Liquidatieverslag tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars"

Transcriptie

1 Liquidatieverslag 2012 tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars

2

3 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. LIQUIDATIEVERSLAG 2012 tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Zoals door de vereffenaars op 5 oktober 2012 is vastgesteld. Namens de vereffenaars, Dhr. T. Teitsma Dhr. J.J. de Jong

4 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Liquidatieverslag 2012

5 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Besluitvorming tot liquidatie Achtergrond voor het besluit tot liquidatie Randvoorwaarden voor besluit tot liquidatie Gang van zaken rondom het besluit tot liquidatie op 23 april Verantwoordelijkheden en bevoegdheden aangaande het besluit tot liquidatie Communicatie aan deelnemers Reactie vereffenaars op verklaring verantwoordingsorgaan...11 Hoofdstuk 2 Afwikkeling van de liquidatie en waardeoverdracht Financiële uitwerking en budget Toekenning inhaalindexatie Collectieve waardeoverdracht Financiële afwikkeling Juridische afwikkeling Hoofdstuk 3 Gang van zaken eerste vier maanden van Toelichting op de resultaten van de eerste 8 maanden van Bestuursaangelegenheden Risico s Premie Toezichthouder Hoofdstuk 4 Risicobeheer Risicobeheerkader Financiële risico s Niet financiële risico s 27 Hoofdstuk 5 Personalia Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. 32 Hoofdstuk 6 Verklaring verantwoordingsorgaan 34 Hoofdstuk 7 Liquidatierekening Balans per 31 augustus Rekening van baten en lasten over de periode1 januari 2012 tot en met 31 augustus Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 augustus Liquidatieverslag

6 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Inhoudsopgave Toelichting algemeen 40 Liquidatie en collectieve waardeoverdracht Vereffening.. 42 Pensioenregeling 43 Indexering 43 Financiering en premie.. 44 Grondslagen voor de financiële verslaggeving. 45 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva. 46 Grondslagen voor de resultaatbepaling..49 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht.50 Toelichting op de balans.. 51 Activa 51 Passiva.60 Toelichting op de rekening van baten en lasten Baten en lasten pensioenactiviteiten.. 65 Baten en lasten beleggingsactiviteiten 72 Actuariële analyse van het resultaat.. 74 Overige informatie. 78 Hoofdstuk 8 Overige gegevens Juridische afwikkeling Bestemming liquidatiesaldo en plan van verdeling Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 81 Bijlagen. 83 Meerjarenoverzicht Verklarende woordenlijst 86 Colofon. 95 Liquidatieverslag

7 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Liquidatieverslag vereffenaars LIQUIDATIEVERSLAG VEREFFENAARS Dit liquidatieverslag gaat in op de achtergronden van het liquidatiebesluit, het besluitvormingsproces en de communicatie over het besluit tot liquidatie. Dit liquidatieverslag behelst tevens de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars. De normale bedrijfsvoering tot aan het liquidatiebesluit heeft betrekking op de periode 1 januari tot en met 23 april 2012 en wordt in hoofdstuk 3 toegelicht. Liquidatieverslag

8 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Besluitvorming tot liquidatie Hoofdstuk 1 Besluitvorming tot liquidatie Op 23 april 2012 heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mediq (verder te noemen: Pensioenfonds Mediq) het besluit genomen tot liquidatie van het pensioenfonds en tot collectieve waardeoverdracht aan Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (verder te noemen: PMA). Dit besluit betreft een bekrachtiging van een besluit onder voorwaarden, zoals door het bestuur op 30 januari 2012 genomen. In dit hoofdstuk worden de achtergronden, de randvoorwaarden en het besluitvormingsproces toegelicht. Aangezien het pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde betreft, hebben de werkgever, Mediq N.V., en de vakbonden een eigen verantwoordelijkheid in dit proces. Gezien het belang van een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing, is het gehele traject begeleid door een gemeenschappelijke stuurgroep van de werkgever en het bestuur van Pensioenfonds Mediq. Verder is in dit hoofdstuk aandacht voor de bij de besluitvorming betrokken pensioenfondsorganen en derden en voor de communicatie aan deelnemers. 1.1 Achtergrond voor het besluit tot liquidatie Pensioenfonds Mediq voert een pensioenovereenkomst uit van Mediq N.V. en de merendeels in Nederland gevestigde ondernemingen die tot de werkgever in groepsverband staan. (Deze pensioenovereenkomst is van toepassing op een minderheid van de werknemers van de werkgever.) Een ruime meerderheid van de in Nederland gevestigde werknemers van Mediq N.V. (te weten de medewerkers van de eigendomsapotheken van Mediq) is op grond van een verplichtstellingbeschikking deelnemer bij PMA. Met het oog op het verminderen van financiële risico s, het verminderen van financiële fluctuaties in de jaarrekeningen van Mediq N.V. in verband met verslagleggingregels betreffende pensioenen (IFRS) en de toenemende tijd en aandacht die het in stand houden van een ondernemingspensioenfonds vergt (governance), heeft de werkgever een onderzoek gestart naar alternatieven voor de huidige (inhoud van de) pensioenregeling en de uitvoeringssituatie. De uitkomst van dit onderzoek is kort samengevat dat de werkgever de genoemde pensioenovereenkomst voor de opbouw van toekomstige pensioenrechten bij PMA zal onderbrengen door middel van een vrijwillige aansluiting. Door de vrijwillige aansluiting bij PMA komt Pensioenfonds Mediq zonder aangesloten werkgevers te vallen. In die omstandigheid acht het bestuur van Pensioenfonds Mediq het vanwege de belangen van de aanspraak- en pensioengerechtigden niet verantwoord om het fonds zelfstandig voort te zetten om de uit het verleden opgebouwde rechten te beheren. Bij een slapend of dood fonds worden de kansen op indexaties beduidend lager en nemen de kansen op kortingen significant toe. Om die reden is besloten om de opgebouwde rechten, met inachtneming van een aantal voorwaarden, eveneens over te dragen aan PMA. Liquidatieverslag

9 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Besluitvorming tot liquidatie 1.2 Randvoorwaarden voor besluit tot liquidatie Het bestuur van Pensioenfonds Mediq heeft op 30 januari 2012 een besluit genomen tot liquidatie en collectieve waardeoverdracht onder voorwaarden. Voor de effectuering daarvan hebben Pensioenfonds Mediq en PMA een draaiboek opgesteld voor de besluitvorming. Hieruit zijn de volgende randvoorwaarden voor het besluit tot liquidatie ontleend: De overgang naar PMA is alleen mogelijk als het dekkingsgraadverschil tussen beide fondsen zich binnen een vrij nauwe bandbreedte bevindt en als de dekkingsgraad van PMA groter is dan 90%; De rechthebbenden van Pensioenfonds Mediq dienen voor minimaal 50% gecompenseerd te worden voor het blijvende verlies op het recht op compensatie van gemiste indexaties over de jaren tot en met bij overgang naar PMA met een ambitie om 75% van de gemiste inhaalindexatie tot en met 2011 te compenseren, mits passend binnen het door Mediq N.V. ter beschikking gestelde budget en de eventuele financiële ruimte voortvloeiend uit de verschillen in dekkingsgraden van PMA en Pensioenfonds Mediq; De overige kosten van de overgang dienen binnen het door Mediq N.V. ter beschikking gestelde budget te blijven; De liquidatie en de collectieve waardeoverdracht zijn alleen mogelijk nadat gebleken is dat De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) geen verbod oplegt ex artikel 84 lid 2a Pensioenwet; De Centrale Ondernemingsraad (hierna te noemen COR) en de vakbonden zijn, in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire bevoegdheden, gehoord en stemmen, voor zover van toepassing, in met de nieuwe pensioenregeling; Bij PMA zijn eveneens alle goedkeuringsprocedures met goed gevolg doorlopen. Om de liquidatie en collectieve waardeoverdracht mogelijk te maken, heeft Mediq N.V. zich verbonden een budget ter beschikking te stellen waaruit de inhaalindexatie en de transitieen liquidatiekosten kunnen worden gefinancierd, voor zover de middelen van het pensioenfonds daartoe onvoldoende zijn Window of opportunities Op grond van deze randvoorwaarden is een window of opportunities gedefinieerd, hetgeen betekent dat de dekkingsgraden van beide fondsen binnen een bepaalde bandbreedte dienen te liggen om de overgang naar PMA op dusdanige wijze financierbaar te maken dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. Voor de besluitvorming is een draaiboek opgesteld zodat, wanneer aan de criteria is voldaan, de besluitvorming snel en efficiënt kan worden afgerond door alle betrokken partijen. 1 Dit betreft de indexatieachterstand na besluit over de indexatie over 2011, zoals genomen in Liquidatieverslag

10 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Besluitvorming tot liquidatie Vanaf begin april hebben beide fondsen wekelijks het actuele dekkingsgraadverschil bepaald bij sluiting op vrijdagmiddag volgens een overeengekomen waarderingsmethode. Op basis hiervan zou de definitieve besluitvorming worden opgestart, zodra het verschil in dekkingsgraden zich binnen de gestelde bandbreedte bevond. 1.3 Gang van zaken rondom het besluit tot liquidatie op 23 april 2012 Nadat op maandag 23 april 2012 is geconstateerd dat het dekkingsgraadverschil tussen beide fondsen op 20 april 2012 binnen de gestelde bandbreedte lag 2, heeft de stuurgroep geconcludeerd dat aan de verschillende randvoorwaarden is voldaan. Vervolgens zijn het bestuur van Pensioenfonds Mediq, de Raad van Bestuur van Mediq N.V., de toezichthouder De Nederlandsche Bank (verder te noemen: DNB) en het bestuur van PMA geïnformeerd. DNB heeft aangegeven dat zij geen verbod zal opleggen tegen de liquidatie en de collectieve waardeoverdracht ex artikel 84 Pensioenwet. De Raad van Bestuur van Mediq N.V. heeft het besluit bekrachtigd om over te gaan tot de pensioenregeling van PMA op basis van het ter beschikking stellen van de overeengekomen maximale bijdrage van Mediq N.V. Het bestuur van PMA heeft vastgesteld dat aan de contractuele voorwaarden is voldaan en heeft ingestemd met de collectieve waardeoverdracht. Vervolgens heeft het bestuur van Pensioenfonds Mediq in bijzondere zitting bijeen en conform de statuten unaniem besloten tot liquidatie van Pensioenfonds Mediq en tot collectieve waardeoverdracht aan PMA. Op 24 april 2012 is, conform het vastgestelde draaiboek, s ochtends voor de opening van de beurs geconstateerd dat nog steeds aan de voorwaarden werd voldaan, waarna de overdracht van de beleggingen op 24 april 2012 is gestart. Vanaf dat moment droeg PMA het economische risico van de beleggingen van Pensioenfonds Mediq. De effectuering van de collectieve waardeoverdracht vond plaats per 1 mei, zodat vanaf 1 mei 2012 PMA verantwoordelijk is voor de uitvoering van de pensioenen van zowel de deelnemers, gewezen deelnemers als de pensioengerechtigden van het Pensioenfonds Mediq in liquidatie. 1.4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden aangaande het besluit tot liquidatie Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Verandering van de (uitvoering van de) pensioenregeling is daarmee een aangelegenheid van verschillende partijen. 2 Op 23 april waren de dekkingsgraden, volgens de afgesproken tussentijdse methode, van Pensioenfonds Mediq 99,8% en van PMA 96,7%. Liquidatieverslag

11 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Besluitvorming tot liquidatie Bestuur Het bestuur van Pensioenfonds Mediq is verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van alle belanghebbenden. Belanghebbenden zijn de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden en de werkgevers. Het kan zo zijn dat de belangen van de werkgevers niet altijd geheel in lijn liggen met de belangen van de verschillende categorieën deelnemers. Ook kan het zo zijn dat de belangen van de verschillende categorieën deelnemers niet geheel met elkaar overeenkomen of dat de consequenties van besluiten niet tot gelijke uitkomsten leiden voor verschillende categorieën van deelnemers. Zorgvuldige besluitvorming betekent dat met al deze consequenties rekening wordt gehouden en een evenwicht wordt gezocht voor de verschillende belanghebbenden. Na het besluit tot liquidatie is het bestuur van Pensioenfonds Mediq omgezet in het college van vereffenaars. Het college van vereffenaars is verantwoordelijk voor een correcte afwikkeling van de liquidatie van het pensioenfonds en voor de verdeling van een eventueel liquidatiesaldo conform de statuten en de wet Werkgever De werkgever komt met de betrokken vakbonden een pensioenregeling overeen als onderdeel van het totale pakket arbeidsvoorwaarden. Deze pensioenregeling wordt door de werkgever vervolgens ondergebracht bij een pensioenuitvoeringsorganisatie, in dit geval Pensioenfonds Mediq. De vakbonden dienen hiermee in te stemmen. Na instemming sluit de werkgever een uitvoeringsovereenkomst af met de pensioenuitvoeringsorganisatie. Wanneer de werkgever besluit de toekomstige opbouw bij een andere pensioenuitvoeringsorganisatie onder te brengen, is dit een bevoegdheid van de werkgever, maar dit betekent wel een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden Vakbonden De vakbonden zijn partner in het arbeidsvoorwaardenoverleg en maken dus ook onderdeel uit van de besluitvorming over de pensioenregeling en over de uitvoeringsorganisatie van de pensioenregeling. De vakbonden hebben zich laten adviseren door een eigen externe adviseur en hebben, onder handhaving van de eigen verantwoordelijkheid, verder samengewerkt met het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Mediq en de COR van Mediq N.V. en hun adviseur bij de beoordeling van de voorstellen. De vakbonden hebben zich achter de voorgestelde overgang naar PMA geschaard, maar hadden meer resultaat willen zien ten aanzien van de aanpalende voorwaarden en condities. Uiteindelijk hebben de vakbonden hun standpunt tijdens de, in alle bedrijfsonderdelen van Mediq N.V. gehouden, Liquidatieverslag

12 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Besluitvorming tot liquidatie informatiesessies inhoudelijk gepresenteerd en de uiteindelijke beslissing aan de leden gelaten. Na een schriftelijke stemming door de leden van de twee betrokken bonden is geconcludeerd dat een ruime meerderheid van de leden zich achter de voorstellen heeft geschaard Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan (verder te noemen: VO) heeft geen bevoegdheden ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen. In de statuten van Pensioenfonds Mediq is aan het VO een bovenwettelijk recht toegekend om advies uit te brengen over de liquidatie van Pensioenfonds Mediq. In verband daarmee is het VO betrokken in de besluitvorming over de liquidatie en over de voorwaarden waaronder de liquidatie tot stand zal komen. Het VO heeft besloten bij de beoordeling van de voorstellen samen te werken met de COR. Het VO en de COR hebben, onder handhaving van de eigen verantwoordelijkheid, gezamenlijk dezelfde externe adviseur aangesteld. Het VO heeft een overwegend positief, maar niet unaniem advies uitgebracht. Kanttekeningen zijn gemaakt ten aanzien van het grotere risicoprofiel van PMA en de mogelijke gevolgen hiervan voor de deelnemers en met name de gepensioneerden bij PMA ten opzichte van Pensioenfonds Mediq. Met werkgever en bestuur van Pensioenfonds Mediq is afgesproken dat in de informatiesessies voor de deelnemers nadrukkelijk ook op de risico s van de overgang naar PMA zou worden gewezen Centrale Ondernemingsraad De COR heeft noch bevoegdheden ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, noch bevoegdheden ten opzichte van de aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. De COR heeft wel adviesrecht indien een pensioenregeling wordt ondergebracht bij een verzekeraar. Onderbrenging van de pensioenregeling bij een verzekeraar is overwogen als een mogelijk alternatief voor Pensioenfonds Mediq. Mede om die reden is de COR door de werkgever gedurende het gehele traject op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Na het met de vakbonden bereikte onderhandelingsresultaat heeft de COR uiteindelijk positief geadviseerd Toezichthouder De Nederlandsche Bank Pensioenfonds Mediq staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (hierna: DNB). Indien het pensioenfonds besluit tot liquidatie is een collectieve waardeoverdracht verplicht volgens artikel 84 Pensioenwet. Dit voornemen dient te worden voorgelegd aan DNB. DNB heeft aangegeven geen verbod te zullen opleggen. Liquidatieverslag

13 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Besluitvorming tot liquidatie Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken PMA heeft formeel geen bevoegdheden ten aanzien van het besluit tot liquidatie van Pensioenfonds Mediq. PMA dient wel te besluiten of de vrijwillige aansluiting van Mediq N.V. voldoet aan de bedrijfstakprocedures en dient uiteraard in te stemmen met de condities van de waardeoverdracht. 1.5 Communicatie aan deelnemers Omdat Mediq N.V. een beursgenoteerde onderneming is, is pas overgegaan tot het informeren van de deelnemers nadat de overeenkomsten met Mediq N.V., Pensioenfonds Mediq en PMA met betrekking tot de voorgenomen besluiten tot liquidatie en collectieve waardeoverdracht waren afgesloten. In februari 2012 zijn alle deelnemers van Pensioenfonds Mediq per brief geïnformeerd over de voorgenomen liquidatie en de collectieve waardeoverdracht. Ook zijn brieven gestuurd aan de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden. Na de definitieve besluitvorming zijn in mei 2012 alle categorieën deelnemers en uitkeringsgerechtigden schriftelijk geïnformeerd. De uitkeringsgerechtigden hebben, voordat hun uitkering in mei 2012 door PMA werd uitgekeerd, brieven ontvangen van Pensioenfonds Mediq en PMA. In de brief van Pensioenfonds Mediq is vermeld welke uitkering men tot op dat moment van Pensioenfonds Mediq ontving, wat de aanpassing was door toekenning van de compensatie van in voorgaande jaren gemiste inhaalindexatie en op welk bedrag de uitkeringsgerechtigden recht hadden bij PMA. De brief van PMA gaf aan welke uitkering Pensioenfonds Mediq (inclusief het bedrag aan toegekende inhaalindexatie) aan hen had doorgegeven. Vervolgens werd hierop de jaarlijkse vakantiegelduitkering in mindering gebracht en werd het door PMA uit te keren bedrag vermeld. Op deze wijze konden uitkeringsgerechtigden de aansluiting constateren tussen de door Pensioenfonds Mediq overgedragen verplichting en de aanvaarding ervan door PMA. In augustus 2012 zijn de overige deelnemers op vergelijkbare wijze geïnformeerd over de overgedragen aanspraken. Ook dit maal was de inhoud van de brieven van Pensioenfonds Mediq en PMA volledig op de individuele situatie toegesneden en werden de deelnemer in staat gesteld de aansluiting tussen de overgedragen aanspraken te constateren Website Vanaf de bekendmaking van de voorgenomen overgang naar PMA is op de website van Pensioenfonds Mediq informatie geplaatst over de voorgenomen liquidatie en waardeoverdracht, inclusief de antwoorden op mogelijke vragen. De verzonden, algemene brieven aan deelnemers zijn eveneens op de website geplaatst. Liquidatieverslag

14 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Besluitvorming tot liquidatie Het merendeel van de informatie is eveneens geplaatst op de interne website van Mediq N.V. Na afloop van de notificatieperiode omtrent de liquidatie in december 2012 zal de website van Pensioenfonds Mediq worden opgeheven Pensioenkrant In juli 2012 is de laatste pensioenkrant van Pensioenfonds Mediq verschenen, die vooral gericht was op de overgang naar PMA. Tevens is voor deze gelegenheid de verzendlijst van de pensioenkrant uitgebreid met de gewezen deelnemers en overige aanspraakgerechtigden van Pensioenfonds Mediq Voorlichtingssessies aan deelnemers Nadat overeenstemming was bereikt tussen sociale partners en het bestuur van Pensioenfonds Mediq, zijn informatiesessies gehouden in alle vestigingen van Mediq N.V. waar deelnemers aan het pensioenfonds werkzaam zijn. In sommige vestigingen zijn twee informatiesessies gehouden. Doel van de informatiesessies was om de deelnemers goed te informeren over de op handen zijnde veranderingen en de vakbondsleden onder hen te ondersteunen in hun beeldvorming, zodat zij goed gemotiveerd hun stem konden uitbrengen op de voorstellen zoals die door de vakbonden aan hen zouden worden voorgelegd. In totaal zijn in een tijdsbestek van vier weken 18 informatiesessies gehouden op 13 locaties. Deze sessies zijn gehouden onder verantwoordelijkheid van Mediq N.V., het bestuur van Pensioenfonds Mediq en de vakbonden. In de sessies is toegelicht wat de consequenties zijn van de overdracht aan PMA voor de deelnemers, gewezen deelnemers en uitkeringsgerechtigden. Hierbij zijn de resultaten van de uitgevoerde gelijkwaardigheidstoets ter onderbouwing van de evenwichtigheid van belangen toegelicht. Ook is expliciet aandacht besteed aan het verhoogde risico voor de deelnemers dat aan de overdracht aan PMA is verbonden (dit mede op verzoek van de COR en het VO), als gevolg van het feit dat het beleid van Pensioenfonds Mediq meer defensief van karakter is dan het beleid van PMA, mede verklaard door verschillen in de opbouw van het deelnemersbestand van beide fondsen Voorlichtingssessie aan pensioengerechtigden In mei 2012 is een afzonderlijke informatiesessie gehouden voor de pensioengerechtigden. Doel van deze sessie was om nadere informatie te verschaffen over de veranderingen met Liquidatieverslag

15 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Besluitvorming tot liquidatie betrekking tot de pensioenuitvoering en gelegenheid te geven om vragen te stellen. Ook de presentatie aan pensioengerechtigden is op de website geplaatst. 1.6 Reactie vereffenaars op verklaring verantwoordingsorgaan Het college van vereffenaars heeft kennis genomen van de verklaring van het VO. Het college spreekt zijn dank uit aan het VO voor zijn kritische en constructieve opstelling gedurende de jaren van zijn bestaan. Gedurende de besluitvormingsperiode omtrent de liquidatie heeft het VO het proces kritisch gevolgd en zich zorgvuldig laten informeren over de voorstellen en de consequenties. Liquidatieverslag

16 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Afwikkeling van de liquidatie en waardeoverdracht Hoofdstuk 2 Afwikkeling van de liquidatie en waardeoverdracht 2.1 Financiële uitwerking en budget De afwikkeling van de waardeoverdracht gaat, gezien de dekkingsgraad van Pensioenfonds Mediq van circa 100% per 23 april 2012, de draagkracht van Pensioenfonds Mediq te boven, wanneer naast de verplichtingen volgens de waarderingsgrondslagen van Pensioenfonds Mediq inhaalindexatie moet worden toegekend en de kosten van de liquidatie moeten worden gedragen. Om die reden is afgesproken dat Mediq N.V. zal bijdragen om de transitie van Pensioenfonds Mediq te kunnen financieren. De kosten van de compensatie van de inhaalindexatie en de kosten van de liquidatie dienen dus gefinancierd te worden uit het totaal van het verschil tussen de dekkingsgraden van Pensioenfonds Mediq en PMA, aangevuld met dit budget van Mediq N.V. Hieronder een samenvattend overzicht van de beschikbare middelen en bestedingen bij de liquidatie: EUR x 1000 Eigen vermogen per Resultaat pensioenactiviteiten Resultaat Beleggingsactiviteiten Batig Liquidatiesaldo Toekenning inhaalindexatie Na de vaststelling op 23 april 2012 dat de dekkingsgraden van beide fondsen de overdracht naar PMA mogelijk maken, moest een besluit genomen worden omtrent de hoogte van de toe te kennen inhaalindexatie. Gezien het te verwachten overschot uit de combinatie van dekkingsgraadverschil en het maximale budget van de werkgever heeft het bestuur van Pensioenfonds Mediq besloten om de compensatie voor de over voorgaande jaren gemiste indexatie vooralsnog op 75% te stellen. Een eventueel liquidatiesaldo komt ten goede aan de deelnemers via in te kopen pensioenrechten bij PMA. De grondslag voor indexatie is bij Pensioenfonds Mediq voor deelnemers de loonindex en voor de overige categorieën deelnemers de prijsindex. De werkelijk opgebouwde indexatieachterstand verschilt daardoor per categorie deelnemers, afhankelijk van het jaar waarin men pensioengerechtigd of gewezen deelnemer is geworden. Aangezien het noodzakelijk was dat de ingegane pensioenen al in de derde week van mei 2012 door PMA moesten worden uitbetaald, was er zeer weinig tijd om de compensatie voor Liquidatieverslag

17 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Afwikkeling van de liquidatie en waardeoverdracht de in voorgaande jaren gemiste inhaalindexatie aan de pensioengerechtigden per individu uit te rekenen en is om die reden besloten om aan alle pensioengerechtigden, ongeacht de datum van pensioneren, het maximale percentage inhaalindexatie voor pensioengerechtigden toe te kennen. Voor de deelnemers en gewezen deelnemers is een meer nauwkeurige methode gehanteerd, waarbij per jaar de situatie op 1 januari van het jaar bepalend is. Elke gewezen deelnemer heeft op die manier een gewogen percentage van loonindex en prijsindex ontvangen, afhankelijk van het jaar waarin hij inactief is geworden. 2.3 Collectieve waardeoverdracht De overdracht heeft gefaseerd plaatsgevonden, met prioriteit voor de pensioengerechtigden Pensioengerechtigden De overdracht van de pensioengerechtigden is tijdig afgerond, zodat iedereen op de reguliere betaaldatum in mei 2012 zijn pensioen heeft ontvangen van PMA. Een belangrijk punt is hierbij dat Pensioenfonds Mediq geen vakantiegeld kent en PMA wel. Dat betekent dat de maandelijkse uitkering bij PMA iets lager is dan bij Pensioenfonds Mediq, waar dan het vakantiegeld in mei 2013 tegenover staat Deelnemers en gewezen deelnemers De afwikkeling van de deelnemers, gewezen deelnemers en overige aanspraakgerechtigden heeft meer tijd gevergd. Technisch is deze transitie eind juli 2012 afgerond. De deelnemers hebben in juli 2012 van PMA de wettelijk voorgeschreven startbrief ontvangen. Daarop zijn slechts een zeer beperkt aantal reacties gekomen, inhoudende verzoeken om toelichting. Na controle van de transitie zijn de betrokkenen op vergelijkbare wijze en schriftelijk door Pensioenfonds Mediq en PMA geïnformeerd. Met deze brieven kan iedere deelnemer de aansluiting van de aanspraken bij PMA vergelijken met de door Pensioenfonds Mediq overgedragen aanspraken. Ook hier is de toegekende inhaalindexatie gespecificeerd en is duidelijk gemaakt dat PMA de aanspraken registreert zonder vakantiegeld Inkoop premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voor deelnemers die ziek zijn op 30 april 2012 PMA loopt een risico dat werknemers van Mediq N.V. die op 30 april 2012 ziek zijn, in de toekomst aanspraak maken op premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid. Rekening houdend met de ervaren revalidatie in de populatie van Mediq N.V. is een staffel uitgewerkt en overeengekomen om het recht op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in te kopen bij PMA. Dit betreft een bedrag van EUR 435 duizend. Liquidatieverslag

18 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Afwikkeling van de liquidatie en waardeoverdracht Reeds uitgevoerde afkopen kleine pensioenen die nog niet waren uitgekeerd aan de deelnemers De Pensioenwet maakt het mogelijk dat een pensioenuitvoerder twee jaar na beëindiging van een dienstverband zogenoemde kleine pensioenen afkoopt. Hiervoor is de instemming van de gewezen deelnemer niet noodzakelijk. Voor ongeveer 40 deelnemers kon deze afkoop niet worden afgewikkeld, omdat betrokkenen niet reageerden op de correspondentie en ook niet op andere wijze benaderbaar bleken. Besloten is deze aanspraken aan PMA over te dragen inclusief de afgesproken compensatie van de in voorgaande jaren gemiste indexatie Deelnemers met deels een uitkering uit oude verzekeringspolissen Vanuit de historie van Pensioenfonds Mediq hebben in totaal 131 deelnemers nog verzekeringspolissen stammend uit de periode voordat Pensioenfonds Mediq werd opgericht. Een aantal van deze deelnemers is nog actief, anderen zijn pensioengerechtigd of gewezen deelnemer. Deze polissen vormen geen onderdeel van de voorziening pensioenverplichtingen van Pensioenfonds Mediq. Mediq N.V. heeft besloten de betrokkenen tegemoet te komen en heeft bij de verzekeraar een gegarandeerde jaarlijkse indexatie van 1,5% ingekocht. 2.4 Financiële afwikkeling Voor de transitie is het verschil in dekkingsgraad tussen Pensioenfonds Mediq en PMA van groot belang. In verband daarmee is in de periode voorafgaand aan de werkelijke overdracht wekelijks de ontwikkeling van de dekkingsgraden nauwlettend gevolgd en is de overdracht zodra de gelegenheid er was doorgezet. De berekening van de overdrachtswaarde en de voorziening pensioenverplichtingen door de systemen van Pensioenfonds Mediq en PMA gaan allemaal uit van berekeningen op maandeinde. Om deze reden is de juridische overdracht gesteld op 30 april 2012, terwijl de economische overdracht van de beleggingen is gesteld op 24 april 2012, de dag na de besluitvorming. Een en ander betekent dat het economische risico van de beleggingen op 24 april 2012 is overgegaan naar PMA. De berekening van de verplichtingen per 30 april behelst dan nog de verzekeringstechnische mutaties (zoals sterfte, overdrachten etc.) tussen 23 april en 30 april, waarbij de verplichtingen worden vastgesteld tegen de afgesproken rentetermijnstructuur van 23 april. Een en ander wordt in de navolgende paragrafen nader toegelicht Overdracht beleggingen Per 23 april 2012 hebben beide partijen een schatting van de marktwaarde van de beleggingen bepaald. Hierbij is een zo representatief mogelijke schatting gemaakt van de Liquidatieverslag

19 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Afwikkeling van de liquidatie en waardeoverdracht marktwaarde van die beleggingen waarvoor geen dagelijkse notering beschikbaar is. De gerapporteerde waarde per 30 april 2012 ondersteunt de waardering van deze beleggingen. PMA droeg na 23 april 2012 het economische risico op de beleggingen, terwijl deze nog in de boeken staan van Pensioenfonds Mediq. Het beleggingsresultaat na 23 april 2012 moest dus met PMA worden verrekend. Per 24 april 2012 is het meest liquide deel van de portefeuille verkocht. De rest van de beleggingen zijn gedurende mei en juni 2012 afgewikkeld, conform het met PMA opgestelde transitieplan. Dit leidt tot de volgende resultaten: Bedrag EUR x 1000 Saldo beleggingen per 23 april Beleggingsresultaten gerealiseerd na 23 april 2012, voor rekening PMA Totaal over te dragen waarde Vaststelling overdrachtswaarde Op basis van de verwerkte mutaties uit de waardeoverdracht in het systeem van PMA is door PMA de overdrachtswaarde berekend gebaseerd op de (benaderde) rentetermijnstructuur van 23 april 2012 en op de grondslagen van PMA, inclusief de per 1 mei 2012 door Pensioenfonds Mediq toegekende compensatie voor in voorgaande jaren gemiste indexatie. Aanvullend is nog de overdrachtswaarde bepaald voor de teruggedraaide afkopen kleine pensioenen (zie 2.3.5). Dit resulteert in de volgende opstelling: Omschrijving Bedrag EUR Nominale Overdrachtswaarde aanspraken per 1 mei Overdrachtswaarde teruggedraaide afkopen 72 Totaal nominale overdrachtswaarde aanspraken Na correctie dekkingsgraad 96,7% van PMA Inkoop premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 435 Totale overdrachtswaarde Totale bijdrage Mediq N.V Naast de normale bedrijfskosten worden extra kosten gemaakt voor de liquidatie. Dit betreft afrondende advieskosten, accountants- en actuariskosten, kosten Blue Sky Group en de vergoeding van de directeur, die het liquidatieproces heeft gecoördineerd. Tevens zijn nog kosten gemaakt voor juridische advisering over verschillende onderwerpen. Alle leveranciers zijn benaderd om in augustus te factureren, zodat de kosten in het liquidatiesaldo konden worden meegenomen. Voor enkele kosten betreft dit een Liquidatieverslag

20 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Afwikkeling van de liquidatie en waardeoverdracht voorschotfactuur omdat de dienstverlening pas na 31 augustus 2012 kan worden afgerond. Een eventueel verschil met de werkelijke kosten zal via de werkgever worden afgewikkeld. Voor een bedrag van EUR 170 duizend worden nog facturen verwacht van leveranciers, die door Mediq N.V. zullen worden betaald. Deze kosten zijn wel opgenomen in de resultatenrekening van Pensioenfonds Mediq. De afwikkeling van enkele posten terug te vorderen dividend belasting loopt over de datum van 31 augustus 2012 heen. Dit bedrag (EUR 100,5 duizend) is opgenomen in de afrekening met Mediq N.V. De totale bijdrage van Mediq N.V. aan Pensioenfonds Mediq bedraagt: EUR x 1000 Storting in pensioenfonds In storting opgenomen bedrag te ontvangen tax reclaims -100 Nog te betalen kosten 170 Totale bijdrage Mediq N.V Bestemming liquidatiesaldo en plan van verdeling Na verrekening van alle baten en lasten inclusief de extra bijdrage van Mediq N.V. resteert een batig liquidatiesaldo van EUR duizend. Conform de statuten van Pensioenfonds Mediq komt het liquidatiesaldo volledig ten goede aan de deelnemers. Het bedrag is overgemaakt per 31 augustus Omgerekend tegen de dekkingsgraad van dat moment betekent dit een contante waarde van de in te kopen aanspraken van EUR 1.563,5 duizend. Uitgedrukt als inhaalindexatie neemt hierdoor het percentage inhaalindexatie toe tot omstreeks 81%. PMA is in staat om dit per 1 november 2012 te verwerken in de pensioenadministratie. PMA zal dit na de verwerking in de administratie met betrokken deelnemers communiceren. (zie ook onderdeel 2.2 Toekenning inhaalindexatie). 2.5 Juridische afwikkeling Bij het besluit tot ontbinding van Pensioenfonds Mediq zijn de bestuurders van het fonds de vereffenaars van het fonds in liquidatie geworden. De taak van de vereffenaars wordt in hoofdzaak bepaald door de regel dat het fonds, voor zover dat nodig is voor de vereffening van zijn vermogen, voort bestaat. De vereffenaars hebben dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als de bestuurders, voor zover deze verenigbaar zijn met de taak als vereffenaar. Voor de concrete uitwerking wordt verwezen naar hoofdstuk 7.1 Liquidatieverslag

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8 Verslag van het bestuur 11 Strategie Operationalisering scheiding

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TNO

Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-4138602 Telefax: 070-4138620 E-mail: info@sp.tno.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

- Doelstelling van PDN is te zorgen dat de door de werkgever met zijn medewerkers overeengekomen pensioenen betaald kunnen worden.

- Doelstelling van PDN is te zorgen dat de door de werkgever met zijn medewerkers overeengekomen pensioenen betaald kunnen worden. Inhoudsopgave 1 Profiel 3 2 Persoons- en adresgegevens ultimo 2007 4 3 Kerncijfers 5 4 Verslag van het Bestuur 6 4.1 Gang van zaken in 2007 6 4.2 Organisatie in 2007 8 4.3 Financiële positie 10 4.4 Pensioenen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR JAARVERSLAG 2013 Contact Stichting Shell Pensioenfonds Postbus 65 2501 CB Den Haag Nederland E-mail: Internetsite: pensioenfonds@shell.com

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgbstichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven Samenvatting Jaarverslag 2008 ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020)

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie