Stichting BASF Pensioenfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting BASF Pensioenfonds"

Transcriptie

1 Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: Telefax: Internetsite: Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Verslag over het boekjaar t/m

2 2

3 Inhoud Pagina Meerjarenoverzicht 5 Organisatie van het Pensioenfonds Profiel 7 Bestuur 7 Directie 8 Dagelijks bestuur 8 Beleggingscommissie 8 Communicatieadviesgroep 8 Deelnemersraad 8 Verantwoordingsorgaan 9 Intern toezicht 9 Compliance officer 9 Externe dienstverleners 9 Bestuursverslag Algemeen 11 Goed pensioenfondsbestuur 11 Pensioenbeleid 13 Beleggingsbeleid 16 Financieel beleid 17 Risico s 21 Verwachte ontwikkelingen in het komende jaar 23 Verslag van het Verantwoordingsorgaan Verslag van het Verantwoordingsorgaan Reactie bestuur 25 Verklaring intern toezicht 27 Stichting BASF Pensioenfonds Jaarverslag

4 Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 30 Staat van baten en lasten 32 Kasstroomoverzicht 34 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 35 Beleggingen 36 Toelichting op de balans per 31 december 39 Toelichting op de staat van baten en lasten 45 Risicoparagraaf 50 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum 55 Financiering 55 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten 55 Resultaatbestemming 55 Actuariële verklaring 56 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 58 Bijlagen Begrippenlijst 61 4

5 Meerjarenoverzicht Aantallen Actieve deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal Deelnemers beschikbare-premieregelingen Financiële gegevens (in duizenden euro) Technische voorzieningen Pensioenverplichtingen eigen rekening Pensioenverplichtingen herverzekering Pensioenverplichtingen voor risico deelnemers Reserves Algemene reserve Dekkingsgraad Aanwezig 104,8% 103,8% 103,7% 105,6% 102,2% Vereist 110,5% 110,8% 111,2% 111,3% 111,5% Minimaal vereist 103,8% 103,8% 103,8% 103,8% 105,0% Bijdragen (inclusief FVP-bijdragen en inkoopsommen) Pensioenuitkeringen Stichting BASF Pensioenfonds Jaarverslag

6 Beleggingen voor risico pensioenfonds Belegd vermogen Opbrengst uit beleggingen Beleggingen voor risico deelnemers Belegd vermogen beschikbare premieregeling Opbrengst uit beleggingen

7 Organisatie van het Pensioenfonds Profiel Het BASF-pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds verbonden aan de ondernemingen BASF Nederland B.V. en BASF Polyurethanes Benelux B.V. Het pensioenfonds is een stichting die statutair gevestigd is in Arnhem. BASF Pensioenfonds heeft als doel pensioenvoorzieningen te treffen voor ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden van deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Op verzoek van de werkgever kunnen andere overeenkomstige voorzieningen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst worden uitgevoerd. Bestuur Het bestuur van BASF Pensioenfonds bestaat uit drie leden die zijn benoemd door de werkgever en drie leden die zijn benoemd door de deelnemersraad. Per 1 januari 2012 waren Mevrouw Van der Werk-Kil en de heer Nijenhuis aftredend. Beiden werden al eind 2011 herbenoemd. De heren Krook en Van der Lubbe, die per 1 januari 2013 aftredend waren, zijn eind 2012 eveneens herbenoemd. In alle gevallen geldt de herbenoeming voor een nieuwe periode van drie jaar. In de loop van 2012 is mevrouw Van der Werk-Kil uit dienst van de werkgever getreden en heeft zij daardoor ook het bestuurslidmaatschap beëindigd. De heer Ackermans is in haar plaats benoemd, welke benoeming op 7 januari 2013 door De Nederlandsche Bank (DNB) is bevestigd. Het bestuur is als volgt samengesteld: Namens werkgever Functie Naam Dagelijkse functie Aftredend Voorzitter G.A.D. van der Lubbe Managing Director Algemeen lid J.T.I. Ackermans Manager Human Resources & Communications Algemeen lid C.M. Becx Head Legal Tax & Insurances Namens deelnemers Functie Naam Dagelijkse functie Aftredend Secretaris Z. Nijenhuis Contolling Specialist Algemeen lid A.W.M. de Bever Registratie manager Divisie Agro Algemeen lid T.A. Krook Sales Account manager CASE Stichting BASF Pensioenfonds Jaarverslag

8 Directie N. Mol van Mol & Pensioen voert de directie van het fonds en verzorgt samen met het secretariaat alle dagelijkse operationele zaken. De directie ondersteunt het dagelijks bestuur en de bestuurscommissies bij hun beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taken. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. Het vertegenwoordigt het pensioenfonds in en buiten rechte. Beleggingscommissie Er is een beleggingscommissie met als mandaat het opstellen van een strategisch beleggingsplan en het monitoren van de uitvoering van dit plan door de vermogensbeheerders. De beleggingscommissie bestaat eind 2012 uit de heren Van der Lubbe en Nijenhuis van het bestuur en mevrouw A. Olschinka-Rettig, head of asset management bij BASF SE in Ludwigshafen, het moederbedrijf van de werkgever. Het is de bedoeling dat de heer R.J.B.M. Holtermann, Head Finance & Control bij BASF Nederland, op termijn de heer Van der Lubbe in de beleggingscommissie zal vervangen. Om die reden heeft de heer Holtermann zich vanaf 2013 als toehoorder bij de vergaderingen gevoegd. De beleggingscommissie maakt gebruik van adviezen door een externe beleggingsdeskundige. Communicatieadviesgroep Om het belang van duidelijke en begrijpelijke informatievoorziening aan de deelnemers en gepensioneerden te onderstrepen, benoemt het bestuur op ad-hoc-basis een communicatieadviesgroep uit het bestuur, indien daar aanleiding toe is. De adviesgroep besteedt specifieke aandacht aan de communicatie- en voorlichtingsaspecten van de pensioenregeling en het bestuursbeleid. In het verslagjaar is het communicatieplan getoetst aan de beleidsregel van DNB en op enkele punten aangepast. Deelnemersraad Het pensioenfonds heeft een deelnemersraad. De deelnemersraad adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die het pensioenfonds aangaan. De deelnemersraad is in 2012 in samenstelling niet veranderd en wordt bemand door: Namens gepensioneerden Namens deelnemers M.A. van Bakkum J. de Beer L. de Beer P. van Boxtel P. Breedveld (secretaris) H. Breggeman B.J.H. Hengelveld E. Kwak J.C. Mustert M. Visseren C.J. Wijnhoud P.C.H. van Zeil 8

9 Verantwoordingsorgaan De samenstelling van het Verantwoordingsorgaan is als volgt: Namens gepensioneerden B.J.H. Hengeveld J.C. Mustert Namens deelnemers H. Breggeman E. Kwak Namens werkgever R.J.B.M. Holtermann J. Verweij De belangrijkste taak van het Verantwoordingsorgaan is een oordeel geven over het handelen van het bestuur, het uitgevoerde beleid en toekomstige beleidskeuzes. Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan op een aantal gebieden adviesrecht. Intern toezicht Het intern toezicht beoordeelt of het bestuur procedures juist volgt en zorgvuldig tot besluitvorming komt. Het intern toezicht wordt bij BASF Pensioenfonds verzorgd in de vorm van een apart toezichtsorgaan dat uit drie onafhankelijke leden bestaat die verder geen banden met het bestuur van het pensioenfonds hebben. Sinds 2011 hebben zitting in het intern-toezichtsorgaan : H.C. Berends J. Maartense J. Zandbergen Compliance officer De compliance officer bewaakt dat het pensioenfonds voldoet aan de voor het pensioenfonds van toepassing zijnde actuele wet- en regelgeving op het gebied van compliance. De heer C.M. Becx, bestuurslid en tevens Head of Legal Tax & Insurances bij BASF Nederland B.V., is als compliance officer aangesteld. Externe dienstverleners Het bestuur heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan een aantal uitvoeringsorganisaties. Deze werkzaamheden betreffen vermogensbeheer, pensioenadministratie en bestuursondersteuning. De financiële, beleggings- en pensioenadministratie en de jaarverslaglegging worden verzorgd door AZL. De vermogenbeheerders zijn BlackRock en Robeco Pension Providers (voor de beschikbare-premieregeling). Het bestuur heeft Towers Watson als actuaris aangesteld en KPMG als accountant van het fonds. Stichting BASF Pensioenfonds Jaarverslag

10 10

11 Bestuursverslag Algemeen Ondanks dat de financiële crisis nog aanhoudt, heeft BASF Pensioenfonds een goed jaar gehad. De dekkingsgraad is omhoog gegaan, het herstel van de financiële positie heeft zich voorzichtig ingezet en korten van pensioen is op dit moment gelukkig niet aan de orde. Kanttekening daarbij is dat de financiële situatie onzeker blijft, we hebben weinig vet op de botten en zijn nog steeds in de herstelfase. Een eventuele tegenvaller door externe oorzaken kan alsnog leiden tot impopulaire, maar noodzakelijke maatregelen. Dekkingsgraad omhoog In 2012 haalde Stichting BASF Pensioenfonds een positief rendement op haar beleggingen van 11,5%. Stijgende aandelenkoersen en dalende rente hebben hiertoe geleid. Door de gedaalde rente zijn de vastrentende waarden hoger geworden, maar de voorziening pensioenverplichtingen (VPV) eveneens. Dankzij de hoge rendementen en mede door een aangepaste rentestructuur voor de waardering van de pensioenverplichtingen steeg onze dekkingsgraad in 2012 van 103,8% naar 104,8%. Daarmee is de dekkingsgraad bijna terug op het niveau van drie jaar geleden. Toeslag nihil Voor ongeveer zeventig pensioenfondsen was de situatie eind 2012 zodanig dat zij een vorig jaar aangekondigde korting op de pensioenen daadwerkelijk moesten doorvoeren. Het korten op de pensioenen als laatste redmiddel in tijden van crisis was natuurlijk wel bekend, maar niemand had serieus rekening gehouden met de mogelijkheid dit ooit mee te maken. En nu gebeurt het alsnog. Met een dekkingsgraad van 104,8% is bij het fonds het minimaal vereist eigen vermogen aanwezig. Korten van pensioen is op dit moment dan ook niet aan de orde. Maar, er was nog niet voldoende vermogen aanwezig om een toeslag op de pensioenen per 1 januari 2013 te rechtvaardigen. Goed pensioenfondsbestuur Elk pensioenfonds dient maatregelen te treffen ter waarborging van goed pensioenfondsbestuur. Dit volgt uit de principes voor goed pensioenfondsbestuur van de Stichting van de Arbeid, die zijn verankerd in de Pensioenwet. Deze principes betreffen onder meer zorgvuldig bestuur, transparantie en open communicatie, deskundigheid en functioneren van het bestuur, verantwoording en intern toezicht. Het beleid van het pensioenfonds is gericht op een integere bedrijfsvoering. Dit houdt onder meer in het beheersen van bedrijfsprocessen en -risico s, integriteit, soliditeit van het fonds en het beheersen van de financiële positie op de langere termijn. Intern toezicht en verantwoording Het bestuur van het pensioenfonds besteedt veel aandacht aan de opzet en inrichting van de organisatie, en de interne beheersing. Reglementair is bepaald hoe het bestuur omgaat met de rol als bestuur en op welke wijze men invulling geeft aan begrippen als goed bestuur, verantwoording en intern toezicht. Een goede samenwerking tussen de verschillende organen draagt bij aan de professionaliteit. Voor het Verantwoordingsorgaan, het intern-toezichtsorgaan en de deelnemersraad is er tevens gelegenheid voor onderlinge afstemming. Stichting BASF Pensioenfonds Jaarverslag

12 Het intern toezicht heeft zich bij zijn onderzoek over 2012 geconcentreerd op de organisatie en processen rond het communicatiebeleid en de uitvoering daarvan. De commissie heeft zijn bevindingen met het bestuur besproken. Het Verantwoordingsorgaan heeft het gevoerde beleid getoetst en aan het bestuur verslag uitgebracht. De aanbevelingen die beide organen hebben gedaan, zullen alle aandacht krijgen. Statuten Op 1 december 2011 stelde het bestuur gewijzigde statuten vast. Het verlijden bij de notaris is echter vertraagd, en wordt pas in 2013 gerealiseerd. ABTN In de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) is gemotiveerd omschreven welk beleid wordt gevoerd om de doelstelling van het pensioenfonds te kunnen nakomen. Er wordt ingegaan op de organisatie van het pensioenfonds, de inhoud van de pensioenregeling, de financiële opzet, hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en de opzet van de administratieve organisatie en interne controle. In de eerste bestuursvergadering van 2012 is tot formele vaststelling van de in 2011 geactualiseerde ABTN besloten. Toezichthouder DNB voerde in het verslagjaar enige themaonderzoeken uit. Onderzocht werden onder meer de kwaliteit van pensioenadministraties, risico s van commercieel vastgoed en uitbesteding, de kwaliteit van crisisplannen en de effectiviteit van besturen. De uitkomsten van het onderzoek naar crisisplannen heeft bij BASF Pensioenfonds geleid tot een aanpassing van het plan. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar de kwaliteit van pensioenadministraties heeft DNB een aantal aanbevelingen gedaan. Het bestuur heeft deze serieus overwogen en geconcludeerd dat de controlemaatregelen en werkwijze die worden toegepast door de administrateur voldoende waarborgen geven voor een goede administratie. Compliance In het verslagjaar zijn door de compliance officer geen bijzonderheden geconstateerd en gemeld. Gedragscode Jaarlijks wordt door de bestuursleden schriftelijk bevestigd dat zij de gedragscode nageleefd hebben. Deskundigheidsbevordering In 2011 hebben De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en DNB tot een gezamenlijke beleidsregel deskundigheid voor beleidsbepalers van financiële instellingen besloten. Hiermee hebben ze willen verduidelijken welke eisen zij aan deskundigheid van onder meer pensioenfondsbestuurders stellen en welke aspecten zij bij de toetsing ervan in aanmerking nemen. BASF Pensioenfonds heeft zijn bestaande deskundigheidsplan aan de nieuwe beleidsregel getoetst en aangepast. De deskundigheidseisen zijn niet veranderd, maar er wordt meer aandacht geschonken aan vaardigheden en gedrag. Het bestuur bewaakt de deskundigheid van zijn leden in de bestuursvergaderingen en evalueert hen minimaal eenmaal per drie jaar. Het bestuur heeft in 2012 training gevolgd. De training was op maat samengesteld en voorzag in kennisniveau 2 (oordeelsvorming in verband met besluitvorming). De training stond in z n geheel in het teken van risicomanagement. Zelfevaluatie bestuur Het bestuur heeft een procedure vastgesteld teneinde zijn eigen functioneren, zowel van het bestuur als geheel als van de individuele bestuursleden, periodiek te evalueren. Inmiddels heeft het bestuur de zelfevaluatie in 2013 uitgevoerd. 12

13 Communicatie Het bestuur heeft in het communicatieplan uitvoerig beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de informatieverplichting conform de eisen van de Pensioenwet. Voor het informeren van de deelnemers maakt het pensioenfonds onder andere gebruik van een website. Naast nieuwsberichten met een meer algemeen karakter wordt daar ook op kwartaalbasis melding gemaakt van de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het fonds. Ieder jaar stuurt BASF Pensioenfonds het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) naar zijn deelnemers en gepensioneerden. Het belangrijkste doel van het UPO is deelnemers op een toegankelijke manier meer inzicht in hun opgebouwde pensioen te geven. Deelnemers kunnen hun UPO ook op onze website raadplegen. Elke deelnemer heeft hiervoor een unieke login ontvangen. Pensioenfondsen moeten voorgeschreven teksten gebruiken bij het informeren van deelnemers over voorwaardelijke toeslagen (indexatie). Hierbij zijn pensioenfondsen verplicht de tekst van de voorwaardelijkheidsverklaring in zijn geheel over te nemen. De tekst van de voorwaardelijkheidsverklaring wordt consequent gebruikt in verschillende communicatiemiddelen van BASF Pensioenfonds. Bestuursvergaderingen Het bestuur van BASF Pensioenfonds heeft in 2012 zes maal vergaderd, waarvan eenmaal met het Verantwoordingsorgaan en eenmaal gezamenlijk met de deelnemersraad. De belangrijkste onderwerpen in de bestuursvergaderingen waren: De evaluatie van het herstelplan Het opstellen van een crisisplan De verhoging van de AOW-leeftijd en de gevolgen voor het pensioen De jaarstukken 2011, en de aanbevelingen naar aanleiding hiervan van de accountant, actuaris en het intern-toezichtsorgaan Verlenging van het herverzekeringscontract voor het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico Toetsing van het communicatieplan aan de beleidsregel van DNB Toetsing van het deskundigheidsplan aan de beleidsregel van DNB en het opstellen van een functieprofiel voor nieuwe bestuursleden De uitvoering van een risicoanalyse De verzwaring van de waarderingsgrondslagen voor de voorziening pensioenverplichtingen De ontwikkeling van de financiële positie gedurende het jaar Monitoring van de vermogensbeheerders en evaluatie van het beleggingsbeleid De vaststelling van de premie van de werkgever en de toeslag op de pensioenen voor het nieuwe jaar. Pensioenbeleid Het pensioenfonds voert drie regelingen uit, een middelloonregeling en twee beschikbare-premieregelingen. Het pensioenfonds voerde oorspronkelijk enkel de middelloonregeling uit. Vanaf 1 juli 2008 worden er geen nieuwe deelnemers meer tot deze regeling toegelaten en geldt een beschikbare-premieregeling, die vanaf 2010 ook van kracht is voor nieuwe werknemers van BASF Polyurethanes Benelux B.V. Het pensioenreglement van de middelloonregeling is gedurende het verslagjaar op een aantal punten verduidelijkt. Het ging hierbij om uitstel van het ouderdomspensioen en uitruil van ouderdoms- en partnerpensioen. In de middelloonregeling wordt het ouderdomspensioen berekend op basis van iemands verdiende salaris gedurende de jaren van deelname. De pensioenleeftijd is 62 jaar. In de beschikbare-premieregelingen krijgen deelnemers van hun werkgever een premie toegezegd, die ze zelf gaan beleggen voor een pensioenkapitaal. Met dat kapitaal kunnen ze op de pensioendatum een levenslang ouderdomspensioen, mogelijk gecombineerd met een partnerpensioen en wezenpensioen kopen bij een verzekeraar naar keuze. De pensioenrichtleeftijd is 65 jaar. Eerder of later met pensioen is mogelijk. Stichting BASF Pensioenfonds Jaarverslag

14 Voor de werknemers van BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (locatie Oosterhout) is eveneens een beschikbarepremieregeling van kracht, maar als excedent-regeling bovenop de pensioenregeling van de Hibin (Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen). Deze regeling kent twee pensioengrondslagen die elk hun eigen premiebijdrage hebben. Toeslagbeleid Voor toeslagverlening op de opgebouwde pensioenen van de actieve deelnemers aan de middelloonregeling is de algemene loonontwikkeling van BASF Nederland uitgangspunt. Deze heeft in % bedragen. De maximale toeslag is gelijk aan de looninflatie. Voor toeslagverlening op de pensioenen van gewezen deelnemers en gepensioneerden is de prijsinflatie het uitgangspunt. De maximale toeslag is gelijk aan de stijging van het CBS-prijsindexcijfer, en bedraagt per 1 januari 2013 eveneens 2%. De toeslagen op de pensioenen zijn altijd voorwaardelijk, waarbij wordt gekeken naar de financiële positie van BASF Pensioenfonds. Volgens het bestuursbeleid worden de pensioenen gedeeltelijk geïndexeerd vanaf een dekkingsgraad van ongeveer 107%. Op dit moment is de dekkingsgraad nog lager. Volgens het afgesproken beleid bedraagt de toeslag per 1 januari 2013 nihil voor zowel actieve deelnemers als voor gewezen deelnemers en gepensioneerden. Op de pensioenkapitalen van de deelnemers aan de beschikbare-premieregelingen wordt geen toeslag verleend. Het jaarlijks behaald rendement op de individuele beleggingsrekening wordt aan het pensioenkapitaal toegevoegd of, als het rendement negatief is, onttrokken. 14

15 Verzekerdenbestand Gewezen Pensioen- Middelloon-regeling Deelnemers deelnemers gerechtigden Totaal Stand per 31 december Mutaties door: Nieuwe toetredingen 6 6 Ontslag met premievrije aanspraak Waarde-overdracht 0 Ingang pensioen Overlijden Afkoop Andere oorzaken Mutaties per saldo Stand per 31 december Specificatie pensioengerechtigden Ouderdomspensioen/tijdelijk ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen 5 3 Totaal Beschikbare-premieregeling Deelnemers Stand per 31 december Mutaties 8 Stand per 31 december Stichting BASF Pensioenfonds Jaarverslag

16 Beleggingsbeleid Het pensioenfonds belegt het vermogen voor de middelloonregeling voor 65% in vastrentende waarden en 35% in aandelen. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan Black Rock, een grote speler op de pensioenmarkt. De vastrentende portefeuille wordt passief belegd in beleggingsproducten die worden afgestemd op de pensioenverplichtingen van het fonds. De aandelen worden op een geavanceerde manier passief belegd. In principe wordt de index gevolgd, maar met behulp van rekenkundige modellen kunnen andere keuzes worden gemaakt met als doel een iets hoger rendement te halen. De afwijking ten opzichte van de benchmark blijft beperkt. De vastrentende waarden bestaan uit LDI s (Liability Driven Investments). Dit zijn allemaal zogenaamde swapfondsen in euro s. Er wordt belegd in swapfondsen met verschillende looptijden om de duur van de verplichtingen zoveel mogelijk te benaderen. Hiermee wordt bereikt dat het renterisico wordt afgedekt. Het renterisico is het risico dat door rentedaling de dekkingsgraad naar beneden gaat. Dit komt doordat de bezittingen minder hard toenemen dan de voorziening pensioenverplichtingen (VPV). Door in swaps met verschillende op de verplichtingen afgestemde looptijden te beleggen wordt het verschil kleiner. Het beleid is om 70% van het renterisico af te dekken. Hierdoor heeft het pensioenfonds minder last van rentedaling; daarentegen profiteert het ook minder van rentestijging. De aandelenbeleggingen worden wereldwijd gespreid over ontwikkelde markten. De waarde van de aandelen is onderhevig aan schommelingen op de aandelenmarkten, maar door de spreiding worden beleggingsrisico s enigszins verminderd. Samenstelling beleggingsportefeuille De samenstelling van het belegd vermogen voor risico pensioenfonds (t.b.v. middelloonregeling) aan het einde van 2012 was: Actueel Norm Bandbreedte Vastrentende waarden (LDI) 65% 60% - 70% (63,5%) Aandelen 35% 30% - 40% (36,0%) Derivaten 0% (0,5%) Totaal 100% (100%) De beleggingsportefeuille zit dicht bij de normverdeling van 65%-35%. Dit is verklaarbaar omdat de rendementen voor aandelen en vastrentende waarden in 2012 redelijk dicht bij elkaar lagen, resulterend in een lichte overweging in aandelen. De derivaten betreft de waarde van de contracten waarmee het valutarisico van de aandelenportefeuille wordt afgedekt. Het belegd vermogen voor risico deelnemers (u.h.v. beschikbare-premieregeling) is ultimo 2012 gelijk aan

17 Rendement In 2012 is de marktrente blijven dalen (de 10-jaars swaprente was eind ,6% en eind ,8%). Hierdoor zijn de vastrentende waarden in waarde gestegen, wat het hoge rendement op de vastrentende-waardenportefeuille verklaart. De aandelen zijn in het derde kwartaal hersteld van een lichte terugval in het tweede kwartaal. Over de totale portefeuille bedraagt het rendement in ,51%. De rendementen hebben in 2012 als volgt bedragen: Rendementen 2012 Realisatie Benchmark Vastrentende waarden (LDI) 9,98% 10,50% Aandelen 14,70% 14,62% Totaal 11,51% 12,71% Omdat passief wordt belegd, is de verwachting dat het behaalde rendement voor vastrentende waarden heel dicht bij de benchmark uitkomt. Echter, de afwijking is behoorlijk. Dit komt vooral door de verschillende rente curves die worden gebruikt voor de waardering van de fondsbeleggingen (Eonia) en voor de benchmark (Euribor). Op de aandelenportefeuille scoort BASF Pensioenfonds in 2012 iets boven de benchmark (MSCI World index). Dit is echter voor kosten (0,18%). Op de langere termijn is het resultaat (voor kosten) nog gunstig ten opzichte van de benchmark, maar de toegevoegde waarde van geavanceerd passief beleggen is beperkt. Financieel beleid De financiële positie van BASF pensioenfonds ontwikkelde zich in 2012 als volgt (bedragen in duizenden euro s ): Voorziening pensioen Vermogen verplichtingen Dekkingsgraad Stand per 31 december ,8% Premies ,1% Uitkeringen ,2% Toeslagen 0 0 0,0% Wijziging rentetermijnstructuur ,2% Beleggingsopbrengsten ,6% Overig ,7% Stand ,8% De dekkingsgraad is gelijk aan de waarde van het vermogen gedeeld door de waarde van de pensioenverplichtingen. De voorziening pensioenverplichtingen nam toe, maar het vermogen nam iets meer toe. Hierdoor is de dekkingsgraad verbeterd. Per 31 december Stichting BASF Pensioenfonds Jaarverslag

18 2012 voldoet BASF Pensioenfonds nog steeds aan de wettelijke norm voor het minimaal vereiste eigen vermogen (103,8%). Wel loopt het fonds nog achter op het herstelplan en is er nog een reservetekort. De voor BASF Pensioenfonds vereiste dekkingsgraad op grond van de solvabiliteitseisen volgens de Pensioenwet bedraagt 110,5%. Het reservetekort bedraagt 10,3 miljoen. De toename van het vermogen voor risico deelnemers is in 2012 als volgt geweest: Ontwikkeling vermogen beschikbare-premieregelingen Stand per 31 december Premies 422 Uitkeringen Beleggingsopbrengsten 121 Overig -2 Stand per 31 december Herstelplan Het kortetermijnherstelplan (om uit onderdekking te komen) liep vanaf 31 december 2008 en is ultimo 2011 door de extra premiebetaling van de werkgever beëindigd. Het plan is bij DNB afgemeld. In 2012 bevond de dekkingsgraad zich kortstondig weer onder het minimaal vereist eigen vermogen, maar er is geen nieuw kortetermijnherstelplan bij DNB ingediend omdat de onderdekking slechts tijdelijk was. Het langetermijnherstelplan (om uit reservetekort te komen) loopt tot eind Jaarlijks per 31 december moet het herstelplan worden geëvalueerd en gerapporteerd aan DNB. Aan de hand van de evaluatie moet het bestuur beoordelen of het herstel van de vermogenspositie volgens verwachting verloopt. De dekkingsgraad ultimo 2012 bedraagt 104,8% (vorig jaar 103,8%). Het vermogen is toegenomen door de waardevermeerdering van de vastrentende waarden en aandelen. Echter, door de rentedaling en de nieuwe pensioenopbouw is de voorziening pensioenverplichtingen evenzeer toegenomen. De introductie van de nieuwe rentestructuur door DNB heeft een positief effect op de dekkingsgraad gehad. Invoering van de nieuwe overlevingstafels heeft een negatief effect gehad. Het verloop van de dekkingsgraad is sinds de start van het herstelplan als volgt geweest: 18

19 De dekkingsgraad bevindt zich aan het einde van 2012 onder het herstelplan en onder de ondergrens voor indexatie. Het vooruitzicht op een toeslag is op dit moment beperkt. Kostendekkende en ontvangen premie De Pensioenwet schrijft voor dat de door een pensioenfonds te ontvangen premie ten minste gelijk dient te zijn aan de gedempte kostendekkende premie. De ontvangen premie over boekjaar 2012 bedraagt 1,555 miljoen, de kostendekkende premie 2,018 miljoen en de gedempte premie 1,555 miljoen. De ontvangen premie was gelijk aan de gedempte kostendekkende premie. Herverzekering Het pensioenfonds heeft het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico herverzekerd. Indien er op het contract door de verzekeraar winst wordt gemaakt, deelt het pensioenfonds daarin mee. Een deel van de pensioenverplichtingen voortvloeiend uit de periode vóór de ingang van de middelloonregeling is eveneens herverzekerd. Dit betreft een volledige herverzekering op basis van een garantiecontract. Analyse van het resultaat In 2012 is een positief resultaat behaald van Om de verschillende winstbronnen die tot dit resultaat hebben geleid inzichtelijk te maken, is een analyse uitgevoerd: Analyse resultaat (in 1.000) Winstbron Premie (feitelijke -/- kostendekkende) Toeslagverlening (lasten voor indexatie) 0 0 Wijziging marktrente (toename VPV) Beleggingsopbrengsten (boven benodigd) Overige Resultaat Het resultaat op premie is gelijk aan het verschil tussen de ontvangen premie en de kostendekkende premie. De werkgever betaalt een gedempte kostendekkende premie. De toeslagverlening is in het boekjaar nihil geweest. De verlaging van de marktrente heeft geleid tot de forse toename van de voorziening pensioenverplichtingen. Het resultaat op beleggingsopbrengsten is bepaald als het behaalde rendement verminderd met de rentetoevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen. Oordeel actuaris Vanwege het ontbreken van een recente consistentietoets heeft de actuaris zich geen oordeel kunnen vormen over de samenhang tussen toezegging, gewekte verwachting en financiering van het toeslagbeleid. Volgens de actuaris is de voorziening pensioenverplichtingen toereikend vastgesteld, maar gemeten naar de wettelijke maatstaf is er wel een reservetekort. Naar aanleiding van de evaluatie van het herstelplan constateert hij dat het reservetekort binnen de daartoe gestelde termijnen zal zijn opgeheven. Uitvoeringskosten Het bedrag van de kosten van het fonds, exclusief die voor vermogensbeheer, heeft in 2012 totaal bedragen, inclusief btw. Uitgesplitst naar de verschillende functies in het fonds zijn deze: Stichting BASF Pensioenfonds Jaarverslag

20 Kosten uitvoering (in 1.000) Functie in fonds 2012 Bestuur + bestuursondersteuning 138 (29%) Administratie 207 (43%) Advies 33 (7%) Controle + verslaglegging 80 (17%) Toezicht (DNB + AFM) 12 (2%) Overig 11 (2%) Totaal 481 (100%) Het bedrag voor bestuur en bestuursondersteuning betreft voor het overgrote deel de vergoeding voor directie en secretariaat, maar omvat ook de opleidingskosten voor bestuur, intern toezicht en Verantwoordingsorgaan. De administratiekosten betreffen de vergoedingen voor de deelnemers-, financiële en uitkeringsadministratie en de begeleiding van de bestuursadviseur. De kosten voor controle en verslaglegging hebben betrekking op de accountantscontrole van het jaarverslag en de actuariële certificering, als ook op de maand- en kwartaalrapportages aan DNB. De toezichtskosten omvatten mede de vergoedingen aan de interne toezichthouders. De kosten voor de beleggingsadministratie en voor adviezen en rapportages over het beleggingsbeleid zijn niet in het bovenstaande overzicht begrepen. Deze worden als onderdeel van de vermogensbeheerskosten verantwoord. Kosten vermogensbeheer De kosten van het vermogensbeheer hebben in 2012 totaal bedragen (0,3% van het gemiddelde belegd vermogen). In de jaarrekening wordt slechts een bedrag van verantwoord. Sommige kosten zijn niet zichtbaar omdat ze worden verwerkt in de waardeontwikkeling. Om het inzicht in de kostenstructuur te vergroten heeft BASF Pensioenfonds alle kosten gesplitst: Kosten vermogensbeheer (in 1.000) Vast- Totaal Kostensoort Aandelen rentend 2012 Beheer Transactiekosten Overlay (afdekking valutarisico) Bewaarloon Advies Beleggingsadministratie Totaal Door een gebrek aan informatie zijn sommige kostensoorten zo nauwkeurig mogelijk geschat. De transactiekosten zijn afgeleid van de total expense ratio (TER) die door de vermogensbeheerder is opgegeven. De splitsing van bewaarloon, advieskosten en beleggingsadministratie tussen de twee beleggingscategorieën, is gebeurd op basis van de strategische mix. 20

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TNO

Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-4138602 Telefax: 070-4138620 E-mail: info@sp.tno.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR JAARVERSLAG 2013 Contact Stichting Shell Pensioenfonds Postbus 65 2501 CB Den Haag Nederland E-mail: Internetsite: pensioenfonds@shell.com

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgbstichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven Samenvatting Jaarverslag 2008 ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020)

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

- Doelstelling van PDN is te zorgen dat de door de werkgever met zijn medewerkers overeengekomen pensioenen betaald kunnen worden.

- Doelstelling van PDN is te zorgen dat de door de werkgever met zijn medewerkers overeengekomen pensioenen betaald kunnen worden. Inhoudsopgave 1 Profiel 3 2 Persoons- en adresgegevens ultimo 2007 4 3 Kerncijfers 5 4 Verslag van het Bestuur 6 4.1 Gang van zaken in 2007 6 4.2 Organisatie in 2007 8 4.3 Financiële positie 10 4.4 Pensioenen

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8 Verslag van het bestuur 11 Strategie Operationalisering scheiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V.

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. JAARVERSLAG 2005 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd Professor Leonard Fuchslaan

Nadere informatie