De gemeenteraadszitting wordt door de Voorzitter om 19u30 open verklaard.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gemeenteraadszitting wordt door de Voorzitter om 19u30 open verklaard."

Transcriptie

1 Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig Verontschuldigd Notulen Vergadering van 17 december 2013 J. Meeus, Voorzitter K. Leaerts, Burgemeester S. Imbrechts, R. Van Ingelgom, M. Van de Wiele, S. Vandevenne, G. Willems, Schepenen W. Merckx, G. De Vroe, E. Grauwels, M. Fannes, G. Smetsers, H. Vanhove, H. Molineaux, W. Pulinx, J. Vandermosten, C. Gallo, K. Lenaerts, H. Kunert, C. Daniëls Raadsleden D. Coucke Gemeentesecretaris S. Peremans, Schepen De gemeenteraadszitting wordt door de Voorzitter om 19u30 open verklaard. 1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering ( 14 november 2013). De, De Voorzitter vraagt naar eventuele opmerkingen over het verslag van vorige zitting. Raadslid G. De Vroe: Schepen Rudi Van Ingelgom heeft de raadsleden 2 maal foutief geïnformeerd. Schepen R. Van Ingelgom verontschuldigd zich hiervoor. Vervolgens wordt het verslag van vorige zitting dd. 14 november 2013 goedgekeurd met algemene stemmen. 2. Kennisgeving opvolger OCMW-raadslid De, Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2013 houdende verkiezing van de leden van de OCMW-raad; Gelet op de voordrachtsakte ingediend door de partijen Groen en Open VLD; Overwegende dat op deze voordrachtsakte staat dat het mandaat van Jean-Pierre Dziergwa een einde neemt op 2 januari 2014; Overwegende dat Kristel Vermeersch staat aangeduid als eerste opvolger van Jean- Pierre Dziergwa; Gemeente Kampenhout Pagina 1

2 Na bespreking; BESLIST: Enig artikel: Neemt kennis van de opvolging van Jean-Pierre Dziergwa door Kristel Vermeersch vanaf 3 januari Kennisgeving overzicht deelname van de gemeente aan rechtspersonen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden De, Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen; Gelet op het gemeentedecreet, artikel 57, 4bis, welke stelt dat het college van burgemeester en schepenen een volledig en geactualiseerd overzicht bijhoudt van alle extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente, hun statuten en hun overeenkomsten met de gemeente, alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de gemeente deelneemt, alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt, hun statuten en hun overeenkomsten met de gemeente en minstens eenmaal per jaar de gemeenteraad in kennis stelt van dit geactualiseerd overzicht met een toelichting over alle wijzigingen aan deze overzichtslijst die zich sinds de vorige toelichting hebben voorgedaan; Gelet op de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van 5 november 2013; Gelet op het overzicht in bijlage van alle rechtspersonen waarin de gemeente deelneemt en alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt; Gelet op de toelichting van dhr. S. Vandevenne, schepen van intercommunales; Na bespreking; BESLIST: Enig artikel: Neemt kennis van het overzicht van alle rechtspersonen waarin de gemeente deelneemt en alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt. 4. Vaststelling feestdagen en brugdagen 2014 De, Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen; Gelet op de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 12 februari 2009 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 233 met betrekking tot de feestdagen en de wijze waarop de feestdagen die samenvallen met een zaterdag, zondag of een normale inactiviteitsdag gecompenseerd worden; Gelet op de collegebeslissing d.d. 29 oktober 2013 m.b.t. het voorstel waarop de brugdagen in 2014 zullen gepland worden; Gemeente Kampenhout Pagina 2

3 Overwegende dat, rekening houdende met het bovenstaande, de kalender voor 2014 er als volgt uitziet; Feestdag Datum Nieuwjaar woensdag 1 januari 2014 Tweede nieuwjaarsdag donderdag 2 januari 2014 Paasmaandag maandag 21 april 2014 Dag van de Arbeid donderdag 1 mei 2014 O.L.H.-Hemelvaart donderdag 29 mei 2014 Pinkstermaandag maandag 9 juni 2014 Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 11 juli 2014 Nationale Feestdag maandag 21 juli 2014 O.L.V.-Tenhemelopneming vrijdag 15 augustus 2014 Allerheiligen zaterdag 1 november 2014 Allerzielen zondag 2 november 2014 Wapenstilstand dinsdag 11 november 2014 Kerstmis donderdag 25 december 2014 Tweede Kerstdag vrijdag 26 december 2014 Overwegende dat er twee feestdagen zijn die in 2014 in een weekeinde vallen, met name ; Feestdag Datum Allerheiligen zaterdag 1 november 2014 Allerzielen zondag 2 november 2014 Overwegende dat deze feestdagen, die in 2014 in een weekeinde vallen, dienen vervangen te worden door een gewone werkdag; Overwegende dat de gemeenteraad hierbij de mogelijkheid heeft om ofwel vervangende feestdagen vast te stellen, ofwel aan de personeelsleden het recht te verlenen om deze dagen conform de modaliteiten van de jaarlijkse vakantiedagen op te nemen; Overwegende dat het college en de gemeentesecretaris voorstellen om aan de personeelsleden het recht te verlenen om de compensatie voor de feestdagen van Allerheiligen en Allerzielen op te nemen conform de modaliteiten van de jaarlijkse vakantiedagen; Overwegende dat het college en de gemeentesecretaris, met het oog op een optimale organisatie en goede werking van de gemeentediensten, voorstellen om 4 brugdagen voor 2014 vast te leggen, die het personeel opneemt onder de vorm van een verplichte vakantiedag, met name: 1. Vrijdag 3 januari 2014, volgend op de feestdagen van woensdag 1 januari 2014 (Nieuwjaar) en donderdag 2 januari 2014 (tweede nieuwjaarsdag) 2. Vrijdag 2 mei 2014, volgend op de feestdag van donderdag 1 mei 2014 (Dag van de Arbeid) 3. Vrijdag 30 mei 2014, volgend op de feestdag van donderdag 29 mei 2014 (O.L.H.-Hemelvaart) 4. Maandag 10 november 2014, voorafgaand aan de feestdag van 11 november 2014 (Wapenstilstand) Overwegende dat de 3 representatieve vakorganisaties zich akkoord hebben verklaard met deze regeling; Na bespreking, BESLIST: met algemene stemmen Artikel 1: Gemeente Kampenhout Pagina 3

4 Gaat akkoord om de compensatie van de feestdagen van Allerheiligen en Allerzielen bij het jaarlijks vakantieverlof voor 2014 te tellen, zodat ieder personeelslid met volledige vakantierechten, voor 2014 recht heeft op: 35 vakantiedagen + 2 compensatiedagen = 37 dagen. Artikel 2: Gaat akkoord om 4 brugdagen voor 2014 vast te leggen, onder de vorm van een verplichte vakantiedag, met name: 1. Vrijdag 3 januari Vrijdag 2 mei Vrijdag 30 mei Maandag 10 november 2014 Artikel 3: Keurt het hierna volgend samenvattend overzicht met aandachtspunten goed: Feestdag of brugdag Datum Nieuwjaar woensdag 1 januari 2014 Tweede nieuwjaarsdag donderdag 2 januari 2014 Brugdag - Verplichte verlofdag vrijdag 3 januari 2014 Paasmaandag maandag 21 april 2014 Dag van de Arbeid donderdag 1 mei 2014 Brugdag - Verplichte verlofdag vrijdag 2 mei 2014 O.L.H.-Hemelvaart donderdag 29 mei 2014 Brugdag - Verplichte verlofdag vrijdag 30 mei 2014 Pinkstermaandag maandag 9 juni 2014 Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 11 juli 2014 Nationale Feestdag maandag 21 juli 2014 O.L.V.-Tenhemelopneming vrijdag 15 augustus 2014 Allerheiligen zaterdag 1 november 2014 Allerzielen zondag 2 november 2014 Brugdag - Verplichte verlofdag maandag 10 november 2014 Wapenstilstand dinsdag 11 november 2014 Kerstmis donderdag 25 december 2014 Tweede Kerstdag vrijdag 26 december 2014 Aandachtspunt 1: Door de planning van bepaalde feestdagen en brugdagen is het gemeentehuis tijdens volgende periodes gedurende 4 of meer opeenvolgende dagen gesloten: van woensdag 1 januari tot en met zondag 5 januari 2014 van donderdag 1 mei tot en met zondag 4 mei 2014 van donderdag 29 mei tot en met zondag 1 juni 2014 van zaterdag 8 november tot en met dinsdag 11 november 2014 van donderdag 25 december tot en met zondag 28 december 2014 Aandachtspunt 2: Wanneer een personeelslid, wegens de aard van zijn opdracht, op een feestdag of brugdag toch moet werken, kan hij/zij deze feest- of brugdag later opnemen, conform de modaliteiten van het jaarlijks vakantieverlof. 5. Vaststelling aangepaste rechtspositieregeling gemeentepersoneel De, Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen; Gemeente Kampenhout Pagina 4

5 Gelet op het gemeentedecreet artikel 43 2,4, artikel 87 4,3, artikel 105, artikel 253 1, 1 en artikel 270 1, 1 ; Gelet op de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 12 februari 2009 en latere wijzigingen; Gelet op de wijziging van de hogere regelgeving waardoor een aanpassing van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel noodzakelijk is; Gelet op de voorbereidende vergaderingen van 29 april 2013 en 7 mei 2013 waarin het ontwerp van nieuwe rechtspositieregeling werd voorbereid door een afvaardiging van het gemeentebestuur en het OCMW van Kampenhout, in samenwerking met C.C. Consult; Gelet op de vergadering van 14 augustus 2013 waarin het ontwerp van nieuwe rechtspositieregeling werd besproken tussen het College en de managementteams van gemeentebestuur en OCMW, in samenwerking met C.C. Consult; Gelet op de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 22 augustus 2013 waarin advies wordt gegeven over het ontwerp van nieuwe rechtspositieregeling; Gelet op de collegebeslissing van 3 september 2013 m.b.t. kennisname van de brief van ABB en het bezorgen van het preadvies en het aangepast ontwerp van nieuwe rechtspositieregeling aan alle leden van het College enerzijds en het OCMW anderzijds; Gelet op de collegebeslissing van 10 september 2013 m.b.t. kennisname van het aangepast ontwerp van nieuwe rechtspositieregeling en het overmaken van dit ontwerp aan de vakbonden met het oog op het vakbondsoverleg van 24 september 2013; Gelet op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2013, in aanwezigheid van Dominique Coucke, gemeentesecretaris en Karen Dejaegher, personeelsdeskundige waarbij het ontwerp van nieuwe rechtspositieregeling werd besproken; Gelet op het vakbondsoverleg van 24 september 2013 waarbij het ontwerp van nieuwe rechtspositieregeling werd voorgelegd aan de syndicale afvaardigingen; Gelet op de collegebeslissing van 8 oktober 2013 m.b.t. kennisname van het aangepast ontwerp van nieuwe rechtspositieregeling en het overmaken van dit ontwerp aan het OCMW met het verzoek om voorafgaandelijk advies van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van 15 oktober 2013 houdende unaniem positief advies over het aangepast ontwerp van nieuwe rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel; Gelet op de uitnodiging van 18 november 2013 aan de fractieleiders aangaande de voorbereidende vergadering van 3 december 2013 waar de gemeentesecretaris, Veerle Van Vaerenbergh, departementshoofd interne zaken, en Karen Dejaegher, personeelsdeskundige toelichting hebben gegeven bij het ontwerp van nieuwe rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel ter voorbereiding van de gemeenteraad van heden; Na bespreking, BESLIST: met algemene stemmen Artikel 1: De aangepaste rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Kampenhout vast te stellen. Artikel 2: Deze beslissing en het bijhorende dossier toe te zenden aan de toezichthoudende overheid. 6. Vaststelling reglement gemeentelijke erkenning van sportverenigingen Gemeente Kampenhout Pagina 5

6 De, Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen; Gelet op artikel 173 van de Grondwet; Gelet op artikel 42, artikel 187 en artikel 252 van het Gemeentedecreet; Gelet op het positief advies van de algemene vergadering van de sportraad van 19 november 2013; Op voorstel van college van burgemeester en schepenen van26 november 2013; Na bespreking; BESLIST: met algemene stemmen Artikel 1: Komen in aanmerking voor erkenning: 1. Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) 2. Feitelijke verenigingen Artikel 2: Sportverenigingen aangesloten bij een door de Vlaamse regering erkende Vlaamse Sportfederatie voldoen automatisch aan artikel 7 en 14. Artikel 3: Komen niet in aanmerking voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging: verenigingen die erkend worden als jeugdvereniging of gemeentelijke culturele vereniging via andere gemeentelijke erkenningsreglementen of verenigingen met commerciële doeleinden. Artikel 4: De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt. Artikel 5: Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging moet in het bezit zijn van de sportdienst. Artikel 6: De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 verschillende personen met respectievelijk volgende taakverdeling: voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, secretaris. Minimum 1 van de voornoemde bestuursleden moet in de gemeente Kampenhout wonen. Artikel 7: Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens 10 aangesloten leden hebben. Artikel 8: De zetel van de vereniging moet in de gemeente gevestigd zijn. Als een vereniging in meerdere gemeenten een sportwerking organiseert kan er alsnog een uitzondering worden toegestaan wanneer de vereniging een duidelijk aantoonbare werking in Kampenhout heeft. Artikel 9: De sportvereniging heeft een werking in het Nederlandstalige grondgebied. De sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle gegevens en documenten van de sportvereniging dienen in het Nederlands aanwezig te zijn op de zetel. Artikel 10: Minstens de helft van de sportieve activiteiten moeten plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Kampenhout. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen, Gemeente Kampenhout Pagina 6

7 onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van toepassing. Artikel 11: De sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen, d.w.z. minimum 10 sportactiviteiten (training, wedstrijd, tornooi, oefenmoment, ) per jaar. Artikel 12: De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vereniging, haar bestuurders, haar lesgevers en haar vrijwilligers moet door een verzekering gedekt zijn. Artikel 13: De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis kunnen voorleggen. Artikel 14: Verenigingen worden erkend als sportverenigingen wanneer zij activiteiten organiseren die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat. Artikel 15: De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure: De aanvraag tot erkenning wordt door de sportvereniging op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst en op de gemeentelijke website. De erkenning tot sportvereniging kan aangevraagd worden door iedere vereniging. Iedere legislatuur (eerste jaar) wordt door de sportdienst aan alle voor haar bekende verenigingen een aanvraagformulier erkenning tot sportvereniging bezorgd. De erkenning tot sportvereniging kan door het College van Burgemeester en Schepenen worden ingetrokken indien niet meer voldaan wordt aan de erkenningsvoorwaarden zoals beschreven in dit reglement. De intrekking van de erkenning heeft het verlies van het eventuele recht op subsidies tot gevolg. De intrekking van de erkenning heeft geen terugwerkende kracht. Het College van Burgemeester en Schepenen wint, alvorens een beslissing te nemen in verband met de erkenning of intrekking ervan, het advies van de gemeentelijke sportraad in. Artikel 16: Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de erkenning als Kampenhoutse sportvereniging. Artikel 17: Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014 en blijft geldig tot en met 31 december Vaststelling subsidiereglement voor Kampenhoutse sportverenigingen De, Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen; Gelet op artikel 173 van de Grondwet; Gelet op artikel 42, artikel 187 en artikel 252 van het Gemeentedecreet; Gelet op het positief advies van de algemene vergadering van de sportraad van 19 november 2013; Op voorstel van college van burgemeester en schepenen van 26 november 2013; Gelet op het voorstel van Open VLD om in artikel 17 opnieuw de mindervaliden toe te voegen zoals bij het huidige reglement; Na bespreking; Gemeente Kampenhout Pagina 7

8 BESLIST: met algemene stemmen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten, worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen, erkend door het College van Burgemeester en Schepenen volgens de bepalingen en de voorwaarden die hierna worden vastgesteld in dit reglement. ARTIKEL 2 De subsidiëring wordt bepaald op basis van de gegevens in het aanvraagdossier van de sportvereniging over het voorgaande werkjaar. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt deze sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. ARTIKEL 3 De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden. ARTIKEL 4 De zetel van de vereniging moet in de gemeente gelegen zijn. Indien de zetel van de vereniging niet in de gemeente gelegen is, kan de raad van bestuur van de sportraad uitzonderlijk adviseren om alsnog subsidies toe te kennen wanneer de vereniging een duidelijk aantoonbare werking voor Kampenhoutenaren op het grondgebied van de gemeente Kampenhout kan aantonen. Bovendien moet de vereniging bijkomend aan het subsidiedossier van de gemeente Kampenhout ook het subsidiedossier van de gemeente waar de zetel gelegen is indienen. In dit geval wordt de basissubsidie enkel toegekend voor het aantal Kampenhoutse leden en wordt de werkingssubsidie proportioneel toegekend volgens de verhouding Kampenhoutenaren/niet- Kampenhoutenaren. ARTIKEL 5 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. De subsidieaanvraag moet worden ingediend voor 15 september van het betrokken jaar. Alle nodige documenten dienen bijgevoegd te worden. Elke vereniging waarvan de subsidieaanvraag laattijdig ontvangen wordt, zal geen aanspraak kunnen maken op de subsidie voor het betrokken werkingsjaar. De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats voor 1 november van het betrokken jaar. Tussen 1 november en 15 november van het betrokken jaar kan beroep aangetekend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen of de toezichthoudende overheid. De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren voor 31 december van het betrokken jaar. ARTIKEL 6 De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. De sportvereniging kan geen subsidies ontvangen wanneer meer dan 50% van alle leden van de sportvereniging buiten de gemeente Kampenhout woonachtig zijn, tenzij de Gemeente Kampenhout Pagina 8

9 vereniging kan aantonen dat er minstens 10 leden woonachtig zijn in de gemeente Kampenhout. ARTIKEL 7 De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 november 1983, die stelt dat sportverenigingen de subsidie moeten gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend. ARTIKEL 8 Overeenkomstig de bepalingen van dit subsidiereglement gaat het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de raad van bestuur van de sportraad Kampenhout, 1 maal per jaar over tot de vaststelling en de toekenning van subsidies aan de erkende sportverenigingen. De nodige kredieten voor de uitvoering van dit besluit zullen jaarlijks in de begroting worden voorzien. (artikel 8 in vorig reglement) ARTIKEL 9 Elke vereniging wordt geacht het subsidieformulier in eer en geweten te hebben ingevuld. Indien blijkt dat door een organisatie onjuiste gegevens worden verstrekt, of indien de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd worden, kan het College van Burgemeester en Schepenen de toelagen, die werden toegekend op grond van dit reglement, geheel of gedeeltelijk terugvorderen en de vereniging schorsen voor verdere betoelaging. Het College behoudt zich het recht om alle middelen aan te wenden teneinde de juistheid van de gegevens te kunnen nagaan. ARTIKEL 10 Elke vereniging is verplicht over een bankrekening te beschikken op naam van de vereniging. ARTIKEL 11 Sportverenigingen en/ of sportorganisaties waarbij de activiteiten voornamelijk verricht worden bij wijze van beroep of economische activiteit komen niet in aanmerking voor gemeentelijke subsidies. Bij twijfel wordt de beslissing genomen door het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de raad van bestuur van de sportraad. ARTIKEL 12 Verenigingen welke opgehouden hebben te bestaan, kunnen geen subsidies ontvangen. ARTIKEL 13 Dit subsidiereglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. ARTIKEL 14 Dit reglement treedt in werking vanaf het werkingsjaar en is geldig tot en met werkingsjaar ARTIKEL 15 Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen aangaande de subsidiëring of betoelaging van de sportverenigingen. ARTIKEL 16 Na een proefperiode van 1 jaar zal er een evaluatie door de sportdienst en de sportraad, met mogelijke bijsturingen van dit subsidiereglement gebeuren. HOOFDSTUK 2: BASIS- EN WERKINGSSUBSIDIE ARTIKEL 17 BASISSUBSIDIE criteria voor het puntensysteem De basissubsidie wordt berekend op basis van het aantal leden en bedraagt 25% van het beschikbare budget. Dit bedrag gedeeld door de som van het aantal punten behaald door alle verenigingen is het basisbedrag per punt. Het bedrag per punt x het aantal punten = basissubsidie. Er wordt een onderscheid gemaakt wat betreft leeftijd en wat betreft woonachtig in Kampenhout of niet. Gemeente Kampenhout Pagina 9

10 Jeugdlid Volwassen lid Seniorlid Minder validen 3 punten 1 punten 2 punten 3 punten Het totaal aantal punten van alle leden woonachtig in de gemeente Kampenhout worden opgeteld. Het totaal aantal punten van alle leden niet woonachtig in de gemeente Kampenhout worden opgeteld en daarna gedeeld door 4. De som van deze 2 totalen is het totaal aantal punten dat in rekening wordt gebracht voor de bepaling van de basissubsidie. Ter controle dient U onderstaande documenten bij te voegen: Officiële Ledenlijst (indien mogelijk van de federatie) met een duidelijk onderscheid tussen jeugd, volwassenen en senioren. ARTIKEL 18 WERKINGSSUBSIDIE criteria voor het puntensysteem De werkingssubsidie bedraagt 75% van het beschikbare budget en wordt berekend op basis van onderstaande parameters: 1. Clubstructuur en bestuur (max. 100 punten) 2. Communicatie (max. 100 punten) 3. Kwaliteitsvol sporttechnisch kader (max. 100 punten) 4. Sportwerking (max. 100 punten) Dit bedrag gedeeld door de som van het aantal punten behaald door alle verenigingen is het basisbedrag per punt. Het bedrag per punt x het aantal punten = werkingssubsidie. Indien het budget dat wordt ter beschikking gesteld vanaf het werkingsjaar voor de uitvoering van hoofdstuk 2: 4. Sportwerking, 4.1 nieuwe doelgroepen niet wordt aangewend, wordt dit budget toegevoegd aan het beschikbare krediet voor de verdeling van de basis- en werkingssubsidies. 1. Clubstructuur en bestuur Doelstellingen De sportverenigingen zijn betrokken en hebben inspraak in het sportbeleid door lid te zijn van de sportraad. De sportverenigingen beschikken over een deskundig bestuurskader en een duidelijke structuur. Kwaliteitscriteria Valorisatie 1.1 De sportvereniging heeft een vzw- structuur De sportvereniging heeft een organigram, waarin minstens 3 verschillende bestuursfuncties en duidelijke functieomschrijvingen werden opgenomen. 1.3 De sportvereniging is lid van de sportraad De sportvereniging is aanwezig bij alle Algemene Vergaderingen van de sportraad en alle buitengewone algemene vergaderingen van de sportraad. 1.5 De sportvereniging heeft een afgevaardigde in de raad van bestuur van de sportraad. 1.6 Het bestuurslid neemt deel aan bijscholingen* tijdens de periode van het voorbije werkingsjaar. Controle Gemeente Kampenhout Pagina punten/ gevolgde opleiding per bestuurslid met een maximum van 15 punten vzw- structuur: bewijs via het ondernemingsnummer van uw vereniging of het nummer van

11 de publicatie in het Belgisch staatsblad van de oprichting van uw vereniging. Organigram: het organigram dient toegevoegd te worden. Lid van de sportraad: er dient geen bewijs toegevoegd te worden. Deze informatie is reeds in het bezit van de sportdienst/sportraad. Aanwezig op algemene vergadering: afgetekende aanwezigheidslijst. Afgevaardigde raad van bestuur: notering aanwezigheid op verslagen van de vergaderingen van de raad van bestuur van de sportraad. Bijscholing bestuurslid: kopie van diploma of attest van de cursus of bijscholing, afgeleverd door de federatie / erkende organisatie*, dient bijgevoegd te worden. 2. Communicatie Doelstelling De sportverenigingen zorgen voor voldoende communicatie, zowel binnen de vereniging, als naar nieuwe leden toe, zodat zowel leden, als niet- leden op de hoogte zijn van het sportaanbod. Kwaliteitscriteria 2.1 De vereniging heeft 1 communicatieverantwoordelijke binnen de sportvereniging. 2.2 De sportvereniging heeft een up to date website. De website bevat de volgende minimale informatie die up to date is: naam en adres sportvereniging structuur + bestuursleden contact via mail of telefoon trainingsuren/ programma (verschillende leeftijdscategorieën) Activiteitenkalender Valorisatie Punten voor eigen website 20 Punten voor website via een andere sportorganisatie 10 5 punten voor een internetlink via de gemeentelijke website De sportvereniging geeft informatie aan haar leden en niet leden via Algemeen: Website Interne communicatie naar leden toe (brief, , SMS, ) Informatievergaderingen Promotie naar nieuwe leden toe (brochure, brief) Clubblad Directe communicatie naar leden toe (infobord) Sociale media 2.4 De sportverenigingen geven informatie over andere Kampenhoutse sportverenigingen weer via minstens één van de bovenstaande informatiekanalen. (website, infobord, ) 2.5 De sportvereniging staat vermeld in de sportgids die jaarlijks wordt bedeeld bij de inwoners van de gemeente. 2.6 De sportvereniging heeft een standplaats op de jaarmarkt en neemt deel aan de georganiseerde zoektocht waardoor zij hun werking kunnen promoten bij de inwoners. Controle Gemeente Kampenhout Pagina punten per informatiekanaal met een maximum van 50 punten Communicatieverantwoordelijke: naam, taakomschrijving en contactgegevens op officieel document of op website vermelden

12 Website: URL van de website vermelden. Informatiekanalen: bewijsstukken van de verschillende informatiekanalen toevoegen Informatie andere Kampenhoutse sportverenigingen: bewijsstuk van de informatie op het informatiekanaal weergeven. Sportgids: de sportvereniging staat vermeldt in de sportgids. Jaarmarkt: standplaats op de jaarmarkt. 3. Kwaliteitsvol sporttechnisch kader Doelstelling De sportverenigingen beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader. 3.1 Kwalificatie van de trainer Punten/ trainer Controle Aantal trainers zonder diploma met minder dan 3 jaar ervaring 1 Aantal trainers zonder diploma met meer dan 3 jaar ervaring 2 Aantal begeleiders/trainers met VTS aspirant -initiator en gelijkgesteld 2 Opmerking Aantal begeleiders/trainers met VTS initiator en gelijkgesteld 3 Aantal begeleiders/trainers met VTS trainer B en gelijkgesteld 4 Aantal begeleiders/trainers met bachelorsdiploma LO 5 Aantal begeleiders/trainers met VTS trainer A en gelijkgesteld 6 Aantal begeleiders/trainers met masterdiploma LO 7 Een kopie van het diploma of attest dient toegevoegd te worden alsook het bewijs (via trainerslijst en ledenlijst) dat de trainer gedurende het voorbije werkingsjaar training heeft gegeven in de sportvereniging. Er kunnen maximum 50 punten behaald worden op dit criterium. Het brevet dient in verhouding te staan met de sporttak van de vereniging. Er wordt maximum 1 trainer per 10 leden toegekend. 3.2 Kwaliteitscriteria Trainers/ jeugdsportbegeleiders volgen een sporttechnische cursus of sporttechnische bijscholing. Parameter Controle Valorisatie Deelname aan sporttechnische cursussen en bijscholingen tijdens het voorbije werkingsjaar. Een kopie van het diploma of het attest van de federatie dient toegevoegd te worden. 10 punten per gevolgde opleiding, met een maximum van 30 punten 3.3 Kwaliteitscriteria Er zijn trainers/ jeugdsportbegeleiders die kennis hebben van eerste hulp bij ongevallen en/of reanimatietechnieken en deze kunnen toepassen in noodsituaties. Parameter Controle Valorisatie Aantal trainers/begeleiders die in het bezit zijn van een brevet reanimatietechnieken en/of EHBO Voor het reanimatie en/of EHBO- brevet dient u een kopie van het attest van de organiserende instantie toe te voegen 5 punten per houder brevet reanimatietechnieken/ehbo met een maximum van 20 punten Gemeente Kampenhout Pagina 12

13 4. Sportwerking Doelstelling De sportvereniging organiseert sportactiviteiten en extra- sportieve activiteiten voor verscheidene doelgroepen. 4.1 Kwaliteitscriteria De sportvereniging organiseert sportactiviteiten voor een nieuwe doelgroep*, < 4 jarigen en/of personen met een beperking. Parameter Controle Valorisatie Opmerking Nieuwe doelgroep: er is het voorbije werkingsjaar een lessenreeks georganiseerd van minstens 5 lessen, waar minstens 5 personen voor zijn ingeschreven. (max. 1 lessenreeks per nieuwe doelgroep) < 4-jarigen of personen met een beperking: er is een bewegingsschool opgericht voor kinderen jonger dan 4 jaar of er is een georganiseerd sportinitiatief voor personen met een beperking. Als bewijs: Informatie omtrent de lessenreeks/sportinitiatief (aanwezigheidslijsten, folder, inschrijvingsformulier, info dat het om een uitbreiding van het huidige clubaanbod gaat, gericht naar deze doelgroepen, ) dient toegevoegd te worden. 20 punten per lessenreeks, bewegingsschool of sportinitiatief met een maximum van 40 punten. Er wordt euro voor dit criterium voorzien. 4.2 Kwaliteitscriteria De sportvereniging organiseert sportactiviteiten i.s.m.: de sportdienst, de sportraad, andere Kampenhoutse sportverenigingen, Kampenhoutse scholen. Parameter Controle Valorisatie Een sportactiviteit komt tot stand door samenwerking tussen verschillende partners. De informatie rond de sportactiviteiten (folder, website, foto s, opkomst, ) dient toegevoegd te worden. 10 punten per activiteit met een maximum van 30 punten 4.3 Kwaliteitscriteria De sportvereniging organiseert extra sportieve activiteiten (tornooien, wedstrijden, sportkampen, stages, opvoeringen, ) Parameter Controle Valorisatie Er worden sportactiviteiten georganiseerd buiten het reguliere sportaanbod. Informatie rond de extra sportieve activiteiten (folder, website, foto s, informatie dat het om een uitbreiding van aanbod gaat, opkomst) dient toegevoegd te worden. 4 punten per activiteit voor leden 5 punten per activiteit voor leden en niet- leden Maximum 5 activiteiten 4.4 Kwaliteitscriteria De sportvereniging neemt deel aan de week van de sportclub waarbij de activiteiten van de vereniging minstens eenmaal wordt opengesteld voor nietleden, die een proefles kunnen volgen. Alle activiteiten worden gebundeld op een aantrekkelijke webpagina die voor iedereen toegankelijk is. Parameter Controle De sportvereniging schrijft zich in voor deze actie en voert het uit. Inschrijving voor de actie en vermelding op de website. Gemeente Kampenhout Pagina 13

14 Valorisatie 5 punten HOOFDSTUK 3: SPORTKADEROPLEIDINGEN ARTIKEL 19 Een deel van het inschrijvingsgeld voor het volgen van een sporttechnische cursus of sporttechnische bijscholing* van of tot sportgekwalificeerde begeleider/ trainer* wordt terugbetaald aan de sportvereniging als de cursist met succes deze opleiding aan de Vlaamse Trainersschool (BLOSO) heeft gevolgd. De gevolgde cursus of bijscholing moet in directe relatie staan met de clubactiviteiten. De terugbetaling van de inschrijvingsgeld voor jeugdsportbegeleiders en coördinatoren wordt geregeld in hoofdstuk 5: kwaliteitsvolle jeugdwerking. ARTIKEL 20 Vanaf het werkingsjaar wordt er jaarlijks euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van sportverenigingen wat betreft de sportkaderopleidingen gericht naar de kwaliteitsvolle begeleiding van niet- jeugd. Wanneer het budget dat werd vrijgemaakt voor de uitbetaling van de subsidies voor sportkaderopleidingen niet toereikend is om het aantal aanvragen te bekostigen, wordt het voorziene bedrag evenredig verdeeld over het aantal verenigingen die aanspraak wensen te maken op deze subsidie. Wanneer het budget dat werd vrijgemaakt voor de uitbetaling van de subsidies voor sportkaderopleidingen niet volledig is opgebruikt, wordt dit budget eveneens ter beschikking gesteld voor het uitbetalen van de basis- en werkingssubsidies (Hoofdstuk 2) ARTIKEL 21 De sportvereniging bezorgt het gemeentebestuur - de sportdienst - een kopie van het inschrijvingsbewijs en een attest waaruit blijkt dat de cursist de cursus met succes heeft beëindigd tijdens het voorbije sportjaar. ARTIKEL 22 De cursist moet trainer/ begeleider zijn en dus ook lid zijn bij de vereniging. ARTIKEL 23 Er wordt maximaal 400 euro per cursist uitgekeerd aan de vereniging waar de cursist actief is. Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt het recht om te bepalen welk deel van het inschrijvingsgeld / deelnamegeld wordt terugbetaald aan de sportvereniging. ARTIKEL 24 De subsidies worden uitbetaald samen met de subsidies voor de Kampenhoutse sportverenigingen. ARTIKEL 25 Enkel verenigingen die subsidiegerechtigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor de subsidies sportkaderopleidingen. HOOFDSTUK 4: SAMENWERKING ARTIKEL 26 Erkende Kampenhoutse sportverenigingen die het afgelopen werkingsjaar een samenwerking zijn aangegaan met één of meerdere Kampenhoutse sportvereniging(en) kunnen een samenwerkingspremie ontvangen. ARTIKEL 27 Vanaf het werkingsjaar wordt er jaarlijks euro vrijgemaakt voor de samenwerking tussen de Kampenhoutse sportverenigingen te bevorderen. Indien het budget dat ter beschikking wordt gesteld vanaf het werkingsjaar niet wordt aangewend, wordt dit budget toegevoegd aan het beschikbare krediet voor Hoofdstuk 5: kwaliteitsvolle jeugdwerking. Gemeente Kampenhout Pagina 14

15 ARTIKEL 28 SUBSIDIEAANVRAAG Een aanvraag bevat minimum de volgende informatie: Een omschrijving van de samenwerking (tijdsduur, aantal ploegen, ). De wijze waarop men door middel van de betreffende samenwerking denkt bij te kunnen dragen aan het Kampenhoutse sportlandschap. Overzicht van de effectieve inbreng van elke verenigingen in de samenwerking. Overzicht van de gemaakte kosten ARTIKEL 29 - VOORWAARDEN: De sportvereniging bezorgt het gemeentebestuur een omschrijving van de samenwerking, de wijze waarop men door de samenwerking denkt bij de dragen aan het Kampenhoutse sportlandschap, een overzicht van de effectieve inbreng van alle betrokken verenigingen en een overzicht van de gemaakte kosten. De samenwerking levert een bijdrage aan de verbetering van de sportverenigingsstructuur en eventueel de sportinfrastructuur. Er is geen andere gemeentelijke financiële ondersteuning in het kader van de samenwerking. De raad van bestuur van de sportraad adviseert het College van Burgemeester en Schepenen welke op zijn beurt het recht behoudt om te bepalen welk deel van de subsidie wordt uitgekeerd aan de sportverenigingen. De subsidies worden uitbetaald samen met de subsidies voor de Kampenhoutse sportverenigingen. Enkel verenigingen die subsidiegerechtigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie. HOOFDSTUK 5: KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING (alleen sportverenigingen met een gekwalificeerde jeugdwerking komen hiervoor in aanmerking) ARTIKEL 30 - VOORWAARDEN De sportvereniging dienen een actieve en gekwalificeerde jeugdwerking te ontplooien. (trainingen of trainingen & wedstrijden) ARTIKEL 31 OPLEIDINGSSUBSIDIES EN JEUGDBEGELEIDINGSSUBSIDIES 1. OPLEIDINGSSUBSIDIE Jeugdsportbegeleiders en Jeugdsportcoördinatoren behalen sportspecifieke diploma s en volgen bijscholingen. Er wordt per werkingsjaar maximum euro voorzien voor de opleidingssubsidie uit te betalen aan jeugdsportverenigingen. Wanneer het bedrag dat werd vrijgemaakt door de opleidingssubsidie niet volledig is opgebruikt, wordt dit budget ter beschikking gesteld voor het uitbetalen van jeugdbegeleidingssubsidies aan jeugdsportverenigingen. Wanneer het budget dat werd vrijgemaakt voor de opleidingssubsidies niet toereikend is, wordt het maximale bedrag evenredig verdeeld over de verschillende aanvragen van de sportverenigingen. 1. Kwaliteitscriteria De jeugdsportbegeleider en/ of jeugdsportcoördinator behaalt een sportspecifiek diploma/ attest van de VTS of een ander getuigschrift, erkend door de VTS. Parameter Controle Deelname aan sportspecifieke cursussen tijdens het voorbije volledig afgewerkte werkingsjaar. Volgende documenten dienen toegevoegd te worden: Kopie van het inschrijvingsbewijs Gemeente Kampenhout Pagina 15

16 Valorisatie Kopie van het betalingsbewijs Kopie van het behaalde diploma of attest een bewijs via de trainerslijst en ledenlijst dat de jeugdsportbegeleider gedurende een heel sportseizoen actief is in deze functie, binnen de sportvereniging. Het volledige inschrijvingsgeld wordt terugbetaald. Bij het volgen van cursussen met overnachting wordt enkel het inschrijvingsgeld in aanmerking genomen. Er wordt maximaal 400 euro per cursist uitgekeerd aan de vereniging waar de cursist actief is. 2. Kwaliteitscriteria De jeugdsportbegeleider en/ of jeugdsportcoördinator behaalt een sportspecifiek diploma/ attest van de VTS of een ander getuigschrift, erkend door de VTS. (2) Parameter Controle Deelname aan sportspecifieke cursussen tijdens het voorbije volledig afgewerkte werkingsjaar. Volgende documenten dienen toegevoegd te worden: Kopie van het inschrijvingsbewijs Kopie van het betalingsbewijs Kopie van het behaalde diploma of attest een bewijs via de trainerslijst en ledenlijst dat de jeugdsportbegeleider gedurende een heel sportseizoen actief is in deze functie, binnen de sportvereniging. Valorisatie Niveau Punten VTS aspirant- initiator 25 VTS bewegingsanimator 50 VTS- initiator 75 VTS- trainer B 150 VTS- trainer A* 200 *of een vergelijkbaar diploma van een erkende federatie, erkend door VTS 3. Kwaliteitscriteria De jeugdsportbegeleider en/ of jeugdsportcoördinator volgt een bijscholing Parameter Controle Deelname aan sportspecifieke bijscholingen tijdens het voorbije volledig afgewerkte werkingsjaar. Volgende documenten dienen toegevoegd te worden: Kopie van het inschrijvingsbewijs Kopie van het betalingsbewijs Kopie van het behaalde diploma of attest een bewijs via de trainerslijst en ledenlijst dat de jeugdsportbegeleider gedurende een heel sportseizoen actief is in deze functie, binnen de sportvereniging Valorisatie Niveau Punten Minder dan 4 uren 5 Van 4 uren tot 8 uren 10 Gemeente Kampenhout Pagina 16

17 Van 8 uren tot 20 uren 25 Van 20 uren tot 40 uren JEUGDBEGELEIDINGSSUBSIDIES De sportvereniging beschikt over sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator. Er wordt per werkingsjaar minimum euro voorzien voor de jeugdbegeleidingssubsidie uit te betalen aan jeugdsportverenigingen. Dit bedrag gedeeld door de som van het aantal punten behaald door alle jeugdsportverenigingen is het basisbedrag per punt. Het bedrag per punt x het aantal punten = jeugdbegeleidingssubsidie 1. Kwaliteitscriteria De sportvereniging wordt beloond voor het aantal actieve sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders. Parameter Aantal sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders die effectief training geven aan de jeugd (niet de actieve leden die een diploma bezitten). Controle Het diploma/ attest van de trainer(s) en een verklaring dat de jeugdsportbegeleider gedurende een heel sportseizoen actief was in deze functie, dient toegevoegd te worden. De jeugdsportbegeleider moet lid zijn van de sportvereniging. Valorisatie Niveau Punten Opmerking VTS aspirant-initiator 10 VTS- initiator 25 VTS-trainer B 50 VTS-trainer A 75 Licentiaat/master LO, regent/bachelor LO 100 Er wordt maximum 1 trainer per 10 jeugdleden toegekend. 2. Kwaliteitscriteria De sportvereniging beschikt over een actieve jeugdsportcoördinator. Parameter De jeugdsportcoördinator coördineert het jeugdbeleid in de sportvereniging, zodat er eenheid in het sportaanbod en doorvloeiing is/ ontstaat. Hij/ zij begeleidt de trainers en de jeugdspelers. Controle Het diploma en een bewijs dat de jeugdsportcoördinator gedurende een heel sportseizoen actief was in deze functie, dient toegevoegd te worden. De jeugdsportcoördinator moet met naam, taak en contactgegevens vermeld worden in de informatiebrochure/ website van de sportvereniging. De jeugdsportcoördinator moet lid zijn van de sportvereniging. Valorisatie Niveau Punten HOOFDSTUK 6: DEFINITIES VTS- initiator 75 VTS- trainer B 150 VTS- trainer A 225 Licentiaat/Master LO of regent/bachelor LO 300 VTS diploma jeugdsportcoördinator +100 Gemeente Kampenhout Pagina 17

18 Sportfederatie Erkende sportvereniging Werkingsjaar Sport Nieuwe doelgroep Sportgekwalificeerde trainer/ begeleider Leden Erkende opleiding trainer Erkende bijscholingen sportgekwalificeerde trainer/ begeleider/ bestuursleden Alle door de Vlaamse regering erkende Vlaamse Sportfederaties. Een sportvereniging erkend door het College van Burgemeester en Schepenen, volgens de in het erkenningsreglement vastgelegde regels. Een werkingsjaar gaat van 1 augustus tot en met 31 juli. Alle activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat. Een groep, die gedurende minstens 2 jaar, voorafgaand aan het werkingsjaar niet heeft bestaan, maar nu wordt opgericht. Een trainer in bezit van één van volgende diploma s of getuigschriften: aspirant initiator Vlaamse Trainersschool initiator Vlaamse Trainersschool trainer B Vlaamse Trainersschool trainer A Vlaamse Trainersschool master of licentiaat in de sport bachelor of regent in de sport bewegingsanimator een vergelijkbaar diploma uitgereikt door een erkende Vlaamse sportfederatie en erkend of geassimileerd door de Vlaamse Trainersschool. Een lid is een persoon die: a) verzekerd is via de club b) actief deelneemt aan de activiteiten van de club Jeugdlid: lid aangesloten bij de sportvereniging en die in het jaar van betoelaging geen 19 jaar wordt. Volwassenenlid: lid aangesloten bij de sportvereniging en die in het jaar van betoelaging 19 jaar of ouder is. Seniorlid: lid aangesloten bij de sportvereniging en die in het jaar van betoelaging 55 jaar of ouder is. Alle sportspecifieke opleidingen van de Vlaamse Trainersschool of erkend door VTS. De opleiding heeft een specifieke betrekking op het uitoefenen van de functie. Bijscholing via de aangesloten sportfederatie Bijscholingen georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool Bijscholingen georganiseerd door het BOIC Trainersgerelateerde bijscholing georganiseerd door de Kampenhoutse sportraad Sportclubgerelateerde bijscholingen georganiseerd door de provincie Sportclubgerelateerde bijscholingen georganiseerd door opleidingsinstanties Sportclubgerelateerde bijscholingen georganiseerd door hogescholen of universiteiten De bijscholing heeft een specifieke betrekking op het uitoefenen van Gemeente Kampenhout Pagina 18

19 Jeugdsport De jeugdsportbegeleider De jeugdsportcoördinator Erkende opleidingen jeugdsportcoördinator/ jeugdsportbegeleider Erkende bijscholingen jeugdsportcoördinator/ jeugdsportbegeleider de functie. Sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Een sporttechnische begeleider voor jeugdsport die actief is in een erkende sportvereniging. Hij of zij voldoet aan onderstaand vereisten: 1. In het bezit zijn van één of meerdere van de volgende diploma s: aspirant-initiator Vlaamse Trainersschool bewegingsanimator Vlaamse Trainersschool initiator Vlaamse Trainersschool trainer B Vlaamse Trainersschool trainer A Vlaamse Trainersschool bachelor of regent lichamelijke opvoeding master of licentiaat lichamelijke opvoeding een vergelijkbaar diploma van een erkende federatie, erkend door VTS Kwalificatie in die sporttak waarvoor training wordt gegeven. 2. Lid zijn van de sportvereniging 3. Gedurende een volledig sportseizoen actief zijn als jeugdsportbegeleider bij een sportvereniging uit Kampenhout. Een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. Hij of zij voldoet aan onderstaand vereisten: 1. In het bezit zijn van één of meerdere van de volgende diploma s: Voor een sporttakoverschrijdende jeugdsportcoördinator: Licentiaat/master of regent/bachelor lichamelijke opvoeding. Voor een sporttakspecifieke jeugdsportcoördinator: VTSinitiator of gelijkwaardig (volgens de Vlaamse trainersschool assimilatietabel). 2. Lid zijn van de sportvereniging 3. Gedurende een volledig sportseizoen actief zijn als jeugdsportcoördinator bij een sportvereniging uit Kampenhout. Alle sportspecifieke opleidingen van de Vlaamse Trainersschool of erkend door VTS. De opleiding heeft een specifieke betrekking op het uitoefenen van de functie als JSB/JSC en de opleidingscursus moet met goed gevolg beëindigd zijn (diploma of attest). Bijscholingen georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool of erkend door VTS Bijscholingen georganiseerd via de aangesloten sportfederatie Bijscholingen georganiseerd door de Kampenhoutse sportraad / sportdienst Gemeente Kampenhout Pagina 19

20 Bijscholingen georganiseerd door de provincie Bijscholingen georganiseerd door opleidingsinstanties Bijscholingen georganiseerd door hogescholen of universiteiten Bijscholingen georganiseerde door de eigen club: de bijscholingen mogen en naar inhoud én naar doelgroep enkel gaan over de intrinsieke kwaliteitsverhoging van de jeugdsportcoördinator/jeugdsportbegeleider op het vlak van zijn taken specifiek als jeugdsportcoördinator/jeugdsportbegeleider. ARTIKEL 32: Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014 en blijft geldig tot en met 31 december Vaststelling huishoudelijk reglement voor jeugdraad Kampenhout De, Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2; Gelet op het advies van de jeugdraad van 6 november 2013; Op voorstel van college van burgemeester en schepenen van 26 november 2013; Na bespreking; BESLIST: met algemene stemmen Artikel 1: In de gemeente Kampenhout wordt een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 14 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid. Artikel 2: De gemeentelijke jeugdraad heeft als doelstelling: a) op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uit te brengen over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente. Deze adviesmogelijkheid slaat zowel op de jeugdwerkaangelegenheden als op alle welzijnsaspecten van kinderen en jongeren in de gemeente; b) initiatieven te nemen om de samenwerking en het overleg tussen de verschillende jeugdverenigingen te bevorderen; c) bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen alsook de inspraak te stimuleren. Artikel 3: De gemeentelijke jeugdraad is als volgt gestructureerd: a) een algemene vergadering; b) een bestuur. Artikel 4: De Algemene Vergadering van de gemeentelijke jeugdraad bestaat uit volgende stemgerechtigde leden: a) elke vereniging, actiegroep, organisatie of instelling die een actieve jeugdwerking heeft binnen het grondgebied van de gemeente kan twee afgevaardigden aanduiden. b) elke geïnteresseerde jongere aan te duiden volgens de procedure vermeld in artikel 5; Artikel 5: Gemeente Kampenhout Pagina 20

21 Procedure van samenstelling van de algemene vergadering. a) voor het begin van elk werkjaar, dat loopt van 1 september tot eind augustus, worden alle verenigingen, actiegroepen, organisaties, instellingen, die in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de algemene vergadering gevraagd om hun afgevaardigde(n) aan te duiden. Zij moeten voldoen aan volgende voorwaarden: - actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden aangeduid; - geen politiek mandaat uitoefenen. Per jeugdvereniging zijn er twee stemgerechtigde leden. De anderen worden opgenomen als waarnemende leden. b) voor het begin van elk werkjaar wordt via verschillende informatiekanalen een oproep gelanceerd in de gemeente opdat geïnteresseerden jongeren zich kandidaat zouden stellen als lid van de gemeentelijke jeugdraad. Kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden: - minimum zestien jaar en maximum vijfendertig jaar zijn; - geen politiek mandaat uitoefenen; - link hebben met de gemeente Artikel 6: Rechten en plichten van een stemgerechtigd lid a) Plichten - Verbintenis om de algemene vergaderingen van de jeugdraad bij te wonen tenzij er belet is door overmacht of een andere belangrijke reden, in welke gevallen men zich telkens uitdrukkelijk zal verontschuldigen - Verbintenis voor de afgevaardigden van een vereniging, organisatie of instelling om hun achterban te informeren over de werkzaamheden van de jeugdraad en ook geregeld overleg te plegen bij de eigen organisatie over behoeften, ideeën en verwachtingen inzake jeugdbeleid. b) Rechten van het stemgerechtigd lid - Spreekrecht op alle vergaderingen van de jeugdraad - Stemrecht - Inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt van de jeugdraad Artikel 7: Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden wordt een einde gesteld: a) door de intrekking van hun opdracht door de organisatie, vereniging of instelling welke zij vertegenwoordigen. Deze intrekking moet schriftelijk en gemotiveerd aan het bestuur worden toegezonden. b) door het ontslag van de betrokkene zelf uit de jeugdraad of uit de organisatie. Dit ontslag moet schriftelijk meegedeeld worden door de betrokkene of door de organisatie. c) door drie ongewettigde afwezigheden per werkjaar. Het bestuur zal de afwezigheden vaststellen en het ontslag meedelen aan de organisatie en de jeugdraad. Artikel 8: Erkenning van de jeugdraad door het gemeentebestuur impliceert dat het gemeentebestuur een werkingstoelage voorziet, bijdraagt aan het secretariaatswerk en advies vraagt aan de jeugdraad inzake jeugdaangelegenheden. Artikel 9: De algemene vergadering kiest bij het begin van elk werkjaar een bestuur van minimum 3 leden. De gemeentelijke ambtenaar is waarnemend lid van het bestuur. De jeugdraad verkiest onder zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Gemeente Kampenhout Pagina 21

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES 1 REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN Dit aanvraagformulier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor Kampenhoutse sportverenigingen. Enkel aanvragen van sportverenigingen

Nadere informatie

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT SUBSIDIËRING VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING EN STRUCTURELE SAMENWERKINGEN (JEUGDSPORT- en SAMENWERKINGSSUBSIDIES) ARTIKEL 1 Binnen de

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIES

IMPULSSUBSIDIES IMPULSSUBSIDIES 2014-2019 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot

Nadere informatie

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT : IMPULSSUBSIDIE VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING EN BEGELEIDING I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op artikel 764/332-02/002

Nadere informatie

Gebruiksvriendelijke bijlage: basis- en werkingssubsidies

Gebruiksvriendelijke bijlage: basis- en werkingssubsidies Gebruiksvriendelijke bijlage: basis- en werkingssubsidies Onderwerp In te vullen Toevoegen Punten 1. Identificatiegegevens 1. Naam o Volledige naam van de 2. Zetel o Contactgegevens contactpersoon o Adres

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VERHOGING VAN DE SPORTKWALIFICATIE VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN DE JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN DE SPORTVERENIGINGEN Definities: Jeugdsportbegeleider (JSB): Een sporttechnische

Nadere informatie

Subsidiereglement: impulssubsidie 1

Subsidiereglement: impulssubsidie 1 Subsidiereglement: Impulssubsidie Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor sportverenigingen Subsidiereglement voor sportverenigingen Zitting van 17 december 015. Gepubliceerd op december 015. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1) sport: activiteiten die individueel of

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Nijlen, goedkeuring gemeenteraad 5 oktober 00 NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES 009-03 VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel. ALGEMENE BEPALINGEN Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli. GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING EN KWALITATIEVE UITBOUW 1 GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Burgemeester Schepenen Raadsleden Secretaris Roger Gabriëls Stijn Raeymaekers, Frans Witvrouwen, Hugo Cambré, Machteld Ledegen Freddy Kerkhofs, Jan

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER IN SPORTVERENIGINGEN VOOR DE PERIODE

Nadere informatie

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de aangesloten bij een

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld:

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld: Reglement impulssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 wordt als volgt vastgesteld: Subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013: het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN)

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN) REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN) De gemeenteraad, met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd op 10 september

Nadere informatie

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK 2010-2013 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli 2010 1 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN VOOR SPORT- VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ EEN ERKENDE VLAAMSE SPORTFEDERATIE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE

Nadere informatie

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Dit reglement werd opgesteld in het kader van het decreet van 06.07.2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.

Nadere informatie

Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd;

Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende

Nadere informatie

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt;

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt; 3.2. Het subsidiereglement - impulssubsidie De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN - Gelet op het advies van de gemeentelijke Sportraad in zitting van 06 september 16; - Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen.

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 worden, binnen de perken van de

Nadere informatie

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen;

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Subsidiereglement Impulssubsidie Gelet op artikel 42, 1 en 3, Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Gelet op het

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in de begroting wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een basis-, project-

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT JEUGDSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT JEUGDSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de Vlaamse Overheid en de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS ARTIKEL 1 ALGEMEEN Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de recreatiesportclubs, erkend door het gemeentebestuur,

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: SUBSIDIEREGLEMENT RECREATIECLUBS GEMEENTE MEULEBEKE Actieplan AP 93: Lokale sportverenigingen blijven ondersteunen via werkings en projectsubsidies. Realisatietermijn: 2014 2019 Actie ACT 260: Sportverenigingen

Nadere informatie

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Goedgekeurd in zitting gemeenteraad 19 december 013 1 LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Hoofdstuk I: Algemene bepalingen. Artikel 1 a) Dit reglement is enkel van toepassing op de erkende

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE IMPULSSUBSIDIE VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN 1 Reglement impulssubsidie 2009-2013 De kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de sportverenigingen aangesloten bij

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging.

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging. 25 augustus 2014 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging. Algemene Bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Werkingsjaar:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM Doelstellingen Artikel 1 Dit reglement heeft als doelstelling de sportverenigingen die erkend zijn volgens artikel 5 financieel te ondersteunen. Het

Nadere informatie

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap.

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder: Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

TOFSPORT LEUVEN. Het onderstaande reglement toelagen vorming voor sportverenigingen goed te keuren.

TOFSPORT LEUVEN. Het onderstaande reglement toelagen vorming voor sportverenigingen goed te keuren. TOFSPORT LEUVEN pagina 1/5 TOELAGEN VORMING VOOR SPORTVERENIGINGEN WETTELIJK KADER Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema:

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema: Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019 Thema: Verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden:

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Binnen

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Artikel 1 : Algemene voorwaarden. Binnen de perken van de goedgekeurde kredieten, voorzien in de beheers- en beleidscyclus, verleent de gemeente

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Doelstelling

SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Doelstelling SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 1.1. Doelstelling Het gemeentebestuur subsidieert erkende sportclubs met een actieve en kwalitatieve

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN DEEL 1: SUBSIDIES AAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN DEEL 1: SUBSIDIES AAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Reglement goedgekeurd door GR op 29.03.2010. SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN DEEL 1: SUBSIDIES AAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Gemeentebestuur Buggenhout De Pit, Platteput 14 B-9255 Buggenhout Tel. 052 33 84 53 fax 052 33 95 87 www.buggenhout.be sportdienst@buggenhout.be Dexia 777-5940664-72 sportdienst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen

Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meerhout keert jaarlijks subsidies uit aan erkende sportverenigingen van Meerhout en dit

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Strategische doelstelling: Kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen, aangesloten bij

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE KORTENAKEN

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE KORTENAKEN SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE KORTENAKEN Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Kortenaakse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet

Nadere informatie

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland.

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Art.1. Iedere sportvereniging kan onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de sportraad van Heuvelland.

Nadere informatie

Zitting van 23 december 08.

Zitting van 23 december 08. Provincie Vlaams- Brabant GEMEENTE KORTENAKEN Aanwezigen:. UITTREKSEL uit de NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING Zitting van 23 december 08. de heer Stefaan DEVOS, burgemeester, voorzitter Mevr. G. Vandewijngaerden,

Nadere informatie

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen financieel

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016. De stad Mechelen tracht via subsidiëring van Mechelse sportverenigingen

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen 2014-2019 De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Gelet het Meerjarenplan

Nadere informatie

Sportverenigingen Subsidiereglement

Sportverenigingen Subsidiereglement Sportverenigingen Subsidiereglement Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 november 2014 Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 27 november 2014 Artikel 1.- Algemene bepalingen. Binnen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging A. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Liersebaan Zandhoven. Sportdienst

Gemeente Zandhoven Liersebaan Zandhoven. Sportdienst Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven Sportdienst 03-484 16 65 sport@zandhoven.be Reglement inzake subsidie sportverenigingen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2008 Publicatie

Nadere informatie

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013.

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013. Reglement betreffende de impulssubsidie voor het verhogen van het aantal en de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in erkende sportverenigingen. Artikel 1: doel en duur van het

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013 SUBSIDIEREGLEMENT IN FUNCTIE VAN BELEIDSPRIORITEIT 2 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Toelichting Het nieuwe decreet voor de sport Houdende

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie sportverenigingen

Reglement impulssubsidie sportverenigingen Reglement impulssubsidie sportverenigingen Het reglement betreffende de subsidiering van sportverenigingen met jeugdwerking in het kader van de impulssubsidie 2009-2013 van de Vlaamse overheid wordt als

Nadere informatie

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging.

Nadere informatie

Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014

Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014 Indienen vóór. Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014 Deze subsidie beoogt de verbetering of verhoging van de sportkwalificaties van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019 1 I. Algemene voorwaarden Jaarlijks voorziet de gemeenteraad een krediet op het gemeentelijk budget voor de subsidiëring van de erkende Affligemse sportverenigingen. De sportsubsidie bestaat uit: een werkingssubsidie:

Nadere informatie

Subsidiereglement voor Damse sportverenigingen Ondersteuning van kwaliteitsvolle werking van Damse sportverenigingen voor Damse inwoners

Subsidiereglement voor Damse sportverenigingen Ondersteuning van kwaliteitsvolle werking van Damse sportverenigingen voor Damse inwoners Subsidiereglement voor Damse sportverenigingen Ondersteuning van kwaliteitsvolle werking van Damse sportverenigingen voor Damse inwoners Dienst volksontwikkeling SPORT sportdienst@damme.be 050 28 84 57

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE I. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen

Nadere informatie

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1 Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor sportverenigingen Subsidiereglement voor sportverenigingen gemeenteraad van 22 september 2008 1. Visies en definities Voor de toepassing van dit reglement zijn volgende visies en definities van toepassing: Basissubsidie

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.

Pagina 1 van 6. Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Pagina 1 van 6 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE HERENTALSE SPORTVERENIGINGEN - IMPULSSUBSIDIES IN FUNCTIE VAN DE KWALITATIEVE VERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER EN DE JEUGDSPORTCOORDINATOR ARTIKEL 1 -

Nadere informatie

Aanvraag subsidies 1

Aanvraag subsidies 1 AANVRAAGDOSSIER VOOR BASIS-, WERKINGS- EN BIJZONDERE SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basis-, werkings- en bijzondere subsidies.

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders

Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders STEDELIJKE SPORTDIENST HARELBEKE Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders Artikel 1.: Definities 1.1. In de periode 2009-2013 kan de gemeente impulssubsidies krijgen van de Vlaamse Overheid. De overheid stelde

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse, beleidsprioriteit 1, de gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies

Nadere informatie

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart!

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart! Aanvraagformulier: - IMPULSSUBSIDIE BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart! OPMERKING: Enkel erkende clubs die georganiseerde jeugdsport aanbieden kunnen impulstoelagen

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie en overschotten Heistse sportverenigingen

Reglement werkingssubsidie en overschotten Heistse sportverenigingen Reglement werkingssubsidie en overschotten Heistse sportverenigingen Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente worden subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende

Nadere informatie

Art. 5. Subsidieperiode De periode van 12 maanden voorafgaand aan 30 juni van het subsidiejaar.

Art. 5. Subsidieperiode De periode van 12 maanden voorafgaand aan 30 juni van het subsidiejaar. Algemeen Artikel 1. Dit subsidiereglement bepaalt de voorwaarden voor toekenning van de subsidie aan de sportverenigingen binnen de perken van de door de gemeenteraad op de financiële nota van het budget

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTEN - SPORT

SUBSIDIEREGLEMENTEN - SPORT Reglement goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 15 december 2014. SUBSIDIEREGLEMENTEN - SPORT KADERVORMING BINNEN DE SPORTVERENIGINGEN Doel: Het vrijwilligerskader dat zich bezighoudt met de

Nadere informatie