10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN"

Transcriptie

1 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN III FACULTEIT EDUCATIE vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2014 instemming van de faculteitsraad FE op 20 maart Deze versie treedt in werking op 1 september 2014 en vervangt alle voorgaande versies. A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 14 Algemene inrichtingseisen In de studiegids/cursusbeschrijving staat vermeld in welke vorm het onderwijs van de cursussen wordt aangeboden. Voor cursussen die in een blended vorm worden aangeboden, wordt hierbij een voorbehoud gemaakt in verband met de tijdige beschikbaarheid van de gewenste digitale omgeving. De student kan aan deze omschrijving dan ook geen rechten ontlenen. Artikel 20 Inschrijving voor cursussen De student is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving, echter voor de volgende opleidingen wordt de student automatisch door de opleiding ingeschreven: - Master Management of Education - Master Leren en Innoveren. Artikel 24 Inschrijving voor tentamens Inschrijving na de in de studiegids vermelde inschrijvingsdata (na-inschrijving) is mogelijk indien de student in een verzoekschrift aan de examencommissie, naar het oordeel van de examencommissie, aantoont dat er tijdens de inschrijvingsperiode sprake is van persoonlijke omstandigheden in de zin van artikel 25 lid 5. Een gemotiveerd verzoek aan de examencommissie dient een student in op: Artikel 25 Tentamenkansen Een student heeft twee kansen per tentamen in een studiejaar. Artikel 35 Vermelding cum laude of met genoegen Bij de berekening als bedoeld in lid 1 en 2 van artikel 35 worden eventuele niet-cijfermatige resultaten door de examencommissie meegewogen. Hiervoor gelden de volgende regels: a. De beoordeling voldaan/niet voldaan wordt buiten beschouwing gelaten. b. Als omrekeningstabel geldt: Voldoende = 6 Ruim voldoende = 7 Goed = 8 Zeer goed = 9 Uitmuntend = 10

2 B. Nadere facultaire regelgeving: De Faculteit Educatie kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 1. Reglement Examencommissies FE 2. Protocol Onregelmatigheden / Tentamenreglement FE

3 C. Opleidingen van de Faculteit Educatie De Faculteit Educatie kent de volgende door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bekostigde masteropleidingen: 1 M Special Educational Needs: Auditief Gehandicapten 2 M Special Educational Needs: Communicatief Gehandicapten 3 M Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs 4 M Opleiding Dovenstudies / Masteropleiding Leraar Nederlandse Gebarentaal 5 M Leraar Engels 6 M Leraar Wiskunde 7 M Leraar Aardrijkskunde 8 M Leraar Duits 9 M Leraar Frans 10 M Leraar Nederlands 11 M Leraar Natuurkunde 12 M Leraar Scheikunde 13 M Leraar Biologie De Faculteit Educatie kent de volgende onbekostigde masteropleidingen: 14 M Management of Education 15 M Leren en Innoveren

4 1. M Special Educational Needs: Auditief Gehandicapten 1.1. De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding : M Special Educational Needs: Auditief Gehandicapten Engelse naam : M Special Educational Needs: Education for Hearing Disabled CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht, Amsterdam, Arnhem, Doetinchem, Enschede, s-gravenhage, Haren Gn, Maastricht, Rotterdam, Vlissingen en Zwolle Loting : Geen Specialisatie(s) : - Varianten : deeltijd Bekostigd : ja Graad : Master Special Educational Needs Afkorting graad : MSEN Studielast : totaal: 60 EC Eindkwalificaties : 1) Een krachtige, veilige en communicatierijke leeromgeving op zowel cognitief als emotioneel en sociaal gebied te ontwerpen en realiseren voor dove en slechthorende leerlingenleerling. De student is in staat om de voorwaarden te kennen waaronder een dergelijk leeromgeving tot stand kan komen en weet deze toe te passen. De student is bereid zich grondig te verdiepen in de functie en betekenis van de natieve taal en zorgt er derhalve voor dat de last van het verwerven van taal en het soepel lopen van de communicatie niet (alleen) bij de leerling ligt. 2) Een volgsysteem toe te passen voor de groep en het individu vanuit een (ortho)pedagogisch, (ortho)didactisch, ontwikkelings)psychologisch, onderwijskundig en organisatorisch denk- en handelingskader. De student is in staat om op een systematische en methodische wijze gegevens te verzamelen en analyseren, waarbij hij steeds nagaat welke bijdrage en invloed hij zelf, door zijn communicatie en aanpak, levert aan het voorkómen van of het ontstaan en (voort) bestaan van de problemen bij leerlingen (en hun ouders). Op basis van deze (transactionele) analyse ontwerpt hij, zoveel mogelijk met leerlingen en in samenspraak met ouders, begeleidingsplannen voor groepen en individuele leerlingen, voert ze uit en evalueert ze op doelmatigheid en betekenis voor de leerling. 3) De significante betekenis te onderkennen die hij als persoon en professional heeft in de communicatie met en op de ontwikkeling van dove en slechthorende leerlingen. De student is er van doordrongen dat problemen in de communicatie nooit alleen het kind betreffen maar ook de andere gespreksdeelnemers. 4) Bij te dragen aan de kwaliteitszorg van de speciale leeromgeving op groeps- en schoolniveau. 5) Collega s te motiveren en te begeleiden bij het vergroten van hun orthopedagogische, orthodidactische, ontwikkelingspsychologische, onderwijskundige, communicatieve en organisatorische bekwaamheid. De specifieke belemmeringen die de dove of slechthorende leerling ontmoet in zijn ontwikkeling krijgen daarbij bijzondere aandacht. 6) Steeds actief op zoek te gaan naar kennis en informatie (internet,tijdschriften, boeken) m.b.t. het werkveld en om als (pro)actieve netwerker (via netwerken, conferenties, participatie in onderzoek etc.) te bevorderen, dat kennis ten goede komt aan het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. 7) Een bijdrage te leveren aan veranderingsprocessen die gericht zijn op het verbeteren van het onderwijs voor Dove en slechthorende leerlingen. 8) Op een systematische wijze gegevens over de (eigen) beroepspraktijk te verzamelen en door een methodisch filter te halen met als doel een complexe situatie te verhelderen, te begrijpen, te beoordelen (of te verklaren) en/of op te lossen. De student is in staat om op het eigen denken, handelingsrepertoire en kwaliteiten te reflecteren en op (internationaal) succesvol gebleken (handelings)modellen en werkwijzen. 9) Zich te positioneren in het maatschappelijke debat, zich op te stellen als een critical friend en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de beroepsgroep.

5 10) Een analyse te maken van adequaat persoonlijk en professioneel optreden en daarop te reflecteren. In deze analyse en reflectie zijn de eigen communicatieve vaardigheden een belangrijk onderwerp. Algemene inrichting: 1.2. Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: Hbo-getuigschrift of een bachelordiploma Toegangsbeperking specialisaties (artikel 16a OER) Deze opleiding kent geen specialisaties.

6 2. M Special Educational Needs: Communicatief Gehandicapten 2.1. De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding : M Special Educational Needs: Communicatief Gehandicapten Engelse naam : M Special Educational Needs: Education for Communication Disabled CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht, Amsterdam, Arnhem, Doetinchem, Enschede, s-gravenhage, Haren Gn, Maastricht, Rotterdam, Vlissingen en Zwolle Loting : geen Specialisatie(s) : - Varianten : deeltijd Bekostigd : ja Graad : Master Special Educational Needs Afkorting graad : MSEN Studielast : totaal: 60 EC Eindkwalificaties : 1) Een krachtige, veilige en communicatierijke leer- en leefomgeving voor leerlingen met een handicap te ontwerpen en realiseren en om de voorwaarden te kennen waaronder een dergelijk leer- en leefomgeving tot stand kan komen. De student acht zichzelf, als een van de opvoeders, primair verantwoordelijk voor het creëren van een omgeving waarin de communicatieve redzaamheid van ieder individueel kind voorop staat en onderkent de communicatienood van de leerling in de communicatierijke wereld waarin hij opgroeit. 2) Een volgsysteem toe te passen voor de groep en het individu vanuit een orthopedagogisch, orthodidactisch, (ontwikkelings)psychologisch, onderwijskundig en organisatorisch denk- en handelingskader. De student is in staat om op een systematische en methodische wijze gegevens te verzamelen en analyseren, waarbij hij steeds nagaat welke bijdrage en invloed hij zelf, door zijn communicatie en aanpak, levert aan het voorkómen, ontstaan en (voort)bestaan van de problemen bij leerlingen (en hun ouders). 3) Zich te realiseren dat problemen in de communicatie nooit alleen de leerling betreffen, maar ook de andere gespreksdeelnemers. De student onderkent de significante betekenis die hij als persoon en professional heeft in de communicatie met en op de ontwikkeling van leerlingen. De student is in staat om vorm te geven aan deze betekenis, hierop te reflecteren en zijn grenzen te bewaken vanuit professioneel en beroepsethisch perspectief. 4) Bij te dragen aan de kwaliteitszorg van de speciale leeromgeving op groeps- en schoolniveau. 5) Collega s te motiveren en te begeleiden bij het vergroten van hun orthopedagogische, orthodidactische,ontwikkelingspsychologische, onderwijskundige, communicatieve en organisatorische bekwaamheid. De specifieke belemmeringen die de leerling met een beperking ontmoet krijgen daarbij bijzondere aandacht. 6) Voortdurend actief op zoek te gaan naar kennis en informatie en als (pro)actieve netwerker de generatie van kennis te bevorderen die ten goede komt aan het onderwijs aan leerlingen met een beperking. 7) Een bijdrage te leveren aan veranderingsprocessen, die gericht zijn op het verbeteren van het onderwijs voor leerlingen met een beperking of handicap. 8) Op een systematische wijze gegevens te verzamelen over de (eigen) beroepspraktijk en door een methodische filter te halen met als doel een complexe situatie te verhelderen, te begrijpen, te beoordelen of te verklaren en/of op te lossen. De student is in staat om op het eigen denken, handelingsrepertoire en kwaliteiten te reflecteren en op (internationaal) succesvol gebleken (handelings)modellen en werkwijzen. De student is in staat om de resultaten van zijn praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in heldere professionele taal te beschrijven en verantwoorden. 9) Zich in het maatschappelijke debat te positioneren. De student is in staat om zich op te stellen als een critical friend en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepsgroep. 10) Een analyse te maken van adequaat persoonlijk en professioneel optreden. Hierbij maakt de eigen communicatie en de reflectie daarop onderdeel uit van het programma. De student is in staat om zijn reflecties voor zijn professioneel handelen te benutten en steeds te werken aan zijn

7 eigen beroepsontwikkeling en op een actieve wijze de daarvoor benodigde competenties te verwerven. Algemene inrichting: 2.2. Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: Hbo-getuigschrift of een bachelordiploma Toegangsbeperking specialisaties (artikel 16a OER) Deze opleiding kent geen specialisaties.

8 3. M Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs 3.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : M Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs Engelse naam : M Special Educational Needs: Special Education Teacher CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht, Amsterdam, Arnhem, Doetinchem, Enschede, s-gravenhage, Haren Gn, Maastricht, Rotterdam, Vlissingen en Zwolle Loting : geen Specialisatie(s) : Gespecialiseerd Leraar (60 EC) - voltijd Specialist Gedrag (60 EC) - deeltijd Specialist Leren (60 EC) - deeltijd Specialist Begeleiden (60 EC) - deeltijd Varianten : voltijd en deeltijd Bekostigd : ja Graad : Master Special Educational Needs Afkorting graad : MSEN Studielast : totaal: 60 EC Eindkwalificaties : A. Werken met en voor leerlingen 1. Leer- en leefomgeving De Master Special Educational Needs herkent, erkent en waardeert diversiteit. Zij (1) ontwerpt en realiseert samen met leerlingen een krachtige leer- en leefomgeving. Gaat uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en perspectieven van leerlingen. Burgerschapsvorming (2) vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt (3). Ziet ouders/verzorgers en anderen die bij de ontwikkeling van de leerling (en) betrokken zijn als educatieve partners en werkt effectief met hen samen. 2. Begeleiding van leerlingen De Master Special Educational Needs stemt af op de meergelaagdheid (4) in de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Denkt en werkt handelings (5)- en oplossingsgericht (6). Plaatst de ontwikkeling van de leerling in relatie tot de context en geeft haar onderwijs vorm vanuit een realistisch ontwikkelingsperspectief (7). Richt zicht op de krachtbronnen van de leerling zelf en van diens sociaal netwerk. Empowerment van de leerling, ondersteund door de leraar (8), om het uiteindelijk zelf zoveel mogelijk te doen, staat centraal. 3. De leraar als persoon De Master Special Educational Needs weet dat zij, in samenwerking met andere betrokkenen, het verschil maakt. Is zich bewust van haar persoonlijke kwaliteiten. Onderkent de betekenis die zij heeft binnen de ontwikkeling van de leerlingen. Zij geeft vorm aan deze betekenis en is in staat hierop te reflecteren. Bewaakt haar grenzen vanuit professioneel en beroepsethisch perspectief. (1) voor zij kan ook hij gelezen worden (2) Burgerschapsvorming: hierbij gaat het niet alleen om de leerling in het hier- en nu, maar ook op het perspectief om volwaardig als burger te kunnen functioneren (3) Claasen, W., Bruine, E. de, Schuman, H., Siemons, H., Velthooven, B. van (2009). Inclusief Bekwaam. Generiek competentieprofiel inclusief onderwijs. Antwerpen- Antwerpen: Garant (4) In Bekwaam&Speciaal wordt dit als volgt toegelicht (De Bruine, 2004, pp. 67,68): in de waarneming en interpretatie van de leerling staat de leraar voor de vraag op welk(e) niveau(s) hij moet reageren, c.q. het accent leggen op het instrumenteel niveau of communicatief niveau of op het niveau van waardeoriëntatie en zingeving. Bovendien moet hij daartussen een passende balans vinden. (5) Pameijer, N., Beukering, T. van, Lange, S. de (2009). Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam. Samen met collega s, leerlingen en ouders aan de slag. Leuven/Den Haag: Acco (6) Cauffman, l. Dijk, D.J. van (2009). Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs. Amsterdam: Boom (7) Inspectie van Onderwijs (2009). Analyse en waarderingen van opbrengsten primair onderwijs (8) Een specialist die direct dan wel indirect bij de leerling betrokken is. B. Werken in en voor de organisatie 1. Schoolontwikkeling

9 De Master Special Educational Needs levert op groeps- en schoolniveau een actieve bijdrage aan veranderingsprocessen die gericht zijn op het waarborgen/verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Analyseert complexe situaties en ontwikkelingen vanuit een veranderkundige optiek. Is in staat de veranderkundige visie en inzichten te verwoorden, te beschrijven, te verantwoorden en in daden om te zetten. Werkt opbrengstgericht. Doet dit op een creatieve, adequate en ethisch verantwoorde wijze. Geeft ouders van leerlingen een stem (9). Beschouwt ouders als educatieve partners, erkent beslissingen en werkt effectief met hen samen. 2. Begeleiding van collega s De Master Special Educational Needs motiveert en begeleidt collega s bij het vergroten van hun bekwaamheid in het onderzoeken en begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Plaatst de begeleiding in relatie tot de context en houdt rekening met transactionele factoren. Kan beoordelen waar de grenzen liggen. Gaat hierbij in dialoog en werkt samen met andere voor het onderwijs en jeugdzorg relevante instellingen. 3. Kenniscirculatie De Master Special Educational Needs is een (pro) actieve kenniswerker. Experimenteert met nieuwe werkwijzen, reflecteert hierop en ontwikkelt (eigen) professionele kennis. Benut daarbij informatie en uitkomsten van (internationaal) praktijkgericht onderzoek. Verbindt haar kennis met eigen handelen op groeps- en schoolniveau. Draagt op deze wijze bij aan kennisontwikkeling voor eigen praktijken, die waar mogelijk ook toepasbaar zijn in andere praktijken. 4. De leraar als participant in de verandering De Master Special Educational Needs werkt in veranderingsprocessen constructief samen met leerlingen/ouders/verzorgers, collega s en andere professionals van binnen en buiten de school. Zij is zich bewust van haar rol en bekend met de vaak uiteenlopende verwachtingen die anderen van haar hebben (leerlingen, ouders, overheid, wetenschap). Zij kan deze verwachtingen en haar interpretaties hiervan verbinden aan haar eigen mogelijkheden om aan die verwachtingen te voldoen (10). (9) Claassen, W., Bruine, E. de, Schuman, H., Velthooven, B. van (2009). Inclusief Bekwaam. Generiek competentieprofiel inclusief onderwijs. Antwerpen-Antwerpen: Garant (10) Ponte, P. (2003). Interactieve professionaliteit en interactieve kennisontwikkeling in speciale onderwijszorg. Oratie. Apeldoorn/ Leuven: Garant C. Professioneel handelen en beroepsontwikkeling 1. Onderzoekende houding De Master Special Educational Needs verbindt theoretische concepten, paradigma s en praktijkervaringen met elkaar. Reflecteert op eigen denken, handelingsrepertoire, kwaliteiten en op (internationaal) gebleken (handelings) modellen en werkwijzen. Heeft een permanent onderzoekende houding. Verzamelt op een cyclische wijze gegevens over de (eigen) beroepspraktijk met als doel een complexe situatie te verhelderen, te begrijpen en te optimaliseren. 2. Maatschappelijk besef De Master Special Educational Needs is een kritische, autonome denker. Neemt deel aan het debat over de ontwikkeling van de eigen beroepsgroep en durft hierin stelling te nemen. Draagt bij aan praktijkgerichte publicaties. Is in staat om de orthopedagogische visie, het onderwijsconcept, het beleid en de onderwijsinhouden te plaatsen in termen van pedagogische, historische, onderwijskundige, sociaalmaatschappelijke en culturele contexten. Verbindt hieraan op een professionele wijze consequenties. 3. Reflectie en ontwikkeling De Master Special Educational Needs is in staat een analyse te maken van haar persoonlijk en professioneel optreden en daarop te reflecteren. Organiseert feedback van leerlingen, collega s, ouders/verzorgers en andere direct betrokkenen. Werkt steeds aan de eigen beroepsontwikkeling en verwerft op een actieve wijze de daarvoor benodigde competenties. Algemene inrichting:

10 3.2. Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: Hbo-getuigschrift of een bachelordiploma Toegangsbeperking specialisaties (artikel 16a OER) De specialisaties van deze opleiding kennen geen toegangsbeperking De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: Het programma Master Special Educational Needs: leraar speciaal onderwijs in deeltijd is toegesneden op studenten die naast hun werk willen studeren. Kenmerkend voor deze opleiding is dus de combinatie van werk en studie. De inhoud en de organisatie van de opleiding is daarop aangepast. Op grond van speciale belangstelling of ambitie is er een keuze mogelijk uit specialisaties gedrag, leren en begeleiden. Naast dit programma is er ook de mogelijkheid tot het behalen van het diploma Master Special Educational Needs: leraar speciaal onderwijs in voltijd. De Master Special Educational Needs: leraar speciaal onderwijs (voltijd )biedt een integraal programma verdeeld over zes domeinen die een rol spelen binnen het totale veld van speciaal onderwijzen t.w.: Domein Oriëntatie, Domein Gedrag, Domein Communicatie, Domein Leren, Domein Praktijkgericht Onderzoek en Domein Kritische reflectie. De 60 EC van de deeltijdvariant zijn verdeeld over: Inhoudelijke thema s: 35 EC Praktijkgericht onderzoek: 15 EC Kritische reflectie: 5 EC Vrije ruimte: 5 EC De 60 EC van de voltijdvariant zijn verdeeld over: Domein oriëntatie: 5 EC Domein communicatie: 5 EC Domein gedrag: 15 EC Domein leren: 15 EC Domein praktijkgericht onderzoek: 15 EC Kritische reflectie: 5 EC

11 4. M Opleiding Dovenstudies / Masteropleiding Leraar Nederlandse Gebarentaal 4.1. De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding : M Opleiding Dovenstudies / Masteropleiding Leraar Nederlandse Gebarentaal Engelse naam : M Deaf Studies / Master Teacher Sign Language of the Netherlands CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Loting : geen Specialisatie(s) : Master Dovenstudies (60 EC) Master Leraar NGT (60 EC) Varianten : deeltijd Bekostigd : ja Graad : Master of Education Afkorting graad : MEd Studielast : totaal: 60 EC Eindkwalificaties : Master Dovenstudies 1) Vanuit een (inter)nationaal perspectief kennis en inzicht toe te passen op het gebied van Dovencultuur en communicatie, die relevant zijn voor ten minste een van de deelpopulaties waaruit de dovengemeenschap bestaat. 2) Op basis van kennis en inzicht organisatorische, bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken vanuit ten minste een van de deelpopulaties te signaleren en te analyseren vanuit een veranderkundige optiek. 3) Op basis van kennis en inzicht voor zichzelf en anderen een adequate, veilige sociaalcommunicatieve omgeving te creëren binnen ten minste een van de deelpopulaties, onder andere door middel van het waarborgen van een gepaste communicatievorm binnen een voor de deelpopulatie relevant cultureel kader. 4) Kennis en inzicht toe te passen in het proces van reflecteren op het gedrag en handelen van zichzelf en anderen, bij het werken met en functioneren in ten minste een van de deelpopulaties. 5) Kennis en inzicht toe te passen in complexe situaties en ontwikkelingen in de eigen organisatie, o.a. vanuit een veranderkundige optiek. 6) Kennis en inzicht toe te passen in complexe situaties en ontwikkelingen buiten de eigen organisatie en in samenwerkingsverbanden van organisaties. De student is in staat om de emancipatie en participatie van leden van ten minste een van de doelgroepen op eigentijdse, professionele en planmatige wijze te ondersteunen, rekening houdend met culturele verschillen. 7) Organisatorisch bestuurlijke vraagstukken te analyseren en op basis hiervan voor individuele leden van ten minste een van de deelpopulaties of een deelpopulatie als groep een aanpak te realiseren die gericht is op het optimaliseren van het organisatorisch, bestuurlijk en maatschappelijk functioneren. Hierbij geeft hij blijk van inzicht in veranderingsprocessen. 8) Een permanent onderzoekende houding aan te nemen, te experimenteren met nieuwe werkwijzen, te reflecteren hierop en professionele kennis te ontwikkelen. In interactie met de praktijk ontwikkelt hij kennis en publiceert hierover en draagt zo bij aan kenniscirculatie. 9) Om met anderen samen te werken, te motiveren en te begeleiden op dusdanige wijze, dat hun competenties, behoeften en wensen in kaart gebracht worden. De student is in staat om binnen verschillende typen samenwerkingsverbanden constructieve bijdragen te leveren aan ontwikkelingen en vraagstukken op lokaal, nationaal en internationaal niveau op het gebied van Dovenstudies. 10) Op systematische wijze gegevens over de eigen beroepspraktijk en die van anderen te verzamelen en door een methodische filter te halen, met als doel een complexe situatie te verhelderen, te begrijpen, te beoordelen en ook op te lossen. Tevens beschrijft en verantwoordt hij de resultaten van zijn praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in heldere professionele taal en zorgt hij ervoor, dat deze ten goede komen aan de kennisontwikkeling van het organisatieteam, opleidingsinstellingen en andere voor het onderwijs (en eventueel zorg)

12 relevante instellingen. Hij is in staat om actief en betekenisvol te participeren in multidisciplinair verband. Master Leraar NGT 1) Kennis en inzicht op masterniveau toe te passen op het gebied van communicatie, interactie en feedback om een basis te leggen voor gelijkwaardige en respectvolle samenwerking en communicatie met de studenten. 2) Kennis van en inzicht in veranderingsprocessen toe te passen voor zowel individuele studenten als voor groepen en de pedagogische begeleiding hiervan. 3) Om specifieke behoeften van studenten op te sporen juist daar waar ze vertekend of moeilijk herkenbaar zijn. Hij benut mogelijkheden, kansen en positieve aspecten van studenten in een adequaat en op hen afgestemd onderwijsaanbod en kan de behoeften van studenten in verband brengen met zijn eigen (relationele) behoeften, motieven en belangen. 4) Kennis en inzicht in organisatorische processen toe te passen, die hem in staat stellen een duidelijke informatiestroom naar de student toe op meerdere niveaus te bewerkstelligen. De student is in staat om kennis en inzicht in interpersoonlijke processen in het team binnen de onderwijssituatie en daarbuiten toe te passen. 5) Kennis en inzicht toe te passen in complexe situaties en ontwikkelingen in en buiten de organisatie (en in een samenwerkingsverband van organisaties). De student is in staat om nieuwe kennis over pedagogisch handelen te vertalen naar zijn eigen handelen en naar het handelen van de studenten en deze kennis te vertalen of te implementeren, op individueel en groepsniveau. 6) Probleemoplossend te handelen in nieuwe en complexe situaties en verbindt zijn kennis op het gebied van de NGT en Dovencultuur met zijn didactisch handelen op groeps- en individueel niveau.). De student is in staat om organisatorisch en bestuurlijk het leerklimaat dusdanig te structureren, dat een transparante en inhoudelijk sterke leeromgeving gecreëerd is, waarin ruimte bestaat voor de individuele ontwikkeling van de student. 7) Een permanent onderzoekende houding aan te nemen, te experimenteren met nieuwe werkwijzen, hierop te reflecteren en professionele kennis te ontwikkelen in interactie met de praktijk en draagt zo bij aan kenniscirculatie. 8) Met collega s samen te werken, te motiveren en te begeleiden bij het vergroten van hun (ortho-) didactische, ontwikkelingspsychologische, onderwijskundige en/of organisatorische bekwaamheid. Hij stemt de begeleiding af op individuele leerstijlen, is integer en in staat begeleidingssituaties en visies van collega s vanuit verschillende perspectieven te beschouwen. 9) Op systematische wijze gegevens over de eigen beroepspraktijk te verzamelen en door een methodische filter te halen, met als doel een complexe situatie te verhelderen, te begrijpen, te beoordelen en ook op te lossen. Tevens beschrijft en verantwoordt hij de resultaten van zijn praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in heldere professionele taal en zorgt hij ervoor dat deze ten goede komen aan de kennisontwikkeling van het organisatieteam, opleidingsinstellingen en andere voor het onderwijs (en eventueel zorg) relevante instellingen. 10) Een analyse te maken van adequaat persoonlijk en professioneel optreden en daarop te reflecteren. Hij organiseert feedback van studenten, collega s en andere direct betrokkenen en benut zijn reflecties voor zijn professioneel handelen. Hij werkt steeds aan zijn eigen beroepsontwikkeling en verwerft en verbetert op een actieve wijze de daarvoor benodigde competenties. Algemene inrichting: 4.2. Vooropleidingseisen Voor deze opleiding geldt als vooropleidingseis een diploma van een aansluitende hbo- of woopleiding (bijvoorbeeld Leraar/Tolk NGT, Logopedie, (Ortho-) Pedagogiek, Sociologie, Psychologie, Taalwetenschap of Culturele Antropologie) en toegang hebben tot het domein van Dovenstudies.

13 Voor de specialisatie Master Leraar NGT geldt als vooropleidingseis het diploma van de bacheloropleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT) / Tolk NGT, afstudeerrichting Leraar NGT Toegangsbeperking specialisaties (artikel 16a OER) De specialisaties van deze opleiding kennen geen toegangsbeperking.

14 5. M Leraar Engels 5.1. De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding : M Leraar Engels Engelse naam : M Teacher Education in English CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Loting : geen Specialisatie(s) : - Varianten : deeltijd Bekostigd : ja Graad : Master of Education Afkorting graad : MEd Studielast : totaal: 90 EC Eindkwalificaties : 1) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn interpersoonlijke verantwoordelijkheid. Hij is zich bewust van zijn eigen houding en gedrag én van de invloed daarvan op de leerlingen. Hij heeft ook voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van groepsprocessen en communicatie om een goede samenwerking met en van de leerlingen tot stand te brengen. 2) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn pedagogische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende pedagogische kennis en vaardigheid om een veilige leeromgeving tot stand te brengen waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon. De leraar realiseert zo'n veilige leeromgeving voor de groep(en) waarmee hij werkt, maar ook voor individuele leerlingen. En hij doet dat op een professionele, planmatige manier. 3) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn vakinhoudelijke en didactische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheid om een krachtige leeromgeving tot stand te brengen waarin leerlingen zich op een goede manier de leerinhouden van een bepaald vak(gebied) eigen kunnen maken. De leraar realiseert zo'n krachtige leeromgeving voor de groep(en) waarmee hij werkt, maar ook voor individuele leerlingen. En hij doet dat op een professionele, planmatige manier. 4) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn organisatorische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende organisatorische kennis en vaardigheid om in zijn groepen en zijn andere contacten met leerlingen een goed leef- en werkklimaat tot stand te brengen. Overzichtelijk, ordelijk en taakgericht. In alle opzichten voor hemzelf, zijn collega s en vooral voor de leerlingen helder. En dat op een professionele, planmatige manier. 5) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met collega s. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheden om een professionele bijdrage te leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat van zijn school, aan goede werkverhoudingen en een goede schoolorganisatie. 6) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met de omgeving van de school. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om goed samen te werken met bedrijven of instellingen om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm te geven in het opleiden van de leerling. En hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om goed samen te werken met mensen en instellingen die betrokken zijn bij de zorg voor de leerlingen en bij zijn school. 7) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionele ontwikkeling. Hij onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar. 8) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen onderzoekende houding. Hij geeft blijk van een nieuwsgierige en innovatieve houding, en heeft voldoende kennis en vaardigheid voor het uitvoeren van (praktijk)onderzoek ten dienste van de eigen professionalisering en onderwijsontwikkeling van het eigen vakgebied.

15 Aanvulling: Beschikt als master over voldoende vakinhoudelijke kennis en vaardigheden voor het gehele onderwijsveld waarvoor hij bevoegd is (zoals is vastgelegd in de landelijke kennisbasis master Leraar Engels). Heeft kennis van de wetenschappelijke achtergronden van de leerinhouden van zijn schoolvak, is bekend met de desbetreffende wetenschappelijke disciplines(s) en de methoden van kennisontwikkeling, kennisdeling en kennistoepassing daarbinnen. Is in staat tot het uitvoeren van een kleinschalig onderzoek op het vakgebied. Beschikt over voldoende wetenschappelijke ondergrond en methodologische vaardigheden om kritisch en zelfstandig bij te blijven op zijn vakgebied. Algemene inrichting: 5.2. Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: Bachelor of Education Engels Toegangsbeperking specialisaties (artikel 16a OER) Deze opleiding kent geen specialisaties.

16 6. M Leraar Wiskunde 6.1. De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding : M Leraar Wiskunde Engelse naam : M Teacher Education in Mathematics CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Loting : geen Specialisatie(s) : - Varianten : deeltijd Bekostigd : ja Graad : Master of Education Afkorting graad : MEd Studielast : totaal: 90 EC Eindkwalificaties : 1) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn interpersoonlijke verantwoordelijkheid. Hij is zich bewust van zijn eigen houding en gedrag én van de invloed daarvan op de leerlingen. Hij heeft ook voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van groepsprocessen en communicatie om een goede samenwerking met en van de leerlingen tot stand te brengen. 2) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn pedagogische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende pedagogische kennis en vaardigheid om een veilige leeromgeving tot stand te brengen waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon. De leraar realiseert zo'n veilige leeromgeving voor de groep(en) waarmee hij werkt, maar ook voor individuele leerlingen. En hij doet dat op een professionele, planmatige manier. 3) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn vakinhoudelijke en didactische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheid om een krachtige leeromgeving tot stand te brengen waarin leerlingen zich op een goede manier de leerinhouden van een bepaald vak(gebied) eigen kunnen maken. De leraar realiseert zo'n krachtige leeromgeving voor de groep(en) waarmee hij werkt, maar ook voor individuele leerlingen. En hij doet dat op een professionele, planmatige manier. 4) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn organisatorische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende organisatorische kennis en vaardigheid om in zijn groepen en zijn andere contacten met leerlingen een goed leef- en werkklimaat tot stand te brengen. Overzichtelijk, ordelijk en taakgericht. In alle opzichten voor hemzelf, zijn collega s en vooral voor de leerlingen helder. En dat op een professionele, planmatige manier. 5) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met collega s. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheden om een professionele bijdrage te leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat van zijn school, aan goede werkverhoudingen en een goede schoolorganisatie. 6) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met de omgeving van de school. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om goed samen te werken met bedrijven of instellingen om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm te geven in het opleiden van de leerling. En hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om goed samen te werken met mensen en instellingen die betrokken zijn bij de zorg voor de leerlingen en bij zijn school. 7) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionele ontwikkeling. Hij onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar. 8) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen onderzoekende houding. Hij geeft blijk van een nieuwsgierige en innovatieve houding, en heeft voldoende kennis en vaardigheid voor het uitvoeren van (praktijk)onderzoek ten dienste van de eigen professprofessionaliseringoinalisering en onderwijsontwikkeling van het eigen vakgebied.

17 Aanvulling: Beschikt als master over voldoende vakinhoudelijke kennis en vaardigheden voor het gehele onderwijsveld waarvoor hij bevoegd is (zoals vastgelegd in de landelijke kennisbasis master Leraar wiskunde). Heeft kennis van de wetenschappelijke achtergronden van de leerinhouden van zijn schoolvak, is bekend met de desbetreffende wetenschappelijke disciplines(s) en de methoden van kennisontwikkeling, kennisdeling en kennistoepassing daarbinnen. Is in staat tot het uitvoeren van een kleinschalig onderzoek op het vakgebied. Beschikt over voldoende wetenschappelijke ondergrond en methodologische vaardigheden om kritisch en zelfstandig bij te blijven op zijn vakgebied. Algemene inrichting: 6.2. Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: Bachelor of Education Wiskunde Toegangsbeperking specialisaties (artikel 16a OER) Deze opleiding kent geen specialisaties.

18 7. M Leraar Aardrijkskunde 7.1. De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding : M Leraar Aardrijkskunde Engelse naam : M Teacher Education in Geography CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Loting : geen Specialisatie(s) : - Varianten : deeltijd Bekostigd : ja Graad : Master of Education Afkorting graad : MEd Studielast : totaal: 90 EC Eindkwalificaties : 1) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn interpersoonlijke verantwoordelijkheid. Hij is zich bewust van zijn eigen houding en gedrag én van de invloed daarvan op de leerlingen. Hij heeft ook voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van groepsprocessen en communicatie om een goede samenwerking met en van de leerlingen tot stand te brengen. 2) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn pedagogische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende pedagogische kennis en vaardigheid om een veilige leeromgeving tot stand te brengen waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon. De leraar realiseert zo'n veilige leeromgeving voor de groep(en) waarmee hij werkt, maar ook voor individuele leerlingen. En hij doet dat op een professionele, planmatige manier. 3) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn vakinhoudelijke en didactische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheid om een krachtige leeromgeving tot stand te brengen waarin leerlingen zich op een goede manier de leerinhouden van een bepaald vak(gebied) eigen kunnen maken. De leraar realiseert zo'n krachtige leeromgeving voor de groep(en) waarmee hij werkt, maar ook voor individuele leerlingen. En hij doet dat op een professionele, planmatige manier. 4) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn organisatorische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende organisatorische kennis en vaardigheid om in zijn groepen en zijn andere contacten met leerlingen een goed leef- en werkklimaat tot stand te brengen. Overzichtelijk, ordelijk en taakgericht. In alle opzichten voor hemzelf, zijn collega s en vooral voor de leerlingen helder. En dat op een professionele, planmatige manier. 5) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met collega s. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheden om een professionele bijdrage te leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat van zijn school, aan goede werkverhoudingen en een goede schoolorganisatie. 6) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met de omgeving van de school. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om goed samen te werken met bedrijven of instellingen om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm te geven in het opleiden van de leerling. En hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om goed samen te werken met mensen en instellingen die betrokken zijn bij de zorg voor de leerlingen en bij zijn school. 7) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionele ontwikkeling. Hij onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar. 8) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen onderzoekende houding. Hij geeft blijk van een nieuwsgierige en innovatieve houding, en heeft voldoende kennis en vaardigheid voor het uitvoeren van (praktijk)onderzoek ten dienste van de eigen professionalisering en onderwijsontwikkeling van het eigen vakgebied.

19 Aanvulling: Beschikt als master over voldoende vakinhoudelijke kennis en vaardigheden voor het gehele onderwijsveld waarvoor hij bevoegd is (zoals vastgelegd in de landelijke kennisbasis master Leraar aardrijkskunde). Heeft kennis van de wetenschappelijke achtergronden van de leerinhouden van zijn schoolvak, is bekend met de desbetreffende wetenschappelijke disciplines(s) en de methoden van kennisontwikkeling, kennisdeling en kennistoepassing daarbinnen. Is in staat tot het uitvoeren van een kleinschalig onderzoek op het vakgebied. Beschikt over voldoende wetenschappelijke ondergrond en methodologische vaardigheden om kritisch en zelfstandig bij te blijven op zijn vakgebied. Algemene inrichting: 7.2. Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: Bachelor of Education Aardrijkskunde Toegangsbeperking specialisaties (artikel 16a OER) Deze opleiding kent geen specialisaties.

20 8. M Leraar Duits 8.1. De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding : M Leraar Duits Engelse naam : M Teacher Education in German CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Loting : geen Specialisatie(s) : - Varianten : deeltijd Bekostigd : ja Graad : Master of Education Afkorting graad : MEd Studielast : totaal: 90 EC Eindkwalificaties : 1) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn interpersoonlijke verantwoordelijkheid. Hij is zich bewust van zijn eigen houding en gedrag én van de invloed daarvan op de leerlingen. Hij heeft ook voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van groepsprocessen en communicatie om een goede samenwerking met en van de leerlingen tot stand te brengen. 2) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn pedagogische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende pedagogische kennis en vaardigheid om een veilige leeromgeving tot stand te brengen waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon. De leraar realiseert zo'n veilige leeromgeving voor de groep(en) waarmee hij werkt, maar ook voor individuele leerlingen. En hij doet dat op een professionele, planmatige manier. 3) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn vakinhoudelijke en didactische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheid om een krachtige leeromgeving tot stand te brengen waarin leerlingen zich op een goede manier de leerinhouden van een bepaald vak(gebied) eigen kunnen maken. De leraar realiseert zo'n krachtige leeromgeving voor de groep(en) waarmee hij werkt, maar ook voor individuele leerlingen. En hij doet dat op een professionele, planmatige manier. 4) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn organisatorische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende organisatorische kennis en vaardigheid om in zijn groepen en zijn andere contacten met leerlingen een goed leef- en werkklimaat tot stand te brengen. Overzichtelijk, ordelijk en taakgericht. In alle opzichten voor hemzelf, zijn collega s en vooral voor de leerlingen helder. En dat op een professionele, planmatige manier. 5) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met collega s. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheden om een professionele bijdrage te leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat van zijn school, aan goede werkverhoudingen en een goede schoolorganisatie. 6) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met de omgeving van de school. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om goed samen te werken met bedrijven of instellingen om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm te geven in het opleiden van de leerling. En hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om goed samen te werken met mensen en instellingen die betrokken zijn bij de zorg voor de leerlingen en bij zijn school. 7) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionele ontwikkeling. Hij onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar. 8) De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen onderzoekende houding. Hij geeft blijk van een nieuwsgierige en innovatieve houding, en heeft voldoende kennis en vaardigheid voor het uitvoeren van (praktijk)onderzoek ten dienste van de eigen professionalisering en onderwijsontwikkeling van het eigen vakgebied.

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd:

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd: 1/8 informatie Wet BIO In de Wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de Wet BIO is: een minimumniveau van

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Landelijk Expertisecentrum voor Onderwijs en Zorg. Inclusief Bekwaam: Ontwikkelscan

Landelijk Expertisecentrum voor Onderwijs en Zorg. Inclusief Bekwaam: Ontwikkelscan Landelijk Expertisecentrum voor Onderwijs en Zorg Inclusief Bekwaam: Ontwikkelscan Beeld van een leraar? Autonoom Avontuurlijk Professioneel Ontwikkelscan zelfbeoordeling met het oog op ontwikkeling ontwikkeld

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER masteropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek (Hoofdstuk 10) III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

OER 2015-2016 facultair hoofdstuk 10 masteropleidingen faculteit Maatschappij & Recht

OER 2015-2016 facultair hoofdstuk 10 masteropleidingen faculteit Maatschappij & Recht III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24-02-2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 mei 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september 2015

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Natuur en Techiek vastgesteld door de faculteitsdirectie op: 24 mei 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016

Nadere informatie

Specialisatie VO/MBO. Beschrijving van de onderwijseenheden

Specialisatie VO/MBO. Beschrijving van de onderwijseenheden Jongeren op weg naar de volwassenheid maken een boeiende en soms ook verwarrende levensfase door. Je bent nog geen volwassene maar je wordt wel geacht je te gedragen naar de regels die de maatschappij

Nadere informatie

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015. 1. De competenties.

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015. 1. De competenties. Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015 Passend Onderwijs betekent thuis nabij onderwijs voor bijna elk kind uit de buurt. De diversiteit in de school zal hierdoor toenemen.

Nadere informatie

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties Het werken met een protocol, zoals het protocol Vermoedens van huiselijk

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voorbereidend hoger onderwijs moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april 2012. A. Hieronder

Nadere informatie

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Handelingsgericht Werken Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Doelen Kennismaking met de uitgangspunten HGW Reflecteren op uitgangspunten HGW Zicht op de betekenis van HGW op de eigen praktijksituatie

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten 1. Interpersoonlijk competent Een interpersoonlijk competente leraar/lerares schept een vriendelijke

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Beste kandidaat voor de masteropleiding Kunsteducatie met een bachelordiploma als kunstvakdocent,

Beste kandidaat voor de masteropleiding Kunsteducatie met een bachelordiploma als kunstvakdocent, Master Kunsteducatie Hanzehogeschool Groningen & NHL Hogeschool Beste kandidaat voor de masteropleiding Kunsteducatie met een bachelordiploma als kunstvakdocent, U wilt in 2016-2017 de masteropleiding

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

COMPETENTIES MA GPW. Master Godsdienst pastoraal werk/ geestelijke verzorging. Wijzigingen: Behandeld door: Status: Datum:

COMPETENTIES MA GPW. Master Godsdienst pastoraal werk/ geestelijke verzorging. Wijzigingen: Behandeld door: Status: Datum: Titel Subtitel FHTL COMPETENTIES MA GPW Master Godsdienst pastoraal werk/ geestelijke verzorging Aan dit document werkten mee: Chr. t Mannetje Hans Jonker Wijzigingen: Behandeld door: Status: Datum: vastgesteld

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

MASTER LGL COMPETENTIES

MASTER LGL COMPETENTIES MASTER LGL COMPETENTIES Preambule De master opleiding FHTL veronderstelt dat de studenten hun bachelor behaald hebben en dus startbekwaam zijn. Deze bekwaamheid vertaalt zich door naar de onderstaande

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PROGRAMMA 3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen

Nadere informatie

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad Onderwijs- en examenregeling

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad Onderwijs- en examenregeling Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad Onderwijs- en examenregeling Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 De volgende competentie domeinen zijn beschreven: Competentie 1: Competentie 2: Competentie 3: Competentie 4: Competentie 5: Competentie

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants

Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants Vernieuwing op basis van traditie 2 Aanleiding en doelstelling Het vaststellen van de kwalificatie eisen, inhoud, eindtermen en studiebelasting

Nadere informatie

nsa De 8 bekwaamheideisen voor de werkzaamheden van leidinggevende aard in het primair onderwijs NEDERLANDSE SCHOOLLEIDERS ACADEMIE

nsa De 8 bekwaamheideisen voor de werkzaamheden van leidinggevende aard in het primair onderwijs NEDERLANDSE SCHOOLLEIDERS ACADEMIE De 8 bekwaamheideisen voor de werkzaamheden van leidinggevende aard in het primair onderwijs nsa NEDERLANDSE SCHOOLLEIDERS ACADEMIE DUTCH PRINCIPALS ACADEMY Wat is goed leidinggeven? Als leidinggevenden

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 460 Besluit van 23 augustus 2005, houdende vaststelling van bekwaamheidseisen voor leraren in het basisonderwijs, het speciaal en voortgezet

Nadere informatie

Gids voor werkplekbegeleiders Masters

Gids voor werkplekbegeleiders Masters Gids voor werkplekbegeleiders Masters 2015-2016 Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Post-HBO Onderwijs Instituut voor Lerarenopleidingen Pedagogisch Didactisch Getuigschrift De rol en taken van de coach 2016-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Wat wordt er van de coach zoal verlangd?...

Nadere informatie

POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST

POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST INLEIDING Bij de ontwikkeling van een post-hbo basisopleiding tot Gedragsspecialist heeft aantal factoren een rol gespeeld. Bijvoorbeeld de verwachting dat het onderwijsveld

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Studiegids. Masteropleiding. Dovenstudies / Leraar Nederlandse Gebarentaal

Studiegids. Masteropleiding. Dovenstudies / Leraar Nederlandse Gebarentaal Studiegids Masteropleiding Dovenstudies / Leraar Nederlandse Gebarentaal 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Reflectie-instrument leerkrachten Het Barlake

Reflectie-instrument leerkrachten Het Barlake Reflectie-instrument leerkrachten Het Barlake Maak talenten van leerkrachten bespreekbaar november 2010 Verantwoording In het kader van de functiemix is ons gevraagd om een instrument te zoeken waarmee

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK P.C.B. "Koningin Juliana" Plaats : Ermelo BRIN nummer : 14CM C1 Onderzoeksnummer : 287541 Datum onderzoek : 1 februari 2016 Datum vaststelling : concept

Nadere informatie

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan Juni 2013 Erica de Bruïne (Hogeschool Windesheim) Hans van Huijgevoort (Fontys OSO) Hettie Siemons (Hogeschool Utrecht, Seminarium

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling Een van de doelstellingen in het actieplan Leraar 2020- een krachtig beroep luidt: in 2016 voeren alle scholen goed en effectief HRM-beleid. HRM-beleid is

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheidseisen geoperationaliseerd naar drie niveaus Fontys Pabo s

Competenties en bekwaamheidseisen geoperationaliseerd naar drie niveaus Fontys Pabo s 1 Competenties en bekwaamheidseisen geoperationaliseerd naar drie niveaus Fontys Pabo s In onderstaande tabellen zijn steeds de letterlijke teksten van competenties en bekwaamheidseisen opgenomen zoals

Nadere informatie

Competenties en vaardigheden van de (dalton) Aspecten van het daltononderwijs in relatie met de bekwaamheidseisen voor leraren.

Competenties en vaardigheden van de (dalton) Aspecten van het daltononderwijs in relatie met de bekwaamheidseisen voor leraren. Competenties en vaardigheden van de (dalton) Nb. Bij de samenstelling van deze lijst is gebruikgemaakt van de bekwaamheidseisen daltonleraren basisonderwijs van VINaB, versie 2.1 (2009) Aspecten van het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Colofon Het project Nu voor later is een gezamenlijk project van schoolbesturen

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie

BOUWSTENEN MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS; LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS DEELTIJD Masteropleiding

BOUWSTENEN MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS; LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS DEELTIJD Masteropleiding Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 BOUWSTENEN MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS; LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS DEELTIJD Masteropleiding Voorwoord Al enige jaren werkt de Pabo van de Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan oktober 2011 Erica de Bruïne (Hogeschool Windesheim) Hans van Huijgevoort (Fontys OSO) Hettie Siemons (Hogeschool Utrecht, Seminarium

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep.

de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep. Opleidingsplan Opvoedcoach 1. Scholingsactiviteit Opleiding tot opvoedcoach (Hbo-niveau). 2. Leerdoelen De student leert ouders en opvoeders bij het opvoeden te ondersteunen, zo nodig door te verwijzen

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

PostHBO CultuurBegeleider

PostHBO CultuurBegeleider PostHBO CultuurBegeleider Vervolg op ICC en CQ / ICQ; Functiemix: 2014: 40% LB schaal; Doorlopende lijn professionalisering leraren: bachelor Post HBO master Verbinding kunst- en cultuurinstellingen en

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie