HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING"

Transcriptie

1 HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING Doel: De jaarrekening bevat een grote hoeveelheid aan informatie, maar is minder bruikbaar voor financiele analyse. Daarom worden balans, resultatenrekening en resultaatverwerking herwerkt tot basisschema's die een financiele analyse mogelijk maken. 1. HERWERKTE BALANS Doel: In de balans worden verschillende rubrieken opnieuw samengevoegd om de liquiditeitsen solvabiliteitsstructuur van het actief en passief van de onderneming beter tot uitdrukking te brengen. De balans is gebaseerd op de Vierde EEG Richtlijn: (voor herwerking) De vaste activa omvatten die actief-elementen die duurzaam dienen voor de bedrijfsactiviteit. Vorderingen > 1 jaar worden bij de vlottende activa gevoegd. De balans houdt geen rekening met de structuur van het vreemd vermogen. Ze is volledig gebaseerd op de eigendomsstructuur (eigen vermogen, voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden). De herwerkte balans voor financiële analyse: Langs de actiefzijde van de balans, wordt deze herwerkt vanuit liquiditeitsstandpunt (tegoeden of vorderingen opeisbaar binnen het jaar), met name het onderscheid tussen wat realiseerbaar is binnen het jaar of niet. Langs de passiefzijde van de balans, wordt deze herwerkt volgens de opeisbaarheid van de schulden, wat is eisbaar binnen bet jaar of niet Herwerking actief Er wordt een opsplitsing gemaakt tussen: uitgebreide vaste activa beperkte vlottende activa Uitgebreide vaste activa (20/ ) Uitgebreide vaste activa = Vaste Activa = I. Oprichtingskosten (20) II. IMVA (21) III. MVA (22/27) IV. FVA (28) + V. Vorderingen > 1 jaar (29) Beperkte vlottende activa (30-58) De beperkte vlottende activa worden ingedeeld in realiseerbare en liquide middelen: Beperkte vlotende activa 1

2 = Realiseerbare activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering (3) VII. Vorderingen < I jaar (40/41) VIII. Geldbeleggingen (50/53) X. Overlopende rekeningen van het actief (490) + IX. liquide middelen (54/58) 1.2. Herwerking van het passief Het passief wordt ingedeeld in: Eigen Vermogen Vreemd Vermogen Lange Termijn Vreemd Vermogen Korte Temiijn Eigen Vermogen (10/15) Eigen vermogen is identiek als in niet-herwerkte jaarrekening Vreemd Vermogen Lange Termijn (16+17) Vreemd Vermogen Lange Termijn = VII. Voorzieningen voor risico's en kosten & uitgestelde belastingen (16) + VIII. Schulden op meer dan I jaar (17) Permanent Vermogen = EV + VVLT = 10/ Vreemd Vermogen Korte Termijn (42/ /3) Vreemd Vermogen Korte Termijn = IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar (42/48) + X. Overlopende rekeningen (492/3) EV + VVLT + VVKT = Totaal Passief 2

3 De herwerkte balans heeft een eerste impressie van het belang van de verschillende rubrieken. In de herwerkte balans kunnen evoluties vastgesteld worden over de verschillende jaren. De eerste indrukken verkregen door het bestuderen van de herwerkte balans worden best aangevuld met de verticale en horizontale analyse van de balans (cfr. Infra). Om de opstelling en de bespreking van de actiefzijde van de balans in te oefenen, wordt nu een eenvoudige toepassing geillustreerd. VOORBEELD : BESPREKING HERWERKTE BALANS De onderneming, in dit voorbeeld, is een transport-onderneming. Hoe merk je dit in het actief van de balans en de herwerkte balans? Welke structuur van het passief verwacht je, gegeven de structuur van het actief? De belangrijkste posten van het Actief van de balans zijn het MVA, en de Vorderingen < dan 1 jaar. De betrokken onderneming heeft geen voorraden. Dit kan overeen komen met de karakteristieken van een transportonderneming. Deze ondernemingen hebben namelijk als voornaamste vaste activa, hun kantoorgebouwen en hun vrachtwagens. Gegeven deze structuur van het actief, verwachten we langs de passiefzijde dat het permanent vermogen het belangrijkste is. Lange termijn vastleggingen moeten gefinancieerd worden met lange termijn middelen.ondanks het feit dat het permanent vermogen groter is dan de uitgebreide vaste activa, is dit geen garantie voor financiele gezondheid. Het valt op dat het VVLT heel hoog is in verhouding tot het eigen vermogen (zullen er geen terugbetalingsproblemen met betrekking tot de schulden zijn in de toekomst?). 3

4 Balans na herwerking 2. HERWERKTE RESULTATENREKENING Doel: Het herwerken van de resultaat rekening van een onderneming heeft als doel aan te duiden welke opbrengsten kasbewegingen met zich meebrengen en welke opbrengsten dit niet doen. Hiertoe wordt in de herwerkte resultatenrekening een onderscheid 4

5 gemaakt tussen bruto (alleen kaskosten en kasopbrengsten) en netto (alle opbrengsten en kosten).op deze manier beantwoordt de herwerkte resultatenrekening zowel aan de wensen van de aandeelhouders als van de kredietverstrekkers. Daarnaast heeft het herwerken van de resultatenrekening tot doel het weergeven van de vier belangrijke categorieen van winst. Bedrijfsresultaat : het resultaat dat dit boekjaar gerealiseerd werd met de bedrij fsactiva Financieel resultaat: het resultaat dat dit boekjaar gerealiseerd werd met de financiele activa Uitzonderlijk resultaat (geen normale bedrijfsactiviteit ofwel betrekking hebbende op vorige boekjaren) Resultaatverwerking De opsplitsing is belangrijk om het terugkerend karakter van de resultaten te bepalen. Indien u twee ondernemingen beschouwt met dezelfde totale winst maar verschillende samenstelling (1 onderneming alleen bedrijfswinst en 1 onderneming alleen uitzonderlijk resultaat), dan ziet de toekomst er voor beide bedrijven totaal verschillend uit. Indien we aan de eerste doelstelling willen voldoen: de opsplitsing tussen geldstromen en winstbegrippen, is het noodzakelijk de opsplitsing tussen kasen accrualbegrippen te maken voor elk van deze deelcomponenten. Een laatste doel van de herwerkte resultatenrekening is de vergelijking tussen ondernemingen mogelijk maken, zonder rekening te moeten houden met de financiele structuur. Daartoe wordt het resultaat voor financiele kosten ook weergegeven. De herwerking van de resultatenrekening zal eerst gebeuren voor alle deelcomponenten. De eerste deelcomponent, die aan bod komt, is het bedrijfsresultaat Herwerking van het bedrijfsresultaat Welke zijn de noodzakelijke herwerkingen van het bedrijfsresultaat? Wanneer er vertrokken wordt van het bedrijfsresultaat uit de jaarrekening, die dient voor neerlegging (70/64), dient eerst de uitsplitsing gemaakt te worden tussen het bruto - en nettobedrijfsresultaat. Het brutobedrijfsresultaat geeft de geldstromen weer terwijl de het nettobedrijfsresultaat de winst uit de gewone bedrijfsactiviteit aanduidt. Er wordt een uitsplitsing gemaakt door middel van de niet-kaskosten tussen het brutoen netto bedrijfsresultaat. Wanneer een onderscheid gemaakt wordt, tussen bruto en netto bedrijfsresultaat, is het nodig om aan to duiden welke opbrengsten en kosten binnen een redelijke termijn een kasbeweging meebrengen. Het is onmiddellijk duidelijk dat II D (afschrijvingen, waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriele vaste activa en materiele vaste activa) en II E ( waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen) en II F (voorzieningen voor risico's en kosten) geen kasbewegingen met zich mee brengen. Bovendien zijn kapitaalsubsidies een vermindering van de investeringslasten en worden ze bijgevolg als een vermindering van de niet-kaskost gezien. Deze niet-kaskost wordt toegerekend aan het resultaat via de rekening 9125 in resultaat genomen kapitaalsubsidies, die behoort tot de rubriek IVC: "Andere financiele opbrengsten". 5

6 Eenmaal het brutobedrijfsresultaat bepaald is, is het binnen het brutobedrijfsresultaat belangrijk om de toegevoegde waarde tot uiting te brengen, immers waardecreatie is een absolute noodzaak voor het overleven van de onderneming. De bruto toegevoegde waarde geeft het inkomen weer dat onder de verschillende belangenpartijen kan verdeeld worden: het personeel, de aandeelhouders, de schuldeisers, de overheid. De toegevoegde waarde is de waarde, die toegevoegd wordt aan de aangekochte goederen en diensten. 6

7 2.2. Herwerking van het financieel resultaat Welke zijn de noodzakelijke herwerkingen van het financieel resultaat? Het is bij de herwerking van het financieel resultaat belangrijk te weten dat het financieel resultaat alle opbrengsten en kosten ten gevolge van fnanciele transacties moet bevatten, dus ook deze met betrekking tot de financiele vaste activa. Anderzijds, moeten de fnanciele kosten ( ) geelimineerd worden aangezien een van de hoofddoelstellingen van de herwerkte resultatenrekening is het vergelijken van de resultaten van ondernemingen met verschillende fnanciele structuur. Tenslotte, worden de in resultaat genomen kapitaalsubsidies (9125) geelimineerd als financiele opbrengst aangezien ze als een vermindering van kosten (afschrijvingen ) worden gezien en al in beschouwing zijn genomen bij de herwerking van het bedrijfsresultaat. Net zoals bij het bedrijfsresultaat moet bij het financieel resultaat een onderscheid gemaakt worden tussen het bruto financieel en netto financieel resultaat op basis van de niet-kaskosten en neiet-kasopbrengsten. De niet-kaskosten en opbrengsten zijn :de voorzieningen met financieel karakter (IVC andere financiele opbrengsten, de 7

8 waardeverminderingen op FVA (VIIIB) en de terugnemingen van waardeverminderingen op FVA (VIIB) en waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder IIE (VB) Herwerking van het uitzonderlijk resultaat De laatste component van het totaal resultaat is het uitzonderlijk resultaat. Dit is een rest categorie en geeft de resultaten weer, die noch aan het bedrijfs- noch aan het fmancieel resultaat kunnen toegewezen. Welke herwerkingen van het uitzonderlijk resultaat zijn noodzakelijk? Bij de herwerking van het uitzondelijk resultaat, moet voor oog gehouden worden dat naast opbrengsten en kosten met uitzonderlijk karakter, de kosten en opbrengsten uit de vorige boekjaren moeten opgenomen worden, zoals additionele belastingssupplementen en winsten toegerekend aan het boekjaar in het kader van de uitgestelde belastingen. Dit leidt ertoe dat de de regulariseringen van belastingen en terugnemingen van voorzieningen voor belastingen (rekening 77) en de onttrekkingen en overboekingen (rekeningen 680 en 780) moeten in overweging genomen worden bij de berekening van het uitzonderlijk resultaat. Net zoals bij het bedrijfs- en financieel resultaat, gebeurt de opsplitsing tussen bruto en netto uitzonderlijk resultaat. Let hier bij op dat de een minderwaarde op der realisatie van vaste activa (VIIIC) een niet-kaskost is en een meerwaarde op de realisatie van vaste activa (VIID) een kasinkomst is. Verdere nietkaskosten en niet-kasopbrengsten zijn: de uitzonderlijke afschrijvingen(viiia), Voorzieningen met uitzonderlijk karakter (VIIIC), Terugnemingen van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (VIIC), de overboekingen naar uitgestelde belastingen (IXBis) en de onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen ( IXBis). 8

9 2.4. Herwerking totaal resultaat Na de herwerking van de drie deelresultaten kan het totaal resultaat zowel op bruto als op nettobasis bepaald worden. Het bruto totaal resultaat geeft de totale nettokasstroom weer gerealiseerd door het totaal van de activiteiten. Dit is in feite de totale geldstroom, die kan gebruikt worden voor de investeringen, betaling interesten en aflossing van schulden. Het is duidelijk dat bij een gezonde onderneming het bruto totaal resultaat altijd groter moet zijn dan nul. Het netto totaal resultaat is een accrual begrip en is vooral belangrijk wanneer men op winstbasis ondernemingen met een verschillende financiele structuur wil vergelijken. Wanneer de financiele kosten worden afgetrokken wordt de winst van het boekjaar voor belastingen bekomen. Tenslotte, leidt het in overweging nemen van de belastingen tot de winst van boekjaar na belastingen (70/67). 9

10 2.5. Herwerking resultaatverwerking Doel: Het herwerken van de resultaatverwerking heeft tot doel vast te stellen wat we ter beschikking hebben om te verdelen. Dit is duidelijk het te bestemmen resultaat. We zullen een onderscheid maken tussen het te verwerken totaal enerzijds en de uiteindelijke besteding anderzijds: reservering over te dragen resultaat tussenkomst van de vennoten in het verlies winstuitkering 10

11 2.6. Voorbeeld: een bespreking van de herwerkte resultatenrekening tussen 2 ondernemingen Wanneer de resultaten van de onderneming 1 en onderneming 2 vergeleken worden, zouden we kunnen stellen dat beide ondernemingen even goed presteren. Immers, de winst van het boekjaar na belastingen bedraagt Echter dit is een slechte vergelijkingsbasis voor ondernemingen met verschillende financiele structuur. Wanneer de winst van het boekjaar bekeken wordt voor financiele kosten, stellen we vast dat onderneming 2 het al duidelijk slechter doet dan onderneming 2. Zoals blijkt uit de resultaten is het nettoresultaat frank voor onderneming 2 en voor onderneming 1. De reden voor het minder resultant van onderneming 2 is het bedrag van de afschrijvingen, immers het brutoresultaat is voor beide ondernemingen frank. Hier ophouden met de analyse zou verkeerd zijn. Dit zou tot de foute veronderstelling kunnen leiden dat omdat het saldo van de van de kasinkomsten hetzelfde is voor beiden. Het is ook belangrijk om te kijken naar de samenstelling van het bruto totaal resultaat en dan is het onmiddelijk duidelijk dat onderneming 2 het resultaat hoofdzakelijk heeft behaald door de uitzonderlijke activiteiten terwijl onderneming 1 de grootste opbrengsten realiseert door middel van de bedrijfsopbrengsten. Het terugkerend karakter van de winst van onderneming 2 is dus zeker niet gegarandeerd! Deze beperkte oefening leert dat er zeer voorzichtig moet omgesprongen worden met zich te fixeren op winst. 11

12 12

13 2.7. Besluit Tot slot nog een korte samenvatting met betrekking tot het doorvoeren van de correcties aan de balans en resultatenrekening om deze bruikbaar te maken voor financiele analyse. HERWERKTE BALANS: actiefzijde: realiseerbaar birmen het jaar passiefzijde: eisbaarheid van de bronnen van vermogen (eigen vermogen, vreemd vermogen korte termijn, vreemd vermogen lange termijn) HERWERKTE RESULTATENREKENING: Winst (aandeelhouders) Geldstromen (schuldeisers) Abstractie maken van de financiele structuur 1) Herwerking van bedrijfsresultaat = alle kosten en opbrengsten verbonden aan de bedrijfsactiviteit Toegevoegde waarde berekenen Bedrijfssubsidies in mindering van de kosten In resultaat genomen kapitaalsubsidies in mindering van de afschrijvingslasten 2) Herwerking van financieel resultaat = alle kosten en opbrengsten gerelateerd tot de financiele beleggingen alle financiele opbrengsten exclusief 9125 in resultaat genomen kapitaalsubsidies (bedrijfsopbrengst) 9126 interestsubsidies (vermindering van financiele kosten) financiele kosten eliminatie van 650, 653 (financiele kosten) toevoegen van 661 en 761 Waardeverminderingen (terugnemingen) op FVA (uitz. kost => fin. kost) 3) Herwerking van uitzonderlijk resultaat Invoering van belastingen die betrekking hebben op de vorige boekjaren 77 Regulariseringen van belastingen 680 Overboekingen naar uitgestelde belastingen 780 Onttrekkingen aan uitgestelde belastingen eliminatie van de rekeningen met betrekking tot de financiële vaste activa 13

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Financieel management. De essentie

Financieel management. De essentie Financieel management. De essentie J. VAN HOE C. LAMMENS S. VANDERHAEGEN Financieel management. De essentie D/2013/45/316 - ISBN 978 94 014 1100 4 - NUR 782 Vormgeving cover: Studio Lannoo Vormgeving

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Advies van 7 november 2012 I. Inleiding A. Werking van het optiecontract 1. Definitie

Nadere informatie

Commissie voor Boekhoudkundige Normen. CBN advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen. CBN advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Ontwerpadvies Commissie voor Boekhoudkundige Normen CBN advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Ontwerpadvies Deel I. Inleiding A. Werking van het optiecontract 1. Definitie 1.

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014 GEMEENTE MALDEGEM Rekening 2014 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012 Inleiding COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa Advies van 10 oktober 2012 1. Zowel in het volledige, als in het verkorte schema

Nadere informatie

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Onroerende lease

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek

Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek De boekhoudkundige verwerking van de inkoop van eigen aandelen door Belgische vennootschappen Prof. dr. Roger Mercken, gewoon hoogleraar Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, Limburgs Universitair

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken I. Inleiding Advies van 16 maart 2011 Ondernemingen die goud of kunstwerken aankopen,

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie