Informatiebundel LIOtraject

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebundel LIOtraject"

Transcriptie

1 SLO Specifieke Lerarenopleiding Informatiebundel LIOtraject

2 0 Inleiding Het LIO-traject kadert in de leerlijn Didactiek. De reeds verworven competenties in Algemene didactiek, vakdidactische oefeningen of LIO1 worden in dit traject toegepast in de reële klas- en schoolcontext. De beoogde eindcompetenties In het LIO-traject zijn de basiscompetenties voor leerkracht secundair onderwijs: Functioneel geheel 1 - De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1 de beginsituatie van de leerlingen en de leergroep achterhalen 2 kan doelstellingen kiezen en formuleren in functie van de beginsituatie en de leerplandoelstellingen/eindtermen 3 kan leerinhouden en leerervaringen selecteren, structureren en vertalen tot een samenhangend geheel 4 in functie van de beginsituatie en de doelstellingen gepaste werkvormen en groeperingsvormen kiezen 5 kan individueel en in team leermiddelen/media kiezen en aanpassen 6 kan omgaan met de diversiteit van de groep door te differentiëren in doelen en aanpak 7 kan aangepaste werkvormen en groeperingsvormen toepassen 7.1 kan aangepaste werkvormen bepalen en toepassen (onderwijsleergesprek, kringgesprek, demonstratie, contractwerk, individueel en zelfstandig werk,..) 7.2 kan afwisseling brengen in groeperingsvormen (klassikaal, groepswerk en individueel werk) binnen een les en over de lessen heen 7.3 kan goed gebruik maken van (multi)media 8 kan een krachtige leeromgeving creëren 8.1 de les logisch en doelgericht realiseren (samenhang tussen lesfasen, logische volgorde, ) 8.2 opdrachten helder, duidelijk en volledig formuleren 8.3 gerichte vragen stellen en doorvragen 8.4 leerlingen aanzetten tot reflecteren en zoeken naar eigen oplossingsmethodes 8.5 aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen 8.6 van concreet over aanschouwelijk naar abstract werken 8.7 leerlingen uitdagen en motiveren 8.8 met leerlingen terugblikken op het leerproces en dit evalueren 9 kan adequate en correcte taal hanteren in het leerproces en in de omgang met de leerlingen 9.1 zelf een correct AN gebruiken en rekening houden met het taalbeheersingsniveau van de leerlingen 9.2 een heldere uiteenzetting geven, met integratie van schriftelijke of andere ondersteuning 9.3 vragen, opdrachten, evaluatie en feedback mondeling en schriftelijk helder formuleren 9.4 bronteksten toegankelijk maken voor de leerlingen door ze te bewerken op vlak van taal (leerlingencursus) 9.5 constructief reageren op het taalgebruik van leerlingen, ook in de niet-taalvakken Functioneel geheel 2 - De leraar als opvoeder 1 kan een positief klimaat creëren 1.1 kan de eigen onderwijsstijl omschrijven (vriendelijk, gejaagd, rustig, tactvol, zelfzeker, vlot, verlegen, humor, boeiend, gedreven, saai, enthousiast, spontaan, speels, afstandelijk, leerlingnabij, ) 1.2 treedt vlot in interactie met leerlingen 1.3 toont echtheid, empathie en respect

3 1.4 bevestigt leerlingen 2 kan leerlingen stimuleren tot mondigheid, zelfstandigheid, eigen initiatief en verantwoordelijkheid 3 kan attitudevorming bij de leerlingen stimuleren door voorbeeldgedrag te stellen 4 kan de actualiteit binnenbrengen en ernaar handelen 4.1 betrekt de actualiteit vanuit een kritische ingesteldheid 4.2 toont interesse voor wat bij de leerlingen leeft 5 kan adequaat omgaan met probleemsituaties 6 kan adequaat omgaan met leerlingen met gedragsmoeilijkheden 7 kan het fysiek welzijn van de leerlingen bevorderen (zithouding, algemene hygiëne, klas verluchten, ) Functioneel geheel 3 - De leraar als inhoudelijk expert 1 beheerst vakkennis en -vaardigheden 2 is bereid de eigen deskundigheid en vakkennis te actualiseren en verdiepen 3 kan een geïntegreerd aanbod bieden (link met andere vakgebieden en eindtermen) Functioneel geheel 4 - De leraar als organisator 1 kan een gestructureerd werkklimaat bevorderen. 1.1 maakt afspraken, stelt grenzen, neemt een consequente houding aan 1.2 houdt overzicht op de klasgroep 2 kan een doelgericht en efficiënt dagverloop creëren, dat past in een korte- en langetermijnplanning 2.1 laat gelijktijdige en opeenvolgende activiteiten vlot en soepel verlopen 2.2 bouwt een leerlinggericht les- en dagverloop op 2.3 respecteert een timing en past deze indien nodig aan 3 kan op correcte wijze administratieve taken uitvoeren 4 richt de klasruimte aangenaam en functioneel in Functioneel geheel 5 - De leraar als innovator - de leraar als onderzoeker 1 kan het eigen functioneren bevragen en bijsturen 2 kan op basis van feedback het eigen handelen bijsturen 3 blijft op de hoogte van vakliteratuur en resultaten van onderwijsonderzoek die relevant zijn voor de eigen praktijk 4 kan vernieuwende elementen integreren in de eigen onderwijspraktijk Functioneel geheel 6 - De leraar als partner van de ouders of verzorgers 1 kan zich informeren over en discreet omgaan met gegevens over de leerling 2 kan informatie en advies geven aan ouders/voogd over de jongeren 3 kan de ouders betrekken als partner bij het klas- en schoolgebeuren, rekening houdend met de diversiteit van de ouders Functioneel geheel 7 - De leraar als lid van een schoolteam 1 kan overleggen en samenwerken (met de mentor, met medestudenten en binnen het schoolteam) 2 kan binnen het team overleg plegen over de taakverdeling en deze naleven 3 kan de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak bespreekbaar maken (met mentor, met medestudenten en binnen het team)

4 Functioneel geheel 8 - De leraar als partner van externen Kan contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties, die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden (CLB, bibliotheek, ) Functioneel geheel 9 - De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap 1 kan recente ontwikkelingen binnen het onderwijs volgen en deelnemen aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema's. 2 kan over het beroep als leraar en de plaats ervan in de samenleving reflecteren Functioneel geheel 10 - De leraar als cultuurparticipant kan actuele thema's en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen Attitudes A1 beslissingsvermogen: durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragen. A2 relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen. A3 kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen. A4 leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen. A5 organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden. A6 zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. A7 verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen. A8 flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures.

5 1 Instapvoorwaarden Niet elke cursist kan zomaar in het LIO-traject stappen. Naast een aantal decretaal bepaalde voorwaarden heeft elk instituut nog een aantal specifieke voorwaarden waaraan de cursisten moeten voldoen alvorens ze de toestemming krijgen om een LIO-traject aan te vatten. Voorwaarden in het CVO Panta Rhei De Avondschool: 1. De voorafgaande Didactische module (voorafgaand aan het LIO-traject) op ons opleidingsinstituut gevolgd hebben; 2. Voor het LIO 1-traject het vak Algemene didactiek afgewerkt hebben met min.65% op elk onderdeel. Voor het LIO2-traject het vak VDO1 afgewerkt hebben met min. 60% op elk onderdeel. Voor LIO-stage het vak VDO2 afgewerkt hebben met min. 60% op elk onderdeel; 3. Zich aanmelden bij de LIO-coördinator voor de eerste LIO-sessie, met het ingevulde intake formulier. 4. Inschrijven kan mits toestemming van de LIO-coördinator tot de derde lesweek van het semester; 5. School van tewerkstelling ligt op max. 50km van het opleidingsinstituut (Mappy), ligt de school verder dan wordt een financiële bijdrage gevraagd aan de cursist (tot max. 60km) 6. LIO s moeten een langdurige opdracht hebben (d.w.z. gedurdende min. 1 volledig semester); korte vervangingen wegens ziekteverlof, minieme opdrachten, verschillende (onderbroken) interims ed. komen niet in aanmerking; 7. gedurende het LIO-traject minstens een betrekking hebben van 10 uur als leraar(in het secundair onderwijs een CVO, een centrum voor basiseducatie of in het deeltijds kunstonderwijs) op niet meer dan 2 scholen verspreid; 8. Op de school van tewerkstelling moet een mentor en vakmentor aanwezig zijn. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, kan een LIO-contract worden afgesloten tussen de school van tewerkstelling (LIO-school) en de specifieke lerarenopleiding (het CVO).

6 2 Het LIO-traject De cursisten starten bij ons steeds met een eerste semester met een aantal theoretische vakken waarbij ze verplicht zijn het vak algemene didactiek (Didactische competentie Algemeen) te volgen. Pas als ze hiervoor geslaagd zijn, met minimum 65%, komen ze in aanmerking voor het LIObaantraject. In het LIO-traject van het CVO de Avondschool hebben we ervoor gekozen om enkel de 3 praktijkvakken (didactische competentie praktijkinitiatie, didactische competentie oefenlessen, didactische competentie stage)op te nemen en te vervangen door werkplekleren. Dit wil zeggen dat de cursisten naast hun LIO ook nog steeds een aantal theoretische vakken volgen en hiervan examen afleggen. Het structuurschema van onze opleiding ziet er als volgt uit: 5 vakken kan je opnemen via LIO-baantraject ( VDO1, VDstudie, VDO2, VD stage) : dit wil zeggen dat de lessen vervangen worden door maandelijkse sessie, opdrachten, portfolio opmaken,klasbezoeken,.. = werkplekleren 8 theorievakken blijft de cursist volgen als regulier cursist In het reguliere traject is de minimum opleidingsduur 2 jaar (2,5 jaar indien de opstapmodule moet gevolgd worden). Het LIO-traject kan aanleiding geven tot studieverkorting. De lerarenopleiding in LIO duurt dan anderhalf schooljaar (drie semesters). Dit is met inbegrip van een eerste theoretisch semester,

7 waarin minstens het vak algemene didactiek gevolgd wordt. Het echte LIO-gedeelte duurt bijgevolg slechts één schooljaar (de vakken in het blauw worden dan niet op twee, maar op één semester afgewerkt). Wij streven er echter naar de invulling van het LIO-traject zo op te stellen dat elke LIO het traject kan kiezen dat het beste past bij zijn combinatie werk / studie. Let wel: omwille van de werkdruk die je hebt als beginnend leerkracht, en de taaklast van de opleiding die je erbij opneemt, is het niet aan te raden om het LIO-traject te combineren met meerdere vakken die nog moeten gevolgd worden binnen het reguliere traject. De meerwaarde van het LIO-traject ligt niet zozeer in de eventuele verkorting van het studietraject, maar wel in de praktijktoets van het werkplekleren. 3 Werkwijze 3.1 Algemeen Tijdens het LIO-traject wordt de LIO begeleid zowel door het opleidingsinstituut als door de school van tewerkstelling. Vanuit het opleidingsinstituut krijgt de cursist een LIO-begeleider aangewezen, op de school zullen een mentor en vakmentor de begeleiding op zich nemen. De essentie van het werkplekleren en het LIO-traject is dat de inhouden van de opleiding zelfstandig verwerkt en toegepast worden in de eigen onderwijspraktijk. Op die manier ontstaat een onmiddellijke vertaling van de aangebrachte inhouden naar het werkveld en kan de LIO-cursist voortdurend werken aan de eigen competentieontwikkeling als beginnend leraar Begeleiding Wanneer de school een LIO-traject accepteert, zal er een contract ondertekend worden door de drie partijen: school van tewerkstelling, de LIO-cursist en het opleidingsinstituut. In dit contract worden alle afspraken vastgelegd. Door de ondertekening van het contract engageert de school zich om de LIO-cursist mee te begeleiden De mentoren: de LIO-school wijst de mentoren toe aan de LIO-cursist. Deze mentoren zijn leerkrachten met bewezen( vak)didactische expertise en ervaring en voldoen aan een aantal voorwaarden: - zij zijn als personeelslid verbonden aan de stageschool - zij beschikken over een attest van pedagogische bekwaamheid - de vakmentor(en) beschik(ken)t over de nodige bekwaamheidsbewijzen wat betreft de door de LIO gegeven lessen en de nodige ervaring (minimum 4 jaar) in het vak dat de LIO-cursist geeft; - zij hebben geen familiale of relationele banden met de LIO. -Aanspreekpunt en coach: de (vak)mentor fungeert als aanspreekpunt en coach voor de LIO-cursist op de LIO-school. De LIO-cursist kan bij de mentor terecht met concrete vragen over zijn/haar onderwijspraktijk (zowel praktische, organisatorische als pedagogisch-didactische).

8 -Bijwonen van lessen: de (vak) mentor woont per LIO-semester minimum 4 lessen van de LIO-cursist bij (andere dan deze door de LIO-begeleider bijgewoond). Dit gebeurt bij voorkeur in overleg met de cursist. De vakmentor maakt van elke bijgewoonde les een verslag aan de hand van het formulier lesbeoordeling LIO. Dit verslag wordt besproken met de LIO-cursist en komt in het portfolio van de cursist terecht. Om het leerproces maximale kansen te geven gebeurt het eerste lesbezoek zo vroeg mogelijk in het semester. -Demonstratielessen: de LIO-cursist woont in overleg met de mentoren per semester een aantal lessen van de mentoren bij. Aan de hand van een reflectieopdracht verwerkt de cursist de observaties en haalt er zoveel mogelijk praktische tips uit. -Overleg met de LIO-begeleider: de LIO-begeleider overlegt met de (vak)mentor over de vorderingen van de cursist. Dit overleg kan gebeuren tijdens een bezoek van de LIO-begeleider of via . -Tussen-en eindassessment: Op het einde van elk semester vindt er een tussen of eindassessment plaats over de competentieontwikkeling van de LIO-cursist in aanwezigheid van de mentoren, begeleider en de cursist. Indien een mentor niet aanwezig kan zijn op dit assessmentgesprek dient dit vooraf aan de opleiding te worden meegedeeld. In overleg kan er dan een collega worden aangeduid (die voldoende zicht heeft op het functioneren van de LIO) om aan het gesprek deel te nemen. -Evaluatie: De mentoren zijn partners in het begeleiden van de cursist. De LIO-begeleider en het CVO Pantha Rhei de Avondschool nemen de eindverantwoordelijkheid voor de evaluatie. De evaluatie gebeurt op basis van alle door het LIO-traject verzamelde informatie (opdrachten, gesprekken, portfolio, observaties, ) De LIO-begeleider: Het opleidingsinstituut wijst een LIO-begeleider toe aan de cursist. De LIO-begeleider begeleidt de cursist bij voorkeur doorheen het hele traject. -Bijwonen van lessen: De LIO-begeleider woont per semester 4 lesuren van de LIO-cursist bij. De begeleider maakt van deze bezoeken een verslag. Dit verslag wordt besproken met de LIO-cursist en komt in het portfolio van de LIO terecht. Om het leerproces maximale kansen te geven gebeurt het eerste lesbezoek zo vroeg mogelijk in het semester. Op vraag van de (vak)mentor kunnen er extra lessen bijgewoond worden. Op verzoek van de LIO-begeleider kan de LIO-coördinator van de SLO een les bijwonen.

9 -Assessments: Op basis van de eerste klasbezoeken wordt samen met de LIO-cursist een aanvangsassessment gemaakt van de competenties van de LIO-cursist. Dit aanvangsassessment wordt besproken met alle partijen. Op het einde van LIO1 wordt op basis van het aanvangsassessment een tussenassessment gemaakt van de vorderingen en competenties van de LIO. Op het einde van het LIO2 traject wordt dan een eindassessment opgemaakt waarin de gemaakte vorderingen en bereikte competenties besproken worden. -Beoordelen en bijsturen van de opdrachten: De LIO-begeleider staat in voor de beoordeling en bijsturing van de opdrachten, lesvoorbereidingen, reflecties,..die de LIO maakt doorheen zijn traject. Alle opdrachten en documenten worden conform de afspraken in het portfolio geplaatst. -Individuele contactmomenten: doorheen het semester organiseert de begeleider een individueel contactmoment met de cursist. Deze contactmomenten kunnen plaatsvinden naar aanleiding van een klasbezoek, een vraag een probleem, In het contactmoment worden de ervaringen, eventuele problemen en competentieontwikkeling van de LIO besproken. -contact met de mentor(en): bij de aanvang van het traject heeft de LIO-begeleider contact met de mentor(en) om LIOtraject toe te lichten, gedurende het traject kan er steeds overleg plaatsvinden tijdens een bezoek aan de school, telefonisch of via mail. -Evaluatie: De LIO-begeleider en het CVO nemen de eindverantwoordelijkheid voor de evaluatie van de LIO-cursist. De evaluatie gebeurt op basis van alle door het LIO-traject verzamelde informatie (opdrachten, gesprekken, portfolio, observaties, ) LIO- sessies Omdat binnen het LIO-traject en het werkplekleren er sterk wordt uitgegaan van zelfgestuurd leren. De cursist komt maandelijks naar een LIO-sessie op het opleidingsinstituut. Hierin geeft de LIO-begeleider theorie en uitleg bij de opdrachten. De LIO wordt verondersteld zelfstandig de omzetting van deze sessies naar zijn eigen praktijk te maken. De LIO krijgt ook feedback op zijn vorderingen en kan zijn ervaringen delen met zijn collega s (intervisie/supervisie). De communicatie tussen de LIO-cursist en de begeleiders gebeurt via de elektronische leeromgeving (ELO). Het bijwonen van de sessies door de LIO-cursist is verplicht.

10 3.2 Documenten Doorheen het LIO-traject wordt gewerkt met een aantal ondersteunende documenten. Deze documenten kan de cursist terugvinden om de elektronische leeromgeving,binnen de rubriek documenten. - De LIO-handleiding (voor cursist, mentor en directie); - Het LIO-contract dat gesloten is tussen de cursist, school en opleidingsinstituut; - De assessmentdocumenten; - Het lesvoorbereidingsdocument; - De lesobservatieformumlieren; 3.3 Opdrachten In het LIO-traject neemt de cursist de verantwoordelijkheid om zelfstandig de inhouden te verwerken en toe te passen in zijn onderwijspraktijk. Om dit proces te sturen en te stimuleren zijn een aantal opdrachten voorzien. De cursist kan de opdrachtenbundel terugvinden op de ELO. 3.4 Elektronische leeromgeving en portfolio Alle elektronische communicatie met de LIO-begeleider verloopt via de elektronische leeromgeving (dropbox, berichten, forum,..) en mail. Alle documenten die dienen gebruikt te worden in het LIOtraject zijn terug te vinden in de documentenrubriek. Door alle realisaties van de cursist doorheen het traject te verzamelen maken we de competentieontwikkeling van de cursist zichtbaar en kan de reflectie op de onderwijspraktijk en het leerproces ondersteund en gestimuleerd worden. Bij elk contactmoment breng je je portfolio mee zodat je het kan voorleggen. Belangrijk De LIO-cursist is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn portfolio, het portfolio is ook een element in de beoordeling en evaluatie en moet dus volledig zijn om ontvankelijk te zijn. 3.5 Evaluatie Op het einde van elk semester zit de cursist samen met de LIO-begeleider en de mentoren. Hij stelt de evolutie voor in zijn pedagogisch-didactisch handelen. Als voorbereiding vult hij het document eindassessment in. Ook de begeleider en de mentoren maken een verslag op. Deze voorbereidingen zijn het startpunt van het evaluatiegesprek over het functioneren van de LIO op school. De evaluatie van het functioneren op school en het portfolio gebeurt gezamenlijk door de school (mentoren) en het CVO Panta Rhei De Avondschool maar de eindverantwoordelijkheid voor de

11 volledige evaluatie ligt bij CVO Panta Rhei De Avondschool, omdat het het CVO is dat het diploma aflevert. De globale evaluatie gebeurt op basis van de volgende elementen: - de beoordeling van de door de mentor(en) en LIO-begeleider bijgewoonde lessen bij klasbezoeken, het functioneren binnen het team, inzet bij meso-activiteiten conform de verschillende functionele gehelen. - de beoordeling van het portfolio: inhoudelijke kwaliteiten van de documenten volledigheid, toegevoegde stavingsdocumenten, vormgeving,.. - attitudes Het globaal functioneren op de werkplek en het portfolio worden gequoteerd op punten. De attitudes worden beoordeeld a.d.h.v. de attitudeschaal. Op verzoek van de LIO-begeleider kan de LIO-coördinator aanwezig zijn bij het eindassessment. Nadat het portfolio werd nagelezen hebben de LIO-cursist en de begeleider hierover nog een gesprek. 3.6 Clausulering en beslissing tot beëindigen van het LIO-traject Het werkplekleren binnen het LIO traject kan pas slagen als de cursist voldoende zelfverantwoordelijkheid opneemt. In het geval een cursist de afgesproken deadlines voor het indienen van taken niet respecteert, of de feedback van begeleiders en mentoren naast zich neerlegt, dan kan het opleidingsinstituut beslissen om het LIO-traject vroegtijdig te beëindigen. Enkel onder deze voorwaarden heeft de begeleider voldoende kansen om het leerproces van de cursist te begeleiden en waar nodig bij te sturen en te evalueren. 3.7 De 50 km regel Indien de LIO-school verder dan 50 km van het opleidingsinstituut ligt dien je expliciet de toelating te krijgen van de LIO-coördinator alvorens je traject te kunnen starten. Bovendien wordt een deel van de verplaatsingskosten doorgerekend aan de cursist. Indien de enkele rit meer bedraagt dan 50 km, wordt elke km boven deze 50 km aangerekend aan 0, 3178 euro per km. Een efficiënte verbinding met het openbaar vervoer kan overwogen worden.

12 4 De leerkrachthouding 4.1 Attitude t.o.v. de LIO-begeleider CVO Panta Rhei De Avondschool De cursist houdt de begeleider regelmatig en conform de afspraken op de hoogte van de evoluties m.b.t. je in-servicestage. De cursist is aanwezig op de verplichte infosessies. De LIO geeft lesvoorbereidingen en andere opdrachten af op de afgesproken data, of dropt ze via de dropbox op Chamilo De cursist geeft het LIO-contract en alle andere nodige documenten, in drievoud en volledig ingevuld af, aan je LIO-begeleider, op de datum afgesproken op de eerste bijeenkomst. De cursist bezorgt de LIO-begeleider een overzichtelijke versie van je lessenrooster met vermelding van je lokaal. Bij een bezoek van je LIO-begeleider legt hij de lesvoorbereiding voor Hij/zij meldt langdurige afwezigheid (vanaf 10 dagen) aan de LIO-begeleider. Langdurige afwezigheid zal aanleiding geven tot het herzien of het ontbinden van het LIO-contract. 4.2 Attitude t.o.v. de LIO-school De cursist meldt zich bij het aanvragen van de in-servicestage bij de directie en vraagt de toestemming aan om in het LIO-statuut te treden; Hij bespreekt met je directie/mentor wie je vakmentor zal zijn; De LIO eerbiedigt het schoolreglement van de school; hij eerbiedigt de privacy van de leerlingen; De LIO leeft de afspraken met mentor en/of vakmentor stipt na; Voor evaluatie van de attitudes: zie attitudeschaal op Chamilo. 5 Nuttige contactgegevens - Pascale Vanwijnsberghe, Departementshoofd-Opleidingscoördinator SLO, - Barbara Gepts, LIO-coördinator/begeleider SLO, - Marianne De Greve, LIO-begeleider SLO, - Kim Rau, LIO-begeleider SLO,

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG DLR 1 BaCo 1 De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs begeleidt kleuters in complexe school- en klascontexten bij hun leer- en ontwikkelingsproces.

Nadere informatie

Functiebeschrijving beleidsmedewerker

Functiebeschrijving beleidsmedewerker Functiebeschrijving beleidsmedewerker Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Algemene informatie MODULE Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Functiebeschrijving mentor

Functiebeschrijving mentor Functiebeschrijving mentor Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Inleiding De basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs geformuleerd door de overheid (5 oktober 2007, verschenen in het Staatsblad op 17 januari

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Professioneel handelen in het onderwijs voor de leraar in opleiding 2 (PHIOLIO 2) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

Word jij leerkracht op de Tienerschool?

Word jij leerkracht op de Tienerschool? Word jij leerkracht op de Tienerschool? Op 1 september 2018 opent de Tienerschool van Anderlecht de deuren. Op 1 september 2019 is de Tienerschool van Schaarbeek aan de beurt. De vzw Sint-Goedele rekruteert

Nadere informatie

Attitudes. Stage tweede programmajaar. Naam student: School: Datum stage: Mentor(en): Leeftijd kleuters:

Attitudes. Stage tweede programmajaar. Naam student: School: Datum stage: Mentor(en): Leeftijd kleuters: Naam student: School: Mentor(en): Leeftijd kleuters: Stage tweede programmajaar Datum stage: Attitudes Gelieve per attitude (relationele gerichtheid, kritische ingesteldheid, leergierigheid, organisatievermogen,

Nadere informatie

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP)

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester

Nadere informatie

INFOFICHES SLO. Overzicht van de infofiches

INFOFICHES SLO. Overzicht van de infofiches INFOFICHES SLO Onderstaande infofiches geven een algemeen beeld van de verschillende modules (=vakken) in de SLO. De volledige inhoud en de specifieke/officiële richtlijnen van elke module staan in de

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

infobrochure methodeonderwijs De Lotus

infobrochure methodeonderwijs De Lotus infobrochure methodeonderwijs De Lotus Mosselerlaan 62 3600 GENK 089 35 16 21 directie.middenschool@gocampusgenk.be Inhoudsopgave Inleiding Zelfgestuurd leren Kernteam Kringgesprek Coöperatieve werkvormen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Leidraad kwaliteitsvol LIO-baantraject

Leidraad kwaliteitsvol LIO-baantraject Leidraad kwaliteitsvol LIO-baantraject De leidraad LIO-baantraject Hoe gebruiken De informatie in de leidraad is toegankelijk gemaakt via onderstaande rubrieken. Afhankelijk van je rol en betrokkenheid

Nadere informatie

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel)

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) BIJLAGE 1 (Zie 11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) 1 BIJLAGE 2 (Zie 12, 33): Uittreksel uit Specifieke lerarenopleiding. Documenten ter ondersteuning van het assessment. LIO-traject

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Hoe kunnen we leraren in opleiding voorbereiden op lesgeven in een inclusieve klas?

Hoe kunnen we leraren in opleiding voorbereiden op lesgeven in een inclusieve klas? Hoe kunnen we leraren in opleiding voorbereiden op lesgeven in een inclusieve klas? 19/02/2014 Symposium Docenten voor Inclusie Breedbeeld van Inclusief Onderwijs Meggie Verstichele HUB-KAHO Lerarenopleiding

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING NIEUW STRUCTUURSCHEMA schooljaar 2014-2015 1.Traject Specifieke Lerarenopleiding 1ste 2de 3de 4de diploma Hoger secundair onderwijs of Hoger onderwijs Algemene didactiek (80lt

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving van preventie adviseur

Functiebeschrijving van preventie adviseur Functiebeschrijving van preventie adviseur Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan

Nadere informatie

Ondersteuning door kennis van :

Ondersteuning door kennis van : BASISCOMPETENTIES leraar SO (Bron: VLUHR. Domeinspecifiek Referentiekader Visitatie Specifieke Lerarenopleiding (SLO)) Functioneel geheel 1 : De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 2 Code E5 DCS2 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 90 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE

ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs Functioneel geheel 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1 De leerkracht kan de beginsituatie van de leerlingen en de

Nadere informatie

Hoe bereiden we de toekomstige leerkracht voor op inclusie en inclusief evalueren binnen een klas?

Hoe bereiden we de toekomstige leerkracht voor op inclusie en inclusief evalueren binnen een klas? Hoe bereiden we de toekomstige leerkracht voor op inclusie en inclusief evalueren binnen een klas? 26/03/2014 VELOV-conferentie Mechelen Meggie Verstichele HUB-KAHO Lerarenopleiding Campus Waas, Sint-Niklaas

Nadere informatie

Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties

Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Besluit van de Vlaamse regering betreffende de basiscompetenties voor de leraar lager onderwijs

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs Uittreksel uit het visitatierapport Onderwijs: secundair onderwijs, 19 december 2007 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs 1 Inleiding

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische competentie oefenlessen

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische competentie oefenlessen ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie oefenlessen Code E3 DCO Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER (5 blz) stage niveau 6 3 Bachelor secundair onderwijs

EVALUATIEFORMULIER (5 blz) stage niveau 6 3 Bachelor secundair onderwijs NAAM STUDENT(E): Rens Grooten OPLEIDINGSJAAR BASO: 3 BASO STAGESCHOOL/ORGANISATIE: Heilig Graf STAGEMENTOR: Mieke Verbruggen en Evelien Schrijvers ONDERWIJSVAK: BR LO PKV PO EVALUATIEFORMULIER (5 blz)

Nadere informatie

Bijlage 4: stage-info voor directie en mentoren.

Bijlage 4: stage-info voor directie en mentoren. www.cvovivo.be/stage 1 Stagebegeleiders Nele Ostyn 0494 65 78 70 nele.ostyn@cvovivo.be Julie Foulon 0475 81 82 02 julie.foulon@cvovivo.be Joke Verfaille 0497 30 90 35 joke.verfaille@cvovivo.be Basiscompetenties,

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Wat is er typisch voor de specifieke lerarenopleiding en voor LIO s? O P L E I D I N G VAK M E N T O R, D AG 3, 2 0 N O V E M B E R 2014

Wat is er typisch voor de specifieke lerarenopleiding en voor LIO s? O P L E I D I N G VAK M E N T O R, D AG 3, 2 0 N O V E M B E R 2014 Wat is er typisch voor de specifieke lerarenopleiding en voor LIO s? O P L E I D I N G VAK M E N T O R, D AG 3, 2 0 N O V E M B E R 2014 Situering van een LIO-traject Geïntegreerde Lerarenopleiding, GLO

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Gender en interculturaliteit

Gender en interculturaliteit ECTS-fiche: Gender en interculturaliteit Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten (ECTS): 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant

Nadere informatie

Studiewijzer Diversiteit

Studiewijzer Diversiteit 1 Thomas More Kempen Studiewijzer Studiewijzer Diversiteit OPO-verantwoordelijke: Annelies Demessemaeker Docenten: Eline Bernaerts en Annelies Demessemaeker CAMPUS Vorselaar Domein Lerarenopleiding Bachelor

Nadere informatie

Naam student: School: Praktijk fase 1- Attitudes mentor. Mentor(en): Leeftijd kleuters: Maandagen observeren en participeren 2015

Naam student: School: Praktijk fase 1- Attitudes mentor. Mentor(en): Leeftijd kleuters: Maandagen observeren en participeren 2015 Naam student: School: Mentor(en): Leeftijd kleuters: Praktijk fase 1- Attitudes mentor Maandagen observeren en participeren 2015 Beste mentor : Gelieve per attitude (beslissingsvermogen, relationele gerichtheid,

Nadere informatie

Kwaliteit van evaluatie bewaken op opleidingsniveau: werken met een toetsdossier Lieve Lootens 23 oktober 2014

Kwaliteit van evaluatie bewaken op opleidingsniveau: werken met een toetsdossier Lieve Lootens 23 oktober 2014 Kwaliteit van evaluatie bewaken op opleidingsniveau: werken met een toetsdossier Lieve Lootens 23 oktober 2014 1 Casussen Evalueren en frustreren http://www.diversiteitactie.be/sites/default/files/0.12.1.%20bronnenkaart%20-

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat orthopedagogie Module Gesuperviseerde praktijk Code M2 Lestijden 60 Studiepunten nvt Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot aanvragen

Nadere informatie

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE Inleiding Deze competentiematrix omvat de kerncompetenties van de specifieke lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. De kerncompetenties geven de accenten

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Functiebeschrijving administratief medewerker

Functiebeschrijving administratief medewerker Functiebeschrijving administratief medewerker 1. Als medebegeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen zal u : Onze scholen willen de gehele mens vormen. Ze leggen in het bijzonder de nadruk op een pedagogische

Nadere informatie

Gelieve dit document ingevuld terug te bezorgen aan: Faculteit Letteren KU Leuven Blijde-Inkomststraat Leuven

Gelieve dit document ingevuld terug te bezorgen aan: Faculteit Letteren KU Leuven Blijde-Inkomststraat Leuven EVALUATIE STAGE DOOR DE MENTOR SLO Geschiedenis KU Leuven Gelieve dit document ingevuld terug te bezorgen aan: [Naam lector] Faculteit Letteren 01.36 KU Leuven Blijde-Inkomststraat 21 3000 Leuven 1. Algemene

Nadere informatie

FORMULIER MENTOREN bachelor kleuteronderwijs tweede opleidingsfase (2 BaKO) m.i.v. semester 5

FORMULIER MENTOREN bachelor kleuteronderwijs tweede opleidingsfase (2 BaKO) m.i.v. semester 5 FORMULIER MENTOREN bachelor kleuteronderwijs tweede opleidingsfase (2 BaKO) m.i.v. semester 5 vestiging Diest - Weerstandsplein 2-3290 Diest tel. 016 375 400 - dlo.diest@ucll.be vestiging Heverlee - Naamsesteenweg

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Structuurschema specifieke lerarenopleiding DC: Didactische Competentie MBC: Maatschappelijke en Beroepsgerichte Competentie POC: Pedagogisch-Organisatorische Competentie PPC: Psycho-Pedagogische Competentie

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 3: niveau 7 en 8 (ERK = Vantage) code module 6014/6015 en 6016/6017 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties

Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Goedkeuringsdatum: 05/10/2007 Publicatie: 17/01/2008 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Besluit van de Vlaamse regering betreffende

Nadere informatie

De beginnende leerkracht in het basisonderwijs

De beginnende leerkracht in het basisonderwijs De beginnende leerkracht in het basisonderwijs 1. Hoe pak je de aanvangsbegeleiding aan? 1.1 De taken en de aanpak van de aanvangsbegeleiding werden opgesteld en/of besproken met alle personeelsleden die

Nadere informatie

LEERLIJN STAGE BcLK Legende:

LEERLIJN STAGE BcLK Legende: LEERLIJN STAGE BcLK Legende: De doelstellingen van opleidingsfase 1 (OF1) blijven geldig. De doelstellingen van opleidingsfase 1 (OF1) en opleidingsfase 2 (OF2) blijven geldig. Voorbereidingswerk Stagemap

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK Krachtige leeromgeving Inbreken in de klas Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het lager onderwijs Diversiteit KVS

Nadere informatie

STEEKKAART VERWACHTINGEN OLOD AFSTUDEERSTAGE

STEEKKAART VERWACHTINGEN OLOD AFSTUDEERSTAGE STEEKKAART VERWACHTINGEN OLOD AFSTUDEERSTAGE 16-17 Dit zijn de stageverwachtingen in functie van de beoordeling van het opleidingsonderdeel afstudeerstage. Deze verwachtingen bestaan uit: opleidingsattitudes

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren COMPETENTIE: Competenties vertellen wat iemand allemaal moet kunnen om een beroep of een functie goed te kunnen uitoefenen. Het competentieprofiel van de mentor

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

TOELICHTING BEGELEIDINGS- EN EVALUATIEFORMULIER Schoolstage

TOELICHTING BEGELEIDINGS- EN EVALUATIEFORMULIER Schoolstage TOELICHTING BEGELEIDINGS- EN EVALUATIEFORMULIER Schoolstage Campus Kruidtuin Opleiding kleuteronderwijs DE COMPETENTIES We omschrijven per competentie de essentie van wat we verwachten dat de student in

Nadere informatie

Basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs

Basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende de basiscompetenties van de leraren (Verschenen in het Belgisch Staatsblad 17.01.2008, p.1594-1631) Basiscompetenties voor

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

OVERZICHT MODULES PAV

OVERZICHT MODULES PAV OVERZICHT MODULES PAV Inhoud PAV 3(2) Functionele rekenvaardigheid... 2 PAV 3(2) Functionele taalvaardigheid... 3 PAV 3(2) Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Algemene omgangsvormen in de toeristische sector code module C2 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie