Basiskennis crisisbeheersing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basiskennis crisisbeheersing"

Transcriptie

1 Basiskennis crisisbeheersing Reader bij e-learning basiskennis crisisbeheersing (versie 2.2) Expertgroep basiskennis crisisbeheersing Redactie: Sjan Martens

2 Basiskennis crisisbeheersing Reader bij e-learning basiskennis crisisbeheersing Expertgroep basiskennis crisisbeheersing Redactie: Sjan Martens

3 Voorwoord Deze reader bevat de basiskennis crisisbeheersing. Op een beknopte wijze worden basisbegrippen uitgelegd, maakt u kennis met de onderdelen van de crisisorganisatie en krijgt u inzicht in hoe deze onderdelen tijdens een crisis samenwerken. De basiskennis crisisbeheersing is bedoeld voor alle functionarissen die deel uitmaken van de crisisorganisatie, zoals medewerkers van brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke diensten en bestuurders in de veiligheidsregio. Maar ook voor medewerkers van andere organisaties die bij de crisisbestrijding betrokken kunnen zijn, zoals waterschappen, Rijkswaterstaat, nutsbedrijven of Defensie, kan deze uitgave interessant zijn. Infopunt Veiligheid Hebt u vragen over de basiskennis crisisbeheersing, neem dan contact op met Infopunt Veiligheid, telefoon of De tekst van deze reader is ontleend aan de E-learning Basiskennis Crisisbeheersing. In deze e-learning wordt de tekst ondersteund met interactieve opdrachten, recente casuïstiek en visualisaties zoals foto s en video s. De e-learning kan worden afgesloten met een toets. Voor de E-learning Basiskennis Crisisbeheersing kunt u terecht in de webshop van het Instituut Fysieke Veiligheid. Expertgroep basiskennis crisisbeheersing Colofon Expertgroep Basiskennis Crisisbeheersing: Coby Hendrikse (veiligheidsregio Kennemerland), Petra Jonker (veiligheidsregio Twente), Evert van de Pol (veiligheidsregio Hollands Midden), Jan Vogelzang (Brandweer Nederland), Theo Bakker (Politieacademie), Eric van der Maas (Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg), Deborah Bakker (Academie voor Crisisbeheersing) en Sjan Martens (Academie voor Crisisbeheersing) Redactie: Sjan Martens (Academie voor Crisisbeheersing) Grafisch ontwerp: Helma Bovens Foto omslag: Militairen plaatsen zandzakken op de dijk van het Eemskanaal in het geëvacueerde dorp Woltersum bij de stad Groningen (januari 2012, ANP). Versie: EBC 2.2 ISBN: Instituut Fysieke Veiligheid, september 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto kopiëren, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Instituut Fysieke Veiligheid.

4 Inhoud 1 Crises en risico s 7 2 Crisisorganisatie en opschaling 13 3 Crisisprocessen 25 4 Het bestuurlijke kader 32 5 Voorbereiding op crises 41 Bijlagen B1 Geraadpleegde literatuur 51 B2 Afkortingen 52

5 1 Crises en risico s Leerdoelen Na het doorlopen van dit onderdeel kunt u: voorbeelden geven van crisistypen waar de rijksoverheid en de veiligheidsregio s zich op voorbereiden Er zijn 25 crisistypen, ingedeeld in 7 thema s Crises zijn er in alle soorten en maten. Het crisistype bepaalt voor een groot deel welke activiteiten er in de crisisbeheersing plaatsvinden. 1 Natuurlijke omgeving: Overstromingen / Natuurbranden / Extreme weers omstandigheden / Aardbevingen / Plagen / Dierziekten 2 Gebouwde omgeving: Branden in kwetsbare gebouwen / Instortingen grote gebouwen, kunstwerken 3 Technologische omgeving: Incidenten brandbare of explosieve stof in open lucht / Incidenten met giftige stof in open lucht / Kernincidenten 4 Vitale infrastructuur en voorzieningen: Verstoring energievoorziening / Verstoring drinkwatervoorziening / Verstoring rioolwaterafvoer en zuivering / Verstoring telecommunicatie en ICT / Verstoring afvalverwerking / Verstoring voedselvoorziening 5 Verkeer en vervoer: Luchtvaartincidenten / Incidenten op of onder water / Verkeersincidenten op het land / Incidenten in tunnels 6 Gezondheid: Bedreiging volksgezondheid / Ziektegolf 7 Sociaal maatschappelijke omgeving: Paniek in menigte / Verstoring openbare orde 7 Vitale belangen Het zal duidelijk zijn dat bij risico s vaak vitale belangen in het geding zijn. De vitale belangen zijn: territoriale veiligheid: het ongestoord functioneren van Nederland als onaf hankelijke staat in brede zin, dan wel de territoriale integriteit in enge zin economische veiligheid: het ongestoord functioneren van Nederland als een effectieve en efficiënte economie ecologische veiligheid: het beschikken over voldoende zelfherstellend vermogen van de leefomgeving bij aantasting fysieke veiligheid, ook wel openbare veiligheid genoemd: het ongestoord functioneren van de mens in Nederland en zijn omgeving sociale en politieke stabiliteit: het ongestoord voortbestaan van een maatschappelijk klimaat waarin groepen mensen goed met elkaar kunnen samenleven binnen de kaders van de democratische rechtsstaat en gedeelde waarden

6 Vitale belang fysieke veiligheid De bedreigingen van een van de vijf vitale belangen, te weten de fysieke veiligheid, wordt opgevangen op regionaal niveau door de veiligheidsregio s. Een veiligheidsregio is een geografische gebied, bestaande uit meerdere gemeenten. IMPACT WAARSCHIJNLIJKHEID risico risico = incidentscenario impact = gevolgen waarschijnlijkheid = kans dat risico gebeurt Veiligheidsregio s Een veiligheidsregio is gebaseerd op een verplichte gemeenschappelijke regeling van gemeenten, een vorm van verlengd lokaal bestuur. De verplichting om een veiligheidsregio te vormen is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio s. In de Wet veiligheidsregio s zijn de taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio aangegeven ten aanzien van de Brandweer, de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR) en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. In een veiligheidsregio werken brandweer, geneeskundige hulpverlening, gemeenten, politie en andere partners samen aan rampenbestrijding en crisisbeheersing. Regionale risicoprofielen 8 Risicobeoordeling Elke veiligheidsregio moet een regionaal risicoprofiel opstellen. Een regionaal De overheid onderzoekt welke risico s de vitale belangen bedreigen: wat zijn risicoprofiel is een overzicht van de risico s die zich in een veiligheidsregio 9 de gevolgen en wat is de kans dat het risico echt gebeurt. Op basis van de kunnen voordoen, de impact en de waarschijnlijkheid ervan. Het risicoprofiel impact en de waarschijnlijkheid wordt een risico gepositioneerd in een omvat ook de risico s in aangrenzende regio s en landen, als ze impact hebben risicodiagram. op de veiligheid in de betreffende veiligheidsregio. Risicobeoordeling en prioriteiten Risico s worden zowel op regionaal als op nationaal niveau in kaart gebracht. Risicobeoordeling is een belangrijk hulpmiddel dat inzicht geeft in de impact en de waarschijnlijkheid van risico s ten opzichte van elkaar. Op basis hiervan wordt regelmatig bepaald op welke risico s men zich voorbereidt. Prioriteiten op nationaal niveau Op nationaal niveau zijn in het kader van de strategie nationale veiligheid in 2012 de volgende prioriteiten gesteld: betere voorbereiding op sociale calamiteiten om te voorkomen dat maatschappelijke onrust escaleert, grotere weerbaarheid tegen gevolgen van satellietuitval door zonnestormen, betere opsporing van aanvallen op netwerken en informatiesystemen, vroegtijdige opsporing van gewelddadige eenlingen, vroege signalering van internationale dreigingen en risico s en tenslotte verdere professionalisering van de crisiscommunicatie. Veel voorkomende risico s op regionaal niveau Elk regionaal risicoprofiel onderscheidt risico s naar de volgende categorieën. Voor impact: 1 beperkt, 2 aanzienlijk, 3 ernstig, 4 zeer ernstig en 5 catastrofaal. Voor waarschijnlijkheid: 1 zeer onwaarschijnlijk, 2 onwaarschijnlijk, 3 mogelijk, 4 waarschijnlijk en 5 zeer waarschijnlijk. Voorbeelden van risico s die in een of meer veiligheidsregio s voor beide aspecten in de hoogste categorieën 4 en 5 vallen, zijn: extreme hittegolf / incident met giftige stof / transportincident met gevaarlijke stoffen / natuurbrand / overstroming / pandemie of ziektegolf / terrorisme / uitbraak dierziekte / uitval nutsvoorziening.

7 Is een crisis een ramp? De definities volgens de Wet veiligheidsregio s voor een crisis en een ramp: Crisis: Een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. Ramp: Een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij: het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd, en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. Begrippen en afkortingen In dit onderdeel hebt u de volgende begrippen en afkortingen leren kennen: Begrippen Crisis Fysieke veiligheid Openbare veiligheid Ramp Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Vitale belangen Wet veiligheidsregio's Afkortingen GHOR CRISIS 10 INCIDENT 11 RAMP CALAMITEIT ZWAAR ONGEVAL Bij een ramp is het vitale belang van de fysieke veiligheid in het geding. Het begrip crisis is breder dan het begrip ramp. Een crisis kan betrekking hebben op alle vijf vitale belangen. In het spraakgebruik worden ook andere begrippen gehanteerd zoals een zwaar ongeval, een incident of een calamiteit. Deze andere begrippen kunnen betrekking hebben op een crisis of een ramp, maar dat hoeft niet.

8 2 Crisisorganisatie en opschaling Leerdoelen Na het doorlopen van dit onderdeel kunt u: benoemen uit welke crisisteams de regionale crisisorganisatie bestaat, aangeven wat de kernbezetting is van de crisisteams en wat de kerntaken zijn aangeven welke verschillende GRIP-opschalingsniveau s er zijn en wanneer opgeschaald wordt Alarmering en opschaling Bij een incident moeten hulpverleners snel gealarmeerd worden. Meldkamer: De meldkamer is continu paraat voor spoedeisende hulp. Ze alarmeert het ambulancevervoer, de geneeskundige hulpverlening, de brandweer en de politie en ondersteunt hun inzet. Motorkapoverleg: In de normale dagelijkse situatie werken de functionarissen van de brandweer, de politie en de geneeskundige hulpverlening volgens de regels en procedures van de eigen discipline. Afstemming tussen de hulpverleners en de hulpverleningsdiensten vindt ter plekke plaats op ad-hocbasis, 12 ook wel motorkapoverleg genoemd. 13 Opschaling: Een incident kan zo ernstig zijn dat de normale dagelijkse werkwijze van het motorkapoverleg niet volstaat en er structurele coördinatie tussen de disciplines nodig is. Het in gang zetten van deze structurele coördinatie wordt opschaling genoemd. In een opgeschaalde situatie wordt de meldkamer door één leidinggevende aangestuurd: de calamiteitencoördinator. Opschalen via de GRIP-procedure Om snel te kunnen opschalen is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure ontwikkeld, de zogenoemde GRIP-procedure. In de GRIP-procedure is vastgelegd uit welke multidisciplinaire teams de crisisorganisatie is opgebouwd bij een bepaald GRIP-niveau. In 2006 is een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld dat voor de veiligheidsregio s als vertrekpunt dient voor de regionale GRIP-procedure. Brongebied en effectgebied In een GRIP-procedure komen de begrippen brongebied en effectgebied voor. Het brongebied is het gebied waar de hulpverleningsdiensten uitvoering geven aan de directe bestrijding van het incident. Het effectgebied is het gebied buiten het brongebied, waar het incident effecten heeft op de omgeving.

9 Dordrecht GRIP 4: Wanneer sprake is van een incident van meer dan plaatselijke betekenis en bestuurlijke coördinatie van betrokken gemeenten aan de orde is, wordt opgeschaald naar GRIP 4. Het GBT komt te vervallen en er wordt een regionaal beleidsteam (RBT) gevormd. Strijen Mookhoek Flexibiliteit in de opschaling en afschaling De opschaling hoeft niet in oplopende volgorde vanaf GRIP 1, en vervolgens naar een steeds hoger GRIP-niveau, doorlopen te worden. Wanneer een melding aan bepaalde criteria voldoet kan de meldkamer direct opschalen naar een bepaald GRIP-niveau. Ook de afschaling kan flexibel verlopen. Strijensas Willemsdorp Dorp Moerdijk GRIP Reikwijdte incident Invulling regionale hoofdstructuur 1 brongebied COPI 2 bron- en effectgebied COPI + ROT 3 bedreiging van het welzijn van COPI + ROT + GBT (grote groepen van) de bevolking 4 gemeentegrensoverschrijdend, COPI + ROT + RBT eventueel schaarste Moerdijk brongebied effectgebied sirene ROT zonder CoPI: Als sprake is van een incident zonder duidelijk aanwijsbare plaats incident, kan een afzonderlijk ROT worden ingesteld. Bijvoorbeeld bij een grootschalige stroomstoring of storm. De GRIP-procedure kent vier opschalingsniveaus GRIP 1: Wanneer bij de bestrijding van een incident in het brongebied structurele coördinatie tussen de disciplines noodzakelijk is, wordt opgeschaald naar GRIP 1. Er wordt op de plaats van het incident een team ingericht, het commando plaats incident (CoPI). GRIP 2: Wanneer ook structurele coördinatie buiten het brongebied, dat wil zeggen in het effectgebied, noodzakelijk is, wordt opgeschaald naar GRIP 2. Naast het CoPI wordt een regionaal operationeel team (ROT) ingericht. CoPI en ROT nul minuten: Bij dreigende incidenten, bijvoorbeeld bij terroristische dreigingen, of in verband met de veiligheid van evenementen kan uit voorzorg een CoPI en/of ROT worden ingesteld. Er kan dan direct worden opgetreden als dat nodig mocht zijn. Dit wordt doorgaans een CoPI of ROT nul minuten genoemd. ROT in een voorbereidende rol: Ter voorbereiding op een mogelijke crisis kan het ROT als planningsstaf bijeenkomen. Het ROT bereidt dan onder andere scenario s voor, bijvoorbeeld bij verwacht hoogwater. GRIP 3: Wanneer het welzijn van (grote groepen van) de bevolking wordt bedreigd en bestuurlijke aansturing noodzakelijk is, wordt opgeschaald naar GRIP 3. Naast het CoPI en het ROT wordt een gemeentelijk beleidsteam (GBT) gevormd.

10 Hoofdstructuur van de regionale crisisorganisatie In de Wet veiligheidsregio s en het Besluit veiligheidsregio s is geregeld dat de hoofdstructuur van de regionale crisisorganisatie bestaat uit: meldkamer commando plaats incident (CoPI) regionaal operationeel team (ROT) gemeentelijk beleidsteam (GBT) of regionaal beleidsteam (RBT) team bevolkingszorg (TBZ) RBT of GBT Crisisteams en hun opkomsttijden Het Besluit veiligheidsregio s stelt minimale eisen aan de kernbezetting van de crisisteams die tot de hoofdstructuur van de regionale crisisorganisatie behoren. Ook worden eisen gesteld aan de opkomsttijden. De opkomsttijd is de tijd tussen alarmering en aankomst van (de leden van) het team. ROT BT ROT COPI hoofdprocessen bevolkingszorg brandweerzorg geneeskundige zorg politiezorg op afstand in bestaand gebouw meldkamer functionarissen bevolkingszorg brandweerzorg geneeskundige zorg politiezorg gezagslijn advieslijn COPI op plaats incident in commando-haakarmbak Hoofdprocessen Afhankelijk van het incident worden verschillende activiteiten uitgevoerd. Reeksen van samenhangende activiteiten worden aangeduid als een proces. De crisisorganisatie kent de volgende hoofdprocessen: bevolkingszorg brandweerzorg geneeskundige zorg politiezorg De uitvoering van deze processen wordt in het CoPI voor het inzetgebied en in het ROT voor het effectgebied afgestemd en aangestuurd. Opkomsttijden CoPI: binnen 30 minuten. ROT: binnen 30 minuten informatiemanager en voorlichtingsfunctionaris. binnen 45 minuten: operationeel leider en commandanten. binnen 60 minuten: overige leden. GBT: binnen 60 minuten. RBT: niet geregeld in het Besluit veiligheidsregio s. Opkomstlocatie Het CoPI komt bijeen op de locatie van het incident, in de zogenaamde commando-haakarmbak. De overige crisisteams komen op afstand bijeen in een voorbereide vergaderruimte.

11 Kernbezetting van het CoPI De kernbezetting van het CoPI bestaat uit: leider CoPI officier van dienst brandweer officier van dienst geneeskundig officier van dienst politie voorlichtingsfunctionaris CoPI informatiemanager CoPI Taak CoPI: Multidisciplinair leidinggeven aan de operationele bestrijding in het eigen inzetgebied: prioriteiten bepalen, laten uitvoeren, bewaken en zo nodig bijstellen. Onder leiding van de leider CoPI wordt de inzet van de afzonderlijke diensten in het CoPI afgestemd. De multidisciplinair afgestemde aanpak wordt vervolgens door de afzonderlijke diensten uitgevoerd. De burgemeester blijft bestuurlijk verantwoordelijk. Afhankelijk van het incident kunnen meerdere CoPI s worden ingesteld, elk met een eigen afgebakend inzetgebied. Kernbezetting van het GBT De kernbezetting van het GBT bestaat uit: burgemeester (hoofd)officier van justitie * lid GBT bevolkingszorg lid GBT brandweer lid GBT geneeskundig lid GBT politie communicatieadviseur GBT * Taak GBT: Nemen van bestuurlijke besluiten voor de bestrijding van de crisis / De leden van het GBT vervullen een adviserende rol naar de burgemeester / Duiden van de gebeurtenissen, bepalen van de voorlichtingsstrategie en geven van handelingsperspectieven aan de bevolking / Afstemmen met crisispartners met eigen (nood)bevoegdheden. De burgemeester is bij GRIP 3 bestuurlijk verantwoordelijk voor de crisisbestrijding. * Functionaris is niet vermeld in het Besluit veiligheidsregio s, wel in het Referentiekader GRIP. Kernbezetting van het ROT 18 De kernbezetting van het ROT bestaat uit: operationeel leider 19 algemeen commandant bevolkingszorg algemeen commandant brandweerzorg algemeen commandant geneeskundige zorg algemeen commandant politiezorg voorlichtingsfunctionaris ROT informatiemanager ROT Taak ROT: Multidisciplinair leidinggeven aan de operationele bestrijding in het effectgebied / Voorleggen van bestuurlijke beslispunten en adviseren van het beleidsteam / Geven van kaders waarbinnen de leider CoPI zelfstandig opereert. De operationeel leider (OL) is verantwoordelijk voor de crisis bestrijding bij GRIP 2. De burgemeester blijft bestuurlijk verantwoordelijk. Bij GRIP 3 en GRIP 4 leidt de operationeel leider de crisisbestrijding binnen de bestuurlijke kaders van respectievelijk de burgemeester en de voorzitter veiligheidsregio. De algemeen commandanten geven tijdens de crisis leiding aan de activiteiten van het eigen hoofdproces. Kernbezetting van het RBT De kernbezetting van het RBT bestaat uit: voorzitter veiligheidsregio burgemeesters betrokken gemeenten hoofdofficier van justitie voorzitter van elk betrokken waterschap wordt uitgenodigd lid RBT bevolkingszorg * lid RBT brandweer * lid RBT geneeskundig * lid RBT politie * communicatieadviseur RBT * Taak RBT: Nemen van bestuurlijke besluiten voor de bestrijding van de crisis / De leden van het RBT vervullen een adviserende rol naar de voorzitter veiligheidsregio / Duiden van de gebeurtenissen, bepalen van de voorlichtingsstrategie en geven van handelingsperspectieven aan de bevolking / Afstemmen met crisispartners met eigen (nood)bevoegdheden. De voorzitter veiligheidsregio is bij GRIP 4 bestuurlijk verantwoordelijk. * Functionaris is niet vermeld in de Wet veiligheidsregio s, wel in het Referentiekader GRIP.

12 GRIP 1 GRIP GRIP 2 GRIP 4

13 Regionale inkleuring Verschillende regio s werken, boven op de kernbezetting van de crisisteams, met een eigen regionale inkleuring. Zo is in veel regio s een officier van dienst bevolkingszorg in een CoPI opgenomen of een informatiemanager toegevoegd aan het GBT of RBT. Crisispartners en ad-hocvertegenwoordigers Vanzelfsprekend kunnen, afhankelijk van het incident, crisispartners of vertegenwoordigers van private partijen als ad-hocadviseur aan een crisisteam worden toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is een liaison van het Regionaal Militair Commando (RMC) of vertegenwoordigers van Prorail, NS, nutsbedrijven of andere bedrijven uit de vitale sectoren. Binnenkort ook GRIP 5 en GRIP Rijk Om de bovenregionale samenwerking te verbeteren wordt de GRIP-procedure uitgebreid met GRIP 5 en GRIP Rijk. GRIP 5: Wanneer bij een incident of de vrees daarvoor meerdere veiligheidsregio s betrokken zijn, kunnen de voorzitters van deze veiligheidsregio s in gezamenlijkheid opschalen naar GRIP 5. De bronregio neemt in principe de coördinerende rol op zich. De Begrippen en afkortingen In dit onderdeel hebt u de volgende begrippen en afkortingen leren kennen: Begrippen Algemeen commandant Brongebied Calamiteitencoördinator Commando plaats incident Effectgebied Gecoördineerde regionale incidentenbestrijdings procedure Gemeentelijk beleidsteam Motorkapoverleg Officier van dienst Operationeel leider Opschalen Regionaal beleidsteam Regionaal militair commando Regionaal operationeel team Team Bevolkingszorg Afkortingen AC 22 voorzitter van de bronregio neemt niet de bevoegdheden van de Caco overige betrokken voorzitters veiligheidsregio over. 23 GRIP Rijk: Wanneer de nationale veiligheid in het geding is en er behoefte is aan sturing door het Rijk kan de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) GRIP Rijk afkondigen. GRIP Rijk kan van kracht zijn in combinatie met GRIP 1 t/m 5 of zonder dat er sprake is van opschaling in de veiligheidsregio. CoPI GBT GRIP (H)OvJ OL OvD RBT RMC ROT TBZ Reflectievragen Over alarmering Door wie en hoe wordt u gealarmeerd? Wat gaat u dan doen? Waar gaat u naar toe? Neemt u contact op met bepaalde personen? Zo ja, met wie? Over het organogram Waar bevindt zich uw plek in het organogram?

14 3 Crisisprocessen Leerdoelen Na het doorlopen van dit onderdeel kunt u: aangeven wat de functie is van generieke crisisprocessen en voorbeelden geven van afstemmingspunten tussen crisisprocessen benoemen welke crisisprocessen vallen onder de hoofdprocessen bevolkingszorg, brandweerzorg, geneeskundige zorg, politiezorg en wie voor deze processen verantwoordelijk zijn aangeven wat met netcentrisch werken bedoeld wordt Generieke crisisprocessen Afhankelijk van de crisis en de effecten ervan moeten verschillende activiteiten uitgevoerd worden. Reeksen van samenhangende crisisactiviteiten worden aangeduid als een crisisproces. Om in de veiligheidsregio s tot uniforme regionale crisisprocessen te komen is in 2009 het Referentiekader Regionaal Crisisplan opgesteld. Het gaat om generieke crisisprocessen, dat wil zeggen dat dezelfde indeling in crisisprocessen gebruikt wordt bij elke crisis. De crisisprocessen zijn belegd bij een van de vier kolommen die de kern van de regionale crisisorganisatie vormen: de brandweer, de GHOR, de politie en 24 de gemeente. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de taken van een dienst in niet-crisisomstandigheden. Er zijn vier 25 hoofdprocessen: Brandweerzorg Geneeskundige zorg Politiezorg Bevolkingszorg Omdat een proces een reeks activiteiten is, kunnen ook andere actoren een bijdrage (moeten) leveren aan het proces. Hoofdproces brandweerzorg Brandweerzorg kent drie crisisprocessen en enkele ondersteunende processen: Bron- en emissiebestrijding Redding Ontsmetting Ondersteunende processen, zoals informatiemanagement en resourcemanagement Belangrijke afstemmingspunten met andere kolommen: Bij een ongeval met een gevaarlijke stof geeft de brandweer aan of het gebied veilig is voor andere hulpverleners. Wanneer de brandweer bij acuut gevaar de sirenes in een bepaald gebied laat afgaan betekent dit ga direct naar binnen, sluit ramen en deuren en zet de

15 regionale radiozender aan. De gemeentelijke kolom is verantwoordelijk voor de communicatie, zodat de mensen in het gebied weten wat er gaande is. Bij beknelde slachtoffers zorgt de brandweer dat het slachtoffer bevrijd wordt en let de GHOR op de medische toestand van het slachtoffer. Wanneer slachtoffers een chemische, biologische of radioactieve besmetting hebben opgelopen zorgt de brandweer voor de ontsmetting en let de GHOR op de medische toestand van de slachtoffers. Hoofdproces geneeskundige zorg Geneeskundige zorg kent twee crisisprocessen en enkele ondersteunende processen: Opgeschaalde acute zorg Publieke gezondheidszorg Ondersteunende processen, zoals informatiemanagement en resourcemanagement Bevolkingszorg Communicatie Publieke zorg Omgevingszorg Ondersteunende processen Brandweerzorg Bron- en emissiebestrijding Redding Ontsmetting Ondersteunende processen Belangrijke afstemmingspunten met andere kolommen: Voor het proces Communicatie is het belangrijk geverifieerde informatie te krijgen over het aantal dodelijke en gewonde slachtoffers. De GHOR levert hiervoor informatie aan. Geneeskundige zorg Politiezorg Bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen levert de Gezondheidskundig Opgeschaalde acute zorg Noodhulp Publieke gezondheidszorg Ordehandhaving Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de GHOR inhoudelijke informatie en Ondersteunende processen Opsporing handelingsperspectieven om de schadelijke gevolgen te beperken aan Ondersteunende processen voor het proces Communicatie. Een voorbeeld hiervan is wat men moet doen als men met de gevaarlijke stof in aanraking is gekomen. Hoofdproces bevolkingszorg Hoofdproces politiezorg Politiezorg kent drie crisisprocessen en enkele ondersteunende processen: Noodhulp, ook wel basispolitiezorg genoemd Ordehandhaving: ordehandhaving, mobiliteit, bewaking en beveiliging, handhaving netwerken Opsporing: opsporing, opsporingsexpertise, interventie Ondersteunende processen, zoals informatiemanagement en resourcemanagement Belangrijke afstemmingspunten met andere kolommen: Bij een incident waarbij vuurwapengevaarlijke daders betrokken zijn geeft de politie aan of het gebied veilig is voor andere hulpverleners. Voor de politie is het belangrijk om te weten waar het gewondennest zich bevindt, de plek bij het incident waar slachtoffers worden opgevangen. De politie zorgt dan dat de ambulances over vrije aan- en afvoerroutes kunnen beschikken. Bevolkingszorg kent drie crisisprocessen en enkele ondersteunende processen: Communicatie Publieke zorg Omgevingszorg Ondersteunende processen, zoals informatiemanagement en resourcemanagement Belangrijke afstemmingspunten met andere kolommen: Het proces Communicatie is afhankelijk van informatie uit de andere kolommen en door hen aangereikte handelingsperspectieven. Ook de afstemming van de communicatie met de communicatie van crisispartners en andere betrokken partijen is van groot belang. Voor de registratie van slachtoffers moet zorgvuldige verificatie van gegevens plaatsvinden die afkomstig zijn uit diverse bronnen: van ziekenhuizen, van mortuaria, mogelijk van het Rampen Identificatie Team en van opvanglocaties. Deze informatie moet gematcht worden met lijsten van potentiële slachtoffers. Het proces Omgevingzorg is afhankelijk van de brandweer voor meetgegevens over de aard en de verspreiding van gevaarlijke stoffen.

16 BT meldkamer één actueel totaalbeeld COPI ROT Bevolkingszorg Brandweerzorg Geneeskundige zorg Politiezorg Inschakelen van bijstand Als in een crisissituatie de mensen en middelen in een veiligheidsregio niet toereikend zijn, kan de voorzitter van een veiligheidsregio bijstand aanvragen. Hiervoor is namens de minister van Veiligheid en Justitie het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) het landelijke aanspreekpunt. Het LOCC voorziet in bijstand vanuit andere veiligheidsregio s voor de brandweer, de politie, de GHOR en de bevolkingszorg. Ook is het LOCC het aanspreekpunt voor bijstand van Defensie. Als vooraf afspraken gemaakt zijn met een aangrenzende veiligheidsregio, kan de voorzitter van de veiligheidsregio zich ook rechtstreeks richten tot deze regio. Civiel-militaire samenwerking Een van de hoofdtaken van Defensie is het ondersteunen van civiele autoriteiten bij de crisisbestrijding. Binnen vastgestelde termijnen kan Defensie allerlei ondersteuning leveren: van de explosievenopruimingsdienst tot een nood hospitaal. Elke veiligheidsregio beschikt over een eigen militair adviseur, de officier veiligheidsregio genoemd, die specialistische kennis inbrengt bij de voorbereiding van de crisisbeheersing. De officier veiligheidsregio of een andere vertegenwoordiger van het Regionaal Militair Commando kan deelnemen in CoPI, ROT of (gemeentelijk of regionaal) beleidsteam. Ondersteunende processen 28 Informatiemanagement: Effectieve multidisciplinaire crisisbesluitvorming Generieke crisisprocessen kennen een regionale inkleuring 29 is alleen mogelijk als alle betrokken functionarissen hetzelfde beeld van de situatie hebben. Hiervoor is een werkwijze ontwikkeld waarin de verschillende kolommen en teams informatie met elkaar delen. Ook wel netcentrisch werken genoemd. Daarbij wordt in de meeste veiligheidsregio s gebruik gemaakt van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). In het ondersteunende proces Informatiemanagement werken de informatiemanagers in de verschillende onderdelen van de crisisorganisatie met elkaar samen. Zij leveren informatie aan over het eigen onderdeel. Deze informatie wordt samengevat in een overzichtelijk totaalbeeld. Dit totaalbeeld bevat zowel tekst als grafische informatie. Resourcemanagement: Elk hoofdproces wordt ondersteund door het proces Resourcemanagement. Resourcemanagement regelt de aflossing van ingezet personeel en allerlei facilitaire voorzieningen, zoals catering, ICT en dergelijke. Iedere kolom verzorgt zijn eigen voorzieningen, tenzij hierover in de veiligheidsregio andere afspraken zijn gemaakt. Elke veiligheidsregio kent een eigen regionaal crisisplan dat is gebaseerd op het Referentiekader Regionaal Crisisplan. Het referentiekader beschrijft de generieke crisisprocessen die bij elke crisis gebruikt worden. Het referentiekader richt zich op de uniformiteit van de crisisprocessen en crisisorganisatie. Hierdoor is het mogelijk om functionarissen professioneel op te leiden, te trainen en te oefenen en wordt de inzetbaarheid van functionarissen tussen de veiligheidsregio s bevorderd. In de praktijk kent het regionale crisisplan op onderdelen een regionale inkleuring.

17 Begrippen en afkortingen In dit onderdeel hebt u de volgende begrippen en afkortingen leren kennen: Begrippen Civiel-militaire samenwerking Crisisproces Bron- en emissiebestrijding Crisisproces Communicatie Crisisproces Noodhulp Crisisproces Omgevingszorg Crisisproces Ontsmetting Crisisproces Opgeschaalde acute zorg Crisisproces Opsporing Crisisproces Ordehandhaving Crisisproces Publieke gezondheidszorg Crisisproces Publieke zorg Crisisproces Redding Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio Hoofdproces Bevolkingszorg Hoofdproces Brandweerzorg Hoofdproces Geneeskundige zorg Hoofdproces Politiezorg Ketenpartner van de GHOR 30 Landelijk operationeel coördinatiecentrum Netcentrisch werken 31 Afkortingen GHOR LOCC Reflectievragen Hebt u in uw functie te maken met activiteiten die afgestemd moeten worden met andere kolommen? Zo ja, hoe vindt de afstemming plaats en wie is binnen uw kolom daarvoor verantwoordelijk?

18 4 Het bestuurlijke kader Leerdoelen Na het doorlopen van dit onderdeel kunt u: aangeven wat het verschil is tussen een gemeentelijke crisis, een regionale crisis en een nationale crisis aangeven wat het verschil is tussen de algemene keten en de functionele ketens en uitleggen wat met de bottom-upaanpak in de algemene keten bedoeld wordt en de top-downaanpak bij functionele ketens uitleggen in welke overleggen de bestuurlijke afstemming tussen de algemene keten en de functionele ketens plaatsvindt aangeven wat de volgende noodbevoegdheden van de burgemeester en de voorzitter veiligheidsregio inhouden: noodbevel, noodverordening, ongeschreven noodrecht, opperbevel Ordening in ketens Bestuurlijke netwerkkaarten De bestuurlijke aansturing van de algemene keten en van de functionele ketens is beschreven in de publicatie Bestuurlijke netwerkkaarten crisisbeheersing. Hiernaast ziet u een opsomming van de verschillende netwerkkaarten die er zijn. De eerste netwerkkaart heeft betrekking op de algemene keten. In de publicatie aangeduid als rampenbestrijding algemeen en handhaving openbare orde. De overige netwerkkaarten gaan ieder over één of meerdere functionele ketens. Algemene keten De algemene keten bestaat uit: minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); commissaris van de Koning (CdK); burgemeester of voorzitter veiligheidsregio. Crises houden zich niet aan geografische of bestuurlijke grenzen. Bij een crisis van meer dan plaatselijke of regionale betekenis is samenwerking tussen bestuurders nodig. De bestuurlijke aansturing van de crisisbeheersing minister Veiligheid en Justitie is in Nederland georganiseerd in ketens. CdK Er is een algemene keten en er zijn meerdere functionele ketens. De crisis bestrijding wanneer de openbare veiligheid in het geding is en het handhaven van de openbare orde is belegd bij de zogenaamde algemene keten. De crisisbestrijding op specifieke beleidsterreinen zoals elektriciteit, infectieziekten, voedselveiligheid of terrorisme is belegd in een zogenaamde functionele keten. of voorzitter veiligheidsregio Bestuurlijke netwerkkaarten crisisbeheersing 01 Rampenbestrijding algemeen en 13 Voedsel handhaving openbare orde 02 Geneeskundige hulpverlening 14 Elektriciteit en gas algemeen 03 Oppervlaktewater en waterkering 04 Noordzee en zeescheepvaart 05 Milieu 06 Kernongeval 07 Infectieziekte 08 Dierziekte 09 Justitie algemeen 10 Terrorisme 11 Schaarste algemeen 12 Nooddrinkwater en noodwater 15 Olie 16 Spoorvervoer 17 Wegvervoer 18 Binnenvaart 19 Burgerluchtvaart 20 Sociale zekerheid 21 Telecommunicatie 22 Media 23 Onderwijs 24 Cultureel erfgoed maatregelen jegens bevolking / bedrijven bestuurlijk toezicht tevens onderlinge informatie operationele bevelslijn operationele diensten burgemeester bevolking bedrijven De algemene keten sluit aan bij de in Nederland gebruikelijke drie bestuurslagen: rijk, provincie en gemeente. De veiligheidsregio wordt gezien als verlengd lokaal bestuur. Bij een crisis van meer dan plaatselijke betekenis neemt de voorzitter van de veiligheidsregio bevoegdheden van de burgemeester in de regio over. Of de crisis van meer dan plaatselijke betekenis is, is ter beoordeling aan de voorzitter veiligheidsregio. Een crisis met een grote impact op de bevolking in de veiligheidsregio kan van meer dan plaatselijke betekenis zijn, ook al is de crisis (nog) lokaal. Bijvoorbeeld een grote dreigende overstroming.

19 Functionele ketens De functionele ketens worden in het algemeen aangestuurd door het direct betrokken ministerie op nationaal niveau. Bij een crisis in een functionele keten vindt de besluitvorming binnen de functionele keten plaats. De burgemeester of de voorzitter veiligheidsregio heeft dus geen directe invloed op de besluitvorming binnen een functionele keten, behalve wanneer hij zelf tevens deel uitmaakt van een functionele keten, zoals bijvoorbeeld bij de bestrijding van infectieziekten. De burgemeester of de voorzitter veiligheidsregio moet wel rekening houden met de effecten van een verstoring in een functionele keten op de openbare orde en veiligheid en neemt zo nodig maatregelen. minister X functionele keten regionaal beleidsteam minister V en J algemene keten of gemeentelijk beleidsteam minister Y functionele keten nationaal niveau regionaal of gemeentelijk niveau minister Economische zaken, Landbouw en Innovatie toegelicht. Afstemming op regionaal of gemeentelijk niveau regioambassadeur Vertegenwoordigers van ministeries kunnen bij een crisis in een functionele regionaal crisiscentrum keten deelnemen aan de vergaderingen van een regionaal beleidsteam of 34 E L & I gemeentelijk beleidsteam. Deze vertegenwoordigers worden ook wel rijksheren 35 maatregelen jegens bevolking / bedrijven interne lijn houder van dieren genoemd. Bijvoorbeeld de hoofd ingenieurs-directeuren van de regionale diensten van Rijkswaterstaat. De rijksheren kunnen naast het adviseren van de burgemeester of voorzitter veiligheidsregio ook informatie geven over de maatregelen die de minister als verantwoordelijke bestuurder van de functionele keten treft. Het gemeentelijk of het regionaal beleidsteam bekijkt dan de effecten van de door de minister genomen maatregelen en neemt zo nodig maatregelen op het terrein van de openbare orde en veiligheid waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Functionele keten dierziekte als voorbeeld Bij een dierziekte is het optreden door de overheid voorbehouden aan de minister van Economische Zaken en voor enkele besluiten aan de Europese Commissie. De regioambassadeur van de directie Ruimtelijke Economie van het ministerie van Economische Zaken geeft leiding aan een regionaal crisiscentrum. De regioambassadeur treft namens de minister maatregelen op locatie, zoals het (preventief) ruimen van dieren. Afstemming tussen ketens Bij een crisis kunnen meerdere ketens betrokken zijn. De bestuurlijke afstemming tussen ketens vindt plaats op twee niveaus: op regionaal of gemeentelijk niveau en op nationaal niveau. Deze twee niveaus worden hierna Wanneer bij een crisis strafrechtelijke aspecten aan de orde zijn en vertrouwelijke informatie uitgewisseld moet worden, kunnen de burgemeester of de voorzitter veiligheidsregio, de (hoofd)officier van justitie en de leidinggevende van de regionale politie-eenheid besluiten om dit niet te bespreken in het beleidsteam maar in een apart overleg van de gezagsdriehoek. Afstemming op nationaal niveau Bij nationale crisisbeheersing gaat het om het uitoefenen van bevoegdheden door het Rijk (of door het internationale niveau) die kunnen doorwerken naar het regionale of gemeentelijke niveau. Uitgangspunt bij nationale crisisbeheersing is dat een crisis in eerste instantie wordt opgepakt door het departement op wiens beleidsterrein de crisis zich voordoet. Elk ministerie kent een eigen Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC), behalve het ministerie van VenJ dat een Nationaal CrisisCentrum (NCC) kent.

20 nationale crisisbeheersing interdepartementale coördinatie Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) CdK minister Veiligheid en Justitie stap 1 stap 2 DCC functionele keten regionaal beleidsteam NCC algemene keten of gemeentelijk beleidsteam Als de crisis departementoverstijgend is, is interdepartementale coördinatie nodig. Dan wordt de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) geactiveerd. In de ICCb worden de maatregelen ambtelijk afgestemd door de betrokken departementen. De ICCb wordt daarbij ondersteund door het NCC. Stap 2 overnemen van het gezag: De minister van VenJ kan het gezag overnemen, bijvoorbeeld voor het besluit tot een grootschalige evacuatie. 36 Crisisbesluitvorming op politiek-bestuurlijk niveau geschiedt door de Ministeriële De regionale crisis is dan tevens een nationale crisis geworden, al of niet met behoud van bevoegdheden op regionaal niveau. 37 Commissie Crisisbeheersing (MCCb), die wordt voorgezeten door de minister van VenJ, als coördinerend minister, of bij zeer grootschalige crises door de minister-president. De commissie neemt geen bevoegdheden over van enige minister en neemt ook geen besluiten over aangelegenheden waarbij een niet-aanwezige minister is betrokken. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Bottom-upaanpak in de algemene keten DCC functionele keten Bij een crisis op het terrein van de openbare orde en veiligheid wordt uitgegaan van een bottom-upaanpak. Bij een crisis van plaatselijke betekenis ligt het bevoegd gezag bij de burgemeester en bij een crisis van meer dan plaatselijke betekenis ligt het bevoegd gezag bij de voorzitter veiligheidsregio. Bij een crisis van meer dan plaatselijke betekenis kan de CdK aan de voorzitter of andere leden van het regionaal beleidsteam aanwijzingen geven over de samenwerking in het regionaal beleidsteam. Wanneer een crisis van meer dan regionale betekenis is, dan kan de minister bestuurlijk opschalen. Of de crisis van meer dan regionale betekenis is, is ter beoordeling aan de minister van VenJ. Het bestuurlijk opschalen kan in twee stappen: Stap 1 geven van aanwijzingen inzake de crisisbeheersing: De minister van VenJ of namens hem de CdK kan aan burgemeesters of voorzitters veiligheidsregio aanwijzingen geven inzake de crisisbeheersing. maatregelen jegens bevolking/bedrijven voor zover niet overgenomen door minister van V en J operationele bevelslijn Top-downaanpak bij functionele ketens of voorzitter veiligheidsregio operationele diensten burgemeester bevolking bedrijven Bij een crisis in een functionele keten treft veelal de verantwoordelijke minister (of internationaal orgaan) maatregelen. Departementale activiteiten worden binnen het eigen beleidsterrein uitgevoerd en gecoördineerd door het des betreffende DCC. Voor rampen is geregeld dat ministers in beginsel pas van noodbevoegdheden gebruik maken na overleg met de minister van VenJ. Voor andere crises is alleen voorgeschreven dat ministers de minister van VenJ informeren. De minister van VenJ zorgt op zijn beurt indien nodig voor de informatievoorziening naar de voorzitter veiligheidsregio of de burgemeester en wordt daarbij ondersteund door het NCC. De burgemeester of voorzitter veiligheidsregio dient zijn aandeel in de crisisbeheersing te leveren volgens de lijn die door de rijksoverheid is uitgezet. Bijvoorbeeld bij vogelgriep neemt het ministerie van Economische Zaken maatregelen. Veehouders en dierenartsen zijn verplicht om een verdenking van vogelgriep te melden bij een landelijke meldpunt. Vervolgens wordt het bedrijf geblokkeerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dieren, mest of voorwerpen die drager kunnen zijn van het virus mogen niet van het bedrijf af. Als blijkt dat het bedrijf daadwerkelijk besmet is, worden de dieren geruimd.

21 Noodbevoegdheden van burgemeester en voorzitter veiligheidsregio Bij een crisis van plaatselijke betekenis (dus binnen de eigen gemeente) beschikt de burgemeester op grond van de Gemeentewet over twee algemene noodbevoegdheden: het noodbevel en de noodverordening. Het noodbevel richt zich op met name te noemen personen of bedrijven. De noodverordening richt zich op eenieder, bijvoorbeeld ramptoeristen of voetbalsupporters. De burgemeester heeft op grond van de Wet veiligheidsregio s het gezag over allen die betrokken zijn bij de rampenbestrijding, ook over de eenheden die bijstand verlenen. Dit wordt het opperbevel genoemd. Het opperbevel is alleen relevant voor de openbare veiligheid, aangezien daar sprake is van samenwerking met organisaties die niet reeds in normale omstandigheden onder het gezag van de burgemeester staan. Op grond van de Politiewet heeft de burgemeester voor de handhaving van de openbare orde al het gezag over de politie. De verschillende rollen van de burgemeester De burgemeester vervult in een crisis verschillende rollen. Het gaat hierbij om de burgemeester in de rol van: beslisser of opperbevelhebber: als voorzitter van het GBT of RBT boegbeeld: als gezicht van de overheid naar bevolking en media burgervader: als bestuurder die compassie heeft met slachtoffers, getroffen burgers en hulpverleners collegiaal bestuurder: als bestuurder die zo snel mogelijk het overleg en de besluitvorming in het college van B en W tot zijn recht laat komen en die de gemeenteraad informeert over de crisissituatie. Mede met het oog op de nafase en de verantwoording achteraf Bij crises die een grote impact op de bevolking hebben, is de rol van de burgemeester als boegbeeld en burgervader erg belangrijk. Bij een crisis van meer dan plaatselijke betekenis neemt de voor zitter veiligheidsregio het opperbevel van de burgemeester in zijn regio over. Ook neemt hij het gezag over de politie en de noodbevoegdheden over. Door de nood bevoegdheden kan de burgemeester of voorzitter veiligheidsregio opdrachten geven aan personen, bedrijven en overheidsorganen waarmee hij normaal gesproken geen hiërarchische relatie heeft. Begrippen en afkortingen In dit onderdeel hebt u de volgende begrippen en afkortingen leren kennen: Begrippen Burgemeester als beslisser of opperbevelhebber Burgemeester als boegbeeld 38 Burgemeester als burgervader 39 Het gebruik van noodbevoegdheden Noodbevoegdheden mogen niet zonder meer worden toegepast. Er gelden twee grondbeginselen: proportionaliteit en subsidiariteit. Onder het grondbeginsel van proportionaliteit wordt verstaan dat de zwaarte van de in te zetten noodbevoegdheden in verhouding moet staan tot de omvang van de crisis. Het grondbeginsel van subsidiariteit houdt in dat indien volstaan kan worden met toepassing van normale bevoegdheden of met minder vergaande noodbevoegdheden, de overheid zich daartoe dient te beperken. Een burgemeester of voorzitter veiligheidsregio kan in laatste instantie ook invloed uitoefenen binnen een functionele keten, althans indien de openbare orde of veiligheid in het geding is. Hij kan op grond van zijn noodbevoegdheden afwijken van wetgeving (met uitzondering van de Grondwet). De toevoeging in laatste instantie is cruciaal: hij dient zich daarbij -behalve bij spoed- te richten tot het betreffende gezag uit de functionele keten dat kan optreden. Dat volgt uit het beginsel van subsidiariteit. Indien de wettelijke normale bevoegdheden of noodbevoegdheden niet toereikend zijn, kan de burgemeester of de voorzitter veiligheidsregio gebruik maken van ongeschreven noodrecht. Na de crisis moet democratische verantwoording worden afgelegd over het gebruik van de (nood) bevoegdheden. Burgemeester als collegiaal bestuurder Bestuurlijke opschaling Departementaal coördinatiecentrum crisisbeheersing Functionele keten Gemeentelijke crisis Gezagsdriehoek Nationaal crisiscentrum Nationale crisis Noodbevel Noodverordening Ongeschreven noodrecht Opperbevel Regionale crisis Wet veiligheidsregio s Afkortingen DCC NCC

22 5 Voorbereiding op crises Leerdoelen Na het doorlopen van dit onderdeel kunt u: aangeven wat de veiligheidsketen is en uit welke vijf schakels deze bestaat uitleggen wat een regionaal beleidsplan, een regionaal crisisplan en een rampbestrijdingsplan is en waartoe deze plannen dienen voorbeelden geven van crisispartners en ketenpartners die bij een crisis betrokken kunnen zijn voorbeelden geven van (zelf)redzaamheid van burgers tijdens een crisis en aangeven hoe de (zelf)redzaamheid gestimuleerd kan worden De veiligheidsketen Voor een integrale benadering van veiligheid is de veiligheidsketen een belangrijk hulpmiddel. Veiligheidsproblemen worden in deze procesbenadering van oorzaak tot gevolg in beeld gebracht De veiligheidsketen bestaat uit vijf schakels: Proactie: Het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid, zoals op het terrein van ruimtelijke ordening en infrastructuur. Preventie: Het nemen van maatregelen vooraf om de risico s zo klein mogelijk te houden en de gevolgen van crises te beperken indien zij zich toch voordoen. Te denken valt aan wettelijke kaders, voorlichting en toezicht.

23 Preparatie: De voorbereiding om crises te kunnen bestrijden. Denk aan het opstellen van plannen en procedures of het opleiden en oefenen van personeel. Respons: (of repressie) De daadwerkelijke bestrijding van een crisis. Nafase: Al hetgeen nodig is om zo snel mogelijk naar de normale situatie terug te keren, zoals herstel van materiële schade, nazorg aan slachtoffers en hulpverleners en het afleggen van verantwoording over de crisisbestrijding. De schakels proactie en preventie zijn gericht op risicobeheersing en de schakels preparatie, respons en nafase op crisisbeheersing. Preparatie start met regionaal risicoprofiel Het gezegde een goede voorbereiding is het halve werk gaat ook op voor de voorbereiding op crisisbeheersing, ook wel preparatie genoemd. De ideale cirkel van preparatie bevat de volgende stappen: Risicoanalyse Planvorming Opleiden en oefenen Evaluatie regionaal risicoprofiel Regionaal beleidsplan Het regionaal beleidsplan van de veiligheidsregio gaat op basis van het risicoprofiel in op maatregelen om risico s te voorkomen en te beperken. Het beschrijft de gewenste capaciteit aan hulpverleners en de beoogde operationele prestaties van de brandweer, geneeskundige hulpverlening, politie en de gemeente. Verder maakt een oefenbeleidsplan onderdeel uit van het beleidsplan. Regionaal crisisplan In het regionaal crisisplan wordt de generieke crisisorganisatie in de veiligheidsregio met bijhorende verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden beschreven. Het crisisplan behoort te zijn afgestemd met de crisisplannen van aangrenzende veiligheidsregio s en van aangrenzende landen. Het moet ten minste eenmaal in de vier jaar door het bestuur van de veiligheidsregio worden geactualiseerd en vastgesteld. In deel 2 Crisisorganisatie en opschaling en deel 3 Crisisprocessen zijn belangrijke onderdelen van de generieke crisisorganisatie behandeld, zoals de hoofdstructuur van de crisisorganisatie, de GRIP-niveaus, de hoofdprocessen met de verantwoordelijke diensten en de verdere onderverdeling in crisis processen risicoanalyse Rampbestrijdingsplan Een rampbestrijdingsplan gaat in op de operationele maatregelen en voorzieningen voor de beheersing van crises bij specifieke risicovolle objecten. verbeterpunten uit oefeningen en lessons learned van incidenten evaluatie planvorming regionaal beleidsplan regionaal crisiplan rampbestrijdingsplan Het opstellen van een rampbestrijdingsplan is verplicht voor: bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen (zoals vastgelegd in het Besluit Risico s zware ongevallen) luchthavens (vanaf brandrisicoklasse 3) afvalvoorzieningen voor risicovol of gevaarlijk afval (categorie A volgens de Wet milieubeheer) opleiden en oefenen opgeleide en geoefende functionarissen In deel 1 Crises en risico s is behandeld dat elke veiligheidsregio een risicoanalyse maakt in de vorm van een regionaal risicoprofiel. Een regionaal risicoprofiel is een overzicht van de risico s die zich in een veiligheidsregio kunnen voordoen, de kans erop en een inschatting van de gevolgen ervan. Opleiding en oefening Wanneer is vastgelegd in plannen hoe de organisatie zich wil voorbereiden op een bepaald type crisis dan moet vervolgens die voorbereiding ook nog wel plaatsvinden. De betrokken crisisfunctionarissen moeten opgeleid en geoefend worden voor de specifieke crisistaken die zij moeten uitvoeren. Onder opleiden wordt verstaan het bijbrengen van nieuwe kennis en vaardigheden, onder oefenen het bijhouden en inslijpen van aangeleerde kennis en vaardigheden. Essentieel bij oefenen is de evaluatie van hetgeen beoefend wordt; zonder feedback zal oefenen ook ingeslepen fouten verder inslijpen.

Basiskennis crisisbeheersing

Basiskennis crisisbeheersing Basiskennis crisisbeheersing Reader bij e-learning basiskennis crisisbeheersing 54 Expertgroep basiskennis crisisbeheersing Redactie: Sjan Martens Basiskennis crisisbeheersing Reader bij e-learning basiskennis

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

De bestuurlijke aansturing van de crisisbeheersing

De bestuurlijke aansturing van de crisisbeheersing Kennispublicatie De bestuurlijke aansturing van de crisisbeheersing Infopunt Veiligheid Crises houden zich niet aan geografische of bestuurlijke grenzen. Bij een crisis van meer dan plaatselijke of regionale

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Basiskennis crisisbeheersing. Reader bij e-learning basiskennis crisisbeheersing (versie 2.3)

Basiskennis crisisbeheersing. Reader bij e-learning basiskennis crisisbeheersing (versie 2.3) Basiskennis crisisbeheersing Reader bij e-learning basiskennis crisisbeheersing (versie 2.3) Basiskennis crisisbeheersing Reader bij e-learning basiskennis crisisbeheersing 1 Expertgroep basiskennis crisisbeheersing

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Crisis besluit vorming / GRIP

Crisis besluit vorming / GRIP Crisis besluit vorming / GRIP Deze app beschrijft de crisisbesluitvormings structuur (GRIP-procedure) gezien vanuit standpunt OvD-P en SGBO/Actiecentrum politie. Bronnen: Infopunt Veiligheid/IFV Reacties

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Slagvaardig Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulp verleners, die snel paraat staan en weten wat

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0 Deel 3 Gecoördineerde rampenbestrijding en samenwerking met de GHOR Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Gecoördineerde Regionale Incidenten bestrijdingsprocedure (GRIP)... 3 2. Multidisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan We werken vanuit de behoefte. Zorg voor veiligheid

Regionaal Crisisplan We werken vanuit de behoefte. Zorg voor veiligheid Regionaal Crisisplan 2016-2019 We werken vanuit de behoefte Zorg voor veiligheid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Uitgangspunten...3 2. Bevoegdheden...4 2.2 Bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Haaglanden

Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 t.b.v. multidisciplinaire

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 11 Schaarste algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 11 Schaarste algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 11 Schaarste algemeen 11 Schaarste algemeen versie 2015 Crisistypen algehele schaarste aan goederen of diensten, bijvoorbeeld brandstof, voedsel,

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 12 - Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie oktober 2013 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015

CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015 CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015 VASTGESTELD DOOR AB 16 FEBRUARI 2015 INGANGSDATUM 1 APRIL 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1. Crisisbeheersing... 7 1.1. Kaders... 7 1.2.

Nadere informatie

Colofon. Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost

Colofon. Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Projectgroep crisisplan Anton Aerts, vertegenwoordiger Politie Henk Arkesteijn, vertegenwoordiger Gemeenten Paul van Dooren, vertegenwoordiger

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 13a Voedselvoorziening

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 13a Voedselvoorziening Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 13a Voedselvoorziening 13a Voedselvoorziening versie 2015 Crisistypen (dreigende) schaarste levensmiddelen (dreigende) schaarste diervoeders Bevoegd

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN

REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN Maart 2012 Autorisatie Opdrachtgever Opsteller AB S. Ververs Versiegegevens Versie Datum Verzonden aan Met als doel 0.2 10 oktober Werkoverleg Brandweer & Veiligheid vaststelling

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie 2015 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave: Inleiding... 2 1 Motorkapoverleg (MKO)... 2 2 Commando Plaats Incident (CoPI)... 2 2.1 Taken... 3 2.2 Bemensing...

Nadere informatie

Brandweer GHOR Politie Gemeenten. Crisisplan IJsselland 2015-2018. Veiligheid: voor elkaar

Brandweer GHOR Politie Gemeenten. Crisisplan IJsselland 2015-2018. Veiligheid: voor elkaar Brandweer GHOR Politie Gemeenten Crisisplan IJsselland 2015-2018 Veiligheid: voor elkaar 2 Crisisplan IJsselland 2015-2018 Inhoud Voorwoord 5 1 Algemeen 7 1.1 Risicoprofiel 7 1.2 Doel en toepassing 8 1.3

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Twente

Regionaal Crisisplan Twente Regionaal Crisisplan Twente Colofon Titel : Regionaal Crisisplan Twente Subtitel : Versie : 2.2 Opdrachtgever : Auteur : Enschede, 08 juni 2015 2015, Veiligheidsregio Twente Niets uit dit rapport mag worden

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.2, 27 januari 2014 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan Titel : Regionaal Crisisplan Bestandslocatie : G:\Staf\Vastgestelde documenten Versie : 3.0 Datum : 14 november 2011 Samenstellers : Projectgroep Regionaal Crisisplan Status : definitief

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de afdeling Crisisbeheersing. Adres Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016 Regionaal Crisisplan 2012-2016 1 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant omvat een gebied met veel uiteenlopende risico s. Veel ramp- en crisisscenario s kunnen zich potentieel in onze

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.1, 7 juli 2011 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 21 - Telecommunicatie 21 Telecommunicatie Voor media/omroepen, zie bestuurlijke netwerkkaart media Versie april 2012 crisistypen (dreigende) uitval van

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid.

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Voorstel aan de raad Nummer: B11-18866 Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Wordt nagezonden. 1 Inhoud Over dit document... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRD

Regionaal Crisisplan VRD Regionaal Crisisplan VRD Veiligheidsregio Drenthe Datum: juli 2014 2/37 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wettelijk en procedureel kader regionale crisisbeheersing... 3 1.3 Definitie crisis...

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Definitief vastgesteld op 04-07-2014

Regionaal Crisisplan Definitief vastgesteld op 04-07-2014 Regionaal Crisisplan Definitief vastgesteld op 04-07-2014 Pagina 2 van 25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Een levend document voor een dynamische wereld 3 1.2 Doel en kader van het Regionaal

Nadere informatie

Interregionale samenwerking: niet alleen een kwestie van structuren

Interregionale samenwerking: niet alleen een kwestie van structuren Interregionale samenwerking: niet alleen een kwestie van structuren Het doel van deze factsheet is het delen van de ervaringen die in het land zijn opgedaan en het geven van handvatten voor operationeel

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Haaglanden. Regionaal

Regionaal Crisisplan Haaglanden. Regionaal Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Door: Brandweer Haaglanden GHOR Haaglanden

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden 1 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Haaglanden Door: Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing Haaglanden Brandweer Haaglanden Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Haaglanden Politie Haaglanden

Nadere informatie

3 Oppervlaktewater en waterkering

3 Oppervlaktewater en waterkering 3 Oppervlaktewater en waterkering Voor de Noordzee, zie bestuurlijke netwerkkaart Noordzee en zeescheepvaart crisistypen (dreigend) hoogwater (dreigend) laagwater (dreigende) waterverontreiniging en verontreiniging

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Redactie: Sjan Martens 3 Foto omslag SIS is ingezet bij het kraanongeval

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht

Regionaal Crisisplan Utrecht Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU. Het beheer van

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Projectgroep SIS Redactie: Sjan Martens Foto omslag In Amsterdam zijn op

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU Het beheer van

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN

REGIONAAL CRISISPLAN REGIONAAL CRISISPLAN 2012-2016 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant REGIONAAL CRISISPLAN 2012-2016 Versie juli 2014 - Deze pagina is bewust leeg gelaten - 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s. Niek Mestrum Manon Ostendorf

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s. Niek Mestrum Manon Ostendorf Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s Niek Mestrum Manon Ostendorf Doel van deze presentatie Deel 1 (Niek): Wat staat er nu exact in de Wet veiligheidsregio s Waarom staat dit er zo

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRZHZ

Regionaal Crisisplan VRZHZ Regionaal Crisisplan VRZHZ Algemeen Referentie: Regionaal Crisisplan VRZHZ Opgesteld door: Projectteam RCP Status: Versie 1.0 Datum: 16 juni 2011 Pagina 1/50 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Doel...

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen

Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen themaweek oktober 2016 Nationale risicobeoordeling (Energievoorzieningszekerheid, o.a. Blackout, moedwillige verstoring) Regionaal Risicoprofiel

Nadere informatie

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland versie 3.0 28 sep 2011 definitief i Versie- en wijzigingsbeheer Opsteller Projectleider Regionaal Crisisplan

Nadere informatie

GRIP 5 en GRIP Rijk. Opsteller. Multidisciplinaire projectgroep o.l.v. team Kennis VrZW Versie 1.0 Ingangsdatum 1 juli 2014 Status

GRIP 5 en GRIP Rijk. Opsteller. Multidisciplinaire projectgroep o.l.v. team Kennis VrZW Versie 1.0 Ingangsdatum 1 juli 2014 Status GRIP 5 en GRIP Rijk Opsteller Multidisciplinaire projectgroep o.l.v. team Kennis VrZW Versie 1.0 Ingangsdatum 1 juli 2014 Status Definitief Vaststelling door / datum Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio. Zuid-Limburg 2012-2015

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio. Zuid-Limburg 2012-2015 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012-2015 Documentbeheer Opdrachtgever Algemeen Bestuur (conform artikel 16 Wet veiligheidsregio's) Portefeuillehouder J. Som Proceseigenaar G. v. Klaveren

Nadere informatie

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Adres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht www.vrzhz.nl Druk: versie 3.0 september 2013 Beheer: Het

Nadere informatie

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 1 Inhoud Over dit document... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten... 8 Processen rampenbestrijding en crisisbeheersing... 9 Processen en

Nadere informatie

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Crisisplan VRZL Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Colofon Documentnaam Crisisplan VRZL Korte inhoud Dit document beschrijft de algemene organisatie en aanpak

Nadere informatie

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio Raadsvoorstel Nr. 2010-048 (gewijzigd) Houten, 26 oktober 2010 Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel

Nadere informatie

Samenvatting. Regionaal Risicoprofiel Haaglanden. Regionaal Beleidsplan Haaglanden. Regionaal Crisisplan Haaglanden

Samenvatting. Regionaal Risicoprofiel Haaglanden. Regionaal Beleidsplan Haaglanden. Regionaal Crisisplan Haaglanden Samenvatting Regionaal Risicoprofiel Haaglanden Regionaal Beleidsplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Risicoprofiel, Beleidsplan

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Agendapuntnr.: 14 Nr.: 142585 Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Inleiding Conform de Wet Veiligheidsregio s (WVr) dient het bestuur van elke veiligheidsregio om de 4 jaar een regionaal beleidsplan op te

Nadere informatie

14 Elektriciteit en gas

14 Elektriciteit en gas 14 Elektriciteit en gas crisistypen onderbreking levering elektriciteit onderbreking levering gas bevoegd gezag (nationaal) soorten maatregelen minister EL&I burgemeester of voorzitter veiligheidsregio

Nadere informatie

Ontwikkelingen Er zijn wat ontwikkelingen van invloed geweest op het RCP zoals het nu voor ligt:

Ontwikkelingen Er zijn wat ontwikkelingen van invloed geweest op het RCP zoals het nu voor ligt: Voorstel AGP 4 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 13 april 2017 Bijlagen : 2 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2016-2019 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het Regionaal

Nadere informatie