Telefoon + 31 (0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Telefoon + 31 (0) 20 592 91 10."

Transcriptie

1 Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Begripsomschrijvingen Aard en omvang van de dekking Recht op hulpverlening Vergoeding van kosten Verplichtingen van de rechthebbende(n) Dekkingsgebied Europa Bijzondere bepalingen meeverzekerde aanhangwagen Uitsluitingen Terugvordering van niet-verzekerde diensten en/of kosten Persoonsgegevens SPECIALE VOORWAARDEN MEEÙS PECHHULP MPM2012 Onderstaande voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien uit het polisblad blijkt dat dit onderdeel is meeverzekerd. Indien bepalingen van deze Speciale Voorwaarden Meeùs Pechhulp in strijd zijn met de bepalingen in de Algemene Voorwaarden dan zijn deze Speciale Voorwaarden Meeùs Pechhulp van toepassing. Dit is een aanvulling op het clausuleblad Hulpdienst zoals omschreven in de van toepassing zijnde Speciale voorwaarden voor Motorrijtuigen AU. Voor recht op hulpverlening moet contact worden opgenomen met Meeùs Hulpdienst: Voor directe hulpverlening, alsmede bij het uitvallen van het voertuig en/of de bestuurder, is Meeùs Hulpdienst dag en nacht bereikbaar: Telefoon + 31 (0) Art. 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeraar De verzekeraar is de Nederlandse vestiging van AGA International SA, tevens handelend onder de naam Mondial Assistance, met statutaire zetel in Parijs, Frankrijk en gevestigd aan de Poeldijkstraat 4, 1059 VM te Amsterdam; de Verzekeraar is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (nummer ), de Autoriteit Financiële Markten en beschikt over een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. 1.2 Meeùs Hulpdienst De door de verzekeraar ingeschakelde Alarmcentrale van Meeùs Pechhulp die belast is met de organisatie van de hulpverlening waar volgens Meeùs Pechhulp recht op bestaat. Meeùs Hulpdienst is te bereiken op telefoon + 31 (0) Hulpverlener Een dealer, garage, berger of andere door Meeùs Hulpdienst te bepalen partij. 1.4 Voertuig De Nederlands gekentekende personenauto respectievelijk bedrijfswagen (met een totaal belast gewicht t/m kg), waarvoor Meeùs Pechhulp is meeverzekerd en als zodanig aangetekend op het Internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart). De hulpverlening is tevens van toepassing op de ten tijde van het pechgeval aan het voertuig gekoppelde aanhanger, voor zover koppeling van deze aanhanger aan het voertuig wettelijk is toegestaan. Een kampeerwagen (camper) valt niet onder deze definitie. 1.5 Rechthebbende(n) De verzekeringnemer, de eigenaar, de houder of de gemachtigde bestuurder van het voertuig en de inzittenden die kosteloos in het voertuig meereizen op het moment dat er een beroep gedaan wordt op Meeùs Pechhulp. Het aantal inzittenden mag echter niet groter zijn dan het maximale aantal dat voor het voertuig wettelijk is toegestaan. MPM2012 / / 1-7

2 1.6 Pech Elk mechanisch defect (waaronder ook te verstaan een electronisch probleem/storing) van het voertuig afkomstig van een onregelmatigheid in de montage of een defect van een onderdeel, dat het normale gebruik van het voertuig onmogelijk maakt en tot gevolg heeft dat met het voertuig niet verder kan worden gereden, ook als een en ander door eigen toedoen wordt veroorzaakt. Hieronder vallen, voor deze verzekering, ook de volgende omstandigheden: a. het defect raken van sleutels of het achterlaten van de sleutels en/of autorisatiekey in een afgesloten voertuig; b. het tanken van verkeerde brandstof; c. één lekke band; d. een lege accu door het aanlaten van stroomverbruikers. Alle overige oorzaken van immobilisatie door eigen toedoen vallen niet onder de dekking (zie hiervoor artikel 8). Voor pech aan uitsluitend de aanhangwagen zie de bijzondere bepalingen zoals vermeld in artikel Woonplaats Dit is uitsluitend de woonplaats van de verzekeringnemer of de houder waar het voertuig voor regulier gebruik gestald wordt. De woonplaats omvat niet de andere plaatsen die binnen dezelfde gemeente vallen. Voor bewoners van de Waddeneilanden geldt het hele eiland als woonplaats. 1.8 Dekkingsgebieden pechhulp Voor het juiste dekkingsgebied zie de omschrijving op het polisblad. We onderscheiden de volgende dekkingsgebieden: a. Nederland exclusief woonplaats Geeft recht op hulpverlening in heel Nederland, met uitzondering van de eigen woonplaats. b. Nederland inclusief woonplaats Geeft recht op hulpverlening in heel Nederland. c. Nederland + Europa exclusief woonplaats Geeft naast recht op hulpverlening in heel Nederland, met uitzondering van de eigen woonplaats, ook recht op hulpverlening in de in artikel 6 genoemde landen. Voor deze dekking geldt dat het voertuig maximaal 180 dagen per verzekeringsjaar in die landen mag verblijven. d. Nederland + Europa inclusief woonplaats Geeft naast recht op hulpverlening in heel Nederland ook recht op hulpverlening in de in artikel 6 genoemde landen. Voor deze dekking geldt dat het voertuig maximaal 180 dagen per verzekeringsjaar in die landen mag verblijven. e. Europa exclusief Nederland Geeft recht op hulpverlening in de in artikel 6 genoemde landen. Voor deze dekking geldt dat het voertuig maximaal 180 dagen per verzekeringsjaar in die landen mag verblijven. Deze dekking geeft geen recht op hulpverlening in Nederland. Art. 2 Aard en omvang van de dekking 2.1 Deze verzekering geeft in geval van pech van het voertuig en/of uitval van de bestuurder door ziekte of ongeval, recht op hulpverlening en/of vergoeding van kosten zoals omschreven in artikel 3 en 4. De rechthebbende heeft maximaal 7 keer per verzekeringsjaar recht op hulpverlening (waaronder hulpverlening ter plekke), met een maximum van 5 keer binnen de eigen woonplaats, afhankelijk van het in artikel 1.8 gekozen dekkingsgebied. 2.2 Indien is gekozen voor een dekkingsgebied exclusief woonplaats of exclusief Nederland, dan bestaat er nooit recht op hulpverlening en/of vergoeding van kosten in de woonplaats zoals omschreven in artikel 1.7 ook al mocht dit vermeld staan in artikel 3 en Meeùs Hulpdienst zal zich inspannen en die acties ondernemen die in redelijkheid van haar verlangd mogen worden om de hulpverlening uit te (laten) voeren. Voor verbintenissen die door rechthebbende zelf worden aangegaan, zoals in het geval van het huren van een vervangend vervoermiddel, rust de verantwoordelijkheid voor het nakomen van de uit die verbintenissen voortvloeiende verplichtingen bij rechthebbende zelf. Indien de in deze voorwaarden omschreven hulpverlening door omstandigheden niet direct of volledig kan worden geboden is Meeùs Hulpdienst gerechtigd een alternatief aan te bieden, waarbij eventuele meerkosten, ook indien de vermelde maximum bedragen hiermee worden overschreden, voor rekening van de verzekeraar blijven. In geval rechthebbende weigert gebruik te maken van de geboden alternatieve hulpverlening, vervalt het recht op hulpverlening en de vergoeding of compensatie van (extra) kosten. MPM2012 / / 2-7

3 Art. 3 Recht op hulpverlening In geval van pech van het voertuig en/of uitval van de bestuurder ten gevolge van ziekte of ongeval, organiseert Meeùs Hulpdienst, afhankelijk van het van toepassing zijnde dekkingsgebied, de hulpverlening en/of worden de kosten aan de rechthebbende vergoed zoals omschreven in art. 3 en 4. a. Recht op hulpverlening bij pech bestaat indien: 1. de hulpverlening en/of kosten uitsluitend tot stand komen in overleg met en na toestemming van Meeùs Hulpdienst; 2. deze door de hulpverlener ter plekke en veilig langs de weg kan worden uitgevoerd; én 3. het voertuig bereikbaar is voor de hulpverlener; en 4. het voertuig binnen één uur na aankomst van de hulpverlener bij het voertuig weer rijdend kan worden gemaakt; en 5. de hulpverlener zelf de hulp kan uitvoeren met de middelen die de hulpverlener op dat moment bij zich heeft respectievelijk deze benodigde materialen binnen een tijdsbestek van een half uur kan laten bezorgen respectievelijk ophalen; b. Recht op hulpverlening in verband met uitval van de bestuurder bestaat indien de bestuurder tijdens de reis ziek wordt of een ongeval krijgt en naar het oordeel van een medicus het voertuig niet kan of mag besturen en niemand de besturing van het voertuig kan of wil overnemen. De kosten van de hulpverlening zijn voor rekening van de verzekeraar van Meeùs Pechhulp met dien verstande dat de benodigde onderdelen, brandstof, olie en andere materialen voor rekening van de rechthebbende blijven en in voorkomende gevallen door de rechthebbende ter plekke aan de hulpverlener dienen te worden betaald. De eventuele vervolgreparaties zijn en blijven voor rekening van de rechthebbende. Als door de hulpverlener wordt geconstateerd dat er geen (provisorische) reparatie ter plaatse mogelijk is en het niet mogelijk en/of verantwoord is om verder te rijden met het voertuig, dan bestaat er recht op vervoer van het voertuig naar een garagebedrijf (zie hiervoor artikel 3.2). Voor voertuigen ouder dan 15 jaar vanaf datum van eerste toelating bestaat geen recht op vervangend vervoer / hotelkosten / vervoer naar eindbestemming of huisadres / ophalen gerepareerd voertuig of repatriëring niet gerepareerd voertuig. In overleg met Meeùs Hulpdienst zal de thuisreis worden georganiseerd. 3.1 Reparatie ter plekke Recht op reparatie door een professionele hulpverlener of een daarvoor geoutilleerd garagebedrijf ter plekke, in het geval (provisorische) reparatie binnen circa één uur mogelijk is. De kosten van eventuele benodigde onderdelen voor de (nood-)reparatie. 3.2 Transport / vervoer naar het garagebedrijf Wanneer reparatie van het voertuig ter plekke of in het geval (provisorische) reparatie binnen circa één uur niet mogelijk is. a. Binnen Nederland: 1. recht op transport naar de dichtstbijzijnde garage of één op te geven adres in Nederland als deze zich binnen een straal van 25 km bevinden van de plaats van stranding of pechlocatie of 2. recht op transport naar één op te geven adres in Nederland als deze zich buiten een straal van 25 km bevindt van de plaats van stranding of pechlocatie. b. Buiten Nederland: transport naar het dichtstbijzijnde geoutilleerde garagebedrijf. Meeùs Pechhulp geeft na pech maximaal twee keer per jaar recht op transport, met een maximum van één keer per jaar binnen de eigen woonplaats. 3.3 Stalling/berging Indien transport naar een geoutilleerd garagebedrijf niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat het garagebedrijf gesloten is): Berging en stalling van het voertuig en doortransport naar het dichtstbijzijnde garagebedrijf zodra dit mogelijk is. 3.4 Vervoer inzittenden (alleen in Nederland, voor buiten Nederland zie artikel 3.5 c) In principe vindt vervoer van rechthebbende(n) plaats in combinatie met het transport van het voertuig. Indien dit niet mogelijk is, dan worden in Nederland de kosten van het vervoer van de bestuurder en inzittenden naar één adres in Nederland per openbaar vervoer, of indien dit niet mogelijk is, de kosten van het vervoer per taxi vergoed. MPM2012 / / 3-7

4 3.5 Vervangend vervoer / hotelkosten / vervoer naar de eindbestemming of het huisadres / vervangende chauffeur. Indien het voertuig, na pech in Nederland naar een geoutilleerd garagebedrijf of een ander adres binnen 25 km van de plaats van stranding of pechlocatie is gebracht en niet binnen 24 uur gerepareerd kan worden, of; na pech buiten Nederland naar het dichtsbijzijnde geoutilleerde garagebedrijf is gebracht en niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden, wordt bovendien vergoed: ófwel: a. Vervangend vervoer 1. De kosten van vervangend vervoer voor de duur van maximaal: (huurauto) in geval van: pechhulp binnen de woonplaats: 1 dag; ófwel: pechhulp binnen Nederland: pechhulp buiten Nederland: 2 werkdagen; 4 werkdagen. Indien dit niet afdoende is kan dit verlengd worden tot de voorgenomen verblijfsduur, met een maximum van 30 dagen, mits hiervoor geen dekking bestaat bij een andere verzekering. De huurauto zal, mits voorradig en lokale omstandigheden dit toelaten, maximaal huurklasse B zijn. Het recht op vervangend vervoer eindigt zodra het voertuig met pech gerepareerd is. 2. De reiskosten per openbaar vervoer of taxi naar het autoverhuurbedrijf. Voor vervoer per taxi buiten Nederland geldt een maximumbedrag van 100,= per gebeurtenis. 3. Meeùs Pechhulp geeft maximaal twee keer per jaar recht op vervangend vervoer. Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding voor vervangend vervoer dient de rechthebbende te voldoen aan de door het autoverhuurbedrijf gestelde voorwaarden. Extra kosten zoals: brandstof, afkoop eigen risico, verlenging van de huurtermijn, aanvullende verzekeringen, tolgelden, parkeergelden, bekeuringen, alsmede kosten voor het niet op correcte wijze afmelden of te laat inleveren van de huurauto. b. Hotelkosten Indien de pech niet in de eigen woonplaats plaatsvindt: 1. de hotelkosten in Nederland (o.b.v. logies en ontbijt) voor één nacht, voor maximaal 80,= (inclusief BTW) per persoon per nacht, indien de terugreis niet mogelijk is; 2. hotelkosten (o.b.v. logies en ontbijt) buiten Nederland voor de duur van de reparatie met een maximum van twee nachten voor maximaal 80,= (inclusief BTW) per persoon per nacht voor zover door rechthebbende(n) vooraf nog geen accommodatie voor het verblijf ter plaatse is geregeld; 3. de kosten van openbaar vervoer/taxi van en naar de dichtstbijzijnde hotel-accommodatie. Voor vervoer per taxi buiten Nederland geldt een maximumbedrag van 100,= per gebeurtenis. de kosten van overige maaltijden, telefoonkosten en overige hotelfaciliteiten. ófwel, alleen na pech buiten Nederland: c. Vervoer naar de eindbestemming of het huisadres 1. De kosten van het vervoer van de rechthebbende(n) naar de eindbestemming of het huisadres per trein (2 e klasse). Indien de enkele treinreis langer duurt dan 8 uur, mag er gekozen worden voor een vliegticket (economy class). In geval van doorreis naar de eindbestemming worden de extra reiskosten vergoed tot maximaal hetgeen de terugreis naar het huisadres gekost zou hebben. 2. De kosten van openbaar vervoer of taxi naar het dichtstbijzijnde treinstation of luchthaven en tot de eindbestemming of het huisadres. Voor vervoer per taxi buiten Nederland geldt een maximumbedrag van 100,= per gebeurtenis. MPM2012 / / 4-7

5 ófwel, indien er sprake is van uitval van de bestuurder: d. Vervangende chauffeur Indien de bestuurder tijdens de reis door ziekte of een ongeval op medisch advies het voertuig niet kan of mag besturen en niemand de besturing van het voertuig kan of wil overnemen. In dat geval regelt Meeùs Hulpdienst een vervangende chauffeur die het voertuig en het reisgezelschap naar de eindbestemming of het huisadres brengt. Indien het medisch verantwoord is kan ook de bestuurder meerijden met deze vervangende chauffeur. 3.6 Ophalen van het gerepareerde voertuig (zowel in als buiten Nederland) Indien rechthebbende(n) na te zijn teruggereisd naar het huisadres het gerepareerde voertuig dient (dienen) af te halen bij de geoutilleerde garage worden voor maximaal één rechthebbende vergoed: a. de reiskosten per trein (2 e klasse). Indien de enkele treinreis langer duurt dan 8 uur, mag er gekozen worden voor een vliegticket (economy class). b. de kosten van openbaar vervoer of taxi van en naar het dichtstbijzijnde treinstation of luchthaven. Voor vervoer per taxi buiten Nederland geldt een maximumbedrag van 100,= per gebeurtenis. 3.7 Repatriëring van het ongerepareerde voertuig naar huis (alleen geldig buiten Nederland) Indien het voertuig buiten Nederland niet binnen twee werkdagen kan worden gerepareerd, wordt door Meeùs Hulpdienst georganiseerd en/of vergoed: a. de repatriëring van het ongerepareerde voertuig naar een adres in Nederland; b. de stallingkosten tot maximaal 10 dagen. Het voertuig wordt, vanaf het moment dat besloten is om het voertuig te repatriëren, binnen 10 werkdagen gebracht naar het opgegeven adres; c. repatriëring vindt alleen plaats wanneer de kosten van de repatriëring niet meer bedragen dan de restwaarde van het voertuig. Indien het niet mogelijk is het voertuig op het aangegeven adres achter te laten kiest Meeùs Hulpdienst voor een andere locatie in de buurt. Meeùs Hulpdienst is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van bagage, materiaal en persoonlijke eigendommen die achtergelaten worden in het voertuig. 3.8 Opsturen van onderdelen (alleen geldig buiten Nederland) Indien de voor reparatie noodzakelijke onderdelen buiten Nederland niet op voorraad of verkrijgbaar zijn, worden vergoed: de kosten en de verzorging van toezending van de vervangende onderdelen, waaronder de vervulling van de noodzakelijke douaneformaliteiten. De kosten van de onderdelen en reparatie vallen niet onder de vergoeding van Meeùs Pechhulp. Art. 4 Vergoeding van kosten a. De kosten van de hulpverlening worden alleen vergoed, indien deze zijn gemaakt in overleg met en na toestemming van Meeùs Hulpdienst. b. Meeùs Hulpdienst is gerechtigd om rechthebbende(n) te vragen bepaalde kosten, zoals reis-, verblijf- en huurkosten in eerste instantie voor te schieten. c. De kosten welke verzekerd zijn binnen de genoemde voorwaarden en welke vooraf door Meeùs Hulpdienst zijn goedgekeurd, kunnen achteraf binnen een periode van drie maanden bij de verzekeraar van Meeùs Pechhulp worden gedeclareerd onder vermelding van: dossiernummer, kenteken en het bijvoegen van de originele facturen. d. De kosten van de onderdelen en reparatie vallen niet onder de vergoeding van Meeùs Pechhulp. Art. 5 Verplichtingen van de rechthebbende(n) a. Rechthebbende(n) is (zijn), verplicht om tijdig de servicebeurten/regulier onderhoud en verplichte keuringen van het voertuig te laten uitvoeren. b. Rechthebbende(n) is (zijn) verplicht zo snel mogelijk, voor zover hij/zij daartoe in staat is (zijn), zelf contact op te nemen met Meeùs Hulpdienst. c. Rechthebbende(n) dient (dienen) de aanwijzingen van Meeùs Hulpdienst op te volgen, de noodzakelijke medewerking te verlenen en alle noodzakelijke informatie te geven die van belang is voor een goede hulpverlening. Art. 6 Dekkingsgebied Europa Onder dekkingsgebied Europa wordt verstaan, de landen buiten Nederland, maar met uitzondering van Iran, waarvoor het afgegeven Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (de groene kaart) geldig is en tijdens het vervoer van het voertuig tussen die landen. MPM2012 / / 5-7

6 Art. 7 Bijzondere bepalingen meeverzekerde aanhangwagen Indien pechhulp voor de aanhangwagen uitdrukkelijk is meeverzekerd, gelden in aanvulling op en/of in afwijking van deze voorwaarden de volgende bepalingen. 7.1 Aanhangwagen Hieronder wordt verstaan: een voor de reis achter het voertuig aangekoppelde toercaravan, trailer, vouwwagen of bagagewagen, mits deze in Nederland is geregistreerd, voor zover dat wettelijk verplicht is, en niet is meegenomen vanaf een plaats buiten Nederland. Onder aanhangwagen wordt medebegrepen de in of op de aanhangwagen meegenomen bagage, voor zover het vervoer daarvan wettelijk is toegestaan en de vervoerde zaken goed gezekerd zijn. 7.2 Recht op hulpverlening Recht op hulpverlening ontstaat indien uitsluitend de aanhangwagen zelf defect is geraakt, zoals omschreven in artikel 1.6, zonder dat het trekkende voertuig pech of schade heeft opgelopen. 7.3 Aanvullende en/of afwijkende bepalingen Voor hulpverlening in verband met pech aan de aanhangwagen: a. geldt in geval van een lekke band een maximum van twee maal hulpverlening per verzekeringsjaar, b. worden stallingskosten buiten Nederland tot maximaal 14 dagen vergoed, c. wordt de bagage getransporteerd, mits mogelijk en toegestaan, in combinatie met de aanhangwagen, indien het niet mogelijk is om de bagage met het trekkende voertuig te vervoeren, d. geldt een maximum van twee maal per verzekeringsjaar voor transport met een maximum van één maal per verzekeringsjaar binnen de eigen woonplaats, e. zal geen transport van bagage plaatsvinden indien de reis met een vervangende aanhangwagen kan worden voortgezet, f. wordt in geval van pech buiten Nederland en reparatie niet binnen 48 uur mogelijk is, of; een vervangende aanhangwagen ingezet voor de duur van maximaal 14 dagen. Inzet van een vervangende aanhangwagen vindt plaats mits voorradig en lokale omstandigheden dit toelaten. Het recht op een vervangende aanhangwagen vangt aan op het moment dat vaststaat dat de aanhangwagen niet binnen 48 uur kan worden gerepareerd en eindigt uiterlijk op het moment dat reparatie van de aanhangwagen is voltooid, of; indien de aanhangwagen tot vakantieverblijf diende en vooraf nog geen accommodatie voor het verblijf ter plaatse is geregeld, de hotelkosten voor de duur van maximaal 14 dagen op basis van logies en ontbijt met een maximum van 80,= (incl. BTW) per persoon per nacht. de kosten van overige maaltijden, telefoonkosten en overige hotelfaciliteiten. Het recht op een vervangende aanhangwagen of vergoeding van hotelkosten is beperkt tot maximaal twee maal per verzekeringsjaar. Art. 8 Uitsluitingen Naast de uitsluitingen zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden en de Speciale Voorwaarden voor Motorrijtuigen, bestaat geen recht op hulp c.q. vergoeding van de kosten van hulpverlening indien: 1. het voertuig ten tijde van de pech niet was verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid; 2. de gebeurtenis samenhangt met pech aan de aanhanger, terwijl het voertuig zelf geen pech heeft, tenzij uit het polisblad blijkt dat de aanhanger is meeverzekerd voor pechhulp; 3. er sprake is van hulpverlening als genoemd in artikel 3 en de totale toegelaten (beladen) massa van het voertuig en aangekoppelde aanhangwagen meer bedraagt dan welke is toegestaan onder de categorie rijbewijs B of BE; 4. er geen sprake is van pech, maar van een ongeval; 5. er sprake is van vandalisme, diefstal of poging daartoe van het voertuig zelf of van onderdelen ervan; 6. rechthebbende(n) niet aan de verplichtingen zoals vermeld in artikel 5 heeft (hebben) voldaan; MPM2012 / / 6-7

7 7. er sprake is van immobilisatie door eigen toedoen. Hieronder vallen o.a. de volgende omstandigheden: a. verlies, vermissing of diefstal van sleutels en/of autorisatiekey; b. brandstoftekort (tenzij blijkt dat de brandstofmeter defect is) of bevroren brandstof; 8. er onvoldoende maatregelen zijn genomen om de pech te voorkomen of te beperken; 9. het voertuig wordt gebruikt voor lesdoeleinden, verhuur of vervoer van personen of zaken tegen een vergoeding die een bijdrage in de kosten te boven gaat; 10. deelgenomen wordt aan of als assistentiewagen meegereden wordt in welke vorm van gemotoriseerde competitie ook (race, rally, slipschool, testdrive etc.); 11. aan het voertuig wijzigingen zijn aangebracht die in strijd zijn met de richtlijnen van de importeur en/of de fabrikant; 12. het voertuig geen geldig kentekenbewijs heeft, het kenteken is geschorst, dan wel is voorzien van een exportkenteken of handelaarkenteken (groene platen); 13. de rechthebbende(n) onvolledige of onware opgave heeft (hebben) gedaan over de oorzaak, aard of omvang van de pech, de pechlocatie of over de eindbestemming of adresgegevens; 14. de hulpverlening geheel of gedeeltelijk door een ander dan Meeùs Hulpdienst is/wordt georganiseerd; 15. de rechthebbende(n) niet heeft (hebben) gewacht op de komst van de ingeschakelde hulpverlener zonder daarvan bericht te geven; 16. plaatselijke wetten of regels overtreden moeten worden om hulp te kunnen bieden; 17. Meeùs Hulpdienst aanwijzigen heeft dat de rechthebbende(n) oneigenlijk gebruik wil(len) maken van hulpverlening; 18. de rechthebbende(n) tegenover de door Meeùs Hulpdienst ingeschakelde hulpverlener(s), fysiek, psychisch of verbaal geweld heeft gebruikt, hen heeft bedreigd of zich op één of andere manier agressief heeft opgesteld, met als gevolg dat door dit gedrag van rechthebbende(n) in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat er nog (langer) hulp wordt verleend. Een en ander wordt beoordeeld door de ingeschakelde hulpverlener(s); 19. de rechthebbende(n) voor een tweede keer hulp vraagt (vragen) na de eerste hulpverlening. Meeùs Hulpdienst kan dit verzoek weigeren als: a. met de eerste hulpverlening werd gestopt op verzoek of toedoen van de rechthebbende(n); b. het opnieuw uitvallen van het voertuig het gevolg is van het niet opvolgen van instructies of adviezen van de hulpverlener(s). Art. 9 Terugvordering van niet-verzekerde diensten en/of kosten Indien Meeùs Hulpdienst of de verzekeraar een vergoeding heeft verleend voor kosten en/of diensten die niet onder de dekking van de afgesloten verzekering vallen, dan heeft de verzekeraar het recht de reeds betaalde kosten terug te vorderen en/of te verrekenen met nog te verlenen vergoedingen. Rechthebbende(n) zijn hoofdelijk aansprakelijk en zijn verplicht binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving de vordering(en) te voldoen. Bij ingebreke blijven zal de verzekeraar tot incasso overgaan. Art. 10 Persoonsgegevens Meeùs Hulpdienst verleent in opdracht van de verzekeraar hulp bij pech. Indien Meeùs Hulpdienst dit in het kader van een concrete hulpvraag nodig acht, kan zij bij rechthebbende, bij diens familieleden, of hulpverleners ter plaatse gegevens opvragen en deze zonodig aan direct bij de hulpverlening betrokken personen verstrekken. Voor recht op hulpverlening moet contact worden opgenomen met Meeùs Hulpdienst: Voor directe hulpverlening, alsmede bij het uitvallen van het voertuig en/of de bestuurder, is Meeùs Hulpdienst dag en nacht bereikbaar: Telefoon + 31 (0) MPM2012 / / 7-7

Europa Pechhulp CP-PECH 3.0 CamperVerzekering.nl

Europa Pechhulp CP-PECH 3.0 CamperVerzekering.nl Europa Pechhulp CP-PECH 3.0 CamperVerzekering.nl INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 ARTIKEL 2 VERZEKERINGSDUUR 1 ARTIKEL 3 DEKKINGSGEBIED 1 ARTIKEL 4 INHOUD HULPVERLENING 1 ARTIKEL 5 OPHALEN VAN HET

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN MEEÙS PECHHULP MPM 2017

SPECIALE VOORWAARDEN MEEÙS PECHHULP MPM 2017 SPECIALE VOORWAARDEN MEEÙS PECHHULP MPM 2017 U heeft recht op hulp bij pech als u voor deze verzekering heeft gekozen en deze dekking op uw polisblad staat. Deze voorwaarden vormen samen met de voorwaarden

Nadere informatie

Pechhulp+ PH+ 3.1. Inhoudsopgave. Ophalen van het gerepareerde Voertuig. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig

Pechhulp+ PH+ 3.1. Inhoudsopgave. Ophalen van het gerepareerde Voertuig. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig Pechhulp+ PH+ 3.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Artikel 12: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied

Nadere informatie

Pechhulp+ PH+ 4.3. Inhoudsopgave. Ophalen van de gerepareerde camper. Verplichtingen van de rechthebbende(n)

Pechhulp+ PH+ 4.3. Inhoudsopgave. Ophalen van de gerepareerde camper. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Pechhulp+ PH+ 4.3 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud hulpverlening

Nadere informatie

Pechhulp+ PH+ 2.1. Inhoudsopgave. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig

Pechhulp+ PH+ 2.1. Inhoudsopgave. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig Pechhulp+ PH+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service (ANWB)

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service (ANWB) Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service (ANWB) Artikel 1. Definities a. Mitsubishi dealer Een dealer die lid is van het Mitsubishi dealer netwerk. b. Voertuig De Mitsubishi personenauto respectievelijk

Nadere informatie

Hyundai Mobiliteits Garantie. Vakkundige hulp bij pech onderweg

Hyundai Mobiliteits Garantie. Vakkundige hulp bij pech onderweg Hyundai Mobiliteits Garantie Vakkundige hulp bij pech onderweg De voordelen van Hyundai Mobiliteits Garantie Uw mobiliteit gegarandeerd: Hulp in binnen- én buitenland en ook op uw huisadres Altijd bereikbaar,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service 2017

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service 2017 Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service 2017 Artikel 1. Definities a. Dealer Een Mitsubishi Erkend Service Centrum. b. Voertuig De Mitsubishi personenauto respectievelijk bedrijfswagen, occasions

Nadere informatie

Pech onderweg? Gratis 24/7 Mobiliteitsservice

Pech onderweg? Gratis 24/7 Mobiliteitsservice Pech onderweg? Gratis 24/7 Mobiliteitsservice Voorwaarden per 12-2014 Algemene voorwaarden Marc Huisman Mobiliteitsservice in samenwerking met AA-team Artikel 1. Definities A) Voertuig Het voertuig met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aveco Pechhulp Service Verhuur

Algemene Voorwaarden Aveco Pechhulp Service Verhuur Algemene Voorwaarden Aveco Pechhulp Service Verhuur 1. Definities 1.1. Verzekeraar: De verzekeraar is ASSUON als gevolmachtigde van de Nederlandse vestiging van Allianz Global Assistance AG, met statutaire

Nadere informatie

Dé pechhulpverzekering van Assuon

Dé pechhulpverzekering van Assuon Dé pechhulpverzekering van Assuon Polisvoorwaarden 1. Definities Deze dekking is alleen van toepassing indien hiervoor is gekozen en dit vermeld staat op uw polis 1.1. Verzekeraar De Verzekeraar is de

Nadere informatie

Productvoorwaarden P-DPH14. Pechhulp Verzekering. D-zeker is onderdeel van

Productvoorwaarden P-DPH14. Pechhulp Verzekering. D-zeker is onderdeel van Productvoorwaarden P-DPH14 Pechhulp Verzekering D-zeker is onderdeel van Je leest nu de Productvoorwaarden van de Pechhulp Verzekering. Met deze verzekering krijg je hulp bij pech met je auto of motor.

Nadere informatie

Dé pechhulpverzekering Bij Vrieling

Dé pechhulpverzekering Bij Vrieling Dé pechhulpverzekering Bij Vrieling Polisvoorwaarden 1. Definities Deze dekking is alleen van toepassing indien hiervoor is gekozen en dit vermeld staat op uw polis 1.1. Verzekeraar De Verzekeraar is de

Nadere informatie

DE DEKKING PECHHULP ALS OMSCHREVEN IN DEZE RUBRIEK IS UITSLUITEND VAN KRACHT INDIEN DEZE EXPLICIET OP HET POLISBLAD IS VERMELD.

DE DEKKING PECHHULP ALS OMSCHREVEN IN DEZE RUBRIEK IS UITSLUITEND VAN KRACHT INDIEN DEZE EXPLICIET OP HET POLISBLAD IS VERMELD. RUBRIEK PECHHULP DE DEKKING PECHHULP ALS OMSCHREVEN IN DEZE RUBRIEK IS UITSLUITEND VAN KRACHT INDIEN DEZE EXPLICIET OP HET POLISBLAD IS VERMELD. Algemene Voorwaarden Pechhulp Verzekering INHOUD Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWEEK PECHHULP

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWEEK PECHHULP ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWEEK PECHHULP Artikel 1. Definities... 1 Artikel 2. Aard en omvang van de verzekering... 1 Artikel 3. Recht op hulpverlening... 1 Artikel 4. Verplichtingen in geval van vergoeding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Garage MobiliteitService in samenwerking met AA-team

Algemene Voorwaarden Garage MobiliteitService in samenwerking met AA-team Algemene Voorwaarden Garage MobiliteitService in samenwerking met AA-team Artikel 1. Definities A) Voertuig: Het voertuig met een maximum totaal gewicht van 3500 kg, waarvan de begunstigde de Garage MobiliteitService

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP

ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP MAPH08 INHOUD 1. Definities... 1 Artikel 1.1. Verzekeraar 1 Artikel 1.2. Alarmcentrale 1 Artikel 1.3. Professionele hulpdienst 1 Artikel 1.4. Verzekeringnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP

ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP MAPH08B INHOUD 1. Definities... 1 Artikel 1.1. Verzekeraar 1 Artikel 1.2. Alarmcentrale 1 Artikel 1.3. Professionele hulpdienst 1 Artikel 1.4. Verzekeringnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP

ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP MAPH INHOUD Artikel. Definities Artikel 2. Aard en omvang van de verzekering Artikel 3. Recht op hulpverlening Artikel 4. Verplichtingen in geval van vergoeding

Nadere informatie

Voorwaarden iq Pechhulp Verzekering. iq Assuradeuren; Allianz Benelux N.V., hodn London Verzekeringen. Inhoud

Voorwaarden iq Pechhulp Verzekering. iq Assuradeuren; Allianz Benelux N.V., hodn London Verzekeringen. Inhoud T 03.5.01-1111 Voorwaarden iq Pechhulp Verzekering iq Assuradeuren; Allianz Benelux N.V., hodn London Verzekeringen Model iq PH 1.0-A (13-07) Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mondial Pechhulp MAPH11

Algemene Voorwaarden Mondial Pechhulp MAPH11 Algemene Voorwaarden Mondial Pechhulp MAPH11 Inhoud Artikel 1. Definities 1 Artikel 2. Aard en omvang van de verzekering 1 Artikel 3. Recht op hulpverlening 1 Artikel 4. Verplichtingen in geval van vergoeding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP

ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP MAPH09 INHOUD 1. Definities... 1 Artikel 1.1. Verzekeraar 1 Artikel 1.2. Alarmcentrale 1 Artikel 1.3. Professionele hulpdienst 1 Artikel 1.4. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Productvoorwaarden P-DPH17. Pechhulp Verzekering. Reisopzeker. Reisopzeker sluit je af bij. powered by Allianz Global Assistance

Productvoorwaarden P-DPH17. Pechhulp Verzekering. Reisopzeker. Reisopzeker sluit je af bij. powered by Allianz Global Assistance Productvoorwaarden P-DPH17 Pechhulp Verzekering Reisopzeker powered by Allianz Global Assistance Reisopzeker sluit je af bij Je leest nu de Productvoorwaarden van de Pechhulp Verzekering. Met deze verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aveco Pechhulp Service Verhuur

Algemene Voorwaarden Aveco Pechhulp Service Verhuur Algemene Voorwaarden Aveco Pechhulp Service Verhuur 1.1. Verzekeraar: 1. Definities De Verzekeraar is ASSUON als gevolmachtigde van de Nederlandse vestiging van Mondial Assistance International AG, met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aveco Pechhulp Service Verhuur

Algemene Voorwaarden Aveco Pechhulp Service Verhuur Algemene Voorwaarden Aveco Pechhulp Service Verhuur 1. Definities 1.1. Verzekeraar: De verzekeraar is AssuON als gevolmachtigde van de Nederlandse vestiging van AWP P&C S.A. Dutch Branch tevens handelend

Nadere informatie

Voorwaarden AutoTegoed pechhulp

Voorwaarden AutoTegoed pechhulp Voorwaarden AutoTegoed pechhulp Geldig per 1 oktober 2013 Uitgebreide informatie over onze pechhulp. Hier vindt u de volledige pakketomschrijving en voorwaarden van de pechhulp zoals afgesloten via uw

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aveco Pechhulp Service Verhuur

Algemene Voorwaarden Aveco Pechhulp Service Verhuur Algemene Voorwaarden Aveco Pechhulp Service Verhuur 1. Definities 1.1. Verzekeraar: De verzekeraar is ASSUON als gevolmachtigde van de Nederlandse vestiging van Allianz Global Assistance AG, met statutaire

Nadere informatie

Hulpverlener Uitvoerder van de Subaru Mobiliteits Service (SMS en SMS Lifetime) is Allianz Global Assistance, Postbus 9444, 1006 AK Amsterdam.

Hulpverlener Uitvoerder van de Subaru Mobiliteits Service (SMS en SMS Lifetime) is Allianz Global Assistance, Postbus 9444, 1006 AK Amsterdam. VOORWAARDEN SUBARU MOBILITEITS SERVICE C5297, pag. 1/6 BEGRIPPEN Subaru Mobiliteits Service (SMS en SMS Lifetime) De voorwaarden van de pechhulp van Subaru, waarop de rechthebbende kan rekenen indien het

Nadere informatie

Hulpverlener Uitvoerder van de Subaru Mobiliteits Service (SMS en SMS Lifetime) is Allianz Global Assistance, Postbus 9444, 1006 AK Amsterdam.

Hulpverlener Uitvoerder van de Subaru Mobiliteits Service (SMS en SMS Lifetime) is Allianz Global Assistance, Postbus 9444, 1006 AK Amsterdam. VOORWAARDEN SUBARU MOBILITEITS SERVICE, pag. 1/5 BEGRIPPEN Subaru Mobiliteits Service (SMS en SMS Lifetime) De voorwaarden van de pechhulp van Subaru, waarop de rechthebbende kan rekenen indien het motorvoertuig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp. 1. Definities

Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp. 1. Definities 1.1. Verzekeraar: Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp 1. Definities De Verzekeraar is de Nederlandse vestiging van Mondial Assistance International AG, met statutaire zetel in Zwitserland en gevestigd aan

Nadere informatie

1 AV-CheckStar-201501-01.doc. Algemene Voorwaarden Magneti Marelli Checkstar mobiliteitspas in samenwerking met AA-team Artikel 1.

1 AV-CheckStar-201501-01.doc. Algemene Voorwaarden Magneti Marelli Checkstar mobiliteitspas in samenwerking met AA-team Artikel 1. Algemene Voorwaarden Magneti Marelli Checkstar mobiliteitspas in samenwerking met AA-team Artikel 1. Definities A) Voertuig: Het voertuig met een maximum totaal gewicht van 3500 kg waarvan de begunstigde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RoadLease MobiliteitService in samenwerking met AA-team.

Algemene Voorwaarden RoadLease MobiliteitService in samenwerking met AA-team. Algemene Voorwaarden RoadLease MobiliteitService in samenwerking met AA-team. RoadLease b.v. - Postbus 1055-6040KB - Jacob Romenweg 8 - Roermond - 0475 37 02 12 contact@roadlease.nl - www.roadlease.nl

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering Rubriek 7a Pechhulp Europa VWE

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering Rubriek 7a Pechhulp Europa VWE Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering ec eure Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Wat is verzekerd Artikel 4 Recht op pechhulpverlening en/of vergoeding van

Nadere informatie

Taxi Naar dichtstbijzijnde vervangend vervoer depot of naar trein- of busstation of adres in Nederland, max. 50,-.

Taxi Naar dichtstbijzijnde vervangend vervoer depot of naar trein- of busstation of adres in Nederland, max. 50,-. U wilt uitgebreide informatie over onze pechhulp? Hier vindt u de volledige pakketomschrijving en voorwaarden. Naast de telefoonnummers die op de achterkant van uw tankpas staan afgedrukt, kunt u bij pech

Nadere informatie

Pechhulp Verzekering. Productvoorwaarden P-PHV14. Inhoudsopgave

Pechhulp Verzekering. Productvoorwaarden P-PHV14. Inhoudsopgave Allianz Global Assistance Pechhulp Verzekering Productvoorwaarden Je leest nu de Productvoorwaarden van de Pechhulp Ver zekering. Met deze verzekering krijg je hulp bij pech met jouw auto of motor. Wij

Nadere informatie

Hulpverlener Uitvoerder van de SUBARU ASSISTANCE en SUBARU ASSISTANCE Lifetime is Allianz Global Assistance,

Hulpverlener Uitvoerder van de SUBARU ASSISTANCE en SUBARU ASSISTANCE Lifetime is Allianz Global Assistance, VOORWAARDEN SUBARU ASSISTANCE BEGRIPPEN Subaru Assistance (SUBARU ASSISTANCE en SUBARU ASSISTANCE Lifetime) De voorwaarden van de pechhulp van Subaru, waarop de rechthebbende kan rekenen indien het voertuig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWEEK PECHHULP

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWEEK PECHHULP ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWEEK PECHHULP Artikel 1. Definities... 1 Artikel 2. Aard en omvang van de verzekering... 1 Artikel 3. Recht op hulpverlening... 1 Artikel 4. Verplichtingen in geval van vergoeding

Nadere informatie

Dé pechhulpverzekering van Assuon

Dé pechhulpverzekering van Assuon Dé pechhulpverzekering van Assuon Polisvoorwaarden 1. Definities Deze dekking is alleen van toepassing indien hiervoor is gekozen en dit vermeld staat op uw polis 1.1. Verzekeraar De Verzekeraar is de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PMA PECHHULP PMAP11

ALGEMENE VOORWAARDEN PMA PECHHULP PMAP11 ALGEMENE VOORWAARDEN PMA PECHHULP PMAP11 INHOUD Artikel 1. Definities 1 Artikel 2. Aard en omvang van de verzekering 1 Artikel 3. Recht op hulpverlening 1 Artikel 4. Verplichtingen in geval van vergoeding

Nadere informatie

SOS-verzekering. Bijzondere Voorwaarden SOS15

SOS-verzekering. Bijzondere Voorwaarden SOS15 SOS-verzekering Bijzondere Voorwaarden SOS15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Waar bent u verzekerd? 5 2.2 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AD MobiliteitService in samenwerking met AA-team.

Algemene Voorwaarden AD MobiliteitService in samenwerking met AA-team. Algemene Voorwaarden AD MobiliteitService in samenwerking met AA-team. AutoDistribution Nederland BV Postbus 301 4900 AH Oosterhout 0162-497497 info@autodistribution.nl www.autodistribution.nl Alarmnummer

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl Polisvoorwaarden Hulpverlening erl 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Hulpverlening Algemeen deel ASV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 4 Begripsomschrijvingen 4 Motorrijtuig 4 Hulpverlener

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp

Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp 1.1. Verzekeraar: Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp 1. Definities De Verzekeraar is de Nederlandse vestiging van Mondial Assistance International AG, met statutaire zetel in Zwitserland en gevestigd aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN 01-04-2015 PechhulpSpaarplan van AA-team Carrouselweg 9 3225 LN Hellevoetsluis - Alarmnummer: 088 112 1777

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN 01-04-2015 PechhulpSpaarplan van AA-team Carrouselweg 9 3225 LN Hellevoetsluis - Alarmnummer: 088 112 1777 ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN 01-04-2015 PechhulpSpaarplan van AA-team Carrouselweg 9 3225 LN Hellevoetsluis - Alarmnummer: 088 112 1777 Telefoon: 0181-324433 - Fax: 0181-335504 KvK: 24372110 BTW:

Nadere informatie

Voorwaarden Bosch Car Service Pechhulp

Voorwaarden Bosch Car Service Pechhulp Voorwaarden Bosch Car Service Pechhulp Wij doen alles voor uw auto Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeraar De Verzekeraar is de Nederlandse vestiging van AGA International SA, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. KNMV Motorpechservice. Algemeen. KNMV Pechservice Motorfiets Nederland. Algemene voorwaarden - KNMV Motorpechservice 1

Algemene Voorwaarden. KNMV Motorpechservice. Algemeen. KNMV Pechservice Motorfiets Nederland. Algemene voorwaarden - KNMV Motorpechservice 1 Algemene Voorwaarden KNMV Motorpechservice Algemeen KNMV Pechservice Motorfiets Nederland Algemene voorwaarden - KNMV Motorpechservice 1 Algemeen 1. Wat doet u als u pech heeft? Bij pech in Nederland en

Nadere informatie

Inhoud. rubriek E-3. Begripsomschrijvingen

Inhoud. rubriek E-3. Begripsomschrijvingen rubriek E-3 BIJZONDERE VOORWAARDEN hulpverlening vervoer Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Wat bedoelen wij met hulpverlening 2 1.2 Wat bedoelen wij met motorrijtuig 2 1.3 Wat bedoelen wij met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AOP MobiliteitService in samenwerking met AA-team.

Algemene Voorwaarden AOP MobiliteitService in samenwerking met AA-team. Algemene Voorwaarden AOP MobiliteitService in samenwerking met AA-team. Autoonderhoudplan.nl Hooghoudtstraat 12 9723 TG Groningen tel: 088-0320500 info@autoonderhoudplan.nl www.autoonderhoudplan.nl Alarmnummer

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere voorwaarden Pechhulp Motorrijtuigen Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dakpakket zijn voor de pechhulp motorrijtuigen tevens onderstaande Bijzondere Voorwaarden Pechhulp

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 06-10-2009 AA-team BV, AutoAssistentie-team Carrouseleweg 9 3225 LN Hellevoetsluis - alg. alarmnummer: 088 112 112 1 Telefoon:

ALGEMENE VOORWAARDEN 06-10-2009 AA-team BV, AutoAssistentie-team Carrouseleweg 9 3225 LN Hellevoetsluis - alg. alarmnummer: 088 112 112 1 Telefoon: ALGEMENE VOORWAARDEN 06-10-2009 AA-team BV, AutoAssistentie-team Carrouseleweg 9 3225 LN Hellevoetsluis - alg. alarmnummer: 088 112 112 1 Telefoon: 0181-324433 - Fax: 0181-335504 Kamer van Koophandel 24372102

Nadere informatie

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice Versie 2011.1 Deze Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice van SOS Pechhulp geven - in aanvulling op, of in afwijking van de Algemene Voorwaarden - zo

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden INHOUDSOPGAVE

Algemene Voorwaarden INHOUDSOPGAVE Voorwaarden Pechhulp Verzekering De verzekering bestaat uit een polisblad en de voorwaarden. Je leest nu de voorwaarden. Hierin beschrijven wij de regels van de verzekering en de inhoud van de verzekering.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cars&joy MobiliteitService in samenwerking met AA-team.

Algemene Voorwaarden Cars&joy MobiliteitService in samenwerking met AA-team. Algemene Voorwaarden Cars&joy MobiliteitService in samenwerking met AA-team. Cars&joy Placotiweg 6 4131 NL Vianen Tel : 073-8200011 Fax : 073-8200019 www.carsenjoy.nl info@carsenjoy.nl Alarmnummer 088-112.1569

Nadere informatie

Gratis Honda Assistance

Gratis Honda Assistance NIEUW Gratis Honda Assistance Levenslang Gratis Honda Assistance voor alle Honda s ongeacht leeftijd na een onderhoudsbeurt en reparatie via de officieel erkende dealer Gratis Honda Assistance is er voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Mossel OPC in samenwerking met AA-team. Artikel1: DEFINITIES: 1 AV-Van Mossel doc

Algemene Voorwaarden Van Mossel OPC in samenwerking met AA-team. Artikel1: DEFINITIES: 1 AV-Van Mossel doc Algemene Voorwaarden Van Mossel OPC 088 112 1667 in samenwerking met AA-team Artikel1: DEFINITIES: A) Rechthebbend voertuig: (Volledig) Een voertuig met Hulppas met een maximum totaal gewicht van 3500

Nadere informatie

BMW Mobile Care. BMW maakt rijden geweldig. Reglement BMW MOBILE CARE REGLEMENT.

BMW Mobile Care. BMW maakt rijden geweldig. Reglement BMW MOBILE CARE REGLEMENT. BMW Mobile Care Reglement BMW maakt rijden geweldig BMW MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW Service Card De houder van een geldige BMW Service Card, hierna de houder, en de gevolmachtigde

Nadere informatie

CLAUSULEBLAD Meeùs Aegon Auto

CLAUSULEBLAD Meeùs Aegon Auto CLAUSULEBLAD Meeùs Aegon Auto MS001 Clausule Schadeherstel In de polisvoorwaarden staat de schadeherstelketen vermeld die u kunt gebruiken voor het herstellen van een schade. In plaats hiervan dient u

Nadere informatie

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE WELKOM BIJ VOLVO CARD, WELKOM BIJ VOLVO ASSISTANCE. Is uw Volvo nog geen 3 jaar oud of laat u het jaarlijkse reguliere onderhoud aan uw Volvo door de officiële Volvo-dealer

Nadere informatie

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE Uitgave oktober 2012 WELKOM BIJ VOLVO CARD, UW PASPOORT VOOR VOLVO ASSISTANCE. Is uw Volvo nog geen 3 jaar oud of laat u het jaarlijks reguliere reguliere onderhoud

Nadere informatie

Clausuleblad Autoverzekering. Clausule MS001 Schadeherstel. Clausule AV10: Afwijkende regels op de voorwaarden

Clausuleblad Autoverzekering. Clausule MS001 Schadeherstel. Clausule AV10: Afwijkende regels op de voorwaarden Clausuleblad Autoverzekering Clausule MS001 Schadeherstel In de polisvoorwaarden staat de schadeherstelketen vermeld die u kunt gebruiken voor het herstellen van een schade. In plaats hiervan dient u gebruik

Nadere informatie

VOLVO CARD Voorwaarden volvo assistance

VOLVO CARD Voorwaarden volvo assistance VOLVO CARD Voorwaarden volvo assistance Uitgave maart 2011 WELKOM BIJ VOLVO CARD, UW PASPOORT VOOR VOLVO ASSISTANCE. Met uw Volvo Card geniet u alle privileges uit ons exclusieve Volvo Card programma.

Nadere informatie

Informatie over Dekking Hulpverlening Casco. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over Dekking Hulpverlening Casco. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over Dekking Hulpverlening Casco Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

Polisvoorwaarden pechhulp verzekering PHV16-VR

Polisvoorwaarden pechhulp verzekering PHV16-VR 0 Algemene voorwaarden U leest nu de verzekeringsvoorwaarden van de Pechhulp Verzekering. Deze verzekeringsvoorwaarden bestaan uit algemene voorwaarden Pechhulp en de voorwaarden van de dekkingen. Met

Nadere informatie

BMW MOTORRAD MOBILE CARE REGLEMENT.

BMW MOTORRAD MOBILE CARE REGLEMENT. BMW Motorrad Mobile Care Reglement BMW maakt rijden geweldig BMW MOTORRAD MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW Motorrad Service Card De houder van een geldige BMW Motorrad Service Card, hierna

Nadere informatie

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE Uitgave januari 2012 WELKOM BIJ VOLVO CARD, UW PASPOORT VOOR VOLVO ASSISTANCE. Is uw Volvo nog geen 3 jaar oud of laat u het reguliere onderhoud aan uw Volvo door

Nadere informatie

CARTEAM. Algemene Voorwaarden CARTEAM~MobiliteitService in samenwerking met AA-team. 12 Verplichting -uitsluiting- 1 Assistentie -definities-

CARTEAM. Algemene Voorwaarden CARTEAM~MobiliteitService in samenwerking met AA-team. 12 Verplichting -uitsluiting- 1 Assistentie -definities- Algemene Voorwaarden CARTEAM~MobiliteitService in samenwerking met AA-team. CARTEAM info@carteam.nl www.carteam.nl Alarmnummer 088-112~1434 11 Vergoeding - Looptijd - 12 Verplichting -uitsluiting- 1 Assistentie

Nadere informatie

Zo werkt het Ga naar meeus.com, kies Mijn Meeus en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Zo werkt het Ga naar meeus.com, kies Mijn Meeus en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. CLAUSULEBLAD Meeùs Allianz MS001 Clausule Schadeherstel In de polisvoorwaarden staat de schadeherstelketen vermeld die u kunt gebruiken voor het herstellen van een schade. In plaats hiervan dient u gebruik

Nadere informatie

Allianz Global Assistance. Pechhulp Verzekering. Verzekeringsvoorwaarden PHV16

Allianz Global Assistance. Pechhulp Verzekering. Verzekeringsvoorwaarden PHV16 Allianz Global Assistance Pechhulp Verzekering Verzekeringsvoorwaarden Je leest nu de verzekeringsvoorwaarden van de Pechhulp Verzekering. Deze verzekeringsvoorwaarden bestaan uit algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden. AutoCrew. Pechhulp. AutoCrew. A Bosch Automotive Workshop Brand

Voorwaarden. AutoCrew. Pechhulp. AutoCrew. A Bosch Automotive Workshop Brand Voorwaarden AutoCrew Pechhulp AutoCrew A Bosch Automotive Workshop Brand AUTOCREW PECHHULP Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1 Verzekeraar De Verzekeraar is de Nederlandse vestiging van AGA International

Nadere informatie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie Hulp bij pech in het buitenland Audi Mobiliteitsgarantie Audi Mobiliteitsgarantie, hulp bij pech Bij iedere nieuwe Audi hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit stranden met uw Audi dan helpen

Nadere informatie

A-D14. Algemene Voorwaarden. D-zeker is onderdeel van

A-D14. Algemene Voorwaarden. D-zeker is onderdeel van A-D14 Algemene Voorwaarden D-zeker is onderdeel van Algemene Voorwaarden A-D14 Je leest nu de Algemene voorwaarden van onze verzekeringen. Deze voorwaarden horen bij de verzekering die je hebt afgesloten.

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW i Service Card De houder van een geldige BMW i Service Card, hierna de houder, en de gevolmachtigde gebruiker

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Pechhulpverzekering

Polisvoorwaarden. Independer Pechhulpverzekering Polisvoorwaarden Independer Pechhulpverzekering Polisvoorwaarden Independer Pechhulpverzekering Inhoud Art. 1 Algemeen 3 Art. 2 Begripsomschrijvingen 3 Art. 3 Vanaf wanneer kun je gebruikmaken van de?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LeaseProf MobiliteitService in samenwerking met AA-team.

Algemene Voorwaarden LeaseProf MobiliteitService in samenwerking met AA-team. Algemene Voorwaarden LeaseProf MobiliteitService in samenwerking met AA-team. LeaseProf - Rederijweg 41-4906 CX - Oosterhout NB - Tel: 0162-497480 KvK.: 20159085 Servicenummer +31(0)88-112.1444 www.leaseprof.nl

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Voorwaarden AutoTegoed Pechhulp Service

Voorwaarden AutoTegoed Pechhulp Service Voorwaarden AutoTegoed Pechhulp Service Uitgevoerd door: 1 Inhoudsopgave 1. Uitleg gebruikte begrippen 3 2. Beschrijving hulpverlening en kostenvergoeding Pechhulp Service Nederland 4 3. Beschrijving hulpverlening

Nadere informatie

1 Algemeen Deze voorwaarden gelden voor alle diensten en abonnementen van Scootmobiel Hulpdienst.

1 Algemeen Deze voorwaarden gelden voor alle diensten en abonnementen van Scootmobiel Hulpdienst. versie AV 2016-1 Algemene Voorwaarden SCOOTMOBIEL HULPDIENST abonnement 1 Algemeen Deze voorwaarden gelden voor alle diensten en abonnementen van Scootmobiel Hulpdienst. 2 Definities Scootmobiel Hulpdienst

Nadere informatie

Allianz Global Assistance. Algemene Voorwaarden

Allianz Global Assistance. Algemene Voorwaarden Allianz Global Assistance Algemene Voorwaarden A-16 ALGEMENE VOORWAARDEN Je leest nu de Algemene voorwaarden van onze verzekeringen. Deze voorwaarden horen bij de verzekering die je hebt afgesloten. Op

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket

Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket Werk-/Landbouwmaterieel en Ongekentekende voertuigen Speciale voorwaarden 65-8 Verzekeraarshulpdienst Voorwaardenblad 352-90 European Warranty Services

Nadere informatie

mijn gegevens Belangrijke telefoonnummers Model Kenteken VIN Datum eerste tenaamstelling Dealer en stempel Hulp in Nederland (088) 006 5 900

mijn gegevens Belangrijke telefoonnummers Model Kenteken VIN Datum eerste tenaamstelling Dealer en stempel Hulp in Nederland (088) 006 5 900 M{zd{ euro service mijn gegevens Model Kenteken VIN Datum eerste tenaamstelling Dealer en stempel Belangrijke telefoonnummers Hulp in Nederland (088) 006 5 900 Hulp in het buitenland +31 (0)88 006 5 900

Nadere informatie

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

Toyota Beneluxcare. Voorwaarden. 24-uurs mobiliteitsservice

Toyota Beneluxcare. Voorwaarden. 24-uurs mobiliteitsservice Toyota Beneluxcare Voorwaarden 24-uurs mobiliteitsservice Hoe komt u in contact met Toyota Beneluxcare? Bel vanuit Nederland gratis naar: 0800 020 37 23 Bel vanuit België of Luxemburg naar: 0031 263 55

Nadere informatie

Omvang Hulpverlening Alphabet Nederland B.V.

Omvang Hulpverlening Alphabet Nederland B.V. Omvang Hulpverlening Alphabet Nederland B.V. Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 - Hulpverleningsvoorwaarden - Leaseobject - Omvang van de hulpverlening

Nadere informatie

M{zd{ Euro service. persoonlijke service bij pech onderweg, schade of ruitbreuk

M{zd{ Euro service. persoonlijke service bij pech onderweg, schade of ruitbreuk M{zd{ Euro service persoonlijke service bij pech onderweg, schade of ruitbreuk M{zd{ Euro service als u stilstaat komen wij in beweging P.H. Winkelhorst 24-XZ-RJ Vin: JMZDFE14K2801132 Einddatum: 08-11-2010

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bijzondere voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1 Motorrijtuig: 1.a het op het polisblad omschreven motorrijtuig; 1.b een vervangend

Nadere informatie

Voorwaarden. BOVAG Pechhulp Model: BPH 010112. Inhoud

Voorwaarden. BOVAG Pechhulp Model: BPH 010112. Inhoud Voorwaarden BOVAG Pechhulp Model: BPH 010112 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2 Duur en einde van de verzekering 2 Artikel 3 Verzekeringsgebied 2 Artikel 4 Inhoud Hulpverlening 3 Artikel

Nadere informatie

AUTO S SCHADE LEASE CARWASH

AUTO S SCHADE LEASE CARWASH Van Leeuwen Mobiliteitsservice 2 Pech? In geval van pech kunt u tijdens onze openingstijden op maandag t/m vrijdag tussen 7.30 en 18.00 uur rechtstreeks contact opnemen met onze werkplaats via telefoonnummer

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (ASV-RV-52-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina 2 1 Wie zijn de verzekerden? 2 2 Wat is verzekerd? 2 3 Waar geldt de

Nadere informatie

RIJ BLIJ POLIS BIJZONDERE VOORWAARDEN MR 200A

RIJ BLIJ POLIS BIJZONDERE VOORWAARDEN MR 200A RIJ BLIJ POLIS BIJZONDERE VOORWAARDEN MR 200A WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Bijzondere voorwaarden Definities 1 Verzekeringsgebied 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Schaderegeling 5 Hulpverlening

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering De zorgverzekeraar voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden. BOVAG Pechhulp Model: BPH0114. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden. BOVAG Pechhulp Model: BPH0114. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Voorwaarden BOVAG Pechhulp Model: BPH0114 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2 Duur en einde van de verzekering 2 Hoofdstuk 3 Verzekeringsgebied 2 Hoofdstuk 4 Inhoud Hulpverlening 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dé autoverzekering Bij Vrieling

Dé autoverzekering Bij Vrieling Dé autoverzekering Bij Vrieling Polisvoorwaarden Inhoudsopgave Pagina 3 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Pagina 15 Begrippenlijst Wettelijke

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (ASV-RV-51-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina 2 1 Wie zijn de verzekerden? 2 2 Wat is verzekerd? 2 3 Waar geldt de

Nadere informatie

Voorwaarden. BOVAG Pechhulp Model: BHP 0211. Inhoud

Voorwaarden. BOVAG Pechhulp Model: BHP 0211. Inhoud Voorwaarden BOVAG Pechhulp Model: BHP 0211 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2 Duur en einde van de verzekering 2 Artikel 3 Verzekeringsgebied 2 Artikel 4 Inhoud Hulpverlening 3 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden. BOVAG Pechhulp Model: bph 0211. Inhoud

Voorwaarden. BOVAG Pechhulp Model: bph 0211. Inhoud Voorwaarden BOVAG Pechhulp Model: bph 0211 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2 Duur en einde van de verzekering 2 Artikel 3 Verzekeringsgebied 2 Artikel 4 Inhoud Hulpverlening 3 Artikel

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie