NIEUWSBRIEF. Juni 2013 Jaargang 17 Nr. 55. In gesprek met Gerlof Bouma over de ontwikkeling van Engelsma Wijnia Autogroep. Lees verder op pagina 9.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Juni 2013 Jaargang 17 Nr. 55. In gesprek met Gerlof Bouma over de ontwikkeling van Engelsma Wijnia Autogroep. Lees verder op pagina 9."

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF Juni 2013 Jaargang 17 Nr. 55 In gesprek met Gerlof Bouma over de ontwikkeling van Engelsma Wijnia Autogroep. Lees verder op pagina 9.

2 Inhoud Voorwoord 2 Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer 3 Voorwoord Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer Hoe hoog is uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet? Sociaal akkoord over arbeidsmarkt 4 De personeelslening als arbeidsvoorwaarde TIPS 7 Hoogte kinderalimentatie hangt af van uw zorg Interview: Continue schakelen voor extra vermogen Beste Relatie, In deze editie leest u de laatste ontwikkelingen op gebied van pensioen. Door tegenvallende beleggingsresultaten en de alsmaar stijgende levensverwachting kan uw pensioen-bv in zwaar weer terechtkomen. Hierdoor bestaat de kans dat wanneer u met pensioen gaat uw pensioen-bv, wegens ontoereikend vermogen, de toegezegde pensioenverplichtingen niet kan nakomen. In dit artikel leest u over de mogelijkheid om zonder fiscale gevolgen eenmalig op de pensioeningangsdatum een vermindering toe te passen op de pensioenaanspraken, ook wel afstempelen genoemd. Daarnaast informeren wij u over de hoogte van de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet voor de DGA. Ook gaan wij in op de personeelslening; een aantrekkelijk instrument om een goed functionerende werknemer aan u te binden. Verder zetten wij de hoofdpunten van het sociaal akkoord voor u op een rij. Ten slotte vertellen wij over de aanpassingen in de 30%-regeling die van toepassing zijn op werkgevers die expats in dienst hebben en over de nieuwe richtlijnen van kinderalimentatie. Door tegenvallende beleggingsresultaten en de alsmaar stijgende levensverwachting kan uw pensioen-bv in zwaar weer terechtkomen. Hierdoor bestaat de kans dat wanneer u met pensioen gaat uw pensioen-bv, wegens ontoereikend vermogen, de toegezegde pensioenverplichtingen niet kan nakomen. Vanaf dit jaar is het mogelijk om zonder fiscale gevolgen eenmalig op de pensioeningangsdatum een vermindering toe te passen op de pensioenaanspraken, ook wel afstempelen genoemd. Harold Steunebrink en Sietse Buursma, Leeuwarden Colofon De Omnyacc nieuwsbrief is een informatieblad voor alle relaties van Omnyacc, die vier keer per jaar wordt verstuurd. Daarnaast ontvangt u ook de eindejaarstips. In deze nieuwsbrief leest u alles over de actuele financiële, fiscale en juridische vraagstukken. Redactie: Omnyacc federatie, Nienke Oudkerk Ontwerp: Indrukwekkend, Heiloo Drukwerk: Indrukwekkend, Heiloo Fotografie: Eric van der Eijk Voor informatie: Website: In deze nieuwsbrief spreken wij verder met Gerlof Bouma van Engelsma Wijnia Autogroep. Dit bedrijf verkoopt diverse automerken vanuit twee vestigingen in Leeuwarden en Burgum en houdt zich verder bezig met reparatie, schadeherstel, leasing, financieringen en verzekeringen. In deze complete organisatie worden vanaf 1 juni van dit jaar vier merken verkocht, namelijk Opel, Chevrolet, Nissan en Hyundai. Als één van de grootste autobedrijven in Friesland weten zij zich al vele jaren op rij te scharen in het rijtje van topverkopers in Nederland. Echter siert bescheidenheid deze ondernemer. Door een sterke focus op zijn merken, het belang van zijn medewerkers toe te kennen en actief in de markt te opereren kunnen zij dit succes voortzetten. Op bladzijde 9 leest u meer over zijn passie voor auto s en ook de moeilijke tijd die de branche doormaakt. Veel leesplezier toegewenst. Omnyacc Federatie De voorwaarden zijn streng. Zo is afstempelen pas mogelijk bij een lage dekkingsgraad en een onderdekking veroorzaakt door (reële) ondernemings- en/of beleggingsverliezen. Dekkingsgraad van 75% of lager Er moet op de pensioeningangsdatum sprake zijn van een dekkingsgraad van 75% of lager (onderdekking). Deze dekkingsgraad wordt berekend door het totaal aan activa te delen door het totaal aan passiva (exclusief het eigen vermogen). Voor de pensioenverplichting geldt de fiscale waarde. Stel het aan u toegezegde pensioen bedraagt per jaar. De activa van uw pensioen-bv bedragen De passiva bestaan uit een pensioenverplichting van en aan crediteuren. De dekkingsgraad bedraagt nu 60% ( / x 100%). Voldoet u aan alle voorwaarden, dan mag u op de pensioeningangsdatum de pensioenaanspraken van uw bv eenmalig verminderen met 40%. De fiscale waarde van uw pensioenverplichting bedraagt dan Uw aangepaste pensioen is in dat geval Onderdekking door ondernemings- en/of beleggingsverliezen De onderdekking moet zijn veroorzaakt door (reële) ondernemings- en/of beleggingsverliezen. Hiervan is in ieder geval geen sprake als u in de zeven kalenderjaren voorafgaand aan uw pensioeningangsdatum bijvoorbeeld een dividenduitkering heeft ontvangen van de bv of als er aandelenkapitaal in die jaren is terugbetaald. Wel kan dan de waarde van de activa worden verhoogd met de terugbetaling of de uitkering vermeerderd met samengestelde interest. Is door deze correctie de dekkingsgraad toch niet hoger dan 75%, dan is afstempelen nog steeds mogelijk. Vennootschapsbelasting voor de pensioen-bv Door de afstempeling/vermindering van de pensioenaanspraken valt er een deel vrij. Dat vrijgevallen deel hoort tot de belastbare winst en uw pensioen-bv moet hierover vennootschapsbelasting betalen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de verkrijgingsprijs van uw aanmerkelijk belang in de bv. Schriftelijk akkoord Alle betrokken partijen, waaronder uzelf en mogelijk ook uw partner als pensioengerechtigde, het bestuur, de werkgever en de betrokken aandeelhouders moeten schriftelijk akkoord zijn met de vermindering van de pensioenaanspraken. Het is verstandig vooraf een verzoek in te dienen bij de belastinginspecteur om na te gaan of is voldaan aan alle voorwaarden. Vermindering als uw pensioenuitkeringen al zijn ingegaan Ontvangt u op 1 januari 2013 al pensioenuitkeringen vanuit uw pensioen-bv, dan mag u toch gebruikmaken van de mogelijkheid tot afstempelen. Uiteraard moet wel aan alle voorwaarden worden voldaan. Bovendien is deze mogelijkheid tijdelijk, namelijk tot en met 31 december Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 3

3 Hoe hoog is uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet? Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit betekent dat u de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) zelf betaalt. Dat gebeurt door inhouding van de bijdrage op uw nettoloon. Deze bijdrage kent een maximumbedrag per jaar. Heeft u meerdere eigen bv s waar u werkzaamheden voor verricht, dan is bij iedere bv de bijdrage verschuldigd. Hierdoor kunt u boven het maximumbedrag uitkomen. Dat wil echter niet zeggen dat u ook te veel betaalt. U kunt hier namelijk tussentijds zelf iets aan doen. Anders mag u erop vertrouwen dat de Belastingdienst de te veel ingehouden bijdrage netjes aan u terugbetaalt. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw Bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dan betaalt u dit jaar een lage bijdrage van 5,65% over een maximumbijdrageloon van De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw kan dus niet meer bedragen dan (5,65% x ). Heeft u meerdere bv s, dan bent u bij iedere bv in dienstbetrekking en moet u ook over het loon bij iedere bv de bijdrage Zvw betalen. De totale bijdrage kan hierdoor hoger worden dan het maximumbedrag van (2013). Bijdrage loopt op bij meerdere bv s Stel u bent als dga in dienst bij drie bv s. Hoofdpunten sociaal akkoord Het sociaal akkoord bevat de volgende hoofdpunten: Vanaf 2016 wordt de WW geleidelijk aan verkort naar twee jaar. Werkgevers en werknemers kunnen in de CAO aanvullende WW afspreken. De WW-premies gaan vanaf 1 januari 2014 structureel met 1,3 miljard omhoog. De kantonrechter wordt vanaf 2016 de route voor ontslag na een arbeidsconflict. Per bv ontvangt u aan loon. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over dit loon bedraagt 5,65% x = U betaalt dus (3 x 1.695) aan bijdrage Zvw en dat is meer dan het maximumbedrag van U kunt dit voorkomen door gebruik te maken van de doorbetaaldloonregeling. Doorbetaaldloonregeling De doorbetaaldloonregeling houdt kort gezegd in dat slechts één bv (inhoudingsplichtige) de loonbetalingen verricht namens alle andere bv s. Uw andere bv s betalen dan geen loon meer aan u uit. Uitgaande van het voorbeeld ontvangt u dan van één bv aan loon. Die bv kan dan ook rekening houden met het maximumbijdrageloon van , zodat uw bijdrage Zvw dus ook niet meer is dan Belastingdienst betaalt teveel terug Maakt u geen gebruik van de doorbetaaldloonregeling, dan is er geen nood aan de man, want de Belastingdienst betaalt dan het te veel betaalde bedrag aan bijdrage Zvw aan u terug. Uitgaande van het voorbeeld zou dit betekenen dat u in het derde kwartaal van 2014 een teruggaaf ontvangt van ( ). In de meeste gevallen werkt de Belastingdienst zelfs al met voorschotten in het jaar zelf. U kunt de Belastingdienst ook zelf vragen om een voorschot als er te veel inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt ingehouden. De door de Belastingdienst verstrekte voorschotten worden na afloop van het jaar verrekend met de definitieve teruggaaf. Sociaal akkoord over arbeidsmarkt Kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben donderdag 11 april jl. een akkoord gesloten over nieuwe plannen rondom de arbeidsmarkt. Door dit akkoord gaan de voorgenomen extra bezuinigingen voor volgend jaar van 4,3 miljard niet door, mits de economie tijdig en voldoende aantrekt. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de voor 2014 geplande extra werkgeversheffing over lonen boven de voorlopig wordt geschrapt. De UWV-route wordt bewandeld voor ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Het maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentage voor een pensioenvoorziening wordt per 2015 met 0,4% verlaagd. Bovendien vervalt de fiscale facilitering van pensioen boven een pensioengevend loon van per jaar. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben tot 1 juni de tijd om hierop aanvullingen of alternatieven te bedenken. Verder wordt het verplichte quotum voor arbeidsgehandicapten geschrapt, krijgen flexwerkers sneller een vast contract en komt er na twee jaar dienstverband een zogeheten transitievergoeding voor ontslagen werknemers. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de nieuwe kabinetsplannen. De personeelslening als arbeidsvoorwaarde Rentevoordeel Als u geld uitleent aan uw werknemer en deze betaalt minder rente over de lening dan bij een kredietverlener, dan heeft uw werknemer een rentevoordeel. In het algemeen geldt dat het rentevoordeel van een geldlening die u aan de werknemer verstrekt, belast is en tot het loon wordt gerekend. Het maakt daarbij wel verschil of u als werkgever gebruikmaakt van de oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting of van de werkkostenregeling. Personeelslening voor de eigen woning Dit is voor beide regimes niet het geval als uw werknemer de lening gebruikt voor het kopen, onderhouden of verbeteren van een eigen woning. Het rentevoordeel is dan onbelast, mits er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo moet uw werknemer onder meer schriftelijk aan u verklaren dat hij de lening in de inkomstenbelasting als een eigenwoningschuld aangeeft. U als werkgever moet deze verklaring in de loonadministratie bewaren. In de aangifte loonheffingen geeft u aan dat er sprake is van een onbelast rentevoordeel. Aankoop belastingvrije zaken Van een onbelast rentevoordeel is ook sprake als uw werknemer de lening gebruikt voor het kopen van belastingvrije zaken, bijvoorbeeld een (elektrische) fiets onder de fietsenregeling. Ook het rentevoordeel van een aan het werk gerelateerde studielening van de werknemer kan onder de oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen onbelast blijven. Personeelslening voor andere doeleinden Voor andere renteloze of laagrentende personeelsleningen is het rentevoordeel in het algemeen wel belast. Gebruikt u de oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen, dan hanteert de Belastingdienst de regel van de nominale normrente (in 2013 is die 3%). Is de lening renteloos, dan bedraagt het belaste rentevoordeel dus 3%. Bij een laagrentende personeelslening vermindert Marlon Vis, Hoorn Als werkgever heeft u een aantrekkelijk instrument tot uw beschikking om een goed functionerende werknemer aan u te binden: de personeelslening. U mag uw werknemer een lening verstrekken, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis, tegen geen of een lage rente. Het mes snijdt aan twee kanten, want uw werknemer profiteert hier uiteraard ook van. U moet dan wel een aantal fiscale regels in acht nemen. u het te belasten rentevoordeel met een eventuele eigen bijdrage van uw werknemer. Het belaste rentevoordeel kunt u eenvoudig uitrekenen door het geleende bedrag te vermenigvuldigen met het verschil tussen de normrente en de rente die u daadwerkelijk aan uw werknemer in rekening brengt. Het bedrag dat uit deze berekening komt, kunt u aan het einde van het kalenderjaar aan het loon van de desbetreffende werknemer toerekenen. Personeelslening en de werkkostenregeling De werkkostenregeling kent het systeem van de normrente niet. Hier is de regel dat het rentevoordeel is belast tegen de waarde in het economisch verkeer. U kunt de waarde bepalen door de rente van verschillende banken te vergelijken. Uiteraard kunt u als werkgever altijd beslissen om het belaste rentevoordeel in de vrije ruimte van de werkkostenregeling te laten vallen. 4 Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 5

4 Veranderingen in de 30%-regeling Veel werkgevers die expats in dienst hebben, kiezen voor de praktische 30%-regeling van de Belastingdienst. Dit jaar zijn er enkele punten aangepast in de regeling. Extraterritoriale kosten Uitgezonden en ingekomen werknemers krijgen vaak een vergoeding van hun werkgever voor de extraterritoriale kosten. Met de 30%-regeling mag u als werkgever, zonder nader bewijs, maximaal 30% van het loon, inclusief de vergoeding voor de extraterritoriale kosten, onbelast uitkeren aan de uitgezonden of ingekomen werknemer. Kiest u niet voor de 30%-regeling, dan moet u alle vergoedingen voor extraterritoriale kosten aannemelijk maken en verantwoorden in uw loonadministratie. Inkomensnorm Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling is dat de ingekomen werknemer (de werknemer die naar Nederland komt) een specifieke deskundigheid moet bezitten. Voor het aantonen daarvan geldt een inkomensnorm die ieder jaar wordt geïndexeerd. De inkomensnorm voor 2013 is als volgt: Voor werknemers die jonger dan 30 jaar zijn en een mastertitel hebben: exclusief de onbelaste vergoeding; Voor overige werknemers: exclusief de onbelaste vergoeding. In 2013 is dat anders: de 30%-regeling eindigt in ieder geval op de laatste dag van het loontijdvak na het loontijdvak waarin de laatste werkdag valt. Stel dat de laatste werkdag van uw werknemer 15 april is. Bij een loontijdvak van een maand mag u de 30%-regeling toepassen tot en met 31 mei Ruimere definitie ingekomen werknemer Sinds 1 januari 2012 geldt er een kilometergrens. Dit houdt in dat de 30%-regeling voor ingekomen werknemers alleen nog geldt als de werknemer in de 24 maanden voor zijn eerste werkdag in Nederland langer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde. Deze beperking geldt (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012) niet voor de werknemer die in Nederland heeft gewerkt en na een verblijf in het buitenland weer in Nederland is komen werken. Voorwaarde is wel dat de eerste werkperiode in Nederland maximaal acht jaar geleden is begonnen. Ook moet deze werknemer dan wel vóór die eerste werkperiode in Nederland op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens hebben gewoond. 1. Extra voordeel giftenaftrek met één jaar verlengd U kunt als ondernemer of als particulier één jaar langer (tot en met 2017) profiteren van een extra belastingvoordeel wanneer u schenkt aan culturele instellingen. Als particulier mag u voor de inkomstenbelasting 25% meer aftrekken dan wat u geeft aan een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het extra belastingvoordeel kan zo oplopen tot maximaal 650. Als ondernemer mag u voor de vennootschapsbelasting de aftrek van uw gift met 50% verhogen. Voor uw bedrijf kan dit extra voordeel oplopen tot maximaal 625. Let op Wanneer u periodiek schenkt, geeft de verlenging u tot en met 2017 de gelegenheid maximaal te profiteren van de aftrek van periodieke giften. Deze aftrek is gebonden aan een termijn van ten minste vijf jaar. 2. Belastingdienst gestart met stamrechtproject De Belastingdienst gaat strenger toezicht houden op recentelijk opgerichte (zuivere) stamrecht-bv s en al langer bestaande bv s met een stamrechtgerechtigde dga tussen de 60 en 65 jaar. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat een bv bij het ingaan van het stamrecht te weinig vermogen heeft om aan de uitkeringsverplichting te voldoen. Tegenvallende beleggingsresultaten kunnen een oorzaak zijn, maar ook in het verleden gedane dividenduitkeringen en verstrekte leningen aan de dga. Kan de bv niet aan haar uitkeringsverplichtingen voldoen, dan kan de Belastingdienst dit zien als afkoop. Het gevolg is direct belasting betalen over de waarde van het stamrecht vermeerderd met mogelijk revisierente. Om dit te voorkomen, geeft de Belastingdienst extra voorlichting over de voor- en nadelen van een stamrecht-bv en wordt er strenger gecontroleerd op stamrecht- en leningsovereenkomsten. Ook de ontwikkeling van de vermogenspositie van de stamrecht-bv zal scherper in de gaten worden gehouden. TIPS 4. Reken de nieuwe alimentatiebedragen uit! Jaarlijks worden de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast. Wanneer u reeds een beschikking heeft en de rechter heeft het bedrag aan maandelijkse alimentatie al vastgesteld, dan kunt u met behulp van deze gegevens op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen berekenen hoeveel dit bedrag stijgt voor Ga daarvoor naar Jos de Lange, Zwaagdijk en Heemstede Let op Werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen hoeven niet aan een inkomensnorm te voldoen. Aanpassing einddatum De datum waarop de 30%-regeling van uw werknemer uiterlijk eindigt, staat in de beschikking die u van de Belastingdienst krijgt. Gaat de werknemer echter eerder bij u uit dienst, dan eindigde de regeling in 2012 in ieder geval op de laatste werkdag. Tip: Voor werknemers met de doctorstitel (gepromoveerden) die binnen een jaar na hun promotie voor u in Nederland gaan werken, geldt onder voorwaarden een uitzondering op de regels van ingekomen werknemer. Informeer ernaar bij uw Omnyacc adviseur. 3. Onwetende erfgenamen gevrijwaard van schulden alle belastingplichtigen Een erfgenaam die na het zuiver aanvaarden van een nalatenschap met een onverwachte schuld uit de erfenis wordt geconfronteerd, krijgt straks de mogelijkheid om een machtiging te vragen aan de kantonrechter om alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Voor deze extra bescherming aan onwetende erfgenamen moet de wet nog wel worden aangepast. Bij beneficiair aanvaarden worden de schulden van de erflater gewoon betaald uit de opbrengst van de erfenis. Als deze opbrengst niet groot genoeg is, vervallen de overgebleven schulden. Uw privévermogen blijft dan buiten schot. 5. Registratieplicht voor de actieve dga Vanaf 1 juli 2012 geldt er niet alleen voor alle uitzendbureaus een registratieplicht bij de Kamer van Koophandel, maar ook voor alle andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Zo vallen bijvoorbeeld ook detacheerders en payrollbedrijven onder de registratieplicht. Maar wist u dat die plicht ook voor u geldt als u zich als dga laat uitlenen via uw bv aan derden? Twijfelt u of u zich moet registreren in het Handelsregister, neem dan contact op met de Kamer van Koophandel. Zo voorkomt u problemen achteraf en een mogelijk forse boete bij controle van de Inspectie Petra Winter, Den Helder SZW. 6 Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 7

5 Hoogte kinderalimentatie hangt af van uw zorg Continue schakelen voor extra vermogen Ouders die uit elkaar gaan, zijn wettelijk verplicht om bij te dragen in de opvoeding en verzorging van de kinderen. Voor het berekenen van kinderalimentatie gelden vanaf 1 april jl. nieuwe richt- lijnen. De belangrijkste verandering is de invoering van een draagkrachttabel. Ouders die gaan scheiden, hoeven minder kinderalimentatie te betalen naarmate zij meer voor de kinderen zorgen. In de oude regels voor het berekenen van kinderalimentatie werd door de rechter uitgegaan van traditionele gezinnen, bestaande uit zorgende moeders en werkende vaders. Tegenwoordig hebben vaak beide ouders zowel werk- als zorgtaken. Met het nieuwe rekenmodel hoeven rechters niet meer te kijken naar alle kosten die ouders maken, maar kunnen ze aan de hand van het netto besteedbare inkomen van beide ouders voor en na de scheiding bepalen wat iedere ouder gaat betalen. Let op De nieuwe richtlijnen gelden voor kinderalimentaties die na 1 april worden vastgesteld of gewijzigd. Voor ouders die nu al kinderalimentatie ontvangen of betalen, verandert er dus niets. De nieuwe regels rondom de berekening van de kinderalimentatie moeten een einde maken aan de eindeloze discussies over wat de kinderen kosten en wat de onderhoudsplichtige ouder kan missen. Ouders met een omgangsregeling hoeven onder de nieuwe regels minder alimentatie te betalen naarmate ze meer voor hun kinderen zorgen. Rechters kunnen nu gebruikmaken van een draagkrachttabel. Aan de hand van die tabel kan de rechter op basis van het inkomen berekenen hoeveel een ouder aan alimentatie kan betalen. Kindgebonden budget Met ingang van 1 januari 2013 wordt bij de vaststelling van de alimentatie rekening gehouden met het kindgebonden budget (een inkomensafhankelijke overheidsbijdrage die de verzorgende ouder onder voorwaarden naast de kinderbijslag ontvangt). Dat kan tot gevolg hebben dat een van de ouders minder alimentatie hoeft te betalen. Berekening Het nieuwe rekenmodel ziet er als volgt uit. In de behoeftetabel wordt het totale gezinsinkomen opgezocht vóór de scheiding. Met deze tabel wordt bepaald hoeveel geld normaal gesproken aan de kinderen besteed zou moeten worden. Wat de afzonderlijke ouders na de scheiding maximaal kunnen bijdragen in de kosten, berekent de rechter door ieders nettoinkomen op te zoeken in de nieuwe draagkrachttabel. Zorgkorting De alimentatiebetalende ouder met een omgangsregeling kan in aanmerking komen voor een zorgkorting van 15 tot maximaal 35%. Hij of zij betaalt dan immers op de dagen dat de kinderen bij hem of haar zijn, al een deel van de verzorging in natura. Aanvaardbaarheidstoets Wanneer u als alimentatie-betalende ouder het bedrag te hoog vindt, moet u aan de rechter kunnen aantonen waarom u de alimentatie te hoog vindt. De rechter zal uw argumenten streng beoordelen aan de hand van de aanvaardbaarheidstoets. Gerlof Bouma (50) is groot geworden met Engelsma & Wijnia (EW) en heeft vanaf zijn kinderjaren het bedrijf zien groeien. In 1998 volgt hij zijn vader op als directeur eigenaar samen met de heer Sepp. De holding heeft 2 verkoopvestigingen in Leeuwarden (Engelsma Wijnia en Jupiter) en Burgum (Bouma & Sepp), een tweetal schadebedrijven (Autoschade Friesland), een financierings- en verzekeringstak (EW Finance) en een universele leasemaatschappij (ABS Autolease). Engelsma & Wijnia is dealer van de merken Opel, Chevrolet en Nissan. Per 1 juni komt daar Hyundai bij. Dagelijks houden ruim 60 werknemers zich hiermee bezig. Sinds 1956 is Engelsma & Wijnia actief in de regio Friesland. Eerst in Franeker met het Engelse automerk Austin en later zijn ze overgeschakeld naar het Duitse Opel in Leeuwarden. In bijna 60 jaar is deze organisatie uitgegroeid tot een dealer van formaat. Mede door het commerciële inzicht en de focus op hun merken heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een begrip in de regio. Gerlof weet de juiste mensen bij de juiste merken te zetten. Zo is het bedrijf door zowel Opel als Chevrolet al eens onderscheiden. Ondanks dat de merken tegenwoordig ontzettend belangrijk zijn, komen hier ook mensen binnen omdat ze graag zaken doen met Engelsma & Wijnia. 8 Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 9

6 André de Jong, vennoot RA Omnyacc Leeuwarden Gerlof Bouma is een gedreven ondernemer met passie voor zijn bedrijf en product. De kracht van Gerlof is zijn commerciële vaardigheid en het verzamelen van de juiste mensen om zich heen. Omnyacc levert een samengesteld team dat voldoet aan de wensen van Gerlof. De inhoudelijke kennis van de specifieke automotive systemen en de klik die er bestaat met de controller maakten dat Dirk van der Bij als controlerend accountant fungeert bij Engelsma Wijnia. Regelmatig sparren Gerlof en ik over strategie en beleid, do s en don ts, maar ook zijn persoonlijke situatie. Inmiddels fungeert Omnyacc als one-stop-shop bij EW. Naast de controle en het samenstellen van de jaarstukken behartigen wij de fiscale belangen en bieden wij een HRMpakket in combinatie met de salarisadministratie. Ook ziekteverzuim(verzekering) en ARBO wordt door Omnyacc verzorgd. Bovendien brengen wij het inkomen bij arbeidsongeschiktheid, pensionering en overlijden in kaart en passen dit aan waar nodig. Ik ben altijd al aan de zaak verbonden geweest. Wij hebben jaren boven de zaak gewoond. Mijn vader was boekhouder op het moment dat de heren Engelsma en Wijnia eigenaar waren. Toen de heer Wijnia het aandeel van Engelsma overnam heeft hij mijn vader gevraagd om directeur te worden. In 1986 werd vader naast directeur ook eigenaar. Samen met de heer Sepp heeft hij het bedrijf van de heer Wijnia overgenomen. Voor mij was de overstap naar het bedrijf daarna snel gemaakt. In al die jaren is er aardig wat veranderd. Bij de start van de organisatie waren er nog geen showrooms, er was plaats voor enkele auto s in een ruimte. Men ging langs de deuren met folders of op afspraak bij de mensen thuis. Wijnia heeft het huidige pand gebouwd toen in 1979 de showroom in opmars kwam. Tegenwoordig kijken veel klanten eerst op internet. Ze hebben hun keuze van tevoren al gemaakt. Vroeger kreeg je juist de uitleg over de auto in de showroom. Niet alleen het shopgedrag is veranderd, maar ook de perceptie op autorijden. Een auto dat was het! De huidige generatie kijkt heel anders naar een auto. Het is niet meer de heilige koe van vroeger, maar zij zien het nu als mobiliteit. Nieuw logo We hebben vorig jaar ons logo veranderd naar EW Autogroep. Dit is een proces wat je zorgvuldig moet oppakken, zodat de verschillende merken zich nog steeds aan jou verbonden voelen. Tijdens de lancering van Hyundai wordt het moment aangegrepen om deze naamswijziging officieel door te voeren. Gerlof is zelf niet naar Hyundai toegegaan, maar door hen benaderd. Dat heeft te maken met je prestaties. Een importeur kan dit per regio bekijken. In de markt hebben wij altijd boven onze targets gepresteerd. Dit heeft denk ik te maken met onze bekendheid in het gebied en door actief de markt te benaderen. Het punt is dan wel dat het bij je moet passen. Ik ben door meerdere merken benaderd, maar het moet bij je eigen visie passen, het gevoel moet er zijn en nog belangrijker, er moet een stuk progressie in zitten. Als we een merk gaan verkopen denken we erover na hoe zij er over vijf jaar voorstaan. Zo zijn we continue aan de slag, zonder de focus op ieder merk te verliezen! Invloed overheid immens Van 1993 tot vorig jaar heeft EW het wagenpark ( auto s) voor Politie Fryslân verzorgd, inclusief boten en motoren. EW deed alles van levering tot opbouw van politievoertuigen. Door een Europese aanbesteding en door de komst van de Nationale Politie zijn we ze vorig jaar kwijtgeraakt. Als grote klanten wegvallen moet je maar zien of je die weer opvult. Je mag best weten dat in de hoogtijd hier vier tot vijf mensen zich daar fulltime mee bezig hebben gehouden. Dit moet ook; pak je dit niet professioneel aan dan ben je zo n klant zomaar kwijt. De overheid heeft veel invloed op de autobranche. Zo bestaat er bijtelling voor de zakelijke rijder, is de BPM veranderd naar CO2 tax, etc. Voor ons is het heel bepalend wat voor auto op de markt wordt gebracht. Dan kan het nog zo n mooie en goede auto zijn, maar als hij in de 20 of 25% bijtelling valt is er veel minder interesse. Mensen komen nu binnen en vragen direct welke auto in de 14% bijtelling zit. Opel zit nog iets lastiger in deze markt. Nu stimuleert de overheid wel elektrische auto s. De elektrische Opel Ampera is naast een prachtige auto ook een echte aanrader door de afschrijvingsmogelijkheden, subsidies en 0% bijtelling. Door deze auto komen zakelijke klanten in onze showroom en kunnen we ze gelijk de andere auto s laten zien. Hyundai is druk bezig met ontwikkelingen op het gebied van waterstof en biedt daarnaast meerdere auto s in de 14% bijtelling. Daarom is het goed dat wij deze keuze straks ook kunnen aanbieden. Omzet verhogen Ondanks de huidige economische crisis probeert EW waar mogelijk extra omzet te genereren. Dit doen zij niet alleen door met hun bedrijfsonderdelen, zoals schadeherstel, de huidige klanten zo goed mogelijk te bedienen. EW houdt zich ook actief bezig met de sponsoring van het basketbalteam Aris en voetbalclub sc Cambuur. Dit geeft een boost aan onze naamsbekendheid. Nu kunnen wij onze relaties uitnodigen in het stadion, krijgen wij extra naamsbekendheid onder een groot publiek en promoten wij nieuwe auto s in samenwerking met de spelers. Zeker nu Cambuur kampioen is geworden en volgend jaar in de Eredivisie speelt. Ook is het zo dat klanten bij ons binnen komen omdat we Cambuur sponsoren, daar zijn ze toch gevoelig voor. Ook op het gebied van acties en evenementen probeert EW zichzelf extra onder de aandacht te brengen. Onlangs is de Adam Store, een winkel voor de nieuwe auto van Opel, geopend. Deze winkel in het centrum van Leeuwarden geeft veel exposure aan de Adam. De Adam kan van stuurwiel tot hemelbekleding helemaal worden samengesteld. Iedere Adam is uniek. Je kunt de auto krijgen zoals je hem hebben wilt! Klik is het allerbelangrijkste Vorig jaar is EW klant geworden bij Omnyacc. Ondanks deze relatief korte periode is de samenwerking intensief te noemen. We zochten een toegankelijke accountant dichter in de buurt. Zo zijn we gesprekken aangegaan en kregen een goed en persoonlijk gevoel bij Omnyacc. Nu hebben we bewust gekozen voor een wat kleiner kantoor. Daarnaast was de fiscale afdeling voor ons van belang en het feit dat we alles; jaarrekening, fiscaal advies, salarisadministratie, HRM- en pensioenadvies onder één dak hebben. Zo kunnen we sneller schakelen. Wij kunnen niet alles zelf, daarom is het erg fijn om een partij te hebben die meer doet! De factor succes Het succes maken wij met elkaar. Ik probeer dan ook iedereen op de goede plek en het merk te zetten waar zijn of haar hart ligt. Als je gelooft in het product, voelt de consument dat. Het is dan ook een ieders verdienste dat wij zijn uitgeroepen tot de beste Chevrolet dealer 2012 van Nederland. In mindere tijden is het belangrijk om te blijven schakelen. Soms moet je dan ook impopulaire beslissingen maken en dat is niet makkelijk in een familiebedrijf. De economische crisis duurt langer dan we verwacht hadden, maar dat hoort ook bij het ondernemerschap. Ik ben er overigens van overtuigd dat we met elkaar sterker uit deze strijd komen. Zodra de markt weer aantrekt, zijn we er klaar voor! Samen met Omnyacc! 10 Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 11

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 NIEUWSBRIEF Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 In gesprek met René Balvers van Ingenieursburo Balvers over zijn geliefde vak, innovatie en de weerstand die dat oproept. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. NIEUWSBRIEF Maart 2013 Jaargang 17 Nr. 54 In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord 2 Hoe nu verder met de levensloopregeling?

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF Augustus Jaargang 19 Nr. 60 In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Pas op met de onzakelijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF November 2014 Jaargang 19 Nr. 61 Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Vereenvoudigingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand NIEUWSBRIEF Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46 Bloembollenveld - Breezand Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus 3 Tips 4 Hoe werkt de (onbelaste) vaste kostenvergoeding

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

bulletin Fors aantal ingrepen arbeidsmarkt

bulletin Fors aantal ingrepen arbeidsmarkt WEA Nieuwsbrief juli 2013 nummer 3 Bedrijfspand minder waard Pagina 2 Echtscheiding en hypotheek pagina 3 Subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop pagina 8 Fors aantal ingrepen arbeidsmarkt Op 11 april

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Augustus 2010 Jaargang 13 Nr. 44. Omnyacc Nieuwsbrief 1. Vondelpark Amsterdam

NIEUWSBRIEF. Augustus 2010 Jaargang 13 Nr. 44. Omnyacc Nieuwsbrief 1. Vondelpark Amsterdam NIEUWSBRIEF Augustus 2010 Jaargang 13 Nr. 44 Vondelpark Amsterdam Omnyacc Nieuwsbrief 1 Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Ex-echtgenoten niet aansprakelijk voor elkaars belastingschulden Hoe gaat de fiscus

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2015 4 Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 Nieuwsbrief maart 2015 Voor u ligt de Lentink De Jonge nieuwsbrief van maart 2015. Met nieuws en feitjes over o.a. de auto, personeel en belastingwijzigingen. Onderstaande berichten zullen nader toegelicht

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

Reesultaat. Interview. De belangrij kste arbeidsmarkthervormingen op een rij!

Reesultaat. Interview. De belangrij kste arbeidsmarkthervormingen op een rij! Reesultaat is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reesultaat. Interview. Iedere onderneming is uniek, dat geeft een uitdaging om iedere klant optimaal

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2013 3 Flexwerkers: betalen per oproep 4 Haal een zakelijke auto tijdig naar privé 6 Voor het Goede Doel 10 Help: mijn eigen bijdrage

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

Wijziging vakantiedagenregeling: wat verandert er precies?

Wijziging vakantiedagenregeling: wat verandert er precies? SEPTEMBER 2011 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS SRA TIPS RSW INFO JULI 2012 werkgever FLEXIBELE WERKTIJDEN NA OUDERSCHAPSVERLOF Een baan in combinatie met de zorg voor jonge kinderen blijft soms ook na het ouderschapsverlof moeilijk. Sinds kort kan

Nadere informatie

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 Amersfoort, mei 2010 Hoewel aan de inhoud van deze brochure uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke onvolledigheid

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie