Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus"

Transcriptie

1 Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014)

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten van het selectiebeleid Selectiecriteria Techniek Inzicht Communicatie Persoonlijkheid Fysieke eigenschappen Vervroegde overgang naar een hogere leeftijdscategorie Overgang naar de senioren Overgang naar selectie-elftallen Overgang naar lagere senioren-elftallen Selectieprocedure Stap 1 (december) Stap 2 (januari) Stap 3 (februari) Stap 4 (februari/maart/april) Stap 5 (mei) Stap 6 (juni) Stap 7 (augustus/september)

3 1 Inleiding Bij SV Lycurgus willen we graag dat alle spelers en speelsters de gelegenheid krijgen om zich als individu zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk dat iedere speler op zijn eigen niveau voetbalt en zo de juiste voetbalweerstand ondervindt. Als een goede voetballer onder zijn niveau wordt ingedeeld en op afstand de betere speler is verdwijnt uiteindelijk de uitdaging en motivatie tot verbetering van zijn eigen spel, omdat hem alles te gemakkelijk af gaat. Ook wanneer een speler te hoog wordt ingedeeld zal dit meestal niet leiden tot een optimale ontwikkeling van deze speler, omdat hij een te hoge voetbalweerstand ondervindt. Door de te hoge weerstand is het voor deze speler niet mogelijk om datgene wat hem aangeleerd wordt in praktijk te brengen, waardoor het leerproces verstoord wordt. Om het voetballen optimaal te kunnen beleven en om gemotiveerd te blijven om te leren zal iedere speler dus op zijn eigen niveau aangesproken moeten worden. Alleen dan worden ze continu geprikkeld tot het leveren van betere prestaties. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk om te selecteren, waarbij door de hele jeugdopleiding heen het samenstellen van de nieuwe teams voor het volgende seizoen zoveel mogelijk verloopt volgens van te voren vastgelegde procedures. Ook is het belangrijk dat er door de hele jeugdopleiding heen geselecteerd wordt met behulp van dezelfde selectiecriteria. Op deze manier is het selectiebeleid voor kaderleden, ouders en natuurlijk de jeugdleden zelf duidelijk en herkenbaar. Zoals al eerder gezegd heeft het uitgangspunt dat iedere speler zich zo optimaal mogelijk moet kunnen ontwikkelen als consequentie dat het belang van het individu altijd groter is dan het belang van de vereniging, het team, de trainer, de begeleider of wie dan ook. Tot slot willen wij benadrukken dat ons selectiebeleid en de selectieprocedure tot doel hebben om tot een juiste indeling te komen van al onze jeugdteams en dus niet alleen voor de selectieteams van elke leeftijdscategorie. 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid In ons selectiebeleid gaan we uit van de volgende uitgangspunten: Om spelers de mogelijkheid te bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen moet er gestreefd worden naar teamindelingen die recht doen aan het niveau van iedere individuele speler. Het selecteren van jeugdspelers vindt plaats vanaf de F-pupillen. Hoewel voor de meeste F- pupillen het 'spelen met vriendjes' vaak belangrijker is dan indeling naar voetbalkwaliteiten, wordt er vanaf de F-pupillen daar waar mogelijk toch een voorzichtig begin gemaakt met het selecteren. In eerste instantie vindt er selectie plaats op basis van de leeftijdsgrenzen zoals die door de KNVB zijn vastgesteld. Dispensatie zal in uitzonderlijke gevallen en volgens de normen van de KNVB worden aangevraagd. Vervroegde overgang is mogelijk, maar is afhankelijk van de selectiecriteria en de wensen van de speler zelf. In principe spelen de beste spelers in de selectieteams van alle leeftijdscategorieën, waarbij 2

4 geen rekening gehouden met de verdeling van eerste- en tweedejaars spelers in deze teams. Daar waar gekozen moet worden tussen twee gelijkwaardige spelers zal meestal gekozen worden voor de eerstejaars speler, aangezien deze speler een grotere ontwikkeling kan doormaken. Als de hoeveelheid teams binnen een leeftijdscategorie het toelaat (bijvoorbeeld 5 of meer teams) wordt de volgende opbouw van de teams nagestreefd: 1 e (selectie)team met hoofdzakelijk 2 e jaars spelers, 2 e (niet selectie) team met 2 e jaars spelers en een 3 e (selectie) team met hoofdzakelijk talentvolle 1 e jaars spelers. Er moet naar gestreefd worden om geen spelers terug te zetten naar een lager team. In voorkomende gevallen zal hier uiterst zorgvuldig mee omgesprongen moeten worden. 3 Selectiecriteria In de visie van de KNVB zijn er drie belangrijke elementen die spelers moeten bezitten (of aan moeten leren) om een goede voetballer te zijn (worden). Deze worden verwoord in het TIC-principe (voetbalvaardigheid). 3.1 Techniek Techniek is de vaardigheid die een speler nodig heeft om het spel te spelen. Hoe klein de kinderen ook zijn, hoe laag het niveau van spelen ook is, alle spelers bezitten per definitie een bepaalde mate van technische vaardigheid ( de manier van omgaan met de bal). Voetballen is een teamsport, er is een tegenpartij, het is een contactsport en de bal is steeds in beweging. De situaties op het veld zijn daardoor steeds anders, waardoor het aannemen en passen van de bal op zeer veel verschillende manieren uitgevoerd kan en moet worden. Naast het aanleren van techniek in geïsoleerde situaties (los van spelsituaties) is het daarom erg belangrijk om deze techniek aan te leren binnen allerlei verschillende spelsituaties. Hierbij ontwikkelen de spelers een variabele techniek waarbij ze de bal kunnen aannemen en passen op allerlei verschillende manieren. Alleen met techniek kom je er echter niet. Een speler kan een balvirtuoos zijn, maar dat maakt hem nog geen goede voetballer. 3.2 Inzicht Het inzicht in het spel is nodig om te begrijpen welke acties een speler moet ondernemen, of juist niet, en is vooral afhankelijk van ervaring en spelintelligentie. Spelers moeten spelsituaties leren herkennen en doorzien, om daar vervolgens op een goede manier op te kunnen reageren. Dit wordt ook wel het lezen van spelsituaties genoemd. Spelinzicht zit niet in het hoofd van spelers, maar komt tot uiting in de keuzes die hij maakt wat betreft positie, moment, richting en snelheid van handelen. 3.3 Communicatie Elf individuen die goed kunnen aannemen, passen, vrijlopen etc. en die bovendien beschikken over een goed spelinzicht, vormen nog geen team. Een goed team is in staat om de individuele handelingen goed op elkaar af te stemmen. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om als eenzame spits alleen de opbouw van de tegenstander te storen. Het coördineren en op elkaar afstemmen van de 3

5 bewegingshandelingen van individuele spelers noemen we communicatie. TIC omvat dus alle middelen om het spel te spelen en die het spel beïnvloeden. Des te groter de TIC, des te groter het voetbalvermogen. Spelers die beter willen worden moeten dus hun voetbal-tic zien te vergroten. Bij SV Lycurgus willen we dan ook graag dat jeugdleiders en trainers daar dus veel aandacht aan besteden. 3.4 Persoonlijkheid Naast de voetbal-tic vinden wij bij SV Lycurgus ook de P van persoonlijkheid van een jeugdspeler erg belangrijk. Belangrijke aspecten daarbij zijn de sociale omgangsvormen (gedrag), motivatie, inzet mentaliteit en sportiviteit zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Vandaar dat je naast een TIC voor voetballen er ook de P in moet hebben! 3.5 Fysieke eigenschappen Tot slot zijn er natuurlijk nog een aantal fysieke eigenschappen die mee kunnen wegen in het beoordelen van jeugdspelers. Hierbij moet je denken aan snelheid, coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen en duelkracht. Opgemerkt moet worden dat vooral de aspecten voetbalvaardigheid (TIC) en mentale eigenschappen (P) bij het selecteren het zwaarst zullen wegen. Het beoordelen van jeugdspelers op grond van deze aspecten moet natuurlijk gebeuren op basis van wat er in de desbetreffende leeftijdsfase mag worden verwacht. Vanaf de D-pupillen moet er bij het selecteren ook gelet worden op een evenwichtige verdeling van de posities in het veld. 4 Vervroegde overgang naar een hogere leeftijdscategorie In sommige uitzonderlijke gevallen kan er besloten worden om een jeugdspeler op grond van zijn kwaliteiten vroegtijdig over te laten gaan naar een hogere leeftijdscategorie. Hierbij moet het belang van de speler altijd voorop staan. Alleen als de onderstaande vragen positief beantwoord kunnen worden is het verantwoord om een jeugdspeler vroegtijdig over te laten gaan: Worden de ontwikkelingskansen van deze speler hiermee vergroot? Is het mentaal verantwoord? Is het sociaal verantwoord? Ligt het in de wens van de speler zelf? Gaan de ouders met deze vervroegde overgang akkoord? Bij lagere elftallen kan het voorkomen dat spelers vervroegd overgaan naar een hogere leeftijdscategorie om het aantal spelers aan te vullen. Ook dan moeten bovenstaande vragen positief beantwoord worden. 4

6 5 Overgang naar de senioren Om te voorkomen dat jeugdspelers afhaken op het moment dat ze overgaan naar de senioren is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan deze overgangsperiode. Er moeten goede afspraken gemaakt worden tussen de jeugdafdeling en de senioren. Ook hier is het goed om een vaste procedure te volgen, zodat jeugdspelers op tijd weten waar ze aan toe zijn en hoe het volgende seizoen eruit gaat zien. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen jeugdspelers die in aanmerking komen voor de selectie-elftallen en jeugdspelers die op een lager niveau in zullen stromen. 5.1 Overgang naar selectie-elftallen Het is belangrijk om een speler voldoende kwaliteiten en de juiste instelling (mentaliteit) tijdig te laten "proeven" aan het voetballen van wedstrijden en trainingen bij de senioren en langzaam te laten wennen aan het niveau. Vanaf de B-junioren kan een speler in aanmerking komen om af en toe met één van de selectie-elftallen mee te trainen of te voetballen. Hierbij is een goede communicatie tussen de hoofdjeugdtrainer, de hoofdtrainer senioren en de seniorentrainers van de overige selectie-elftallen belangrijk. Voor de desbetreffende speler moet het voor het einde van het seizoen duidelijk zijn of hij eventueel in aanmerking komt voor een selectie-elftal (of zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen mag proberen te bewijzen om in een selectie-elftal terecht te komen). 5.2 Overgang naar lagere senioren-elftallen Ook bij deze groep jeugdspelers is het goed om ze af en toe mee te laten gaan met seniorenwedstrijden om de sfeer te proeven en de overgang soepeler te laten verlopen. Vanaf de B- junioren moet het mogelijk zijn om af en toe mee te spelen met één van de lagere elftallen. Hierbij moet altijd overlegd worden met de desbetreffende jeugdtrainer en moet er een inschatting gemaakt worden of een speler dit aankan. Als in het nieuwe seizoen een grotere groep spelers overgaat naar de lagere elftallen dan moet ernaar gestreefd worden om deze groep als nieuw elftal in te delen. Deze jeugdige elftallen blijven natuurlijk de toekomst van de vereniging. Het is dan de bedoeling dat deze elftallen zich zo snel mogelijk zelf kunnen redden voor wat betreft de begeleiding, trainingen en andere activiteiten. Hierbij verdient het de aanbeveling om een aantal enthousiaste, bereidwillige en ervaren senioren bij dit team in te delen die het leuk vinden om dit team op sleeptouw te nemen. Wanneer het niet mogelijk is om een geheel nieuw seniorenelftal te maken, dan moet geprobeerd worden om de spelers zoveel mogelijk bij elkaar te houden en onder te brengen in bestaande elftallen. De wensen van de spelers zelf zijn daarbij natuurlijk erg belangrijk. Voor het einde van het seizoen moeten de spelers die overgaan naar de lagere seniorenelftallen een goed idee hebben over wat hen in het nieuwe seizoen te wachten staat. 6 Selectieprocedure Om de jaarlijkse samenstelling van de nieuwe teams zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen hebben we een stappenplan ontwikkeld. In dit stappenplan staan de verschillende acties omschreven die volgens ons uitgevoerd moeten worden om tot een goede indeling te komen van de teams voor het 5

7 nieuwe seizoen. Daarnaast hebben we ook aangegeven wie voor welke actie verantwoordelijk is. Opgemerkt moet worden dat er in onderstaande procedure geen aparte aandacht besteed wordt aan het indelen van de keepers. Ook voor deze indeling kan onderstaand stappenplan gevolgd worden, met als enige verschil dat hierbij een belangrijke rol weggelegd moet zijn voor de desbetreffende keepertrainer en de coördinator van de keepertrainers. 6.1 Stap 1 (december) Begin december moet er al begonnen worden met het inventariseren en aanstellen van de hoofdtrainers voor de selectie-elftallen van elke leeftijdscategorie voor het nieuwe seizoen. Het aanstellen van de hoofdtrainers valt onder de verantwoordelijkheid van de jeugdcoördinator en jeugdhoofdtrainer. Eind december moet er een bijeenkomst gepland worden waarbij alle (nieuwe) hoofdtrainers en coördinatoren van elke leeftijdscategorie aanwezig zijn. In deze bijeenkomst wordt er gekeken of het selectiebeleid en de selectieprocedure nog voldoen aan de huidige situatie en wordt (na eventuele aanpassing door de jeugdhoofdtrainer) het startschot gegeven voor de selectieprocedure. In dit overleg worden verdere afspraken gemaakt tussen de hoofdtrainers en coördinatoren over het uitrollen van de selectieprocedure en hoe de communicatie onderling zal verlopen. Zolang er nog geen (nieuwe) hoofdtrainer is aangesteld voor het nieuwe seizoen blijft de huidige hoofdtrainer verantwoordelijk voor het uitvoeren van de selectieprocedure. De jeugdhoofdtrainer is verantwoordelijk voor het organiseren van deze bijeenkomst. 6.2 Stap 2 (januari) In januari moet er een inventarisatie plaatsvinden op basis van het huidige spelersbestand hoeveel spelers er volgend seizoen in elke leeftijdscategorie zullen voetballen. Op basis van deze inventarisatie kan vervolgens een globale inschatting gemaakt worden van het aantal jeugdteams per leeftijdscategorie. De inventarisatie wordt gedaan door de coördinatoren van de verschillende leeftijdscategorieën. Eind januari is het belangrijk om alle huidige leiders en trainers, maar ook ouders en spelers, op de hoogte te brengen van de start van de selectieprocedure, waarbij elk jaar een korte uitleg gegeven wordt over de inhoud van deze procedure. Dit kan bijvoorbeeld door een stuk op de website te plaatsen. De jeugdhoofdtrainer is verantwoordelijk voor het informeren van alle jeugdtrainers en leiders over de start en inhoud van de selectieprocedure. Daarnaast is de jeugdhoofdtrainer ook verantwoordelijk voor het informeren van de (ouders van) jeugdspelers. Per leeftijdscategorie is de hoofdtrainer verantwoordelijk voor het verder uitdragen van de 6

8 selectieprocedure aan alle jeugdtrainers/leiders binnen deze leeftijdscategorie. Een mooie manier om dit te doen is bijvoorbeeld een thema avond te organiseren met als thema selecteren. 6.3 Stap 3 (februari) Begin februari moet een inventarisatie gemaakt worden welke spelers eventueel in aanmerking komen voor één van de selectie-elftallen. Daarnaast moet geïnventariseerd worden of er spelers zijn die in aanmerking komen voor een vervroegde overgang naar een hogere leeftijdscategorie of voor dispensatie in aanmerking komen. Deze inventarisatie wordt gedaan door de hoofdtrainers en de coördinatoren van de verschillende leeftijdscategorieën. Voor het inventariseren van spelers die in aanmerking komen voor één van de selectieteams moet niet alleen gekeken worden naar spelers die in het onderliggende team (dezelfde leeftijdscategorie) en onderliggende selectieteam (jongere leeftijdscategorie) spelen, maar ook naar de spelers in de lagere elftallen. Hierbij is overleg met de trainers/leiders van deze lagere teams van belang. Omdat naast de selectieteams ook de overige teams op een goede manier ingedeeld moeten worden zal in deze fase van de selectieprocedure ook aandacht besteed moeten worden aan de nieuwe indeling van deze teams. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het laten invullen van een beoordelingsformulier waarop iedere trainer minimaal 1 keer per jaar de spelers toetst aan de hand van de selectiecriteria (bijvoorbeeld eind december en eind april). Op deze formulieren kan de huidige trainer/leider een advies geven of spelers eventueel op een hoger niveau zou kunnen gaan voetballen. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het uitdelen en innemen van deze beoordelingsformulieren. Aan het einde van stap 3 moet er een bijeenkomst gepland worden waarbij alle hoofdtrainers en coördinatoren aanwezig zijn. In deze bijeenkomst wordt de voortgang en eventuele knelpunten (zoals ongunstige spelersaantallen) besproken. Mogelijkheden tot vervroegde overgang of dispensatie van spelers worden hier alvast besproken zodat iedereen daar rekening mee kan houden in de komende periode. Tijdens deze bijeenkomst worden onderlinge afspraken gemaakt hoe de activiteiten in stap 4 vorm gegeven zullen worden. De jeugdhoofdtrainer is verantwoordelijk voor het organiseren van deze bijeenkomst. 6.4 Stap 4 (februari/maart/april) Dit is de oriëntatieperiode voor het samenstellen van de nieuwe selectie-elftallen en overige elftallen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de volgende activiteiten: Spelers die in aanmerking komen voor één van de selectieteams gaan (per toerbeurt) mee trainen met dit selectieteam. 7

9 Er kan een aantal keren met grotere trainingsgroepen getraind worden onder leiding van meerdere trainers om een goed beeld te krijgen van de nieuwe spelersgroepen per leeftijdscategorie Spelers af en toe met wedstrijden mee laten doen Voor de overgang van E- naar D- is het goed om de tweedejaars E-spelers in een paar wedstrijden alvast kennis te laten maken met het grotere veld. Eerst met alleen tweedejaars E-spelers en later ook met eerstejaars D-spelers. (Selectie)trainingen organiseren Oefenwedstrijden organiseren Binnen elke leeftijdscategorie is de hoofdtrainer verantwoordelijk voor het organiseren van deze stap. Dit zal in nauw overleg moeten gaan met de overige hoofdtrainers en met de trainers/leiders van de overige elftallen. Het is de bedoeling dat het meetrainen met de selectieteams voor iedereen op hetzelfde moment start. Ook het af en toe mee laten doen met wedstrijden en het organiseren van speciale selectietrainingen en selectiewedstrijden valt binnen elke leeftijdscategorie onder de verantwoordelijkheid van de hoofdtrainer. Daarnaast is het belangrijk om aan het begin van deze periode de selectieprocedure aan ouders en spelers kenbaar te maken en uit te leggen (bijvoorbeeld door een stukje op de website). De jeugdhoofdtrainer is verantwoordelijk voor het informeren van alle ouders en spelers met betrekking tot de selectieprocedure. 6.5 Stap 5 (mei) In stap 5 wordt een voorlopige indeling gemaakt van de nieuwe teams op grond van de beschreven selectiecriteria. Deze indeling moet uiterlijk op 1 juni aan alle jeugdspelers bekend gemaakt worden. Binnen elke leeftijdscategorie is de hoofdtrainer verantwoordelijk voor het maken van de voorlopige indeling van het selectieteam en de coördinator verantwoordelijk voor de indeling van de overige teams (uiteraard in samenspraak met de hoofdtrainer en de overige trainers/leiders). Vooral voor het indelen van de overige teams is het belangrijk om in deze periode een bijeenkomst te plannen waarbij de hoofdtrainer, de coördinator en alle overige betrokken leiders/trainers aanwezig zijn. Hierbij is het belangrijk om ook de leiders/trainers van de onderliggende leeftijdscategorie uit te nodigen. Alle bijeenkomsten en overleggen aangaande de nieuwe indeling van de teams moeten als vertrouwelijk worden beschouwd, waarbij geen informatie met spelers gedeeld mag worden totdat de coördinator hiervoor toestemming geeft. De desbetreffende coördinator is verantwoordelijke voor het plannen van deze bijeenkomst. 8

10 6.6 Stap 6 (juni) In de maand juni (tot aan het sluiten van het sportpark) zal er getraind worden met de nieuwe selectieteams ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ook kunnen er al enkele toernooien of oefenwedstrijden gespeeld worden met deze nieuwe selectieteams. De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor deze stap In het ideale geval wordt er aan het einde van de competitie (ter afscheid) nog één toernooi gespeeld met het oude team en daarna nog één (of meerdere) toernooien/oefenwedstrijden met het nieuwe selectieteam. Aan het einde van stap 6 moet er een bijeenkomst gepland worden waarbij alle hoofdtrainers en coördinatoren aanwezig zijn. De selectieprocedure wordt tijdens deze bijeenkomst geëvalueerd en het resultaat (inclusief de nog openstaande knelpunten) wordt besproken. Naar aanleiding van de evaluatie kan de selectieprocedure eventueel worden aangepast door de jeugdhoofdtrainer. De jeugdhoofdtrainer is verantwoordelijk voor het organiseren van deze bijeenkomst. 6.7 Stap 7 (augustus/september) In de allerlaatste stap van de selectieprocedure wordt een inventarisatie gemaakt van de instroom van nieuwe leden. Hierbij wordt ook bekeken of deze nieuwe spelers eventueel in aanmerking komen voor een selectie-elftal. Voor de aanvang van de competitie kan nu, mede op grond van de instroom van nieuwe leden, een definitieve teamindeling bekend gemaakt worden. Deze inventarisatie wordt gedaan door de hoofdtrainers en coördinatoren van de verschillende leeftijdscategorieën en samen zijn zij dan ook verantwoordelijk voor de definitieve teamindeling. 9

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 blad 2 uit 16 Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 2017-2022. 2 blad 3 uit 16 Voorwoord Voor u ligt het voetbaltechnisch beleidsplan van c.v.v. Fit Boys. Dit plan

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen:

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen: Beleid Technische Commissie VV Gilze Het beleid van de Technische Commissie is een middel zijn om de doelstellingen van VV Gilze, te behalen. Door middel van dit document willen wij ons beleid transparant

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

Standpunten inzake intern beleid: indeling ploegen, doorstroming jeugdspelers

Standpunten inzake intern beleid: indeling ploegen, doorstroming jeugdspelers 1. Indeling Gebeurt op basis van: kalenderleeftijd. biologische leeftijd (gestalte, vaardigheden, enz.). evaluatie van de speler, progressiemarge, beleving voetbalingesteldheid Indeling van ploegen Aantal

Nadere informatie

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren

Technisch beleidsplan senioren Technisch beleidsplan senioren Versie 1.1 Inhoud 1. Uitgangspunten VC Trynwâlden 2. Doelstellingen 3. Organisatie TC 3.1 Samenstelling TC 4. Wedstrijden & Selecties 5. Overgang junioren naar senioren 1.

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden 1 Inleiding MHCW streeft ernaar om de teamindelingen van de jeugd transparant en objectief te laten verlopen. U vindt hier een korte samenvatting uit het Jeugdopleidingsprogramma

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 1 Inhoud Voorwoord 1. ST Beilen/FitBoys 3 2. Technische Commissie 4 3. Visie 5 4. Het indelingsbeleid 7 4.1 ST. Dames 4.2 ST Meisjes 4.3 Selectiecriteria en

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedures

Selectiebeleid en -procedures 23 Dit rapport heeft 12 pagina s Selectiebeleid v1.01 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Algemeen 2 3 Voorbereiding selectieperiode 4 4 Selectieperiode 7 5 Evaluatie selectieperiode 8 6 Inventarisatie huidige

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis

Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis Inleiding Hisalis streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FC MEPPEL OPGERICHT 24-2-1930 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 20-7-1972 Clubhuis, sportpark Ezinge Telefoon 0522-255252 www.fcmeppel.nl, e-mail: fcmeppel@fcmeppel.nl Technisch jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

INTERNE SCOUTING

INTERNE SCOUTING INTERNE SCOUTING 2017-2018 RKVV WILHELMINA (Versie 1, 09 april 2017) Beleidsplan TC Wilhelmina Page 1 Interne scouting Interne scouting richt zich met name op het bevorderen van de doorstroom van niet

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1 Technische seniorenbeleid MVC'19 2017-2022 (versie 2.0) 1 Inhoud Algemene uitgangspunten Visie in relatie tot ambitie Afspraken binnen alle categorieën Selectie MVC 19 Doelmannen selectie MVC 19 Derde

Nadere informatie

SC Lemele Voetbalbeleidsplan

SC Lemele Voetbalbeleidsplan SC Lemele Voetbalbeleidsplan 2010-2015 Versie 2010/2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen SC Lemele... 3 2.1 Beschrijving vereniging... 3 2.2 Doelstellingen technisch

Nadere informatie

VOORBEREIDING op een seizoen

VOORBEREIDING op een seizoen PROCEDURE VOORBEREIDING op een seizoen Procedure van elftal evaluatie binnen een seizoen en de voorbereiding naar een nieuw seizoen. 1 Jeugdplan SV Hoofddorp/jan10 Inhoudsopgave: De voorbereiding op het

Nadere informatie

Hoe wordt de teamindeling gemaakt?

Hoe wordt de teamindeling gemaakt? Hoe wordt de teamindeling gemaakt? Het is voor een kleine vereniging als VV Hellas moeilijk om een vaste manier van indelen voor de jeugdelftallen op papier te zetten omdat dit ieder jaar afhankelijk is

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedures

Selectiebeleid en -procedures Selectiebeleid en -procedures Oranje Wit is een professioneel georganiseerde vereniging die alle leden de gelegenheid geeft om op haar/zijn niveau korfbal te spelen. Ckv Oranje Wit Dordrecht Januari 2012

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren)

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) DOELSTELLING Kwaliteitsverbetering in de (jeugd)opleiding en doorstroming naar de senioren Balans vinden en bewaken tussen recreatief en prestatief

Nadere informatie

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen.

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen. Selectiebeleid Bij RKSV Mierlo-Hout wordt onderscheid gemaakt tussen prestatieteams en recreatieteams. Voor de prestatieteams worden spelers geselecteerd. Achter de prestatieteams worden recreatieteams

Nadere informatie

Selectiebeleid Jeugdafdeling Voetbal S.V. Oostrum

Selectiebeleid Jeugdafdeling Voetbal S.V. Oostrum Selectiebeleid Jeugdafdeling Voetbal S.V. Oostrum Defintief april 2011 Inhoudsopgave: Inleiding: 3 Doelstelling: 3 Selectieprocedure: 4 Selectietrainingen: 5 Vergaderingen indeling: 6 Omstandigheden die

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

Indelingsprocedures. HCWV Jeugd en Jongste Jeugd

Indelingsprocedures. HCWV Jeugd en Jongste Jeugd HCWV Jeugd en Jongste Jeugd Hoe de teamsamenstelling tot stand komt bij de Jeugd (A, B, C en D) en Jongste Jeugd (E en F) van HCWV Inleiding Onderstaande indelingsprocedures zijn ingesteld voor de jeugdteams

Nadere informatie

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte)

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Afdeling: jeugd bruheze April 2011 Versie 1.1 ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden 3. Hoofddoelstelling 4. Subdoelen

Nadere informatie

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 1. Inleiding Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, focussen op de jeugd. MHCV

Nadere informatie

Technisch beleid HVV Tubantia Visie op talent, spelprincipes, coachen en trainen

Technisch beleid HVV Tubantia Visie op talent, spelprincipes, coachen en trainen Technisch beleid HVV Tubantia Visie op talent, spelprincipes, coachen en trainen Motivatie Lerend vermogen Goede bewegers Gedrag Ruimtelijk georiënteerd Vrijspelen Dwingend verdedigen Sturen op ontwikkeling

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan

Technisch jeugdbeleidsplan Technisch jeugdbeleidsplan Visie op jeugdvoetbal SC Varsseveld 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemene visie en doelstellingen... 6 3. Organogram... 7 4. Samenstellen selectieteams... 8 5. De procedure

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 2 Wat is voetballen? Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voetballen... 2 2 Spelbedoeling... 2 3 Structuur van het voetballen...

Nadere informatie

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd JEUGDBELEIDSPLAN 2012-2016 OKTOBER 2012 Het jeugdbestuur van V.en.A.V. Pax heeft in nauwe samenwerking met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) van V.en.A.V. Pax een nieuw (technisch) jeugdbeleidsplan opgesteld

Nadere informatie

SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN. S H H J e u g d b e l e i d s p l a n

SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN. S H H J e u g d b e l e i d s p l a n SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN Inleiding SHH wil graag de jeugdopleiding op een hoger niveau brengen. Uit inventarisaties bleek dat er vooral behoefte is aan

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Onze jeugd heeft de toekomst Inhoud 1. Inleiding 3 2. Missie en visie 3 2.1 Missie 3 2.2 Visie 4 3. Doelstelling 4 3.1 Algemeen 4 3.2 Concretisering doelstelling

Nadere informatie

Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke

Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke Dit deel beschrijft welke technische visie de jeugdcommissie heeft in de opleiding van jeugdspelers. Hierin wordt onder meer beschreven: Doelstelling Beleid Warming

Nadere informatie

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk opgericht 17 juni 1947 Presteren met Plezier 1 INDEX 1 Voorwoord 2 Visie 2.1. Organisatiestructuur

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

Voetbalvisie D.O.S. Kampen

Voetbalvisie D.O.S. Kampen Voetbalvisie D.O.S. Kampen Algemeen: D.O.S. Kampen is een ambitieuze voetbalvereniging waar leden met veel plezier actief of passief bezig zijn met het voetbalspelletje. Deze voetbalvisie gaat over de

Nadere informatie

Selectiebeleid HV Myra Jeugd

Selectiebeleid HV Myra Jeugd Selectiebeleid HV Myra Jeugd 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het selectiebeleid van Myra uit te leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. 2. Uitgangspunten teamindelingen Voor het opstellen

Nadere informatie

TJC Handelings Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016

TJC Handelings Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 TJC Handelings Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen en uitgangspunten... 4 3. Organisatie... 5 4. Jaarplanning

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn Jeugdopleidingsplan v.v. cnsjlnn Kagia versie: 8.0 september 2015 Voorwoord Voor u ligt het vernieuwde Jeugdopleidingsplan (JOP) van v.v. Kagia. Het Jeugdopleidingsplan is een handvat en een richtlijn

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de jeugdspelers van svhoutwijk

Aan de ouders / verzorgers van de jeugdspelers van svhoutwijk 2013 Aan de ouders / verzorgers van de jeugdspelers van svhoutwijk Jeugdcommissie svhoutwijk 2013 Voorwoord: Het nieuwe seizoen gaat binnenkort weer van start, een nieuw seizoen vol goede voornemens en

Nadere informatie

SV Baarn Technische Commissie. Selectieprocedure

SV Baarn Technische Commissie. Selectieprocedure SV Baarn Technische Commissie Selectieprocedure 2018-2019 Uitgave: SV Baarn - Technische Commissie / maart 2018 1 Inleiding Uit een enquête van eind seizoen 2016-2017 is naar voren gekomen dat wij als

Nadere informatie

Selectie beleidsplan

Selectie beleidsplan Selectie beleidsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1 Technische Commissie... 3 2.2 Trainingscoördinator(en)... 3 2.3 Lijncoördinatoren... 3 3. Beoordeling... 4 4. Selectie...

Nadere informatie

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Inleiding Het opleiden van eigen spelers en trainers staat bij Wijhe 92 hoog in het vaandel en is erg belangrijk voor een succesvolle toekomst. De

Nadere informatie

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Hierbij brengen wij iedereen graag op de hoogte van de uitgangspunten en procedures bij de teamindelingen en teamselecties voor de diverse jeugdcategorieën

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C. Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan

Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C. Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan 2016-2020 Inhoud Slide 3 Slide 4-7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12-17 Slide 18-19

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Opdrachtgever : Bestuur SV Steenwijkerwold Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oldemarktseweg 92 8341 SH Steenwijkerwold 0521 588 596 Telefoon info@svsteenwijkerwold.nl

Nadere informatie

Selectieplan MHC Purmerend. Versie 0.9

Selectieplan MHC Purmerend. Versie 0.9 Selectieplan 2015 MHC Purmerend Versie 0.9 Versiebeheer Seizoen 2006-2007 1 e versie: 27 maart 2007 Seizoen 2007-2008 Herziene versie: 26 februari 2008 Seizoen 2008-2009 Herziene versie: 15 april 2009

Nadere informatie

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend! JEUGDPLAN MHCH Algemeen: De belangrijkste redenen waarom MHC Heesch enige tijd geleden heeft besloten om het beleid van het Jeugdplan toe te passen binnen de hockeyclub zijn; Er is een sterke groei bij

Nadere informatie

Jeugdbeleid DFS Arnhem

Jeugdbeleid DFS Arnhem Jeugdbeleid DFS Arnhem Voor iedereen een plek bij DFS!! 1) Inleiding DFS Arnhem is een handbalclub, ontstaan uit een fusie tussen AHV Swift en AAC 1899 in 2017. De naam/afkorting DFS staat voor 'Door Fusie

Nadere informatie

Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012

Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 pagina 1 van 6 Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 Inleiding Ieder jaar weer staat de commissie Hockey

Nadere informatie

Leeftijdskenmerken 100%

Leeftijdskenmerken 100% AthenA Beleid Teamsamenstelling Jeugd 2016 Het Beleid Teamsamenstelling Jeugd 2016 is onderdeel van het AthenA Jeugdplan. Dit AthenA Jeugdplan plan wordt ieder jaar besproken en waar nodig aangepast door

Nadere informatie

PROCEDURE TEAM INDELINGEN

PROCEDURE TEAM INDELINGEN PROCEDURE TEAM INDELINGEN 1 Jeugdplan S.V. Hoofddorp/jfeb14 Doel: Duidelijkheid verschaffen m.b.t. de scheiding van recreatief en prestatief voetbal bij de jeugdafdeling, alsmede de wijze waarop elftallen

Nadere informatie

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios Als technisch hart Dios proberen wij onze jeugdleden (uw kinderen) dat te bieden, waar hij/zij behoefte aan heeft. Ons streven is, om elk jeugdlid binnen onze club te laten voetballen op zijn/haar niveau,

Nadere informatie

Hoofdpunten Jeugdbeleid

Hoofdpunten Jeugdbeleid Hoofdpunten Jeugdbeleid 10-11-2015 Bestuur/Ben Schilder Context 1 Waarom? Onze jeugd = onze toekomst Voetbalteams (top én breedte) Kader (werving en behoud) (Toekomstige) sfeer, cultuur en identiteit van

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam JEUGDBELEIDSPLAN NEPTUNUS-SCHIEBROEK ROTTERDAM 2016-2021 1 Page 23 oktober 2015 INHOUD 1. INLEIDING... PAGE 3 2. MISSIE EN VISIE. PAGE 4 2.1 MISSIE PAGE 4 2.2 VISIE PAGE 4 3. ALGEMEEN. PAGE 5 4. CONCRETISERING

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. VV. Tollebeek 2009/2013

Jeugdbeleidsplan. VV. Tollebeek 2009/2013 Jeugdbeleidsplan VV. Tollebeek 2009/2013 In dit beleidsplan staat de toekomstvisie over de organisatie en doelstellingen voor de jeugdopleiding van vv Tollebeek. In beleidsplan staat hoe we moeten gaan

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke 1. Algemeen 1.1 Inleiding Dit voetbaltechnisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het algemene beleidsplan van de VV Serooskerke en is het raamwerk voor de

Nadere informatie

Jeugdtechnisch Beleidsplan LRC Leerdam

Jeugdtechnisch Beleidsplan LRC Leerdam Jeugdtechnisch Beleidsplan LRC Leerdam 2010 2015 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Visie... 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten... 5 4. Selectiebeleid... 8 5. Rode draad... 19 6. Het kader... 24 7. De trainingen...

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan DEV/DSO 2012-2017

Technisch Beleidsplan DEV/DSO 2012-2017 Technisch Beleidsplan DEV/DSO 2012-2017 Inhoud Titel: Met plezier opleiden Ondertitel: Technisch Beleidsplan DEV/DSO Datum: Vrijdag 6 april 2012 Vereniging Spelers Trainers Trainingen Wedstrijden Visie

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

op sportpark in Oploo het officiële startschot plaats van de samenwerking.

op sportpark in Oploo het officiële startschot plaats van de samenwerking. Samen verder... Inleiding Vorig jaar juli hebben de besturen van Excellent, Westerbeekse Boys en SVS besloten tot een samenwerking van de jeugdafdelingen met ingang van het seizoen 2017/2018. In bijeenkomsten

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal Toekomstgericht 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Missie en visie...3 2.1 Missie...3 2.2 Visie...4 3. Doelstelling...4 3.1 Algemeen...4 3.2 Concretisering

Nadere informatie

JEUGDOPLEIDINGSPLAN 2018 TECHNISCH JEUGDCOORDINATOR

JEUGDOPLEIDINGSPLAN 2018 TECHNISCH JEUGDCOORDINATOR JEUGDOPLEIDINGSPLAN 2018 TECHNISCH JEUGDCOORDINATOR SVN BTB/Consultancy 2018 Prestatie-indicatoren en hoofdtaken Prestatie-indicatoren Hoofdtaken Bezetting technisch kader Groei jeugdafdeling Gestreefd

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP!

Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP! Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP! Datum: 27-2-2013 Auteur: Herman Pasman, Technisch Jeugd Coördinator Voetbal Voetbal is een complex spel doordat er

Nadere informatie

Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan

Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1 DOELSTELLINGEN 1.1 Doelstelling Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan 4 1.2 Doelstelling per leeftijdscategorie 4 HOOFDSTUK 2 KWALIFICATIES,

Nadere informatie

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Jeugdbeleidsplan GVV 63, versie 2014-2015 1 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling Jeugdopleiding

Nadere informatie

Bijlage 2 JEUGDBELEID SPORTCLUB ERICA

Bijlage 2 JEUGDBELEID SPORTCLUB ERICA Bijlage 2 JEUGDBELEID SPORTCLUB ERICA 2014 revisie 0 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD : DOOR DE GRONDLEGGER VAN HET JEUGDPLAN HOOFDSTUK 01: DOELSTELLING JEUGDBELEID HOOFDSTUK 02: ORGANISATIE JEUGDCOMMISSIE

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Voetbal technisch beleid Jeugd

Voetbal technisch beleid Jeugd Voetbal technisch beleid Jeugd Inleiding Voor u ligt het technisch beleidsplan van de jeugdafdeling 't Vliegdorp uit Soesterberg. In dit plan staat beknopt en algemeen beschreven wat de doelstellingen

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN

JEUGDBELEIDSPLAN JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2019 1. Doelstellingen van de vereniging De statutaire doelstelling van de vereniging luidt: De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen van en het bevorderen van de voetbalsport

Nadere informatie

Technisch plan. E-F pupillen Circuit. Willem Sinnige & Jelle Broerse. Coordinatoren overige D/E/F Pupillen. WV-HEDW Seizoen '13/'14

Technisch plan. E-F pupillen Circuit. Willem Sinnige & Jelle Broerse. Coordinatoren overige D/E/F Pupillen. WV-HEDW Seizoen '13/'14 Technisch plan E-F pupillen Circuit Willem Sinnige & Jelle Broerse Coordinatoren overige D/E/F Pupillen WV-HEDW Seizoen '13/'14 TECHNISCH PLAN E-F CIRCUIT 1 Doel: Door kennis te delen met andere trainers,

Nadere informatie

Selectie- en indelingsproces veld

Selectie- en indelingsproces veld Selectie- en indelingsproces veld In dit document wordt de procedure volledig beschreven zoals die van toepassing is op de jeugd. Voor senioren gelden enkele specifieke bepalingen. Ook wordt separaat ingegaan

Nadere informatie

Technisch beleidsplan 2015 2018

Technisch beleidsplan 2015 2018 Technisch beleidsplan 2015 2018 Opgesteld door: Peter Geval, Chantal Zanoni Versie: 1.0 Pagina 1 van 13 Technisch beleidsplan 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Achtergrond 3 Relatie tot

Nadere informatie

Selectiebeleid/teamindeling Jeugd

Selectiebeleid/teamindeling Jeugd Selectiebeleid/teamindeling Jeugd 2017-2018 02 jun 2017 Inleiding HGC streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij is dat

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick

Selectiebeleid HHC Quick Stick Selectiebeleid HHC Quick Stick 2017-2018 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren 1) Jeugdelftallen Doelstelling van Quick Stick is

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf, begeleiding en selectiebeleid. Seizoen 2017-2018 KVV Quick '20 Juli 2017 versie 2.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken, tot stand

Nadere informatie

SDOB Jeugdopleiding. SDOB is een vooruitstrevende en toonaangevende voetbalopleiding voor de regio Waterland en omstreken.

SDOB Jeugdopleiding. SDOB is een vooruitstrevende en toonaangevende voetbalopleiding voor de regio Waterland en omstreken. Missie, Visie & Doelstellingen Missie SDOB is een vooruitstrevende en toonaangevende voetbalopleiding voor de regio Waterland en omstreken. SDOB is vooruitstrevend op het gebied van: Trainingsmethodes

Nadere informatie