NATIONALE BANK VAN BELGIË DER AANDEELHOUDERS V.AN DE NATIONALE BAN K VAN BELGIË OP 26 FEBRUARI over bet jaar 1939

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONALE BANK VAN BELGIË DER AANDEELHOUDERS V.AN DE NATIONALE BAN K VAN BELGIË OP 26 FEBRUARI 1940. over bet jaar 1939"

Transcriptie

1 NATIONALE BANK VAN BELGIË ALGEMEENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS V.AN DE NATIONALE BAN K VAN BELGIË OP 26 FEBRUARI 1940 VERSLAG over bet jaar 1939 UITGEBRACHT DOOR DEN GOUVERNEUR, IN NAAM VAN DEN REGENTENRAAD EN VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN CENSOREN DRUKKERiJ BRUSSEL DER NAr.rIONALE BAN:!';: VAN BELGI fi.; 1940

2

3 VERSLAG OYER HETJAAR 1939 UITGEBRACHT DOOR DEN GOUYERNEUR IN NAAM YAN DEN Regentenraad

4

5 MIJNE HEEREN, Gij zijt hier vergaderd om kennis te nemen van het verslag over de verrichtingen van het jaar Dit verslag if';een aanvulling en, in een zekere mate, een synthese van de gegevens die U worden verstrekt in de bescheiden welke de Bank over haar eigen bedrijvigheid alsmede over de economische ontwikkeling van België in het licht zendt. Het zal dus alleen handelen over de voornaamste feiten die betrekking hebben tot hetcrediet, de munt en den wissel. Niet ongewenscht ware wellicht een woord vooraf, in verband met de herziening der statuten waaraan uw vergadering van 23 September 1939 haar zitting heeft besteed

6 HERZIENING DER '"STA'.fUTEN Reeds in 1937 had de wetgever de Bank het middel bezorgd om zich in 't vervolg publieke effecten te kunnen aanschaffen, deze te disconteeren en te verkoopen, ten einde 'het volbrengen van haar zending als marktregelaarster te vergemakkelijken, en haar taak aan te passen aande wijzigingen welke de bankstructuur en -techniek hadden ondergaan. Voorzichtigheidshalve werden evenwel dé nieuwe verrichtingen welke de Bank voortaan ZOu mogen doen,' binnen eng afgebakende grenzen gehouden. Maar de omstandigheden wilden, dat 'deze ah-as werden verbreed., "Met de wijzigingen aan de organiekewet in 1939, werd afschaffing van de vroegere grenzendualiteit mogelijk - fr. 500 millioen voor de kortloopende publieke effecten, één milliard voor de effecten op langen termijn - benevens verhooging van het geautoriseerde bedrag tot fr. 5 milliard, dit cijfer kunnende ietwat worden opgevoerd door de speling van het afschrijven der effecten welke de Bank, krachtens de wetten van 27 December 1930 en 19 Juli 1932, onder zich houdt. De beschouwing waardoor zich de wetgever van 1937 had laten leiden, en met name de wil om te beletten, dat de nieuwe actiemiddelen waarover de Bank ging beschikken, ten bate van de Schatkist zouden worden afgeleid, is dus ook nog, in 1939, beslissend gebleven. Het verslag aan den Koning, dat het besluit van 24 Augustus 1939 vooraf- -6-,

7 gaat) getuigt daarvan waar het de veelvuldige garanties onderstreept, die tegen -misbruiken bij de financiering van 's Bijks.t behoeften werden genomèn. Aangestipt zij hier evenwel, dat, technisch gesproken, de verrichtingen van de Bank in de markt geen bijzondere beperkingen vergen: zoo wordt inzonderheid niet goed ingezien, waarom tegen verrichtingen met publieke effecten restrictiemaatregelen zouden worden genomen, waar disconto, beleeningen en voorschotten er totaal vrij van zijn. Trouwens, aard en volume der interventies van de Bank in de markt; zijn niet bij voorbaat te bepalen, maar worden daarentegen steeds door de omstandighed en opgedrongen. De interventies van de Bank streven nu eens naar beïnvloeding van den rentestand en naar doeltreffendheid van den discontovoet, dan eens naar verwekking van credietuitbreiding of -inkrimping, danweer naar vrijwaring van de interne credietbasis met te ageeren op de internationale kapitaalbewegingen. Geen enkel dezer aan de administratie van de munt en van het crediet onontbeerlijke technische middelen, verdraagt andere restrioties dan degene die besloten liggen in de verplichting tothandhaving van den wettelijken minimumgoudvoorraad. Wat er ook van zij, waarheid is, dat de organisatie van onze monetaire markt hierin een zij het dan ook beperkte, maar alleszins kostbare hulp heeft gevonden, die, nu reeds, niet te versmaden vruchten heeft afgeworpen. Bij deze herziening, werd in gemeenschappelijk overleg tusschen Bank en Schatkist de aanwending van het provenu der verrichtingen met publieke effecten bepaald. Voorts werd een andere grondige wijziging aan de handvest van de Bank gebracht. Haar werel in zake belegging van eigen gelden het maximum der met haar statuten vereenigbare vrijheid gelaten.. * * * 7 -.

8 Bij koninklijk besluit van 30 November 1939, worden de traditioneele betrekkingen van Bank tot Algemeene Spaar- en Lijfrentekas vastgelegd, zoo op het stuk van den financieelen dienst dezer instelling, als op dit van de deelneming der Bank aan haar beheer. Voor de Bank is het een voldoening geweest, opnieuw haar vertegenwoordiging te hebben in den schoot van den Raad der Banque du Congo Belge, zoodat de samenwerking voortvloeiend uit de gebondenheid van Moederland en Kolonie, zoo op monetair als op economisch gebied, nog inniger wordt

9 MONETAIRE ONTWIKKELING Aan het begin van 1939, vertoont de monetaire ontwikkeling een tweevoudige strekking: een kapitaalafvloeiing van het buitenland naar België, en een neiging tot circulatieuitbreiding. Waar deze laatste strekking het geheele jaar aanhield, zelfs vanaf einde Augustus is gaan aanzwellen, kwam er herhaaldelijk omkeer in de richting der kapitaalbeweging. Vanaf einde Februari, zijn de binnenlandsche politieke moeilijkheden van rond Nieuwjaar 1939, en de verscherping in den internationalen toestand aanleiding tot groote vraag naar deviezen. De goudafvloeiingen die de Bank daardoor ondervindt houden maar op den 22 n April, en wel op het oogenblik, dat de binnenlandsche politieke moeilijkheden hun oplossing vinden. In den loop van deze periode, en voor zoover haarsdunkens ze door op te treden de afwikkeling der crisis kan bespoedigen, stelt de Bank de technische weermiddelen in werking. De omkeer van Mei is het vertrekpunt eener progressieve en regelmatige goudtoevloeiing, bij zooverre, dat einde Augustus, net wanneer het internationaal conflict met losbarsting dreigt, de Bank haar goudreserves weer heeft kunnen herstellen. Het beginnen der vijandelijkheden stopt niet zoo dadelijk de kapitaalbeweging naar België. Goudafvoer wordt maar eerst einde -9-

10 September geboekt, doch houdt aan tot einde November. Aanleiding daartoe is èn de stand der wisselmarkt èn de gewijzigde financiering van onzen buitenlandschen handel. Sindsdien blijven de goudreserves nagenoeg onaangeroerd. Harerzijds neemt de circulatie sedert half Augustus tot aanvang September toe; ze loopt lichtjes terug tijdens de tweede helft van October, en stijgt naderhand opnieuw, traagzaam maar voortdurend. Kortom, sedert de gebeurtenissen van September wordt de monetaire ontwikkeling hoofdzakelijk door de liquiditeitszorg beïnvloed. * * * De zoo pas geschetste ontwikkeling zal duidelijker blijken uit enkele vergelijkende cijfers. En dan ZIJ er nog eerst op gewezen, dat de monetaire errculatie van een land niet alleen wordt beoordeeld naar den omvang der biljetten voorkomend op de weekstaten van de centrale bank. In werkelijkheid begrijpt de monetaire circulatie bovendien de rekeningcourantsaldi bij de Bank, het tegoed in postcheckrekening, het tegoed op zicht bij de banken en ten slotte het teekengeld, biljetten en pasmunt, in omloop voor rekening van de Schatkist (1). De gezamenlijke bewegingen van de aldus opgevatte monetaire circulatie, vertoonen schommelingen die ver beneden deze van den omloop der bankbiljetten liggen. Waar van 29 December 1938 op 28 December 1939, deze laatste met fr millioen of 27, 3 % aangroeit, stijgt de totale monetaire circulatie slechts met ongeveer (1) Zie Tijdschrift voor Inlichting en Documentatie, Juli- en Augustusnummers 1939, blz. 1 tot 8 en 97 tot 110, Novembernummer 1939, blz. 430 tot

11 10 %. Hieruit volgt, en 't spreekt vanzelf, dat het oploopen der biljettencirculatie in de eerste plaats slechts het gevolg is ecner wijziging in de samenstelling van de binnen het land aanwezige betaalmiddelen, n.l. door verscherping der oppotting en krimping der bankdeposito' s. Aldus opgevat, weerspiegelt de monetaire circulatie eveneens den terugslag der monetaire crisis van begin 1939 en der internationale politieke crisis vanhet tweede halfjaar. Tijdens de eerste periode loopt die circulatie op van Ir millioen, begin Juli 1938, tot fr millioen, begin Februari 1939, grootendeels omdat de bankbiljetten in omloop van fr millioen op 23 Juni 1938, tot fr millioen op 9 Februari 1939 stijgen. Daarna zinkt de circulatie tot fr miilioen aan het begin van Mei, en wel ten gevolge van de inkrimping der deposito's op zicht bij de banken, vermits, na een vrijwel geringe vermindering haif Maart, de biljettencirculatie harerzijds op 4 Mei tot fr millioen stijgt, of fr. 250 millioen meer dan op 9 Februari. Vanaf Mei, wijl tegelijk de ontspanning in de wisselmarkt toeneemt, gaat de gezamenlijke circulatie "veer opwaarts. Ze bereikt fr millioen begin September, wat te verklaren is door den aangroei van de deposito 's op zicht bij de banken voor de periode gaande tot Augustus en, sedert einde Juli, eveneens door de uitbreiding van de biljettencirculatie die, van fr millioen op 18 Juli, opzwelt tot fr millioen op 7 September. Naderhand neemt de gezamenlijke circulatie op meer gematigde wijze toe: in de eerste dagen van Januari 1940 bedraagt ze ongeveer fr. 48 milliard; de deposito 's op zicht bij de banken zijn intusschen niet veel meer veranderd, terwijl de biljettenuitgifte van fr

12 millioen op 7 September, 28 December. slechts stijgt tot fr millioen op De door deze ontwikkeling vertolkte drang naar liquiditeit, uitte zich dus in het oppotten van aanzienlijke hoeveelheden bankbiljetten; het netto-tegoed in postcheckrekening, met fr millioen aan het begin van Januari 1940, wat fr. 513 millioen meer is dan begin Januari 1939, werd in den loop der laatste maanden maar momenteel aangesproken; daartegenover staat, dat de rekeningen op zicht bij de banken deze ontwikkeling sterk hebben aangevoeld: van 31 December 1938 op denzelfden datum van 1939, liepen ze met ongeveer één milliard terug. Aangestipt zij hier terloops en zonder bij de interpretatie van deze vergelijking stil te blijven, dat hoe fel ze ook moge aangezwollen zijn, de gezamenlijke circulatie gevoelig lager gebleven is dan het maximumcijfer van Juli 1937, met fr millioen, wat ongeveer 2,5 milliard meer is dan rond nieuwjaar * * * Einde 1938 en 1939 waren de activa van de Bank, onder vorm van goud en deviezen, van disconto 's en voorschotten, aldus samengesteld, in millioentallen franken : Datum Goud en deviezen Binnen- Buiten- Voorschotten Minimale landsche landsche op overheids- TOTAAL Totaal wettelijke Overschot wissels wissels fondsen kasvoorraad ,;-erschil I I I I I + 8 I j

13 Uit deze vergelijking blijkt, dat van het eene jaar op het andere, de veranderingen in den toestand vooral veroorzaakt zijn door de toeneming van het door de Bank verstrekte crediet, terwijl, tijdens het vorige dienstjaar, de teruggang van de goudreserves het hoofdelement er van is geweest. * * * Goudornzet. De inkrimping van den goudvoorraad der Bank bedraagt fr. 583 millioen in één jaar en spruit voort uit tal van bewegingen die zich onderling hebben opgevangen, althans voor een deel. Netto werd aan de markt voor fr millioen goud afgestaan. Dit is verre van veel, rekening gehouden met de groote wisselbewegingen van 1939, en de onveiligheid waartoe het internationaal conflict aanleiding heeft gegeven. In dit bedrag van fr millioen is niet begrepen het goud dat door de Schatkist afgestaan of teruggehaald werd. Deze heeft in den loop van het jaar voor fr millioen aan de Bank afgegeven en voor fr. 600 millioen teruggenomen. Op 25 December 1939, bezit de Schatkist goud voor fr. 506 millioen, tegen fr millioen één jaar te voren. De Schatkist heeft de buitenlandsche markten niet aangesproken, behalve voor het hernieuwen der met Nederland en Zwitserland in 1938 afgesloten kortloopende leeningen. De Nederlandsche schijf werd van 35 millioen op 31 millioen gulden teruggebracht, terwijl de Zwitsersche van 25 millioen tot 15 millioen Zwitsersche franks werd verminderd. Extra-aflossingen van buitenlandsche schulden hebben de goudbewegingen slechts weinig beïnvloed. Dergelijke verrichtingen voor rekening van private vennootschappen, Belgische of Congoleesche, werden dit jaar niet geboekt. * * * -13 -

14 Disconto en voorschotten. Het door de Rank verstrekte crediet vertoont een eerste hoogtepunt op 4 Mei 1939: wisselportefeuille en voorschotten beloopen tezamen fr millioen. Op 3 Augustus is dit cijfer tot fr millioen gedaald, wat nagenoeg overeenstemt met het minimum van Evenwel hervat de uitbreiding. Sinds einde Augustus wordt die tendentie bestendig, wat trouwens bijna alle landen beleven. De credietverleening stijgt tot fr millioen op 7 September, inzonderheid ten gevolge van de private behoeften, daalt daarna tot fr millioen op 28 September, en neemt dan gestadig toe tot fr millioen op 28 December. Tot een beloop van fr millioen komt deze laatste toeneming voort uit het opnemen van kortloopende overheidsfondsen, waarvan fr. 500 millioen in ruil met door de Schatkist teruggenomen goudreserves. Op één jaar afstand, is het rentetarief van de Bank lichtjes gedaald. Slechts tijdens de monetaire crisis, n.l. den 17 n April, werd het sedert 27 October 1938 stabiel gebleven tarief gevoelig opgedreven: van 2,5 % tot 4 % voor het disconto van accepten, van 4 % tot5,5 % voor de voorschotten op overheidsfondsen. De Bank heeft zich naar de geleidelijke ontspanning gedragen, waar ZIJ tweemaal, den Ir Mei en den 6 n Juli, haar rentetarief verlaagde. Sedert dezen laatsten datum doet het disconto voor geaccepteerde wissels en warrants 2,5 v: Bovendien worden nu, tot een beloop van 95 % der nominale waarde, en tegen 2,5 %, voorschotten toegestaan op publieke effecten met hoogstens 4 maanden looptijd, ten einde de ordening van de geldmarkt te bevorderen. Sedert denzel den datum, doen het disconto voor niet ge;accep-, teerde wissels en promessen, de rente op aan- en verkoop van in buiten- -14-

15 landsche valuta gestelde wissels, de rente op beleeningen en voorschotten in rekening-courant 3,5 %. Om den uit voerhandel te bevorderen, voert de Bank ten slotte nog een extra-rente in van 1,5 % voor geaccepteerde of documentaire wissels en bankaccepten getrokken naar aanleiding van verkoop aan het buitenland van in België gefabriceerde producten (1)'. * * * Het volgende staatje geeft de ontwikkeling weer van de onmiddellijk opvraagbare verbintenissen van de Bank, per 25 December van de laatste twee jaren (in millioentallen franken) : Biljettencirculatie en verbintenisaen op zicht. Biljetten I Rekening-courantsaldi Datum in Lichamen TOTAAL beheerd Particuomloop Banken Schatkist Clearings door lieren bijz. wet I _ ' I I Verschil I +' I I I I Het circulatieaccres dat uit deze vergelijking blijkt, wordt voor een bedrag van fr millioen vereffend door den teruggang der rekening-courantsaldi van de credietinstellingen, private of parastatale, en van de Schatkist vooral. Liquiditeitszorg en toestand yan 's Rijks financiën liggen deze laatste reductie ten grondslag. * ** (1) Zie het Julinummer van ons Tijdschrift, blz. 21 en

16 Wisselmarkt. Twee tijdvakken vallen in het verloop van den belga ten opzichte van de voornaamste buitenlandsoho valuta's te onderscheiden: het eerste gaat van Januari tot Augustus, het andere loopt sedert het begin der vijandelijkheden in Europa. Gedurende de acht eerste maanden van het jaar, bewegen zich te Brussel de contantwisselkoersen binnen vrij enge grenzen, uitgenomen de gulden die bestendig zwak blijft. Vast gestemd bij den aanvang des jaars, begeven de voornaamste andere Europeesche valuta's lichtjes rond einde April, waarna ze bijna stabiel blijven tot op den vooravond van het conflict. Van Augustus af, drijven de gebeurtenissen Pond sterling en Franschen frank aan deneenen kant, gulden, Zwitsersehen frank en Zweedsche kroon, aan den anderen, in uiteenloopende wegen. Waar, tot half November, deze laatste deviezen in opwaartsche richting gaan, zet zich het Pond sterling, dat feitelijk tot dusver de pariteit van belga 27,50 had gehouden, - omdat sedert nieuwjaar Engeland een feitelijke stahilitelt had verwezenlijkt, - aan het wijken tot belga 21,40 op 15 September. Het instellen van een wisselcontrôle metinbegrip van de beperking der transacties tot de behoorlijk gerechtvaardigde handelsverrichtingen, noch de eigenmachtige vaststelling van den goudprijs en van den dollarkoers, stremmen onmiddellijk de daling van het Pond op de buitenlandsche markten. Later evenwel heeft de koers den officieelen te Londen benaderd. Hij is dan ongeveer op dit peil gebleven tot aan het einde van het jaar, al vertoonde hij nog steeds ietwat neiging tot dalen. In Frankrijk wordt wisselcontrôle ingevoerd zoodra de vijandelijkheden inzetten. Op onze markt, gaat de Fransche frank parallel met Londen; de koersen van beide valuta's verloopen zijde aan zijde, op de basis van ongeveer 176,50 Fransche franks per Pond. Later wordt deze gebondenheid bevestigd, wanneer het Fransch-Engelsch accoord wordt gesloten, houdende samenvoeging van de hulpbronnen der beide.. Impermms. -IG -

17 De schommelingen in de dollarnoteeringen zijn te wijten aan den oorlogshinder in de internationale wisselbef.rekkingen; nl. aan het duurder worden der vrachten en der verzekeringen, waardoor de afstand. tusschen de gold-points nog verbreedt. Van gemiddeld belga 5,88 begin Augustus, stijgt de dollar tol belga 6,15, toppunt van 13 November. De verandering die daarna op de wisselmarkt intreedt brengt den dollar tot belga 5,99 terug einde Gulden en Zwitserschc frank hebben de beweging van den dollar gevolgd; ook de Zweedsche kroon, die sedert einde Augustus van de Engelsche munt is losgehaakt en gehecht aan den Amerikaansehen dollar op basis van Kr. 4,20, wat ietwat meer is dan het koersgemicldeldesedert einde liepen de koersen der voornaamste deviezen te Brussel als volgt: Koerswijzigingen der te Brussel genoteerde valuta's in ten honderd van het maandgemiddelde van Decemher 1937, 1938 en Valuta's Ten opzichte van de gemiddelde notecringen van December, VeI'- Wijzigingen I Wijzigingen Maanùgemiddelde t.o.v, December 1937 t.o.v. December 1938 van December Absolute 11'. 0/,) I I Absolute I ju % Pond sterling 23,G(:l9] - 5, ,4-4, ,5 Fransche frank 1:3,4408-6, ,8-2, ,0 YS. dollar 6, , ,5 + 0, ,7 Gulden 320,5461-6,8711-2,1-2,1271-0,7 Zwitsersche frank. 135,3591-0,8148-0,6 + 1, ,8 Zweedsche kroon 143,7395-7,9098-5,2 + 0, ,6 Noorsche kroon 137, ,7155-7,3-2,1815-1,6 Deensche kroon 116, , ,2-7,1758-5,8 Canada dollar 5,2522-0, ,8 1-0, ,8 De termijnmarkt is den belga gunstig gestemd tot in Februari. Dan stijgen de koersen snel tot in April, wan rna ze geleidelij k terugkeeren zoodat ze in Augustus lager liggen dan aan het begin van het jaar

18 De aanvang der vijandelijkheden heeft de termijnkoersen fel beroerd. Van 25 Augustus tot de tweede helft van September, zijn de noteeringen geschorst, uitgenomen voor het Pond. Het opgeld voor driemaandsdollars, dat in Augustus zoowat 1,5 % 's jaars was, stijgt in September tot gemiddeld4,5 % ; dit percentage wordt tot in November gehandhaafd en aan het einde van het jaar voorbijgestreefd. Sinds begin Augustus, doen Pond en Fransche frank disagio. In December stijgen de koersen van de vooraanstaande valuta's, met uitzondering van den Fransehen frank welks disagio toeneemt. Gedurende de eerste negen maanden van het jaar blijft de Bank in nauwe voeling met de termijnwisselmarkt. Waar ze tusschenbeide komt, gedreven door haar bezorgdheid voor ruimte en normale toestanden in die markt, tracht zij de koersen der valuta's met de rente van het geld in het buitenland te harmonieeren. Vrij aanzienlijk aan het begin van het jaar, worden deze interventies feitelijk vanaf 18 Augustus stopgezet, daar op dit oogenblik het koerspeil bevredigend blijkt. Voorts heeft dergelijke wijze van handelen maar reden van bestaan bij vrije ontwikkeling der wisselkoersen, wat sedert het laatste kwartaal voor de voornaamste valuta's niet meer het geval is. '* * * Compensatie- en betalingsaccoorden. De Bank heeft evenals vroeger haar medewerking verleend aan de uitvoering der oompensatic- en betalingsaccoorden, die in zwang zijn tusschen de Belgisch-Luxemburgsche Economische Unie en diverse landen, waar contrôle op de deviezen- en kapitalencirculatie ingesteld is

19 KAPITAALMARKT Ook bij de ontwikkeling der geld- en kapitaalmarkt, is de strekking naar liquiditeit overheerschend, zoodat de tweede werd lamgelegd, terwijl de bedrijvigheid van de eerste toenam. I * 1 * * De noteeringen voor daggeld, die van Januari op Maart 1/2 % bereikten, stegen einde April tot 3 %. De hierop volgende dalingvoerde ze, op den vooravond der vijandelijkheden, tot beneden 1 % terug. In September komt redres tot 1,5 %, peil dat, bijna zonder onderbreking, tot einde 1939 behouden wordt. Geldmarkt. Het particulier disconto slaat denzelfden weg in, stijgt van gemiddeld 2 % gedurende de eerste twee maanden, tot 3,5 % einde Maart en 5 % einde April, waarna het tot 2,125 % terugloopt omstreeks haif Augustus; in September klimt het tot 3,25 % en sedert October blijft het ongeveer op 3,125 %. De rentestand van het toegewezen driemaandschatkistpapier. lichtjes dalend in de eerste dagen van 1939, loopt op tot ongeveer 2,5 % tijdens de monetaire crisis. Op een momenteele en vrij zwakke daling in Juli en Augustus volgt een betere stemming, zoodat, sedert einde October, de rente 2,75 % bedraagt. Wijl zij evenveel zorg besteedt aan een voldoening schenkende werking van het openbaar crediet als aan deze van het particulière, en -19 -

20 willende, in ernstige omstandigheden, bijdragen tot de regelmatigheid in 's Rijks betalingen, heeftde Bank bijzonder belang getoond voor het opnemen van Schatkistcertificaten opdat de Thesaurie over de onontbeerlijke middelen zou kunnen beschikken ter uitvoering van de politiek welke de Reg-eering, onder Parlementscontrôle, tot de hare heeft gemaakt. Dit impliceert voor de Bank een gebiedende verplichting zoolang het uitwerken en het ten uitvoerhrengen van een belastings- en leeningsprogramma dit vergen. Dat de Bank zonder ophouden de beschikbare kapitalen tot investeering in Schatkistcertificaten heeft trachten aan te zetten, is klaar. Zoo kwam dat, den 7 n Septornber, op de fr milliocn uitstaande certificaten, er voor fr millioen in de markt waren geplaatst. Op 5 October waren de geplaatste bedragen fr. l.362 millioen op een totale uitgifte van fr millioen en op 2 November beliepen die cijfers respectievelijk fr millioen en fr millioen. Dank zij deze techniek kon deomvang van het uitstaande schatkistpapier op 13 December 1939 tot fr millioen klimmen, de voor een bedrag van fr. 600 millioen in Maart 1938 uitgegeven en in Maart 1940 terugbetaalbare schatkistbons daarin niet begrepen (1). In overleg met de Bank, staakte het Herdisconteering- en Waarborginstituut een deel van het jaar de financiering zijner verrichtingen door uitgifte van certificaten. Toch was de toestand in de markt varirlien aard, dat genoemde instelling, alsmede de Dienst tot Vereffening der Crisiscredietverleeningen callgeld konden verkrijgen tot dekking yan eenaanzienlijk deel hunner behoeften onder de gunstige voorwaarden die daaraan verbon- (1) De gegevens betreffende de ontwikkeling van 's Rijles schuld en de verrichtingen van de Bank op de fondsenmarkt worden verstrekt door de driemaandelijksche staten, aan de Schatkist aan den eenen kant en de Bankaan denanderen; opgelegd bij koninklijk besluit van 24 Augustus 1939, art;

21 den zijn.ihet staat buiten twijfel dat deze praktijk niet toegepast zou kunnen wordenzonder den steun van de Bank die, in geval de markt nauwer wordt, deze instellingen 'altijd gewillig bijstand verleent. * * * De kapitaalmarkt werd in 1939 nog rustiger dan gedurende de Kapitaalmarkt. voorafgegane verslagperiode. Op één jaar afstand, is het gezamenlijke indexcijfer der nietvastrendeerende waarden (1928 = 100) in December 1939 van 35 tot 27 teruggeloopen, of met 23 %. De daling bereikt 28 % voor de groep der beschermde industrieën, 22 % voor die der niet-beschermde, en 30 % voor de gezamenlijke financieele ondernemingen. Vergeleken met het cijfer van Maart 1937, toen de jongste beursexpansie plaats vond, gaat het globale 'indexcijfer met 50 % terug. van de industriecle fondsen in 't alge- Het indexcijfer der gemiddelde beurswaarde obligaties daalt met 8 %, dit van devastrendeerende meen met 9 % in den tijd van een jaar. De koersen der overheidstondsen bleven een deel van het jaar in nedergaande beweging. Van 3 Januari op 3 Juli daalt de 4 % Geünificeerde Schuld van tot 84. Komt dan een kortstondig redres, waarna de teruggang weer inzet: tusschen 4 September en 17 November zinkt de Geünificeerde lot 67. Naderhand richten de noteerinszen,- zich weer eenigszins op tot 77,5, einde December. Alles bijeengenomen, beloopt de daling 13 % ten opzichte van het begin des jaars. De bedragen uitbetaald aan de liquidatiekassen van' de Beurs te Brussel, zijn heel wat geringer dan het jaar te voren. Voor de contantmarkt bedroegen, in 1939, de afdragingen fr millioen, tegen fr millioen in 1938, en fr millioen in Voor de termijnmarkt, fr. 508 mi1lioen in 1939, tegen fr. 991 millioen in 1938 en fr millioen in * * * - 21-

22 Uitgiften. Wat er nominaal aan obligaties en aandeelen voor rekening van private ondernemingen werd uitgegeven, is nog geringer dan in zooals blijkt uit het volgende staatje (in millioentallen franken) Oprichting van naamlooze vennootschappen (gestort bedrag op nominale waarde) fr. 214 Oprichting van personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (gestort bedrag op nominale waarde). fr. 243 Kapitaalsverhoogingen (gestort bedrag op nominale waarde) fr. 858 Uitgiften van obligatiën fr. 41 Uitgiftepremiën fr. Totaal fr Waarvan moet worden afgetrokl\en : Inbreng in natura fr. 472 Inlijving van reserves bij het kapitaal fr. 598 Uitgiften voor terugbetaling van vroegere leeningen. fr. Totaal fr De netto-uitgiften voor rekening van private ondernemingen vertegenwoordigen dus fr. 286 millioen tegen fr. 676 millioen in 1938, fr millioen in 1937 en fr. 688 millioen in Publieke offerten voor inschrijving of verkoop van industrieele aandeelen zijn er feitelijk geene geweest: ongeveer fr. 25 millioen tegen fr. 294 millioen in 1938 en fr millioen in De Staat, de Kolonie en diverse openbare collectiviteiten deden beroep op de kapitaalmarkt voor een gezamenlijk bedrag van fr millioen (1) tegen fr millioen in 1938 en fr millioen m (1) Bij gebrek aan gepubliceerde gegevens omvat dit bedrag, wat de openbare collectiviteiten betreft, slechts openbare uitgiften op langen en halflangen termijn, met uitzondering van de door het Gemeentekrediet toegestane leeningen

23 In deze vrij belangrijke credietbehoeften werd bijna uitsluitend door leeningen op korten of halflangen termijn voorzien. In die som zijn driemaandschatkistcertificaten begrepen voor een bedrag van fr millioen. Op 31 December 1939 beliep 's Hijks schuld onder den vorm van zulke certificaten fr millioen tegen fr. 460 millioen op 31 December De Hegie van Telegraaf en Telefoon leende fr. 180 millioen door middel van kasbons op 90 dagen. Krachtens de wet van 19 Juli 1930, zijn deze hons door Staatswaarhorg gedekt. Het hedrag aan Schatkistcertificaten uitgegeven door het Herdisconteering- en Waarhorginstitunt, welks verbintenissen gewaarborgd zijn door den Staat tot een beloop van 2 milliard, was op 30 December 1939 fr. 241 millioen tegen fr. 50 milliocn één jaar te voren. Aan diverse lichamen werd door den Staat toelating verleend tot uitgeven, onder zijn waarborg, van leeningen waarvan enkele nog niet en andere slechts gedeeltelijk werden afgesloten. De instellingen welke dit voorrecht genieten zijn: De Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, voor een bedrag van vijftienmaal het totaal van haar bezit aan kapitaal en reserves, in plaats van tien; Het Gemeentekrediet van Belgiëvoor fr. 250 millioen ; De Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen voor fr. 50 millioen ; millioen ; De Nationale Maatschappij der Goedkoope Woningen ':'001' fr. 300 De Nationale Maatschappij van den Kleinen Grondeigendom fr. 10 miilioen ; voor Het Crediet voor Ambachtsoutilleering voor fr. 25 millioen. Voorts, werd het plafond der verbintenissen van den onder Staatswaarborg werkenden Nationale Delcrederedienst, dat voorheen op - 23-

24 fr milhoen lag, tot zevenmaal het bedrag van ZIJn dotatie en :Ilgemeene reserve verhoogd. Ten slotte werd de Regeering gemachtigd tot een beloop van fr. 375 milhoen de leeningen te waarborgen welke dool' openbare credietinstellingen aan den scheepsbouw worden verstrekt. Zij mag eveneens de sommen waarborgen door dezelfde instellingen geleend voor bet vestigen van nieuwe industrieën ter bevordering van 's lands economische belangen en van zijn weerbaarheid. De Kolonie heeft meer dan in 1938 beroep gedaan op de geldmarkt. De voor haar rekening uitstaande certificaten bedroegen fr op31 December 1939, tegen fr einde De bedrngen van schatkistbons voor rekening van Ruanda-Urundi zijn respectlovelijk fr. 135 millioen en fr. 140 millioen. Rentestand. =!' * * Schoon de Bank getracht heeft de credietvoorwaarden zoo gematigd mogelijk te houden, is de rente van het kortloopend geld voortdurend neiging tot hausse gaan vcrtooncn. In den loop van de laatste maanden van het jaar, valt evenwel de vergelijking tusschen de evolutie in de voornaamste Europeesche markten en de onze eerder goed uit. Scherper was de stijging in de kapitaalmarkt, zooals blijlü uit de volgende cijfers: de kapitalisatievoet van de 4 % Geünificeerde loopt op van 4,52 % tot 5,16 % ; deze van de 4 % Koloniale Schuld 1936, klimt van 4,75 % tot 5,52 % ; het genlidclelde rendement der leeningen van provinciën, st~den en gemeenten gaat van 4,69 % tot 5,53 %, dit der 4 1/2 % leeningen van nijverheids- en handelsondernemingen van 4,78 tot 6,36 %, en, ten slotte, gaat het gemiddelde nelto-rendement van al de tel' Beurs genoteerde industrieobligaties van 4,87 % op 6 % liggen. Deze ontwikkeling steekt scherp af tegen de betrekkelijke ruimte van de geldmarld en is ook aan de hand van dezelfde oorzaak te verklaren :.de groeiende liquiditeitszorg bij het publiek

TIJDSCHRIFT voor Inlichting en Documentatie

TIJDSCHRIFT voor Inlichting en Documentatie NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST voor Economische Studiën TIJDSCHRIFT voor Inlichting en Documentatie Verschijnt maandelijks XVe Jaar, Ie Band, Nr i Januari 1940 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS NATIONALE BANK VAN BELGIE Afdeling Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXXe Jaar, Vol. II, N r 2 Augustus Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS DOOR MR J. TERPSTRA De positie van het bijzonder onderwijs in Nederland is uniek in de gehele wereld. Niet alleen kennen wij reeds een eeuw lang vrijheid van onderwijs,

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

Een stabiele munt. 1. Waarvoor dient het geld? 2. Wat is de geldhoeveelheid?

Een stabiele munt. 1. Waarvoor dient het geld? 2. Wat is de geldhoeveelheid? Hoofdstuk 5 51 Een stabiele munt 1. Waarvoor dient het geld? Geld, of het nu wordt uitgedrukt in euro, dollar, yen, enz., vervult drie belangrijke functies : Geld is een ruilmiddel. Zonder geld zouden

Nadere informatie

- De rol van de bankier in de economie en in de samenleving. - In hoeverre kan men het bankiersberoep bestempelen als een kunst?

- De rol van de bankier in de economie en in de samenleving. - In hoeverre kan men het bankiersberoep bestempelen als een kunst? Een kijk op de bank Dit is de bank PDF Inleiding Voor velen blijkt de wereld van de bank onbekend terrein. Wij kennen allemaal wel onze bank, waar we terecht kunnen voor diverse verrichtingen of krediet,

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve De Belgische bedrijfsinvesteringen in het licht van de crisis F. De Sloover K. Burggraeve L. Dresse Inleiding De Belgische economie heeft al bijna vijf jaar af te rekenen met een opeenvolging van uitzonderlijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief het BElgischE depositogarantiestelsel vanuit EEn EuropEEs perspectief Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief ch. van nieuwenhuyze m. D. zachary Inleiding Een depositogarantiestelsel

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief DE DE BELGISCHE WONINGMARKT VANUIT VANUIT EEN EEN EUROPEES EUROPEES PERSPECTIEF De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief Vanessa Baugnet David Cornille Martine Druant (1) Dit artikel heeft

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

3. Commentaar bij de financiële crisis

3. Commentaar bij de financiële crisis 3 DE CONJUNCTUURBAROMETER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3. Commentaar bij de financiële crisis 3.1 Interpretatie van de financiële crisis Een voorspoedig decennium waarachter stijgende wanverhoudingen

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld. Jaarverslag 2012 1

Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld. Jaarverslag 2012 1 Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 1 2 Agentschap van de Schuld Koninkrijk België Inhoudstafel Inhoudstafel... 3 Voorwoord van de Heer Koen Geens, minister

Nadere informatie

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910.

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910. Vel 72. 273 Tweede Kamer. Mededeeling van ingekomen stukken. 4. Begrooting van Ned.-Indië voor hot dienstjaar 1911. De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG

Nadere informatie