PROGRAMMERINGSTUDIE OVERGEWICHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMERINGSTUDIE OVERGEWICHT"

Transcriptie

1 PROGRAMMERINGSTUDIE OVERGEWICHT ResCon Universiteit Maastricht Stef Kremers Marloes Martens Astrid Reubsaet Inge de Weerdt Nanne de Vries Ruud Jonkers

2 Inhoudsopgave Voorwoord en leeswijzer Auteurs, adviescommissie en geconsulteerde experts Samenvatting Achtergrond en onderzoeksopzet Belangrijkste conclusies Onderzoeksprogrammering Aanbevelingen Hoofdstuk 1. Inleiding 1.1 Onderzoek naar preventie van overgewicht en obesitas in Nederland 1.2 Opzet Vraagstelling Afbakening van het onderwerp 1.3 De reviewstudies Zoekstrategie en inclusiecriteria Analytisch kader onderzoek Classificatie en ordening van interventies Methode 1.4 De draagvlak- en implementatiestudie Adviescommissie Expertmeeting Consultatiestudie Chapter 2. Prevention of overweight and obesity in children and adolescents: Intervention development, implementation and effectiveness 2.1 Introduction 2.2 Methods Analytic framework Classification of interventions Search strategy Systematic evaluation 2.3 Results Pre school School Family/home Counselling Community 2.4 Discussion Tables References 2

3 Chapter 3. Prevention of overweight and obesity in adults: Intervention development, implementation and effectiveness 3.1 Introduction 3.2 Methods Analytic framework Classification of interventions Search strategy Systematic evaluation 3.3 Results Workplace interventions Community-based interventions Interventions in health care setting Interventions for ethnic minorities Interventions for pregnant women Interventions for women in (pre)menopausal transition Interventions for people who quit smoking Interventions for people with intellectual disabilities 3.4 Discussion Tables References Hoofdstuk 4. Effectieve en veelbelovende interventie-elementen, methodieken en implementatiestrategieën 4.1 Effectieve en veelbelovende elementen, methodieken en implementatiestrategieën 4.2 Lacunes in bewezen effectieve interventies en imlpementatievraagstukken Hoofdstuk 5. Inventarisatie behoeften en draagvlak 5.1 Inventarisatie behoeften onderzoek 5.2 Inventarisatie behoeften praktijk en beleid 5.3 Voorgestelde prioriteiten door deelnemers expertmeeting 5.4 Belangrijke additionele overwegingen 5.5 Draagvlak voorgestelde prioriteiten Hoofdstuk 6. Onderzoeksprogrammering Hoofdstuk 7. Conclusie en aanbevelingen 7.1 Belangrijkste conclusies 7.2 Aanbevelingen 7.3 Draagvlak en behoeften in onderzoek en praktijk Referenties Bijlagen Bijlage 1. Inventarisatie projecten overgewicht Fonds OGZ en ZonMw Bijlage 2. Stroomdiagram voor volwassenen met obesitas (Bron: CBO, 2007) Bijlage 3. Richtlijnen voor Gewichtsbeheersing in Nederland (Visscher et al., 2007) 3

4 Voorwoord en leeswijzer Dit rapport is het resultaat van een programmeringstudie naar de preventie van overgewicht en obesitas, geïnitieerd en gefinancierd door ZonMw. De prevalentie van overgewicht en obesitas neemt toe en op het terrein van preventie van overgewicht en obesitas liggen nog veel onbeantwoorde vragen. Dit heeft ertoe geleid dat ZonMw een programmeringstudie heeft laten uitvoeren om nader inzicht te verkrijgen in de wijze waarop onderzoek naar preventie van overgewicht en obesitas in Nederland gestalte dient te krijgen. Het rapport bestaat uit een deelstudie waarin de empirie op het gebied van preventie van overgewicht en obesitas in kaart wordt gebracht voor de doelgroep kinderen en adolescenten (Hoofdstuk 2), en een deelstudie specifiek gericht op personen van 18 jaar en ouder (Hoofdstuk 3). Elk van deze hoofdstukken is geschreven als een afzonderlijk, Engelstalig, wetenschappelijk manuscript en kan dus als een opzichzelfstaand hoofdstuk worden gelezen. Aangezien in beide hoofdstukken dezelfde review methodieken worden toegepast, zal de lezer die beide hoofdstukken na elkaar leest daarom ook enige overlap in de tekst ontdekken. De belangrijkste resultaten uit de deelstudies (Hoofdstuk 4) hebben de input gevormd voor een draagvlak- en implementatiestudie ter vaststelling van het draagvlak en de ingeschatte wenselijkheid van toekomstig onderzoek en implementatie van interventies in de praktijk (Hoofdstuk 5). Deze kennis heeft uiteindelijk geleid tot een prioritering in onderzoek naar de effectiviteit c.q. implementatie van interventies (Hoofdstuk 6), die ten slotte wordt toegelicht en voorzien van aanvullende aanbevelingen (Hoofdstuk 7). Een gezamenlijke inspanning van ResCon research & consultancy en de vakgroep Gezondheidsvoorlichting en bevordering van de Universiteit Maastricht heeft tot dit eindresultaat geleid. De auteurs willen uitdrukkelijk Babs Franssen (Universiteit Maastricht) bedanken voor haar ondersteunende werkzaamheden. Daarnaast een woord van dank voor Marten Dooper en Vincent Cox voor het maken van de notulen bij de expertmeeting, en voor Jeanet Bruil en Rosemarie van Ruiten (ZonMw) voor hun ondersteuning bij de totstandkoming van dit rapport en het samenstellen van het overzicht van lopende en afgesloten projecten. Een lijst van alle andere personen die 4

5 hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport volgt op dit voorwoord. Ook deze personen worden hartelijk bedankt voor hun belangrijke bijdragen. 5

6 Auteurs, adviescommissie en geconsulteerde experts Auteurs Ruud Jonkers - ResCon Stef Kremers Universiteit Maastricht Marloes Martens - ResCon Astrid Reubsaet Universiteit Maastricht Nanne de Vries Universiteit Maastricht Inge de Weerdt - ResCon Adviescommissie Hans Brug Vrije Universiteit Medical Centre Hein Raat - Erasmus Universiteit Rotterdam Tommy Visscher Vrije Universiteit / Windesheim Geconsulteerde experts Cora Aarsen Nederlandse Diabetes Federatie Patricia van Assema Universiteit Maastricht Marleen van Baak Universiteit Maastricht Olga van der Baan Heideheuvel Wanda Bemelmans RIVM Magda Boere - TNO Matty Crone TNO Kwaliteit van Leven Carin Cuijpers VWS Djoeke van Dale RIVM Colleen Doak - Vrije Universiteit Ton Drenthen Nederlands Huisartsen Genootschap Marian ter Haar - NISB Michel van Hagen Van Hagen in beweging Jessie Hermans GGD Utrecht Remy Hira Sing - Vrije Universiteit Medical Centre Doreth van den Heuvel- Nederlandse Vereniging van Diëtisten Karin Hosper AMC Universiteit van Amsterdam Jan Huurman NIGZ 6

7 Kees de Jong Haagse Hogeschool Denise van Kesteren GGDHM Maarten Koornneef VWS Bert Kuipers Nederlandse Diabetes Federatie Frank van Lenthe Erasmus Universiteit Rotterdam Mariken Leurs ZonMw Monique L'Hoir TNO Kwaliteit van Leven Irene van der Meer GGD Den Haag Rosanne Metaal - VWS Marijke Mootz ZonMw Jascha de Nooijer - Universiteit Maastricht Anke Oenema Erasmus Universiteit Rotterdam Rob Oudkerk Haagse Hogeschool Karen van Reenen Nederlandse Hartstichting Carry Renders Vrije Universiteit Medical Centre Willem de Regt ZonMw Jaap Seidell Vrije Universiteit / Vrije Universiteit Medical Centre Amika Singh Vrije Universiteit Medical Centre, Amsterdam Annette Stafleu TNO Kwaliteit van Leven Mieke Steenbakkers GGD Zuid-Limburg Andrea Werkman Voedingscentrum 7

8 Samenvatting Achtergrond en onderzoeksopzet De toename van overgewicht en obesitas dreigt één van de lastigste volksgezondheidsproblemen in ons land te veroorzaken. Op het terrein van preventie van overgewicht en obesitas liggen nog veel onbeantwoorde vragen. Het doel van deze programmeringstudie is om nader inzicht te verkrijgen over de wijze waarop onderzoek naar preventie van overgewicht en obesitas in Nederland gestalte dient te krijgen, en valt in drie delen uiteen: 1. Een deelstudie / programmeringstudie, waarin bovengenoemde onderdelen worden onderzocht voor de doelgroep kinderen en adolescenten (tot 18 jaar), met speciale aandacht voor moeilijk bereikbare groepen (allochtonen en lage SES). 2. Een deelstudie / programmeringstudie specifiek gericht op personen van 18 jaar en ouder, met speciale aandacht voor moeilijk bereikbare groepen (allochtonen en lage SES). 3. Een deelproject waarin speciale aandacht wordt gegeven aan het draagvlak met betrekking tot de voorgestelde prioritering bij experts / onderzoekers en sleutelfiguren op het terrein van implementatie in de praktijk. Door middel van literatuurstudie, een expertmeeting en aanvullende consultaties is systematisch in kaart te gebracht wat bekend is over veelbelovende en / of effectieve strategieën die ingrijpen op (determinanten van) overgewicht en obesitas. Op basis daarvan is vastgesteld wat belangrijke lacunes in kennis zijn en worden aanbevelingen gedaan voor (te stellen prioriteiten aan) onderzoek en implementatieactiviteiten. Hieronder vindt u de belangrijkste conclusies van de studie, de prioriteiten ten aanzien van de onderzoeksprogrammering, en aanbevelingen voor de invulling en uitwerking hiervan. 8

9 Belangrijkste conclusies In het kader van deze programmeringstudie is inzicht verkregen in de huidige stand van de kennis omtrent effectieve en veelbelovende elementen, methodieken en implementatiestrategieën ten aanzien van de preventie van overgewicht en obesitas. Hieronder volgt een korte samenvatting daarvan; een uitgebreide en specifiekere opsomming is weergegeven in Hoofdstuk 4. Selectie van de doelgroep. Kennis omtrent het effectief en efficiënt bereiken van specifieke doelgroepen is beperkt tot kinderen en adolescenten op scholen en volwassenen op de werkplek. Over preventieve interventies bij andere doelgroepen (allochtonen, populaties met lage sociaal economische status, jonge kinderen, ouderen) of in andere settings (wijk, thuis, eerstelijnsgezondheidszorg) zijn wel aanwijzingen voor effectieve interventie-elementen (zie methodieken en strategieën), maar bestaan nog teveel lacunes in de literatuur om definitieve conclusies te trekken. Gedragsdoelen. Geschikte gedragsdoelen van interventies betreffen relatief kleine veranderingen in voedings- en bewegingsgedrag. Hierbij dient het te gaan om gedrag dat in het dagelijkse leefpatroon kan worden ingebouwd. Voorbeelden zijn het verminderen van televisiekijken en computeren bij kinderen, het vervangen van vezelarme producten door vezelrijke producten, en het verhogen van frequentie en duur van wandelen en fietsen voor transport. Methodieken en strategieën. Hoewel veel van de bestudeerde interventies effectief zijn geweest in het behalen van het programmadoel, is er geen interventie die kan worden aangewezen als model of best practice. Toch zijn er in algemene zin effectieve methodieken en strategieën aan te wijzen. De effectiviteit van interventies neemt toe naarmate deze meer planmatig zijn opgezet en zijn gebaseerd op een duidelijk omschreven theoretisch kader. Daarnaast lijkt de effectiviteit toe te nemen wanneer er gebruik wordt gemaakt van advies-op-maat en veranderingen in de obesogene omgeving. Interventies gericht op jonge kinderen zijn met name effectief wanneer in de uitvoering ervan de ouders intensief worden betrokken. Er bestaan evenwel nog veel lacunes in de kennis op dit gebied. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk welk type omgevingsveranderingen het meest effectief zijn, en hoe effectieve interventies in de 9

10 thuissituatie of wijkgerichte ( community ) interventies vormgegeven moeten worden. Daarnaast bestaat nog weinig kennis omtrent de effectiviteit van langdurige interventies, interventies die zich primair richten op gewoontevorming, of interventies waarbij in de ontwikkeling rekening is gehouden met de culturele achtergrond van etnische minderheden. Adoptie en implementatie. Er is een gebrek aan studies die specifiek en a-priori gericht zijn op implementatievraagstukken. Als gevolg daarvan bestaat er relatief weinig kennis op het gebied van factoren die implementatie, acceptatie, haalbaarheid en bestendiging van interventies ter preventie van overgewicht en obesitas bevorderen. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoe in dit kader integraal gezondheidsbeleid optimaal zou moeten worden uitgevoerd. Er is bewijs, ofschoon beperkt, voor het essentiële belang van het betrekken van sleutelfiguren bij iedere stap in de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van interventies. Succesvolle implementatie lijkt grotendeels te kunnen worden toegeschreven aan de kwaliteit, het enthousiasme en de toewijding van degenen die de implementatie uitvoeren. Evaluatie. Geïdentificeerde studies zijn veelal gecontroleerde experimenten op basis van specifieke ontwikkelde interventies. Uitkomstmaten zoals vetmassa en middelomtrek, naast veranderingen in gewicht, worden niet altijd meegenomen. Ook intermediaire uitkomstmaten (verandering in determinanten van gedrag) en informatie over interventie-inhoud en implementatie maken vaak geen deel uit van de (rapportage van) evaluatiestudies. Er is een gebrek aan effect- en implementatiestudies die aansluiten bij interventies die reeds in de praktijk worden geïmplementeerd en aan zogenaamde natuurlijke experimenten (bv. invloed van komst van een nieuwe supermarkt, of aanleg van een speelveld in een wijk). Voor dit type studies is het gerandomiseerde gecontroleerde experiment (RCT) vaak niet het geëigende onderzoeksdesign. Het ontbreekt in de literatuur aan studies die de bestendiging en effectiviteit van interventies volgen over een lange termijn. 10

11 Onderzoeksprogrammering Hieronder volgt de prioritering in onderzoek naar de effectiviteit c.q. implementatie van overgewichtinterventies. De prioritering heeft plaatsgevonden op basis van aangetoonde effectiviteit (evidence based / best practice) én op draagvlak bij en ingeschatte mogelijkheden tot toepassing in de praktijk. Er zijn 5 onderwerpen geselecteerd die met zeer hoge prioriteit onderzocht moeten worden: - Effect- en implementatiestudies die aansluiten bij interventies die voldoen aan algemene Best Practice -richtlijnen en reeds in de Nederlandse praktijk worden geïmplementeerd. - Studies die gericht zijn op de evaluatie van (politieke, economische, sociale of fysieke) omgevingsinterventies ter vermindering van de obesogeniciteit van de omgeving. - Interventiestudies met een lange-termijn follow-up, zodat inzicht gekregen kan worden in de lange-termijn impact van de interventie op (excessieve) gewichtsstijging. - (Gezins)interventies gericht op 0-4 jarige kinderen, waarbij de ouders intensief in de interventie worden betrokken. - Interventies die specifiek zijn ontwikkeld voor kinderen van ouders met een lage sociaal-economische positie. Er zijn 4 onderwerpen geselecteerd die met hoge prioriteit onderzocht moeten worden: - Interventies waarbij in de ontwikkeling rekening is gehouden met de culturele achtergrond van etnische minderheden. 11

12 - Studies die, naast aandacht voor bereik en adoptie, specifiek gericht zijn op bestendiging van interventies. - Interventies die gebruik maken van vernieuwende en relevante theoretische inzichten op het gebied van motivatiebevordering (zoals zelfregulatietheorieën, self-determination theory en motivational interviewing). - Studies naar de effectiviteit van interventies bij mensen met lage sociaal-economische status. Tot slot zijn er 4 onderwerpen geselecteerd die met prioriteit onderzocht moeten worden: - De uitvoering van natuurlijke experimenten naar de impact van omgevingsveranderingen. - Interventies die zich primair richten op de rol van niet-beredeneerde determinanten (bv. emotie, automaticiteit, gewoonte) van voedings- en bewegingsgedrag. - Multi-component schoolinterventies gericht op adolescenten waarbij naast een lesprogramma veranderingen in de schoolomgeving worden aangebracht. - Onderzoek naar de meest effectieve strategieën om sleutelfiguren (schoolbestuur, leraren, ouders) intensief en blijvend te betrekken bij de opzet en uitvoering van schoolinterventies ter preventie van excessieve gewichtsstijging. 12

13 Aanbevelingen De projectgroep adviseert om bovenstaande prioriteiten te hanteren in de onderzoeksprogrammering van ZonMw. In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot de invulling van de prioriteiten en de vormgeving van de onderzoeksprogrammering op het gebied van preventie van overgewicht en obesitas. Het onderzoek op het gebied van preventie van overgewicht en obesitas is momenteel erg versnipperd. Samenwerking en bijeenvoegen van bestaande initiatieven is derhalve noodzakelijk, waarbij ook meer zou moeten worden samengewerkt tussen onderzoekers en mensen uit de praktijk. Samenwerking tussen praktijk en onderzoek kan worden bevorderd door gebruik te maken van reeds bestaande preventie- of zorggerelateerde structuren, zoals het Centrum Gezond Leven, Academische Werkplaatsen, Centra voor Jeugd en Gezin, Partnerschap Overgewicht of het Convenant Overgewicht. Om versnippering te voorkomen en samenwerking te bevorderen zou het onderzoek in het kader van de preventie van overgewicht en obesitas grootschaliger moeten worden opgezet. Naast de huidige competitiestructuur waarin onderzoek op dit gebied met name is ondergebracht, zou onderzoek in de toekomst ook top-down gestuurd moeten zijn, waarbij meerdere onderzoeksinstituten gezamenlijk, gestructureerd en gecoördineerd onderzoek uitvoeren. Deze projecten zouden een langdurig karakter moeten hebben, zodat ook langere termijn effecten kunnen worden bestudeerd, evenals effecten van lange termijn interventies. Naast het uitvoeren van effectiviteitsonderzoek is een belangrijke aanbeveling voor de onderzoeksprogrammering om meer kennis te vergaren over hoe effectieve interventies in de praktijk kunnen worden ingevoerd en bestendigd. Onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van geïntegreerde ( Practice based ) initiatieven (bijvoorbeeld op basis van reeds uitgevoerde interventies in de praktijk) zou vaker gehonoreerd moeten worden, in plaats van gerandomiseerde experimenten, die vaak in dergelijke praktijksettings niet mogelijk zijn. Daarbij is het onder andere van belang dat wordt onderzocht hoe groot het bereik en de mate van bestendiging van de interventie is. Dat betekent dat meer gebruik gemaakt zou moeten worden van kennis over effectieve methoden en strategieën en het 13

14 onderzoek moet worden gericht op de wijze waarop deze kennis zo goed mogelijk kan worden geoptimaliseerd in het invoeringsproces. Jonge kinderen (0-4 jaar), mensen met een lage sociaal economische status en allochtonen dienen als doelgroepen met hoge prioriteit te worden aangemerkt. Hierbij zouden de programma s gericht op jonge kinderen de ouders intensief bij de interventie moeten betrekken. De interventies voor mensen met een lage sociaal economische status en allochtonen zouden specifiek gericht kunnen zijn op deze subgroepen, maar zouden ook geïntegreerd kunnen zijn in bredere interventies waarbij rekening wordt gehouden met sociaal economische positie of met de culturele achtergrond van etnische minderheden. Het is belangrijk dat er inzicht komt in de effectiviteit van omgevingsinterventies ter preventie van overgewicht. Een aantal prioriteiten heeft direct of indirect betrekking op de evaluatie van omgevingsinterventies ter vermindering van de obesogeniciteit van de omgeving. Hierbij gaat het niet alleen om de invloed van veranderingen in fysieke omgevingskenmerken zoals de aanleg van aantrekkelijke speelveldjes, maar ook om interventies die de politieke, economische of sociale omgeving minder obesogeen maken. Hierbij valt te denken aan beleid om beweeggedrag op scholen te bevorderen, financiële prikkels om gezonde voedingskeuze te beïnvloeden, of interventies die ouders bewust maken van het belang van gezond voorbeeldgedrag. Bij dit type onderzoek dient aandacht te zijn voor persoon-omgevingsinteracties. Met andere woorden, onderzoek moet zijn gericht op hoe, voor wie en wanneer (omgevings)interventies effectief zijn. Interventies gericht op motivatiebevordering dienen gebruik te maken van vernieuwende en relevante theoretische inzichten. Het gaat hier bijvoorbeeld om counselinginterventies die gebruik maken van inzichten uit zelfregulatietheorieën, of om interventies die de selfdetermination theory operationaliseren door middel van motivational interviewing. Ook op dit gebied is studie naar de interactie met specifieke omgevingsveranderingen nodig. Ondanks het feit dat het niet binnen het kader van de programmeringstudie valt, werd in de expertmeeting ook relatief vaak het uitvoeren van determinantenstudies genoemd als prioriteit, met name gericht op de invloed van omgevingsdeterminanten. Observationeel onderzoek naar met name de rol van omgevingsdeterminanten zou een essentiële 14

15 aanvullende waarde kunnen hebben op de kennis die in interventiestudies wordt vergaard. 15

16 Hoofdstuk 1. Inleiding De toename van overgewicht en obesitas, gekoppeld aan de ernst van de hieraan gerelateerde aandoeningen, dreigt één van de lastigste volksgezondheidsproblemen in ons land te worden. In de Volksgezondheid Toekomstverkenningen (RIVM, 2006) wordt gesteld dat overgewicht 10% bijdrage levert aan ziektelast. In dezelfde rapportage wordt gesteld dat er in 25 jaar sprake is van een stijging van 33% naar 50% voor overgewicht in de Nederlandse bevolking en een stijging van 5% naar 11% voor obesitas. De omvang van de overgewichtepidemie wordt ook duidelijk uit de toegenomen prevalentie van overgewicht op kinderleeftijd (Schokker et al., 2006). Het percentage kinderen met overgewicht is in Nederland in de periode meer dan verdubbeld: in 1980 had 3-5% van de 5 tot 11-jarige jongens te maken met overgewicht in 1997 was dit 7-12% (Hirasing, 2001). Sinds 1997 is het percentage 4 t/m 15 jarige jongens met overgewicht gestegen van gemiddeld 8% naar bijna 14% in , en bij meisjes was een stijging van 11% in 1997 naar 17% in te zien (Van den Hurk, 2007). In het in 2003 uitgebrachte advies van de Gezondheidsraad Overgewicht en obesitas (Gezondheidsraad, 2003) wordt aangegeven dat indien de huidige ontwikkeling zich voortzet in 2015 naar schatting 15-20% van de volwassenen in Nederland obees zal zijn. Overgewicht en obesitas komen vaker voor in bevolkingsgroepen met een laag opleidingsniveau en bij bevolkingsgroepen met Turkse en Marokkaanse afkomst (Visscher et al., 2002; Fredriks et al., 2005). Hoewel genetische factoren een rol spelen bij het ontstaan van overgewicht en obesitas, wordt aangenomen dat de invloed van leefstijl- en omgevingsfactoren, zich uitend in toenemende bewegingsarmoede en relatieve overconsumptie, van doorslaggevende betekenis zijn bij (excessieve) gewichtsstijging. 1.1 Onderzoek naar preventie van overgewicht en obesitas in Nederland Uit een analyse van het door ZonMw samengestelde overzicht van lopende en afgesloten projecten uit de programma s Preventie, Gezond Leven, Landelijke Leefstijlcampagnes en projecten van het fonds OGZ (Zie Bijlage 1) blijkt dat er nog weinig samenhang is tussen de projecten en de daarin opgedane kennis en ervaring. In het afgelopen decennium zijn er 69 studies gefinancierd die gerelateerd zijn aan 16

17 preventie van overgewicht en obesitas. Dertien daarvan hebben zich uitsluitend gericht op voedingsgedrag, 22 op beweeggedrag en 34 op zowel voeding als bewegen. De meerderheid van de studies is gericht op volwassenen (n=40), 26 studies zijn gericht op jeugd en 3 studies op zowel jongeren als volwassenen. Verder kan op basis van dit overzicht geconcludeerd worden dat de meeste projecten zich richten op verandering van individueel beredeneerd (voedings- en beweeg) gedrag en weinig of niet op vormen van niet-beredeneerd gewoontegedrag, de invloed van emoties of omgevingsfactoren. Het doel van de hier gerapporteerde programmeringstudie is om nader inzicht te verkrijgen over de wijze waarop onderzoek naar preventie van overgewicht en obesitas in Nederland gestalte dient te krijgen. Daartoe is het noodzakelijk om: - systematisch in kaart te brengen wat bekend is over veelbelovende en / of effectieve strategieën die ingrijpen op (determinanten van) overgewicht en obesitas, om vervolgens op basis daarvan: - vast te stellen wat lacunes in kennis zijn, en - aanbevelingen te doen voor (te stellen prioriteiten aan) onderzoek en implementatieactiviteiten Opzet Vraagstelling Het programmakader Preventie van ZonMw zet zich actief in om thematisch kennis en ervaring te bundelen en te analyseren. Op basis daarvan kan worden aangegeven waar nog lacunes in kennis zijn en wordt inzicht geboden in welke kennis en ervaring toegepast kan worden. Om deze en bovengenoemde redenen heeft ZonMw besloten een programmeringstudie naar de preventie van overgewicht en obesitas uit te laten voeren. Deze studie dient in elk geval op te leveren: - een nadere schets van de onderhavige problematiek (prevalentie en gevolgen) - een overzicht van effectieve en veelbelovende elementen dan wel methodieken in primaire en secundaire preventie van overgewicht en obesitas op basis van de literatuur (reviewstudies), niet beperkt tot uitsluitend voeding en bewegen, maar ook gericht op omgeving, emotie en mogelijke andere determinanten - een overzicht van lacunes in bewezen effectieve interventies en implementatievraagstukken 17

18 - een prioritering in onderzoek naar de effectiviteit cq implementatie van overgewichtinterventies die (potentieel) effectief zijn. De prioritering vindt plaats op basis van aangetoonde effectiviteit (evidence based / best practice) én op draagvlak bij en ingeschatte mogelijkheden tot toepassing in de praktijk. In deze rapportage wordt antwoord gegeven op deze vragen. De programmeringstudie valt in drie delen uiteen: 1. Een deelstudie / programmeringstudie, waarin bovengenoemde onderdelen worden onderzocht voor de doelgroep kinderen en adolescenten (tot 18 jaar), met speciale aandacht voor moeilijk bereikbare groepen (allochtonen en lage SES). 2. Een deelstudie / programmeringstudie specifiek gericht op personen van 18 jaar en ouder, met speciale aandacht voor moeilijk bereikbare groepen (allochtonen en lage SES). Deelstudie 1 en 2 zijn vooral uitgevoerd op basis van desk research en literatuurstudie, en hebben geleid tot prioritering met betrekking tot onderzoek en implementatie. 3. Een deelproject waarin speciale aandacht wordt gegeven aan het draagvlak met betrekking tot de voorgestelde prioritering bij experts / onderzoekers en sleutelfiguren op het terrein van implementatie in de praktijk Afbakening van het onderwerp Gezien de complexiteit van overgewicht en de onderliggende gedragsdeterminanten (voeding en bewegen) dient het onderwerp duidelijk te worden afgebakend. Met betrekking tot gewichtsbeïnvloedende interventies kunnen grofweg twee typen interventies worden onderscheiden: interventies gericht op succesvol gewichtsverlies en interventies ter preventie van gewichtsstijging. De recent gepubliceerde richtlijn van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (2007) richt zich bij volwassenen op de diagnostiek en interventies in de zorg bij obesitas (BMI 30 kg/m²). De diagnostiek spitst zich in dat geval voornamelijk toe op de eerste lijn (huisartsenpraktijk, bedrijfsarts); de top van de piramide, zoals weergegeven in Figuur 1 (zie ook Bijlage 2). Overgewicht en obesitas worden vastgesteld bij patiënten 18

19 die een hulpvraag hebben rondom gewichtsbeheersing of wanneer aan overgewicht en obesitas gerelateerde aandoeningen zijn vastgesteld. Het doel van de behandeling zal gericht zijn op gewichtsverlies, waarbij een verlies tot 10 kilogram wordt gezien als matig succesvol en het verlies van 15 kilo of meer wordt beschouwd als zeer succesvol (CBO, 2007). Dit is niet het type interventiedoelen dat in deze programmeringstudie zal worden meegenomen. De huidige empirie en Best Practice richtlijnen op dit gebied worden beschreven in het CBO rapport. Figuur 1 Preventie versus behandeling van obesitas (bron: CBO, 2007) De huidige programmeringstudie is gericht op het overige deel van de piramide. Dat betekent dus dat leefstijlinterventies ter preventie van obesitas zullen worden bestudeerd bij zowel jeugd als volwassenen. Gewichtsbeheersing, preventie van gewichtsstijging of matig gewichtsverlies is veelal het doel van dit type interventies. Hierbij moet in ogenschouw genomen worden dat bij kinderen en pubers in dit kader sprake kan zijn van secundaire preventie van overgewicht en obesitas. Immers, bij jeugdigen die in de groei zijn, kan vroegtijdige opsporing van overgewicht en geslaagde 19

20 preventie van (excessieve) gewichtsstijging leiden tot de transitie van de diagnose van overgewicht of obesitas naar een normaal gewicht. Naast de CBO richtlijnen voor de behandeling van obesitas, bestaan er in Nederland ook algemene richtlijnen voor gewichtsbeheersing (Visscher et al., 2007). De richtlijnen komen voort uit de ervaringen binnen het Nederlandse NHS-NRG programma (Nederlands Researchprogramma Gewichtsbeheersing; Kremers et al., 2005), gefinancierd door de Nederlandse Hartstichting, en uit resultaten van ander onderzoek, gesprekken met (inter)nationale experts en de internationale literatuur. De richtlijnen bestaan uit algemene Best Practice richtlijnen voor de preventie van gewichtsstijging in Nederland en er zijn specifieke richtlijnen opgesteld voor interventies gericht op VMBObrugklassers, jongvolwassenen op de werkplek en pasgepensioneerden (zie Bijlage 3). Lokale en nationale instanties wordt geadviseerd alleen interventies uit te voeren als deze voldoen aan de algemene Best Practice richtlijnen De Reviewstudies Zoekstrategie en inclusiecriteria De relatief grote belangstelling voor preventie van overgewicht en obesitas heeft geleid tot een aantal recente en kwalitatief goede reviews van interventies op dat gebied (Campbell et al., 2008; Summerbell et al., 2005; Doak et al., 2007; NICE, 2006; Winnett et al., 2005; Hardeman et al., 2000). Hoewel ze de specifieke insteek en benaderingswijze van de reviews in de huidige programmeringstudie missen, hebben ze een belangrijke bron gevormd in de zoektocht naar uitgevoerde interventies. Daarnaast zijn relevante elektronische databases gebruikt om de reeds bestaande reviews aan te vullen met studies die in zijn gepubliceerd. In onze review werden alle studies geanalyseerd die: a) opgenomen zijn in één of meerdere van de hierboven weergegeven reviews, b) gepubliceerd zijn na 1990, c) primaire onderzoeken zijn en d) één of meer antropometrische maten (zoals lichaamsgewicht, huidplooien of middelomtrek) als uitkomstmaat hebben. In de zoekstrategie naar aanvullende relevante studies werden dezelfde inclusiecriteria gebruikt, met een speciale aandacht voor studies die: a) werden uitgevoerd in Europa, 20

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Nederland in Beweging!-televisie: Onderzoek naar de gebruikswaarde

Nederland in Beweging!-televisie: Onderzoek naar de gebruikswaarde Gepubliceerd in TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen Jaargang 82/2004 nummer 5 forum pg. 332-333. Nederland in Beweging!-televisie: Onderzoek naar de gebruikswaarde Dr. S. P. J. Kremers 1 Dr.

Nadere informatie

Projectbeschrijvingen en resultaten CEPHIR onderzoek jeugd en overgewicht

Projectbeschrijvingen en resultaten CEPHIR onderzoek jeugd en overgewicht Projectbeschrijvingen en resultaten CEPHIR onderzoek jeugd en overgewicht Determinantenstudies ENDORSE Environmental determinants of overweight in Rotterdam schoolchildren Proefschrift Klazine van der

Nadere informatie

Hoe benader je mensen met een (hoog) risico op diabetes? Gerjo Kok Universiteit Maastricht

Hoe benader je mensen met een (hoog) risico op diabetes? Gerjo Kok Universiteit Maastricht Hoe benader je mensen met een (hoog) risico op diabetes? Gerjo Kok Universiteit Maastricht Interventie-ontwikkeling op basis van theorie en onderzoek Proces Probleem, c.q. vraag Empirische gegevens: eerder

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Een voorbeeld van een schoolprogramma gericht op preventie van overgewicht in Nederland: het DOiT programma

Een voorbeeld van een schoolprogramma gericht op preventie van overgewicht in Nederland: het DOiT programma 7 Samenvatting 8 Dit proefschrift beschrijft de voorbereiding op de landelijke implementatie van het Dutch Obesity Intervention in Teenagers (DOiT) programma. Daarnaast wordt de evaluatie beschreven die

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

CIAO overzicht. Marije van Koperen Programmacoordinator CIAO Vrije Universiteit Amsterdam,Gezondheidswetenschappen. Utrecht, 14 juni 2012

CIAO overzicht. Marije van Koperen Programmacoordinator CIAO Vrije Universiteit Amsterdam,Gezondheidswetenschappen. Utrecht, 14 juni 2012 CIAO overzicht Marije van Koperen Programmacoordinator CIAO Vrije Universiteit Amsterdam,Gezondheidswetenschappen Utrecht, 14 juni 2012 Maastricht Leiden/Den Haag Rotterdam Nijmegen Amsterdam 2 Academische

Nadere informatie

Bevorderen van leefgewoonten bij werknemers in de bouwsector

Bevorderen van leefgewoonten bij werknemers in de bouwsector Bevorderen van leefgewoonten bij werknemers in de bouwsector Els Wouters, senior stafmedewerker 1 Intro Voorstelling VIGeZ I. Invloed van (fysieke) leefgewoonten op gezondheid- en arbeidsgerelateerde problemen

Nadere informatie

Hoe weet ik waarom mijn interventies werken en voor wie?

Hoe weet ik waarom mijn interventies werken en voor wie? Hoe weet ik waarom mijn interventies werken en voor wie? Maartje van Stralen: Mine Yildirim: Femke van Nassau: Mia Kösters: Hoe evalueer ik hoe mijn interventie werkt? Analyse van mediatoren Hoe evalueer

Nadere informatie

Samenvatting. Epidemie

Samenvatting. Epidemie Samenvatting Met dit advies voldoet de Gezondheidsraad aan het verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een inventarisatie op te stellen van nieuwe inzichten en te verwachten wetenschappelijke

Nadere informatie

Evaluatiestudie naar de Beweegprogramma s in Gezondheidscentrum. Gein, Determinanten van Beweeggedrag. Evaluation Study on Exercise Programs in

Evaluatiestudie naar de Beweegprogramma s in Gezondheidscentrum. Gein, Determinanten van Beweeggedrag. Evaluation Study on Exercise Programs in Evaluatiestudie naar de Beweegprogramma s in Gezondheidscentrum Gein, Determinanten van Beweeggedrag Evaluation Study on Exercise Programs in Healthcare Centre Gein, Determinants of Physical Activity Melie

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

Evidence-Based Gedragsverandering

Evidence-Based Gedragsverandering Doorstroming en Rijgedrag Evidence-Based Gedragsverandering Gerjo Kok Universiteit Maastricht 18-11-2014, ANWB, Den Haag 1 Planning Gedragsverandering Doel Gedragsverandering Programma De moeilijkste veranderingen

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats.

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Development, Strategies and Resilience of Young People with a Mentally

Nadere informatie

Chronic, coordinated care for children with overweight and obesity. Versie 1.4 februari 2014

Chronic, coordinated care for children with overweight and obesity. Versie 1.4 februari 2014 chroniccoordinatedcareforchildrenwith obesitychroniccoordinatedcareforchildr enwithobesitychroniccoordinatedcaref Verkorte versie orchildrenwithobesitychroniccoordinat Positioneringsnota edcareforchildrenwithobesitychronicco

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Master thesis. Naam student: S. Friederichs Studentnummer: Afstudeerrichting: Klinische Psychologie

Master thesis. Naam student: S. Friederichs Studentnummer: Afstudeerrichting: Klinische Psychologie Effects of motivational interviewing and self-determination theory in a web-based computer tailored physical activity intervention: a randomized controlled trial Master thesis Naam student: S. Friederichs

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Bewegingsarmoede bij ouderen: implementatie van beweegprogramma s

Bewegingsarmoede bij ouderen: implementatie van beweegprogramma s Paramedisch Onderzoek Centrum POC Bewegingsarmoede bij ouderen: implementatie van beweegprogramma s Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Fysiotherapie werkt Veelgehoorde redenen om niet te bewegen Ik heb teveel

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A.

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A. Bent u gemotiveerd? Een Experimenteel Onderzoek naar de Invloed van een op het Transtheoretisch Model Gebaseerde Interventie op de Compliance bij de Fysiotherapeutische Behandeling van Psychiatrische Patiënten

Nadere informatie

218 SAMENVATTING De prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen is de laatste jaren sterk toegenomen. In Nederland hebben 12.8% van de jongen

218 SAMENVATTING De prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen is de laatste jaren sterk toegenomen. In Nederland hebben 12.8% van de jongen Samenvatting 217 218 SAMENVATTING De prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen is de laatste jaren sterk toegenomen. In Nederland hebben 12.8% van de jongens en 14.8% van de meisjes overgewicht,

Nadere informatie

Healthy Ageing onderzoek naar leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking

Healthy Ageing onderzoek naar leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking Healthy Ageing onderzoek naar leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking Doorwerking in de beroepspraktijk Drs. Hanneke Vochteloo, de Zijlen Dr. Aly Waninge Lectoraat Healthy Ageing, Allied

Nadere informatie

Evaluatie Zuidoost-Drenthe HARTstikke goed! Vries, Martin

Evaluatie Zuidoost-Drenthe HARTstikke goed! Vries, Martin Evaluatie Zuidoost-Drenthe HARTstikke goed! Vries, Martin IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE

HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Vrije Universiteit Brussel UMC St Radboud, Nijmegen NPi, Amersfoort 1 NVMT 4e LUSTRUM VAN HARTE PROFICIAT 2 WAAROM

Nadere informatie

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen Running head: ACTIEVE OUDEREN EN BEWEGEN 1 De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de Lichaamsbeweging van Ouderen The Influence of Identification with 'Active Elderly' and Wellbeing

Nadere informatie

Effectiviteit en economische impact van beweegprogramma s op de werkplek

Effectiviteit en economische impact van beweegprogramma s op de werkplek Effectiviteit en economische impact van beweegprogramma s op de werkplek Karin Proper Afdeling Sociale Geneeskunde, EMGO+ Instituut, VUmc, Amsterdam Body@Work, Onderzoekscentrum Bewegen, Arbeid en Gezondheid

Nadere informatie

Het terugdringen van gezondheidsachterstanden: wat werkt? Dr. Mariëlle Beenackers Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg

Het terugdringen van gezondheidsachterstanden: wat werkt? Dr. Mariëlle Beenackers Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Het terugdringen van gezondheidsachterstanden: wat werkt? Dr. Mariëlle Beenackers Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Overzicht presentatie Sociaaleconomische gezondheidsverschillen verklaren Wat

Nadere informatie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Overgewicht is een snel groeiend wereldwijd probleem en is geassocieerd

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd oinleiding 1 c Gewichtsstijging ontstaat wanneer de energie-inneming (via de voeding) hoger is dan het energieverbruik (door lichamelijke activiteit). De laatste decennia zijn er veranderingen opgetreden

Nadere informatie

EVALUEREN VAN WIJKGERICHTTE GEZONDHEIDSBEVORDERING. Consortium Integrated Approach Overweight

EVALUEREN VAN WIJKGERICHTTE GEZONDHEIDSBEVORDERING. Consortium Integrated Approach Overweight EVALUEREN VAN WIJKGERICHTTE GEZONDHEIDSBEVORDERING Consortium Integrated Approach Overweight WIJKGERICHTTE GEZONDHEIDSBEVORDERING (WG) 2 Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen WIJKGERICHTTE GEZONDHEIDSBEVORDERING?

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Oud gedaan is jong geleerd. Stef Kremers Professor Preventie van Obesitas Vakgroep Gezondheidsbevordering Universiteit Maastricht

Oud gedaan is jong geleerd. Stef Kremers Professor Preventie van Obesitas Vakgroep Gezondheidsbevordering Universiteit Maastricht Oud gedaan is jong geleerd Stef Kremers Professor Preventie van Obesitas Vakgroep Gezondheidsbevordering Universiteit Maastricht Beweeggedrag van kinderen De rol van gewoontes De rol van de ouder Interventies

Nadere informatie

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1 Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out The effect of Goal-striving Reasons and Personality on facets of Burn-out

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Running Head: IDENTIFICATIE MET SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS 1. Sociaal-economische Status en Gezondheid:

Running Head: IDENTIFICATIE MET SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS 1. Sociaal-economische Status en Gezondheid: Running Head: IDENTIFICATIE MET SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS 1 Sociaal-economische Status en Gezondheid: Invloed van ervaren Stress en Classificering Gezondheidschadend Gedrag Socioeconomic Status and Health:

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

De pedagogische kwaliteit van SWPBS. Monique Nelen, PBS coach

De pedagogische kwaliteit van SWPBS. Monique Nelen, PBS coach De pedagogische kwaliteit van SWPBS. Monique Nelen, PBS coach Programma Even voorstellen SWPBS als methodiek Het pedagogische doel van onderwijs Pedagogische Kwaliteit SWPBS met pedagogische kwaliteit

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Dagelijkse Stress en Snackgewoonte: de. Modererende Rol van Persoonlijkheid. Daily Stress and Snack Habit: the. Moderating Role of Personality

Dagelijkse Stress en Snackgewoonte: de. Modererende Rol van Persoonlijkheid. Daily Stress and Snack Habit: the. Moderating Role of Personality Dagelijkse Stress, Snackgewoonte en Persoonlijkheid 1 Dagelijkse Stress en Snackgewoonte: de Modererende Rol van Persoonlijkheid Daily Stress and Snack Habit: the Moderating Role of Personality Josine

Nadere informatie

- 172 - Prevention of cognitive decline

- 172 - Prevention of cognitive decline Samenvatting - 172 - Prevention of cognitive decline Het percentage ouderen binnen de totale bevolking stijgt, en ook de gemiddelde levensverwachting is toegenomen. Vanwege deze zogenaamde dubbele vergrijzing

Nadere informatie

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid De gebruikers 1200 gezondheidsbevorderaars, voorlichters en preventiewerkers, werkzaam bij: GGD

Nadere informatie

Nulmeting Zwolle Gezonde Stad 2009. Ingrid van Aart, Silvia de Roos en Tommy Visscher 13 september 2012, CIAO bijeenkomst

Nulmeting Zwolle Gezonde Stad 2009. Ingrid van Aart, Silvia de Roos en Tommy Visscher 13 september 2012, CIAO bijeenkomst Nulmeting Zwolle Gezonde Stad 2009 Ingrid van Aart, Silvia de Roos en Tommy Visscher 13 september 2012, CIAO bijeenkomst Inhoud - Doelstellingen - Indicatoren - Gebruikte bronnen/ meetinstrumenten - Ervaringen/

Nadere informatie

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer?

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type of Dementia as Cause of Sexual Disinhibition Presence of the Behavior in Alzheimer s Type? Carla

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Adherence aan HWO en meer bewegen

Adherence aan HWO en meer bewegen Adherence aan HWO en meer bewegen Een experimenteel onderzoek naar de effecten van het motivationele stadium van patiënten en de adherence aan huiswerkoefeningen (HWO) bij fysiotherapie en het meer bewegen.

Nadere informatie

Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen

Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen Elise van Beeck Maatschappelijke Gezondheidszorg & Medische Microbiologie en Infectieziekten Erasmus MC Rotterdam Overzicht presentatie Introductie: waar is het

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

(SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1

(SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 (SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 Psychologische Inflexibiliteit bij Kinderen: Invloed op de Relatie tussen en de Samenhang met Gepest worden en (Sociale) Angst Psychological

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

gedrag? Wat is de invloed van gender op deze samenhang? gedrag? Wat is de invloed van gender op deze samenhang?

gedrag? Wat is de invloed van gender op deze samenhang? gedrag? Wat is de invloed van gender op deze samenhang? Is er een samenhang tussen seksuele attituden en gedragsintenties voor veilig seksueel Is there a correlation between sexual attitudes and the intention to engage in sexually safe behaviour? Does gender

Nadere informatie

Mogelijkheden voor intersectoraal beleid gericht op het stimuleren van lichaamsbeweging bij kinderen

Mogelijkheden voor intersectoraal beleid gericht op het stimuleren van lichaamsbeweging bij kinderen Mogelijkheden voor intersectoraal beleid gericht op het stimuleren van lichaamsbeweging bij kinderen Marie-Jeanne Aarts (Universiteit van Tilburg, RIVM) NCVGZ 9 april 2010 Bewegingsarmoede onder kinderen:

Nadere informatie

Stoppen-met-roken Begeleiding door Cardiologie Verpleegkundigen: Intentie, Gedrag en Determinanten

Stoppen-met-roken Begeleiding door Cardiologie Verpleegkundigen: Intentie, Gedrag en Determinanten Stoppen-met-roken Begeleiding door Cardiologie Verpleegkundigen: Intentie, Gedrag en Determinanten Smoking Cessation Guidance by Cardiac Nurses: Intention, Behavior and Determining Factors Jan van Riet

Nadere informatie

VIGeZ, 2014. De evaluatiematrix: Een planningsmodel voor de evaluatie van projecten binnen de gezondheidsbevordering, geïntegreerd met RE-AIM.

VIGeZ, 2014. De evaluatiematrix: Een planningsmodel voor de evaluatie van projecten binnen de gezondheidsbevordering, geïntegreerd met RE-AIM. VIGeZ, 2014 De evaluatiematrix: Een planningsmodel voor de evaluatie van projecten binnen de gezondheidsbevordering, geïntegreerd met RE-AIM. PROJECT- DOELSTELLINGEN? Welke projectdoelstellingen staan

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

De ontwikkeling en implementatie van een selfmanagement ehealth interventie in de eerste lijn. Promotor: Prof. Dr. Ilse De Bourdeaudhuij

De ontwikkeling en implementatie van een selfmanagement ehealth interventie in de eerste lijn. Promotor: Prof. Dr. Ilse De Bourdeaudhuij De ontwikkeling en implementatie van een selfmanagement ehealth interventie in de eerste lijn Prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij, Prof. dr. Geert Crombez, drs. Jolien Plaete Studiedag SWVG Integrale zorg

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

De Relatie tussen Attitude, Eigen effectiviteit en Sociale Invloed en het. Doorverwijsgedrag van Artsen en Verpleegkundigen naar Psycho-Oncologische

De Relatie tussen Attitude, Eigen effectiviteit en Sociale Invloed en het. Doorverwijsgedrag van Artsen en Verpleegkundigen naar Psycho-Oncologische De Relatie tussen Attitude, Eigen effectiviteit en Sociale Invloed en het Doorverwijsgedrag van Artsen en Verpleegkundigen naar Psycho-Oncologische Hulpverlening The Relationship between Attitude, Self-Efficacy

Nadere informatie

Angstcommunicatie bij Kinderen: Pilotstudie naar (In)effectiviteit van een Interventie op Attitude, Intentie en. Consumptie van (On)Gezonde voeding

Angstcommunicatie bij Kinderen: Pilotstudie naar (In)effectiviteit van een Interventie op Attitude, Intentie en. Consumptie van (On)Gezonde voeding Angstcommunicatie bij Kinderen: Pilotstudie naar (In)effectiviteit van een Interventie op Attitude, Intentie en Consumptie van (On)Gezonde voeding Fear-arousing communication on Children: Pilot Study into

Nadere informatie

Kinderen met Internaliserende Problemen. The Effectiveness of Psychodynamic Play Group Therapy for Children. with Internalizing Problems.

Kinderen met Internaliserende Problemen. The Effectiveness of Psychodynamic Play Group Therapy for Children. with Internalizing Problems. Spelgroepbehandeling voor kinderen met internaliserende problemen De Effectiviteit van een Psychodynamische Spelgroepbehandeling bij Kinderen met Internaliserende Problemen. The Effectiveness of Psychodynamic

Nadere informatie

Improving Mental Health by Sharing Knowledge. Effectieve interventies en aanpakken voor opvoeders van adolescenten

Improving Mental Health by Sharing Knowledge. Effectieve interventies en aanpakken voor opvoeders van adolescenten Improving Mental Health by Sharing Knowledge Effectieve interventies en aanpakken voor opvoeders van adolescenten Alcohol en opvoeding 15 Ouders rond 2008 onderschatten alcoholgebruik van hun kinderen

Nadere informatie

Verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa EU-FP7-IROHLA. NCVGZ April 2013 Andrea de Winter. Jaap Koot & Menno Reijneveld

Verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa EU-FP7-IROHLA. NCVGZ April 2013 Andrea de Winter. Jaap Koot & Menno Reijneveld Verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa NCVGZ April 2013 Andrea de Winter EU-FP7-IROHLA Jaap Koot & Menno Reijneveld Omvang en aard van problemen met gezondheidsvaardigheden Doelen

Nadere informatie

De stand van zaken. Door de bomen het bos weer zien Meer inzicht in kwaliteit en effectiviteit interventies

De stand van zaken. Door de bomen het bos weer zien Meer inzicht in kwaliteit en effectiviteit interventies Door de bomen het bos weer zien Meer inzicht in kwaliteit en effectiviteit interventies Djoeke van Dale Centrum Gezond Leven Joke van Wieringen Centrum Jeugdgezondheid De stand van zaken Schatting: minstens

Nadere informatie

SLIM implementeren van onderzoek naar praktijk. Persoonlijke en omgevingsfactoren geassocieerd met het opvolgen van leefstijladviezen: De SLIM study

SLIM implementeren van onderzoek naar praktijk. Persoonlijke en omgevingsfactoren geassocieerd met het opvolgen van leefstijladviezen: De SLIM study SLIM implementeren van onderzoek naar praktijk Persoonlijke en omgevingsfactoren geassocieerd met het opvolgen van leefstijladviezen: De SLIM study Cheryl Roumen, PhD- student Vraagstelling Houden de deelnemers

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Sleutels tot interventiesucces: welke combinaties van methodieken zorgen voor gezond beweeg- en voedingsgedrag?

Sleutels tot interventiesucces: welke combinaties van methodieken zorgen voor gezond beweeg- en voedingsgedrag? TNO-rapport TNO/LS 2012 R10218 Sleutels tot interventiesucces: welke combinaties van methodieken zorgen voor gezond beweeg- en voedingsgedrag? Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL

Nadere informatie

Bewegingsarmoede bij ouderen: implementatie van beweegprogramma s. Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp

Bewegingsarmoede bij ouderen: implementatie van beweegprogramma s. Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Bewegingsarmoede bij ouderen: implementatie van beweegprogramma s Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp DOEL Inzicht verschaffen aan fysiotherapeuten in factoren die een succesvolle implementatie van beweegprogramma

Nadere informatie

risicocommunicatie, planning & mechanismen van gezondheidsgedragsverandering in een populatie met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten

risicocommunicatie, planning & mechanismen van gezondheidsgedragsverandering in een populatie met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten risicocommunicatie, planning & mechanismen van gezondheidsgedragsverandering in een populatie met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten Hart- en vaatziekten vormen een grote bedreiging voor de volksgezondheid.

Nadere informatie

Samenvatting. In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven over de onderwerpen die in dit proefschrift worden behandeld.

Samenvatting. In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven over de onderwerpen die in dit proefschrift worden behandeld. 155 Sport- en spelactiviteiten bevorderen over het algemeen de gezondheid. Deze fysieke activiteiten kunnen echter ook leiden tot blessures. Het proefschrift beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van

Nadere informatie

Overgewicht, obesitas, sedentair gedrag en afname van de lichamelijke

Overgewicht, obesitas, sedentair gedrag en afname van de lichamelijke SAMENVATTING 209 Preventie van diabetes en hart-en vaatziekten in de eerstelijns gezondheidzorg -- het Leefstijl Onderzoek West-Friesland -- Type 2 diabetes (suikerziekte) en hart-en vaatziekten zijn gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Ergotherapeutische Energiemanagement interventies en de effecten op vermoeidheid

Ergotherapeutische Energiemanagement interventies en de effecten op vermoeidheid Ergotherapeutische Energiemanagement interventies en de effecten op vermoeidheid Resultaten van een systematisch review en een toepassing voor de praktijk Lyan Blikman, MSc. Bewegingswetenschapper PhD

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

SAMENVATTING. MVW_proefschrift_170x240_17042013.indd 172

SAMENVATTING. MVW_proefschrift_170x240_17042013.indd 172 SAMENVATTING MVW_proefschrift_170x240_17042013.indd 172 ALIFE@WORK DE EFFECTEN VAN EEN LEEFSTIJLPROGRAMMA MET BEGELEIDING OP AFSTAND VOOR GEWICHTSCONTROLE BIJ WERKNEMERS ACHTERGROND Overgewicht, waarvan

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen

Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen Amsterdam School of Health Professionals / HvA Amsterdam Kwaliteit en Proces Innovatie / AMC Amsterdam Goede zorg Effectief Doelmatig Veilig Tijdig Toegankelijk

Nadere informatie

Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten. www.robinsca.nl INFORMATIEFOLDER VOOR HUISARTSEN Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten. WBO-vergunning verleend door de minister van VWS op 27 augustus

Nadere informatie

8 Samenvatting Samenvatting Het is alom bekend dat te weinig bewegen schadelijk is voor de gezondheid van zowel kinderen als volwassenen. Ondanks dat de positieve effecten van een actieve jeugd talrijk

Nadere informatie

Een stakeholder analyse of stakeholder assessment kan een onderdeel zijn van de community analyse, evenals de netwerk analyse.

Een stakeholder analyse of stakeholder assessment kan een onderdeel zijn van de community analyse, evenals de netwerk analyse. Community analyse Een community wordt doorgaans gedefinieerd als: een groep mensen die bepaalde gemeenschappelijke aspecten hebben in hun leven. Deze aspecten kunnen bijvoorbeeld de woonomgeving, interesses,

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

Lokale integrale aanpak overgewicht. Jaap Seidell Universiteitshoogleraar VU

Lokale integrale aanpak overgewicht. Jaap Seidell Universiteitshoogleraar VU Lokale integrale aanpak overgewicht Jaap Seidell Universiteitshoogleraar VU Huang TT et al, CDC, 2009 Food marketing to children: the evidence kindermarketing Sarphati Instituut Samuel Sarphati 1813-1866

Nadere informatie

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Met opmaak: Links: 3 cm, Rechts: 2 cm, Boven: 3 cm, Onder: 3 cm, Breedte: 21 cm, Hoogte: 29,7 cm Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Stigmatisation of Persons

Nadere informatie

Programma: bewegen en cognitie. Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking

Programma: bewegen en cognitie. Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking Programma: bewegen en cognitie Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en positie van het programma

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1. Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van

Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1. Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1 Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Fysieke Activiteit bij Ouderen Main Effects and Mediators of a

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Implementatie Zorgstandaard Obesitas voor kinderen (4-12 jaar) KIZO-project

Implementatie Zorgstandaard Obesitas voor kinderen (4-12 jaar) KIZO-project Implementatie Zorgstandaard Obesitas voor kinderen (4-12 jaar) KIZO-project Annemarie Schalkwijk Sandra Bot, co-promotor Petra Elders, co-promotor Giel Nijpels, promotor Lifestyle, Overweight and Diabetes

Nadere informatie