PENSIOENEN. Dhr. A.W.M. Andriessen ged intr verpl stelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PENSIOENEN. Dhr. A.W.M. Andriessen 06 236 46 435 20150403 ged intr verpl stelling"

Transcriptie

1 PENSIOENEN Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoonvaardenwetgeving Postbus LV DEN HAAG behandeld door doorkiesnummer ons kenmerk Dhr. A.W.M. Andriessen ged intr verpl stelling onderwerp datum Verzoek tot gedeeltelijke intrekking 3 april 2015 verplichtstelling Geachte heer, mevrouw, De werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties werkzaam in de reisbranche, die tezamen het georganiseerde bedrijfsleven in deze bedrijfstak vormen, te weten: Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) FNV CNVDienstenbond O De Unie verzoeken de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verplichtstelling, ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, van de deelneming in de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Reisbranche (besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 1996, nr , Stcrt. 1996, nr. 250, laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 januari 2008, gedeeltelijk in te trekken. De sociale partners in de reisbranche hebben besloten om, gelijktijdig met de wijziging van de verplichtstelling vanwege de aanpassing van de pensioenleeftijd, een aantal andere wijzigingen in de verplichtstelling door te voeren teneinde de tekst van de verplichtstelling gélijk te maken aan die van het pensioenreglement. De wijzigingen die in deze aanvraag behandeld worden betekenen een gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling. Deze worden hieronder toegelicht. Het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (hiema: Reiswerk Pensioenen) stelt zich voor deze gedeeltelijke intrekking zo spoedig mogelijk door te voeren. Toelichting op gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling Uitzondering deelneming directeur-grootaandeelhouders (DGA) In de huidige verplichtstelling is een DGA niet uitgezonderd van verplichte deelneming. In het pensioenreglement is dat wel het geval. Omdat de werkingssfeer in de verpilchtstelling vastgelegd dient te postadres postbus GD Utrectit bezoekadres Rijnzathe PV Oe Meern j telefoon (030) fax (030) kvk

2 pagina datum 2 3 april 2015 onskenmerk ged intr verpl stelling zijn, hebben de sociale partners in de reisbranche besloten deze uitzondering in de verplichtsteliing op te nemen. Uitzondering vakantiekrachten en stagiairs In de huidige verplichtstelling is een vakantiekracht en een stagiair niet uitgezonderd van Verplidite deelneming. In het pensioenreglement is dat wel het geval. Omdat de werkingssfeer in de verplichtstelling vastgelegd dient te zijn, hebben de sociale partners in de reisbranche besloten deze uitzondering in de verplichtstelling op te nemen. Representativiteitsopgave Het representativiteitscijfer is: 80,0%. Het aantal werknemers* in dienst van de bij de ANVR aangesloten werkgevers is: Het totaal aantal werknemers* werkzaam in de reisbranche is: 'betreft het aantal deelnemers tussen de eerste van de maand waarin zij 21 zijn geworden tot aan de 1^ van de maand waarin zij 67 jaar worden. Bovenstaande aantallen zijn exclusief de werknemers van de vrijwillig aangesloten werkgevers. Het totaal aantal werkgevers in de reisbranche is: 724* Hien/an zijn 375 werkgevers aangesloten bij de ANVR. *Dit aantal is inclusief de gedispenseerde werkgevers en exclusief de vrijwillig aangesloten werkgevers. Gebruikte bronnen De representativiteit is vastgesteld door het ledenbestand van de Algemene Nederiandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) van 6 november 2014 te vergelijken met het werkgeversbestand van Reiswerk Pensioenen. Voor de gedispenseerde werkgevers (27) Is ter bepaling van het aantal werkhemers gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 12 werkgevers: gegevens van het sociaal fonds voor de reisbranche: totaal werknemers**; deze zijn allen aangesloten bij de ANVR. 14 werkgevers: gegevens uit de Kamer van Koophandel: totaal werknemers**; hien/an zijn werknemers werkzaam bij werkgevers aangesloten bij de ANVR. 1 werkgever: vahuit een offerteaanvraag blj Reiswerk Pensioenen van november 2014: 57 werknemers. Deze werkgevers is ook aangesloten bij de ANVR. **Het totaal aantal werknemers is herieid naar het aantal werknemers tussen de 21 jaar en 67 jaar door het totaal aantal werknemers te vermenigvuldigen met de factor: aantal deelnemers bij Reiswerk Pensioenen / aantal deelnemers bij het sociaal fonds voor de Reisbranche bij dezelfde werkgevers. Gehanteerde onderzoeksmethode Voor het bepalen van het aantal werknemers werkzaam bij de wérkgevers lid van de ANVR respectievelijk in de branche is eind oktober 2014 een query gemaakt op het totale werkgeversbestand van Reiswerk Pensioenen, waarbij ook het aantal deelnemers is geselecteerd. Daamaast is op dezelfde datum een query gemaakt door het sociaal fonds. Beide query's zijn met elkaar vergeleken en vergeleken met de werkgevers op de ledenlijst van de ANVR.

3 pagina datum 3 3 april 2015 ons kenmerk ged intr veipl stelling Voor de gedispenseerde werkgevers waarover geen werknemersgegevens bekend zijn bij Reiswerk Pensioenen of het sociaal fonds is de KvK geraadpleegd. Zoals hierboven aangegeven is een correctiefactor op het totaal aantal werknemers toegepast om een vergelijkbaar aantal wericnemers te krijgen conform de definitie van de huidige werkingssfeer. Wijze van meting Geteld zijn aantallen werknemers tussen de 21 jaar en 67 jaar (1^ van de maand). Gehanteerde peildatum De aantallen werknemers zijn van eind oktober 2014, behalve de aantallen die niet uit de bestanden van Reiswerk Pensioenen ofhet sociaal fonds zijn gehaald. De KvK is medio december geraadpleegd. Weri<ingssfeer Geteld zijn aantallen werknemers conform de huidige werkingssfeer, zijnde tussen de 21 jaar en 67 jaar (1^ van de maand). Doordat DGA's, vakantiekrachten en stagiaires al in het pensioenreglement zijn uitgesloten, zijn deze personen niet mee genomen in de tellingen. Effect van de wijziging op de actuarieel benodigde premie Door de gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling wordt de groep deelnemers niet anders of kleiner, omdat deze groepen al waren uitgesloten van deelname in het pensioenreglement. Hierdoor is het effect op de actuarieel benodigde premie nihil. Overzicht van bijlagen Bij dit verzoek ontvangt u de volgende bijlagen: 1. tekst van de integrale omschrijving van de gewenste werkingssfeer van de verplichtstelling na wijziging. NB dit is inclusief de wijzigingen die in een afzonderiijke aanvraag zijn opgenomen, waaronder de verschuiving van de pensioenleeftijd; 2. ABTN versie december kopie van een door het bestuur gewaarmeritt exemplaar van het pensioenreglement, waarin te zien is dat de genoemde groepen daarin ook zijn uitgezonderd; Tot slot Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. Mijn telefoonnummer is

4 pagina 4 datum 3 april 2015 ons kenmerk ged intr verpl stelling Met vriendelijke groet, Namens Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Reiswerk Pensioenen), Arnold Andriessen Bestuursadviseur Reiswerk Pensioenen Syntrus Achmea Pensioenbeheer

5 Verplichtstelling van de deelneming in het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche De deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche, is verplicht gesteld voor de werknemers die werkzaam zijn in de reisbranche, vanaf de eerste dag van de maand waarin de 21- jarige leeftijd wordt bereikt tot de eerste dag van de maand waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt. In dit kader wordt verstaan onder: a. werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van een werkgever, met uitzondering van vakantiekrachten, stagiairs, en degene die directeur-grootaandeelhouder in de zin van de Pensioenwet (Wet van 7 december 2006, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 17 december 2014, (Stb. 2014, 24 december 2014, 567)) is. b. stagiair: de scholier of student die in het kader van een opleiding werkervaring opdoet c. vakantiekracht: de scholier of student die slechts tijdens een formele aaneengesloten vakantiesluiting van onderwijsinstellingen als werknemer arbeid verricht en niet aansluitend in dienst blijft. d. werkgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een onderneming drijft waarin de reisbranche wordt uitgeoefend; e. reisbranche: de bedrijfstak waarin ondernemingen of onderdelen van ondernemingen werkzaam zijn die uitsluitend of in hoofdzaak het bedrijf uitoefenen van reisorganisator of reisagent; f. (online) reisorganisator; degene die in de uitoefening van zijn bedrijf op eigen naam al dan niet van tevoren georganiseerde reizen aanbiedt. Hieronder wordt tevens verstaan degene die in Nederiand ten behoeve van ai dan niet uit Nederiand afkomstige reizigers c.q. ten behoeve van niet in Nederland gevestigde reisondernemingen bemiddelt bij de uitvoering van reizen of onderdelen daarvan; g. (online) reisagent: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen in de ruimste zin des woords, waaronder worden begrepen overeenkomsten inzake vervoer, verblijf en pakketreizen.

6 De onder de verplichtstelling vallende ondernemingen zijn de ondernemingen die zich uitsluitend of in hoofdzaak bewegen op het gebied van de reisbranche. Dit wordt geacht het geval te zijn indien alle of het merendeel van de werknemers van de onderneming op het voornoemde gebied werkzaam is. Een onderneming of een deel van de onderneming wordt geacht in hoofdzaak het bedrijf van reisorganisator en/of reisagent uit te oefenen, indien meer dan 50% van de loonsom van de desbetreffende onderneming (of een onderdeel daarvan) daaraan moetworden toegeschreven. Uitgesloten zijn: a. touringcarbedrijven, luchtvaartmaatschappijen, rederijen en spoorwegmaatschappijen; en b. werknemers die krachtens de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (wet van 17 maart 1949, Stb. J121) op 31 december 1996 reeds in een ander bedrijfstakpensioenfonds tot deelneming verplicht zijn.

7 EISl P E N S I O E N E N stichting Bedrijfstakpensioenfonds vopr de Reisbranche Wijzigingen pensioen reglement per 1 januari 2015 Opbouw en structuur Om dit reglement toegankelijl<er te mal<en voor de deelnemers is indeling (qua opbouw en stmctuur) van het reglement aangepast. Daarbij is gekozen voor een indeling op basis van zogenoemde life-events (bijvoortjeeld pensionering, overiijden en arbeidsongeschiktheid). Dit sluit ook aan op het Pensioen ABC en de nieuwe communicatieregels in de Wet op de Pensioencommunicatie. Witteveenkader 2015 Aspect Pensioenrichtleeftijd Ouderdomspensioen (OP) Partnerpensioen (PP) Wezenpensioen (WzP) Franchise Maximum pensioengevend loon Premie Aanspraken partner- en wezenpensioen bij overiijden actieve deelnemer Premievrije voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiictheid Opget)ouwde pensioenaanspral<en t/m 2014 Per e dag van de maand waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt 1,8% 70% van het OP, zijnde 1,25% 20% van het PP, zijnde 0,252% ,2% van de pensioengrondslag (ongewijzigd) Berekenen op basis van pensioenrichtleeftijd 67 Tijdens WAO-/WIA-periode, tot uiterlijk de pensioenrichtleeftijd 67 Uniformering pensioenrichtleeftijd door coiiectief actuarieel neutraal omzetten OP65 naar OP67 Wijziging werkingssfeer Sociale partners hebben besloten de volgende werknemers niet langer uit te zonderen van deelname aan de pensioenregeling: - seizoenswerkers; en - echtgenoten en partners van DGA's en zelfstandig ondernemers. Overige aanpassingen Overige aanpassingen die wij hebben doorgevoerd: 1) Wij hebben opgenomen in welke situaties er sprake Is van deeinemerschap en wanneer de deelname eindigt (zie de artikelen 1 en 2). Eerder kon dit slechts indirect uit de reglementaire bepalingen worden afgeleid. 2) De afkoopgrens in ) De regeling voor premievrije voortzetting tijdens de WW in geval er een FVP-bijdrage wordt verstrekt, hebben wij geschrapt. Deze regeling is geëindigd in ) De bepaling omtrent vrijwillige voortzetting yande pensioenopbouw hebben wij tekstueel aangepast omwille van de leesbaarheid (zie artikel 32);

8 5) Wlj hebben de door het bestuur vastgestelde afkoopgrens, die lager ligt dan de wettelijke afkoopgrens, in het pensioenreglement opgenomen. Daarnaast hebben wij de bepalingen omtrent afkoop aangepast, zodat duidelijk blijkt dat afkoop een bevoegdheid van het fonds en niet een recht van de gewezen deelnemer ls. 6) Door deelnemer aan te leveren stukken bij beëindiging samenleving. 7) Veriaagde afkoopgrens bij tussentijdse afkoop. Aldus vastgesteld in het bestuursveigadering van 16 december 2014 te De Meem en ondertekend, F. Radstake Vice-voorzitter

9 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota December 2014 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Reiswerk Pensioenen)

10 Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Reiswerk Pensioenen)

11 Inhoud Inleiding 4 Huidigë pensioenregeling 4 Het uitvoeringsreglement 9 Aansluiting bij het pensioenfonds 11 Financiële opzet 13 Pensioenvermogen 18 Beleggingsbeleid 20 De organisatie van het pensioenfonds 34 Vaststelling 39

12 Inleiding Reiswerk Pensioenen, de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche, voert de voor de reisbranche verplicht gestelde pensioenregeling uit De oprichting van Reiswerk Pensioenen alsmede de verplichtstelling van de pensioenregeling vloeit voort uit de afspraken die zijn vastgelegd tussen sociale partners binnen de Reisbranche. Conform de wettelijke voorschriften werkt het fonds volgens een Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN): Het doel van deze ABTN is het bundelen van alle bij het pensioenfonds aanwezige gegevens om een integrale beschrijving te geven van de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het ten behóeve van Reiswerk Pensioenen te voeren beleid op actuarieel en bedrijfstechnisch gebied. Deze ABTN beschrijft de actuariële en bedrijfstechnische werkwijze van Reiswerk Pensioenen naar de situatie die geldt per 16 december Deze ABTN voorziet uitdrukkelijk nog niet in de aanpassingen die voortvloeien uit het nieuwe financiële toezichtskader (FTK) dat per 1 januari 2015 in werking treedt. In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van de pensioenaanspraken zoals die worden verkregen krachtens het pensioenreglement. In hoofdstuk 3 worden de hoofdlijnen van het uitvoeringsreglement beschreven. De procedure voor de aansluiting van werkgevers en de criteria voor het verkrijgen van het deelnemerschap worden genoemd in hoofdstuk 4. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de financiële opzet uiteengezet en wel onderverdeeld naar de bijdrage die de aangesloten werkgevers aan het fonds verschuldigd zijn en het beleid van het fonds aangaande de financiering van de aangegane verplichtingen. Hoofdstuk 6 behandelt de gewenste omvang van het vennogen conform eisen van DNB. In hoofdstuk 7 wordt stilgestaan bij de hoofdlijnen van het beleggingsbeleid dat het pensioenfonds met de vermogensbeheerder is overeengekomen. Ten slotte komt in hoofdstuk 8 de organisatie van het pensioenfonds aan de orde. Financieel crisisplan Alle pensioenfondsen moeten als onderdeel van de actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) ook een financieel crisisplan opstellen. Dit financieel crisisplan stamt uit 2013 en is als onderdeel van deze ABTN opgenomen in bijlage 5.

13 Huidige pensioenregeling Reiswerk Pensioenen voert de pensioenregeling uit conform de bepalingen van het pensioen reglement en de statuten. De inhoud van de pensioenregeling is een uitvloeisel van de door CAO-partijen binnen de reisbranche'gemaakte afspraken.. in dit hoofdstuk worden - in hoofdlijnen - de aanspraken omschreven die zijn neergelegd in het pensioenreglement voor de deelnemers van de Reiswerk Pensioenen dat in wericing is getreden op 1 januari 2001 (versie 2015). Basis pensioenregeling De basis pensioenregeling heeft de volgende kenmerken: regeling een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet, in de vorm van een middelloonregeling op basis van deelnemersjaren, toetredingseis het deelnemerschap vangt aan op de eerste dag van de maand waarin de werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgeriijk recht in dienst is van een aangesloten werkgever de 21- jarige leeftijd bereikt. - pensioenleeftijd de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer de 67- jarige leeftijd bereikt. pensioengevend salaris 12 maal het vaste maandsalaris per 1 januari dan wel per de latere datum van aanvang van het deelnemerschap, vermeerderd met de daarover uit te keren vakantietoeslag; het in aanmeri<ing te nemen pensioensalaris is gemaximeerd op een bedrag ter grootte van per 1 januari 2015; het bestuur kan besluiten dit bedrag van jaar tot jaar aan fe passen. pensioengrondslag de pensioengrondslag is gélijk aan het pensioensalaris verminderd met de franchise. premie de premie voor 2015 is vastgesteld op 17,2% van de pensioengrondslag. Hiervan kan de werkgever maximaal de helft op het loon van de deelnemer inhouden. -franchise de franchise is per 1 januari 2015 vastgesteld op ; het idestuur kan besluiten de franchise van jaar tot jaar aan te passen;

14 -ouderdomspensioen het ouderdomspensioen bedraagt 1,80% van de voor het desbetreffende deelnemersjaar vastgestelde pensioengrondslag. Voor deelnemersjaren gelegen tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2015 gold een opbouwpercentage van 1,65% in combinatie met een pensioenleeftijd van 65 jaar. Het bestuur streeft er naar de opgebouwde pensioenaanspraken en lopende pensioenuitkeringen jaariijks te verhogen (zie de rubriek "toeslagveriening"). partnerpensioen het jaariijkse partnerpensioen (systeem onbepaalde vrouw/man) bedraagt 70% van het voor de (gewezen) deelnemer vastgestelde ouderdomspensioen. Voor de deelnemer die overiijdt tijdens het deelnemerschap is dat het ouderdomspensioen dat die deelnemer bij deelneming tot de pensioendatum bij ongewijzigde pensioengrondslag zou hebben verkregen. wezenpensioen voor ieder pensioengerechtigd kind bedraagt het wezenpensioen 14% van het voor de (gewezen) deelnemer vastgestelde ouderdomspensioen. Voor de deelnemer die overiijdt tijdens het deelnemerschap is dat het ouderdomspensioen dat de deelnemer bij deelneming tot de pensioendatum bij ongewijzigde pensioengrondslag zou hebben verkregen. Het wezenpensioen wordt verdubbeld voor "volle" wezen. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de 18-jarige leeftijd van het kind; voor studerende of arbeidsongeschikte kinderen wordt het wezenpensioen veriengd tot uiteriijk de 27-jarige leeftijd. premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (volgens de WAO) de premievrijstelling is volgens de volgende tabel afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid: Mate arbeidsongeschikt 65% of meer minder dan 65% Vrijstelling 100% Het begrip arbeidsongeschiktheid is gerelateerd aan de huidige WAO criteria.

15 premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (volgens de WlA) de premievrijstelling is volgens de volgende tabel afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid: Mate arbeidsorigeschikt Vrijstelling 80% of meer 100% 65% - 80% 72,5% 55% - 65% 60% 45% - 55% 50% 35% - 45% 40% minder dan 35% Het begrip arbeidsongeschiktheid is gerelateei^d aan de huidige WlA criteria. uitruil en ven/roeging op de pensioendatum heeft de (gewezen) deelnemer het recht zijn totale partnerpensioen om te ruilen in een 18%hoger ouderdomspensioen. Uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen geeft een verhoging van het partnerpensioen met een bedrag dat gelijk is aan het uitgeruilde ouderdomspensioen vermenigvuldigd met een percentage. Dit percentage is afhankelijk van de leeftijd van de (gewezen) deelnemer op de uitruildatum. Na de uitruil bedraagt het partnerpensioen maximaal 70% van het na uitruil resterende ouderdomspensioen. De (gewezen) deelnemer kan zijn ouderdomspensioen eerder laten ingaan, echter nooit eerder dan 60 jaar De (gewezen) deelnemer kan zijn ouderdomspensioen ook in hoogte laten variëren. toeslagverlening het bestuur beoordeelt jaariijks of de financiële middelen van het fonds toereikend zijn om de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen te verhogen. Deze toeslagveriening van het pensioen is voonwaardelijk. Voor de voonwaardelijke toeslagen wordt geen reserve gevormd en geen premie betaald. Aanvullende pensioenregeling Sinds 1 januari 2010 hebben werkgevers de mogelijkheid een aanvullende pensioenregeling (excedent-regeling) onder te brengen bij het pensioenfonds. In de basisregeling bouwen werknemers pensioen op over hun pensioengevend loon tot een maximum van (2015). Over het deel van het salaris dat boven deze grens uitkomt tot maximaal tweemaal het maximum pensioengevend loon van de basisregeling zijnde (2015), kan een wericgever door middel van de aanvullende regeling een pensioènvoorziening aanbieden aan al zijn wertcnemers,. Deze aanvullende regeling ls uitgewerkt in een apart pensioenreglement en kan door middel van een uitvoeringsovereenkomst met de werkgever worden ondergebracht bij het pensioenfonds. Werknemers hebben de mogelijkheid af te zien van deelname aan de excedent-regeling.

16 De excedent-regeling van het pensioenfonds is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. Het ouderdomspensioen bedraagt 1,80% van de voor het desbetreffende deelnemersjaar vastgestelde excedentpensioengrondslag. De excedent-pensioengrondslag is gemaximeerd op tweemaal het maximum pensioengevend loon van de basisregeling minus de franchise. De franchise is gelijk aan het maximum pensioengevend loon van de basisregeling. Het partnerpensioen en wezenpensioen bedragen respectievelijk 70% en 14% (28% voor volle wezen) van het ouderdomspensioen. Vrijwillige voortzetting Bij beëindiging van de verplichte deelneming heeft de inactieve deelnemer de mogelijkheid de deelneming onder bepaalde voon/vaarden vrijwillig voort te zetten. De voonwaarden zijn vastgelegd in het pensioenreglement. Klachten en geschillen Het fonds kent een klachten- en geschillenprocedure voor (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige rechthebbenden, welke is vastgelegd in het pensioenreglement.

17 Het uitvoeringsreglement Het uitvoeringsreglement bevat bepalingen die betrekking hebben op de verhouding tussen een verplicht aangesloten werkgever en het pensioenfonds. Hier volgen de hoofdlijnen, voor zover deze hoofdlijnen niet al elders in deze ABTN worden beschreven. Premievaststelling, premiebetaling en niet nakomen premieverplichtingen De premie wordt door het bestuur, na overleg met CAO-partijen, vastgesteld en zo nodig gewijzigd. Voor iedere ' deelnemer wordt jaariijks premie geheven voor de financiering van de verplichte pensioenregeling. Deze premie is een doorsneepremie uitgedrukt in een percentage van een gedeelte van het pensioengevend loon van de deelnemer De doorsneepremie is voor alle deelnemers gelijk. De premie is door de werkgever verschuldigd. De werkgever kan een gedeelte van de premie op het loon van de deelnemer inhouden. De premie is vastgesteld op 17,2% van de pensioengrondslag. Hiervan kan de werkgever maximaal de helft op het loon van de deelnemer inhouden. Geen premie is verschuldigd over de periode waarover de pensioenopbouw wordt voortgezet wegens arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Voor de excedent-regeling wordt een actuariële premie in rekening gebracht. De premie wordt niet lager vastgesteld dan de kostendekkende premie. De kostendekkende premie wordt door het fonds vastgesteld op de manier als omschreven ln deze nota. Een wijziging van de premie wordt doorgevoerd met ingang van de eerste januari van een kalenderjaar Indien de kostendekkende premie hoger dreigt te worden dan de geldende vastgestelde premie, treedt het fonds tijdig in overleg met CAO-partijen. Als de premie hoger is vastgesteld dan de kostendekkende premie, kan het fonds het surplus benutten voor extra buffervorming voor herstel, of als kapitaaldekkingsopslag voor toekomstige toeslagverlening of voor andere doelen als omschreven in deze nota. Als de kostendekkende premie hoger is dan voor CAO-partijen acceptabel is, kunnen CAO-partijen de pensioenovereenkomst aanpassen in die zin dat de hoogte van de op te bouwen aanspraken in de toekomst naar beneden wordt bijgesteld. Premieheffing vindt plaats pp voorschotbasis; aah de hand van de definitieve loonopgaven van het voorgaande kalenderjaar wordt de premie voor het lopende jaar geschat. De premie wordt vooraf in vier kwartaaltermijnen in rekening gebracht. Binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar vindt aan de hand van de jaaropgaven definitieve afrekening over dat jaar plaats.. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan het pensioenfonds de wettelijke rente en vergoeding van andere kosten vorderen. Als een werkgever met de betaling in gebreke blijft maakt het fonds gebruik van de haar ter beschikking staande rechtsmiddelen. Zo kan het pensioenfonds een dwangbevel uitbrengen, beslag laten leggen op goederen van de werkgever, het faillissement van de wericgever aanvragen of de bestuurders van de werkgever aansprakelijk stellen. Ook ls het pensioenfonds bevoegd om als uiterste middel de actieve deelnemers in dienst van een werkgever te infornneren over een betalingsachterstand van die werkgever.

18 Informatie De wericgever is verplicht alle deelnemers bij het pensioenfonds aan te melden en de gegevens volledig, juist en tijdig te verstrekken. Een werkgever moet het pensioenfonds inzage verienen in zijn administratie voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de pensioenregeling. Indien een werkgever geen of onjuiste gegevens verstrekt voor de voorschotnota of de definitieve afrekening, is het pensioenfonds bevoegd deze naar beste weten zelf vast te stellen. Het fonds kan dan ook een boete opleggen. Het pensioenfonds zorgt ervoor dat nieuwe deelnemers over de pensioenregeling worden geïnformeerd overeenkomstig artikel 21 van de Pensioenwet. Toeslagveriening Het fonds beslist jaariijks of en in hoeverre een toeslag op pensioenaanspraken en pensioenrechten kan worden toegekend. Alleen als en voor zover de middelen van het fonds toereikend zijn voor een toeslag, wordt deze verieend. De toeslagveriening op pensioenaanspraken en pensioenrechten is voonwaardelijk. Voor deze voonwaardelijke toeslagveriening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagveriening wordt uit overrendement gefinancierd. Vermogenstekorten, vermogensoverschotten en winstdeling Bij dekkingstekort respectievelijk een resen/etekort volgt het pensioenfonds de daarop betrekking hebbende procedures zoals voorgeschreven in de Pensioenwet. Bij premiekorting neemt het pensioenfonds artikel 129 van de Pensioenwet in acht. Van de wettelijke mogelijkheid van terugstorting maakt het pensioenfonds geen gebruik. Vrijstelling ln het uitvoeringsreglement worden de voonwaarden aangegeven waaronder aan een werkgever voor zijn werknemers vrijstelling kan worden verieend van de verplichte deelneming in het pensioenfonds; het betreft de wettelijke voonwaarden van het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf Vrijwillige voortzetting Bij beëindiging van de verplichte deelneming heeft de inactieve deelnemer de mogelijkheid de deelneming onder bepaalde voonwaarden vrijwillig voort te zetten. De voorwaarden zijn vastgelegd in het pensioenreglement. Klachten en geschillen Het fonds kent een klachten- en geschillenprocedure welke is vastgelegd in het uitvoeringsreglement. 10

19 4 Aansluiting bij het pensioenfonds '4.1 Aansluiting van werkgevers Procedure en criteria voor aansluiting werkgevers Verplichtsteliing Reiswerk Pensioenen voert de voor de reisbranche verplicht gestelde pensioenregeling uit. De onder de verplichtstelling vallende ondernemingen zijn de ondernemingen die zich uitsluitend of in hoofdzaak bewegen op het gebied van de reisbranche. Dit wordt geacht hetgeval te zijn indien alle of het merendeel van de werknemers van de onderneming op het voórnoemde gebied werkzaam is. Een onderneming of een deel van de onderneming wordt geacht in hoofdzaak het bedrijf van reisorganisator en/of reisagent uit te oefenen, indien meer dan 50% van de loonsom van dedesbetreffende onderneming (of een onderdeel daarvan) daaraan moetworden toegeschreven. ' Uitgesloten van de verpilchtstelling zijn: touringcarbedrijven, luchtvaartmaatschappijen, rederijen en spoonwegmaatschappijen; en werknemers die krachtens de Wet BPF 2000 op 31 december 1996 reeds in een ander bedrijfspensioenfonds tot deelneming verplicht zijn. Vriistèlling Elke werkgever dient derhalve zijn werknemers bij het fonds ter verzekering aan te melden tenzij vrijstelling verieend is. Indien en voorzolang deze vrijstelling geldig is, kan een dergelijke aanmelding bij Reiswerk Pensioenen achtenwege blijven. Het bestuur beslist over een verzoek tot vrijstelling. Vrijwillige aansluiting Het fonds kan een uitvoeringsovereenkomst sluiten met een werkgever die niet onder de werkingssfeer van het fonds valt, maar die zich op vrijwillige basis bij het fonds wil aansluiten, indien: ' a. de loonontwikkeling bij deze werkgever ten minste gelijk is aan die volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Reisbranche en de wericgever premie afdraagt aan Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche; of - b. er sprake is van een groepsverhouding tussen de wericgever die zich vrijwillig wil aansluiten en een andere werkgever die onder de werkingssfeer van het fonds valt; of c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de werkgever wel onder de werkingssfeer van het fonds viel. Het staat het bestuur vrij om nadere voonwaarden te stellen aan de werkgever alvorens akkoord te gaan met vrijwillige aansluiting bij het fonds. Aanvullende pensioenregeling Ter uitvoering van de aanvullende pensioenregeling (excedent-regeling) sluit het pensioenfonds met iedere wericgever, die van de mogelijkheid hiertoe gebruik maakt, een afzonderiijke uitvoeringsovereenkomst af. In deze uitvoeringsovereenkomst worden de voorwaarden vastgelegd die gelden voor deelname in de aanvullende regeling. Tevens wordt bepaald in hoeverre het pensioenreglement en uitvoeringsreglement van toepassing is. 11

20 4.2 Verkrijging van het deelnemerschap Wijze van verkrijging van het deelnemerschap Wericnemers van een aangesloten werkgever worden als deelnemer opgenomen zodra zij de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt én een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht hebben. 12

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Pensioenreglement excedentregeling 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV Utrecht

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN UITVOERINGSREGLEMENT

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN UITVOERINGSREGLEMENT Werkgeversvoorzitter Drs. F. Verschuren.. Werknemersvoorzitter Dhr. G.P.M.J. Roest HOOFDSTUK 1: ALGEMENE

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE

UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE JULI 2015 H OOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Definities Voor dit reglement zijn de definities van toepassing

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Uitvoeringsreglement. Bladnummer 1 van 12

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Uitvoeringsreglement. Bladnummer 1 van 12 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Uitvoeringsreglement Bladnummer 1 van 12 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1.1 Definities...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage 1 Flexibiliseringsfactoren keuzemogelijkheden De in deze bijlage vermelde factoren zijn van toepassing op: 1. Afkoop kleine pensioenen (artikel 8.6). 2. Verschuiving van de pensioendatum (artikel

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Kemira Rotterdam B.V.

Kemira Rotterdam B.V. Kemira Rotterdam B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst over pensioenen 2014-2018 Pagina 1 van 9 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER PENSIOENEN Ondergetekenden: Kemira Rotterdam B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST

UITVOERINGSOVEREENKOMST 1 UITVOERINGSOVEREENKOMST Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de sector Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten jachtbouw INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Verplichtingen van de werkgever 2. Verplichtingen

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen. Versie 1 juli 2015

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen. Versie 1 juli 2015 Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen Versie 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 3 Artikel 1.1 Definities... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V.

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS 1 De ondergetekenden: Stichting Pensioenfonds Sagittarius, gevestigd te Bussum aan de Brediusweg 57A, hierna te noemen

Nadere informatie

U i t v o e r i n g s r e g l e m e n t PENSIOENFONDS RECREATIE

U i t v o e r i n g s r e g l e m e n t PENSIOENFONDS RECREATIE U i t v o e r i n g s r e g l e m e n t PENSIOENFONDS RECREATIE 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 De verplichte pensioenregeling 5 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Hoofdstuk 2 Wijze van vaststelling van de verschuldigde premie... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Contractnr. /001

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001 NETTOPENSIOENREGELING Uitvoeringsovereenkomst Contractnr. /001 Versiedatum: 1-1-2016 Pagina 2 van 10 Overeenkomst Nettopensioenregeling /001 (uitvoeringsovereenkomst in de zin van

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF UITVOERINGSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities 3 Artikel 2 - Premiebetaling 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf

UITVOERINGSREGLEMENT. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf UITVOERINGSREGLEMENT Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf Versie 12 januari 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 HOOFDSTUK 2 WIJZE VAN VASTSTELLING VAN DE VERSCHULDIGDE

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds 1. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 In dit document zijn de bijlagen 2 t/m 6 van Pensioenreglement 2006 opgenomen. Bijlage 2 - Ruilvoeten* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de ruilvoeten vastgelegd zoals bedoeld

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Reglement Overgangsregelingen Pensioenen 2002. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015)

Reglement Overgangsregelingen Pensioenen 2002. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015) Reglement Overgangsregelingen Pensioenen 2002 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen. Versie 1 januari 2017

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen. Versie 1 januari 2017 Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen Versie 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 3 Artikel 1.1 Definities...

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. Contract: /001

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001 Pensioenreglement BETEREXCEDENT Contract: /001 Versie 1 januari 2015 met grondslagen per 1 januari 2015 1 Hoofdstuk I Algemene inleidende bepalingen Artikel 1 Definities 1. In dit Pensioenreglement

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE december 2015 H O O F D S T U K 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Voor dit reglement zijn de definities

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Contractnr. /001

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001 BETEREXCEDENT Uitvoeringsovereenkomst Contractnr. /001 Versiedatum: 1-1-2016 Pagina 2 van 11 Overeenkomst BeterExcedent /001 (uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 25 van

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 zijn de aanspraken op ouderdomspensioen geconverteerd naar ingangsleeftijd 67. 2

Per 1 januari 2015 zijn de aanspraken op ouderdomspensioen geconverteerd naar ingangsleeftijd 67. 2 M.C.A. Kroon MSc Stationsweg 13-14 1441 EJ Purmerend Nederland T +31 88 543 3000 D +31 88 543 3794 mireille.kroon@towerswatson.com towerswatson.com Correspondentieadres: Postbus 780, 1440 AT Purmerend,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland, gevestigd te Dongen, hierna te noemen het fonds en de dochterondernemingen van Ardagh Group Netherlands B.V., gevestigd te Dongen, te weten:

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen voor de ICK-branche ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling 2 De ICK-branche verbreedt het aanbod op het gebied van pensioen. Naast de bestaande

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement. Per 11 maart 2015

Uitvoeringsreglement. Per 11 maart 2015 Uitvoeringsreglement Per 11 maart 2015 Laatstelijk gewijzigd door het bestuur op 11 maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 De begrippen en afkortingen 4 Artikel 1.2 De

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever.

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever. Klantteam Banden en Wielen 088 088 4058 Januari 2015 Onderwerp: Onze pensioenregeling in 2015 Geachte mevrouw, mijnheer, In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per

Nadere informatie