Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels."

Transcriptie

1 Pensioen ABC

2 > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen wordt bepaald door de koers op de effectenbeurs. Beleggingsfondsen beleggen in bedrijven door in aandelen te beleggen. Aanwas Wanneer u deelneemt in een pensioenregeling, stijgt de hoogte van uw opgebouwde pensioen elk jaar door de inleg van premies en eventueel het rendement op beleggingen. Dat noemen we de jaarlijkse aanwas, of ook wel de A-factor. A-factor De A staat voor de aanwas van het levenslange ouderdomspensioen in een bepaald jaar. Met behulp van deze factor kunt u een berekening laten maken van uw zogenaamde jaarruimte. Die jaarruimte is het bedrag dat u - als u een pensioentekort heeft - maximaal kunt aftrekken van de inkomstenbelasting als premie voor een lijfrenteverzekering. Afkoop Als u een zeer beperkt pensioen(kapitaal) hebt opgebouwd en u verandert van werkgever, dan kunt u uw pensioenrechten afkopen. U ontvangt dan een bedrag ineens. Uw Pensioenfonds heeft dit recht trouwens ook. AFM Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Algemene nabestaandenwet (Anw) Volwassenen van wie de (huwelijks)partner is overleden, hebben - onder bepaalde omstandigheden - dankzij deze wet recht op een uitkering. Ook weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering. Anw-hiaatuitkering Uitkering die een deelnemer van het Smurfit Kappa Pensioen met partner kan verzekeren en in dat geval ingaat na overlijden van de deelnemer vóór de pensioengerechtigde leeftijd. De Anw-hiaatuitkering wordt uitgekeerd aan de partner totdat hij/zij 65 jaar wordt of als hij/zij onverhoopt zelf eerder overlijdt. Zodra de partner 65 is, wordt de Anw-hiaatuitkering opgevolgd door de AOW. AOW De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering die mannen en vrouwen die in Nederland hebben gewoond of gewerkt vanaf hun 65ste jaar voorziet van een basispensioen. Aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering Dit is een aanvulling op de WIA-uitkering van de overheid. De aanvulling wordt berekend over het deel van het salaris dat boven de maximum WIA-inkomensgrens ( in 2012) ligt. Zie ook WIA/IVA. Aspirant deelnemer Een aspirant deelnemer is een medewerker die nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Een aspirant deelnemer bouwt nog geen ouderdomspensioen op, maar komt wel in aanmerking voor partner- en wezenpensioen. Daarnaast loopt de pensioenopbouw voor een aspirant deelnemer bij arbeidsongeschikt gewoon door. SmurfitKappaABCbrochure> p 2

3 > B Beleggen Beleggen is als het ware geld investeren op de financiële markten. U hebt bij beleggen te maken met rendement en risico. U kunt zowel actief als passief beleggen. Onder actief beleggen verstaan we dat u zelf het beleggingsbeleid bepaalt en zelf de aandelen koopt of verkoopt. Onder passief beleggen verstaan we deelname aan beleggingsfondsen. Die fondsen bepalen zelf welke aandelen ze aan- of verkopen. Beleggingsfonds Belegt geld van deelnemers op collectieve wijze. Voordelen zijn het collectief beheer en de spreiding van het risico. Beleggingspakket Onderdeel van het Smurfit Kappa Pensioen waarin pensioen wordt opgebouwd via beleggen, volgens het systeem van een beschikbare premieregeling. Over het salaris dat boven de grens van bruto per jaar uitkomt (het bedrag in 2012) wordt pensioen opgebouwd in het Beleggingspakket. Bereikbaar pensioen De maandelijkse pensioenuitkering die u kunt bereiken als u tot de pensioengerechtigde leeftijd aan de pensioenregeling blijft deelnemen. Beschikbare premieregeling De werkgever betaalt de medewerker een percentage van het salaris dat geldt als premie voor pensioenopbouw. De uiteindelijke hoogte van het pensioen is vooraf niet precies bekend. Het pensioenresultaat hangt namelijk grotendeels af van de beleggingsopbrengsten én van de tarieven waarmee het gespaarde kapitaal kan worden omgezet in pensioenuitkeringen. De medewerker bepaalt zelf hoe de premies worden belegd. Het risico van de pensioenopbouw ligt dus ook bij de medewerker. In de pensioenregeling van Smurfit Kappa wordt de beschikbare premieregeling toegepast op het salarisdeel boven (salarisgrens in 2012). Het Smurfit Kappa Pensioen kent 3 pakketten die volgens het systeem van beschikbare premie werken: het Beleggingspakket, het Extra Beleggingspakket en het Pluspakket. Voor het Pluspakket geldt dat deze vrijwillig is; alleen de medewerker stort een premie. Bijzonder partnerpensioen Losgekoppeld deel van het partnerpensioen dat kan ontstaan als gevolg van een (echt)scheiding. Burger Service Nummer (BSN) Het sofi-nummer is in 2007 vervangen door het Burger Service Nummer (BSN). Het BSN is een uniek persoonsnummer. Iedereen die staat ingeschreven bij een gemeente krijgt automatisch een BSN toegekend. Bestaande sofi-nummers zijn in 2007 automatisch gewijzigd in het BSN. SmurfitKappaABCbrochure> p 3

4 > D Deelnemer Een deelnemer is een medewerker van 21 jaar of ouder met een arbeidsovereenkomst. U bent deelnemer zodra uw werkgever u bij het Pensioenfonds heeft aangemeld. Deelnemersjaren De tijd die u hebt doorgebracht als deelnemer aan de pensioenregeling plus de dienstjaren die meetellen voor de opbouw van uw pensioen. Defined Benefit Zie Middelloonregeling. Defined Contribution Zie Beschikbare premieregeling. DNB De Nederlandsche Bank. De instantie die onder andere toezicht houdt op Pensioenfondsen en verzekeraars. Pensioenfondsen rapporteren aan DNB via bijvoorbeeld de verslagstaten en het jaarverslag. > E Eigen bijdrage De eigen bijdrage noemen we ook wel deelnemersbijdrage of werknemersbijdrage. Het betreft dat deel van de pensioenkosten dat u zelf betaalt voor de pensioenregeling. Excedentregeling Uitbreiding op een doorgaans verplichte bedrijfstakpensioenregeling met extra voorzieningen. Wordt dikwijls gebruikt als de normale pensioenvoorziening een maximum pensioengrondslag kent. In het Smurfit Kappa Pensioen is er ook een excedentregeling: het Beleggingspakket. Het Beleggingspakket is een Beschikbare premieregeling. Extra Beleggingspakket Een onderdeel van het Smurfit Kappa Pensioen waar alle deelnemers een gedeelte van hun pensioen in opbouwen. Net als bij het Beleggingspakket komt ook hier de pensioenopbouw via beleggen tot stand. Zie ook Beschikbare premieregeling. Expat De Nederlands medewerker van Smurfit Kappa die (tijdelijk) in het buitenland werkt. Of de buitenlandse medewerker die (tijdelijk) in Nederland werkt én deel neemt aan de Nederlandse pensioenregeling van Smurfit Kappa. SmurfitKappaABCbrochure> p 4

5 > F Fictieve dienstjaren Dit zijn de jaren tussen het moment van overlijden en de standaardpensioendatum. Fictieve dienstjaren zijn van belang bij de berekening van het partner- en/of wezenpensioen als u vóór uw pensionering overlijdt. Flexibilisering Mensen willen steeds meer zelf bepalen. Een standaardnorm is niet meer van deze tijd. We willen vrijheid van keuze. Dankzij flexibilisering van een pensioenregeling kunt u bijvoorbeeld kiezen of u uw partnerpensioen wilt omzetten in ouderdomspensioen, of dat u eerder of later met pensioen gaat. Franchise Het deel van het salaris waarover u geen pensioen opbouwt omdat de AOW daar al in voorziet. Over uw jaarsalaris min de franchise - de pensioengrondslag - bouwt u bij Smurfit Kappa pensioen op. De franchise is in 2012 gelijk aan SmurfitKappaABCbrochure> p 5

6 > G Gedeeltelijk arbeidsongeschikt De mate van arbeidsongeschiktheid die het percentage van de WIA-uitkering bepaalt. Gelijkblijvend pensioen Pensioenuitkering die niet jaarlijks met een toeslag wordt verhoogd. Een gelijkblijvend pensioen is dus niet waardevast. Zie ook Toeslagverlening. Gepensioneerde Gepensioneerde bent u als u - ná uw pensioendatum - een uitkering van het Pensioenfonds ontvangt. U ontvangt deze uitkering de rest van uw leven, dus tot uw overlijden. Geregistreerd partnerschap Op 1 januari 1998 is de Wet geregistreerd partnerschap ingegaan. Geregistreerd partnerschap staat gelijk aan het huwelijk; u regelt dit bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u woont. Gewezen deelnemer Gewezen deelnemer bent u als er voor u geen pensioenpremie meer betaald hoeft te worden, omdat u niet meer deelneemt aan de pensioenregeling. Gewezen deelnemers zijn medewerkers die uit dienst zijn (ontslagen of van baan veranderd), maar die hun pensioenaanspraken bij het Pensioenfonds hebben achtergelaten. Gewezen deelnemers worden ook wel slapers genoemd. Gewezen partner Een gewezen partner is een ex-partner van de deelnemer. > H Halfwees Kind waarvan één van de ouders is overleden. Deze term wordt alleen binnen de Algemene Nabestaandenwet (Anw) gebruikt. Hybride pensioenregeling Een pensioenregeling die uit twee of meer pensioensystemen is samengesteld. Het Smurfit Kappa Pensioen kent een combinatie van een middelloonregeling (Basispakket) en een beschikbare premieregeling (Extra) Beleggingspakket). Het Smurfit Kappa Pensioen is dus een hybride pensioenregeling. SmurfitKappaABCbrochure> p 6

7 > I Indexatie Zie Toeslagverlening. Inflatie Waardevermindering van geld in de toekomst, waardoor u met hetzelfde bedrag minder kunt kopen. Bij pensionering staat vast welk bedrag een gepensioneerde aan inkomen tot aan zijn/haar overlijden gaat ontvangen. Om het pensioen waardevast te houden, kan een Pensioenfonds jaarlijks besluiten de pensioenen van gepensioneerden met het inflatiecijfer te verhogen. Inhaalruimte Als u een lijfrenteverzekering hebt afgesloten en in een bepaald jaar geen gebruik hebt gemaakt van de jaarruimte, kunt u deze alsnog benutten. Dit noemen we inhaalruimte; inhaalruimte is 7 jaar geldig. Inkomenstoets Wordt verricht bij het bepalen van het recht op een nabestaanden-uitkering op basis van de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Afhankelijk van onder meer het eigen inkomen van de nabestaande vindt mogelijk korting op de uitkering plaats. IVA Zie WIA/IVA. > J Jaarruimte Dit begrip doelt op een bedrag dat u kunt gebruiken als aftrekbare premie voor een lijfrenteverzekering. Als u jonger dan 65 jaar bent én een aantoonbaar pensioentekort hebt, kunt u gebruik maken van de geboden jaarruimte. Jaarverslag Het Pensioenfonds legt in het jaarverslag verantwoording af voor het gevoerde beleid en geeft daarnaast inzicht in de eigen financiële situatie. U kunt het Jaarverslag bij het Pensioenfonds opvragen of vanaf de website downloaden. SmurfitKappaABCbrochure> p 7

8 > K Kapitaaldekkingsstelsel De pensioenuitkering die u straks gaat ontvangen, moet natuurlijk ergens van worden betaald. Het Nederlandse pensioensysteem werkt (verplicht) met het kapitaaldekkingsstelsel. Dit betekent dat de premies die voor úw pensioen worden gestort (plus eventuele toeslagen) straks ook uw pensioenuitkering vormen. Bij een beschikbare premieregeling speelt daarnaast het rendement dat met de beleggingen wordt behaald een rol: ingelegde premies plus rendementen bepalen de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Verder zijn de tarieven van belang die op de pensioendatum gelden om het gespaarde kapitaal om te zetten in pensioenuitkeringen. Klachten- en geschillenregeling Het Pensioenfonds heeft een klachten- en geschillenregeling. Bij klachten en/of geschillen moet u hiervan gebruikmaken. Als de uitkomst van de procedure niet tot het gewenste resultaat leidt, kan in beroep worden gegaan bij de Ombudsman Pensioenen. > L Lijfrente Periodieke uitkering uit een specifieke soort levensverzekering: de lijfrenteverzekering. De reeks uitkeringen wordt tijdelijk of levenslang aan de verzekerde betaald zolang deze in leven is. De uitkering is dus zogezegd gebonden aan het lijf van de verzekerde. Lijfrenteverzekering Een privé gesloten levensverzekering die na een vooraf bepaalde datum een lijfrente uitkeert. De verzekering wordt vaak gesloten als een aanvulling op het pensioen via de werkgever. De premie kan binnen bepaalde grenzen worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. > M Middelloonregeling In de middelloonregeling - zoals het Basispakket bij Smurfit Kappa - wordt uw pensioen jaarlijks berekend aan de hand van het salaris in dát jaar. Het pensioen dat u in de jaren ervoor hebt opgebouwd, wordt niet aan uw nieuwe salaris aangepast. Uw pensioen in de middelloonregeling wordt wel jaarlijks (voorwaardelijk) met een toeslag verhoogd (Zie Toeslagverlening). SmurfitKappaABCbrochure> p 8

9 > N Nabestaande De echtgenoot of partner van de overleden deelnemer aan een pensioenregeling. Kinderen worden in de pensioen terminologie niet gezien als nabestaanden. Zij vallen onder de noemer wezen. Nabestaandenpensioen Zie Partnerpensioen. > O Obligatie Waardepapier dat recht geeft op een vaste rente en op terugbetaling van de ingelegde som geld. Overheden en bedrijven geven obligaties uit. De meeste Pensioenfondsen beleggen het grootste deel van hun vermogen in obligaties. Ombudsman Pensioenen Wie een klacht heeft over een pensioenuitvoerder, kan terecht bij de Ombudsman Pensioenen. Dit is een onafhankelijke instantie; het voorleggen van een klacht is gratis. De pensioenuitvoerder hoeft het door de Ombudsman Pensioenen uitgebrachte advies niet uit te voeren, maar doet dat in de praktijk vrijwel altijd. De Ombudsman Pensioenen neemt alleen klachten en geschillen in behandeling die al door de Klachten- en geschillenregeling van het Pensioenfonds zijn behandeld. Ondernemingspensioenfonds Pensioenfonds dat is verbonden aan één bepaalde onderneming. Het Smurfit Kappa Nederland Pensioenfonds bijvoorbeeld. Opbouwpercentage Het percentage van de pensioengrondslag (het pensioengevend salaris min de franchise) dat u elk jaar aan pensioen opbouwt. Bij Smurfit Kappa is dit 1,625%. Opbouwperiode De tijd waarin u uw ouderdomspensioen opbouwt. Deze periode is vaak aan een maximum gebonden. De maximum diensttijd is de periode tussen de leeftijd waarop een deelnemer in de pensioenregeling kan worden opgenomen en de pensioenleeftijd. Voor het Smurfit Kappa Pensioen is dit 44 jaar. Ouderdomspensioen Pensioenuitkering die u krijgt vanaf het moment dat u met pensioen gaat. De uitkering duurt zolang u leeft. Wanneer u overlijdt, wordt het ouderdomspensioen gedeeltelijk (vaak voor 70%) aan uw partner doorbetaald, onder voorwaarde dat u partnerpensioen hebt opgebouwd en dit niet hebt ingeruild voor extra ouderdomspensioen. Zie Partnerpensioen inruilen. SmurfitKappaABCbrochure> p 9

10 > P Partnerpensioen Pensioen dat wordt uitgekeerd aan de echtgenoot of partner van de deelnemer wanneer deze komt te overlijden. Het partnerpensioen wordt uitgekeerd zolang de partner leeft. Het is meestal een deel (ongeveer 70%) van het ouderdomspensioen waarop de deelnemer recht heeft of recht op zou hebben gehad als hij/zij tot zijn/haar pensionering in dienst zou zijn gebleven. Als de deelnemer na zijn/haar pensionering overlijdt, dan ontvangt de partner het partnerpenisoen dat was opgebouwd op de pensioendatum. Meestal is dit ongeveer 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Partnerpensioen inruilen De mogelijkheid om het partnerpensioen om te zetten in een (extra) ouderdomspensioen. Deze keuze maakt u vlak vóór uw pensionering. Als u dan geen partner hebt, dan wordt automatisch het gehele partnerpensioen omgezet in ouderdomspensioen. Pensioenbreuk Een breuk in de pensioenopbouw die kan ontstaan bij verandering van werkgever. Door verschillen tussen regelingen - maar bijvoorbeeld ook wel/geen salarisverhogingen - is het mogelijk dat er uiteindelijk minder wordt opgebouwd dan wanneer de medewerker bij dezelfde werkgever was gebleven (en daar bijvoorbeeld die salarisverhoging had gekregen). Pensioendatum De ingangsdatum van het ouderdomspensioen. De pensioendatum is de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt. Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk de pensioendatum te vervroegen of uit te stellen. Pensioenfonds Fonds dat afhankelijk van onderneming (ondernemingspensioenfonds) of bedrijfstak (bedrijfstakpensioenfonds) de (opgebouwde) pensioenen van de deelnemers beheert. Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen dit doen. Pensioengat Tekort aan pensioen vergeleken met het fiscaal maximaal toegestane pensioen. Dit kan op verschillende manieren ontstaan. Mogelijke oorzaken: verandering van werkgever, pensioendeling door echtscheiding, individualisering van de AOW en een pensioenregeling die niet de gehele fiscale ruimte benut. Pensioengerechtigden Personen die recht hebben op een pensioenuitkering. Pensioengerechtigde leeftijd Leeftijd waarop het ouderdomspensioen kan ingaan. Pensioengevend salaris Het jaarsalaris dat als uitgangspunt wordt gebruikt bij het vaststellen van de pensioentoekenning. Over het algemeen met inbegrip van vakantiegeld en andere vaste onderdelen. Bij een middelloonregeling wordt vaak ook rekening gehouden met variabele beloningen. Over het pensioengevend salaris min de franchise bouwt u bij Smurfit Kappa pensioen op. Pensioengrondslag Het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. SmurfitKappaABCbrochure> p 10

11 Pensioenkijker De website zorgt ervoor dat Nederlanders (meer) gaan nadenken over hun pensioen. Pensioenkijker wordt gesteund vanuit de overheid door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De website probeert pensioen voor iedereen begrijpelijker te maken door het geven van objectieve en begrijpelijke infomatie. Pensioenopgave Opgave van de opgebouwde pensioenbedragen, die aan elke deelnemer aan de pensioenregeling jaarlijks wordt verstrekt. Zie ook UPO. Pensioenpremie Bedrag dat wordt betaald voor de financiering van de pensioenregeling. Als de medewerker een deel van de premie betaalt, wordt dat de eigen bijdrage genoemd. Pensioenregister Het Pensioenregister maakt het vanaf 1 januari 2011 voor elke Nederlandse burger mogelijk een overzicht te krijgen van de door hem/haar opgebouwde en op te bouwen pensioenen bij Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars én van zijn/haar opgebouwde AOW-rechten. De dienstverlening van het Pensioenregister is gratis voor elke Nederlandse burger en wordt beschouwd als een publieke voorziening. Het Pensioenregister is dus niet bedoeld voor commerciële activiteiten Het Pensioenregister is een idee van Nederlandse Pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt deze informatie vinden op Pensioenreglement In het pensioenreglement is de pensioentoezegging vastgelegd die de werkgever - eventueel via een Pensioenfonds - aan zijn medewerkers doet. Hieraan ontlenen de medewerkers hun recht op pensioen. In het reglement staat omschreven voor welke groep(en) medewerkers de regeling geldt, wat hun rechten en wat hun plichten zijn. Pensioentoezegging Opsomming van de onderdelen waaruit het pensioen bestaat. Pensioenuitvoerder Dit zijn Pensioenfondsen (ondernemingspensioenfondsen - zoals het Smurfit Kappa Pensioenfonds - en bedrijfstakpensioenfondsen) en de verzekeraars die een pensioenregeling uitvoeren. Pensioenwet In de Pensioenwet is regelgeving vastgelegd voor de Pensioenfondsen en verzekeraars ( pensioenuitvoerders ) en voor werkgevers met een pensioenregeling. SmurfitKappaABCbrochure> p 11

12 Premieovereenkomst Geeft het karakter aan van de pensioenovereenkomst. Het Beleggingspakket, het Extra Beleggingspakket en het Pluspakket van het Smurfit Kappa Pensioen zijn premieovereenkomsten. Met een premieovereenkomst regelen uw werkgever en u de pensioensopbouw via een beschikbare premieregeling. Zie ook Uitkeringsovereenkomst. Premievrij pensioen Hiermee wordt over het algemeen gedoeld op een door de werkgever aan de medewerker toegekend pensioen dat geheel voor rekening van de werkgever komt. Er is dan geen sprake van een werknemersbijdrage. Premievrije pensioenaanspraak Pensioenaanspraak waarvoor geen premie meer verschuldigd is. Het pensioen wordt meestal premievrij bij ontslag, na overlijden en bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Er wordt niet jaarlijks meer opgebouwd. Het is ook mogelijk dat er geen premie meer betaald hoeft te worden bij arbeidsongeschiktheid van de deelnemer. Dit moet dan wel uitdrukkelijk zijn verzekerd (zie Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid). In dat geval gaat de opbouw van pensioen wél gewoon door. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Als dit is meeverzekerd, neemt bij geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid de pensioenverzekeraar de premie geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening. De opbouwperiode wordt voortgezet. Prepensioen Pensioenuitkering die samen met de VUT is afgeschaft toen de Wet VPL (zie VPL) op 1 januari 2006 werd ingevoerd. Prepensioen ging in vóór de ingangsdatum van het ouderdomspensioen en stelde de deelnemer in staat om eerder met pensioen te gaan. Het vroegpensioen van Smurfit Kappa Pensioen is ook een vorm van prepensioen. Zie Vroegpensioen. > R Rekenrente Het fictief rendementspercentage dat het belegde pensioenvermogen van een Pensioenfonds op langere termijn minimaal moet opbrengen om de verplichtingen te kunnen nakomen. Een Pensioenfonds gaat bij de berekening van de premies en reserveringen uit van dit percentage. SmurfitKappaABCbrochure> p 12

13 Rendement Het resultaat van beleggingen. Rendementen kunnen zowel positief als negatief zijn. RTS Rentetermijnstructuur. Een rentecurve die door DNB wordt gepubliceerd en die door pensioenfondsen gebruikt wordt om verplichtingen en bezittingen te waarderen. Sinds 2007 mag niet meer gerekend worden met een vaste rekenrente. > S Sekseneutraal Als in premies en tarieven geen rekening wordt gehouden met de verschillende levensverwachtingen van mannen en vrouwen, spreken we van sekseneutrale tarieven. Slapers Volgens de Pensioenwet: gewezen deelnemers. Medewerkers die vóór hun pensioendatum uit dienst zijn gegaan, maar hun opgebouwde pensioen bij het Pensioenfonds hebben laten staan. Sofi-nummer Zie Burger Service Nummer (BSN). > T Toeslagenlabel Het toeslagenlabel is een plaatje dat laat zien in hoeverre u kunt verwachten dat uw pensioen aan de prijsontwikkeling wordt aangepast. En hoe zeker dat is als de groei van de economie tegen zit. Het toeslagenlabel bestaat uit drie rijen met muntjes. Links (in een zwart vlak) het aantal muntjes dat de verwachte stijging van de prijzen laat zien. In het midden de verwachte toeslag tijdens de komende 15 jaar, weergegeven door een stapel van 1 tot 5 muntjes. De muntjes rechts laten de verwachte toeslag zien in een pessimistisch scenario, dus als het met de economie niet zo goed gaat. Voor beide laatste rijen geldt: hoe meer muntjes, hoe groter de kans op een (volledige) toeslag. Het toeslagenlabel is terug te vinden op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en in het Startpakket. Maar ook in de diverse brochures van het Pensioenfonds. U kunt deze documenten vinden op onze website: Toeslagverlening Verhoging van het (opgebouwde) pensioen met een bepaald percentage (de toeslag). Dat kan een vast percentage zijn, maar het percentage kan ook (een deel van) het loonindexcijfer of prijsindexcijfer zijn. Het doel van toeslagverlening is het zo goed mogelijk waardevast houden van het opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen. SmurfitKappaABCbrochure> p 13

14 > U Uitkeringsovereenkomst Geeft het karakter aan van de pensioenovereenkomst. De middelloonregeling - het Basispakket van het Smurfit Kappa Pensioen - is een uitkeringsovereenkomst. Zie ook Premieovereenkomst. Uitvoeringsovereenkomst Per 1 januari 2008 heeft elk Pensioenfonds een uitvoeringsovereenkomst met de werkgever. Deze overeenkomst is een document met afspraken tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder. UPO Per 1 januari 2008 is elke pensioenuitvoerder verplicht het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) te verstrekken aan zijn deelnemers. Het UPO van alle pensioenuitvoerders ziet er inhoudelijk hetzelfde uit. > V Vooroverlijden Een merkwaardige term, waarmee wordt bedoeld dat iemand vóór zijn pensioengerechtigde leeftijd overlijdt. VPL Wet VUT, Prepensioen en Levensloop ( VPL ) is sinds 1 januari 2006 van kracht. Deze wet is bedoeld om medewerkers langer te laten doorwerken, bij voorkeur tot 65-jarige leeftijd. Alle belastingvoordelen die eerder stoppen met werken voorheen zo aantrekkelijk maakten, zijn via de wet VPL afgeschaft. Deelnemers die vóór 1 januari 1950 zijn geboren, vallen in een overgangsregeling; voor hen is de wet niet van toepassing. Vroegpensioen Het vroegpensioen is bij Smurfit Kappa afgeschaft op het moment dat de wet VPL inging (1 januari 2006). Behalve voor deelnemers die vóór 1 januari 1950 zijn geboren én op 31 december 2005 al deelnemer waren aan het Smurfit Kappa Pensioen. Voor deze groep gaat het vroegpensioen in als de deelnemer vóór leeftijd 65 met pensioen gaat. Vroegpensioen wordt uitgekeerd totdat de deelnemer 65 wordt en AOW en ouderdomspensioen gaat ontvangen. > W Waardeoverdracht Als u van werkgever verandert, kunt u de waarde van uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dat meenemen van uw pensioen noemen we waardeoverdracht. De overdrachtswaarde wordt door de nieuwe werkgever omgezet in extra pensioengevende opbouwjaren of rechtstreeks in pensioen. Waardevast Als uw (opgebouwde) pensioen ieder jaar met hetzelfde percentage stijgt als de prijzen (het inflatiepercentage), is er sprake van waardevastheid. De koopkracht van uw pensioen blijft op die manier immers gelijk. SmurfitKappaABCbrochure> p 14

15 WIA/IVA Als een deelnemer minimaal 35% arbeidsongeschikt is, ontvangt hij/zij een WIA-uitkering. Bij arbeidsongeschiktheid van 80% of meer (volledig), komt iemand in aanmerking voor een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) die 70% van het laatstverdiende salaris bedraagt. Hierbij geldt wel een maximum salaris van (bedrag in 2012). Medewerkers die al vóór 1 januari 2004 een WAO-uitkering ontvingen, behouden de daaraan verbonden rechten. Zie ook Weduwen/weduwnaarspensioen Een ander woord voor partnerpensioen. Welvaartsvast Er is sprake van een welvaartsvast pensioen als het (opgebouwde) pensioen ieder jaar met hetzelfde percentage stijgt als de lonen (het loonindexcijfer). Werkgeversbijdrage Het deel van de pensioenkosten dat voor rekening komt van de werkgever. Werknemersbijdrage Het deel van de pensioenkosten dat u zelf betaalt voor uw pensioenregeling. We noemen deze bijdrage ook wel de eigen bijdrage of deelnemersbijdrage. Wezenpensioen De periodieke uitkering uit de pensioenregeling aan de kinderen van een overleden deelnemer. Voor volle wezen wordt de uitkering vaak verdubbeld. SmurfitKappaABCbrochure> p 15

16 AZL Postbus CZ Heerlen tel: Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Postadres: Postbus AL Oosterhout 2012 Bezoekadres: Warandelaan PC Oosterhout Tel: Mob: Fax:

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Begrippenlijst A - Z A Aanspraak Zie: Pensioenaanspraak.

Begrippenlijst A - Z A Aanspraak Zie: Pensioenaanspraak. Begrippenlijst A - Z A Aanspraak Zie: Pensioenaanspraak. Actuariºle grondslagen Gegevens, zoals sterftekansen, arbeidsongeschiktheidskansen, rekenrente en kosten, die gebruikt worden om vast te stellen

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Scheiding en pensioen

Scheiding en pensioen Scheiding en pensioen Leidraad voor de advocaat of scheidingsbemiddelaar Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling gaat scheiden, heeft dit consequenties voor het pensioen. Er geldt op grond van de

Nadere informatie

Begrippenlijst. Aanspraakgerechtigde ABTN. Actuariële grondslagen. Actuaris. Actuele waarde AFM ALM AOW. Arbeidsongeschikt

Begrippenlijst. Aanspraakgerechtigde ABTN. Actuariële grondslagen. Actuaris. Actuele waarde AFM ALM AOW. Arbeidsongeschikt Begrippenlijst A Aanspraakgerechtigde Persoon die een begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen. ABTN Afkorting voor actuariële en bedrijfstechnische nota. In de ABTN wordt door het bestuur van

Nadere informatie

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet mei / juni 2006 Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet 3 4 5 Verder o.a. in dit nummer WIA Pensioen

Nadere informatie

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Rapportnummer: 201411132059 Rapport ten behoeve van: de heer B.P.R. Pensioen BPR-pensioenrapport d.d. 13 november 2014: 20:59 uur Versienummer gebruikte berekeningssoftware:

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie