Zienswijzennota De Ontdekking 5 #

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003"

Transcriptie

1 Zienswijzennota De Ontdekking 5 #

2 A 2

3 Zienswijzennota De Ontdekking 5 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het projectbesluit De Ontdekking 5 Februari

4 Inhoud 1. INLEIDING ALGEMEEN STATUS ZIENSWIJZENNOTA LEESWIJZER PROCEDURE VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN INGEKOMEN ZIENSWIJZEN EN ONTVANKELIJKHEID ZIENSWIJZEN: SAMENVATTING EN BEOORDELING DE HEER A.A. H. TE AMERSFOORT DE HEER W.T.J. A. TE AMERSFOORT DE HEER F. F. TE AMERSFOORT J. M VAN D. EN V.J.J. R. TE AMERSFOORT DE HEER M.P.E. H. TE AMERSFOORT MEVROUW M.A.H. H. TE AMERSFOORT DE HEER J. P. H. TE AMERSFOORT F. P. TE AMERSFOORT MEVROUW Y. H. TE AMERSFOORT MEVROUW G.H.G. Z.-K. TE AMERSFOORT DE HEER R. B. EN MEVROUW M. B.-VD B. TE AMERSFOORT R.J. P. TE AMERSFOORT DE HEER L. K. EN MEVROUW H. K. TE AMERSFOORT CONCLUSIE WIJZIGINGEN NAAR AANLEIDING VAN ZIENSWIJZEN

5 1. Inleiding 1.1. Algemeen Woningcorporatie De Alliantie heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het transformeren van het voormalig schoolgebouw op het perceel De Ontdekking 5 naar een woongebouw met zorgfunctie. Daarbij gaat het om 14 appartementen (type 2-kamer) en 11 studio s geschikt voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Naast de wooneenheden komen er 2 gemeenschappelijke ruimten en een ruimte voor begeleiding en ondersteuning. In het woonzorggebouw zal 24 uur per dag begeleiding aanwezig zijn. Hiervoor wordt een kantoor ingericht en een slaapruimte gerealiseerd Status zienswijzennota In de voorliggende zienswijzennota De Ontdekking 5 worden de zienswijzen behandeld die zijn ontvangen over het besluit om af te wijken van het geldende bestemmingsplan Kattenbroek De zienswijzennota maakt integraal onderdeel uit van het besluit van de raad over de vaststelling van de verklaring van geen bedenkingen Leeswijzer De zienswijzennota bestaat uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de ingekomen zienswijzen, de ontvankelijkheid daarover en beschrijft de verdere procedure. In hoofdstuk 2 zijn alle zienswijzen samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie. Hoofdstuk 3 bevat de conclusie door het weergeven van een overzicht van de wijzigingen die bij het besluit tot verlening van de verklaring van geen bedenkingen worden doorgevoerd. Veel van de zienswijzen hebben betrekking op dezelfde bezwaren. Er is voor gekozen om bij de beantwoording per zienswijze op al die afzonderlijke bezwaren te antwoorden. Dat betekent dat bij de beantwoording op veel plaatsen een vergelijkbare tekst is opgenomen. Daarmee is deze zienswijzennota weliswaar wat omvangrijker geworden, met op diverse plaatsen herhalingen van tekstbijdragen, maar is het voor reclamanten gemakkelijker om het gemeentelijke antwoord op hun zienswijze terug te lezen zonder steeds elders (in een bijlage of bij de algemene beantwoording van veel voorkomende bezwaren) in de tekst van de nota daarnaar te moeten zoeken Procedure verklaring van geen bedenkingen De procedure voor het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen in het kader van een omgevingsvergunning is geregeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag om een omgevingsvergunning wordt onderbouwd met een goede ruimtelijke onderbouwing ( 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo). Bovendien is de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard (zienswijzenprocedure). Zienswijzenronde De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning hebben na publicatie in de Stadsberichten en de Staatscourant met ingang van 16 oktober tot en met 26 november 2014 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Vaststelling Na de zienswijzenronde beslist de gemeenteraad over de vaststelling van de verklaring van geen bedenkingen. De gemeenteraad weegt hierbij de ontvangen zienswijzen mee. Nadat de gemeenteraad is overgegaan tot verlening van de verklaring van geen bedenkingen wordt de omgevingsvergunning verleend. Op grond van artikel 6.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), treedt het besluit onmiddellijk in werking na publicatie van de verleende vergunning. 5

6 Beroep Tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Utrecht. Tegen een afgegeven verklaring van geen bedenkingen is geen afzonderlijk beroep mogelijk Ingekomen zienswijzen en ontvankelijkheid De ontwerp-omgevingsvergunning heeft samen met de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van donderdag 16 oktober tot en met woensdag 26 november 2014 ter inzage gelegen. Dit betekent dat 26 november de laatste dag was waarop de zienswijzen verzonden kon worden. Tijdens de periode van terinzagelegging zijn er 13 schriftelijke zienswijzen ingekomen. Er zijn geen mondelinge zienswijzen kenbaar gemaakt. Alle zienswijzen zijn binnen de wettelijke termijn ingekomen, ondertekend en inhoudelijk onderbouwd. Dit betekent dat alle zienswijzen ontvankelijk zijn. 2. Zienswijzen: samenvatting en beoordeling In dit hoofdstuk zijn alle ingekomen zienswijzen samengevat en van een beoordeling voorzien. Hierbij is de beoordeling steeds cursief weergegeven De heer A.A. H. te Amersfoort Samenvatting 1. Het gebruik van het gebouw als school op weekdagen tussen 08:00 en 15:00 wijzigt naar een permanente bewoning door 25 licht verstandelijk beperkte bewoners en hun begeleiders. 2. De doelgroep trekt ongewenste bezoekers aan. 3. De Amerpoort voelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele overlast rond het pand. 4. Verkeersdrukte in de straat neemt toe. De buurt heeft maar één ontsluitingsroute. Voorgesteld wordt om een tweede toegangsweg open te stellen. Ook voor de veiligheid van buurtbewoners en de toegankelijkheid van hulpdiensten. 5. Er is straks sprake van overlast door inkijk vanuit het woongebouw in de woonkamer en slaapkamers. Dit bemoeilijkt de verkoop van de woning en vermindert de waarde. 6. In tegenstelling tot hetgeen de planschade-analyse concludeert, is er wel degelijk schade te verwachten (zie punt 5). 7. De geplande parkeerplaatsen zijn erg klein en kunnen door de breedte van de weg moelijk gebruikt worden. De plaatsen bij de nrs. 40 en 42 zijn te dichtbij de onderdoorgang bedacht. Dit vormt een groter veiligheidsrisico voor fietsers en voetgangers dan de aanwezige parkeerplaatsen. Deze liggen in de rijrichting van de weg. 8. De onderdoorgang is niet volledig hangjongeren onvriendelijk. Voorgesteld wordt om de stoep aan de kant van de nis om te zetten naar rijbaan, zodat hier niet meer gehangen kan worden. Ook wordt het hierdoor mogelijk dat auto s elkaar kunnen passeren en fietser een veiligere bocht kunnen maken naar De Ontdekking. Beoordeling 1. Het gebouw is volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan Kattenbroek 2006 primair bestemd voor opvang- en onderwijsvoorzieningen en na vrijstelling door het college ook voor educatieve-, sociaal-medische doeleinden en/of openbare dienstverlening. De toegelaten functies zijn dus veel breder dan een gebruik als school alleen. Ook staat deze bestemming volledig los van 6

7 tijd, wat betekent dat er nu ook in de avonduren, weekenden en vakanties activiteiten kunnen plaatsvinden. Een vergelijking van een gebruik tussen 8:00 en 15:00 met een permanente woonfunctie is dan ook geen juiste. Er moet worden uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden ter plaatse. Met dat als uitgangspunt zijn wij van mening dat het gebouw met de bewoning minder intensief gebruikt wordt dan wat in de geldende planologisch juridisiche situatie al is toegelaten. 2. De stelling dat de doelgroep ongewenste bezoekers aantrekt wordt door reclamant niet nader onderbouwd. Dit betekent dat hier niet inhoudelijk op kan worden ingegaan. 3. In de nieuwe situatie is 24-uurs begeleiding aanwezig om de toekomstige bewoners te begeleiden. Deze begeleiding is eveneens verantwoordelijk voor wat er in het pand en op het terrein van het pand gebeurt. Wij gaan er echter niet vanuit dat bewoning van dit pand leidt tot overlast. Mochten zich onverhoopt toch incidenten voordoen op het terrein van het pand, dan kan de Amerpoort daar verantwoordelijk voor worden gesteld. Dit geldt niet voor incidenten in het openbaar gebied, dat is een taak voor de politie, wijkagent, jongerenwerker of andere professional. 4. De verkeersdrukte van de voormalige school is op basis van kengetallen hoger dan de drukte van de voorziene woningen voor deze doelgroep. Voor een school ligt het aantal voertuigbewegingen op 10 tot 17 per dag per 100 leerlingen. Uitgaande van een maximaal aantal leerlingen van 500, betekent dit 50 tot 85 voertuigbewegingen per dag. Voor woningen ligt het aantal voertuigbewegingen gemiddeld rond de 5 tot 7 per dag per woning. Het woningtype en de prijsklasse van de woning spelen hierbij wel een rol, wat inhoudt dat deze cijfers hoger of lager kunnen uitvallen. In het voorliggende geval gaat het om woningen voor mensen zonder auto. Het autoverkeer dat ter plaatse komt is van bezoek, leveringen en werknemers. Hierdoor mag worden aangenomen dat het gemiddeld aantal voertuigbewegingen per woning per dag de 2 per woning zeker niet zal overstijgen. Dit komt neer op maximaal 50 voertuigbewegingen per dag. In de nieuwe situatie vinden de verkeersbewegingen meer gespreid over de dag plaats. Weliswaar zijn er ook verkeersbewegingen in de vakanties en weekenden, maar qua hoeveelheid verkeer wordt het rustiger. De aanwezige infrastructuur kan dit verkeer prima verwerken. Er is dan ook geen aanleiding om extra ontsluitingen te realiseren als gevolg van deze ontwikkeling. Met de hulpdiensten is regulier overleg over de uitrukroutes die worden gebruikt. Door hen wordt regelmatig proef gereden, zodat kan worden beoordeeld of deze routes voldoen. Er zijn wat de hulpdiensten betreft geen problemen op de uitrukroutes in deze buurt. 5. Voor De Ontdekking 5 is vanaf het begin helder geweest dat het pand in de toekomst een woonfunctie zou krijgen. Hiermee is bij het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw door de architect ook rekening gehouden. Dit geldt ook voor de inpassing als toekomstig woongebouw in de omgeving. De nu voorliggende transformatie naar woongebouw is dus een voorziene ontwikkeling voor omwonenden en geen verrassing. Tussen de woning van reclamant en het toekomstige woongebouw zit een afstand van minimaal 15 meter. Dit is een zeer gangbare maat tussen woningen onderling of woningen en appartementen, zoals hier het geval is. Ter vergelijking noemen we de appartementen tussen Het Ven en De Panne en tussen Het Haf en De Lagune. Dat er zicht is vanuit de appartementen naar de woningen en vice versa is inherent aan een woonomgeving. Ook vanuit de voormalige school bestond er al zicht op de woningen. De functiewijziging van het gebouw veroorzaakt naar onze mening geen extra overlast voor reclamant voor wat betreft inkijk waardoor sprake zou zijn van een onevenredige aantasting van het woongenot. 6. Een planschaderisicoanalyse heeft als doel om bij een initiatief inzicht te krijgen in het risico op planschade als gevolg van een project. Deze inschatting is onder meer van belang bij het vaststellen van de financiële uitvoerbaarheid van een project. De gemeente beoordeelt deze 7

8 analyse, waarbij gekeken wordt of er geen sprake is van onjuistheden of conclusies die niet aannemelijk zijn. In het geval van een concrete aanvraag wordt definitief vastgesteld of er sprake is van planschade. De planschaderisicoanalyse concludeert dat voor voorliggend project geen risico s op planschade aanwezig zijn. Wanneer u denkt dat u schade ondervindt van voorliggende afwijking van het bestemmingsplan, kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in die schade. Het college van burgemeester en wethouders bepalen of u recht heeft op een tegemoetkoming en stelt, als dat het geval is, de hoogte van de tegemoetkoming vast. Het college laat zich daarbij adviseren door een onafhankelijke deskundige. Alleen schade die uitstijgt boven het maatschappelijke risico komt voor een tegemoetkoming in aanmerking. Dit risico is in de Wro, voor wat betreft schade als gevolg van een planologische wijziging in de omgeving van een perceel, vastgesteld op minimaal twee procent van de waarde van de onroerende zaak of het inkomen. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website U gaat dan naar het Digitaal Loket en kijkt vervolgens bij Bestemmingsplanwijziging, schadevergoeding. 7. De parkeerplaatsafmetingen zijn in overeenstemming met de voorgeschreven normen uit de Bouwverordening. De maat voor een parkeerplaats is 2,50m bij 5m. De aan te leggen parkeerplaatsen voldoen aan deze norm. Ook is er voldoende afstand tot de onderdoorgang. De rijbaanbreedte is voldoende om de parkeerplaatsen in- en uit te rijden. Wanneer er op de rijbaan auto s staan is deze ruimte om in- en uit te rijden inderdaad beperkt. De meeste woningen hebben parkeren op eigen terrein. Waarnemingen in de praktijk wijzen uit dat er nauwelijks auto s op de rijbaan geparkeerd staan. De verwachting is dat bewoners rekening houden met de haakse plaatsen en er dus de volledige rijbaanbreedte is om in- en uit te parkeren. Is die ruimte er niet, dan zal een automobilist nog steeds in- en uit kunnen rijden, maar wel extra moeten steken. Overigens is de parkeerdruk in deze buurt niet hoog en zijn er voldoende alternatieven beschikbaar. De auto kan misschien niet altijd voor of in de directe nabijheid van de eigen woning geparkeerd worden, maar wel binnen de geaccepteerde loopafstand tussen parkeerplaats en woning. Deze is vastgesteld op 150 meter. 8. Het is juist dat de onderdoorgang uitnodigt om in gebruik genomen te worden door de zogenaamde hangjongeren. Dit staat echter los van het gebruik van het voormalige schoolgebouw. Om het gebruik als hangplek te ontmoedigen is het zaak om deze plek zorgvuldig in te richten en te verlichten. De Alliantie heeft inmiddels maatregelen getroffen om de zitmogelijkheden te ontmoedigen. Zo is het hek dat halverwege de trap staat, onderaan gezet en is de ruimte onder de onderdoorgang dichtgezet. Overigens is het voorliggende besluit niet het juiste instrument om dit type overlast mee te bestrijden. Het is heel belangrijk om daarvan melding te doen bij de politie of bij het meldpunt woonomgeving van de gemeente Amersfoort zodat daar adequaat tegen opgetreden kan worden De heer W.T.J. A. te Amersfoort Samenvatting 1. Het wordt een andere woonbestemming dan oorspronkelijk bij de bouw is voorgespiegeld. 2. Het betreft een kwetsbare doelgroep die mogelijk nog meer overlastgevende (randgroep)jongeren aantrekt. 3. Waardevermindering van de woning. 4. Verhoging van de verkeersonveiligheid door grotere verkeersdrukte in de smalle toegangswegen. 8

9 Beoordeling 1. Voor De Ontdekking 5 is vanaf het begin helder geweest dat het pand in de toekomst een woonfunctie zou krijgen. Hiermee is bij het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw door de architect ook rekening gehouden. Wie er vervolgens in het gebouw gaat wonen is niet relevant voor de verdere besluitvorming. Zowel de traditionele als de iets minder traditionele woonvormen vallen alle onder het begrip wonen. Planologisch wordt hier geen onderscheid in gemaakt. Beoordeeld is of het gebruik als woongebouw past in deze omgeving, met een positieve uitkomst als resultaat. 2. De stelling dat de doelgroep ongewenste bezoekers aantrekt wordt door reclamant niet nader onderbouwd. Dit betekent dat hier niet inhoudelijk op kan worden ingegaan. Overigens ligt nergens vast dat het volledige gebouw door jongeren bewoond gaat worden. 3. Wanneer u denkt dat u schade ondervindt van voorliggende afwijking van het bestemmingsplan, kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in die schade. Het college van burgemeester en wethouders bepalen of u recht heeft op een tegemoetkoming en stelt, als dat het geval is, de hoogte van de tegemoetkoming vast. Het college laat zich daarbij adviseren door een onafhankelijke deskundige. Alleen schade die uitstijgt boven het maatschappelijke risico komt voor een tegemoetkoming in aanmerking. Dit risico is in de Wro, voor wat betreft schade als gevolg van een planologische wijziging in de omgeving van een perceel, vastgesteld op minimaal twee procent van de waarde van de onroerende zaak of het inkomen. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website U gaat dan naar het Digitaal Loket en kijkt vervolgens bij Bestemmingsplanwijziging, schadevergoeding. 4. De verkeersdrukte van de voormalige school is op basis van kengetallen hoger dan de drukte van de voorziene woningen voor deze doelgroep. Voor een school ligt het aantal voertuigbewegingen op 10 tot 17 per dag per 100 leerlingen. Uitgaande van een maximaal aantal leerlingen van 500, betekent dit 50 tot 85 voertuigbewegingen per dag. Voor woningen ligt het aantal voertuigbewegingen gemiddeld rond de 5 tot 7 per dag per woning. Het woningtype en de prijsklasse van de woning spelen hierbij wel een rol, wat inhoudt dat deze cijfers hoger of lager kunnen uitvallen. In het voorliggende geval gaat het om woningen voor mensen zonder auto. Het autoverkeer dat ter plaatse komt is van bezoek, leveringen en werknemers. Hierdoor mag worden aangenomen dat het gemiddeld aantal voertuigbewegingen per woning per dag de 2 per woning zeker niet zal overstijgen. Dit komt neer op maximaal 50 voertuigbewegingen per dag. In de nieuwe situatie vinden de verkeersbewegingen meer gespreid over de dag plaats. Weliswaar zijn er ook verkeersbewegingen in de vakanties en weekenden, maar qua hoeveelheid verkeer wordt het rustiger. De aanwezige infrastructuur kan dit verkeer prima verwerken De heer F. F. te Amersfoort Samenvatting 1. Parkeeroverlast doordat het aantal geplande parkeerplaatsen ontoereikend is voor het aantal bewoners, begeleiders en bezoekers. 2. De veranderende verkeersdrukte is onvoldoende onderzocht en uitgewerkt in het besluit en de veranderende verkeersintensiteit is niet verkeerskundig onderbouwd. 3. Onveilige situaties voor (school)kinderen door de nauwe, onoverzichtelijke doorgang aan de laan der Winden voor het autoverkeer. 4. Het aantrekkende verkeer levert geluidsoverlast voor de omgeving (pieken, dus niet langtijdgemiddelden). 5. Ervaring met de doelgroep elders heeft geleid tot drugsoverlast. De Amerpoort neemt geen verantwoordelijkheid voor wat er buiten het gebouw gebeurt. 9

10 6. Door de doelgroep wordt de leefbaarheid van de straat/wijk minder. Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de daling van de woningprijzen als gevolg hiervan. 7. Van verdere beperkingen van zorgdoeleinden dan deze doelgroep is geen sprake in het besluit. Mogen drugsverslaafden en asielzoekers zich hier ook vestigen? Beoordeling 1. De geldende parkeernorm schrijft voor dit project een aanleg van 25 parkeerplaatsen voor, welke ook daadwerkelijk worden aangelegd. Dit aantal is toereikend, zeker nu er ook veel bewoners zullen zijn die geen auto bezitten. Verder is het zo dat de parkeerdruk in deze buurt niet hoog is en er voldoende alternatieven beschikbaar zijn. De auto kan misschien niet altijd voor of in de directe nabijheid van de eigen woning geparkeerd worden, maar wel binnen de geaccepteerde loopafstand tussen parkeerplaats en woning. Deze is vastgesteld op 150 meter. Van parkeeroverlast zal naar onze mening dan ook geen sprake zijn. 2. De verkeersdrukte van de voormalige school is op basis van kengetallen hoger dan de drukte van de voorziene woningen voor deze doelgroep. Voor een school ligt het aantal voertuigbewegingen op 10 tot 17 per dag per 100 leerlingen. Uitgaande van een maximaal aantal leerlingen van 500, betekent dit 50 tot 85 voertuigbewegingen per dag. Voor woningen ligt het aantal voertuigbewegingen gemiddeld rond de 5 tot 7 per dag per woning. Het woningtype en de prijsklasse van de woning spelen hierbij wel een rol, wat inhoudt dat deze cijfers hoger of lager kunnen uitvallen. In het voorliggende geval gaat het om woningen voor mensen zonder auto. Het autoverkeer dat ter plaatse komt is van bezoek, leveringen en werknemers. Hierdoor mag worden aangenomen dat het gemiddeld aantal voertuigbewegingen per woning per dag de 2 per woning zeker niet zal overstijgen. Dit komt neer op maximaal 50 voertuigbewegingen per dag. In de nieuwe situatie vinden de verkeersbewegingen meer gespreid over de dag plaats. Weliswaar zijn er ook verkeersbewegingen in de vakanties en weekenden, maar qua hoeveelheid verkeer wordt het rustiger. De aanwezige infrastructuur kan dit verkeer prima verwerken. 3. Vanaf de Laan der Hoven, komt het bestemmingsverkeer via de Laan der Winden dit deel van de wijk in om via Het Labyrinth of De Ontdekking naar de eindbestemming te rijden. Zoals onder punt 2 gesteld, vermindert het aantal verkeersbewegingen met deze functiewijziging en vinden ze meer gespreid plaats. Van doorgaand verkeer is op deze wegen geen sprake. Er is geen aanleiding voor infrastructurele aanpassingen. Ook de toegang via de Laan der Winden is breed genoeg om het bestemmingsverkeer te verwerken. De functiewijziging maakt dat niet anders. Het is overigens bekend dat een smaller wegprofiel de automobilist dwingt tot een aangepaste snelheid, wat de veiligheid voor fietsers juist ten goede komt. 4. Zoals hiervoor gesteld, vermindert het aantal vervoersbewegingen en is er sprake van een betere spreiding van het autoverkeer over de dag. Bij een school treden er echte pieken in het geluid van verkeer op rond het begin en einde van de schooltijden. Meer spreiding van het verkeer maakt dat het geluid ook gelijkmatiger verdeeld wordt. Dit maakt dat er geen aanleiding is om te vrezen voor geluidoverlast. 5. De stelling dat een vergelijkbare doelgroep elders voor drugsoverlast heeft gezorgd, houdt niet in dat dit hier ook het geval zal zijn. Er is voor ons ook geen enkele aanleiding om hier voor te vrezen. Op dit punt gaan we dan ook niet verder inhoudelijk in. In de nieuwe situatie is 24-uurs begeleiding aanwezig om de toekomstige bewoners te begeleiden. Deze begeleiding is eveneens verantwoordelijk voor wat er in het pand en op het terrein van het pand gebeurt. Zoals gezegd gaan we er niet vanuit dat bewoning van dit pand leidt tot overlast. Mochten zich onverhoopt toch incidenten voordoen op het terrein van het pand, dan kan de Amerpoort daar verantwoordelijk voor worden gesteld. Dit geldt niet voor incidenten in het openbaar gebied, dat is een taak voor de politie, wijkagent, jongerenwerker of andere professional. Wanneer u overlast ondervindt, kunt u daarvan melding doen bij de politie 10

11 of bij het meldpunt woonomgeving van de gemeente Amersfoort zodat daar adequaat tegen opgetreden kan worden. 6. Wanneer u denkt dat u schade ondervindt van voorliggende afwijking van het bestemmingsplan, kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in die schade. Het college van burgemeester en wethouders bepalen of u recht heeft op een tegemoetkoming en stelt, als dat het geval is, de hoogte van de tegemoetkoming vast. Het college laat zich daarbij adviseren door een onafhankelijke deskundige. Alleen schade die uitstijgt boven het maatschappelijke risico komt voor een tegemoetkoming in aanmerking. Dit risico is in de Wro, voor wat betreft schade als gevolg van een planologische wijziging in de omgeving van een perceel, vastgesteld op minimaal twee procent van de waarde van de onroerende zaak of het inkomen. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website U gaat dan naar het Digitaal Loket en kijkt vervolgens bij Bestemmingsplanwijziging, schadevergoeding. 7. Op het moment dat er sprake is van de beëindiging van het nu voorziene gebruik van het gebouw, wordt een zich danaandienend concreet voorstel beoordeeld of dat haalbaar wordt geacht. Het gebouw is volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan Kattenbroek 2006 primair bestemd voor opvang- en onderwijsvoorzieningen en na vrijstelling door het college ook voor educatieve-, sociaal-medische doeleinden en/of openbare dienstverlening. Daarnaast is er altijd een woonfunctie voorzien binnen dit gebouw. Mocht het initiatief binnen deze bestemmingen passen, dan is het aannemelijk dat daaraan medewerking wordt verleend. Voor het nu voorliggende besluit is het verder niet relevant om te onderzoeken wat in de toekomst al dan niet haalbaar is J. M van D. en V.J.J. R. te Amersfoort Samenvatting 1. Het extra aanbod van verkeer zorgt voor problemen voor wat betreft de verkeerssituatie. Het hofje is via 1 smalle, onoverzichtelijke toegang bereikbaar woningen voor deze bijzondere doelgroep, die vaker dan gemiddeld aangeproken moeten worden op hun gedrag, is wel wat veel voor deze buurt. 3. Toezicht van begeleiders beperkt zich tot in het gebouw, daar buiten houdt de politie toezicht. Voorgesteld wordt om in de beginperiode voor extra begeleiding te zorgen totdat een stabiele situatie bereikt is. 4. De vrees bestaat dat de doelgroep de komst van ongewenste groepen aantrekt zoals loverboys en drugsdealers. Ook op dit punt is extra begeleiding naar een stabiele situatie gewenst. 5. Planschade. Het ontwerpbesluit heeft een prijsverlagend effect op de waarde van de woningen. Dit moet gecompenseerd worden. 6. Is het niet slimmer om een doorgang te maken van Het Labyrinth naar De Ontdekking, tussen de school en het kunstwerk door (net als in ) met aan weerszijden parkeerplaatsen. 7. Waarom wordt de fietsenstalling 3 meter hoog. 8. Voorgesteld wordt om na 2 jaar te evalueren, met daarbij de mogelijkheid voor de buurt om aanpassingen aan het plan door te voeren (bv. minder bewoners, vaste bewoners e.d.). Beoordeling 1. De verkeersdrukte van de voormalige school is op basis van kengetallen hoger dan de drukte van de voorziene woningen voor deze doelgroep. Voor een school ligt het aantal voertuigbewegingen op 10 tot 17 per dag per 100 leerlingen. Uitgaande van een maximaal aantal leerlingen van 500, betekent dit 50 tot 85 voertuigbewegingen per dag. Voor woningen ligt het aantal 11

12 voertuigbewegingen gemiddeld rond de 5 tot 7 per dag per woning. Het woningtype en de prijsklasse van de woning spelen hierbij wel een rol, wat inhoudt dat deze cijfers hoger of lager kunnen uitvallen. In het voorliggende geval gaat het om woningen voor mensen zonder auto. Het autoverkeer dat ter plaatse komt is van bezoek, leveringen en werknemers. Hierdoor mag worden aangenomen dat het gemiddeld aantal voertuigbewegingen per woning per dag de 2 per woning zeker niet zal overstijgen. Dit komt neer op maximaal 50 voertuigbewegingen per dag. In de nieuwe situatie vinden de verkeersbewegingen meer gespreid over de dag plaats. Weliswaar zijn er ook verkeersbewegingen in de vakanties en weekenden, maar qua hoeveelheid verkeer wordt het rustiger. De aanwezige infrastructuur kan dit verkeer prima verwerken. Vanaf de Laan der Hoven, komt het bestemmingsverkeer via de Laan der Winden dit deel van de wijk in om via Het Labyrinth of De Ontdekking naar de eindbestemming te rijden. Zoals gesteld, vermindert het aantal verkeersbewegingen met deze functiewijziging en vinden ze meer gespreid plaats. Van doorgaand verkeer is op deze wegen geen sprake. Er is geen aanleiding voor infrastructurele aanpassingen. Ook de toegang via de Laan der Winden is breed genoeg om het bestemmingsverkeer te verwerken. De functiewijziging maakt dat niet anders. 2. De stelling dat de doelgroep vaker dan gemiddeld aangesproken moet worden op hun gedrag wordt door reclamant niet nader onderbouwd. Dit betekent dat hier niet inhoudelijk op wordt ingegaan. 3. In de nieuwe situatie is 24-uurs begeleiding aanwezig om de toekomstige bewoners te begeleiden. Deze begeleiding is eveneens verantwoordelijk voor wat er in het pand en op het terrein van het pand gebeurt. Wij gaan er echter niet vanuit dat bewoning van dit pand leidt tot overlast. Mochten zich onverhoopt toch incidenten voordoen op het terrein van het pand, dan kan de Amerpoort daar verantwoordelijk voor worden gesteld. Dit geldt niet voor incidenten in het openbaar gebied, dat is een taak voor de politie, wijkagent, jongerenwerker of andere professional. Op voorhand is er geen aanleiding voorde inzet van extra begeleiding of toezicht. Wanneer overlast wordt ervaren, kan daar melding van gedaan worden de politie of bij het meldpunt woonomgeving van de gemeente Amersfoort zodat daar adequaat tegen opgetreden kan worden. 4. Vrees voor mogelijke overlast van ongewenste groepen, wat overigens niet nader wordt onderbouwd, is geen aanleiding voor aanvullende maatregelen. Zoals onder punt 3 gesteld, is het belangrijk om overlast te melden bij de politie of bij het meldpunt woonomgeving van de gemeente Amersfoort zodat daar adequaat tegen opgetreden kan worden. 5. Wanneer u denkt dat u schade ondervindt van voorliggende afwijking van het bestemmingsplan, kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in die schade. Het college van burgemeester en wethouders bepalen of u recht heeft op een tegemoetkoming en stelt, als dat het geval is, de hoogte van de tegemoetkoming vast. Het college laat zich daarbij adviseren door een onafhankelijke deskundige. Alleen schade die uitstijgt boven het maatschappelijke risico komt voor een tegemoetkoming in aanmerking. Dit risico is in de Wro, voor wat betreft schade als gevolg van een planologische wijziging in de omgeving van een perceel, vastgesteld op minimaal twee procent van de waarde van de onroerende zaak of het inkomen. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website U gaat dan naar het Digitaal Loket en kijkt vervolgens bij Bestemmingsplanwijziging, schadevergoeding. 6. Initiatiefnemer heeft er voor gekozen om de parkeerplaatsen zoveel mogelijk bij de ingangen te situeren, waarbij ook sprake is van aanleg op eigen grond. Wat de gemeente betreft is dat een goed inpasbare parkeeroplossing. Uiteraard zijn er ook andere oplossingen te bedenken, maar die liggen nu niet voor. 7. Een hoogte van 3 meter is voor een fietsenstalling een zeer gangbare maat. Het ter plaatse geldende bestemmingsplan Kattenbroek 2006 laat deze hoogte ook al toe voor bijbehorende bouwwerken. 12

13 8. Voor De Ontdekking 5 is vanaf het begin helder geweest dat het pand in de toekomst een woonfunctie zou krijgen. Hiermee is bij het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw door de architect ook rekening gehouden. Wie er vervolgens in het gebouw gaat wonen is niet relevant voor de verdere besluitvorming. Zowel de traditionele als de iets minder traditionele woonvormen vallen alle onder het begrip wonen. Planologisch wordt hier geen onderscheid in gemaakt. Beoordeeld is of het gebruik als woongebouw past in deze omgeving, met een positieve uitkomst als resultaat. Gelet hierop doet de gemeente geen uitspraken over eventuele evaluaties. Dit kan door reclamant met de initiatiefnemer opgenomen worden De heer M.P.E. H. te Amersfoort Samenvatting 1. Het project gebied wordt niet mede ingesloten door de Laan der Winden, maar door het kunstwerk Het Labyrinth. Dit kunstwerk en het gebouw het Katshuis vallen buiten het perceel. 2. Door de functiewijziging van school naar wonen, neemt de druk op de omgeving toe. Het gaat om een permanent gebruik in tegenstelling tot een gebruik op weekdagen, tijdens schooltijden, vakanties uitgezonderd. De buurt is niet ingericht op de verkeersafwikkeling noch op de permanente bewoning van het gebouw. Er ontstaan parkeerproblemen, geluidsoverlast en verminderde privacy. 3. De netto uitbreiding van parkeerplaatsen is 15 in plaats van 25. De aanleg gaat ten koste van 2 bestaande plaatsen, 2 plaatsen zijn binnen het profiel van het gebouw gepland waardoor het parkeren daar niet mogelijk is en het inparkeren op de insteekplaatsen komt in conflict met het langsparkeren (5 tot 10 plaatsen) bij de woningen aan de overzijde. 4. Doordat de beide ingangen dicht bij elkaar liggen, is van verspreiding van de druk geen sprake zodat de afwikkeling alleen langs De Ontdekking verloopt. 5. Verhoging van geluidsoverlast vanuit het gebouw maar ook vanaf de 2 geplande terrassen. Vanwege de klankkast werking van de gebouwen, heeft het toevoegen van enkele haagjes onvoldoende dempende werking. 6. Verminderde privacy door inkijk in de woning, wat versterkt wordt door verwijdering van enkel lamellen bij de ramen van het gebouw. 7. De doelgroep kan voor overlast in de omgeving zorgen zoals geluidsoverlast. Daarnaast brengt het, vanwege hun hoge beinvloedbaarheid, randverschijnselen met zich mee zoals drugsproblematiek, loverboys en criminaliteit. 24-uurs zorg maakt dit niet anders. Gevolg: ernstige verlaging van het woongenot, waardedaling woning en verminderde verkoopbaarheid. 8. Andere functies, met mogelijk nog meer derving aan woongenot, zijn niet uitgesloten. 9. De term NIMBY wordt als beledigend ervaren. Tegen individuele verstandelijke beperkten bestaat geen bezwaar, wel tegen het grote aantal en de inpassing daarvan in de buurt. 10. Er is nergens een onderbouwing te vinden over het draagvlak voor dit plan in de buurt. De genoemde meedenkgroep is niet als vertegenwoordiging van de buurt opgetreden en heeft zich ook niet zo willen profileren. Beoordeling 1. De tekst van de ruimtelijke onderbouwing zal op het punt van de beschrijving van het projectgebied worden aangepast. 13

14 2. Het gebouw is volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan Kattenbroek 2006 primair bestemd voor opvang- en onderwijsvoorzieningen en na vrijstelling door het college ook voor educatieve-, sociaal-medische doeleinden en/of openbare dienstverlening. De toegelaten functies zijn dus veel breder dan een gebruik als school alleen. Ook staat deze bestemming volledig los van tijd, wat betekent dat er nu ook in de avonduren, weekenden en vakanties activiteiten kunnen plaatsvinden. Een vergelijking van een gebruik tussen 8:00 en 15:00 met een permanente woonfunctie is dan ook geen juiste. Er moet worden uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden ter plaatse. Met dat als uitgangspunt zijn wij van mening dat het gebouw met de bewoning minder intensief gebruikt wordt dan wat in de geldende planologisch juridisiche situatie al is toegelaten. De verkeersdrukte van de voormalige school is op basis van kengetallen hoger dan de drukte van de voorziene woningen voor deze doelgroep. Voor een school ligt het aantal voertuigbewegingen op 10 tot 17 per dag per 100 leerlingen. Uitgaande van een maximaal aantal leerlingen van 500, betekent dit 50 tot 85 voertuigbewegingen per dag. Voor woningen ligt het aantal voertuigbewegingen gemiddeld rond de 5 tot 7 per dag per woning. Het woningtype en de prijsklasse van de woning spelen hierbij wel een rol, wat inhoudt dat deze cijfers hoger of lager kunnen uitvallen. In het voorliggende geval gaat het om woningen voor mensen zonder auto. Het autoverkeer dat ter plaatse komt is van bezoek, leveringen en werknemers. Hierdoor mag worden aangenomen dat het gemiddeld aantal voertuigbewegingen per woning per dag de 2 per woning zeker niet zal overstijgen. Dit komt neer op maximaal 50 voertuigbewegingen per dag. In de nieuwe situatie vinden de verkeersbewegingen meer gespreid over de dag plaats. Weliswaar zijn er ook verkeersbewegingen in de vakanties en weekenden, maar qua hoeveelheid verkeer wordt het rustiger. De aanwezige infrastructuur kan dit verkeer prima verwerken. De geldende parkeernorm schrijft voor dit project een aanleg van 25 parkeerplaatsen voor, welke ook daadwerkelijk worden aangelegd. Dit aantal is toereikend, zeker nu er ook veel bewoners zullen zijn die geen auto bezitten. Verder is het zo dat de parkeerdruk in deze buurt niet hoog is en er voldoende alternatieven beschikbaar zijn. De auto kan misschien niet altijd voor of in de directe nabijheid van de eigen woning geparkeerd worden, maar wel binnen de geaccepteerde loopafstand tussen parkeerplaats en woning. Deze is vastgesteld op 150 meter. Van parkeeroverlast zal naar onze mening dan ook geen sprake zijn. Voor De Ontdekking 5 is vanaf het begin helder geweest dat het pand in de toekomst een woonfunctie zou krijgen. Hiermee is bij het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw door de architect ook rekening gehouden. Dit geldt ook voor de inpassing als toekomstig woongebouw in de omgeving. De nu voorliggende transformatie naar woongebouw is dus een voorziene ontwikkeling voor omwonenden en geen verrassing. Tussen de woningen en het toekomstige woongebouw zit een afstand van gemiddeld 15 meter. Dit is een zeer gangbare maat tussen woningen onderling of woningen en appartementen, zoals hier het geval is. Ter vergelijking noemen we de appartementen tussen Het Ven en De Panne en tussen Het Haf en De Lagune. Dat er zicht is vanuit de appartementen naar de woningen en vice versa is inherent aan een woonomgeving. Ook vanuit de voormalige school bestond er al zicht op de woningen. De functiewijziging van het gebouw veroorzaakt naar onze mening geen extra overlast voor reclamant voor wat betreft vermindering van privacy, waardoor sprake zou zijn van een onevenredige aantasting van het woongenot. Er is wat ons betreft geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de nieuwe functie, met de daarbij behorende verkeersbewegingen, tot meer geluid leidt dan in de huidige situatie het geval is. Zeker wanneer je het gebruik van de 25 wooneenheden vergelijkt met de maximale planologische mogelijkheden van dit perceel. 14

15 3. In overeenstemming met de geldende parkeernorm worden er 25 parkeerplaatsen aangelegd. De parkeerplaatsafmetingen zijn in overeenstemming met de voorgeschreven normen uit de Bouwverordening. De maat voor een parkeerplaats is 2,50m bij 5m. De aan te leggen parkeerplaatsen voldoen aan deze norm. De rijbaanbreedte is voldoende om de parkeerplaatsen in- en uit te rijden. Wanneer er op de rijbaan auto s staan is deze ruimte om in- en uit te rijden inderdaad beperkt. De meeste woningen hebben parkeren op eigen terrein. Waarnemingen in de praktijk wijzen uit dat er nauwelijks auto s op de rijbaan geparkeerd staan. De verwachting is dat bewoners rekening houden met de haakse plaatsen en er dus de volledige rijbaanbreedte is om in- en uit te parkeren. Is die ruimte er niet, dan zal een automobilist nog steeds in- en uit kunnen rijden, maar wel extra moeten steken. Overigens is de parkeerdruk in deze buurt niet hoog en zijn er voldoende alternatieven beschikbaar. De auto kan misschien niet altijd voor of in de directe nabijheid van de eigen woning geparkeerd worden, maar wel binnen de geaccepteerde loopafstand tussen parkeerplaats en woning. Deze is vastgesteld op 150 meter. 4. Het gebouw krijgt twee afzonderlijke ingangen. Deze kunnen vanaf De Ontdekking en vanaf Het Labyrinth bereikt worden. Aan deze beide wegen worden parkeerplaatsen aangelegd. Het bestemmingsverkeer komt via de Laan der Winden de buurt in en kiest zijn weg via De Ontdekking of Het Labyrinth. Aan beide wegen kan geparkeerd worden. Hoe het verkeer zich gaat spreiden is niet exact te voorspellen. Voor ons is er geen aanleiding om aan te nemen dat iedereen via De Ontdekking zal gaan. Overigens kunnen beide wegen het verwachte verkeer aan. 5. Zoals onder 2 gesteld is het altijd helder geweest dat dit gebouw een woonfunctie zou krijgen. Dit betekent dat er door de bewoners, ongeacht of het deze groep is of bijvoorbeeld senioren, gebruik gemaakt gaat worden van de buitenruimte. Dit is inherent aan een woonomgeving. Ten opzichte van de gebruiksmogelijkheden die aan het pand zijn toegekend, is er met deze woonfunctie geen extra geluid te verwachten dat zou kunnen leiden tot overlast. 6. Dat er zicht is vanuit de appartementen naar de woningen en vice versa is inherent aan een woonomgeving. Ook vanuit de voormalige school bestond er al zicht op de woningen. De functiewijziging van het gebouw veroorzaakt naar onze mening geen extra overlast voor reclamant voor wat betreft inkijk, ook niet na het verwijderen van een aantal lamellen. Naar onze mening is er geen sprake van een onevenredige aantasting van het woongenot. 7. Wanneer u denkt dat u schade ondervindt van voorliggende afwijking van het bestemmingsplan, kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in die schade. Het college van burgemeester en wethouders bepalen of u recht heeft op een tegemoetkoming en stelt, als dat het geval is, de hoogte van de tegemoetkoming vast. Het college laat zich daarbij adviseren door een onafhankelijke deskundige. Alleen schade die uitstijgt boven het maatschappelijke risico komt voor een tegemoetkoming in aanmerking. Dit risico is in de Wro, voor wat betreft schade als gevolg van een planologische wijziging in de omgeving van een perceel, vastgesteld op minimaal twee procent van de waarde van de onroerende zaak of het inkomen. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website U gaat dan naar het Digitaal Loket en kijkt vervolgens bij Bestemmingsplanwijziging, schadevergoeding. 8. Op het moment dat er sprake is van de beëindiging van het nu voorziene gebruik van het gebouw, wordt een zich dan aandienend concreet voorstel beoordeeld op haalbaarheid. Het gebouw is volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan Kattenbroek 2006 primair bestemd voor opvang- en onderwijsvoorzieningen en na vrijstelling door het college ook voor educatieve-, sociaal-medische doeleinden en/of openbare dienstverlening. Daarnaast is er altijd een woonfunctie voorzien binnen dit gebouw. Mocht het initiatief binnen deze bestemmingen passen, dan is het aannemelijk dat daaraan medewerking wordt verleend. Ook in dat geval staat het 15

16 reclamant vrij om een aanvraag in te dienen voor een tegemoetkoming in de schade. 9. De term NIMBY wordt uit de stukken geschrapt. 10. Over de plannen hebben De Alliantie en Amerpoort altijd open gecommuniceerd via informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven. Het feit dat niet iedereen enthousiast is over de plannen, betekent niet dat er geen draagvlak is. Wij zijn van mening dat het plan goed past binnen deze woonomgeving en voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Uit het aantal ingediende zienswijzen over het ontwerpbesluit valt af te leiden dat het merendeel van de omgeving geen bezwaar heeft tegen de plannen. Daarmee is voldoende draagvlak aangetoond om verder uitvoering te geven aan dit project Mevrouw M.A.H. H. te Amersfoort Samenvatting 1. De hoogte van de het fietsenhok (3 meter) is gezien de aanwezige ruimte tussen De Ontdekking en het Labyrinth niet gewenst. Voorgesteld wordt deze hoogte te verlagen tot 2,20 meter. De grootte van 55m² lijkt ook erg groot. 2. Het is niet juist dat de omwonenden eventueel gebruik kunnen maken van de parkeerplaatsen, afspraak is dat ze er gebruik van kunnen maken. 3. De tegen de bomen en aan geplande parkeerplaatsen zijn niet diep genoeg voor een normale auto. 4. Er is geen onderzoek gedaan naar het geluid dat door de doelgroep geproduceerd wordt. Het is bekend dat deze doelgroep veel gebruik maakt van scooters en 25 verschillende muziekkeuzes door de ramen naar buiten kan ook overlast veroorzaken. De woningen aan het Labyrinth staan dicht op het pand. 5. Een gedegen onderzoek naar geluid en de mensen die deze doelgroep aantrekt is gewenst. Vanuit hun kennis zijn reclamanten kritisch, de opmerking NIMBY vinden zij disrespectvol. 6. Er staat niets in het besluit over planschade. De kans is groot dat het huis minder waard wordt en moeilijker te verkopen. Verzocht wordt hier iets over op te nemen. 7. Er wordt gesproken over zorgdoeleinden, maar dit is wel erg algemeen. Kan het pand ook gebruikt worden voor drugsopvang of asielzoekers? Graag specifieren. Beoordeling 1. Een hoogte van 3 meter is voor een fietsenstalling een zeer gangbare maat. Het ter plaatse geldende bestemmingsplan Kattenbroek 2006 laat deze hoogte ook al toe voor bijbehorende bouwwerken. De fietsenstalling is voor een gezamenlijk gebruik bedoeld. Deze maat is afgestemd op de 25 wooneenheden en past in deze omgeving. 2. Het woord eventueel in relatie tot het gebruik van de parkeerplaatsen wordt geschrapt. De aan te leggen parkeerplaatsen liggen aan de openbare weg en iedereen kan er gebruik van maken. 3. De parkeerplaatsafmetingen zijn in overeenstemming met de voorgeschreven normen uit de Bouwverordening. De maat voor een parkeerplaats is 2,50m bij 5m. De aan te leggen parkeerplaatsen voldoen alle aan deze norm en zijn ook zeker bruikbaar. 4. Het klopt dat er geen onderzoek is gedaan naar het geluid dat door de bewoners van dit gebouw geproduceerd gaat worden. Er is ook geen enkele wettelijke grondslag die ons daartoe verplicht. In Amersfoort wordt dan ook nergens onderzoek gedaan naar mogelijke geluidsproductie van niewe woningen of appartementen. Ook in het voorliggende geval is hier geen aanleiding toe. 16

17 Wanneer in de praktijk overlast wordt ondervonden van buren, kan daarvan melding gedaan worden bij het meldpunt Woonomgeving. 5. De term NIMBY wordt uit de stukken geschrapt. Voor De Ontdekking 5 is vanaf het begin helder geweest dat het pand in de toekomst een woonfunctie zou krijgen. Hiermee is bij het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw door de architect ook rekening gehouden. Wie er vervolgens in het gebouw gaat wonen is niet relevant voor de verdere besluitvorming. Zowel de traditionele als de iets minder traditionele woonvormen vallen alle onder het begrip wonen. Planologisch wordt hier geen onderscheid in gemaakt. Beoordeeld is of het gebruik als woongebouw past in deze omgeving, met een positieve uitkomst als resultaat. Onderzoek naar het gedrag van toekomstige bewoners is niet aan de orde. 6. Wanneer u denkt dat u schade ondervindt van voorliggende afwijking van het bestemmingsplan, kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in die schade. Het college van burgemeester en wethouders bepalen of u recht heeft op een tegemoetkoming en stelt, als dat het geval is, de hoogte van de tegemoetkoming vast. Het college laat zich daarbij adviseren door een onafhankelijke deskundige. Alleen schade die uitstijgt boven het maatschappelijke risico komt voor een tegemoetkoming in aanmerking. Dit risico is in de Wro, voor wat betreft schade als gevolg van een planologische wijziging in de omgeving van een perceel, vastgesteld op minimaal twee procent van de waarde van de onroerende zaak of het inkomen. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website U gaat dan naar het Digitaal Loket en kijkt vervolgens bij Bestemmingsplanwijziging, schadevergoeding. 7. Op het moment dat er sprake is van de beëindiging van het nu voorziene gebruik van het gebouw, wordt een zich danaandienend concreet voorstel beoordeeld of dat haalbaar wordt geacht. Het gebouw is volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan Kattenbroek 2006 primair bestemd voor opvang- en onderwijsvoorzieningen en na vrijstelling door het college ook voor educatieve-, sociaal-medische doeleinden en/of openbare dienstverlening. Daarnaast is er altijd een woonfunctie voorzien binnen dit gebouw. Mocht het initiatief binnen deze bestemmingen passen, dan is het aannemelijk dat daaraan medewerking wordt verleend. Voor het nu voorliggende besluit is het verder niet relevant om te onderzoeken wat in de toekomst al dan niet haalbaar is De heer J. P. H. te Amersfoort Samenvatting 1. De voorgenomen afwijking van het bestemmingsplan heeft een aanzienlijke invloed op het woonklimaat in de aanliggende straten en beinvloedt de waarde van de woningen. Een aanvraag om vergoeding van planschade wordt overwogen. 2. Het gebruik van het pand als dependance van 2 basisscholen, met daarbij meer verkeer bij aanvangs- en eindtijd van de scholen en het geluid van spelende kinderen op het schoolplein, wijzigt aanzienlijk. Er worden 25 wooneenheden gerealiseerd wat een aanzienlijke toename van verkeer betekent, vooral ook in de avonduren. Gesteld wordt dat het autobezit laag is, maar het brommerbezit is daarentegen hoog. Dit betekent een toename van verkeersonveiligheid en geluid. 3. De kans op geluidsoverlast is niet denkbeeldig, vooral in de avonduren. Het pand en de woningen staan dicht op elkaar, waardoor geluid snel doorklinkt. Ervaring leert dat het gebouw aan de kant van het huidige schoolplein als een soort klankkast fungeert. Eerder alleen tijdens schooltijden, straks met name s avonds. 4. De doelgroep heeft in het verleden tot overlast geleid (Nieuwland) met name door de aantrekkende werking op anderen. Dit betekent een waardedaling van de woning en een drempel bij de verkoop. 5. Aan het Labyrint en De Ontdekking staan 34 woningen. Een uitbreiding hiervan met 25 zorgwoningen is onevenwichtig. Het wijkje is slechts bereikbaar door 1 smalle doorgang. Gezien 17

18 de verwachte verkeerstoename is het nodig de toegang te verbeteren (weghalen hekjes, verbreden, het fietspad naar de Laan er Hoven toegankelijk maken voor al het verkeer). Beoordeling 1. Wanneer u denkt dat u schade ondervindt van voorliggende afwijking van het bestemmingsplan, kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in die schade. Het college van burgemeester en wethouders bepalen of u recht heeft op een tegemoetkoming en stelt, als dat het geval is, de hoogte van de tegemoetkoming vast. Het college laat zich daarbij adviseren door een onafhankelijke deskundige. Alleen schade die uitstijgt boven het maatschappelijke risico komt voor een tegemoetkoming in aanmerking. Dit risico is in de Wro, voor wat betreft schade als gevolg van een planologische wijziging in de omgeving van een perceel, vastgesteld op minimaal twee procent van de waarde van de onroerende zaak of het inkomen. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website U gaat dan naar het Digitaal Loket en kijkt vervolgens bij Bestemmingsplanwijziging, schadevergoeding. 2. Het gebouw is volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan Kattenbroek 2006 primair bestemd voor opvang- en onderwijsvoorzieningen en na vrijstelling door het college ook voor educatieve-, sociaal-medische doeleinden en/of openbare dienstverlening. De toegelaten functies zijn dus veel breder dan een gebruik als school alleen. Ook staat deze bestemming volledig los van tijd, wat betekent dat er nu ook in de avonduren, weekenden en vakanties activiteiten kunnen plaatsvinden. Een vergelijking van een gebruik tussen 8:00 en 15:00 met een permanente woonfunctie is dan ook geen juiste. Er moet worden uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden ter plaatse. Met dat als uitgangspunt zijn wij van mening dat het gebouw met de bewoning minder intensief gebruikt wordt dan wat in de geldende planologisch juridisiche situatie al is toegelaten. De verkeersdrukte van de voormalige school is op basis van kengetallen hoger dan de drukte van de voorziene woningen voor deze doelgroep. Voor een school ligt het aantal voertuigbewegingen op 10 tot 17 per dag per 100 leerlingen. Uitgaande van een maximaal aantal leerlingen van 500, betekent dit 50 tot 85 voertuigbewegingen per dag. Voor woningen ligt het aantal voertuigbewegingen gemiddeld rond de 5 tot 7 per dag per woning. Het woningtype en de prijsklasse van de woning spelen hierbij wel een rol, wat inhoudt dat deze cijfers hoger of lager kunnen uitvallen. In het voorliggende geval gaat het om woningen voor mensen zonder auto. Het autoverkeer dat ter plaatse komt is van bezoek, leveringen en werknemers. Hierdoor mag worden aangenomen dat het gemiddeld aantal voertuigbewegingen per woning per dag de 2 per woning zeker niet zal overstijgen. Dit komt neer op maximaal 50 voertuigbewegingen per dag. In de nieuwe situatie vinden de verkeersbewegingen meer gespreid over de dag plaats. Weliswaar zijn er ook verkeersbewegingen in de vakanties en weekenden, maar qua hoeveelheid verkeer wordt het rustiger. De aanwezige infrastructuur kan dit verkeer prima verwerken. Er is dan ook geen aanleiding om extra ontsluitingen te realiseren als gevolg van deze ontwikkeling. Voor de verwachtingen over brommerbezit en daar direct aan gekoppelde verkeersonveilgheid zijn geen aantoonbare verbanden te leggen. Dit wordt door reclamant ook niet nader onderbouwd. 3. Er is wat ons betreft geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de nieuwe functie, met de daarbij behorende verkeersbewegingen tot meer geluid leidt dan in de huidige situatie het geval is. Zeker wanneer je het gebruik van de 25 wooneenheden vergelijkt met de maximale planologische mogelijkheden van dit perceel. Voor dit gebouw is vanaf het begin een woonfunctie voorzien. Bij het ontwerp van dit gebouw is hier qua inpassing in de omgeving al rekening mee gehouden. 4. In de nieuwe situatie is 24-uurs begeleiding aanwezig om de toekomstige bewoners te begeleiden. Deze begeleiding is eveneens verantwoordelijk voor wat er in het pand en op het terrein van het pand gebeurt. Wij gaan er echter niet vanuit dat bewoning van dit pand leidt tot 18

19 overlast. Het feit dat er in een andere wijk problemen zijn geweest met een bepaalde groep mensen, doet aan dit standpunt niets af. Mochten zich onverhoopt toch incidenten voordoen dan kan daarvan melding worden gedaan bij de begeleiding, het meldpunt Woonomgeving of de politie. Zie onder 1 voor wat betreft de waardedaling. 5. Zoals onder punt 2 is uitgelegd, voldoet de huidige infrastructuur aan de eisen om de verkeersbewegingen die bij het woongebouw horen te kunnen verwerken. Er is geen aanleiding voor aanpassingen dan wel extra toegangswegen F. P. te Amersfoort Samenvatting 1. Geluidsoverlast en hinder door bewoners en bezoekers omdat er geen regels zijn voor bezoektijden en gebruik van radio s etc. 2. Bij de aankoop van de woning in 1994 is gezegd dat het pand, na beëidinging als schoolgebouw, omgevormd zou worden naar seniorenwoningen. De beoogde wijziging betekent een waardevermindering van de woning en een moeilijkere verkoopbaarheid. Verzocht wordt om een compensatie. 3. De veiligheid op straat komt in het geding. Er is maar 1 smalle toegangsweg tot De Ontdekking. Dit geeft bij calamiteiten ook problemen voor de hulpdiensten. De Ontdekking is een doorgangsweg voor fietsers naar de scholen en is relatief smal met veel op straat geparkeerde auto s. Ook dit kan een onveilige situatie geven. Het kan zelfs leiden tot parkeren voor het huis, waardoor reclamant niet weg kan. 4. Verzocht wordt om garanties dat het pand, na beeindiging van het gebruik door de Amerpoort, niet in gebruik genomen wordt door asielzoekers of drugsverslaafden. Beoordeling 1. Er is wat ons betreft geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat deze woonfunctie tot geluidoverlast gaat leiden. Wanneer overlast wordt ondervonden van buren kan men hen daar op aanspreken of een melding doen bij begeleiding, meldpunt Woonomgeving of politie. Dit geldt overal in Amersfoort. 2. Voor De Ontdekking 5 is vanaf het begin helder geweest dat het pand in de toekomst een woonfunctie zou krijgen. Hiermee is bij het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw door de architect ook rekening gehouden. Wie er vervolgens in het gebouw gaat wonen is niet relevant voor de verdere besluitvorming. Zowel de traditionele als de iets minder traditionele woonvormen vallen alle onder het begrip wonen. Planologisch wordt hier geen onderscheid in gemaakt. Beoordeeld is of het gebruik als woongebouw past in deze omgeving, met een positieve uitkomst als resultaat. Wanneer u denkt dat u schade ondervindt van voorliggende afwijking van het bestemmingsplan, kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in die schade. Het college van burgemeester en wethouders bepalen of u recht heeft op een tegemoetkoming en stelt, als dat het geval is, de hoogte van de tegemoetkoming vast. Het college laat zich daarbij adviseren door een onafhankelijke deskundige. Alleen schade die uitstijgt boven het maatschappelijke risico komt voor een tegemoetkoming in aanmerking. Dit risico is in de Wro, voor wat betreft schade als gevolg van een planologische wijziging in de omgeving van een perceel, vastgesteld op minimaal twee procent van de waarde van de onroerende zaak of het inkomen. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website U gaat dan naar het Digitaal Loket en kijkt vervolgens bij Bestemmingsplanwijziging, schadevergoeding. 3. De verkeersdrukte van de voormalige school is op basis van kengetallen hoger dan de drukte van de voorziene woningen voor deze doelgroep. Voor een school ligt het aantal voertuigbewegingen op 10 tot 17 per dag per 100 leerlingen. Uitgaande van een maximaal aantal leerlingen van 500, 19

20 betekent dit 50 tot 85 voertuigbewegingen per dag. Voor woningen ligt het aantal voertuigbewegingen gemiddeld rond de 5 tot 7 per dag per woning. Het woningtype en de prijsklasse van de woning spelen hierbij wel een rol, wat inhoudt dat deze cijfers hoger of lager kunnen uitvallen. In het voorliggende geval gaat het om woningen voor mensen zonder auto. Het autoverkeer dat ter plaatse komt is van bezoek, leveringen en werknemers. Hierdoor mag worden aangenomen dat het gemiddeld aantal voertuigbewegingen per woning per dag de 2 per woning zeker niet zal overstijgen. Dit komt neer op maximaal 50 voertuigbewegingen per dag. In de nieuwe situatie vinden de verkeersbewegingen meer gespreid over de dag plaats. Weliswaar zijn er ook verkeersbewegingen in de vakanties en weekenden, maar qua hoeveelheid verkeer wordt het rustiger. De aanwezige infrastructuur kan dit verkeer prima verwerken en deze spreiding komt de veiligheid ten goede. Er worden geheel in lijn met de geldende parkeernorm 25 parkeerplaatsen aangelegd. De rijbaanbreedte is voldoende om de parkeerplaatsen in- en uit te rijden. Wanneer er op de rijbaan auto s staan is deze ruimte om in- en uit te rijden inderdaad beperkt. De meeste woningen hebben parkeren op eigen terrein. Waarnemingen in de praktijk wijzen uit dat er nauwelijks auto s op de rijbaan geparkeerd staan. De verwachting is dat bewoners rekening houden met de haakse plaatsen en er dus de volledige rijbaanbreedte is om in- en uit te parkeren. Is die ruimte er niet, dan zal een automobilist nog steeds in- en uit kunnen rijden, maar wel extra moeten steken. Overigens is de parkeerdruk in deze buurt niet hoog en zijn er voldoende alternatieven beschikbaar. De auto kan misschien niet altijd voor of in de directe nabijheid van de eigen woning geparkeerd worden, maar wel binnen de geaccepteerde loopafstand tussen parkeerplaats en woning. Deze is vastgesteld op 150 meter. 4. Op het moment dat er sprake is van de beëindiging van het nu voorziene gebruik van het gebouw, wordt een zich dan aandienend concreet voorstel beoordeeld of dat haalbaar wordt geacht. Het gebouw is volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan Kattenbroek 2006 primair bestemd voor opvang- en onderwijsvoorzieningen en na vrijstelling door het college ook voor educatieve-, sociaal-medische doeleinden en/of openbare dienstverlening. Daarnaast is er altijd een woonfunctie voorzien binnen dit gebouw. Mocht het initiatief binnen deze bestemmingen passen, dan is het aannemelijk dat daaraan medewerking wordt verleend. Voor het nu voorliggende besluit is het verder niet relevant om te onderzoeken wat in de toekomst al dan niet haalbaar is Mevrouw Y. H. te Amersfoort Samenvatting 1. Er wordt meer drukte verwacht over het fietspad tegenover de tuin van reclamant en meer geluidsoverlast door scooters. Dit kan ook de veiligheid in gevaar brengen van voetgangers en schoolkinderen. 2. Overlast wordt gevreesd voor de groenstook langs de Laan der Hoven, welke met een buurtbudget is opgeknapt en wordt onderhouden. 3. Waardedaling van de woning omdat kopers worden afgeschrikt door de doelgroep. 4. Kan reclamant in de toekomst geconfronteerd worden met andere doelgroepen op deze locatie zoals bijvoorbeeld drugsverslaafden? 5. Gelet op de ruimte tussen de 2 huizenrijen in en opgesloten door het water van De Ring, is kleinschalige opvang beter. Beoordeling 1. De verkeersdrukte van de voormalige school is op basis van kengetallen hoger dan de drukte van de voorziene woningen voor deze doelgroep. Voor een school ligt het aantal voertuigbewegingen op 10 tot 17 per dag per 100 leerlingen. Uitgaande van een maximaal aantal leerlingen van 500, betekent dit 50 tot 85 voertuigbewegingen per dag. Voor woningen ligt het aantal 20

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Regel die burgerinitiatieven

Regel die burgerinitiatieven Regel die burgerinitiatieven Hoe gemeenten en maatschappelijke initiatieven in de openbare ruimte en publiek toegankelijke gebouwen omgaan met aansprakelijkheid December 2013 1 2 Voorwoord Ont-regel die

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

De Kan-bepaling Een handreiking voor

De Kan-bepaling Een handreiking voor Handreiking kan-bepaling 1 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en welstandscommissies Handreiking kan-bepaling 2 Handreiking kan-bepaling 3 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en

Nadere informatie

Internethandel. keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen

Internethandel. keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen Internethandel keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen Maart 2013 Deze brochure is opgesteld door BRO in opdracht van de Kamer van Koophandel. De informatie uit deze brochure mag uitsluitend

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie