Jaarverslag Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Datum rapport Nummer/versie Definitief Auteur TKP Pensioen B.V. Telefoon

2 1

3 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 Verslag van de vereffenaars 6 1 Woord van de voorzitter 7 2 Financiële afwikkeling van de CWO in relatie met de jaarrekening CWO contract Toets op ontbindende voorwaarden Bezwaarmakers DC kapitalen Omrekening naar SPF grondslagen Pensioenverplichting per 31 december Besluit tot liquidatie 12 3 Algemene informatie Juridische structuur Doelstelling Personalia per 31 december Financiële positie en beleid in Financiële opzet en positie Dekkingsgraad Vermogenspositie Beleid en beleidskeuzes Toeslagbeleid Financieringsbeleid Beleggingsbeleid Risicobeheer Solvabiliteitsrisico Beleggingsrisico s Concentratierisico Liquiditeitsrisico Verzekeringstechnische risico s Toeslagrisico Niet-financiële risico s 25 5 Beleggingen Marktontwikkelingen Beleggingsportefeuille Belegd vermogen voor risico deelnemers 29 6 Pensioenen Inleiding Pensioencommunicatie Uitvoeringskosten Pensioenregeling Pensioenregeling 65 jaar Pensioenregeling 62 jaar Overgangsregeling 36 2

4 6.4.4 Beschikbare-premieregeling (vrijwillige spaarregeling Gesave) 37 7 Actuariële analyse Analyse van het resultaat 38 8 Besturing en naleving wet- en regelgeving Algemeen Bestuursaangelegenheden Geschikt Pensioenfondsbestuur Verslag verantwoordingsorgaan Informatie vanuit toezicht van DNB en AFM Deskundigheids- en integriteitstoets en opleiding Gedragscodes Geschillencommissie Organisatie en uitvoering Statutenwijziging 47 9 Verwachte gang van zaken 48 Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening Algemeen Grondslagen Toelichting op de balans per 31 december Niet in de balans opgenomen verplichtingen Verbonden partijen Toelichting op de staat van baten en lasten over Overige gegevens Overige gegevens Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten Gebeurtenissen na balansdatum Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten Actuariële verklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 88 Bijlagen 90 Bijlage 1 Deelnemersbestand 91 Bijlage 2 Begrippenlijst 92 3

5 Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen (Bedragen in 1.000) Aantal verzekerden (per eind van het jaar) Deelnemers, actief en voortgezet Gewezen deelnemers Ingegane pensioenen Totaal aantal verzekerden Pensioenen Kostendekkende premie Gedempte premie Feitelijke premie - Jaarpremie - bijstortingsverplichting Uitvoeringskosten Uitkeringen Toeslagverlening Reguliere toeslagverlening (per 1 januari) Actieve deelnemers 0% 0,84% 1,88% 1,35% 0,80% Gewezen deelnemers en ingegane pensioenen 0% 2,45% 0,00% 0,00% 1,58% *inclusief inhaaltoeslagen Verleende inhaaltoeslagen (per 1 januari) Actieve deelnemers 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Gewezen deelnemers en ingegane pensioenen 2,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Vermogen en solvabiliteit Aanwezig eigen vermogen Minimaal vereist eigen vermogen (PW art. 131) n.v.t Vereist eigen vermogen (PW art. 132) n.v.t Technische voorzieningen * Dekkingsgraad in %* n.v.t. 113,9% 101,8% 95,4% 107,8% Gemiddelde duration n.v.t. 17,0 17,7 18,2 17,6 Rekenrente 1,9% 2,8% 2,5% 2,9% 3,8% 4

6 (Bedragen in 1.000) Beleggingen Balanswaarde * Beleggingsopbrengsten Beleggingsrendement (exclusief deelvermogens) Jaarrendement portefeuille 21,4% 7,5% 13,6% -4,1% 7,7% Kernratio s kostentransparantie Pensioenuitvoeringskosten in euro per deelnemer (actieven en uitkeringsgerechtigden)** Pensioenuitvoeringskosten in euro per deelnemer (actieven, uitkeringsgerechtigden en slapers) Kosten vermogensbeheer als percentage van het gemiddeld belegd vermogen 0,31% 0,43% 0,41% 0,38% 0,27% Standen zijn per het einde van het genoemde jaar; stromen betreffen de gehele verslagperiode. * De balanswaarde van de beleggingen bestaat uit de beleggingen voor risico pensioenfonds en de liquiditeiten. De schuldpositie inzake derivaten en schulden inzake beleggingen worden onder de passiva gepresenteerd. ** Inclusief eenmalige last in 2014 van 2 miljoen in verband met afwikkeling liquidatie in Er waren geen actieve deelnemers in

7 Verslag van de vereffenaars 1 1 Gedurende het jaar 2014 werd het pensioenfonds aangestuurd door het bestuur. Begin 2015 is het pensioenfonds in liquidatie gegaan en zijn de bestuursleden vereffenaars geworden. Voor het leesgemak worden deze termen in het jaarverslag door elkaar gebruikt. 6

8 1 Woord van de voorzitter Voor het SABIC-IP pensioenfonds is het een zeer bewogen jaar geweest. Als gevolg van het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst door de werkgever eind december 2012, heeft het pensioenfondsbestuur zich heel intensief bezig gehouden met de vraag waar de opgebouwde rechten het beste konden worden ondergebracht. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een collectieve waardeoverdracht (CWO) naar het zusterfonds SPF op basis van artikel 83 van de Pensioenwet (PW). Daarna volgde voor de elf bezwaarmakers een collectieve waardeoverdracht naar Aegon op basis van artikel 84 PW. In dit proces vond als eerste een discussie met de werkgever plaats over de beëindigingsvoorwaarden van de uitvoeringsovereenkomst. Het pensioenfonds vond onder andere dat de werkgever gehouden was aan de herstelbetalingen, zoals was voorzien in het herstelplan. De werkgever was een andere mening toegedaan. Drie arbiters hebben na onderzoek in mei 2014 geoordeeld dat de werkgever verplicht was tot het doen van herstelbetalingen aan het pensioenfonds tot het vereiste eigen vermogen is bereikt. Bij het bepalen van het vereiste eigen vermogen is echter verder door de arbiters gesteld dat een fonds een beleggingsbeleid moet kiezen die bij de status van een slapend pensioenfonds hoort. Het pensioenfonds had op dat moment een vermogen dat voldeed aan deze aanvullende eis, waardoor de werkgever geen additionele storting meer hoefde te verrichten. Toen duidelijk was dat er geen extra middelen meer naar het fonds zouden komen heeft het pensioenfonds de risico s in de beleggingsportefeuille sterk afgebouwd. Dit kwam neer op het wegnemen van het renterisico in de beleggingsportefeuille en het aanpassen van een actief beheerde aandelenportefeuille naar een passief mandaat. Naar het oordeel van het bestuur was het niet wenselijk om door te gaan als een slapend pensioenfonds. De reden hiervoor was tweeledig. Allereerst schrijft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) voor dat een slapend fonds een zeer conservatief beleggingsbeleid dient te voeren. Hierdoor zijn de verwachte toekomstige rendementen op de beleggingen voor een slapend fonds lager, waarmee de kans op toeslagen (indexatie) afneemt. Ten tweede is het risico van een financiële crisis altijd aanwezig, waardoor de dekkingsgraad van het fonds sterk kan afnemen. Dit is voor het fonds bijna niet meer te herstellen omdat zij geen premie meer ontvangt van de werkgever en verplicht is tot het al genoemde conservatieve beleggingsbeleid. Het bestuur vond dat een collectieve waardeoverdracht naar SPF een beter alternatief is omdat: het nieuwe gezamenlijke fonds er na de dotatie van de werkgever van 80 miljoen sterker voorstaat; de kans op indexatie in een nieuw gezamenlijke fonds aanzienlijk groter is dan in een slapend fonds of bij een verzekeraar; Na het nemen van dit besluit zijn de onderhandelingen gestart met ons zuster pensioenfonds SPF en de werkgever. De belangrijkste speerpunten voor het bestuur van het SABIC-IP pensioenfonds waren: 1. Inspraak krijgen in het bestuur van het nieuwe pensioenfonds. In de praktijk ziet men vaak dat er verschillen in stijl van besturen zijn. Daarnaast was het belangrijk om een goede vertegenwoordiging te krijgen voor alle SABIC-IP deelnemers. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de helft van de paritaire bestuursleden van SPF na de CWO afkomstig zijn van SABIC-IP. 2. GESAVE en GEFLEX. De gelden die bij Robeco waren belegd dienden een bepaald doel, namelijk voor het flexibiliseren van de pensioenregeling. Het bestuur vond het belangrijk om vast te stellen dat dit doel, dat gesteld was bij het invoeren van deze spaarregelingen, in de nieuwe pensioenregeling nog steeds kan worden uitgevoerd. In het pensioenreglement van SPF wordt deze flexibiliseringsmogelijkheden expliciet geboden. Uiteindelijk heeft het bestuur besloten dat een collectieve waardeoverdracht naar SPF de beste optie in vergelijking met een slapend fonds of een verzekeraar. Dit was ook de door de sociale partners geprefereerde 7

9 oplossing. Het bestuur heeft dan ook in de vergadering van 9 oktober 2014 unaniem besloten om over te gaan tot de collectieve waardeoverdracht naar SPF. Tevens heeft het bestuur in diezelfde vergadering besloten om na de collectieve waardeoverdracht over te gaan tot liquidatie van het PF SABIC-IP. Het Verantwoordingsorgaan heeft over beide besluiten positief geadviseerd. De CWO kende drie ontbindende voorwaarden: geen verbod door DNB en het Pensioenvermogen per 31 december 2014 mag niet hoger of lager zijn dan 80 miljoen ten opzichte van de overdrachtswaarde. DNB heeft de CWO niet verboden. Aan geen van de ontbindende voorwaarden werd voldaan op 31 december 2014 en daarom is de CWO geeffectueerd. Inmiddels heeft de CWO plaatsgevonden. Het vermogen en de rechten en aanspraken van de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden zijn overgedragen aan SPF. Daarnaast zijn we bijzonder verheugd dat door de duidelijke voorlichting de overgrote meerderheid heeft gekozen voor de CWO naar SPF. Slechts elf deelnemers hebben gekozen om over te gaan naar een verzekeraar. Zij zijn ondergebracht bij de verzekeraar Aegon. Pensioenfonds SABIC-IP houdt zich nu, na de CWO, bezig met de laatste werkzaamheden waaronder het opstellen van de jaarrekening over Het fonds is formeel in liquidatie. Hierdoor is de formele status van het bestuur veranderd in vereffenaars. De verwachting is dat de liquidatiebalans van het fonds per 30 juni 2015 zal worden opgemaakt. Daarvoor moet nog een verslag worden opgemaakt over het laatste halfjaar en er mogen geen middelen meer achterblijven in het fonds. Voor het eind van het kalenderjaar 2015 zal het fonds geliquideerd zijn. Het bestuur heeft besloten om een inhaalindexatie over 2011 van 2,71% toe te kennen gezien de financiële situatie van het fonds. Bij dit besluit tot inhaalindexatie speelde mede het feit dat door gewijzigde wetgeving per 1 januari 2015 (Wet Financieel Toetsingskader) de kans op inhaalindexatie in de toekomst verkleind is. Hierdoor zijn alleen de pensioenaanspraken en pensioenrechten voor de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden in 2012 niet geïndexeerd. Alle overige indexaties zijn altijd gegeven mede dankzij de premie die de werkgever hiervoor heeft betaald. Al met al kan het bestuur van het SABIC-IP pensioenfonds terug kijken op een mooie periode. Als voorzitter wil ik graag alle bestuursleden (nu vereffenaars) en bestuursbureau bedanken voor de bijzondere inzet van de afgelopen tijd. Het is een enorm hectische tijd geweest met uiteindelijk een uitkomst waar iedereen achter kan staan. Tevens wil ik alle adviseurs bedanken die ons in de afgelopen jaren hebben bijgestaan en dan in het bijzonder in de laatste periode van het fonds. Frank Mortier, voorzitter 8

10 2 Financiële afwikkeling van de CWO in relatie met de jaarrekening In deze paragraaf staat beschreven hoe de ontwikkeling van de verplichtingen en de overdracht heeft plaatsgevonden. Omdat de hele CWO naar SPF en naar Aegon vrij complex is en in de jaarrekening op verschillende plekken staat vermeld is hieronder een tabel opgenomen waarin de belangrijkste ontwikkelingen staan beschreven. De toelichting op de tabel staat eronder opgenomen. De referentie in de eerste kolom geeft aan in welke paragraaf het staat beschreven. Tevens is in de laatste kolom aangegeven waar de corresponderende cijfers in de jaarrekening zijn te vinden. Als gesproken wordt over de CWO dan wordt de CWO naar SPF bedoeld tenzij specifiek is aangegeven dat het om de CWO naar Aegon gaat. Ref. Totaal rechten SPF Aegon 2.3 Totaal JR toelichting nr. blz. Nr. 2.4 DC-kapitaal eindsaldo (*) /81 DB rechten grondslagen SABIC-IP Inhaalindexatie /81 DB rechten grondslagen SABIC-IP DC-kapitaal omgerekend /81 Totaal voor omrekening naar SPF grondslagen Omrekening naar SPF grondslagen (**) Totaal DB rechten Opslag dekkingsgraad 5,6% SPF Omrekening Aegon grondslagen Overdrachtswaarde (a) / Overdracht eigen vermogen 31 december 2014 (batig saldo)(b) /82 Overdracht beleggingen /58 Overdracht DC-kapitaal /81(*) Totaal vermogen (c) Schuld aan SPF en Aegon (a+ b + c) /67 Afwikkeling schuld: Af: verrekening uitkeringen januari Af: verrekening uitkeringen februari Af: storting 13 februari 2015, 6 maart 2015 en 20 maart Bij: overige inkomsten uit beleggingen Af: betaling DC kapitaal aan AEGON maart 2015 Af: betaling DC kapitaal aan AEGON 6 mei Saldo per 18 juni

11 (*) Het DC kapitaal bedroeg per 31 december In 2015 is nog 557 rendement toegevoegd waardoor de waarde uiteindelijk bedroeg. (**) In dit bedrag zit ook de waarde van de technische voorziening die bestemd is voor ingegane ziektegevallen en overlijdensrisico. De schuld die het pensioenfonds heeft aan SPF per 31 december 2014 is door beide voorzitters schriftelijk bevestigd. De regel DB rechten grondslagen SABIC-IP t.b.v is als volgt samengesteld: Inhaalindexatie (Staat van baten en lasten toelichting 16) DC Kapitaal eindsaldo (Staat van baten en lasten toelichting 16) Overdracht naar SPF en Aegon: (Staat van baten en lasten 16) Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de dekkingsgraad als gevolg van de collectieve waardeoverdracht naar SPF en AEGON. SPF Aegon Totaal DB grondslagen IP (A) Inhaalindexatie Totaal (B) DC (C) SPF grondslagen Totaal D DG SPF Totaal (E) Overdracht eigen vermogen per 31 december 2014 (F) Totaal G (E+F) Overdrachtswaarde beleggingen (H) Overdracht DC kapitaal Totaal (I) Totaal J (E + F + I) Dekkingsgraad voor inhaalindexatie -(H-J)/A 114,5% 127,5% 114,5% Dekkingsgraad na inhaalindexatie -(H-J)/B 112,7% 124,0% 112,8% Dekkingsgraad met DC-kapitaal -(I-J)/(B+C) 112,3% 124,0% 112,3% Dekkingsgraad volgens SPF -(I-J)/D 111,5% 100,0% 111,5% 10

12 2.1 CWO contract Vanaf het moment dat de uitslag van de arbitragezaak duidelijk was zijn de twee pensioenfondsen en de werkgever gaan onderhandelen over de collectieve waardeoverdracht. Vanuit het pensioenfonds SABIC-IP bestond het onderhandelingsteam uit Frank Mortier, Willem Grin, Clemens Heijne en Mike van Engelen, bij SPF bestond het team uit Eric Dorn, Guido Croonen, Maarten Minnaard en Stijn Spauwen, bij de werkgever bestond het team uit Jeroen Castelijn, Deborah Hameetman, Monica Swalef en Ruud Sprenkels. Tijdens deze onderhandelingen zijn alle aspecten van de CWO behandeld, zoals het tijdstip van overdracht, het overdragen van de beleggingen en op welke wijze dit tot stand zou komen, het waarderen van de beleggingen, het afstemmen van het (inhaal)indexatiebeleid, het afstemmen van de waarderingsgrondslagen van de pensioenverplichtingen, het maandelijks monitoren van de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Op 17 november 2014 is de overeenkomst tot collectieve waardeoverdracht (CWO) getekend door de twee pensioenfondsen, Stichting Pensioenfonds SABIC-IP (PF SABIC-IP) en Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF), en bijbehorende werkgevers, SABIC Innovative Plastics B.V., SABIC Global Technologies B.V., SABIC Europe B.V., SABIC Capital B.V. en SABIC Limburg B.V. Feitelijk was de CWO besloten op 17 november Omdat er gekozen was voor een CWO via artikel 83 PW, waarbij deelnemers bezwaar kunnen maken, is tevens besloten een toets-moment in te stellen nadat bekend zou zijn welke deelnemers van de CWO af wensten te zien en van het geboden alternatief, hun rechten en aanspraken onder brengen bij verzekeraar Aegon, gebruik wilden maken. Vanwege de snelle ontwikkelingen op de financiële markten zijn daarom naast de ontbindende voorwaarde voor een verbod op CWO door DNB twee extra ontbindende voorwaarden opgenomen. Van deze ontbindende voorwaarden zou sprake zijn als het Pensioenvermogen van het PF SABIC-IP 80 miljoen hoger of 80 miljoen lager is dan de te betalen overdrachtswaarde per 31 december Deze voorwaarden zijn aanvullend gesteld omdat die zich zouden kunnen voordoen in de tijd die nodig was voor de consultatie van de deelnemers. Het pensioenvermogen is het totale vermogen van PF SABIC-IP minus de gelden die benodigd zijn om het fonds af te wikkelen en minus de gelden voor de waardeoverdracht van de bezwaarmakers naar een verzekeraar. Dit bedrag wordt afgezet tegen de prijs die SPF het PF SABIC-IP in rekening brengt, de overdrachtswaarde, daarbij rekening houdend met de dekkingsgraad van SPF en waarderingsgrondslagen van SPF. 2.2 Toets op ontbindende voorwaarden De drie ontbindende voorwaarden waren: 1. een verbod door DNB op de CWO 2. Pensioenvermogen van het PF SABIC-IP 80 miljoen lager is dan de te betalen overdrachtswaarde per 31 december Pensioenvermogen van het PF SABIC-IP 80 miljoen hoger is dan de te betalen overdrachtswaarde per 31 december DNB heeft in een brief gedateerd 20 november 2014 aangegeven dat zij geen gebruik maakt van haar bevoegdheid om een verbod tot waardeoverdracht op te leggen. Vrij vertaald betekent dit dat DNB akkoord gaat met de collectieve waardeoverdracht. Op 22 januari 2015 heeft SPF een toets uitgevoerd om vast te stellen of op 31 december 2014 aan de twee andere ontbindende voorwaarden werd voldaan. SPF kwam tot de conclusie dat niet aan de ontbindende voorwaarden voor de CWO werd voldaan, dus dat de CWO kon doorgaan. Dit is daarna bekrachtigd door zowel PF SABIC-IP als door de werkgever. 11

13 Dit heeft er toe geleid dat beide pensioenfonds besturen op 2 februari 2015 een brief hebben geschreven naar DNB om aan te geven dat de CWO doorgaat zoals overeengekomen in november In de CWO overeenkomst had de werkgever zich verplicht tot het betalen van een eenmalige dotatie ter grootte van 80 miljoen aan SPF mocht de CWO doorgang vinden. De werkgever heeft dit bedrag op 7 februari 2015 over geboekt aan het ontvangende fonds, SPF. 2.3 Bezwaarmakers In totaal hebben er 11 personen bezwaar gemaakt tegen de collectieve waardeoverdracht. De totale overdrachtswaarde is 3,5 miljoen en is bij Aegon ondergebracht. Het contract voor de collectieve waardeoverdracht naar Aegon is op 13 maart 2015 getekend. 2.4 DC kapitalen De DC kapitalen, ook wel de GESAVE en GEFLEX kapitalen genoemd zijn per 31 december 2014 overgedragen naar SPF en voor een klein gedeelte naar Aegon. Omdat pas eind januari 2015 bekend werd dat de CWO zou doorgaan zijn daarna de DC kapitalen te gelde gemaakt. Uiteindelijk heeft Robeco in de tweede helft van februari alle beleggingen verkocht en overgemaakt naar het fonds. In totaal bedroeg het kapitaal 12,9 miljoen. Vervolgens is dit kapitaal voor zover het werd overgedragen aan SPF omgezet in Defined Benefit (DB) aanspraken. Dit heeft geleid tot een pensioenaanspraak voor de deelnemers van 14,8 miljoen. 2.5 Omrekening naar SPF grondslagen Er zijn drie elementen die een rol spelen bij de overdracht naar SPF: 1. Alle pensioenverplichtingen zijn door SPF omgerekend naar hun grondslagen. Door het gebruiken van iets andere grondslagen heeft dit geleid tot een verhoging van de pensioenverplichting groot 7,2 miljoen. 2. Tevens had SPF een dekkingsgraad van 105,6%. Omdat DNB stelt dat de inkoop van rechten niet tot een nadelig gevolg mag leiden bij de partij waartoe naar wordt overgedragen diende PF SABIC-IP dit te compenseren. De waarde hiervan bedroeg 59,0 miljoen. 3. Tot slot bleef er bij PF SABIC-IP nog een eigen vermogen over van 62,6 miljoen dat ook, conform het CWO contract, naar SPF is overgedragen. 2.6 Pensioenverplichting per 31 december 2014 Door de CWO naar SPF en daarna de CWO naar Aegon voor de elf bezwaarmakers is er per jaareinde geen pensioenverplichting meer die voor rekening en risico is van het pensioenfonds. 2.7 Besluit tot liquidatie Op 16 maart 2015 heeft het bestuur het besluit genomen tot liquidatie van het pensioenfonds en zijn alle bestuursleden aangesteld als vereffenaars. 12

14 3 Algemene informatie 3.1 Juridische structuur Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie, statutair gevestigd te Bergen op Zoom, is opgericht op 14 december Het pensioenfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie is een ondernemingspensioenfonds. Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit voor de medewerkers van SABIC Innovative Plastics BV en SABIC Global Technologies BV. De basispensioenregeling is een (voorwaardelijk) geïndexeerde opbouwregeling, ook wel middelloonregeling genoemd. De regeling op basis van het middelloonsysteem wordt in de Pensioenwet gekarakteriseerd als een uitkeringsovereenkomst. De premies voor de basispensioenregeling worden ingebracht door de werkgever en de werknemers. De vrijwillige bijspaarregeling GESAVE en GEFLEX worden gekarakteriseerd als een premieovereenkomst, ook wel beschikbare premieregeling genoemd. De premies hiervoor worden ingebracht door de deelnemers aan de regeling. De uitvoering van de pensioenadministratie hebben de vereffenaars uitbesteed aan TKP Pensioen BV (TKP). De custodian is de Nederlandse vestiging van State Street Corporation. De individuele pensioenspaarregelingen (GESAVE en GEFLEX) worden uitgevoerd door Robeco. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan: State Street Global Advisors en Vanguard voor aandelen BlackRock en Russell voor de vastrentende portefeuille GEAM voor het private equity TKP Investments BV voor het beheer van indirect vastgoed en aan BNP Paribas voor het beheer van beursgenoteerde vastgoedfondsen De controle van de jaarrekening vindt plaats door Mercer als waarmerkend actuaris en KPMG als accountant. De vereffenaars zijn conform de eisen van de Pensioenwet verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. De vereffenaars laten zich terzijde staan door de volgende externe adviseurs, te weten: Towers Watson B.V. als adviserend actuaris, Montae, Towers Watson B.V. en Onno Blom advocaten als juridische adviseurs, Russell Investments als beleggingsadviseur, First Pensions voor het opstellen van de risicorapportage. 3.2 Doelstelling Het pensioenfonds draagt de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de in de pensioenovereenkomst gedefinieerde pensioenregelingen voor deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, in overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving. Met ingang van 1 januari 2014 kent het fonds alleen gewezen deelnemers en gepensioneerden. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie heeft ten doel om binnen de grenzen van zijn middelen de deelnemers, gewezen deelnemers en hun nabestaanden te beschermen tegen geldelijke gevolgen van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het fonds voorziet hiertoe in het op lange termijn verstrekken van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten en streeft hierbij naar het waardevast houden van de opgebouwde pensioenen, de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken. De toeslagverlening op de opgebouwde aanspraken van actieve deelnemers was onvoorwaardelijk tot 31 13

15 december Op de opgebouwde aanspraken van gewezen deelnemers en de ingegane pensioenen wordt voorwaardelijk toeslag verleend. Dit wil zeggen dat er geen recht op toeslagverlening is en dat het niet zeker is of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het fonds heeft beleid ontwikkeld op het gebied van financiering, toeslagverlening, beleggingen en communicatie om de genoemde doelstellingen te bereiken. Het fonds draagt zorg voor duidelijke en klantgerichte communicatie met alle belanghebbenden. Het beleid is vastgelegd in diverse documenten, waarvan de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) het belangrijkste is. Op 4 december 2014 is de ABTN opnieuw geactualiseerd en vastgesteld. 3.3 Personalia per 31 december 2014 Het bestuur van het Pensioenfonds SABIC-IP in liquidatie bestaat uit zes personen. Drie leden (werkgeversleden) zijn benoemd door de directie van SABIC Innovative Plastics BV. Zij hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn terstond herbenoembaar. Zij kunnen te allen tijde door de werkgever worden ontslagen. De drie werknemersleden worden gekozen uit de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Zij hebben zitting voor een periode van vier jaar. Het bestuur heeft een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. De voorzitter wordt benoemd door de werkgeversvertegenwoordigers, de secretaris door de werknemersvertegenwoordigers. In beginsel wordt de plaatsvervangend voorzitter benoemd door de werknemersvertegenwoordigers. In dat geval wordt de plaatsvervangend secretaris benoemd door de werkgeversvertegenwoordigers. Benoemd namens de werkgever (SABIC Innovative Plastics BV) Naam Functie Lid vanaf Lid Functie/in dienst van tot dr.ir. J.G.M. van Gisbergen plaatsvervangend secretaris SABIC Global Technologies BV mr. F.R.E. Mortier voorzitter per SABIC Capital BV mw. mr. H.G.I.M. Peters RBA lid Hedwig Peters Consulting Benoemd namens de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden Naam Functie Lid vanaf Lid Functie/in dienst van tot ing. J.L. Boot lid SABIC Innovative Plastics BV ir. W. Grin plaatsvervangend voorzitter ing. L.J.M. de Smet secretaris Per 16 maart 2015 zijn de bestuurders als zodanig afgetreden en benoemd tot vereffenaars en zullen tot aan de formele opheffing van de stichting in functie blijven. De indeling zoals hieronder weergegeven is naar de situatie van 31 december Bestuursbureau Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie drs. C.A. Heijne RA CPC (pensioendirecteur) mw. V.E.M.R. van den Eeden LLM (stafmedewerker) 14

16 Dagelijks Bestuur mr. F.R.E. Mortier (voorzitter) ir. W. Grin toehoorder drs. C.A. Heijne RA CPC Beleggingscommissie ir. W. Grin (voorzitter) mr. F.R.E. Mortier mw. mr. H.G.I.M. Peters drs. C.A. Heijne RA CPC Adviseur F. Kabbaj (namens Russell Investments) Commissie Deskundigheid en Functioneren dr.ir. J.G.M. van Gisbergen (voorzitter) drs. C.A. Heijne RA CPC Commissie Fondsdocumenten mr. F.R.E. Mortier (voorzitter) dr.ir. J. van Gisbergen mw. mr. H.G.I.M. Peters drs. C.A. Heijne RA CPC Communicatie Commissie J.L. Boot drs. F. de Olde (TKP) ing. L.J.M. de Smet (voorzitter) drs. C.A. Heijne RA CPC Redactie PensioenPraat J.L. Boot mw. C. Ligtenberg F. de Olde (TKP) ing. L.J.M. de Smet (voorzitter) drs. C.A. Heijne RA CPC P. van Tilburg (deelnemersraad) mw. V.E.M.R. van den Eeden LLM Risicocommissie J.L. Boot ir. W. Grin (voorzitter) ing. L.J.M. de Smet drs. C.A. Heijne RA CPC Verantwoordingsorgaan Namens de werkgever: H. van den Durpel (plv. voorzitter) M. de Groot C. Govers Th. van den Elshout 15

17 Namens de werknemers: P. Eijsbouts (voorzitter) P. van Tilburg B. Jonker A. van Valen Namens de pensioengerechtigden: O. Tant (secretaris) B.A. Klazema J. Tillema J. van Es Compliance officer mr. M. Mandemaker Pensioenadministratie TKP Pensioen BV Certificeerders KPMG Accountants NV, externe accountant Mercer Certificering BV, certificerend actuaris Adviseurs Towers Watson BV, adviserend actuaris Russell Investments, beleggingsadviseur Onno Blom Advocaten, juridisch adviseur Vermogensbeheerders BNP Paribas Investments Partners Netherlands NV, Amsterdam BlackRock (Netherlands) BV, Amsterdam GE Asset Management Limited, London/Stamford (V.S.) (GEAM) Russell Investments, Amsterdam Robeco Investment Solutions, Rotterdam (GEFLEX, GESAVE) State Street Global Advisors (SSgA) TKP Investments BV (TKP Pensioen Real Estate Fonds), Groningen Visitatiecommissie mr. G.J. Heeres (voorzitter) prof. dr. D.M. Swagerman L.J.M. Roodbol AAG 16

18 4 Financiële positie en beleid in Financiële opzet en positie Collectieve waardeoverdracht Op 17 november 2014 hebben SPF, Pensioenfonds SABIC-IP in liquidatie en de werkgever SABIC-IP een contract afgesloten om de collectieve waardeoverdracht van de deelnemers van Pensioenfonds SABIC-IP naar SPF vast te leggen. In het contract is bepaald dat de overdrachtsdatum van de deelnemers op 31 december 2014 is. In de CWO waren een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen. Er waren twee mogelijke scenario s: 1. Als één van de ontbindende voorwaarden zich zou voordoen zal Pensioenfonds SABIC-IP voorlopig doorgaan als slapend pensioenfonds en nieuwe mogelijkheden gaan onderzoeken om de rechten van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden en bijbehorend vermogen onder te brengen. Het fonds beschikt zowel over een vermogen om inkomsten te genereren als de verplichting ten opzichte van alle (gewezen) deelnemers en gepensioneerden tot het uitbetalen van de pensioenen. 2. Als de ontbindende voorwaarden van het contract zich niet zouden voortdoen dan leidt het ertoe dat: a. de pensioenverplichting van de deelnemers die geen bezwaar maken per 31 december 2014 overgaan naar SPF; b. de bezwaarmakers worden per 31 december 2014 of 1 januari 2015 ondergebracht bij een verzekeraar; c. het pensioenfonds in 2015 geliquideerd zal worden waarvoor nog een bedrag benodigd is. De verwachte kosten van de liquidatie bedragen 2 miljoen. SPF heeft op 22 januari 2015 vastgesteld dat er geen sprake was dat één van de ontbindende voorwaarden zich had voorgedaan. Dit heeft geleid tot de effectuering van de overeengekomen CWO van het pensioenfonds SABIC-IP naar SPF. De overdracht is als volgt gegaan: 1. De deelnemers zijn formeel per 31 december 2014 overgegaan. Echter het pensioenfonds heeft nog een paar maanden de uitkeringen verzorgd voor diegene die naar SPF zouden overgaan. Deze pensioenuitkeringen werden verrekend met het over te dragen vermogen. 2. Het vermogen is economisch ook per 31 december 2014 overgegaan echter juridisch heeft dit op 27 februari 2015 plaatsgevonden. De consequentie hiervan is dat alle vermogenskosten, maar ook alle vermogensresultaten vanaf 31 december 2014 voor rekening en risico zijn van SPF. De kosten voor het jaar 2015 Door de CWO gaat vrijwel al het vermogen naar SPF respectievelijk Aegon (voor de 11 bezwaarmakers) met bijbehorende verplichtingen. Het fonds wordt vervolgens, zo snel als mogelijk geliquideerd. Dit betekent dat er voor het fonds vrijwel geen inkomsten meer zullen zijn, maar er wel de nodige kosten moeten worden gemaakt. Het liquidatiebesluit is maart 2015 genomen. Voor de nog te verwachten liquidatieskosten is voor 2 miljoen een reservering gevormd in de jaarrekening van Indien dit budget niet volledig zal worden gebruikt zal het restant te goede komen aan SPF. Pensioenverplichtingen naar SPF In het CWO contract is bepaald dat de deelnemers formeel per 31 december 2014 overgaan. Per jaareinde rusten de pensioenverplichtingen niet meer bij het Pensioenfonds SABIC-IP. Om de pensioenverplichtingen over te zetten naar SPF is een aantal stappen gezet. De achtereenvolgende stappen zijn: 1. Het DC-kapitaal is bij pensioenfonds SABIC-IP omgerekend naar DB-rechten conform het bijbehorende pensioenreglement van pensioenfonds SABIC-IP. 17

19 2. Alle pensioenverplichtingen zijn gewaardeerd conform de grondslagen van het pensioenfonds SABIC-IP per 31 december 2014, inclusief de toegekende inhaalindexatie voor de gewezen deelnemers en gepensioneerden. 3. de pensioenverplichtingen zijn gewaardeerd conform de grondslagen zoals afgesproken is in de CWO overeenkomst (zie bijlage 1 van het CWO contract). Dit is dus inclusief het DC-kapitaal. 4. de CWO heeft plaatsgevonden waardoor er per jaareinde 2014 geen pensioenverplichting meer is voor rekening en risico van het pensioenfonds SABIC-IP. Omdat de deelnemers juridisch per 31 december 2014 zijn overgegaan en omdat het vermogen economisch per 31 december 2014 is overgegaan zal de pensioenverplichting van de deelnemers die overgaan naar SPF worden opgenomen als schuld inzake waardeoverdracht aan SPF. GESAVE en GEFLEX Formeel zijn ook de GESAVE en GEFLEX aanspraken per 31 december 2014 overgegaan naar SPF. Bezwaarmakers Van de in totaal circa deelnemers (gewezen deelnemers en pensioengerechtigden) hebben elf deelnemers bezwaar gemaakt tegen de waardeoverdracht naar SPF. In de brief aan de deelnemers was bepaald dat degene die bezwaar maakt zal overgaan naar een verzekeraar. Voor hen is een contract afgesloten met Aegon. Het belangrijkste is dat het fonds in 2015 geen resultaat meer heeft omdat het besluit met ontbindende voorwaarden in 2014 is genomen. Daarbij heeft het fonds ook geen enkele bron van inkomsten meer, omdat alle risico s dienen te worden uitgesloten. De verplichting dient dan per 31 december 2014 ook te worden gewaardeerd tegen de offerte van de verzekeraar. Hierdoor is ook voor dit onderdeel per jaareinde 2014 geen pensioenverplichting meer aanwezig voor rekening en risico van het pensioenfonds SABIC-IP Dekkingsgraad De dekkingsgraad geeft het pensioenvermogen als percentage van de contante waarde van de pensioenverplichtingen weer en is een belangrijke maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad kan wijzigen door diverse factoren, zoals de ontwikkeling van het beleggingsresultaat, verzekeringstechnische ontwikkelingen en de ontwikkeling van de marktrente. De ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds gedurende het jaar wordt hieronder weergegeven: Dekkingsgraad 1 januari 113,9% 101,8% Effect premies 0,3% 0,9% Effect toeslagverlening -1,9% 0,1% Effect beleggingsresultaat 23,3% 7,4% Effect rentetermijnstructuur voorziening pensioenverplichtingen -19,1% 3,6% Effect aanpassing levensverwachting -0,2% -0,8% Effect toename excassovoorziening 0,0% 0,0% Effect overige oorzaken -9,9% -0,2% Voorlopige dekkingsgraad 31 december 106,4% 112,8% Effect aanvullende vermogensdotatie op basis van de dekkingsgraad per 31 december 0,0% 1,1% Dekkingsgraad 31 december voor overdracht 106,4% n.v.t. Mutatie als gevolg van waardeoverdracht -106,4% n.v.t. Dekkingsgraad 31 december 0,0% 113,9% 18

20 Effect premies / effect aanvullende vermogensdotaties Vanaf 1 januari 2014 is een nieuwe pensioenregeling van toepassing voor de deelnemers van het pensioenfonds. De medewerkers van SABIC IP en SABIC Global Technologies bouwen per 1 januari pensioen op bij SPF. Door de gewijzigde pensioenregeling hebben zij geen recht meer op onvoorwaardelijke looninflatie over hun opgebouwde pensioenaanspraken. Onderdeel van het akkoord over de nieuwe pensioenregeling tussen sociale partners is een pensioeninkoop ter waarde van in totaal 19,4 miljoen ten behoeve van een verhoging van de opgebouwde aanspraken van de SIP actieven als compensatie van de overgang naar een andere pensioenregeling. Vanwege opslagen op de kostendekkende premie heeft dit geleid tot een toename van de dekkingsgraad met 0,3%. Effect toeslagverlening De indexaties per 1 januari 2011 en 1 januari 2012 voor de niet actieve deelnemers zijn destijds niet toegekend. Besloten is om een bedrag van 16 miljoen beschikbaar te stellen voor inhaalindexatie. Het effect hiervan was een verlaging van de dekkingsgraad met 1,9%. Effect beleggingsresultaat Het rendement op de beleggingen was positief en droeg daarom positief bij aan de dekkingsgraad. In paragraaf 4.2 (beleggingsportefeuille) wordt dit nader toegelicht. Effect rentetermijnstructuur De mutatie in de marktrente (RTS) heeft invloed op de hoogte van de voorziening pensioenverplichtingen. De rente is in 2014 gedaald, waardoor de VPV is gestegen. Het rente-effect op de dekkingsgraad is -19,1%. Onderstaande tabel geeft het verloop van de dekkingsgraad over de laatste vijf jaar weer. Ter illustratie zijn daarbij ook het behaalde beleggingsrendement en de gemiddelde rente behorende bij de gemiddelde looptijd van de verplichtingen vermeld: Dekkingsgraad n.v.t. 113,9% 101,8% 95,4% 107,8% Beleggingsrendement 21,4% 7,5% 13,6% -4,1% 7,7% Gemiddelde rente 1,9% 2,8% 2,5% 2,9% 3,8% Effect aanpassing levensverwachting Voor mannen en vrouwen is gebruik gemaakt van AG Prognosetafel Het fonds heeft deze tafel ingevoerd op 31 december De resultatenanalyse 2014 is gebaseerd op de AG prognosetafel waarbij de sterftekansen zijn aangepast door toepassing van ervaringssterfte door Mercer. De correctiefactoren zijn gebaseerd op inkomende klasse Midden/Hoog Het effect op de dekkingsgraad was -0,2%. Effect overige oorzaken Het effect op overige oorzaken is -9,9% en wordt als volgt verklaard: Samenhangend met het liquidatiebesluit is het volledig vermogen ten gunste gekomen aan SPF. Hierdoor is een additionele last opgenomen van 62,6 miljoen met een effect van -7,2% op de dekkingsgraad. Daarnaast is het effect van kosten -0,2%, het effect van uitkeringen 0,5%, kanssystemen -0,1%, waardeoverdrachten -0,3% en mutaties overige technische voorziening 1,1%. Tenslotte is er sprake van kruiseffecten die een impact van - 3,7% op de dekkingsgraad hebben. In maart 2015 heeft het bestuur het besluit tot liquidatie van het fonds genomen. Hierdoor is een kostenvoorziening van 2,0 miljoen getroffen wegens de verwachte nog te maken kosten die samenhangen met de liquidatie van het fonds. 19

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TNO

Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-4138602 Telefax: 070-4138620 E-mail: info@sp.tno.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR JAARVERSLAG 2013 Contact Stichting Shell Pensioenfonds Postbus 65 2501 CB Den Haag Nederland E-mail: Internetsite: pensioenfonds@shell.com

Nadere informatie

- Doelstelling van PDN is te zorgen dat de door de werkgever met zijn medewerkers overeengekomen pensioenen betaald kunnen worden.

- Doelstelling van PDN is te zorgen dat de door de werkgever met zijn medewerkers overeengekomen pensioenen betaald kunnen worden. Inhoudsopgave 1 Profiel 3 2 Persoons- en adresgegevens ultimo 2007 4 3 Kerncijfers 5 4 Verslag van het Bestuur 6 4.1 Gang van zaken in 2007 6 4.2 Organisatie in 2007 8 4.3 Financiële positie 10 4.4 Pensioenen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V.

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. JAARVERSLAG 2005 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd Professor Leonard Fuchslaan

Nadere informatie

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8 Verslag van het bestuur 11 Strategie Operationalisering scheiding

Nadere informatie

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen Inleiding In deze RJ-Uiting zijn tekstvoorstellen opgenomen voor wijzigingen van hoofdstuk 271.3 Personeelsbeloningen - pensioenen.

Nadere informatie

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgbstichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven Samenvatting Jaarverslag 2008 ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020)

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie