Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel"

Transcriptie

1 13 JAARVERSLAG 20

2 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: datum 24 juni 2014 versie 1 1.0

3 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de (hierna: VPTECH) over het boekjaar Dit verslag is verdeeld in het jaarverslag, de jaarrekening en overige gegevens. Eerst ziet u een overzicht van de kerncijfers van het fonds. In het eerste hoofdstuk worden onder andere de doelstelling van het fonds, het profiel van de organisatie en de samenstelling van de statutaire organen weergegeven. In het tweede hoofdstuk wordt u geïnformeerd over ontwikkelingen die in 2013 belangrijk waren voor het fonds en die het bestuur heeft besproken. Het financieel beleid is in het derde hoofdstuk beschreven. Vervolgens leest u in hoofdstuk vier welke ontwikkelingen er in het verslagjaar waren die betrekking hadden op de uitvoering van de vroegpensioenregeling. In hoofdstuk vijf doet de deelnemersraad verslag over het afgelopen jaar. In het zesde hoofdstuk leest u wat de bevindingen zijn van het verantwoordingsorgaan over het jaarverslag. In de jaarrekening worden het fondsvermogen en de mutaties daarin gedurende het jaar 2013 gepresenteerd en wordt een toelichting gegeven op de grondslagen voor de waardering en de mutaties in de beleggingsportefeuille. Ook de staat van baten en lasten wordt besproken. Onder Overige gegevens treft u tot slot de actuariële verklaring en de controleverklaring aan. Daarnaast zijn in dit hoofdstuk de gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor het fonds weergegeven. Ook in 2013 stond het onderwerp pensioen om diverse redenen het aanhouden van de financiële crisis, de dekkingsgraad, de uitwerking van het pensioenakkoord en de invoering van de wet versterking bestuur pensioenfondsen door het kabinet in het middelpunt van de belangstelling. De rente is in 2013 op een zeer laag niveau gebleven, maar de beleggingen rendeerden goed. Het bestuur heeft de verrichtingen van de vermogensbeheerders nauwlettend gevolgd en regelmatig de mogelijkheden besproken om enerzijds de risico s zoveel mogelijk te beperken en anderzijds een zo hoog mogelijk beleggingsrendement te verkrijgen. In het verslagjaar heeft het bestuur zich opnieuw gebogen over de toekomst van het fonds. Enkele jaren geleden heeft het bestuur al een beleid ingezet waarbij de kosten van het fonds zo beperkt mogelijk worden gehouden. Door de steeds verder toenemende eisen die aan het besturen van een pensioenfonds worden gesteld, nemen de kosten van het in standhouden ervan toch alsmaar toe. Eind 2012 heeft het bestuur een werkgroep ingesteld die de toekomstalternatieven op een rij zet en de meest geëigende opties verder uitwerkt. Begin 2013 heeft het bestuur de mogelijkheid onderzocht om het fonds over te dragen aan een verzekeraar, maar dit leidde niet tot acceptabele uitkomsten. Vervolgens heeft het bestuur stappen gezet om de mogelijkheden van een aansluiting bij een ander fonds te onderzoeken. Gedurende 2014 wordt dit onderzoek voortgezet. In 2013 heeft het bestuur de kosten van het pensioenbeheer en vermogensbeheer verder getracht te verlagen en is het risico in de beleggingsportefeuille verder verkleind. Uitgangspunt is en blijft het belang van de deelnemers van het fonds. Het bestuur stelde het jaarverslag 2013 en de daarbij behorende staten voor DNB vast op 24 juni Het bestuur wil hierbij dank uitspreken aan iedereen, die zich in 2013 heeft ingezet voor het pensioenfonds. 24 juni 2014 Th. van Diem, voorzitter Mevrouw N. Poelgeest, secretaris 2

4 Inhoud 1 Het fonds Over het fonds Naam en vestigingsplaats Doelstelling Samenwerkende organisaties Het bestuur Samenstelling bestuur Vergaderdata Bestuurlijke commissie Deelnemersraad en verantwoordingsorgaan De visitatiecommissie Uitbesteding 10 2 Visie, missie en strategie 13 3 Verslag van het bestuur Goed pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance) Visitatiecommissie Financieel beleid Overige bestuursbesluiten Communicatie Kosten uitvoering pensioenregeling Belangrijke pensioenontwikkelingen Actuariële analyse Beleggingen Risicomanagement 26 4 Uitvoering van de pensioenregeling Inleiding De kenmerken van de vroegpensioenregeling Wijzigingen statuten en reglementen 28 5 Verantwoordingsorgaan Oordeel Reactie bestuur 32 6 Deelnemersraad Verslag 33 7 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht 37 3

5 7.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Overige gegevens Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten Gebeurtenissen na balansdatum Actuariële verklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 69 4

6 Kerncijfers (bedragen x EUR 1.000) KERNGEGEVENS (bedragen ultimo x 1.000) Aantallen Aantal aangesloten ondernemingen Aantal niet actieve deelnemers Waardeoverdrachten Pensioengerechtigden Bedragen Technische voorzieningen: Pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds Overige technische voorzieningen Voorziening excassokosten Spaarfonds gemoedsbezwaarden Pensioenverplichtingen voor risico deelnemers Vermogen Dekkingsgraadpercentage nominaal Uitkeringen incl. afkoop wegens gering bedrag Waardeoverdrachten: Inkomend Uitgaand Totaal belegd vermogen (actuele waarde), waarvan Onroerend goed Hypothecaire leningen Aandelen Obligaties (incl. LDI-pools) Overige beleggingen (rekening-courant vermogensbeheer) Overige beleggingen (derivaten) (859) 5

7 Percentages Indexatie per 1 januari Rendementspercentage 2,4 17,4 8,1 11,2 13,6 6

8 1 Het fonds 1.1 Over het fonds Naam en vestigingsplaats De (hierna het fonds of het VPTECH) is opgericht op 13 augustus 1999 en is gevestigd in Amsterdam. De stichting is bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer Het fonds is een vroegpensioenfonds en is niet aangesloten bij een koepelorganisatie. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd per 16 november Doelstelling Het doel van het fonds is om nu en in de toekomst aanspraken toe te kennen op een tijdelijk ouderdomspensioen (vroegpensioen). Om dit doel te bereiken heeft het fonds van 2000 tot 2006 premies geïnd bij de aangesloten ondernemingen en beheert en belegt het fonds de verkregen gelden Samenwerkende organisaties De volgende organisaties benoemen leden in het bestuur van het fonds. De helft van de bestuursleden wordt benoemd door de werkgeversorganisatie: Vereniging Werkgevers Technische Groothandel (WTG) De andere helft van de bestuursleden wordt benoemd door de werknemersorganisaties: CNV Dienstenbond FNV Bondgenoten De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening 1.2 Het bestuur Samenstelling bestuur Het paritaire bestuur is op 31 december 2013 als volgt samengesteld: Leden werkgevers Mevrouw C.P. Monster- Miedema De heer Th. van Diem, voorzitter De heer H.C. Mol Organisatie WTG WTG WTG 7

9 Leden werknemers Mevrouw L.I. Kleijer-Blok Mevrouw N. Poelgeest, secretaris de heer C.J.M. de Wit Organisatie FNV Bondgenoten CNV Dienstenbond zetel van De Unie Het verheugt het bestuur te kunnen melden dat het bestuur gedurende het jaar 2013 voltallig is geweest. Het bestuur heeft, met instemming van De Unie, een kandidaat gezocht voor de zetel die vacant was, met als resultaat dat de heer C.J.M. de Wit is benoemd. Mevrouw I. van Duijn-Pennenburg is op 1 januari 2013 afgetreden als bestuurslid namens FNV Bondgenoten en is opgevolgd door mevrouw L.I. Kleijer-Blok. De benoemingen van de heer C.J.M. de Wit en mevrouw L.I. Kleijer-Blok zijn door DNB in 2013 goedgekeurd. De werkgevers- en werknemersleden in het dagelijks bestuur fungeren per kalenderjaar beurtelings als voorzitter en secretaris van het bestuur. In 2012 was de heer Th. Van Diem voorzitter met als gevolg dat in 2013 volgens dat gebruik de werknemersvertegenwoordiger in het dagelijks bestuur de rol van voorzitter zou behartigen. Door het vertrek van mevrouw Van Duijn-Pennenburg heeft het bestuur vanuit continuïteitsoverwegingen hiervan afgeweken door de heer Van Diem ook voor het jaar 2013 als voorzitter te benoemen. Het dagelijks bestuur, voorzitter en secretaris, vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte. Het bestuur is belast met de leiding, het algemene beleid en het beheer van het fonds. Er is geen rooster van aftreden. De bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd. Door de inwerkingtreding van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen zal het bestuur in 2014 wel een rooster van aftreden opstellen en zittingstermijnen vasstellen. Het bestuur heeft verder in 2013 besloten om zich te laten bijstaan door een directeur bestuursbureau. Hiervoor is per 1 augustus 2013 de heer J. Suarez Menendez aangetrokken Vergaderdata Het bestuur heeft in 2013 veertien keer vergaderd Bestuurlijke commissie In verband met toenemende complexiteit en de vele taken van het bestuur heeft het fonds een aantal bestuurlijke commissies ingesteld. Deze commissies doen voorbereidend werk in kwesties waarover het bestuur een besluit moet nemen. Zij kunnen in de voorbereidingsfase dieper ingaan op de achtergronden en consequenties van te nemen beleidsbeslissingen. Tevens kan voor verdere uitvoering van besluiten een specifiek mandaat aan de commissies worden verleend. De leden van de bestuurlijke commissies kunnen zich laten bijstaan door externe deskundigen. Beleggingsadviescommissie Zoals reeds vermeld in het jaarverslag van 2012 heeft het bestuur in 2012 besloten de werkzaamheden van deze commissie op te schorten. Voor het fonds betekenen de beleggingsopbrengsten de enige bron van inkomsten. Het vermogensbeheer en het beleggingsbeleid zijn daarmee van eminent belang voor het fonds. Het bestuur is dan ook van oordeel dat alle discussies op dit gebied door het volledige bestuur gevoerd en de besluitvorming door het volledige bestuur gedragen dient te worden. In 2013 waren de volgende bestuurlijke commissies werkzaam. 8

10 Jaarwerkcommissie De jaarwerkcommissie ziet erop toe dat het jaarverslag tijdig aan het bestuur wordt voorgelegd. De werkgroep heeft het jaarverslag voorbereid, begeleidt de totstandkoming van het jaarverslag en bespreekt het concept jaarverslag met Syntrus Achmea, de actuaris en de externe accountant. Daarnaast adviseert de werkgroep het bestuur over het vaststellen van het jaarverslag. De werkgroep heeft na afloop het proces geëvalueerd. In het bestuur is vastgesteld dat het jaarwerkproces een goedlopend proces is. We verwachten dat dit ook voor 2013 zal gelden. De werkgroep jaarwerk is in het verslagjaar twee keer bijeen geweest. De werkgroep jaarwerk bestond op 31 december 2013 uit de volgende personen: De heer Th. van Diem, voorzitter bestuur De heer H.C. Mol, bestuurslid De heer J. Suarez Menendez, neemt deel als adviseur. Crisiscommissie Het bestuur heeft een crisiscommissie ingesteld, bestaande uit de voorzitter en secretaris van het bestuur. De commissie adviseert het bestuur in een crisissituatie over op korte termijn te nemen (nood)maatregelen als omschreven in het financieel crisisplan van het fonds. De crisiscommissie bestond op 31 december 2013 uit de volgende personen: De heer Th. van Diem, voorzitter bestuur Mevrouw N. Poelgeest, secretaris bestuur De heer J. Suarez Menendez, neemt deel als adviseur. Commissie van Advies De Commissie van Advies treedt op als geschillencommissie ingeval een deelnemer het niet eens is met een beslissing van het bestuur. Het kan hierbij gaan om beslissingen inzake toelating, uitkering of het vervallen van deelnemerschap. Beroep is ook mogelijk, indien de deelnemer meent dat hij op een of andere wijze benadeeld wordt door een genomen beslissing. Lid werkgevers: R. Höppener Lid werknemers: Mw. J.A.M. Bergervoet Onafhankelijk lid: Mr. P.L.J. Bosch, voorzitter In het jaar 2013 heeft één deelnemer zich met een bezwaar tegen een beslissing van het fonds tot de Commissie van Advies gericht. Op 13 april 2013 vond de hoorzitting plaats inzake een pensioengerechtigde die zich op het standpunt stelde benadeeld te zijn door de korting op zijn WW-uitkering als gevolg van zijn ingegane vroegpensioen. De commissie oordeelde dat het fonds juist en conform het reglement gehandeld heeft en zag niet in op welke wijze dit anders had gekund. 9

11 1.3 Deelnemersraad en verantwoordingsorgaan De deelnemersraad is per 31 december 2013 als volgt samengesteld: H. Brugman (FNV Bondgenoten), F.A. Koolbergen (De Unie) S. van Hemert (FNV Bondgenoten). Het verantwoordingsorgaan bestaat uit de leden van de deelnemersraad, alsmede twee leden van werkgeverszijde: R. Kluft (WTG), A. Uithol (WTG). De leden van deze beide organen hebben de afspraak gemaakt om als één gezamenlijk orgaan (DRVO) op te treden, waarbij onderkend wordt dat de functies van de twee organen van een ander karakter zijn. Het bestuur heeft ingestemd met deze gedragslijn. De leden van zowel de deelnemersraad als het verantwoordingsorgaan worden voor een periode van vier jaar benoemd. De heer Pol heeft besloten om zich na afloop van zijn zittingsperiode zich niet meer herkiesbaar te stellen en is per 1 februari 2013 afgetreden. De DRVO vergaderde in 2013 vier keer. Daarnaast heeft zij ook 1,5 studiedagen gevolgd. 1.4 De visitatiecommissie Het bestuur heeft als vorm van intern toezicht gekozen voor het inschakelen van een visitatiecommissie. Eens per drie jaar geeft het bestuur onafhankelijke deskundigen opdracht om het functioneren van (het bestuur van) het fonds kritisch te bezien. De visitatiecommissie beoordeelt in ieder geval de volgende zaken: beleids- en bestuursprocedures en -processen en het systeem van controle en daarmee samenhangende maatregelen binnen het fonds. In 2013 heeft geen visitatie plaatsgevonden. De laatste visitatie vond plaats in Uitbesteding Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en voor de uitvoering van de vroegpensioenregeling. Het bestuur heeft het pensioenbeheer en het vermogensbeheer uitbesteed aan uitvoeringsorganisaties. Pensioenbeheer Het bestuur heeft in 2013 met meerdere partijen onderhandelingen gevoerd voor de uitvoering van de pensioenadministratie vanaf Uiteindelijk heeft het bestuur een nieuwe overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten met Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. In een afzonderlijke overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de kwaliteit van de dienstverlening. Syntrus Achmea rapporteert elk kwartaal over de realisatie van de afspraken. Vermogensbeheer Voor de uitvoering van het vermogensbeheer heeft het bestuur met F&C Nederland B.V. een overeenkomst gesloten voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 12 maanden. F&C rapporteert maandelijks over de resultaten van de beleggingen. Het bestuur heeft deze overeenkomst per 1 januari 2014 ingrijpend gewijzigd in verband met het gewijzigde beleggingsbeleid. 10

12 Het bestuur heeft ten behoeve van de hypothekenportefeuille van het fonds een overeenkomst gesloten met Syntrus Achmea Vastgoed BV voor de periode van 2009 tot Syntrus Achmea Vastgoed rapporteert eveneens maandelijks over de resultaten. De positie in het particuliere hypothekenfonds is begin januari 2014 verkocht, waardoor alleen de positie in het zakelijke hypothekenfonds resteert. Bewaarneming Voor de bewaarneming van de nieuwe portefeuille staatsobligaties, per 4 december 2013, heeft het bestuur een overeenkomst gesloten met Kas Bank N.V. waarbij deze is aangesteld als custodian. Kas Bank rapporteert maandelijks over de resultaten van de portefeuille. In overeenkomsten zijn de activiteiten van de vermogensbeheerders en custodian vastgelegd. Uitvoeringsorganisaties Administratie en bestuursondersteuning Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe PV De Meern Vermogensbeheer F&C Nederland B.V. Jachthavenweg 109k 1081 KM Amsterdam Syntrus Achmea Real Estate & Finance Gatwickstraat GK Amsterdam Custodian Kas Bank N.V. Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Adviseurs Beleggingsadviseur Montae Bestuurscentrum B.V. Mevrouw N. Houwaart Verrijn Stuartlaan 1F 2288 EK Rijswijk Sprenkels & Verschuren De heer ir. R. van Asselt Haaksbergweg BP Amsterdam Accountant PricewaterhouseCoopersAccountants N.V. 11

13 De heer drs. H.C. van der Rijst RA Thomas R. Malthusstraat JR Amsterdam Adviserend actuaris Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. De heer W. van Straten AAG Rijnzathe PV De Meern Certificerend actuaris Triple A - Risk Finance Certification De heer drs. P.H.A. Heesterbeek AAG Hoogoorddreef BA Amsterdam Compliance officer KPMG Integrity & Investigation Services De heer M. van Rossum Laan van Langerhuize DS Amstelveen 12

14 2 Visie, missie en strategie Toekomstvisie Om een zo verantwoord mogelijk beleid te kunnen voeren is het bestuur al in 2009 gestart met het uitvoeren van een onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van het fonds. Toentertijd werd besloten vooralsnog door te gaan als zelfstandig fonds, waarbij de nadruk zou worden gelegd op kostenreductie en verbetering van rendementen. Omdat de bestuurlijke kosten eerder hoger dan lager zullen worden en het vermogen alleen maar afneemt is nader onderzoek naar alternatieven voor de huidige structuur eind 2012 weer in gang gezet. Die alternatieven zijn: de vroegpensioenaanspraken onder te brengen bij een verzekeraar of aansluiting te zoeken bij een ander fonds. Het bestuur heeft een stappenplan opgesteld om een mogelijke overdracht te kunnen realiseren. Begin 2013 is de mogelijkheid tot overdracht aan een verzekeraar onderzocht, maar dit heeft geen acceptabele uitkomsten opgeleverd. Uit de verzekeringsmarkt kwam slechts één reële offerte op tafel en dit aanbod was zo mager dat de kans voor deelnemers om in de toekomst nog enige indexatie te kunnen ontvangen voorgoed verleden tijd was. Vervolgens zijn in de 2 e helft van 2013 de eerste verkenningen gedaan van de mogelijkheid om aan te sluiten bij andere pensioenfondsen. Hierbij toetst het bestuur kritisch of en hoe een aansluiting in het belang is van de deelnemers. Het bestuur hanteert hierbij criteria ten aanzien van kosten, indexatiekansen en zekerheid en continuïteit voor de korte- en lange termijn. Naar verwachting kunnen in 2014, dan wel 2015 concrete besluiten genomen worden. Missie en strategie Tijdens de op 14 december 2012 gehouden zelfevaluatie heeft het bestuur nogmaals bevestigd dat de missie is en blijft het binnen de beperkingen, waarmee een gesloten fonds te maken heeft, zo goed mogelijk waarborgen van de aanspraken van de deelnemers. Aangezien de beleggingen de enige bron van inkomsten zijn zal deze missie in het strategisch beleggingsbeleid zijn uitwerking moeten vinden. Gedurende 2013 heeft VPTECH een enquête gehouden onder de deelnemers naar de risicobereidheid van de deelnemers. In de tweede helft van 2013 heeft het bestuur de beleggingsstrategie herijkt op de realisatie van deze missie en de uitkomsten van de enquête, hierop heeft het bestuur besloten om het beleggingsbeleid aan te passen. Eind 2013 is hier invulling aan gegeven middels het inrichten van een volledige match van alle toekomstige kasstromen door middel van een portefeuille van staatsobligaties van Eurolanden met een hoge creditrating. 13

15 3 Verslag van het bestuur In het verslagjaar kwam het bestuur 14 maal in vergadering bijeen. In dit hoofdstuk wordt een aantal gebeurtenissen en besluiten van het bestuur kort weergegeven. 3.1 Goed pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance) In de afgelopen jaren zijn steeds meer richtlijnen en regels opgesteld om het bestuur te ondersteunen bij goed bestuur. Zo heeft de Stichting van de Arbeid (STAR) samen met de Pensioenfederatie in 2013 de Code Pensioenfondsen gepubliceerd, welke de eerder door de STAR gepubliceerde principes voor goed pensioenfondsbestuur vervangt, en is de code Tabaksblat van belang voor het beleggingsbeleid. Deze richtlijnen bieden kaders voor zorgvuldig bestuur, intern toezicht, verantwoording, deskundigheid, openheid en communicatie. Het bestuur heeft een transparantiedocument opgesteld waarin de gemaakte keuzes en het beleid voor goed pensioenfondsbestuur zijn vastgelegd. Nieuwe regels voor governance en medezeggenschap Het kabinet heeft de regels over governance en medezeggenschap voor pensioenfondsen integraal herzien. De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (WVBP) is breder en heeft de wet over pensioengerechtigden in het bestuur van pensioenfondsen vervangen. Pensioengerechtigden krijgen het recht om mee te besturen bij bedrijfstakpensioenfondsen en besturen moeten kiezen uit een van de voorgeschreven bestuursmodellen. Pensioenfondsen hebben vervolgens tot 1 juli 2014 de tijd om aan de wet te voldoen. Het bestuur heeft gekozen voor het paritaire model, waarbij één zetel beschikbaar komt voor de vroegpensioengerechtigden en geen onafhankelijken worden toegevoegd. De deelnemersraad en de visitatiecommissie verdwijnen, maar het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht zullen het intern toezicht invullen in de nieuwe opzet. Het bestuur heeft de implementatie gepland op 1 juli Deskundigheidsbevordering Op 1 januari 2011 is de Beleidsregel deskundigheid 2011 van DNB en de AFM in werking getreden in 2012 is deze opgevolgd door de Beleidsregel geschiktheid. De benoemende organisaties dienen competente en deskundige bestuursleden voor te dragen. Het bestuur heeft een functieprofiel en een bestuurdersprofiel opgesteld dat voorafgaand aan de benoeming naar de benoemende organisatie wordt gestuurd. Aan de hand van scores dient door de benoemende organisatie te worden aangegeven of de beoogde opvolger aan het functieprofiel voldoet. De score en de motivering geven VPTECH een beeld van de beoogd opvolger en biedt haar de mogelijkheid om een oordeel te geven of de persoon al dan niet past of opleiding behoeft. De deskundigheid van de bestuursleden wordt jaarlijks op de volgende aandachtsgebieden via een self-assessment getoetst: 1. Het besturen van een organisatie 2. Relevante wet- en regelgeving 3. Pensioenregelingen en pensioensoorten 4 Financiële aspecten (vermogensbeheer, actuariële aspecten) 5. Administratieve organisatie en interne controle 6. Uitbesteden van werkzaamheden 7. Communicatie De uitkomsten zijn vastgelegd in de deskundigheidsmatrix. 14

16 Het bestuur hanteert als uitgangspunt dat per onderwerp ten minste twee bestuursleden voldoende deskundig zijn. Het bestuur heeft in 2012 bij AON Hewitt een Deskundigheidstoets niveau 2 verricht. In 2013 zijn samen met Montae en F&C Studiedagen gevolgd over beleggingsstrategie en diverse beleggingsproducten. Zelfevaluatie Het bestuur heeft een procedure vastgesteld voor een periodieke zelfevaluatie. Het gaat om het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden afzonderlijk. Doel van de zelfevaluatie is de kwaliteit van het bestuur in stand te houden en daar waar nodig te verbeteren. Het bestuur houdt ieder jaar een zelfevaluatie. Het bestuur heeft op 17 december 2013 een zelfevaluatie gedaan Hierbij is tevens de portefeuilleverdeling en taakvervulling tegen het licht gehouden. Hieruit heeft het bestuur de conclusie getrokken dat het goed is te spreken van aandachtsgebieden en een taakverdeling, maar niet de term portefeuillehouder te hanteren omdat dit naar de mening van het bestuur de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het volledige bestuur voor alle aandachtsgebieden niet reflecteert. Per 2014 heeft het bestuur de volgende taakverdeling vastgesteld: - Jaarwerk en AO/IC, de heer Th. van Diem (tekst) en de heer H.C. Mol (cijfermatig) - Uitbesteding, mevrouw N. Poelgeest - Toekomst, mevrouw C.P. Monster-Miedema - Vermogensbeheer, de heer C.J.M. de Wit - Risicomanagement, de heer Th. van Diem - Communicatie, mevrouw L.I. Kleijer-Blok De bestuursleden kunnen desgewenst bij bepaalde onderwerpen andere bestuursleden of externe adviseurs aantrekken. Gedragscode VPTECH heeft een gedragscode. Deze gedragscode maakt deel uit van het gevoerde integriteitbeleid. De gedragscode geeft regels en richtlijnen voor alle bestuursleden: - ter voorkoming van verstrengeling van belangen; - ter vermijding van verspreiding en misbruik van vertrouwelijke informatie; - ter voorkoming van koersmanipulatie. De externe compliance officer, KPMG, ziet er op toe dat een ieder handelt conform de gedragscode. Het bestuur heeft bevestigd dat er binnen het bestuur geen sprake is van insiders en dat zaken die onder de meldingsplicht of toestemming vallen worden gemeld aan de compliance officer respectievelijk aan voorzitter en secretaris. Geen van de bestuursleden heeft een nevenfunctie die mogelijk zou kunnen conflicteren met het bestuurslidmaatschap. Jaarlijks rapporteert de compliance officer over de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de compliance functie. De rapportage over 2012 is in de bestuursvergadering van 10 april 2013 behandeld. De rapportage van 2013 is in de bestuursvergadering van 22 april 2014 behandeld. De compliance officer heeft geen overtredingen geconstateerd en het bestuur heeft conform de gedragscode gehandeld. 3.2 Visitatiecommissie In 2013 heeft geen visitatie plaatsgevonden. In het kader van de WVBP zal vanaf 1 juli 2014 de raad van toezicht door het bestuur worden aangesteld in plaats van een visitatiecommissie. De raad van toezicht is een permanent orgaan van het fonds en niet op ad hoc basis actief zoals de visitatiecommissie. 15

17 3.3 Financieel beleid Herstelplan Vanwege de ontstane situatie van onderdekking heeft het bestuur van de VPTECH in het eerste kwartaal van 2009 zowel een korte- als een langetermijnherstelplan opgesteld en ingediend bij DNB. Nadat het bestuur in de verplichtingen van het pensioenfonds een afdoende voorziening had opgenomen voor de toekomstige kosten van uitvoering van de regeling, heeft DNB de herstelplannen in december 2009 goedgekeurd. Het fonds evalueert aan het einde van elk boekjaar zijn herstelplan om vast te stellen of het herstel van het fonds verloopt volgens het ingediende plan. Evaluatie herstelpan 2013 Het bestuur heeft het herstelplan opnieuw geëvalueerd en de evaluatie ingediend bij DNB. De conclusie van de evaluatie is dat het VPTECH ultimo 2013 uit de situatie van reservetekort is. Het herstel is voorspoedig verlopen. De dekkingsgraad ultimo 2013 van 107,9% ligt boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104%. DNB heeft inmiddels in 2014 laten weten dat het kortetermijnherstelplan als beëindigd kan worden beschouwd. Dit betekent dat VPTECH per 1 april 2014 de aanspraken niet hoeft te korten. De financiële ruimte is ultimo 2013 echter niet voldoende om in 2014 toeslag te verlenen. Crisisplan Het financieel crisisplan geeft een beschrijving van maatregelen die een fonds op korte termijn zou kunnen inzetten indien de dekkingsgraad zich bevindt op of zich snel beweegt richting kritische waarden, waardoor het realiseren van de doelstelling van het pensioenfonds in gevaar komt. VPTECH heeft vóór 1 mei 2012 het financieel crisisplan opgesteld en ingediend bij DNB, na positief advies van de deelnemersraad. Het bestuur heeft een crisiscommissie ingesteld, die bij het voordoen van een crisis meteen bij elkaar komt. Gedurende 2013 heeft zich geen crisis voorgedaan. Alhoewel er in juli door de verschillen in de dagkoersen, waar de vastrentende waarden in de beleggingsportefeuille mee worden gewaardeerd, en de driemaandsmiddeling in de discontocurve, die wordt gebruikt om de verplichtingen te waarderen, het wel even leek alsof er een crisissituatie ontstond. Een nadere analyse leidde echter tot de conclusie dat dit te wijten was aan het voornoemde verschil van waarderingsmethodes. Van een crisissituatie was dan ook geen sprake. Financiële rapportage Het bestuur ontvangt ieder kwartaal de financiële rapportage van VPTECH. Deze rapportages worden uitgebreid in de bestuursvergaderingen toegelicht en besproken. In de financiële rapportage zijn een verkorte balans, de verkorte baten en lasten en een specificatie van de pensioenbeheerkosten opgenomen. Met deze rapportage heeft het bestuur direct inzicht in de beheersbare kosten van VPTECH die afgezet worden tegen een jaarlijks vastgesteld budget. Actuariële en bedrijfstechnische nota Het bestuur heeft haar beleid verwoord in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Het bestuur heeft de ABTN eind 2013 aangepast in verband met het gewijzigde beleggingsbeleid. Aanpassen kostenvoorziening VPTECH is een gesloten fonds. De kostenvoorziening is een belangrijk uitgangspunt. De kostenvoorziening zal minimaal gelijk zijn aan 9% van de netto voorziening pensioenverplichtingen. De certificerende actuaris heeft het bestuur geadviseerd om jaarlijks de hoogte van de kostenvoorziening te herijken, aangezien VPTECH geen premie-inkomsten heeft en daardoor een goede inschatting van de kostenvoorziening uitermate belangrijk is. Het bestuur onderkent dit advies en heeft in 2013 haar beleid hierop aangepast in de ABTN. De voorziening is door het bestuur herijkt in 2013 en ongewijzigd op 9% vastgesteld, deze zal in 2014 opnieuw herijkt worden. 16

18 Vaststelling jaarverslag 2012 Het bestuur heeft in de vergadering van 10 juni 2013 de jaarrekening van VPTECH over het jaar 2012 goedgekeurd en vastgesteld en de verslagstaten vóór 1 juli 2013 bij DNB gedeponeerd, zoals ook vereist. Continuïteitsanalyse en ALM-studie Het bestuur heeft in 2013 een ALM-studie laten verrichten. Aanleiding hiervoor was de uitkomst van de herijking van de strategie van het fonds. De ALM uitkomsten onderbouwden het idee van het bestuur om de kasstromen van de verplichtingen volledig te matchen met staatsobligaties. De ALM-studie laat zien dat hiermee de zekerheid voor de deelnemers over het verkrijgen van hun opgebouwde rechten groter word doordat er minder beleggingsrisico s worden genomen. De andere kant van dit verhaal is wel dat de indexatiekansen klein zijn. De ALM-studie onderschrijft dat de strategie goed aansluit op de missie van het fonds. Aanpassing sterftegrondslagen In 2013 hebben zich geen nieuwe aanpassingen van de sterftegrondslagen voorgedaan. Premiebeleid VPTECH heft geen premie meer voor de uitvoering van de regeling. Dit betekent dat er geen sprake is van feitelijke, gedempte kostendekkende en kostendekkende premie. Aanwijzingen DNB VPTECH heeft in verslag jaar geen aanwijzingen of boetes gekregen van DNB. 3.4 Overige bestuursbesluiten Onderzoek naar mogelijkheden tot overdracht aan een verzekeraar Het bestuur heeft in de eerste helft van 2013 onder begeleiding van AON Hewitt een onderzoek gedaan naar de verzekeringsmarkt. Verzekeraars zijn benaderd voor het uitbrengen van offertes, maar de opbrengst was zeer schaars. De enige offerte die was overgebleven was echter niet aantrekkelijk voor de deelnemers. Het bestuur heeft hierop besloten om een overgang naar een verzekeraar op korte termijn als optie uit te sluiten. Met deze conclusie heeft het bestuur vervolgens stappen gezet in de scenario s zelf uitmanagen van het contract en aansluiten bij een ander pensioenfonds. Het bestuur heeft begin 2013 met zowel Syntrus voor de bestuursondersteuning als met Montae over het beleggingsadvies evaluatie gesprekken gevoerd om daarmee de kwaliteit van het functioneren verder te verbeteren. Aantrekken directeur bestuursbureau Met de wetenschap dat een overdracht op korte termijn naar een verzekeraar geen optie was stond het bestuur voor de taak om het scenario aansluiten bij een ander fonds nader uit te werken en zich zo goed mogelijk voor te bereiden indien dit ook tot niets leidt. Daarnaast moest in 2013 ook onderhandeld over nieuwe uitbestedingsovereenkomsten voor pensioenbeheer en vermogensbeheer omdat deze door het bestuur waren opgezegd per 1 januari Om hier goed bij ondersteund te kunnen worden heeft het bestuur besloten om een directeur aan te trekken die volledig beschikbaar is voor het bestuur. Tevens was het wenselijk om een aantal taken die door de bestuursondersteuning van Syntrus Achmea werden uitgevoerd over te dragen aan een directeur bestuursbureau. Met ingang van 1 augustus 2013 is een directeur aangesteld voor een periode van 2 jaar. 17

19 Onderzoek naar risicobereidheid deelnemers Na het onderzoek van de verzekeringsoptie heeft het bestuur vervolgens besloten om een enquête te houden onder de deelnemers om de risicobereidheid van de deelnemers te meten. Hier kwam uit naar voren dat de deelnemers behoefte hebben aan zekerheid omtrent de opgebouwde rechten, driekwart van de ondervraagden gaf aan indexatie van de rechten wenselijk te vinden, maar vrijwel geen deelnemers waren bereid om additioneel beleggingsrisico te dragen om dit mogelijk te maken. In september heeft het bestuur met de uitkomsten van deze enquête en rekening houdend met het specifieke karakter van het fonds de beleggingstrategie uitgebreid en kritisch tegen het licht gehouden om te bezien of en hoe het beleid nog beter aan kan sluiten op de missie van het fonds, de risicobereidheid van de deelnemers en de karakteristieke eigenschappen van VPTech. Dit heeft het bestuur er toe gebracht om over te gaan op een strategisch beleid dat minder neerwaarts risico heeft en dus meer zekerheid biedt voor de deelnemers over de opgebouwde rechten door een volledige match van alle toekomstige kasstromen in te richten en daarvoor de beleggingsportefeuille ingrijpend te wijzigen. Uitbesteding Het bestuur heeft begin 2013 met zowel Syntrus voor de bestuursondersteuning als met Montae over het beleggingsadvies evaluatie gesprekken gevoerd om daarmee de kwaliteit van het functioneren verder te verbeteren. Het contract met Syntrus Achmea liep af per ultimo Conform het uitbestedingsbeleid van het fonds zijn voor de uitbesteding van het pensioenbeheer vanaf 2014, meerdere partijen benaderd en vervolgens onderhandelingen gevoerd met drie uitvoeringsorganisaties. Uiteindelijk had Syntrus Achmea naar de mening van het bestuur het beste aanbod en is het bestuur met Syntrus Achmea een nieuw contract aangegaan voor onbepaalde tijd, maar wel met duidelijke prijsafspraken voor de periode 2014 t/m Het contract met F&C is door het bestuur opgezegd per ultimo Voor de uitbesteding van het vermogensbeheer vanaf 2014 zijn initieel onderhandelingen gevoerd met een viertal partijen. Toen echter bij de invulling van de portefeuille het beleggingsbeleid zodanig werd vereenvoudigd, drong zich de vraag op of een fiduciair manager voor deze portefeuille vanuit het oogpunt van kosten/baten nog wel te rechtvaardigen was. Dit heeft er toe geleid dat het bestuur er voor heeft gekozen om zonder fiduciair manager verder te gaan. De portefeuille bestaat sinds 4 december hoofdzakelijk uit 25 staatsleningen van hoogwaardige eurolanden. Deze portefeuille is in bewaarneming gegeven aan Kas Bank. Daarnaast heeft het bestuur nog een deel belegd in de hypothekenfondsen van Syntrus Achmea Real Estate en Finance en het wereldwijde aandelenfonds van F&C. Ter ondersteuning van het bestuur bij de selectie van staatsobligaties is Sprenkels en Verschuren als beleggingsadviseur aangetrokken. Montae heeft zelf te kennen gegeven niet te adviseren over dergelijke zaken dus heeft het bestuur Montae bedankt voor al haar diensten gedurende de afgelopen jaren en afscheid genomen van Montae als beleggingsadviseur. ISAE3402 rapportage Syntrus Achmea Syntrus Achmea ondersteunt het bestuur met adviezen en rapportages. Syntrus Achmea beschikt over een ISAE 3402 verklaring type II (ISAE betekent International Standard on Assurance Engagements). Deze verklaring waarborgt dat de bedrijfsprocessen en de daarin opgenomen interne controles in opzet en bestaan adequaat zijn (type I) en de werking van de processen zijn getoetst gedurende een periode van minimaal zes maanden (type II). De ISAE 3402-audit wordt ieder jaar herhaald. Uitbesteding bedrijfsprocessen Het bestuur heeft de uitgangspunten van het uitbestedingsbeleid vastgesteld. Bij toekomstige uitbestedingen zal aan de hand van een checklist worden bepaald of aan de uitbestedingseisen van het bestuur wordt voldaan. 18

20 Migratie naar een nieuw administratiesysteem In 2013 is overgegaan op een ander administratiesysteem. Het bestuur is actief betrokken geweest in het migratietraject door deelname van een afvaardiging van het bestuur in een stuurgroep. Het bestuur heeft zich in het migratietraject laten adviseren door de heer Smolenaers van Sprenkels & Verschuren. De stuurgroep kwam op 17 december 2012 voor het eerst bijeen. De stuurgroep heeft periodiek terugkoppeling gegeven aan het bestuur. Het bestuur heeft op kosten van Syntrus een extra controle laten verrichten door een externe accountant. De migratie is naar het oordeel van het bestuur ordentelijk verlopen. SLA-rapportages Het bestuur beoordeelt elk kwartaal de SLA-rapportages teneinde na te gaan of de gemaakte afspraken door zowel de administrateur als de vermogensbeheerder worden nagekomen. Eventuele afwijkingen van de afspraken moeten worden toegelicht en waar nodig worden aanvullende afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. 3.5 Communicatie Communicatiebeleidsplan en -jaarplan In 2013 is het communicatiebeleidsplan vastgesteld. Daarnaast heeft het bestuur het communicatiejaarplan voor 2013 opgesteld. Het verantwoordingsorgaan heeft positief geadviseerd over het communicatiebeleidsplan en het communicatiejaarplan. Het communicatiebeleidsplan beschrijft de visie en ambitie van het VPTECH op het gebied van communicatie. VPTECH wil graag het bewustzijn en de betrokkenheid rondom het pensioen en de regeling bij de deelnemers vergroten, doch meent ook dat kosten en opbrengsten in evenwicht moeten blijven. Veel communicatie blijft dan ook via de website lopen. In 2014 wordt aanvullende wetgeving verwacht inzake de communicatie van pensioenfondsen, de communicatieplannen zullen aan de hand hiervan opnieuw worden beoordeeld. Pensioenregister De Stichting Pensioenregister is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit samenwerkingsverband stelt sinds 6 januari 2011 de website beschikbaar voor het Nederlandse publiek. Op de website van het pensioenregister kan iedereen een overzicht krijgen van de door hem of haar opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Consumenten, pensioenuitvoerders en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn positief over het pensioenregister. Het bestuur heeft een afspraak gemaakt met Syntrus Achmea om de procedure van aanlevering van de pensioengegevens aan het pensioenregister te waarborgen en ervoor te zorgen dat de gegevens juist en tijdig worden geleverd. 3.6 Kosten uitvoering pensioenregeling Transparantie kosten VPTECH vindt het vanzelfsprekend dat scherp op alle kosten wordt gelet. Door de toenemende wet- en regelgeving neemt de druk op de kosten toe. De toezichthouder AFM vond in april 2011 de kostentransparantie van de pensioensector onvoldoende. Vanaf 2012 wil het bestuur meer inzicht geven in de kosten van de uitvoering van de pensioenregeling. Overigens wijst het bestuur erop dat er geen verband bestaat tussen de hoogte van de kosten en het behaalde resultaat. 19

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TNO

Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-4138602 Telefax: 070-4138620 E-mail: info@sp.tno.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR JAARVERSLAG 2013 Contact Stichting Shell Pensioenfonds Postbus 65 2501 CB Den Haag Nederland E-mail: Internetsite: pensioenfonds@shell.com

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgbstichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven Samenvatting Jaarverslag 2008 ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020)

Nadere informatie

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8 Verslag van het bestuur 11 Strategie Operationalisering scheiding

Nadere informatie

- Doelstelling van PDN is te zorgen dat de door de werkgever met zijn medewerkers overeengekomen pensioenen betaald kunnen worden.

- Doelstelling van PDN is te zorgen dat de door de werkgever met zijn medewerkers overeengekomen pensioenen betaald kunnen worden. Inhoudsopgave 1 Profiel 3 2 Persoons- en adresgegevens ultimo 2007 4 3 Kerncijfers 5 4 Verslag van het Bestuur 6 4.1 Gang van zaken in 2007 6 4.2 Organisatie in 2007 8 4.3 Financiële positie 10 4.4 Pensioenen

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie