Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen"

Transcriptie

1 Detaillering proces-competentie-matrix Secretaresse Kerntaak 1 Voert taken rondom informatiemanagement uit 1.1 werkproces: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Vakkennis en Communicatieve Kennis van en vaardigheid in het gebruik van opties Kennis en vaardigheid in het toepassen van materialen en middelen voor de verwerking van de (elektronische) post Kennis van en vaardigheid in het toepassen van de zakelijke etiquette Kennis van en vaardigheid in het gebruik van Kennis van en vaardigheid in het gebruik van een (elektronisch) archiveringssysteem. Kennis van kwaliteitseisen van de organisatie Kennis van wettelijke De secretaresse verwerkt, behandelt en bewaakt de s/post. Ze verkrijgt inzicht in de inhoud en het belang van de ontvangen documenten zodat kan worden ingeschat wie de s/post kan af. Ze distribueert deze tijdig naar de belanghebbenden. De secretaresse zorgt voor een reactie op de ontvangen s/post. Ze verwerkt teksten op basis van concepten, instructies of eigen aantekeningen. Vervolgens bewaakt ze de voortgang en afhandeling van de correspondentie (zoals mailings, brieven, offertes, begeleidend schrijven, s en vakbladen etc.). Ze registreert het product en archiveert het op de juiste wijze. Ingekomen s/post zijn verwerkt, doorgestuurd voor afhandeling. De verzamelende gegevens voor uitgaande s/post zijn relevant, actueel, volledig en tijdig beschikbaar. Ze zijn taalkundig en inhoudelijk correct, opgemaakt conform huisstijl, opgeslagen in de juiste directory en afgestemd op het doel en de doelgroep. Het document is voorzien van de juiste informatie en bijlage(n) en is op de juiste wijze verzonden of voor verzending gereed gemaakt. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen Plannen en organiseren Activiteiten plannen Tijd indelen Met druk en tegenslag omgaan Effectief blijven presteren onder druk De secretaresse analyseert de verzamelde informatie op efficiente wijze, selecteert de juiste gegevens, verifieert de opdracht zonodig, waarna ze de gegevens nauwkeurig controleert en ziet welke plaats de informatie inneemt in het grotere geheel van de informatiestroom op de afdeling. De secretaresse plant en regelt de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden bij de schriftelijke informatieuitwisseling, stelt prioriteiten, stemt werkzaamheden op elkaar af, houdt het verloop van de werkzaamheden in de gaten en stelt waar nodig bij. De secretaresse volgt instructies en aanwijzingen op en houdt zich aan de die nodig zijn voor de juiste afhandeling van de taken m.b.t. de schriftelijke informatievoorziening. De secretaresse blijft productief werken, houdt zich aan de afspraken in de planning en de prioriteitstelling en levert stabiele prestaties in stressvolle omstandigheden.

2 Kerntaak 1 Voert taken rondom informatiemanagement uit 1.1 werkproces: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling regels m.b.t. bescherming persoonsgegevens Toetsenbordvaardigheid Kennis van en vaardigheid in het gebruik van informatiebronnen (internet, naslagwerken, archief, Kennis van en vaardigheid in het gebruik van officepakketten (software voor tekstverwerking, spreadsheet, database en presentaties) Kennis en vaardigheid in de Nederlandse taal Kennis van vaardigheid in een moderne Inzicht in het belang voor de organisatie van informatie-uitwisseling Samenwerken en overleggen Afstemmen Proactief informeren Ethisch en integer Integer Formuleren en rapporteren Correct formuleren Structuur aanbrengen Communicatie op de ontvanger(s) richten Vlot en bondig formuleren Vakdeskundigheid toepassen mentale vermogens manuele Beslissen en activiteiten initiëren Beslissingen nemen Op eigen initiatief De secretaresse overlegt tijdig en regelmatig met de leidinggevende(n)/collega's voor afstemming over de uitvoering van de taken m.b.t. de schriftelijke informatie-uitwisseling, informeert hem/haar tijdig over de voortgang en brengt hem/haar op proactieve wijze op de hoogte van zaken die van belang zijn. De secretaresse toont zich betrouwbaar en is discreet in het omgaan met informatie van vertrouwelijke en/of gevoelige aard. De secretaresse hanteert de correcte spelling en grammatica en het correcte idioom, formuleert vlot en bondig vanaf concept bij het overbrengen van de zakelijke informatie, structureert de informatie die wordt uitgewisseld en houdt rekening met de doelgroep. De secretaresse werkt vlot en accuraat bij de schriftelijke informatie-uitwisseling en is bedreven in de benodigde hardware. De secretaresse neemt beslissingen over wie wat moet af, stuurt betreffende correspondentie tijdig door naar betrokkenen en handelt de overige schriftelijke informatieuitwisseling op eigen initiatief af. 1.2 werkproces: Zorgt voor de mondelinge (telefonische) informatie-uitwisseling De secretaresse voert (telefoon)gesprekken, coördineert de informatiestromen van en naar de leidinggevende, voorziet de leidinggevende, indien nodig, van informatie over het te bespreken onderwerp en zorgt zelf voor afhandeling van overige (telefoon)gesprekken. Ze beoordeelt in voorkomende gevallen de urgentie van verzoeken om (telefonisch) contact met de leidinggevende(n). De (telefoon)gesprekken zijn adequaat afgehandeld of aan de juiste persoon doorverbonden. Gesprekken die niet door de secretaresse afgehandeld kunnen worden, zijn doorgespeeld aan collega s of andere medewerkers.

3 1.2 werkproces: Zorgt voor de mondelinge (telefonische) informatie-uitwisseling Communicatieve het toepassen van de zakelijke etiquette het toepassen van gesprekstechnieken Kennis van verschillen tussen culturen en vaardigheid in het omgaan met deze verschillen informatiebronnen (internet, naslagwerken, archief, gebruik van de Nederlandse taal Inzicht in het belang voor de organisatie van informatieuitwisseling Beslissen en activiteiten initiëren Beslissingen nemen Op eigen initiatief Samenwerken en overleggen Afstemmen Proactief informeren Formuleren en rapporteren Vlot en bondig formuleren Communicatie op de ontvanger(s) richten Met druk en tegenslag omgaan Effectief blijven presteren onder druk Aandacht en begrip tonen Interesse tonen Luisteren Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten Aansluiten bij behoeften en verwachtingen Relaties bouwen en netwerken Relaties opbouwen met mensen Relaties opbouwen op verschillende De secretaresse bepaalt welke telefoongesprekken moeten worden doorverbonden naar de leidinggevende(n) en welke ze zelf kan af; de overige mondelinge informatieuitwisseling handelt ze op eigen initiatief af. De secretaresse overlegt tijdig en regelmatig met de leidinggevende(n) voor afstemming over de uitvoering van de taken mbt de mondelinge (telefonische) informatie-uitwisseling, informeert hem/haar tijdig over de voortgang en brengt hem/haar op proactieve wijze op de hoogte van zaken die van belang zijn. De secretaresse formuleert vlot en bondig bij het overbrengen van de zakelijke informatie, structureert de informatie die wordt uitgewisseld en houdt rekening met de gesprekspartner(s). De secretaresse blijft productief werken, houdt zich aan de afspraken in de planning en de prioriteitstelling en levert stabiele prestaties in stressvolle omstandigheden bij de mondelinge (telefonische) informatieuitwisseling. De secretaresse luistert goed naar de gesprekspartners, geeft hun de ruimte tijdens het gesprek hun standpunten naar voren te brengen en toont belangstelling voor hun opvattingen. De secretaresse sluit in de wijze waarop ze zorgt voor de mondelinge (telefonische) informatievoorziening aan op de verwachtingen van de relaties door zich dienstverlenend op te stellen, afspraken na te komen en betrokkenheid te tonen bij de organisaties/relaties. De secretaresse investeert intern en extern tijd en moeite in het opbouwen en onderhouden van (een netwerk van) goede werkrelaties op verschillende niveaus tbv de leidinggevende(n), de organisatie en haarzelf.

4 1.2 werkproces: Zorgt voor de mondelinge (telefonische) informatie-uitwisseling niveaus Relatienetwerk onderhouden en benutten 1.3 werkproces: Onderhoudt en actualiseert het (digitale) archief Communicatieve het toepassen van de zakelijke etiquette een (digitaal) registratiesysteem het toepassen van gesprekstechnieken Kennis van verschillen tussen culturen en vaardigheid in het omgaan met deze verschillen Toetsenbordvaardigheid informatiebronnen (internet, naslagwerken, archief, officepakketten (software voor tekstverwerking, spreadsheet, database en presentaties) gebruik van de Nederlandse taal De secretaresse onderhoudt en actualiseert het (digitale)archief (scant, kopieert, selecteert, codeert, ordent en archiveert). De (digitale) dossiers zijn actueel, toegankelijk, traceerbaar, overzichtelijk, juist, volledig en tijdig beschikbaar. De vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn waar nodig gewaarborgd. De (digitale) dossiers voldoen aan alle voorschriften van de organisatie en/of de branche. Ethisch en integer Integer Vakdeskundigheid toepassen mentale vermogens manuele De secretaresse toont zich betrouwbaar en discreet in het omgaan met informatie van vertrouwelijke en/of gevoelige aard bij het onderhouden en actualiseren van het (digitale) archief. De secretaresse werkt vlot en accuraat bij het beheren van het (digitale) archief en maakt efficiënt gebruik van het (digitale) registratie- en/of archiefsysteem, de benodigde apparatuur en overige hulpmiddelen. die nodig zijn voor het juist beheren van het (digitale) archief.

5 1.3 werkproces: Onderhoudt en actualiseert het (digitale) archief Inzicht in het belang voor de organisatie 1.5 werkproces: Onderhoudt het relatienetwerk Communicatieve opties het toepassen van de zakelijke etiquette een (digitaal) registratiesysteem een (elektronisch) archiveringssysteem. het toepassen van gesprekstechnieken Kennis van verschillen tussen culturen en vaardigheid in het omgaan met deze verschillen Toetsenbordvaardigheid informatiebronnen (internet, naslagwerken, archief, officepakketten (software voor tekstverwerking, spreadsheet, De secretaresse investeert actief in het opbouwen van goede werk-/klantrelaties. Ze onderhoudt contact met het relatienetwerk van de leidinggevende en actualiseert de gegevens door deze tijdig te muteren. Ze legt de gegevens van organisaties en personen vast in een relationele database en geeft aan hoe relaties (contactpersoon, klant, leverancier etc.) met elkaar verbonden zijn. Het relatienetwerk is goed onderhouden, is actueel en gegevens zijn snel traceerbaar. Aandacht en begrip tonen Interesse tonen Samenwerken en overleggen Afstemmen Proactief informeren Relaties bouwen en netwerken Relaties opbouwen met mensen Relaties opbouwen op verschillende niveaus Relatienetwerk onderhouden en benutten Vakdeskundigheid toepassen mentale vermogens De secretaresse toont interesse voor de relaties in woord en geschrift, zorgt ervoor op de hoogte te blijven van wijzigingen die zich voordoen in de organisaties/relaties. De secretaresse raadpleegt de relaties in haar netwerk voor het inwinnen van advies, verzoeken om hulp of het gezamenlijk uitvoeren van taken, zorgt ervoor dat er in voorkomende gevallen wederdiensten worden verleend en maakt daar concrete afspraken over, overlegt tijdig en regelmatig met de relaties over afstemming van zaken die de gezamenlijke taken of organisaties aangaan, informeert de relaties tijdig over de voortgang van zaken en brengt hen op proactieve wijze op de hoogte van zaken die van belang zijn. De secretaresse investeert intern en extern tijd en moeite in het opbouwen en onderhouden van (een netwerk van) goede werkrelaties op verschillende niveaus tbv de leidinggevende(n), de afdeling of organisatie en haarzelf. De secretaresse werkt vlot en accuraat bij de mondelinge en schriftelijke informatieuitwisseling tbv haar netwerk en dat van de leidinggevende(n) en maakt efficiënt gebruik van benodigde hard- en software en overige hulpmiddelen.

6 1.3 werkproces: Onderhoudt en actualiseert het (digitale) archief database en presentaties) gebruik van de Nederlandse taal manuele Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten Aansluiten bij behoeften en verwachtingen De secretaresse sluit in de wijze waarop ze haar netwerk en dat van de leidinggevende(n) onderhoudt aan op de verwachtingen van de relaties door zich dienstverlenend op te stellen, afspraken na te komen en betrokkenheid te tonen bij de organisaties/relaties. die nodig zijn voor het juist onderhouden van het relatienetwerk. 1.6 werkproces: Voert administratieve taken uit Communicatieve opties het toepassen van de zakelijke etiquette een (digitaal) registratiesysteem een (elektronisch) archiveringssysteem. Rekenvaardigheid Toetsenbordvaardigheid officepakketten De secretaresse verwerkt gegevens in een systeem voor gegevensbeheer. Ze registreert verlofaanvragen verzorgt de aan- en afwezigheidsadministratie en de ziek- en herstelmeldingen. Ze maakt periodiek of op verzoek rapporten en/of overzichten uit het systeem t.b.v. de leidinggevende(n) en/of input voor het sociaal jaarverslag. De verlofaanvragen, de aan- en afwezigheidsadministratie en de ziek- en herstelmeldingen zijn verwerkt. De rapporten zijn overzichtelijjk en actueel. De vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn waar nodig gewaarborgd. Ethisch en integer Integer Formuleren en rapporteren Nauwkeurig en volledig rapporteren Structuur aanbrengen De secretaresse toont zich betrouwbaar en discreet in het omgaan met informatie van vertrouwelijke en/of gevoelige aard bij het uitvoeren van administratieve taken omtrent o.a. verlofaanvragen, aan- en afwezigheidsadministratie en ziek- en herstelmeldingen. De secretaresse structureert de informatie of hanteert het format en houdt rekening met de doelgroep(en). die nodig zijn voor het juist uitvoeren van de administratieve taken.

7 1.6 werkproces: Voert administratieve taken uit (software voor tekstverwerking, spreadsheet, database en presentaties) gebruik van de Nederlandse taal Kerntaak 2 Voert taken rondom planning en organisatie uit 2.1 werkproces: Beheert de agenda Communicatieve het toepassen van de zakelijke etiquette een (elektronische) agenda het toepassen van gesprekstechnieken Kennis van verschillen tussen culturen en vaardigheid in het omgaan met deze verschillen Rekenvaardigheid Toetsenbordvaardigheid informatiebronnen (internet, naslagwerken, archief, De secretaresseregelt en noteert interne en externe afspraken van en voor de leidinggevende(n). Ze synchroniseert de agenda s, stemt agenda s onderling af, bewaakt de afspraken en verzet ze indien nodig. Ze bereidt afspraken voor en zorgt op verzoek van de leidinggevende ook voor de opvolging ervan. De agenda wordt dusdanig beheerd dat de leidinggevende(n) goed en tijdig is geïnformeerd over het doel, de plaats en de datum van de afspraak, waardoor de afspraak agendatechnisch volgens plan verloopt. Samenwerken en overleggen Afstemmen Proactief informeren Plannen en organiseren Activiteiten plannen Tijd indelen De secretaresse overlegt tijdig en regelmatig met de leidinggevende(n)voor afstemming bij het beheer van de agenda, overlegt tijdig met de houders/beheerders van agenda s van relaties, toont flexibiliteit maar ook vasthoudendheid bij het maken van afspraken, voert mutaties en nieuwe afspraken direct in en informeert betrokkenen op verzoek of op eigen initiatief tijdig over de voortgang bij actuele/nieuwe afspraken. De secretaresse plant en regelt de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden bij het beheren van de agenda, stelt prioriteiten, stemt werkzaamheden op elkaar af, houdt het verloop van de werkzaamheden in de gaten en stelt waar nodig bij. Ze voert een flexibel beheer over de agenda en heeft inzicht in het belang van de afspraken. die nodig zijn voor het juist beheren van de agenda.

8 Kerntaak 2 Voert taken rondom planning en organisatie uit 2.1 werkproces: Beheert de agenda officepakketten (software voor tekstverwerking, spreadsheet, database en presentaties) gebruik van de Nederlandse taal Inzicht in het belang voor de organisatie Relaties bouwen en netwerken Relaties opbouwen met mensen Relaties opbouwen op verschillende niveaus Relatienetwerk onderhouden en benutten Vakdeskundigheid toepassen mentale vermogens manuele Met druk en tegenslag omgaan Effectief blijven presteren onder druk Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten Aansluiten bij behoeften en verwachtingen De secretaresse investeert intern en extern tijd en moeite in het opbouwen en onderhouden van (een netwerk van) goede werkrelaties op verschillende niveaus tbv de leidinggevende(n), de organisatie en haarzelf. De secretaresse werkt vlot en accuraat bij het beheer van de (digitale) agenda van de leidinggevende(n), maakt efficiënt gebruik van (digitale) apparatuur en overige hulpmiddelen tbv het agendabeheer. De secretaresse blijft productief werken, houdt zich aan de afspraken in de planning en de prioriteitstelling en levert stabiele prestaties in stressvolle omstandigheden bij het beheren van de agenda. De secretaresse sluit in de wijze waarop ze haar agenda voor de leidinggevende(n) onderhoudt aan op de verwachtingen door zich dienstverlenend en flexibel op te stellen, afspraken na te komen en betrokkenheid te tonen bij de totstandkoming ervan. 2.3 werkproces: Organiseert bijeenkomsten De secretaresse informeert naar de doelstelling van de bijeenkomst (kleinschalige bijeenkomsten zoals vergaderingen, jubilea, open dagen, trainingen etc.). Bij de organisatie van een bijeenkomst hanteert ze een checklist/draaiboek. Ze selecteert een interne of een externe locatie, het totaal aantal genodigden en of er speciale vereisten zijn met betrekking tot deze bijeenkomst. Ze informeert naar de kosten van de zaal, mogelijkheden voor zaalopstelling, de catering en elektronische voorzieningen etc. Ze overlegt met de leidinggevende(n) over de

9 2.3 werkproces: Organiseert bijeenkomsten locatie en reserveert deze evt.in een zaalreserveringssysteem of volgt een procedure hiervoor. Ze voert de gegevens in of laat de gegevens invoeren en bevestigt de reservering. In overleg bespreekt ze de voorgestelde agenda, de te besteden tijd per onderwerp. Ze verstuurt tijdig de uitnodiging met daarin alle informatie over de bijeenkomst. Ze verzendt indien mogelijk een (digitale) versie van het voorbereide dossier, zodat deelnemers zich kunnen voorbereiden. Kort voor aanvang van de bijeenkomst checkt ze of alles in orde is. Communicatieve opties Kennis van de kwaliteitseisen van de organisatie het toepassen van de zakelijke etiquette een (elektronische) agenda het toepassen van onderhandelingstechnieken het toepassen van gesprekstechnieken Kennis van kwaliteitseisen van de organisatie Kennis van verschillen tussen culturen en vaardigheid in het omgaan met deze verschillen Rekenvaardigheid Toetsenbordvaardigheid informatiebronnen (internet, naslagwerken, archief, De locatie en de faciliteiten zijn gereserveerd op de geplande datum. De deelnemers zijn goed en tijdig geïnformeerd over het doel, de plaats en de datum van de bijeenkomst en op het juiste tijdstip voorzien van de benodigde informatie, waardoor de bijeenkomst (technisch) volgens plan verloopt. Beslissen en activiteiten initiëren Beslissingen nemen Verantwoordelijkheid nemen voor eigen beslissingen en activiteiten Bedrijfsmatig Kostenbewust Presenteren Duidelijk uitleggen en toelichten Kernachtig communiceren Vakdeskundigheid toepassen mentale vermogens manuele De secretaresse neemt tijdig beslissingen over de zaken die zich voordoen bij het organiseren van bijeenkomsten, hakt knopen door als haar bevoegdheden haar dat toestaan, houdt rekening met het budget van de organisatie en gaat verantwoordelijk om met de middelen. De secretaresse gaat verantwoordelijk om met middelen van de organisatie bij het organiseren van bijeenkomsten voor de leidinggevende(n), handelt kostenbewust en zoekt naar de juiste prijs-kwaliteit-verhouding. aanwijzingen op en houdt zich aan de die nodig zijn voor de juiste afhandeling van de taken mbt het organiseren van bijeenkomsten. De secretaresse legt tijdens de bijeenkomst zaken mbt de bijeenkomst duidelijk uit aan de deelnemers, geeft een kernachtige presentatie betreffende onderwerpen van organisatorische, logistieke of communicatieve aard. De secretaresse werkt vlot en accuraat bij het organiseren van bijeenkomsten en maakt efficiënt gebruik van haar netwerk, de (digitale) apparatuur en overige hulpmiddelen tbv het organiseren van bijeenkomsten

10 2.3 werkproces: Organiseert bijeenkomsten officepakketten (software voor tekstverwerking, spreadsheet, database en presentaties) het vinden van (regionale) locaties en faciliteiten een planning, draaiboek of checklist gebruik van de Nederlandse taal Inzicht in het belang voor de organisatie het omgaan met financiële zaken Plannen en organiseren Activiteiten plannen Tijd indelen Formuleren en rapporteren Correct formuleren Structuur aanbrengen Vlot en bondig formuleren Communicatie op de ontvanger(s) richten Samenwerken en overleggen Afstemmen Proactief informeren Met druk en tegenslag omgaan Effectief blijven presteren onder druk De secretaresse plant en regelt de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden bij het organiseren van bijeenkomsten mbv een checklist, stelt prioriteiten, stemt werkzaamheden op elkaar af, houdt het verloop van de werkzaamheden in de gaten en stelt waar nodig bij. De secretaresse hanteert de correcte spelling en grammatica en het correcte idioom, formuleert vlot en bondig bij het overbrengen van mondelinge en/of schriftelijke zakelijke informatie, structureert de informatie die wordt uitgewisseld en houdt rekening met de doelgroep. De secretaresse overlegt tijdig en regelmatig met de leidinggevende(n) voor afstemming over de uit te voeren taken en de informatievoorziening aan genodigden bij het organiseren van bijeenkomsten, overlegt tijdig met de eigen collega s en indien nodig met de betrokken organisaties/relaties over zaken die met het organiseren van bijeenkomsten te maken hebben, toont flexibiliteit maar ook vasthoudendheid bij het organiseren van bijeenkomsten, houdt het budget in de gaten en verzorgt proactief de informatievoorziening aan genodigden en medewerkers van de eigen organisatie. De secretaresse gaat verantwoordelijk om met middelen van de organisatie bij het organiseren van bijeenkomsten voor de leidinggevende(n), handelt kostenbewust en zoekt naar de juiste prijs-kwaliteit-verhouding. 2.4 werkproces: Maakt verslag en handelt zaken af De secretaresse gaat van te voren na of een uitgebreid of beknopt verslag nodig is of kan worden volstaan met een besluitenlijst. Ze leest ter voorbereiding op de vergadering de stukken door. Tijdens de vergadering maakt ze aantekeningen of notuleert ze mb.v. een laptop en/of opnameapparatuur. Na de vergadering maakt ze op basis van de aantekeningen een

11 2.4 werkproces: Maakt verslag en handelt zaken af uitgebreid of beknopt verslag of een besluitenlijst. Communicatieve het toepassen van de zakelijke etiquette het gebruik van een (elektronisch) archiveringssysteem. Toetsenbordvaardigheid het gebruik van opnameapparatuur het gebruik van informatiebronnen (internet, naslagwerken, archief, het gebruik van (digitale) hulpmiddelen bij verslaglegging het gebruik van officepakketten (software voor tekstverwerking, spreadsheet, database en presentaties) gebruik van de Nederlandse taal Het verslag is een juiste weergave van het besprokene. Het document is opgemaakt volgens de huisstijl. Ethisch en integer Integer Formuleren en rapporteren Correct formuleren Structuur aanbrengen Vlot en bondig formuleren Communicatie op de ontvanger(s) richten Plannen en organiseren Activiteiten plannen Tijd indelen Met druk en tegenslag omgaan Effectief blijven presteren onder druk Vakdeskundigheid toepassen mentale vermogens De secretaresse toont zich betrouwbaar en discreet in het omgaan met informatie van vertrouwelijke en/of gevoelige aard bij het maken van een verslag en het af van zaken. De secretaresse hanteert de correcte spelling en grammatica en het correcte idioom, formuleert vlot en bondig en maakt onderscheidbij tussen hoofd- en bijzaken bij het maken van een verslag en het af van zaken, structureert de informatie en houdt rekening met de doelgroep De secretaresse plant en regelt de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden bij het maken van een verslag en het af van zaken die voortkomen uit de bijeenkomst, stelt prioriteiten, stemt werkzaamheden op elkaar af, houdt het verloop van de werkzaamheden in de gaten en stelt waar nodig bij. die nodig zijn voor het juist opstellen van een verslag en het af van zaken die voortkomen uit de bijeenkomst De secretaresse blijft productief werken, houdt zich aan de afspraken in de planning en de prioriteitstelling en levert stabiele prestaties in stressvolle omstandigheden bij het maken van een verslag en het af van zaken die voortkomen uit de bijeenkomst. De secretaresse werkt vlot en accuraat bij het maken van het verslag en het af van zaken die voortkomen uit de bijeenkomst, maakt efficiënt gebruik van (digitale) apparatuur en overige hulpmiddelen tbv het maken van een verslag en het af van

12 2.4 werkproces: Maakt verslag en handelt zaken af manuele zaken. 2.5 werkproces: Ontvangt bezoekers Communicatieve Kennis van en vaardigheid in het toepassen van de zakelijke etiquette Kennis van en vaardigheid in een (digitaal) registratiesysteem Kennis van en vaardigheid in het toepassen van gesprekstechnieken Kennis van verschillen tussen culturen en vaardigheid in het omgaan met deze verschillen Kennis van en vaardigheid in het geven van instructies Kennis en vaardigheid in de Nederlandse taal Kennis van vaardigheid in een moderne De secretaresseontvangt bezoekers/relaties, informeert in voorkomende gevallen naar het doel van het bezoek en voorziet hen van informatie. De bezoekers worden ingeschreven door de secretaresse. De secretaresse verwijst of begeleidt de bezoekers naar de juiste persoon/personen. Bezoekers/relaties zijn correct ontvangen, voldoende geïnformeerd en doorverwezen naar de juiste plaats en/of persoon. Aandacht en begrip tonen Interesse tonen Luisteren Ethisch en integer Integer Presenteren Duidelijk uitleggen en toelichten Met druk en tegenslag omgaan Effectief blijven presteren onder druk Relaties bouwen en netwerken Relaties opbouwen met mensen Relaties opbouwen op verschillende niveaus De secretaresse luistert goed naar de bezoekers of relaties en het doel van hun bezoek, voorziet hen van informatie, begeleidt hen evt. naar de gewenste locatie en communiceert onderhoudend over alledaagse onderwerpen (weer, verkeer) De secretaresse toont zich betrouwbaar en discreet in het omgaan met informatie van vertrouwelijke en/of gevoelige aard bij het ontvangen van bezoekers. De secretaresse legt zaken mbt het af te leggen bezoek en/of de route naar de locatie duidelijk uit aan de bezoekers/relaties. De secretaresse blijft productief werken, houdt zich aan de afspraken in de planning en de prioriteitstelling en levert stabiele prestaties in stressvolle omstandigheden bij het ontvangen van bezoekers/relaties. die nodig zijn voor het juist ontvangen van bezoekers. De secretaresse investeert intern en extern tijd en moeite in het opbouwen en onderhouden van (een netwerk van) goede werkrelaties op verschillende niveaus tbv de directie/het management, de organisatie en haarzelf.

13 2.5 werkproces: Ontvangt bezoekers Relatienetwerk onderhouden en benutten Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten Aansluiten bij behoeften en verwachtingen De secretaresse sluit in de wijze waarop ze bezoekers ontvangt aan op de verwachtingen van de relaties door zich dienstverlenend op te stellen, knelpunten snel op te lossen, afspraken na te komen en betrokkenheid te tonen bij de organisaties/relaties. 2.7 werkproces: Regelt reizen en accommodaties Communicatieve het gebruik van opties het gebruik van het gebruik van een (elektronische) agenda het toepassen van onderhandelingstechnieken het toepassen van gesprekstechnieken Kennis van financiële zaken en prijzen op de markt Rekenvaardigheid het gebruik van informatiebronnen (internet, naslagwerken, archief, het gebruik van een (elektronische) agenda De secretaresse regelt binnen- en buitenlandse zakenreizen en hotelaccommodatie. Ze informeert naar de wensen voor de wijze van vervoer en verblijfsmogelijkheid en checkt de beschikbaarheid gebaseerd op deze wensen. Daarnaast regelt ze zonodig de kantoorbagage. De meest geschikte reis- en verblijfmogelijkheden voldoen aan de wensen, interesses en verwachtingen van de opdrachtgever. Beslissen en activiteiten initiëren Beslissingen nemen Op eigen initiatief Samenwerken en overleggen Afstemmen Proactief informeren Plannen en organiseren Activiteiten plannen Tijd indelen Op de behoeften en verwachtingen van De secretaresseneemt op goede gronden en op eigen initiatief tijdig beslissingen over het boeken van reizen en accommodaties voor de directie/het management en andere personen in de organisatie. De secretaresse overlegt tijdig en regelmatig met de leidinggevende(n) voor afstemming bij het regelen van reizen en het boeken van accommodaties, overlegt tijdig met de eigen collega s en indien nodig met de betrokken organisaties/relaties over reizen en accommodaties, toont flexibiliteit maar ook vasthoudendheid bij het reserveren van reizen en accommodaties, zodat de verhouding pris-kwaliteit in evenwicht is. De secretaresse plant en regelt de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden bij het regelen van reizen en het boeken van accommodaties, stelt prioriteiten, houdt zaken rondom de reserveringen/ boekingen in de gaten en stelt waar nodig bij. De secretaresse sluit in de wijze waarop ze reizen regelt en accommodaties boekt

14 2.7 werkproces: Regelt reizen en accommodaties gebruik van de Nederlandse taal het gebruik van (digitale) hulpmiddelen de "klant" richten Aansluiten bij behoeften en verwachtingen Bedrijfsmatig Financieel bewustzijn tonen Kostenbewust Met druk en tegenslag omgaan Effectief blijven presteren onder druk aan op de verwachtingen van de relaties door zich dienstverlenend op te stellen en knelpunten snel op te lossen. De secretaresse gaat verantwoordelijk om met middelen van de organisatie bij het organiseren van bijeenkomsten voor de directie/het management en anderen in de organisatie, handelt kostenbewust en zoekt naar de juiste prijs-kwaliteitverhouding die nodig zijn voor het juist regelen van reizen en boeken van accommodaties. De secretaresse blijft productief werken, houdt zich aan de afspraken in de planning en de prioriteitstelling en levert stabiele prestaties in stressvolle situaties bij het regelen van reizen en boeken van accommodaties. 2.9 werkproces: Handelt facturen en declaraties af Kennis van de kwaliteitseisen van de organisatie het gebruik van een (digitaal) registratiesysteem het gebruik van het gebruik van een (elektronisch) De secretaresse verzamelt en ordent financiële gegevens (onkostendeclaraties van medewerkers, reisdeclaraties, offertes, nota s, facturen) en verwerkt ze in een administratief systeem ter voorbereiding op de verwerking ervan door de financiële administratie. Facturen en declaraties zijn volgens voorschriften en voorbereid ter verdere verwerking op de financiële administratie. Ethisch en integer Integer De secretaresse toont zich betrouwbaar en discreet in het omgaan met informatie van vertrouwelijke en/of gevoelige aard bij het af van facturen en declaraties. die nodig zijn voor het juist af van facturen en declaraties.

15 2.9 werkproces: Handelt facturen en declaraties af archiveringssysteem. Rekenvaardigheid het gebruik van officepakketten (software voor tekstverwerking, spreadsheet, database en presentaties) Inzicht in de wijze van verwerking van financiële gegevens in de financiële administratie gebruik van de Nederlandse taal het omgaan met financiële zaken Bedrijfsmatig Kostenbewust De secretaresse weet wat de financiële consequenties zijn van de uitvoering van haar eigen werk, gaat met zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid om met financiële gegevens van relaties en de eigen organisatie bij het af van facturen en declaraties.

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Pedagogisch Werker

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

Afdelingsmanager. Deel C. November 2011

Afdelingsmanager. Deel C. November 2011 Afdelingsmanager Deel C November 2011 Dit deel C van de afdelingsmanager is branchespecifiek ingekleurd voor de supermarktbranche. In deze versie is gearceerd welke onderdelen zijn gewijzigd ten opzichte

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Podium- en Evenemententechniek

Podium- en Evenemententechniek Kwalificatiedossier mbo Podium- en Evenemententechniek Kwalificaties Medewerker Podium- en evenemententechniek Podium- en evenemententechnicus Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging Podium- en

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Waar sta je en waar wil je heen?

Waar sta je en waar wil je heen? Hoofdstuk 1 Waar sta je en waar wil je heen? Over jouw plaats in de organisatie en hoe je jezelf kan laten gelden Uit de praktijk Ondertussen, op de werkvloer Linda werkt sinds een maand als managementassistent

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF pg1/6 COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Inhoudsopgave Deel I: Beroepscompetentieprofiel Algemene inleiding... 3 Colofon... 4 Ontwikkel- en legitimeringsproces...

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie