COMPLIANCEHANDBOEK en COMPLIANCECHARTER DE EENDRAGT PENSIOEN N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPLIANCEHANDBOEK en COMPLIANCECHARTER DE EENDRAGT PENSIOEN N.V."

Transcriptie

1 COMPLIANCEHANDBOEK en COMPLIANCECHARTER DE EENDRAGT PENSIOEN N.V. Concept Complianceofficer Ja Pagina 1 van 27

2 3. Compliancecharter 3.1. Voorwoord Dit compliancecharter bevat de uitgeschreven principes, taken en verantwoordelijkheden inzake de compliancefunctie van De Eendragt. Het document onderstreept het belang dat De Eendragt hecht aan de inrichting en inbedding van de compliancefunctie en sluit aan bij de kernwaarden zoals verwoord door het Verbond van Verzekeraars in de Gedragscode verzekeraars. Deze kernwaarden zijn: - zekerheid bieden; - mogelijk maken; - maatschappelijk betrokken zijn. De Eendragt voert een deugdelijk beleid en hecht aan een goede relatie met de raad van commissarissen, DNB en AFM. De Eendragt ziet de uitwerking en inbedding van de compliancefunctie als een belangrijk verlengstuk van de door haar gekozen governancestructuur waarbij verzekeringnemers bestuursleden zijn van een stichting die enig aandeelhouder is van de vennootschap. De Eendragt onderscheidt zich als Nederlandse levensverzekeraar zonder winstoogmerk Missie De Eendragt De missie van De Eendragt is medewerkers van bij haar verzekerde ondernemingen collectieve pensioenregelingen aan te bieden met een zo hoog mogelijke zekerheid tegen een aanvaardbare kostprijs Definitie compliancefunctie De Eendragt hanteert de volgende definitie voor de compliancefunctie: De compliancefunctie is het geheel van maatregelen dat zich richt op implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving, zelfregulering, interne procedures en gedragsregels om te voorkomen dat: - het belang van verzekerden en verzekeringnemers niet prevaleert of zelfs zou worden geschaad; - de reputatie en de integriteit van De Eendragt worden aangetast; - de reputatie en de integriteit van verzekeringssector of De Eendragt worden aangetast Lines of defence Het managementteam en de directie zijn de first line of defence; de directie en daarna het managementteam zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het compliant zijn van De Eendragt. De risicomanagementfunctie en de compliancefunctie zijn de second line of defence. Deze tweede verdedigingslijn ondersteunt de directie en het managementteam bij hun verantwoordelijkheid voor het voeren van een adequate risicobeheersing van de onder hun verantwoordelijkheid vallende bedrijfsactiviteiten. De ondersteuning krijgt vorm door middel van opgestelde en beoordeelde risicoanalyses. De derde verdedigingslijn is de interne controlefunctie. Deze is uitbesteed aan een accountantskantoor. Daarna volgt de controle door de certificerende actuaris en de externe accountant. De raad van commissarissen houdt als civielrechtelijk orgaan van de vennootschap toezicht en DNB en AFM als bestuursrechtelijke toezichthouders. De verdedigingslijnen zijn op elkaar aangesloten en komen terug in de scenario's in de ORSA/ERB Reikwijdte Om de reikwijdte van compliance te bepalen heeft De Eendragt van toepassing zijnde wet- en regelgeving en zelfregulering in kaart gebracht. Onderstaand een niet-uitputtend overzicht van: - Externe wetgeving (paragraaf 3.2.1); Concept Complianceofficer Ja Pagina 15 van 27

3 - Europese verordeningen, richtlijnen en besluiten en overige documenten (paragraaf 3.2.2); - Aandachtspunten Verenigde Naties (paragraaf 3.2.3); - Wetgeving en aandachtspunten overige Nederlandse en internationale gremia en andere landen (paragraaf 3.2.4); - Visies, good practices, leidraden en circulaires DNB (paragraaf 3.2.5); - Leidraden, beleidsregels, toetskaders en visies AFM (paragraaf 3.2.6); - Zelfregulering Verbond van Verzekeraars (paragraaf 3.2.7); - Interne regelingen en gedragscodes (paragraaf 3.2.8) Externe wetgeving - Wet op het financieel toezicht, met de volgende lagere regelgeving o Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo) o Regeling eed of belofte financiële sector o Beleidsregel geschiktheid 2012 o Besluit bestuurlijke boetes financiële sector o Besluit marktmisbruik Wft o Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2011 o Besluit prudentiële regels Wft - Pensioenwet, met de volgende lagere regelgeving o Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling o Beleidsregel toeslagenmatrix - Wet op de vennootschapsbelasting Wet op de Loonbelasting Zorgverzekeringswet - Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) - Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) - Algemene ouderdomswet (AOW) - Algmene nabestaandenwet (Anw) - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) - Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) - Wet studiefinanciering Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) - Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen - Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBh/cz) - Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL) - Arbeidsomstandighedenwet - Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) - Arbeidstijdenwet - Ziektewet - Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) - Sanctiewet Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) - Wet basisregistratie personen - Noodwet financieel verkeer - Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen (Interventiewet) - Wet bescherming persoonsgegevens - Wet handhaving consumentenbescherming - Algemene wet bestuursrecht (AWB) - Burgerlijk Wetboek (BW) Europese verordeningen, richtlijnen en besluiten en overige documenten Concept Complianceofficer Ja Pagina 16 van 27

4 - Diverse sanctiebesluiten en verordeningen Onderstaande richtlijnen indien en voorzover in werking getreden en indien en voor zover nog niet in Nederlandse wetgeving verwerkt; verwerkte wetgeving wordt in paragraaf genoemd. - Solvency II 2009/138/EC - European Market Infrastructure Regulation (EMIR) verordening 648/2012/EU - Pensioenrichtlijn 2003/41/EG Aandachtspunten Verenigde Naties - Sanctiemeldingen Wetgeving en aandachtspunten overige Nederlandse en internationale gremia en andere landen - Leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismefinanciering, Ministerie van Financiën (Koninkrijk der Nederlanden) - Internationale belastingverdragen - Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) (federale wet, Verenigde Staten van Amerika) Visies, good practices, leidraden en circulaires DNB - DNB Visie op Toezicht DNB Good practices bestrijden corruptie - DNB Leidraad Wwft en SW - DNB Circulaire Cloud Computing - DNB Good practice toereikendheidstoets levensverzekeraars Leidraden, beleidsregels, toetskaders en visies AFM - AFM Agenda AFM Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders - AFM Leidraad tweedepijler pensioenadvisering - AFM Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant - AFM Beleidsregel tijdigheid verstrekking UPO - AFM Toetskader voor processen - AFM Toetskader voor producten - AFM Visie Dienstverlening op maat Zelfregulering Verbond van Verzekeraars - Gedragscode Verzekeraars - Governanceprincipes voor verzekeraars - Gedragscode rechtstreeks verzekerde regelingen - Modelcomplianceregeling mededinging - Convenant inzake bestrijding van fraude met gezondheidsgegevens - Code duurzaam beleggen - Protocol incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen - Protocol verzekeraars en criminaliteit - Richtlijnen interne klachtenbehandeling - Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen - Gedragscode verzekeraars - CAO voor het verzekeringsbedrijf van het betreffende jaar Interne regelingen en gedragscodes Concept Complianceofficer Ja Pagina 17 van 27

5 - Gedragscode De Eendragt Pensioen N.V. inclusief regeling privébeleggingstransacties, koersgevoelige informatie, insiderregeling - Regeling voor het gebruik van hardware, software, internet en [opgenomen in de gedragscode] - Regeling financiële dienstverlening directie en commissarissen - Cleandeskbeleid, opgenomen in de gedragscode - Incidentenregeling - Klokkenluidersregeling - Klachtenregeling - Beloningsbeleid 3.3. Risicoanalyse Gezien de omvang van De Eendragt acht de directie het inrichten van een complete complianceafdeling voor het vervullen van de compliancefunctie niet aan de orde. De directie kiest ervoor de compliancefunctie in deeltijd te laten uitvoeren door de directiesecretaris/bedrijfsjurist met externe ondersteuning. De directie kiest voor het vervullen van de compliancefunctie voor een risicogeoriënteerde aanpak. Deze aanpak houdt in dat binnen de in paragraaf 3.2 genoemde reikwijdte de directie risicogebaseerd kiest welke wet- en regelgeving in de uiteindelijke risicoanalyse worden meegenomen. Bij deze keuze ligt de nadruk op het waarborgen van de belangen van verzekeringnemers en verzekerden en wat daarmee samenhangt op het gebied van integriteit en een beheerste en integere bedrijfsvoering Missie van de compliancefunctie De compliancefunctie van De Eendragt richt zich op: - de integriteit van de directie; - de integriteit van het managementteam; - de integriteit van de medewerkers; - de integriteit van de vennootschap; - de naleving van het genoemde in paragraaf 3.2; - het prevaleren van het belang van verzekeringnemers en verzekerden; - de reputatie van De Eendragt; - de reputatie van de verzekeringssector en poogt met de met het voorgaande samenhangende risico s te verkleinen. Voorgaande missie brengt specifiekere compliancedoelstellingen met zich mee voor de directie, het managementteam, de medewerkers (paragraaf 3.4.1), de wijze van bediening van verzekeringnemers en verzekerden (paragraaf 3.4.2) en de bedrijfsvoering (paragraaf 3.4.3) Integriteit van directie en medewerkers Vanuit de invalshoek van de directie en de medewerkers betekent het behalen van het gestelde doel van de compliancefunctie dat de directie van De Eendragt en de medewerkers integer zijn en blijven en dat hun handelen en gedrag geen afbreuk doet aan de reputatie van De Eendragt en de verzekeringssector. De toon aan de top, heldere procesbeschrijvingen met duidelijke verantwoordelijkheden, compliancepresentaties, complianceopleidingen en gedragsregels geven duidelijkheid over wat De Eendragt onder integer handelen verstaat. De directie vergewist zich er periodiek van dat De Eendragt zich houdt aan het in paragraaf 3.2 genoemde ten aanzien van de integriteit. Bij indiensttreding van alle nieuwe medewerkers en bij inhuur van externe medewerkers op integriteitsgevoelige functies wordt een preemploymentscreening uitgevoerd waarbij wordt getoetst of de betrouwbaarheid en integriteit buiten twijfel staat. Er wordt onder andere gecontroleerd op identiteit, diplomabezit, werkervaring, referenties, verklaring omtrent het gedrag (Ministerie van Concept Complianceofficer Ja Pagina 18 van 27

6 Justitie, strafrechtelijke antecedenten) en persoonlijk faillissement. Bestaande medewerkers die een meer integriteitsgevoelige functie gaan bekleden worden aan eenzelfde toets onderworpen. De directie en de leden van de raad van commissarissen worden uit hoofde van de Wft door DNB getoetst op betrouwbaarheid en vakbekwaamheid. Zij leggen de eed of belofte van de financiële sector af Integere bediening verzekeringnemers en verzekerden Vanuit de invalshoek van verzekeringnemers en verzekerden wordt het compliancedoel behaald wanneer De Eendragt een betrouwbare dienstverlener is waar het belang van verzekeringnemers en verzekerden prevaleert. Betrouwbaar zijn houdt onder andere in dat de verzekerde op een correcte manier wordt behandeld en tijdig, juist en volledig wordt geïnformeerd over de producten die worden aangeboden (onder andere op grond van de Pensioenwet) en die voor introductie en periodiek worden getoetst conform de procesbeschrijving productgoedkeuring en evaluatie (PARP) op grond van de Wft Integere bedrijfsvoering Onder integere bedrijfsvoering verstaat De Eendragt dat processen dusdanig zijn ingericht dat onder meer de betrouwbaarheid van de informatie wordt gewaarborgd. Een van de belangrijkste aspecten hierbij is dat de aanspraken en rechten van de verzekerden op een juiste manier worden vastgesteld, geadministreerd en gecontroleerd. De directie, de pensioenadministratie en de interne controle en daarna de controle door de externe accountant en de certificerende actuaris zijn hierbij belangrijkste waarborgen. Daarnaast is van belang dat wordt voldaan aan interne regelgeving en externe wet-en regelgeving op het gebied van administratieve organisatie en de gedragsaspecten van integere bedrijfsvoering Governance van de compliancefunctie De directie is verantwoordelijk voor het compliant zijn en blijven van De Eendragt. De directie legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen, de interne controle functie, de aandeelhouder en AFM en DNB. De complianceofficer faciliteert, adviseert en toetst het managementteam bij het implementeren en onderhouden van compliance in de diverse organisatieonderdelen. De onafhankelijke toetsing op bestaan en werking van de compliancefunctie is een taak die berust bij de interne controlefunctie en de externe accountant. De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de complianceofficer zijn: - Formuleren compliancebeleid - Opstellen compliancehandboek en compliancecharter - Opstellen procesbeschrijvingen - Opstellen regelingen - Identificeren, interpreteren, implementeren van relevante wet- en regelgeving (gap analyse en action tracking) - Signaleren van en adviseren over nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving - Verrichten risicoanalyses en mitigeren van compliancerisico s - Uitvoeren standaard- en themaonderzoeken - Vastleggen deskundigheid en permanent actueel zijn medewerkers - Screening integriteitsgevoelige functies - Beantwoorden van vragen en behulpzaam zijn bij de toepassing van wet- en regelgeving, waaronder PARP - Opzetten en beheren van een klachtenregister - Opzetten en beheren van een incidentenregister - Opzetten en beheren van een register gemelde privébeleggingstransacties - Opzetten en beheren van een insiderregister Concept Complianceofficer Ja Pagina 19 van 27

7 - Uitvoeren klokkenluidersregeling - Bevorderen generieke preventie en actief ontwikkelen van compliancebewustzijn bij medewerkers en directie door een open en actieve opstelling en trainingen - Voorkomen van fraude - Voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme en het opzetten en beheren van een register van gecontroleerde personen op de sanctielijst - Rapporteren aan de algemeen directeur - Rapporteren aan de raad van commissarissen - Rapporteren aan het managementteam - Voeren overleg met toezichthouders DNB en AFM en andere stakeholders (KiFiD, Ombudsman Pensioenen, Verbond van Verzekeraars), zorg dragen voor dossiervorming hiervan - Voeren overleg met de riskmanager - Voeren overleg met managementteam - Geven van advies met betrekking tot verbeteringen in processen en systemen (onder andere naar aanleiding van uitgevoerde onderzoeken) De complianceofficer heeft in het kader van de taakuitoefening de volgende bevoegdheden: - volledige en onbeperkte toegang tot alle informatie, eigendommen en medewerkers van De Eendragt; - de bevoegdheid medewerking te verlangen van medewerkers binnen De Eendragt; - de mogelijkheid van inhuur van externe specialisten op kosten van De Eendragt na goedkeuring van de directie, bij weigering van de directie kan de complianceofficer escaleren naar de raad van commissarissen; - de bevoegdheid te adviseren over sancties (o.a. waarschuwing, berisping, schorsing of ontslag) bij niet-naleving van interne gedragsregels, binnen de kaders van de interne regeling waarbij de uiteindelijke sanctie wordt opgelegd door de directie; - het doen instellen van bijzonder onderzoek (bijvoorbeeld naar aanleiding van het voorkomen van incidenten) De bijzondere positie van de compliancefunctie De compliancefunctie heeft een zelfstandige en onafhankelijke positie binnen De Eendragt. De complianceofficer ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving, alsmede op het werken volgens de regels en normen die De Eendragt zelf heeft opgesteld en adviseert daar waar nodig over bijstelling van bestaande procesbeschrijvingen en over het nemen van maatregelen. De complianceofficer heeft rechtstreeks toegang tot en regelmatig contact met de auditcommissie van de raad van commissarissen. De rapportagelijnen zijn zo ontworpen dat de voortdurende zelfstandige en onafhankelijke positie van de compliancefunctie van De Eendragt gewaarborgd wordt. Tevens zorgen deze rapportagelijnen voor een waarborging van het objectief rapporteren over bevindingen, aanbevelingen en opinies. De zelfstandige positie van de complianceofficer krijgt vorm door ondertekening van dit charter door de directie van De Eendragt, met kennisneming door de raad van commissarissen. De complianceofficer legt in het kader van bovengenoemde zelfstandige en onafhankelijke positie binnen de onderneming per kwartaal verantwoording af aan de directie en de raad van commissarissen over: - het gevoerde beleid; - de wijze waarop processen zijn uitgevoerd; - de wijze waarop bewustwording binnen De Eendragt is gestimuleerd; - de contacten met en onderzoeken door de toezichthouders; - de ontwikkeling van juridische issues; - de analyse van de compliancerisico s en de effectiviteit van de getroffen maatregelen; Concept Complianceofficer Ja Pagina 20 van 27

8 - de melding van incidenten (gevraagd en ongevraagd, na consultatie vooraf van de betrokken afdelingen en medewerkers) ten aanzien van compliancerisico s, inclusief een advies over het beperken van de risico s; 3.6. Ondertekening Amsterdam, 16 januari 2015 De getekende en gescande versie van het compliancecharter wordt op de website van De Eendragt geplaatst. Concept Complianceofficer Ja Pagina 21 van 27

Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties

Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties Compliance Charter Voor uitvoeringsorganisaties September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3 Missie van compliance 6 4 Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden compliance

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer Compliance Charter Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3 Missie van compliance 6 4 Belangrijkste

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Charter Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Compliance Charter Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 2 2 Definitie en reikwijdte... 2 3 Missie van compliance... 2 Integriteit van het bestuur... 3 Integere bedrijfsvoering...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

Compliance Charter. a.s.r

Compliance Charter. a.s.r Compliance Charter a.s.r Status: definitief Versie: 4.0 Datum opgesteld: 19 september 2013 Goedgekeurd door: Raad van Bestuur op 29 november 2013 Goedgekeurd door: Audit & Risicocommissie op 9 december

Nadere informatie

Anti-corruptie beleid de Volksbank N.V.

Anti-corruptie beleid de Volksbank N.V. Anti-corruptie beleid de Volksbank N.V. RISK POLICY Versie: 1.0 / Datum vaststelling: 1 juli 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 1.1 Doelstelling en scope... 2 1.2 Naleving... 2 2. BELEIDSUITWERKING...

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid 2015

Uitbestedingsbeleid 2015 Uitbestedingsbeleid 2015 versie 16 juni 2015 1 1. Inleiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (verder: TrueBlue) heeft uit strategische overwegingen delen van haar bedrijfsprocessen en activiteiten

Nadere informatie

INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN. Integriteitsbeleid - Bpf Tex

INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN. Integriteitsbeleid - Bpf Tex INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN Juli 2014 Integriteitsbeleid - Bpf Tex H OOFDSTUK 1 AAN L E I DI NG Het bestuur van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 april 2016

Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 april 2016 Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 april 2016 1 Inhoud INTEGRITEITSBELEID STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DIERENARTSEN... 3 1. AANLEIDING...

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

Compliancerapportageformat

Compliancerapportageformat Compliancerapportageformat voor middelgrote fondsen en uitvoeringsorganisaties Mei 2009 1 Inleiding In deze periodieke compliancerapportage over de periode rapporteert de Compliance

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Integriteitbeleid. December 2011

Integriteitbeleid. December 2011 Integriteitbeleid December 2011 1 Inhoudsopgave A. Inleiding A.1 Waarom Integriteitbeleid A.2 Doelgroep Integriteitbeleid A.3 Definitie Integriteitrisico B. Doel en methodiek analyse integriteitrisico

Nadere informatie

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Wft: Wet op het financieel toezicht Bpr: Besluit prudentiële regels Wft Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2015. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

INTEGRITEITSBELEID Bestuursbureau Stichting pensioenfonds Werk en (re)integratie 1-3-2012

INTEGRITEITSBELEID Bestuursbureau Stichting pensioenfonds Werk en (re)integratie 1-3-2012 INTEGRITEITSBELEID Bestuursbureau Stichting pensioenfonds Werk en (re)integratie 1-3-2012 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 3 INTEGRITEITSBELEID PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE 4 1. Aanleiding 4 2. Doelstelling

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer

Compliance Program. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer Compliance Program Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie en missie van compliance 1

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! 1! Inrichting van de IAF! zoals het moet! Esther Poelsma RA CIA! 2! Programma! Even voorstellen Waarom een IAF? Wat is de rol van een

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Integriteitsbeleid

Fondsdocumenten SNPF. Integriteitsbeleid Fondsdocumenten SNPF Integriteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Doel van het integriteitsbeleid...3 3. Op wie van toepassing?......4 4. Wettelijk kader en toezicht...5 4.1 Wettelijk kader...5

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil uw aandacht vragen voor de integriteitsrisico s die accountantsorganisaties lopen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil uw aandacht vragen voor de integriteitsrisico s die accountantsorganisaties lopen. NeeV.J.M.MVtDr-17111938 - Aandacht voor integriteitsrisico's Datum 7 november 2017 Pagina 1 van 5 Email AOintegriteit@afm.nl Aandacht voor integriteitsrisico's Betreft Geacht bestuur, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars Good Practice van De Nederlandsche Bank N.V. van [DATUM] 2014, houdende een leidraad met betrekking tot het kapitaalbeleid

Nadere informatie

Reglement audit committee

Reglement audit committee Reglement audit committee Artikel 1. Vaststelling en wijziging reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen op 19 augustus 2013, gewijzigd op 2 december 2013 en laatstelijk

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

Meldplicht(en) financiële ondernemingen

Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meer dan alleen! augustus 2013 Meldplicht(en) financiële ondernemingen 1 Inleiding De Wet op het financieel toezicht (Wft) is een zeer brede wet waarin regels zijn

Nadere informatie

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP)

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Inleiding Deze incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een incident

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 237 Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG

Nadere informatie

vormen voor een adequaat toezicht op de naleving van de bij of krachtens het Deel prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wft bepaalde.

vormen voor een adequaat toezicht op de naleving van de bij of krachtens het Deel prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wft bepaalde. 1 Q&A Volmachten Q Onder welke voorwaarden staat het een verzekeraar vrij om een volmacht te verlenen aan een gevolmachtigde agent (GA) voor het namens en voor rekening van de verzekeraar sluiten van verzekeringen?

Nadere informatie

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance De auditfunctie bij trustkantoren Trustkantoren zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een auditfunctie in te voeren. In deze brochure geven wij een toelichting op de auditfunctie, een overzicht van alle

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V.

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. 1 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FORFARMERS N.V. Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Auditcommissie van de Raad

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Reglement audit committee van de raad van commissarissen

Reglement audit committee van de raad van commissarissen Reglement audit committee van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016.

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Incidentenregeling Januari 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Regelgeving... 2 Samenhang interne regelingen... 2 Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Melden incidenten...

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR NIBE-SVV 1. Op welke wijze is te zien of een financieel adviseur professioneel handelt? A. Hij opereert dan onbaatzuchtig en deskundig. B. Hij behaalt

Nadere informatie

Beloningsbeleid 4 januari 2012

Beloningsbeleid 4 januari 2012 Beloningsbeleid 4 januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel beloningsbeleid 4 Uitgangspunten beloningsbeleid 4 Inschaling en beschrijving beloning 4 Beloningsmodel onderneming 5 Risicobeheersing 5 Beoordeling

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Onderlinge Winterswijk W.A.

Onderlinge Winterswijk W.A. GOVERNANCEVERSLAG Versie 04-03-2014 1. Inleiding Door de financiële crisis en maatschappelijke ontwikkelingen is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders de

Nadere informatie

Integriteitbeleid. Stichting Pensioenfonds PostNL

Integriteitbeleid. Stichting Pensioenfonds PostNL Stichting Pensioenfonds PostNL Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding 3 2 Doelstelling integriteitbeleid 3 3 Stichting Pensioenfonds PostNL en toepasselijkheid 4 4 Specifieke maatregelen 5 4.1

Nadere informatie

Integriteitsbeleid. Stichting Pensioenfonds DHV

Integriteitsbeleid. Stichting Pensioenfonds DHV Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds DHV december 2010 Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds DHV dossier : pf977 registratienummer : pf977 versie : 2 december 2010 Stichting Pensioenfonds DHV

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die op grond van de statuten en de desbetreffende bepalingen

Nadere informatie

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Customer Due Diligence Beleid Versie 2.0 Bladnummer 1 van 6 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Customer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel Customer Due Diligence... 4 1.3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 5: Passend advies houdt rekening met alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van pensioenen Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor artikel 2 van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt)) De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave

Alfabetische inhoudsopgave A Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters, De - / B31 Aanpassing arbeidsduur, Wet - / B10 Aanwijzing aantal arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking ex artikel 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Nadere informatie

Belangenverstrengeling: een belangwekkend thema

Belangenverstrengeling: een belangwekkend thema Belangenverstrengeling: een belangwekkend thema Pensioenfondsen beschikken gezamenlijk over circa 1000 miljard euro. Vrijwel alle werkzaamheden in het kader van het beheer van dit omvangrijke vermogen en

Nadere informatie

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink Workshop Pensioenfondsen Gert Demmink 13 november 2012 Integere Bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering; Bas Jennen Bestuurderstoetsingen; Juliette van Doorn Integere bedrijfsvoering, beleid & uitbesteding

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling Incidentenregeling Uitgave 1 juli 2015 2015-002042 -2- Incidentenregeling van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

EFO Paardenverzekering

EFO Paardenverzekering EFO Paardenverzekering Versie dd 10 juni 2015 BELONINGSBELEID Dit beloningsbeleid is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over het beloningsbeleid van EFO Paardenverzekering aan alle belanghebbenden.

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft Archimedes Zekerheid B.V. t.a.v. de directie Postbus 156 5490AD SINT-OEDENRODE Datum 10 juni 2014 Pagina 1 van 3 Betreft Informatie over vakbekwaarnheid en nieuwsbrief bestuurdersmonitor Geachte directie,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

APF Gedragscode & Compliance Officer

APF Gedragscode & Compliance Officer APF Gedragscode & Compliance Officer Joop Brakenhoff 9 december 2009 Onderwerpen APF gedragscode Algemeen / Doel / Wijzigingen Verbonden personen Insiders Sancties Overige Compliance Officer Functie en

Nadere informatie

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis Versie: 2.0 Datum vaststelling: 18 juli 2017 INHOUDSOPGAVE 1 INCIDENT PROCEDURE KLOKKENLUIDER...

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

U wordt getoetst. Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten?

U wordt getoetst. Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten? U wordt getoetst Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten? U wordt getoetst. Wat kunt u verwachten? De Nederlandsche Bank (DNB) toetst op geschiktheid en/of betrouwbaarheid. Het toetsen is cruciaal voor

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds

Stichting Metro Pensioenfonds Stichting Metro Pensioenfonds Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting Metro Pensioenfonds Integriteitsbeleid, versie maart

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 22 maart 2017, PF17-058] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die

Nadere informatie

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015 Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe Piet Hein Oyens Diverse management functies bij O&vE, Van Lanschot, EuroCard/MasterCard, Interpay en Equens (1-1- 1990

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EC DEN HAAG. 25 juni 2013 2013-00110237/NLEMM. Geachte heer, mevrouw,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EC DEN HAAG. 25 juni 2013 2013-00110237/NLEMM. Geachte heer, mevrouw, mr. H.L. De Boer directeur Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EC DEN HAAG Onze referentie 2013-00110237/NLEMM Den Haag 25 juni 2013 Betreft Reactie op consultatie

Nadere informatie