PROGRAMMERINGSTUDIE OVERGEWICHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMERINGSTUDIE OVERGEWICHT"

Transcriptie

1 PROGRAMMERINGSTUDIE OVERGEWICHT ResCon Universiteit Maastricht Stef Kremers Marloes Martens Astrid Reubsaet Inge de Weerdt Nanne de Vries Ruud Jonkers

2 Inhoudsopgave Voorwoord en leeswijzer Auteurs, adviescommissie en geconsulteerde experts Samenvatting Achtergrond en onderzoeksopzet Belangrijkste conclusies Onderzoeksprogrammering Aanbevelingen Hoofdstuk 1. Inleiding 1.1 Onderzoek naar preventie van overgewicht en obesitas in Nederland 1.2 Opzet Vraagstelling Afbakening van het onderwerp 1.3 De reviewstudies Zoekstrategie en inclusiecriteria Analytisch kader onderzoek Classificatie en ordening van interventies Methode 1.4 De draagvlak- en implementatiestudie Adviescommissie Expertmeeting Consultatiestudie Chapter 2. Prevention of overweight and obesity in children and adolescents: Intervention development, implementation and effectiveness 2.1 Introduction 2.2 Methods Analytic framework Classification of interventions Search strategy Systematic evaluation 2.3 Results Pre school School Family/home Counselling Community 2.4 Discussion Tables References 2

3 Chapter 3. Prevention of overweight and obesity in adults: Intervention development, implementation and effectiveness 3.1 Introduction 3.2 Methods Analytic framework Classification of interventions Search strategy Systematic evaluation 3.3 Results Workplace interventions Community-based interventions Interventions in health care setting Interventions for ethnic minorities Interventions for pregnant women Interventions for women in (pre)menopausal transition Interventions for people who quit smoking Interventions for people with intellectual disabilities 3.4 Discussion Tables References Hoofdstuk 4. Effectieve en veelbelovende interventie-elementen, methodieken en implementatiestrategieën 4.1 Effectieve en veelbelovende elementen, methodieken en implementatiestrategieën 4.2 Lacunes in bewezen effectieve interventies en imlpementatievraagstukken Hoofdstuk 5. Inventarisatie behoeften en draagvlak 5.1 Inventarisatie behoeften onderzoek 5.2 Inventarisatie behoeften praktijk en beleid 5.3 Voorgestelde prioriteiten door deelnemers expertmeeting 5.4 Belangrijke additionele overwegingen 5.5 Draagvlak voorgestelde prioriteiten Hoofdstuk 6. Onderzoeksprogrammering Hoofdstuk 7. Conclusie en aanbevelingen 7.1 Belangrijkste conclusies 7.2 Aanbevelingen 7.3 Draagvlak en behoeften in onderzoek en praktijk Referenties Bijlagen Bijlage 1. Inventarisatie projecten overgewicht Fonds OGZ en ZonMw Bijlage 2. Stroomdiagram voor volwassenen met obesitas (Bron: CBO, 2007) Bijlage 3. Richtlijnen voor Gewichtsbeheersing in Nederland (Visscher et al., 2007) 3

4 Voorwoord en leeswijzer Dit rapport is het resultaat van een programmeringstudie naar de preventie van overgewicht en obesitas, geïnitieerd en gefinancierd door ZonMw. De prevalentie van overgewicht en obesitas neemt toe en op het terrein van preventie van overgewicht en obesitas liggen nog veel onbeantwoorde vragen. Dit heeft ertoe geleid dat ZonMw een programmeringstudie heeft laten uitvoeren om nader inzicht te verkrijgen in de wijze waarop onderzoek naar preventie van overgewicht en obesitas in Nederland gestalte dient te krijgen. Het rapport bestaat uit een deelstudie waarin de empirie op het gebied van preventie van overgewicht en obesitas in kaart wordt gebracht voor de doelgroep kinderen en adolescenten (Hoofdstuk 2), en een deelstudie specifiek gericht op personen van 18 jaar en ouder (Hoofdstuk 3). Elk van deze hoofdstukken is geschreven als een afzonderlijk, Engelstalig, wetenschappelijk manuscript en kan dus als een opzichzelfstaand hoofdstuk worden gelezen. Aangezien in beide hoofdstukken dezelfde review methodieken worden toegepast, zal de lezer die beide hoofdstukken na elkaar leest daarom ook enige overlap in de tekst ontdekken. De belangrijkste resultaten uit de deelstudies (Hoofdstuk 4) hebben de input gevormd voor een draagvlak- en implementatiestudie ter vaststelling van het draagvlak en de ingeschatte wenselijkheid van toekomstig onderzoek en implementatie van interventies in de praktijk (Hoofdstuk 5). Deze kennis heeft uiteindelijk geleid tot een prioritering in onderzoek naar de effectiviteit c.q. implementatie van interventies (Hoofdstuk 6), die ten slotte wordt toegelicht en voorzien van aanvullende aanbevelingen (Hoofdstuk 7). Een gezamenlijke inspanning van ResCon research & consultancy en de vakgroep Gezondheidsvoorlichting en bevordering van de Universiteit Maastricht heeft tot dit eindresultaat geleid. De auteurs willen uitdrukkelijk Babs Franssen (Universiteit Maastricht) bedanken voor haar ondersteunende werkzaamheden. Daarnaast een woord van dank voor Marten Dooper en Vincent Cox voor het maken van de notulen bij de expertmeeting, en voor Jeanet Bruil en Rosemarie van Ruiten (ZonMw) voor hun ondersteuning bij de totstandkoming van dit rapport en het samenstellen van het overzicht van lopende en afgesloten projecten. Een lijst van alle andere personen die 4

5 hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport volgt op dit voorwoord. Ook deze personen worden hartelijk bedankt voor hun belangrijke bijdragen. 5

6 Auteurs, adviescommissie en geconsulteerde experts Auteurs Ruud Jonkers - ResCon Stef Kremers Universiteit Maastricht Marloes Martens - ResCon Astrid Reubsaet Universiteit Maastricht Nanne de Vries Universiteit Maastricht Inge de Weerdt - ResCon Adviescommissie Hans Brug Vrije Universiteit Medical Centre Hein Raat - Erasmus Universiteit Rotterdam Tommy Visscher Vrije Universiteit / Windesheim Geconsulteerde experts Cora Aarsen Nederlandse Diabetes Federatie Patricia van Assema Universiteit Maastricht Marleen van Baak Universiteit Maastricht Olga van der Baan Heideheuvel Wanda Bemelmans RIVM Magda Boere - TNO Matty Crone TNO Kwaliteit van Leven Carin Cuijpers VWS Djoeke van Dale RIVM Colleen Doak - Vrije Universiteit Ton Drenthen Nederlands Huisartsen Genootschap Marian ter Haar - NISB Michel van Hagen Van Hagen in beweging Jessie Hermans GGD Utrecht Remy Hira Sing - Vrije Universiteit Medical Centre Doreth van den Heuvel- Nederlandse Vereniging van Diëtisten Karin Hosper AMC Universiteit van Amsterdam Jan Huurman NIGZ 6

7 Kees de Jong Haagse Hogeschool Denise van Kesteren GGDHM Maarten Koornneef VWS Bert Kuipers Nederlandse Diabetes Federatie Frank van Lenthe Erasmus Universiteit Rotterdam Mariken Leurs ZonMw Monique L'Hoir TNO Kwaliteit van Leven Irene van der Meer GGD Den Haag Rosanne Metaal - VWS Marijke Mootz ZonMw Jascha de Nooijer - Universiteit Maastricht Anke Oenema Erasmus Universiteit Rotterdam Rob Oudkerk Haagse Hogeschool Karen van Reenen Nederlandse Hartstichting Carry Renders Vrije Universiteit Medical Centre Willem de Regt ZonMw Jaap Seidell Vrije Universiteit / Vrije Universiteit Medical Centre Amika Singh Vrije Universiteit Medical Centre, Amsterdam Annette Stafleu TNO Kwaliteit van Leven Mieke Steenbakkers GGD Zuid-Limburg Andrea Werkman Voedingscentrum 7

8 Samenvatting Achtergrond en onderzoeksopzet De toename van overgewicht en obesitas dreigt één van de lastigste volksgezondheidsproblemen in ons land te veroorzaken. Op het terrein van preventie van overgewicht en obesitas liggen nog veel onbeantwoorde vragen. Het doel van deze programmeringstudie is om nader inzicht te verkrijgen over de wijze waarop onderzoek naar preventie van overgewicht en obesitas in Nederland gestalte dient te krijgen, en valt in drie delen uiteen: 1. Een deelstudie / programmeringstudie, waarin bovengenoemde onderdelen worden onderzocht voor de doelgroep kinderen en adolescenten (tot 18 jaar), met speciale aandacht voor moeilijk bereikbare groepen (allochtonen en lage SES). 2. Een deelstudie / programmeringstudie specifiek gericht op personen van 18 jaar en ouder, met speciale aandacht voor moeilijk bereikbare groepen (allochtonen en lage SES). 3. Een deelproject waarin speciale aandacht wordt gegeven aan het draagvlak met betrekking tot de voorgestelde prioritering bij experts / onderzoekers en sleutelfiguren op het terrein van implementatie in de praktijk. Door middel van literatuurstudie, een expertmeeting en aanvullende consultaties is systematisch in kaart te gebracht wat bekend is over veelbelovende en / of effectieve strategieën die ingrijpen op (determinanten van) overgewicht en obesitas. Op basis daarvan is vastgesteld wat belangrijke lacunes in kennis zijn en worden aanbevelingen gedaan voor (te stellen prioriteiten aan) onderzoek en implementatieactiviteiten. Hieronder vindt u de belangrijkste conclusies van de studie, de prioriteiten ten aanzien van de onderzoeksprogrammering, en aanbevelingen voor de invulling en uitwerking hiervan. 8

9 Belangrijkste conclusies In het kader van deze programmeringstudie is inzicht verkregen in de huidige stand van de kennis omtrent effectieve en veelbelovende elementen, methodieken en implementatiestrategieën ten aanzien van de preventie van overgewicht en obesitas. Hieronder volgt een korte samenvatting daarvan; een uitgebreide en specifiekere opsomming is weergegeven in Hoofdstuk 4. Selectie van de doelgroep. Kennis omtrent het effectief en efficiënt bereiken van specifieke doelgroepen is beperkt tot kinderen en adolescenten op scholen en volwassenen op de werkplek. Over preventieve interventies bij andere doelgroepen (allochtonen, populaties met lage sociaal economische status, jonge kinderen, ouderen) of in andere settings (wijk, thuis, eerstelijnsgezondheidszorg) zijn wel aanwijzingen voor effectieve interventie-elementen (zie methodieken en strategieën), maar bestaan nog teveel lacunes in de literatuur om definitieve conclusies te trekken. Gedragsdoelen. Geschikte gedragsdoelen van interventies betreffen relatief kleine veranderingen in voedings- en bewegingsgedrag. Hierbij dient het te gaan om gedrag dat in het dagelijkse leefpatroon kan worden ingebouwd. Voorbeelden zijn het verminderen van televisiekijken en computeren bij kinderen, het vervangen van vezelarme producten door vezelrijke producten, en het verhogen van frequentie en duur van wandelen en fietsen voor transport. Methodieken en strategieën. Hoewel veel van de bestudeerde interventies effectief zijn geweest in het behalen van het programmadoel, is er geen interventie die kan worden aangewezen als model of best practice. Toch zijn er in algemene zin effectieve methodieken en strategieën aan te wijzen. De effectiviteit van interventies neemt toe naarmate deze meer planmatig zijn opgezet en zijn gebaseerd op een duidelijk omschreven theoretisch kader. Daarnaast lijkt de effectiviteit toe te nemen wanneer er gebruik wordt gemaakt van advies-op-maat en veranderingen in de obesogene omgeving. Interventies gericht op jonge kinderen zijn met name effectief wanneer in de uitvoering ervan de ouders intensief worden betrokken. Er bestaan evenwel nog veel lacunes in de kennis op dit gebied. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk welk type omgevingsveranderingen het meest effectief zijn, en hoe effectieve interventies in de 9

10 thuissituatie of wijkgerichte ( community ) interventies vormgegeven moeten worden. Daarnaast bestaat nog weinig kennis omtrent de effectiviteit van langdurige interventies, interventies die zich primair richten op gewoontevorming, of interventies waarbij in de ontwikkeling rekening is gehouden met de culturele achtergrond van etnische minderheden. Adoptie en implementatie. Er is een gebrek aan studies die specifiek en a-priori gericht zijn op implementatievraagstukken. Als gevolg daarvan bestaat er relatief weinig kennis op het gebied van factoren die implementatie, acceptatie, haalbaarheid en bestendiging van interventies ter preventie van overgewicht en obesitas bevorderen. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoe in dit kader integraal gezondheidsbeleid optimaal zou moeten worden uitgevoerd. Er is bewijs, ofschoon beperkt, voor het essentiële belang van het betrekken van sleutelfiguren bij iedere stap in de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van interventies. Succesvolle implementatie lijkt grotendeels te kunnen worden toegeschreven aan de kwaliteit, het enthousiasme en de toewijding van degenen die de implementatie uitvoeren. Evaluatie. Geïdentificeerde studies zijn veelal gecontroleerde experimenten op basis van specifieke ontwikkelde interventies. Uitkomstmaten zoals vetmassa en middelomtrek, naast veranderingen in gewicht, worden niet altijd meegenomen. Ook intermediaire uitkomstmaten (verandering in determinanten van gedrag) en informatie over interventie-inhoud en implementatie maken vaak geen deel uit van de (rapportage van) evaluatiestudies. Er is een gebrek aan effect- en implementatiestudies die aansluiten bij interventies die reeds in de praktijk worden geïmplementeerd en aan zogenaamde natuurlijke experimenten (bv. invloed van komst van een nieuwe supermarkt, of aanleg van een speelveld in een wijk). Voor dit type studies is het gerandomiseerde gecontroleerde experiment (RCT) vaak niet het geëigende onderzoeksdesign. Het ontbreekt in de literatuur aan studies die de bestendiging en effectiviteit van interventies volgen over een lange termijn. 10

11 Onderzoeksprogrammering Hieronder volgt de prioritering in onderzoek naar de effectiviteit c.q. implementatie van overgewichtinterventies. De prioritering heeft plaatsgevonden op basis van aangetoonde effectiviteit (evidence based / best practice) én op draagvlak bij en ingeschatte mogelijkheden tot toepassing in de praktijk. Er zijn 5 onderwerpen geselecteerd die met zeer hoge prioriteit onderzocht moeten worden: - Effect- en implementatiestudies die aansluiten bij interventies die voldoen aan algemene Best Practice -richtlijnen en reeds in de Nederlandse praktijk worden geïmplementeerd. - Studies die gericht zijn op de evaluatie van (politieke, economische, sociale of fysieke) omgevingsinterventies ter vermindering van de obesogeniciteit van de omgeving. - Interventiestudies met een lange-termijn follow-up, zodat inzicht gekregen kan worden in de lange-termijn impact van de interventie op (excessieve) gewichtsstijging. - (Gezins)interventies gericht op 0-4 jarige kinderen, waarbij de ouders intensief in de interventie worden betrokken. - Interventies die specifiek zijn ontwikkeld voor kinderen van ouders met een lage sociaal-economische positie. Er zijn 4 onderwerpen geselecteerd die met hoge prioriteit onderzocht moeten worden: - Interventies waarbij in de ontwikkeling rekening is gehouden met de culturele achtergrond van etnische minderheden. 11

12 - Studies die, naast aandacht voor bereik en adoptie, specifiek gericht zijn op bestendiging van interventies. - Interventies die gebruik maken van vernieuwende en relevante theoretische inzichten op het gebied van motivatiebevordering (zoals zelfregulatietheorieën, self-determination theory en motivational interviewing). - Studies naar de effectiviteit van interventies bij mensen met lage sociaal-economische status. Tot slot zijn er 4 onderwerpen geselecteerd die met prioriteit onderzocht moeten worden: - De uitvoering van natuurlijke experimenten naar de impact van omgevingsveranderingen. - Interventies die zich primair richten op de rol van niet-beredeneerde determinanten (bv. emotie, automaticiteit, gewoonte) van voedings- en bewegingsgedrag. - Multi-component schoolinterventies gericht op adolescenten waarbij naast een lesprogramma veranderingen in de schoolomgeving worden aangebracht. - Onderzoek naar de meest effectieve strategieën om sleutelfiguren (schoolbestuur, leraren, ouders) intensief en blijvend te betrekken bij de opzet en uitvoering van schoolinterventies ter preventie van excessieve gewichtsstijging. 12

13 Aanbevelingen De projectgroep adviseert om bovenstaande prioriteiten te hanteren in de onderzoeksprogrammering van ZonMw. In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot de invulling van de prioriteiten en de vormgeving van de onderzoeksprogrammering op het gebied van preventie van overgewicht en obesitas. Het onderzoek op het gebied van preventie van overgewicht en obesitas is momenteel erg versnipperd. Samenwerking en bijeenvoegen van bestaande initiatieven is derhalve noodzakelijk, waarbij ook meer zou moeten worden samengewerkt tussen onderzoekers en mensen uit de praktijk. Samenwerking tussen praktijk en onderzoek kan worden bevorderd door gebruik te maken van reeds bestaande preventie- of zorggerelateerde structuren, zoals het Centrum Gezond Leven, Academische Werkplaatsen, Centra voor Jeugd en Gezin, Partnerschap Overgewicht of het Convenant Overgewicht. Om versnippering te voorkomen en samenwerking te bevorderen zou het onderzoek in het kader van de preventie van overgewicht en obesitas grootschaliger moeten worden opgezet. Naast de huidige competitiestructuur waarin onderzoek op dit gebied met name is ondergebracht, zou onderzoek in de toekomst ook top-down gestuurd moeten zijn, waarbij meerdere onderzoeksinstituten gezamenlijk, gestructureerd en gecoördineerd onderzoek uitvoeren. Deze projecten zouden een langdurig karakter moeten hebben, zodat ook langere termijn effecten kunnen worden bestudeerd, evenals effecten van lange termijn interventies. Naast het uitvoeren van effectiviteitsonderzoek is een belangrijke aanbeveling voor de onderzoeksprogrammering om meer kennis te vergaren over hoe effectieve interventies in de praktijk kunnen worden ingevoerd en bestendigd. Onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van geïntegreerde ( Practice based ) initiatieven (bijvoorbeeld op basis van reeds uitgevoerde interventies in de praktijk) zou vaker gehonoreerd moeten worden, in plaats van gerandomiseerde experimenten, die vaak in dergelijke praktijksettings niet mogelijk zijn. Daarbij is het onder andere van belang dat wordt onderzocht hoe groot het bereik en de mate van bestendiging van de interventie is. Dat betekent dat meer gebruik gemaakt zou moeten worden van kennis over effectieve methoden en strategieën en het 13

14 onderzoek moet worden gericht op de wijze waarop deze kennis zo goed mogelijk kan worden geoptimaliseerd in het invoeringsproces. Jonge kinderen (0-4 jaar), mensen met een lage sociaal economische status en allochtonen dienen als doelgroepen met hoge prioriteit te worden aangemerkt. Hierbij zouden de programma s gericht op jonge kinderen de ouders intensief bij de interventie moeten betrekken. De interventies voor mensen met een lage sociaal economische status en allochtonen zouden specifiek gericht kunnen zijn op deze subgroepen, maar zouden ook geïntegreerd kunnen zijn in bredere interventies waarbij rekening wordt gehouden met sociaal economische positie of met de culturele achtergrond van etnische minderheden. Het is belangrijk dat er inzicht komt in de effectiviteit van omgevingsinterventies ter preventie van overgewicht. Een aantal prioriteiten heeft direct of indirect betrekking op de evaluatie van omgevingsinterventies ter vermindering van de obesogeniciteit van de omgeving. Hierbij gaat het niet alleen om de invloed van veranderingen in fysieke omgevingskenmerken zoals de aanleg van aantrekkelijke speelveldjes, maar ook om interventies die de politieke, economische of sociale omgeving minder obesogeen maken. Hierbij valt te denken aan beleid om beweeggedrag op scholen te bevorderen, financiële prikkels om gezonde voedingskeuze te beïnvloeden, of interventies die ouders bewust maken van het belang van gezond voorbeeldgedrag. Bij dit type onderzoek dient aandacht te zijn voor persoon-omgevingsinteracties. Met andere woorden, onderzoek moet zijn gericht op hoe, voor wie en wanneer (omgevings)interventies effectief zijn. Interventies gericht op motivatiebevordering dienen gebruik te maken van vernieuwende en relevante theoretische inzichten. Het gaat hier bijvoorbeeld om counselinginterventies die gebruik maken van inzichten uit zelfregulatietheorieën, of om interventies die de selfdetermination theory operationaliseren door middel van motivational interviewing. Ook op dit gebied is studie naar de interactie met specifieke omgevingsveranderingen nodig. Ondanks het feit dat het niet binnen het kader van de programmeringstudie valt, werd in de expertmeeting ook relatief vaak het uitvoeren van determinantenstudies genoemd als prioriteit, met name gericht op de invloed van omgevingsdeterminanten. Observationeel onderzoek naar met name de rol van omgevingsdeterminanten zou een essentiële 14

15 aanvullende waarde kunnen hebben op de kennis die in interventiestudies wordt vergaard. 15

16 Hoofdstuk 1. Inleiding De toename van overgewicht en obesitas, gekoppeld aan de ernst van de hieraan gerelateerde aandoeningen, dreigt één van de lastigste volksgezondheidsproblemen in ons land te worden. In de Volksgezondheid Toekomstverkenningen (RIVM, 2006) wordt gesteld dat overgewicht 10% bijdrage levert aan ziektelast. In dezelfde rapportage wordt gesteld dat er in 25 jaar sprake is van een stijging van 33% naar 50% voor overgewicht in de Nederlandse bevolking en een stijging van 5% naar 11% voor obesitas. De omvang van de overgewichtepidemie wordt ook duidelijk uit de toegenomen prevalentie van overgewicht op kinderleeftijd (Schokker et al., 2006). Het percentage kinderen met overgewicht is in Nederland in de periode meer dan verdubbeld: in 1980 had 3-5% van de 5 tot 11-jarige jongens te maken met overgewicht in 1997 was dit 7-12% (Hirasing, 2001). Sinds 1997 is het percentage 4 t/m 15 jarige jongens met overgewicht gestegen van gemiddeld 8% naar bijna 14% in , en bij meisjes was een stijging van 11% in 1997 naar 17% in te zien (Van den Hurk, 2007). In het in 2003 uitgebrachte advies van de Gezondheidsraad Overgewicht en obesitas (Gezondheidsraad, 2003) wordt aangegeven dat indien de huidige ontwikkeling zich voortzet in 2015 naar schatting 15-20% van de volwassenen in Nederland obees zal zijn. Overgewicht en obesitas komen vaker voor in bevolkingsgroepen met een laag opleidingsniveau en bij bevolkingsgroepen met Turkse en Marokkaanse afkomst (Visscher et al., 2002; Fredriks et al., 2005). Hoewel genetische factoren een rol spelen bij het ontstaan van overgewicht en obesitas, wordt aangenomen dat de invloed van leefstijl- en omgevingsfactoren, zich uitend in toenemende bewegingsarmoede en relatieve overconsumptie, van doorslaggevende betekenis zijn bij (excessieve) gewichtsstijging. 1.1 Onderzoek naar preventie van overgewicht en obesitas in Nederland Uit een analyse van het door ZonMw samengestelde overzicht van lopende en afgesloten projecten uit de programma s Preventie, Gezond Leven, Landelijke Leefstijlcampagnes en projecten van het fonds OGZ (Zie Bijlage 1) blijkt dat er nog weinig samenhang is tussen de projecten en de daarin opgedane kennis en ervaring. In het afgelopen decennium zijn er 69 studies gefinancierd die gerelateerd zijn aan 16

17 preventie van overgewicht en obesitas. Dertien daarvan hebben zich uitsluitend gericht op voedingsgedrag, 22 op beweeggedrag en 34 op zowel voeding als bewegen. De meerderheid van de studies is gericht op volwassenen (n=40), 26 studies zijn gericht op jeugd en 3 studies op zowel jongeren als volwassenen. Verder kan op basis van dit overzicht geconcludeerd worden dat de meeste projecten zich richten op verandering van individueel beredeneerd (voedings- en beweeg) gedrag en weinig of niet op vormen van niet-beredeneerd gewoontegedrag, de invloed van emoties of omgevingsfactoren. Het doel van de hier gerapporteerde programmeringstudie is om nader inzicht te verkrijgen over de wijze waarop onderzoek naar preventie van overgewicht en obesitas in Nederland gestalte dient te krijgen. Daartoe is het noodzakelijk om: - systematisch in kaart te brengen wat bekend is over veelbelovende en / of effectieve strategieën die ingrijpen op (determinanten van) overgewicht en obesitas, om vervolgens op basis daarvan: - vast te stellen wat lacunes in kennis zijn, en - aanbevelingen te doen voor (te stellen prioriteiten aan) onderzoek en implementatieactiviteiten Opzet Vraagstelling Het programmakader Preventie van ZonMw zet zich actief in om thematisch kennis en ervaring te bundelen en te analyseren. Op basis daarvan kan worden aangegeven waar nog lacunes in kennis zijn en wordt inzicht geboden in welke kennis en ervaring toegepast kan worden. Om deze en bovengenoemde redenen heeft ZonMw besloten een programmeringstudie naar de preventie van overgewicht en obesitas uit te laten voeren. Deze studie dient in elk geval op te leveren: - een nadere schets van de onderhavige problematiek (prevalentie en gevolgen) - een overzicht van effectieve en veelbelovende elementen dan wel methodieken in primaire en secundaire preventie van overgewicht en obesitas op basis van de literatuur (reviewstudies), niet beperkt tot uitsluitend voeding en bewegen, maar ook gericht op omgeving, emotie en mogelijke andere determinanten - een overzicht van lacunes in bewezen effectieve interventies en implementatievraagstukken 17

18 - een prioritering in onderzoek naar de effectiviteit cq implementatie van overgewichtinterventies die (potentieel) effectief zijn. De prioritering vindt plaats op basis van aangetoonde effectiviteit (evidence based / best practice) én op draagvlak bij en ingeschatte mogelijkheden tot toepassing in de praktijk. In deze rapportage wordt antwoord gegeven op deze vragen. De programmeringstudie valt in drie delen uiteen: 1. Een deelstudie / programmeringstudie, waarin bovengenoemde onderdelen worden onderzocht voor de doelgroep kinderen en adolescenten (tot 18 jaar), met speciale aandacht voor moeilijk bereikbare groepen (allochtonen en lage SES). 2. Een deelstudie / programmeringstudie specifiek gericht op personen van 18 jaar en ouder, met speciale aandacht voor moeilijk bereikbare groepen (allochtonen en lage SES). Deelstudie 1 en 2 zijn vooral uitgevoerd op basis van desk research en literatuurstudie, en hebben geleid tot prioritering met betrekking tot onderzoek en implementatie. 3. Een deelproject waarin speciale aandacht wordt gegeven aan het draagvlak met betrekking tot de voorgestelde prioritering bij experts / onderzoekers en sleutelfiguren op het terrein van implementatie in de praktijk Afbakening van het onderwerp Gezien de complexiteit van overgewicht en de onderliggende gedragsdeterminanten (voeding en bewegen) dient het onderwerp duidelijk te worden afgebakend. Met betrekking tot gewichtsbeïnvloedende interventies kunnen grofweg twee typen interventies worden onderscheiden: interventies gericht op succesvol gewichtsverlies en interventies ter preventie van gewichtsstijging. De recent gepubliceerde richtlijn van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (2007) richt zich bij volwassenen op de diagnostiek en interventies in de zorg bij obesitas (BMI 30 kg/m²). De diagnostiek spitst zich in dat geval voornamelijk toe op de eerste lijn (huisartsenpraktijk, bedrijfsarts); de top van de piramide, zoals weergegeven in Figuur 1 (zie ook Bijlage 2). Overgewicht en obesitas worden vastgesteld bij patiënten 18

19 die een hulpvraag hebben rondom gewichtsbeheersing of wanneer aan overgewicht en obesitas gerelateerde aandoeningen zijn vastgesteld. Het doel van de behandeling zal gericht zijn op gewichtsverlies, waarbij een verlies tot 10 kilogram wordt gezien als matig succesvol en het verlies van 15 kilo of meer wordt beschouwd als zeer succesvol (CBO, 2007). Dit is niet het type interventiedoelen dat in deze programmeringstudie zal worden meegenomen. De huidige empirie en Best Practice richtlijnen op dit gebied worden beschreven in het CBO rapport. Figuur 1 Preventie versus behandeling van obesitas (bron: CBO, 2007) De huidige programmeringstudie is gericht op het overige deel van de piramide. Dat betekent dus dat leefstijlinterventies ter preventie van obesitas zullen worden bestudeerd bij zowel jeugd als volwassenen. Gewichtsbeheersing, preventie van gewichtsstijging of matig gewichtsverlies is veelal het doel van dit type interventies. Hierbij moet in ogenschouw genomen worden dat bij kinderen en pubers in dit kader sprake kan zijn van secundaire preventie van overgewicht en obesitas. Immers, bij jeugdigen die in de groei zijn, kan vroegtijdige opsporing van overgewicht en geslaagde 19

20 preventie van (excessieve) gewichtsstijging leiden tot de transitie van de diagnose van overgewicht of obesitas naar een normaal gewicht. Naast de CBO richtlijnen voor de behandeling van obesitas, bestaan er in Nederland ook algemene richtlijnen voor gewichtsbeheersing (Visscher et al., 2007). De richtlijnen komen voort uit de ervaringen binnen het Nederlandse NHS-NRG programma (Nederlands Researchprogramma Gewichtsbeheersing; Kremers et al., 2005), gefinancierd door de Nederlandse Hartstichting, en uit resultaten van ander onderzoek, gesprekken met (inter)nationale experts en de internationale literatuur. De richtlijnen bestaan uit algemene Best Practice richtlijnen voor de preventie van gewichtsstijging in Nederland en er zijn specifieke richtlijnen opgesteld voor interventies gericht op VMBObrugklassers, jongvolwassenen op de werkplek en pasgepensioneerden (zie Bijlage 3). Lokale en nationale instanties wordt geadviseerd alleen interventies uit te voeren als deze voldoen aan de algemene Best Practice richtlijnen De Reviewstudies Zoekstrategie en inclusiecriteria De relatief grote belangstelling voor preventie van overgewicht en obesitas heeft geleid tot een aantal recente en kwalitatief goede reviews van interventies op dat gebied (Campbell et al., 2008; Summerbell et al., 2005; Doak et al., 2007; NICE, 2006; Winnett et al., 2005; Hardeman et al., 2000). Hoewel ze de specifieke insteek en benaderingswijze van de reviews in de huidige programmeringstudie missen, hebben ze een belangrijke bron gevormd in de zoektocht naar uitgevoerde interventies. Daarnaast zijn relevante elektronische databases gebruikt om de reeds bestaande reviews aan te vullen met studies die in zijn gepubliceerd. In onze review werden alle studies geanalyseerd die: a) opgenomen zijn in één of meerdere van de hierboven weergegeven reviews, b) gepubliceerd zijn na 1990, c) primaire onderzoeken zijn en d) één of meer antropometrische maten (zoals lichaamsgewicht, huidplooien of middelomtrek) als uitkomstmaat hebben. In de zoekstrategie naar aanvullende relevante studies werden dezelfde inclusiecriteria gebruikt, met een speciale aandacht voor studies die: a) werden uitgevoerd in Europa, 20

RIVM Briefrapport 131009001/2014 I. van der Heide J. Chevalier V. Bos

RIVM Briefrapport 131009001/2014 I. van der Heide J. Chevalier V. Bos Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs Inventarisatie van werkzame elementen van ouderbetrokkenheid en ouderbetrokkenheid in het Nederlandse interventie-aanbod RIVM Briefrapport 131009001/2014

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen

Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen Rapport 255001003/2010 V. Bos D.M. de Jongh T.G.W.M. Paulussen Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen RIVM-rapport 255001003/2010

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

andelijke onitor opulatie- Deel 2: Ontwerprapport Landelijke monitor populatiemanagement

andelijke onitor opulatie- Deel 2: Ontwerprapport Landelijke monitor populatiemanagement andelijke onitor Landelijke monitor populatiemanagement opulatie- Deel 2: Ontwerprapport Landelijke Monitor Populatiemanagement Deel 2: Ontwerprapport RIVM Rapport 133001002/2014 Colofon RIVM 2014 Delen

Nadere informatie

Gezondheidsbeleving van werklozen: Wat is bekend en wat zijn witte vlekken?

Gezondheidsbeleving van werklozen: Wat is bekend en wat zijn witte vlekken? Gezondheidsbeleving van werklozen: Wat is bekend en wat zijn witte vlekken? Dr M. Schuring Dr F.A. Reijenga Drs B. Carlier Prof Dr A. Burdorf 1 Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam

Nadere informatie

Effectieve en duurzame implementatie in de jeugdzorg

Effectieve en duurzame implementatie in de jeugdzorg Effectieve en duurzame implementatie in de jeugdzorg Een literatuurrapportage over belemmerende en bevorderende factoren op implementatie van interventies in de jeugdzorg December 2008 Karlijn Stals Tom

Nadere informatie

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Bezoekadres Telefoon Fax Website Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Otterstraat 118-124, Utrecht 030 27 29 700 030 27 29 729 www.nivel.nl

Nadere informatie

Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen

Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. KvL/B&G 2005.084 April 2005 1 / 125 Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen Datum April 2005 Auteur(s) K.I. Proper I. Bakker K. van Overbeek B. Bergstra M.W.

Nadere informatie

Implementatie en continuering van de BeweegKuur:

Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Monitorstudie onder zorgverleners ajaar 20 L.G.M. Raaijmakers J.H.M. Helmink F.J.M. Hamers S.P.J. Kremers Contact: Lieke Raaijmakers Universiteit Maastricht

Nadere informatie

SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar

SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar Kimberly M. Grêaux GGD Amsterdam, afdelingen EDG en JGZ Versie 1 februari 2011 Adviseurs: Judith

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven

Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven Onderzoeksrapport september 2010 Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven Literatuuronderzoek en casestudy resulterend in de ontwikkeling van een instrument: de implementatiematrix

Nadere informatie

RIVM rapport 260201001/2003

RIVM rapport 260201001/2003 RIVM rapport 260201001/2003 Het terugdringen van sociaal-economische verschillen in gezondheid tussen 2000 en 2020 Inhoud en organisatie van de SEGV-monitor M Droomers, LCM Limburg, GP Westert Dit onderzoek

Nadere informatie

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit Simone Onrust, Lotte Voorham Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit Effectiviteit en werkzame mechanismen Colofon Opdrachtgever Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Nadere informatie

Preventie kan effectiever!

Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< >±H ±< >±H ±< overzichtstudies >±H ±< Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< Deelnamebereidheid en deelnametrouw >±H ±< aan preventieprogramma s in de zorg >±H ±< NIVEL 2012 Berber Koopmans

Nadere informatie

TOM-QoL. Three-level Outcome Model Quality of Life voor Zorg en Welzijn en Preventie

TOM-QoL. Three-level Outcome Model Quality of Life voor Zorg en Welzijn en Preventie TOM-QoL Three-level Outcome Model Quality of Life voor Zorg en Welzijn en Preventie Open Universiteit Nederland Faculteit Opleiding Paul Gielen 850475156 : Managementwetenschappen : Master of Science in

Nadere informatie

Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen INITIATIEF: Partnerschap Overgewicht Nederland in samenwerking met het CBO IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Gezond en wel ouder worden

Gezond en wel ouder worden Gezond en wel ouder worden Evidence-based richtlijnen voor gezondheidsbevordering Trudi Nederland Katja van Vliet Maart 2009 1 2 Inhoud Deel I Gezond ouder worden 5 1 Een Europees project 5 2 De gezondheid

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Evaluatie van disease management programma's in Nederland

Evaluatie van disease management programma's in Nederland Evaluatie van disease management programma's in Nederland instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Jane Murray Cramm Apostolos Tsiachristas Samantha A. Adams Bethany Hipple Walters Roland Bal Robbert

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Effecten van preventie

Effecten van preventie Effecten van preventie Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter Redactie: M. van den Berg C.G. Schoemaker Effecten van preventie 1 Effecten van preventie Deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst

Nadere informatie

Inhoudelijke samenhang gezondheidsbevorderende interventies. Centrum Gezond Leven

Inhoudelijke samenhang gezondheidsbevorderende interventies. Centrum Gezond Leven RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.loketgezondleven.nl Inhoudelijke samenhang gezondheidsbevorderende interventies Centrum Gezond Leven

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Werkblad beschrijving interventie Uma Tori! Kòmbersashon di Hende Muhé Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies of www.loketgezondleven.nl/kwaliteit-van-interventies/beoordeling

Nadere informatie

Cliënt-, professional- en alliantiefactoren: hun relatie met het effect van zorg voor jeugd

Cliënt-, professional- en alliantiefactoren: hun relatie met het effect van zorg voor jeugd Cliënt-, professional- en alliantiefactoren: hun relatie met het effect van zorg voor jeugd Verkenning van kennis en kennishiaten voor het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector Jorien Barnhoorn

Nadere informatie

Strategie voor de aanpak van soa s en hiv onder MSM in Nederland

Strategie voor de aanpak van soa s en hiv onder MSM in Nederland Soa Aids Nederland Soa Aids Nederland Onder Controle Strategie voor de aanpak van soa s en hiv onder MSM in Nederland 2013 2018 Inhoud Woord van dank 4 Samenvatting 5 1. Introductie 11 1.1 Aanleiding 11

Nadere informatie

Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk

Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk TNO-rapport KvL/GB 2010.033 Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 01 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

Preventie in de zorg

Preventie in de zorg reventie Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Auteurs M. van den Berg (red.) N.A.M. Post H.H. Hamberg-van Reenen C.A. Baan C.G. Schoemaker

Nadere informatie

Wat werkt bij het implementeren van jeugdinterventies

Wat werkt bij het implementeren van jeugdinterventies Wat werkt bij het implementeren van jeugdinterventies Willeke Daamen www.nji.nl December 2013 Het implementeren van jeugdinterventies is een ingewikkeld proces waar vele factoren zowel bevorderend als

Nadere informatie