het recht hebben de overeenkomst zonder opgaaf van reden te annuleren bedragen die van het belastbaar inkomen mogen worden afgetrokken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het recht hebben de overeenkomst zonder opgaaf van reden te annuleren bedragen die van het belastbaar inkomen mogen worden afgetrokken"

Transcriptie

1

2 aanmerkelijk belang activa Afkoelingsperiode, respijttermijn aftrekposten algemene heffingskorting alimentatie baisse balans banksparen BBP (bruto binnenlands product); BNP (bruto nationaal product beleggen bestedingsruimte bestuursrecht BEW bewindvoerder BNP (bruto nationaal product); BBP (bruto binnenlands product boedelscheiding Boxensysteem BW conjunctuur consumentenhuishouding consumentenprijsindex curatele deflatie Dividendbelasting durfkapitaal dwingend recht eigendom van tenminste 5% van een onderneming. bezittingen : periode na de aanschaf van een product, waarin consumenten het recht hebben de overeenkomst zonder opgaaf van reden te annuleren bedragen die van het belastbaar inkomen mogen worden afgetrokken korting op de te betalen belasting die iedere belastingplichtige krijgt. de toelage voor levensonderhoud die een van de partners moet betalen na een echtscheiding. dalende ontwikkeling van de koersen op een beurs of van de conjunctuur in een land financieel overzicht waarbij bezittingen links en schulden rechts zijn weergegeven en de optelling aan beide kanten gelijk is Fiscaal gunstig alternatief voor sparen met een verzekering de waarde van de productie van een land in een jaar geld in vermogenstitels investeren om er rendement op te behalen De vrije financiële ruimte die consumenten hebben om producten te kopen het recht om te bepalen wat er met een goed gebeurt Beleggingsrecht Eigen Woning behartigt de vermogensrechtelijke belangen van een persoon met betrekking tot het onder bewind gestelde vermogen de waarde van de productie van een land in een jaar de verdeling van een gemeenschappelijke boedel bij een scheiding of erfenis inkomstenbelastingsysteem dat uitgaat van drie Boxen, waarin geld dat wordt verdiend met werken anders wordt belast dan inkomen dat wordt gegenereerd uit vermogen Burgerlijk Wetboek de vraag naar goederen en diensten huishouden dat zich op bepaalde momenten opstelt als koper van producten of diensten hiermee wordt de gemiddelde prijsstijging van een standaardpakket goederen en diensten gemeten situatie waarin een curator de belangen van de onder curatele gestelde persoon behartigt prijsdaling ondernemingen die contant dividend, stockdividend of bonusaandelen uitkeren, moeten 25% dividendbelasting inhouden. Deze belasting is voor binnenlands belastingplichtigen die het dividend ontvangen verrekenbaar met de door hen verschuldigde inkomstenbelasting. de financiering van ondernemingen die hoge risico s lopen, meestal zijn dit startende ondernemingen regels waarvan niet mag worden afgeweken

3 echtscheidingsconvenant economische groei erfrecht financiële bijsluiter vermogensmarkt financiële positie fiscale partners Forfaitair rendement gecombineerde inkomensheffing geldmarkt gemeenschap van goederen handelingsbekwaam handelingsbevoegd handlichting hausse heffingskortingen huishouden huwelijkse voorwaarden huwelijksgoederenregime huwelijksrecht inflatie inkomstenbelasting juridische vormvereisten kapitaalmarkt kasstroomoverzicht hierin worden door beide echtgenoten bij een echtscheiding zaken als alimentatie, bezittingen, schulden, het pensioen en en regelingen voor de eventuele kinderen vastgelegd toename van de vraag naar en het aanbod van producten en diensten behandelt rechtshandelingen na het overlijden van iemand. Hierbij wordt diens nalatenschap (het vermogen, de bezittingen en schulden) overgedragen aan de erfgenamen wettelijk verplichte brochure voor complexe financiële producten het geheel van vraag naar en aanbod van vermogen hieronder vallen onder meer de hoogte en de bron van inkomsten van de kredietvrager en de leningen of schulden die de kredietvrager heeft gehuwden en geregistreerde partners zijn automatisch fiscale partners. Keuze voor fiscaal partnerschap hebben ongehuwd meerderjarigen als zij meer dan zes maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding voeren en gedurende die tijd op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de basisadministratie persoongegevens fictief rendement van 4% op vermogen, waarover 30% belasting betaald moet worden het totaalbedrag aan belastingen en premie volksverzekeringen dat over de inkomsten en het vermogen in Box 1, 2 en 3 betaald moet worden de markt voor kortlopende leningen (< 1 jaar) alle bezittingen die beide partners inbrengen bij het aangaan van het huwelijk zijn eigendom van beide partners een persoon kan bepaalde rechtsgeldige handelingen uitoefenen de persoon mag bepaalde rechtshandelingen uitoefenen, die daarom geldig zijn als hij ze verricht een beschikking waarin aan een minderjarige van minstens 16 jaar bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige worden toegekend stijgende ontwikkeling van de koersen op een beurs of van de conjunctuur in een land algemene heffingskorting plus eventueel aanvullende kortingen een persoon of een groep personen die gezamenlijk een inkomen geniet of uitgaven doet in principe blijft de eigendom van de bezittingen verdeeld over de partners zoals deze was voordat het huwelijk in werking trad, hiervan afwijkende afspraken zijn mogelijk het regime met betrekking tot het vermogen, dus ofwel gemeenschap van goederen ofwel huwelijkse voorwaarden onderdeel van het personen en familierecht dat de verschillende situaties regelt waarin partners met elkaar leven stijging van het algemeen prijsniveau belasting die verschuldigd is over het inkomen uit werk en woning specifieke, aanvullende wettelijke voorwaarden de markt voor langlopende leningen (> 1 jaar) financieel overzicht van alle inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode

4 lange termijn legataris lenen liquiditeit liquiditeitsplan liquiditeitstekort loonbelasting Minderjarigen nalatenschap nietig noodzakelijke doelen onder bewind stelling ontsparen Overschothuishoudingen passiva personen en familierecht persoonlijk vermogen persoonsgebonden aftrek privaatrecht private banking producentenhuishouding productiefactoren progressief tarief proportioneel tarief publiekrecht recessie rechtspersonenrecht regelend recht Rendementsgrondslag risicomanagement samenlevingscontract langer dan 5 jaar persoon waaraan een legaat wordt toegekend vreemd vermogen aanschaffen maatstaf voor hoe snel en gemakkelijk het huishouden over liquide middelen (geld) kan beschikken financieel overzicht waarin zichtbaar is of bij de realisatie van doelen er op een moment een liquiditeitstekort of overschot is/ zal zijn gebrek aan middelen om aan financiële verplichtingen te voldoen of om bepaalde doelen te realiseren een voorheffing op de inkomstenbelasting ongetrouwde personen, jonger dan 18 jaar de bezittingen en schulden die iemand nalaat direct ongeldig inkomen voor en verzekering van de eerste levensbehoeften hierdoor wordt de meerderjarige handelsonbevoegd met betrekking tot de goederen die onder bewind zijn gesteld tegoed aanspreken huishoudingen die meer inkomsten dan uitgaven hebben (dus vermogen over) schulden/ verplichtingen behandelt rechtshandelingen tussen natuurlijke personen mensen van vlees en bloed en hun familie relaties vermogen in eigendom van de consument aftrekpost die niet is gebonden aan een bron van inkomen en daarom ook niet aan een box regelt de verhouding tussen de burgers onderling financiële dienstverlening voor particuliere klanten met een omvangrijk vermogen huishouden dat producten en diensten levert arbeid (beloning=loon), kapitaal (beloning=rente), natuur (beloning=huur) en ondernemerschap (beloning=winst) het heffingspercentage stijgt stapsgewijs naarmate het belastbare bedrag hoger is belastingpercentage dat onafhankelijk is van de omvang van het vermogen regelt de verhouding tussen de overheid en de burgers en tussen overheidsorganen situatie waarin de economie van een land twee kwartalen achter elkaar krimpt behandelt rechtshandelingen van rechtspersonen regels die gelden als niets anders is overeengekomen. Regelend recht komt met name voor in het handelsverkeer. het gemiddelde vermogen in een jaar waarover in Box 3 belasting dient te worden betaald het goed omgaan met risico's contract tussen samenwonenden waarin bepaalde (financiële) afspraken zijn vastgelegd, bijvoorbeeld dat de samenwonenden verplicht zijn bij te dragen in de kosten van elkaars levensonderhoud

5 . schenkingsrecht belasting die de ontvanger van een schenking hierover verschuldigd is SEW Spaarrekening Eigen Woning solvabiliteit het vermogen om financiële verplichtingen nu en in de toekomst na te kunnen komen sparen geld bij een financiële instelling onderbrengen tegen een rentevergoeding streefdoelen doelen om het leven, naast de eerste levensbehoeften, prettiger te maken successierecht belasting die de erfgenaam verschuldigd is over de ontvangen erfenis Tekorthuishoudingen huishoudingen die minder inkomsten dan uitgaven hebben (dus vermogen tekort) Vermogensmarkt; financiële het geheel van vraag naar en aanbod van vermogen markt vermogensplan financieel plan waarin mogelijkheden om een liquiditeitstekort op te lossen dan wel een overschot te benutten, zijn uitgewerkt vermogensrecht omvat regelingen over de rechten en plichten die onderdeel van een vermogen kunnen vormen, bijvoorbeeld wanneer mensen vermogen erven of overeenkomsten aangaan vermogensrendementsheffing belasting over vermogen vermogensvrijstelling het gedeelte van het vermogen waarover helemaal geen vermogensrendementsheffing betaald hoeft te worden vernietigbaar met terugwerkende kracht ongeldig versterferfrecht hierin zijn regels vastgelegd volgens welke het vermogen van een overledene wordt vererft volmacht toestemming om de belangen van een ander (deels) te behartigen vreemd vermogen vermogen dat bij een andere partij is aangetrokken wensen extra's, luxe doelen wilsovereenstemming aanvaarding door een partij van een aanbod van een andere partij. Vanaf dit moment zijn beide partijen aan de overeenkomst gebonden Wilsovereenkomst kan ook bereikt zijn na een mondelinge overeenkomst

6 actief bedrijf activa betaalbedrijf BKR CKI commissionair corporate clients creditrente debetrente debiteuren derivaten DNB ECB Eki EMU EVA financiële conglomeraten funding geldscheppende instellingen guichet emissie introductie Kredietrisico Liquiditeitsrisico matching mismatch NVB Operationeel risico passief bedrijf prijsstabilisatie private banking Het onderdeel van het rentemargebedrijf dat gericht is op het uitzetten van geld (het verstrekken van kredieten). bezittingen het verzorgen van een efficiënt en veilig verloop van het betalingsverkeer door banken Bureau Krediet Registratie Centraal Krediet Informatiesysteem van het Bureau Krediet Registratie (BKR); hierin worden de betalingsverplichtingen en het betalingsverleden van consumenten vastgelegd lid van de beurs dat beurstransacties voor opdrachtgevers afsluit op eigen naam zakelijke klanten de rente die een bank betaalt over een positief saldo de rente die men moet betalen over negatieve saldo's schuldenaren financiële producten (contracten tussen twee partijen) die effecten, goud, zilver, valuta of indices als onderliggende waarden hebben en waarvan de contractwaarde afhankelijk is van de waardeontwikkeling van onderliggende waarden De Nederlandsche Bank: de bank van de banken; alle Nederlandse banken hebben een rekening bij DNB de Europese Centrale Bank. Effectenkredietinstelling. Een effectenkredietinstelling mag effecten voor een klant in bewaring nemen en kan de klant een effectenrekening aanbieden de Economische en Monetaire Unie Externe Verwijzingsapplicatie financiële instellingen die uit een bank en een verzekeraar bestaan het aantrekken van vermogen instellingen die geld creëren uitgifte van aandelen waarbij de bank alleen tussenpersoon is voor het effectenuitgevende bedrijf en de beurs eerste aandelenuitgifte (beursgang) door een bedrijf het risico dat een relatie van de bank betalingsverplichtingen niet nakomt het risico dat de bank niet op tijd over middelen kan beschikken om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen het aansluiten van de renteniveaus en looptijden van de uitgezette leningen op die van de aangetrokken middelen het niet aansluiten van de renteniveaus en de rentelooptijden van de door de bank aangetrokken en uitgezette kapitalen Nederlandse Vereniging van Banken risico van verlies veroorzaakt door fouten in de uitvoering van een financiële transactie Het onderdeel van het rentemargebedrijf dat gericht is op het aantrekken van geld beperkte schommeling (stijging) van de consumentenprijzen financiële dienstverlening voor particuliere klanten met een omvangrijk vermogen

7 provisiebedrijf rentemarge rentemargebedrijf Renterisico rentetypische looptijd rentevaste periode systeemrisico Valutarisico VIS de bemiddelingsfunctie van banken het verschil in rentepercentage tussen de rente die wordt betaald aan klanten en de rente die wordt ontvangen van klanten het behalen van rentemarge door aantrekken en uitzetten van geld Het risico om kansen te missen. De belegger mist de kans om extra geld te verdienen. Hij heeft immers gedurende een lange periode een vaste rentevergoeding bedongen. Stijgt de rente in die periode op de kapitaalmarkt, dan profiteert hij daar niet van. Daar staat tegenover dat hij ook geen nadeel ondervindt van een daling van de rente rentevaste periode: de periode waarvoor het te betalen rentepercentage onveranderd blijft rentetypische looptijd: de periode waarvoor het te betalen rentepercentage onveranderd blijft het risico dat het hele financiële stelsel in een land niet meer naar behoren functioneert het risico dat de bank loopt met het bezit van buitenlandse valuta bij wijziging van de wisselkoersen Verificatie Informatie Systeem

8 bedrijfstakpensioenfonds co assurantie collectieve pensioenregeling financiële conglomeraten FISH herverzekeren institutionele beleggers levensverzekeraars Lloyds of London mutaties naamloze vennootschap onderlinge waarborgmaatschappij ondernemingspensioenfonds pensioenfonds pensioenverplichtingen pool schadeverzekeraars Verbond van Verzekeraars verzekeringsmaatschappij verzekeringsportefeuille een door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verplicht pensioenfonds, dat pensioenkapitaal beheert voor werkgevers in een bepaalde bedrijfstak en zo het merendeel van alle pensioenen van een bepaalde branche in portefeuille heeft. vorm van risicospreiding waarbij een aantal verzekeraars ieder een percentage van de verzekering voor hun rekening nemen. Dit gebeurt doorgaans op de verzekeringsbeurs een regeling van een bedrijf waarin het pensioen voor alle werknemers van een bedrijf is opgenomen financiële instellingen die uit een bank en een verzekeraar bestaan Fraude en Informatiesysteem Holland vorm van risicospreiding waarbij de verzekeraar een deel van het risico bij andere verzekeraars onderbrengt bedrijven en instellingen die beleggen om hun kapitaal te vergroten verzekeraars die levensverzekeringen aanbieden verzekeraar met leden die bestaat uit verschillende syndicates. Via brokers kunnen risico s ter acceptatie aangeboden worden. De leden(members) van Lloyd s accepteren de aangeboden risico s voor hun eigen rekening en risico via de syndicaten wijzigingen/ aanpassingen een rechtspersoon die beursgenoteerd is en dus aandeelhouders heeft. Deze aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) tekortkomingen van de NV een rechtspersoon waarbij de aangesloten verzekerden gezamenlijk aansprakelijk zijn voor eventuele (financiële) tekortkomingen van de onderlinge waarborgmaatschappij een pensioenfonds dat pensioenkapitaal beheert voor een onderneming (en eventuele dochterondernemingen), zo wordt het pensioen van de werknemers van een organisatie in eigen beheer gehouden een instelling die pensioengelden van werknemers beheert uitkeren van pensioenkapitaal op de pensioengerechtigde leeftijd of bij overlijden vorm van risicospreiding waarbij het risico gespreid wordt over meerdere verzekeraars. Er wordt een pool gevormd bij zeer specifieke risico's waarbij de gevolgen van een eventuele schade zeer omvangrijk zijn verzekeraars die schadeverzekeringen aanbieden onafhankelijke vereniging van verzekeraars in Nederland bedrijf dat tegen betaling financiële risico s afdekt het geheel van lopende polissen

9 Begrippenlijst distributie beleggingsadviseur captives direct writers directe distributie gebonden bemiddelaars gevolmachtigd agent indirecte distributie Intermediair verzekeraars Kredietbemiddelaar loondienstadviseurs loondienstagenten Ongebonden bemiddelaars beperkt aantal aanbieders ongebonden onpartijdige bemiddelaars verbonden bemiddelaars tussenpersoon die de consument adviseert op het gebied van beleggingen tussenpersonen (adviseurs/ bemiddelaars) waarvan een verzekeraar een meerderheidsbelang heeft in het bedrijf (de verzekeraar is mede eigenaar) verzekeraars die rechtstreeks aan eindklanten verkopen verkoop door de aanbieder rechtstreeks aan de eindklant hebben contractuele verplichting(en) om uitsluitend voor één of meer aanbieders te bemiddelen of adviseren mag namens de verzekeraar beslissen of een verzekering geaccepteerd wordt, maakt polissen op en mag schade regelen en uitbetalen verkoop van een product van een aanbieder door een tussenpersoon aan de eindklant verzekeraars die uitsluitend producten verkopen via het intermediaire distributiekanaal tussenpersoon die de consument adviseert bij de keuze tussen geldleningen van verschillende aanbieders loondienstagenten: adviseurs die in loondienst zijn bij een verzekeraar loondienstadviseurs: adviseurs die in loondienst zijn bij een verzekeraar deze bemiddelen voor meerdere aanbieders, echter verreweg het grootste deel van de verkochte producten wordt bij een beperkt aantal aanbieders ondergebracht (subjectieve analyse) deze kunnen productie onderbrengen bij een zeer groot aantal aanbieders, en bemiddelen op basis van hun kennis van bijna alle producten in de markt (objectieve analyse) bemiddelen per productsoort voor één aanbieder

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Beoordeling. Beoordeling. verderop in dit hoofdstuk behandelen. Eventuele door de kredietvrager in te brengen zekerheden. aanvrager.

Beoordeling. Beoordeling. verderop in dit hoofdstuk behandelen. Eventuele door de kredietvrager in te brengen zekerheden. aanvrager. Voordat een consumptief krediet kan worden verstrekt, wordt de aanvraag bij de kredietverstrekker bekeken door een kredietbeoordelaar. D i e t o e t s t d e a a n v r a a g a a n d e acceptatienormen (

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Hypotheekwoordenboek A Aankoopkeuring Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet mei / juni 2006 Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet 3 4 5 Verder o.a. in dit nummer WIA Pensioen

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011 Algemene voorwaarden Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemeen

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24 Inhoudsopgave Hypotheekwijzer Inleiding Inleiding Organisatie Florius 1-1 1-1 De Hypotheken van Florius De Hypotheken van Florius Extra mogelijkheden 4-1 4-1 De Hypotheek Terugbetalen hypotheek Tweede

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie