10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN"

Transcriptie

1 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN III FACULTEIT EDUCATIE vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2014 instemming van de faculteitsraad FE op 20 maart Deze versie treedt in werking op 1 september 2014 en vervangt alle voorgaande versies. A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 14 Algemene inrichtingseisen In de studiegids/cursusbeschrijving staat vermeld in welke vorm het onderwijs van de cursussen wordt aangeboden. Voor cursussen die in een blended vorm worden aangeboden, wordt hierbij een voorbehoud gemaakt in verband met de tijdige beschikbaarheid van de gewenste digitale omgeving. De student kan aan deze omschrijving dan ook geen rechten ontlenen. Artikel 20 Inschrijving voor cursussen De student is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving, echter voor de volgende opleidingen wordt de student automatisch door de opleiding ingeschreven: - Master Management of Education - Master Leren en Innoveren. Artikel 24 Inschrijving voor tentamens Inschrijving na de in de studiegids vermelde inschrijvingsdata (na-inschrijving) is mogelijk indien de student in een verzoekschrift aan de examencommissie, naar het oordeel van de examencommissie, aantoont dat er tijdens de inschrijvingsperiode sprake is van persoonlijke omstandigheden in de zin van artikel 25 lid 5. Een gemotiveerd verzoek aan de examencommissie dient een student in op: Artikel 25 Tentamenkansen Een student heeft twee kansen per tentamen in een studiejaar. Artikel 35 Vermelding cum laude of met genoegen Bij de berekening als bedoeld in lid 1 en 2 van artikel 35 worden eventuele niet-cijfermatige resultaten door de examencommissie meegewogen. Hiervoor gelden de volgende regels: a. De beoordeling voldaan/niet voldaan wordt buiten beschouwing gelaten. b. Als omrekeningstabel geldt: Voldoende = 6 Ruim voldoende = 7 Goed = 8 Zeer goed = 9 Uitmuntend = 10

2 B. Nadere facultaire regelgeving: De Faculteit Educatie kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 1. Reglement Examencommissies FE 2. Protocol Onregelmatigheden / Tentamenreglement FE

3 C. Opleidingen van de Faculteit Educatie De Faculteit Educatie kent de volgende door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bekostigde masteropleidingen: 1 M Special Educational Needs: Auditief Gehandicapten 2 M Special Educational Needs: Communicatief Gehandicapten 3 M Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs 4 M Opleiding Dovenstudies / Masteropleiding Leraar Nederlandse Gebarentaal 5 M Leraar Engels 6 M Leraar Wiskunde 7 M Leraar Aardrijkskunde 8 M Leraar Duits 9 M Leraar Frans 10 M Leraar Nederlands 11 M Leraar Natuurkunde 12 M Leraar Scheikunde 13 M Leraar Biologie De Faculteit Educatie kent de volgende onbekostigde masteropleidingen: 14 M Management of Education 15 M Leren en Innoveren

4 1. M Special Educational Needs: Auditief Gehandicapten 1.1. De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding : M Special Educational Needs: Auditief Gehandicapten Engelse naam : M Special Educational Needs: Education for Hearing Disabled CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht, Amsterdam, Arnhem, Doetinchem, Enschede, s-gravenhage, Haren Gn, Maastricht, Rotterdam, Vlissingen en Zwolle Loting : Geen Specialisatie(s) : - Varianten : deeltijd Bekostigd : ja Graad : Master Special Educational Needs Afkorting graad : MSEN Studielast : totaal: 60 EC Eindkwalificaties : 1) Een krachtige, veilige en communicatierijke leeromgeving op zowel cognitief als emotioneel en sociaal gebied te ontwerpen en realiseren voor dove en slechthorende leerlingenleerling. De student is in staat om de voorwaarden te kennen waaronder een dergelijk leeromgeving tot stand kan komen en weet deze toe te passen. De student is bereid zich grondig te verdiepen in de functie en betekenis van de natieve taal en zorgt er derhalve voor dat de last van het verwerven van taal en het soepel lopen van de communicatie niet (alleen) bij de leerling ligt. 2) Een volgsysteem toe te passen voor de groep en het individu vanuit een (ortho)pedagogisch, (ortho)didactisch, ontwikkelings)psychologisch, onderwijskundig en organisatorisch denk- en handelingskader. De student is in staat om op een systematische en methodische wijze gegevens te verzamelen en analyseren, waarbij hij steeds nagaat welke bijdrage en invloed hij zelf, door zijn communicatie en aanpak, levert aan het voorkómen van of het ontstaan en (voort) bestaan van de problemen bij leerlingen (en hun ouders). Op basis van deze (transactionele) analyse ontwerpt hij, zoveel mogelijk met leerlingen en in samenspraak met ouders, begeleidingsplannen voor groepen en individuele leerlingen, voert ze uit en evalueert ze op doelmatigheid en betekenis voor de leerling. 3) De significante betekenis te onderkennen die hij als persoon en professional heeft in de communicatie met en op de ontwikkeling van dove en slechthorende leerlingen. De student is er van doordrongen dat problemen in de communicatie nooit alleen het kind betreffen maar ook de andere gespreksdeelnemers. 4) Bij te dragen aan de kwaliteitszorg van de speciale leeromgeving op groeps- en schoolniveau. 5) Collega s te motiveren en te begeleiden bij het vergroten van hun orthopedagogische, orthodidactische, ontwikkelingspsychologische, onderwijskundige, communicatieve en organisatorische bekwaamheid. De specifieke belemmeringen die de dove of slechthorende leerling ontmoet in zijn ontwikkeling krijgen daarbij bijzondere aandacht. 6) Steeds actief op zoek te gaan naar kennis en informatie (internet,tijdschriften, boeken) m.b.t. het werkveld en om als (pro)actieve netwerker (via netwerken, conferenties, participatie in onderzoek etc.) te bevorderen, dat kennis ten goede komt aan het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. 7) Een bijdrage te leveren aan veranderingsprocessen die gericht zijn op het verbeteren van het onderwijs voor Dove en slechthorende leerlingen. 8) Op een systematische wijze gegevens over de (eigen) beroepspraktijk te verzamelen en door een methodisch filter te halen met als doel een complexe situatie te verhelderen, te begrijpen, te beoordelen (of te verklaren) en/of op te lossen. De student is in staat om op het eigen denken, handelingsrepertoire en kwaliteiten te reflecteren en op (internationaal) succesvol gebleken (handelings)modellen en werkwijzen. 9) Zich te positioneren in het maatschappelijke debat, zich op te stellen als een critical friend en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de beroepsgroep.

5 10) Een analyse te maken van adequaat persoonlijk en professioneel optreden en daarop te reflecteren. In deze analyse en reflectie zijn de eigen communicatieve vaardigheden een belangrijk onderwerp. Algemene inrichting: 1.2. Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: Hbo-getuigschrift of een bachelordiploma Toegangsbeperking specialisaties (artikel 16a OER) Deze opleiding kent geen specialisaties.

6 2. M Special Educational Needs: Communicatief Gehandicapten 2.1. De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding : M Special Educational Needs: Communicatief Gehandicapten Engelse naam : M Special Educational Needs: Education for Communication Disabled CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht, Amsterdam, Arnhem, Doetinchem, Enschede, s-gravenhage, Haren Gn, Maastricht, Rotterdam, Vlissingen en Zwolle Loting : geen Specialisatie(s) : - Varianten : deeltijd Bekostigd : ja Graad : Master Special Educational Needs Afkorting graad : MSEN Studielast : totaal: 60 EC Eindkwalificaties : 1) Een krachtige, veilige en communicatierijke leer- en leefomgeving voor leerlingen met een handicap te ontwerpen en realiseren en om de voorwaarden te kennen waaronder een dergelijk leer- en leefomgeving tot stand kan komen. De student acht zichzelf, als een van de opvoeders, primair verantwoordelijk voor het creëren van een omgeving waarin de communicatieve redzaamheid van ieder individueel kind voorop staat en onderkent de communicatienood van de leerling in de communicatierijke wereld waarin hij opgroeit. 2) Een volgsysteem toe te passen voor de groep en het individu vanuit een orthopedagogisch, orthodidactisch, (ontwikkelings)psychologisch, onderwijskundig en organisatorisch denk- en handelingskader. De student is in staat om op een systematische en methodische wijze gegevens te verzamelen en analyseren, waarbij hij steeds nagaat welke bijdrage en invloed hij zelf, door zijn communicatie en aanpak, levert aan het voorkómen, ontstaan en (voort)bestaan van de problemen bij leerlingen (en hun ouders). 3) Zich te realiseren dat problemen in de communicatie nooit alleen de leerling betreffen, maar ook de andere gespreksdeelnemers. De student onderkent de significante betekenis die hij als persoon en professional heeft in de communicatie met en op de ontwikkeling van leerlingen. De student is in staat om vorm te geven aan deze betekenis, hierop te reflecteren en zijn grenzen te bewaken vanuit professioneel en beroepsethisch perspectief. 4) Bij te dragen aan de kwaliteitszorg van de speciale leeromgeving op groeps- en schoolniveau. 5) Collega s te motiveren en te begeleiden bij het vergroten van hun orthopedagogische, orthodidactische,ontwikkelingspsychologische, onderwijskundige, communicatieve en organisatorische bekwaamheid. De specifieke belemmeringen die de leerling met een beperking ontmoet krijgen daarbij bijzondere aandacht. 6) Voortdurend actief op zoek te gaan naar kennis en informatie en als (pro)actieve netwerker de generatie van kennis te bevorderen die ten goede komt aan het onderwijs aan leerlingen met een beperking. 7) Een bijdrage te leveren aan veranderingsprocessen, die gericht zijn op het verbeteren van het onderwijs voor leerlingen met een beperking of handicap. 8) Op een systematische wijze gegevens te verzamelen over de (eigen) beroepspraktijk en door een methodische filter te halen met als doel een complexe situatie te verhelderen, te begrijpen, te beoordelen of te verklaren en/of op te lossen. De student is in staat om op het eigen denken, handelingsrepertoire en kwaliteiten te reflecteren en op (internationaal) succesvol gebleken (handelings)modellen en werkwijzen. De student is in staat om de resultaten van zijn praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in heldere professionele taal te beschrijven en verantwoorden. 9) Zich in het maatschappelijke debat te positioneren. De student is in staat om zich op te stellen als een critical friend en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepsgroep. 10) Een analyse te maken van adequaat persoonlijk en professioneel optreden. Hierbij maakt de eigen communicatie en de reflectie daarop onderdeel uit van het programma. De student is in staat om zijn reflecties voor zijn professioneel handelen te benutten en steeds te werken aan zijn

7 eigen beroepsontwikkeling en op een actieve wijze de daarvoor benodigde competenties te verwerven. Algemene inrichting: 2.2. Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: Hbo-getuigschrift of een bachelordiploma Toegangsbeperking specialisaties (artikel 16a OER) Deze opleiding kent geen specialisaties.

8 3. M Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs 3.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : M Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs Engelse naam : M Special Educational Needs: Special Education Teacher CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht, Amsterdam, Arnhem, Doetinchem, Enschede, s-gravenhage, Haren Gn, Maastricht, Rotterdam, Vlissingen en Zwolle Loting : geen Specialisatie(s) : Gespecialiseerd Leraar (60 EC) - voltijd Specialist Gedrag (60 EC) - deeltijd Specialist Leren (60 EC) - deeltijd Specialist Begeleiden (60 EC) - deeltijd Varianten : voltijd en deeltijd Bekostigd : ja Graad : Master Special Educational Needs Afkorting graad : MSEN Studielast : totaal: 60 EC Eindkwalificaties : A. Werken met en voor leerlingen 1. Leer- en leefomgeving De Master Special Educational Needs herkent, erkent en waardeert diversiteit. Zij (1) ontwerpt en realiseert samen met leerlingen een krachtige leer- en leefomgeving. Gaat uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en perspectieven van leerlingen. Burgerschapsvorming (2) vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt (3). Ziet ouders/verzorgers en anderen die bij de ontwikkeling van de leerling (en) betrokken zijn als educatieve partners en werkt effectief met hen samen. 2. Begeleiding van leerlingen De Master Special Educational Needs stemt af op de meergelaagdheid (4) in de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Denkt en werkt handelings (5)- en oplossingsgericht (6). Plaatst de ontwikkeling van de leerling in relatie tot de context en geeft haar onderwijs vorm vanuit een realistisch ontwikkelingsperspectief (7). Richt zicht op de krachtbronnen van de leerling zelf en van diens sociaal netwerk. Empowerment van de leerling, ondersteund door de leraar (8), om het uiteindelijk zelf zoveel mogelijk te doen, staat centraal. 3. De leraar als persoon De Master Special Educational Needs weet dat zij, in samenwerking met andere betrokkenen, het verschil maakt. Is zich bewust van haar persoonlijke kwaliteiten. Onderkent de betekenis die zij heeft binnen de ontwikkeling van de leerlingen. Zij geeft vorm aan deze betekenis en is in staat hierop te reflecteren. Bewaakt haar grenzen vanuit professioneel en beroepsethisch perspectief. (1) voor zij kan ook hij gelezen worden (2) Burgerschapsvorming: hierbij gaat het niet alleen om de leerling in het hier- en nu, maar ook op het perspectief om volwaardig als burger te kunnen functioneren (3) Claasen, W., Bruine, E. de, Schuman, H., Siemons, H., Velthooven, B. van (2009). Inclusief Bekwaam. Generiek competentieprofiel inclusief onderwijs. Antwerpen- Antwerpen: Garant (4) In Bekwaam&Speciaal wordt dit als volgt toegelicht (De Bruine, 2004, pp. 67,68): in de waarneming en interpretatie van de leerling staat de leraar voor de vraag op welk(e) niveau(s) hij moet reageren, c.q. het accent leggen op het instrumenteel niveau of communicatief niveau of op het niveau van waardeoriëntatie en zingeving. Bovendien moet hij daartussen een passende balans vinden. (5) Pameijer, N., Beukering, T. van, Lange, S. de (2009). Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam. Samen met collega s, leerlingen en ouders aan de slag. Leuven/Den Haag: Acco (6) Cauffman, l. Dijk, D.J. van (2009). Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs. Amsterdam: Boom (7) Inspectie van Onderwijs (2009). Analyse en waarderingen van opbrengsten primair onderwijs (8) Een specialist die direct dan wel indirect bij de leerling betrokken is. B. Werken in en voor de organisatie 1. Schoolontwikkeling

9 De Master Special Educational Needs levert op groeps- en schoolniveau een actieve bijdrage aan veranderingsprocessen die gericht zijn op het waarborgen/verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Analyseert complexe situaties en ontwikkelingen vanuit een veranderkundige optiek. Is in staat de veranderkundige visie en inzichten te verwoorden, te beschrijven, te verantwoorden en in daden om te zetten. Werkt opbrengstgericht. Doet dit op een creatieve, adequate en ethisch verantwoorde wijze. Geeft ouders van leerlingen een stem (9). Beschouwt ouders als educatieve partners, erkent beslissingen en werkt effectief met hen samen. 2. Begeleiding van collega s De Master Special Educational Needs motiveert en begeleidt collega s bij het vergroten van hun bekwaamheid in het onderzoeken en begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Plaatst de begeleiding in relatie tot de context en houdt rekening met transactionele factoren. Kan beoordelen waar de grenzen liggen. Gaat hierbij in dialoog en werkt samen met andere voor het onderwijs en jeugdzorg relevante instellingen. 3. Kenniscirculatie De Master Special Educational Needs is een (pro) actieve kenniswerker. Experimenteert met nieuwe werkwijzen, reflecteert hierop en ontwikkelt (eigen) professionele kennis. Benut daarbij informatie en uitkomsten van (internationaal) praktijkgericht onderzoek. Verbindt haar kennis met eigen handelen op groeps- en schoolniveau. Draagt op deze wijze bij aan kennisontwikkeling voor eigen praktijken, die waar mogelijk ook toepasbaar zijn in andere praktijken. 4. De leraar als participant in de verandering De Master Special Educational Needs werkt in veranderingsprocessen constructief samen met leerlingen/ouders/verzorgers, collega s en andere professionals van binnen en buiten de school. Zij is zich bewust van haar rol en bekend met de vaak uiteenlopende verwachtingen die anderen van haar hebben (leerlingen, ouders, overheid, wetenschap). Zij kan deze verwachtingen en haar interpretaties hiervan verbinden aan haar eigen mogelijkheden om aan die verwachtingen te voldoen (10). (9) Claassen, W., Bruine, E. de, Schuman, H., Velthooven, B. van (2009). Inclusief Bekwaam. Generiek competentieprofiel inclusief onderwijs. Antwerpen-Antwerpen: Garant (10) Ponte, P. (2003). Interactieve professionaliteit en interactieve kennisontwikkeling in speciale onderwijszorg. Oratie. Apeldoorn/ Leuven: Garant C. Professioneel handelen en beroepsontwikkeling 1. Onderzoekende houding De Master Special Educational Needs verbindt theoretische concepten, paradigma s en praktijkervaringen met elkaar. Reflecteert op eigen denken, handelingsrepertoire, kwaliteiten en op (internationaal) gebleken (handelings) modellen en werkwijzen. Heeft een permanent onderzoekende houding. Verzamelt op een cyclische wijze gegevens over de (eigen) beroepspraktijk met als doel een complexe situatie te verhelderen, te begrijpen en te optimaliseren. 2. Maatschappelijk besef De Master Special Educational Needs is een kritische, autonome denker. Neemt deel aan het debat over de ontwikkeling van de eigen beroepsgroep en durft hierin stelling te nemen. Draagt bij aan praktijkgerichte publicaties. Is in staat om de orthopedagogische visie, het onderwijsconcept, het beleid en de onderwijsinhouden te plaatsen in termen van pedagogische, historische, onderwijskundige, sociaalmaatschappelijke en culturele contexten. Verbindt hieraan op een professionele wijze consequenties. 3. Reflectie en ontwikkeling De Master Special Educational Needs is in staat een analyse te maken van haar persoonlijk en professioneel optreden en daarop te reflecteren. Organiseert feedback van leerlingen, collega s, ouders/verzorgers en andere direct betrokkenen. Werkt steeds aan de eigen beroepsontwikkeling en verwerft op een actieve wijze de daarvoor benodigde competenties. Algemene inrichting:

10 3.2. Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: Hbo-getuigschrift of een bachelordiploma Toegangsbeperking specialisaties (artikel 16a OER) De specialisaties van deze opleiding kennen geen toegangsbeperking De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: Het programma Master Special Educational Needs: leraar speciaal onderwijs in deeltijd is toegesneden op studenten die naast hun werk willen studeren. Kenmerkend voor deze opleiding is dus de combinatie van werk en studie. De inhoud en de organisatie van de opleiding is daarop aangepast. Op grond van speciale belangstelling of ambitie is er een keuze mogelijk uit specialisaties gedrag, leren en begeleiden. Naast dit programma is er ook de mogelijkheid tot het behalen van het diploma Master Special Educational Needs: leraar speciaal onderwijs in voltijd. De Master Special Educational Needs: leraar speciaal onderwijs (voltijd )biedt een integraal programma verdeeld over zes domeinen die een rol spelen binnen het totale veld van speciaal onderwijzen t.w.: Domein Oriëntatie, Domein Gedrag, Domein Communicatie, Domein Leren, Domein Praktijkgericht Onderzoek en Domein Kritische reflectie. De 60 EC van de deeltijdvariant zijn verdeeld over: Inhoudelijke thema s: 35 EC Praktijkgericht onderzoek: 15 EC Kritische reflectie: 5 EC Vrije ruimte: 5 EC De 60 EC van de voltijdvariant zijn verdeeld over: Domein oriëntatie: 5 EC Domein communicatie: 5 EC Domein gedrag: 15 EC Domein leren: 15 EC Domein praktijkgericht onderzoek: 15 EC Kritische reflectie: 5 EC

11 4. M Opleiding Dovenstudies / Masteropleiding Leraar Nederlandse Gebarentaal 4.1. De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding : M Opleiding Dovenstudies / Masteropleiding Leraar Nederlandse Gebarentaal Engelse naam : M Deaf Studies / Master Teacher Sign Language of the Netherlands CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Loting : geen Specialisatie(s) : Master Dovenstudies (60 EC) Master Leraar NGT (60 EC) Varianten : deeltijd Bekostigd : ja Graad : Master of Education Afkorting graad : MEd Studielast : totaal: 60 EC Eindkwalificaties : Master Dovenstudies 1) Vanuit een (inter)nationaal perspectief kennis en inzicht toe te passen op het gebied van Dovencultuur en communicatie, die relevant zijn voor ten minste een van de deelpopulaties waaruit de dovengemeenschap bestaat. 2) Op basis van kennis en inzicht organisatorische, bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken vanuit ten minste een van de deelpopulaties te signaleren en te analyseren vanuit een veranderkundige optiek. 3) Op basis van kennis en inzicht voor zichzelf en anderen een adequate, veilige sociaalcommunicatieve omgeving te creëren binnen ten minste een van de deelpopulaties, onder andere door middel van het waarborgen van een gepaste communicatievorm binnen een voor de deelpopulatie relevant cultureel kader. 4) Kennis en inzicht toe te passen in het proces van reflecteren op het gedrag en handelen van zichzelf en anderen, bij het werken met en functioneren in ten minste een van de deelpopulaties. 5) Kennis en inzicht toe te passen in complexe situaties en ontwikkelingen in de eigen organisatie, o.a. vanuit een veranderkundige optiek. 6) Kennis en inzicht toe te passen in complexe situaties en ontwikkelingen buiten de eigen organisatie en in samenwerkingsverbanden van organisaties. De student is in staat om de emancipatie en participatie van leden van ten minste een van de doelgroepen op eigentijdse, professionele en planmatige wijze te ondersteunen, rekening houdend met culturele verschillen. 7) Organisatorisch bestuurlijke vraagstukken te analyseren en op basis hiervan voor individuele leden van ten minste een van de deelpopulaties of een deelpopulatie als groep een aanpak te realiseren die gericht is op het optimaliseren van het organisatorisch, bestuurlijk en maatschappelijk functioneren. Hierbij geeft hij blijk van inzicht in veranderingsprocessen. 8) Een permanent onderzoekende houding aan te nemen, te experimenteren met nieuwe werkwijzen, te reflecteren hierop en professionele kennis te ontwikkelen. In interactie met de praktijk ontwikkelt hij kennis en publiceert hierover en draagt zo bij aan kenniscirculatie. 9) Om met anderen samen te werken, te motiveren en te begeleiden op dusdanige wijze, dat hun competenties, behoeften en wensen in kaart gebracht worden. De student is in staat om binnen verschillende typen samenwerkingsverbanden constructieve bijdragen te leveren aan ontwikkelingen en vraagstukken op lokaal, nationaal en internationaal niveau op het gebied van Dovenstudies. 10) Op systematische wijze gegevens over de eigen beroepspraktijk en die van anderen te verzamelen en door een methodische filter te halen, met als doel een complexe situatie te verhelderen, te begrijpen, te beoordelen en ook op te lossen. Tevens beschrijft en verantwoordt hij de resultaten van zijn praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in heldere professionele taal en zorgt hij ervoor, dat deze ten goede komen aan de kennisontwikkeling van het organisatieteam, opleidingsinstellingen en andere voor het onderwijs (en eventueel zorg)

12 relevante instellingen. Hij is in staat om actief en betekenisvol te participeren in multidisciplinair verband. Master Leraar NGT 1) Kennis en inzicht op masterniveau toe te passen op het gebied van communicatie, interactie en feedback om een basis te leggen voor gelijkwaardige en respectvolle samenwerking en communicatie met de studenten. 2) Kennis van en inzicht in veranderingsprocessen toe te passen voor zowel individuele studenten als voor groepen en de pedagogische begeleiding hiervan. 3) Om specifieke behoeften van studenten op te sporen juist daar waar ze vertekend of moeilijk herkenbaar zijn. Hij benut mogelijkheden, kansen en positieve aspecten van studenten in een adequaat en op hen afgestemd onderwijsaanbod en kan de behoeften van studenten in verband brengen met zijn eigen (relationele) behoeften, motieven en belangen. 4) Kennis en inzicht in organisatorische processen toe te passen, die hem in staat stellen een duidelijke informatiestroom naar de student toe op meerdere niveaus te bewerkstelligen. De student is in staat om kennis en inzicht in interpersoonlijke processen in het team binnen de onderwijssituatie en daarbuiten toe te passen. 5) Kennis en inzicht toe te passen in complexe situaties en ontwikkelingen in en buiten de organisatie (en in een samenwerkingsverband van organisaties). De student is in staat om nieuwe kennis over pedagogisch handelen te vertalen naar zijn eigen handelen en naar het handelen van de studenten en deze kennis te vertalen of te implementeren, op individueel en groepsniveau. 6) Probleemoplossend te handelen in nieuwe en complexe situaties en verbindt zijn kennis op het gebied van de NGT en Dovencultuur met zijn didactisch handelen op groeps- en individueel niveau.). De student is in staat om organisatorisch en bestuurlijk het leerklimaat dusdanig te structureren, dat een transparante en inhoudelijk sterke leeromgeving gecreëerd is, waarin ruimte bestaat voor de individuele ontwikkeling van de student. 7) Een permanent onderzoekende houding aan te nemen, te experimenteren met nieuwe werkwijzen, hierop te reflecteren en professionele kennis te ontwikkelen in interactie met de praktijk en draagt zo bij aan kenniscirculatie. 8) Met collega s samen te werken, te motiveren en te begeleiden bij het vergroten van hun (ortho-) didactische, ontwikkelingspsychologische, onderwijskundige en/of organisatorische bekwaamheid. Hij stemt de begeleiding af op individuele leerstijlen, is integer en in staat begeleidingssituaties en visies van collega s vanuit verschillende perspectieven te beschouwen. 9) Op systematische wijze gegevens over de eigen beroepspraktijk te verzamelen en door een methodische filter te halen, met als doel een complexe situatie te verhelderen, te begrijpen, te beoordelen en ook op te lossen. Tevens beschrijft en verantwoordt hij de resultaten van zijn praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in heldere professionele taal en zorgt hij ervoor dat deze ten goede komen aan de kennisontwikkeling van het organisatieteam, opleidingsinstellingen en andere voor het onderwijs (en eventueel zorg) relevante instellingen. 10) Een analyse te maken van adequaat persoonlijk en professioneel optreden en daarop te reflecteren. Hij organiseert feedback van studenten, collega s en andere direct betrokkenen en benut zijn reflecties voor zijn professioneel handelen. Hij werkt steeds aan zijn eigen beroepsontwikkeling en verwerft en verbetert op een actieve wijze de daarvoor benodigde competenties. Algemene inrichting: 4.2. Vooropleidingseisen Voor deze opleiding geldt als vooropleidingseis een diploma van een aansluitende hbo- of woopleiding (bijvoorbeeld Leraar/Tolk NGT, Logopedie, (Ortho-) Pedagogiek, Sociologie, Psychologie, Taalwetenschap of Culturele Antropologie) en toegang hebben tot het domein van Dovenstudies.

13 Voor de specialisatie Master Leraar NGT geldt als vooropleidingseis het diploma van de bacheloropleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT) / Tolk NGT, afstudeerrichting Leraar NGT Toegangsbeperking specialisaties (artikel 16a OER) De specialisaties van deze opleiding kennen geen toegangsbeperking.

14 5. M Leraar Engels 5.1. De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding : M Leraar Engels Engelse naam : M Teacher Education in English CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Loting : geen Specialisatie(s) : - Varianten : deeltijd Bekostigd : ja Graad : Master of Education Afkorting graad : MEd Studielast : totaal: 90 EC Eindkwalificaties : 1) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn interpersoonlijke verantwoordelijkheid. Hij is zich bewust van zijn eigen houding en gedrag én van de invloed daarvan op de leerlingen. Hij heeft ook voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van groepsprocessen en communicatie om een goede samenwerking met en van de leerlingen tot stand te brengen. 2) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn pedagogische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende pedagogische kennis en vaardigheid om een veilige leeromgeving tot stand te brengen waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon. De leraar realiseert zo'n veilige leeromgeving voor de groep(en) waarmee hij werkt, maar ook voor individuele leerlingen. En hij doet dat op een professionele, planmatige manier. 3) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn vakinhoudelijke en didactische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheid om een krachtige leeromgeving tot stand te brengen waarin leerlingen zich op een goede manier de leerinhouden van een bepaald vak(gebied) eigen kunnen maken. De leraar realiseert zo'n krachtige leeromgeving voor de groep(en) waarmee hij werkt, maar ook voor individuele leerlingen. En hij doet dat op een professionele, planmatige manier. 4) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn organisatorische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende organisatorische kennis en vaardigheid om in zijn groepen en zijn andere contacten met leerlingen een goed leef- en werkklimaat tot stand te brengen. Overzichtelijk, ordelijk en taakgericht. In alle opzichten voor hemzelf, zijn collega s en vooral voor de leerlingen helder. En dat op een professionele, planmatige manier. 5) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met collega s. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheden om een professionele bijdrage te leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat van zijn school, aan goede werkverhoudingen en een goede schoolorganisatie. 6) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met de omgeving van de school. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om goed samen te werken met bedrijven of instellingen om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm te geven in het opleiden van de leerling. En hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om goed samen te werken met mensen en instellingen die betrokken zijn bij de zorg voor de leerlingen en bij zijn school. 7) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionele ontwikkeling. Hij onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar. 8) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen onderzoekende houding. Hij geeft blijk van een nieuwsgierige en innovatieve houding, en heeft voldoende kennis en vaardigheid voor het uitvoeren van (praktijk)onderzoek ten dienste van de eigen professionalisering en onderwijsontwikkeling van het eigen vakgebied.

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO Functieprofielen voor het vernieuwde VSO 1 2 Drukwerk: Drukkerij Jan Evers BV, De Meern Voorwoord In de nieuwe wetgeving op het gebied van het (voortgezet) speciaal onderwijs die grotendeels per augustus

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Vele takken, één stam

Vele takken, één stam Vele takken, één stam Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen Profilering sociaal-agogische opleidingen Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk .M. Stam..J. Doodkorte September 2011 Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk werkbladen > ersoonsgegevens: > > > >.M. Stam..J. Doodkorte

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Advies. Een eigentijds curriculum

Advies. Een eigentijds curriculum Advies Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum 1 Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Het leerplangesprek op school

Het leerplangesprek op school Het leerplangesprek op school We kennen in ons land geen traditie om met elkaar over de integrale inhoud van het onderwijs te praten. Dit is de derde publicatie over de vraag waarom een dergelijk gesprek

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

Alert en Ondernemend 2.0

Alert en Ondernemend 2.0 Alert en Ondernemend 2.0 Alert en Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming Alert en Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming ISBN 978 90 8850

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Competentieprofiel 2012

Competentieprofiel 2012 Competentieprofiel 01 Verpleegkunde Versie: 1 Status: vastgesteld Datum: juni 01 Competentie profiel algemeen Competentieprofiel van het beroep HBO- Verpleegkundige ROLLEN DOMEINEN DOMEINSPECIFICATIES

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Klaas Hiemstra Monique Sanders Wout Schafrat. Nieuw licht op gedragsproblemen. de interactionele benadering werkend in de school

Klaas Hiemstra Monique Sanders Wout Schafrat. Nieuw licht op gedragsproblemen. de interactionele benadering werkend in de school Klaas Hiemstra Monique Sanders Wout Schafrat Nieuw licht op gedragsproblemen de interactionele benadering werkend in de school Nieuw licht op gedragsproblemen de interactionele benadering werkend in de

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Leerlingen zijn echte mensen!

Leerlingen zijn echte mensen! Windesheimreeks kennis en onderzoek LECTORAAT PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Windesheimreeks kennis en onderzoek Femke Geijsel Femke Geijsel combineert haar wetenschappelijk onderzoek sinds 2001

Nadere informatie