige geschiedenis beschikbaar bij Fidelity. Cumulatief rendement in USD (herleid tot 100) Rendement voor 12 maanden in USD (%) De resultaten die zijn weergegeven zijn die van de laatste vijf jaar (of sinds de introductie in geval van fondsen die in die periode zijn geïntroduceerd). Rendement voor kalenderjaren in USD (%) Rendement tot in USD (%), cumulatieve groei, cumulatieve groei, groei op jaarbasis, groei op jaarbasis 1 maand 3 maanden YTD 1 jr 3 jr 5 jaar 1,5 0,9 7,5 3,6 43, ,4 Sinds * 1 15,7 5,4 8,3 Classificatie binnen peergroup AACCUSD Totaal aantal fondsen Kwartielclassificatie** De fondsresultaten en volatiliteit en de risicowaarden zijn afkomstig van Fidelity. De resultaten zijn exclusief instapkosten. Basis: verschillen tussen de intrinsieke waarden met herbelegde brutoinkomsten, in USD, netto vergoedingen. De marktindexen zijn afkomstig van RIMES, en de andere gegevens zijn afkomstig van externe leveranciers zoals Morningstar. *Begindatum resultaten. **De kwartielrang verwijst naar de resultaten in de loop van de tijd op een schaal van 1 tot 4. Rang 1 betekent dat het product is ingedeeld in de top 25% van het sample, enzovoort. De indelingen zijn gebaseerd op een aandelenklasse uit de vergelijkingsgroep die niet noodzakelijk gedurende de hele periode de aandelenklasse van dit infoblad is. 2

3 FAST GLOBAL FUND YACCUSD Inleiding Dit infoblad bevat informatie over de samenstelling van het fonds op een bepaald tijdstip. Het biedt u meer inzicht in de posities die de fondsbeheerder heeft ingenomen om de doelstelling van het fonds te bereiken. De onderstaande tabel van de aandelenblootstelling biedt u een algemeen overzicht van het fonds. De netto aandelenblootstelling drukt uit welk percentage van het fonds belegd is op de markt. Hoe hoger het cijfer, hoe meer het fonds zal participeren in marktstijgingen (of dalingen). Het is belangrijk op te merken dat de netto aandelenblootstelling hoger kan liggen dan 100% (bijvoorbeeld als de beheerder gebruik maakt van derivatencontracten). De longpositie in aandelen en de shortpositie in aandelen zijn opgenomen om te tonen hoe de beheerder tot de netto aandelenblootstelling komt. De definities onderaan op de pagina bieden een uitvoeriger verklaring van de afzonderlijke elementen in de tabel. De historische grafiek toont hoe de netto aandelenblootstelling (en de onderdelen daarvan) in de loop van de tijd is veranderd. De blootstellings en positioneringstabellen op pagina 4 splitsen het fonds uit in verschillende overzichten, die elk een ander perspectief op de beleggingen van het fonds bieden. Hoe gegevens worden berekend en voorgesteld De gegevens over de portefeuillesamenstelling worden berekend en gepresenteerd volgens enkele algemene principes, die hieronder zijn opgesomd. Samenvoeging: alle beleggingen, inclusief derivaten, die verbonden zijn aan dezelfde uitgevende onderneming, zijn gecombineerd tot een totaalpercentage voor elke onderneming. Naar deze totale participatie wordt in dit infoblad verwezen als een positie. Indien een onderneming in twee verschillende landen wordt genoteerd, kan elke notering worden ingedeeld als een aparte uitgevende onderneming. Beursverhandelde fondsen (Exchange traded funds, ETF's) en derivaten op ETF's worden behandeld als afzonderlijke effecten dus niet samengevoegd. Categorisatie: voor samengevoegde beleggingen gebruiken we de onderliggende attributen van de onderliggende uitgevende onderneming of gewone aandelen om de geschikte sector, het marktkapitalisatiesegment en het geografische gebied te bepalen. Derivaten: alle derivaten zijn opgenomen op basis van hun blootstelling en zijn, indien nodig, deltaaangepast. Deltaaanpassing drukt derivaten uit in termen van het equivalente aantal aandelen dat nodig zou zijn om hetzelfde rendement te genereren. Korfeffecten: effecten die een aantal bedrijfsaandelen vertegenwoordigen zoals indexfutures of opties worden mogelijk toegewezen aan een categorie (zoals een land). Anders worden ze opgenomen in de categorie Andere index / Niet geclassificeerd. Aandelenblootstelling (% NAV ) Aandelenblootstelling: historisch maandelijks (% NAV ) Netto aandelen...die bestaat uit Overige Cash Long aandelen Short aandelen Bruto aandelen (vóór samenvoeging) Bruto aandelen (na samenvoeging) Aantal overschreven individuele aandelen Posities (% NAV ) 17, Posities (% NAV ) Call overwriting Definitie van termen: 0 Long Short Netto Bruto aandelen (na samenvoeging) Longaandelenblootstelling: longposities worden gecreëerd via aankopen van bedrijfsaandelen of derivaten. Zij profiteren van stijgingen van de aandelenkoers en lijden verlies als de koersen dalen. Longaandelenblootstelling is het totaal van de longposities van het fonds na samenvoeging. Shortaandelenblootstelling: shortposities worden gecreëerd via derivaten. Zij kunnen het fonds in staat stellen winst te boeken bij een daling van de koers van het onderliggende aandeel (hoewel het fondsrendement wel wordt gedrukt als de koers van het onderliggende aandeel stijgt). Shortaandelenblootstelling is het totaal van de shortposities van het fonds na samenvoeging. Netto aandelenblootstelling: het percentage van het fonds dat belegd is op de aandelenmarkt. Dit is het verschil tussen de long en de shortblootstellingen. Als het fonds bv. 120% long en 25% short is, dan is het fonds netto 95% belegd. Overige: de waarde van andere beleggingen dan aandelen (exclusief liquiditeitenfondsen), uitgedrukt als een percentage van het totale netto fondsvermogen. Nietbelegde liquiditeiten: dit is 100% min de Netto Aandelenblootstelling van het fonds en min Overige. Zo blijft enkel de resterende liquiditeitenblootstelling die niet belegd is in aandelen of via derivaten over. Bruto aandelenblootstelling: dit wordt getoond vóór en na de samenvoeging van beleggingen gekoppeld aan een bepaalde uitgevende onderneming of korfeffect. Elk verschil tussen de twee cijfers toont dat het fonds long en shortblootstellingen houdt voor dezelfde onderneming of korfeffect. Call overwriting: dit is een strategie die gebruikt wordt om zich ertoe te verbinden aandelen die een fonds al bezit te verkopen tegen een vaste prijs, in ruil voor een betaling. De betaling blijft behouden, ongeacht of de aandelen nu uiteindelijk worden verkocht of niet, en genereert zo aanvullende rendementen voor het fonds (hoewel er een limiet voor winst wordt bepaald). De tabel toont het aantal onderliggende afzonderlijke aandelen dat wordt overschreven, alsook het totaal van alle call overwritingblootstellingen. % Totaal netto fondsvermogen: de gegevens worden voorgesteld als een percentage van het totale netto fondsvermogen (de waarde van alle activa van het fonds na aftrek van verplichtingen). Actief geld Actief geld 11% Dit is de som van de overwogen posities van het fonds (inclusief effectieve contanten) in vergelijking met de marktindex. 3

4 FAST GLOBAL FUND YACCUSD Sector/Industrieblootstelling (% NAV ) Marktkapitalisatieblootstelling (% NAV ) Sector GICS Basisconsumentengoederen Industrie Luxeconsumentengoederen Gezondheidszorg Energie Materialen Telecommunicatiediensten Nutsbedrijven Long 26,0 17, ,8 5,6 Short 6,8 5,5 0,7 0,6 Netto 26,0 17,6 16,9 16,1 1 4,9 2 9,8 1 10, ,9 4,9 4,0 7,8 5,8 1,8 7,9 4,1 USD > 10 miljard 510 miljard 15 miljard 01 miljard Totale marktkapitalisatieblootstelling / Niet geclassificeerd Long Short Netto 57,0 12,6 4 85,4 41,1 18,9 20,7 2,9 16,0 18,8 9,7 6,2 15,0 100,9 17,4 83,5 99, ,4 10 Totale sectorblootstelling Andere index / Niet geclassificeerd 17,4 17, Landenblootstelling (% NAV ) Regionale blootstelling (% NAV ) China Frankrijk Zweden Zwitserland Indonesië India Japan Oostenrijk Andere landen Totale landenblootstelling Andere index / Niet geclassificeerd Long Short Netto 4 9,0 32,5 5 19,4 20,4 15,8 5,4 5,7 1,3 0,7 0,7 19,1 15,8 5,4 4,0 2,6 7,3 3,5 0,8 7,9 11,8 13,5 0,4 2,5 1,7 5,5 11,1 4,0 7,1 21,5 1 17, ,4 10 NoordAmerika Opkomende Markten VK Europa (zonder VK) Japan Pacificregio (zonder Japan) Totale regionale blootstelling Andere index / Niet geclassificeerd Long 43,2 28,3 20,4 17,3 Short 9,0 1,3 3,6 0,7 17,4 17,4 Netto 34,1 25,5 19,1 1 55,0 20,9 1 15,5 7,3 11,8 15,8 7,9 5,5 4,0 2, Belangrijkste netto longposities (% NAV ) Sector GICS Land CITIGROUP INC NUANCE COMMUNICATIONS INC CME GROUP INC GOOGLE INC BARCLAYS PLC (UNGTD) DANONE ERICSSON COOPER COMPANIES INC ROYAL DUTCH SHELL PLC HDFC BANK LTD Basisconsumentengoederen Gezondheidszorg Energie Frankrijk Zweden India 6,6 4,2 3,9 3,5 6,1 3,2 2,9 Belangrijkste overwogen posities (% NAV ) Belangrijkste onderwogen posities (% NAV ) CITIGROUP INC NUANCE COMMUNICATIONS INC CME GROUP INC DANONE BARCLAYS PLC (UNGTD) ERICSSON COOPER COMPANIES INC HDFC BANK LTD GOOGLE INC ROYAL DUTCH SHELL PLC 6,6 3,9 3,5 4,2 6,1 3,2 2,9 APPLE INC Short Position name withheld Short Position name withheld Short Position name withheld Short Position name withheld Short Position name withheld Short Position name withheld Short Position name withheld Short Position name withheld MICROSOFT CORP 1,3 1,2 0,6 1,1 0,8 0,6 0,8 0,3 0,6 0,3 0,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 Nettoconcentratie longposities (% NAV ) Top 10 Top 20 Top 50 40,8 66,4 11 8,8 14,1 25,3 Definitie van termen: : de index die wordt gebruikt in de positioneringstabellen op deze pagina is dezelfde index die is gedefinieerd in de Rendementsvergelijker op pagina 2 van deze factsheet. Belangrijkste netto longposities: de bedrijven waarin de grootste percentages van het totale netto fondsvermogen daadwerkelijk zijn belegd. Posities in andere fondsen inclusief ETF's (Exchange Traded Funds of trackers) kunnen in deze tabel worden weergegeven, maar indexderivaten maken deel uit van een categorie Andere index / Nietgeclassificeerd die niet zal worden opgenomen. Belangrijkste overwogen & onderwogen posities: posities die het grootste gewicht hebben ten opzicht van de index. Posities in andere fondsen inclusief ETF's (Exchange Traded Funds of trackers) kunnen in deze tabel worden weergegeven, maar indexderivaten maken deel uit van een categorie Andere index / Nietgeclassificeerd die niet zal worden opgenomen. Namen van posities waarin short wordt gegaan zijn in overeenstemming met het informatiebeleid van Fidelity niet opgenomen in de tabel voor onder. Nettoconcentratie longposities: illustreert de van de belangrijkste 10, 20 en 50 posities in het fonds en de van de belangrijkste 10, 20 en 50 posities in de index. Zij probeert niet het samenvallen van eigendom van effecten tussen fonds en index te tonen. De gebruikte sector/industrieclassificatie (zijnde GICS, ICB, TOPIX en IPD) varieert per fonds. Volledige beschrijvingen van GICS, ICB, TOPIX en IPD zijn te vinden in de verklarende woordenlijst. 4

5 FAST GLOBAL FUND YACCUSD Toekenning De resultatenverdeling is opgesteld in de onderstaande valuta. Voor fondsen met meerdere aandelenklassen weerspiegelt de opbrengstverdeling het totale rendement over alle aandelenklassen. Zij kan dus afwijken van de gepubliceerde opbrengst voor een bepaalde aandelenklasse. Houd bij het gebruiken van de analyse voor afgedekte aandelenklassen rekening met het feit dat de verdeling is weergegeven vóór de impact van de afdekking. De bijdragen in de tabellen zijn weergegeven vóór de toepassing van kosten. Indien er kosten worden toegepast, is hun effect opgenomen in de categorie Overige in de tabellen en zal het ook worden weerspiegeld in het fondsrendement. Alle beleggingen, inclusief derivaten, die verbonden zijn aan dezelfde uitgevende onderneming zijn gecombineerd en vormen een totaalpercentage voor elke uitgevende onderneming. De sector/industrie en landenbijdragetabellen (indien van toepassing) tonen maximaal tien individuele sectoren/industrieën of landen. Voor fondsen die in meer dan tien sectoren/industrieën of landen beleggen, worden alleen de grootste en kleinste vijf opgesomd, en wordt de bijdrage van andere sectoren/industrieën of landen weergegeven in de categorie Andere sectoren of Andere landen. Valuta van toekenning rendement op één maand (%) Amerikaanse dollar (USD) 0,65 Positie bijdrage (%) 1 maand BELANGRIJKSTE BIJDRAGERS GOOGLE INC CITIGROUP INC BARCLAYS PLC (UNGTD) SIHUAN PHARMACEUT HLDG GRP LTD QANTAS AIRWAYS LTD UBS GROUP AG KAKAKU.COM INC DANONE SERCO GROUP PLC ERICSSON Relatieve rendementsbijdrage 8 0,33 0, ,0 2,2 3,6 2,2 BELANGRIJKSTE NEGATIEVE BIJDRAGERS GOLDCORP INC BRILLIANCE CHINA AUTO HLDG LTD CHINA CINDA ASSET MNGMT CO LTD TRIPADVISOR INC ROLLSROYCE HOLDINGS PLC MITRA ADIPERKASA TBK PT BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC Short Position name withheld OCADO GROUP PLC Relatieve rendementsbijdrage 0,35 0,34 0, ,8 2,9 1,2 Posities in andere fondsen inclusief ETF's (Exchange Traded Funds of trackers) kunnen in deze tabel worden weergegeven, maar indexderivaten maken deel uit van een categorie / Nietgeclassificeerd die, indien van toepassing, in de onderstaande tabel(len) zal worden opgenomen. Namen van posities waarin short wordt gegaan per de verslagdatum zijn niet opgenomen in overeenstemming met het informatiebeleid van Fidelity. Sector/industriebijdrage (%) 1 maand Landenbijdrage (%) 1 maand BIJDRAGEN AAN RELATIEF RENDEMENT BIJDRAGEN AAN RELATIEF RENDEMENT SECTOR GICS Energie Industrie Telecommunicatiediensten Materialen Nutsbedrijven Gezondheidszorg Basisconsumentengoederen Luxeconsumentengoederen / Niet geclassificeerd Totaal belangrijkste activa Overige* TOTAAL 1,7 6,6 5,3 3,9 7,8 7,9 1,1 Totale bijdrage ,9 6, ,94 9 0,65 Japan Verenigde Staten Zweden Australië Indonesië Maleisië Thailand Canada China Andere landen / Niet geclassificeerd Totaal belangrijkste activa Overige* TOTAAL Effectenselectie 4 7 0, ,73 2,01 Sector /Industrieselectie ,46 0,34 4,9 20,6 1 1,8 1,3 1 10,9 6,9 6,9 Effectenselectie 0,39 0, , Landenselectie ,57 0,42 0 1,54 Totale bijdrage 0,41 0,39 0, ,90 0 0,94 9 0,65 *De categorie "Overige" omvat portefeuilleonderdelen die nog niet afzonderlijk zijn opgesomd, zoals contanten, uitgaven en andere diverse posten. 5

6 FAST GLOBAL FUND YACCUSD Glossarium / bijkomende opmerkingen Volatiliteit en risico Geannualiseerde volatiliteit: Een maatstaf van de afwijking van een fonds of een referentiemarktindex van zijn historisch gemiddelde (ook bekend als de standaardafwijking ). Twee fondsen kunnen hetzelfde rendement boeken in de loop van een bepaalde periode. Het fonds waarvan het maandelijkse rendement minder schommelde, zal een lagere geannualiseerde volatiliteit hebben en wordt geacht zijn rendement te hebben geboekt bij een lager risico. De berekening is de standaardafwijking van 36 maandelijkse rendementen, weergegeven als een cijfer op jaarbasis. De volatiliteit van fondsen en indexen wordt onafhankelijk van elkaar berekend. Relatieve volatiliteit: Een verhouding die wordt berekend door de geannualiseerde volatiliteit van een fonds te vergelijken met de geannualiseerde volatiliteit van een referentiemarktindex. Een waarde boven 1 geeft aan dat het fonds volatieler is geweest dan de index. Een waarde onder 1 geeft aan dat het fonds minder volatiel is geweest dan de index. Een volatiliteit van 1,2 houdt in dat het fonds 20% volatieler is geweest dan de index, terwijl een waarde van 0,8 inhoudt dat het fonds 20% minder volatiel is geweest dan de index. Sharperatio: Een maatstaf voor het risicogecorrigeerde rendement van een fonds, waarbij rekening wordt gehouden met het rendement van een risicoloze belegging. De Sharperatio stelt de belegger in staat na te gaan of het fonds toereikende rendementen boekt ten opzichte van het betrokken risiconiveau. Hoe hoger de Sharperatio, hoe beter het risicogecorrigeerde rendement scoort. Als de ratio negatief is, heeft het fonds een lager rendement geboekt dan de risicoloze rente. De ratio wordt berekend door aftrek van het risicoloze rendement (zoals van contanten) in de betrokken valuta van het rendement van het fonds, en het resultaat te delen door de volatiliteit van het fonds. Hij wordt berekend op basis van geannualiseerde cijfers. Geannualiseerde alfa: Het verschil tussen het verwachte rendement van een fonds (op basis van zijn bèta) en het werkelijke rendement van dat fonds. Een fonds met een positieve alfa heeft een hoger rendement geboekt dan was verwacht op basis van zijn bèta. Bèta: Een maatstaf voor de gevoeligheid van een fonds voor marktbeen (zoals vertegenwoordigd door een marktindex). De bèta van de markt is per definitie 0. Een bèta van 1,10 geeft aan dat het fonds het naar verwachting 10% beter zou moeten doen dan de index in opwaartse markten en 10% slechter in neerwaartse markten, ervan uitgaande dat alle andere factoren constant blijven. Omgekeerd geeft een bèta van 0,85 aan dat het fonds het naar verwachting 15% slechter zou moeten doen dan het marktrendement in opwaartse markten en 15% beter in neerwaartse markten. Geannualiseerde tracking error: Een maatstaf die aangeeft hoe nauw een fonds de index volgt waarmee het wordt vergeleken. Het is de standaardafwijking van het extra rendement van het fonds. Hoe hoger de tracking error van het fonds, hoe hoger de variabiliteit van het fondsrendement ten opzichte van de marktindex. Informatieratio: Een maatstaf voor de doelmatigheid van een fonds bij het genereren van extra rendement ten opzichte van het genomen risico. Een informatieratio van geeft aan dat het fonds een geannualiseerd extra rendement heeft geboekt dat gelijk is aan de helft van de waarde van de tracking error. De ratio wordt berekend door het geannualiseerde extra rendement van het fonds te delen door de tracking error van dat fonds. R 2 : Een maatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van een fonds toe te schrijven is aan het rendement van een referentiemarktindex. Een waarde van 1 geeft aan dat het fonds en de index perfect gecorreleerd zijn. Een waarde van houdt in dat slechts 50% van het fondsrendement toe te schrijven is aan de index. Als de R2 of minder bedraagt, is de bèta van het fonds (en dus ook zijn alfa) geen betrouwbare maatstaf (door de lage correlatie tussen fonds en index). Lopende kosten Het cijfer van de lopende kosten staat voor de kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken. Het wordt berekend aan het einde van het boekjaar van het fonds en kan variëren van jaar tot jaar. Voor nieuwe fondsen worden de lopende kosten geraamd tot het einde van het boekjaar van het fonds. De types kosten die zijn opgenomen in de lopende kosten zijn de beheerkosten, administratiekosten, bewaarkosten en transactiekosten, aandeelhoudersrapporteringskosten, registratiekosten, bestuurdersvergoedingen (in voorkomend geval) en bankkosten. De lopende kosten zijn exclusief prestatievergoedingen (in voorkomend geval) en portefeuilletransactiekosten, behalve wat betreft de instap/uitstapvergoedingen die het fonds betaalt bij het kopen of verkopen van rechten van deelneming in een andere instelling voor collectieve belegging. Voor nadere informatie over de kosten (inclusief de gegevens inzake het einde van het boekjaar van het fonds), kunt u het betreffende hoofdstuk in het recentste Prospectus raadplegen. Historische opbrengst Indien vermeld, is dit het percentage dat wordt berekend door de uitkeringen van het fonds over de afgelopen 12 maanden te delen door de intrinsieke waarde van het fonds per de datum van publicatie van het infoblad. Sector/industrieclassificatie GICS: De Global Industry Classification Standard (GICS) werd ontwikkeld door Standard & Poor s en MSCI Barra. De GICS bestaat uit 10 sectoren, 24 bedrijfstakgroepen, 68 bedrijfstakken en 154 subbedrijfstakken. U vindt meer informatie op ICB: De Industry Classification Benchmark (ICB) is een sectorale classificatie die is ontwikkeld door Dow Jones en FTSE. Hij wordt gebruikt om de markten op te splitsen in sectoren binnen de macroeconomie. De ICB maakt gebruik van een systeem van 10 bedrijfstakken, opgesplitst in 20 supersectoren, die op hun beurt zijn verdeeld in 41 sectoren en 114 subsectoren. U vindt meer informatie op TOPIX: De Tokyo stock Price, algemeen bekend als de TOPIX, is een aandelenmarktindex voor de Tokyo Stock Exchange (TSE) in Japan die alle binnenlandse bedrijven in de First Section van de beurs volgt. Hij wordt berekend en gepubliceerd door de TSE. IPD betekent de Investment Property Databank, die rendementsanalyse en benchmarkingdiensten verstrekt voor beleggers in onroerende goederen. IPD UK Pooled Property Funds All Balanced Funds is een onderdeel van de IPD Pooled Funds Indices dat elk kwartaal wordt gepubliceerd door IPD. Onafhankelijke beoordeling Feri Fund Rating: De rating meet hoe goed een fonds risico en rendement in evenwicht houdt ten opzichte van vergelijkbare fondsen. De rating wordt louter gebaseerd op het rendement van fondsen met een trackrecord van vijf jaar. en met een kortere geschiedenis ondergaan ook een kwalitatieve beoordeling. Die kan bijvoorbeeld een analyse van de beheerstijl inhouden. De ratingschaal is A = zeer goed, B = goed, C = middelmatig, D = onder het gemiddelde en E = zwak. Morningstar Star Rating for Funds: De rating meet hoe goed een fonds risico en rendement in evenwicht houdt ten opzichte van vergelijkbare fondsen. Sterrenratings worden uitsluitend gebaseerd op de in het verleden behaalde resultaten en Morningstar raadt beleggers aan ze te gebruiken om fondsen op te sporen die een nadere blik waard kunnen zijn. De top 10% van fondsen in een categorie krijgt een rating van 5 sterren en de volgende 22,5% een rating van 4 sterren. Enkel ratings van 4 of 5 sterren worden weergegeven op het infoblad. Morningstar Style Box: De Morningstar Style Box is een rooster van negen vakken voor een grafische weergave van de beleggingsstijl van de fondsen. Hij is gebaseerd op de fondsparticipaties en rangschikt de fondsen volgens marktkapitalisatie (de verticale as) en groei en waardefactoren (de horizontale as). De waarde en groeifactoren zijn gebaseerd op maatstaven zoals de inkomsten, de cashflow en de dividendopbrengst, waarbij gebruikt wordt gemaakt van zowel historische als toekomstgerichte gegevens. 6

7 FAST GLOBAL FUND YACCUSD Belangrijke informatie Fidelity Worldwide Investment verwijst naar de groep van bedrijven die deel uitmaken van de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie die informatie biedt over producten en diensten in bepaalde rechtsgebieden buiten NoordAmerika. Fidelity verschaft alleen informatie over eigen producten en diensten, en geeft geen beleggingsadviezen op basis van individuele omstandigheden. Deze mededelingen zijn niet gericht tot en mogen niet dienen als adviezen tot handelen voor personen in de Verenigde Staten, en zijn voorts alleen gericht tot personen die verblijven in rechtsgebieden waar in de betreffende fondsen mag worden gehandeld of waar toestemming daartoe niet is vereist. Tenzij anders vermeld, zijn alle standpunten die van Fidelity. Verwijzingen in dit document naar specifieke effecten of fondsen mogen niet worden opgevat als een aanbeveling om ze te kopen of te verkopen, maar zijn er louter in opgenomen bij wijze van illustratie. Beleggers dienen er ook nota van te nemen dat ingenomen standpunten mogelijk niet langer actueel zijn en dat Fidelity er mogelijk reeds naar heeft gehandeld. Het onderzoek en de analyses die zijn toegepast in dit document, zijn verzameld door Fidelity om door haar als beleggingsbeheerder te worden gebruikt en er is mogelijk reeds naar gehandeld voor eigen doeleinden. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat u minder terugkrijgt dan het belegde bedrag. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, het Fidelity Worldwide Investmentlogo en het Fsymbool zijn handelsmerken van FIL Limited. Dit fonds wordt beheerd door FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Dit document beschrijft een compartiment en aandelencategorie van de icbe. Het Prospectus en de Jaarverslagen en jaarrekeningen worden opgesteld voor de hele icbe. Morningstar geannualiseerde groei, totaalrendement, sectormediaanrendement en klassering Gegevensbron 2015 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De in dit document opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieverstrekkers; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd correct, volledig of tijdig. Noch Morningstar, noch zijn informatieleveranciers zijn aansprakelijk voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Alvorens te beleggen, dient u de Essentiële Beleggersinformatie te lezen, die in uw plaatselijke taal beschikbaar is via de website of bij uw distributeur. Voor Britse beleggers is de Essentiële Beleggersinformatie verkrijgbaar via Fidelity's website op of door te bellen naar Het volledige prospectus is ook verkrijgbaar bij Fidelity. Nederland: Beleggingen dienen te gebeuren op basis van het huidige prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie, die samen met de huidige jaar en halfjaarverslagen kosteloos verkrijgbaar zijn bij FIL (Luxembourg) S.A., Netherlands Branch (geregistreerd bij de AFM), World Trade Centre, Tower H, 6th Floor, Zuidplein 52, 1077 XV Amsterdam (tel ) of op FAST heeft toelating om in Nederland participatierechten aan te bieden conform artikel 2:66 (3) in combinatie met artikel 2:71 en 2:72 van de Wet Financieel Toezicht. Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A. De getoonde rendementscijfers houden geen rekening met de instapkosten van het fonds. Als je instapkosten van 5,25% van een belegging afhoudt, dan staat dit gelijk aan het verminderen van een groeipercentage van 6% per jaar over 5 jaar tot 4,9%. Dit zijn de hoogste instapkosten die van toepassing kunnen zijn. Indien de instapkosten die u betaalt minder bedragen dan 5,25%, dan zal de impact op het algemene rendement kleiner zijn. CSO4925 CL /NA Dutch T3 7

AMERICA FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015

AMERICA FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Angel Agudo streeft ernaar te beleggen in aandelen die ondergewaardeerd zijn, ofwel omdat ze uit de gunst van de markt zijn gevallen, ofwel omdat hun herstelpotentieel wordt onderschat.

Nadere informatie

EURO BLUE CHIP FUND A-EURO 31 JANUARI 2015

EURO BLUE CHIP FUND A-EURO 31 JANUARI 2015 EURO BLUE CHIP FUND AEURO Benadering en stijl Alexandra Hartmann volgt een bottomup benadering voor de aandelenselectie en verkiest groeiaandelen te kopen, vooral als die groei wordt gestuurd door interne

Nadere informatie

INDONESIA FUND A-USD 31 JANUARI 2015

INDONESIA FUND A-USD 31 JANUARI 2015 INDONESIA FUND AUSD Benadering en stijl Dhananjay Phadnis past een fundamenteel bottomup perspectief toe, door zich te concentreren op aandelen met duurzame groeivooruitzichten die tegen een aantrekkelijke

Nadere informatie

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Suranjan Mukherjee baseert zijn aandelenselectie op fundamenteel bottom-up onderzoek. Hij geeft de voorkeur aan aandelen waar de waarderingen goedkoop zijn tegenover verbeterende winsten.

Nadere informatie

EURO BLUE CHIP FUND A-EURO 31 JANUARI 2015

EURO BLUE CHIP FUND A-EURO 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Alexandra Hartmann volgt een bottom-up benadering voor de aandelenselectie en verkiest groeiaandelen te kopen, vooral als die groei wordt gestuurd door interne factoren. Zij zoekt bedrijven

Nadere informatie

US DOLLAR BOND FUND A-USD 31 JANUARI 2015

US DOLLAR BOND FUND A-USD 31 JANUARI 2015 US DOLLAR BOND FUND AUSD 3 JANUARI 205 Benadering en stijl Het fonds belegt hoofdzakelijk in staatsobligaties en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit die in US dollar luiden. Het rendement vloeit

Nadere informatie

Feiten over de aandelencategorieën. Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel van de aandelencategorie

Feiten over de aandelencategorieën. Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel van de aandelencategorie US HIGH YIELD FUND YUSD 31 JULI 015 Benadering en stijl Het fonds belegt hoofdzakelijk in hoogrentende bedrijfsobligaties die in USD luiden. De nadruk ligt op de bottomup selectie van effecten, due diligenceonderzoek

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding Kennismaking met absolute return-beleggen Een korte handleiding Inhoud Absolute return-beleggen is al lange tijd populair bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Onder invloed van nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Als u meer informatie wenst, bel dan ons Investor Services Team op het nummer +44 (0) 800 718 777 of bezoek ons online op www.schroders.co.uk.

Als u meer informatie wenst, bel dan ons Investor Services Team op het nummer +44 (0) 800 718 777 of bezoek ons online op www.schroders.co.uk. Deze gids werd opgesteld om de beleggingsliteratuur begrijpelijker te maken en enkele van de meest gebruikte termen te verduidelijken. De nadruk werd gelegd op een heldere en beknopte uitleg. Het is niet

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR) Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s)

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) ETPedia De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) 2 ETPedia ETF Securities vindt dat beleggers de risico's die aan hun beleggingen zijn verbonden, altijd moeten begrijpen en zich er ten

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie