Nieuwsbrief ACV Grensarbeiders Februari Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief ACV Grensarbeiders Februari 2010 - Pagina 1"

Transcriptie

1 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein Hasselt Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) Een nieuwe Europese sociale zekerheidsverordening 2. Bijzondere bijdrage sociale zekerheid 3. AOW leeftijd naar 67 jaar? 4. Over belastingen, energiebesparende maatregelen en studiefinanciering 5. Invuldagen Nederlandse belastingaangifte Premies en belastingen in Een nieuwe Europese sociale zekerheidsverordening. Wonen in het ene land en werken in het andere. Het loopt niet altijd van een leien dakje, daar kunt u als grensarbeider ongetwijfeld over meespreken. Arbeidsrechtelijke en fiscale spelregels zijn van groot belang, maar belangrijker nog is uw sociale zekerheid wanneer u de grens overgaat. Heeft u zich eigenlijk ooit afgevraagd hoe die sociale zekerheid grensoverschrijdend geregeld is? Hoe het komt dat u in Nederland sociaal verzekerd bent en niet in uw woonland België? En wat er gebeurt als u in beide landen werkt of in Nederland werknemer bent, maar in België zelfstandige? Dat u, als u uw baan verliest, een werkloosheidsuitkering krijgt in België en niet in Nederland? Of dat u, met de huidige economische crisis, in Nederland voor deeltijd WW in aanmerking komt? En wat als u straks stopt met werken en met pensioen gaat? Heeft u dan recht op AOW? Van welk land ontvangt u kinderbijslag en welke regels gelden daarbij? Welk land betaalt uw arbeidsongeschiktheidsuitkering als u niet meer kan werken? Voor de zorgverzekeringswet betaalt u verplicht premie in Nederland. Toch mag u kiezen om ook in België gebruik te maken van de zorg. En als u later op het jaar op vakantie gaat naar het zonnige Spanje dan heeft u daar in ieder geval recht op medische zorg, ook al bent u daar helemaal niet sociaal verzekerd. Dit is maar een greep uit een complex geheel van regels die omschreven staan in de zogenaamde verordening 1408/71 en de toepassingsverordening nr 574/72. Een Europese verordening is niet meer of niet minder dan een wet die in alle lidstaten toepasbaar is. Beide verordeningen worden vanaf 1 mei 2010 vervangen door twee nieuwe verordeningen, de verordening 883/2004 en de toepassingverordening 987/2009. Beide verordeningen zorgen voor de coördinatie van de sociale zekerheidsregels binnen de Europese Unie en dat is meer dan nodig. Stel u maar eens voor dat u uw hele loopbaan in Nederland zou gewerkt hebben, maar dat Nederland zou weigeren u de AOW toe te kennen omdat u niet in Nederland woont! Of dat u geen recht zou hebben op Nederlandse kinderbijslag omdat uw kinderen niet in Nederland wonen. De huidige verordeningen dateren van 1971 en 1972 en waren aan modernisering en wijziging toe. Niet alleen zijn er inmiddels 27 lidstaten, maar bovendien is er rekening te houden met allerlei rechtspraak van het Europees hof van justitie en zijn er diverse nieuwe vormen van mobiliteit en sociale zekerheidsprestaties bijgekomen. De nieuwe verordeningen brengen ook voor u als grensarbeider of voormalig grensarbeider belangrijke wijzigingen met zich mee. We sommen de naar onze mening meest relevante voor u op: Werken in Nederland en in uw woonland België Als werknemer Het komt meer voor dan u denkt: de grensarbeider die werkt voor zijn werkgever met zetel in Nederland, maar die voor diezelfde Nederlandse werkgever ook gedeeltelijk in België werkt. Of een variant daarop: naast de arbeid in loondienst in Nederland wordt, voor een andere (Belgische) werkgever, in België gewerkt. In beide gevallen wordt maar één sociale zekerheidswetgeving aangewezen : de Belgische. Hoeveel uur men in België werkt is eigenlijk van ondergeschikt belang, zolang de arbeid maar een regelmatig karakter en een bepaalde frequentie heeft. Vanaf 1 mei verandert dit: voortaan moet men minstens 25% van de arbeidstijd in België werken om nog Belgisch sociaal verzekerd te kunnen zijn. Dit laatste geldt echter enkel als men voor één en dezelfde werkgever werkt. Werken voor werkgever A in Nederland en voor werkgever B in België blijft er toe leiden dat men aan de Belgische RSZ onderworpen wordt, ook al werkt men minder dan die 25% in België. Als werknemer en zelfstandige Als u nu een activiteit als werknemer in Nederland combineert met een activiteit als zelfstandige in België bent u onderworpen aan twee wetgevingen: aan die als werknemer in Nederland en die als zelfstandige in België. Vanaf 1 mei 2010 geldt nog maar één wetgeving, nl de Nederlandse. Als chauffeur internationaal transport Binnen de huidige verordening zijn er aparte bepalingen voor chauffeurs internationaal transport. Hun werkzaamheden oefenen zij per definitie uit in meerdere landen. Eén van die landen is vaak het woonland. Een chauffeur internationaal transport is onder de huidige Verordening in zijn woonland België verzekerd indien hij minstens 51% van de tijd in België werkt. Onder de nieuwe verordening zullen de gewone regels voor werknemers in loondienst gelden ( 25% dus). Als ambtenaar en werknemer Wie als ambtenaar in Nederland werkt en als werknemer in België valt thans onder de Belgische sociale zekerheidswetgeving. Na 1 mei wordt exclusief de Nederlandse wetgeving aangewezen. Februari Pagina 1

2 Overgangsregeling Bestaande situaties van vòòr 1 mei 2010 blijven ongewijzigd zolang de desbetreffende situatie voorduurt, maar niet langer dan 10 jaar. Het is mogelijk om eerder al van wetgeving te switchen. Daarvoor moet dan een aanvraag worden ingediend bij het orgaan van het land onder wiens wetgeving men wil vallen. Men wordt vervolgens onderworpen aan de nieuw aan te wijzen wetgeving vanaf de maand volgend op de aanvraag. Werkloosheid Indien u als grensarbeider volledig werkloos wordt, bepaalt de huidige verordening dat u werkloos wordt in uw woonland, volgens de wetgeving van dat woonland. Dus ook als u altijd in Nederland gewerkt heeft en er daar WW-premie is afgedragen, dient u in België uw werkloosheidsuitkering aan te vragen. Bij wijze van afwijking kan toch WW in Nederland worden aangevraagd indien men zich op het standpunt stelt dat men een atypische grensarbeider is. Atypisch in die zin dat men dusdanige banden heeft met het voormalig werkland, in dit geval Nederland, dat er betere kansen zouden zijn op het vinden van een nieuwe baan in Nederland. Een en ander vloeit voort uit het zogenaamde arrest Miethe. Wie op Miethe beroep doet schrijft zich in bij het UWV werkbedrijf in Nederland en vervolgens volgt een onderzoek door het UWV. Een inschrijving bij de Werkwinkel (VDAB) in Vlaanderen moet dan achterwege blijven. Op Miethe wordt meestal beroep gedaan door Nederbelgen. Vanaf 1 mei 2010 kan Miethe niet langer ingeroepen worden. Met de nieuwe verordening geldt voortaan enkel nog de hoofdregel ( het woonland!). Dat op Miethe niet langer beroep kan gedaan worden, heeft te maken met het feit dat de nieuwe verordening uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt om zich ook in te schrijven bij de diensten voor arbeidsbemiddeling in het voormalig werkland. Bij gedeeltelijke werkloosheid (bvb urenverlies, werktijdverkorting, deeltijd WW ) blijft het werkland bevoegd. Van volledige werkloosheid kan er overigens maar sprake zijn als het dienstverband in arbeidsrechtelijke zin niet langer bestaat. Of Miethe nu definitief van de baan zal zijn is niet helemaal zeker. Dat wordt wellicht weer een kluif voor het Europees hof van justitie. Arbeidsongeschiktheid Als u nu in Nederland werkt en u wordt ziek dan heeft u in eerste instantie recht op 2 jaar loondoorbetaling. Na afloop wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarbij maakt het niets uit of u maar één jaar in Nederland aan het werk was of bijvoorbeeld 25 jaar. Het Nederlandse stelsel van invaliditeit is immers een zogenaamd risicostelsel. Ook België is dat. Er zijn echter ook landen waar de hoogte van de uitkering wel afhankelijk wordt gesteld van de duur dat men er verzekerd is geweest. Luxemburg en Duitsland bijvoorbeeld. Onder de nieuwe verordening blijven België en Nederland een risicostelsel, maar zullen ze zich gedragen als een opbouwstelsel. Dit betekent dat bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering die ingaat na 1 mei 2010 het arbeidsverleden mee zal bepalen uit welk land of landen de uitkering zal komen! Als u bijvoorbeeld 15 jaar in Nederland gewerkt heeft en ervoor 10 jaar in België zult u van beide landen een invaliditeitsuitkering ontvangen. Hierbij worden twee methodes toegepast: ofwel de Nederlandse WIA minus 10/25 België of 15/25 WIA plus 10/25 België. De meest voordelige uitkering wordt toegekend. Ieder land stelt conform eigen wetgeving de graad van arbeidsongeschiktheid vast. Dat men naar Nederlandse maatstaven invalide verklaard wordt betekent niet automatisch dat dit ook in België het geval zal zijn! Indien in meerdere landen gewerkt is zullen de nieuwe regels bij arbeidsongeschiktheid het er zeker niet eenvoudiger op maken. Stel u maar eens voor dat u naast in België of Nederland ook nog in een ander land gewerkt heeft, wat een rompslomp u mag tegemoetzien! Een reeds ingegane invaliditeit wordt niet gewijzigd door de nieuwe verordening. Alles blijft bij het oude tenzij u een verzoek zou indienen om uw uitkering volgens de nieuwe regels te laten herberekenen. Dat kan interessant zijn om op die manier terug Belgisch verzekerd te worden en te ontsnappen aan de Nederlandse bijdragen voor de ZVW. Medische zorg als gepensioneerde Wie postactief is na in Nederland gewerkt te hebben ( WAO, WIA, pensioen,aow) betaalt vaak nog de bijdragen voor zijn ziekteverzekering aan Nederland, maar mag in datzelfde Nederland géén gebruik maken van de zorg. Daarvoor is men aangewezen op zijn woonland België. De bijdragen worden wel aangepast aan de gemiddelde kosten in het woonland via de zogenaamde woonlandfactor. Vanaf 1 mei 2010 mag u als postactieve (terug) gebruik maken van de medische zorg in Nederland. Ook voor de meeverzekerde gezinsleden geldt dit. Toestemming van het Belgisch ziekenfonds is niet nodig. Vraag is of deze wijziging met zich meebrengt dat de woonlandfactor zal verdwijnen. Voor 2010 is dat in ieder geval nog niet zo. 2. Bijzondere bijdrage sociale zekerheid. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar na meer dan 5 jaar is er dan toch eindelijk een oplossing voor de Bijzondere bijdrage sociale zekerheid die WAO ers in België moesten betalen. Met de programmawet van 30 december 2009 is een wetswijziging doorgevoerd waardoor WAO uitkeringen uitgesloten worden uit de heffingsgrondslag van de Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. De wijziging is met terugwerkende kracht tot en met het aanslagjaar 2005 (inkomsten 2004) van toepassing. De belastingplichtige moet echter zelf het initiatief nemen om een bezwaarschrift in te dienen bij de gewestelijk directeur. Daarvoor is er tijd tot uiterlijk 30 juni Bij de FOD Financiën is aangedrongen om de onterechte inning van de bijzondere bijdrage automatisch recht te zetten, maar dit blijkt niet mogelijk te zijn omdat de invaliditeitsuitkeringen sinds 2005 niet apart gecodeerd worden en omdat er op dit vlak geen wisselwerking is tussen de data van de FOD sociale zekerheid/ziekenfondsen en de FOD Financiën. In tijden waarin alles geautomatiseerd is, is dit wraakroepend. De belastingplichtige rest dus niets anders dan (opnieuw) in bezwaar te gaan. Bezwaarschriften die nog niet afgedaan zijn hoeven niet opnieuw te worden ingediend. ACV grensarbeiders is u graag behulpzaam bij het maken van een bezwaarschrift. Hiervoor dient u ons voor te leggen: de Belgische belastingaanslagen vanaf 2004 en uw Nederlandse jaaropgaves van het UWV. Opgelet: als u naast uw WAO uitkering nog werkt, is géén BBSZ ingehouden geweest. In dergelijke situatie is een bezwaar dan ook niet aan de orde. Bijkomende voorwaarde om de ontheffing te bekomen is bovendien dat u over de WAO uitkering in Nederland sociale bijdragen heeft betaald. Als dat niet zo is omdat u de WAO bijvoorbeeld combineert met een Belgisch pensioen of een werkloosheidsuitkering of omdat u via een Belgische erkenning als invalide Belgisch verzekerde bent, komt u niet voor een rechtzetting in aanmerking. Met de aanpassing die nu is doorgevoerd zijn overigens nog steeds niet alle BBSZ problemen opgelost. Er blijven nog categorieën van grensarbeiders over die ten onrechte de bijdrage betalen (bvb onderwijzend personeel gedurende de eerste 2 jaar). Hopelijk hoeft het nu weer geen 5 jaar te duren! Februari Pagina 2

3 3. AOW leeftijd naar 67 jaar? Als grensarbeider bent u Nederland verzekerd voor de AOW, de Algemene Ouderdomswet. Per verzekerd jaar bouwt u 2% AOW op. De leeftijd waarop de AOW momenteel ingaat is 65 jaar, vroeger is niet mogelijk. Dat de AOW leeftijd omhoog gaat van 65 jaar naar 67 jaar, zoals het Nederlands kabinet dit wil, lijkt onafwendbaar. Alhoewel de verhoging van de AOW leeftijd pas zal ingaan vanaf 2020 is dit voor u als grensarbeider absoluut géén ver van mijn bed show. Onderstaande tekst is een deel van een artikel uit Fiscalert ( en is naar onze mening een goede weergave van wat er straks zal veranderen. Let wel: het gaat hier om de beschrijving van de puur binnenlandse situatie. Als grensarbeider bouwt u over de jaren dat u pendelt tussen België en Nederland immers ook nog een Belgisch pensioen op, het zogenaamde grensarbeiderspensioen. Mits u een loopbaan heeft van minstens 35 jaar kunt u daarvoor vanaf 60 jaar in aanmerking komen. Of de verhoging van de AOW leeftijd ook voor die regeling tot aanpassingen zal leiden is niet duidelijk, maar zeker niet denkbeeldig. AOW naar 67+: hoe zit dat eigenlijk? Vanaf 2020 wordt de 65-plusser een 67-plusser. Maar wat betekent dit concreet voor u? Het hoe en wat van de nieuwe AOWregeling, en de financiële gevolgen. Het wetsvoorstel voor de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar ligt inmiddels bij de Tweede Kamer ter goedkeuring. De Raad van State heeft flinke kritiek op de manier waarop het kabinet de AOW-verhoging wil invoeren en stelt aanpassingen voor. Maar dat de verhoging van de AOW van 65 naar 67 jaar doorgaat, lijkt onvermijdelijk.maar wat zijn de gevolgen? Er wordt gepraat over uitzonderingen. Maar wat als u toch op uw 65ste met pensioen gaat. Wordt uw AOW dan lager? En hoeveel dan? De belangrijkste punten van de AOW-maatregelen op een rij, met voorbeelden en berekeningen. 65, 66 of 67 jaar De verhoging van de AOW-leeftijd wordt gefaseerd ingevoerd. In 2020 is de eerste verhoging (naar 66 jaar), in 2025 de tweede (naar 67 jaar). Bent u op 1 januari 2020 al 65 jaar of ouder, dan heeft u - geen last van de maatregelen en behoudt u recht op uw AOW-uitkering vanaf 65 jaar. Bent u op dat moment nog geen 65, dan hebben de maatregelen voor u wel consequenties. In het volgende schema ziet u of u AOW krijgt met 66 of pas met 67 jaar. als u geboren bent vóór 1955 op of na 1 januari 1955 maar vóór 1 januari 1960 dan gaat uw AOW leeftijd niet omhoog omhoog tot 66 jaar Toch eerder AOW Ook al bent u geboren na 1 januari 1955, er zijn uitzonderingsituaties waarbij u toch AOW kunt krijgen vanaf uw 65ste. De eerste uitzondering wordt gemaakt als u vanaf 2005 onafgebroken heeft gewerkt voor minimaal drie dagen per week. Wordt u bijvoorbeeld in 2021 pas 65, maar heeft u 16 jaar onafgebroken gewerkt, dan kunt u toch AOW ontvangen bij 65 jaar. Wordt u in , dan moet u 17 jaar lang hebben gewerkt. Enzovoorts. Vanaf 2047 geldt dat iedereen 42 jaar onafgebroken gewerkt moet hebben om toch vanaf 65 jaar AOW te ontvangen. Een registratiesysteem zal bijhouden of u vanaf 2005 aan de vereisten voldeed. LET OP: Van belang is het woord onafgebroken. Was u in 2005 of daarna even werkloos of bent u tijdelijk gestopt met werken na de geboorte van uw kind, dan heeft u uw werkzaamheden onderbroken en voldoet u dus niet meer aan het vereiste van onafgebroken werken. U kunt dan dus fluiten naar de vervroegde AOW op uw 65ste. De tweede uitzondering betreft het al veel bediscussieerde zware werk. Wat de inhoudelijke definitie van zwaar werk gaat worden is niet duidelijk. Geldt alleen fysiek werk als zwaar? Of behoort lesgeven in het voortgezet onderwijs ook tot de categorie zwaar werk? Wat zwaar precies is, moet dus nog worden uitgevochten. Hoe dan ook, als u zwaar werk doet, moet uw werkgever u na 30 jaar zware arbeid een aanbod doen voor minder belastend werk. Kan of doet de werkgever dit niet, dan moet hij financieel regelen dat u toch met pensioen kunt als u 65 jaar bent. De komende tien jaar moeten bedrijven een beleid gaan voeren dat moet leiden tot betere arbeidsomstandigheden en loopbaanmogelijkheden. Hierdoor moet het mogelijk worden om werknemers na 30 jaar zware arbeid lichter werk te kunnen bieden. Uit recent onderzoek blijkt overigens dat werkgevers op dit moment weinig mogelijkheden zien om hun werknemers na verloop van 30 jaar lichter werk te laten doen. De vraag is dan ook hoe werkgevers in de praktijk zullen omgaan met deze regels. Stel dat een medewerker na 25 jaar lang zwaar werk door faillissement van zijn werkgever werkloos wordt en gaat solliciteren bij andere bedrijven. De beoogde nieuwe werkgever weet dat hij zo n werknemer na vijf jaar ander werk moet aanbieden, terwijl hij dat bij een jongere sollicitant voorlopig niet hoeft te doen. U mag raden wie er dan wordt gekozen voor de baan. De derde uitzondering geldt bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Normaal gesproken zou u vanaf uw 65ste geen recht meer hebben op een werkloosheidsuitkering of een WGA-uitkering als u vóór uw 65ste werkloos of arbeidsongeschikt bent geworden. Er komt een regeling, waardoor u in dat geval een uitkering krijgt die rond het AOW-niveau ligt. Voor de beoordeling van deze uitkering blijft het inkomen van de partner en het eigen vermogen buiten beschouwing. in 1960 of later omhoog tot 67 jaar Wel of geen AOW met 65. Tabel voor AOW uitkering bij 65 jaar 65 jaar in aantal jaren gewerkt 65 jaar in aantal jaren gewerkt en later 42 Februari Pagina 3

4 Het is onder voorwaarden mogelijk om straks AOW te ontvangen vanaf 65 jaar. De keerzijde is dat uw uitkering dan wordt gekort. Deze korting is afhankelijk van leeftijd en inkomen en geldt voor het leven het is maar dat u t weet. Het volgende schema laat zien hoe de korting wordt toegepast. We gaan uit van afgeronde AOW-bedragen. AOW gehuwden (± per jaar) Na 2025 AOW 66 > 65 jaar AOW 67 > 65 jaar gezamenlijk inkomen in korting in korting in < ,50% ,50% en hoger 8,00% ,50% AOW alleenstaanden (± per jaar) < minimumloon ( ) 6,50% ,50% hogere inkomens 8,00% ,50% Hoogte van de AOW Het nadeel van de AOW-korting voor de lagere inkomens zal deels worden gecompenseerd door de invoering van een inkomensafhankelijke aanvullende heffingskorting. Concrete voorwaarden en cijfers hierover zijn nog niet bekend. Het is dus denkbaar dat de financiële gevolgen gedempt worden, maar vooralsnog blijft het afwachten hoe dit onder de streep zal uitpakken. Gevolgen voor het aanvullend pensioen De doelstelling van het kabinet is dat het aanvullend pensioen wordt afgestemd op een AOW-leeftijd van 67 jaar. Het is dus de bedoeling dat u een aanvullend pensioen kunt gaan opbouwen tot 67 jaar dat gelijk is aan het pensioen dat u nu kunt opbouwen tot 65 jaar. De maximale pensioenopbouw per dienstjaar wordt daarom aangepast (dit gebeurt in 2020, het jaar waarin de AOW-leeftijd voor het eerst verhoogd gaat worden). 4. Over belastingen, energiebesparende maatregelen en studiefinanciering. Belastingen In 2009 lagen heel wat belastingijzers in het vuur. Een aantal van die zaken hebben inmiddels hun beslag gekregen. Een stand van zaken. De zaak Renneberg De Hoge Raad wees in deze zaak arrest op 26 juni Aan de orde was de vraag of Richard Renneberg over de jaren 1996 en 1997 in Nederland de hypotheekrente van zijn in België gelegen woning mocht aftrekken. Het Europees Hof van Justitie oordeelde op 16 oktober 2008 dat het niet toestaan van de aftrek voor iemand die nagenoeg zijn volledige inkomen uit Nederland verwerft een inbreuk is op het vrij verkeer van werknemers en een verboden discriminatie vormt. In cassatie werd dit Europees arrest overgenomen en werd Renneberg in het gelijk gesteld. De verwachting was dat het arrest in kwestie ook zou leiden tot het in het vraag stellen van het keuzerecht tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplicht. Niets daarvan. De belastingdienst stelt zich op het standpunt dat Renneberg betrekking heeft op de periode waarin het keuzerecht nog niet bestond maar bovendien heeft het Europees hof zich in haar arrest laten leiden door een vergelijking tussen een inwoner van Nederland met een tweede woning in het buitenland en het huis van een niet-inwoner in het buitenland. Niet vergeleken is dus de aftrek van een binnenlandse woning met die van een buitenlandse woning van een niet-inwoner. Dit standpunt zal de discussie over het keuzerecht niet doen afnemen, integendeel. Het zal wellicht wachten zijn op verdere rechtspraak. De eerste komt er zeker al over niet al te lange termijn aan. Op 27 oktober 2009 oordeelde de Advocaat-generaal van het EG- hof immers dat een Nederlandse regeling waarbij zelfstandigenaftrek slechts wordt toegestaan indien gekozen wordt voor binnenlandse belastingplicht discriminerend is. En alhoewel het hier gaat over een andere aftrek dan de hypotheekrenteaftrek, komt opnieuw het keuzerecht in het gedrang. De uitspraak in cassatie moet nog volgen. Tegemoetkoming voor Belgische onroerende voorheffing In 2008 oordeelde het Gerechtshof in Den Bosch dat Nederland aftrek moest verlenen voor de in België betaalde onroerende voorheffing. De Hoge Raad heeft op 4 december 2009 echter anders beslist. Een inwoner van België die in Nederland werkt en die kiest voor binnenlandse belastingplicht en de hypotheekrente van zijn in België gelegen woning in Nederland aftrekt mag de Belgische onroerende voorheffing niet verrekenen met de Nederlandse inkomstenbelasting. Volgens de Hoge Raad is er sprake van dispariteit tussen het Belgische en Nederlandse belastingstelsel en dit is niet verboden door het Europese recht. Belgische gemeentebelasting De heffing van Belgische gemeentebelasting op het inkomen van een grensarbeider heeft al in diverse rechtszaken ter discussie gestaan. Het Hof van Beroep in Antwerpen oordeelde op 26 mei 2009 dat deze heffing niet discriminerend is en in overeenstemming is met het EU-verdrag. Belastbaarheid AOW Twee jaar geleden besliste het Hof van Beroep in Antwerpen dat een Nederlandse AOW uitkering door België niet mag belast worden omdat de AOW een sociale maatregel is. De AOW wordt immers aan iedere inwoner van Nederland toegekend, ongeacht of men gewerkt heeft of niet. Het Hof van Cassatie heeft dit arrest op 12 november 2009 verbroken. Cassatie is van mening dat de Antwerpse rechters een verkeerde uitleg aan de Nederlandse wet gegeven hebben. Niet iedereen die in Nederland woont zal immers ook effectief AOW opbouwen. Dat is bijvoorbeeld niet het geval als men buiten Nederland werkt. Het Hof van Cassatie heeft de zaak nu doorverwezen naar het Hof van Beroep in Gent. Er zal verder onderzoek nodig zijn naar de vraag of de AOW al of niet een rechtstreekse band heeft met de beroepswerkzaamheid. Energiebesparende maatregelen Vrij recent werd geregeld dat ook grensarbeiders gebruik kunnen maken van de Vlaamse energiepremie voor mensen die geen of te weinig belasting betalen. Voor 2009 moet de aanvraag uiterlijk binnen zijn op 28 februari Op zijn de nodige aanvraagformulieren te downloaden. De federale regering heeft echter beslist dat ook niet belastingbetalers vanaf 2010 een belastingvermindering kunnen krijgen via een belastingkrediet. Het terug te krijgen bedrag is beperkt tot 40% van de factuur met een maximum van Het belastingkrediet geldt voor de plaatsing van dakisolatie, superisolerende beglazing ter vervanging van enkele beglazing, een condenstatieketel ter vervanging van een bestaande Februari Pagina 4

5 verwarming maar niet voor zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen en geothermische warmtepompen. Deze maatregel geldt voor uitgaven in 2010, 2011 en Opgepast: Inkomstenjaar 2010 is (voorlopig?) het laatste jaar dat investeringen in muurisolatie en vloerisolatie nog kunnen genieten van een belastingvermindering van 40% van de investeringen. Studiefinanciering Informatie Beheer Groep, de instantie die instaat voor de uitvoering van de studiefinanciering heet voortaan: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het nieuwe webadres is: Vanaf 1 september 2007 heeft Nederland een woonplaatseis ingevoerd om nog voor studiefinanciering in aanmerking te komen. Men moet in de zes jaar voorafgaand aan de aanvraag drie jaar in Nederland gewoond hebben. Voor kinderen van grensarbeiders werd via een beleidsregel een overgangstermijn van 3 jaar ingesteld. Na een klacht bij de Europese commissie werd Nederland in gebreke gesteld. Die procedure loopt nog steeds. In afwachting heeft Nederland de beleidsregel die zou aflopen in september 2010 verlengd met 4 jaar. Kinderen van grensarbeiders blijven dus recht hebben op studiefinanciering. 5. Invuldagen Nederlandse belastingaangifte Aangifte inkomstenbelasting Voor het invullen van uw Nederlandse belastingaangifte over het jaar 2009 worden ook dit jaar aparte zitdagen georganiseerd. De aangiftes moeten uiterlijk 30 juni 2010 binnen zijn. Voor uw belastingaangifte kunt u enkel op onderstaande data terecht. Op de gewone wekelijkse grensarbeiderszitdagen (overzicht op worden geen aangiftes ingevuld! Heeft u te maken met een M-biljet of de bijleenregeling? Neem dan contact met ons op voor een afspraak. Naast de gebruikelijke documenten zoals jaaropgave(s) en overzicht betaalde hypotheekrente verzoeken wij u zeker ook de print van verleden jaar voor te leggen! Datum ACV kantoor te Uur Donderdag 4 maart 2010 Tongeren, Elisabethwal u Woensdag 10 maart 2010 Bilzen, Stationslaan u Woensdag 17 maart 2010 Maaseik, Maastrichtersteenweg u Donderdag 18 maart 2010 Neerpelt, Norbertinessenlaan u Woensdag 24 maart 2010 Genk, Dieplaan u Woensdag 31 maart 2010 Maasmechelen, Heirstraat u Woensdag 7 april 2010 Bree, Grauwe Torenwal u Maandag 12 april 2010 Hasselt, Mgr Broekxplein 1 (gelijkvloers) u Dinsdag 13 april 2010 St.Gillis Waas, Kerkstraat u Woensdag 14 april 2010 Zelzate, Frantz Wittoucklaan 22/ u Maandag 19 april 2010 Turnhout, Korte Begijnenstraat u Woensdag 28 april 2010 Bilzen, Stationslaan u Donderdag 20 mei 2010 Neerpelt, Norbertinessenlaan u Woensdag 26 mei 2010 Maaseik, Maastrichtersteenweg u Woensdag 9 juni 2010 Hasselt, Mgr Broekxplein 1 (gelijkvloers) u Woensdag 23 juni 2010 Maasmechelen, Heirstraat u Toeslagen. Als u in 2009 al een toeslag ontving ( kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag) dan wordt deze in principe in 2010 automatisch verdergezet. Wie over 2009 echter een nieuwe aanvraag wenst in te dienen moet dit op straffe van verjaring voor 1 april 2010 hebben gedaan. Als u echter van de Nederlandse fiscus een verzoek heeft ontvangen om aangifte inkomstenbelasting te doen, dan heeft u tijd tot 30 juni Bovengenoemde toeslagen zijn inkomensafhankelijk en bovendien wordt bij het kindgebonden budget en bij de kinderopvangtoeslag ook gekeken naar de Belgische gezinsbijslag die men ontvangt. Zie ook Februari Pagina 5

6 6. Premies en belastingen in Premie volksverzekeringen AOW 17,9% 17,9% ANW 1,10% 1,10% AWBZ 12,15% 12,15% Totaal 31,15% 31,15% Over maximaal Maximum premie volksverzekeringen Nederlandse belastingen 2009 % 2010 % Schijf ,35 % ,30 % Schijf ,85 % ,80 % Schijf % % Schijf en meer 52 % en meer 52 % Belastingen én premie vv 2009 in 2010 in Schijf 1 33,50 % ,45 % Schijf 2 42 % ,95 % Aanslaggrens Teruggaafgrens Eigenwoningforfait van 0 tot nihil nihil van tot ,20% 0,20% van tot ,30% 0,30% van tot ,40% 0,40% en hoger 0,55% zonder maximum 0,55% tot Heffingskortingen Algemene heffingskorting Arbeidskorting tot 57 jaar 57 tot en met 59 jaar 60 tot en met 61 jaar 62 tot en met 64 jaar lage inkomens ( ) hoge inkomens lage inkomens hoge inkomens Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximaal maximaal Alleenstaande ouderkorting Aanvullende alleenstaande ouderkorting maximaal maximaal Heffingskorting niet werkende partner* maximaal maximaal Ouderschapsverlofkorting 3.99 per verlofuur 4,07 per verlofuur Werkloosheidspremie WW premie werknemersdeel 0 0 Maximum uitkeringsdagloon 183,15 per dag 186,65 per dag Zorgverzekeringwet Inkomensafhankelijke bijdrage werkgever 6,90% over maximaal ,05 % over maximaal Nominale premie indicatie: per jaar indicatie: per jaar Nominale bijdrage meeverzekerde gezinsleden per maand (via CVZ) 65,60 per maand (via CVZ) Eigen risico (vrijwillig) van 0 tot 500 van 0 tot 500 Eigen risico (verplicht) *wordt vanaf 2009 afgebouwd over een termijn van 15 jaar met 6.67% per jaar waardoor er in 2010 maximaal kan worden uitbetaald. Maximale korting van blijft mogelijk indien de partner zonder inkomen geboren is vóór of als er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger zijn. Ondanks het feit dat deze nieuwsbrief met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Nadruk of verspreiding zonder toelating van ACV Grensarbeiders is verboden. Reacties zijn steeds welkom. Mail naar Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen of bent u van adres veranderd, meld het ons! Februari Pagina 6

Grensarbeiders Checklist 2012

Grensarbeiders Checklist 2012 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be ACV Dienst Grensarbeiders Grensarbeiders Checklist 2012 Voor de

Nadere informatie

Grensarbeiders Nieuwsbrief 2012

Grensarbeiders Nieuwsbrief 2012 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be Grensarbeiders Nieuwsbrief 2012 Wonen in België, werken in Nederland.

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Grensarbeiders Checklist 2015

Grensarbeiders Checklist 2015 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be ACV Dienst Grensarbeiders Grensarbeiders Checklist 2015 Voor de

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor werkgevers/intermediairs

Informatiebijeenkomst voor werkgevers/intermediairs Informatiebijeenkomst voor werkgevers/intermediairs oktober 2016 Programma 14.00 uur 14.45 uur 15.30 uur 16.00 uur 16.45 uur 17.30 uur Welkom & sociale zekerheid Belastingen Pauze Arbeidsrecht/verplichtingen

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Grensarbeiders Nieuwsbrief 2015

Grensarbeiders Nieuwsbrief 2015 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be Grensarbeiders Nieuwsbrief 2015 Wonen in België, werken in Nederland.

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en niet

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Hoe zit het met uw ouderdomspensioen? 2 Hoe zit het met uw nabestaandenuitkering?

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2014 2014 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

4 april 2017 Werkgeverssymposium Grensoverschrijdend werken en grensoverschrijdende werknemers

4 april 2017 Werkgeverssymposium Grensoverschrijdend werken en grensoverschrijdende werknemers 4 april 2017 Werkgeverssymposium Grensoverschrijdend werken en grensoverschrijdende werknemers U bent een (zelfstandig) ondernemer of werknemer, die zich niet laat belemmeren door landsgrenzen. In meerdere

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN LOON De hoogte van de lonen is vastgesteld in een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) of, omdat niet iedere werkgever een CAO

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met uw zorgverzekering?

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen?

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Het CBS voorspelt dat binnen vijf jaar de groep 65-plussers zal stijgen met 400.000 personen, de groep 65-70-jarigen zal met 210.000 personen

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Inhoud In welk land vraagt u een uitkering aan? 2 Wanneer bent u een grensarbeider? 2 Wanneer bent u volledig of gedeeltelijk werkloos? 2 U bent volledig werkloos

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016. Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken

Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016. Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016 Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken Bureau voor Belgische Zaken Sociale Zekerheid België/Nederland onderdeel

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2013 2013 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur)

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Onderwerpen Wanneer betaal je in Nederland belasting en premies Fiscale gevolgen zending

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Ik ben zelfstandige en zwanger

Ik ben zelfstandige en zwanger uwv.nl werk.nl Ik ben zelfstandige en zwanger Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie

Nadere informatie

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Inhoud Voor AOW en Anw 2 Wat is AOW 2 Wat is Anw 2 Wanneer kunt u zich verzekeren 3 Hoe lang duurt de verzekering 3 Soms langer dan tien jaar 4 Wat kost het 4

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. LJN: BP2096, Raad van State, 201003640/1/H2 Datum uitspraak: 26-01-2011 Datum publicatie: 26-01-2011 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij besluit van 5

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen en eigenwoningforfait

Nadere informatie

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Wat is AOW? 2 Wie krijgt AOW-pensioen? 2 Hoeveel AOW-pensioen krijgt u? 2 Hoe vraagt u AOW-pensioen aan? 3 Wat als... 3 Zo blijft u op de hoogte 4 Overige

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Ik ben zwanger en zelfstandige. Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling

Ik ben zwanger en zelfstandige. Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Ik ben zwanger en zelfstandige Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Re-integratie en tijdelijk inkomen Vanuit de gedachte Werk boven Uitkering stimuleert UWV deelname aan het arbeidsproces. Is werken

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli

Sociale verzekeringen per 1 juli Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong zijn vanaf 1 juli omhoog gegaan. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2015 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet...

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... Inhoud Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... 9 1 Wet werk en bijstand Per 1 juli 2014 stijgen de bijstandsuitkeringen.

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Inhoud Waarom zou u een vrijwillige verzekering afsluiten 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich

Nadere informatie

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Let op: Het voorstel over de vaste toeslag van de overheid is opgenomen in het Belastingplan 2007. De Eerste Kamer moet hier nog mee akkoord gaan. De percentages

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Wijzigingen kindregelingen per 2015

Wijzigingen kindregelingen per 2015 05/10/14 Wijzigingen kindregelingen per 2015 De kindregelingen die gelden in 2013 en 2014 zullen in 2015 gaan veranderen, van de 11 kindregelingen gaan we over naar 4 kindregelingen. De elf regelingen

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Inhoud Wat is AOW 2 Waarom een vrijwillige verzekering 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich vrijwillig

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

ALLES OVER WONEN IN NEDERLAND EN WERKEN IN BELGIË. In deze brochure zetten we de belangrijkste regels en afspraken voor je op een rijtje

ALLES OVER WONEN IN NEDERLAND EN WERKEN IN BELGIË. In deze brochure zetten we de belangrijkste regels en afspraken voor je op een rijtje ALLES OVER WONEN IN NEDERLAND EN WERKEN IN BELGIË In deze brochure zetten we de belangrijkste regels en afspraken voor je op een rijtje ALLES OVER WONEN EN WERKEN Je woont in Nederland en werkt in België.

Nadere informatie

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies)

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies) Fiscale cijfers 2014 De definitieve cijfers voor 2014 zijn bekend. Tarieven en schijflengten box 1 Belastingschijf 1 0-19.645 0-19.645 tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies)

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie Inhoud 1. Digitalisering van de overheid en de belastingdienst 2. Herziening box 3 per 01-01-2017 3. Belastingplan 2016:

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie