Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box Middeling... 7 Box 2...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2..."

Transcriptie

1 Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box Middeling... 7 Box Box Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box 1: Inkomen uit werk en woning... 8 Box 2: Inkomsten uit aanmerkelijk belang Box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Box-volgorde Minderjarige kinderen Vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting Box Box Box Onroerend goed Bronbelasting op buitenlandse dividenden Heffingskortingen Algemene heffingskorting Arbeidskorting Doorwerkbonus Inkomensafhankelijke combinatiekorting Alleenstaande-ouderkorting Aanvullende alleenstaande-ouderkorting Jonggehandicaptenkorting Ouderenkorting Alleenstaande ouderenkorting Levensloopverlofkorting Ouderschapsverlofkorting Heffingskorting voor maatschappelijke beleggingen Heffingskorting beleggingen in durfkapitaal Heffingskortingen en fiscaal partnerschap Voorlopige teruggave heffingskortingen Verrekening van voorheffingen/voorlopige aanslagen Voorheffingen Nederlandse loon-/dividend- en kansspelbelasting Bronbelasting op buitenlandse rente Voorlopige aanslag/teruggave Teruggave inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet De inkomensafhankelijke bijdrage Twee of meer werkgevers Loon in combinatie met pensioen of lijfrente Het doen van aangifte... 26

2 Uitstel Na de aangifte Heffingsrente Na de aanslag Bezwaar Beroep Hoger beroep Beroep in cassatie Sprongcassatie Navordering Termijn Kennisgeving Nieuw feit Copyright en Disclaimer

3 Algemeen deel met partner U heeft de speciaal voor u op maat gemaakte belastinggidsopmaat voor zich. U vindt hierin de onderwerpen die u heeft uitgekozen. Als u nog een onderdeel mist, kunt u dat bijbestellen. U kunt daarvoor terug naar de website Wij geven uitgebreide uitleg over de voor u belangrijke onderwerpen. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van voorbeelden. En waar u voordeel kunt halen of waar wij extra de aandacht op willen vestigen, gebruiken we een afwijkende kleur en een inspringing. Dat valt direct op, leest u dus vooral die passages goed. Waarschijnlijk maakt u gebruik van het aangifteprogramma van de belastingdienst (of van een ander aangifteprogramma). Als u op het vraagteken naast de vraag klikt, krijgt u precies te zien wat u daar moet invullen. En ook de helpteksten (F1) helpen u op weg. Wij herhalen dat niet in deze gids. Hier krijgt u te lezen hoe de regeling precies werkt, in verhalende heldere toon, zodat u beter begrijpt wat u invult en uw financiële zaken beter kunt inrichten. Inleiding Iedereen die in Nederland woont, valt hier onder de belastingheffing. Daarmee is niet gezegd dat er ook daadwerkelijk belasting betaald moet worden, dat hangt namelijk af van de hoogte van het inkomen. In dit algemene deel krijgt u uitgelegd hoe dit inkomen is opgebouwd, wie van u beiden welke posten moet/mag aangeven, welke aftrekposten er zijn, hoe hoog het belastingtarief is en hoeveel belasting er uiteindelijk, na aftrek van de heffingskortingen, verschuldigd is. Er zijn drie soorten inkomen, ieder met een eigen tarief: Box 1: inkomen uit werk en woning; Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang; Box 3: inkomen uit sparen en beleggen. Daarnaast zijn er aftrekposten, die heten persoonsgebonden aftrekposten. Deze zijn in eerste instantie aftrekbaar van het inkomen in box 1, maar het inkomen mag door deze aftrekpost niet negatief worden. Het restant mag worden afgetrokken van het inkomen in box 3, maar ook daar mag het inkomen niet negatief worden. Vervolgens is box 2 aan de beurt en wat daar niet kan worden verrekend schuift door naar volgend jaar waar het, samen met de persoonsgebonden aftrekposten van dat jaar, weer in dezelfde volgorde in aftrek mag worden gebracht. Nadat de totale belasting in alle boxen is berekend, is de vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting aan de beurt. Hierop heeft u recht als u inkomsten uit het buitenland heeft waarvoor een vrijstelling geldt. Dat is het geval als deze inkomsten in het buitenland ook belast zijn. Daarna mag u van deze belasting nog de heffingskortingen aftrekken. Die zijn er in allerlei soorten en maten, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. Als er al belasting is ingehouden, bijvoorbeeld op uw loon of op dividend dat u heeft ontvangen, mag u dat van de te betalen belasting aftrekken. Voordat wij op deze onderwerpen wat dieper ingaan, allereerst maar een schema dat u kunt gebruiken bij het lezen van de rest van dit onderdeel. Zo kunt u bijhouden waar u precies gebleven bent. 3

4 Schema belastingheffing Box1: inkomsten uit werk en woning - Winst uit onderneming Inkomsten uit dienstbetrekking Resultaat uit overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen en verstrekkingen Inkomsten uit eigen woning Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen Negatieve persoonsgebonden aftrekposten Verminderd met - Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Premies voor lijfrentes Premies Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen Verminderd met persoonsgebonden aftrekposten - Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen Verliezen op beleggingen in durfkapitaal Uitgaven voor levensonderhoud kinderen Uitgaven voor specifieke zorgkosten Weekenduitgaven gehandicapten Scholingsuitgaven Uitgaven voor monumentenpanden Giften Verliezen uit werk en woning uit voorafgaande jaren Inkomsten uit werk en woning --- Belasting over inkomsten uit werk en woning --- Box 2: Inkomsten uit aanmerkelijk belang - Inkomsten uit aanmerkelijk belang Verliezen uit aanmerkelijke belang Inkomsten uit aanmerkelijk belang --- Belasting over inkomsten uit aanmerkelijk belang --- Box 3: Inkomsten uit sparen en beleggen - Gemiddeld belastbaar vermogen Heffingvrij vermogen Rendementsgrondslag --- Inkomsten uit sparen en beleggen (4%) --- Belasting over inkomsten uit sparen en beleggen (30%) Verzamelinkomen Belasting over verzamelinkomen --- Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting Heffingskortingen Te betalen belasting --- Af: ingehouden loon- en dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting op rente Af: voorlopige aanslag Bij: voorlopige teruggave Te betalen/terug te ontvangen

5 Drempelinkomen Een begrip dat heel veel terugkomt in allerlei regelingen is het drempelinkomen. Dit is het inkomen in alle boxen samen (verzamelinkomen), maar dan voordat de persoonsgebonden aftrekposten daarop in mindering zijn gebracht. Tarief Box 1 De inkomsten in box 1 worden belast met een progressief tarief. Dat wil zeggen dat de belasting hoger wordt naarmate het inkomen hoger wordt. Dat gaat in schijven. Er zijn vier belastingschijven. De eerste twee bestaan niet alleen uit belasting, maar ook uit premies volksverzekeringen. Dat zijn de AOW (Algemene Ouderdoms Wet), de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de ANW (Algemene Nabestaanden Wet). Als u nog geen 65 jaar bent, kunt u uw tarief aflezen uit de volgende tabel: Inkomstenbelasting in box 1: nog geen 65 jaar bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan (beginbedrag) maar niet meer dan bedragen de belasting en premie plus van het meerdere dan het beginbedrag ,50% ,00% ,00% ,00% U heeft inkomsten uit werk en woning. Over de eerste betaalt u 5988 belasting, plus 42% over het meerdere. Dat meerdere is = Daarvan is 42% een bedrag van Uw totale belasting in box 1 is daardoor = U heeft inkomsten uit werk en woning. Over de eerste betaalt u belasting, plus 42% over het meerdere. Dat meerdere is = Daarvan is 42% een bedrag van Uw totale belasting in box 1 is daardoor = Als u het hele jaar 65 jaar of ouder bent, hoeft u geen premies voor de AOW te betalen. Het tarief in de eerste twee schijven is daardoor lager. De tabel luidt voor u: 5

6 Inkomstenbelasting in box 1: het hele jaar 65 of ouder bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet (beginbedrag) meer dan bedragen de belasting en premie plus van het meerdere dan het beginbedrag ,60% ,10% ,00% ,00% U heeft inkomsten uit werk en woning. Over de eerste betaalt u 2788 belasting, plus 24,10% over het meerdere. Dat meerdere is = Daarvan is 24,10% een bedrag van Uw totale belasting in box 1 is daardoor = U heeft inkomsten uit werk en woning. Over de eerste betaalt u 6221 belasting, plus 42% over het meerdere. Dat meerdere is = Daarvan is 42% een bedrag van Uw totale belasting in box 1 is daardoor = In het jaar dat u 65 jaar wordt, geldt er een speciale regeling. Voor de maanden dat u nog geen 65 bent, moet u in de eerste twee schijven wél premie AOW betalen en voor de rest van het jaar niet. U mag uw inkomen echter niet splitsen, maar neemt het inkomen uit werk en woning over het hele jaar. Er geldt echter een gemiddeld tarief in de eerste twee schijven dat afhangt van de maand waarin u 65 jaar wordt. U kunt dat aflezen uit de volgende tabel: maand waarin u 65 wordt percentage in schijf 1 percentage in schijf 2 januari 15,60% 24,10% februari 17,09% 25,59% maart 18,58% 27,08% april 20,08% 28,58% mei 21,57% 30,07% juni 23,06% 31,56% juli 24,55% 33,05% augustus 26,04% 34,54% september 27,53% 36,03% oktober 29,03% 37,53% november 30,52% 39,02% december 32,01% 40,51% 6

7 U wordt in maart 65 jaar. U heeft inkomsten uit werk en woning. Over de eerste betaalt u (18,58% van =) 3321 belasting, plus 27,08% over het meerdere. Dat meerdere is = Daarvan is 27,08% een bedrag van Uw totale belasting in box 1 is daardoor = U heeft inkomsten uit werk en woning. Over de eerste betaalt u (18,58% van =) 3321 belasting, over de tweede schijf van betaalt u (27,08% van =) 3858, plus 42% over het meerdere. Dat meerdere is = Daarvan is 42% een bedrag van Uw totale belasting in box 1 is daardoor = Middeling Het tarief in box 1 is progressief, dat wil zeggen dat u een hoger percentage belasting betaalt naarmate uw inkomen hoger is. Als u in een bepaald jaar een heel hoog, of juist een heel laag inkomen heeft, betaalt u méér belasting dan wanneer u uw inkomen gelijkmatig over de jaren heen had ontvangen. Er is een regeling die de nadelige gevolgen van een ongelijkmatig inkomen enigszins verzacht, de middeling. Deze regeling werkt als volgt. - Tel van drie achtereenvolgende belastingjaren uw oorspronkelijke inkomens in box 1 bij elkaar op en deel deze door drie; - herbereken voor de aldus verkregen inkomens de verschuldigde belasting, met toepassing van het voor het desbetreffende jaar geldende schijventarief zonder aftrek van heffingskortingen; - bereken het verschil tussen hetgeen u over die drie jaar vóór en ná middeling aan belasting verschuldigd bent in box 1 zonder aftrek van heffingskortingen; - als dat verschil groter is dan 545, krijgt u het meerdere terug. U heeft over 2006 een inkomen van , over 2007 van en over 2008 van Zonder middeling betaalt u over deze inkomsten (2006) (2007) , dat is in totaal Uw herrekende inkomen bedraagt / 3 = Uw belasting bedraagt (2006) (2007) (2008), in totaal Dat is 3072 minder dan zonder herrekening. U moet hier nog 545 van af halen en uw teruggave bedraagt Voor middeling moet u een schriftelijk verzoek indienen binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag inkomstenbelasting die op de bij de middeling betrokken jaren betrekking heeft, onherroepelijk is komen vast te staan. Bij het verzoek moet u een berekening van de middeling overleggen. Na het verstrijken van de genoemde termijn kunt u nog om ambtshalve middeling verzoeken. Zo n verzoek wordt nog in behandeling genomen als u niet meer dan tien maanden te laat bent en de teruggaaf krachtens de middeling meer dan 10% van de herrekende belasting bedraagt, met een minimum van 681. Middeling is ook mogelijk voor het jaar waarin u 65 jaar oud wordt. Voor deze middelingsberekening wordt er van uitgegaan dat u de volledige premies voor de volksverzekeringen betaalt (dus de premies voor mensen die nog geen 65 jaar zijn). Als u in januari van het eerste jaar van het middelingstijdvak 65 bent geworden, betaalt u de gehele middelingsperiode geen premies AOW. Maar de berekening moet ook in dat geval uitgaan van volledige premieheffing. 7

8 Middeling is niet mogelijk voor een jaar dat al eerder in een middeling is betrokken. Tegen een beslissing van de fiscus over uw verzoek om middeling kunt u op dezelfde wijze bezwaar en beroep aantekenen als tegen een belastingaanslag. Box 2 Het tarief over de inkomsten uit aanmerkelijk belang bedraagt 25%. Box 3 Het tarief over de inkomsten uit sparen en beleggen bedraagt 30%. Welke inkomsten vallen in welke box? Wij zullen nu eerst in het kort uitleggen welke inkomsten in welke box worden belast en hoe die inkomsten worden vastgesteld. Box 1: Inkomen uit werk en woning Winst uit onderneming Ieder moet zijn eigen winst uit onderneming aangeven. We beginnen met winst uit onderneming. Een onderneming is een organisatie van arbeid en kapitaal waarmee door deelname aan het economische verkeer winst wordt beoogd, en ook redelijkerwijs kan worden verwacht. U kunt daarbij denken aan een winkel, een loodgietersbedrijf, een aannemersbedrijf enzovoort. Maar ook het uitoefenen van een beroep is voor de belastingheffing een onderneming. Dat geldt bijvoorbeeld voor advocaten, accountants, artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, architecten en dergelijke. Onder winst uit onderneming wordt verstaan alle voordelen, verminderd met de kosten (een aantal kosten is beperkt in of uitgesloten van aftrek), die behaald worden door het uitoefenen van het bedrijf/beroep. Dat heet de totale winst. Maar dan moet nog bepaald worden welk deel in welk jaar moet worden aangegeven: dat heet de jaarwinst. De jaarwinst wordt bepaald door de regels van goed koopmansgebruik. Dat is niet een begrip dat is gedefinieerd in de wet, maar dat wel door de fiscale rechter in de loop van de tijd is vastgesteld. Als u in 2009 een opdracht heeft voltooid en de rekening pas in 2010 verstuurt, bepaalt goed koopmansgebruik dat de winst op deze opdracht tóch in 2009 moet worden verantwoord. Stuurt u in 2009 een rekening voor werk dat pas in 2010 uitgevoerd zal worden, dan mag u het resultaat niet al in 2009 in de winst opnemen: dat moet worden doorgeschoven naar En krijgt u een rekening die (deels) betrekking heeft op het volgende jaar, dan mag u de kosten ook pas (deels) in volgend jaar verantwoorden. Als u zaken in uw onderneming gebruikt, kunt u die zaken in privé houden, of op de ondernemingsbalans zetten. Soms is het verplicht om ze in privé te houden, namelijk als het privé-gebruik erg overheersend is, soms moet u ze op de ondernemingsbalans zetten en soms mag u kiezen. Van de zaken die u in privé houdt, mag u in een aantal gevallen de zakelijk gemaakte kosten aftrekken. Van de ondernemingszaken mag u alle kosten in de meeste gevallen in aftrek brengen, maar moet u een bedrag bij de winst tellen voor eventueel privé gebruik dat u van die zaken maakt. Als u als ondernemer voldoet aan het urencriterium (kort gezegd u werkt 1225 uur in het jaar in uw onderneming, voor details zie de module Winst uit onderneming ) heeft u recht 8

9 op een aantal extra aftrekposten en mogelijkheden om winst te reserveren. Het zijn deze ondernemersfaciliteiten die het ondernemerschap zo interessant maken. Resultaat uit overige werkzaamheden Ieder moet zijn eigen resultaat uit overige werkzaamheden aangeven. In een aantal gevallen kunnen uw activiteiten niet als onderneming worden aangemerkt, maar moet u wel belasting betalen over het resultaat. Dit is bijvoorbeeld het geval bij freelancers, huishoudelijke hulpen, alfahulpen en dergelijke. De inkomsten moeten worden aangegeven en de kosten mogen worden afgetrokken, zij het dat er soms beperkingen gelden. Ook predikanten, raadslieden, leden van Eerste en Tweede Kamer en dergelijke moeten hun inkomsten aangeven als resultaat uit overige werkzaamheden. Verder kan het zijn dat u zaken in eigendom heeft die u ter beschikking stelt aan een zogenoemde verbonden persoon. Dit is een hele groep mensen tot wie u in een nauwe relatie staat, bijvoorbeeld de fiscale partner. Als deze persoon de zaak in zijn onderneming gebruikt, moet u daarvoor een zakelijke vergoeding aangeven als resultaat uit overige werkzaamheden. U mag de kosten daarvan dan aftrekken. De verbonden persoon mag de zakelijke vergoeding van zijn winst aftrekken (tenzij er een aftrekbeperking geldt). Hetzelfde geldt als u een vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan de BV waarin u of een verbonden persoon een aanmerkelijk belang heeft (bezit van 5% of meer van de aandelen in een besloten of naamloze vennootschap). Onder overige werkzaamheden wordt ook verstaan het rendabel maken van vermogen op een manier die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat. Hieronder vallen onder meer het productief maken van auteursrechten of een octrooi door de auteur of uitvinder zelf, en het uitponden van onroerende zaken. U kunt meer lezen over resultaat uit overige werkzaamheden in de module Loon en resultaat uit overige werkzaamheden. Loon uit dienstbetrekking Ieder moet zijn eigen loon uit dienstbetrekking aangeven. Het grootste deel van de Nederlandse beroepsbevolking heeft met deze categorie te maken. U heeft een baan en ontvangt van uw werkgever salaris. Uw werkgever houdt alvast een stuk belasting voor u in, de loonbelasting. Dit is een voorheffing op de inkomstenbelasting en mag daarmee verrekend worden (zie par. Voorheffingen ). De loonbelasting kent hetzelfde tarief als de inkomstenbelasting en als u geen andere inkomsten of aftrekposten heeft, zal u niet hoeven bij te betalen en krijgt u ook geen bedrag terug van de fiscus. De kosten van een dienstbetrekking zijn maar zeer beperkt aftrekbaar. Er bestaat uitsluitend recht op de reisaftrek voor reizen van de woning naar het werk (woon-werk verkeer) als dat met het openbaar vervoer gebeurt en u een OV-verklaring heeft. Overige kosten zijn niet aftrekbaar. Uw werkgever mag u wel een aantal kosten belastingvrij vergoeden. U kunt daarover lezen in de module Loon uit dienstbetrekking. Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen Ieder moet zijn eigen periodieke uitkeringen en verstrekkingen aangeven. Onder deze noemer valt een bonte verzameling van periodieke uitkeringen. Het gaat hier om bijvoorbeeld lijfrente-uitkeringen (op veruit de meeste wordt loonheffing ingehouden, die moeten dan bij loon uit vroegere dienstbetrekking worden aangegeven), ontvangen alimentatie en afkoopsommen daarvan, periodieke inkomsten ter vervanging van gederfde of 9

10 te derven inkomsten. Met name de ontvangen alimentatie en alles wat verder met echtscheiding te maken heeft, is behoorlijk lastig. Kosten die u maakt voor deze inkomsten zijn aftrekbaar. U kunt over deze onderwerpen alles lezen in de module Periodieke uitkeringen. Inkomsten uit eigen woning Het saldo van de inkomsten uit eigen woning (positieve inkomsten min aftrekbare kosten) mag over u beiden worden verdeeld als u het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft. Heeft u slechts een deel van het jaar een fiscale partner, dan moet ieder zijn eigen inkomsten aangeven. Één van de meest belangrijke onderwerpen van de belastingaangifte. Zeer tegen het systeem van de wet in, wordt het bezit van een eigen woning in box 1 belast. Het systeem van de wet zou belastingheffing in box 3 voorschrijven, net zoals andere vermogensbestanddelen. Maar dat ligt politiek gevoelig. En daarbij gaat het niet om het aangeven van de inkomsten, maar met name om de aftrek van de kosten. Wie een eigen woning (woonboot of woonwagen) heeft en dat als hoofdverblijf gebruikt, moet een bepaald percentage van de WOZ-waarde (WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken) als inkomsten aangeven. Het percentage is niet hoog, slechts 0,55% voor huizen met een WOZ-waarde van of meer en bij goedkopere huizen nog lager. Verder moet als inkomsten worden aangegeven het belastbare deel van een kapitaalverzekering eigen woning (spaar- of levenhypotheek) en het belastbare rendement uit een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning. Van de inkomsten uit tijdelijke verhuur van de eigen woning moet 75% worden aangegeven. Aftrekbaar zijn de rente en kosten van geldlening. Maar daarvoor geldt een aantal aftrekbeperkingen. Dus niet alle rente is altijd aftrekbaar. Daarnaast zijn aftrekbaar de periodieke betalingen voor het recht van erfpacht, opstal of beklemming. Vooral in grote gemeenten kunt u daarmee te maken krijgen. Over al deze onderwerpen kunt u uitgebreide informatie vinden in de module Eigen woning. Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen Ieder moet zijn eigen negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen aangeven. Als u premies voor een lijfrente heeft afgetrokken en u krijgt deze terug, moet u dat bedrag als negatieve uitgave voor inkomensvoorzieningen bij uw inkomen tellen. Dat geldt ook als u een lijfrente afkoopt tegen de regels in. U kunt hierover alles lezen in de module Periodieke uitkeringen. Negatieve persoonsgebonden aftrekposten De persoonsgebonden aftrekposten mogen worden verdeeld als u het hele jaar een fiscale partner heeft. Als u bij het aangeven van de negatieve persoonsgebonden aftrekpost nog steeds dezelfde fiscale partner heeft, moet de teruggave worden verdeeld zoals de oorspronkelijke post is afgetrokken. Als u een teruggave krijgt van een persoonsgebonden aftrekpost of u krijgt daarvoor achteraf een vergoeding (bijvoorbeeld voor ziektekosten), moet u dit bedrag bij uw inkomen tellen voor zover de oorspronkelijke post daadwerkelijk in aftrek is gebracht. Gaat het bijvoorbeeld om een vergoeding van ziektekosten, dan hoeft u de vergoeding niet aan te geven als de betreffende post niet in aftrek is gebracht omdat de ziektekosten niet boven de drempel uitkwamen. Voor zover van belang zullen wij deze negatieve persoonsgebonden aftrekposten behandelen in de module waar de aftrekpost zelf wordt behandeld. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Deze post is strikt persoonlijk, ieder moet zijn eigen uitgaven aftrekken. 10

11 U mag de premie of koopsom voor een lijfrente en de inleg op een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht in aftrek brengen als u over het belastingjaar of de zeven voorafgaande jaren een tekort in pensioenopbouw heeft. Dat moet op een voorgeschreven wijze worden berekend. Verder zijn aftrekbaar de premie voor een lijfrente voor een meerderjarig invalide kind of kleinkind en premies voor aanspraken op een periodieke uitkering voor invaliditeit, ziekte of ongeval. De uitkeringen zijn later belast in box 1 als inkomsten uit periodieke uitkeringen en verstrekkingen. Als u de premies niet heeft afgetrokken, geldt voor deze belastingheffing de (beperkte) saldomethode. U hoeft over (een deel van) de niet-afgetrokken premies geen belasting te betalen. U kunt hierover alles lezen in de module Aftrek lijfrentepremies en Periodieke uitkeringen. Persoonsgebonden aftrekposten Als u het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft, mag u deze posten over u beiden verdelen. Heeft u slechts een deel van het jaar een fiscale partner, dan gelden verschillende regels voor de afzonderlijke posten. Deze worden in de betreffende module behandeld. Dit is een bonte verzameling van aftrekposten die in verschillende modules worden behandeld. Kenmerk van de persoonsgebonden aftrekposten is dat zij in eerste instantie aftrekbaar zijn van het inkomen in box 1, maar het inkomen mag door deze aftrekpost niet negatief worden. Het restant mag worden afgetrokken van het inkomen in box 3 (bestaande uit 4% van uw belastbare vermogen), maar ook daar mag het inkomen niet negatief worden. Vervolgens is box 2 aan de beurt en wat daar niet kan worden verrekend schuift door naar volgend jaar waar het, samen met de persoonsgebonden aftrekposten van dat jaar, weer in dezelfde volgorde in aftrek mag worden gebracht. Verlies uit werk en woning Het verlies wordt in aftrek gebracht door degene die het heeft geleden. Uw inkomen in box 1 kan negatief zijn. Het kan zijn dat uw onderneming verlies maakt, of dat u een grote aftrekpost heeft. Persoonsgebonden aftrekposten kunnen echter niet tot een verlies leiden. Een verlies uit werk en woning mag worden verrekend met inkomsten uit werk en woning van de afgelopen drie jaar (oudste eerst) en van de komende negen jaren. Ondernemingsverlies kende tot 2007 geen beperking in toekomstige verliesverrekening. Vanaf 1 januari 2007 gelden voor deze verliezen de normale regels, hetgeen inhoudt verrekening met de achterliggende drie jaren en de negen volgende jaren. Verliezen uit de jaren 2002 en eerder zijn nog verrekenbaar tot en met het jaar Als uw verlies wordt verrekend met inkomsten uit reeds verstreken jaren, krijgt u over die jaren waarschijnlijk (maar niet altijd) geld terug. Uw inkomen wordt door het verlies immers lager en er is over dat oude jaar dan ineens minder belasting verschuldigd. U had in 2006 een inkomen uit werk en woning van De top van uw inkomen viel toen in het 42%-tarief. In 2009 maakt u een verlies uit werk en woning van Uw inkomen over 2006 wordt achteraf vastgesteld op U krijgt van de fiscus nu 42% van terug, dat is dus

12 Het verlies uit werk en woning wordt door de inspecteur bij beschikking vastgesteld. Als u het daarmee niet eens bent, kunt u binnen zes weken bezwaar maken bij de inspecteur. Voor het oude jaar krijgt u tegelijkertijd een beschikking waarin de aanslag over dat jaar wordt verminderd. Is over het oude jaar geen aanslag opgelegd, dan wordt u uitgenodigd om over dat jaar alsnog aangifte te doen. Dan kan daarna een aanslag worden opgelegd (eventueel van nul) en het verlies worden verrekend. Box 2: Inkomsten uit aanmerkelijk belang Als u het hele jaar dezelfde partner heeft, mag het inkomen uit aanmerkelijk belang over u beiden worden verdeeld. Als u slechts een deel van het jaar een fiscale partner heeft, moet ieder zijn eigen inkomen aangeven. Er is, kort gezegd, sprake van een aanmerkelijk belang als u minimaal 5% van de aandelen bezit in een besloten vennootschap (BV) en een naamloze vennootschap (NV). Bij deze beoordeling tellen niet alleen uw eigen aandelen mee, maar ook die van bepaalde familieleden. U kunt dat allemaal nalezen in de module Aanmerkelijk belang. Het bezit van een aanmerkelijk belang op zichzelf leidt niet tot belastingheffing. Het zijn uitsluitend de inkomsten die belast worden. Er zijn twee soorten inkomsten uit aanmerkelijk belang. De reguliere voordelen worden voornamelijk gevormd door dividenduitkeringen en de vervreemdingsvoordelen bestaan uit de verkoopwinst van de aandelen. Maar ook als aandelen vererven, of geschonken worden, is er sprake van een vervreemding. Meestal hoeft dan niet afgerekend te worden, maar kan de belasting doorgeschoven worden naar de verkrijger. Kosten ter verwerving, inning en behoud van de inkomsten uit aanmerkelijk belang zijn aftrekbaar in box 2. U kunt daarbij denken aan de rente op een lening die u bent aangegaan om de aandelen aan te kopen. Verlies uit aanmerkelijk belang Dit verlies wordt in aanmerking genomen bij degene die het negatieve inkomen heeft aangegeven. Een verlies uit aanmerkelijk belang kan alleen maar worden verrekend met positieve inkomsten uit aanmerkelijk belang van het afgelopen jaar en de negen volgende jaren. Maar daar moet u dan wel nog een aanmerkelijk belang voor hebben. Als u een verlies maakt door het verkopen van uw aanmerkelijk belang, zou u dit verlies nooit meer kunnen verrekenen. Dat is niet de bedoeling. Daarom is bepaald dat u van het verlies 25% mag verrekenen met de belasting over het inkomen in box 1 in het tweede jaar dat u geen aanmerkelijk belang meer heeft. Dan krijgt u toch nog de 25% belasting (tarief in box 2) terug over dit verlies. U kunt hierover alles lezen in de module Aanmerkelijk belang. Box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Als u het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft, mag het vermogen in box 3, en daarmee het inkomen, worden verdeeld over u beiden. Heeft u slechts een deel van het jaar een fiscale partner, dan geeft ieder zijn eigen vermogen aan. Box 3 belast de inkomsten uit sparen en beleggen. Het gaat daarbij niet om de werkelijke inkomsten, maar om een vast percentage van 4% van uw vermogen. Dat vermogen wordt berekend als het gemiddelde vermogen per 1 januari en 31 december van het belastingjaar (peildatum). Als de belastingplicht eerder eindigt of later begint (bijvoorbeeld door im- en emigratie, geboren worden of overlijden) wordt het gemiddelde over dat deel van het jaar genomen en wordt het percentage van 4% evenredig verminderd. Als uw partner in 2009 is 12

13 overleden, mag het vermogen in box 3 niet tussen u beiden worden verdeeld, zelfs niet als u kiest voor het hele jaar partnerschap. U moet voor ieder het eigen vermogen aangeven. Het vermogen bestaat uit bezittingen verminderd met schulden (dit heet de rendementsgrondslag). Voor beiden geldt dat ze niet in een andere box in aanmerking mogen zijn genomen (zie box-volgorde). Er zijn vrijstellingen voor bepaalde soorten bezittingen en een deel van uw vermogen wordt vrijgelaten (heffingvrij vermogen). Een negatief gemiddeld vermogen wordt op nul gesteld. U kunt alles over box 3 lezen in de module Sparen en beleggen. Box-volgorde Om te beoordelen in welke box een bepaald inkomensbestanddeel of aftrekpost thuishoort, moet u beginnen in box 1. Daar staat opgesomd welke posten hiertoe behoren. Valt een post hier niet onder, dan is box 2 aan de beurt. En past de post ook daar niet, dan valt het vermogensbestanddeel in box 3. Dat geldt zowel voor de bezittingen als voor de schulden. U heeft een onderneming die u uitoefent in een eigen bedrijfspand. Dat pand staat op de balans van de onderneming. Ondernemingswinst valt in box 1 en het pand wordt dus niet in box 3 belast. Hetzelfde geldt voor ondernemingsschulden en voor bankrekeningen die op naam van de onderneming staan. U heeft een eigen woning die u als hoofdverblijf gebruikt. Deze woning wordt in box 1 belast, en de rente van de schuld voor deze woning mag u in box 1 aftrekken. Daarom zijn noch de woning, noch de schuld belast in box 3. U koopt alle aandelen in een BV en leent daarvoor geld. De rente op deze lening is aftrekbaar in box 2. Daarom valt de schuld niet in box 3. Boxhoppen In sommige gevallen is het mogelijk om vlak voor de peildatum (31 december en 1 januari) van box 3 vermogen van box 3 naar box 2 of box 1 te verplaatsen. Dat vermogen telt dan niet mee voor de belastingheffing in box 3. Vervolgens kan het vermogen vlak na de peildatum weer teruggeschoven worden naar box 3. U zou dan de belastingheffing in box 3 missen. In de periode dat het vermogen in box 1 zit, moeten de werkelijke inkomsten worden aangegeven, maar omdat die periode maar erg kort is, zal dat een zeer gering bedrag zijn en op deze manier wordt de belastingheffing bijna helemaal ontlopen. Dit gedrag wordt fiscaal afgestraft. Hoe dat gebeurt kunt u nalezen in de module Sparen en beleggen. Minderjarige kinderen Een kind is minderjarig als het jonger dan 18 jaar is. Een kind dat jonger is dan 18 jaar, is meerderjarig zodra het is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Voor de inkomstenbelasting is een kind uw kind als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan: - Als het kind is geboren tijdens een huwelijk is het een kind van beide echtgenoten; - Als de ouders niet waren getrouwd toen het kind werd geboren, is het alleen een kind van de vader als deze het heeft erkend; 13

14 - Een geadopteerd kind is uw kind; - Een stiefkind is ook uw kind. Dat geldt zelfs als u inmiddels gescheiden bent van de ouder van dat kind. - Een pleegkind is uw kind. Daarvoor is nodig dat u het kind onderhoudt en opvoedt als eigen kind. Vooral het onderhoudsvereiste kan nog wel eens een struikelblok zijn. Als er andere bronnen van financiële middelen zijn, zoals alimentatie of uitkeringen van een voogdijvereniging, wordt niet voldaan aan het onderhoudsvereiste en is dit kind niet uw pleegkind. Dit is anders als u als ouder zodanig bijdraagt in het levensonderhoud van dat kind, dat u aan het onderhoudsvereiste van 408 per kwartaal voldoet. De volgende inkomsten moeten worden aangegeven door de ouder die het ouderlijke gezag uitoefent over het kind: - Resultaat uit overige werkzaamheden anders dan door het verrichten van arbeid; - Inkomsten uit eigen woning; - Inkomsten uit aanmerkelijk belang; - Inkomsten uit sparen en beleggen. Als u als gescheiden ouder het gezag uitoefent over een minderjarig kind en de andere ouder oefent eveneens het gezag uit, moet u de helft hiervan aangeven. Als u het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft, mag u deze inkomsten over u beiden verdelen. Als uw partner in 2009 is overleden, mag het vermogen in box 3 niet tussen u beiden worden verdeeld, u moet voor ieder het eigen vermogen aangeven. Het vermogen van uw minderjarige kinderen moet als volgt worden aangegeven. Voor uw overleden partner geeft u zowel per 1 januari als per overlijdensdatum de helft van het vermogen van de kinderen aan. Voor uzelf geeft u per 1 januari de helft aan en per 31 december het volle vermogen van uw kinderen. Alle andere inkomsten moeten door het kind zelf worden aangegeven. Vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting Als u buitenlands inkomen heeft, is het niet onwaarschijnlijk dat u daarover in het buitenland belasting moet betalen. Om te voorkomen dat u in twee landen tegelijk over hetzelfde inkomen belasting moet betalen, heeft Nederland met heel veel landen belastingverdragen gesloten. Deze bepalen in welk land bepaalde inkomsten belast mogen worden. En is er geen verdrag, dan is er nog het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting die in sommige situaties dubbele belastingheffing voorkomt. Wij geven hier alleen de hoofdregels. - Winst uit onderneming is belast in het land waar de onderneming is gevestigd of waar winst behaald door middel van een vaste inrichting. - Inkomsten uit dienstbetrekking (niet zelfstandige arbeid) is in het algemeen belast in het land waar de dienstbetrekking wordt uitgeoefend. Daar zijn wel uitzonderingen op, bijvoorbeeld als dit minder dan 183 dagen in een jaar is en de beloning niet wordt betaald door een bedrijf in dat andere land (183 dagenregeling). - Inkomsten uit onroerend goed zijn belast in het land waar het is gelegen. - Inkomsten uit effecten, bankrekeningen en dergelijke zijn belast in het land waar de ontvanger van de inkomsten woont, maar er mag vaak belasting worden ingehouden in het andere land. Als inkomsten ter belastingheffing zijn toegewezen aan het buitenland, moeten ze allereerst tóch worden aangegeven bij uw totale inkomsten. Dus buitenlands loon moet worden 14

15 aangegeven bij inkomsten uit dienstbetrekking (daarvoor is een aparte vraag), heeft u onroerend goed in het buitenland, dan moet dat eerst in box 3 worden aangegeven. U geeft, met andere woorden, uw hele wereldinkomen aan. Vervolgens wordt er een aftrek verleend voor dubbele belasting. Deze aftrek werkt anders uit voor box 1, 2 en 3. Het programma rekent de aftrek uit. Box 1 In box 1 werkt de vrijstelling als volgt. U bepaalt de buitenlandse inkomsten in box 1 (teller). U neemt vervolgens uw totale inkomen in box 1 inclusief de buitenlandse inkomsten. Daar mag u de persoonsgebonden aftrekposten van aftrekken (tenzij uw inkomen voor 90% of meer uit het buitenland afkomstig is en u daar al aftrek heeft voor persoonlijke posten). Dit heet de noemer. Vervolgens bepaalt u hoeveel belasting u over het inkomen in box inclusief het buitenlandse inkomen, verschuldigd bent. In de eerste twee schijven gaat het daarbij alleen om het belastingdeel en niet het deel voor de premies volksverzekeringen, dat daar een onderdeel uitmaakt van het tarief. De vrijstelling bedraagt nu teller/noemer x belasting over inkomen in box 1. U heeft Nederlands loon en buitenlands loon. Uw inkomsten uit eigen woning zijn negatief. Uw inkomen in box 1 is dan Daarover bent u 7373 belasting verschuldigd (dit is zo weinig omdat het belastingtarief in de eerste en tweede schijf zo laag is, het overgrote deel bestaat uit premies volksverzekeringen). Uw vrijstelling bedraagt nu / x 7373 = Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de belasting over uw totale inkomen, dus inclusief het inkomen in box 2 en 3. Als uw buitenlandse inkomen hoger is dan uw totale inkomen in box 1, kunt u een deel van uw aftrek ter voorkoming van dubbele belasting niet gebruiken. Dit deel van het buitenlandse inkomen mag dan worden doorgeschoven naar het volgende jaar om daar alsnog vrijgesteld te worden. Dat houdt in dat u in uw aangifte over 2009 moet controleren of u nog buitenlandse inkomsten uit vorige jaren heeft die nog niet verrekend zijn. Die mag u dan in dit jaar alsnog verrekenen. U kunt dit bedrag invullen bij de betreffende vraag bij de rubriek Vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting. U heeft Nederlands loon, buitenlands loon en een aftrekpost voor de eigen woning van Uw inkomen in box 1 bedraagt daarmee Van uw buitenlandse loon leidt 5000 niet tot een vrijstelling. Voor dit bedrag mag u volgend jaar vrijstelling vragen. En dan kan het nog zijn dat uw buitenlandse inkomen negatief is. Dat kan met name het geval zijn bij een buitenlandse onderneming. Uw totale inkomen wordt door dit verlies lager en u betaalt daardoor minder belasting. Maar als uw buitenlandse inkomen in een volgend jaar weer positief is, moet eerst het buitenlandse verlies daarmee worden verrekend voordat u weer recht heeft op vrijstelling. U heeft Nederlands loon en verlies uit een buitenlandse onderneming. U betaalt in box 1 maar belasting over Volgend jaar maakt de 15

16 onderneming winst. U mag nu maar voor 9000 vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting vragen. Box 2 Als u inkomen uit een buitenlands aanmerkelijk belang ontvangt, mag u daarvoor alleen de ingehouden bronbelasting verrekenen. Er bestaat verder geen recht op vrijstelling. Box 3 Onroerend goed In box 3 werkt de vrijstelling voor onroerend goed (huis in het buitenland) als volgt. U geeft allereerst de waarde van het huis aan in box 3 op iedere peildatum. De schuld geeft u eveneens per peildatum aan. Schulden zijn slechts aftrekbaar voor zover zij hoger zijn dan Voor het saldo van huis en schuld krijgt u vrijstelling die als volgt wordt berekend. Het inkomen over de waarde van huis minus schuld (4% daarvan, dus) deelt u door het inkomen over uw totale vermogen in box 3 verlaagd met de schuldendrempel (inclusief huis min schuld, zonder aftrek van heffingvrij vermogen en eventueel verminderd met de persoonsgebonden aftrekposten die u in box 3 in aftrek brengt) en u vermenigvuldigt de uitkomst met de belasting die u in box 3 verschuldigd bent. Uw totale belasting in box 3 wordt nu verminderd met deze vrijstelling. Uw vermogen ziet er als volgt uit (per 1 januari hetzelfde als per 31 december): Waarde huis in het buitenland Schuld voor dit huis Overig vermogen Uw totale vermogen in box 3 bedraagt dus Uw rendementsgrondslag bedraagt plus de schuldendrempel van 5800, dat is Na aftrek van uw heffingvrije vermogen van betaalt u belasting over 4% van , dat is 30% over 8979 = Uw vrijstelling bedraagt: ( ) / x 2693 = 518. U betaalt in box = 2175 belasting. Als u een buitenlandse bezitting gedurende het jaar koopt of verkoopt neemt u voor de berekening van de vrijstelling een evenredig deel van bezit schuld. In box 3 moet u echter wel gewoon de waarde per peildatum aangeven. Dat ziet er als volgt uit. U koopt op 1 april een huis in Frankrijk. Waarde , schuld Uw overige vermogen bedraagt U geeft in box 3 aan (gemiddeld) Waarde huis (gemiddelde van 1 januari en 31 december) Schuld (idem) Overig vermogen Uw totale vermogen bedraagt Uw rendementsgrondslag bedraagt schuldendrempel = Na aftrek van het heffingvrije vermogen van is dat , waarover u 4% inkomen aangeeft met 30% belastingheffing daarover. U betaalt dus 2393 belasting. Uw vrijstelling bedraagt: 9/12 (9 maanden) x ( ) = / x 2393 = 382. U betaalt in box 3 dus = 2011 belasting. 16

17 Bronbelasting op buitenlandse dividenden Nederland heeft met veel landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting. Als een buitenlandse maatschappij dividenden uitkeert aan Nederlandse belastingplichtigen en daarop belasting inhoudt, dan zorgen deze verdragen ervoor dat (in ieder geval een deel van) deze buitenlandse belasting verrekend mag worden met de Nederlandse inkomstenbelasting over de aandelen. Hoeveel precies dat is, hangt af van het land waar de dividenden vandaan komen. U kunt het exacte percentage navragen bij de belastingtelefoon: De verrekening van buitenlandse bronbelasting kan nooit tot een teruggave leiden. Er kan niet méér verrekend worden dan de belasting die in box 3 wordt betaald. Het niet verrekende deel schuift door naar volgende jaren. Heeft u uit voorgaande jaren nog bronbelasting die toen niet verrekend kon worden, dan mag u dat dit jaar verrekenen. Hierover vindt u een speciale vraag in het aangifteprogramma bij de vrijstelling voor box 3- inkomsten. Heffingskortingen Nadat de belasting over alle boxen bij elkaar is opgeteld, mag u daar de heffingskortingen nog op mindering brengen. Deze heffingskortingen zijn er, afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, in diverse soorten en maten. De meeste heffingskortingen zijn hoger als u nog geen 65 jaar bent. Na uw 65 e verjaardag gaat het tarief in de eerste twee schijven omlaag omdat u dan geen premie AOW hoeft te betalen. De meeste heffingskortingen hebben ook een AOW-deel en gaan daarom omlaag zodra u 65 wordt. In het jaar van 65 worden wordt dit, net als het tarief in de eerste twee schijven, herrekend naar het aantal volle maanden dat u 65 bent. Als u aangifte doet met het programma van de belastingdienst, wordt dat gelukkig voor u uitgerekend. Wij beginnen met de tabel met daarin alle heffingskortingen met bijbehorende bedragen, om daarna de heffingskortingen voor gehuwden te behandelen. jonger dan 65 jaar ouder dan 65 jaar Algemene heffingskorting Arbeidskorting (maximaal) - tot 57 jaar , 58 of 59 jaar of 61 jaar jaar of ouder Vermindering maximum arbeidskorting Doorwerkbonus maximum - 61 jaar jaar jaar jaar jaar jaar of ouder 460 Inkomensafhankelijke combinatiekorting

18 Ouderschapsverlofkorting (per opgenomen verlofuur) 3,99 Alleenstaande-ouderkorting Aanvullende alleenstaandeouderkorting (maximaal) Jonggehandicaptenkorting Ouderenkorting 661 Alleenstaande ouderenkorting 410 Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname) 195 Korting maatschappelijke 1,3% *) 1,3% *) beleggingen Korting beleggingen in durfkapitaal 1,3% *) 1,3% *) *) van het vrijgestelde bedrag in box 3 Algemene heffingskorting Hierop heeft iedereen recht. Bent u nog geen 65 jaar, dan bedraagt hij Bent u het hele jaar 65, dan is het bedrag 935. Het bedrag wordt evenredig verminderd in het jaar waarin u 65 jaar wordt. Let op: soms wordt niet de hele heffingskorting uitbetaald aan de minstverdiende partner. Zie Heffingskortingen en fiscaal partnerschap. Arbeidskorting Iedereen die betaald arbeid verricht, heeft recht op de arbeidskorting. Deze korting wordt berekend over de arbeidskortinggrondslag, dat is het gezamenlijke bedrag van de met tegenwoordige arbeid genoten winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden, loon, waaronder wordt verstaan uitkeringen wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid (wel: ZW-uitkering; niet: WIA/WAO/WAZ/Wajong-uitkeringe of soortgelijke buitenlandse uitkering) en WAZO-uitkering en aanvulling door werkgever. Als u op 1 januari van het belastingjaar jonger bent dan 65 jaar bedraagt de arbeidskorting over de eerste ,738%, dat is maximaal 154. Over het meerdere wordt een verschillend percentage berekend afhankelijk van uw leeftijd op 1 januari van het belastingjaar. tot 57 jaar 12,381% de maximale totale arbeidskorting bedraagt: t/m 59 jaar 14,747% de maximale totale arbeidskorting bedraagt: t/m 61 jaar 17,095% de maximale totale arbeidskorting bedraagt: t/m 64 jaar 19,442% de maximale totale arbeidskorting bedraagt: Dit maximum wordt verminderd met 1,25% van de arbeidskortinggrondslag boven , maar maximaal met 24. Als u op 1 januari 65 jaar of ouder bent bedraagt de arbeidskorting over de eerste ,81% van de arbeidskortinggrondslag, dat is maximaal 72. Over het meerdere bedraagt hij 9,054%. Het maximum van de totale arbeidskorting bedraagt hier Dit maximum wordt verminderd met 0,581% van de arbeidskortinggrondslag boven , maar maximaal met

19 Als uw arbeidskortinggrondslag maximaal is, bedraagt de arbeidskorting ten minste de voor de loonheffing genoten arbeidskorting, maar nooit meer dan het hierboven genoemde maximum. Doorwerkbonus Als u aan het begin van het kalenderjaar 61 jaar of ouder bent en u een arbeidskortinggrondslag (zie bij arbeidskorting) heeft van meer dan 8859 heeft u recht op de doorwerkbonus. De doorwerkbonus bedraagt het navolgende percentage van uw arbeidskortinggrondslag tot het daarachter genoemde maximum. Leeftijd op 1 januari Percentage Maximum 61 jaar 5% jaar 7% jaar 10% jaar 2% jaar 2% jaar of ouder 1% 460 Inkomensafhankelijke combinatiekorting Als u met werkzaamheden buiten uw huishouden (de arbeidskortinggrondslag) meer dan 4619 verdient of in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek heeft u recht op de inkomensafhangelijke combinatiekorting. Verder is vereist dat u gedurende meer dan zes maanden een kind dat op 1 januari 2009 nog geen twaalf jaar oud was, tot uw huishouden kunt rekenen dat op uw woon- of briefadres ingeschreven staat in de Basisadministratie Persoonsgegevens (het bevolkingsregister). Deze laatste eis van inschrijving geldt niet voor zogenoemde co-ouders (gescheiden ouders die in gelijke mate voor hun kinderen zorgen). Bovendien moet een lager inkomen uit tegenwoordige arbeid hebben dan uw partner. Onder partner wordt hier tevens verstaan een verbonden persoon. Een verbonden persoon is iemand uit de volgende groep van personen: degene met wie u een notarieel samenlevingscontract heeft gesloten; degene die voor de toepassing van uw pensioenregeling als uw partner is aangemeld; degene met wie u samen een woning bewoont die voor u beiden als eigen woning wordt aangemerkt en die mede aansprakelijk is voor een hypothecaire schuld op die woning; degene met wie u gedurende minimaal zes maanden in het kalenderjaar op hetzelfde adres staat ingeschreven in de Basisadministratie Persoonsgegevens en die overigens voldoet aan de vereisten voor het fiscale partnerschap, tenzij u aannemelijk kunt maken dat er geen sprake is van een gemeenschappelijke huishouding; Als de termijn van zes maanden niet wordt gehaald vanwege het overlijden van het kind, dan blijft toch recht bestaan op deze korting. De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt, als u nog geen 65 jaar bent, 770 plus 3,8% van de arbeidskortinggrondslag boven 4619, maar maximaal Als u 65 jaar of ouder bent, is de inkomensafhankelijke combinatiekorting 360 plus 1,77% van de arbeidskortinggrondslag boven 4619, maar maximaal 823. In het jaar dat u 65 wordt, geldt een tijdsevenredig percentage en maximum. Alleenstaande-ouderkorting U komt voor deze extra korting in aanmerking als u gedurende zes maanden: 19

20 geen partner had; en een huishouding voerde met een kind dat door u in belangrijke mate wordt onderhouden, dat wil zeggen voor tenminste 408 per kwartaal of waarvoor u recht heeft op kinderbijslag; en dat kind op hetzelfde adres als u stond ingeschreven; en u de huishouding uitsluitend voerde met kinderen die aan het begin van het jaar nog geen 27 jaar oud waren. Als u na 1 juli bent getrouwd, heeft u gedurende de gehuwde periode een fiscale partner. Als u voor die tijd niet heeft samengewoond met uw echtgenoot, komt u in aanmerking voor de alleenstaande-ouderkorting. U voldoet dan immers volledig aan de voorwaarden. U komt ook in aanmerking voor de alleenstaande-ouderkorting als u wel samenwoonde met uw echtgenoot, maar de periode van huwelijk en samenwonen in totaal niet meer dan zes maanden bedroeg. Voor deze korting is (onder andere) vereist dat het kind minimaal zes maanden tot uw huishouden behoort. Uw kind moet daarvoor tussen de drie en vier dagen per week bij u verblijven. Schooluren tellen daarbij mee. Schooluren worden geheel toegerekend aan de ouder bij wie het kind zowel vóór als ná schooltijd verblijft. Als uw kind vóór schooltijd bij u verblijft en ná schooltijd bij uw ex-echtgenoot, of andersom, moeten de schooluren gelijkelijk over u beiden worden verdeeld. Als de termijn van zes maanden niet wordt gehaald vanwege het overlijden van ouder of kind, dan blijft toch recht bestaan op deze korting. De alleenstaande-ouderkorting bedraagt 902 (aanzienlijk minder dan vorig jaar) als u nog geen 65 jaar bent, en anders 421. In het jaar dat u 65 wordt, wordt deze korting evenredig verminderd. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting U heeft recht heeft op de aanvullende alleenstaande-ouderkorting als u recht heeft op de alleenstaande-ouderkorting én: u werkzaamheden buiten uw huishouden verricht: én gedurende minimaal zes maanden een kind tot uw huishouden behoort dat aan het begin van het kalenderjaar nog geen zestien jaar oud is; en dat kind gedurende die periode op uw adres ingeschreven staat. Deze korting bedraagt 4,3% (als u 65 jaar of ouder bent 2,047%) van uw arbeidskortinggrondslag. De maximumkorting bedraagt 1484; als u 65 jaar of ouder bent van 692. Als de termijn van zes maanden niet gehaald wordt vanwege het overlijden van een ouder of kind, dan blijft toch recht bestaan op deze korting. Jonggehandicaptenkorting Als u recht heeft op toekenning van een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en niet op de ouderenaftrek, krijgt u een extra heffingskorting van 678, de jonggehandicaptenkorting. 20

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Fiscale bijtelling auto 14%!

Fiscale bijtelling auto 14%! uitgave november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1. ALGEMENE AANWIJZINGEN 4 2. FORMULIEREN EN TABELLEN 4 2.1. LOONBELASTINGVERKLARING 5 2.2. LOONSTAAT 5 2.3. LOONBELASTINGKAART 6 2.4. ARTIKEL

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie