Stichting BASF Pensioenfonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting BASF Pensioenfonds"

Transcriptie

1 Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: Telefax: Internetsite: Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Verslag over het boekjaar t/m

2 2

3 Inhoud Pagina Meerjarenoverzicht 5 Organisatie van het Pensioenfonds Profiel 7 Bestuur 7 Directie 8 Dagelijks bestuur 8 Beleggingscommissie 8 Communicatieadviesgroep 8 Deelnemersraad 8 Verantwoordingsorgaan 9 Intern toezicht 9 Compliance officer 9 Externe dienstverleners 9 Bestuursverslag Algemeen 11 Goed pensioenfondsbestuur 11 Pensioenbeleid 13 Beleggingsbeleid 16 Financieel beleid 17 Risico s 21 Verwachte ontwikkelingen in het komende jaar 23 Verslag van het Verantwoordingsorgaan Verslag van het Verantwoordingsorgaan Reactie bestuur 25 Verklaring intern toezicht 27 Stichting BASF Pensioenfonds Jaarverslag

4 Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 30 Staat van baten en lasten 32 Kasstroomoverzicht 34 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 35 Beleggingen 36 Toelichting op de balans per 31 december 39 Toelichting op de staat van baten en lasten 45 Risicoparagraaf 50 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum 55 Financiering 55 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten 55 Resultaatbestemming 55 Actuariële verklaring 56 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 58 Bijlagen Begrippenlijst 61 4

5 Meerjarenoverzicht Aantallen Actieve deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal Deelnemers beschikbare-premieregelingen Financiële gegevens (in duizenden euro) Technische voorzieningen Pensioenverplichtingen eigen rekening Pensioenverplichtingen herverzekering Pensioenverplichtingen voor risico deelnemers Reserves Algemene reserve Dekkingsgraad Aanwezig 104,8% 103,8% 103,7% 105,6% 102,2% Vereist 110,5% 110,8% 111,2% 111,3% 111,5% Minimaal vereist 103,8% 103,8% 103,8% 103,8% 105,0% Bijdragen (inclusief FVP-bijdragen en inkoopsommen) Pensioenuitkeringen Stichting BASF Pensioenfonds Jaarverslag

6 Beleggingen voor risico pensioenfonds Belegd vermogen Opbrengst uit beleggingen Beleggingen voor risico deelnemers Belegd vermogen beschikbare premieregeling Opbrengst uit beleggingen

7 Organisatie van het Pensioenfonds Profiel Het BASF-pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds verbonden aan de ondernemingen BASF Nederland B.V. en BASF Polyurethanes Benelux B.V. Het pensioenfonds is een stichting die statutair gevestigd is in Arnhem. BASF Pensioenfonds heeft als doel pensioenvoorzieningen te treffen voor ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden van deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Op verzoek van de werkgever kunnen andere overeenkomstige voorzieningen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst worden uitgevoerd. Bestuur Het bestuur van BASF Pensioenfonds bestaat uit drie leden die zijn benoemd door de werkgever en drie leden die zijn benoemd door de deelnemersraad. Per 1 januari 2012 waren Mevrouw Van der Werk-Kil en de heer Nijenhuis aftredend. Beiden werden al eind 2011 herbenoemd. De heren Krook en Van der Lubbe, die per 1 januari 2013 aftredend waren, zijn eind 2012 eveneens herbenoemd. In alle gevallen geldt de herbenoeming voor een nieuwe periode van drie jaar. In de loop van 2012 is mevrouw Van der Werk-Kil uit dienst van de werkgever getreden en heeft zij daardoor ook het bestuurslidmaatschap beëindigd. De heer Ackermans is in haar plaats benoemd, welke benoeming op 7 januari 2013 door De Nederlandsche Bank (DNB) is bevestigd. Het bestuur is als volgt samengesteld: Namens werkgever Functie Naam Dagelijkse functie Aftredend Voorzitter G.A.D. van der Lubbe Managing Director Algemeen lid J.T.I. Ackermans Manager Human Resources & Communications Algemeen lid C.M. Becx Head Legal Tax & Insurances Namens deelnemers Functie Naam Dagelijkse functie Aftredend Secretaris Z. Nijenhuis Contolling Specialist Algemeen lid A.W.M. de Bever Registratie manager Divisie Agro Algemeen lid T.A. Krook Sales Account manager CASE Stichting BASF Pensioenfonds Jaarverslag

8 Directie N. Mol van Mol & Pensioen voert de directie van het fonds en verzorgt samen met het secretariaat alle dagelijkse operationele zaken. De directie ondersteunt het dagelijks bestuur en de bestuurscommissies bij hun beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taken. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. Het vertegenwoordigt het pensioenfonds in en buiten rechte. Beleggingscommissie Er is een beleggingscommissie met als mandaat het opstellen van een strategisch beleggingsplan en het monitoren van de uitvoering van dit plan door de vermogensbeheerders. De beleggingscommissie bestaat eind 2012 uit de heren Van der Lubbe en Nijenhuis van het bestuur en mevrouw A. Olschinka-Rettig, head of asset management bij BASF SE in Ludwigshafen, het moederbedrijf van de werkgever. Het is de bedoeling dat de heer R.J.B.M. Holtermann, Head Finance & Control bij BASF Nederland, op termijn de heer Van der Lubbe in de beleggingscommissie zal vervangen. Om die reden heeft de heer Holtermann zich vanaf 2013 als toehoorder bij de vergaderingen gevoegd. De beleggingscommissie maakt gebruik van adviezen door een externe beleggingsdeskundige. Communicatieadviesgroep Om het belang van duidelijke en begrijpelijke informatievoorziening aan de deelnemers en gepensioneerden te onderstrepen, benoemt het bestuur op ad-hoc-basis een communicatieadviesgroep uit het bestuur, indien daar aanleiding toe is. De adviesgroep besteedt specifieke aandacht aan de communicatie- en voorlichtingsaspecten van de pensioenregeling en het bestuursbeleid. In het verslagjaar is het communicatieplan getoetst aan de beleidsregel van DNB en op enkele punten aangepast. Deelnemersraad Het pensioenfonds heeft een deelnemersraad. De deelnemersraad adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die het pensioenfonds aangaan. De deelnemersraad is in 2012 in samenstelling niet veranderd en wordt bemand door: Namens gepensioneerden Namens deelnemers M.A. van Bakkum J. de Beer L. de Beer P. van Boxtel P. Breedveld (secretaris) H. Breggeman B.J.H. Hengelveld E. Kwak J.C. Mustert M. Visseren C.J. Wijnhoud P.C.H. van Zeil 8

9 Verantwoordingsorgaan De samenstelling van het Verantwoordingsorgaan is als volgt: Namens gepensioneerden B.J.H. Hengeveld J.C. Mustert Namens deelnemers H. Breggeman E. Kwak Namens werkgever R.J.B.M. Holtermann J. Verweij De belangrijkste taak van het Verantwoordingsorgaan is een oordeel geven over het handelen van het bestuur, het uitgevoerde beleid en toekomstige beleidskeuzes. Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan op een aantal gebieden adviesrecht. Intern toezicht Het intern toezicht beoordeelt of het bestuur procedures juist volgt en zorgvuldig tot besluitvorming komt. Het intern toezicht wordt bij BASF Pensioenfonds verzorgd in de vorm van een apart toezichtsorgaan dat uit drie onafhankelijke leden bestaat die verder geen banden met het bestuur van het pensioenfonds hebben. Sinds 2011 hebben zitting in het intern-toezichtsorgaan : H.C. Berends J. Maartense J. Zandbergen Compliance officer De compliance officer bewaakt dat het pensioenfonds voldoet aan de voor het pensioenfonds van toepassing zijnde actuele wet- en regelgeving op het gebied van compliance. De heer C.M. Becx, bestuurslid en tevens Head of Legal Tax & Insurances bij BASF Nederland B.V., is als compliance officer aangesteld. Externe dienstverleners Het bestuur heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan een aantal uitvoeringsorganisaties. Deze werkzaamheden betreffen vermogensbeheer, pensioenadministratie en bestuursondersteuning. De financiële, beleggings- en pensioenadministratie en de jaarverslaglegging worden verzorgd door AZL. De vermogenbeheerders zijn BlackRock en Robeco Pension Providers (voor de beschikbare-premieregeling). Het bestuur heeft Towers Watson als actuaris aangesteld en KPMG als accountant van het fonds. Stichting BASF Pensioenfonds Jaarverslag

10 10

11 Bestuursverslag Algemeen Ondanks dat de financiële crisis nog aanhoudt, heeft BASF Pensioenfonds een goed jaar gehad. De dekkingsgraad is omhoog gegaan, het herstel van de financiële positie heeft zich voorzichtig ingezet en korten van pensioen is op dit moment gelukkig niet aan de orde. Kanttekening daarbij is dat de financiële situatie onzeker blijft, we hebben weinig vet op de botten en zijn nog steeds in de herstelfase. Een eventuele tegenvaller door externe oorzaken kan alsnog leiden tot impopulaire, maar noodzakelijke maatregelen. Dekkingsgraad omhoog In 2012 haalde Stichting BASF Pensioenfonds een positief rendement op haar beleggingen van 11,5%. Stijgende aandelenkoersen en dalende rente hebben hiertoe geleid. Door de gedaalde rente zijn de vastrentende waarden hoger geworden, maar de voorziening pensioenverplichtingen (VPV) eveneens. Dankzij de hoge rendementen en mede door een aangepaste rentestructuur voor de waardering van de pensioenverplichtingen steeg onze dekkingsgraad in 2012 van 103,8% naar 104,8%. Daarmee is de dekkingsgraad bijna terug op het niveau van drie jaar geleden. Toeslag nihil Voor ongeveer zeventig pensioenfondsen was de situatie eind 2012 zodanig dat zij een vorig jaar aangekondigde korting op de pensioenen daadwerkelijk moesten doorvoeren. Het korten op de pensioenen als laatste redmiddel in tijden van crisis was natuurlijk wel bekend, maar niemand had serieus rekening gehouden met de mogelijkheid dit ooit mee te maken. En nu gebeurt het alsnog. Met een dekkingsgraad van 104,8% is bij het fonds het minimaal vereist eigen vermogen aanwezig. Korten van pensioen is op dit moment dan ook niet aan de orde. Maar, er was nog niet voldoende vermogen aanwezig om een toeslag op de pensioenen per 1 januari 2013 te rechtvaardigen. Goed pensioenfondsbestuur Elk pensioenfonds dient maatregelen te treffen ter waarborging van goed pensioenfondsbestuur. Dit volgt uit de principes voor goed pensioenfondsbestuur van de Stichting van de Arbeid, die zijn verankerd in de Pensioenwet. Deze principes betreffen onder meer zorgvuldig bestuur, transparantie en open communicatie, deskundigheid en functioneren van het bestuur, verantwoording en intern toezicht. Het beleid van het pensioenfonds is gericht op een integere bedrijfsvoering. Dit houdt onder meer in het beheersen van bedrijfsprocessen en -risico s, integriteit, soliditeit van het fonds en het beheersen van de financiële positie op de langere termijn. Intern toezicht en verantwoording Het bestuur van het pensioenfonds besteedt veel aandacht aan de opzet en inrichting van de organisatie, en de interne beheersing. Reglementair is bepaald hoe het bestuur omgaat met de rol als bestuur en op welke wijze men invulling geeft aan begrippen als goed bestuur, verantwoording en intern toezicht. Een goede samenwerking tussen de verschillende organen draagt bij aan de professionaliteit. Voor het Verantwoordingsorgaan, het intern-toezichtsorgaan en de deelnemersraad is er tevens gelegenheid voor onderlinge afstemming. Stichting BASF Pensioenfonds Jaarverslag

12 Het intern toezicht heeft zich bij zijn onderzoek over 2012 geconcentreerd op de organisatie en processen rond het communicatiebeleid en de uitvoering daarvan. De commissie heeft zijn bevindingen met het bestuur besproken. Het Verantwoordingsorgaan heeft het gevoerde beleid getoetst en aan het bestuur verslag uitgebracht. De aanbevelingen die beide organen hebben gedaan, zullen alle aandacht krijgen. Statuten Op 1 december 2011 stelde het bestuur gewijzigde statuten vast. Het verlijden bij de notaris is echter vertraagd, en wordt pas in 2013 gerealiseerd. ABTN In de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) is gemotiveerd omschreven welk beleid wordt gevoerd om de doelstelling van het pensioenfonds te kunnen nakomen. Er wordt ingegaan op de organisatie van het pensioenfonds, de inhoud van de pensioenregeling, de financiële opzet, hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en de opzet van de administratieve organisatie en interne controle. In de eerste bestuursvergadering van 2012 is tot formele vaststelling van de in 2011 geactualiseerde ABTN besloten. Toezichthouder DNB voerde in het verslagjaar enige themaonderzoeken uit. Onderzocht werden onder meer de kwaliteit van pensioenadministraties, risico s van commercieel vastgoed en uitbesteding, de kwaliteit van crisisplannen en de effectiviteit van besturen. De uitkomsten van het onderzoek naar crisisplannen heeft bij BASF Pensioenfonds geleid tot een aanpassing van het plan. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar de kwaliteit van pensioenadministraties heeft DNB een aantal aanbevelingen gedaan. Het bestuur heeft deze serieus overwogen en geconcludeerd dat de controlemaatregelen en werkwijze die worden toegepast door de administrateur voldoende waarborgen geven voor een goede administratie. Compliance In het verslagjaar zijn door de compliance officer geen bijzonderheden geconstateerd en gemeld. Gedragscode Jaarlijks wordt door de bestuursleden schriftelijk bevestigd dat zij de gedragscode nageleefd hebben. Deskundigheidsbevordering In 2011 hebben De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en DNB tot een gezamenlijke beleidsregel deskundigheid voor beleidsbepalers van financiële instellingen besloten. Hiermee hebben ze willen verduidelijken welke eisen zij aan deskundigheid van onder meer pensioenfondsbestuurders stellen en welke aspecten zij bij de toetsing ervan in aanmerking nemen. BASF Pensioenfonds heeft zijn bestaande deskundigheidsplan aan de nieuwe beleidsregel getoetst en aangepast. De deskundigheidseisen zijn niet veranderd, maar er wordt meer aandacht geschonken aan vaardigheden en gedrag. Het bestuur bewaakt de deskundigheid van zijn leden in de bestuursvergaderingen en evalueert hen minimaal eenmaal per drie jaar. Het bestuur heeft in 2012 training gevolgd. De training was op maat samengesteld en voorzag in kennisniveau 2 (oordeelsvorming in verband met besluitvorming). De training stond in z n geheel in het teken van risicomanagement. Zelfevaluatie bestuur Het bestuur heeft een procedure vastgesteld teneinde zijn eigen functioneren, zowel van het bestuur als geheel als van de individuele bestuursleden, periodiek te evalueren. Inmiddels heeft het bestuur de zelfevaluatie in 2013 uitgevoerd. 12

13 Communicatie Het bestuur heeft in het communicatieplan uitvoerig beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de informatieverplichting conform de eisen van de Pensioenwet. Voor het informeren van de deelnemers maakt het pensioenfonds onder andere gebruik van een website. Naast nieuwsberichten met een meer algemeen karakter wordt daar ook op kwartaalbasis melding gemaakt van de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het fonds. Ieder jaar stuurt BASF Pensioenfonds het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) naar zijn deelnemers en gepensioneerden. Het belangrijkste doel van het UPO is deelnemers op een toegankelijke manier meer inzicht in hun opgebouwde pensioen te geven. Deelnemers kunnen hun UPO ook op onze website raadplegen. Elke deelnemer heeft hiervoor een unieke login ontvangen. Pensioenfondsen moeten voorgeschreven teksten gebruiken bij het informeren van deelnemers over voorwaardelijke toeslagen (indexatie). Hierbij zijn pensioenfondsen verplicht de tekst van de voorwaardelijkheidsverklaring in zijn geheel over te nemen. De tekst van de voorwaardelijkheidsverklaring wordt consequent gebruikt in verschillende communicatiemiddelen van BASF Pensioenfonds. Bestuursvergaderingen Het bestuur van BASF Pensioenfonds heeft in 2012 zes maal vergaderd, waarvan eenmaal met het Verantwoordingsorgaan en eenmaal gezamenlijk met de deelnemersraad. De belangrijkste onderwerpen in de bestuursvergaderingen waren: De evaluatie van het herstelplan Het opstellen van een crisisplan De verhoging van de AOW-leeftijd en de gevolgen voor het pensioen De jaarstukken 2011, en de aanbevelingen naar aanleiding hiervan van de accountant, actuaris en het intern-toezichtsorgaan Verlenging van het herverzekeringscontract voor het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico Toetsing van het communicatieplan aan de beleidsregel van DNB Toetsing van het deskundigheidsplan aan de beleidsregel van DNB en het opstellen van een functieprofiel voor nieuwe bestuursleden De uitvoering van een risicoanalyse De verzwaring van de waarderingsgrondslagen voor de voorziening pensioenverplichtingen De ontwikkeling van de financiële positie gedurende het jaar Monitoring van de vermogensbeheerders en evaluatie van het beleggingsbeleid De vaststelling van de premie van de werkgever en de toeslag op de pensioenen voor het nieuwe jaar. Pensioenbeleid Het pensioenfonds voert drie regelingen uit, een middelloonregeling en twee beschikbare-premieregelingen. Het pensioenfonds voerde oorspronkelijk enkel de middelloonregeling uit. Vanaf 1 juli 2008 worden er geen nieuwe deelnemers meer tot deze regeling toegelaten en geldt een beschikbare-premieregeling, die vanaf 2010 ook van kracht is voor nieuwe werknemers van BASF Polyurethanes Benelux B.V. Het pensioenreglement van de middelloonregeling is gedurende het verslagjaar op een aantal punten verduidelijkt. Het ging hierbij om uitstel van het ouderdomspensioen en uitruil van ouderdoms- en partnerpensioen. In de middelloonregeling wordt het ouderdomspensioen berekend op basis van iemands verdiende salaris gedurende de jaren van deelname. De pensioenleeftijd is 62 jaar. In de beschikbare-premieregelingen krijgen deelnemers van hun werkgever een premie toegezegd, die ze zelf gaan beleggen voor een pensioenkapitaal. Met dat kapitaal kunnen ze op de pensioendatum een levenslang ouderdomspensioen, mogelijk gecombineerd met een partnerpensioen en wezenpensioen kopen bij een verzekeraar naar keuze. De pensioenrichtleeftijd is 65 jaar. Eerder of later met pensioen is mogelijk. Stichting BASF Pensioenfonds Jaarverslag

14 Voor de werknemers van BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (locatie Oosterhout) is eveneens een beschikbarepremieregeling van kracht, maar als excedent-regeling bovenop de pensioenregeling van de Hibin (Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen). Deze regeling kent twee pensioengrondslagen die elk hun eigen premiebijdrage hebben. Toeslagbeleid Voor toeslagverlening op de opgebouwde pensioenen van de actieve deelnemers aan de middelloonregeling is de algemene loonontwikkeling van BASF Nederland uitgangspunt. Deze heeft in % bedragen. De maximale toeslag is gelijk aan de looninflatie. Voor toeslagverlening op de pensioenen van gewezen deelnemers en gepensioneerden is de prijsinflatie het uitgangspunt. De maximale toeslag is gelijk aan de stijging van het CBS-prijsindexcijfer, en bedraagt per 1 januari 2013 eveneens 2%. De toeslagen op de pensioenen zijn altijd voorwaardelijk, waarbij wordt gekeken naar de financiële positie van BASF Pensioenfonds. Volgens het bestuursbeleid worden de pensioenen gedeeltelijk geïndexeerd vanaf een dekkingsgraad van ongeveer 107%. Op dit moment is de dekkingsgraad nog lager. Volgens het afgesproken beleid bedraagt de toeslag per 1 januari 2013 nihil voor zowel actieve deelnemers als voor gewezen deelnemers en gepensioneerden. Op de pensioenkapitalen van de deelnemers aan de beschikbare-premieregelingen wordt geen toeslag verleend. Het jaarlijks behaald rendement op de individuele beleggingsrekening wordt aan het pensioenkapitaal toegevoegd of, als het rendement negatief is, onttrokken. 14

15 Verzekerdenbestand Gewezen Pensioen- Middelloon-regeling Deelnemers deelnemers gerechtigden Totaal Stand per 31 december Mutaties door: Nieuwe toetredingen 6 6 Ontslag met premievrije aanspraak Waarde-overdracht 0 Ingang pensioen Overlijden Afkoop Andere oorzaken Mutaties per saldo Stand per 31 december Specificatie pensioengerechtigden Ouderdomspensioen/tijdelijk ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen 5 3 Totaal Beschikbare-premieregeling Deelnemers Stand per 31 december Mutaties 8 Stand per 31 december Stichting BASF Pensioenfonds Jaarverslag

16 Beleggingsbeleid Het pensioenfonds belegt het vermogen voor de middelloonregeling voor 65% in vastrentende waarden en 35% in aandelen. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan Black Rock, een grote speler op de pensioenmarkt. De vastrentende portefeuille wordt passief belegd in beleggingsproducten die worden afgestemd op de pensioenverplichtingen van het fonds. De aandelen worden op een geavanceerde manier passief belegd. In principe wordt de index gevolgd, maar met behulp van rekenkundige modellen kunnen andere keuzes worden gemaakt met als doel een iets hoger rendement te halen. De afwijking ten opzichte van de benchmark blijft beperkt. De vastrentende waarden bestaan uit LDI s (Liability Driven Investments). Dit zijn allemaal zogenaamde swapfondsen in euro s. Er wordt belegd in swapfondsen met verschillende looptijden om de duur van de verplichtingen zoveel mogelijk te benaderen. Hiermee wordt bereikt dat het renterisico wordt afgedekt. Het renterisico is het risico dat door rentedaling de dekkingsgraad naar beneden gaat. Dit komt doordat de bezittingen minder hard toenemen dan de voorziening pensioenverplichtingen (VPV). Door in swaps met verschillende op de verplichtingen afgestemde looptijden te beleggen wordt het verschil kleiner. Het beleid is om 70% van het renterisico af te dekken. Hierdoor heeft het pensioenfonds minder last van rentedaling; daarentegen profiteert het ook minder van rentestijging. De aandelenbeleggingen worden wereldwijd gespreid over ontwikkelde markten. De waarde van de aandelen is onderhevig aan schommelingen op de aandelenmarkten, maar door de spreiding worden beleggingsrisico s enigszins verminderd. Samenstelling beleggingsportefeuille De samenstelling van het belegd vermogen voor risico pensioenfonds (t.b.v. middelloonregeling) aan het einde van 2012 was: Actueel Norm Bandbreedte Vastrentende waarden (LDI) 65% 60% - 70% (63,5%) Aandelen 35% 30% - 40% (36,0%) Derivaten 0% (0,5%) Totaal 100% (100%) De beleggingsportefeuille zit dicht bij de normverdeling van 65%-35%. Dit is verklaarbaar omdat de rendementen voor aandelen en vastrentende waarden in 2012 redelijk dicht bij elkaar lagen, resulterend in een lichte overweging in aandelen. De derivaten betreft de waarde van de contracten waarmee het valutarisico van de aandelenportefeuille wordt afgedekt. Het belegd vermogen voor risico deelnemers (u.h.v. beschikbare-premieregeling) is ultimo 2012 gelijk aan

17 Rendement In 2012 is de marktrente blijven dalen (de 10-jaars swaprente was eind ,6% en eind ,8%). Hierdoor zijn de vastrentende waarden in waarde gestegen, wat het hoge rendement op de vastrentende-waardenportefeuille verklaart. De aandelen zijn in het derde kwartaal hersteld van een lichte terugval in het tweede kwartaal. Over de totale portefeuille bedraagt het rendement in ,51%. De rendementen hebben in 2012 als volgt bedragen: Rendementen 2012 Realisatie Benchmark Vastrentende waarden (LDI) 9,98% 10,50% Aandelen 14,70% 14,62% Totaal 11,51% 12,71% Omdat passief wordt belegd, is de verwachting dat het behaalde rendement voor vastrentende waarden heel dicht bij de benchmark uitkomt. Echter, de afwijking is behoorlijk. Dit komt vooral door de verschillende rente curves die worden gebruikt voor de waardering van de fondsbeleggingen (Eonia) en voor de benchmark (Euribor). Op de aandelenportefeuille scoort BASF Pensioenfonds in 2012 iets boven de benchmark (MSCI World index). Dit is echter voor kosten (0,18%). Op de langere termijn is het resultaat (voor kosten) nog gunstig ten opzichte van de benchmark, maar de toegevoegde waarde van geavanceerd passief beleggen is beperkt. Financieel beleid De financiële positie van BASF pensioenfonds ontwikkelde zich in 2012 als volgt (bedragen in duizenden euro s ): Voorziening pensioen Vermogen verplichtingen Dekkingsgraad Stand per 31 december ,8% Premies ,1% Uitkeringen ,2% Toeslagen 0 0 0,0% Wijziging rentetermijnstructuur ,2% Beleggingsopbrengsten ,6% Overig ,7% Stand ,8% De dekkingsgraad is gelijk aan de waarde van het vermogen gedeeld door de waarde van de pensioenverplichtingen. De voorziening pensioenverplichtingen nam toe, maar het vermogen nam iets meer toe. Hierdoor is de dekkingsgraad verbeterd. Per 31 december Stichting BASF Pensioenfonds Jaarverslag

18 2012 voldoet BASF Pensioenfonds nog steeds aan de wettelijke norm voor het minimaal vereiste eigen vermogen (103,8%). Wel loopt het fonds nog achter op het herstelplan en is er nog een reservetekort. De voor BASF Pensioenfonds vereiste dekkingsgraad op grond van de solvabiliteitseisen volgens de Pensioenwet bedraagt 110,5%. Het reservetekort bedraagt 10,3 miljoen. De toename van het vermogen voor risico deelnemers is in 2012 als volgt geweest: Ontwikkeling vermogen beschikbare-premieregelingen Stand per 31 december Premies 422 Uitkeringen Beleggingsopbrengsten 121 Overig -2 Stand per 31 december Herstelplan Het kortetermijnherstelplan (om uit onderdekking te komen) liep vanaf 31 december 2008 en is ultimo 2011 door de extra premiebetaling van de werkgever beëindigd. Het plan is bij DNB afgemeld. In 2012 bevond de dekkingsgraad zich kortstondig weer onder het minimaal vereist eigen vermogen, maar er is geen nieuw kortetermijnherstelplan bij DNB ingediend omdat de onderdekking slechts tijdelijk was. Het langetermijnherstelplan (om uit reservetekort te komen) loopt tot eind Jaarlijks per 31 december moet het herstelplan worden geëvalueerd en gerapporteerd aan DNB. Aan de hand van de evaluatie moet het bestuur beoordelen of het herstel van de vermogenspositie volgens verwachting verloopt. De dekkingsgraad ultimo 2012 bedraagt 104,8% (vorig jaar 103,8%). Het vermogen is toegenomen door de waardevermeerdering van de vastrentende waarden en aandelen. Echter, door de rentedaling en de nieuwe pensioenopbouw is de voorziening pensioenverplichtingen evenzeer toegenomen. De introductie van de nieuwe rentestructuur door DNB heeft een positief effect op de dekkingsgraad gehad. Invoering van de nieuwe overlevingstafels heeft een negatief effect gehad. Het verloop van de dekkingsgraad is sinds de start van het herstelplan als volgt geweest: 18

19 De dekkingsgraad bevindt zich aan het einde van 2012 onder het herstelplan en onder de ondergrens voor indexatie. Het vooruitzicht op een toeslag is op dit moment beperkt. Kostendekkende en ontvangen premie De Pensioenwet schrijft voor dat de door een pensioenfonds te ontvangen premie ten minste gelijk dient te zijn aan de gedempte kostendekkende premie. De ontvangen premie over boekjaar 2012 bedraagt 1,555 miljoen, de kostendekkende premie 2,018 miljoen en de gedempte premie 1,555 miljoen. De ontvangen premie was gelijk aan de gedempte kostendekkende premie. Herverzekering Het pensioenfonds heeft het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico herverzekerd. Indien er op het contract door de verzekeraar winst wordt gemaakt, deelt het pensioenfonds daarin mee. Een deel van de pensioenverplichtingen voortvloeiend uit de periode vóór de ingang van de middelloonregeling is eveneens herverzekerd. Dit betreft een volledige herverzekering op basis van een garantiecontract. Analyse van het resultaat In 2012 is een positief resultaat behaald van Om de verschillende winstbronnen die tot dit resultaat hebben geleid inzichtelijk te maken, is een analyse uitgevoerd: Analyse resultaat (in 1.000) Winstbron Premie (feitelijke -/- kostendekkende) Toeslagverlening (lasten voor indexatie) 0 0 Wijziging marktrente (toename VPV) Beleggingsopbrengsten (boven benodigd) Overige Resultaat Het resultaat op premie is gelijk aan het verschil tussen de ontvangen premie en de kostendekkende premie. De werkgever betaalt een gedempte kostendekkende premie. De toeslagverlening is in het boekjaar nihil geweest. De verlaging van de marktrente heeft geleid tot de forse toename van de voorziening pensioenverplichtingen. Het resultaat op beleggingsopbrengsten is bepaald als het behaalde rendement verminderd met de rentetoevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen. Oordeel actuaris Vanwege het ontbreken van een recente consistentietoets heeft de actuaris zich geen oordeel kunnen vormen over de samenhang tussen toezegging, gewekte verwachting en financiering van het toeslagbeleid. Volgens de actuaris is de voorziening pensioenverplichtingen toereikend vastgesteld, maar gemeten naar de wettelijke maatstaf is er wel een reservetekort. Naar aanleiding van de evaluatie van het herstelplan constateert hij dat het reservetekort binnen de daartoe gestelde termijnen zal zijn opgeheven. Uitvoeringskosten Het bedrag van de kosten van het fonds, exclusief die voor vermogensbeheer, heeft in 2012 totaal bedragen, inclusief btw. Uitgesplitst naar de verschillende functies in het fonds zijn deze: Stichting BASF Pensioenfonds Jaarverslag

20 Kosten uitvoering (in 1.000) Functie in fonds 2012 Bestuur + bestuursondersteuning 138 (29%) Administratie 207 (43%) Advies 33 (7%) Controle + verslaglegging 80 (17%) Toezicht (DNB + AFM) 12 (2%) Overig 11 (2%) Totaal 481 (100%) Het bedrag voor bestuur en bestuursondersteuning betreft voor het overgrote deel de vergoeding voor directie en secretariaat, maar omvat ook de opleidingskosten voor bestuur, intern toezicht en Verantwoordingsorgaan. De administratiekosten betreffen de vergoedingen voor de deelnemers-, financiële en uitkeringsadministratie en de begeleiding van de bestuursadviseur. De kosten voor controle en verslaglegging hebben betrekking op de accountantscontrole van het jaarverslag en de actuariële certificering, als ook op de maand- en kwartaalrapportages aan DNB. De toezichtskosten omvatten mede de vergoedingen aan de interne toezichthouders. De kosten voor de beleggingsadministratie en voor adviezen en rapportages over het beleggingsbeleid zijn niet in het bovenstaande overzicht begrepen. Deze worden als onderdeel van de vermogensbeheerskosten verantwoord. Kosten vermogensbeheer De kosten van het vermogensbeheer hebben in 2012 totaal bedragen (0,3% van het gemiddelde belegd vermogen). In de jaarrekening wordt slechts een bedrag van verantwoord. Sommige kosten zijn niet zichtbaar omdat ze worden verwerkt in de waardeontwikkeling. Om het inzicht in de kostenstructuur te vergroten heeft BASF Pensioenfonds alle kosten gesplitst: Kosten vermogensbeheer (in 1.000) Vast- Totaal Kostensoort Aandelen rentend 2012 Beheer Transactiekosten Overlay (afdekking valutarisico) Bewaarloon Advies Beleggingsadministratie Totaal Door een gebrek aan informatie zijn sommige kostensoorten zo nauwkeurig mogelijk geschat. De transactiekosten zijn afgeleid van de total expense ratio (TER) die door de vermogensbeheerder is opgegeven. De splitsing van bewaarloon, advieskosten en beleggingsadministratie tussen de twee beleggingscategorieën, is gebeurd op basis van de strategische mix. 20

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Randstad

jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Randstad jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Randstad 46 toelichting op de balans en staat van baten en lasten 1. algemene toelichting Activiteiten Het doel van Stichting Pensioenfonds Randstad (SPR) is het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Herstel beleggingen teniet gedaan, maar Metro pensioenen niet gekort

Herstel beleggingen teniet gedaan, maar Metro pensioenen niet gekort Verkort jaarverslag 2011 Elk jaar publiceert Metro Pensioenfonds een jaarverslag waarin het pensioenfonds verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Dat moet van de toezichthouder,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie. Jaarverslag 2016

Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie. Jaarverslag 2016 Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2016 4 Overige gegevens 11 1 Bestuursverslag Het bestuur van de stichting

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 30 september 2010

Deelnemersvergadering 30 september 2010 Deelnemersvergadering 30 september 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 17 september 2009 3. Jaarverslag 2009 goedkeuring en decharge 4. Stijgende

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HANDBOEK BESTUUR IN CONTROL PENSIOENFONDS XYZ

HANDBOEK BESTUUR IN CONTROL PENSIOENFONDS XYZ HANDBOEK BESTUUR IN CONTROL PENSIOENFONDS XYZ 16 FEBRUARI 2011 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Procedures voor beheersing matchings- / renterisico... 6 2.1. Cashmanagement...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2015 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag

Nadere informatie

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van SPA.

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie 1. Introductie Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Doelstelling en basis voor dit document Dit document ("de Verklaring") beschrijft

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) 1. Inleiding Voor u ligt de Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 1 Verkort jaarverslag 2012 Het jaarverslag 2012 voor u samengevat Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij houdt u graag op de hoogte. Daarom bieden wij u deze samenvatting van ons jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Samenvatting cijfers per 30 september 2017 Dekkingsgraad (UFR): 106,4% Beleidsdekkingsgraad: 103,5% Belegd vermogen: 23,9 miljard Rendement 2017

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 29 september 2011

Deelnemersvergadering 29 september 2011 Deelnemersvergadering 29 september 2011 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 30 september 2010 en 22 november 2010 3. Jaarverslag 2010 goedkeuring en decharge

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Risicoanalyse Vastgesteld tijdens bestuursvergadering d.d. 6 september 2012

Risicoanalyse Vastgesteld tijdens bestuursvergadering d.d. 6 september 2012 Risicoanalyse Vastgesteld tijdens bestuursvergadering d.d. 6 september 2012 1. Inleiding Risicomanagement is het identificeren, analyseren en kwantificeren van risico s en het vaststellen van beheers.

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Analyse financiële positie

Analyse financiële positie Analyse financiële positie Notitie voor deelnemers en gepensioneerden oktober 2012 2 Samenvatting Aanleiding SPOA krijgt regelmatig vragen van deelnemers over de financiële situatie bij het pensioenfonds.

Nadere informatie

Eisen voor bestuursleden

Eisen voor bestuursleden Eisen voor bestuursleden (overgenomen uit plan van aanpak deskundigheidsbevordering Pensioenkoepels 2010) Om zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet een bestuurslid deelnemen aan de besluitvorming

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2014-1 juli 2014 t/m 30 september 2014 Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0% Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie