Stichting Pensioenfonds Forbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Forbo"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Forbo

2 Inhoudsopgave 1 Profiel Voorwoord Algemeen Doel en missie Organisatie Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag Bestuurlijke beschouwing Pensioenbeleid Beleggingsbeleid Financieel beleid Herstelplan Pension Fund Governance Risicomanagement Vooruitblik 27 3 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Toelichting behorende tot de jaarrekening 32 Herstelplan 43 7 Overige gegevens 60 Gebeurtenissen na balansdatum 60 Informatie over de tussen het fonds en de werkgevers getroffen overeenkomsten betreffende de financiering en de uitvoering. 60 Verklaring betreffende de jaarrekening 66 Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 67 8 Bijlagen 68 i

3 1 Profiel 1.1 Voorwoord 2011 was qua pensioen een bewogen jaar. Zowel in het algemeen in Nederland, als voor Stichting Pensioenfonds Forbo in het bijzonder. Zo werd er in juni 2011 een Pensioenakkoord gesloten. Maar dat ging wel ten koste van de grootste vakbond (FNV) van Nederland. Ook werd in 2011 de onrust op de financiële markten steeds groter. Niet alleen Griekenland, maar ook Ierland en Portugal moesten voor steun aankloppen bij het Europese steunfonds om hun rente- en aflossingsverplichtingen na te komen. De vlucht naar zekerheid door beleggers nam hierdoor alleen maar toe. De rentetermijnstructuur waartegen alle pensioenfondsen hun verplichtingen moeten waarderen, daalde sterk. Voorjaar 2011 bleek ook dat de kostendekkende premie die Pensioenfonds Forbo nodig heeft om de pensioenregelingen uit te voeren, zich boven het met de deelnemende werkgevers afgesproken maximum bevindt. Als gevolg van de verslechterende financiële positie (dekkingsgraad), wordt het verschil tussen benodigde en beschikbare premie in 2012 nog veel groter. De werkgevers zijn hierover door het bestuur geïnformeerd met het verzoek of sociale partners bereid zijn om extra financiële middelen beschikbaar te stellen. Indien dit namelijk niet gebeurt, wordt conform het reglement de opbouw van de deelnemer beperkt. In het laatste kwartaal van 2011 zette de daling van de rentetermijnstructuur door. Begin januari concludeerde De Nederlandsche Bank (DNB) dat er sprake was van marktverstoring en dat de rentetermijnstructuur vastgesteld diende te worden door deze te middelen over het laatste kwartaal van De dekkingsgraad eind 2011 kwam hierdoor uit op 93%. Zonder de aanpassing van DNB zou de dekkingsgraad uitgekomen zijn op 90%. Eind 2011 maakte de Forbo Group bekend haar activiteiten m.b.t. Industrial Adhesives te gaan verkopen aan H.B. Fuller. Forbo Adhesives Nederland, één van de vier sponsoren van Pensioenfonds Forbo, is onderdeel van de transactie. Begin 2012 maakte de Forbo Group bekend gesprekken aan te gaan voor de mogelijke verkoop van o.m. Forbo Eurocol. Het bestuur is in overleg met de werkgevers voor de mogelijke consequenties hiervan voor de deelnemers en het fonds. 1

4 Het jaarverslag 2011 van Stichting Pensioenfonds Forbo kent een andere opzet en structuur dan voorheen. Vanzelfsprekend zullen veel onderwerpen en elementen terugkomen. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid van het jaarverslag te vergroten, heeft het bestuur besloten om de indeling en structuur te wijzigen. Indien u opmerkingen of suggesties heeft om de leesbaarheid verder te vergroten, ontvangen wij deze graag van u. 1.2 Algemeen Stichting Pensioenfonds Forbo, statutair gevestigd te Zaanstad is opgericht op 31 december De laatste statutenwijziging was op 29 april De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het fonds is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij koepelorganisatie OPF. 1.3 Doel en missie Het fonds heeft tot doel uitvoering te geven aan de pensioenreglementen, zoals deze gelden voor de aangesloten ondernemingen Forbo Flooring B.V., Forbo-Novilon B.V. Forbo Eurocol B.V. en Forbo Adhesives Nederland B.V. Hiertoe wordt voor deze aangesloten werkgevers, deelnemers en gewezen deelnemers vermogen belegd Integere bedrijfsvoering Het beleid van het fonds is gericht op een integere bedrijfsvoering. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in artikel 143 van de pensioenwet. Dit houdt onder meer in: Adequate administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) en risicobeheersing. Analyse en beheersing van integriteitrisico s. Voorkomen van belangenverstrengeling. Duurzame beheersing van (financiële) risico s. Eenmaal per drie jaar het uitoeren van een continuïteitanalyse 2

5 1.4 Organisatie De samenstelling van het bestuur is als volgt: Naam Functie Vertegenwoordi ging Lid sinds Einde Zittingsduur H.H. Sieben Voorzitter/ Werkgever 1 mei 2007 Onbepaald Penningmeester D. Uitvlugt- Secretaris Werkgever 7 februari 2012 Onbepaald Manné M.A. Bults Lid Werkgever 1 maart 2009 Onbepaald H. Leferink Lid Werkgever 6 december Onbepaald 2007 G.B.J. Soppe Lid Werknemer 26 maart maart 2014 J. Verbakel Lid Gepensioneerden 6 december december 2014 G.J.F. Mol Lid Werknemer 18 april april 2012 A.D. Keetlaer Lid Werknemer 1 januari januari 2013 Op 15 juni 2011 liep de zittingstermijn van de heer Mooij af. De heer Mooij heeft aangegeven zich niet opnieuw beschikbaar te stellen voor een volgende termijn. Het bestuur dankt de heer Mooij voor zijn jarenlange betrokkenheid bij het fonds. Binnen de kiesgroep Gepensioneerden hebben twee personen zich kandidaat gesteld voor de bestuurszetel, waaronder de heer J. Verbakel. Beide kandidaten hebben een assessment afgelegd teneinde vast te stellen of de kandidaten voldoen aan het voor de bestuursfunctie vastgestelde profiel. Gebleken is dat de heer Verbakel beter voldeed aan de functie-eisen dan de andere kandidaat. Het bestuur heeft met de andere kandidaat besproken dat de heer Verbakel de voorkeur van het bestuur genoot. Daarop heeft de andere kandidaat zich teruggetrokken en is de heer Verbakel voorgedragen aan DNB. DNB heeft vervolgens de voorgenomen benoeming goedgekeurd. De heer Verbakel is per 6 december 2011 officieel benoemd tot bestuurslid. In de loop van het derde kwartaal heeft de heer Gordijn de organisatie Forbo Flooring B.V. verlaten. De werkgever Forbo Flooring B.V. heeft het bestuur geïnformeerd mevrouw D. Uitvlugt-Manné voor te dragen als opvolger van de heer Gordijn. Ook mevrouw Uitvlugt-Manné heeft de benodigde assessment afgelegd en op basis daarvan en haar reeds jarenlange betrokkenheid bij Pensioenfonds Forbo als bestuurssecretaresse heeft het bestuur besloten haar voor te dragen bij DNB als bestuurslid. Begin februari 2012 heeft DNB de voordracht goedgekeurd. Het bestuur van het fonds heeft de dagelijkse uitvoering van een aantal werkzaamheden uitbesteed aan meerdere uitvoeringsorganisaties. Deze 3

6 werkzaamheden betreffen vermogensbeheer en pensioenadministratie. Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet, verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van het fonds wordt gevormd door de voorzitter/penningmeester, voorzitter van de beleggingscommissie en twee overige bestuursleden. Alle operationele besluiten worden voorgelegd aan ten minste één medebestuurslid. Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van het fonds, overeenkomstig de vastlegging in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) Beleggingscommissie Na de overdracht van het vermogensbeheer naar een externe partij heeft het bestuur een beleggingscommissie opgericht met als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerder, het voeren van een beleggingsbeleid ten opzichte van de strategische benchmark en het beleggingsjaarplan en het jaarlijks opstellen van een beleggingsplan. De commissie is samengesteld uit leden van het bestuur met een stemverhouding conform het bestuursreglement. De beleggingscommissie heeft de vrijheid zich te laten adviseren door externe deskundigen, niet zijnde bestuursleden; deze hebben geen stemrecht Communicatiecommissie De communicatiecommissie bestaat uit een delegatie van het bestuur en is als zodanig paritair samengesteld. De communicatiecommissie heeft de vrijheid om zich te laten adviseren door deskundigen, niet zijnde bestuursleden. Adviserende activiteiten die leiden tot budgettaire uitgaven groter dan EUR dienen door het bestuur te worden goedgekeurd. De communicatiecommissie is belast met de voorbereiding en advisering van het beleid met betrekking tot de communicatie en stelt daartoe jaarlijks een communicatieplan op, dat ter goedkeuring wordt aangeboden aan het bestuur Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan is op 6 december 2007 ingesteld. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 6 leden. In het verantwoordingsorgaan 4

7 zijn de deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgever in gelijke aantallen vertegenwoordigd. De belangrijkste taken zijn te oordelen over het handelen van het bestuur, het door het bestuur uitgevoerde beleid alsmede over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan het recht advies uit te brengen over: Het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden; Het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan; De vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht; Het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; Het waarborgen van interne beheersing. Na het vertrek van de heer F. van der Velde uit het Verantwoordingsorgaan eind 2010, is de heer R.J. Gelauff als zijn vervanger toegetreden tot het Verantwoordingsorgaan. Voor het verslag over 2011 van het Verantwoordingsorgaan wordt verwezen naar paragraaf Intern toezicht Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern toezicht met betrekking tot het functioneren van (het bestuur van) het pensioenfonds. Een door het bestuur bij schriftelijk besluit aan te stellen visitatiecommissie is belast met de uitvoering van het intern toezicht. De visitatiecommissie beoordeelt en rapporteert minimaal één keer per drie jaar vóór een door het bestuur aan te geven tijdstip schriftelijk aan het bestuur ten aanzien van: a. de beleids- en bestuursprocedures en processen en de checks en balances van het pensioenfonds; b. de wijze waarop het pensioenfonds wordt aangestuurd; c. de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico s op de langere termijn. 5

8 In 2010 heeft Het Vak-VC Pensioenfonds Forbo gevisiteerd. De visitatiecommissie bestond uit drie leden, welke door het bestuur geselecteerd zijn op basis van hun ervaring en expertise. Door middel van deze selectie werd gewaarborgd dat voldoende expertise van alle onderwerpen in de visitatiecommissie aanwezig was. De commissie heeft vooraf documenten opgevraagd en bestudeerd. Vervolgens heeft zij met het voltallige bestuur gesproken alsmede met een delegatie van de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan. Van deze bijeenkomsten heeft de commissie een rapport gemaakt, welke zij besproken heeft met eveneens het voltallige bestuur. Vervolgens is het rapport definitief gemaakt. In haar verslag heeft de commissie een aantal opmerkingen gemaakt, welke door het bestuur zijn overgenomen en zijn afgehandeld. In 2013 zal Pensioenfonds Forbo opnieuw een visitatiecommissie aanstellen Deelnemersraad De deelnemersraad is samengesteld uit deelnemers en gepensioneerden en vergadert minimaal tweemaal per jaar samen met het bestuur. Bij belangrijke wijzigingen, zoals omschreven in de ABTN en het reglement van de deelnemersraad, vraagt het bestuur advies aan de deelnemersraad. De deelnemersraad publiceert separaat een jaarverslag. Dit is te downloaden via de website van Stichting Pensioenfonds Forbo. Om de toekomstige kwaliteit van het bestuur te waarborgen, heeft het bestuur de deelnemersraad verzocht om uit haar midden potentiële bestuursleden aan te wijzen. Vanzelfsprekend dient ieder beoogd nieuw bestuurslid te voldoen aan de bij deze functie horende functie-eisen en functieprofiel. Maar potentiële bestuursleden kunnen tijdens het lidmaatschap van de deelnemersraad de benodigde opleidingen al volgen zodat gewaarborgd wordt dat voldaan wordt aan de deskundigheidseis voor bestuursleden Uitvoeringsorganisatie AZL N.V. is de uitvoeringsorganisatie voor wat betreft de werkzaamheden op het gebied van pensioenadministratie. MN is als fiduciair vermogensbeheerder aangesteld. Beide uitvoeringsorganisaties verstrekken zowel Service Level Agreement rapportages als SAS 70/ISAE rapportages. In 2008 is de overeenkomst met AZL N.V. verlengd voor opnieuw een periode van 5 jaar (eindigend derhalve op 31 december 2013). De overeenkomst met MN is aangegaan voor onbepaalde tijd. 6

9 De overeenkomst is opzegbaar per einde van een kwartaal, met een opzegtermijn van 3 maanden voor het fonds en 12 maanden voor MN. Begin 2012 is de overeenkomst met MN volledig herzien. Zo zijn de in 2011 nieuw onderhandelde fee-afspraken binnen de overeenkomst geïntegreerd evenals de in 2010 hernieuwde SLA Compliance officer Naar aanleiding van een opmerking door de visitatiecommissie, is besloten om een Compliance officer buiten de kring van het bestuur te benoemen. De heer Dirkx (directeur HRM bij Forbo Flooring B.V.) is bereid gevonden om deze rol op zich te nemen en is inmiddels benoemd tot Compliance officer binnen Pensioenfonds Forbo Externe ondersteuning Het fonds wordt bijgestaan door externe deskundigen voor actuariaat en risicobeheersing op lange termijn, door de externe adviserende actuaris en een gespecialiseerde ALM-adviseur. Daarnaast maakt het fonds gebruik van andere partijen, afhankelijk van het onderwerp. 7

10 1.5 Kerncijfers Aantal werkgevers Aantal verzekerden Deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Reglementvariabelen (in %) Indexatie inactieven per 1 januari - 0,2-1,5 1,3 Niet gegeven indexatie 1,4 0,2 2,5 Pensioenuitvoering (EUR 1 mln) Feitelijke premie 8,3 7,8 9,1 7,6 6,8 Kostendekkende premie 9,5 7,9 10,5 6,8 6,7 Pensioenuitvoeringskosten 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 Uitkeringen 7,3 7,1 6,9 6,5 5,9 Vermogenssituatie en solvabiliteit (EUR 1 mln) Pensioenvermogen Pensioenverplichtingen Aanwezige dekkingsgraad (in %) Vereiste dekkingsgraad (in %) Beleggingen (EUR 1 mln) Aandelen Vastrentende waarden Derivaten Beleggingsperformance (in %) Beleggingsrendement 9,8 5,3 11,6-14,1 0,1 8

11 2 Bestuursverslag 2.1 Bestuurlijke beschouwing Marktontwikkelingen in 2011: Financiële markten gedreven door eurocrisis Het jaar 2011 begon in een positieve sfeer en de economische groeivoorspellingen waren relatief gunstig. Als gevolg van de Arabische lente alsmede de tsunami en nucleaire ramp in het Japanse Fukushima liep echter in het voorjaar de olieprijs op. In een situatie waarin de werkloosheid hoog is en de lonen amper stijgen, staan hogere energie- en brandstofkosten gelijk aan een belastingverhoging. Bovendien liet de ECB zich door de - door de hogere olieprijs - oplopende inflatie verleiden tot het verhogen van de rente, daar waar de economie juist aanhoudende stimulering behoefde. Hierdoor vielen de economische groei(verwachtingen) terug. Minder florissante groeivooruitzichten verhoogden al snel de zorg over de schuldsituatie van veel EMU-landen. Aanhoudende zorgen over solvabiliteit Griekenland Niemand kon in 2011 om de problemen van Griekenland heen. De lethargie van politici om tot oplossingen te komen zorgde voor steeds heftigere reacties van de financiële markten. Achtereenvolgende Europese toppen creëerden een reputatie van te weinig, te laat ingrijpen. In de zomer bereikte men een compromis waarbij naast extra hulp van de overheden, de particuliere sector moest meebetalen aan de oplossing voor Griekenland. Beleggers op de financiële markten bestempelden dat al snel als een halfbakken compromis en dreven de rentes ook in de andere mediterrane landen in het najaar steeds verder omhoog. Italië, Spanje en zelfs Frankrijk en de Franse banken kwamen onder vuur te liggen. Het verschil tussen Franse en Duitse staatsrentes liep op tot 2%, niveaus die sinds begin jaren negentig niet meer gezien waren. De financiële markten verdreven niet alleen Berlusconi van het regeringspluche, ze dwongen ook politici verder te gaan met stevige maatregelen dan ooit tevoren. Deze maatregelen werden echter in de financiële markten niet met groot enthousiasme ontvangen. Veelal ontbraken de cruciale details. Kortom, de zorgen over de solvabiliteit van Griekenland en de terugvallende economische groei leidden ertoe dat de fiscale situatie van alle eurolanden onder de loep werd genomen. Zoektocht naar veiligheid De performance van (bijna) alle beleggingscategorieën werd in 2011 gedomineerd door de macro-economische risico s die voortkomen uit de eurocrisis. Ten eerste presteerden veilige beleggingscategorieën beter dan 9

12 risicovolle: zo rendeerde Duits staatspapier sterk, terwijl Europese aandelen fors daalden. Ten tweede behaalden Amerikaanse beleggingsmarkten een beter rendement dan Europese. Een opvallende ontwikkeling was ook het verschil tussen de rendementen van staatsobligaties van opkomende landen enerzijds en aandelen van dezelfde landen anderzijds. Blijkbaar geldt de veelbesproken ontkoppeling van opkomende landen wel voor staatspapier, maar niet voor aandelen. Een andere ontwikkeling hield verband met de zoektocht naar veilige havens. Deze leidde tot de unieke situatie dat er op meerdere continenten negatieve nominale rentes werden betaald: van Singapore tot Zwitserland en zelfs in Nederland. Begin december kon de Nederlandse staat tegen -6 basispunten geld lenen. Dat betekende dat beleggers zo bang waren hun hoofdsom te verliezen, dat ze geld toe gaven om er maar zeker van te zijn dat ze het later terugkregen Jaar 2011 in vogelvlucht In 2011 heeft het bestuur zeven maal vergaderd, waarbij 2 maal de deelnemersraad en verantwoordingsorgaan. De frequentie van vergaderen was hoog. Belangrijke onderwerpen betroffen vaststellen van de doelstellingen per commissie voor 2011, vaststelling van de jaarrekening 2010, input en vaststellen beleggingsplan Ook de ontwikkeling van de (kostendekkende) premie en vanzelfsprekend de ontwikkeling van de dekkingsgraad heeft het bestuur ook nauwlettend gevolgd. Daarover is regelmatig overleg gepleegd met de sponsoren. Daarnaast heeft het bestuur in 2011 diverse cursussen en trainingen gevolgd teneinde de bestuurskwaliteit en kennis verder te verhogen Uitdagingen zal naar verwachting net zo uitdagend worden als de vorige jaren. De Europese schuldencrisis is nog niet opgelost en markten reageren volatiel. Voor Pensioenfonds Forbo blijft het zaak hierop gepast te reageren. Het begin februari ingediende update herstelplan bevatte een voorgenomen korting van 4.4% per april 2013 op alle opgebouwde rechten als de situatie in 2012 zich niet voldoende herstelt. De sociale partners van Forbo Flooring en Forbo-Novilon onderhandelen over een nieuwe pensioenregeling, welke gebaseerd is op voorwaardelijk geïndexeerd middelloon. Indien de nieuwe regeling zich volgens internationale verslaggevingsstandaarden (IFRS) als DC- kwalificeert, is de werkgever bereid om een eenmalige storting van 11 miljoen euro te doen, waardoor deze korting van de baan is. Indien sociale partners een akkoord bereiken, zal het bestuur beoordelen of het de nieuwe pensioenregeling kan uitvoeren. Indien dat het geval is, zal in 2012 de 10

13 regeling geïmplementeerd gaan worden, zodat deze vanaf 1 januari 2013 van kracht gaat. De beleggingscommissie zal met een voorstel komen hoe deze extra middelen te investeren. Nadat bestuursleden tientallen vragen hadden ontvangen van werknemers over de nieuwe regeling en communicatie daarover door sociale partijen, heeft de Communicatiecommissie presentaties verzorgd over de financiële situatie van het fonds en de gedane voorstellen. Deze presentaties zijn door ongeveer 500 actieve deelnemers bezocht. De sessies werden positief beoordeeld. Meerdere malen werd gevraagd of het fonds niet bijvoorbeeld jaarlijks deze informatiesessies over de financiële stand van zaken van het fonds kan houden. Het bestuur neemt dit in overweging. Eind 2011 werd bekend gemaakt door de Forbo Group dat het de Industriële activiteiten van haar Bonding divisie heeft verkocht aan H.B. Fuller. Forbo Adhesives Nederland, één van de vier deelnemende werkgevers, is ook onderdeel van de verkoop. Het bestuur is in overleg met de werkgever inzake de consequenties hiervan. Conform de uitvoeringsovereenkomst kan de werkgever of het pensioenfonds deze overeenkomst opzeggen per einde van een kalenderjaar met een opzegtermijn van zes maanden. Daarnaast is tussentijdse opzegging met wederzijds goedvinden mogelijk. Het bestuur zal hier alleen mee akkoord gaan indien vaststaat dat voor de deelnemers van Forbo Adhesives Nederland een goed alternatief is overeengekomen en dat de deelnemers hiermee akkoord zijn gegaan. In februari 2012 maakte de Forbo Group bekend om voor de overige activiteiten van de Bonding divisie, gesprekken met geïnteresseerde kopers aan te gaan. Forbo Eurocol maakt hiervan ook onderdeel uit. Het bestuur wacht de verdere ontwikkelingen af. In 2012 zal ook een nieuwe continuïteitsanalyse uitgevoerd gaan worden. Indien sociale partners overeenstemming bereiken over een nieuwe regeling, zal deze regeling meegenomen worden in de analyse. Daarnaast zal het bestuur de communicatie m.b.t. fondsontwikkelingen in het algemeen en de financiële situatie in het bijzonder onverkort doorzetten. Dit via de inmiddels bekende middelen zoals de website ( en de uitgaven van PensioenNieuws. 11

14 2.2 Pensioenbeleid Het fonds voert de volgende pensioenregelingen uit: 1. Pensioenreglement Pensioenreglement 1976/Basisreglement 3. Pensioenreglement Prepensioenreglement Forbo Flooring 5. Prepensioenreglement Forbo-Novilon 6. Pensioenspaarregeling Forbo Flooring Het Pensioenreglement 1976/Basisreglement is van toepassing op deelnemers geboren voor 1 januari Hetzelfde is van toepassing voor de Prepensioenreglementen van Flooring/Novilon mits deelnemers werkzaam zijn bij een van beide vennootschappen. De kenmerken van het Pensioenreglement 2006 zijn als volgt (karakterisering van de pensioenregeling overeenkomstig artikel 10 van de Pensioenwet): Forbo Flooring en Forbo-Novilon Forbo Eurocol Pensioensysteem Eindloon vast salaris c.q. Eindloon vast salaris geïndexeerd middelloon ploegentoeslag Pensioenleeftijd 65 jaar 65 jaar Pensioengevend salaris 13,5 x maandsalaris 14,04 x maandsalaris (deelnemersjaren tot 1 januari 2008: 12,96 x maandsalaris) Franchise EUR EUR Pensioengrondslag Pensioengevend salaris minus franchise Pensioengevend salaris minus franchise Vakantietoeslag Inbegrepen in pensioengevend salaris Inbegrepen in pensioengevend salaris Opbouwpercentage vast 2,00% per jaar 2,00% per jaar salaris Opbouwpercentage ploegentoeslag 2,25% per jaar N.v.t. Nabestaandenpensioen 50% van het ouderdomspensioen 50% van het ouderdomspensioen Eigen bijdrage 8,5% (Flooring) resp. 8,2% (Novilon) van pensioengrondslag Maximum bijdrage werkgever 12% van som pensioengevende salarissen en ploegentoeslagen 8,3% van pensioengrondslag (tot ,0%) 12% van som pensioengevende salarissen 12

15 2.2.1 Ontwikkeling pensioenpremie Over 2011 bedroeg de benodigde gedempte kostendekkende premie 8.3 mln. De maximaal afgesproken premie uit de uitvoeringsovereenkomsten bedroeg echter 7.5 mln. Er is dus sprake van een premietekort. Deze situatie kan leiden tot een opbouw beperking van de actieve deelnemers over Deze situatie is gemeld bij de sponsoren met het verzoek of zij het premietekort gaan aanvullen. Bij de werkgever Forbo Eurocol is deze situatie voor 2011 inmiddels opgelost en wordt er bijgestort. Bij Forbo Adhesives Nederland is er voor 2011 geen sprake van een premie tekort. Bij de overige partijen lopen er nog onderhandelingen met sociale partners die van invloed kunnen zijn op deze situatie. Gegeven de financiële situatie wordt voor 2012 de kostendekkende premie berekend op basis van de rentetermijnstructuur ultimo 2011 en opslagen. Het premietekort over 2012 is daardoor in 2012 fors hoger dan Toeslagenbeleid Evenals in voorgaande perioden is er sprake van een voorwaardelijk indexatiebeleid. Het indexatiebeleid van het fonds kan als volgt worden verwoord. Het bestuur streeft ernaar de koopkracht van premievrije aanspraken en ingegane pensioenen te handhaven door het jaarlijks verlenen van een toeslag, indien en voor zover hiertoe voldoende middelen aanwezig zijn. Dit houdt in dat het bestuur slechts toeslagen kan verlenen zolang de gekweekte overrente op de voorziening pensioenverplichtingen dit toelaat conform methode D1 uit de toeslagenmatrix. Er is geen recht op toekomstige indexatie. Het is niet zeker of en in hoeverre in de toekomst wordt geïndexeerd. Het fonds heeft geen geld gereserveerd voor toekomstige indexaties. In de premie is ook geen rekening gehouden met indexatie. Het bestuur heeft in de vergadering van 6 december 2011 besloten geen indexatie toe te passen over de premievrije rechten en ingegane uitkeringen per 1 januari Dit conform het indexatiebeleid als verwoord in de algemene bedrijfstechnische nota (ABTN) van het fonds. In het indexatiebeleid is opgenomen dat gedeeltelijke indexatie mogelijk is indien de dekkingsgraad zich tussen 105% en het vereist eigen vermogen bevindt. 13

16 2.3 Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid van het fonds is gebaseerd op de doelstelling om met de middelen enerzijds de nominale verplichtingen van het fonds zo goed mogelijk te kunnen nakomen en anderzijds extra rendement te behalen om de positie van het fonds te verbeteren en de indexatie ambities te realiseren. Op basis van een in 2010 afgeronde ALM studie is daarom besloten de portefeuille voor een aanzienlijk deel (ca. 65%) in te richten volgens een matching portefeuille die vooral tot doel heeft de door DNB richtlijnen bepaalde marktwaardeverandering van de pensioenuitkeringen bij te houden. In deze matching portefeuille bevinden zich staatsleningen van de zeer goede kwaliteit, onderhandse leningen en een aantal rente swaps. Belangrijkste oogmerk is om de rentegevoeligheid van deze beleggingen gelijk te stellen aan die van de verplichtingen. De overige 35% van de portefeuille wordt de return (of rendement) portefeuille genoemd. Deze bestaat uit meer risicovolle beleggingen, waarmee beoogd wordt op (langere) termijn een hoger rendement te behalen dan de waardeverandering van de nominale verplichtingen. Deze portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen en hoogrentende beleggingen. Meer gedetailleerd ziet de verdeling over de beleggingscategorieën er als volgt uit: Aandelen volwassen markten 25% Aandelen opkomende markten 5% Hoogrentend 5% Totaal returnportefeuille 35% Onderhandse leningen 20% Vastrentend inflatie 20% Vastrentend langlopend 25% Totaal matching portefeuille 65% Ten behoeve van de beoordeling of bovenstaande verhouding past bij de vigerende marktomstandigheden, wordt ook naar het balansrisico gekeken. Deze maatstaf (tracking error) geeft inzicht in de volatiliteit van de dekkingsgraad. Het fonds hanteert momenteel een richtlijn van ca. 10%. 14

17 Door de moeilijke economische omstandigheden en vooral de dalende swap rente is het de afgelopen jaren erg lastig geweest om de waarde van de beleggingen gelijke tred te laten houden met de stijgende pensioenverplichtingen. In paragraaf en wordt daar nader op ingegaan Assetmix De ontwikkeling van de verdeling van de beleggingen over de beleggingscategorieën kan ultimo jaar als volgt worden weergegeven: % % % % % Zakelijke waarden Vastrentende waarden De strategische beleggingsmix, realisatie en benchmarks kunnen als volgt worden samengevat: Strategische allocatie Feitelijke allocatie 31 dec % % EUR 1 mln Matching portefeuille Langlopende staatsobligaties Inflatieobligaties Onderhandse leningen Overige Return portefeuille Hoogrentende bedrijfsobligaties Aandelen volwassen markten Aandelen opkomende markten Totaal

18 In de post overige zijn ondermeer begrepen deposito s (EUR 12 miljoen), bankleningen en overige vorderingen en schulden Beleggingbeleid in 2011 Het beleggingsbeleid dat in 2010 werd gevoerd, werd in 2011 in grote lijnen voortgezet. Wel werden enkele accenten aangebracht. Binnen de aandelenportefeuille werd vanaf het tweede kwartaal een positie in emerging markets opgebouwd, ten koste van de ontwikkelde aandelenmarkten. In diezelfde periode werd binnen de ontwikkelde aandelenportefeuille overgegaan op passief beheer. De emerging market portefeuille wordt actief beheerd, met een defensief accent. Gelet op de outperformance van ca. 3,5% binnen deze categorie in 2011 mag dit beleid vooralsnog geslaagd genoemd worden. Omdat het balansrisico begin 2011 sterk was opgelopen, is in het tweede kwartaal besloten de rente afdekking op te hogen (van 80% tot 100%, gedefinieerd als de duration van de matching portefeuille gedeeld door de duration van de verplichtingen). Dit heeft in een periode van dalende rente aanzienlijk positief bijgedragen aan het beleggingsresultaat. In de laatste maanden van het jaar is de staatsobligatie portefeuille uitsluitend gericht op euro landen met de hoogste kwaliteit. Ook is begonnen met de afbouw van de euro inflatie obligaties omdat de reële rente rond of zelfs onder de 0% is uitgekomen Beleggingsresultaten in 2011 Het fonds behaalde in 2011 een rendement van 9,8%. Een grote bijdrage aan dit rendement kwam van de matching portefeuille, waarvan het rendement 17,7% bedroeg. De nadruk op Duitse en Nederlandse obligaties in de portefeuille én de additionele rente swaps die in het tweede kwartaal werden aangekocht, bleken goede beleggingskeuzes. De onderhandse leningen en de inflatie obligaties leverden binnen de matching portefeuille wel positieve rendementen op, maar rendeerden met bijna 5% duidelijk minder. Binnen de rendement portefeuille werden goede resultaten behaald op de US High Yield portefeuille en in iets mindere mate op de Bank Loans portefeuille. Aandelen hadden een moeilijk jaar, met vooral in het Verre Oosten en de vanaf het tweede kwartaal opgezette emerging market portefeuille aanzienlijk negatieve resultaten. Amerikaanse aandelen behaalden net een positief resultaat. Per saldo was het rendement van de returnportefeuille -4,5%. 16

19 2.3.5 Beleggingsbeleid 2012 Eind 2011 heeft de beleggingscommissie in samenwerking met de fiduciair beheerder de portefeuille samenstelling in het licht van de economische omstandigheden geëvalueerd. Enerzijds moet rekening gehouden worden met een somber economisch klimaat waarin de eurocrisis op kan spelen. Anderzijds wil het fonds gebruik maken van mogelijkheden die de financiële markten lijken te bieden. Binnen de matching portefeuille zal het restant aan inflatie obligaties worden verkocht, nu de reële rente op erg lage niveaus is uitgekomen. De onderhandse leningen die vrijvallen zullen worden herbelegd in een breed gespreide credit portefeuille, waarbij waardebehoud centraal staat. Binnen de returnportefeuille wordt bredere spreiding gezocht over rendementsbronnen. Enerzijds betekent dat een verdere uitbreiding van emerging market aandelen, anderzijds een start met beleggingen in emerging market debt, zowel in harde valuta als locale valuta. Naar eventuele andere mogelijkheden, zoals infrastructurele beleggingen dan wel hedge funds wordt nader onderzoek gedaan. Als richtsnoer voor het balansrisico blijft een tracking error van ca. 10% gehandhaafd. 17

20 2.4 Financieel beleid Verloop dekkingsgraad Samenvatting van de financiële positie van het fonds en ontwikkelingen gedurende het jaar. Technische voorzieningen Pensioenvermogen Dekkingsgraad EUR 1 mln EUR 1 mln % Stand per 1 januari Beleggingsopbrengsten 20 Bijdragen 8 Uitkeringen -7 Balans per 31 december Vereist eigen vermogen 30 Vereist pensioenvermogen 279 Deze opstelling is inclusief pensioensparen. Het aanwezige pensioenvermogen is lager dan het vereiste eigen pensioenvermogen. De daling van de dekkingsgraad komt met name door een lagere rente ultimo jaar Hierbij moet worden opgemerkt dat DNB de te hanteren rentetermijnstructuur heeft aangepast. Dit had een positief effect op de dekkingsgraad van circa 4%. Het saldo van baten en lasten over de afgelopen jaren kan op hoofdlijnen als volgt worden geanalyseerd: EUR 1 mln EUR 1 mln EUR 1 mln EUR 1 mln EUR 1 mln Renteresultaat Wijziging marktrente Ontwikkeling levensverwachting Indexatie - -1 Overige Marktrente ultimo 2,8% 3,4% 3,9% 3,5% 4,9% 18

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2010. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2010. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om Jaarbericht 2010 1 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2010. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017 H E A L T H W E A L T H C A R E E R J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R 16 juni 2017 Bestuur Stichting Pensioenfonds Mercer F I N

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

FEB/2011 MAAND. Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen

FEB/2011 MAAND. Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen FEB/2011 MAAND Rapportage Vermogensbeheer Stichting Pensioenfonds Productschappen Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Kerncijfers... 3 1.1. Dekkingsgraad... 3 1.2. Rendement... 4 1.3. Vermogensmutaties...

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 1 Verkort jaarverslag 2012 Het jaarverslag 2012 voor u samengevat Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij houdt u graag op de hoogte. Daarom bieden wij u deze samenvatting van ons jaarverslag

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2015 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2014-1 juli 2014 t/m 30 september 2014 Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0% Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van SPA.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie 1. Introductie Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Doelstelling en basis voor dit document Dit document ("de Verklaring") beschrijft

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2013-1 juli 2013 t/m 30 september 2013 Nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,3% naar 120,3% Beleggingsrendement is 1,8% Het belegd vermogen

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 29 september 2011

Deelnemersvergadering 29 september 2011 Deelnemersvergadering 29 september 2011 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 30 september 2010 en 22 november 2010 3. Jaarverslag 2010 goedkeuring en decharge

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2017 bedroeg 110,3% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2017 bedroeg 1,2% Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl.

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl. Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds PostNL 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel Pensioenfondsen en pensioenen stonden ook in 2012 weer in het middelpunt van de belangstelling.

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG VIERDE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2016 bedroeg 108,0% Het rendement van 1 oktober tot en met 31 december 2016 bedroeg -2,8% Het rendement van 1

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN 1. Inleiding Dit document ( de Verklaring ) heeft tot doel de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf (hierna BFM )

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2016 bedroeg 109,6% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2016 bedroeg 5, Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen voor de ICK-branche ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling 2 De ICK-branche verbreedt het aanbod op het gebied van pensioen. Naast de bestaande

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG TWEEDE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2017 bedroeg 112,5% Het rendement van 1 april tot en met 30 juni 2017 bedroeg 0,8% Het rendement van 1 januari tot

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Eisen voor bestuursleden

Eisen voor bestuursleden Eisen voor bestuursleden (overgenomen uit plan van aanpak deskundigheidsbevordering Pensioenkoepels 2010) Om zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet een bestuurslid deelnemen aan de besluitvorming

Nadere informatie