Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten"

Transcriptie

1 Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten September 2005 Leen Bas, Veerle Campens, Dirk Van Gijseghem Afdeling Monitoring en Studie (AM&S) Administratie Land- en Tuinbouw (ALT) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Leuvenseplein Brussel

2 Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten Samenvatting... 3 Inleiding De Toeslagrechten en de bedrijfstoeslag Het ontstaan van Toeslagrechten en Bedrijfstoeslag De Uitbetalingwaarde van toeslagrechten De Verkoopwaarde van toeslagrechten Net Present Value (NPV) De vergelijking met andere verhandelbare rechten De mening van landbouwers en makelaars Invloed van de waarde van toeslagrechten op andere prijzen en waarden Melkquotumprijs De grondprijs De Nationale Reserve Het begrip Bijdragers aan de nationale reserve Gebruikers van de nationale reserve Evenwichten Afhoudingspercentages Afhoudingspercentages bij handel De verwachte handel Factoren die van belang zijn bij de toekomstige handel in toeslagrechten zijn: Wat doen de andere lidstaten Argumenten pro en contra Voorstellen voor afhoudingspercentages bij verhandeling van de bedrijfstoeslag Conclusie Bijlage I: Woordenlijst, literatuurlijst en lijst met tabellen en figuren 2

3 Samenvatting De Mid Term Review van 2003 was een grote stap in de heroriëntering van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) van een markt- en prijsondersteunende beleid naar een inkomensbeleid. Een belangrijk kenmerk van deze laatste hervorming is de ontkoppeling van steun en productie en zo het ontstaan van toeslagrechten. Vanaf 2006 zal het vrije marktprincipe gaan spelen bij de overdracht van toeslagrechten. De lidstaat kan hierbij een afhoudingspercentage vaststellen bij elke overdracht van toeslagrechten: bij verkoop van TR zonder grond max. 30%; bij verkoop van TR met grond max. 10%; bij verkoop van TR met volledig bedrijf max. 5%; Deze afhoudingen komen terecht in de nationale reserve, die op zijn beurt kan dienen om aan startende landbouwers toeslagrechten te verkopen. In opdracht van ABKL werd in deze studie onderzocht of dergelijke percentages moeten ingevoerd worden en wat dan een billijk percentage zal zijn. In de studie wordt in het eerste gedeelte algemeen ingegaan op de situering van de toeslagrechten, de uitbetalingwaarde en de verkoopwaarde ervan en de vergelijking met andere verhandelbare rechten. Vervolgens wordt de Nationale reserve geanalyseerd naar de mogelijke bijdragers en gebruikers van de reserve. Vooraleer over te gaan tot voorstellen voor afhoudingspercentages wordt eerst geschetst wat de mogelijke handel in toeslagrechten kan voorstellen, welke factoren hierin meespelen en wat de voorlopige beslissingen zijn in naburige lidstaten. Ten slotte worden er voorstellen gedaan onder de vorm van een vijftal scenario s waar de verschillende mogelijkheden van wel, niet of gedeeltelijk invoeren van afhoudingspercentages bij verhandeling van toeslagrechten voorgesteld worden. Deze scenario s worden vergeleken op basis van hun voor- en nadelen en hoe ze scoren op vlak van de beleidscriteria van effectiviteit, efficiëntie, haalbaarheid en continuïteit. Conclusie uit deze voorstellen is dat het scenario van niet -invoering van afhoudingspercentages het beste scoort op vlak van effectiviteit, efficiëntie en de afweging van voor- en nadelen. Deze keuze ligt ook het meest in de lijn van de huidige liberaliseringstrend en de vernieuwde rol van de overheid. Niet te vergeten binnen dit scenario is dat de overheid wel degelijk zijn rol van transparante informatieverstrekker moet spelen, zodat er op de vrije markt op een juiste manier kan ingespeeld worden op komende veranderingen. 3

4 Inleiding Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is sinds zijn ontstaan in de jaren zestig aan heel wat veranderingen onderhevig geweest. De laatste hervorming is die van juni 2003, de Mid Term Review. Deze hervorming was een laatste stap in de heroriëntering van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) dat gestart is als een markt- en prijsondersteunende beleid en geëvolueerd naar een inkomensbeleid. Het voornaamste kenmerk van deze laatste hervorming is de ontkoppeling van steun en productie. Als gevolg van deze ontkoppeling zijn toeslagrechten ontstaan die in België vanaf 2006 verhandeld kunnen worden op de vrije markt. Binnen de opzet van het nieuwe systeem van de bedrijfstoeslag heeft de lidstaat de mogelijkheid om een nationale reserve op te bouwen. Dit gebeurt enerzijds door een vast percentage van maximaal 3% in te houden op de referentiebedragen. De nationale reserve kan daarna nog worden aangevuld door een bepaald percentage af te houden bij de verdeling van toeslagrechten en nogmaals een percentage bij de verhandeling van toeslagrechten. Vooraleer Vlaanderen een beslissing neemt over een eventueel af te houden percentage bij verhandeling, werd op vraag van ABKL met dit onderzoek naar de argumenten voor en tegen verschillende mogelijke afhoudingspercentages gestart. Is het wel nodig dat Vlaanderen bepaalde afhoudingspercentages toepast? Zo ja, wat zijn hiervoor billijke percentages? In dit document worden eerst de toeslagrechten gesitueerd met hun jaarlijkse uitbetalingswaarde en hun mogelijke marktwaarde bij verkoop. Daarna wordt een analyse gemaakt van de te verwachte grootte van de Nationale Reserve. Wie zal deze reserve aanvullen en wie zal er beroep op doen. Tenslotte worden de diverse afhoudingspercentages bij de te verwachtten handel beargumenteerd naar hun voor- en nadelen voor de betrokkenen. Deze onderbouw moet een verantwoorde keuze en overleg met andere betrokkenen toelaten voor de verdere Vlaamse beslissing over de vastlegging van de afhoudingspercentages bij verhandeling van toeslagrechten. 4

5 1 De Toeslagrechten en de bedrijfstoeslag 1.1 Het ontstaan van Toeslagrechten en Bedrijfstoeslag De invoering van de bedrijfstoeslag betekent een verdere stap richting afbouw prijssteun en directe gekoppelde inkomenssteun. De totale bedrijfstoeslag die de landbouwers ontvangen is gebaseerd op een referentiebedrag dat de betrokken betalingen aan hen in de referentieperiode 2000 tot en met 2002 omvat. Per hectare referentieareaal wordt één toeslagrecht toegekend. Door het referentiebedrag te delen door het referentieareaal, wordt de waarde van elk toeslagrecht, toegekend aan één landbouwbedrijf, berekend. De bedrijfstoeslag is de som van de toeslagrechten en komt dus overeen met een referentiebedrag dat is opgebouwd door in de referentieperiode rechtstreekse steun te ontvangen voor landbouwgrond of dieren die vanaf 2005 ontkoppeld worden. Er zijn drie verschillende soorten toeslagrechten (TR): Gewone toeslagrechten (GTR) Dit zijn toeslagrechten gebaseerd op de referentieoppervlakte akkerbouw- en voedergewassen en op de referentieaantallen runderen en schapen. Deze toeslagrechten zijn verbonden aan een oppervlakte subsidiabele grond. De rechten worden uitgedrukt in een bedrag per hectare dat geactiveerd kan worden door de subsidiabele hectaren in gebruik te nemen. Bij de initiële verdeling van de toeslagrechten, hebben alle TR voor een bepaalde eigenaar eenzelfde waarde. Later, bij verhandeling vanaf 2006, kunnen per bedrijf de waarden van de toeslagrechten verschillen. Speciale toeslagrechten (STR) Wanneer er geen grond is of als het referentieareaal kleiner is dan het referentiebedrag gedeeld door 5000 (d.i. de maximale waarde van een speciaal toeslagrecht), is er niet voldoende grond om het toeslagrecht aan te verbinden waardoor dit een speciaal toeslagrecht wordt. Het bijzondere aan speciale toeslagrechten is dat deze benut kunnen worden zonder daarvoor subsidiabele grond in gebruik te hebben. Een voorwaarde voor het gebruik is dat de landbouwer ten minste de helft van het gemiddelde aantal grootvee-eenheden (GVE s) moet aanhouden van het aantal dat hij in de referentieperiode had. Speciale toeslagrechten kunnen ook gewone toeslagrechten worden wanneer ze geactiveerd worden met een oppervlakte subsidiabele grond. Vanaf dat moment blijven ze steeds gewone toeslagrechten. Braakleggingstoeslagrechten (BTR) De hectaren die in de referentieperiode verplicht braak lagen in het kader van de EUbraakverplichting, komen in aanmerking voor het verkrijgen van braakleggingstoeslagrechten (geen vrijwillige braak, omdat die wordt opgenomen in de berekening van de gewone toeslagrechten). Deze toeslagrechten zijn verbonden aan een oppervlakte subsidiabele grond, de rechten worden uitgedrukt in een bedrag per hectare dat geactiveerd kan worden door de subsidiabele hectaren braak te leggen. De bedrijfstoeslag is de optelsom van de geactiveerde toeslagrechten (GTR, STR, BTR) van een bedrijf. Dit bedrag is dus gebaseerd op de premies ontvangen in de referentieperiode en afhankelijk van de jaarlijkse aanvraag. Daarbij is de bedrijfstoeslag onderhevig aan kortingen als gevolg van het Nationale plafond, lineaire afhoudingspercentages, de modulatie, de financiële discipline en een eventueel afhoudingspercentage bij handel. 5

6 Figuur 1: Overgang naar de bedrijfstoeslag Diverse Produktspecifieke Premies Eén Gewone TR Bedrijfstoeslag Speciale TR Braak TR Nog gekoppelde premies: Zaaizaad Zoogkoeien Slachtpremie kalveren Melkpremie Tabak (vanaf 2006 volledig ontkoppeld) Gedroogde voedergewassen Hieronder worden een aantal bedragen weergegeven van de Belgische of Vlaamse enveloppen voor de verschillende rechten en premies in 2005 en Naast de reeds gekende bedragen worden de voorlopig geschatte waarden weergegeven in Italic. Tabel 1: De Vlaamse en Belgische enveloppes voor 2005 en Bepaling Budget (in duizend Euro) Belgisch Vlaams Bedrijfstoeslag Voorlopige ( ) ( ) toeslagrechten Definitieve Toeslagrechten (eind 2005) ( ) 1 Enveloppe: Gekoppelde Zoogkoeien premies Slachtpremie kalveren Steun zaaizaad (lijnzaad+spelt) Enveloppe: Totale enveloppe ontkoppelde melkpremie en à extra betalingen ontkoppelde tabakspremie Totale enveloppe De Uitbetalingwaarde van toeslagrechten 1 ruwe schatting op basis van stand van zaken in maart 2005 en het aantal niet aangevraagde toeslagrechten 2 melkpremie + extra betalingen in 2004: 23,134 miljoen in Vlaanderen + 15,381 miljoen in Wallonië. In 2005: +- 78,3 miljoen in België 3 schatting omdat 60% van de melkpremies Vlaams waren 4 schatting op basis van het feit dat 92 % van het tabaksareaal in Vlaanderen ligt 6

7 Met de uitbetalingwaarde van toeslagrechten wordt bedoeld het bedrag of dividend dat jaarlijks uitbetaald word aan de houder van het recht. De waarde van toeslagrechten wordt vastgelegd per hectare. Afhankelijk van de goedgekeurde aanvraag worden deze toeslagrechten jaarlijks uitbetaald aan het desbetreffende bedrijf. In december 2005, na de mogelijkheid tot correctie van de berekeningsprocedure, ligt de definitieve waarde van ieder toeslagrecht vast. Deze waarde kan nog stijgen met de toevoeging van de melkpremie in Mogelijks stijgt de waarde nog meer door de hervorming van het suikerregime. Hier is het echter nog niet duidelijk of er nieuwe TR worden gevormd, of dat de bestaande TR worden geupgraded. De melkpremie wordt dan immers ontkoppeld en het referentiebedrag dat overeenkomt met de melkpremie, wordt verdeeld over de bestaande toeslagrechten. Daarmee verandert dus niet het aantal, maar wel de waarde van de toeslagrechten. In de weinige gevallen dat een melkveehouder nog geen toeslagrechten had (omdat hij bvb. geen slachtpremie ontving), zal hij speciale toeslagrechten krijgen. De waarde van het toeslagrecht kan ook nog verminderen met het lineaire afhoudingspercentage, de modulatie, de financiële discipline en de afhouding bij verhandeling. Het Nationale plafond Om te zorgen dat de totale som van toeslagrechten niet hoger is dan de nationale enveloppe worden bij een overschrijding alle toeslagrechten lineair verminderd. Het afhoudingspercentage zal bepaald worden wanneer de totale som van bedrijfstoeslagen gekend is, namelijk op het einde van Lineair afhoudingspercentage Iedere lidstaat mag een maximale lineaire afhouding doen van 3% op de referentiebedragen, dit voor het opvullen van de Nationale Reserve. Dit percentage zal vastliggen voor de verhandeling van toeslagrechten start. Dit zal bepaald worden wanneer eveneens de aanvragen van 2005 voor de nationale reserve gekend zijn, dus einde van Bijkomend lineair afhoudingspercentage Indien de lineaire afhouding niet voldoende blijkt voor het opvullen van de Nationale Reserve, mag iedere lidstaat nog een bijkomende lineaire afhouding doen van alle toeslagrechten. Dit zal eveneens eind 2005 beslist worden. Modulatie: Jaarlijks wordt er een bepaald percentage van de rechtstreekse inkomenssteun van grote bedrijven overgedragen naar het plattelandsbeleid, dit gebeurt onder vorm van een percentage per jaar op de bedrijfstoeslag en op de nog gekoppelde premies. Deze bedraagt 3% in 2005, 4% in 2006, en 5% vanaf 2007 tot 2012, de eerste euro is vrijgesteld. De financiële discipline: Om te vermijden dat het algemene landbouwbudget overschreden wordt kan vanaf 2007 jaarlijks een bijkomende korting opgelegd worden. Afhoudingspercentage bij handel: Bij de verhandeling (vanaf 2006) van toeslagrechten kan de lidstaat een bepaald percentage afhouden van de waarde van het toeslagrecht, of het gelijkwaardige bedrag in aantal toeslagrechten uitgedrukt. Deze afhouding wordt toegewezen aan de nationale reserve. Bij verkoop aan landbouwers die met een landbouwactiviteit beginnen of bij feitelijke of verwachte vererving van toeslagrechten wordt geen afhouding toegepast. 7

8 Figuur 2: Van voorlopig toeslagrecht naar de finale jaarlijkse uitbetalingwaarde van een toeslagrecht Voorlopige Toeslagrechten Definitieve Toeslagrechten Lineair en Extra Afhoudings% Modulatie Financiële discipline Afhoudings% bij handel Naar NR Naar pijler II Vermindering budget Naar NR Jaarlijkse Uitbetalingwaarde Toeslagrecht 1.3 De Verkoopwaarde van toeslagrechten De verkoopwaarde van toeslagrechten zal uiteindelijk bepaald worden door de landbouwers onderling. De prijs van het toeslagrecht dat zal verkocht/verhuurd worden, wordt bepaald door vraag en aanbod. De verkoopwaarde van het toeslagrecht kan dalen met het eventueel door de overheid ingestelde afhoudingspercentage op verhandeling van toeslagrechten. De overdracht of verkoop van toeslagrechten kan enkel aan een andere landbouwer uit dezelfde lidstaat (tenzij bij vererving), in België kan dit enkel binnen eenzelfde regio. Bij verkoop kan de overdracht met of zonder grond gebeuren, bij verhuur is de overdracht enkel mogelijk met grond. Om nu reeds een inschatting te maken van de mogelijke waarde van toeslagrechten bij verhandeling bestaan er verschillende mogelijkheden. Volgende mogelijkheden worden hierna kort besproken: (1) waardebepaling via de Net Present Value-methode, (2) waardebepaling aan de hand van interviews met sectorspecialisten, (3) waardebepaling aan de hand van de prijs die voor andere soorten rechten in de landbouw wordt betaald. Het ligt voor de hand om voor het bepalen van de waarde van deze toeslagrechten de prijsvorming te bestuderen van andere soorten rechten die de laatste jaren in de landbouwsector werden geïntroduceerd. Echter, toeslagrechten verschillen met andere rechten in de landbouw doordat aan de houder van een toeslagrecht geen exclusief recht toegekend wordt om iets te produceren. Daarom zijn toeslagrechten het best vergelijkbaar met een puur financieel instrument zoals obligaties of kasbons. Dit rechtvaardigt meteen waarom hier ook de waarde van een toeslagrecht zal bepaald worden door middel van de Net Present Value. Deze vergelijking gaat echter niet helemaal op gezien de looptijd 8

9 niet vast ligt en de voorwaarde van agrarisch grondgebruik geldt. Dit recht heeft buiten de landbouw dus geen enkele waarde. De waardebepaling van de toeslagrechten zal ook van vele psychologische factoren afhangen gezien de specificiteit van de landbouwsector, het vernieuwende van dit soort rechten in deze sector en de steeds aanwezige maar zeker niet gewilde perceptie van onzekerheid over het voortbestaan van deze toeslagrechten en de hoogte van de waarde ervan. Deze factoren kunnen best in kaart gebracht worden door te rade te gaan bij de verschillende sectorspecialisten Net Present Value (NPV) Een algemeen aanvaarde manier om de huidige waarde van een toekomstige stroom van inkomsten te berekenen is de Net Present Value. De NPV is gebaseerd op de prijs voor cash flow stromen op de financiële markt, met andere woorden wat zou je geld opbrengen indien belegd op de financiële markt. Een voorwaarde voor investering in een activiteit of in ons geval in de aankoop van TR is dat de opbrengst uit die investering of TR hoger is dan de NPV die behaald kan worden op de financiële markt. De formule is als volgt: NPV met: T = t= 1 TRt (1 + r) t NPV Net Present Value T looptijd in jaren t periode TR toeslagrecht r discontovoet: De looptijd, T, kan variëren van 1 tot oneindig. Aangezien de huidige MTR hervormingen lopen tot 2012, zou men kunnen stellen dat T = 7 stellen. Daarentegen gaan er meer stemmen op dat er in 2009 reeds een tweede hervorming zou komen, wat zou kunnen betekenen dat T = 4. Langer dan 20 jaar wordt er nooit genomen, men verwacht immers dat over een twintigtal jaren het toeslagrechtensysteem helemaal is afgebouwd. De discontovoet, r, kan per bedrijf verschillen, vaak wordt de rentevoet genomen, behorende bij het alternatief van het geld te sparen op de bank. r kan geschat worden op 3 of 4%, maar kan ook oplopen tot 5%. Een rekenvoorbeeld: Een toeslagrecht met een jaarlijkse waarde van 1000 wordt verkocht in De looptijd is onzeker en is afhankelijk van wanneer er een volgende hervorming van het landbouwbeleid voorzien is. T kan dus 4 of 7 jaar zijn, de discontovoet kan 4 of 5% zijn. De berekeningen gebeurden via een standaard Excel-formule voor NPV, de resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. Tabel 2: rekenvoorbeelden voor de Net Present Value met verschillende looptijd en discontovoet TR T r NPV Situatie A ,05 Situatie B ,90 Situatie C ,37 Situatie D ,95 9

10 Zoals verwacht is de looptijd van het toeslagrecht en de gehanteerde discontovoet bepalend in de waardeberekening. Hoe hoger de gehanteerde discontovoet, hoe lager de prijs. Daarentegen hoe langer de looptijd, hoe hoger de prijs De vergelijking met andere verhandelbare rechten Melkquotum: Een melkquotum is ook een verhandelbaar recht, het geeft recht op de verkoop van een bepaalde hoeveelheid melk. Verschilpunt is dat het melkquotum nodig is voor de productie of de ontwikkeling van het bedrijf, waar dit voor toeslagrechten niet geldt. Melkquotum is een recht om te produceren en te verkopen terwijl een toeslagrecht een recht is op inkomsten. De waarde van melkquota bij verkoop lag in 2003 rond 10x de jaarlijkse waarde omdat er voor de melkquota een stabiliteit verwacht werd tot Nieuwe hervormingen zijn voorzien voor 2014/2015. Voor het verhandelen van melkquota gelden een aantal voorwaarden opgelegd door de overheid: Voorkeursbehandeling voor opstartende bedrijven en jonge melkveehouders Beperkte hantering van plafonds Geen controle meer op grondgebondenheid Suikerquotum: Suikerquota zijn leveringsrechten die door de fabrikanten verdeeld worden onder de bietentelers. De bieten genieten dan ook van een vaste minimumprijs.de verhandelbaarheid van deze rechten gebeurt echter niet via de vrije markt maar wordt geregeld door een Paritaire Commissie (met vertegenwoordigers van planters en fabrikanten). Deze zorgen voor de verdeling van de quota zonder dat er grote investeringen gevraagd worden van de nieuwe planters.de prijs komt neer op een redelijke vergoeding. De kosten van dit systeem worden grotendeels gefinancierd met de heffing aan bietentelers en suikerfabrikanten en betekent dus geen enorme belasting voor het Europese landbouwbudget. In de tabel hierna worden de verschillende verhandelbare systemen met mekaar vergeleken. 10

11 Tabel 3: Vergelijking tussen toeslagrechten en andere verhandelbare rechten Melkquotum Suikerquotum Toeslagrechten Doelstelling Productiebeperking Productiebeperking Inkomenssteun Grondgebonden Nee, niet gecontroleerd grondgebonden Gewone toeslagrechten zijn verbonden aan grond maar kunnen los ervan verhandeld worden. Verwachtte Tot 2014 / 2015 Hervorming in maar hervormingen Tijdsduur kunnen reeds in 2009 plaatsvinden Soort recht productierecht leveringsrecht inkomensrecht Handel / prijs Niet tussen regio s 60% verhandeld via de vrije markt 40% aan een vaste (lagere) prijs via het fonds 10x de waarde Extra Voordeel voor jonge landbouwers Verdeling via de Paritaire Commissie, gecontroleerde markt met lage prijzen Voordeel voor nieuwe planters en jongeren Vrije markt, eventueel afhouding van een bep. percentage - Voorlopige resultaten Schaalvergroting: Concentratie melkproductie op grotere bedrijven, hogere productie/dier Beheersbaar aanbod Productie werd beperkt Deels auto-financierend beleid De mening van landbouwers en makelaars In Nederland werd door het adviesbureau Alfa een bevraging gedaan naar de inschatting door de landbouwers zelf van de waarde van de toeslagrechten bij verhandeling. De schatting van de landbouwers kwam neer op 4x de jaarlijkse waarde van het toeslagrecht. Als diezelfde vraag aan makelaars werd gesteld was het antwoord 7 à 8x de jaarlijkse waarde. Dit valt te verklaren doordat de landbouwers meer rekening houden met emotionele aspecten en een lager vertrouwen naar de toekomst hebben. 1.4 Invloed van de waarde van toeslagrechten op andere prijzen en waarden Melkquotumprijs De melkpremie en de extra betaling zijn direct afhankelijk van het aantal quota die de melkveehouder bezit 5. Op 15 mei 2006 worden de melkpremie en de extra betaling ontkoppeld en opgenomen in de bedrijfstoeslag. De melkpremie en de extra betaling worden dan verdeeld over de gewone en de speciale toeslagrechten. De referentie voor de toekenning van de bedragen aan de bedrijfstoeslag is het quotum dat op 31 maart 2006 ter beschikking staat van de melkveehouder. Tot deze datum is er een zekere stimulans vanuit de MTR om quota aan te kopen of te leasen. Na 15 mei 2006 gaat er geen directe invloed meer uit van de bedrijfstoeslag op de leaseprijs of quotumprijs van de melk, beiden zijn immers apart te verhandelen. 5 Bvb in 2004: melkpremie + extra betaling = (0, ,00380)euro/l melk x quotum 11

12 1.4.2 De grondprijs De huidige grondprijs wordt eigenlijk mee bepaald door de ondersteunde EU-prijzen, gekoppelde premies en melkquota. Na de ontkoppeling van product en subsidies kan verwacht worden dat de lagere productprijzen aanleiding zullen geven tot lagere grondprijzen. Eenzelfde toeslag introduceren op elke hectare (zoals in Duitsland) zal tot gevolg hebben dat deze toeslag in de grondprijs verrekend wordt. Hierdoor worden landeigenaars bevoordeeld. Met het systeem dat in Vlaanderen gehanteerd wordt, zal het waarschijnlijk zo geen vaart lopen. Dit om de eenvoudige reden dat op niet alle gronden toeslagrechten kunnen komen en niet alle toeslagrechten recht geven op eenzelfde toeslag. Een grond verkopen samen met een toeslagrecht, zal logischerwijze meer kosten dan eenzelfde vergelijkbare grond zonder toeslagrecht. De totale prijs kan eenvoudigweg bepaald worden door de grondprijs vermeerderd met de prijs voor het toeslagrecht. Maar waarschijnlijk zullen kopers bereid zijn nog wat hoger te bieden gezien door deze dubbelverkoop doordat ze niet afzonderlijk moeten zoeken naar ofwel nog een stuk land, ofwel nog een toeslagrecht, wat ook een kost voor de koper met zich meebrengt. 12

13 2 De Nationale Reserve 2.1 Het begrip Iedere lidstaat beschikt over een nationale enveloppe waaruit de toeslagrechten betaald worden. Op basis van hun referentiebedrag en referentieareaal worden voor de landbouwers de toeslagrechten bepaald. Om ook tegemoet te komen aan de vele uitzonderingsgevallen of nieuwe starters in de landbouw werd er voorzien in een reservefonds namelijk de Nationale reserve. Deze Nationale reserve is niet gesplitst volgens gewest en moet nationaal behandeld worden. De landbouwers kunnen hier in specifieke situaties aanspraak op maken. In de Europese verordening 1782/2003 wordt het als volgt geformuleerd: De lidstaten mogen de nationale reserve gebruiken om, op basis van objectieve criteria en op zodanige wijze dat een gelijke behandeling van de landbouwers wordt gewaarborgd en markt- en concurrentieverstoringen worden vermeden, referentiebedragen vast te stellen voor; Landbouwers die gestart zijn na 31 december 2002 Landbouwers in gebieden met herstructurering of ontwikkelingsprogramma s Daarnaast is de lidstaat verplicht om de nationale reserve te gebruiken voor landbouwers die zich in een bijzondere situatie bevinden. Bijzondere situatie is bvb: geïnvesteerd hebben in gronden en gebouwen ten laatste op 15 mei , zie verder. 2.2 Bijdragers aan de nationale reserve De nationale reserve wordt in 2005 gevuld met: Toeslagrechten die niet kunnen worden toegekend omdat de landbouwer zijn voorlopige toeslagrechten niet definitief heeft aangevraagd. Een eventuele lineaire afhouding van maximum 3% van de referentiebedragen van alle producenten (eenmalige afhouding) Eventueel bijkomende lineaire afhouding van alle toeslagrechten indien de reeds opgebouwde nationale reserve niet kan voldoen aan de vraag. (eenmalige afhouding) Na 2005 kan de nationale reserve opnieuw worden gevuld door: Eventueel bij verkoop van toeslagrechten een bepaald percentage af te houden Vrijwillige schenking van niet-gebruikte toeslagrechten aan de nationale reserve. In het geval dat landbouwers hun toeslagrechten willen verkopen zonder dat er het voorgaande jaar reeds 80% van de toeslagrechten geactiveerd werd, kunnen ze toch hun rechten verkopen indien ze het niet geactiveerde deel vrijwillig schenken aan de nationale reserve. Toeslagrechten die gedurende 3 jaar niet geactiveerd werden, worden toegewezen aan de nationale reserve. De lineaire en eventueel extra afhoudingen op de melkpremies die in 2006 toegevoegd worden aan de bedrijfstoeslag Voor de bepaling van het lineaire afhoudingspercentage voor Vlaanderen is er overleg nodig met Wallonië, omdat het percentage op nationaal niveau dient vastgelegd te worden. Het afhoudingspercentage voor de nationale reserve bij de ontkoppeling van de melk is in principe hetzelfde als dit dat werd toegepast om de initiële nationale reserve op te starten. 2.3 Gebruikers van de nationale reserve 6 Zie hiervoor EU-Verordening 394/2005 houdende wijziging van EU-Verordening 795/2004, Artikel 18 tot 23bis en het Ministerieel besluit betreffende de opbouwvorming en het gebruik van de nationale reserve met betrekking tot de bedrijfstoeslagregeling (in procedure). 13

14 Er zijn 868 aanvragen voor de nationale reserve ingediend in Pas in september zal het nodige bedrag geweten zijn. De gevallen waarin beroep kon gedaan worden op de nationale reserve in 2005 zijn (svz 12 juli 2005) Voor een verhoging van de bestaande TR of voor nieuwe TR: o Landbouwers die tijdens of na de referentieperiode hebben geïnvesteerd in gebouwen bestemd voor de rundvee- en/of schapenhouderij (285 aanvragen in Vlaanderen); o Landbouwers die tijdens of na de referentieperiode landbouwgronden hebben geërfd, gekregen, gekocht of voor tenminste 6 jaar hebben gepacht (446 aanvragen in Vlaanderen); Voor een compressie van de bedrijfstoeslag (zelfde bedrag op minder hectaren): Landbouwers die minder hectaren dan toeslagrechten hebben omwille van specifieke nadelen: de landbouwer heeft sinds de referentieperiode ongewild hectaren verloren waardoor hij nu onvoldoende heeft om al zijn toeslagrechten te activeren (96 aanvragen in Vlaanderen). Wie er na 2005 aanspraak kan op maken en onder welke voorwaarden, is momenteel nog niet bepaald. Via vastlegging van de categorieën voor de aanvragers van de nationale reserve in 2006 kan er invloed uitgeoefend worden op het aantal aanvragen dat zal ontstaan. Mogelijke categorieën van aanvragers voor 2006 zijn: Landbouwers die gestart zijn na de referentieperiode Er starten 30 tot 50 landbouwers per jaar, maar dit aantal neemt jaarlijks af (bron: ABKL). melkveehouders met overmacht juridische uitspraken die gedaan worden in 2006 Andere gevallen van prioritaire landbouwers; Voor wat betreft de landbouwers die investeren in gebouwen bestemd voor de rundvee- en/of schapenhouderij, kan men, op basis van de voorbije 4 jaren 7 gemiddeld 473 bedrijven per jaar verwachten. Voor wat betreft de eventuele verlenging van de compressie-maatregel voor landbouwers die ongewild percelen verliezen door o.a. ruilverkaveling, het Sigma-plan 8, land- en natuurinrichting, infrastructuurwerken en bekkenbeheerplannen, moet men volgens de VLM rekening houden met een verlies aan landbouwgrond van ongeveer 40 ha per jaar door ruilverkaveling en in de periode van 2005 tot 2010 zal er in het slechtste geval 210 ha per jaar uit gebruik gaan door het Sigmaplan. Na 2010 wordt het 60 ha per jaar. Een verlenging van de compressiemaatregel heeft echter geen invloed op het budget van de nationale reserve, omdat de toeslagrechten van de getroffen landbouwer gewoon herverdeeld worden over het overgebleven areaal. Een toekomstige jaarlijkse mogelijkheid, om landbouwers die getroffen zijn door specifieke nadelen, beroep te laten doen op de compressiemaatregel, zou bijgevolg kosteloos zijn en daarbij tegemoet komen en flankerend zijn voor landbouwers die al getroffen zijn door het verlies van gronden. De Europese Commissie heeft bevestigd dat ook bvb. bij gevallen van een onteigening in 2006 of 2007 de compressiemaatregel kan worden toegepast op de oorspronkelijke TR en de resterende ha. 7 Gegevens uit VLIF, Plan voor de ontwikkeling van maatregelen tegen overstromingen van de Schelde. 14

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Ontstaan Jaren vijftig: Voedselzekerheid Deviezen sparen

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers

Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers Inleiding Aanvullend op toelichting 28/8/2014 Wijzigingen en nieuwe elementen Aandachtspunten FAQ s Ondertussen: brief overzicht referentiegegevens ontvangen

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen

over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen stuk ingediend op 1880 (2012-2013) Nr. 1 21 januari 2013 (2012-2013) Gedachtewisseling over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen Verslag

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen Overzicht 1. Nieuwe structuur vanaf 2015 2. Basisbetalingsregeling 3. Aanvraag tot de reserve

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 13 maart 2013 (14.03) (OR. en) 7183/13 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2011/0280 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 13 maart 2013 (14.03) (OR. en) 7183/13 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2011/0280 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 maart 2013 (14.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0280 (COD) 7183/13 ADD 1 AGRI 145 AGRIFI 45 CODEC 506 WERKDOCUME T - ADDE DUM van: het voorzitterschap

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Ontwikkeling van het GLB van start tot nu Start (1960): gebrek aan voedsel, geld en arbeid verhoging

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid 2 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en

Nadere informatie

1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten

1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten Veelgestelde vragen: Betalingsrechten Inhoud 1 Toegangsticket en Berekening betalingsrechten... 1 2 Convergentie... 6 3 Vlaamse reserve... 7 4 Overname referentiegegevens... 9 5 Betaling jonge landbouwers...

Nadere informatie

GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013

GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013 GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, Herman Snijders Ontwikkelingen en structuur GLB 2 Ontwikkeling van het GLB van start tot nu 1960 ca 1980: Markt-

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf AGRO actueel o k t o b e r 2 0 1 3 Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling Woord vooraf Deze editie van de Agro Actueel is in zijn geheel gewijd aan de nieuwe bedrijfstoeslagregeling, zoals die vanaf 2015

Nadere informatie

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB 2014-2020 Herman Snijders Gemeenschappelijk landbouwbeleid Eerste pijler, Markt en inkomensondersteuning Tweede pijler, Plattelands- Ontwikkeling o.a. Producenten organisaties

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en de eisen Communicatie 2 Het nieuwe GLB, nog

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.5.2014 C(2014) 3006 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 13.5.2014 tot wijziging van de bijlagen VIII en VIII quater bij Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Rijnsburg, 13 oktober 2014 Inhoud in vogelvlucht Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Toegang tot nglb Basispremie + vergroening op hoofdlijnen Voorbereiding

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 21 januari 2010 (*)

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 21 januari 2010 (*) ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 21 januari 2010 (*) Gemeenschappelijk landbouwbeleid Geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde steunregelingen Verordening (EG) nr. 1782/2003 Bedrijfstoeslagregeling

Nadere informatie

Kan een bedrijf dat geen toegangsticket heeft dit "vrij" aankopen zonder enige voorwaarde inzake overname van bedrijf of grond?

Kan een bedrijf dat geen toegangsticket heeft dit vrij aankopen zonder enige voorwaarde inzake overname van bedrijf of grond? Veelgestelde vragen: Betalingsrechten Inhoud 1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten... 1 2 Convergentie... 7 3 Overname referentiegegevens... 12 4 Vlaamse Reserve... 8 5 Betaling jonge landbouwers...

Nadere informatie

Actualiteiten en Ervaringen met. Ninove 10/01/2017

Actualiteiten en Ervaringen met. Ninove 10/01/2017 Actualiteiten en Ervaringen met het nieuwe GLB Ninove 10/01/2017 Betalingen Reeds uitgevoerd en nog te verwachten Bedrijfstoeslag en crisissteun Bedrijfstoeslag Alle landbouwers met betalingsrechten: Basisbetaling

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

1.1. Voorlopige bijdrage

1.1. Voorlopige bijdrage Hervorming sociale bijdragen Bijdrageberekening vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1.1. Voorlopige bijdrage... 1.2. Regularisatie van de bijdragen... 1.3. Verhoging... 1.4. Beginactiviteit/verandering van Bijdragecategorie/onvolledige

Nadere informatie

14. De effecten van de beleidsopties

14. De effecten van de beleidsopties 14. De effecten van de beleidsopties Op basis van de resultaten van de effectstudies en de simulatiemodellen is in tabel 1 voor elk van de vier beleidsopties een overzicht uitgewerkt (cijfers bij benadering)

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Geachte Voorzitter, Directie Landbouw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DL. 2005/3457 13 december 2005 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015. Wat u zeker moet weten.

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015. Wat u zeker moet weten. De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015 Wat u zeker moet weten. .ikbenboekhouder.be Voorafgaande mededeling: De informatie in dit boekje met betrekking tot de sociale bijdragen

Nadere informatie

REGLEMENT SUIKERSYSTEEM. van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda

REGLEMENT SUIKERSYSTEEM. van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda REGLEMENT SUIKERSYSTEEM van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepassing 1. Dit reglement regelt de toewijzing van Quotumbieten aan individuele Telers.

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2015

Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2015 Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2015 Belangrijkste resultaten Het vertrouwen van de landbouwers daalt in België, vooral in de melkveesector. De evaluatie van het financieel resultaat loopt

Nadere informatie

HANDELINGEN SUBCOMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID C178 SLAN12. Zitting april 2005 COMMISSIEVERGADERING

HANDELINGEN SUBCOMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID C178 SLAN12. Zitting april 2005 COMMISSIEVERGADERING C178 SLAN12 Zitting 2004-2005 19 april 2005 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING SUBCOMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Vraag om uitleg van de heer Karlos Callens tot de heer Yves Leterme,

Nadere informatie

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten.

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET VERWERVEN VAN DE ZATE VAN DE WEG (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1.De eigendommen, gelegen langs openbare wegen

Nadere informatie

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015 Inleiding/voorstelling Opleiding: Sociale bijdragen 2015 01/01/2015 2 Inhoud 1. Bepaling referte-inkomen 2. Startende zelfstandige 3. Gevestigde zelfstandige 4. Gepensioneerde zelfstandige 5. Regularisaties

Nadere informatie

Waarom? De Landgenoten druk op grond instrumenten IPO overheidsgronden pachtwetgeving BIO & professioneel De Landgenoten: concreet.

Waarom? De Landgenoten druk op grond instrumenten IPO overheidsgronden pachtwetgeving BIO & professioneel De Landgenoten: concreet. Waarom? De Landgenoten druk op grond instrumenten IPO overheidsgronden pachtwetgeving BIO & professioneel De Landgenoten: concreet Inhoud Waarom? Zorgwekkende berichten: landbouwbedrijven die opgedoekt

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 maart 2011;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 maart 2011; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van subsidies voor boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2007-2013

Nadere informatie

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008 Health check ten aanzien van melkquotum Oosterwolde, 3 december 2008 In het akkoord, dat op 20 november 2008 is gesloten door de Landbouw- en Visserijraad in het kader van de Health check zijn diverse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7566 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 maart 2014, nr. WJZ/14033092, houdende

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013 Augustus 2013 Huib Silvis en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het 2 e kwartaal van 2013 uit op 49.800 euro

Nadere informatie

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling?

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling? Bijlage Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling Februari 2009 In deze bijlage wordt de startersregeling nader toegelicht. Allereerst wordt de keuze voor deelname aan de startersregeling van de

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Landbouw en Visserij Vlaamse overheid - www.vlaanderen.be/landbouw U bent hier: Vlaanderen.be > Landbouw en Visserij > Home > Nieuws > Nieuws landbouw > Premies & subsidies > Aanvraag voor

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij advies over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van november 2008, de bijeenkomst van alle ministers van Landbouw van de Europese Unie,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 12 november 2003 Betreft:

Nadere informatie

Schuivende panelen. Petra Berkhout

Schuivende panelen. Petra Berkhout Schuivende panelen Petra Berkhout Kerncijfers agrocomplex Nederland, 2012 2 Aandeel (%) van deelcomplexen in TW en werkgelegenheid, 2012 Deelcomplex Toegevoegde waarde Werkgelegenh eid 2012 2012 Akkerbouw

Nadere informatie

Toelichting betaalspecificatie

Toelichting betaalspecificatie Toelichting betaalspecificatie In deze toelichting leest u uitleg over de begrippen in de betaalspecificatie en hoe de oppervlakte en bedragen bepaald zijn. Staat er deelgebied? Dan bedoelen wij ook leefgebied.

Nadere informatie

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf Wat u zeker moet weten.

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf Wat u zeker moet weten. De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015 Wat u zeker moet weten. www.ikbenboekhouder.be Voorafgaande mededeling: Hoe zal mijn sociale bijdrage als zelfstandige vanaf 2015 berekend

Nadere informatie

Agrariërs op de grondmarkt

Agrariërs op de grondmarkt Agrariërs op de grondmarkt Augustus 2016 Huib Silvis en Martien Voskuilen Het samenspel van vraag en aanbod van landbouwgrond de agrarische grondmarkt mondt uit in een bepaalde hoeveelheid verhandelde

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Datum: 18 mei 2012 Afdeling: Bestuur, team ontwikkeling Afdelingshoofd:

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

1. Hoeveel bedroeg het budget van Screen Flanders de voorbije vijf jaar. 2. Hoeveel projecten/films konden met dit budget ge(co)financierd worden?

1. Hoeveel bedroeg het budget van Screen Flanders de voorbije vijf jaar. 2. Hoeveel projecten/films konden met dit budget ge(co)financierd worden? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 501 van AN CHRISTIAENS datum: 3 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Screen Flanders - Budget Screen Flanders is een samenwerking

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0143 TOELICHTING 14 AFTOPPING 1 Convenant tekst In Artikel 6, lid 6 van het convenant wordt gesteld: Indien de in de leden 2, 3 en 4 genoemde maatregelen tot gevolgen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Regionale & sectorale verdeling van Europese landbouwsubsidies in Nederland

Regionale & sectorale verdeling van Europese landbouwsubsidies in Nederland Regionale & sectorale verdeling van Europese landbouwsubsidies in Nederland Inleiding De hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) begint steeds meer vorm te krijgen. Op 12 oktober 2011

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AFREKENING RECHTSTREEKSE INKOMENSSTEUN campagne 2014

TOELICHTING BIJ DE AFREKENING RECHTSTREEKSE INKOMENSSTEUN campagne 2014 TOELICHTING BIJ DE AFREKENING RECHTSTREEKSE INKOMENSSTEUN campagne 2014 Deze toelichting heeft geen rechtswaarde en kan niet als dusdanig ingeroepen worden. A. Overzicht uitbetaalde bedragen per steunregeling

Nadere informatie

Aandelenopties en warrants

Aandelenopties en warrants CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Aandelenopties en warrants www.iuslaboris.com Deze wijze van winstdeelneming

Nadere informatie

Boeren rond Brussel Kansen en bedreigingen voor voedselproductie in de Vlaamse Rand. Voorstelling resultaten landbouwstudie 12 mei 2015

Boeren rond Brussel Kansen en bedreigingen voor voedselproductie in de Vlaamse Rand. Voorstelling resultaten landbouwstudie 12 mei 2015 Boeren rond Brussel Kansen en bedreigingen voor voedselproductie in de Vlaamse Rand Voorstelling resultaten landbouwstudie 12 mei 2015 Inhoud Achtergrond Hoe zijn we te werk gegaan? Landbouw in de Vlaamse

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen stuk ingediend op 1687 (2011-2012) Nr. 1 21 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman en de heren Filip Watteeuw en Dirk Peeters betreffende het afschaffen

Nadere informatie

ADVIES over de overgangsregeling voor agromilieumaatregelen van het PDPO

ADVIES over de overgangsregeling voor agromilieumaatregelen van het PDPO ADVIES over de overgangsregeling voor agromilieumaatregelen van het PDPO SALV, 18/10/2013 (nr. 2013-20) Minaraad, 17/10/2013 (nr. 13-051) Contactpersoon SALV: Kris Van Nieuwenhove Contactpersoon Minaraad:

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I WINSTDELINGSREGLEMENT...3 1. Doel van het reglement...3 2. Quotiteit van de verzekerde prestaties gebonden aan elk van de gekantonneerde fondsen...3 3. Bepaling van het globaal

Nadere informatie

Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken

Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken Voor wie? Deze toelichting is van belang voor medewerkers die deelnemen aan de nettopensioenregeling. Doel toelichting Het pensioenfonds communiceert in

Nadere informatie

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 info@attentia.be www.attentia.be Inhoudstabel 1. De nieuwe berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen in 20 vragen *... 2 1. Wanneer wordt

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

mooie koopwoningen voor een sociale prijs

mooie koopwoningen voor een sociale prijs 2012 mooie koopwoningen voor een sociale prijs In 2005 is Betaalbare Koopwoningen Zaanstad b.v. (BKZ) in het leven geroepen om de verkoop van sociale koopwoningen in Zaanstad te bevorderen. Inmiddels is

Nadere informatie

BTW OP VERKOOP VAN GROND

BTW OP VERKOOP VAN GROND BTW OP VERKOOP VAN GROND Sinds 1 januari 2011 is de verkoop van grond in bepaalde gevallen onderworpen aan btw in plaats van aan registratierechten. Dit is het geval wanneer een terrein dat bij een nieuw

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 19.9.2007 COM(2007) 544 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Alarmsysteem

Nadere informatie

Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit

Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit I. DOEL VAN HET RAADPLEGINGSPROCES Met het ontwerp van tariefmethodologie dat nu voorligt, zet de CREG een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR Naam: Voornaam: Geboortedatum: Rijksregister nr.

AANVRAAGFORMULIER TOT VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR Naam: Voornaam: Geboortedatum: Rijksregister nr. AANVRAAGFORMULIER TOT VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR 2017 voor zelfstandigen met uitsluitend een overlevingspensioen (aanvraag bedoeld in art. 11 3 6 e lid van KB nr.

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

Productierekening 2005

Productierekening 2005 Productierekening 2005 December 2006 Els Demuynck Els Bernaerts Jonathan Platteau Beleidsdomein Landbouw en Visserij Afdeling Monitoring en Studie (AMS) Leuvenseplein 4 1000 Brussel De productierekening

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

Expertisecentra kraamzorg

Expertisecentra kraamzorg Expertisecentra kraamzorg Financiële inspecties 2013 26 februari 2014 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40632 12 juli 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 juli 2017, nr. WJZ /17111666, tot wijziging

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

De Bedrijfstoeslag. Resultaten peiling 5 Internetpanel Dienst Regelingen. Inleiding. 23 april 2009

De Bedrijfstoeslag. Resultaten peiling 5 Internetpanel Dienst Regelingen. Inleiding. 23 april 2009 De Bedrijfstoeslag Resultaten peiling 5 Internetpanel Dienst Regelingen 23 april 2009 Inleiding In samenwerking met Dienst Regelingen heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties van Dienst

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Roald Lapperre directeur Europees Landbouwbeleid ministerie van LNV

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Roald Lapperre directeur Europees Landbouwbeleid ministerie van LNV Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2010-2020 Roald Lapperre directeur Europees Landbouwbeleid ministerie van LNV Opzet presentatie 1.Terugblik op ontwikkeling GLB tot op heden 2.Waar staan we anno 2010?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. de Fractievoorzitters en Landbouwwoordvoerders Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Geachte dames en heren,

Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. de Fractievoorzitters en Landbouwwoordvoerders Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Geachte dames en heren, Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. de Fractievoorzitters en Landbouwwoordvoerders Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773, 2502 LT Den Haag Bezoekadres

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Dienst Regelingen Laan van Nieuw Oost-Indië 131-133 2593 BM DEN HAAG Postbus

Nadere informatie

Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur?

Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur? Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur? NATUUR EN LANDBOUW// VORSELAAR// 14 maart 2012 Draagvlakverbredingsproject Melk van Hier 1/1/2013 31/12/2013 Dit initiatief kadert binnen een overkoepelend

Nadere informatie

nr. 709 van MARTINE TAELMAN datum: 13 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstenchequeondernemingen - Opleidingsfonds

nr. 709 van MARTINE TAELMAN datum: 13 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstenchequeondernemingen - Opleidingsfonds SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 709 van MARTINE TAELMAN datum: 13 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheque - Opleidingsfonds Een dienstencheque

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001 In D&H: 15-12-2010 Steller: Arjan Koerhuis In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 58 37 SKK 14-01-2010 Afdeling:

Nadere informatie