PENSIOENEN. Dhr. A.W.M. Andriessen ged intr verpl stelling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PENSIOENEN. Dhr. A.W.M. Andriessen 06 236 46 435 20150403 ged intr verpl stelling"

Transcriptie

1 PENSIOENEN Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoonvaardenwetgeving Postbus LV DEN HAAG behandeld door doorkiesnummer ons kenmerk Dhr. A.W.M. Andriessen ged intr verpl stelling onderwerp datum Verzoek tot gedeeltelijke intrekking 3 april 2015 verplichtstelling Geachte heer, mevrouw, De werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties werkzaam in de reisbranche, die tezamen het georganiseerde bedrijfsleven in deze bedrijfstak vormen, te weten: Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) FNV CNVDienstenbond O De Unie verzoeken de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verplichtstelling, ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, van de deelneming in de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Reisbranche (besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 1996, nr , Stcrt. 1996, nr. 250, laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 januari 2008, gedeeltelijk in te trekken. De sociale partners in de reisbranche hebben besloten om, gelijktijdig met de wijziging van de verplichtstelling vanwege de aanpassing van de pensioenleeftijd, een aantal andere wijzigingen in de verplichtstelling door te voeren teneinde de tekst van de verplichtstelling gélijk te maken aan die van het pensioenreglement. De wijzigingen die in deze aanvraag behandeld worden betekenen een gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling. Deze worden hieronder toegelicht. Het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (hiema: Reiswerk Pensioenen) stelt zich voor deze gedeeltelijke intrekking zo spoedig mogelijk door te voeren. Toelichting op gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling Uitzondering deelneming directeur-grootaandeelhouders (DGA) In de huidige verplichtstelling is een DGA niet uitgezonderd van verplichte deelneming. In het pensioenreglement is dat wel het geval. Omdat de werkingssfeer in de verpilchtstelling vastgelegd dient te postadres postbus GD Utrectit bezoekadres Rijnzathe PV Oe Meern j telefoon (030) fax (030) kvk

2 pagina datum 2 3 april 2015 onskenmerk ged intr verpl stelling zijn, hebben de sociale partners in de reisbranche besloten deze uitzondering in de verplichtsteliing op te nemen. Uitzondering vakantiekrachten en stagiairs In de huidige verplichtstelling is een vakantiekracht en een stagiair niet uitgezonderd van Verplidite deelneming. In het pensioenreglement is dat wel het geval. Omdat de werkingssfeer in de verplichtstelling vastgelegd dient te zijn, hebben de sociale partners in de reisbranche besloten deze uitzondering in de verplichtstelling op te nemen. Representativiteitsopgave Het representativiteitscijfer is: 80,0%. Het aantal werknemers* in dienst van de bij de ANVR aangesloten werkgevers is: Het totaal aantal werknemers* werkzaam in de reisbranche is: 'betreft het aantal deelnemers tussen de eerste van de maand waarin zij 21 zijn geworden tot aan de 1^ van de maand waarin zij 67 jaar worden. Bovenstaande aantallen zijn exclusief de werknemers van de vrijwillig aangesloten werkgevers. Het totaal aantal werkgevers in de reisbranche is: 724* Hien/an zijn 375 werkgevers aangesloten bij de ANVR. *Dit aantal is inclusief de gedispenseerde werkgevers en exclusief de vrijwillig aangesloten werkgevers. Gebruikte bronnen De representativiteit is vastgesteld door het ledenbestand van de Algemene Nederiandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) van 6 november 2014 te vergelijken met het werkgeversbestand van Reiswerk Pensioenen. Voor de gedispenseerde werkgevers (27) Is ter bepaling van het aantal werkhemers gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 12 werkgevers: gegevens van het sociaal fonds voor de reisbranche: totaal werknemers**; deze zijn allen aangesloten bij de ANVR. 14 werkgevers: gegevens uit de Kamer van Koophandel: totaal werknemers**; hien/an zijn werknemers werkzaam bij werkgevers aangesloten bij de ANVR. 1 werkgever: vahuit een offerteaanvraag blj Reiswerk Pensioenen van november 2014: 57 werknemers. Deze werkgevers is ook aangesloten bij de ANVR. **Het totaal aantal werknemers is herieid naar het aantal werknemers tussen de 21 jaar en 67 jaar door het totaal aantal werknemers te vermenigvuldigen met de factor: aantal deelnemers bij Reiswerk Pensioenen / aantal deelnemers bij het sociaal fonds voor de Reisbranche bij dezelfde werkgevers. Gehanteerde onderzoeksmethode Voor het bepalen van het aantal werknemers werkzaam bij de wérkgevers lid van de ANVR respectievelijk in de branche is eind oktober 2014 een query gemaakt op het totale werkgeversbestand van Reiswerk Pensioenen, waarbij ook het aantal deelnemers is geselecteerd. Daamaast is op dezelfde datum een query gemaakt door het sociaal fonds. Beide query's zijn met elkaar vergeleken en vergeleken met de werkgevers op de ledenlijst van de ANVR.

3 pagina datum 3 3 april 2015 ons kenmerk ged intr veipl stelling Voor de gedispenseerde werkgevers waarover geen werknemersgegevens bekend zijn bij Reiswerk Pensioenen of het sociaal fonds is de KvK geraadpleegd. Zoals hierboven aangegeven is een correctiefactor op het totaal aantal werknemers toegepast om een vergelijkbaar aantal wericnemers te krijgen conform de definitie van de huidige werkingssfeer. Wijze van meting Geteld zijn aantallen werknemers tussen de 21 jaar en 67 jaar (1^ van de maand). Gehanteerde peildatum De aantallen werknemers zijn van eind oktober 2014, behalve de aantallen die niet uit de bestanden van Reiswerk Pensioenen ofhet sociaal fonds zijn gehaald. De KvK is medio december geraadpleegd. Weri<ingssfeer Geteld zijn aantallen werknemers conform de huidige werkingssfeer, zijnde tussen de 21 jaar en 67 jaar (1^ van de maand). Doordat DGA's, vakantiekrachten en stagiaires al in het pensioenreglement zijn uitgesloten, zijn deze personen niet mee genomen in de tellingen. Effect van de wijziging op de actuarieel benodigde premie Door de gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling wordt de groep deelnemers niet anders of kleiner, omdat deze groepen al waren uitgesloten van deelname in het pensioenreglement. Hierdoor is het effect op de actuarieel benodigde premie nihil. Overzicht van bijlagen Bij dit verzoek ontvangt u de volgende bijlagen: 1. tekst van de integrale omschrijving van de gewenste werkingssfeer van de verplichtstelling na wijziging. NB dit is inclusief de wijzigingen die in een afzonderiijke aanvraag zijn opgenomen, waaronder de verschuiving van de pensioenleeftijd; 2. ABTN versie december kopie van een door het bestuur gewaarmeritt exemplaar van het pensioenreglement, waarin te zien is dat de genoemde groepen daarin ook zijn uitgezonderd; Tot slot Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. Mijn telefoonnummer is

4 pagina 4 datum 3 april 2015 ons kenmerk ged intr verpl stelling Met vriendelijke groet, Namens Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Reiswerk Pensioenen), Arnold Andriessen Bestuursadviseur Reiswerk Pensioenen Syntrus Achmea Pensioenbeheer

5 Verplichtstelling van de deelneming in het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche De deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche, is verplicht gesteld voor de werknemers die werkzaam zijn in de reisbranche, vanaf de eerste dag van de maand waarin de 21- jarige leeftijd wordt bereikt tot de eerste dag van de maand waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt. In dit kader wordt verstaan onder: a. werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van een werkgever, met uitzondering van vakantiekrachten, stagiairs, en degene die directeur-grootaandeelhouder in de zin van de Pensioenwet (Wet van 7 december 2006, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 17 december 2014, (Stb. 2014, 24 december 2014, 567)) is. b. stagiair: de scholier of student die in het kader van een opleiding werkervaring opdoet c. vakantiekracht: de scholier of student die slechts tijdens een formele aaneengesloten vakantiesluiting van onderwijsinstellingen als werknemer arbeid verricht en niet aansluitend in dienst blijft. d. werkgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een onderneming drijft waarin de reisbranche wordt uitgeoefend; e. reisbranche: de bedrijfstak waarin ondernemingen of onderdelen van ondernemingen werkzaam zijn die uitsluitend of in hoofdzaak het bedrijf uitoefenen van reisorganisator of reisagent; f. (online) reisorganisator; degene die in de uitoefening van zijn bedrijf op eigen naam al dan niet van tevoren georganiseerde reizen aanbiedt. Hieronder wordt tevens verstaan degene die in Nederiand ten behoeve van ai dan niet uit Nederiand afkomstige reizigers c.q. ten behoeve van niet in Nederland gevestigde reisondernemingen bemiddelt bij de uitvoering van reizen of onderdelen daarvan; g. (online) reisagent: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen in de ruimste zin des woords, waaronder worden begrepen overeenkomsten inzake vervoer, verblijf en pakketreizen.

6 De onder de verplichtstelling vallende ondernemingen zijn de ondernemingen die zich uitsluitend of in hoofdzaak bewegen op het gebied van de reisbranche. Dit wordt geacht het geval te zijn indien alle of het merendeel van de werknemers van de onderneming op het voornoemde gebied werkzaam is. Een onderneming of een deel van de onderneming wordt geacht in hoofdzaak het bedrijf van reisorganisator en/of reisagent uit te oefenen, indien meer dan 50% van de loonsom van de desbetreffende onderneming (of een onderdeel daarvan) daaraan moetworden toegeschreven. Uitgesloten zijn: a. touringcarbedrijven, luchtvaartmaatschappijen, rederijen en spoorwegmaatschappijen; en b. werknemers die krachtens de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (wet van 17 maart 1949, Stb. J121) op 31 december 1996 reeds in een ander bedrijfstakpensioenfonds tot deelneming verplicht zijn.

7 EISl P E N S I O E N E N stichting Bedrijfstakpensioenfonds vopr de Reisbranche Wijzigingen pensioen reglement per 1 januari 2015 Opbouw en structuur Om dit reglement toegankelijl<er te mal<en voor de deelnemers is indeling (qua opbouw en stmctuur) van het reglement aangepast. Daarbij is gekozen voor een indeling op basis van zogenoemde life-events (bijvoortjeeld pensionering, overiijden en arbeidsongeschiktheid). Dit sluit ook aan op het Pensioen ABC en de nieuwe communicatieregels in de Wet op de Pensioencommunicatie. Witteveenkader 2015 Aspect Pensioenrichtleeftijd Ouderdomspensioen (OP) Partnerpensioen (PP) Wezenpensioen (WzP) Franchise Maximum pensioengevend loon Premie Aanspraken partner- en wezenpensioen bij overiijden actieve deelnemer Premievrije voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiictheid Opget)ouwde pensioenaanspral<en t/m 2014 Per e dag van de maand waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt 1,8% 70% van het OP, zijnde 1,25% 20% van het PP, zijnde 0,252% ,2% van de pensioengrondslag (ongewijzigd) Berekenen op basis van pensioenrichtleeftijd 67 Tijdens WAO-/WIA-periode, tot uiterlijk de pensioenrichtleeftijd 67 Uniformering pensioenrichtleeftijd door coiiectief actuarieel neutraal omzetten OP65 naar OP67 Wijziging werkingssfeer Sociale partners hebben besloten de volgende werknemers niet langer uit te zonderen van deelname aan de pensioenregeling: - seizoenswerkers; en - echtgenoten en partners van DGA's en zelfstandig ondernemers. Overige aanpassingen Overige aanpassingen die wij hebben doorgevoerd: 1) Wij hebben opgenomen in welke situaties er sprake Is van deeinemerschap en wanneer de deelname eindigt (zie de artikelen 1 en 2). Eerder kon dit slechts indirect uit de reglementaire bepalingen worden afgeleid. 2) De afkoopgrens in ) De regeling voor premievrije voortzetting tijdens de WW in geval er een FVP-bijdrage wordt verstrekt, hebben wij geschrapt. Deze regeling is geëindigd in ) De bepaling omtrent vrijwillige voortzetting yande pensioenopbouw hebben wij tekstueel aangepast omwille van de leesbaarheid (zie artikel 32);

8 5) Wlj hebben de door het bestuur vastgestelde afkoopgrens, die lager ligt dan de wettelijke afkoopgrens, in het pensioenreglement opgenomen. Daarnaast hebben wij de bepalingen omtrent afkoop aangepast, zodat duidelijk blijkt dat afkoop een bevoegdheid van het fonds en niet een recht van de gewezen deelnemer ls. 6) Door deelnemer aan te leveren stukken bij beëindiging samenleving. 7) Veriaagde afkoopgrens bij tussentijdse afkoop. Aldus vastgesteld in het bestuursveigadering van 16 december 2014 te De Meem en ondertekend, F. Radstake Vice-voorzitter

9 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota December 2014 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Reiswerk Pensioenen)

10 Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Reiswerk Pensioenen)

11 Inhoud Inleiding 4 Huidigë pensioenregeling 4 Het uitvoeringsreglement 9 Aansluiting bij het pensioenfonds 11 Financiële opzet 13 Pensioenvermogen 18 Beleggingsbeleid 20 De organisatie van het pensioenfonds 34 Vaststelling 39

12 Inleiding Reiswerk Pensioenen, de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche, voert de voor de reisbranche verplicht gestelde pensioenregeling uit De oprichting van Reiswerk Pensioenen alsmede de verplichtstelling van de pensioenregeling vloeit voort uit de afspraken die zijn vastgelegd tussen sociale partners binnen de Reisbranche. Conform de wettelijke voorschriften werkt het fonds volgens een Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN): Het doel van deze ABTN is het bundelen van alle bij het pensioenfonds aanwezige gegevens om een integrale beschrijving te geven van de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het ten behóeve van Reiswerk Pensioenen te voeren beleid op actuarieel en bedrijfstechnisch gebied. Deze ABTN beschrijft de actuariële en bedrijfstechnische werkwijze van Reiswerk Pensioenen naar de situatie die geldt per 16 december Deze ABTN voorziet uitdrukkelijk nog niet in de aanpassingen die voortvloeien uit het nieuwe financiële toezichtskader (FTK) dat per 1 januari 2015 in werking treedt. In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van de pensioenaanspraken zoals die worden verkregen krachtens het pensioenreglement. In hoofdstuk 3 worden de hoofdlijnen van het uitvoeringsreglement beschreven. De procedure voor de aansluiting van werkgevers en de criteria voor het verkrijgen van het deelnemerschap worden genoemd in hoofdstuk 4. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de financiële opzet uiteengezet en wel onderverdeeld naar de bijdrage die de aangesloten werkgevers aan het fonds verschuldigd zijn en het beleid van het fonds aangaande de financiering van de aangegane verplichtingen. Hoofdstuk 6 behandelt de gewenste omvang van het vennogen conform eisen van DNB. In hoofdstuk 7 wordt stilgestaan bij de hoofdlijnen van het beleggingsbeleid dat het pensioenfonds met de vermogensbeheerder is overeengekomen. Ten slotte komt in hoofdstuk 8 de organisatie van het pensioenfonds aan de orde. Financieel crisisplan Alle pensioenfondsen moeten als onderdeel van de actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) ook een financieel crisisplan opstellen. Dit financieel crisisplan stamt uit 2013 en is als onderdeel van deze ABTN opgenomen in bijlage 5.

13 Huidige pensioenregeling Reiswerk Pensioenen voert de pensioenregeling uit conform de bepalingen van het pensioen reglement en de statuten. De inhoud van de pensioenregeling is een uitvloeisel van de door CAO-partijen binnen de reisbranche'gemaakte afspraken.. in dit hoofdstuk worden - in hoofdlijnen - de aanspraken omschreven die zijn neergelegd in het pensioenreglement voor de deelnemers van de Reiswerk Pensioenen dat in wericing is getreden op 1 januari 2001 (versie 2015). Basis pensioenregeling De basis pensioenregeling heeft de volgende kenmerken: regeling een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet, in de vorm van een middelloonregeling op basis van deelnemersjaren, toetredingseis het deelnemerschap vangt aan op de eerste dag van de maand waarin de werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgeriijk recht in dienst is van een aangesloten werkgever de 21- jarige leeftijd bereikt. - pensioenleeftijd de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer de 67- jarige leeftijd bereikt. pensioengevend salaris 12 maal het vaste maandsalaris per 1 januari dan wel per de latere datum van aanvang van het deelnemerschap, vermeerderd met de daarover uit te keren vakantietoeslag; het in aanmeri<ing te nemen pensioensalaris is gemaximeerd op een bedrag ter grootte van per 1 januari 2015; het bestuur kan besluiten dit bedrag van jaar tot jaar aan fe passen. pensioengrondslag de pensioengrondslag is gélijk aan het pensioensalaris verminderd met de franchise. premie de premie voor 2015 is vastgesteld op 17,2% van de pensioengrondslag. Hiervan kan de werkgever maximaal de helft op het loon van de deelnemer inhouden. -franchise de franchise is per 1 januari 2015 vastgesteld op ; het idestuur kan besluiten de franchise van jaar tot jaar aan te passen;

14 -ouderdomspensioen het ouderdomspensioen bedraagt 1,80% van de voor het desbetreffende deelnemersjaar vastgestelde pensioengrondslag. Voor deelnemersjaren gelegen tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2015 gold een opbouwpercentage van 1,65% in combinatie met een pensioenleeftijd van 65 jaar. Het bestuur streeft er naar de opgebouwde pensioenaanspraken en lopende pensioenuitkeringen jaariijks te verhogen (zie de rubriek "toeslagveriening"). partnerpensioen het jaariijkse partnerpensioen (systeem onbepaalde vrouw/man) bedraagt 70% van het voor de (gewezen) deelnemer vastgestelde ouderdomspensioen. Voor de deelnemer die overiijdt tijdens het deelnemerschap is dat het ouderdomspensioen dat die deelnemer bij deelneming tot de pensioendatum bij ongewijzigde pensioengrondslag zou hebben verkregen. wezenpensioen voor ieder pensioengerechtigd kind bedraagt het wezenpensioen 14% van het voor de (gewezen) deelnemer vastgestelde ouderdomspensioen. Voor de deelnemer die overiijdt tijdens het deelnemerschap is dat het ouderdomspensioen dat de deelnemer bij deelneming tot de pensioendatum bij ongewijzigde pensioengrondslag zou hebben verkregen. Het wezenpensioen wordt verdubbeld voor "volle" wezen. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de 18-jarige leeftijd van het kind; voor studerende of arbeidsongeschikte kinderen wordt het wezenpensioen veriengd tot uiteriijk de 27-jarige leeftijd. premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (volgens de WAO) de premievrijstelling is volgens de volgende tabel afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid: Mate arbeidsongeschikt 65% of meer minder dan 65% Vrijstelling 100% Het begrip arbeidsongeschiktheid is gerelateerd aan de huidige WAO criteria.

15 premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (volgens de WlA) de premievrijstelling is volgens de volgende tabel afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid: Mate arbeidsorigeschikt Vrijstelling 80% of meer 100% 65% - 80% 72,5% 55% - 65% 60% 45% - 55% 50% 35% - 45% 40% minder dan 35% Het begrip arbeidsongeschiktheid is gerelateei^d aan de huidige WlA criteria. uitruil en ven/roeging op de pensioendatum heeft de (gewezen) deelnemer het recht zijn totale partnerpensioen om te ruilen in een 18%hoger ouderdomspensioen. Uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen geeft een verhoging van het partnerpensioen met een bedrag dat gelijk is aan het uitgeruilde ouderdomspensioen vermenigvuldigd met een percentage. Dit percentage is afhankelijk van de leeftijd van de (gewezen) deelnemer op de uitruildatum. Na de uitruil bedraagt het partnerpensioen maximaal 70% van het na uitruil resterende ouderdomspensioen. De (gewezen) deelnemer kan zijn ouderdomspensioen eerder laten ingaan, echter nooit eerder dan 60 jaar De (gewezen) deelnemer kan zijn ouderdomspensioen ook in hoogte laten variëren. toeslagverlening het bestuur beoordeelt jaariijks of de financiële middelen van het fonds toereikend zijn om de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen te verhogen. Deze toeslagveriening van het pensioen is voonwaardelijk. Voor de voonwaardelijke toeslagen wordt geen reserve gevormd en geen premie betaald. Aanvullende pensioenregeling Sinds 1 januari 2010 hebben werkgevers de mogelijkheid een aanvullende pensioenregeling (excedent-regeling) onder te brengen bij het pensioenfonds. In de basisregeling bouwen werknemers pensioen op over hun pensioengevend loon tot een maximum van (2015). Over het deel van het salaris dat boven deze grens uitkomt tot maximaal tweemaal het maximum pensioengevend loon van de basisregeling zijnde (2015), kan een wericgever door middel van de aanvullende regeling een pensioènvoorziening aanbieden aan al zijn wertcnemers,. Deze aanvullende regeling ls uitgewerkt in een apart pensioenreglement en kan door middel van een uitvoeringsovereenkomst met de werkgever worden ondergebracht bij het pensioenfonds. Werknemers hebben de mogelijkheid af te zien van deelname aan de excedent-regeling.

16 De excedent-regeling van het pensioenfonds is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. Het ouderdomspensioen bedraagt 1,80% van de voor het desbetreffende deelnemersjaar vastgestelde excedentpensioengrondslag. De excedent-pensioengrondslag is gemaximeerd op tweemaal het maximum pensioengevend loon van de basisregeling minus de franchise. De franchise is gelijk aan het maximum pensioengevend loon van de basisregeling. Het partnerpensioen en wezenpensioen bedragen respectievelijk 70% en 14% (28% voor volle wezen) van het ouderdomspensioen. Vrijwillige voortzetting Bij beëindiging van de verplichte deelneming heeft de inactieve deelnemer de mogelijkheid de deelneming onder bepaalde voon/vaarden vrijwillig voort te zetten. De voonwaarden zijn vastgelegd in het pensioenreglement. Klachten en geschillen Het fonds kent een klachten- en geschillenprocedure voor (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige rechthebbenden, welke is vastgelegd in het pensioenreglement.

17 Het uitvoeringsreglement Het uitvoeringsreglement bevat bepalingen die betrekking hebben op de verhouding tussen een verplicht aangesloten werkgever en het pensioenfonds. Hier volgen de hoofdlijnen, voor zover deze hoofdlijnen niet al elders in deze ABTN worden beschreven. Premievaststelling, premiebetaling en niet nakomen premieverplichtingen De premie wordt door het bestuur, na overleg met CAO-partijen, vastgesteld en zo nodig gewijzigd. Voor iedere ' deelnemer wordt jaariijks premie geheven voor de financiering van de verplichte pensioenregeling. Deze premie is een doorsneepremie uitgedrukt in een percentage van een gedeelte van het pensioengevend loon van de deelnemer De doorsneepremie is voor alle deelnemers gelijk. De premie is door de werkgever verschuldigd. De werkgever kan een gedeelte van de premie op het loon van de deelnemer inhouden. De premie is vastgesteld op 17,2% van de pensioengrondslag. Hiervan kan de werkgever maximaal de helft op het loon van de deelnemer inhouden. Geen premie is verschuldigd over de periode waarover de pensioenopbouw wordt voortgezet wegens arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Voor de excedent-regeling wordt een actuariële premie in rekening gebracht. De premie wordt niet lager vastgesteld dan de kostendekkende premie. De kostendekkende premie wordt door het fonds vastgesteld op de manier als omschreven ln deze nota. Een wijziging van de premie wordt doorgevoerd met ingang van de eerste januari van een kalenderjaar Indien de kostendekkende premie hoger dreigt te worden dan de geldende vastgestelde premie, treedt het fonds tijdig in overleg met CAO-partijen. Als de premie hoger is vastgesteld dan de kostendekkende premie, kan het fonds het surplus benutten voor extra buffervorming voor herstel, of als kapitaaldekkingsopslag voor toekomstige toeslagverlening of voor andere doelen als omschreven in deze nota. Als de kostendekkende premie hoger is dan voor CAO-partijen acceptabel is, kunnen CAO-partijen de pensioenovereenkomst aanpassen in die zin dat de hoogte van de op te bouwen aanspraken in de toekomst naar beneden wordt bijgesteld. Premieheffing vindt plaats pp voorschotbasis; aah de hand van de definitieve loonopgaven van het voorgaande kalenderjaar wordt de premie voor het lopende jaar geschat. De premie wordt vooraf in vier kwartaaltermijnen in rekening gebracht. Binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar vindt aan de hand van de jaaropgaven definitieve afrekening over dat jaar plaats.. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan het pensioenfonds de wettelijke rente en vergoeding van andere kosten vorderen. Als een werkgever met de betaling in gebreke blijft maakt het fonds gebruik van de haar ter beschikking staande rechtsmiddelen. Zo kan het pensioenfonds een dwangbevel uitbrengen, beslag laten leggen op goederen van de werkgever, het faillissement van de wericgever aanvragen of de bestuurders van de werkgever aansprakelijk stellen. Ook ls het pensioenfonds bevoegd om als uiterste middel de actieve deelnemers in dienst van een werkgever te infornneren over een betalingsachterstand van die werkgever.

18 Informatie De wericgever is verplicht alle deelnemers bij het pensioenfonds aan te melden en de gegevens volledig, juist en tijdig te verstrekken. Een werkgever moet het pensioenfonds inzage verienen in zijn administratie voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de pensioenregeling. Indien een werkgever geen of onjuiste gegevens verstrekt voor de voorschotnota of de definitieve afrekening, is het pensioenfonds bevoegd deze naar beste weten zelf vast te stellen. Het fonds kan dan ook een boete opleggen. Het pensioenfonds zorgt ervoor dat nieuwe deelnemers over de pensioenregeling worden geïnformeerd overeenkomstig artikel 21 van de Pensioenwet. Toeslagveriening Het fonds beslist jaariijks of en in hoeverre een toeslag op pensioenaanspraken en pensioenrechten kan worden toegekend. Alleen als en voor zover de middelen van het fonds toereikend zijn voor een toeslag, wordt deze verieend. De toeslagveriening op pensioenaanspraken en pensioenrechten is voonwaardelijk. Voor deze voonwaardelijke toeslagveriening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagveriening wordt uit overrendement gefinancierd. Vermogenstekorten, vermogensoverschotten en winstdeling Bij dekkingstekort respectievelijk een resen/etekort volgt het pensioenfonds de daarop betrekking hebbende procedures zoals voorgeschreven in de Pensioenwet. Bij premiekorting neemt het pensioenfonds artikel 129 van de Pensioenwet in acht. Van de wettelijke mogelijkheid van terugstorting maakt het pensioenfonds geen gebruik. Vrijstelling ln het uitvoeringsreglement worden de voonwaarden aangegeven waaronder aan een werkgever voor zijn werknemers vrijstelling kan worden verieend van de verplichte deelneming in het pensioenfonds; het betreft de wettelijke voonwaarden van het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf Vrijwillige voortzetting Bij beëindiging van de verplichte deelneming heeft de inactieve deelnemer de mogelijkheid de deelneming onder bepaalde voonwaarden vrijwillig voort te zetten. De voorwaarden zijn vastgelegd in het pensioenreglement. Klachten en geschillen Het fonds kent een klachten- en geschillenprocedure welke is vastgelegd in het uitvoeringsreglement. 10

19 4 Aansluiting bij het pensioenfonds '4.1 Aansluiting van werkgevers Procedure en criteria voor aansluiting werkgevers Verplichtsteliing Reiswerk Pensioenen voert de voor de reisbranche verplicht gestelde pensioenregeling uit. De onder de verplichtstelling vallende ondernemingen zijn de ondernemingen die zich uitsluitend of in hoofdzaak bewegen op het gebied van de reisbranche. Dit wordt geacht hetgeval te zijn indien alle of het merendeel van de werknemers van de onderneming op het voórnoemde gebied werkzaam is. Een onderneming of een deel van de onderneming wordt geacht in hoofdzaak het bedrijf van reisorganisator en/of reisagent uit te oefenen, indien meer dan 50% van de loonsom van dedesbetreffende onderneming (of een onderdeel daarvan) daaraan moetworden toegeschreven. ' Uitgesloten van de verpilchtstelling zijn: touringcarbedrijven, luchtvaartmaatschappijen, rederijen en spoonwegmaatschappijen; en werknemers die krachtens de Wet BPF 2000 op 31 december 1996 reeds in een ander bedrijfspensioenfonds tot deelneming verplicht zijn. Vriistèlling Elke werkgever dient derhalve zijn werknemers bij het fonds ter verzekering aan te melden tenzij vrijstelling verieend is. Indien en voorzolang deze vrijstelling geldig is, kan een dergelijke aanmelding bij Reiswerk Pensioenen achtenwege blijven. Het bestuur beslist over een verzoek tot vrijstelling. Vrijwillige aansluiting Het fonds kan een uitvoeringsovereenkomst sluiten met een werkgever die niet onder de werkingssfeer van het fonds valt, maar die zich op vrijwillige basis bij het fonds wil aansluiten, indien: ' a. de loonontwikkeling bij deze werkgever ten minste gelijk is aan die volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Reisbranche en de wericgever premie afdraagt aan Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche; of - b. er sprake is van een groepsverhouding tussen de wericgever die zich vrijwillig wil aansluiten en een andere werkgever die onder de werkingssfeer van het fonds valt; of c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de werkgever wel onder de werkingssfeer van het fonds viel. Het staat het bestuur vrij om nadere voonwaarden te stellen aan de werkgever alvorens akkoord te gaan met vrijwillige aansluiting bij het fonds. Aanvullende pensioenregeling Ter uitvoering van de aanvullende pensioenregeling (excedent-regeling) sluit het pensioenfonds met iedere wericgever, die van de mogelijkheid hiertoe gebruik maakt, een afzonderiijke uitvoeringsovereenkomst af. In deze uitvoeringsovereenkomst worden de voorwaarden vastgelegd die gelden voor deelname in de aanvullende regeling. Tevens wordt bepaald in hoeverre het pensioenreglement en uitvoeringsreglement van toepassing is. 11

20 4.2 Verkrijging van het deelnemerschap Wijze van verkrijging van het deelnemerschap Wericnemers van een aangesloten werkgever worden als deelnemer opgenomen zodra zij de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt én een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht hebben. 12

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie

RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie In juni 2011 heeft de IASB de gewijzigde IAS 19 Employee Benefits (IAS 19R) uitgebracht. IAS 19R kent verschillende

Nadere informatie

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen Inleiding In deze RJ-Uiting zijn tekstvoorstellen opgenomen voor wijzigingen van hoofdstuk 271.3 Personeelsbeloningen - pensioenen.

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8 Verslag van het bestuur 11 Strategie Operationalisering scheiding

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen

Verklaring Beleggingsbeginselen Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Trespa April 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...5 Risicobereidheid...5 Beleggingsovertuigingen...6 Uitbesteding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten

Nadere informatie

- Doelstelling van PDN is te zorgen dat de door de werkgever met zijn medewerkers overeengekomen pensioenen betaald kunnen worden.

- Doelstelling van PDN is te zorgen dat de door de werkgever met zijn medewerkers overeengekomen pensioenen betaald kunnen worden. Inhoudsopgave 1 Profiel 3 2 Persoons- en adresgegevens ultimo 2007 4 3 Kerncijfers 5 4 Verslag van het Bestuur 6 4.1 Gang van zaken in 2007 6 4.2 Organisatie in 2007 8 4.3 Financiële positie 10 4.4 Pensioenen

Nadere informatie

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgbstichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven Samenvatting Jaarverslag 2008 ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020)

Nadere informatie