FLASH. Editoriaal B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN. Afgiftekantoor Brussel X Tweewekelijks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLASH. Editoriaal B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN. Afgiftekantoor Brussel X Tweewekelijks"

Transcriptie

1 B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2003 FLASH De revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2003 bedraagt 3,35 (B.S. 6 februari 2003). Deze coëfficiënt laat toe de belastbare waarde van een onroerend goed te berekenen. De revalorisatiecoëfficiënt is ook van belang voor bedrijfsleiders die een woning verhuren aan hun vennootschap. Als hun huurinkomsten een drempel overschrijden, worden die inkomsten geherkwalificeerd als dividenden. De drempel berekent u door het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het onroerend goed te vermenigvuldigen met 5/3 én met de revalorisatiecoëfficiënt, dus met 3,35 voor aanslagjaar Voor aanslagjaar 2002 was de revalorisatiecoëfficiënt nog vastgelegd op 3,26. Afgiftekantoor Brussel X Tweewekelijks Editoriaal BIBF 2003 Balans van vier jaar Het mandaat van de verschillende organen van het BIBF loopt stilaan op zijn einde en ons Instituut, binnenkort een «teenager», zal een nieuw hoofdstuk aansnijden in haar bestaan. Bij deze gelegenheid, hou ik eraan U een overzicht te geven van de voorbije vier jaar, alsook van de voorbije eerste tien levensjaren van het Instituut dat van «BIB» gegroeid is tot «BIBF». Mijn bedoeling gedurende dit mandaat is steeds geweest om de kennis van onze leden naar een hoger niveau te tillen. Enkel op die manier kunnen de boekhouders(-fiscalisten) hun rol van «adviseurs bij uitstek» van hun cliënten ten volle waarmaken. Deze permanente bezorgdheid tot waardering van ons beroep in de huidige economische context zal opnieuw in de verf gezet worden tijdens het colloquium dat het Instituut organiseert op 28 maart 2003 ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan in het Paleis der Congressen te Brussel. Bij deze bent U dan ook van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Ik wens hier nogmaals te benadrukken dat het Bureau van het Instituut er alles aan gedaan heeft om de ingeslagen weg verder te zetten en zelfs te versterken. Dit geldt onder meer voor onze nieuwsbrief Pacioli en de overige BIBFuitgaven, waarvan de kwaliteit alom wordt geprezen. I N H O U D Flash 1 Editoriaal 1 BTW - Verkoop van een auto door een belastingplichtige : verduidelijking 3 Praktisch bekwaamheidsexamen voor stagiairs boekhouders (-fiscalisten) BIBF in Staatsblad 4 IAS 14 : Verslaggeving per bedrijfsonderdeel 5 Verkoop van de blote eigendom van een onroerend goed 7 1 P A C I O L I N R B I B F - I P C F 2 8 F E B R U A R I

2 Daarenboven heeft het BIBF, alhoewel het niet tot haar eigenlijke takenpakket behoort en deze service eigenlijk een specifieke infrastructuur vergt, de nodige inspanningen gedaan om de technische vragen van haar leden en stagiairs naar best vermogen te beantwoorden. Daarenboven kunnen de BIBF-leden een schat aan beroepsinformatie voor alle mogelijke vragen uit hun dagdagelijkse beroepspraktijk, terugvinden in de uitgebreide bibliotheek van «BIBFuitgaven» alsook door middel van de vele seminaries die het Instituut organiseert en de daarbij ter beschikking gestelde documentatie. Ik hou er tevens aan de samenwerking te benadrukken die ontstaan is tussen de drie Instituten die de economische beroepsbeoefenaars groeperen. Deze interprofessionele benadering tussen de Instituten werd zonder twijfel bevorderd door de wettelijke invoering van het interinstitutencomité. Het Instituut heeft bovendien niet nagelaten om haar contacten met verschillende externe instanties zoals ministeriële kabinetten, de magistratuur en de pers verder uit te breiden en te versterken. Dit steeds teneinde het beroep «in the picture» te plaatsen veeleer dan een personencultus te hanteren. Verder verheug ik er mij over dat het Instituut steeds meer wordt geconsulteerd om deel te nemen aan diverse officiële werkgroepen in het kader van de op til staande en/of inmiddels gerealiseerde wetgeving. Hierbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan de elektronische aangifte van de BTW, de werkgroep die zich buigt over de uitvoeringsbesluiten van de nieuwe VZW-wet, de problematiek van de IAS/IFRS normen en de vertaling ervan naar de beroepsbeoefenaars en de ondernemingsraden of nog de bijstand die het BIBF heeft verleend bij de opstelling van de leerprogramma s «boekhouder» en «fiscalist» aan de SYNTRA centra en het IFPME. Het Instituut is bovendien vertegenwoordigd in de Commissie voor Boekhoudkundige Normen via haar ondervoorzitster, Mevrouw Philippe. Een ander belangrijk punt om onder uw aandacht te brengen zijn de vruchtbare contacten die we steeds hebben gehad met de verschillende beroepsverenigingen via de regelmatige vergaderingen tussen hun vertegenwoordigers en het bureau van het BIBF. Deze ontmoetingen geven aan de beroepsverenigingen de kans om ons op de hoogte te brengen van hun standpunten alsook die van hun leden. Daarenboven laat sinds kort een nieuw systeem toe dat de beroepsverenigingen, via de website van het Instituut, hun aanbod aan permanente vorming direct kunnen kenbaar maken aan alle BIBF-leden. Dit moet er toe bijdragen dat hun bekendheid bij de boekhoudkundige beroepsbeoefenaars nog zal toenemen en hun zal aanzetten om zich nog meer te verenigen. Indien het Instituut steeds waakzaam is geweest over de kwaliteit van de dienstverlening van haar leden met respect voor de deontologische regels en het toegekende monopolie, betekent dit tevens dat het bijzonder waakzaam en adequaat heeft opgetreden tegen diegenen die het beroep op illegale manier uitoefenden. Zij werden systematisch aangespoord zich in regel te stellen en desnoods strafrechterlijk vervolgd voor de hoven en rechtbanken wegens illegale uitoefening van het beroep. Dit teneinde de erkende boekhouders (-fiscalisten) en hun cliënten afdoende te beschermen. Ik hou er aan te benadrukken dat de verwezenlijking van al deze objectieven een collegiaal werk is en het resultaat van de verschillende organen van het Instituut. Daarenboven kan ik, naast de officieel verkozen en wisselende organen, niet voorbijgaan aan de uiterst belangrijke rol van het personeel van ons Instituut. Alhoewel vaak in de schaduw, waren zij de permanent aanwezige draaischijf van het BIBF. Ik hoop dan ook van ganser harte dat zij hun motivatie en professionalisme, waarvan zij tot op heden steeds blijk hebben gegeven, blijvend ten dienste zullen stellen van het Instituut. Tenslotte wens ik iedereen te bedanken voor hun inzet en toewijding gedurende de afgelopen jaren en reken ik erop dat op hetzelfde «elan» kan verdergewerkt worden in de toekomst. Dit alles ten dienste van een beroep dat binnen de economische context garant staat voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Toelichting Financiën BIBF Paul LEDENT Voorzitter Naast een overzicht van de werkzaamheden en verwezenlijkingen van het BIBF, acht het bureau het tevens wenselijk u te informeren over datgene wat uw financiële bijdrage in haar werking rechtvaardigt. Het Instituut heeft er steeds over gewaakt uw bijdrage te beheren als een goed huisvader en volgens de regels van de kunst. De ledenbijdrage voor 2003 wordt dan ook behouden op 314 EUR, vermeerderd met de bijdrage aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking («witwascel»), voorlopig 2 8 F E B R U A R I P A C I O L I N R B I B F - I P C F

3 begroot op 13 EUR per lid. Het spreekt voor zich dat dit laatste bedrag na ontvangst onmiddellijk wordt overgemaakt aan de CFI. Ondanks de verhoogde werkingskosten van het Instituut en van bepaalde wettelijke instanties die door het BIBF mede moeten gefinancierd worden, zoals de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, alsook de extra kosten die gepaard gaan met de verkiezingen binnen het BIBF, is het Instituut erin geslaagd de bijdrage voor dit jaar onveranderd te laten. Het spreekt voor zich dat dit niet ten koste zal gaan van onze dienstverlening. Teneinde dit evenwicht te behouden, heeft het Instituut een politiek van kostenvermindering doorgevoerd. Het Instituut heeft dan ook een aantal bestaande leverancierscontracten heronderhandeld teneinde betere financiële voorwaarden te bekomen. Zo werd er bijvoorbeeld een belangrijke kostenvermindering geboekt voor de publicatie van onze nieuwsbrief en dit andermaal zonder dat er aan kwaliteit wordt ingeboet. Daarenboven benadrukken wij dat de ledenbijdrage, zoals vroeger, naast de werkingskosten van het Instituut en haar verschillende organen, tevens de publicaties en seminaries dekt. Zij draagt tevens bij tot de ontwikkeling van projecten zoals het elektronisch stagedagboek. Het budget werd door de overgrote meerderheid van de raadsleden goedgekeurd op haar vergadering van 29 november Dit betekent een waarborg voor de continuïteit en een vertrouwen in het gevoerde beleid dat wij hebben gevoerd in het belang van de leden en stagiairs van het BIBF. Véronique GODDEERIS Penningmeester BTW - Verkoop van een auto door een belastingplichtige : verduidelijking Het in Pacioli 131 verschenen artikel had betrekking op een natuurlijke persoon die bij de aankoop van een bedrijfsmiddel dit gedeeltelijk bestemt voor zijn privépatrimonium en gedeeltelijk, met recht op aftrek, voor zijn bedrijfspatrimonium. Met andere woorden heeft deze natuurlijke persoon zich bij deze aankoop als niet-belastingplichtige beschouwd voor het deel dat voor zijn privé-patrimonium werd bestemd en als belastingplichtige voor het deel dat in zijn bedrijfspatrimonium werd ondergebracht (economische activiteit die recht op aftrek verleent). Uit deze vermogenstoewijzing, waarover de belastingplichtige natuurlijke persoon vrij beslist, volgt dan dat de BTW die op het privé-gedeelte rust niet aftrekbaar is, terwijl het beroepsgedeelte de normale regels volgt van de aftrek van de BTW. Wij benadrukken hierbij vooral het feit dat de toewijzing aan het patrimonium op het ogenblik van de aankoop bepalend is en niet het latere gebruik van het bedrijfsmiddel. Als de verkoper niet belastingplichtig is, kan dan ook op dergelijke levering geen BTW worden geïnd. Wanneer echter de verkoop wordt beschouwd als zijnde gerealiseerd door een belastingplichtige, omdat het verkochte goed toebehoort aan diens economisch patrimonium, dan is BTW eisbaar op de totale verkoopprijs. De herziening in het voordeel, zoals vermeld in het KB nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de BTW en in het bijzonder artikel 10, 3, was toepasselijk tot de Europese rechtspraak daaraan een andere oriëntatie heeft gegeven. We vermelden hierbij dat deze herziening in het voordeel nog steeds toepasselijk is, b.v. in het geval van een gemengde belastingplichtige die onderworpen is aan het regime van de aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal. Wij kunnen u verder alleen maar verwijzen naar Pacioli 97 en 106 waarin de arresten van het Europese Hof van Justitie in de zaken BAKSCI en FISCHER-BRANDENSTEIN werden uiteengezet en verklaard. In de mate dat het bedrijfsmiddel aan het privé-vermogen wordt toegewezen, moet men bij de verkoop ervan ook de regels betreffende de inning van de BTW volgen. P A C I O L I N R B I B F - I P C F F E B R U A R I

4 Praktisch bekwaamheidsexamen voor stagiairs boekhouders(-fiscalisten) BIBF in Staatsblad In het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2003 verscheen het Koninklijk Besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de «erkende boekhouders» en «erkende boekhouders-fiscalisten». Hieronder vindt U de belangrijkste bepalingen van dit besluit. Wettelijk kader De stage van de boekhouders(-fiscalisten) werd reeds gereglementeerd via het KB van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het BIB(F). Via dit besluit werd het verloop en de organisatie van de stage gereglementeerd (inschrijving tot de stage, verhouding stagiair-stagemeester, duur stage, rechten en plichten stagiair en stagemeester, enz.). Daarnaast voorziet artikel 51 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen : «De inschrijving op het tableau van de titularissen is afhankelijk van het op voldoende wijze doorlopen van een stage die gelijkwaardig moet zijn aan 200 dagen zelfstandige beroepspraktijk, gepresteerd tijdens een periode van ten minste twaalf maanden en hoogstens zesendertig maanden. De stage wordt afgesloten door het met goed gevolg afleggen van een praktisch bekwaamheidsexamen, georganiseerd door het Beroepsinstituut. Dit examen kan verschillend zijn voor stagiair-boekhouders en stagiair-boekhouders-fiscalisten. Het programma, de voorwaarden en de examenjury worden door de Koning vastgesteld.» Deze wettelijke bepaling wordt nu door het huidig KB uitgevoerd teneinde het praktisch bekwaamheidsexamen aan het einde van de stage te reglementeren. Programma, voorwaarden en organisatie van het praktisch bekwaamheidsexamen Dit examen, dat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte bestaat, heeft tot doel na te gaan of de stagiair aan het einde van zijn stage voldoende in staat is om zijn theoretische kennis in de beroepspraktijk toe te passen. De materies waarover deze kennis en beroepspraktijk moeten aangetoond worden zijn : algemene boekhouding, wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, algemene beginselen van financieel beheer, opstellen, analyse en kritische beoordeling van de jaarrekening, organisatie boekhouddiensten en de administratieve diensten van de onderneming, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, belastingprocedure, vennootschapsrecht en wetgeving betreffende ondernemingen in moeilijkheden, beginselen van registratieen successierechten, beginselen inzake douane en accijnzen, beginselen van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht alsook de plichtenleer van de erkende boekhouder(-fiscalist). Over deze materies wordt eerst een schriftelijke proef afgelegd (die tenminste tweemaal per jaar wordt georganiseerd door het BIBF en die kan afgelegd worden in de landstaal naar keuze ) die bestaat uit het oplossen van praktische toepassingsgevallen. Voor de kandidaten boekhouders-fiscalisten wordt een grondigere kennis vereist van de specifieke fiscale materies. De kandidaten «erkende boekhouders» die op de schriftelijke proef vijftig procent van de punten hebben behaald, worden toegelaten tot de mondelinge proef. De kandidaten «erkend boekhouder-fiscalist» moeten bovendien zestig procent behalen op de specifiek fiscale vakken om tot de mondelinge proef te worden toegelaten. Deze bestaat uit een bespreking van het schriftelijk gedeelte alsook uit een ondervraging over de praktijk van de functie, opdrachten, aansprakelijkheid en de plichtenleer van het beroep. De kandidaten die na het mondeling gedeelte zestig procent van de totaal te behalen punten behaalden (het schriftelijk en mondeling gedeelte zijn gelijkwaardig), worden ingeschreven op het tableau van de beroepsbeoefenaars (erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist). De kandidaten die niet slagen, kunnen zich inschrijven voor een volgend praktisch bekwaamheidsexamen en dit zolang hun maximale stageperiode van 36 maanden niet is verstreken. De examenjury = stagecommissie Binnen het BIBF wordt een stagecommissie opgericht die zal fungeren als examenjury en die belast wordt met het afnemen van het praktisch bekwaamheidsexamen. Deze bestaat voor de beide taalrollen uit 20 leden (10 Franstalig en 10 Nederlandstalig). De voorzitter en de ondervoorzitter van het Instituut zijn tevens voorzitter en ondervoorzitter van de stagecommissie. Zij worden benoemd door de Nationale Raad van het BIBF, op voorstel van het bureau, voor een hernieuwbare termijn van vier jaar (zelfde termijn als voor de mandatarissen van het BIBF, die om de vier jaar worden verkozen door alle BIBF-leden). De benoeming van de leden van de stagecommissie is tevens onderworpen aan de goedkeuring van de Minister die bevoegd is voor de 2 8 F E B R U A R I P A C I O L I N R B I B F - I P C F

5 Middenstand. Desgevallend kunnen tevens plaatsvervangende leden worden benoemd volgens dezelfde procedure. De leden van de stagecommissie (waarvan er één moet beschikken over voldoende kennis van de Duitse taal) kunnen benoemd worden onder de raadsleden (maximaal 5 per taalrol) en bestaan voor het overige uit personen die ofwel lid zijn van het Instituut ofwel personen die gekozen worden op grond van hun specifieke kennis van de materies relevant voor het beroep. Ten minste één Franstalig en één Nederlandstalig lid moeten bovendien docent zijn aan een universiteit, een onderwijsinstelling voor hoger onderwijs van universitair niveau of van een inrichting voor economisch hoger onderwijs. Er is onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van de stagecommissie en dat van werkend of plaatsvervangend lid van de Uitvoerende Kamer en de Kamer van Beroep van het BIBF (tuchtorganen). De stagecommissie, die haar opdrachten aan één of meerdere van haar leden kan toevertrouwen, beraadslaagt per taalrol in aanwezigheid van minstens zes leden. Bijzonderheden : vrijstelling Via dit besluit wordt tevens voorzien in een bijzondere bepaling die aan de erkende boekhouders, reeds ingeschreven op het tableau, toelaat om de titel van «erkend boekhouderfiscalist» te bekomen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat bepaalde boekhouders de overgangsperiode tot het bekomen van de bijkomende titel van «fiscalist» hebben laten voorbijgaan of nog, dat zij hun stage enkel zullen afleggen als erkend boekhouder. Indien deze personen later de bijkomende titel van «erkend boekhouder-fiscalist» wensen te bekomen, kan dit op voorwaarde dat zij over een diploma beschikken dat toegang geeft tot deze titel. Zij dienen geen volledige stage meer te volgen, maar worden rechtstreeks toegelaten tot het praktisch bekwaamheidsexamen. Dit zal in deze hypothese een mondeling gedeelte betreffen dat uitsluitend handelt over de specifieke fiscale materies die hierboven werden vermeld. Het besproken koninklijk besluit treedt onmiddellijk in werking (datum van publicatie in het Staatsblad, zijnde 12 februari 2003). Het BIBF zal het eerste examen organiseren in Geert LENAERTS Algemeen Directeur IAS 14 : Verslaggeving per bedrijfsonderdeel Deze IAS-norm is verplicht voor alle vennootschappen waarvan de aandelen of obligaties genoteerd zijn of zullen worden op een gereglementeerde markt. Ze is niet verplicht voor de overige vennootschappen. Indien één van hen echter beslist om vrijwillig informatie per bedrijfsonderdeel te rapporteren, zal ze dit moeten doen conform deze norm. De voor te stellen bedrijfsonderdelen worden bepaald door : 1. Het bedrijfsonderdeel is een onderscheiden deel van een onderneming dat instaat voor de levering van een individueel product of dienst (of van een groep van verwante producten of diensten) en waarvan de risico s en opbrengsten verschillend zijn van de andere bedrijfsonderdelen. Het bedrijfsonderdeel wordt bepaald door : de aard van het product of van de dienst; gebruikte productiemethodes; de categorie van klanten waarvoor het bestemd is; de voor het product/dienst gebruikte distributiemethodes het wettelijk kader, enz. 2. De afzetmarkt is een onderscheiden deel van de onderneming dat producten voortbrengt of diensten levert binnen een specifieke economische omgeving. De afzetmarkt wordt geïdentificeerd door : de gelijkenis van de economische en politieke context; relaties tussen de activiteiten in de verschillende afzetgebieden; de nabijheid van de activiteiten; specifieke plaatsgebonden bedrijfsrisico s; wisselreglementeringen; onderliggende monetaire risico s. Informatie van het eerste niveau Voor elk te presenteren bedrijfsonderdeel, moet de onderneming opgave doen van : 1. de inkomsten per bedrijfsonderdeel waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de verkopen aan externe klanten en interne verkopen aan andere bedrijfsonderdelen; 2. het resultaat per bedrijfsonderdeel; 3. de totale boekwaarde van de activa van de bedrijfsonderdelen; P A C I O L I N R B I B F - I P C F F E B R U A R I

6 4. de totale aanschaffingskosten van deze activa; 5. het totaal van de in het resultaat opgenomen afschrijvingen; 6. het totale bedrag van de belangrijke niet-kasuitgaven, andere dan afschrijvingen; 7. het aandeel van de onderneming in het nettoresultaat van verbonden ondernemingen, joint-ventures of andere deelnemingen die volgens de vermogensmutatiemethode worden opgenomen; 8. de voorstelling van een toenadering tussen de verslaggeving per bedrijfsonderdeel en de verslaggeving in globo voor de onderneming. De onderneming wordt aangemoedigd maar is niet verplicht de aard en het bedrag op te geven van de bestanddelen van die sectorale kosten en opbrengsten waarvan het belang, het bedrag, de aard of de weerslag van die aard zijn dat ze de prestaties van ieder bedrijfsonderdeel die voor het boekjaar moet worden voorgesteld, afdoende kunnen verklaren. Informatie van het tweede niveau 1. Indien op het eerste niveau de verslaggeving georganiseerd wordt per bedrijfsonderdeel, moet de onderneming de volgende informatie geven : de sectorale inkomsten, van externe klanten per afzetgebied wanneer die inkomsten 10 % of meer vertegenwoordigen van de totale inkomsten van de onderneming; de boekwaarde van de sectorale activa per afzetgebied indien de waarde ervan 10 % of meer bedraagt van de totale activa; de totale aanschaffingskosten van de sectorale activa per afzetgebied indien deze kosten 10 % of meer vertegenwoordigen van de totale kosten voor het verwerven van alle activa van de onderneming. 2. Indien op het eerste niveau de verslaggeving georganiseerd wordt per afzetgebied, moet de onderneming de volgende informatie meedelen : per bedrijfsonderdeel de inkomsten afkomstig van externe klanten; de totale boekwaarde van de sectorale activa; de totale aanschaffingskosten van de sectorale activa; bij sectorale informatie op basis van de ligging van de activa en met de klanten op een andere locatie, moet de onderneming opgave doen van de opbrengsten afkomstig van verkopen aan externe klanten per locatie wanneer deze verkopen 10 % of meer bedragen van de totale verkopen; bij sectorale informatie volgens locatie van de klanten en waar de activa elders gelegen zijn, moet de onderneming de totale boekwaarde van de sectorale activa opgeven, alsook het bedrag van de aanschaffingskosten ervan wanneer deze 10 % of meer van de totale verkopen vormen. Voorbeeld van verslaggeving per bedrijfsonderdeel Bedrijfsonderdelen Product X Product Y Product Z Eliminaties Consolidatie Inkomsten gewone activiteiten Inkomsten externe klanten Inkomsten interne verkoop (15) (28) TOTAAL (15) (28) Resultaat (1) (1) Resultaat per bedrijfsonderdeel Niet-toegewezen bedrijfskosten (7) (9) Operationeel resultaat Betaalde interesten (2) (1) (2) (1) Ontvangen interesten Deel van het resultaat in verbonden ondernemingen Belastingen op het resultaat (20) (22) Resultaat van de gewone activiteiten Uitzonderlijk verlies (3) (3) Nettoresultaat F E B R U A R I P A C I O L I N R B I B F - I P C F

7 Andere informatie Activa per bedrijfsonderdeel Deelnemingen (vermogensmutatie) Niet aan een bedrijfsonderdeel toegewezen activa Totaal geconsolideerd actief Passiva per bedrijfsonderdeel Niet-toegewezen passiva Totaal geconsolideerd passief Investeringen Afschrijvingen Niet-kasuitgaven, andere dan afschrijvingen Opbrengsten van verkopen volgens afzetmarkt België Andere landen van de Europese Unie Canada en de Verenigde Staten Mexico en Zuid-Amerika 8 11 Azië Afrika Bron : IASB Fleet Street, 166 London EC4A 2DY United Kingdom Françoise PHILIPPE Ondervoorzitter BIBF Verkoop van de blote eigendom van een onroerend goed Gegeven De BVBA Robert bezit een gebouw met een aanschaffingswaarde van EUR, voor 40 % (d.i EUR) afgeschreven. Restwaarde van het gebouw : EUR. De blote eigendom wordt aan een derde (zaakvoerder) overgelaten voor EUR. De boekwaarde van de blote eigendom wordt geschat op 30 % van de restwaarde, nl EUR x 30 % = EUR. In de overeenkomst wordt gestipuleerd dat het vruchtgebruik behouden wordt voor 10 jaar. De verkoop De verkoop door een onderneming van de blote eigendom van een gebouw dat zij in volle eigendom bezat, vertaalt zich in de wijziging van haar in de tijd onbeperkt eigendomsrecht in een in de tijd beperkt recht, met name het vruchtgebruik. Deze wijziging wordt geanalyseerd als een gedeeltelijke overdracht van de eigendom voor zover na het verstrijken van de termijn van de overeenkomst, het vruchtgebruik de blote eigendom zal vervoegen en de onderneming geen enkel recht meer zal hebben op het gebouw. Het is daarom belangrijk om bij de verkoop van de blote eigendom te bepalen wat het deel is van de blote eigendom en wat het deel is van het vruchtgebruik in de waarde van de volle eigendom in de rekeningen van de eigenaaroverlater. Het lijkt wenselijk een verhoudingsregel toe te passen op de boekwaarde voor de bepaling van het respectievelijke deel van het vruchtgebruik en van de blote eigendom. Indien, rekening houdend met de kenmerken en de duur van het vruchtgebruik, zijn waarde op het ogenblik van de verkoop van de blote eigendom, 70 % van de volle eigendom bedraagt, zal zijn overdrachtsprijs op 30 % P A C I O L I N R B I B F - I P C F F E B R U A R I

8 liggen. Men zal derhalve 30 % van de netto-boekwaarde van rekening III A. «Terreinen en gebouwen» moeten afboeken. Deze boeking zal aanleiding geven tot de vaststelling van een meer- of minderwaarde, afhankelijk van de verkoopsprijs van de blote eigendom. Afschrijving van een recht van vruchtgebruik Het recht van vruchtgebruik op het gebouw zal worden geboekt voor de boekwaarde van het gebouw die overblijft na deze overdracht en wordt vervolgens afgeschreven overeenkomstig de duur van het vruchtgebruik. Juridisch gezien zijn de vruchtgebruiker en de blote eigenaar ten aanzien van elkaar derden. Zij oefenen hun rechten onafhankelijk van elkaar uit. Rekening van het vruchtgebruik Overeenkomstig het K.B./W. Venn. moet het vruchtgebruik op materiële vaste activa onder rubriek III A. «Terreinen en gebouwen» gebracht worden. Rekening : 223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen. In zover een vruchtgebruik in de tijd beperkt is, zal de aanschaffingswaarde (of de waarde die resulteert uit de overdracht) afgeschreven kunnen worden. Deze regel geldt eveneens voor een vruchtgebruik op een terrein, ondanks het feit dat het terrein op zich niet afschrijfbaar is. Boeking 1. Verkoop van de blote eigendom 416 Diverse vorderingen aan Verkoop van onroerende goederen (facturatie) Verrekening van de kostwaarde van de verkoop 7484 Verkoop van onroerende goederen (facturatie) Geboekte afschrijvingen op gebouwen 30 % op EUR aan Terreinen en gebouwen 30% op EUR Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (blote eigendom) Voorstelling van de rekeningen 2210 TERREINEN EN 2219 GEBOEKTE GEBOUWEN AFSCHRIJVINGEN Overdracht van de rechten 2230 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen Geboekte afschrijvingen op gebouwen aan Terreinen en gebouwen Geboekte afschrijvingen Jaarlijkse afschrijvingen van het vruchtgebruik (10 jaar), nl. 10% op de niet-afgeschreven waarde: = EUR 6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa op Geboekte afschrijvingen Georges HONORÉ Lid van de Nationale Raad Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Paul LEDENT, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ bibf.be, URL : Redactie : Valérie CARLIER, José HAUSTRAETE, Georges HONORE, Paul LEDENT, Geert LENAERTS, Françoise PHILIPPE Adviesraad : Professor P. MICHEL, Ecole d Administration des Affaires de l Université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. In samenwerking met Kluwer uitgevers 2 8 F E B R U A R I P A C I O L I N R B I B F - I P C F

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

01/10/ seminarie stagiairs 1

01/10/ seminarie stagiairs 1 RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

Waar vinden?

Waar vinden? RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Gemiddelde motorbrandstofprijs van 2002 FLASH De prijzendienst van Economische Zaken heeft de gemiddelde brandstofprijs per

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

id 1 van artikel 51 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige erkend boekhouder (-fiscalist):

id 1 van artikel 51 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige erkend boekhouder (-fiscalist): HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 5e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/206.48.71 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be Advies van 4

Nadere informatie

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN (Wet van 22 april 1999 1 ) Legrandlaan, 45-1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 - Fax : 02/626.03.90 E-MAIL : INFO@BIBF.BE - URL : HTTP://WWW.BIBF.BE

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN Na bijna tien jaar is het eindelijk zover : een boekhouder die uitsluitend in loondienst of die in overheidsdienst werkt, kan voortaan ook op

Nadere informatie

RICHTLIJNEN STAGE BIBF. Frank Haemers, juridische dienst BIBF

RICHTLIJNEN STAGE BIBF. Frank Haemers, juridische dienst BIBF RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen : Minimum

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

De evolutie van de economische beroepen. Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering

De evolutie van de economische beroepen. Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering De evolutie van de economische beroepen Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering 1. Oe principes 1.1. De organisatie en de werking van de economische beroepen moeten een federale

Nadere informatie

Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers. Juridische dienst BIBF

Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers. Juridische dienst BIBF Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers Juridische dienst BIBF BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN : «De betrouwbaarheid van de boekhouding is immers

Nadere informatie

BIBF NIEUWS : ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2014

BIBF NIEUWS : ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2014 BIBF NIEUWS : ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2014 1) LEDENBIJDRAGE 2014 EN BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Zoals de voorgaande jaren, zal ook in 2014

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Bron : Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen

STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen Richtlijn 2010/1 Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen : Minimum 12

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST WAT IS EEN ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST? De boekhouder-fiscalist BIBF is uw bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als vrije beroepsbeoefenaar of als

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 21 april 2012. Jaarrekening op 31 december 2011. Verslag van de Penningmeester

Algemene Vergadering van 21 april 2012. Jaarrekening op 31 december 2011. Verslag van de Penningmeester Algemene Vergadering van 21 april 2012 Jaarrekening op 31 december 2011 Ledenbijdragen 2012 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2011. Ik verwijs

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEXAMEN MONDELING GEDEELTE

BEKWAAMHEIDSEXAMEN MONDELING GEDEELTE BEKWAAMHEIDSEXAMEN MONDELING GEDEELTE Doel Het mondeling gedeelte van het bekwaamheidsexamen (hierna mondeling gedeelte) is erop gericht de maturiteit van de kandidaat te testen, met het oog op een correcte

Nadere informatie

FLASH. Praktisch bekwaamheidsexamen erkende boekhouders-fiscalisten BIBF gewijzigd

FLASH. Praktisch bekwaamheidsexamen erkende boekhouders-fiscalisten BIBF gewijzigd FLASH Aangifte personenbelasting Mandatarissen krijgen nog tot 31 oktober om de aangiftes van hun klanten via Tax-on-Web in te dienen. Opgelet! Enkel elektronische neerlegging via Tax-on-Web is nog mogelijk.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van step-acquisities. Discussienota van 5 december 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van step-acquisities. Discussienota van 5 december 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van step-acquisities Discussienota van 5 december 2012 I. Inleiding 1. In hetgeen volgt wenst de Commissie aan de

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

Editoriaal 2. Editoriaal

Editoriaal 2. Editoriaal B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Editoriaal In de eerste plaats wil ik u van harte bedanken voor deze gelegenheid om me tot u te mogen richten via uw editoriaal

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

FLASH. Flash 1. Revalorisatiecoëfficiënt en indexering van het kadastraal. inkomen : wat betekent dit in de praktijk?

FLASH. Flash 1. Revalorisatiecoëfficiënt en indexering van het kadastraal. inkomen : wat betekent dit in de praktijk? B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2003 : erratum In Pacioli 137 (28 februari 2003) meldden we reeds dat de revalorisatiecoëfficiënt

Nadere informatie

KLUWER ACCOUNTANCY ACTUALITEIT NR. 1 WEKEN 1 EN 2 3

KLUWER ACCOUNTANCY ACTUALITEIT NR. 1 WEKEN 1 EN 2 3 KLUWER ACCOUNTANCY ACTUALITEIT NR. 1 WEKEN 1 EN 2 3 Professionele vennootschappen van erkende boekhouders (-fiscalisten), accountants en belastingconsulenten Versoepeling aandeelhouders- en bestuursstructuur

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/4 De boekhoudkundige verwerking van step disposals. Advies van 20 februari 2013

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/4 De boekhoudkundige verwerking van step disposals. Advies van 20 februari 2013 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/4 De boekhoudkundige verwerking van step disposals Advies van 20 februari 2013 I. Inleiding 1. In wat volgt wenst de Commissie aan de hand van een

Nadere informatie

Algemene informatie voor de stagiairs die het bekwaamheidsexamen afleggen

Algemene informatie voor de stagiairs die het bekwaamheidsexamen afleggen Algemene informatie voor de stagiairs die het bekwaamheidsexamen afleggen Inleiding Voor alles wat er in de uiteenzetting niet wordt behandeld, moeten de stagiairs zich beroepen op de toepasselijke koninklijke

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

Aandelenopties en warrants

Aandelenopties en warrants CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Aandelenopties en warrants www.iuslaboris.com Deze wijze van winstdeelneming

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. 6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Gelet op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Samenwerken in een vennootschap. Frank Haemers, Juridische dienst BIBF

Samenwerken in een vennootschap. Frank Haemers, Juridische dienst BIBF Samenwerken in een vennootschap Frank Haemers, Juridische dienst BIBF SYNERGIE, 1+1 = 3 Waarom is 1+1 = 3 bij samenwerken? Kennisuitbreiding : 2 weten meer dan 1 Schaalvergroting: delen van kosten, maar

Nadere informatie

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen.

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen. [Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor de economische beroepen betreft, van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen]

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions Advies van 20 februari 2013 I. Inleiding 1. In hetgeen volgt wenst de Commissie aan de hand van

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent.

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. ( ) Van 16 januari 2015 Dossier : T6687 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: In het kader

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF : UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF A. De bevoorrechte raadgever en partner van de zelfstandige ondernemer, de bedrijfsleider

Nadere informatie

bijlage XIII A. Inleiding

bijlage XIII A. Inleiding HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III 5 e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel.02/206.48.71 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be Advies van 24 juni

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting Discussienota plenaire vergadering van 6 juni 2012 A. VRAAG AAN DE COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 30 april 2011

Algemene Vergadering van 30 april 2011 ACC Algemene Vergadering van 30 april 2011 Jaarrekening op 31 december 2010 Ledenbijdragen 2011 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2010. Ik

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities

Nadere informatie

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Een nieuwe lente... De nieuwe examen- en stageregeling voor kandidaat-accountants en -belastingconsulenten

Een nieuwe lente... De nieuwe examen- en stageregeling voor kandidaat-accountants en -belastingconsulenten Een nieuwe lente... De nieuwe examen- en stageregeling voor kandidaat-accountants en -belastingconsulenten JOHAN DE LEENHEER Voorzitter IAB Op 6 juni 2003 werd het Koninklijk Besluit dat de toegang tot

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten B.I.B.F. heeft nieuwe voorzitter

Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten B.I.B.F. heeft nieuwe voorzitter B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH * Permanente vorming : Het extranet is beschikbaar voor de Boekhouders(-fiscalisten). Vanaf dit jaar, kunnen de BIBF leden

Nadere informatie

Het beroep van bedrijfsrevisor

Het beroep van bedrijfsrevisor Het beroep van bedrijfsrevisor Update : 31/01/2009 Het beroep van bedrijfsrevisor Bevoorrechte partner van alle actoren van het bedrijfsleven: - Ondernemingen - Openbare en private instellingen, non-profitsector

Nadere informatie

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING DE ONTEIGENINGSVERGOEDING DE ONTEIGENINGSVERGOEDING De positie van derden bij onteigening Editors Robert Palmans Vincent Sagaert Auteurs Carine Boddaert Robert Palmans Bruno Peeters Vincent Sagaert Mathieu

Nadere informatie

RICHTLIJN 2010/03: Permanente vorming & verplichte seminaries stagiair

RICHTLIJN 2010/03: Permanente vorming & verplichte seminaries stagiair RICHTLIJN 2010/03: Permanente vorming & verplichte seminaries stagiair Principe : Verplichting voor leden en stagiairs: zie artikel 15 Reglement van Plichtenleer & Richtlijn Nationale Raad 2010/03 Hoeveel

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op.

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op. ORDE VAN VLAAMSE BALIES REGLEMENT INZAKE PERMANENTE VORMING Artikel 1 Permanente vorming is een deontologische plicht voor ieder advocaat. Permanente vorming in de zin van dit reglement betekent zich op

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/07/2016

Datum van inontvangstneming : 22/07/2016 Datum van inontvangstneming : 22/07/2016 Vertaling C-327/16-1 Zaak C-327/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 juni 2016 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december.

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december. JAARVERSLAG 2014 1. Plenaire vergaderingen In 2014 kwam de Psychologencommissie vier maal bijeen in een plenaire zitting, met respect voor de per KB bepaalde vereisten in termen van taalgroep- en sectorvertegenwoordiging

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XXX Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Ontwerpadvies

Nadere informatie

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR)

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Openbare terechtzitting van 14 maart 2013 In de zaak 424/11/( )/N De Raad

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

FLASH. BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties

FLASH. BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Nieuw huishoudelijk reglement Op 6 september 2002 keurde de Nationale Raad van het BIBF het nieuwe huishoudelijke reglement

Nadere informatie