LOI Hogeschool, Leiderdorp Toets Nieuwe Opleiding: HBO Logistiek en Economie Variant: deeltijd (afstandsonderwijs) Croho: 34436

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOI Hogeschool, Leiderdorp Toets Nieuwe Opleiding: HBO Logistiek en Economie Variant: deeltijd (afstandsonderwijs) Croho: 34436"

Transcriptie

1 LOI Hogeschool, Leiderdorp Toets Nieuwe Opleiding: HBO Logistiek en Economie Variant: deeltijd (afstandsonderwijs) Croho: Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007

2 2/49 NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt)

3 Inhoud Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per facet en onderwerp 11 Deel B: Facetten 13 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 15 Onderwerp 2 Programma 19 Onderwerp 3 Inzet van personeel 27 Onderwerp 4 Voorzieningen 30 Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 32 Onderwerp 6 Condities voor continuïteit 34 Deel C: Bijlagen 37 Bijlage 1: Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 38 Bijlage 2: Deskundigheden panelleden 43 Bijlage 3: Bezoekprogramma 47 Bijlage 4: Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 49 NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt) 3/49

4 4/49 NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt)

5 Deel A: Onderwerpen NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt) 5/49

6 6/49 NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt)

7 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de opleiding HBO Logistiek en Economie van de LOI Hogeschool heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van Toets Nieuwe Opleiding in hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is begonnen in juni 2007, toen het zelfevaluatierapport bij NQA is aangeleverd. Als onderdeel van het onderzoek heeft het panel de opleiding gevisiteerd op 10 juli Het panel bestond uit: De heer prof. dr. S.K.Th. Boersma (domeinpanellid); De heer ir. E. Joustra CPIM (domeinpanellid); De heer drs. ing. A.G.H. Horrevorts (NQA-auditor, dagvoorzitter). Het panel is gedurende het visitatieproces ondersteund door mevrouw M. Snel B HRM (NQA-auditor). Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (22 augustus 2005). Het panel beschikt over relevante werkvelddeskundigheid en over vakdeskundigheid. Onder vakdeskundigheid wordt verstaan het vertrouwd zijn met de meest recente ontwikkelingen en vertrouwd met lesgeven en beoordeling en toetsing minstens op het niveau/oriëntatie van de te beoordelen opleiding. Daarnaast beschikt het panel over onderwijsdeskundigheid, studentgebonden deskundigheid en visitatiedeskundigheid (zie bijlage 2). Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een Facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit van de tweepuntsschaal (onvoldoende, voldoende) zoals die door de NVAO is voorgeschreven. Uitzondering hierop is facet 2.6, als gevolg van aanvullende instructies van de NVAO wordt hier het oordeel voldaan of niet voldaan gegeven. Dit facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding De Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) is opgericht De LOI Hogeschool is in 1996 opgericht na erkenning door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als aangewezen particuliere instelling voor verzorging van hbo-opleiding. De LOI Hogeschool heeft zich ontwikkeld tot een onderwijsinstelling met ruim studenten. De LOI biedt individueel onderwijs aan waarbij studenten tijd-, plaats- en tempoonafhankelijk kunnen studeren. NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt) 7/49

8 De LOI Hogeschool sluit hiermee aan op de maatschappelijke behoefte aan maatwerk van studenten. Vrijwel alle studenten hebben een betaalde werkkring en volgen de studie naast de werkkring. De LOI Hogeschool maakt gebruik van afstandsleren. Studenten studeren zelfstandig op door henzelf bepaalde tijdstippen en plaatsen. De LOI biedt faciliteiten voor contact met docenten en medestudenten via LOI Campus, de digitale leeromgeving voor bijvoorbeeld het insturen van opdrachten, het oefenen van tentamens, contact met medestudenten of docenten, het opzetten van werkruimten en discussieplatforms en voor het volgen van de eigen studievoortgang. De Businessunit-manager is voor een aantal opleidingen verantwoordelijk voor de contacten met het werkveld en het initiëren van cursusprojecten. Projectleiders geven vervolgens vorm aan de cursusprojecten. Zij worden daarbij ondersteund vanuit diverse afdelingen, waaronder het Examenbureau, Logistieke afdelingen, Inkoop & Product, Prepublishing Services, Project Planning Services, Marketing en het Customer Contact Center. Voor de ontwikkeling van de driejarige opleiding HBO Logistiek en Economie wordt uitgegaan van het Beroeps- en opleidingsprofiel HBO Logistiek en Economie van de LOI Hogeschool uit juni De opleiding HBO Logistiek en Economie is bedoeld voor een brede groep studenten die meer greep wil krijgen op de logistieke werk- en besluitvormingsprocessen in organisaties. De totstandkoming van de opleiding wordt gemotiveerd vanuit een geconstateerde toenemende vraag naar logistiek personeel, maar ook omdat de logistieke bedrijfstak aan het veranderen is en er veel vraag is naar logistieke professionals die hierop in kunnen spelen. De opleiding leidt op tot logistieke managers op het middenniveau van een organisatie die in staat zijn een scharnierfunctie te vervullen tussen enerzijds het strategisch (top)management en anderzijds de operationele uitvoering. 1.3 Werkwijze De beoordeling van de opleiding door het panel verliep volgens de werkwijze zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. Het onderzoek vond plaats op basis van het domeinspecifieke referentiekader dat voor de opleiding geldt (zie facet 1.1). NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase Voorafgaand aan de visitatie van de opleiding is door twee auditoren van NQA een generieke audit uitgevoerd op instellingsniveau (5 april 2007). Hierbij zijn de generieke, opleidingsoverstijgende aspecten geaudit, de resultaten zijn voorgelegd aan de LOI en ter beschikking gesteld aan het visitatiepanel, dat de resultaten heeft betrokken bij de beoordeling van de opleiding. 8/49 NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt)

9 Ter voorbereiding van de visitatie heeft de NQA-auditor het informatiedossier gecontroleerd op kwaliteit en compleetheid en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie (de validatie). Nadat het dossier in orde was bevonden, heeft het visitatiepanel zich inhoudelijk voorbereid op het bezoek (juli 2007). Zij bestudeerden het informatiedossier, formuleerden in een beoordelingsformat hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor ten slotte kernpunten en prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een voorbereidende vergadering is het bezoek door het panel concreet voorbereid. De opleiding heeft in haar zelfevaluatierapport kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek referentiekader zij kiest. De NQA-auditor heeft met de domeindeskundigen in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het facetrapport is aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. Het bezoek door het panel NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het opleidingsmanagement, docenten en met werkveldvertegenwoordigers. Aan het begin en tijdens het bezoek heeft het panel ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel ruimte ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen-) oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de voorzitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleiding is beoordeeld. Met dit rapport kan de opleiding accreditatie aanvragen bij de NVAO. De opleiding heeft in augustus 2007 een concept van het Facetrapport (deel B) voor een controle op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen aangebracht. In het Onderwerprapport (deel A) wordt door NQA een oordeel op de onderwerpen en op de opleiding als geheel gegeven. Dit rapport is in oktober 2007 voor een controle op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in oktober Het visitatierapport is uiteindelijk in oktober 2007 ter beschikking gesteld aan de opleiding, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt) 9/49

10 1.4 Oordeelsvorming In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door de NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantal aspecten. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het facetrapport. 10/49 NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt)

11 1.5 Oordelen per facet en onderwerp Totaaloverzicht van oordelen op facet- en onderwerpniveau Onderwerp/Facet Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen Voldoende 1.2 Niveau bachelor Voldoende 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen HBO Voldoende 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Voldoende 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Voldoende 2.4 Studielast Voldoende 2.5 Instroom Voldoende 2.6 Duur Voldaan Totaaloordeel Positief Onderwerp 3 Inzet van personeel 3.1 Eisen HBO Voldoende 3.2 Kwantiteit personeel Voldoende 3.3 Kwaliteit personeel Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Voldoende 4.2 Studiebegeleiding Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 5.1 Systematische aanpak Voldoende 5.2 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 6 Condities voor continuïteit 6.1 Afstudeergarantie Voldoende 6.2 Investeringen Voldoende 6.3 Financiële voorzieningen Voldoende Totaaloordeel Positief Toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie Doelstellingen opleiding Aan de drie facetten is het oordeel voldoende toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Programma Aan de vijf facetten is het oordeel voldoende toegekend. Aan het criterium bij het facet duur wordt volstaan met het oordeel voldaan. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt) 11/49

12 Inzet van personeel Aan de drie facetten is het oordeel voldoende toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Voorzieningen Aan de twee facetten is het oordeel voldoende toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Interne kwaliteitszorg Aan de twee facetten is het oordeel voldoende toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Condities voor continuïteit Aan de drie facetten is het oordeel voldoende toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan blijkt dat de opleiding op de zes onderwerpen positief scoort, is de conclusie dat het totaaloordeel over de opleiding positief is. 12/49 NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt)

13 Deel B: Facetten NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt) 13/49

14 14/49 NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt)

15 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen Voldoende Criterium: - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De eindkwalificaties van de opleiding HBO Logistiek en Economie zijn geformuleerd in het Beroeps- en opleidingsprofiel HBO Logistiek en Economie van de LOI Hogeschool (juni 2007), dat onder andere gebaseerd is op het landelijke opleidingsprofiel Logistiek en Economie (HBO-raad, 2000), het visitatierapport Logistiek: de kracht van de keten (HBO-raad, 2004) en de domeincompetenties Business Administration (HBO-raad, 2005). Twee prominente vertegenwoordigers van het werkveld hebben het profiel van de LOI ontwikkeld in samenspraak met partners in het werkveld en deskundigen vanuit de LOI Hogeschool. Het panel heeft de achtergronden van de betreffende ontwikkelaars van het Beroeps- en opleidingsprofiel HBO Logistiek en Economie ingezien en met deze personen gesproken en constateert dat deze garant staan voor het niveau en de actualiteit van het beroep binnen het logistieke domein. Het panel heeft het beroepsprofiel van de LOI bestudeerd en stelt vast dat de opleiding de nadruk legt op de inrichting, de beheersing en de bijsturing van bedrijfs- en werkprocessen en op de daarmee - in de context van de logistieke werksituatie - samenhangende besluitvormingsprocessen. Het domein waar de opleiding zich op richt is de goederenlogistiek en supply chain management in de sectoren productie, handel, retail en logistieke dienstverlening. De opleiding richt zich expliciet niet op human logistics en defensie logistiek. Daarbij past de opleiding haar bedrijfskundig karakter specifiek toe op de logistieke processen binnen de goederenlogistiek. Naast deze inhoudelijke differentiatie is de opleiding van de LOI de eerste Logistiek en Economieopleiding op hbo-niveau die via afstandsonderwijs wordt aangeboden. De opleiding maakt in het beroepsprofiel kenbaar welke ontwikkelingen in het werkveld de komende jaren in toenemende mate van belang zullen zijn. Genoemd worden: internationale herstructurering, innovatie, ICT en duurzaamheid. Het panel oordeelt positief over de beschreven visie, uitgangspunten en ontwikkelingen in het profiel en is enthousiast over de wijze waarop deze in het profiel zijn uitgewerkt. Het panel vindt deze uitdagend en goed aansluiten op de huidige actuele ontwikkelingen binnen het logistieke veld. In het beroepsprofiel schenkt de opleiding aandacht aan de internationale positionering van het beroep via het onderwerp internationale herstructurering als gevolg van globalisering. Beschreven wordt dat herstructurering plaatsvindt vanuit de toenemende internationale concurrentie en onder invloed van de toenemende vrijhandel, deregulering en harmonisatie. Productie-activiteiten worden ten dele verplaatst naar lage-lonen landen. NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt) 15/49

16 Deze ontwikkelingen brengen multinationale ondernemingen ertoe hun logistieke keten te herstructureren om groei, specialisatie en kostenbeheersing te bereiken. Het panel onderschrijft deze weergave. Voorts biedt de opleiding via externe examens van de Stichting Logistieke Examens (Examencommissie van de Vereniging Logistiek Management) multidiplomering. Als de student slaagt voor deze examens ontvangt de student naast het officiële instituutsdiploma ook het ESLog-diploma met de titel European Senior Logistician. De LOI Hogeschool heeft een Programma-adviesraad (PAR) met een daaraan gelieerde beroepenveldcommissie die voor het hoger onderwijs onder meer (strategische) verkenningen doet naar nationale en internationale ontwikkelingen. De PAR is breed samengesteld en adviseert de LOI over het ontwikkelen van nieuwe opleidingen, beoordeelt de kwaliteit van de uitvoering van de opleidingen en adviseert over het profiel van de aan te nemen (freelance)docenten. De PAR bestaat uit een voorzitter en negen domeinadviseurs, waaronder een adviseur voor het domein business administration waartoe de hbo-opleiding Logistiek en Economie behoort. Het beroepsprofiel van de opleiding wordt jaarlijks in de PAR geëvalueerd. Via marktverkenners en vakdeskundigen wordt de LOI op de nieuwste ontwikkelingen in het veld gewezen. Het beroepsprofiel is besproken in de aan de PAR gelieerde beroepenveldcommissie Business administration. Parallel hieraan is het profiel voorgelegd aan vertegenwoordigers van verschillende bedrijfstakorganisaties, zoals de Vereniging Logistiek Management, Transport en Logistiek Nederland, EVO (Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport) en Koninklijk Nederlands Vervoer (werkgeversorganisatie). Na de verwerking van de feedback van de genoemde partijen is het profiel vastgesteld en hebben de commissie en de externe deskundigen er mee ingestemd. Facet 1.2 Niveau bachelor Voldoende Criterium: - De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Voor de borging van het niveau, hanteert de LOI Hogeschool de Dublin-descriptoren als uitgangspunt. In het informatiedossier is aangegeven op welke wijze de vijf Dublindescriptoren in de opleiding HBO Logistiek en Economie aan bod komen: - Kennis en inzicht worden gedurende de hele opleiding verworven. De basis wordt gelegd in thema 1, waarin het verwerven van kennis op het gebied van logistiek, communicatie en maatschappelijke vorming, bedrijfseconomie, middle management en logistieke ICT aan bod komen. - Het toepassen van kennis en inzicht zal vooral aan bod komen in de casuïstieken. Het beroepsprofiel laat zien dat naarmate het programma vordert, er meer vakgebieden met elkaar worden verweven en de student de casuïstieken gaat uitvoeren in een toenemend multidisciplinair verband. Hierbij zijn competenties als 16/49 NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt)

17 planmatig werken, probleemoplossend vermogen en besluitvaardigheid van belang. De toepassing van kennis dient vooral tot uiting te komen in de rapporten, maar ook in het mondeling examen bij de afstudeeropdracht. - Oordeelsvorming houdt met name het verzamelen en interpreteren van gegevens in en de oordeelsvorming daarover. De opleiding geeft aan dat dit vooral in thema 2 Inrichten en sturen van werkprocessen en de Afstudeeropdracht aan bod komt. De student zal bijvoorbeeld bij thema 2 een analyse maken en aanbevelingen doen aan het (hogere) management. - Communicatie komt vooral schriftelijk in de gehele opleiding aan bod, zowel bij het weergeven van bevindingen als het opstellen van adviezen. Het mondeling aspect van de competentie Communicatie komt voornamelijk naar voren in de generieke stage, waarin de student onder andere de opdracht krijgt om een vergadering te leiden en te sturen en een interview af te nemen, en de Afstudeeropdracht wordt met een mondeling examen afgesloten. - De onderwijsvorm vraagt een grote mate van zelfstandigheid en discipline van studenten, hetgeen daardoor aldus de opleiding vanzelfsprekend bijdraagt aan leervaardigheden. De LOI Hogeschool hanteert instructiedocumenten voor auteurs en beoordelaars. Daarin is een stramien opgenomen voor het leerplan van een module, waarin zowel de inhoud als het hbo-bachelorniveau zijn verwerkt en waarin de niveauaanduiding wordt toegelicht. De ontwikkeling van de leerdoelen, het studiemateriaal en de examens geschiedt vanuit de LOI Hogeschool aan de hand van de Dublin-descriptoren. Het panel constateert dat de opleiding in de uitgangspunten het juiste niveau voor ogen heeft. Daarbij onderschrijft het panel de keuze voor het leggen van een fundament van kennis in het eerste thema waar op voort wordt gebouwd. Facet 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Voldoende Criteria: De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de volgende beschrijvingen van een Bachelor: - mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties - een hbo-bachelor heeft de kwalificaties voor het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Uit het Beroeps- en opleidingsprofiel Logistiek en Economie blijkt onder andere dat de opleiding HBO Logistiek en Economie van de LOI Hogeschool zich, in overeenstemming met het Landelijk Platform Logistiek (HBO-raad), richt op de functie logistiek manager. NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt) 17/49

18 De taken en resultaatgebieden, passend bij deze functie, worden als uitgangspunt genomen. Het beroepsprofiel beschrijft dertien eindkwalificaties in de vorm van competenties die gericht zijn op het opleiden van studenten tot leidinggevenden op middenniveau met brede kennis van logistiek. Van de dertien competenties zijn vier concreet gericht op de kern van het logistieke werkveld: logistieke visie, inrichten logistieke grondvorm, brede kennis hebben van logistieke ICT en logistieke gesprekspartners bepalen. Daarnaast zijn negen algemene competenties van belang, die ook voor andere managementfuncties van belang kunnen zijn: planmatig en resultaatgericht werken, denkvermogen, probleemoplossende creativiteit, organisatie sensitiviteit, leiderschap en samenwerken, communiceren, klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn, leervermogen. Binnen organisaties worden vaak drie niveaus onderscheiden: strategisch, tactisch en operationeel. De bachelor Logistiek en Economie voert zijn taken binnen de organisatie uit in management-, beleids- of organisatie- (ondersteunende) functies op het (tactische) niveau van het middenmanagement, meestal in de functie van logistiek manager. Veelal zullen afgestudeerden werkzaam zijn binnen ondernemingen zoals productieondernemingen transport- en distributieondernemingen, retailondernemingen (zoals V&D, HEMA, Albert Heijn, Mediamarkt), groothandelondernemingen, hoofdkantoren van internationale bedrijven en logistieke ICT- en adviesondernemingen. De opleiding richt zich nadrukkelijk op de gehele goederenstroom (zie 1.1). Dit betekent dat de opleiding, naast logistiek manager, ook opleidt voor functies als inkoopmanager, kwaliteitsmanager en distribution manager. De LOI-businessunit-manager van het domein heeft ten minste twee keer per jaar contact met de domeindeskundige van de PAR (zie 1.1). Het doel daarvan is uitwisseling van informatie over successen en knelpunten, vorderingen ten aanzien van de voorbereiding van de nieuwe opleiding en voornemens tot het starten van nieuwe opleidingen evenals bespreking van specifieke vraagstukken en ontwikkelingen in het domein. De PAR wordt voorzien van managementinformatie per domein. In het geval van deze opleiding is het domein business administration. Bij de ontwikkeling van de opleiding is gekeken naar het opleidingsaanbod binnen de domeinen economie en techniek. Er zijn meerdere instellingen die de hbo-opleiding Logistiek en Economie aanbieden. De opleiding van de LOI onderscheidt zich, aldus de opleiding door zich te richten op de goederenstroom en niet op human logistics en defensie logistiek (zie 1.1). De businessunit-manager overlegt ten minste twee keer per jaar met de voorzitter van de beroepenveldcommissie Business administration waar de opleiding Logistiek en Economie van de LOI onder valt (zie 5.2). 18/49 NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt)

19 Onderwerp 2 Programma Facet 2.1 Eisen HBO Voldoende Criteria: - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Kennisontwikkeling vindt plaats via het studiemateriaal van de LOI Hogeschool, via I- studie en via (vak-)literatuur. Het LOI-studiemateriaal bevat de leerstof en de toelichtingen en is een combinatie van studieboek en uitleg van de docent. De kwaliteit van het lesmateriaal wordt geborgd door één of meer onafhankelijke beoordelaars met kennis van en praktijkervaring in het relevante werkveld. Voor deze kwaliteitscontrole worden vastgestelde procedures en documenten gehanteerd. De systematiek waartoe deze behoren, is ISO-9001 gecertificeerd (zie 5.1). De lesstof wordt op essentiële momenten, waaronder de voorbereiding op examens, ondersteund door een digitale leeromgeving. Studenten krijgen de garantie dat zij tijdens hun studie altijd de beschikking hebben over het meest actuele lesmateriaal. Verandert er tijdens de studie iets in de lesstof, dan ontvangt de student de gewijzigde/geactualiseerde versie, ook al heeft hij de lesstof al ontvangen. Door middel van een toevoeging aan het lesmateriaal wordt intern bijgehouden wanneer de lesstof voor het laatst is herzien. Relevante actuele ontwikkelingen of casuïstieken worden in modules ingevoegd als aanvulling op het ontvangen studiemateriaal of deze worden in de digitale leeromgeving aangeboden. De LOI Hogeschool hanteert verschillende methoden om het lesmateriaal actueel en beroepsgericht te houden. Docenten moeten uit het werkveld komen en zij geven jaarlijks feedback op de inhoud van het programma. Bij de ontwikkeling van modulen en examens worden deskundigen uit het werkveld betrokken en voor alle opleidingen zijn marktverkenners en vakdeskundigen aangesteld, die bijdragen aan het actueel houden van het programma. Het panel stelt vast dat de kwaliteitseisen met betrekking tot de ontwikkeling van lesmateriaal op de opleiding HBO Logistiek en Economie van toepassing zijn. Kennisontwikkeling speelt in gehele programma van HBO Logistiek en Economie een rol waarbij in thema 1, de propedeuse (60 EC), een kennisbasis wordt gelegd. NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt) 19/49

20 Het panel spreekt zijn goedkeuring uit over de literatuurkeuze van de opleiding en heeft tijdens de visitatiedag met tevredenheid kunnen constateren dat de literatuurkeuze voor de module ICT toepassingen is aangepast. Voorts heeft het panel, op basis van de gevoerde gesprekken, geconstateerd dat de opleiding op basis van feedback van de werkvelddeskundige gaat werken met verplichte en aanbevolen literatuurlijsten. De opleiding kent een nadrukkelijke oriëntatie op het leren op de werkplek (werkplekleren) en geeft aan dat de bij de thema s behorende praktijkintegratieopdrachten grotendeels op de werkplek zullen worden uitgevoerd. Hierdoor zullen studenten een breder perspectief en ervaring krijgen. Het panel constateert dat het programma op den duur van studenten veronderstelt te beschikken over een relevante werkplek. De opleiding stelt deze eis echter nergens expliciet. De opleiding legt de verantwoordelijkheid bij de student om een geschikte werkplek te verwerven. Indien de praktijk-integratieopdracht niet op de werkplek kan worden uitgevoerd, biedt de opleiding een alternatief via een virtuele leeromgeving (Campus). Daarin werken studenten aan een opdracht middels een fictieve praktijksituatie: een case. Op zichzelf acht het panel het werken via een virtuele leeromgeving goed mogelijk. Hoewel de opdrachten voor de opleiding nog niet ontwikkeld zijn, vindt het panel voor deze opleiding een virtuele leeromgeving niet voor alle praktijk-integratieopdrachten een goed alternatief. Met name de competenties die gericht zijn op het aansturen van mensen en processen vragen om interactie met de beroepspraktijk. Het panel verneemt van de opleiding dat zij studenten, die nog niet over een relevante werkplek beschikken, vanaf thema 2 nadrukkelijk zal adviseren om een relevante werkplek te zoeken. Naast de praktijk-integratieopdrachten komen studenten via de stage in aanraking met de beroepspraktijk. In de stage zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan beroepsvaardigheden op het gebied van samenwerken en communiceren. De stage vindt plaats in de eindfase voor aanvang van de afstudeeropdracht en kent een omvang van 21 weken (40 uur/week). Indien de student over een relevante werkplek beschikt, kan hij deze als stageplek aandragen, hetgeen nodig is om het concurrency-beginsel van toepassing te laten zijn (zie 2.4). De stageaanvraagprocedure borgt, aldus de opleiding, dat de stage-/werkplek relevant is. Daarin bepaalt een deskundige docent of de werkplek relevant is en van voldoende niveau. Het panel heeft geen concrete werkplekeisen aangetroffen, maar beschrijvingen van opgaven gekoppeld aan deelprocessen van de logistieke keten. Deze interpreteert het panel als eisen, wat betekent dat de student een functie moet hebben binnen de logistieke keten in een bedrijf in de logistieke sector om in aanmerking te komen voor toekenning van een stage-/werkplek. Dit is voor het panel van belang. Het betreffende functieprofiel (takenpakket) moet logischerwijs inhoudelijk aansluiten bij de kerntaken van de bachelor HBO Logistiek en Economie. Daarbij is het deelnemen aan werkoverleg een vereiste. Voorgaande sluit voor het panel uit dat bijvoorbeeld een receptionist van een dergelijk bedrijf beschikt over een relevante functie. De ontwikkeling van relevante beroepsvaardigheden komt vooral aan bod in de praktijkintegratieopdrachten en de afstudeeropdracht. De kennisbasis die daarvoor nodig is, wordt gelegd in modules die voorafgaan aan de praktijk-integratieopdracht, waarin kennis wordt gerelateerd aan de praktijk. De praktijk-integratieopdrachten kennen een toename in complexiteit qua integratie tussen theoretische kennis en de beroepspraktijk, hetgeen 20/49 NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt)

21 ook in de afstudeeropdracht aan bod komt. Mede hierom, zoals hiervoor genoemd, is het aldus het panel gewenst dat de student op een bepaald moment beschikt over een relevante stage-/werkplek. Het zijn de stageaanvraagprocedure en afstudeerbegeleiding die borgen dat de afstudeeropdracht betrekking heeft op een voor de beroepsgroep relevant thema. De in het kader van de stage verworven competenties verantwoordt de student in een reflectieverslag dat in het digitale portfolio wordt opgenomen. Het reflectieverslag, oftewel de competentieontwikkeling van de student, komt aan bod in de mondelinge presentatie aan het eind van de afstudeeropdracht. Het panel heeft van de opleiding vernomen dat voor het schrijven van reflectieverslagen over het ontwikkelstadium van de competenties en de studievoortgang richtlijnen zijn opgesteld. De student krijgt dan per reflectiemoment specifieke reflectievragen voorgelegd waarop ten minste antwoord moet worden geven. Voorts heeft het panel vernomen dat de zogeheten portfoliocoach toezicht zal houden op de wijze waarop aan de gestelde reflectievragen wordt gedaan en of de antwoorden van het voldoende reflectieniveau getuigen. De portfoliocoach wordt geselecteerd op basis van ervaring in dergelijke begeleidingsprocessen binnen het vakgebied en wordt geïnstrueerd. Verder valt te melden dat de LOI momenteel hogeschoolbreed bezig is met de ontwikkeling van een module Studievaardigheden waarin ook aandacht wordt besteed aan het leren reflecteren. Facet 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Voldoende Criteria: - Het beoogde programma, het didactisch concept, de werkvormen en de wijze van toetsing weerspiegelen de te bereiken eindkwalificaties van de opleiding. - De te bereiken eindkwalificaties zijn aantoonbaar vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het beoogde programma. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De ontwikkeling van de nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie is de taak van de projectleider, die werkt onder verantwoordelijkheid van de businessunit-manager. Deze stelt gezamenlijk met inhoudelijke deskundigen op basis van het beroepsprofiel het leerplan op voor de opleiding en de leerplannen voor de afzonderlijke modules. Per module worden leerdoelen geformuleerd, afgeleid van de eindkwalificaties. Deze zijn in de Onderwijs- en Examenregeling beschreven in de vorm van competenties conform het opgestelde Beroeps- en opleidingsprofiel HBO Logistiek en Economie (2007). De leerdoelen, het lesmateriaal en de examens worden ontwikkeld aan de hand van de Dublin-descriptoren en de generieke kernkwalificaties voor het hbo-bachelorniveau van de Commissie Franssen. De LOI Hogeschool hanteert instructiedocumenten voor auteurs en beoordelaars. Daarin worden de beide niveauaanduidingen toegelicht en is tevens een stramien opgenomen voor het leerplan van een module (vergelijk 1.2). Het panel heeft gesproken met docenten en auteurs en stelt vast dat zij gebruik maken van instructiedocumenten van de LOI. NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt) 21/49

22 De opleiding verantwoordt in verschillende matrices per thema en per module het niveau dat wordt nagestreefd. Deze weergave vindt het panel reëel. Ten behoeve van de visitatie heeft het panel uitwerkingen van het programma (drie algemene modules van thema 1 en de leerplannen van de logistieke modules uit dit thema alsmede de leerplannen van de modules uit thema s 2 tot en met 7) bestudeerd. Het panel liep aan tegen het feit dat de modules die op de visitatiedatum wel zijn uitgewerkt, en voor het panel ter inzage waren, niet de twee specifieke modules van Logistiek en Economie betreffen: Inleiding Logistiek en Logistieke ICT. Onder andere dit leidde tot het verzoek om aanvullend materiaal. Op basis van het aanvullende materiaal constateert het panel dat zaken, waar zij in eerste instantie tegenaan liep, in tweede instantie helder zijn geworden. Documenten waaruit dat is gebleken, zijn: Plan van aanpak ontwikkeltraject HBO Logistiek en Economie, Uitwerking naar programma HBO Logistiek en Economie, Praktijk- integratieopdracht 1 de tandpasta-case en Instructie praktijkopdrachten. Uit het plan van aanpak blijkt dat de opleiding na de visitatie een programmaleiding heeft aangesteld voor HBO Logistiek en Economie, bestaande uit drie personen waarvan één ook betrokken was bij het opstellen van het beroeps- en opleidingsprofiel HBO Logistiek en Economie. Het panel is verheugd te vernemen dat deze persoon deel uitmaakt van het huidige ontwikkelteam. Het plan van aanpak beschrijft verder het proces waarmee de vertaling van het beroepsprofiel naar het opleidingsprogramma wordt gewaarborgd. Daarbij heeft een verdere vertaling van het beroeps- en opleidingsprofiel naar het programma plaatsgevonden in het document Uitwerking naar programma HBO Logistiek en Economie. Het panel beoordeelt deze uitwerking positief. Hieruit blijkt bijvoorbeeld op welke wijze, de in het profiel beschreven, actualiteiten aan bod komen in het programma en hoe bepaalde onderwerpen (zoals MES en Lean) in het programma terugkomen. Het panel verneemt dat de Uitwerking naar programma HBO Logistiek en Economie als instructiedocument zal worden gehanteerd door de projectleiding, programmaleiding en het ontwikkelteam van HBO Logistiek en Economie. De programmaleiding die is aangesteld, waarvan een persoon ook betrokken is geweest bij het opstellen van het beroepsprofiel, bewaakt de inhoudelijke samenhang van het programma. Een beschrijving van de taken van de programmaleiding en een beschrijving van het proces, waarmee de juiste uitvoering van het programma is geborgd, zijn in het plan van aanpak opgenomen. De LOI Hogeschool stelt zich ten doel individueel (hoger) onderwijs te verzorgen dat onafhankelijk van tijd, plaats en tempo plaatsvindt: afstandsonderwijs op maat. Voor de opleiding HBO Logistiek en Economie is er sprake van interactief studeren met behulp van een digitale leeromgeving. De digitale leeromgeving wordt gebruikt voor het insturen van opdrachten, het communiceren met docenten, met de LOI en eventueel met studiegenoten, voor de mediatheek en voor inzicht in de studievoortgang. Binnen de digitale leeromgeving stelt de LOI voor de opleidingen kennistests en kennistrainers beschikbaar. De kennistests bevatten vragen op basis waarvan de al aanwezige kennis van studenten wordt gemeten. Op basis daarvan krijgen zij een advies over studieonderdelen die minder of geen bestudering meer vragen. De tests zijn niet absolverend. Met behulp van de kennistrainer kunnen studenten tijdens het studietraject hun kennisniveau testen. Zij kunnen daarbij zelf aangeven hoe vaak en hoeveel vragen 22/49 NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt)

23 ze per toegezonden willen krijgen en van welk niveau. Deze vragen hebben een diagnostische functie ten aanzien van het bereikte kennisniveau. De ontwikkeling en invoering van deze tests lopen bij nieuwe opleidingen gelijk op met de ontwikkeling van het curriculummateriaal. Het onderwijs binnen de LOI Hogeschool is sterk gericht op innovatie, onder andere door toepassing van informatietechnologische ontwikkelingen die individueel studeren mogelijk maken. Binnen het concept van afstandsleren is sprake van een grote variëteit aan leeractiviteiten, leeromgevingen en keuzemogelijkheden voor de student. De lesstof is leerstof en docent tegelijk. Voor de opleiding HBO Logistiek en Economie wordt de leerstof aangeboden via de opeenvolgende en/of de concentrische methode (de leerstof komt telkens opnieuw aan de orde, steeds uitgebreider en moeilijker). Het studiemateriaal bestaat voornamelijk uit schriftelijk materiaal dat speciaal is ontwikkeld voor afstandsonderwijs. De didactische rol van de docent is voor een groot deel verwerkt in het studiemateriaal en in de vormgeving ervan. In het studiemateriaal zijn parate kennisvragen en oefenopgaven opgenomen. Daarnaast kan de student opgaven insturen die door docenten worden gecorrigeerd en becommentarieerd. De in de programma-uitwerking beschreven werkvormen vindt het panel passend bij het didactische concept van afstandsonderwijs. Het panel heeft de modulemappen met modules uit de propedeuse (met uitzondering van de logistieke modules) bestudeerd en de modules Bedrijfskunde die als uitgangspunt dienen voor thema 2 van HBO Logistiek en Economie. Het panel constateert dat deze volgens een vast stramien zijn vormgegeven. Deze beschrijvingen zijn goed uitgewerkt, waarbij een duidelijke structuur en opzet zichtbaar is. Expliciet wordt gerefereerd aan leerdoelen. Voor de borging van de kwaliteit van de toetsing heeft de LOI Hogeschool uitvoerige en gedegen procedures opgesteld, zowel voor het opstellen als het beoordelen van toetsen. Zo wordt voor het corrigeren van open vragen gewerkt met een standaarduitwerking. Waar dit niet mogelijk is, is er een correctierichtlijn. De LOI heeft drie examencommissies, die in de loop van 2007 worden geïntegreerd tot één commissie. De hbo-opleidingen worden per september 2007 daarin ondergebracht. Alle modules worden afzonderlijk getoetst door in het lesmateriaal opgenomen oefen- en inzendopgaven en door een afsluitend examen. Voor elke module worden twee examenmomenten per jaar geboden. Het panel heeft toetsen voor de algemene modules ingezien en vindt deze adequaat en van voldoende niveau. Er zijn nog geen specifieke HBO Logistiek en Economie toetsen beschikbaar en ter inzage, zodat het panel over het niveau en de adequaatheid hiervan geen oordeel kan geven. Voor de opleiding HBO Logistiek en Economie geldt dat de student in de toetsing de relatie moet kunnen aantonen tussen enerzijds de bedrijfskundige en logistieke gerichte vakkennis, de toepassing van deze kennis in specifieke, veelal afwijkende of zelfs onbekende situaties en anderzijds de persoon die in dergelijke situaties bewust moet denken, handelen en keuzes moet maken. Dit sluit aan op de praktijk-intergratieopdracht aan het eind van elk thema. Daarin ligt de nadruk op het probleemoplossende vermogen en de oordeelsvorming al dan niet op (on)volledige informatie. De uitkomsten van opdrachten neemt de student op in zijn portfolio. De modules (in een thema) worden schriftelijk getentamineerd. NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt) 23/49

24 Tussentijds worden daarnaast twee ESLog-examens afgenomen door de Stichting Logistieke Examens om de voorgaande kennis integraal te toetsen, het tentamen Material Management wordt na thema 5 afgenomen en Integrated Logistics Management na thema 6. Deze tentamens leiden ook tot de titel European Senior Logistician (zie 1.1). Het afstuderen omvat een opdracht op de stage-/werkplek van de student dat resulteert in een scriptie en wordt afgesloten in een mondeling examen waarin de scriptie en de inhoud van het portfolio aan de orde komen. In de afstudeeropdracht ligt de nadruk op het integreren van kennis uit de verschillende vakgebieden. Doel van deze fase is dat de student aantoont over de benodigde kennis te beschikken en hierover helder en duidelijk kan communiceren, zowel schriftelijk als mondeling. In het mondeling examen worden de scriptie en het portfolio besproken/verdedigd tegenover de begeleidende docenten van het afstuderen en het portfolio (coach). Facet 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Voldoende Criterium: - Het beoogde programma is inhoudelijk samenhangend. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Het programma is opgebouwd uit zeven thema s, een stage en een afstudeeropdracht. Zoals alle opleidingen van de LOI Hogeschool bestaat de opleiding Logistiek en Economie uit een propedeuse en een hoofdfase. Thema 1 omvat de propedeuse (60 EC). De andere zes thema s (ieder 20 of 22 EC), de stage (30 EC) en de afstudeeropdracht (20 EC) omvatten de hoofdfase. Uitgangspunt voor het ontwikkelen van materiaal is dat de modules een concentrische opbouw moeten hebben. Thema 1 bevat basismodules gericht op kennisverwerving binnen de vakgebieden (zie 2.1) en in de hoofdfase wordt de eerder verworven kennis uitgebreid en toegepast in zogeheten vakoverstijgende thema s, ontleend aan organisatievraagstukken. De modules gaan gedurende de studie steeds dieper op de inhoud in en vragen om meer integratie van de opgedane kennis. De samenhang tussen theorie en praktijk wordt in het studiemateriaal bevorderd door het opnemen van de aan de beroepspraktijk ontleende praktijk-integratieopdrachten die aan het eind van ieder thema plaatsvinden. Voorts heeft de afstudeeropdracht een multidisciplinair karakter en is deze gericht op het aanbrengen van samenhang tussen de theoretische kennis en de beroepspraktijk. Facet 2.4 Studielast Voldoende Criterium: - Het beoogde programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. 24/49 NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt)

25 Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De LOI Hogeschool biedt tempo-onafhankelijk onderwijs aan. Een opleiding geeft een advies over de volgorde waarin vakken bestudeerd moeten worden, maar de student is vrij om zijn persoonlijke leerroute uit te stippelen en sneller dan gepland door het studiemateriaal te gaan. Zo kan een student een studieverkorting door de efficiencyfactor en het concurrencyprincipe realiseren. Doordat de student 52 weken per jaar kan studeren wordt efficiency-winst geboekt. Het concurrency-principe leidt tot een versnelde doorloop van het programma wanneer een student beschikt over een relevante werkplek. De opleiding HBO Logistiek en Economie kent een opzet van drie jaar. Daarbij zijn zowel de tijdwinst via het concurrency-beginsel als de efficiency-factor van afstandsonderwijs van toepassing. De LOI verwacht op basis van de ervaring met andere opleidingen binnen het domein business administration dat studenten van de opleiding HBO Logistiek en Economie veelal over een relevante werkplek zullen beschikken (zie 2.1). Deze kan de student dan inbrengen als stageplek. Niet-werkende studenten kunnen de competenties die bij het werkplekleren aan bod komen verwerven binnen de stage, maar vooral ook via de praktijk-integratieopdrachten en de afstudeeropdracht. Eventuele studiebelemmeringen worden gesignaleerd via vragen of klachten die via docenten of het Customer Contact Centre (callcentre) binnenkomen. De binnenkomende signalen worden besproken waarop vervolgens verbetertrajecten worden ingezet, zie 5.2. In het portfolio neemt de student zijn studieplanning op. Door middel van een interactieve I-coach, onderdeel van de digitale leeromgeving, kan de student invoeren wanneer hij welke stappen wil zetten. De I-coach stuurt de student bericht wanneer deze actie moet ondernemen of een actie heeft nagelaten. Tevens wordt de studievoortgang in de digitale leeromgeving weergegeven. Voor het samenstellen van een portfolio en voor de afstudeeropdracht zijn gedetailleerde handleidingen geschreven. De schriftelijke instructies zijn, aldus het panel goed. In het portfolio neemt de student de uitwerkingen van de praktijk-intergratieopdrachten op. Per praktijk-integratieopdracht reflecteert de student op de belangrijkste competenties die centraal staan binnen de opdracht. Gedurende de opleiding schrijft de student per competentie gemiddeld drie reflectieverslagen om zo de ontwikkeling aan te kunnen tonen. Voor het schrijven reflectieverslagen zijn richtlijnen opgesteld (zie 2.1). Facet 2.5 Instroom Voldoende Criterium: - Het beoogde programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten: vwo, havo, middenkaderopleiding of specialistenopleiding (WEB) of daarmee vergelijkbare kwalificaties, blijkend uit toelatingsonderzoek. NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt) 25/49

26 Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Studenten kunnen zich op elk gewenst moment inschrijven voor de opleiding. Om te worden toegelaten tot de opleiding moeten studenten in het bezit zijn van een diploma havo, vwo of mbo-4. Als de student 21 jaar of ouder is en niet voldoet aan deze eisen kan hij een toelatingstoets doen. De beoordeling van de toelating ligt bij de Toetsingscommissie die bestaat uit (externe) deskundigen. Hiermee voldoet de opleiding aan de wettelijk vastgestelde toelatingseisen. Het is mogelijk om op basis van diploma s of elders opgedane kennis en ervaring (via werkgeversverklaringen) bepaalde vrijstellingen aan te vragen. Deze aanvragen worden beoordeeld door de Toetsingscommissie. Ze maakt daarbij gebruik van een lijst met standaardvrijstellingen die ze elk half jaar checkt. Als een (voor-)opleiding niet op de standaardlijst voorkomt, wordt het verzoek naar een externe deskundige voor de opleiding HBO Logistiek en Economie gestuurd die advies uitbrengt aan de Toetsingscommissie. De opleiding geeft aan dat belangstellenden voor deze opleiding vooral mensen zullen zijn met praktijkervaring in het logistieke veld, al dan niet in het bezit van een mbodiploma, naast de starters met een mbo-, havo- of vwo-diploma die nog geen werkervaring hebben. Tevens behoren mensen met een afgeronde hbo-opleiding, zoals HEAO, ICT of een lerarenopleiding die het logistieke werkveld willen instromen tot de doelgroep. Het panel constateert echter dat het programma eist dat studenten op een bepaald moment over een geschikte stage-/werkplek beschikken voor het verwerven van bepaalde competenties (zie 2.1). Dat dient in de voorlichting naar aspirant-studenten ook helder te zijn. Facet 2.6 Duur Voldaan Criterium: - De opleiding voldoet aan formele eisen m.b.t. de omvang van het curriculum: hbo-bachelor: 240 studiepunten. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Het programma van de opleiding gaat uit van een duur van drie jaar en kent een omvang van 240 European Credits (EC). De duur van het programma in EC blijkt uit de programmabeschrijving welke is opgenomen in de Onderwijs en Examenregeling Opleiding HBO Logistiek en Economie. Hierin zijn studiepunten verdeeld over zeven thema s, de stage en het afstuderen. 26/49 NQA - visitatie LOI Hogeschool; toets nieuwe opleiding HBO Logistiek en Economie (dt)

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006 LOI Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Opleiding: HBO Toegepaste Psychologie, bachelor; Variant: deeltijd. Visitatiedata: 24 januari 2006 en 1 september 2006

LOI Hogeschool. Opleiding: HBO Toegepaste Psychologie, bachelor; Variant: deeltijd. Visitatiedata: 24 januari 2006 en 1 september 2006 LOI Hogeschool Opleiding: HBO Toegepaste Psychologie, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 24 januari 2006 en 1 september 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, februari 2007 Inhoud 2/57

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. HBO Bedrijfskunde Bachelor LOI Hogeschool

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. HBO Bedrijfskunde Bachelor LOI Hogeschool ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van HBO Bedrijfskunde Bachelor LOI Hogeschool aan het NVAO Toetsingskader Nieuwe Opleidingen De visitatie vond plaats op 28 september en 7 oktober

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Visitatiedatum: 25 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleidingen een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleidingen een nadere toelichting te krijgen. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014 ,mmo r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO Bouwkunde, bachelor. Visitatiedatum: 23 november 2005

LOI Hogeschool. HBO Bouwkunde, bachelor. Visitatiedatum: 23 november 2005 LOI Hogeschool Opleiding: Variant: HBO Bouwkunde, bachelor deeltijd Visitatiedatum: 23 november 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, maart 2006 2 NQA visitatie LOI Hogeschool, opleiding HBO Bouwkunde,

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Commerciële Economie, hbo-bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality

Nadere informatie

B Logistiek en Economie LOI Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 30 oktober 2012

B Logistiek en Economie LOI Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 30 oktober 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Logistiek en Economie LOI Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 30 oktober 2012 Utrecht januari 2013 www.aequi.nl

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management in Zorg, hbo-bachelor Locatie: Nijmegen Croho: 34538 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Besluit. Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

hbo-bachelor Security Management LOI Hogeschool 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

hbo-bachelor Security Management LOI Hogeschool 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding hbo-bachelor Security Management LOI Hogeschool 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze panel 6 2.2 Opbouw paneladvies

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 88 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 304 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties

Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties 1 Inleiding In haar procedure van de accreditatie van bestaande opleidingen heeft de NAO een belangrijke plaats ingeruimd

Nadere informatie

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Management, Economie & Recht HBO-bachelor Croho: 34435 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 maart 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2009 2/55

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Hogeschool HBO Nederland

Hogeschool HBO Nederland Hogeschool HBO Nederland Opleiding: Variant: Locaties: Management, Economie & Recht; voltijd hbo-bachelor; Amsterdam, Arnhem, Breda, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Weert en Zwolle Visitatiedatum: 2 november

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: HBO-Rechten, bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 8 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool NVAO, 3 maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 5 3 Beoordelingskader 6 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Master of Business Administration LOI University

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Master of Business Administration LOI University ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van Master of Business Administration LOI University aan het NVAO Toetsingskader Nieuwe Opleidingen De visitatie vond plaats op 28 september 2005

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: instellingen voor hoger onderwijs Voorlichting Datum: 12 juni 2003 Kenmerk: WO/BS-2003/24136-I Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Ondernemerschap van de Stichting Hoger Onderwijs Da Vinei datum 30 juni

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Opleiding: Luchtvaarttechnologie, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 5 en 6 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Tilburg

AVANS Hogeschool, Tilburg AVANS Hogeschool, Tilburg Opleiding: Technische Bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Varianten: Civiele Techniek voltijd en duaal Visitatiedata: 29 en 30 september 2004 NQA (Netherlands Quality Agency) 2 NQA visitatie Avans Hogeschool vestiging

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Delft

Hogeschool INHOLLAND, Delft Hogeschool INHOLLAND, Delft Opleiding: Plattelandsvernieuwing, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 20 en 21 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus 2005 2 NQA - visitatie Hogeschool

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 4 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Opleiding: Management in de Zorg, hbo bachelor; Croho: 34538 Variant: deeltijd Visitatiedatum: vrijdag 13 april 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2007 2/57 NQA

Nadere informatie

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE 28-03-2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Betreft: Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Breda

Avans Hogeschool, Breda Avans Hogeschool, Breda Opleiding: Management in de Zorg; hbo-bachelor Varianten: deeltijd Croho: 34538 Visitatiedatum: 26 september 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007 2/55 NQA

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleidingen: Accountancy en Bedrijfseconomie, hbo-bachelor; Varianten: Accountancy voltijd/deeltijd/duaal Bedrijfseconomie voltijd Visitatiedatum: 27 juni 2006 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Opleiding: hbo-master Dovenstudies/ Leraar Nederlandse Gebarentaal Croho: 44104 Variant: deeltijd Visitatiedatum: 18 december 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde & Overheidsmanagement hbo-bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34464 Visitatiedatum: 25 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool

Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool aan het NVAO Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs De visitatie vond

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Commerciële Economie, bachelor (incl. specialisatieprogramma SportMarketing & Management) Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 16 mei

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 5 februari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2007

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Management Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/duaal Visitatiedatum: 24 september 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor; Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 27 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Visitatiedatum: 16 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd. Visitatiedatum: 4 juni 2007

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd. Visitatiedatum: 4 juni 2007 Hogeschool Rotterdam Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 4 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007 2/54 NQA - visitatie

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg 5 Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Master Special Educational Needs, bestaande uit 4 opleidingen: - de opleiding leraar speciaal onderwijs algemeen (LSO dt); - de opleiding leraar speciaal

Nadere informatie

Hogeschool Diedenoort, Wageningen. Visitatiedata: 17 en 18 mei 2004

Hogeschool Diedenoort, Wageningen. Visitatiedata: 17 en 18 mei 2004 Hogeschool Diedenoort, Wageningen Opleiding: Facility Management Visitatiedata: 17 en 18 mei 2004 2 NQA ( Netherlands Quality Agency) Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen 5 1.1 Voorwoord 7 1.2 Inleiding 8 1.3

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: Integrale Veiligheid, hbo-bachelor Croho: 39201 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 3 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hbo bachelor Facility Management LOI Hogeschool. Croho-registratienummer: 34500

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hbo bachelor Facility Management LOI Hogeschool. Croho-registratienummer: 34500 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hbo bachelor Facility Management LOI Hogeschool Croho-registratienummer: 34500 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 14 september 2010

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

Fontys Hogescholen. Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven

Fontys Hogescholen. Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven Fontys Hogescholen Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven Visitatiedatum: 8 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie