Liquidatieverslag tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars"

Transcriptie

1 Liquidatieverslag 2012 tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars

2

3 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. LIQUIDATIEVERSLAG 2012 tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Zoals door de vereffenaars op 5 oktober 2012 is vastgesteld. Namens de vereffenaars, Dhr. T. Teitsma Dhr. J.J. de Jong

4 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Liquidatieverslag 2012

5 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Besluitvorming tot liquidatie Achtergrond voor het besluit tot liquidatie Randvoorwaarden voor besluit tot liquidatie Gang van zaken rondom het besluit tot liquidatie op 23 april Verantwoordelijkheden en bevoegdheden aangaande het besluit tot liquidatie Communicatie aan deelnemers Reactie vereffenaars op verklaring verantwoordingsorgaan...11 Hoofdstuk 2 Afwikkeling van de liquidatie en waardeoverdracht Financiële uitwerking en budget Toekenning inhaalindexatie Collectieve waardeoverdracht Financiële afwikkeling Juridische afwikkeling Hoofdstuk 3 Gang van zaken eerste vier maanden van Toelichting op de resultaten van de eerste 8 maanden van Bestuursaangelegenheden Risico s Premie Toezichthouder Hoofdstuk 4 Risicobeheer Risicobeheerkader Financiële risico s Niet financiële risico s 27 Hoofdstuk 5 Personalia Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. 32 Hoofdstuk 6 Verklaring verantwoordingsorgaan 34 Hoofdstuk 7 Liquidatierekening Balans per 31 augustus Rekening van baten en lasten over de periode1 januari 2012 tot en met 31 augustus Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 augustus Liquidatieverslag

6 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Inhoudsopgave Toelichting algemeen 40 Liquidatie en collectieve waardeoverdracht Vereffening.. 42 Pensioenregeling 43 Indexering 43 Financiering en premie.. 44 Grondslagen voor de financiële verslaggeving. 45 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva. 46 Grondslagen voor de resultaatbepaling..49 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht.50 Toelichting op de balans.. 51 Activa 51 Passiva.60 Toelichting op de rekening van baten en lasten Baten en lasten pensioenactiviteiten.. 65 Baten en lasten beleggingsactiviteiten 72 Actuariële analyse van het resultaat.. 74 Overige informatie. 78 Hoofdstuk 8 Overige gegevens Juridische afwikkeling Bestemming liquidatiesaldo en plan van verdeling Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 81 Bijlagen. 83 Meerjarenoverzicht Verklarende woordenlijst 86 Colofon. 95 Liquidatieverslag

7 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Liquidatieverslag vereffenaars LIQUIDATIEVERSLAG VEREFFENAARS Dit liquidatieverslag gaat in op de achtergronden van het liquidatiebesluit, het besluitvormingsproces en de communicatie over het besluit tot liquidatie. Dit liquidatieverslag behelst tevens de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars. De normale bedrijfsvoering tot aan het liquidatiebesluit heeft betrekking op de periode 1 januari tot en met 23 april 2012 en wordt in hoofdstuk 3 toegelicht. Liquidatieverslag

8 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Besluitvorming tot liquidatie Hoofdstuk 1 Besluitvorming tot liquidatie Op 23 april 2012 heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mediq (verder te noemen: Pensioenfonds Mediq) het besluit genomen tot liquidatie van het pensioenfonds en tot collectieve waardeoverdracht aan Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (verder te noemen: PMA). Dit besluit betreft een bekrachtiging van een besluit onder voorwaarden, zoals door het bestuur op 30 januari 2012 genomen. In dit hoofdstuk worden de achtergronden, de randvoorwaarden en het besluitvormingsproces toegelicht. Aangezien het pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde betreft, hebben de werkgever, Mediq N.V., en de vakbonden een eigen verantwoordelijkheid in dit proces. Gezien het belang van een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing, is het gehele traject begeleid door een gemeenschappelijke stuurgroep van de werkgever en het bestuur van Pensioenfonds Mediq. Verder is in dit hoofdstuk aandacht voor de bij de besluitvorming betrokken pensioenfondsorganen en derden en voor de communicatie aan deelnemers. 1.1 Achtergrond voor het besluit tot liquidatie Pensioenfonds Mediq voert een pensioenovereenkomst uit van Mediq N.V. en de merendeels in Nederland gevestigde ondernemingen die tot de werkgever in groepsverband staan. (Deze pensioenovereenkomst is van toepassing op een minderheid van de werknemers van de werkgever.) Een ruime meerderheid van de in Nederland gevestigde werknemers van Mediq N.V. (te weten de medewerkers van de eigendomsapotheken van Mediq) is op grond van een verplichtstellingbeschikking deelnemer bij PMA. Met het oog op het verminderen van financiële risico s, het verminderen van financiële fluctuaties in de jaarrekeningen van Mediq N.V. in verband met verslagleggingregels betreffende pensioenen (IFRS) en de toenemende tijd en aandacht die het in stand houden van een ondernemingspensioenfonds vergt (governance), heeft de werkgever een onderzoek gestart naar alternatieven voor de huidige (inhoud van de) pensioenregeling en de uitvoeringssituatie. De uitkomst van dit onderzoek is kort samengevat dat de werkgever de genoemde pensioenovereenkomst voor de opbouw van toekomstige pensioenrechten bij PMA zal onderbrengen door middel van een vrijwillige aansluiting. Door de vrijwillige aansluiting bij PMA komt Pensioenfonds Mediq zonder aangesloten werkgevers te vallen. In die omstandigheid acht het bestuur van Pensioenfonds Mediq het vanwege de belangen van de aanspraak- en pensioengerechtigden niet verantwoord om het fonds zelfstandig voort te zetten om de uit het verleden opgebouwde rechten te beheren. Bij een slapend of dood fonds worden de kansen op indexaties beduidend lager en nemen de kansen op kortingen significant toe. Om die reden is besloten om de opgebouwde rechten, met inachtneming van een aantal voorwaarden, eveneens over te dragen aan PMA. Liquidatieverslag

9 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Besluitvorming tot liquidatie 1.2 Randvoorwaarden voor besluit tot liquidatie Het bestuur van Pensioenfonds Mediq heeft op 30 januari 2012 een besluit genomen tot liquidatie en collectieve waardeoverdracht onder voorwaarden. Voor de effectuering daarvan hebben Pensioenfonds Mediq en PMA een draaiboek opgesteld voor de besluitvorming. Hieruit zijn de volgende randvoorwaarden voor het besluit tot liquidatie ontleend: De overgang naar PMA is alleen mogelijk als het dekkingsgraadverschil tussen beide fondsen zich binnen een vrij nauwe bandbreedte bevindt en als de dekkingsgraad van PMA groter is dan 90%; De rechthebbenden van Pensioenfonds Mediq dienen voor minimaal 50% gecompenseerd te worden voor het blijvende verlies op het recht op compensatie van gemiste indexaties over de jaren tot en met bij overgang naar PMA met een ambitie om 75% van de gemiste inhaalindexatie tot en met 2011 te compenseren, mits passend binnen het door Mediq N.V. ter beschikking gestelde budget en de eventuele financiële ruimte voortvloeiend uit de verschillen in dekkingsgraden van PMA en Pensioenfonds Mediq; De overige kosten van de overgang dienen binnen het door Mediq N.V. ter beschikking gestelde budget te blijven; De liquidatie en de collectieve waardeoverdracht zijn alleen mogelijk nadat gebleken is dat De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) geen verbod oplegt ex artikel 84 lid 2a Pensioenwet; De Centrale Ondernemingsraad (hierna te noemen COR) en de vakbonden zijn, in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire bevoegdheden, gehoord en stemmen, voor zover van toepassing, in met de nieuwe pensioenregeling; Bij PMA zijn eveneens alle goedkeuringsprocedures met goed gevolg doorlopen. Om de liquidatie en collectieve waardeoverdracht mogelijk te maken, heeft Mediq N.V. zich verbonden een budget ter beschikking te stellen waaruit de inhaalindexatie en de transitieen liquidatiekosten kunnen worden gefinancierd, voor zover de middelen van het pensioenfonds daartoe onvoldoende zijn Window of opportunities Op grond van deze randvoorwaarden is een window of opportunities gedefinieerd, hetgeen betekent dat de dekkingsgraden van beide fondsen binnen een bepaalde bandbreedte dienen te liggen om de overgang naar PMA op dusdanige wijze financierbaar te maken dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. Voor de besluitvorming is een draaiboek opgesteld zodat, wanneer aan de criteria is voldaan, de besluitvorming snel en efficiënt kan worden afgerond door alle betrokken partijen. 1 Dit betreft de indexatieachterstand na besluit over de indexatie over 2011, zoals genomen in Liquidatieverslag

10 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Besluitvorming tot liquidatie Vanaf begin april hebben beide fondsen wekelijks het actuele dekkingsgraadverschil bepaald bij sluiting op vrijdagmiddag volgens een overeengekomen waarderingsmethode. Op basis hiervan zou de definitieve besluitvorming worden opgestart, zodra het verschil in dekkingsgraden zich binnen de gestelde bandbreedte bevond. 1.3 Gang van zaken rondom het besluit tot liquidatie op 23 april 2012 Nadat op maandag 23 april 2012 is geconstateerd dat het dekkingsgraadverschil tussen beide fondsen op 20 april 2012 binnen de gestelde bandbreedte lag 2, heeft de stuurgroep geconcludeerd dat aan de verschillende randvoorwaarden is voldaan. Vervolgens zijn het bestuur van Pensioenfonds Mediq, de Raad van Bestuur van Mediq N.V., de toezichthouder De Nederlandsche Bank (verder te noemen: DNB) en het bestuur van PMA geïnformeerd. DNB heeft aangegeven dat zij geen verbod zal opleggen tegen de liquidatie en de collectieve waardeoverdracht ex artikel 84 Pensioenwet. De Raad van Bestuur van Mediq N.V. heeft het besluit bekrachtigd om over te gaan tot de pensioenregeling van PMA op basis van het ter beschikking stellen van de overeengekomen maximale bijdrage van Mediq N.V. Het bestuur van PMA heeft vastgesteld dat aan de contractuele voorwaarden is voldaan en heeft ingestemd met de collectieve waardeoverdracht. Vervolgens heeft het bestuur van Pensioenfonds Mediq in bijzondere zitting bijeen en conform de statuten unaniem besloten tot liquidatie van Pensioenfonds Mediq en tot collectieve waardeoverdracht aan PMA. Op 24 april 2012 is, conform het vastgestelde draaiboek, s ochtends voor de opening van de beurs geconstateerd dat nog steeds aan de voorwaarden werd voldaan, waarna de overdracht van de beleggingen op 24 april 2012 is gestart. Vanaf dat moment droeg PMA het economische risico van de beleggingen van Pensioenfonds Mediq. De effectuering van de collectieve waardeoverdracht vond plaats per 1 mei, zodat vanaf 1 mei 2012 PMA verantwoordelijk is voor de uitvoering van de pensioenen van zowel de deelnemers, gewezen deelnemers als de pensioengerechtigden van het Pensioenfonds Mediq in liquidatie. 1.4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden aangaande het besluit tot liquidatie Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Verandering van de (uitvoering van de) pensioenregeling is daarmee een aangelegenheid van verschillende partijen. 2 Op 23 april waren de dekkingsgraden, volgens de afgesproken tussentijdse methode, van Pensioenfonds Mediq 99,8% en van PMA 96,7%. Liquidatieverslag

11 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Besluitvorming tot liquidatie Bestuur Het bestuur van Pensioenfonds Mediq is verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van alle belanghebbenden. Belanghebbenden zijn de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden en de werkgevers. Het kan zo zijn dat de belangen van de werkgevers niet altijd geheel in lijn liggen met de belangen van de verschillende categorieën deelnemers. Ook kan het zo zijn dat de belangen van de verschillende categorieën deelnemers niet geheel met elkaar overeenkomen of dat de consequenties van besluiten niet tot gelijke uitkomsten leiden voor verschillende categorieën van deelnemers. Zorgvuldige besluitvorming betekent dat met al deze consequenties rekening wordt gehouden en een evenwicht wordt gezocht voor de verschillende belanghebbenden. Na het besluit tot liquidatie is het bestuur van Pensioenfonds Mediq omgezet in het college van vereffenaars. Het college van vereffenaars is verantwoordelijk voor een correcte afwikkeling van de liquidatie van het pensioenfonds en voor de verdeling van een eventueel liquidatiesaldo conform de statuten en de wet Werkgever De werkgever komt met de betrokken vakbonden een pensioenregeling overeen als onderdeel van het totale pakket arbeidsvoorwaarden. Deze pensioenregeling wordt door de werkgever vervolgens ondergebracht bij een pensioenuitvoeringsorganisatie, in dit geval Pensioenfonds Mediq. De vakbonden dienen hiermee in te stemmen. Na instemming sluit de werkgever een uitvoeringsovereenkomst af met de pensioenuitvoeringsorganisatie. Wanneer de werkgever besluit de toekomstige opbouw bij een andere pensioenuitvoeringsorganisatie onder te brengen, is dit een bevoegdheid van de werkgever, maar dit betekent wel een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden Vakbonden De vakbonden zijn partner in het arbeidsvoorwaardenoverleg en maken dus ook onderdeel uit van de besluitvorming over de pensioenregeling en over de uitvoeringsorganisatie van de pensioenregeling. De vakbonden hebben zich laten adviseren door een eigen externe adviseur en hebben, onder handhaving van de eigen verantwoordelijkheid, verder samengewerkt met het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Mediq en de COR van Mediq N.V. en hun adviseur bij de beoordeling van de voorstellen. De vakbonden hebben zich achter de voorgestelde overgang naar PMA geschaard, maar hadden meer resultaat willen zien ten aanzien van de aanpalende voorwaarden en condities. Uiteindelijk hebben de vakbonden hun standpunt tijdens de, in alle bedrijfsonderdelen van Mediq N.V. gehouden, Liquidatieverslag

12 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Besluitvorming tot liquidatie informatiesessies inhoudelijk gepresenteerd en de uiteindelijke beslissing aan de leden gelaten. Na een schriftelijke stemming door de leden van de twee betrokken bonden is geconcludeerd dat een ruime meerderheid van de leden zich achter de voorstellen heeft geschaard Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan (verder te noemen: VO) heeft geen bevoegdheden ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen. In de statuten van Pensioenfonds Mediq is aan het VO een bovenwettelijk recht toegekend om advies uit te brengen over de liquidatie van Pensioenfonds Mediq. In verband daarmee is het VO betrokken in de besluitvorming over de liquidatie en over de voorwaarden waaronder de liquidatie tot stand zal komen. Het VO heeft besloten bij de beoordeling van de voorstellen samen te werken met de COR. Het VO en de COR hebben, onder handhaving van de eigen verantwoordelijkheid, gezamenlijk dezelfde externe adviseur aangesteld. Het VO heeft een overwegend positief, maar niet unaniem advies uitgebracht. Kanttekeningen zijn gemaakt ten aanzien van het grotere risicoprofiel van PMA en de mogelijke gevolgen hiervan voor de deelnemers en met name de gepensioneerden bij PMA ten opzichte van Pensioenfonds Mediq. Met werkgever en bestuur van Pensioenfonds Mediq is afgesproken dat in de informatiesessies voor de deelnemers nadrukkelijk ook op de risico s van de overgang naar PMA zou worden gewezen Centrale Ondernemingsraad De COR heeft noch bevoegdheden ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, noch bevoegdheden ten opzichte van de aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. De COR heeft wel adviesrecht indien een pensioenregeling wordt ondergebracht bij een verzekeraar. Onderbrenging van de pensioenregeling bij een verzekeraar is overwogen als een mogelijk alternatief voor Pensioenfonds Mediq. Mede om die reden is de COR door de werkgever gedurende het gehele traject op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Na het met de vakbonden bereikte onderhandelingsresultaat heeft de COR uiteindelijk positief geadviseerd Toezichthouder De Nederlandsche Bank Pensioenfonds Mediq staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (hierna: DNB). Indien het pensioenfonds besluit tot liquidatie is een collectieve waardeoverdracht verplicht volgens artikel 84 Pensioenwet. Dit voornemen dient te worden voorgelegd aan DNB. DNB heeft aangegeven geen verbod te zullen opleggen. Liquidatieverslag

13 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Besluitvorming tot liquidatie Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken PMA heeft formeel geen bevoegdheden ten aanzien van het besluit tot liquidatie van Pensioenfonds Mediq. PMA dient wel te besluiten of de vrijwillige aansluiting van Mediq N.V. voldoet aan de bedrijfstakprocedures en dient uiteraard in te stemmen met de condities van de waardeoverdracht. 1.5 Communicatie aan deelnemers Omdat Mediq N.V. een beursgenoteerde onderneming is, is pas overgegaan tot het informeren van de deelnemers nadat de overeenkomsten met Mediq N.V., Pensioenfonds Mediq en PMA met betrekking tot de voorgenomen besluiten tot liquidatie en collectieve waardeoverdracht waren afgesloten. In februari 2012 zijn alle deelnemers van Pensioenfonds Mediq per brief geïnformeerd over de voorgenomen liquidatie en de collectieve waardeoverdracht. Ook zijn brieven gestuurd aan de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden. Na de definitieve besluitvorming zijn in mei 2012 alle categorieën deelnemers en uitkeringsgerechtigden schriftelijk geïnformeerd. De uitkeringsgerechtigden hebben, voordat hun uitkering in mei 2012 door PMA werd uitgekeerd, brieven ontvangen van Pensioenfonds Mediq en PMA. In de brief van Pensioenfonds Mediq is vermeld welke uitkering men tot op dat moment van Pensioenfonds Mediq ontving, wat de aanpassing was door toekenning van de compensatie van in voorgaande jaren gemiste inhaalindexatie en op welk bedrag de uitkeringsgerechtigden recht hadden bij PMA. De brief van PMA gaf aan welke uitkering Pensioenfonds Mediq (inclusief het bedrag aan toegekende inhaalindexatie) aan hen had doorgegeven. Vervolgens werd hierop de jaarlijkse vakantiegelduitkering in mindering gebracht en werd het door PMA uit te keren bedrag vermeld. Op deze wijze konden uitkeringsgerechtigden de aansluiting constateren tussen de door Pensioenfonds Mediq overgedragen verplichting en de aanvaarding ervan door PMA. In augustus 2012 zijn de overige deelnemers op vergelijkbare wijze geïnformeerd over de overgedragen aanspraken. Ook dit maal was de inhoud van de brieven van Pensioenfonds Mediq en PMA volledig op de individuele situatie toegesneden en werden de deelnemer in staat gesteld de aansluiting tussen de overgedragen aanspraken te constateren Website Vanaf de bekendmaking van de voorgenomen overgang naar PMA is op de website van Pensioenfonds Mediq informatie geplaatst over de voorgenomen liquidatie en waardeoverdracht, inclusief de antwoorden op mogelijke vragen. De verzonden, algemene brieven aan deelnemers zijn eveneens op de website geplaatst. Liquidatieverslag

14 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Besluitvorming tot liquidatie Het merendeel van de informatie is eveneens geplaatst op de interne website van Mediq N.V. Na afloop van de notificatieperiode omtrent de liquidatie in december 2012 zal de website van Pensioenfonds Mediq worden opgeheven Pensioenkrant In juli 2012 is de laatste pensioenkrant van Pensioenfonds Mediq verschenen, die vooral gericht was op de overgang naar PMA. Tevens is voor deze gelegenheid de verzendlijst van de pensioenkrant uitgebreid met de gewezen deelnemers en overige aanspraakgerechtigden van Pensioenfonds Mediq Voorlichtingssessies aan deelnemers Nadat overeenstemming was bereikt tussen sociale partners en het bestuur van Pensioenfonds Mediq, zijn informatiesessies gehouden in alle vestigingen van Mediq N.V. waar deelnemers aan het pensioenfonds werkzaam zijn. In sommige vestigingen zijn twee informatiesessies gehouden. Doel van de informatiesessies was om de deelnemers goed te informeren over de op handen zijnde veranderingen en de vakbondsleden onder hen te ondersteunen in hun beeldvorming, zodat zij goed gemotiveerd hun stem konden uitbrengen op de voorstellen zoals die door de vakbonden aan hen zouden worden voorgelegd. In totaal zijn in een tijdsbestek van vier weken 18 informatiesessies gehouden op 13 locaties. Deze sessies zijn gehouden onder verantwoordelijkheid van Mediq N.V., het bestuur van Pensioenfonds Mediq en de vakbonden. In de sessies is toegelicht wat de consequenties zijn van de overdracht aan PMA voor de deelnemers, gewezen deelnemers en uitkeringsgerechtigden. Hierbij zijn de resultaten van de uitgevoerde gelijkwaardigheidstoets ter onderbouwing van de evenwichtigheid van belangen toegelicht. Ook is expliciet aandacht besteed aan het verhoogde risico voor de deelnemers dat aan de overdracht aan PMA is verbonden (dit mede op verzoek van de COR en het VO), als gevolg van het feit dat het beleid van Pensioenfonds Mediq meer defensief van karakter is dan het beleid van PMA, mede verklaard door verschillen in de opbouw van het deelnemersbestand van beide fondsen Voorlichtingssessie aan pensioengerechtigden In mei 2012 is een afzonderlijke informatiesessie gehouden voor de pensioengerechtigden. Doel van deze sessie was om nadere informatie te verschaffen over de veranderingen met Liquidatieverslag

15 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Besluitvorming tot liquidatie betrekking tot de pensioenuitvoering en gelegenheid te geven om vragen te stellen. Ook de presentatie aan pensioengerechtigden is op de website geplaatst. 1.6 Reactie vereffenaars op verklaring verantwoordingsorgaan Het college van vereffenaars heeft kennis genomen van de verklaring van het VO. Het college spreekt zijn dank uit aan het VO voor zijn kritische en constructieve opstelling gedurende de jaren van zijn bestaan. Gedurende de besluitvormingsperiode omtrent de liquidatie heeft het VO het proces kritisch gevolgd en zich zorgvuldig laten informeren over de voorstellen en de consequenties. Liquidatieverslag

16 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Afwikkeling van de liquidatie en waardeoverdracht Hoofdstuk 2 Afwikkeling van de liquidatie en waardeoverdracht 2.1 Financiële uitwerking en budget De afwikkeling van de waardeoverdracht gaat, gezien de dekkingsgraad van Pensioenfonds Mediq van circa 100% per 23 april 2012, de draagkracht van Pensioenfonds Mediq te boven, wanneer naast de verplichtingen volgens de waarderingsgrondslagen van Pensioenfonds Mediq inhaalindexatie moet worden toegekend en de kosten van de liquidatie moeten worden gedragen. Om die reden is afgesproken dat Mediq N.V. zal bijdragen om de transitie van Pensioenfonds Mediq te kunnen financieren. De kosten van de compensatie van de inhaalindexatie en de kosten van de liquidatie dienen dus gefinancierd te worden uit het totaal van het verschil tussen de dekkingsgraden van Pensioenfonds Mediq en PMA, aangevuld met dit budget van Mediq N.V. Hieronder een samenvattend overzicht van de beschikbare middelen en bestedingen bij de liquidatie: EUR x 1000 Eigen vermogen per Resultaat pensioenactiviteiten Resultaat Beleggingsactiviteiten Batig Liquidatiesaldo Toekenning inhaalindexatie Na de vaststelling op 23 april 2012 dat de dekkingsgraden van beide fondsen de overdracht naar PMA mogelijk maken, moest een besluit genomen worden omtrent de hoogte van de toe te kennen inhaalindexatie. Gezien het te verwachten overschot uit de combinatie van dekkingsgraadverschil en het maximale budget van de werkgever heeft het bestuur van Pensioenfonds Mediq besloten om de compensatie voor de over voorgaande jaren gemiste indexatie vooralsnog op 75% te stellen. Een eventueel liquidatiesaldo komt ten goede aan de deelnemers via in te kopen pensioenrechten bij PMA. De grondslag voor indexatie is bij Pensioenfonds Mediq voor deelnemers de loonindex en voor de overige categorieën deelnemers de prijsindex. De werkelijk opgebouwde indexatieachterstand verschilt daardoor per categorie deelnemers, afhankelijk van het jaar waarin men pensioengerechtigd of gewezen deelnemer is geworden. Aangezien het noodzakelijk was dat de ingegane pensioenen al in de derde week van mei 2012 door PMA moesten worden uitbetaald, was er zeer weinig tijd om de compensatie voor Liquidatieverslag

17 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Afwikkeling van de liquidatie en waardeoverdracht de in voorgaande jaren gemiste inhaalindexatie aan de pensioengerechtigden per individu uit te rekenen en is om die reden besloten om aan alle pensioengerechtigden, ongeacht de datum van pensioneren, het maximale percentage inhaalindexatie voor pensioengerechtigden toe te kennen. Voor de deelnemers en gewezen deelnemers is een meer nauwkeurige methode gehanteerd, waarbij per jaar de situatie op 1 januari van het jaar bepalend is. Elke gewezen deelnemer heeft op die manier een gewogen percentage van loonindex en prijsindex ontvangen, afhankelijk van het jaar waarin hij inactief is geworden. 2.3 Collectieve waardeoverdracht De overdracht heeft gefaseerd plaatsgevonden, met prioriteit voor de pensioengerechtigden Pensioengerechtigden De overdracht van de pensioengerechtigden is tijdig afgerond, zodat iedereen op de reguliere betaaldatum in mei 2012 zijn pensioen heeft ontvangen van PMA. Een belangrijk punt is hierbij dat Pensioenfonds Mediq geen vakantiegeld kent en PMA wel. Dat betekent dat de maandelijkse uitkering bij PMA iets lager is dan bij Pensioenfonds Mediq, waar dan het vakantiegeld in mei 2013 tegenover staat Deelnemers en gewezen deelnemers De afwikkeling van de deelnemers, gewezen deelnemers en overige aanspraakgerechtigden heeft meer tijd gevergd. Technisch is deze transitie eind juli 2012 afgerond. De deelnemers hebben in juli 2012 van PMA de wettelijk voorgeschreven startbrief ontvangen. Daarop zijn slechts een zeer beperkt aantal reacties gekomen, inhoudende verzoeken om toelichting. Na controle van de transitie zijn de betrokkenen op vergelijkbare wijze en schriftelijk door Pensioenfonds Mediq en PMA geïnformeerd. Met deze brieven kan iedere deelnemer de aansluiting van de aanspraken bij PMA vergelijken met de door Pensioenfonds Mediq overgedragen aanspraken. Ook hier is de toegekende inhaalindexatie gespecificeerd en is duidelijk gemaakt dat PMA de aanspraken registreert zonder vakantiegeld Inkoop premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voor deelnemers die ziek zijn op 30 april 2012 PMA loopt een risico dat werknemers van Mediq N.V. die op 30 april 2012 ziek zijn, in de toekomst aanspraak maken op premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid. Rekening houdend met de ervaren revalidatie in de populatie van Mediq N.V. is een staffel uitgewerkt en overeengekomen om het recht op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in te kopen bij PMA. Dit betreft een bedrag van EUR 435 duizend. Liquidatieverslag

18 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Afwikkeling van de liquidatie en waardeoverdracht Reeds uitgevoerde afkopen kleine pensioenen die nog niet waren uitgekeerd aan de deelnemers De Pensioenwet maakt het mogelijk dat een pensioenuitvoerder twee jaar na beëindiging van een dienstverband zogenoemde kleine pensioenen afkoopt. Hiervoor is de instemming van de gewezen deelnemer niet noodzakelijk. Voor ongeveer 40 deelnemers kon deze afkoop niet worden afgewikkeld, omdat betrokkenen niet reageerden op de correspondentie en ook niet op andere wijze benaderbaar bleken. Besloten is deze aanspraken aan PMA over te dragen inclusief de afgesproken compensatie van de in voorgaande jaren gemiste indexatie Deelnemers met deels een uitkering uit oude verzekeringspolissen Vanuit de historie van Pensioenfonds Mediq hebben in totaal 131 deelnemers nog verzekeringspolissen stammend uit de periode voordat Pensioenfonds Mediq werd opgericht. Een aantal van deze deelnemers is nog actief, anderen zijn pensioengerechtigd of gewezen deelnemer. Deze polissen vormen geen onderdeel van de voorziening pensioenverplichtingen van Pensioenfonds Mediq. Mediq N.V. heeft besloten de betrokkenen tegemoet te komen en heeft bij de verzekeraar een gegarandeerde jaarlijkse indexatie van 1,5% ingekocht. 2.4 Financiële afwikkeling Voor de transitie is het verschil in dekkingsgraad tussen Pensioenfonds Mediq en PMA van groot belang. In verband daarmee is in de periode voorafgaand aan de werkelijke overdracht wekelijks de ontwikkeling van de dekkingsgraden nauwlettend gevolgd en is de overdracht zodra de gelegenheid er was doorgezet. De berekening van de overdrachtswaarde en de voorziening pensioenverplichtingen door de systemen van Pensioenfonds Mediq en PMA gaan allemaal uit van berekeningen op maandeinde. Om deze reden is de juridische overdracht gesteld op 30 april 2012, terwijl de economische overdracht van de beleggingen is gesteld op 24 april 2012, de dag na de besluitvorming. Een en ander betekent dat het economische risico van de beleggingen op 24 april 2012 is overgegaan naar PMA. De berekening van de verplichtingen per 30 april behelst dan nog de verzekeringstechnische mutaties (zoals sterfte, overdrachten etc.) tussen 23 april en 30 april, waarbij de verplichtingen worden vastgesteld tegen de afgesproken rentetermijnstructuur van 23 april. Een en ander wordt in de navolgende paragrafen nader toegelicht Overdracht beleggingen Per 23 april 2012 hebben beide partijen een schatting van de marktwaarde van de beleggingen bepaald. Hierbij is een zo representatief mogelijke schatting gemaakt van de Liquidatieverslag

19 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Afwikkeling van de liquidatie en waardeoverdracht marktwaarde van die beleggingen waarvoor geen dagelijkse notering beschikbaar is. De gerapporteerde waarde per 30 april 2012 ondersteunt de waardering van deze beleggingen. PMA droeg na 23 april 2012 het economische risico op de beleggingen, terwijl deze nog in de boeken staan van Pensioenfonds Mediq. Het beleggingsresultaat na 23 april 2012 moest dus met PMA worden verrekend. Per 24 april 2012 is het meest liquide deel van de portefeuille verkocht. De rest van de beleggingen zijn gedurende mei en juni 2012 afgewikkeld, conform het met PMA opgestelde transitieplan. Dit leidt tot de volgende resultaten: Bedrag EUR x 1000 Saldo beleggingen per 23 april Beleggingsresultaten gerealiseerd na 23 april 2012, voor rekening PMA Totaal over te dragen waarde Vaststelling overdrachtswaarde Op basis van de verwerkte mutaties uit de waardeoverdracht in het systeem van PMA is door PMA de overdrachtswaarde berekend gebaseerd op de (benaderde) rentetermijnstructuur van 23 april 2012 en op de grondslagen van PMA, inclusief de per 1 mei 2012 door Pensioenfonds Mediq toegekende compensatie voor in voorgaande jaren gemiste indexatie. Aanvullend is nog de overdrachtswaarde bepaald voor de teruggedraaide afkopen kleine pensioenen (zie 2.3.5). Dit resulteert in de volgende opstelling: Omschrijving Bedrag EUR Nominale Overdrachtswaarde aanspraken per 1 mei Overdrachtswaarde teruggedraaide afkopen 72 Totaal nominale overdrachtswaarde aanspraken Na correctie dekkingsgraad 96,7% van PMA Inkoop premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 435 Totale overdrachtswaarde Totale bijdrage Mediq N.V Naast de normale bedrijfskosten worden extra kosten gemaakt voor de liquidatie. Dit betreft afrondende advieskosten, accountants- en actuariskosten, kosten Blue Sky Group en de vergoeding van de directeur, die het liquidatieproces heeft gecoördineerd. Tevens zijn nog kosten gemaakt voor juridische advisering over verschillende onderwerpen. Alle leveranciers zijn benaderd om in augustus te factureren, zodat de kosten in het liquidatiesaldo konden worden meegenomen. Voor enkele kosten betreft dit een Liquidatieverslag

20 Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. Afwikkeling van de liquidatie en waardeoverdracht voorschotfactuur omdat de dienstverlening pas na 31 augustus 2012 kan worden afgerond. Een eventueel verschil met de werkelijke kosten zal via de werkgever worden afgewikkeld. Voor een bedrag van EUR 170 duizend worden nog facturen verwacht van leveranciers, die door Mediq N.V. zullen worden betaald. Deze kosten zijn wel opgenomen in de resultatenrekening van Pensioenfonds Mediq. De afwikkeling van enkele posten terug te vorderen dividend belasting loopt over de datum van 31 augustus 2012 heen. Dit bedrag (EUR 100,5 duizend) is opgenomen in de afrekening met Mediq N.V. De totale bijdrage van Mediq N.V. aan Pensioenfonds Mediq bedraagt: EUR x 1000 Storting in pensioenfonds In storting opgenomen bedrag te ontvangen tax reclaims -100 Nog te betalen kosten 170 Totale bijdrage Mediq N.V Bestemming liquidatiesaldo en plan van verdeling Na verrekening van alle baten en lasten inclusief de extra bijdrage van Mediq N.V. resteert een batig liquidatiesaldo van EUR duizend. Conform de statuten van Pensioenfonds Mediq komt het liquidatiesaldo volledig ten goede aan de deelnemers. Het bedrag is overgemaakt per 31 augustus Omgerekend tegen de dekkingsgraad van dat moment betekent dit een contante waarde van de in te kopen aanspraken van EUR 1.563,5 duizend. Uitgedrukt als inhaalindexatie neemt hierdoor het percentage inhaalindexatie toe tot omstreeks 81%. PMA is in staat om dit per 1 november 2012 te verwerken in de pensioenadministratie. PMA zal dit na de verwerking in de administratie met betrokken deelnemers communiceren. (zie ook onderdeel 2.2 Toekenning inhaalindexatie). 2.5 Juridische afwikkeling Bij het besluit tot ontbinding van Pensioenfonds Mediq zijn de bestuurders van het fonds de vereffenaars van het fonds in liquidatie geworden. De taak van de vereffenaars wordt in hoofdzaak bepaald door de regel dat het fonds, voor zover dat nodig is voor de vereffening van zijn vermogen, voort bestaat. De vereffenaars hebben dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als de bestuurders, voor zover deze verenigbaar zijn met de taak als vereffenaar. Voor de concrete uitwerking wordt verwezen naar hoofdstuk 7.1 Liquidatieverslag

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Stichting Alcatel Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Vergadering van Deelnemers

Stichting Alcatel Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Vergadering van Deelnemers Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Deelnemers en Pensioengerechtigden 29 september 2015 Agenda 1. Opening en introductie J. Koenhein 2. Korte toelichting Jaarverslag 2014 en huidige

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie Financieel crisisplan November 2016 Voorwoord Voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 zijn met de werkgever afspraken gemaakt over een bijstortingsgarantie (en een terugstortingsverplichting

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

CRISISPLAN - SAMENVATTING

CRISISPLAN - SAMENVATTING CRISISPLAN - SAMENVATTING MAATREGELEN ALS DE FINANCIËLE POSITIE IN GEVAAR IS 1 juli 2015 Inleiding Dit crisisplan beschrijft wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Pensioenfonds in een crisissituatie

Nadere informatie

Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA

Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA Woord vooraf De afgelopen jaren zijn de deelnemers meer en meer geconfronteerd met de turbulentie rondom pensioenen

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ECI

Stichting Pensioenfonds ECI Stichting Pensioenfonds ECI Verslag betreft Algemene deelnemersvergadering van 22 september 2012 aanwezig Het bestuur De heren H. Hylkema (voorzitter), W. van der Kooy, M. Muller, T. Cieraad en mevrouw

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Agenda 1. Opening 2. Statutenwijziging 3. Sluiting 2 3 1. Opening 4 2. Statutenwijziging Ter stemming bijzondere deelnemersvergadering Statutenwijziging:

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

onderwerp Aanvullende vragen en antwoorden n.a.v. informatiebrief september 2016

onderwerp Aanvullende vragen en antwoorden n.a.v. informatiebrief september 2016 onderwerp Aanvullende vragen en antwoorden n.a.v. informatiebrief september 2016 Geachte heer / mevrouw, Naar aanleiding van de in september 2016 verzonden nieuwsbrief zijn er een aantal vragen binnengekomen.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Stichting Dow Pensioenfonds 60. Het Crisisplan. Versie 2016

Stichting Dow Pensioenfonds 60. Het Crisisplan. Versie 2016 60 Bijlage l Het Crisisplan Het Crisisplan Stichting Dow Pensioenfonds Versie 2016 Dit crisisplan is een financieel plan en bevat een beschrijving van maatregelen die het Bestuur van het fonds op korte

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. 9 Financieel crisisplan. 9.1 Inleiding. 9.2 Beschrijving crisissituatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. 9 Financieel crisisplan. 9.1 Inleiding. 9.2 Beschrijving crisissituatie 9 Financieel crisisplan 9.1 Inleiding SPAN heeft als doel om de pensioenregeling van AT&T Global Network Services Nederland B.V. (hierna AT&T of ) zoals die gold tot 1 januari 2014 uit te voeren. Het primaire

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Beleid bij collectieve waardeoverdracht

Beleid bij collectieve waardeoverdracht Beleid bij collectieve waardeoverdracht Voor een collectieve waardeoverdracht zijn geen wettelijke of gemeenschappelijke rekenregels, daarom stelt FNV Bondgenoten haar eigen uitgangspunten vast. FNV Bondgenoten

Nadere informatie

COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT. November 2014

COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT. November 2014 COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT November 2014 PROGRAMMA VANDAAG Inleiding SABIC Presentatie Collectieve Waarde Overdracht PF SIP Samenvatting en afronding SABIC No. 1 INLEIDING SABIC WELKOM De bedoeling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Motie Omtzigt/Hamer

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Motie Omtzigt/Hamer De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Samenvatting cijfers per 30 september 2017 Dekkingsgraad (UFR): 106,4% Beleidsdekkingsgraad: 103,5% Belegd vermogen: 23,9 miljard Rendement 2017

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Deelnemerspresentatie

Deelnemerspresentatie Deelnemerspresentatie Paul van Driessen (plv voorzitter pensioenfonds) Ronald Doornbos (Focus Orange adviseur Stuurgroep) Erno Kleijnenberg (voorzitter bestuur Stap) Koos Guis ( bestuurder pensioenfonds)

Nadere informatie

Herstelplan 2016. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG)

Herstelplan 2016. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Herstelplan 2016 Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Onderwerp: Herstelplan PPF APG 2016 Datum: 10 maart 2016 1. Inleiding Deze notitie geeft een overzicht van de uitgangspunten die gehanteerd

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Financieel crisisplan. van de

Financieel crisisplan. van de Financieel crisisplan van de (vastgesteld in bestuursvergadering van 23 juni 2015) Inleiding Als onderdeel van de beschrijving van de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en de financiële sturingsmiddelen,

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05%

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05% deelnemers 15.654 In 2013 verdiende het fonds 28,3 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 2,05%. Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 5.038 deelnemers. De overige

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Regie nemen en Koers houden

Regie nemen en Koers houden Presentatie Wim Brandse, voorzitter SPUN bestuur Regie nemen en Koers houden Hoe staat SPUN ervoor anno 2015? Bestuurssamenstelling Naam Functie Geleding Wim Brandse Voorzitter Werkgevers Ad Heijma Vicevoorzitter

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V.

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS 1 De ondergetekenden: Stichting Pensioenfonds Sagittarius, gevestigd te Bussum aan de Brediusweg 57A, hierna te noemen

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Nieuwe contractperiode U ontvangt voor de nieuwe contractperiode van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen.

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. De Bazel 24 mei 2012 Het Pensioenakkoord Drie delen: - De AOW-leeftijd - Pensioen in de tweede pijler - Ouderenparticipatie Wat is de aanleiding?

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG Herstelplan Stichting Personeelspensioenfonds APG PPF APG Herstelplan versie: juni 2015 Herstelplan PPF APG 2015 juni 2015 1. Inleiding In dit herstelplan 2015 voor PPF APG leest u eerst welke uitgangspunten

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

Pensioenfonds Deloitte.

Pensioenfonds Deloitte. Pensioenfonds Deloitte. In de afgelopen weken heeft het bestuur van het pensioenfonds van meerdere (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden vragen ontvangen over de toekomst van pensioenfonds Deloitte.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie