OUDER BETROKKENHEID. Een gezonde samenhang tussen schoolen thuiscultuur ONDERWIJSGROEPTILBURG ROCTILBURG. 7 november 2013 VSV café Ouderbetrokkenheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUDER BETROKKENHEID. Een gezonde samenhang tussen schoolen thuiscultuur ONDERWIJSGROEPTILBURG ROCTILBURG. 7 november 2013 VSV café Ouderbetrokkenheid"

Transcriptie

1 OUDER BETROKKENHEID Een gezonde samenhang tussen schoolen thuiscultuur ONDERWIJSGROEPTILBURG ROCTILBURG 7 november 2013 VSV café Ouderbetrokkenheid 26 november 2013 Masterclass Ouderbetrokkenheid

2 Samen voor meer ouderbetrokkenheid Hoe zorgen we ervoor dat minder jongeren voortijdig de school verlaten? Een mogelijkheid is om ouders meer te betrekken bij de opleiding. Maar hoe stimuleer je ouderbetrokkenheid? Regio 35 zet het thema op de kaart. In het VSV-convenant hebben onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio Midden Brabant maatregelen vastgelegd om samen te werken aan een daling van het aantal VSV ers. Ouderbetrokkenheid is daar één van. Het convenant bevat diverse activiteiten (zie kader) die in de periode uitgevoerd worden. Deze maatregelen hebben in 2015 óf een plek in het reguliere aanbod binnen de scholen gekregen óf worden op een andere manier geborgd. In gesprek Het vormgeven van ouderbetrokkenheid vraagt expliciet de aandacht binnen het VSV-project. Scholen gaan intern en extern in gesprek over het onderwerp om te kijken welke mogelijkheden er zijn om processen, onderlinge afstemming en afspraken te verbeteren en te intensiveren. VSV-café Het thema ouderbetrokkenheid werd afgelopen november besproken tijdens een VSV-café. Zo n café brengt mensen uit onderwijs, gemeente en hulpverlening twee tot drie keer per jaar samen. In het café wordt van gedachten gewisseld om samen creatieve ideeën te bedenken voor zware items als schooluitval, verzuim, cultuurverschillen tussen scholen en ouderbetrokkenheid. Voor docenten van het ROC Tilburg is er een masterclass ouderbetrokkenheid georganiseerd. Want hoe betrek je ouders bij de school? En waarom is dat zo belangrijk? In 2014 wordt er een vervolg gegeven aan de masterclass voor docenten van het ROC en gaat het management van het ROC zich laten inspireren over het thema onder leiding van Iliass el Hadioui. De voorzieningen die beschreven staan in het plan van maatregelen zijn: Het transferium, De Rebound, Herstart en Op de rails zijn voorzieningen voor vo-leerlingen die tijdelijk niet deel kunnen nemen aan het onderwijs. Zij krijgen buiten de school opvang en begeleiding om vervolgens de schoolloopbaan te hervatten. De AKA-Wildstraat en de AKA voor Tiener moeders. Een extra intensieve vorm van AKA voor jongeren die op deze manier een diploma kunnen halen. Het mbo Expertiseprogramma, een rebound -achtige opvang voor mbo-studenten waarbij jongeren niet buiten de school geplaatst worden maar tijdens de opleiding extra ondersteuning krijgen in groepsverband of individueel. Route 35, het regionale trajectbureau waar jongeren die voortijdig de school verlaten zonder startkwalificatie opgeroepen worden om te kijken welke stappen nodig zijn om de weg naar een opleiding terug te vinden. Binnen het bureau wordt nauw samengewerkt met Leerplicht, RMC, Hulpverlening en het jongerenloket Blink (UWV). We zijn begonnen Het VSV-café ouderbetrokkenheid van 7 november 2013 is het startschot: we zijn begonnen! We hebben een mooi document gemaakt dat als input kan dienen om ouders binnen de school te betrekken bij de opleiding van hun kind. Een plan voor ouderbetrokkenheid dat staat als een huis en klinkt als een klok binnen de scholen en de harten van de studenten. Marion Kolster projectdirecteur Voortijdig Schoolverlaten

3 VSV café in een alternatieve vorm Het derde VSV café werd op 7 november geopend voor een breed publiek. Directeuren, studieloopbaanbegeleiders, teamleiders, mentoren, medewerkers van de gemeente Tilburg, decanen en hulpverleners kwamen bijeen. Centraal stond het thema ouderbetrokkenheid dat werd ingeleid door Iliass El Hadioui. De 45 aanwezigen hebben kennis en ervaringen uitgewisseld en met elkaar vastgesteld dat ouderbetrokkenheid een belangrijk onderwerp is om op diverse niveaus verder uit te diepen; in de klas, binnen de school, in het management van onderwijsinstellingen en bij de hulpverlening. Op 26 november is deze bijeenkomst opgevolgd door een masterclass over ouderbetrokkenheid georganiseerd voor docenten van Onderwijsgroep Tilburg. Tijdens beide bijeenkomsten vormde wederom de lezing van Iliass el Hadioui het startpunt van de discussie. Deze socioloog en onderzoeker van de Erasmus Universiteit Rotterdam ging tijdens zijn lezing in op het gelijktijdig opgroeien van jongeren in verschillende leefwerelden met soms onderling tegenstrijdige boodschappen. Hij schetste een driehoek van de thuis-, schoolen straatcultuur waarbinnen een mismatch kan ontstaan als de verschillende pedagogische boodschappen met elkaar in botsing komen. In zijn lezing presenteerde Iliass el Hadioui meerdere oplossingsrichtingen om uiteindelijk te komen tot een pedagogisch partnership tussen school en ouders. De lezing werd gevolgd door interactieve rondetafelgesprekken waarin deelnemers aan de hand van vragen met elkaar in gesprek gingen over hun eigen ervaringen en belevingen rondom ouderbetrokkenheid. Er ontstonden vele geanimeerde gesprekken waaruit bleek dat het thema genoeg stof oplevert om over te praten. Voor veel aanwezigen was de beschikbare tijd dan ook te kort. Tot slot is er aan de deelnemers gevraagd om op basis van eigen ervaringen die dag een tegeltje te beschrijven met daarop een tip of aanbod rondom ouderbetrokkenheid. Deze tegeltjes zijn geïnventariseerd voor de start van het vervolgtraject ouderbetrokkenheid. De opbrengsten hiervan leest u verspreid door dit document terug. Programma - Ontvangst - Lezing van Iliass el Haidoui - Rondetafelgesprekken aan de hand van vragen - Formuleren van tip / aanbod op tegeltje - Afsluiting

4 Iliass el Hadioui Tijdens beide bijeenkomsten stond het verhaal van socioloog en onderzoeker Iliass el Hadioui centraal. Wie is de man achter deze lezingen? Een profielschets... Iliass El Hadioui, MSc. is in 1983 geboren in Maassluis. Hij rondde zijn vwo af in Daarna is hij sociologie gaan studeren aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en hij rondde deze studie in 2006 cum laude af. In 2007 begon hij daar als promovendus en sindsdien onderzoekt hij de relatie tussen ervaringen met sociale uitsluiting en identificatiepatronen met de stad Rotterdam en de Nederlandse samenleving onder in Rotterdam studerende jongeren. Verder doceert hij als wetenschappelijk docent verschillende stadssociologische vakken bij de opleidingen Sociologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit. Naast deze wetenschappelijke activiteiten maakt El Hadioui zich sterk om in Nederland een publieke sociologie vorm te geven waarin wetenschappelijke inzichten vertaald worden naar het publieke debat over thema s als de verhouding tussen straatcultuur en schoolcultuur, overlastgevend gedrag van jongeren in stedelijke contexten, vraagstukken rondom identiteit, multiculturaliteit en integratie en sociaal-pedagogische kwesties. In die hoedanigheid verzorgt hij lezingen en masterclasses voor een breed publiek. Iliass El Hadioui publiceerde diverse wetenschappelijke artikelen en essays. In juli 2011 heeft Uitgeverij Van Gennep zijn essay; Hoe de straat de school binnendringt; Denken vanuit de pedagogische driehoek van de thuiscultuur, de schoolcultuur en de straatcultuur gepubliceerd. Socioloog Iliass El Hadioui gaat in zijn lezingen in op een maatschappelijk fenomeen waarmee steeds meer jongeren te kampen hebben, namelijk het gelijktijdig opgroeien in verschillende leefwerelden met onderling tegenstrijdige pedagogische boodschappen. Deze pedagogische meerstemmigheid vormt een ware uitdaging voor de hedendaagse schoolcultuur en in het bijzonder de schoolcultuur van vmbo en mbo-instellingen. El Hadioui zal in zijn lezingen, samen met de aanwezigen, de uitdaging oppakken om, in de diepte, te doordenken hoe de hedendaagse schoolcultuur vitaal en uitnodigend kan blijven in een dynamische wereld waarin die schoolcultuur ondermijnd lijkt te worden door populaire, hedonistische en flitsende codes.

5 Van contact in oorlogstijd naar communicatie in vredestijd Ouderbetrokkenheid en goede schoolresultaten hangen positief samen. Als ouders betrokken zijn bij de opleiding en positief staan tegenover de school en leren, doen hun kinderen het beter op school en vallen minder vaak uit. Een grote ouderbetrokkenheid kent veel positieve effecten. Socioloog Iliass El Hadioui ging in deze lezing in op het gelijktijdig opgroeien van jongeren in verschillende leefwerelden met soms onderling tegenstrijdige boodschappen. Hij zette aan tot denken door een wetenschappelijk kader te schetsen vanuit de pedagogische driehoek te weten; van de thuiscultuur, de schoolcultuur en de straatcultuur. In deze driehoek kan een mismatch ontstaan daar waar de verschillende pedagogische boodschappen met elkaar in botsing komen. De vraag nu is: Wat is precies ouderbetrokkenheid en hoe kun je als school het contact met de ouders succesvol organiseren? 4. Mismatch Straatcultuur & Schoolcultuur Straatcultuur Schoolcultuur Snel geld verdienen Discipline Flexibel Structuur / patroon Anti formele regels Orde / regels Bewegen / dynamiek Zitten Doen Denken Snelle succes Geduld macho Nerd / Stuudje Toegeven aan passies Zelfbeheersing Agressie / geweld Argumenteren Bijdehand met de mond Bijdehand met de pen Straattaal ABN Pedagogische driehoek: match Peergroup cultuur Thuiscultuur Schoolcultuur El Hadioui spreekt over de verschillen tussen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Daar waar het bij ouderparticipatie draait om het meedoen van de ouder op school zoals MR, Oudercomissie en hand- en spandiensten draait het bij ouderbetrokkenheid om iets totaal anders. Ouderbetrokkenheid heeft betrekking op de wijze waarop ouders onderwijsondersteunend gedrag laten zien en de mate waarin ouders contact onderhouden met school over het eigen kind. Maar wat is nu eigenlijk ouderbetrokkenheid? Deze mismatch beschrijft El Hadioui als pedagogische meerstemmigheid. Wanneer er thuis een cultuur heerst van luisteren naar je ouders en vooral doen wat je gevraagd wordt en binnen de school staan eigen inbreng, zelfreflectie en luisteren naar anderen centraal dan is er sprake van tegenstrijdige boodschappen. Daarbovenop kan de straatcultuur lijnrecht tegenover de schoolcultuur staan. Pedagogische mismatch Ouderparticipatie (bijv. MR, Oudercommissie, hand- en spandiensten, etc.) Ouderbetrokkenheid Thuis > onderwijsondersteunend gedrag Op school > contact over eigen kind -> Ouderbetrokkenheid vaak niet zichtbaar voor mentor, niet afmeten aan opkomst op collectieve ouderavonden Straatcultuur (masculien) Thuiscultuur (traditioneel) (volks) Schoolcultuur (feminien) El Hadioui pleit er voor om het contact met de ouders op te bouwen en te communiceren in vredestijd, in tijden dat er niets met het kind aan de hand is. Creëer een positieve sfeer rondom de betrokkenheid van de ouders. Daarnaast schetst El Hadoui nog meerdere oplossingsrichtingen zoals het stimuleren van ouder-oudercontacten, klankborden met ouders om uiteindelijk te komen tot een pedagogisch partnership. Op school is iedereen gelijk, in de straatcultuur geldt het recht van de sterkste. In de schoolcultuur heb je te maken met vaste roosters, dien je op tijd te komen en je aan regels te houden, op straat heb je dat niet. Op school werk je voor je toekomst, geld op de lange termijn, op straat moet het geld snel zijn. Zo zijn er nog tal van voorbeelden. De jongeren switchen dagelijks tussen drie verschillende culturen. Dat is erg lastig, maar de realiteit is dat scholen het soms ongemerkt nog lastiger maken. Het pijnpunt zit in de verschillende ladders die door jongeren worden beklommen; de maatschappelijke ladder tegenover de straatladder. Op de eerste ladder bepalen (school)prestaties hoe hoog je kunt klimmen op deze ladder. Het draait dan onder andere om het ontwikkelen van talenten. Bij de straatladder daarentegen draait het om status en respect binnen de eigen peergroup. En deze peergroup kenmerkt zich door een eigen waarden- en normenkader, met bijpassend gedrag en eigen omgangsvormen. Onderwijsondersteunend gedrag ouders thuis Steunen, sturen, stimuleren Verdiepende communicatie met kinderen (over school gerelateerde zaken) Hoge reële verwachtingen Een rijke leeromgeving in de vrije tijd Ruimte en hulp bij (plannen van) huiswerk Het is van belang dat het helder is dat ouders bijdragen aan oplossingen en dat ouders niet bijdragen aan problemen. Wees blij met de groep ouders die klagen; zij komen met een boodschap waar de school mee aan de slag kan.

6 Uitkomsten Resultaten Rondetafels Tips en Aanbod In totaal hebben er 79 personen één van de twee bijeenkomsten bijgewoond 71% van de respondenten beoordeelt de inhoud van de lezing met goed of zeer goed 88% van de respondenten beoordeelt de presentatie met goed of zeer goed 84% van de respondenten zou deze lezing aanbevelen aan een collega of partner Wat hebben we geleerd? Wat hebben we nodig om een volgende stap te zetten? Per school verder denken over ouderbetrokkenheid; Uitwisselen van drijfveren, overtuigingen en good practices; Ervaringen met het realiseren van ouderbetrokkenheid delen om van en met elkaar te leren; Samen brainstormen, samen nadenken over een plan van aanpak; Zelf aan de slag gaan/in gesprek gaan over ouderbetrokkenheid en de manier waarop dat in het schoolbeleid en/of in de schoolvisie geïmplementeerd kan worden; Interactie over mogelijkheden om ouders daadwerkelijk in school te krijgen; Praktijkinitiatieven in deze richting voor verschillende doel groepen formuleren; Concrete succesverhalen van andere scholen delen; Meer tips voor diverse doelgroepen uitwisselen; Kijken naar je eigen school en vertalen naar verbeterpunten formuleren; Een vervolg op de tegels; Een blauwdruk/advieskaart maken hoe ouderbetrokkenheid ingevuld kan worden. Welke actie kun je ondernemen om ouderbetrokkenheid te bevorderen?; Praktische voorbeelden en daarbij zelf meedenken naar oplossingen; Toepassing in je school bespreken.

7 Foto impressie

8 1 Vragen voor rondetafelgesprekken Kun je voorbeelden noemen van succesvolle interventies op het gebied van ouderbetrokkenheid? Wat maakte dat het lukte? Wat zijn de ingrediënten voor dit succes? 2 Welke interventies vanuit school of hulpverlenende instantie zijn effectief om de handelingsverlegenheid of de handelingonbekwaamheid van ouders te vergroten? Welke interventies vanuit de Zorgadviesteams binnen de scholen en Leerplicht, Schoolmaatschappelijk Werk en gemeente Tilburg kunnen bijdragen aan de ouderbetrokkenheid? Welke ankers (houvast) kunnen we de leerlingen/studenten en ouders bieden vanuit de pedagogische driehoek? Welke lijnen, ook vanuit culturele verwachtingen, kun je trekken binnen de driehoek? Zijn we als school of als hulpverlenende organisatie in staat en bereid partners vanuit de pedagogische driehoek te zijn? En hoe geven we vorm aan dat partnership? Hoe kan de school een bijdrage leveren aan het (opnieuw) in gesprek komen van ouders met hun kinderen over belangrijke onderwerpen? Naast de tegels leveren deze vragen een levendige discussie op waarbij medewerkers ervaren dat het thema ouderbetrokkenheid van wezenlijk belang is voor de school, voor de docent, voor de student en vooral ook voor de ouder. Kortom, een onmisbaar element in een succesvolle opleiding.

9 Hoe nu verder? Concrete stappen naar aanleiding van het VSV-café en de masterclass ouderbetrokkenheid Er wordt een inspiratiesessie georganiseerd voor het management van Onderwijsgroep Tilburg onder leiding van Iliass el Hadioui. Het is de bedoeling dat aan de hand van deze inspirerende sessie directeuren met elkaar gaan praten hoe ouderbetrokkenheid een deel kan worden van het beleid, wat daar voor nodig is en op welke manier scholen er vorm aan geven. Er komt een vervolg op de masterclass voor docenten met als doel nog meer concreet in te zoomen op de praktische invulling van ouderbetrokkenheid in de klas. Deze twee opbrengsten worden in het eerstvolgende managementbijeenkomst van het ROC waar VSV op de agenda staat besproken. Op grond van deze ervaringen worden de resultaten besproken met andere betrokkenen.

10 Ouderbetrokkenheid wordt een succes binnen de school wanneer Ouderbetrokkenheid wordt een succes als we openstaan voor elkaars leefwereld. Mariette van Hazendonk Succesvolle ouderbetrokkenheid; als je de brug samen bouwt. Frank Kraus Ouders en hun kinderen meer als deskundige benaderen. En hen per definitie uitnodigen in vredestijd. Irma van den Brand Doel is docent ontzorgen, leerling doelen laten behalen, en de ouders trots te laten zijn! Cecile van Damme Ouderbetrokkenheid wordt een succes binnen de school als ouders en school ervan overtuigd zijn dat het onderwijs aan hun kind er beter van wordt in de mate dat zij samen werken! Jan van Emden Verwachtingen voor aanvang van de schoolloopbaan naar de ouders uitspreken. In vredestijd en oorlogstijd. Rob Hendriks We moeten vooral ook de positieve verhalen van de studenten aan ouders vertellen! Jelke Laros Een succes wordt het wanneer leerlingen zich op school thuis voelen. Ouderbetrokkenheid wordt een succes wanneer de student onderdeel van de coalitie is! Carly ten Broeke Mohammed Souidi We moeten de ouders regelmatig op de hoogte brengen. En de school moet hierin een duidelijke boodschap naar buiten brengen. Emiel Boons Het succes van uw kind hangt mede af van uw betrokkenheid! Manou Pistorius

11 We moeten ons als school ook kwetsbaar durven opstellen. Wij gaan vaker de ouders uitnodigen. We moeten ervaringen met elkaar delen om zo te leren van elkaar We kunnen niet zonder de ouders. Pak signalen op en ga op huisbezoek! Leerlingen altijd betrekken bij gesprekken met de ouders. We kunnen geen oudercontact niet toelaten! Leerling erkennen en vaardigheden aanleren te reflecteren. We moeten meer contactenmomenten met ouders creëren. Ouderbetrokkenheid een succes als we samen de ladder beklimmen!!

12 ONDERWIJSGROEPTILBURG ROCTILBURG Organisatie, fotografie en verslaglegging: Product Voortijdig Schoolverlaten Regio 35, (Ouderbetrokkenheid)

OUDER BETROKKENHEID BELANGRIJK, MAAR HOE...?

OUDER BETROKKENHEID BELANGRIJK, MAAR HOE...? OUDER BETROKKENHEID BELANGRIJK, MAAR HOE...? Uitkomsten themabijeenkomst 17 mei 2013 Stadhuis Eindhoven Dankwoord Beste deelnemers, Bedankt voor een inspirerende ochtend, waarin we met meer dan 35 professionals

Nadere informatie

DE SCHOOL BINNENSTEBUITEN

DE SCHOOL BINNENSTEBUITEN DE SCHOOL BINNENSTEBUITEN vrijdag 2 november 2012 van 09:00 tot 13:00 uur, LIFE College, Schiedam De leefwerelden van jongeren binnen en buiten de school komen steeds verder uit elkaar te liggen, vooral

Nadere informatie

Komt de straat de school binnen?

Komt de straat de school binnen? Komt de straat de school binnen? Werkmiddag op Mundus College 16 april 2014 Monique Sanders Bert de Vos Komt de straat de school binnen? Programma Introductie en wat zou je doen als.. Informatie In gesprek

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Pedagogische Meerstemmigheid

Inspiratiebijeenkomst Pedagogische Meerstemmigheid Datum: Locatie: Spreker: Notulist: Aanwezigen: Organisatie: 14 december Kralingen Ilias El Hadioui Majda Battaï 23 deelnemers Stichting Attanmia i.s.m. Stichting Buurtwerk Kralingen-Crooswijk De besproken

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen! Convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs

Nadere informatie

Bouw je ideale school

Bouw je ideale school Bouw je ideale school Over samen vormgeven van ouderbetrokkenheid 17 oktober 2013 Alfred Bakker De ideale school Vroeger was het beter De ideale school De ideale school is een utopie De ideale school Bouwen

Nadere informatie

RONDE 1: Het VO en het MBO

RONDE 1: Het VO en het MBO Verslag 2 e thematische bijeenkomst VSV café d.d. 4 juni 2013 Opbrengst van 2 ronden van gesprekken tussen medewerkers in het onderwijs in het kader van VSV 2012-2015. Het VSV Cafe was geopend van 14.00

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken

Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken Beschrijving doelgroep: Switch, het korte oriëntatietraject is bedoeld voor jongeren die als gevolg van het niet kunnen maken

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

DOCEREN TUSSEN THUIS, SCHOOL EN DE STRAAT DE TRANSFORMATIEVE SCHOOL METHODE

DOCEREN TUSSEN THUIS, SCHOOL EN DE STRAAT DE TRANSFORMATIEVE SCHOOL METHODE DOCEREN TUSSEN THUIS, SCHOOL EN DE STRAAT DE TRANSFORMATIEVE SCHOOL METHODE Iliass El Hadioui Wetenschappelijk Docent EUR Programmaleider De Transformatieve School De uitdaging van een mis-match tussen

Nadere informatie

Ouders, het verborgen kapitaal van de school. Hans Christiaanse

Ouders, het verborgen kapitaal van de school. Hans Christiaanse Ouders, het verborgen kapitaal van de school Hans Christiaanse Initiatief OCW vanaf januari 2012 www.facebook.com/oudersenschoolsamen Samenwerken Noem wat erin je opkomt, als je denkt aan een goede samenwerking

Nadere informatie

School- ouderbetrokkenheid

School- ouderbetrokkenheid School- ouderbetrokkenheid Inleiding Het thema school-ouderbetrokkenheid staat in de afgelopen periode volop in de schijnwerpers. Niet alleen dankzij onze MR die dit thema op de agenda heeft geplaatst,

Nadere informatie

Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo

Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo factsheet Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het, het en het mbo Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in 2012 een enquête over ouderbetrokkenheid gehouden onder ouders in het, het en het middelbaar beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN Veel jongeren hebben al vroeg de zorg voor een gezinslid. Maar wie zorgt er eigenlijk voor hen? De klassieke verzorgingsstaat verandert in

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding In de buurt naar school Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Verslag Expert-meeting thema 'uitval van jongeren in het onderwijs of samenleving' 5 februari :00 NJI Utrecht

Verslag Expert-meeting thema 'uitval van jongeren in het onderwijs of samenleving' 5 februari :00 NJI Utrecht Verslag Expert-meeting thema 'uitval van jongeren in het onderwijs of samenleving' 5 februari 2015 14.00-16:00 NJI Utrecht Aanwezig: Corian Messing NJI - Reboundvoorzieningen Corine Bont-Tiebosch Gemeente

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015 Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen 1 oktober 2015 Welkom Voorstellen. Karin van Wijnen, Kwaliteitsnetwerk mbo Carlijn van Diepen, ROC A12 en BVMBO Marloes van Bussel, NCP EQAVET Doelen 1. Deelnemers

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5

Inhoudsopgave. Inleiding... 5 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 - Ouderbetrokkenheid 3.0... 9 1.1 De verschillende stadia van ouderbetrokkenheid.... 9 1.2 Ouderbetrokkenheid 3.0 in de praktijk... 10 1.3 Een Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra 1. Artistiek competent De kunstvakdocent kan als kunstenaar met een eigen visie artistiek werk creëren en het artistieke proces inclusief een breed scala aan

Nadere informatie

Gemeente Den H aag. 17. Ouderbetrokkenheid als factor voor brede schoolsucces.

Gemeente Den H aag. 17. Ouderbetrokkenheid als factor voor brede schoolsucces. 17. Ouderbetrokkenheid als factor voor brede schoolsucces. Meer Kansen Met Ouders De weg van de Van Ostadeschool. Bewustwording Communicatie Bewustwording Communicatie Programma: - Bevorderen van ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

7. Conclusies en aanbevelingen

7. Conclusies en aanbevelingen 7. Conclusies en aanbevelingen 7.1 Algemeen Op CBS Het Galjoen worden al goede initiatieven genomen om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te vergroten, ook al kan er nog het één en ander aan uitgebreid

Nadere informatie

Experiment tegen schooluitval

Experiment tegen schooluitval Experiment tegen schooluitval De effecten van intensieve coaching Marc van der Steeg (CPB) Roel van Elk (CPB) Dinand Webbink (Erasmus Universiteit Rotterdam) Opzet presentatie 1. Aanleiding 2. De interventie

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Ik heb mijzelf echt beter leren kennen. Ik weet nu zeker dat ik met jongeren wil werken (teamlid).

Ik heb mijzelf echt beter leren kennen. Ik weet nu zeker dat ik met jongeren wil werken (teamlid). Ik dacht dat ik de enige was, maar dat is niet zo! Als ik mijn droom wil realiseren, dan moet ik dat zelf doen! (leerling). Ik heb mijzelf echt beter leren kennen. Ik weet nu zeker dat ik met jongeren

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger,

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger, Introductie Beste ouder/verzorger, U staat op het punt om een vragenlijst over het educatieve partnerschap tussen u en uw school in te vullen. Met educatief partnerschap wordt de relatie tussen ouders/verzorgers

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Decanendag 2013@eCoachPro Lezing over e-coaching

Decanendag 2013@eCoachPro Lezing over e-coaching Decanendag 2013@eCoachPro Lezing over e-coaching Marjanne Peters 07-02-2013 INTRODUCTIE Marjanne Peters (1965) Master Management & organisatie (e)-coach Consultant Trainer Partner ecoachpro Werkvelden:

Nadere informatie

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo Van Theorie naar Praktijk De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo In deze bijdrage slaat junior adviseur Marloes Zewuster van CINOP de brug tussen de theorie van het intersectorale vmbo en

Nadere informatie

Sturen op cijfers Iedereen een Startkwalificatie, tenzij

Sturen op cijfers Iedereen een Startkwalificatie, tenzij Sturen op cijfers Iedereen een Startkwalificatie, tenzij Jeanet Pijfers, 7 december 2011 Nahied Rezwani, 13 december 2011 Monaim Benrida, 14 december 2011 Accountmanager Voortijdig Schoolverlaten/ Implementatie

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

2014 2015 Overgang VO naar MBO Pagina 1

2014 2015 Overgang VO naar MBO Pagina 1 Overgang VO naar MBO 2014-2015 het flankerend beleid en de zomeractie in een nieuw jasje In samenwerking met VO, MBO, Leerplicht, RMC Schooljaar 2014 2015 is de zomeractie dag op 26 augustus 2014 De lente

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Ontkavelen van taalonderwijs Presentatie titel

Ontkavelen van taalonderwijs Presentatie titel Ontkavelen van taalonderwijs Presentatie titel Amos van Gelderen Lectoraat Taalverwerving en Taalontwikkeling, Kenniscentrum Talentontwikkeling, Hogeschool Rotterdam Kohnstamm Instituut, Universiteit van

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012 In deze nieuwsbrief 1 Introductie 2 Woord van de Teamleider 3 Aankondiging opening nieuwe kantoor 4 Evaluatie Startdag SK1op1 5 Het VHTO Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: Introductie Beste

Nadere informatie

Verslag van de tweede bijeenkomst op InnovatiePartnerschap op De BouwCampus.

Verslag van de tweede bijeenkomst op InnovatiePartnerschap op De BouwCampus. Verslag van de tweede bijeenkomst op InnovatiePartnerschap op De BouwCampus. Casus: Duikervervanging in Rotterdam Organisatie: Linda Docters van Leeuwen - Oxand Nick Statham - Gemeente Rotterdam Rob Kuiken

Nadere informatie

Help ik ben geslaagd, wat nu? Thijs van der Heijden

Help ik ben geslaagd, wat nu? Thijs van der Heijden Help ik ben geslaagd, wat nu? Thijs van der Heijden Kwetsbare doelgroep. Extra verantwoordelijkheid. Welke extra vaardigheden zijn nodig om de kansen te vergroten? Niet alleen studievaardigheden, ook sociale

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Voorwoord 2 Behandelzaken 3 Tabellen & Grafieken 4 Toelichting cijfers jaarverslag 7 Trajectbureau Opleiding & Werk 8 Voorwoord De gemeente Soest wil dat alle

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

De gordijnen gaan weer open Maart 2011

De gordijnen gaan weer open Maart 2011 De gordijnen gaan weer open Maart 2011 Bij alle beleidnoties, evaluaties e.d. over Multiproblem gezinnen komen de termen als zelfredzaamheid of empowerment altijd sterk naar voren toe. Over het algemeen

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

Doel en opzet van de scan

Doel en opzet van de scan Dr. Joyce Rupert Doel en opzet van de scan Organisaties inzicht geven in waar zij staan wat betreft cultuur en gedrag en aandachtsgebieden in kaart brengen ter verdere verbetering Compliance én participatie,

Nadere informatie

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in 1. We willen gereformeerd zijn 2. We geloven in genade 3. We zijn samen op reis Gereformeerd onderwijs voor christenen Met de Bijbel op weg de wereld

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d Ondersteuningsprofiel Maartenscollege 2015-2016 d.d 1-10-2015 1 INHOUDSOPGAVE voorwoord... 3 Inleiding... 3 1 Wie zijn we en welk onderwijsaanbod is er op onze school?... 3 Missie en visie van het Maartenscollege...

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

LOB-stages. in de tweede fase. - op zoek naar best. practice

LOB-stages. in de tweede fase. - op zoek naar best. practice LOB-stages in de tweede fase - op zoek naar best practice Overzicht presentatie Vragen van de GSR Proces Literatuuronderzoek Interviews scholen Best practice: : aanbevelingen en valkuilen Vragen Vraagstelling

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten Uitleg over RMC en startkwalificatie ALGEMEEN Elk jaar verlaten jongeren voortijdig, dus zonder een diploma van een beroepsopleiding, het onderwijs.

Nadere informatie

Alle uitspraken/ antwoorden van ouders op onderwijscafé OPONOA, 26/10. Per vraag in volgorde van belangrijkheid (antwoorden zijn gewogen).

Alle uitspraken/ antwoorden van ouders op onderwijscafé OPONOA, 26/10. Per vraag in volgorde van belangrijkheid (antwoorden zijn gewogen). Bijlage bij verslag oudercafé OPONOA 26 oktober 2016 Aan : CvB, klankbordgroep (verspreiding bepalen in klankbordgroep) Betreft : Impressie en uitkomsten oudercafé 26 oktober 2016 Datum: : 28 oktober 2016

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Investeren in zorg en de strijd tegen schooluitval

Investeren in zorg en de strijd tegen schooluitval Investeren in zorg en de strijd tegen schooluitval Het kabinet wil het aantal nieuwe schooluitvallers in 2012 halveren. Van 70.000 schooluitvallers in 2002 naar 35.000 schooluitvallers in 2012. Zij heeft

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Wensen en verwachtingenavond basisschool de Lage Weide

Wensen en verwachtingenavond basisschool de Lage Weide Wensen en verwachtingenavond basisschool de Lage Weide Op 22 april 2015 gingen ouders en teamleden van basisschool de Lage Weide met elkaar in gesprek. Het gesprek ging over de samenwerking tussen ouders

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie staat in het voortgezet onderwijs volop in de belangstelling. De VO raad ziet loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) als

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Begeleidingsstructuur Graafschap College Voorlopersaanpak Achterhoek

Begeleidingsstructuur Graafschap College Voorlopersaanpak Achterhoek Begeleidingsstructuur Graafschap College Voorlopersaanpak Achterhoek Jolien Tragter en Inge Zondergeld Waar gaan we het over hebben? Beleid en structuur Studentbegeleiding Voorlopersaanpak Achterhoek VRAGEN?

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Werken met een richtdocument

Werken met een richtdocument Kwaliteitsvolle loopbaanbegeleiding Werken met een richtdocument Marc Van Gils april 2008 1 Een creatieve zoektocht naar mogelijkheden tot optimale afstemming van de doelen van de medewerker en die van

Nadere informatie

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 VSV 2012 2015, tussenstand februari 2014 Pagina 1 Een leeswijzer: Overzicht stand van

Nadere informatie

Zelfbeoordelingsformulier

Zelfbeoordelingsformulier Zelfbeoordelingsformulier Dit zelfbeoordelingsformulier helpt je inzicht te krijgen in waar je op dit moment sterk en minder sterk in bent als cultuurcoördinator. Door jezelf voor elke (sub) competentie

Nadere informatie

Greijdanus. School voor vmbo, havo en vwo. Schitteren in Zijn licht! www.greijdanus.nl/enschede

Greijdanus. School voor vmbo, havo en vwo. Schitteren in Zijn licht! www.greijdanus.nl/enschede Enschede Schitteren in Zijn licht! Greijdanus School voor vmbo, havo en vwo Het Greijdanus College in Enschede is een gereformeerde school voor vmbo en havo/vwo. We geloven in de God van de Bijbel. We

Nadere informatie

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20081 Datum: 15 juni 2010 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: de heer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: I.Koning/Gep Fokken Onderwerp: Jaarverslagleerplicht

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Waarderen van wat werkt: luisteren naar succesverhalen en creëren van een groepsdroom

Waarderen van wat werkt: luisteren naar succesverhalen en creëren van een groepsdroom Waarderen van wat werkt: luisteren naar succesverhalen en creëren van een groepsdroom Methodiek Omschrijving: In deze workshop staan succesverhalen centraal. We luisteren naar recente succesverhalen uit

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM

CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM Snel terug naar school is veel beter! Meerjarenprogramma 2017-2020 Schoolverzuim is een actueel en groeiend maatschappelijk probleem. De JGZ-sector heeft

Nadere informatie

Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL. Agnes Meijer 26 januari 2017

Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL. Agnes Meijer 26 januari 2017 Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL Agnes Meijer 26 januari 2017 Samenwerking mbo hbo in Noord-NL Brug bouwen tussen twee bewegende oevers zodat mbostudenten een grotere kans op studiesucces hebben

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Beste leerlingen, dames en heren, Er is een filmpje op YouTube dat begint

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO 2 Informatie over de scholingsmogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO voortgezet onderwijs Uit een grootschalig

Nadere informatie

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Leerplicht: de beschercing van het recht op onderwijs Onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun mogelijkheden en talenten te ontdekken,

Nadere informatie

Dec 2015 Jan en met de opleiding

Dec 2015 Jan en met de opleiding 3 Dec 2015 Jan 2016 We schoo ljaar begonn en met de opleiding. 00 APRIL 2016 1 april: klankbordgroep leerlingen (13:00 uur) 3-8 april: Engelandreis V4/H4 6 april: Oudercommissie 8 april herkansing/inhaal

Nadere informatie

Tussenvoorziening in beeld

Tussenvoorziening in beeld Bijlage 7 Tussenvoorzieningen in beeld Tussenvoorziening in beeld In het samenwerkingsverband bevinden zich zes tussenvoorzieningen onder verantwoordelijkheid van één of meerdere schoolbesturen. Tussenvoorzieningen

Nadere informatie

Participatie betrokkenheid

Participatie betrokkenheid 5 Participatie en betrokkenheid De mate van participatie in de sessies die je organiseert kan erg verschillen. Soms wil je gebruik maken van de ideeën van de medewerkers door een brainstorm te organiseren

Nadere informatie

Hoe begeleid ik mijn kind bij het maken van een passende STUDIEKEUZE? Gundalyn Hemmink

Hoe begeleid ik mijn kind bij het maken van een passende STUDIEKEUZE? Gundalyn Hemmink Hoe begeleid ik mijn kind bij het maken van een passende STUDIEKEUZE? Gundalyn Hemmink Keuzestress Te grote keuzevrijheid talloze studies hbo en wo Leidt tot keuzestress Voorbeeld keuze-experiment: Wel

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie