Jaarverslag Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Datum rapport Nummer/versie Definitief Auteur TKP Pensioen B.V. Telefoon

2 1

3 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 Verslag van de vereffenaars 6 1 Woord van de voorzitter 7 2 Financiële afwikkeling van de CWO in relatie met de jaarrekening CWO contract Toets op ontbindende voorwaarden Bezwaarmakers DC kapitalen Omrekening naar SPF grondslagen Pensioenverplichting per 31 december Besluit tot liquidatie 12 3 Algemene informatie Juridische structuur Doelstelling Personalia per 31 december Financiële positie en beleid in Financiële opzet en positie Dekkingsgraad Vermogenspositie Beleid en beleidskeuzes Toeslagbeleid Financieringsbeleid Beleggingsbeleid Risicobeheer Solvabiliteitsrisico Beleggingsrisico s Concentratierisico Liquiditeitsrisico Verzekeringstechnische risico s Toeslagrisico Niet-financiële risico s 25 5 Beleggingen Marktontwikkelingen Beleggingsportefeuille Belegd vermogen voor risico deelnemers 29 6 Pensioenen Inleiding Pensioencommunicatie Uitvoeringskosten Pensioenregeling Pensioenregeling 65 jaar Pensioenregeling 62 jaar Overgangsregeling 36 2

4 6.4.4 Beschikbare-premieregeling (vrijwillige spaarregeling Gesave) 37 7 Actuariële analyse Analyse van het resultaat 38 8 Besturing en naleving wet- en regelgeving Algemeen Bestuursaangelegenheden Geschikt Pensioenfondsbestuur Verslag verantwoordingsorgaan Informatie vanuit toezicht van DNB en AFM Deskundigheids- en integriteitstoets en opleiding Gedragscodes Geschillencommissie Organisatie en uitvoering Statutenwijziging 47 9 Verwachte gang van zaken 48 Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening Algemeen Grondslagen Toelichting op de balans per 31 december Niet in de balans opgenomen verplichtingen Verbonden partijen Toelichting op de staat van baten en lasten over Overige gegevens Overige gegevens Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten Gebeurtenissen na balansdatum Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten Actuariële verklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 88 Bijlagen 90 Bijlage 1 Deelnemersbestand 91 Bijlage 2 Begrippenlijst 92 3

5 Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen (Bedragen in 1.000) Aantal verzekerden (per eind van het jaar) Deelnemers, actief en voortgezet Gewezen deelnemers Ingegane pensioenen Totaal aantal verzekerden Pensioenen Kostendekkende premie Gedempte premie Feitelijke premie - Jaarpremie - bijstortingsverplichting Uitvoeringskosten Uitkeringen Toeslagverlening Reguliere toeslagverlening (per 1 januari) Actieve deelnemers 0% 0,84% 1,88% 1,35% 0,80% Gewezen deelnemers en ingegane pensioenen 0% 2,45% 0,00% 0,00% 1,58% *inclusief inhaaltoeslagen Verleende inhaaltoeslagen (per 1 januari) Actieve deelnemers 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Gewezen deelnemers en ingegane pensioenen 2,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Vermogen en solvabiliteit Aanwezig eigen vermogen Minimaal vereist eigen vermogen (PW art. 131) n.v.t Vereist eigen vermogen (PW art. 132) n.v.t Technische voorzieningen * Dekkingsgraad in %* n.v.t. 113,9% 101,8% 95,4% 107,8% Gemiddelde duration n.v.t. 17,0 17,7 18,2 17,6 Rekenrente 1,9% 2,8% 2,5% 2,9% 3,8% 4

6 (Bedragen in 1.000) Beleggingen Balanswaarde * Beleggingsopbrengsten Beleggingsrendement (exclusief deelvermogens) Jaarrendement portefeuille 21,4% 7,5% 13,6% -4,1% 7,7% Kernratio s kostentransparantie Pensioenuitvoeringskosten in euro per deelnemer (actieven en uitkeringsgerechtigden)** Pensioenuitvoeringskosten in euro per deelnemer (actieven, uitkeringsgerechtigden en slapers) Kosten vermogensbeheer als percentage van het gemiddeld belegd vermogen 0,31% 0,43% 0,41% 0,38% 0,27% Standen zijn per het einde van het genoemde jaar; stromen betreffen de gehele verslagperiode. * De balanswaarde van de beleggingen bestaat uit de beleggingen voor risico pensioenfonds en de liquiditeiten. De schuldpositie inzake derivaten en schulden inzake beleggingen worden onder de passiva gepresenteerd. ** Inclusief eenmalige last in 2014 van 2 miljoen in verband met afwikkeling liquidatie in Er waren geen actieve deelnemers in

7 Verslag van de vereffenaars 1 1 Gedurende het jaar 2014 werd het pensioenfonds aangestuurd door het bestuur. Begin 2015 is het pensioenfonds in liquidatie gegaan en zijn de bestuursleden vereffenaars geworden. Voor het leesgemak worden deze termen in het jaarverslag door elkaar gebruikt. 6

8 1 Woord van de voorzitter Voor het SABIC-IP pensioenfonds is het een zeer bewogen jaar geweest. Als gevolg van het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst door de werkgever eind december 2012, heeft het pensioenfondsbestuur zich heel intensief bezig gehouden met de vraag waar de opgebouwde rechten het beste konden worden ondergebracht. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een collectieve waardeoverdracht (CWO) naar het zusterfonds SPF op basis van artikel 83 van de Pensioenwet (PW). Daarna volgde voor de elf bezwaarmakers een collectieve waardeoverdracht naar Aegon op basis van artikel 84 PW. In dit proces vond als eerste een discussie met de werkgever plaats over de beëindigingsvoorwaarden van de uitvoeringsovereenkomst. Het pensioenfonds vond onder andere dat de werkgever gehouden was aan de herstelbetalingen, zoals was voorzien in het herstelplan. De werkgever was een andere mening toegedaan. Drie arbiters hebben na onderzoek in mei 2014 geoordeeld dat de werkgever verplicht was tot het doen van herstelbetalingen aan het pensioenfonds tot het vereiste eigen vermogen is bereikt. Bij het bepalen van het vereiste eigen vermogen is echter verder door de arbiters gesteld dat een fonds een beleggingsbeleid moet kiezen die bij de status van een slapend pensioenfonds hoort. Het pensioenfonds had op dat moment een vermogen dat voldeed aan deze aanvullende eis, waardoor de werkgever geen additionele storting meer hoefde te verrichten. Toen duidelijk was dat er geen extra middelen meer naar het fonds zouden komen heeft het pensioenfonds de risico s in de beleggingsportefeuille sterk afgebouwd. Dit kwam neer op het wegnemen van het renterisico in de beleggingsportefeuille en het aanpassen van een actief beheerde aandelenportefeuille naar een passief mandaat. Naar het oordeel van het bestuur was het niet wenselijk om door te gaan als een slapend pensioenfonds. De reden hiervoor was tweeledig. Allereerst schrijft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) voor dat een slapend fonds een zeer conservatief beleggingsbeleid dient te voeren. Hierdoor zijn de verwachte toekomstige rendementen op de beleggingen voor een slapend fonds lager, waarmee de kans op toeslagen (indexatie) afneemt. Ten tweede is het risico van een financiële crisis altijd aanwezig, waardoor de dekkingsgraad van het fonds sterk kan afnemen. Dit is voor het fonds bijna niet meer te herstellen omdat zij geen premie meer ontvangt van de werkgever en verplicht is tot het al genoemde conservatieve beleggingsbeleid. Het bestuur vond dat een collectieve waardeoverdracht naar SPF een beter alternatief is omdat: het nieuwe gezamenlijke fonds er na de dotatie van de werkgever van 80 miljoen sterker voorstaat; de kans op indexatie in een nieuw gezamenlijke fonds aanzienlijk groter is dan in een slapend fonds of bij een verzekeraar; Na het nemen van dit besluit zijn de onderhandelingen gestart met ons zuster pensioenfonds SPF en de werkgever. De belangrijkste speerpunten voor het bestuur van het SABIC-IP pensioenfonds waren: 1. Inspraak krijgen in het bestuur van het nieuwe pensioenfonds. In de praktijk ziet men vaak dat er verschillen in stijl van besturen zijn. Daarnaast was het belangrijk om een goede vertegenwoordiging te krijgen voor alle SABIC-IP deelnemers. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de helft van de paritaire bestuursleden van SPF na de CWO afkomstig zijn van SABIC-IP. 2. GESAVE en GEFLEX. De gelden die bij Robeco waren belegd dienden een bepaald doel, namelijk voor het flexibiliseren van de pensioenregeling. Het bestuur vond het belangrijk om vast te stellen dat dit doel, dat gesteld was bij het invoeren van deze spaarregelingen, in de nieuwe pensioenregeling nog steeds kan worden uitgevoerd. In het pensioenreglement van SPF wordt deze flexibiliseringsmogelijkheden expliciet geboden. Uiteindelijk heeft het bestuur besloten dat een collectieve waardeoverdracht naar SPF de beste optie in vergelijking met een slapend fonds of een verzekeraar. Dit was ook de door de sociale partners geprefereerde 7

9 oplossing. Het bestuur heeft dan ook in de vergadering van 9 oktober 2014 unaniem besloten om over te gaan tot de collectieve waardeoverdracht naar SPF. Tevens heeft het bestuur in diezelfde vergadering besloten om na de collectieve waardeoverdracht over te gaan tot liquidatie van het PF SABIC-IP. Het Verantwoordingsorgaan heeft over beide besluiten positief geadviseerd. De CWO kende drie ontbindende voorwaarden: geen verbod door DNB en het Pensioenvermogen per 31 december 2014 mag niet hoger of lager zijn dan 80 miljoen ten opzichte van de overdrachtswaarde. DNB heeft de CWO niet verboden. Aan geen van de ontbindende voorwaarden werd voldaan op 31 december 2014 en daarom is de CWO geeffectueerd. Inmiddels heeft de CWO plaatsgevonden. Het vermogen en de rechten en aanspraken van de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden zijn overgedragen aan SPF. Daarnaast zijn we bijzonder verheugd dat door de duidelijke voorlichting de overgrote meerderheid heeft gekozen voor de CWO naar SPF. Slechts elf deelnemers hebben gekozen om over te gaan naar een verzekeraar. Zij zijn ondergebracht bij de verzekeraar Aegon. Pensioenfonds SABIC-IP houdt zich nu, na de CWO, bezig met de laatste werkzaamheden waaronder het opstellen van de jaarrekening over Het fonds is formeel in liquidatie. Hierdoor is de formele status van het bestuur veranderd in vereffenaars. De verwachting is dat de liquidatiebalans van het fonds per 30 juni 2015 zal worden opgemaakt. Daarvoor moet nog een verslag worden opgemaakt over het laatste halfjaar en er mogen geen middelen meer achterblijven in het fonds. Voor het eind van het kalenderjaar 2015 zal het fonds geliquideerd zijn. Het bestuur heeft besloten om een inhaalindexatie over 2011 van 2,71% toe te kennen gezien de financiële situatie van het fonds. Bij dit besluit tot inhaalindexatie speelde mede het feit dat door gewijzigde wetgeving per 1 januari 2015 (Wet Financieel Toetsingskader) de kans op inhaalindexatie in de toekomst verkleind is. Hierdoor zijn alleen de pensioenaanspraken en pensioenrechten voor de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden in 2012 niet geïndexeerd. Alle overige indexaties zijn altijd gegeven mede dankzij de premie die de werkgever hiervoor heeft betaald. Al met al kan het bestuur van het SABIC-IP pensioenfonds terug kijken op een mooie periode. Als voorzitter wil ik graag alle bestuursleden (nu vereffenaars) en bestuursbureau bedanken voor de bijzondere inzet van de afgelopen tijd. Het is een enorm hectische tijd geweest met uiteindelijk een uitkomst waar iedereen achter kan staan. Tevens wil ik alle adviseurs bedanken die ons in de afgelopen jaren hebben bijgestaan en dan in het bijzonder in de laatste periode van het fonds. Frank Mortier, voorzitter 8

10 2 Financiële afwikkeling van de CWO in relatie met de jaarrekening In deze paragraaf staat beschreven hoe de ontwikkeling van de verplichtingen en de overdracht heeft plaatsgevonden. Omdat de hele CWO naar SPF en naar Aegon vrij complex is en in de jaarrekening op verschillende plekken staat vermeld is hieronder een tabel opgenomen waarin de belangrijkste ontwikkelingen staan beschreven. De toelichting op de tabel staat eronder opgenomen. De referentie in de eerste kolom geeft aan in welke paragraaf het staat beschreven. Tevens is in de laatste kolom aangegeven waar de corresponderende cijfers in de jaarrekening zijn te vinden. Als gesproken wordt over de CWO dan wordt de CWO naar SPF bedoeld tenzij specifiek is aangegeven dat het om de CWO naar Aegon gaat. Ref. Totaal rechten SPF Aegon 2.3 Totaal JR toelichting nr. blz. Nr. 2.4 DC-kapitaal eindsaldo (*) /81 DB rechten grondslagen SABIC-IP Inhaalindexatie /81 DB rechten grondslagen SABIC-IP DC-kapitaal omgerekend /81 Totaal voor omrekening naar SPF grondslagen Omrekening naar SPF grondslagen (**) Totaal DB rechten Opslag dekkingsgraad 5,6% SPF Omrekening Aegon grondslagen Overdrachtswaarde (a) / Overdracht eigen vermogen 31 december 2014 (batig saldo)(b) /82 Overdracht beleggingen /58 Overdracht DC-kapitaal /81(*) Totaal vermogen (c) Schuld aan SPF en Aegon (a+ b + c) /67 Afwikkeling schuld: Af: verrekening uitkeringen januari Af: verrekening uitkeringen februari Af: storting 13 februari 2015, 6 maart 2015 en 20 maart Bij: overige inkomsten uit beleggingen Af: betaling DC kapitaal aan AEGON maart 2015 Af: betaling DC kapitaal aan AEGON 6 mei Saldo per 18 juni

11 (*) Het DC kapitaal bedroeg per 31 december In 2015 is nog 557 rendement toegevoegd waardoor de waarde uiteindelijk bedroeg. (**) In dit bedrag zit ook de waarde van de technische voorziening die bestemd is voor ingegane ziektegevallen en overlijdensrisico. De schuld die het pensioenfonds heeft aan SPF per 31 december 2014 is door beide voorzitters schriftelijk bevestigd. De regel DB rechten grondslagen SABIC-IP t.b.v is als volgt samengesteld: Inhaalindexatie (Staat van baten en lasten toelichting 16) DC Kapitaal eindsaldo (Staat van baten en lasten toelichting 16) Overdracht naar SPF en Aegon: (Staat van baten en lasten 16) Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de dekkingsgraad als gevolg van de collectieve waardeoverdracht naar SPF en AEGON. SPF Aegon Totaal DB grondslagen IP (A) Inhaalindexatie Totaal (B) DC (C) SPF grondslagen Totaal D DG SPF Totaal (E) Overdracht eigen vermogen per 31 december 2014 (F) Totaal G (E+F) Overdrachtswaarde beleggingen (H) Overdracht DC kapitaal Totaal (I) Totaal J (E + F + I) Dekkingsgraad voor inhaalindexatie -(H-J)/A 114,5% 127,5% 114,5% Dekkingsgraad na inhaalindexatie -(H-J)/B 112,7% 124,0% 112,8% Dekkingsgraad met DC-kapitaal -(I-J)/(B+C) 112,3% 124,0% 112,3% Dekkingsgraad volgens SPF -(I-J)/D 111,5% 100,0% 111,5% 10

12 2.1 CWO contract Vanaf het moment dat de uitslag van de arbitragezaak duidelijk was zijn de twee pensioenfondsen en de werkgever gaan onderhandelen over de collectieve waardeoverdracht. Vanuit het pensioenfonds SABIC-IP bestond het onderhandelingsteam uit Frank Mortier, Willem Grin, Clemens Heijne en Mike van Engelen, bij SPF bestond het team uit Eric Dorn, Guido Croonen, Maarten Minnaard en Stijn Spauwen, bij de werkgever bestond het team uit Jeroen Castelijn, Deborah Hameetman, Monica Swalef en Ruud Sprenkels. Tijdens deze onderhandelingen zijn alle aspecten van de CWO behandeld, zoals het tijdstip van overdracht, het overdragen van de beleggingen en op welke wijze dit tot stand zou komen, het waarderen van de beleggingen, het afstemmen van het (inhaal)indexatiebeleid, het afstemmen van de waarderingsgrondslagen van de pensioenverplichtingen, het maandelijks monitoren van de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Op 17 november 2014 is de overeenkomst tot collectieve waardeoverdracht (CWO) getekend door de twee pensioenfondsen, Stichting Pensioenfonds SABIC-IP (PF SABIC-IP) en Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF), en bijbehorende werkgevers, SABIC Innovative Plastics B.V., SABIC Global Technologies B.V., SABIC Europe B.V., SABIC Capital B.V. en SABIC Limburg B.V. Feitelijk was de CWO besloten op 17 november Omdat er gekozen was voor een CWO via artikel 83 PW, waarbij deelnemers bezwaar kunnen maken, is tevens besloten een toets-moment in te stellen nadat bekend zou zijn welke deelnemers van de CWO af wensten te zien en van het geboden alternatief, hun rechten en aanspraken onder brengen bij verzekeraar Aegon, gebruik wilden maken. Vanwege de snelle ontwikkelingen op de financiële markten zijn daarom naast de ontbindende voorwaarde voor een verbod op CWO door DNB twee extra ontbindende voorwaarden opgenomen. Van deze ontbindende voorwaarden zou sprake zijn als het Pensioenvermogen van het PF SABIC-IP 80 miljoen hoger of 80 miljoen lager is dan de te betalen overdrachtswaarde per 31 december Deze voorwaarden zijn aanvullend gesteld omdat die zich zouden kunnen voordoen in de tijd die nodig was voor de consultatie van de deelnemers. Het pensioenvermogen is het totale vermogen van PF SABIC-IP minus de gelden die benodigd zijn om het fonds af te wikkelen en minus de gelden voor de waardeoverdracht van de bezwaarmakers naar een verzekeraar. Dit bedrag wordt afgezet tegen de prijs die SPF het PF SABIC-IP in rekening brengt, de overdrachtswaarde, daarbij rekening houdend met de dekkingsgraad van SPF en waarderingsgrondslagen van SPF. 2.2 Toets op ontbindende voorwaarden De drie ontbindende voorwaarden waren: 1. een verbod door DNB op de CWO 2. Pensioenvermogen van het PF SABIC-IP 80 miljoen lager is dan de te betalen overdrachtswaarde per 31 december Pensioenvermogen van het PF SABIC-IP 80 miljoen hoger is dan de te betalen overdrachtswaarde per 31 december DNB heeft in een brief gedateerd 20 november 2014 aangegeven dat zij geen gebruik maakt van haar bevoegdheid om een verbod tot waardeoverdracht op te leggen. Vrij vertaald betekent dit dat DNB akkoord gaat met de collectieve waardeoverdracht. Op 22 januari 2015 heeft SPF een toets uitgevoerd om vast te stellen of op 31 december 2014 aan de twee andere ontbindende voorwaarden werd voldaan. SPF kwam tot de conclusie dat niet aan de ontbindende voorwaarden voor de CWO werd voldaan, dus dat de CWO kon doorgaan. Dit is daarna bekrachtigd door zowel PF SABIC-IP als door de werkgever. 11

13 Dit heeft er toe geleid dat beide pensioenfonds besturen op 2 februari 2015 een brief hebben geschreven naar DNB om aan te geven dat de CWO doorgaat zoals overeengekomen in november In de CWO overeenkomst had de werkgever zich verplicht tot het betalen van een eenmalige dotatie ter grootte van 80 miljoen aan SPF mocht de CWO doorgang vinden. De werkgever heeft dit bedrag op 7 februari 2015 over geboekt aan het ontvangende fonds, SPF. 2.3 Bezwaarmakers In totaal hebben er 11 personen bezwaar gemaakt tegen de collectieve waardeoverdracht. De totale overdrachtswaarde is 3,5 miljoen en is bij Aegon ondergebracht. Het contract voor de collectieve waardeoverdracht naar Aegon is op 13 maart 2015 getekend. 2.4 DC kapitalen De DC kapitalen, ook wel de GESAVE en GEFLEX kapitalen genoemd zijn per 31 december 2014 overgedragen naar SPF en voor een klein gedeelte naar Aegon. Omdat pas eind januari 2015 bekend werd dat de CWO zou doorgaan zijn daarna de DC kapitalen te gelde gemaakt. Uiteindelijk heeft Robeco in de tweede helft van februari alle beleggingen verkocht en overgemaakt naar het fonds. In totaal bedroeg het kapitaal 12,9 miljoen. Vervolgens is dit kapitaal voor zover het werd overgedragen aan SPF omgezet in Defined Benefit (DB) aanspraken. Dit heeft geleid tot een pensioenaanspraak voor de deelnemers van 14,8 miljoen. 2.5 Omrekening naar SPF grondslagen Er zijn drie elementen die een rol spelen bij de overdracht naar SPF: 1. Alle pensioenverplichtingen zijn door SPF omgerekend naar hun grondslagen. Door het gebruiken van iets andere grondslagen heeft dit geleid tot een verhoging van de pensioenverplichting groot 7,2 miljoen. 2. Tevens had SPF een dekkingsgraad van 105,6%. Omdat DNB stelt dat de inkoop van rechten niet tot een nadelig gevolg mag leiden bij de partij waartoe naar wordt overgedragen diende PF SABIC-IP dit te compenseren. De waarde hiervan bedroeg 59,0 miljoen. 3. Tot slot bleef er bij PF SABIC-IP nog een eigen vermogen over van 62,6 miljoen dat ook, conform het CWO contract, naar SPF is overgedragen. 2.6 Pensioenverplichting per 31 december 2014 Door de CWO naar SPF en daarna de CWO naar Aegon voor de elf bezwaarmakers is er per jaareinde geen pensioenverplichting meer die voor rekening en risico is van het pensioenfonds. 2.7 Besluit tot liquidatie Op 16 maart 2015 heeft het bestuur het besluit genomen tot liquidatie van het pensioenfonds en zijn alle bestuursleden aangesteld als vereffenaars. 12

14 3 Algemene informatie 3.1 Juridische structuur Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie, statutair gevestigd te Bergen op Zoom, is opgericht op 14 december Het pensioenfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie is een ondernemingspensioenfonds. Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit voor de medewerkers van SABIC Innovative Plastics BV en SABIC Global Technologies BV. De basispensioenregeling is een (voorwaardelijk) geïndexeerde opbouwregeling, ook wel middelloonregeling genoemd. De regeling op basis van het middelloonsysteem wordt in de Pensioenwet gekarakteriseerd als een uitkeringsovereenkomst. De premies voor de basispensioenregeling worden ingebracht door de werkgever en de werknemers. De vrijwillige bijspaarregeling GESAVE en GEFLEX worden gekarakteriseerd als een premieovereenkomst, ook wel beschikbare premieregeling genoemd. De premies hiervoor worden ingebracht door de deelnemers aan de regeling. De uitvoering van de pensioenadministratie hebben de vereffenaars uitbesteed aan TKP Pensioen BV (TKP). De custodian is de Nederlandse vestiging van State Street Corporation. De individuele pensioenspaarregelingen (GESAVE en GEFLEX) worden uitgevoerd door Robeco. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan: State Street Global Advisors en Vanguard voor aandelen BlackRock en Russell voor de vastrentende portefeuille GEAM voor het private equity TKP Investments BV voor het beheer van indirect vastgoed en aan BNP Paribas voor het beheer van beursgenoteerde vastgoedfondsen De controle van de jaarrekening vindt plaats door Mercer als waarmerkend actuaris en KPMG als accountant. De vereffenaars zijn conform de eisen van de Pensioenwet verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. De vereffenaars laten zich terzijde staan door de volgende externe adviseurs, te weten: Towers Watson B.V. als adviserend actuaris, Montae, Towers Watson B.V. en Onno Blom advocaten als juridische adviseurs, Russell Investments als beleggingsadviseur, First Pensions voor het opstellen van de risicorapportage. 3.2 Doelstelling Het pensioenfonds draagt de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de in de pensioenovereenkomst gedefinieerde pensioenregelingen voor deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, in overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving. Met ingang van 1 januari 2014 kent het fonds alleen gewezen deelnemers en gepensioneerden. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie heeft ten doel om binnen de grenzen van zijn middelen de deelnemers, gewezen deelnemers en hun nabestaanden te beschermen tegen geldelijke gevolgen van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het fonds voorziet hiertoe in het op lange termijn verstrekken van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten en streeft hierbij naar het waardevast houden van de opgebouwde pensioenen, de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken. De toeslagverlening op de opgebouwde aanspraken van actieve deelnemers was onvoorwaardelijk tot 31 13

15 december Op de opgebouwde aanspraken van gewezen deelnemers en de ingegane pensioenen wordt voorwaardelijk toeslag verleend. Dit wil zeggen dat er geen recht op toeslagverlening is en dat het niet zeker is of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het fonds heeft beleid ontwikkeld op het gebied van financiering, toeslagverlening, beleggingen en communicatie om de genoemde doelstellingen te bereiken. Het fonds draagt zorg voor duidelijke en klantgerichte communicatie met alle belanghebbenden. Het beleid is vastgelegd in diverse documenten, waarvan de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) het belangrijkste is. Op 4 december 2014 is de ABTN opnieuw geactualiseerd en vastgesteld. 3.3 Personalia per 31 december 2014 Het bestuur van het Pensioenfonds SABIC-IP in liquidatie bestaat uit zes personen. Drie leden (werkgeversleden) zijn benoemd door de directie van SABIC Innovative Plastics BV. Zij hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn terstond herbenoembaar. Zij kunnen te allen tijde door de werkgever worden ontslagen. De drie werknemersleden worden gekozen uit de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Zij hebben zitting voor een periode van vier jaar. Het bestuur heeft een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. De voorzitter wordt benoemd door de werkgeversvertegenwoordigers, de secretaris door de werknemersvertegenwoordigers. In beginsel wordt de plaatsvervangend voorzitter benoemd door de werknemersvertegenwoordigers. In dat geval wordt de plaatsvervangend secretaris benoemd door de werkgeversvertegenwoordigers. Benoemd namens de werkgever (SABIC Innovative Plastics BV) Naam Functie Lid vanaf Lid Functie/in dienst van tot dr.ir. J.G.M. van Gisbergen plaatsvervangend secretaris SABIC Global Technologies BV mr. F.R.E. Mortier voorzitter per SABIC Capital BV mw. mr. H.G.I.M. Peters RBA lid Hedwig Peters Consulting Benoemd namens de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden Naam Functie Lid vanaf Lid Functie/in dienst van tot ing. J.L. Boot lid SABIC Innovative Plastics BV ir. W. Grin plaatsvervangend voorzitter ing. L.J.M. de Smet secretaris Per 16 maart 2015 zijn de bestuurders als zodanig afgetreden en benoemd tot vereffenaars en zullen tot aan de formele opheffing van de stichting in functie blijven. De indeling zoals hieronder weergegeven is naar de situatie van 31 december Bestuursbureau Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie drs. C.A. Heijne RA CPC (pensioendirecteur) mw. V.E.M.R. van den Eeden LLM (stafmedewerker) 14

16 Dagelijks Bestuur mr. F.R.E. Mortier (voorzitter) ir. W. Grin toehoorder drs. C.A. Heijne RA CPC Beleggingscommissie ir. W. Grin (voorzitter) mr. F.R.E. Mortier mw. mr. H.G.I.M. Peters drs. C.A. Heijne RA CPC Adviseur F. Kabbaj (namens Russell Investments) Commissie Deskundigheid en Functioneren dr.ir. J.G.M. van Gisbergen (voorzitter) drs. C.A. Heijne RA CPC Commissie Fondsdocumenten mr. F.R.E. Mortier (voorzitter) dr.ir. J. van Gisbergen mw. mr. H.G.I.M. Peters drs. C.A. Heijne RA CPC Communicatie Commissie J.L. Boot drs. F. de Olde (TKP) ing. L.J.M. de Smet (voorzitter) drs. C.A. Heijne RA CPC Redactie PensioenPraat J.L. Boot mw. C. Ligtenberg F. de Olde (TKP) ing. L.J.M. de Smet (voorzitter) drs. C.A. Heijne RA CPC P. van Tilburg (deelnemersraad) mw. V.E.M.R. van den Eeden LLM Risicocommissie J.L. Boot ir. W. Grin (voorzitter) ing. L.J.M. de Smet drs. C.A. Heijne RA CPC Verantwoordingsorgaan Namens de werkgever: H. van den Durpel (plv. voorzitter) M. de Groot C. Govers Th. van den Elshout 15

17 Namens de werknemers: P. Eijsbouts (voorzitter) P. van Tilburg B. Jonker A. van Valen Namens de pensioengerechtigden: O. Tant (secretaris) B.A. Klazema J. Tillema J. van Es Compliance officer mr. M. Mandemaker Pensioenadministratie TKP Pensioen BV Certificeerders KPMG Accountants NV, externe accountant Mercer Certificering BV, certificerend actuaris Adviseurs Towers Watson BV, adviserend actuaris Russell Investments, beleggingsadviseur Onno Blom Advocaten, juridisch adviseur Vermogensbeheerders BNP Paribas Investments Partners Netherlands NV, Amsterdam BlackRock (Netherlands) BV, Amsterdam GE Asset Management Limited, London/Stamford (V.S.) (GEAM) Russell Investments, Amsterdam Robeco Investment Solutions, Rotterdam (GEFLEX, GESAVE) State Street Global Advisors (SSgA) TKP Investments BV (TKP Pensioen Real Estate Fonds), Groningen Visitatiecommissie mr. G.J. Heeres (voorzitter) prof. dr. D.M. Swagerman L.J.M. Roodbol AAG 16

18 4 Financiële positie en beleid in Financiële opzet en positie Collectieve waardeoverdracht Op 17 november 2014 hebben SPF, Pensioenfonds SABIC-IP in liquidatie en de werkgever SABIC-IP een contract afgesloten om de collectieve waardeoverdracht van de deelnemers van Pensioenfonds SABIC-IP naar SPF vast te leggen. In het contract is bepaald dat de overdrachtsdatum van de deelnemers op 31 december 2014 is. In de CWO waren een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen. Er waren twee mogelijke scenario s: 1. Als één van de ontbindende voorwaarden zich zou voordoen zal Pensioenfonds SABIC-IP voorlopig doorgaan als slapend pensioenfonds en nieuwe mogelijkheden gaan onderzoeken om de rechten van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden en bijbehorend vermogen onder te brengen. Het fonds beschikt zowel over een vermogen om inkomsten te genereren als de verplichting ten opzichte van alle (gewezen) deelnemers en gepensioneerden tot het uitbetalen van de pensioenen. 2. Als de ontbindende voorwaarden van het contract zich niet zouden voortdoen dan leidt het ertoe dat: a. de pensioenverplichting van de deelnemers die geen bezwaar maken per 31 december 2014 overgaan naar SPF; b. de bezwaarmakers worden per 31 december 2014 of 1 januari 2015 ondergebracht bij een verzekeraar; c. het pensioenfonds in 2015 geliquideerd zal worden waarvoor nog een bedrag benodigd is. De verwachte kosten van de liquidatie bedragen 2 miljoen. SPF heeft op 22 januari 2015 vastgesteld dat er geen sprake was dat één van de ontbindende voorwaarden zich had voorgedaan. Dit heeft geleid tot de effectuering van de overeengekomen CWO van het pensioenfonds SABIC-IP naar SPF. De overdracht is als volgt gegaan: 1. De deelnemers zijn formeel per 31 december 2014 overgegaan. Echter het pensioenfonds heeft nog een paar maanden de uitkeringen verzorgd voor diegene die naar SPF zouden overgaan. Deze pensioenuitkeringen werden verrekend met het over te dragen vermogen. 2. Het vermogen is economisch ook per 31 december 2014 overgegaan echter juridisch heeft dit op 27 februari 2015 plaatsgevonden. De consequentie hiervan is dat alle vermogenskosten, maar ook alle vermogensresultaten vanaf 31 december 2014 voor rekening en risico zijn van SPF. De kosten voor het jaar 2015 Door de CWO gaat vrijwel al het vermogen naar SPF respectievelijk Aegon (voor de 11 bezwaarmakers) met bijbehorende verplichtingen. Het fonds wordt vervolgens, zo snel als mogelijk geliquideerd. Dit betekent dat er voor het fonds vrijwel geen inkomsten meer zullen zijn, maar er wel de nodige kosten moeten worden gemaakt. Het liquidatiebesluit is maart 2015 genomen. Voor de nog te verwachten liquidatieskosten is voor 2 miljoen een reservering gevormd in de jaarrekening van Indien dit budget niet volledig zal worden gebruikt zal het restant te goede komen aan SPF. Pensioenverplichtingen naar SPF In het CWO contract is bepaald dat de deelnemers formeel per 31 december 2014 overgaan. Per jaareinde rusten de pensioenverplichtingen niet meer bij het Pensioenfonds SABIC-IP. Om de pensioenverplichtingen over te zetten naar SPF is een aantal stappen gezet. De achtereenvolgende stappen zijn: 1. Het DC-kapitaal is bij pensioenfonds SABIC-IP omgerekend naar DB-rechten conform het bijbehorende pensioenreglement van pensioenfonds SABIC-IP. 17

19 2. Alle pensioenverplichtingen zijn gewaardeerd conform de grondslagen van het pensioenfonds SABIC-IP per 31 december 2014, inclusief de toegekende inhaalindexatie voor de gewezen deelnemers en gepensioneerden. 3. de pensioenverplichtingen zijn gewaardeerd conform de grondslagen zoals afgesproken is in de CWO overeenkomst (zie bijlage 1 van het CWO contract). Dit is dus inclusief het DC-kapitaal. 4. de CWO heeft plaatsgevonden waardoor er per jaareinde 2014 geen pensioenverplichting meer is voor rekening en risico van het pensioenfonds SABIC-IP. Omdat de deelnemers juridisch per 31 december 2014 zijn overgegaan en omdat het vermogen economisch per 31 december 2014 is overgegaan zal de pensioenverplichting van de deelnemers die overgaan naar SPF worden opgenomen als schuld inzake waardeoverdracht aan SPF. GESAVE en GEFLEX Formeel zijn ook de GESAVE en GEFLEX aanspraken per 31 december 2014 overgegaan naar SPF. Bezwaarmakers Van de in totaal circa deelnemers (gewezen deelnemers en pensioengerechtigden) hebben elf deelnemers bezwaar gemaakt tegen de waardeoverdracht naar SPF. In de brief aan de deelnemers was bepaald dat degene die bezwaar maakt zal overgaan naar een verzekeraar. Voor hen is een contract afgesloten met Aegon. Het belangrijkste is dat het fonds in 2015 geen resultaat meer heeft omdat het besluit met ontbindende voorwaarden in 2014 is genomen. Daarbij heeft het fonds ook geen enkele bron van inkomsten meer, omdat alle risico s dienen te worden uitgesloten. De verplichting dient dan per 31 december 2014 ook te worden gewaardeerd tegen de offerte van de verzekeraar. Hierdoor is ook voor dit onderdeel per jaareinde 2014 geen pensioenverplichting meer aanwezig voor rekening en risico van het pensioenfonds SABIC-IP Dekkingsgraad De dekkingsgraad geeft het pensioenvermogen als percentage van de contante waarde van de pensioenverplichtingen weer en is een belangrijke maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad kan wijzigen door diverse factoren, zoals de ontwikkeling van het beleggingsresultaat, verzekeringstechnische ontwikkelingen en de ontwikkeling van de marktrente. De ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds gedurende het jaar wordt hieronder weergegeven: Dekkingsgraad 1 januari 113,9% 101,8% Effect premies 0,3% 0,9% Effect toeslagverlening -1,9% 0,1% Effect beleggingsresultaat 23,3% 7,4% Effect rentetermijnstructuur voorziening pensioenverplichtingen -19,1% 3,6% Effect aanpassing levensverwachting -0,2% -0,8% Effect toename excassovoorziening 0,0% 0,0% Effect overige oorzaken -9,9% -0,2% Voorlopige dekkingsgraad 31 december 106,4% 112,8% Effect aanvullende vermogensdotatie op basis van de dekkingsgraad per 31 december 0,0% 1,1% Dekkingsgraad 31 december voor overdracht 106,4% n.v.t. Mutatie als gevolg van waardeoverdracht -106,4% n.v.t. Dekkingsgraad 31 december 0,0% 113,9% 18

20 Effect premies / effect aanvullende vermogensdotaties Vanaf 1 januari 2014 is een nieuwe pensioenregeling van toepassing voor de deelnemers van het pensioenfonds. De medewerkers van SABIC IP en SABIC Global Technologies bouwen per 1 januari pensioen op bij SPF. Door de gewijzigde pensioenregeling hebben zij geen recht meer op onvoorwaardelijke looninflatie over hun opgebouwde pensioenaanspraken. Onderdeel van het akkoord over de nieuwe pensioenregeling tussen sociale partners is een pensioeninkoop ter waarde van in totaal 19,4 miljoen ten behoeve van een verhoging van de opgebouwde aanspraken van de SIP actieven als compensatie van de overgang naar een andere pensioenregeling. Vanwege opslagen op de kostendekkende premie heeft dit geleid tot een toename van de dekkingsgraad met 0,3%. Effect toeslagverlening De indexaties per 1 januari 2011 en 1 januari 2012 voor de niet actieve deelnemers zijn destijds niet toegekend. Besloten is om een bedrag van 16 miljoen beschikbaar te stellen voor inhaalindexatie. Het effect hiervan was een verlaging van de dekkingsgraad met 1,9%. Effect beleggingsresultaat Het rendement op de beleggingen was positief en droeg daarom positief bij aan de dekkingsgraad. In paragraaf 4.2 (beleggingsportefeuille) wordt dit nader toegelicht. Effect rentetermijnstructuur De mutatie in de marktrente (RTS) heeft invloed op de hoogte van de voorziening pensioenverplichtingen. De rente is in 2014 gedaald, waardoor de VPV is gestegen. Het rente-effect op de dekkingsgraad is -19,1%. Onderstaande tabel geeft het verloop van de dekkingsgraad over de laatste vijf jaar weer. Ter illustratie zijn daarbij ook het behaalde beleggingsrendement en de gemiddelde rente behorende bij de gemiddelde looptijd van de verplichtingen vermeld: Dekkingsgraad n.v.t. 113,9% 101,8% 95,4% 107,8% Beleggingsrendement 21,4% 7,5% 13,6% -4,1% 7,7% Gemiddelde rente 1,9% 2,8% 2,5% 2,9% 3,8% Effect aanpassing levensverwachting Voor mannen en vrouwen is gebruik gemaakt van AG Prognosetafel Het fonds heeft deze tafel ingevoerd op 31 december De resultatenanalyse 2014 is gebaseerd op de AG prognosetafel waarbij de sterftekansen zijn aangepast door toepassing van ervaringssterfte door Mercer. De correctiefactoren zijn gebaseerd op inkomende klasse Midden/Hoog Het effect op de dekkingsgraad was -0,2%. Effect overige oorzaken Het effect op overige oorzaken is -9,9% en wordt als volgt verklaard: Samenhangend met het liquidatiebesluit is het volledig vermogen ten gunste gekomen aan SPF. Hierdoor is een additionele last opgenomen van 62,6 miljoen met een effect van -7,2% op de dekkingsgraad. Daarnaast is het effect van kosten -0,2%, het effect van uitkeringen 0,5%, kanssystemen -0,1%, waardeoverdrachten -0,3% en mutaties overige technische voorziening 1,1%. Tenslotte is er sprake van kruiseffecten die een impact van - 3,7% op de dekkingsgraad hebben. In maart 2015 heeft het bestuur het besluit tot liquidatie van het fonds genomen. Hierdoor is een kostenvoorziening van 2,0 miljoen getroffen wegens de verwachte nog te maken kosten die samenhangen met de liquidatie van het fonds. 19

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 22 mei 2014 Nummer/versie Definitief Auteur TKP Pensioen B.V. Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 31 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur TKP Pensioen B.V. Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Datum rapport 10-05-2012 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Datum rapport 10-05-2012 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 10-05-2012 Nummer/versie Definitief Inhoudsopgave 1. Woord van de voorzitter 6 2. Algemene informatie 8 2.1 Juridische structuur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN BERGEN OP ZOOM, 29 NOVEMBER 2013

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN BERGEN OP ZOOM, 29 NOVEMBER 2013 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN BERGEN OP ZOOM, 29 NOVEMBER 2013 INHOUD 1. Bestuur en directie 2. Ontwikkelingen 2013 Ontwikkelingen dekkingsgraad Ontwikkelingen beleggingsresultaat Ontwikkelingen deelnemersbestand

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015 Stichting Pensioenfonds SPF Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015 Programma 1. Pensioenbewustzijn 2. SPF 2014 3. SPF 2015 4. Rondvraag 2 Pensioenbewustzijn via collectieve communicatie Website:

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 april 2011 Nummer/versie Definitief Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Bestuursverslag 5 1. Woord van de voorzitter 6 2. Algemene

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2015

Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 Wat waren in 2015 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2015. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2016

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2016 Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2016 1 Programma Agenda 1. Pensioenbewustzijn 2. Governance SPF 3. SPF 2015 4. SPF 2016 Q1 (recente ontwikkelingen) 5. Slotopmerkingen en rondvraag 2 1. Pensioenbewustzijn:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT. November 2014

COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT. November 2014 COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT November 2014 PROGRAMMA VANDAAG Inleiding SABIC Presentatie Collectieve Waarde Overdracht PF SIP Samenvatting en afronding SABIC No. 1 INLEIDING SABIC WELKOM De bedoeling

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 GE Pension NL 2007

Jaarverslag 2008 GE Pension NL 2007 Jaarverslag 2008 GE Pension NL 2007 Datum rapport 15 juni 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 19 90 Profielschets Stichting GE Pension NL 2007 is een ondernemingspensioenfonds.

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 27 mei 2010 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting GE Pension NL 2007

Jaarverslag 2009 Stichting GE Pension NL 2007 Jaarverslag 2009 Stichting GE Pension NL 2007 Datum rapport 11 juni 2010 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 19 90 Profielschets Stichting GE Pension NL 2007 (GE Pension NL 2007)

Nadere informatie

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota Versie 19 april 2012 Inleiding Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl.

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl. Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds PostNL 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel Pensioenfondsen en pensioenen stonden ook in 2012 weer in het middelpunt van de belangstelling.

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Datum rapport 29 april 2011 Nummer/versie concept Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 19 90 Profielschets Stichting Pensioenfonds General

Nadere informatie

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF Q&A PENSIOEN Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF November 2014 Op basis van de voorlichtingsbijeenkomsten van SABIC, SPF en Pensioenfonds SABIC IP eind november 2014

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie Financieel crisisplan November 2016 Voorwoord Voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 zijn met de werkgever afspraken gemaakt over een bijstortingsgarantie (en een terugstortingsverplichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte premie Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017 H E A L T H W E A L T H C A R E E R J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R 16 juni 2017 Bestuur Stichting Pensioenfonds Mercer F I N

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

DNB-intern. 27 januari Gedeeltelijk herverzekerde fondsen 2011/ Vinken, W.C.M. Geacht bestuur,

DNB-intern. 27 januari Gedeeltelijk herverzekerde fondsen 2011/ Vinken, W.C.M. Geacht bestuur, Toezicht Pensioenfondsen en beleggingsondernemningen Postbus 98 1000 AB Amsterdam DNB-intern Gedeeltelijk herverzekerde fondsen 27 januari 2011 Uw kenmerk Behandeld door Vinken, W.C.M. Doorkiesnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Bergen op Zoom Raamsdonksveer Eric Dorn, voorzitter SPF Guido Croonen, plv. voorzitter SPF 0 Agenda Inhoud Pensioenregeling SPF Structuur SPF Pensioenuitvoerder DPS Communicatiemiddelen

Nadere informatie

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds Onderwerpen Informatie Deelnemersraad Compliance Officer Pensioenfonds Uitslag verkiezingen Deelnemersraad Meest gestelde vragen Informatie Verantwoordingsorgaan Website Pensioenfonds Jaarverslag Pensioenfonds

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Voor mensen die het naadje van de kous willen weten.

Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. Voor iedereen interessant. Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. 26 september 2011 Voor iedereen interessant. Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. In het jaarverslag legt

Nadere informatie

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2015 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

1.1 Naam: T.W.F. Hillen 1.2 Telefoonnummer: 1.3 E-mailadres: F.C.L. Terpstra

1.1 Naam: T.W.F. Hillen 1.2 Telefoonnummer: 1.3 E-mailadres: F.C.L. Terpstra Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: TWF Hillen 2 Telefoonnummer: E-mailadres: Gegevens bestuurslid verantwoordelijk voor / betrokken bij invulling rapportage

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal Stichting Pensioenfonds TNO

Dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal Stichting Pensioenfonds TNO Dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal Stichting Pensioenfonds TNO Dit document bevat het dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal voor Stichting Pensioenfonds TNO. De uitgangspunten die ten grondslag

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Pensioenen... Herstelplan 2016

Pensioenen... Herstelplan 2016 Pensioenen.............................................. Herstelplan 2016 23 maart 2016 HERSTELPLAN Stichting Pensioenfonds Vopak (hierna: het pensioenfonds) verkeert op 1 januari 2016 in een situatie

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN 1. Inleiding Dit document ( de Verklaring ) heeft tot doel de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf (hierna BFM )

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2017

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2017 Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2017 1 Programma Agenda 1. Organisatie SPF 2. Pensioenregeling SPF (animatie) 3. SPF 2016 4. SPF 2017 Q1 (recente ontwikkelingen) 5. Slotopmerkingen en rondvraag 2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Profielschets Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland is een ondernemingspensioenfonds. Het pensioenfonds voert de pensioenregelingen

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 30 september 2010

Deelnemersvergadering 30 september 2010 Deelnemersvergadering 30 september 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 17 september 2009 3. Jaarverslag 2009 goedkeuring en decharge 4. Stijgende

Nadere informatie