Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage"

Transcriptie

1 Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage Verslagjaar 2014

2 1. Inleiding Doelstelling Eindrapportage Aanlevering data verslagjaar Welke indicatoren voor wie? Leeswijzer... 6 Kenmerken van instellingen... 7 Deel 1: Systematische meten Beginmeting Systematisch meten Eindmeting Deel 2: Continuïteit van zorg Vervolgzorg Vervolgzorg met verwijsbrief, CIZ-indicatie of RM Deel 3: Meten delictrisico a en 3.1b Beginmeting Systematisch meten Deel 4: Recidive tijdens de strafrechtelijke titel Recidives tijdens de strafrechtelijke titel monitoren Recidives na afloop van de strafrechtelijke titel monitoren Recidives in beeld tijdens de strafrechtelijke titel Recidives in beeld na afloop van de strafrechtelijke titel Recidives: toepassen van informatie tijdens de strafrechtelijke titel Recidives: toepassen van informatie na afloop van de strafrechtelijke titel Deel 5: Voortijdige beëindiging behandel- of begeleidingsovereenkomst Voortijdige beëindiging van behandel- of begeleidingsovereenkomst door de patiënt ten opzichte van het totaal van patiënten op enig moment in behandeling Voortijdige beëindiging van behandel- of begeleidingsovereenkomst door de patiënt ten opzichte van het totaal van patiënten wiens behandeling of begeleiding is afgesloten Voortijdige beëindiging van behandel- of begeleidingsovereenkomst door de behandelaar of begeleider ten opzichte van het totaal van patiënten op enig moment in behandeling Voortijdige beëindiging van behandel- of begeleidingsovereenkomst door behandelaar of begeleider ten opzichte van het totaal van patiënten wiens behandeling of begeleiding is afgesloten 24 Deel 6: Geweldsincidenten Geweldsincidenten tegen medepatiënten en/of naastbetrokkenen Geweld tegen medepatiënten in relatie tot het aantal separaties

3 6.2.2 Geweld tegen medepatiënten in relatie tot het aantal patiënten Geweld tegen personeel Geweld tegen personeel in relatie tot het aantal separaties Geweld tegen personeel in relatie tot het aantal patiënten BIJLAGEN Bijlage 1.1 Beginmeting van de ernst van de problematiek Bijlage 1.2 Systematisch meten van de ernst van de problematiek Bijlage 1.3 Eindmeting van de ernst van de problematiek Bijlage 2.1 Continuïteit van zorg Bijlage 2.2 Continuïteit van zorg geregeld met verwijsbrief, CIZ-indicatie of RM Bijlage 3.1a en 3.1b Beginmeting delictrisico Bijlage 3.2 Systematisch meten Bijlage 4.1 Recidives tijdens de strafrechtelijke titel monitoren Bijlage 4.2 Recidives na afloop van de strafrechtelijke titel monitoren Bijlage 4.3 Recidives in beeld tijdens de strafrechtelijke titel (Anders ) Bijlage 4.4 Recidives in beeld na afloop van de strafrechtelijke titel (Anders ) Bijlage 4.5 Toepassen van informatie over recidive tijdens de strafrechtelijke titel in de behandeling / begeleiding (Anders ) Bijlage 4.6 Toepassen van informatie over recidive na afloop van de strafrechtelijke titel in de behandeling / begeleiding (Anders ) Bijlage Voortijdige beëindiging van behandel- of begeleidingsovereenkomst door de patiënt ten opzichte van het totaal van patiënten op enig moment in behandeling Bijlage Voortijdige beëindiging van behandel- of begeleidingsovereenkomst door de patiënt ten opzichte van het totaal aantal patiënten wiens behandeling of begeleiding is afgesloten Bijlage Voortijdige beëindiging van behandel- of begeleidingsovereenkomst door de behandelaar of begeleider ten opzichte van het totaal aantal patiënten op enig moment in behandeling Bijlage Voortijdige beëindiging van behandel- of begeleidingsovereenkomst door de behandelaar of begeleider ten opzichte van het totaal aantal patiënten wiens behandeling of begeleiding is afgesloten Bijlage 6.1 Geweldsincidenten tegen medepatiënten en/of naastbetrokken Bijlage Geweld tegen medepatiënten in relatie tot het aantal separaties Bijlage Geweld tegen medepatiënten in relatie tot het aantal patiënten Bijlage 6.3 Geweld tegen personeel Bijlage Geweld tegen personeel in relatie tot het aantal separaties Bijlage Geweld tegen personeel in relatie tot het aantal patiënten

4 1. Inleiding De Directie Forensische Zorg (DForZo) biedt u de eindrapportage van de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2014 aan. De uitvraag van de prestatie-indicatoren verslagjaar 2014 heeft in februari tot en met april 2015 plaatsgevonden in een speciaal voor dat doel ontwikkelde dataportaal. Vanaf verslagjaar 2013 is een traject ten behoeve van de inhoudelijke doorontwikkeling van de prestatie-indicatoren ingezet, die eerder deel uit maakten van de set die ontwikkeld was in het project Zichtbare Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doorontwikkeling vindt plaats in een voorbereidingsgroep onder leiding van het Epertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP). Doel is de set zoveel als mogelijk door te ontwikkelen naar uitkomstindicatoren. In de voorbereidingsgroep zijn zorginstellingen, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), GGZ Nederland (GGZ NL), Federatie Opvang (FO), het Landelijk Platform GGz (LPGGz) en DForZo vertegenwoordigd. Naast doorontwikkeling heeft DForZo de voorbereidingsgroep en het EFP gevraagd ten behoeve van 2014 (en verder) een voorstel te doen ten aanzien van de normering van een beperkt aantal indicatoren. Op basis van het voorstel geldt over verslagjaar 2014 voor een tweetal indicatoren een norm. 1.1 Doelstelling Met de uitvraag en doorontwikkeling van de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie wil DForZo de kwaliteit van de zorg inzichtelijk maken. DForZo wil dit bewerkstelligen aan de hand van een beperkte set aan prestatie-indicatoren. De informatie over de geleverde kwaliteit kan zowel door zorginstellingen zelf ten behoeve van het interne kwaliteitsbeleid, als ook door bijvoorbeeld patiëntenverenigingen worden gebruikt. Voor DForZo is zicht op de kwaliteit van belang omdat zij de zorginkoop mede wil baseren op kwaliteit. 1.2 Eindrapportage In de voorliggende rapportage worden de resultaten op de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2014 per zorginstelling (per zorgtype) weergegeven. De indicatorenset forensische psychiatrie bestaan voor verslagjaar 2014 uit zes indicatoren. Dit betreft de indicatoren: Indicator 1. Het op systematische wijze meten van de verandering van de ernst van de problematiek bij patiënten Indicator 2. Continuïteit van zorg na afloop van de strafrechtelijke titel Indicator 3. Meten van het delictrisico Indicator 4 Recidive tijdens de strafrechtelijke titel Indicator 5. Voortijdige beëindiging van de behandel- of begeleidingsovereenkomst Indicator 6. Geweldsincidenten 1.3 Aanlevering data verslagjaar 2014 In totaal hebben 104 verschillende zorgconcerns de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie aangeleverd en geaccordeerd over verslagjaar Deze zorgconcerns leveren klinische behandeling (hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zorg geleverd door een forensisch psychiatrisch centrum (FPC), Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) en overige klinische zorg, bijvoorbeeld geleverd door 4

5 een Forensische Psychiatrische Kliniek of een Forensisch Psychiatrische Afdeling), ambulante behandeling, ambulante begeleiding en beschermd wonen. Indien zorgconcerns meerdere typen van zorg leverden, is hen gevraagd om van de twee grootste typen zorg (op basis van contractwaarde) prestatie-indicatoren aan te leveren. Omdat een aantal zorgconcerns dus over twee typen van zorg verantwoording aflegt wordt in deze rapportage over de verschillende zorgtypes samen 147 keer verantwoording afgelegd. Als gevolg van het feit dat in 2014 alle zorginstellingen met een contract met DForZo voor het eerst allen prestatie-indicatoren aan moesten leveren, is het aantal maal dat verantwoording is afgelegd groter dan in 2013 (87 maal). In 2014 hebben 10 instellingen geen prestatie-indicatoren aangeleverd. 1.4 Welke indicatoren voor wie? Ten behoeve van de verantwoording aan de hand van de prestatie-indicatoren wordt een onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende zorgtypen. Niet voor alle zorgtypen gelden dezelfde indicatoren. Hieronder is te vinden welke indicatoren voor welk zorgtype gelden. Klinische zorg overig Indicator 1. Het op systematische wijze meten van de verandering van de ernst van de problematiek Indicator 2. Continuïteit van zorg na afloop van de strafrechtelijke titel Indicator 3. Meten delictrisico Indicator 4. Recidive tijdens de strafrechtelijke titel Indicator 5. Voortijdige beëindiging van de behandel- of begeleidingsovereenkomst Indicator 6. Geweldsincidenten FPC/PPC Indicator 1. Het op systematische wijze meten van de verandering van de ernst van de problematiek Indicator 2. Continuïteit van zorg na afloop van de strafrechtelijke titel Indicator 3. Meten delictrisico Indicator 4. Recidive tijdens de strafrechtelijke titel Indicator 6. Geweldsincidenten Ambulante behandeling Indicator 1. Het op systematische wijze meten van de verandering van de ernst van de problematiek Indicator 2. Continuïteit van zorg na afloop van de strafrechtelijke titel Indicator 3. Meten delictrisico Indicator 4. Recidive tijdens de strafrechtelijke titel Indicator 5. Voortijdige beëindiging van de behandel- of begeleidingsovereenkomst RIBW, FO-instellingen (beschermd wonen) en ambulante begeleiding Indicator 1. Het op systematische wijze meten van de verandering van de ernst van de problematiek Indicator 2. Continuïteit van zorg na afloop van de strafrechtelijke titel Indicator 3. Meten delictrisico Indicator 4. Recidive tijdens de strafrechtelijke titel Indicator 5. Voortijdige beëindiging van de behandel- of begeleidingsovereenkomst 5

6 1.5 Leeswijzer In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe de grafieken en tabellen op de volgende pagina s gelezen moeten worden. Per indicator worden de volgende zaken weergegeven: Beschrijving van de indicator; Een grafiek met de gemiddelde indicatorwaarden per zorgtype; In de bijlagen is een tabel te vinden met de teller, de noemer en indicatorwaarden per instelling per zorgtype, de totalen per type instellingen en voor alle instellingen gezamenlijk. De beschrijving van de indicator betreft: De naam van de indicator; De teller(s) en noemer(s) op basis waarvan de indicator is berekend; De indicator waarde (omschrijving). Grafiek met uitkomsten De scores op de betreffende indicator worden weergegeven in een grafiek met daarin de behaalde indicatorwaarden voor het betreffende type zorginstellingen waar op de indicatoren van toepassingwaren en die de indicator hebben aangeleverd. Onder de grafiek worden het aantal waarnemingen, het minimum, het maimum en het gemiddelde van de score weergegeven. Dit geeft inzicht in de verdeling van de scores tussen de instellingen die informatie hebben aangeleverd met betrekking tot een indicator. Tabel met uitkomsten per instelling Vanwege het grote aantal instellingen in het verslagjaar 2014 is voor een andere opzet gekozen dan in de rapportage over verslagjaar De tabellen met de uitkomsten voor alle instellingen zijn in de bijlage opgenomen. De tabellen bevatten de volgende informatie: De namen van de zorginstellingen die gegevens hebben aangeleverd. De zorginstellingen staan gerangschikt naar zorgtype en daarbinnen op alfabetische volgorde. Op deze manier staat iedere zorginstelling telkens op dezelfde plek in de tabel en is dus bij iedere indicator snel terug te vinden. Wanneer de gegevens van een indicator niet zijn aangeleverd door een zorginstelling staat deze wel in de tabel maar zijn de cellen erachter leeg. Van elk zorgtype staat vetgedrukt in de tabel een gemiddelde aangegeven. Dit gemiddelde is berekend op basis van de indicatorwaarden van alle zorginstellingen met hetzelfde zorgtype. Vervolgens staat er per zorginstelling een indicatorwaarde weergegeven die het resultaat is van de berekening met behulp van de teller en de noemer. Een aantal tabellen bevat meerdere kolommen omdat de indicator meerdere onderdelen en uitkomsten omvat. Bijvoorbeeld indicator 1.4 heeft twee uitkomsten; in behandeling en afgesloten. In sommige gevallen staat er N.A., hetgeen betekent dat de gegevens niet zijn aangeleverd. 6

7 Kenmerken van instellingen In dit deel wordt een aantal algemene kenmerken getoond. Deze algemene kenmerken betreffen het type(n) zorg geleverd door een zorginstelling en het aantal patiënten naar zorgtype. Figuur 1 Instellingen naar zorgtype 2,7% 8,9% Ambulante begeleiding / Beschermd wonen Ambulante behandeling 19,9% 50,0% Klinische behandeling Klinische behandeling FPC 18,5% Klinische behandeling PPC Figuur 2 Patiënten naar zorgtype 9,0% 8,7% Ambulante begeleiding / 14,3% Beschermd wonen Ambulante behandeling 11,3% Klinische behandeling Klinische behandeling FPC 56,7% Klinische behandeling PPC 7

8 Deel 1: Systematische meten 1.1 Beginmeting Teller: Het aantal patiënten bij wie binnen 3 maanden na start behandeling aantoonbaar een beginmeting is gedaan met een in de ggz gebruikelijk meetinstrument. Noemer: Het totaal aantal patiënten dat in behandeling is genomen tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 en waarvan de verblijfsduur/behandelduur langer dan 3 maanden is. Indicatorwaarde: Het percentage patiënten bij wie binnen 3 maanden na start behandeling een beginmeting is gedaan van de ernst van de aandoening met een in de ggz gebruikelijk meetinstrument. 1 Figuur 3 Indicator 1.1 Klinische behandeling PPC Klinische behandeling FPC Klinische behandeling Ambulante behandeling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aantal instellingen: 73 - Gemiddeld: 62,3% - Ma: Min: 0 1 Voor de PPC s geldt een andere meetfrequentie omdat instroom en uitstroom een grotere doorloopsnelheid kent dan bij de andere zorgtypen. 8

9 1.2 Systematisch meten Teller: Het aantal patiënten dat gedurende het verslagjaar langer dan een jaar bij de instelling in behandeling is en bij wie jaarlijks aantoonbaar de ernst van de problematiek is gemeten. Noemer: Het totaal aantal patiënten dat gedurende het verslagjaar langer dan een jaar bij de instelling in behandeling is. Indicatorwaarde: Het percentage patiënten bij wie jaarlijks aantoonbaar de ernst van de problematiek is gemeten met hetzelfde meetinstrument als de beginmeting. Figuur 4 Indicator 1.2* Klinische behandeling PPC Klinische behandeling FPC Klinische behandeling Ambulante behandeling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aantal instellingen: 73 - Gemiddeld: 73,4% - Ma: Min: 0 * Deze meting is in 2014 niet verricht door de PPC s en ontbreekt daarom in de figuur. 9

10 1.3 Eindmeting Teller: Het aantal patiënten dat langer dan 3 maanden in behandeling was en bij wie aantoonbaar uiterlijk binnen 3 maanden voor ontslag een eindmeting is gedaan. Noemer: Het aantal patiënten dat tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 is ontslagen en waarvan de behandeling langer dan 3 maanden duurde. Indicatorwaarde: Het percentage patiënten dat langer dan 3 maanden in behandeling was en bij wie uiterlijk binnen 3 maanden voor ontslag een eindmeting is gedaan. Figuur 5 Indicator 1.3 Klinische behandeling PPC Klinische behandeling FPC Klinische behandeling Ambulante behandeling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aantal instellingen: 73 - Gemiddeld: 38,9% - Ma: Min: 0 10

11 Deel 2: Continuïteit van zorg 2.1 Vervolgzorg Teller: Het aantal patiënten dat zorg voor rekening van de Zorgverzekeringswet dan wel de AWBZ nodig heeft na afloop van hun strafrechtelijke titel. Noemer: Het aantal patiënten waarvan gedurende het verslagjaar de strafrechtelijke titel is geëindigd. Indicatorwaarde: Het percentage patiënten dat zorg voor rekening van de Zorgverzekeringswet dan wel de AWBZ nodig hebben na afloop van hun strafrechtelijke titel. NB. De noodzaak op vervolgzorg wordt bepaald door de behandelaar. Figuur 6 Indicator 2.1 Klinische behandeling PPC Klinische behandeling FPC Klinische behandeling Ambulante behandeling Ambulante begeleiding / Beschermd wonen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Instellingen: Gemiddeld: 46,9% - Ma: Min: 0 11

12 2.2 Vervolgzorg met verwijsbrief, CIZ-indicatie of RM Teller: Het aantal patiënten van alle patiënten dat zorg voor rekening van de Zorgverzekeringswet dan wel de AWBZ nodig heeft na afloop van de strafrechtelijke titel en waarvoor op de datum van afloop van de strafrechtelijke titel een verwijsbrief dan wel een CIZ-indicatie is afgegeven of dat men met een civielrechtelijke Rechterlijke Machtiging (RM) dan wel met een In Bewaring Stelling (IBS) uitstroomt. Noemer: Het aantal patiënten waarvan in het verslagjaar de strafrechtelijke titel is geëindigd en dat enige vorm van vervolgzorg nodig heeft. Indicatorwaarde: Het percentage patiënten van alle patiënten die zorg voor rekening van de Zorgverzekeringswet dan wel de AWBZ nodig hebben na afloop van hun strafrechtelijke titel en waarvoor op de datum van afloop van de strafrechtelijke titel een verwijsbrief dan wel een CIZ-indicatie is afgegeven, of met een civielrechtelijke Rechterlijke Machtiging (RM) dan wel met een In Bewaring Stelling (IBS) uitstroomt. NB. Het gaat hier om een daadwerkelijk afgegeven CIZ-indicatie en niet om een aangevraagde CIZ-indicatie. Figuur 7 Indicator 2.2 Klinische behandeling PPC Klinische behandeling FPC Klinische behandeling Ambulante behandeling Ambulante begeleiding / Beschermd wonen Instellingen: Gemiddeld: 62,6% - Ma: Min: 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 12

13 Deel 3: Meten delictrisico 3.1a en 3.1b Beginmeting Teller: Het aantal patiënten uit de noemer (3.1) waarbij aantoonbaar binnen 3 maanden een meting is gedaan met een risicotaatie-instrument. 2 Noemer: Het totaal aantal patiënten dat tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 in behandeling is gekomen. Dit betreft uitsluitend patiënten die langer dan 3 maanden in behandeling zijn (geweest). Indicatorwaarde: Het percentage patiënten bij wie binnen 3 maanden na start behandeling een beginmeting is gedaan met een risicotaatie-instrument van alle patiënten die in behandeling zijn genomen tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 en waarvan de verblijfsduur/behandelduur langer dan 3 maanden is. Figuur 8 Indicator 3.1a en 3.1b Klinische behandeling PPC Klinische behandeling FPC Klinische behandeling Ambulante behandeling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aantal instellingen: 73 - Gemiddeld: 59,4% - Ma: Min: 0 2 Voor de PPC s geldt een andere meetfrequentie omdat instroom en uitstroom een grotere doorloopsnelheid kent dan bij de andere zorgtypen; Voor de FPC s geldt een periode van 6 maanden waarbinnen de eerste meting moet hebben plaatsgevonden. 13

14 3.2 Systematisch meten Teller: Het aantal patiënten uit de noemer (3.2) voor wie aantoonbaar een geldige risicotaatie aanwezig is. NB. Onder "geldig" wordt verstaan: de geldigheidsduur van het instrument, welke over het algemeen een jaar betreft. Noemer: Het totaal aantal patiënten dat gedurende het verslagjaar in behandeling was, inclusief de patiënten van wie de behandeling doorliep na 31 december NB. Dit betreft uitsluitend patiënten die langer dan 3 maanden in behandeling zijn (geweest). De termijn van drie maanden start na het eerste behandelcontact. Indicatorwaarde: Het percentage patiënten bij wie aantoonbaar periodiek het delictrisico is gemeten met een risicotaatie-instrument. Figuur 9 Indicator 3.2 Klinische behandeling PPC Klinische behandeling FPC Klinische behandeling Ambulante behandeling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aantal instellingen: 73 - Gemiddeld: 56,3% - Ma: Min: 0 14

15 Deel 4: Recidive tijdens de strafrechtelijke titel 4.1 Recidives tijdens de strafrechtelijke titel monitoren Indicator: Brengt uw organisatie de recidives tijdens de strafrechtelijke titel in beeld? Figuur 10 Indicator 4.1 Ja Nee Klinische behandeling PPC Klinische behandeling FPC Klinische behandeling Ambulante behandeling Ambulante begeleiding / Beschermd wonen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aantal Instellingen: Ja: 80,8% - Nee: 19,2% 15

16 4.2 Recidives na afloop van de strafrechtelijke titel monitoren Indicator: Brengt uw organisatie de recidives na afloop van de strafrechtelijke titel in beeld? Figuur 11 Indicator 4.2 Ja Nee Klinische behandeling PPC Klinische behandeling FPC Klinische behandeling Ambulante behandeling Ambulante begeleiding / Beschermd wonen Aantal Instellingen: Ja: 40% - Nee: 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 16

17 4.3 Recidives in beeld tijdens de strafrechtelijke titel Indicator: Hoe brengt uw organisatie de recidives tijdens de strafrechtelijke titel in beeld? Instellingen konden uit één of meer van de volgende mogelijkheden kiezen: Veiligheidshuis Politie Reclassering Patiënt zelf (Sociale) netwerk patiënt Anders, namelijk. In het laatste geval (Anders, namelijk ) kon door de instelling tekst ingevuld worden. In de bijlage staat een overzicht van deze categorie voor deze indicator. Figuur 12 Indicator 4.3 Totaal Klinische behandeling FPC Klinische behandeling Ambulante behandeling Ambulante begeleiding / Beschermd wonen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Sociale) netwerk patiënt Patiënt zelf Politie Reclassering Veiligheidshuis Aantal instellingen: Aantal aangevinkte antwoordopties

18 4.4 Recidives in beeld na afloop van de strafrechtelijke titel Indicator: Hoe brengt uw organisatie de recidives na afloop van de strafrechtelijke titel in beeld? Instellingen konden uit één of meer van de volgende mogelijkheden kiezen: Veiligheidshuis Politie Reclassering Patiënt zelf (Sociale) netwerk patiënt Anders, namelijk. In het laatste geval (Anders, namelijk ) kon door de instelling tekst ingevuld worden. In de bijlage staat een overzicht van deze categorie voor deze indicator. Figuur 13 Indicator 4.4 Totaal Klinische behandeling FPC Klinische behandeling Ambulante behandeling Ambulante begeleiding / Beschermd wonen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Sociale) netwerk patiënt Patiënt zelf Politie Reclassering Aantal instellingen: 147 Aantal aangevinkte antwoordopties:

19 4.5 Recidives: toepassen van informatie tijdens de strafrechtelijke titel Indicator: Hoe past u de verkregen informatie met betrekking tot recidive tijdens de strafrechtelijke titel toe? Instellingen konden uit één of meer van de volgende mogelijkheden kiezen: Het bijstellen van individuele behandelingen/begeleiding, Evaluatie van (onderdelen van) het behandelaanbod c.q. begeleidingsaanbod en Anders, namelijk. In het laatste geval (Anders, namelijk ) kon door de instelling tekst ingevuld worden. In de bijlage staat een overzicht van deze categorie voor deze indicator. Figuur 14 Indicator 4.5 Totaal 4 0 Klinische behandeling FPC 13 0 Klinische behandeling 27 0 Ambulante behandeling 22 0 Ambulante begeleiding / Beschermd wonen % 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100% Het bijstellen van individuele behandelingen/begeleiding Evaluatie van (onderdelen van) het behandelaanbod c.q. begeleidingsaanbod Aantal instellingen: Aantal aangevinkte antwoordopties:

20 4.6 Recidives: toepassen van informatie na afloop van de strafrechtelijke titel Indicator: Hoe past u de verkregen informatie met betrekking tot recidive na afloop van de strafrechtelijke titel toe? Instellingen konden uit één of meer van de volgende mogelijkheden kiezen: Het bijstellen van individuele behandelingen/begeleiding, Evaluatie van (onderdelen van) het behandelaanbod c.q. begeleidingsaanbod en Anders, namelijk. In het laatste geval (Anders, namelijk ) kon door de instelling tekst ingevuld worden. In de bijlage staat een overzicht van deze categorie voor deze indicator. Figuur 15 Indicator 4.6 Totaal Klinische behandeling FPC 6 2 Klinische behandeling 19 2 Ambulante behandeling 17 1 Ambulante begeleiding / Beschermd wonen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Het bijstellen van individuele behandelingen/begeleiding Evaluatie van (onderdelen van) het behandelaanbod c.q. begeleidingsaanbod Aantal instellingen: Aantal aangevinkte antwoordopties:

21 Deel 5: Voortijdige beëindiging behandel- of begeleidingsovereenkomst Voortijdige beëindiging van behandel- of begeleidingsovereenkomst door de patiënt ten opzichte van het totaal van patiënten op enig moment in behandeling Teller: Het aantal patiënten waarbij de behandeling of begeleiding gedurende het verslagjaar is afgesloten waarbij de patiënt eenzijdig tegen het advies van de behandelaar of begeleider in, de behandeling of begeleiding beëindigt. Noemer: Het totaal aantal patiënten dat op enig moment gedurende het verslagjaar in behandeling of begeleiding was. Indicatorwaarde: Het percentage patiënten dat voor het einde van de strafrechtelijke titel eenzijdig (tegen het advies van de behandelaar of begeleider) zijn behandeling of begeleiding beëindigd heeft gedurende het verslagjaar t.o.v. het totaal aantal patiënten op enig moment in behandeling gedurende het verslagjaar. Figuur 16 Indicator Ambulante behandeling Ambulante begeleiding / Beschermd wonen Instellingen: Gemiddeld: 8% - Ma: Min: 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 21

22 5.1.2 Voortijdige beëindiging van behandel- of begeleidingsovereenkomst door de patiënt ten opzichte van het totaal van patiënten wiens behandeling of begeleiding is afgesloten Teller: Het aantal patiënten waarbij de behandeling of begeleiding gedurende het verslagjaar is afgesloten waarbij de patiënt eenzijdig tegen het advies van de behandelaar of begeleider in, de behandeling of begeleiding beëindigt. Noemer: Het totaal aantal patiënten waarvan de behandeling of begeleiding gedurende het verslagjaar is afgesloten. Indicatorwaarde: Het percentage patiënten dat voor het einde van de strafrechtelijke titel eenzijdig (tegen het advies van de behandelaar of begeleider) zijn behandeling of begeleiding beëindigd heeft gedurende het verslagjaar t.o.v. het totaal aantal patiënten bij wie de behandeling / begeleiding is geëindigd gedurende het verslagjaar. Figuur 17 Indicator Ambulante behandeling Ambulante begeleiding / Beschermd wonen Instellingen: Gemiddeld: 17,2% - Ma: Min: 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 22

23 5.2.1 Voortijdige beëindiging van behandel- of begeleidingsovereenkomst door de behandelaar of begeleider ten opzichte van het totaal van patiënten op enig moment in behandeling Teller: Het aantal patiënten waarvan de behandelaar of begeleider gedurende het verslagjaar heeft besloten de behandeling of begeleiding voor het beëindigen van de strafrechtelijke titel te beëindigen omdat de patiënt zich niet heeft gehouden aan de gestelde voorwaarden. Noemer: Het totaal aantal patiënten dat op enig moment gedurende het verslagjaar in behandeling of begeleiding was. Indicatorwaarde: Het percentage patiënten waarvan de behandelaar of begeleider voor het einde van de strafrechtelijke titel heeft besloten de behandeling of begeleiding te beëindigen omdat de patiënt zich niet heeft gehouden aan de gestelde voorwaarden t.o.v. het totaal aantal patiënten op enig moment in behandeling gedurende het verslagjaar. Figuur 18 Indicator Klinische behandeling Ambulante behandeling Ambulante begeleiding / Beschermd wonen Instellingen: Gemiddeld: 7,4% - Ma: Min: 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 23

24 5.2.2 Voortijdige beëindiging van behandel- of begeleidingsovereenkomst door behandelaar of begeleider ten opzichte van het totaal van patiënten wiens behandeling of begeleiding is afgesloten Teller: Het aantal patiënten waarbij de behandeling of begeleiding gedurende het verslagjaar is afgesloten waarbij de patiënt eenzijdig tegen het advies van de behandelaar of begeleider in, de behandeling of begeleiding beëindigt. Noemer: Het totaal aantal patiënten waarvan de behandeling of begeleiding gedurende het verslagjaar is afgesloten. Indicatorwaarde: Het percentage patiënten dat voor het einde van de strafrechtelijke titel RIBW/begeleiding eenzijdig (tegen het advies van de behandelaar of begeleider) zijn behandeling of begeleiding beëindigd heeft gedurende het verslagjaar t.o.v. het totaal aantal patiënten bij wie de behandeling / begeleiding is geëindigd gedurende het verslagjaar. Figuur 19 Indicator Klinische behandeling Ambulante behandeling Ambulante begeleiding / Beschermd wonen Instellingen: Gemiddeld: 15,8% - Ma: Min: 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 24

25 Deel 6: Geweldsincidenten 6.1 Geweldsincidenten tegen medepatiënten en/of naastbetrokkenen Teller: Het aantal geweldsincidenten tegen patiënten en/of tegen naastbetrokkenen (bezoekende familie/vrienden) binnen de klinische setting dat heeft geleid tot een beklagwaardige sanctie. Noemer: Het totaal aantal patiënten dat gedurende het verslagjaar in behandeling is geweest bij de zorgaanbieder. Ook patiënten waarvan de behandeling na 31 december 2014 voortduurde vallen onder deze categorie. Indicatorwaarde: Het percentage geweldsincidenten door patiënten tegen een andere patiënt en/of tegen zijn naastbetrokkenen (bezoekende familie/vrienden) binnen de klinische setting dat heeft geleid tot een beklagwaardige sanctie op het totaal aantal patiënten. Figuur 20 Indicator 6.1 Klinische behandeling PPC Klinische behandeling FPC Instellingen: 17 - Gemiddeld: 5,8% - Ma: 45,7 - Min: 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25

26 6.2.1 Geweld tegen medepatiënten in relatie tot het aantal separaties Teller: Het aantal geweldsincidenten door patiënten binnen de klinische setting tegen een andere patiënt en/of tegen naastbetrokkenen (bezoekende familie/vrienden) en dat heeft geleid tot separatie. Noemer: Het totaal aantal separaties gedurende het verslagjaar. Indicatorwaarde: Het percentage geweldsincidenten door patiënten binnen de klinische setting tegen een andere patiënt en/of tegen zijn naastbetrokkenen dat heeft geleid tot separatie. Figuur 21 Indicator Klinische behandeling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Instellingen: 29 - Gemiddeld: 11,8% - Ma: Min: 0 26

27 6.2.2 Geweld tegen medepatiënten in relatie tot het aantal patiënten Teller: Het aantal geweldsincidenten door patiënten binnen de klinische setting tegen een andere patiënt en/of tegen naastbetrokkenen (bezoekende familie/vrienden) en dat heeft geleid tot separatie. Noemer: Het totaal aantal patiënten dat gedurende het verslagjaar in behandeling is geweest bij de zorgaanbieder. Indicatorwaarde: Het percentage geweldsincidenten door patiënten binnen de klinische setting tegen een andere patiënt en/of tegen zijn naastbetrokkenen dat heeft geleid tot separatie. Figuur 22 Indicator Klinische behandeling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Instellingen: 29 - Gemiddeld: 2,3% - Ma: 27 - Min: 0 27

28 6.3 Geweld tegen personeel Teller: Het aantal geweldsincidenten door patiënten tegen een personeelslid, voor zover dit heeft geleid tot oplegging van een beklagwaardige sanctie. Noemer: Het totaal aantal patiënten dat gedurende het verslagjaar in behandeling is geweest bij de zorgaanbieder. Indicatorwaarde: Het percentage geweldsincidenten door patiënten tegen een personeelslid, voor zover dit heeft geleid tot oplegging van een beklagwaardige sanctie Figuur 23 Indicator 6.3 Klinische behandeling PPC Klinische behandeling FPC Instellingen: 17 - Gemiddeld: 5,4% - Ma: 50 - Min: 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 28

29 6.4.1 Geweld tegen personeel in relatie tot het aantal separaties Teller: Het aantal geweldsincidenten door patiënten tegen een personeelslid dat heeft geleid tot separatie. Noemer: Het totaal aantal separaties gedurende het verslagjaar. Indicatorwaarde: Het percentage geweldsincidenten door patiënten tegen een personeelslid dat heeft geleid tot separatie Figuur 24 Indicator Klinische behandeling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Instellingen: 29 - Gemiddeld: 19,6% - Ma: Min: 0 29

30 6.4.2 Geweld tegen personeel in relatie tot het aantal patiënten Teller: Het aantal geweldsincidenten door patiënten tegen een personeelslid dat heeft geleid tot separatie. Noemer: Het totaal aantal patiënten dat gedurende het verslagjaar in behandeling is geweest bij de zorgaanbieder. Ook patiënten waarvan de behandeling na 31 december 2014 voortduurde vallen onder deze categorie. Indicatorwaarde: Het percentage geweldsincidenten door patiënten tegen een personeelslid dat heeft geleid tot separatie. Figuur 25 Indicator Klinische behandeling Instellingen: 29 - Gemiddeld: 3,7% - Ma: 60 - Min: 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 30

31 BIJLAGEN Bijlage 1.1 Beginmeting van de ernst van de problematiek Indicator 1.1 Teller Noemer Indicator Ambulante behandeling ,3% Aventurijn ambulante behandeling ,5% Bouman GGZ Ambulante behandeling ,6% De Brug Midden-Nederland ,9% De Hoop Ambulante behandeling ,7% De Horst Ambulante behandeling ,2% De Waag Ambulante behandeling ,8% Delta Psychiatrisch Centrum Ambulante behandeling ,7% Emergis Ambulante behandeling ,6% Fier Fryslan Ambulante Behandeling ,5% GGNet Ambulante behandeling ,0% GGZ Breburg Groep Ambulante Behandeling ,2% GGZ Friesland Ambulante behandeling ,8% GGZ Noord-Holland-Noord Ambulante behandeling ,0% GGZ Oost Brabant Ambulante behandeling ,0% Iriszorg Ambulante behandeling ,1% Kairos Ambulante behandeling ,3% Lentis Ambulante behandeling ,6% Mondriaan Ambulante behandeling ,7% Mozaik Ambulante behandeling ,0% Novadic-Kentron Ambulante behandeling ,4% Oosterpoort Ambulante behandeling ,0% Parnassia Bavo Groep Ambulante behandeling ,7% Stichting Transfore / Dimence Ambulante behandeling ,1% Tactus Verslavingszorg Ambulante behandeling ,3% Terwille Ambulante behandeling ,0% Verslavingszorg Noord Nederland Ambulante behandeling ,3% Victas Ambulante behandeling ,4% Klinische behandeling ,0% Arkin Klinische behandeling ,8% Aventurijn klinische behandeling ,1% Bouman GGZ Klinische behandeling ,6% De Hoop Klinische behandeling ,0% De Wier klinische behandeling ,4% Delta Psychiatrisch Centrum Klinische behandeling ,0% GGNet Klinische behandeling ,0% GGZ Drenthe Klinische behandeling ,0% GGZ Friesland Klinische behandeling ,9% GGZ Noord-Holland-Noord Klinische behandeling ,4% GGZ Oost Brabant Klinische behandeling ,0% GGZ Westelijk Noord-Brabant Klinische behandeling ,2% GGZE Klinische behandeling ,9% Ipse de Bruggen Klinische behandeling ,4% Kijvelanden klinische behandeling ,4% Lentis Klinische behandeling ,5% Mondriaan Klinische behandeling ,0% Novadic-Kentron Klinische behandeling ,2% Parnassia Bavo Groep Klinische behandeling ,3% Pro Persona Klinische behandeling ,0% Reinier van Arkel Klinische behandeling ,1% STEVIG/ Dichterbij Klinische behandeling ,6% 31

32 Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg (Groot Batelaar) Klinische behandeling ,7% Stichting Transfore / Dimence Klinische behandeling ,0% Tactus Verslavingszorg Klinische behandeling ,7% Trajectum klinische behandeling overig ,0% Verslavingszorg Noord Nederland Klinische behandeling ,1% Victas Klinische behandeling ,2% Vincent van Gogh Klinische behandeling ,2% Klinische behandeling FPC ,0% De Rooyse Wissel Klinische behandeling FPC ,0% De Woenselse Poort Klinische behandeling FPC ,3% Dr. Henri van der Hoeven Stichting Klinische behandeling FPC ,0% FPC 2landen Klinische behandeling FPC ,0% FPC de Oostvaarderskliniek Klinische behandeling FPC ,3% FPC Dr. S. van Mesdag Klinische behandeling FPC ,0% GGZ Drenthe Klinische behandeling FPC ,0% Kijvelanden Klinische behandeling FPC ,0% Pompestichting Klinische behandeling FPC ,4% Stichting Arkin Klinische behandeling FPC ,7% Stichting Oldenkotte Klinische behandeling FPC ,0% Trajectum FPC ,3% Veldzicht Klinische behandeling FPC 0 0 n.v.t. Klinische behandeling PPC ,5% PPC Amsterdam Klinische behandeling PPC ,1% PPC Haaglanden Klinische behandeling PPC ,3% PPC Vught Klinische behandeling PPC ,1% PPC Zwolle Klinische behandeling PPC ,5% Totaal ,3% 32

33 Bijlage 1.2 Systematisch meten van de ernst van de problematiek Indicator 1.2 Teller Noemer Indicator Ambulante behandeling ,7% Aventurijn ambulante behandeling ,1% Bouman GGZ Ambulante behandeling ,7% De Brug Midden-Nederland 0 7 0,0% De Hoop Ambulante behandeling 0 0 n.v.t. De Horst Ambulante behandeling ,5% De Waag Ambulante behandeling ,5% Delta Psychiatrisch Centrum Ambulante behandeling ,4% Emergis Ambulante behandeling ,0% Fier Fryslan Ambulante Behandeling ,0% GGNet Ambulante behandeling ,3% GGZ Breburg Groep Ambulante Behandeling ,7% GGZ Friesland Ambulante behandeling ,5% GGZ Noord-Holland-Noord Ambulante behandeling ,0% GGZ Oost Brabant Ambulante behandeling ,0% Iriszorg Ambulante behandeling ,4% Kairos Ambulante behandeling ,7% Lentis Ambulante behandeling ,9% Mondriaan Ambulante behandeling ,9% Mozaik Ambulante behandeling 0 0 n.v.t. Novadic-Kentron Ambulante behandeling ,0% Oosterpoort Ambulante behandeling 0 0 n.v.t. Parnassia Bavo Groep Ambulante behandeling ,5% Stichting Transfore / Dimence Ambulante behandeling ,3% Tactus Verslavingszorg Ambulante behandeling 0 0 n.v.t. Terwille Ambulante behandeling ,7% Verslavingszorg Noord Nederland Ambulante behandeling ,4% Victas Ambulante behandeling ,5% Klinische behandeling ,1% Arkin Klinische behandeling ,5% Aventurijn klinische behandeling ,2% Bouman GGZ Klinische behandeling ,7% De Hoop Klinische behandeling 0 0 n.v.t. De Wier klinische behandeling ,7% Delta Psychiatrisch Centrum Klinische behandeling ,0% GGNet Klinische behandeling ,0% GGZ Drenthe Klinische behandeling ,8% GGZ Friesland Klinische behandeling ,9% GGZ Noord-Holland-Noord Klinische behandeling ,8% GGZ Oost Brabant Klinische behandeling ,0% GGZ Westelijk Noord-Brabant Klinische behandeling ,6% GGZE Klinische behandeling ,2% Ipse de Bruggen Klinische behandeling ,0% Kijvelanden klinische behandeling ,7% Lentis Klinische behandeling ,0% Mondriaan Klinische behandeling ,3% Novadic-Kentron Klinische behandeling ,1% Parnassia Bavo Groep Klinische behandeling ,6% Pro Persona Klinische behandeling ,0% Reinier van Arkel Klinische behandeling ,2% STEVIG/ Dichterbij Klinische behandeling ,0% Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg (Groot Batelaar) Klinische behandeling ,7% Stichting Transfore / Dimence Klinische behandeling ,0% 33

34 Tactus Verslavingszorg Klinische behandeling 0 0 n.v.t. Trajectum klinische behandeling overig ,7% Verslavingszorg Noord Nederland Klinische behandeling ,5% Victas Klinische behandeling ,6% Vincent van Gogh Klinische behandeling ,0% Klinische behandeling FPC ,9% De Rooyse Wissel Klinische behandeling FPC ,1% De Woenselse Poort Klinische behandeling FPC ,1% Dr. Henri van der Hoeven Stichting Klinische behandeling FPC ,0% FPC 2landen Klinische behandeling FPC ,6% FPC de Oostvaarderskliniek Klinische behandeling FPC ,0% FPC Dr. S. van Mesdag Klinische behandeling FPC ,8% GGZ Drenthe Klinische behandeling FPC ,0% Kijvelanden Klinische behandeling FPC ,6% Pompestichting Klinische behandeling FPC ,0% Stichting Arkin Klinische behandeling FPC ,1% Stichting Oldenkotte Klinische behandeling FPC ,0% Trajectum FPC ,5% Veldzicht Klinische behandeling FPC ,0% Klinische behandeling PPC PPC Amsterdam Klinische behandeling PPC N.A. N.A. - PPC Haaglanden Klinische behandeling PPC N.A. N.A. - PPC Vught Klinische behandeling PPC N.A. N.A. - PPC Zwolle Klinische behandeling PPC N.A. N.A. - Totaal ,4% 34

35 Bijlage 1.3 Eindmeting van de ernst van de problematiek Indicator 1.3 Teller Noemer Indicator Ambulante behandeling ,1% Aventurijn ambulante behandeling ,0% Bouman GGZ Ambulante behandeling ,1% De Brug Midden-Nederland ,5% De Hoop Ambulante behandeling ,0% De Horst Ambulante behandeling ,0% De Waag Ambulante behandeling ,8% Delta Psychiatrisch Centrum Ambulante behandeling ,7% Emergis Ambulante behandeling ,1% Fier Fryslan Ambulante Behandeling ,0% GGNet Ambulante behandeling ,4% GGZ Breburg Groep Ambulante Behandeling ,6% GGZ Friesland Ambulante behandeling ,4% GGZ Noord-Holland-Noord Ambulante behandeling ,0% GGZ Oost Brabant Ambulante behandeling ,4% Iriszorg Ambulante behandeling ,7% Kairos Ambulante behandeling ,4% Lentis Ambulante behandeling ,6% Mondriaan Ambulante behandeling ,0% Mozaik Ambulante behandeling ,0% Novadic-Kentron Ambulante behandeling ,6% Oosterpoort Ambulante behandeling 0 3 0,0% Parnassia Bavo Groep Ambulante behandeling ,5% Stichting Transfore / Dimence Ambulante behandeling ,1% Tactus Verslavingszorg Ambulante behandeling ,3% Terwille Ambulante behandeling ,7% Verslavingszorg Noord Nederland Ambulante behandeling ,8% Victas Ambulante behandeling ,8% Klinische behandeling ,9% Arkin Klinische behandeling ,3% Aventurijn klinische behandeling ,3% Bouman GGZ Klinische behandeling ,1% De Hoop Klinische behandeling ,0% De Wier klinische behandeling ,7% Delta Psychiatrisch Centrum Klinische behandeling ,3% GGNet Klinische behandeling ,6% GGZ Drenthe Klinische behandeling ,0% GGZ Friesland Klinische behandeling ,3% GGZ Noord-Holland-Noord Klinische behandeling ,7% GGZ Oost Brabant Klinische behandeling ,7% GGZ Westelijk Noord-Brabant Klinische behandeling ,4% GGZE Klinische behandeling ,4% Ipse de Bruggen Klinische behandeling ,3% Kijvelanden klinische behandeling ,4% Lentis Klinische behandeling ,1% Mondriaan Klinische behandeling ,7% Novadic-Kentron Klinische behandeling ,2% Parnassia Bavo Groep Klinische behandeling ,4% Pro Persona Klinische behandeling ,0% Reinier van Arkel Klinische behandeling ,0% STEVIG/ Dichterbij Klinische behandeling ,9% Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg (Groot Batelaar) Klinische behandeling ,0% Stichting Transfore / Dimence Klinische behandeling ,0% 35

36 Tactus Verslavingszorg Klinische behandeling ,7% Trajectum klinische behandeling overig ,0% Verslavingszorg Noord Nederland Klinische behandeling ,9% Victas Klinische behandeling ,6% Vincent van Gogh Klinische behandeling ,8% Klinische behandeling FPC ,1% De Rooyse Wissel Klinische behandeling FPC ,0% De Woenselse Poort Klinische behandeling FPC 0 4 0,0% Dr. Henri van der Hoeven Stichting Klinische behandeling FPC ,0% FPC 2landen Klinische behandeling FPC ,7% FPC de Oostvaarderskliniek Klinische behandeling FPC ,0% FPC Dr. S. van Mesdag Klinische behandeling FPC ,9% GGZ Drenthe Klinische behandeling FPC ,7% Kijvelanden Klinische behandeling FPC ,6% Pompestichting Klinische behandeling FPC ,0% Stichting Arkin Klinische behandeling FPC ,0% Stichting Oldenkotte Klinische behandeling FPC ,0% Trajectum FPC ,0% Veldzicht Klinische behandeling FPC 0 0 n.v.t. Klinische behandeling PPC ,1% PPC Amsterdam Klinische behandeling PPC ,4% PPC Haaglanden Klinische behandeling PPC ,4% PPC Vught Klinische behandeling PPC ,2% PPC Zwolle Klinische behandeling PPC ,3% Totaal ,9% 36

37 Bijlage 2.1 Continuïteit van zorg Indicator 2.1 Teller Noemer Indicator Ambulante begeleiding / Beschermd wonen ,0% Ambiq Begeleid wonen 0 0 n.v.t. Amerpoort Begeleid wonen 0 0 n.v.t. Arbe Dienstverlening Ambulante Begeleiding ,2% ASVZ Begeleid Wonen ,0% Atlant Groep Ambulante begeleiding ,0% Aveleijn Begeleid Wonen ,0% Clementia Zorgverleners Ambulante Begeleiding ,3% Cordaan Groep Begeleid Wonen ,0% Creating Balance ,7% De Bascule Ambulante Begeleiding ,3% De Binnenvest ambulante begeleiding ,2% De Binnenvest verblijf ,0% De Driestroom Ambulante Begeleiding ,0% De Tussenvoorziening Ambulante begeleiding ,6% De Tussenvoorziening Beschermd wonen ,0% De Verbinding 0 0 n.v.t. Domus Mill Ambulante Begeleiding ,0% Emergis Ambulante begeleiding ,0% Eodus Begeleid Wonen ,9% GGZ Westelijk Noord-Brabant Ambulante begeleiding ,2% Humanitas DMH Begeleid Wonen ,0% HVO Querido Begeleid Wonen ,0% Iriszorg Beschermd wonen ,3% Jan Arends B.V. Ambulante begeleiding ,6% Jan Arends B.V. Beschermd wonen ,0% Kessler Stichting Begeleid Wonen ,3% Kwintes Ambulante begeleiding ,0% Kwintes Beschermd wonen ,5% Maatschappelijke Opvang Breda e.o. Begeleid wonen ,3% Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse ,5% Maatschappelijke Opvang Verdihuis Begeleid wonen ,0% Met ggz Begeleid Wonen ,9% Middin Begeleid Wonen ,0% MOVEOO Ambulante begeleiding ,0% MOVEOO Beschermd wonen ,9% Multi-Care B.V. Ambulante begeleiding 0 1 0,0% Pameijer Sociale psychiatrie Begeleid wonen ,6% Pluryn Begeleid wonen ,0% Profila Zorg Begeleid wonen ,3% Reinaerde Ambulante begeleiding ,3% Reinier van Arkel Ambulante begeleiding ,7% RIBW Arnhem en Veluwe Valei Ambulante begeleiding ,5% RIBW Arnhem en Veluwe Valei Begeleid wonen ,0% RIBW Fonteynenburg Begeleid wonen ,7% RIBW Gooi en Vechtstreek Begeleid wonen ,0% RIBW groep Overijssel Ambulante begeleiding ,3% RIBW groep Overijssel Beschermd wonen ,3% RIBW Nijmegen en Rivierenland Begeleid wonen ,0% RIMO 0 1 0,0% Riwis Zorg en Welzijn Begeleid wonen ,0% SBWU Ambulante begeleiding ,3% SBWU Beschermd wonen ,4% SIG Ambulante begeleiding ,0% 37

38 st Dr schroeder van der kolk bedrijven Ambulante begeleiding ,4% St. Annaklooster Ambulante begeleiding ,2% Stichting Anton Constandse Begeleid Wonen ,0% Stichting Door Begeleid wonen 0 0 n.v.t. Stichting het Kopland Begeleid wonen ,0% Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg Beschermd wonen ,3% Stichting LIMOR ,9% Stichting Moria Begeleid wonen ,0% Stichting Ontmoeting ,0% Stichting RIBW Brabant ,0% Terwille Beschermd wonen ,0% Tragel Zorg Ambulante begeleiding ,0% Verlening Diensten J.P. van den Bent Begeleid wonen ,8% Vincent van Gogh Beschermd wonen ,0% Volksbond Amsterdam Begeleid wonen 0 3 0,0% Zienn Begeleid wonen 0 8 0,0% Zorggroep Stad en Ommeland B.V. Ambulante begeleiding ,8% Zorggroep 't Achterhuus Ambulante begeleiding ,0% Zorggroep Triade Ambulante begeleiding 0 0 n.v.t. ZorgPlus GGZ (ambulante begeleiding) ,0% Ambulante behandeling ,2% Aventurijn ambulante behandeling ,2% Bouman GGZ Ambulante behandeling ,9% De Brug Midden-Nederland ,3% De Hoop Ambulante behandeling ,0% De Horst Ambulante behandeling ,7% De Waag Ambulante behandeling ,7% Delta Psychiatrisch Centrum Ambulante behandeling ,9% Emergis Ambulante behandeling ,7% Fier Fryslan Ambulante Behandeling ,3% GGNet Ambulante behandeling ,7% GGZ Breburg Groep Ambulante Behandeling ,3% GGZ Friesland Ambulante behandeling ,3% GGZ Noord-Holland-Noord Ambulante behandeling ,0% GGZ Oost Brabant Ambulante behandeling ,0% Iriszorg Ambulante behandeling ,7% Kairos Ambulante behandeling ,8% Lentis Ambulante behandeling ,3% Mondriaan Ambulante behandeling ,7% Mozaik Ambulante behandeling ,1% Novadic-Kentron Ambulante behandeling ,0% Oosterpoort Ambulante behandeling 0 0 n.v.t. Parnassia Bavo Groep Ambulante behandeling ,2% Stichting Transfore / Dimence Ambulante behandeling ,4% Tactus Verslavingszorg Ambulante behandeling ,0% Terwille Ambulante behandeling ,1% Verslavingszorg Noord Nederland Ambulante behandeling ,6% Victas Ambulante behandeling ,0% Klinische behandeling ,0% Arkin Klinische behandeling ,1% Aventurijn klinische behandeling ,4% Bouman GGZ Klinische behandeling 0 5 0,0% De Hoop Klinische behandeling ,8% De Wier klinische behandeling ,0% Delta Psychiatrisch Centrum Klinische behandeling ,0% 38

39 GGNet Klinische behandeling ,0% GGZ Drenthe Klinische behandeling ,7% GGZ Friesland Klinische behandeling ,0% GGZ Noord-Holland-Noord Klinische behandeling ,0% GGZ Oost Brabant Klinische behandeling ,0% GGZ Westelijk Noord-Brabant Klinische behandeling ,3% GGZE Klinische behandeling ,0% Ipse de Bruggen Klinische behandeling ,0% Kijvelanden klinische behandeling ,0% Lentis Klinische behandeling ,9% Mondriaan Klinische behandeling ,1% Novadic-Kentron Klinische behandeling ,9% Parnassia Bavo Groep Klinische behandeling ,0% Pro Persona Klinische behandeling ,0% Reinier van Arkel Klinische behandeling ,8% STEVIG/ Dichterbij Klinische behandeling ,3% Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg (Groot Batelaar) Klinische behandeling ,3% Stichting Transfore / Dimence Klinische behandeling ,0% Tactus Verslavingszorg Klinische behandeling ,6% Trajectum klinische behandeling overig ,8% Verslavingszorg Noord Nederland Klinische behandeling ,6% Victas Klinische behandeling ,0% Vincent van Gogh Klinische behandeling ,7% Klinische behandeling FPC ,3% De Rooyse Wissel Klinische behandeling FPC 0 1 0,0% De Woenselse Poort Klinische behandeling FPC ,7% Dr. Henri van der Hoeven Stichting Klinische behandeling FPC ,4% FPC 2landen Klinische behandeling FPC ,0% FPC de Oostvaarderskliniek Klinische behandeling FPC 0 9 0,0% FPC Dr. S. van Mesdag Klinische behandeling FPC ,0% GGZ Drenthe Klinische behandeling FPC 0 0 n.v.t. Kijvelanden Klinische behandeling FPC ,5% Pompestichting Klinische behandeling FPC 0 0 n.v.t. Stichting Arkin Klinische behandeling FPC ,0% Stichting Oldenkotte Klinische behandeling FPC ,7% Trajectum FPC ,0% Veldzicht Klinische behandeling FPC 0 0 n.v.t. Klinische behandeling PPC ,4% PPC Amsterdam Klinische behandeling PPC N.A. N.A. - PPC Haaglanden Klinische behandeling PPC N.A. N.A. - PPC Vught Klinische behandeling PPC ,4% PPC Zwolle Klinische behandeling PPC N.A. N.A. - Totaal ,9% 39

40 Bijlage 2.2 Continuïteit van zorg geregeld met verwijsbrief, CIZ-indicatie of RM Indicator 2.2 Teller Noemer Indicator Ambulante begeleiding / Beschermd wonen ,8% Ambiq Begeleid wonen 0 0 n.v.t. Amerpoort Begeleid wonen 0 0 n.v.t. Arbe Dienstverlening Ambulante Begeleiding ,5% ASVZ Begeleid Wonen ,0% Atlant Groep Ambulante begeleiding ,0% Aveleijn Begeleid Wonen ,0% Clementia Zorgverleners Ambulante Begeleiding ,4% Cordaan Groep Begeleid Wonen ,0% Creating Balance ,0% De Bascule Ambulante Begeleiding ,0% De Binnenvest ambulante begeleiding ,3% De Binnenvest verblijf ,0% De Driestroom Ambulante Begeleiding ,0% De Tussenvoorziening Ambulante begeleiding ,5% De Tussenvoorziening Beschermd wonen ,0% De Verbinding 0 0 n.v.t. Domus Mill Ambulante Begeleiding ,0% Emergis Ambulante begeleiding ,0% Eodus Begeleid Wonen ,0% GGZ Westelijk Noord-Brabant Ambulante begeleiding ,5% Humanitas DMH Begeleid Wonen ,0% HVO Querido Begeleid Wonen ,0% Iriszorg Beschermd wonen ,0% Jan Arends B.V. Ambulante begeleiding ,3% Jan Arends B.V. Beschermd wonen ,0% Kessler Stichting Begeleid Wonen ,0% Kwintes Ambulante begeleiding ,0% Kwintes Beschermd wonen ,0% Maatschappelijke Opvang Breda e.o. Begeleid wonen ,3% Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse ,0% Maatschappelijke Opvang Verdihuis Begeleid wonen 0 1 0,0% Met ggz Begeleid Wonen ,0% Middin Begeleid Wonen ,0% MOVEOO Ambulante begeleiding ,0% MOVEOO Beschermd wonen ,1% Multi-Care B.V. Ambulante begeleiding 0 1 0,0% Pameijer Sociale psychiatrie Begeleid wonen ,0% Pluryn Begeleid wonen ,0% Profila Zorg Begeleid wonen ,0% Reinaerde Ambulante begeleiding ,0% Reinier van Arkel Ambulante begeleiding ,0% RIBW Arnhem en Veluwe Valei Ambulante begeleiding 0 1 0,0% RIBW Arnhem en Veluwe Valei Begeleid wonen ,0% RIBW Fonteynenburg Begeleid wonen ,7% RIBW Gooi en Vechtstreek Begeleid wonen ,0% RIBW groep Overijssel Ambulante begeleiding ,0% RIBW groep Overijssel Beschermd wonen ,0% RIBW Nijmegen en Rivierenland Begeleid wonen ,5% RIMO 0 0 n.v.t. Riwis Zorg en Welzijn Begeleid wonen ,0% SBWU Ambulante begeleiding ,0% SBWU Beschermd wonen ,0% SIG Ambulante begeleiding ,0% 40

41 st Dr schroeder van der kolk bedrijven Ambulante begeleiding ,0% St. Annaklooster Ambulante begeleiding ,0% Stichting Anton Constandse Begeleid Wonen ,0% Stichting Door Begeleid wonen 0 0 n.v.t. Stichting het Kopland Begeleid wonen ,0% Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg Beschermd wonen ,6% Stichting LIMOR ,7% Stichting Moria Begeleid wonen ,0% Stichting Ontmoeting ,0% Stichting RIBW Brabant ,0% Terwille Beschermd wonen ,7% Tragel Zorg Ambulante begeleiding ,0% Verlening Diensten J.P. van den Bent Begeleid wonen ,8% Vincent van Gogh Beschermd wonen ,0% Volksbond Amsterdam Begeleid wonen ,0% Zienn Begeleid wonen 0 3 0,0% Zorggroep Stad en Ommeland B.V. Ambulante begeleiding ,0% Zorggroep 't Achterhuus Ambulante begeleiding ,0% Zorggroep Triade Ambulante begeleiding 0 0 n.v.t. ZorgPlus GGZ (ambulante begeleiding) 0 4 0,0% Ambulante behandeling ,0% Aventurijn ambulante behandeling ,1% Bouman GGZ Ambulante behandeling ,1% De Brug Midden-Nederland ,0% De Hoop Ambulante behandeling ,0% De Horst Ambulante behandeling ,0% De Waag Ambulante behandeling ,4% Delta Psychiatrisch Centrum Ambulante behandeling ,0% Emergis Ambulante behandeling ,0% Fier Fryslan Ambulante Behandeling ,0% GGNet Ambulante behandeling ,7% GGZ Breburg Groep Ambulante Behandeling ,1% GGZ Friesland Ambulante behandeling ,2% GGZ Noord-Holland-Noord Ambulante behandeling ,0% GGZ Oost Brabant Ambulante behandeling ,0% Iriszorg Ambulante behandeling 0 0 n.v.t. Kairos Ambulante behandeling ,0% Lentis Ambulante behandeling ,0% Mondriaan Ambulante behandeling ,6% Mozaik Ambulante behandeling ,0% Novadic-Kentron Ambulante behandeling ,0% Oosterpoort Ambulante behandeling 0 0 n.v.t. Parnassia Bavo Groep Ambulante behandeling ,0% Stichting Transfore / Dimence Ambulante behandeling ,0% Tactus Verslavingszorg Ambulante behandeling ,7% Terwille Ambulante behandeling ,7% Verslavingszorg Noord Nederland Ambulante behandeling ,6% Victas Ambulante behandeling ,0% Klinische behandeling ,9% Arkin Klinische behandeling ,3% Aventurijn klinische behandeling ,8% Bouman GGZ Klinische behandeling 0 0 n.v.t. De Hoop Klinische behandeling ,0% De Wier klinische behandeling ,0% Delta Psychiatrisch Centrum Klinische behandeling ,0% 41

42 GGNet Klinische behandeling ,0% GGZ Drenthe Klinische behandeling ,9% GGZ Friesland Klinische behandeling 0 1 0,0% GGZ Noord-Holland-Noord Klinische behandeling ,0% GGZ Oost Brabant Klinische behandeling ,0% GGZ Westelijk Noord-Brabant Klinische behandeling ,3% GGZE Klinische behandeling ,2% Ipse de Bruggen Klinische behandeling ,0% Kijvelanden klinische behandeling ,3% Lentis Klinische behandeling ,0% Mondriaan Klinische behandeling ,1% Novadic-Kentron Klinische behandeling ,0% Parnassia Bavo Groep Klinische behandeling ,0% Pro Persona Klinische behandeling ,0% Reinier van Arkel Klinische behandeling ,0% STEVIG/ Dichterbij Klinische behandeling ,3% Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg (Groot Batelaar) Klinische behandeling ,0% Stichting Transfore / Dimence Klinische behandeling ,0% Tactus Verslavingszorg Klinische behandeling ,8% Trajectum klinische behandeling overig ,0% Verslavingszorg Noord Nederland Klinische behandeling ,6% Victas Klinische behandeling ,0% Vincent van Gogh Klinische behandeling ,0% Klinische behandeling FPC ,9% De Rooyse Wissel Klinische behandeling FPC 0 1 0,0% De Woenselse Poort Klinische behandeling FPC ,0% Dr. Henri van der Hoeven Stichting Klinische behandeling FPC ,0% FPC 2landen Klinische behandeling FPC ,0% FPC de Oostvaarderskliniek Klinische behandeling FPC 0 0 n.v.t. FPC Dr. S. van Mesdag Klinische behandeling FPC ,0% GGZ Drenthe Klinische behandeling FPC 0 0 n.v.t. Kijvelanden Klinische behandeling FPC ,5% Pompestichting Klinische behandeling FPC 0 0 n.v.t. Stichting Arkin Klinische behandeling FPC 0 1 0,0% Stichting Oldenkotte Klinische behandeling FPC ,0% Trajectum FPC ,0% Veldzicht Klinische behandeling FPC 0 0 n.v.t. Klinische behandeling PPC ,7% PPC Amsterdam Klinische behandeling PPC N.A. N.A. - PPC Haaglanden Klinische behandeling PPC N.A. N.A. - PPC Vught Klinische behandeling PPC ,7% PPC Zwolle Klinische behandeling PPC N.A. N.A. - Totaal ,6% 42

43 Bijlage 3.1a en 3.1b Beginmeting delictrisico Indicator 3.1a en 3.1b Teller Noemer Indicator Ambulante behandeling ,8% Aventurijn ambulante behandeling ,0% Bouman GGZ Ambulante behandeling ,5% De Brug Midden-Nederland ,7% De Hoop Ambulante behandeling ,7% De Horst Ambulante behandeling ,2% De Waag Ambulante behandeling ,8% Delta Psychiatrisch Centrum Ambulante behandeling 0 9 0,0% Emergis Ambulante behandeling ,3% Fier Fryslan Ambulante Behandeling ,0% GGNet Ambulante behandeling ,0% GGZ Breburg Groep Ambulante Behandeling ,8% GGZ Friesland Ambulante behandeling ,0% GGZ Noord-Holland-Noord Ambulante behandeling ,4% GGZ Oost Brabant Ambulante behandeling ,2% Iriszorg Ambulante behandeling ,0% Kairos Ambulante behandeling ,3% Lentis Ambulante behandeling ,4% Mondriaan Ambulante behandeling ,7% Mozaik Ambulante behandeling ,0% Novadic-Kentron Ambulante behandeling ,2% Oosterpoort Ambulante behandeling ,0% Parnassia Bavo Groep Ambulante behandeling ,0% Stichting Transfore / Dimence Ambulante behandeling ,1% Tactus Verslavingszorg Ambulante behandeling ,0% Terwille Ambulante behandeling ,3% Verslavingszorg Noord Nederland Ambulante behandeling ,0% Victas Ambulante behandeling ,0% Klinische behandeling ,5% Arkin Klinische behandeling ,1% Aventurijn klinische behandeling ,3% Bouman GGZ Klinische behandeling ,0% De Hoop Klinische behandeling ,6% De Wier klinische behandeling ,3% Delta Psychiatrisch Centrum Klinische behandeling ,0% GGNet Klinische behandeling ,0% GGZ Drenthe Klinische behandeling ,8% GGZ Friesland Klinische behandeling ,0% GGZ Noord-Holland-Noord Klinische behandeling ,8% GGZ Oost Brabant Klinische behandeling ,0% GGZ Westelijk Noord-Brabant Klinische behandeling ,7% GGZE Klinische behandeling ,6% Ipse de Bruggen Klinische behandeling ,7% Kijvelanden klinische behandeling ,8% Lentis Klinische behandeling ,7% Mondriaan Klinische behandeling ,0% Novadic-Kentron Klinische behandeling ,4% Parnassia Bavo Groep Klinische behandeling ,0% Pro Persona Klinische behandeling ,0% Reinier van Arkel Klinische behandeling ,6% STEVIG/ Dichterbij Klinische behandeling ,4% Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg (Groot Batelaar) Klinische behandeling ,5% Stichting Transfore / Dimence Klinische behandeling ,0% 43

44 Tactus Verslavingszorg Klinische behandeling ,1% Trajectum klinische behandeling overig ,8% Verslavingszorg Noord Nederland Klinische behandeling ,8% Victas Klinische behandeling ,0% Vincent van Gogh Klinische behandeling ,2% Klinische behandeling FPC ,6% De Rooyse Wissel Klinische behandeling FPC ,0% De Woenselse Poort Klinische behandeling FPC ,0% Dr. Henri van der Hoeven Stichting Klinische behandeling FPC ,4% FPC 2landen Klinische behandeling FPC 0 0 nvt FPC de Oostvaarderskliniek Klinische behandeling FPC ,0% FPC Dr. S. van Mesdag Klinische behandeling FPC ,0% GGZ Drenthe Klinische behandeling FPC ,0% Kijvelanden Klinische behandeling FPC ,9% Pompestichting Klinische behandeling FPC ,8% Stichting Arkin Klinische behandeling FPC ,0% Stichting Oldenkotte Klinische behandeling FPC 0 0 nvt Trajectum FPC ,0% Veldzicht Klinische behandeling FPC ,0% Klinische behandeling PPC ,0% PPC Amsterdam Klinische behandeling PPC ,3% PPC Haaglanden Klinische behandeling PPC ,0% PPC Vught Klinische behandeling PPC ,8% PPC Zwolle Klinische behandeling PPC ,0% Totaal ,4% 44

45 Bijlage 3.2 Systematisch meten Indicator 3.2 Teller Noemer Indicator Ambulante behandeling ,7% Aventurijn ambulante behandeling ,0% Bouman GGZ Ambulante behandeling ,7% De Brug Midden-Nederland ,4% De Hoop Ambulante behandeling ,2% De Horst Ambulante behandeling ,6% De Waag Ambulante behandeling ,1% Delta Psychiatrisch Centrum Ambulante behandeling 0 9 0,0% Emergis Ambulante behandeling ,6% Fier Fryslan Ambulante Behandeling 0 0 n.v.t. GGNet Ambulante behandeling ,3% GGZ Breburg Groep Ambulante Behandeling ,7% GGZ Friesland Ambulante behandeling ,0% GGZ Noord-Holland-Noord Ambulante behandeling ,4% GGZ Oost Brabant Ambulante behandeling ,5% Iriszorg Ambulante behandeling ,0% Kairos Ambulante behandeling ,1% Lentis Ambulante behandeling ,4% Mondriaan Ambulante behandeling ,8% Mozaik Ambulante behandeling ,0% Novadic-Kentron Ambulante behandeling ,4% Oosterpoort Ambulante behandeling ,0% Parnassia Bavo Groep Ambulante behandeling ,1% Stichting Transfore / Dimence Ambulante behandeling ,0% Tactus Verslavingszorg Ambulante behandeling ,2% Terwille Ambulante behandeling ,6% Verslavingszorg Noord Nederland Ambulante behandeling ,0% Victas Ambulante behandeling ,0% Klinische behandeling ,8% Arkin Klinische behandeling ,8% Aventurijn klinische behandeling ,6% Bouman GGZ Klinische behandeling ,8% De Hoop Klinische behandeling ,3% De Wier klinische behandeling ,1% Delta Psychiatrisch Centrum Klinische behandeling ,0% GGNet Klinische behandeling ,0% GGZ Drenthe Klinische behandeling ,8% GGZ Friesland Klinische behandeling ,4% GGZ Noord-Holland-Noord Klinische behandeling ,1% GGZ Oost Brabant Klinische behandeling ,5% GGZ Westelijk Noord-Brabant Klinische behandeling ,4% GGZE Klinische behandeling ,9% Ipse de Bruggen Klinische behandeling ,0% Kijvelanden klinische behandeling ,1% Lentis Klinische behandeling ,4% Mondriaan Klinische behandeling ,0% Novadic-Kentron Klinische behandeling ,8% Parnassia Bavo Groep Klinische behandeling ,2% Pro Persona Klinische behandeling ,0% Reinier van Arkel Klinische behandeling ,4% STEVIG/ Dichterbij Klinische behandeling ,7% Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg (Groot Batelaar) Klinische behandeling ,6% Stichting Transfore / Dimence Klinische behandeling ,0% 45

46 Tactus Verslavingszorg Klinische behandeling ,2% Trajectum klinische behandeling overig ,2% Verslavingszorg Noord Nederland Klinische behandeling ,9% Victas Klinische behandeling ,0% Vincent van Gogh Klinische behandeling ,0% Klinische behandeling FPC ,5% De Rooyse Wissel Klinische behandeling FPC ,6% De Woenselse Poort Klinische behandeling FPC ,9% Dr. Henri van der Hoeven Stichting Klinische behandeling FPC ,4% FPC 2landen Klinische behandeling FPC ,6% FPC de Oostvaarderskliniek Klinische behandeling FPC ,9% FPC Dr. S. van Mesdag Klinische behandeling FPC ,5% GGZ Drenthe Klinische behandeling FPC ,3% Kijvelanden Klinische behandeling FPC ,3% Pompestichting Klinische behandeling FPC ,4% Stichting Arkin Klinische behandeling FPC ,4% Stichting Oldenkotte Klinische behandeling FPC ,0% Trajectum FPC ,1% Veldzicht Klinische behandeling FPC ,0% Klinische behandeling PPC ,9% PPC Amsterdam Klinische behandeling PPC ,8% PPC Haaglanden Klinische behandeling PPC ,4% PPC Vught Klinische behandeling PPC ,7% PPC Zwolle Klinische behandeling PPC ,0% Totaal ,3% 46

47 Bijlage 4.1 Recidives tijdens de strafrechtelijke titel monitoren Indicator 4.1 Ja Nee Totaal Ambulante begeleiding / Beschermd wonen Ambiq Begeleid wonen Amerpoort Begeleid wonen Arbe Dienstverlening Ambulante Begeleiding ASVZ Begeleid Wonen Atlant Groep Ambulante begeleiding Aveleijn Begeleid Wonen Clementia Zorgverleners Ambulante Begeleiding Cordaan Groep Begeleid Wonen Creating Balance De Bascule Ambulante Begeleiding De Binnenvest ambulante begeleiding De Binnenvest verblijf De Driestroom Ambulante Begeleiding De Tussenvoorziening Ambulante begeleiding De Tussenvoorziening Beschermd wonen De Verbinding Domus Mill Ambulante Begeleiding Emergis Ambulante begeleiding Eodus Begeleid Wonen GGZ Westelijk Noord-Brabant Ambulante begeleiding Humanitas DMH Begeleid Wonen HVO Querido Begeleid Wonen Iriszorg Beschermd wonen Jan Arends B.V. Ambulante begeleiding Jan Arends B.V. Beschermd wonen Kessler Stichting Begeleid Wonen Kwintes Ambulante begeleiding Kwintes Beschermd wonen Maatschappelijke Opvang Breda e.o. Begeleid wonen Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse Maatschappelijke Opvang Verdihuis Begeleid wonen Met ggz Begeleid Wonen Middin Begeleid Wonen MOVEOO Ambulante begeleiding MOVEOO Beschermd wonen Multi-Care B.V. Ambulante begeleiding Pameijer Sociale psychiatrie Begeleid wonen Pluryn Begeleid wonen Profila Zorg Begeleid wonen Reinaerde Ambulante begeleiding Reinier van Arkel Ambulante begeleiding RIBW Arnhem en Veluwe Valei Ambulante begeleiding RIBW Arnhem en Veluwe Valei Begeleid wonen RIBW Fonteynenburg Begeleid wonen RIBW Gooi en Vechtstreek Begeleid wonen RIBW groep Overijssel Ambulante begeleiding RIBW groep Overijssel Beschermd wonen RIBW Nijmegen en Rivierenland Begeleid wonen RIMO Riwis Zorg en Welzijn Begeleid wonen SBWU Ambulante begeleiding SBWU Beschermd wonen SIG Ambulante begeleiding 47

48 st Dr schroeder van der kolk bedrijven Ambulante begeleiding St. Annaklooster Ambulante begeleiding Stichting Anton Constandse Begeleid Wonen Stichting Door Begeleid wonen Stichting het Kopland Begeleid wonen Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg Beschermd wonen Stichting LIMOR Stichting Moria Begeleid wonen Stichting Ontmoeting Stichting RIBW Brabant Terwille Beschermd wonen Tragel Zorg Ambulante begeleiding Verlening Diensten J.P. van den Bent Begeleid wonen Vincent van Gogh Beschermd wonen Volksbond Amsterdam Begeleid wonen Zienn Begeleid wonen Zorggroep Stad en Ommeland B.V. Ambulante begeleiding Zorggroep 't Achterhuus Ambulante begeleiding Zorggroep Triade Ambulante begeleiding ZorgPlus GGZ (ambulante begeleiding) Ambulante behandeling Aventurijn ambulante behandeling Bouman GGZ Ambulante behandeling De Brug Midden-Nederland De Hoop Ambulante behandeling De Horst Ambulante behandeling De Waag Ambulante behandeling Delta Psychiatrisch Centrum Ambulante behandeling Emergis Ambulante behandeling Fier Fryslan Ambulante Behandeling GGNet Ambulante behandeling GGZ Breburg Groep Ambulante Behandeling GGZ Friesland Ambulante behandeling GGZ Noord-Holland-Noord Ambulante behandeling GGZ Oost Brabant Ambulante behandeling Iriszorg Ambulante behandeling Kairos Ambulante behandeling Lentis Ambulante behandeling Mondriaan Ambulante behandeling Mozaik Ambulante behandeling Novadic-Kentron Ambulante behandeling Oosterpoort Ambulante behandeling Parnassia Bavo Groep Ambulante behandeling Stichting Transfore / Dimence Ambulante behandeling Tactus Verslavingszorg Ambulante behandeling Terwille Ambulante behandeling Verslavingszorg Noord Nederland Ambulante behandeling Victas Ambulante behandeling Klinische behandeling Arkin Klinische behandeling Aventurijn klinische behandeling Bouman GGZ Klinische behandeling De Hoop Klinische behandeling De Wier klinische behandeling Delta Psychiatrisch Centrum Klinische behandeling 48

49 GGNet Klinische behandeling GGZ Drenthe Klinische behandeling GGZ Friesland Klinische behandeling GGZ Noord-Holland-Noord Klinische behandeling GGZ Oost Brabant Klinische behandeling GGZ Westelijk Noord-Brabant Klinische behandeling GGZE Klinische behandeling Ipse de Bruggen Klinische behandeling Kijvelanden klinische behandeling Lentis Klinische behandeling Mondriaan Klinische behandeling Novadic-Kentron Klinische behandeling Parnassia Bavo Groep Klinische behandeling Pro Persona Klinische behandeling Reinier van Arkel Klinische behandeling STEVIG/ Dichterbij Klinische behandeling Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg (Groot Batelaar) Klinische behandeling Stichting Transfore / Dimence Klinische behandeling Tactus Verslavingszorg Klinische behandeling Trajectum klinische behandeling overig Verslavingszorg Noord Nederland Klinische behandeling Victas Klinische behandeling Vincent van Gogh Klinische behandeling Klinische behandeling FPC De Rooyse Wissel Klinische behandeling FPC De Woenselse Poort Klinische behandeling FPC Dr. Henri van der Hoeven Stichting Klinische behandeling FPC FPC 2landen Klinische behandeling FPC FPC de Oostvaarderskliniek Klinische behandeling FPC FPC Dr. S. van Mesdag Klinische behandeling FPC GGZ Drenthe Klinische behandeling FPC Kijvelanden Klinische behandeling FPC Pompestichting Klinische behandeling FPC Stichting Arkin Klinische behandeling FPC Stichting Oldenkotte Klinische behandeling FPC Trajectum FPC Veldzicht Klinische behandeling FPC Klinische behandeling PPC 4 4 PPC Amsterdam Klinische behandeling PPC PPC Haaglanden Klinische behandeling PPC PPC Vught Klinische behandeling PPC PPC Zwolle Klinische behandeling PPC Totaal

50 Bijlage 4.2 Recidives na afloop van de strafrechtelijke titel monitoren Indicator 4.2 Ja Nee Totaal Ambulante begeleiding / Beschermd wonen Ambiq Begeleid wonen Amerpoort Begeleid wonen Arbe Dienstverlening Ambulante Begeleiding ASVZ Begeleid Wonen Atlant Groep Ambulante begeleiding Aveleijn Begeleid Wonen Clementia Zorgverleners Ambulante Begeleiding Cordaan Groep Begeleid Wonen Creating Balance De Bascule Ambulante Begeleiding De Binnenvest ambulante begeleiding De Binnenvest verblijf De Driestroom Ambulante Begeleiding De Tussenvoorziening Ambulante begeleiding De Tussenvoorziening Beschermd wonen De Verbinding Domus Mill Ambulante Begeleiding Emergis Ambulante begeleiding Eodus Begeleid Wonen GGZ Westelijk Noord-Brabant Ambulante begeleiding Humanitas DMH Begeleid Wonen HVO Querido Begeleid Wonen Iriszorg Beschermd wonen Jan Arends B.V. Ambulante begeleiding Jan Arends B.V. Beschermd wonen Kessler Stichting Begeleid Wonen Kwintes Ambulante begeleiding Kwintes Beschermd wonen Maatschappelijke Opvang Breda e.o. Begeleid wonen Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse Maatschappelijke Opvang Verdihuis Begeleid wonen Met ggz Begeleid Wonen Middin Begeleid Wonen MOVEOO Ambulante begeleiding MOVEOO Beschermd wonen Multi-Care B.V. Ambulante begeleiding Pameijer Sociale psychiatrie Begeleid wonen Pluryn Begeleid wonen Profila Zorg Begeleid wonen Reinaerde Ambulante begeleiding Reinier van Arkel Ambulante begeleiding RIBW Arnhem en Veluwe Valei Ambulante begeleiding RIBW Arnhem en Veluwe Valei Begeleid wonen RIBW Fonteynenburg Begeleid wonen RIBW Gooi en Vechtstreek Begeleid wonen RIBW groep Overijssel Ambulante begeleiding RIBW groep Overijssel Beschermd wonen RIBW Nijmegen en Rivierenland Begeleid wonen RIMO Riwis Zorg en Welzijn Begeleid wonen SBWU Ambulante begeleiding SBWU Beschermd wonen SIG Ambulante begeleiding 50

51 st Dr schroeder van der kolk bedrijven Ambulante begeleiding St. Annaklooster Ambulante begeleiding Stichting Anton Constandse Begeleid Wonen Stichting Door Begeleid wonen Stichting het Kopland Begeleid wonen Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg Beschermd wonen Stichting LIMOR Stichting Moria Begeleid wonen Stichting Ontmoeting Stichting RIBW Brabant Terwille Beschermd wonen Tragel Zorg Ambulante begeleiding Verlening Diensten J.P. van den Bent Begeleid wonen Vincent van Gogh Beschermd wonen Volksbond Amsterdam Begeleid wonen Zienn Begeleid wonen Zorggroep Stad en Ommeland B.V. Ambulante begeleiding Zorggroep 't Achterhuus Ambulante begeleiding Zorggroep Triade Ambulante begeleiding ZorgPlus GGZ (ambulante begeleiding) Ambulante behandeling Aventurijn ambulante behandeling Bouman GGZ Ambulante behandeling De Brug Midden-Nederland De Hoop Ambulante behandeling De Horst Ambulante behandeling De Waag Ambulante behandeling Delta Psychiatrisch Centrum Ambulante behandeling Emergis Ambulante behandeling Fier Fryslan Ambulante Behandeling GGNet Ambulante behandeling GGZ Breburg Groep Ambulante Behandeling GGZ Friesland Ambulante behandeling GGZ Noord-Holland-Noord Ambulante behandeling GGZ Oost Brabant Ambulante behandeling Iriszorg Ambulante behandeling Kairos Ambulante behandeling Lentis Ambulante behandeling Mondriaan Ambulante behandeling Mozaik Ambulante behandeling Novadic-Kentron Ambulante behandeling Oosterpoort Ambulante behandeling Parnassia Bavo Groep Ambulante behandeling Stichting Transfore / Dimence Ambulante behandeling Tactus Verslavingszorg Ambulante behandeling Terwille Ambulante behandeling Verslavingszorg Noord Nederland Ambulante behandeling Victas Ambulante behandeling Klinische behandeling Arkin Klinische behandeling Aventurijn klinische behandeling Bouman GGZ Klinische behandeling De Hoop Klinische behandeling De Wier klinische behandeling Delta Psychiatrisch Centrum Klinische behandeling 51

52 GGNet Klinische behandeling GGZ Drenthe Klinische behandeling GGZ Friesland Klinische behandeling GGZ Noord-Holland-Noord Klinische behandeling GGZ Oost Brabant Klinische behandeling GGZ Westelijk Noord-Brabant Klinische behandeling GGZE Klinische behandeling Ipse de Bruggen Klinische behandeling Kijvelanden klinische behandeling Lentis Klinische behandeling Mondriaan Klinische behandeling Novadic-Kentron Klinische behandeling Parnassia Bavo Groep Klinische behandeling Pro Persona Klinische behandeling Reinier van Arkel Klinische behandeling STEVIG/ Dichterbij Klinische behandeling Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg (Groot Batelaar) Klinische behandeling Stichting Transfore / Dimence Klinische behandeling Tactus Verslavingszorg Klinische behandeling Trajectum klinische behandeling overig Verslavingszorg Noord Nederland Klinische behandeling Victas Klinische behandeling Vincent van Gogh Klinische behandeling Klinische behandeling FPC De Rooyse Wissel Klinische behandeling FPC De Woenselse Poort Klinische behandeling FPC Dr. Henri van der Hoeven Stichting Klinische behandeling FPC FPC 2landen Klinische behandeling FPC FPC de Oostvaarderskliniek Klinische behandeling FPC FPC Dr. S. van Mesdag Klinische behandeling FPC GGZ Drenthe Klinische behandeling FPC Kijvelanden Klinische behandeling FPC Pompestichting Klinische behandeling FPC Stichting Arkin Klinische behandeling FPC Stichting Oldenkotte Klinische behandeling FPC Trajectum FPC Veldzicht Klinische behandeling FPC Klinische behandeling PPC 4 4 PPC Amsterdam Klinische behandeling PPC PPC Haaglanden Klinische behandeling PPC PPC Vught Klinische behandeling PPC PPC Zwolle Klinische behandeling PPC Totaal

53 Bijlage 4.3 Recidives in beeld tijdens de strafrechtelijke titel (Anders ) Indicator 4.3 Anders, namelijk... Aantal Anders namelijk... :Plancare (zoregverantwoordingssysteem) 1 Anders namelijk...:alle 5 1 Anders namelijk...:alle bovenstaanden 2 Anders namelijk...:client volg systeem van instelling 1 Anders namelijk...:coördinatiepunt e-gedetineerden Dordrecht 2 Anders namelijk...:daarnaast worden de recidives binnen de organisatie geregistreerd in het cliënt registratiesysteem O Anders namelijk...:dagrapportage 2 Anders namelijk...:eigen registratie 2 Anders namelijk...:in rapportages van contactmomenten. De rapportages worden opgeslagen in het clientdossier. Anders namelijk...:in voorkomend geval kliniek 1 Anders namelijk...:incidenten intern 2 Anders namelijk...:informatie van eterne betrokkenen (kan alles zijn) die ons informeren over recidive 1 Anders namelijk...:justitie 1 Anders namelijk...:ketenpartners 1 Anders namelijk...:op basis van intern en intercollegiaal onderzoek 1 Anders namelijk...:plaatsende instanties 1 Anders namelijk...:politie, Reclassering en Client 1 Anders namelijk...:signaleringsplan volgen 1 Anders namelijk...:verslavingsreclassering 1 Anders namelijk...:vh, Politie, Reclassering, Patient zelf, (sociale) netwerk patient 1 Anders namelijk...:via aangifte 2 Anders namelijk...:via aangifte. 2 Anders namelijk...:via ambulante begeleiding 1 Anders namelijk...:via maandelijkse managementrapportages 1 Anders namelijk...:via Meetinstrument Mansa, in gevuld door de client 1 Anders namelijk...:via meetinstrument Mansa, ingevuld door de client zelf 1 Anders namelijk...:via observatie eigen behandelteam 1 Totaal

54 Bijlage 4.4 Recidives in beeld na afloop van de strafrechtelijke titel (Anders ) Indicator 4.4 Anders, namelijk... Aantal Anders namelijk...:client volg systeem van instelling 1 Anders namelijk...:coördinatiepunt e-gedetineerden Dordrecht 2 Anders namelijk...:daarnaast worden de recidives binnen de organisatie geregistreerd in het cliënt registratiesysteem O 1 Anders namelijk...:eigen registratie 2 Anders namelijk...:in rapportages van contactmomenten. De rapportages worden opgeslagen in het clientdossier. 1 Anders namelijk...:ketenpartners 1 Anders namelijk...:via meetinstrument mansa, ingevuld door de client zelf 1 Totaal 9 Bijlage 4.5 Toepassen van informatie over recidive tijdens de strafrechtelijke titel in de behandeling / begeleiding (Anders ) Indicator 4.5 Anders, namelijk... Aantal Anders, namelijk :zie opmerkingenveld 4 Anders, namelijk :Zie vraag Anders, namelijk :nvt 1 Anders, namelijk :Wetenschappelijk onderzoek naar recidivi 1 Anders, namelijk :overleg met reclassering 1 Anders, namelijk :NPT stopt 1 Anders, namelijk :Zie opmerking bij keuze indicator Totaal 1 Bijlage 4.6 Toepassen van informatie over recidive na afloop van de strafrechtelijke titel in de behandeling / begeleiding (Anders ) Indicator 4.6 Anders, namelijk... Aantal Anders, namelijk :zie opmerkingenveld 4 Anders, namelijk :Zie vraag Anders, namelijk :nvt 8 Anders, namelijk :Wetenschappelijk onderzoek naar recidivi 1 Totaal 14 54

55 Bijlage Voortijdige beëindiging van behandel- of begeleidingsovereenkomst door de patiënt ten opzichte van het totaal van patiënten op enig moment in behandeling Indicator Teller Noemer Indicator Ambulante begeleiding / Beschermd wonen ,9% Ambiq Begeleid wonen 0 4 0,0% Amerpoort Begeleid wonen 0 3 0,0% Arbe Dienstverlening Ambulante Begeleiding ,1% ASVZ Begeleid Wonen ,0% Atlant Groep Ambulante begeleiding ,6% Aveleijn Begeleid Wonen ,3% Clementia Zorgverleners Ambulante Begeleiding ,9% Cordaan Groep Begeleid Wonen ,0% Creating Balance ,2% De Bascule Ambulante Begeleiding ,5% De Binnenvest ambulante begeleiding ,4% De Binnenvest verblijf ,0% De Driestroom Ambulante Begeleiding ,7% De Tussenvoorziening Ambulante begeleiding ,0% De Tussenvoorziening Beschermd wonen ,0% De Verbinding ,0% Domus Mill Ambulante Begeleiding ,0% Emergis Ambulante begeleiding ,7% Eodus Begeleid Wonen ,3% GGZ Westelijk Noord-Brabant Ambulante begeleiding ,7% Humanitas DMH Begeleid Wonen ,9% HVO Querido Begeleid Wonen ,0% Iriszorg Beschermd wonen ,5% Jan Arends B.V. Ambulante begeleiding ,2% Jan Arends B.V. Beschermd wonen ,0% Kessler Stichting Begeleid Wonen ,7% Kwintes Ambulante begeleiding ,1% Kwintes Beschermd wonen ,0% Maatschappelijke Opvang Breda e.o. Begeleid wonen ,1% Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse ,9% Maatschappelijke Opvang Verdihuis Begeleid wonen 0 6 0,0% Met ggz Begeleid Wonen ,3% Middin Begeleid Wonen ,2% MOVEOO Ambulante begeleiding ,8% MOVEOO Beschermd wonen ,3% Multi-Care B.V. Ambulante begeleiding ,0% Pameijer Sociale psychiatrie Begeleid wonen ,0% Pluryn Begeleid wonen ,0% Profila Zorg Begeleid wonen ,0% Reinaerde Ambulante begeleiding ,7% Reinier van Arkel Ambulante begeleiding ,3% RIBW Arnhem en Veluwe Valei Ambulante begeleiding ,0% RIBW Arnhem en Veluwe Valei Begeleid wonen ,0% RIBW Fonteynenburg Begeleid wonen ,0% RIBW Gooi en Vechtstreek Begeleid wonen 0 5 0,0% RIBW groep Overijssel Ambulante begeleiding ,6% RIBW groep Overijssel Beschermd wonen ,5% RIBW Nijmegen en Rivierenland Begeleid wonen ,3% RIMO ,5% Riwis Zorg en Welzijn Begeleid wonen ,0% SBWU Ambulante begeleiding ,0% 55

56 SBWU Beschermd wonen ,3% SIG Ambulante begeleiding ,3% st Dr schroeder van der kolk bedrijven Ambulante begeleiding ,1% St. Annaklooster Ambulante begeleiding ,8% Stichting Anton Constandse Begeleid Wonen ,3% Stichting Door Begeleid wonen ,6% Stichting het Kopland Begeleid wonen ,3% Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg Beschermd wonen ,8% Stichting LIMOR ,2% Stichting Moria Begeleid wonen ,4% Stichting Ontmoeting ,7% Stichting RIBW Brabant ,5% Terwille Beschermd wonen ,6% Tragel Zorg Ambulante begeleiding ,0% Verlening Diensten J.P. van den Bent Begeleid wonen ,8% Vincent van Gogh Beschermd wonen ,0% Volksbond Amsterdam Begeleid wonen 0 4 0,0% Zienn Begeleid wonen ,0% Zorggroep Stad en Ommeland B.V. Ambulante begeleiding ,3% Zorggroep 't Achterhuus Ambulante begeleiding ,0% Zorggroep Triade Ambulante begeleiding ,0% ZorgPlus GGZ (ambulante begeleiding) ,0% Ambulante behandeling ,1% Aventurijn ambulante behandeling ,9% Bouman GGZ Ambulante behandeling ,2% De Brug Midden-Nederland ,0% De Hoop Ambulante behandeling ,0% De Horst Ambulante behandeling ,0% De Waag Ambulante behandeling ,5% Delta Psychiatrisch Centrum Ambulante behandeling 0 9 0,0% Emergis Ambulante behandeling ,5% Fier Fryslan Ambulante Behandeling ,0% GGNet Ambulante behandeling ,4% GGZ Breburg Groep Ambulante Behandeling ,8% GGZ Friesland Ambulante behandeling ,3% GGZ Noord-Holland-Noord Ambulante behandeling ,2% GGZ Oost Brabant Ambulante behandeling ,0% Iriszorg Ambulante behandeling ,2% Kairos Ambulante behandeling ,1% Lentis Ambulante behandeling ,3% Mondriaan Ambulante behandeling ,6% Mozaik Ambulante behandeling ,1% Novadic-Kentron Ambulante behandeling ,3% Oosterpoort Ambulante behandeling ,5% Parnassia Bavo Groep Ambulante behandeling ,2% Stichting Transfore / Dimence Ambulante behandeling ,2% Tactus Verslavingszorg Ambulante behandeling ,1% Terwille Ambulante behandeling ,4% Verslavingszorg Noord Nederland Ambulante behandeling ,4% Victas Ambulante behandeling ,1% Totaal ,0% 56

57 Bijlage Voortijdige beëindiging van behandel- of begeleidingsovereenkomst door de patiënt ten opzichte van het totaal aantal patiënten wiens behandeling of begeleiding is afgesloten Indicator Teller Noemer Indicator Ambulante begeleiding / Beschermd wonen ,1% Ambiq Begeleid wonen 0 1 0,0% Amerpoort Begeleid wonen 0 0 n.v.t. Arbe Dienstverlening Ambulante Begeleiding ,8% ASVZ Begeleid Wonen 0 2 0,0% Atlant Groep Ambulante begeleiding ,8% Aveleijn Begeleid Wonen ,0% Clementia Zorgverleners Ambulante Begeleiding ,8% Cordaan Groep Begeleid Wonen ,0% Creating Balance ,0% De Bascule Ambulante Begeleiding ,7% De Binnenvest ambulante begeleiding ,0% De Binnenvest verblijf 0 0 n.v.t. De Driestroom Ambulante Begeleiding ,7% De Tussenvoorziening Ambulante begeleiding ,0% De Tussenvoorziening Beschermd wonen 0 8 0,0% De Verbinding 0 7 0,0% Domus Mill Ambulante Begeleiding 0 3 0,0% Emergis Ambulante begeleiding ,0% Eodus Begeleid Wonen ,2% GGZ Westelijk Noord-Brabant Ambulante begeleiding ,6% Humanitas DMH Begeleid Wonen ,0% HVO Querido Begeleid Wonen 0 7 0,0% Iriszorg Beschermd wonen ,0% Jan Arends B.V. Ambulante begeleiding ,8% Jan Arends B.V. Beschermd wonen ,0% Kessler Stichting Begeleid Wonen ,3% Kwintes Ambulante begeleiding ,0% Kwintes Beschermd wonen ,0% Maatschappelijke Opvang Breda e.o. Begeleid wonen ,2% Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse ,0% Maatschappelijke Opvang Verdihuis Begeleid wonen 0 3 0,0% Met ggz Begeleid Wonen ,1% Middin Begeleid Wonen ,0% MOVEOO Ambulante begeleiding ,1% MOVEOO Beschermd wonen ,7% Multi-Care B.V. Ambulante begeleiding 0 3 0,0% Pameijer Sociale psychiatrie Begeleid wonen ,0% Pluryn Begeleid wonen 0 3 0,0% Profila Zorg Begeleid wonen 0 3 0,0% Reinaerde Ambulante begeleiding ,7% Reinier van Arkel Ambulante begeleiding ,2% RIBW Arnhem en Veluwe Valei Ambulante begeleiding 0 8 0,0% RIBW Arnhem en Veluwe Valei Begeleid wonen 0 1 0,0% RIBW Fonteynenburg Begeleid wonen ,8% RIBW Gooi en Vechtstreek Begeleid wonen 0 1 0,0% RIBW groep Overijssel Ambulante begeleiding ,0% RIBW groep Overijssel Beschermd wonen ,2% RIBW Nijmegen en Rivierenland Begeleid wonen ,3% RIMO ,6% Riwis Zorg en Welzijn Begeleid wonen 0 2 0,0% 57

58 SBWU Ambulante begeleiding 0 9 0,0% SBWU Beschermd wonen ,1% SIG Ambulante begeleiding ,8% st Dr schroeder van der kolk bedrijven Ambulante begeleiding ,7% St. Annaklooster Ambulante begeleiding ,8% Stichting Anton Constandse Begeleid Wonen ,0% Stichting Door Begeleid wonen ,1% Stichting het Kopland Begeleid wonen ,1% Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg Beschermd wonen ,7% Stichting LIMOR ,1% Stichting Moria Begeleid wonen ,7% Stichting Ontmoeting ,1% Stichting RIBW Brabant ,3% Terwille Beschermd wonen ,7% Tragel Zorg Ambulante begeleiding ,0% Verlening Diensten J.P. van den Bent Begeleid wonen ,2% Vincent van Gogh Beschermd wonen ,0% Volksbond Amsterdam Begeleid wonen 0 3 0,0% Zienn Begeleid wonen ,0% Zorggroep Stad en Ommeland B.V. Ambulante begeleiding ,3% Zorggroep 't Achterhuus Ambulante begeleiding 0 2 0,0% Zorggroep Triade Ambulante begeleiding 0 4 0,0% ZorgPlus GGZ (ambulante begeleiding) 0 6 0,0% Ambulante behandeling ,3% Aventurijn ambulante behandeling ,0% Bouman GGZ Ambulante behandeling ,4% De Brug Midden-Nederland ,5% De Hoop Ambulante behandeling 0 7 0,0% De Horst Ambulante behandeling ,2% De Waag Ambulante behandeling ,2% Delta Psychiatrisch Centrum Ambulante behandeling 0 8 0,0% Emergis Ambulante behandeling ,1% Fier Fryslan Ambulante Behandeling ,0% GGNet Ambulante behandeling ,8% GGZ Breburg Groep Ambulante Behandeling ,4% GGZ Friesland Ambulante behandeling ,1% GGZ Noord-Holland-Noord Ambulante behandeling ,5% GGZ Oost Brabant Ambulante behandeling ,0% Iriszorg Ambulante behandeling ,8% Kairos Ambulante behandeling ,2% Lentis Ambulante behandeling ,7% Mondriaan Ambulante behandeling ,8% Mozaik Ambulante behandeling ,0% Novadic-Kentron Ambulante behandeling ,1% Oosterpoort Ambulante behandeling ,0% Parnassia Bavo Groep Ambulante behandeling ,0% Stichting Transfore / Dimence Ambulante behandeling ,0% Tactus Verslavingszorg Ambulante behandeling ,0% Terwille Ambulante behandeling ,8% Verslavingszorg Noord Nederland Ambulante behandeling ,1% Victas Ambulante behandeling ,8% Totaal ,2% 58

59 Bijlage Voortijdige beëindiging van behandel- of begeleidingsovereenkomst door de behandelaar of begeleider ten opzichte van het totaal aantal patiënten op enig moment in behandeling Indicator Teller Noemer Indicator Ambulante begeleiding / Beschermd wonen ,7% Ambiq Begeleid wonen ,0% Amerpoort Begeleid wonen 0 3 0,0% Arbe Dienstverlening Ambulante Begeleiding ,8% ASVZ Begeleid Wonen ,0% Atlant Groep Ambulante begeleiding ,6% Aveleijn Begeleid Wonen ,3% Clementia Zorgverleners Ambulante Begeleiding ,7% Cordaan Groep Begeleid Wonen ,0% Creating Balance ,2% De Bascule Ambulante Begeleiding ,7% De Binnenvest ambulante begeleiding ,6% De Binnenvest verblijf ,0% De Driestroom Ambulante Begeleiding ,7% De Tussenvoorziening Ambulante begeleiding ,5% De Tussenvoorziening Beschermd wonen ,0% De Verbinding ,0% Domus Mill Ambulante Begeleiding ,0% Emergis Ambulante begeleiding 0 6 0,0% Eodus Begeleid Wonen ,4% GGZ Westelijk Noord-Brabant Ambulante begeleiding ,8% Humanitas DMH Begeleid Wonen ,8% HVO Querido Begeleid Wonen ,0% Iriszorg Beschermd wonen ,0% Jan Arends B.V. Ambulante begeleiding ,2% Jan Arends B.V. Beschermd wonen ,4% Kessler Stichting Begeleid Wonen ,3% Kwintes Ambulante begeleiding ,0% Kwintes Beschermd wonen ,0% Maatschappelijke Opvang Breda e.o. Begeleid wonen ,7% Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse ,9% Maatschappelijke Opvang Verdihuis Begeleid wonen 0 6 0,0% Met ggz Begeleid Wonen ,7% Middin Begeleid Wonen ,2% MOVEOO Ambulante begeleiding ,8% MOVEOO Beschermd wonen ,0% Multi-Care B.V. Ambulante begeleiding ,0% Pameijer Sociale psychiatrie Begeleid wonen ,0% Pluryn Begeleid wonen ,0% Profila Zorg Begeleid wonen ,1% Reinaerde Ambulante begeleiding ,3% Reinier van Arkel Ambulante begeleiding ,7% RIBW Arnhem en Veluwe Valei Ambulante begeleiding ,0% RIBW Arnhem en Veluwe Valei Begeleid wonen ,0% RIBW Fonteynenburg Begeleid wonen ,5% RIBW Gooi en Vechtstreek Begeleid wonen ,0% RIBW groep Overijssel Ambulante begeleiding ,0% RIBW groep Overijssel Beschermd wonen ,9% RIBW Nijmegen en Rivierenland Begeleid wonen ,3% RIMO ,8% Riwis Zorg en Welzijn Begeleid wonen ,1% 59

60 SBWU Ambulante begeleiding ,0% SBWU Beschermd wonen ,7% SIG Ambulante begeleiding ,0% st Dr schroeder van der kolk bedrijven Ambulante begeleiding ,1% St. Annaklooster Ambulante begeleiding ,6% Stichting Anton Constandse Begeleid Wonen ,0% Stichting Door Begeleid wonen ,3% Stichting het Kopland Begeleid wonen ,3% Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg Beschermd wonen ,7% Stichting LIMOR ,4% Stichting Moria Begeleid wonen ,6% Stichting Ontmoeting ,3% Stichting RIBW Brabant 0 8 0,0% Terwille Beschermd wonen ,3% Tragel Zorg Ambulante begeleiding ,0% Verlening Diensten J.P. van den Bent Begeleid wonen ,5% Vincent van Gogh Beschermd wonen ,0% Volksbond Amsterdam Begeleid wonen 0 4 0,0% Zienn Begeleid wonen ,7% Zorggroep Stad en Ommeland B.V. Ambulante begeleiding ,0% Zorggroep 't Achterhuus Ambulante begeleiding ,3% Zorggroep Triade Ambulante begeleiding ,6% ZorgPlus GGZ (ambulante begeleiding) ,0% Ambulante behandeling ,4% Aventurijn ambulante behandeling ,2% Bouman GGZ Ambulante behandeling ,6% De Brug Midden-Nederland ,0% De Hoop Ambulante behandeling ,0% De Horst Ambulante behandeling ,2% De Waag Ambulante behandeling ,1% Delta Psychiatrisch Centrum Ambulante behandeling 0 9 0,0% Emergis Ambulante behandeling ,8% Fier Fryslan Ambulante Behandeling ,0% GGNet Ambulante behandeling ,4% GGZ Breburg Groep Ambulante Behandeling ,0% GGZ Friesland Ambulante behandeling ,8% GGZ Noord-Holland-Noord Ambulante behandeling ,0% GGZ Oost Brabant Ambulante behandeling ,0% Iriszorg Ambulante behandeling ,0% Kairos Ambulante behandeling ,3% Lentis Ambulante behandeling ,5% Mondriaan Ambulante behandeling ,5% Mozaik Ambulante behandeling ,0% Novadic-Kentron Ambulante behandeling ,2% Oosterpoort Ambulante behandeling ,5% Parnassia Bavo Groep Ambulante behandeling ,2% Stichting Transfore / Dimence Ambulante behandeling ,7% Tactus Verslavingszorg Ambulante behandeling ,1% Terwille Ambulante behandeling ,6% Verslavingszorg Noord Nederland Ambulante behandeling ,6% Victas Ambulante behandeling ,2% Klinische behandeling ,2% Arkin Klinische behandeling ,0% Aventurijn klinische behandeling ,3% Bouman GGZ Klinische behandeling ,4% 60

61 De Hoop Klinische behandeling ,0% De Wier klinische behandeling ,2% Delta Psychiatrisch Centrum Klinische behandeling ,0% GGNet Klinische behandeling ,6% GGZ Drenthe Klinische behandeling ,5% GGZ Friesland Klinische behandeling ,6% GGZ Noord-Holland-Noord Klinische behandeling ,2% GGZ Oost Brabant Klinische behandeling ,3% GGZ Westelijk Noord-Brabant Klinische behandeling ,4% GGZE Klinische behandeling ,2% Ipse de Bruggen Klinische behandeling ,4% Kijvelanden klinische behandeling ,0% Lentis Klinische behandeling ,0% Mondriaan Klinische behandeling ,0% Novadic-Kentron Klinische behandeling ,0% Parnassia Bavo Groep Klinische behandeling ,5% Pro Persona Klinische behandeling ,0% Reinier van Arkel Klinische behandeling ,3% STEVIG/ Dichterbij Klinische behandeling ,7% Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg (Groot Batelaar) Klinische behandeling ,3% Stichting Transfore / Dimence Klinische behandeling 0 5 0,0% Tactus Verslavingszorg Klinische behandeling ,5% Trajectum klinische behandeling overig ,0% Verslavingszorg Noord Nederland Klinische behandeling ,8% Victas Klinische behandeling ,5% Vincent van Gogh Klinische behandeling ,8% Totaal ,4% 61

62 Bijlage Voortijdige beëindiging van behandel- of begeleidingsovereenkomst door de behandelaar of begeleider ten opzichte van het totaal aantal patiënten wiens behandeling of begeleiding is afgesloten Indicator Teller Noemer Indicator Ambulante begeleiding / Beschermd wonen ,9% Ambiq Begeleid wonen ,0% Amerpoort Begeleid wonen 0 0 n.v.t. Arbe Dienstverlening Ambulante Begeleiding ,7% ASVZ Begeleid Wonen 0 2 0,0% Atlant Groep Ambulante begeleiding ,8% Aveleijn Begeleid Wonen ,0% Clementia Zorgverleners Ambulante Begeleiding ,2% Cordaan Groep Begeleid Wonen ,0% Creating Balance ,0% De Bascule Ambulante Begeleiding ,3% De Binnenvest ambulante begeleiding ,3% De Binnenvest verblijf 0 0 n.v.t. De Driestroom Ambulante Begeleiding ,7% De Tussenvoorziening Ambulante begeleiding ,3% De Tussenvoorziening Beschermd wonen ,0% De Verbinding 0 7 0,0% Domus Mill Ambulante Begeleiding 0 3 0,0% Emergis Ambulante begeleiding 0 4 0,0% Eodus Begeleid Wonen ,8% GGZ Westelijk Noord-Brabant Ambulante begeleiding ,3% Humanitas DMH Begeleid Wonen ,0% HVO Querido Begeleid Wonen ,3% Iriszorg Beschermd wonen ,0% Jan Arends B.V. Ambulante begeleiding ,2% Jan Arends B.V. Beschermd wonen ,8% Kessler Stichting Begeleid Wonen ,6% Kwintes Ambulante begeleiding ,0% Kwintes Beschermd wonen ,0% Maatschappelijke Opvang Breda e.o. Begeleid wonen ,3% Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse ,0% Maatschappelijke Opvang Verdihuis Begeleid wonen 0 3 0,0% Met ggz Begeleid Wonen ,2% Middin Begeleid Wonen ,0% MOVEOO Ambulante begeleiding ,1% MOVEOO Beschermd wonen ,9% Multi-Care B.V. Ambulante begeleiding ,0% Pameijer Sociale psychiatrie Begeleid wonen ,0% Pluryn Begeleid wonen 0 3 0,0% Profila Zorg Begeleid wonen ,3% Reinaerde Ambulante begeleiding ,3% Reinier van Arkel Ambulante begeleiding ,4% RIBW Arnhem en Veluwe Valei Ambulante begeleiding 0 8 0,0% RIBW Arnhem en Veluwe Valei Begeleid wonen 0 1 0,0% RIBW Fonteynenburg Begeleid wonen ,4% RIBW Gooi en Vechtstreek Begeleid wonen ,0% RIBW groep Overijssel Ambulante begeleiding 0 5 0,0% RIBW groep Overijssel Beschermd wonen ,4% RIBW Nijmegen en Rivierenland Begeleid wonen ,3% RIMO ,9% Riwis Zorg en Welzijn Begeleid wonen ,0% 62

63 SBWU Ambulante begeleiding 0 9 0,0% SBWU Beschermd wonen ,6% SIG Ambulante begeleiding ,0% st Dr schroeder van der kolk bedrijven Ambulante begeleiding ,7% St. Annaklooster Ambulante begeleiding ,6% Stichting Anton Constandse Begeleid Wonen ,0% Stichting Door Begeleid wonen ,4% Stichting het Kopland Begeleid wonen ,5% Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg Beschermd wonen ,4% Stichting LIMOR ,0% Stichting Moria Begeleid wonen ,8% Stichting Ontmoeting ,7% Stichting RIBW Brabant 0 3 0,0% Terwille Beschermd wonen ,3% Tragel Zorg Ambulante begeleiding ,0% Verlening Diensten J.P. van den Bent Begeleid wonen ,6% Vincent van Gogh Beschermd wonen ,0% Volksbond Amsterdam Begeleid wonen 0 3 0,0% Zienn Begeleid wonen ,5% Zorggroep Stad en Ommeland B.V. Ambulante begeleiding ,0% Zorggroep 't Achterhuus Ambulante begeleiding ,0% Zorggroep Triade Ambulante begeleiding ,0% ZorgPlus GGZ (ambulante begeleiding) 0 6 0,0% Ambulante behandeling ,8% Aventurijn ambulante behandeling ,5% Bouman GGZ Ambulante behandeling ,6% De Brug Midden-Nederland ,0% De Hoop Ambulante behandeling 0 7 0,0% De Horst Ambulante behandeling ,8% De Waag Ambulante behandeling ,0% Delta Psychiatrisch Centrum Ambulante behandeling 0 8 0,0% Emergis Ambulante behandeling ,0% Fier Fryslan Ambulante Behandeling ,0% GGNet Ambulante behandeling ,8% GGZ Breburg Groep Ambulante Behandeling ,0% GGZ Friesland Ambulante behandeling ,7% GGZ Noord-Holland-Noord Ambulante behandeling ,9% GGZ Oost Brabant Ambulante behandeling ,0% Iriszorg Ambulante behandeling ,0% Kairos Ambulante behandeling ,2% Lentis Ambulante behandeling ,2% Mondriaan Ambulante behandeling ,2% Mozaik Ambulante behandeling ,0% Novadic-Kentron Ambulante behandeling ,0% Oosterpoort Ambulante behandeling ,0% Parnassia Bavo Groep Ambulante behandeling ,7% Stichting Transfore / Dimence Ambulante behandeling ,3% Tactus Verslavingszorg Ambulante behandeling ,7% Terwille Ambulante behandeling ,5% Verslavingszorg Noord Nederland Ambulante behandeling ,7% Victas Ambulante behandeling ,7% Klinische behandeling ,2% Arkin Klinische behandeling ,8% Aventurijn klinische behandeling ,9% Bouman GGZ Klinische behandeling ,6% 63

64 De Hoop Klinische behandeling ,0% De Wier klinische behandeling ,5% Delta Psychiatrisch Centrum Klinische behandeling ,6% GGNet Klinische behandeling ,0% GGZ Drenthe Klinische behandeling ,6% GGZ Friesland Klinische behandeling ,9% GGZ Noord-Holland-Noord Klinische behandeling ,5% GGZ Oost Brabant Klinische behandeling ,7% GGZ Westelijk Noord-Brabant Klinische behandeling ,9% GGZE Klinische behandeling ,9% Ipse de Bruggen Klinische behandeling ,3% Kijvelanden klinische behandeling ,0% Lentis Klinische behandeling ,5% Mondriaan Klinische behandeling ,1% Novadic-Kentron Klinische behandeling ,8% Parnassia Bavo Groep Klinische behandeling ,3% Pro Persona Klinische behandeling ,0% Reinier van Arkel Klinische behandeling ,8% STEVIG/ Dichterbij Klinische behandeling ,3% Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg (Groot Batelaar) Klinische behandeling ,3% Stichting Transfore / Dimence Klinische behandeling 0 1 0,0% Tactus Verslavingszorg Klinische behandeling ,4% Trajectum klinische behandeling overig ,0% Verslavingszorg Noord Nederland Klinische behandeling ,4% Victas Klinische behandeling ,4% Vincent van Gogh Klinische behandeling ,8% Totaal ,8% 64

65 Bijlage 6.1 Geweldsincidenten tegen medepatiënten en/of naastbetrokken Indicator 6.1 Teller Noemer Indicator Klinische behandeling FPC ,8% De Rooyse Wissel Klinische behandeling FPC ,7% De Woenselse Poort Klinische behandeling FPC ,3% Dr. Henri van der Hoeven Stichting Klinische behandeling FPC ,5% FPC 2landen Klinische behandeling FPC ,0% FPC de Oostvaarderskliniek Klinische behandeling FPC ,9% FPC Dr. S. van Mesdag Klinische behandeling FPC ,1% GGZ Drenthe Klinische behandeling FPC ,0% Kijvelanden Klinische behandeling FPC ,1% Pompestichting Klinische behandeling FPC ,6% Stichting Arkin Klinische behandeling FPC ,6% Stichting Oldenkotte Klinische behandeling FPC ,0% Trajectum FPC ,7% Veldzicht Klinische behandeling FPC ,2% Klinische behandeling PPC ,7% PPC Amsterdam Klinische behandeling PPC ,1% PPC Haaglanden Klinische behandeling PPC ,2% PPC Vught Klinische behandeling PPC ,5% PPC Zwolle Klinische behandeling PPC ,9% Totaal ,8% 65

66 Bijlage Geweld tegen medepatiënten in relatie tot het aantal separaties Indicator Teller Noemer Indicator Klinische behandeling ,8% Arkin Klinische behandeling ,3% Aventurijn klinische behandeling ,3% Bouman GGZ Klinische behandeling 0 0 n.v.t. De Hoop Klinische behandeling 0 0 n.v.t. De Wier klinische behandeling ,0% Delta Psychiatrisch Centrum Klinische behandeling ,3% GGNet Klinische behandeling ,0% GGZ Drenthe Klinische behandeling ,0% GGZ Friesland Klinische behandeling ,0% GGZ Noord-Holland-Noord Klinische behandeling 0 5 0,0% GGZ Oost Brabant Klinische behandeling 0 0 n.v.t. GGZ Westelijk Noord-Brabant Klinische behandeling ,8% GGZE Klinische behandeling ,0% Ipse de Bruggen Klinische behandeling 0 8 0,0% Kijvelanden klinische behandeling ,0% Lentis Klinische behandeling ,0% Mondriaan Klinische behandeling ,1% Novadic-Kentron Klinische behandeling 0 0 n.v.t. Parnassia Bavo Groep Klinische behandeling 0 0 n.v.t. Pro Persona Klinische behandeling ,2% Reinier van Arkel Klinische behandeling ,7% STEVIG/ Dichterbij Klinische behandeling 0 8 0,0% Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg (Groot Batelaar) Klinische behandeling 0 0 n.v.t. Stichting Transfore / Dimence Klinische behandeling 0 1 0,0% Tactus Verslavingszorg Klinische behandeling ,0% Trajectum klinische behandeling overig ,4% Verslavingszorg Noord Nederland Klinische behandeling 0 0 n.v.t. Victas Klinische behandeling 0 0 n.v.t. Vincent van Gogh Klinische behandeling ,0% 66

67 Bijlage Geweld tegen medepatiënten in relatie tot het aantal patiënten Indicator Teller Noemer Indicator Klinische behandeling ,3% Arkin Klinische behandeling ,4% Aventurijn klinische behandeling ,6% Bouman GGZ Klinische behandeling ,0% De Hoop Klinische behandeling ,0% De Wier klinische behandeling ,5% Delta Psychiatrisch Centrum Klinische behandeling ,0% GGNet Klinische behandeling ,0% GGZ Drenthe Klinische behandeling ,0% GGZ Friesland Klinische behandeling ,0% GGZ Noord-Holland-Noord Klinische behandeling ,0% GGZ Oost Brabant Klinische behandeling ,0% GGZ Westelijk Noord-Brabant Klinische behandeling ,7% GGZE Klinische behandeling ,0% Ipse de Bruggen Klinische behandeling ,0% Kijvelanden klinische behandeling ,0% Lentis Klinische behandeling ,0% Mondriaan Klinische behandeling ,0% Novadic-Kentron Klinische behandeling ,0% Parnassia Bavo Groep Klinische behandeling 0 0 n.v.t. Pro Persona Klinische behandeling ,0% Reinier van Arkel Klinische behandeling ,6% STEVIG/ Dichterbij Klinische behandeling ,0% Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg (Groot Batelaar) Klinische behandeling ,0% Stichting Transfore / Dimence Klinische behandeling 0 5 0,0% Tactus Verslavingszorg Klinische behandeling ,5% Trajectum klinische behandeling overig ,7% Verslavingszorg Noord Nederland Klinische behandeling ,0% Victas Klinische behandeling ,0% Vincent van Gogh Klinische behandeling ,0% 67

68 Bijlage 6.3 Geweld tegen personeel Indicator 6.3 Teller Noemer Indicator Klinische behandeling FPC ,6% De Rooyse Wissel Klinische behandeling FPC ,6% De Woenselse Poort Klinische behandeling FPC ,3% Dr. Henri van der Hoeven Stichting Klinische behandeling FPC ,5% FPC 2landen Klinische behandeling FPC ,1% FPC de Oostvaarderskliniek Klinische behandeling FPC ,4% FPC Dr. S. van Mesdag Klinische behandeling FPC ,8% GGZ Drenthe Klinische behandeling FPC ,0% Kijvelanden Klinische behandeling FPC ,3% Pompestichting Klinische behandeling FPC ,6% Stichting Arkin Klinische behandeling FPC ,9% Stichting Oldenkotte Klinische behandeling FPC ,0% Trajectum FPC ,0% Veldzicht Klinische behandeling FPC ,6% Klinische behandeling PPC ,9% PPC Amsterdam Klinische behandeling PPC ,1% PPC Haaglanden Klinische behandeling PPC ,6% PPC Vught Klinische behandeling PPC ,1% PPC Zwolle Klinische behandeling PPC ,2% Totaal ,4% 68

69 Bijlage Geweld tegen personeel in relatie tot het aantal separaties Indicator Teller Noemer Indicator Klinische behandeling ,6% Arkin Klinische behandeling ,2% Aventurijn klinische behandeling ,7% Bouman GGZ Klinische behandeling 0 0 n.v.t. De Hoop Klinische behandeling 0 0 n.v.t. De Wier klinische behandeling ,0% Delta Psychiatrisch Centrum Klinische behandeling ,8% GGNet Klinische behandeling ,1% GGZ Drenthe Klinische behandeling ,4% GGZ Friesland Klinische behandeling ,0% GGZ Noord-Holland-Noord Klinische behandeling ,0% GGZ Oost Brabant Klinische behandeling ,0% GGZ Westelijk Noord-Brabant Klinische behandeling ,5% GGZE Klinische behandeling ,3% Ipse de Bruggen Klinische behandeling ,0% Kijvelanden klinische behandeling ,0% Lentis Klinische behandeling ,0% Mondriaan Klinische behandeling ,1% Novadic-Kentron Klinische behandeling 0 0 n.v.t. Parnassia Bavo Groep Klinische behandeling 0 0 n.v.t. Pro Persona Klinische behandeling ,2% Reinier van Arkel Klinische behandeling ,7% STEVIG/ Dichterbij Klinische behandeling ,0% Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg (Groot Batelaar) Klinische behandeling 0 0 n.v.t. Stichting Transfore / Dimence Klinische behandeling 0 1 0,0% Tactus Verslavingszorg Klinische behandeling ,0% Trajectum klinische behandeling overig ,0% Verslavingszorg Noord Nederland Klinische behandeling 0 0 n.v.t. Victas Klinische behandeling 0 0 n.v.t. Vincent van Gogh Klinische behandeling ,0% 69

70 Bijlage Geweld tegen personeel in relatie tot het aantal patiënten Indicator Teller Noemer Indicator Klinische behandeling ,7% Arkin Klinische behandeling ,2% Aventurijn klinische behandeling ,1% Bouman GGZ Klinische behandeling ,0% De Hoop Klinische behandeling ,0% De Wier klinische behandeling ,2% Delta Psychiatrisch Centrum Klinische behandeling ,0% GGNet Klinische behandeling ,9% GGZ Drenthe Klinische behandeling ,9% GGZ Friesland Klinische behandeling ,0% GGZ Noord-Holland-Noord Klinische behandeling ,6% GGZ Oost Brabant Klinische behandeling ,3% GGZ Westelijk Noord-Brabant Klinische behandeling ,0% GGZE Klinische behandeling ,0% Ipse de Bruggen Klinische behandeling ,6% Kijvelanden klinische behandeling ,0% Lentis Klinische behandeling ,0% Mondriaan Klinische behandeling ,0% Novadic-Kentron Klinische behandeling ,0% Parnassia Bavo Groep Klinische behandeling 0 0 n.v.t. Pro Persona Klinische behandeling ,0% Reinier van Arkel Klinische behandeling ,6% STEVIG/ Dichterbij Klinische behandeling ,1% Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg (Groot Batelaar) Klinische behandeling ,0% Stichting Transfore / Dimence Klinische behandeling 0 5 0,0% Tactus Verslavingszorg Klinische behandeling ,5% Trajectum klinische behandeling overig ,0% Verslavingszorg Noord Nederland Klinische behandeling ,0% Victas Klinische behandeling ,0% Vincent van Gogh Klinische behandeling ,3% 70

71 Colofon De gegevensuitvraag, databewerking, schoning en rapportage is uitgevoerd door APE onderzoek en advies en Enigmatry 71

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage Verslagjaar 2013 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Doelstelling... 4 1.2 Eindrapportage... 4 1.3 Aanlevering data verslagjaar 2013... 5 1.4 Welke

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage verslagjaar 2012 1 Inhoud Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Eindrapportage... 3 Leeswijzer... 4 Informatie indicator... 4 Grafiek met uitkomsten...

Nadere informatie

GGZ en Maatschappelijke Opvang 2011 Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen. Augustus 2012

GGZ en Maatschappelijke Opvang 2011 Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen. Augustus 2012 GGZ en Maatschappelijke Opvang Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen Augustus 2012 INHOUD Deel 1 : omzet - Totaal per sector pag. 2 - Geïntegreerde GGZ pag. 3 - Ambulante GGZ pag. 4 - Kind en Jeugd pag.

Nadere informatie

GGZ en Maatschappelijke Opvang 2010 Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen. Oktober 2011

GGZ en Maatschappelijke Opvang 2010 Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen. Oktober 2011 GGZ en Maatschappelijke Opvang Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen Oktober 2011 INHOUD Deel 1 : omzet - Totaal per sector pag. 2 - Geïntegreerde GGZ pag. 3 - Ambulante GGZ pag. 4 - Forensische GGZ pag.

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Versie 1.0 Status: Vastgesteld Pagina 1 van 18 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147 2511 DP Postbus 30132 Den Haag

Nadere informatie

Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie Verslagjaar 2014. Forensische geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Versie 1.

Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie Verslagjaar 2014. Forensische geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Versie 1. Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie Verslagjaar 2014 Forensische geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Versie 1.0 Pagina 1 van 24 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische

Nadere informatie

Verslagjaar 2015. Forensische geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Versie 1.

Verslagjaar 2015. Forensische geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Versie 1. Kernset prestatieindicatoren Forensische Psychiatrie Verslagjaar 2015 Forensische geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking Versie 1.0 Colofon

Nadere informatie

GGZ EPD-ZIS overzicht 2015 (CONCEPT)

GGZ EPD-ZIS overzicht 2015 (CONCEPT) Accare 665 xmcare/ Horizon (Nexus) xmcare/ Horizon (Nexus) Altrecht 2034 Antes 2021 Nieuw op lijst Combi USER (Impulse) (Bouman GGZ) EZIS (ChipSoft) Delta Anton Constandse 336 Apanta-ggz b.v. 43 MC EPD

Nadere informatie

Verslagjaar 2014. Forensische geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Versie 1.1

Verslagjaar 2014. Forensische geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Versie 1.1 Kernset prestatieindicatoren Forensische Psychiatrie Verslagjaar 2014 Forensische geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Versie 1.1 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147

Nadere informatie

Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie Forensische geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking Verslagjaar 2016 1 Colofon Afzendgegevens

Nadere informatie

Bedden tellen. Landelijke trends en resultaten tweede meting Monitor Intramurale GGZ. Improving Mental Health by Sharing Knowledge

Bedden tellen. Landelijke trends en resultaten tweede meting Monitor Intramurale GGZ. Improving Mental Health by Sharing Knowledge Improving Mental Health by Sharing Knowledge Bedden tellen Landelijke trends en resultaten tweede meting Monitor Intramurale GGZ Frank van Hoof Milou Haggenburg Zeist Maaike van Vugt 7 november 2012 Te

Nadere informatie

Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie Forensische geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking Verslagjaar 2015 Versie 2.0 1

Nadere informatie

Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie Forensische geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking Verslagjaar 2017 Versie 1.0 1

Nadere informatie

Wat heeft de verzekerde aan TOPGGZ. TOPGGz, 20 januari 2010 Dr. R. Luijk, beleidsadviseur Zorg Zorgverzekeraars Nederland

Wat heeft de verzekerde aan TOPGGZ. TOPGGz, 20 januari 2010 Dr. R. Luijk, beleidsadviseur Zorg Zorgverzekeraars Nederland Wat heeft de verzekerde aan TOPGGZ TOPGGz, 20 januari 2010 Dr. R. Luijk, beleidsadviseur Zorg Zorgverzekeraars Nederland Inhoud 1. Bespiegelingen 2. Zorgzwaarte 3. Transparantie 4. Financiering 2 Inhoud

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor Raphaëlstichting LPGGz Terugkoppeling resultaten Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017

ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017 Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Justitie en Veiligheid 1 ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017 Dit accountantsprotocol is op maat gemaakt voor

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2014

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2014 Risico-indicatoren 2014 Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, december 2014 2 Inspectie voor de Gezondheidszorg Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basisset

Nadere informatie

Definitieve lijst landelijke inkoop VNG

Definitieve lijst landelijke inkoop VNG Definitieve lijst landelijke inkoop VNG Voor onderstaande functies sluit de VNG op landelijk niveau raamcontracten, waarbinnen gemeenten naar gebruik afrekenen. Functie Aanbieders Programma van Eisen 1:

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, november 2015

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, november 2015 Risico-indicatoren 2015 Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, november 2015 2 Inspectie voor de Gezondheidszorg Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basisset

Nadere informatie

Marktconsultatie forensische zorg Zorginkoop 2017. Datum 26 mei 2016 Status definitief

Marktconsultatie forensische zorg Zorginkoop 2017. Datum 26 mei 2016 Status definitief Marktconsultatie forensische zorg Zorginkoop 2017 Datum 26 mei 2016 Status definitief Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

Subset prestatieindicatoren. Verslagjaar 2012

Subset prestatieindicatoren. Verslagjaar 2012 Subset prestatieindicatoren Verslagjaar 2012 F O R E N S I - S C H E P S Y - C H I A T R I E Subset prestatieindicatoren Verslagjaar 2012 Forensische Psychiatrie Colofon Dit is een uitgave van Zichtbare

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Plan van aanpak onderzoek Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Plan van aanpak onderzoek Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Huiselijk geweld 1 en kindermishandeling 2 komen op grote schaal voor in onze samenleving. Jaarlijks worden een miljoen

Nadere informatie

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS)

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) Verschil Instelling Subsector 46 59 13 Amarant Gehz 249.097 3.501 208.598 5.690 34 41 7 Ziekenhuisgroep Twente AZ 275.981 8.264 248.942 1.241 16 22 6 Cordaan Groep Gemengd

Nadere informatie

CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor De Hoop Resultaten CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Inleiding In deze rapportage staan uw scores

Nadere informatie

Tarieven Ambulante ondersteuning, drang uur

Tarieven Ambulante ondersteuning, drang uur Tarieven Ambulante ondersteuning, drang 09.00 10.30 uur 1. Humanitas DMH 2. Plushome 3. St. Jeugdbescherming Gelderland 4. Stichting OnderDak 5. William Schrikker Groep 6. Zorggroep Kans Tarieven Ambulante

Nadere informatie

Welke instellingen (> 100 mln) hebben het beste track-record?

Welke instellingen (> 100 mln) hebben het beste track-record? (Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening + mutaties voorzieningen) / totale opbrengsten 1 St. Jansdal ZKH 134.890.969 12,0% 10,4% 8,1% 6,5% 9,2% 2 Promens Care GHZ 119.641.567 5,4% 7,1% 4,6% 17,3% 8,6%

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort)

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) Uitkomsten voor Centrum Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke

Nadere informatie

Monitor decentralisatie van de AWBZ - begeleiding naar de Wmo

Monitor decentralisatie van de AWBZ - begeleiding naar de Wmo Monitor decentralisatie van de AWBZ - begeleiding naar de Wmo Verslag derde meting GGZ Nederland, Hester van den Bergh 12 mei 2014 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

Nadere informatie

Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie Forensische geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking Verslagjaar 2018 Versie 1.0 Colofon

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013 Risico-indicatoren 2014 Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, december 2013 Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basissetrisico-indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg,

Nadere informatie

De Waag, onderdeel van Stichting De Forensische Zorg specialisten

De Waag, onderdeel van Stichting De Forensische Zorg specialisten Aanbod jeugdhulp 2017 gemeente Zeewolde Dit overzicht bevat alle gecontrateerde aanbieders van jeugdhulp waar in 2016 gebruik van is gemaakt. De gemeente Zeewolde heeft echter met meerdere aanbieders een

Nadere informatie

PI Almelo. PI Almere. PI Alphen aan den Rijn - Eikenlaan. PI Alphen aan den Rijn - Maatschapslaan. buiten gebruik leeg, direct inzetbaar bezet

PI Almelo. PI Almere. PI Alphen aan den Rijn - Eikenlaan. PI Alphen aan den Rijn - Maatschapslaan. buiten gebruik leeg, direct inzetbaar bezet PI Almelo PI Almere 25 2 15 1 5 42 7 149 45 4 35 3 25 2 15 1 5 16 22 277 PI Alphen aan den Rijn - Maatschapslaan PI Alphen aan den Rijn - Eikenlaan 5 1.2 4 3 2 1 118 11 313 1. 8 6 4 2 614 123 43 Gemiddelde

Nadere informatie

Functie Functie niveau 2 Naam aanbieder Website Algemeen e-mailadres Algemeen telefoonnummer 1.

Functie Functie niveau 2 Naam aanbieder Website Algemeen e-mailadres Algemeen telefoonnummer 1. Functie Functie niveau 2 Naam aanbieder Website Algemeen e-mailadres Algemeen telefoonnummer 1. 1.1 12 - Horizon www.horizon.eu info@horizon.eu 0800-4567899 Jeugdzorgplus - landelijke 1.2 ZIKOS Horizon

Nadere informatie

PI Almelo. PI Almere. PI Alphen aan den Rijn - Eikenlaan. PI Alphen aan den Rijn - Maatschapslaan. buiten gebruik leeg, direct inzetbaar bezet

PI Almelo. PI Almere. PI Alphen aan den Rijn - Eikenlaan. PI Alphen aan den Rijn - Maatschapslaan. buiten gebruik leeg, direct inzetbaar bezet PI Almelo PI Almere 25 2 15 1 5 42 11 145 45 4 35 3 25 2 15 1 5 139 24 243 PI Alphen aan den Rijn - Maatschapslaan PI Alphen aan den Rijn - Eikenlaan 5 1.2 4 3 2 1 118 12 312 1. 8 4 2 14 158 38 Gemiddelde

Nadere informatie

PI Almelo. PI Almere. PI Alphen aan den Rijn - Eikenlaan. PI Alphen aan den Rijn - Maatschapslaan. buiten gebruik leeg, direct inzetbaar bezet

PI Almelo. PI Almere. PI Alphen aan den Rijn - Eikenlaan. PI Alphen aan den Rijn - Maatschapslaan. buiten gebruik leeg, direct inzetbaar bezet PI Almelo PI Almere 25 45 2 15 1 5 42 2 154 4 35 3 25 2 15 1 5 17 13 223 PI Alphen aan den Rijn - Maatschapslaan PI Alphen aan den Rijn - Eikenlaan 5 1.2 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 9 27 1. 8 4 2 598 4 52

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ)

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) Naam: Monique Strijdonck Organisatie: GGZ Nederland Email: MStrijdonck@ggznederland.nl

Nadere informatie

Federatie Opvang: Flyer tabellen 2003

Federatie Opvang: Flyer tabellen 2003 Baten lasten MO (mln. Euro) Jaar Gemeente subsidie Federatie Opvang: Flyer tabellen 2003 Balans MO Baten Lasten Totalen Overige Overige Totaal Exploitatie Totaal GGZ Clienten AWBZ Personeel Huisvesting

Nadere informatie

Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie Forensische geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking Verslagjaar 2016 Versie 2.0 1

Nadere informatie

Landelijke afspraken VNG

Landelijke afspraken VNG Landelijke afspraken VNG Functie Subfunctie Aanbieder Productcode Product Eenheid Productcategorie Erkende interventies FFT Accare L0001 Consultatie Per uur L0128 Functional Family Therapy (FFT) Per traject

Nadere informatie

Landelijke afspraken VNG

Landelijke afspraken VNG Landelijke afspraken VNG Functie Subfunctie Aanbieder Productcode Product Eenheid Productcategorie Erkende interventies FFT Accare L0001 Consultatie Per uur L0128 Functional Family Therapy (FFT) Per traject

Nadere informatie

MANDAATCOMMISSIE. Workshop continuïteit van zorg : Lourina Poot en Martin Mennen

MANDAATCOMMISSIE. Workshop continuïteit van zorg : Lourina Poot en Martin Mennen MANDAATCOMMISSIE Workshop continuïteit van zorg 14-6-2017: Lourina Poot en Martin Mennen PRESENTATIE Regiospecifieke zaken Door de bril van de zorgaanbieder Door de bril van het veiligheidshuis Samenhangende

Nadere informatie

Tabel 1 - omzetontwikkeling naar omvang zorgaanbieders 1

Tabel 1 - omzetontwikkeling naar omvang zorgaanbieders 1 FINANCIALS GGZ-SECTOR 2009 PCkwadraat oktober 2010 1 1. INLEIDING De analyse Financials GGZ-sector 2009 geeft inzicht in de uitkomsten van de jaarverslagen 2009 van 100 zorgaanbieders in de GGz die nagenoeg

Nadere informatie

Functional Family Therapy - FFT Kinder- en jeugd psychiatrie universitair en academisch* Hulp aan jeugd met psychische problemen/ DSLX

Functional Family Therapy - FFT Kinder- en jeugd psychiatrie universitair en academisch* Hulp aan jeugd met psychische problemen/ DSLX Adviesbureau Comenius b.v. Adviespraktijk A. Bar b.v. Altrecht Eetstoornissen Rintveld Ambiq Hulp aan jeugd met psychische problemen/s- Hulp aan jeugd met psychische problemen/b- Hulp aan jeugd met psychische

Nadere informatie

Aantal gemelde suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel tot gevolg per instelling 2013

Aantal gemelde suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel tot gevolg per instelling 2013 Aantal gemelde suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel tot gevolg per instelling 2013 Instelling Suïcides Suïcidepogingen met ernstig letsel tot gevolg Addictioncare ADhDnoord Admiraal De Ruyter

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Utrecht, november 2013

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Utrecht, november 2013 Risico-indicatoren 2013 Basisset Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, november 2013 Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basisset risico-indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg,

Nadere informatie

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017 DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie Forensische zorg Vergroten van de bekendheid met forensische zorg onder gemeenten 8 juni 2017 Agenda bijeenkomst 13.30 13.45 Introductie en kennismaking 13.45 14.00

Nadere informatie

Hoogspecialistische ggz in kwaliteitsstandaarden. Drs. Katrien de Ponti Sr. Projectleider Stichting TOPGGz

Hoogspecialistische ggz in kwaliteitsstandaarden. Drs. Katrien de Ponti Sr. Projectleider Stichting TOPGGz Hoogspecialistische ggz in kwaliteitsstandaarden Drs. Katrien de Ponti Sr. Projectleider Stichting TOPGGz Waar zou je in zo n geval adviseren? Experts die zeer gespecialiseerde diagnostiek inzetten Experts

Nadere informatie

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman OPBOUW PRESENTATIE 1 Wat is Transfore 2 Forensisch Circuit Oost Nederland (FCON) 3 Patientenstromen Transfore 4 Conclusies TRANSFORE:

Nadere informatie

PI Almelo. PI Almere. PI Alphen aan den Rijn - Eikenlaan. PI Alphen aan den Rijn - Maatschapslaan. buiten gebruik leeg, direct inzetbaar bezet

PI Almelo. PI Almere. PI Alphen aan den Rijn - Eikenlaan. PI Alphen aan den Rijn - Maatschapslaan. buiten gebruik leeg, direct inzetbaar bezet PI Almelo PI Almere 25 45 2 15 1 5 35 11 152 4 35 3 25 2 15 1 5 15 14 286 PI Alphen aan den Rijn - Maatschapslaan PI Alphen aan den Rijn - Eikenlaan 5 1.2 4 3 2 1 119 11 312 1. 8 6 4 2 614 85 441 Gemiddelde

Nadere informatie

Aanmeldformulier Zorg

Aanmeldformulier Zorg Aanmeldformulier Zorg Met dit formulier kunt u zorg aanvragen bij de Socned Zorg & Coaching. Mocht u vragen hebben over de inhoud van dit formulier dan kunt u bellen met (074-3490006) Formulier + aanvullende

Nadere informatie

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Staat uw vraag er niet bij of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op. 1. Wie kan een indicatie aanvragen bij NIFP/IFZ? - De 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

Eindrapportage Gehandicaptenzorg. Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg

Eindrapportage Gehandicaptenzorg. Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg Eindrapportage Gehandicaptenzorg Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg Inhoud Inleiding eindrapportage Gehandicaptenzorg... 3 Leeswijzer... 5 Eindrapportage Verstandelijk Gehandicapten... 7 Domein

Nadere informatie

Rotterdam publiceert topinkomens zorg Gemeente Rotterdam stelt norm aan salarissen van zorgaanbieders boven ministersnorm

Rotterdam publiceert topinkomens zorg Gemeente Rotterdam stelt norm aan salarissen van zorgaanbieders boven ministersnorm Rotterdam publiceert topinkomens zorg Gemeente Rotterdam stelt norm aan salarissen van zorgs boven ministersnorm nieuwsbericht Geld voor zorg hoort naar zorg te gaan. Daarom heeft de gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars September 2015 Utrecht 1 Handreiking zorgvraagzwaarte-indicator GGZ; Voor GGZinstellingen en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Enschede, 15 november 2006 LD/06/3400/psmo ir L.E. Drouven

Nadere informatie

Regio: Noordoost Gelderland Factsheet is afgestemd met: GGD Gemeente Apeldoorn Gemeente Doetinchem GGZ

Regio: Noordoost Gelderland Factsheet is afgestemd met: GGD Gemeente Apeldoorn Gemeente Doetinchem GGZ Regio: Noordoost Gelderland Factsheet is afgestemd met: GGD Gemeente Apeldoorn Gemeente Doetinchem GGZ BOUWSTEEN 1: inbrengen mensen met verward gedrag en omgeving Niet van toepassing aan de Inbreng cliënten

Nadere informatie

Regio Soort overleg Frequentie Deelnemers. 1 x in de 6 weken. 1 x in de 2 weken. 6 x per jaar. Twee wekelijks. 1 x in de 6 weken.

Regio Soort overleg Frequentie Deelnemers. 1 x in de 6 weken. 1 x in de 2 weken. 6 x per jaar. Twee wekelijks. 1 x in de 6 weken. Regio Soort overleg Frequentie Deelnemers Noord-Nederland Groningen Friesland overleg van het Stichting Tegen Seksueel Misbruik (loverboy casussen), Casusoverleg Ketenaanpak mensenhandel Drieluikoverleg

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Referentielijst Walvis ConsultingGroep

Referentielijst Walvis ConsultingGroep Referentielijst Walvis ConsultingGroep Interne audittrainingen (in company) Naam organisatie 2Samen Abrona Adullam Altra Altrecht Ambulance Oost Ambulancedienst Noord Nederland Nederland Apotheek St Anna

Nadere informatie

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP)

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014 Begroting 2014 Drs. Rob Jongejans Utrecht, augustus 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Landelijk Bureau 5 B. Uitvoering fvp-functie

Nadere informatie

Aantal gemelde suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel tot gevolg per instelling

Aantal gemelde suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel tot gevolg per instelling Aantal gemelde suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel tot gevolg per instelling 2014-2015 Instelling Suïcides Suïcidepogingen met ernstig letsel tot gevolg 2014 2015 2014 2015 113online 1 0 1nP

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ verslagjaar 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl GGZ Barneveld,

Nadere informatie

Naam praktijkopleidingsinstelling Plaats Opleiding Sectorcode Aantal FTE beschikt

Naam praktijkopleidingsinstelling Plaats Opleiding Sectorcode Aantal FTE beschikt Naam praktijkopleidingsinstelling Plaats Opleiding Sectorcode Aantal FTE beschikt Aantal beschikte subsidieplaatsen Jeroen Bosch Ziekenhuis 'S-HERTOGENBOSCH Gezondheidszorgpsycholoog Ziekenhuiszorg 1,38

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg en verslavingszorg. Utrecht, juni 2013

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg en verslavingszorg. Utrecht, juni 2013 Risico-indicatoren 2013 Basisset Geestelijke Gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, juni 2013 Inleiding Voor u ligt de basisset risico-indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg, verslagjaar

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ 2013 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl LPGGz Utrecht, 28 januari

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

FINANCIALS GGZ-MO verslagjaar 2011. PCkwadraat / Zorgmarkt.nl

FINANCIALS GGZ-MO verslagjaar 2011. PCkwadraat / Zorgmarkt.nl FINANCIALS GGZ-MO verslagjaar 2011 PCkwadraat / Zorgmarkt.nl Maastricht, augustus 2012 INHOUD 1. Uitgangspunten pag. 3 2. Totaal beeld cijfers GGZ en MO pag. 4 2.1 Omzet en resultaten pag. 4 2.2 Eigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Juni 2012

Nieuwsbrief 3 Juni 2012 Nieuwsbrief 3 Juni 2012 Het project InterRAI Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de direct betrokkenen bij het project InterRAI maar ook voor alle belangstellenden binnen de betrokken organisaties. Mogelijk

Nadere informatie

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

Opgave inkomens 2015 topfunctionarissen zorgaanbieders Wmo 2015, Jeugdwet en Welzijnscontracten (de lijst)

Opgave inkomens 2015 topfunctionarissen zorgaanbieders Wmo 2015, Jeugdwet en Welzijnscontracten (de lijst) Opgave inkomens 2015 topfunctionarissen zorgaanbieders Wmo 2015, Jeugdwet en Welzijnscontracten (de lijst) Onderstaande lijst laat per topfunctionaris zien of hij of zij meer of minder verdiende dan 178.000,-.

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Inbewaringstelling (IBS) Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Inbewaringstelling Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal Pieter

Nadere informatie

BIJLAGEN. Ouderenmishandeling in Nederland

BIJLAGEN. Ouderenmishandeling in Nederland Ouderenmishandeling in Nederland Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling Inger Plaisier (red.) Mirjam de Klerk (red.) BIJLAGEN Bijlage A Aanvullende

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg Naam: Sandra van Beek / Corina Munts Organisatie: ActiZ / BTN Email: s.van.beek@actiz.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 1, februari 2013

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 1, februari 2013 Nr 1, februari 2013 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 1, februari 2013 Inhoud Voorwoord Festival Forensische Zorg (FFZ) 2013 Kwaliteit Forensische Zorg: de krachten gebundeld Prestatie-indicatoren forensische

Nadere informatie

GEMEENTE: Utrechtse donderdag Heuvelrug

GEMEENTE: Utrechtse donderdag Heuvelrug GEMEENTE: Utrechtse donderdag Heuvelrug 2 juni 213 AGENDA 1. Totaal aan uitbetaalde voorschotten 2. Overzicht huidige geldstroom periode 1, 2 en 3 3. Overzicht voorschotten zorgaanbieders per categorie

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar GGZ Westelijk Noord-Brabant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk maart 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage 1 e half jaar 2013

Rapportage 1 e half jaar 2013 Rapportage 1 e half jaar 2013 Aanvragen 1 e half jaar 2013 Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen

Nadere informatie

Statistieken. Aantal vragen 23. Totaal aantal ingevuld 1878. Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar. 1. U bent op dit moment:

Statistieken. Aantal vragen 23. Totaal aantal ingevuld 1878. Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar. 1. U bent op dit moment: Statistieken Naam formulier Peiling_over_GGZ Titel formulier Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar Filter: Uitgebreid Aantal vragen 23 Totaal aantal ingevuld 1878 Uw ervaringen met de GGZ in het

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) 20151105 Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015 ZIN besluit

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) 20151105 Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015 ZIN besluit Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier toetst Zorginstituut Nederland of het kwaliteitsproduct voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële rol

Nadere informatie

Referentielijst Walvis ConsultingGroep

Referentielijst Walvis ConsultingGroep Referentielijst Walvis ConsultingGroep Interne audittrainingen (in company) Naam organisatie Branche 2Samen Abrona Adullam Altra Altrecht G Ambulance Oost Ambulancedienst Noord Nederland Ambulancedienst

Nadere informatie

Visualisering Prestatie indicatoren 2007

Visualisering Prestatie indicatoren 2007 Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Visualisering Prestatie indicatoren 2007 Intern rapport Drs. M. ter Avest LPGGz Landelijk Platform GGz Dr. R. Luik Drs. M. Olsman ZN Zorgverzekeraars Nederland

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c / Aan de besturen van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) GGZ Nederland (GGZN) Platform MeerGGZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Landelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 26 september 2014 Inhoud Algemeen Overleg TBS d.d. 10 september 2014 Publicatie gids PI forensische psychiatrie 2015 Overdracht uitvoering plaatsingstaak van NIFP

Nadere informatie

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering 1. Inleiding Dit document bevat in de eerste plaats een beschrijving van de wijze waarop de forensische

Nadere informatie

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 5

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 5 Wachtlijsten Wlz - Intramurale Geestelijke gezondheidszorg Totaal aantal unieke combinaties AGB-codes - plaats - zorgkantoorcode: 4 Actief wachtenden, korter dan de treeknormen en geen overbruggingszorg

Nadere informatie

BS Health Consultancy. GGZ langs de meetlat. Onderzoek naar de mogelijkheden om de marktpositie te versterken en het rendement te verbeteren

BS Health Consultancy. GGZ langs de meetlat. Onderzoek naar de mogelijkheden om de marktpositie te versterken en het rendement te verbeteren BS Health Consultancy GGZ langs de meetlat Onderzoek naar de mogelijkheden om de marktpositie te versterken en het rendement te verbeteren 0 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 Context... 6 Veranderingen noodzaken

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2013 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Project 112315 Versie 01 / 13 november 2013 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GGZ 2013 Voor u ligt de impressie van de ICT Benchmark GGZ

Nadere informatie

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register?

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register? 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorgids Maligne lymfoom Aanbiedingsbrief indicatorensets medische specialistische zorg Naam: Mevrouw (Marilou)

Nadere informatie

Datum 22 mei 2017 Onderwerp Beleidsreactie AEF rapport inzake passende zorg voor gevaarlijke patiënten

Datum 22 mei 2017 Onderwerp Beleidsreactie AEF rapport inzake passende zorg voor gevaarlijke patiënten > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Sanctietoepassing

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR

BESLISSING OP BEZWAAR BESLISSING OP BEZWAAR 122678-223162 Bij brief van 24 april 2015 is door de Directie Forensische Zorg van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: bezwaarde) bezwaar gemaakt tegen, onder meer

Nadere informatie

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Conclusies en aanbevelingen 5 2 Inleiding 8 2.1 Aanleiding 9 3 Onderzoeksopzet 10 3.1 Probleemstelling 10 3.2 Uitvoering

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Modeltekst voor publieksversie van de. Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Modeltekst voor publieksversie van de. Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Modeltekst voor publieksversie van de Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Overeenkomst en de kleine lettertjes Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling

Nadere informatie

Jaarbericht landelijke Chatservice 2012

Jaarbericht landelijke Chatservice 2012 Jaarbericht landelijke Chatservice 2012 VOOR WIE Met dit jaarbericht informeren wij gemeenten, het Ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport, de instellingen voor verslavingszorg en iedereen die

Nadere informatie

Rapportage in- en uitstroomgegevens forensische zorg (herhaalde uitvraag over 2015) Programma Continuïteit van zorg

Rapportage in- en uitstroomgegevens forensische zorg (herhaalde uitvraag over 2015) Programma Continuïteit van zorg Rapportage in- en uitstroomgegevens forensische zorg (herhaalde uitvraag over 2015) Programma Continuïteit van zorg Houten, januari 2017 Stichting IVZ Colofon De herhaalde uitvraag in- en uitstroom gegevens

Nadere informatie

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2008 M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie