Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad Notulen 23 november 2012"

Transcriptie

1 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!), de heer Mike Nachtegael (sp.a), de heer Gaspard Van Peteghem (sp.a), schepenen; - de heer Freddy Willockx (sp.a), de heer Urbain Vercauteren (sp.a), de heer Kris Van der Coelden (sp.a), de heer Ali Alci (sp.a), mevrouw Sigrid De Wilde (sp.a), mevrouw Kris Boel (SLP), raadsleden; Fractie CD&V N-VA: - mevrouw Lieve Van Daele (CD&V), de heer Ben Van Eynde (CD&V), de heer Lieven Dehandschutter (N-VA), de heer Marc Heynderickx (CD&V), schepenen; - de heer Jo De Cuyper (CD&V), raadslid-voorzitter; - de heer Patric Gorrebeeck (CD&V), de heer Jos De Meyer (CD&V), mevrouw Annemie Wauman (CD&V), de heer Julien Ghesquière (CD&V), de heer Guy Vercauteren (CD&V), mevrouw Karla Stuer (CD&V), raadsleden; Fractie Vlaams Belang: de heer Frans Wymeersch, de heer Guido Vergult, mevrouw Karin Milik, de heer Roland Pannecoucke, mevrouw Lieve Van den Bossche, mevrouw Gertrude Van Bellingen, de heer Walther Bruwiere, raadsleden; Fractie Open Vld: de heer Ronny Suy, raadslid; Onafhankelijk raadslid: de heer Hans Troch; met mevrouw Marie-Louise Chalmet, stadssecretaris; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris; met de heer Johan De Paepe, vanaf het begin van de zitting Voegen zich bij de raad: Fractie Vlaams Belang: de heer Piet De Cock en mevrouw Ann Spitaels, na de goedkeuring van de notulen van de gemeenteraadszitting van 26 oktober 2012; Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: de heer Khalil Raiss (sp.a), na de behandeling van punt 1; Fractie Open Vld: mevrouw Ine Somers, na de behandeling van punt 12a. Verlaten de raad en voegen zich opnieuw bij de raad: Raadslid Ronny Suy verlaat de raad na de stemming over de afvoering van punt 12c en voegt zich opnieuw bij de raad na de behandeling van punt 13; Raadsleden Piet De Cock en Julien Ghesquière verlaten de raad tijdens de behandeling van punt 13octies en voegen zich opnieuw bij de raad na de behandeling van punt 13novies. Verlaten definitief de raad: Raadslid Khalil Raiss, na de behandeling van punt 12c; Raadsleden Urbain Vercauteren en Ann Spitaels, na de behandeling van punt 13quater. Verontschuldigd voor heel de zitting: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: de heer Tom Steels (sp.a), mevrouw Ilse Bats (sp.a), raadsleden; Fractie Vlaams Belang: mevrouw Nathalie Behiels, de heer Jean-Pierre Busschaert, raadsleden. Openbare zitting Voorzitter Jo De Cuyper opent de zitting om uur in de gemeenteraadzaal in het stadhuis. Hij verontschuldigt raadsleden Tom Steels, Ilse Bats, Nathalie Behiels en Jean-Pierre Busschaert en verwelkomt een leerkracht en de leerlingen van klas 4 Humane Wetenschappen van het Koninklijk Atheneum die de gemeenteraadszitting bijwonen in het kader van het vak cultuurwetenschappen. Voorzitter Jo De Cuyper vraagt de notulen van de gemeenteraadszitting van 26 oktober 2012 goed te keuren. 1 GR 23 november 2012

2 Interpellatie van raadslid Patric Gorrebeeck naar aanleiding van de bespreking van punt 15sexies in verband met de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wat betreft hoofdstuk 7 waarin hij meedeelt dat hij een brief heeft geschreven aan de bevoegde minister met de vraag onderrichtingen in verband met het uitkeren van verplaatsingsvergoedingen aan de afgevaardigden van de gemeenten uit te vaardigen naar de intercommunales toe. De raad keurt, met algemene stemmen (31), de notulen van de gemeenteraadszitting van 26 oktober 2012 goed. Raadsleden Piet De Cock en Ann Spitaels voegen zich bij de raad. Voorzitter Jo De Cuyper vraagt het akkoord van de raad voor de afvoering van punt 7. Erediensten: a. Kerkfabrieken: 1. Budget 2012: Sint-Nicolaas: wijziging nr. 1: goedkeuring. De raad stemt in met de afvoering van punt 7a1. Voorzitter Jo De Cuyper vraagt of de raadsleden de aanwezigheid van de korpschef bij de behandeling van punt 13bis. Politieaangelegenheden: politieverordeningen: algemeen politiereglement: wijziging, noodzakelijk achten. Vermits de raadsleden de aanwezigheid van de korpschef bij de behandeling van punt 13bis niet noodzakelijk achten, verlaat korpschef van politie Johan De Paepe de raad. Fractievoorzitter Frans Wymeersch vraagt de afvoering van punt 9. Verkavelingen: Heidebaan: tracé, aanleg en uitrusting wegenis: vaststelling, evenals van punt 12. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: uitgaven van meer dan EUR: vaststelling van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden: c. Leveren van tablets voor informatisering college en gemeenteraad. Hij zal zijn vraag tot afvoering toelichten bij de aanvang van de behandeling van vermelde punten. Vervolgens wordt overgegaan tot de behandeling van de agendapunten. 1. Verzoekschrift aan de gemeenteraad: ontvankelijkverklaring en verwijzing 1 Algemeen bestuur politieke organen /01 gemeenteraad Verslag Toelichting door voorzitter Jo De Cuyper en burgemeester Christel Geerts. Interpellatie van raadslid Hans Troch. Beantwoord door voorzitter Jo De Cuyper. De heer Matthias Lootens, Kleibeekstraat 124, 9100 Sint-Niklaas, heeft op 5 november 2012 een verzoekschrift overgemaakt aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het verzoekschrift werd medeondertekend door een aantal andere bewoners van de Kleibeekstraat en de Mispelstraat. De tekst van het verzoekschrift luidt als volgt: Het groengebied rond de Kapel Kristus Koning(*), gelegen Kleibeekstraat, ontwikkelen tot een ontmoetingszone. In een buurtvraag aan 50 personen heb ik op eigen initiatief de vraag gesteld en voorstellen gedaan aan de aanpalende gezinnen. In bijlagen kan u hun repliek terugvinden. Het betreft maar 10 stuks (20 %). Mogelijks is dit te wijten aan het feit dat er op dat moment van distributie veel verkiezingsfolders werden gepost. (*) Heilig Hartkapel. Het reglement participatie van de burger en klachtenbehandeling, opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 januari 2012, bepaalt dat een verzoekschrift aan de gemeenteraad enkel ontvankelijk is als het wordt ingediend via het formulier dat als bijlage 1 bij dit reglement ter beschikking wordt gesteld en voor zover het een onderwerp betreft dat tot de bevoegdheid van het stadsbestuur behoort. Aan de raad wordt gevraagd vermeld verzoekschrift ontvankelijk te verklaren en het voor behandeling te verwijzen naar de gemeenteraadscommissie voor algemeen beleid op maandag 17 december GR 23 november

3 Gemeentedecreet. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Reglement participatie van de burger en klachtenbehandeling. Artikel 201 van het gemeentedecreet bepaalt dat ieder het recht heeft verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeenteraad in te dienen en dat verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, onontvankelijk zijn. Artikel 202 van het gemeentedecreet stipuleert dat de gemeenteraad de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie kan verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken en dat de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door een orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze. Artikel 203 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord verstrekt aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift. Het reglement participatie van de burger en klachtenbehandeling en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bevatten aanvullende bepalingen over deze inspraakmogelijkheid. De heer Matthias Lootens, Kleibeekstraat 124, 9100 Sint-Niklaas, heeft zijn verzoekschrift ingediend via het formulier dat als bijlage 1 bij het reglement participatie van de burger en klachtenbehandeling ter beschikking wordt gesteld. Het verzoekschrift verwijst naar de door de indiener georganiseerde buurtvraag over zijn voorstel en bevat als bijlage de ingediende antwoorden van de buurtbewoners. Aangezien het verzoekschrift werd ingediend conform de vastgestelde procedure en het een onderwerp betreft dat tot de bevoegdheid van het stadsbestuur betreft, is het ontvankelijk. Bijlagen Verzoekschrift met bijlagen. Besluit: met algemene stemmen (33) Enig artikel De gemeenteraad beslist het verzoekschrift, ingediend door de heer Matthias Lootens, Kleibeekstraat 124, 9100 Sint-Niklaas, in verband met de ontwikkeling van het groengebied rond de Heilig Hartkapel, gelegen Kleibeekstraat, tot een ontmoetingszone, ontvankelijk te verklaren en de behandeling van het verzoekschrift te verwijzen naar de gemeenteraadscommissie voor algemeen beleid, veiligheid en personeel in zitting van 17 december Raadslid Khalil Raiss voegt zich bij de raad. 2. College van burgemeester en schepenen: verlenen eretitel: vaststelling voorwaarden 1 Algemeen bestuur politieke organen /02 college Verslag Toelichting door voorzitter Jo De Cuyper en burgemeester Christel Geerts. Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch. Door de wijziging van het gemeentedecreet bij decreet van 29 juni 2012 bepaalt voortaan de gemeenteraad in plaats van de Vlaamse Regering de voorwaarden voor het toekennen van de eretitel van schepen. Ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van de bepalingen die gewijzigd zijn bij het decreet van 29 juni 2012, is de bepaling dat de gemeenteraad 3 GR 23 november 2012

4 de voorwaarden vaststelt voor het verlenen van de eretitel aan schepenen in werking getreden op 18 oktober Aan de raad wordt gevraagd de voorwaarden vast te stellen voor het verlenen van de eretitel van schepen, namelijk het ambt van schepen hebben bekleed gedurende ten minste 6 jaar. De eretitel wordt verleend door de gemeenteraad op vraag van de gewezen schepen of op initiatief van de gemeenteraad, mits instemming van de betrokkene. De eretitel kan niet worden gevoerd zolang de in aanmerking komende mandataris nog een mandaat van burgemeester, schepen, gemeenteraadslid of OCMW-raadslid uitoefent of personeelslid is van het stadsbestuur of het OCMW. De titel van ereschepen wordt niet postuum toegekend. De eretitel wordt toegekend in geheime zitting. Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de wijziging van het besluit van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris bepaalde in artikel 57 3 dat een aftredende schepen die zijn mandaat gedurende een legislatuur of ten minste 6 jaar in dezelfde gemeente heeft uitgeoefend, de Vlaamse Regering kan verzoeken hem de eretitel van zijn ambt te verlenen. Deze bepaling is niet langer van toepassing door de recente wijziging van het gemeentedecreet: artikel 69 bepaalt dat de gemeenteraad de eretitels toekent aan schepenen onder de voorwaarden die hij bepaalt. Besluit: met 24 stemmen voor (sp.a SOS 2012 SLP Groen!, CD&V N-VA, Open Vld) en 10 onthoudingen (Vlaams Belang, Onafhank.) Enig artikel De gemeenteraad beslist de voorwaarden voor het verlenen van de eretitel van schepen vast te stellen als volgt: het ambt van schepen hebben bekleed gedurende ten minste 6 jaar. De eretitel wordt verleend door de gemeenteraad op vraag van de gewezen schepen of op initiatief van de gemeenteraad, mits instemming van de betrokkene. De eretitel kan niet worden gevoerd zolang de in aanmerking komende mandataris nog een mandaat van burgemeester, schepen, gemeenteraadslid of OCMW-raadslid uitoefent of personeelslid is van het stadsbestuur of het OCMW. De titel van ereschepen wordt niet postuum toegekend. De eretitel wordt toegekend in geheime zitting. Interpellaties van raadsleden Freddy Willockx, Frans Wymeersch en Patric Gorrebeeck naar aanleiding van punt 2. Beantwoord door voorzitter Jo De Cuyper. 3. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: a. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger 1 Algemeen bestuur overig algemeen bestuur /04 lidmaatschap verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het mandaat moet bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en voor elke vergadering opnieuw de vertegenwoordiger moet aanduiden. Aan de raad wordt gevraagd: - akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen op 12 december 2012; - het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering; GR 23 november

5 - volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief vertegenwoordiger: de heer Patric Gorrebeeck; plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Sofie Heyrman. Gemeentedecreet, artikelen 28, 35 en Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikelen 39 en 44. Brief van 8 maart 2002 van de heer Evert Van Walle, commissaris van de Vlaamse Regering, betreffende de toepassing van artikel 44 van het decreet van 6 juli Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen. Statuten Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen. Met brief van 14 september 2012 bezorgt de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen de uitnodiging voor de algemene vergadering op 12 december 2012 met volgende agenda: 1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 13 juni 2012; 2. Begroting 2013; 3. Activitieiten en strategie; 4. Volgende vergadering op woensdag 20 maart 2013: algemene vergadering tot de algehele vervanging van de raad van bestuur (volgens artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001). In toepassing van vermeld decreet wordt deze agenda ter kennisneming aan de raad voorgelegd, moet de raad het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger in vermelde algemene vergadering en moet de raad bij geheime stemming de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduiden voor deze algemene vergadering. Bijlagen Agenda van de algemene vergadering op 12 december 2012 van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen. Besluit: met 25 stemmen voor (sp.a SOS 2012 SLP Groen!, CD&V N-VA, Open Vld, Onafhank.) en 9 onthoudingen (Vlaams Belang) Artikel 1 De gemeenteraad neemt akte, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de algemene vergadering op 12 december 2012 van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen. Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. Artikel 2 De gemeenteraad geeft opdracht aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering op 12 december 2012 van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen, in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen. Artikel 3 De gemeenteraad duidt volgende personen aan als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de algemene vergadering op 12 december 2012 van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen: - effectief vertegenwoordiger: de heer Patric Gorrebeeck, gemeenteraadslid, 21 oktober 1946, Gorinchemstraat 20, 9100 Sint-Niklaas; - plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Sofie Heyrman, schepen, 17 juli 1971, Patotterij 17, 9111 Belsele. 5 GR 23 november 2012

6 3. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: b. Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven: buitengewone algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger 1 Algemeen bestuur overig algemeen bestuur /04 lidmaatschap verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het mandaat moet bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en voor elke vergadering opnieuw de vertegenwoordiger moet aanduiden. Aan de raad wordt gevraagd: - akte te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven op 19 december 2012; - het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering; - volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief vertegenwoordiger: de heer Patric Gorrebeeck; plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Julien Ghesquière. Gemeentedecreet, artikelen 28, 35 en Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikelen 39 en 44. Brief van 8 maart 2002 van de heer Evert Van Walle, commissaris van de Vlaamse regering, betreffende de toepassing van artikel 44 van het decreet van 6 juli Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot het Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven. Statuten van het Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven. Met brief van 29 oktober 2012 bezorgt het Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering op 19 december 2012 met volgende agenda: 1. Samenstellen bureau; 2. Verslag vorige vergadering (16 mei 2012); 3. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar; 4. Bespreking van het budget voor 2013 en vaststelling van de bijdrage van de deelnemers in de werkingskosten van de vereniging voor het jaar In toepassing van vermeld decreet wordt deze agenda ter kennisneming aan de raad voorgelegd, moet de raad het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger in vermelde buitengewone algemene vergadering en moet de raad bij geheime stemming de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduiden voor deze buitengewone algemene vergadering. Bijlagen Agenda van de buitengewone algemene vergadering op 19 december 2012 van het Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven. Besluit: met 25 stemmen voor (sp.a SOS 2012 SLP Groen!, CD&V N-VA, Open Vld, Onafhank.) en 9 onthoudingen (Vlaams Belang) Artikel 1 De gemeenteraad neemt akte, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de buitengewone algemene vergadering op 19 december 2012 van het Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven. Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. GR 23 november

7 Artikel 2 De gemeenteraad geeft opdracht aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering op 19 december 2012 van het Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven, in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen. Artikel 3 De gemeenteraad duidt volgende personen aan als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de buitengewone algemene vergadering op 19 december 2012 van het Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven: - effectief vertegenwoordiger: de heer Patric Gorrebeeck, gemeenteraadslid, 21 oktober 1946, Gorinchemstraat 20, 9100 Sint-Niklaas; - plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Julien Ghesquière, gemeenteraadslid, 21 december 1955, Coppelaan 2, 9111 Belsele. 3. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: c. Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen: buitengewone algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger 1 Algemeen bestuur overig algemeen bestuur /04 lidmaatschap verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het mandaat moet bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en voor elke vergadering opnieuw de vertegenwoordiger moet aanduiden. Aan de raad wordt gevraagd: - akte te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen op 20 december 2012; - het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering; - volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief vertegenwoordiger: de heer Patric Gorrebeeck; plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Julien Ghesquière. Gemeentedecreet, artikelen 28, 35 en Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikelen 39 en 44. Brief van 8 maart 2002 van de heer Evert Van Walle, commissaris van de Vlaamse Regering, betreffende de toepassing van artikel 44 van het decreet van 6 juli Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. Statuten Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. Met brief van 17 oktober 2012 bezorgt de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden- Vlaanderen de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering op 20 december 2012 met volgende agenda: 1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2013 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2013; 2. Volmachtverlening inzake bestellingen van Intergem aan Eandis bekrachtiging; 3. Statutaire benoemingen; 4. Statutaire mededelingen. In toepassing van vermeld decreet wordt deze agenda ter kennisneming aan de raad voorgelegd, moet de raad het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger in vermelde buitengewone algemene vergadering en moet de raad bij geheime stemming de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduiden voor deze buitengewone algemene vergadering. 7 GR 23 november 2012

8 Bijlagen Agenda van de buitengewone algemene vergadering op 20 december 2012 van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. Besluit: met 25 stemmen voor (sp.a SOS 2012 SLP Groen!, CD&V N-VA, Open Vld, Onafhank.) en 9 onthoudingen (Vlaams Belang) Artikel 1 De gemeenteraad neemt akte, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de buitengewone algemene vergadering op 20 december 2012 van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. Artikel 2 De gemeenteraad geeft opdracht aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering op 20 december 2012 van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen, in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen. Artikel 3 De gemeenteraad duidt volgende personen aan als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de buitengewone algemene vergadering op 20 december 2012 van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen: - effectief vertegenwoordiger: de heer Patric Gorrebeeck, gemeenteraadslid, 21 oktober 1946, Gorinchemstraat 20, 9100 Sint-Niklaas; - plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Julien Ghesquière, gemeenteraadslid, 21 december 1955, Coppelaan 2, 9111 Belsele. 3. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: d. Fingem: buitengewone algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger 1 Algemeen bestuur overig algemeen bestuur /04 lidmaatschap verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het mandaat moet bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en voor elke vergadering opnieuw de vertegenwoordiger moet aanduiden. Aan de raad wordt gevraagd: - akte te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fingem op 20 december 2012; - het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering; - volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief vertegenwoordiger: de heer Patric Gorrebeeck; plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Julien Ghesquière. Gemeentedecreet, artikelen 28, 35 en Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikelen 39 en 44. Brief van 8 maart 2002 van de heer Evert Van Walle, commissaris van de Vlaamse Regering, betreffende de toepassing van artikel 44 van het decreet van 6 juli Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot Fingem. Statuten Fingem. GR 23 november

9 Met brief van 6 november 2012 bezorgt Fingem de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering op 20 december 2012 met volgende agenda: 1. Begroting 2013; 2. Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie 2013; 3. Statutaire benoemingen. In toepassing van vermeld decreet wordt deze agenda ter kennisneming aan de raad voorgelegd, moet de raad het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger in vermelde buitengewone algemene vergadering en moet de raad bij geheime stemming de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduiden voor deze buitengewone algemene vergadering. Bijlagen Agenda van de buitengewone algemene vergadering op 20 december 2012 van Fingem. Besluit: met 25 stemmen voor (sp.a SOS 2012 SLP Groen!, CD&V N-VA, Open Vld, Onafhank.) en 9 onthoudingen (Vlaams Belang) Artikel 1 De gemeenteraad neemt akte, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de buitengewone algemene vergadering op 20 december 2012 van Fingem. Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. Artikel 2 De gemeenteraad geeft opdracht aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering op 20 december 2012 van Fingem, in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen. Artikel 3 De gemeenteraad duidt volgende personen aan als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de buitengewone algemene vergadering op 20 december 2012 van Fingem: - effectief vertegenwoordiger: de heer Patric Gorrebeeck, gemeenteraadslid, 21 oktober 1946, Gorinchemstraat 20, 9100 Sint-Niklaas; - plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Julien Ghesquière, gemeenteraadslid, 21 december 1955, Coppelaan 2, 9111 Belsele. 4. Monumenten: conciërgewoning Walburg: restauratie: definitief ontwerp: vaststelling 7 Cultuur en vrije tijd monumentenzorg /99 overige Verslag Interpellatie van raadslid Hans Troch. Beantwoord door schepen Lieve Van Daele. In zitting van 23 juni 2006 stelde de gemeenteraad de gunningsvoorwaarden en -wijze vast voor het aanstellen van een ontwerper voor de restauratie van de conciërgewoning van kasteel Walburg. In zitting van 6 november 2006 besliste het college deze ontwerpopdracht toe te wijzen aan Architectenbureau Van Severen bvba. Inmiddels werd een definitief ontwerp voor de restauratie van de conciërgewoning Walburg opgemaakt door de ontwerper met volgende principes: - restauratie buitenschil en 1 authentieke binnenmuur; - nieuwe dragende staalstructuur aan de binnenzijde (doos-in-doos-principe); - flexibele nieuwe binneninrichting in functie van vormingslokalen. De kosten van deze werken, die zullen worden gegund via openbare aanbesteding, worden geraamd op ,56 EUR, btw te voldoen door medecontractant. Aan de raad wordt gevraagd het definitief ontwerp vast te stellen. 9 GR 23 november 2012

10 Wet van 24 december 1993 en KB van 8 januari 1996 met de eventuele latere wijzigingen in verband met de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor openbare werken. Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43 2, 11 betreffende het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan en artikel 57 3 houdende vaststelling van de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, met latere wijzigingen. Het dossier werd reeds voor pré-advies voorgelegd aan de subsidiërende overheden. De opmerkingen werden verwerkt in het definitief ontwerp. Dit ontwerp wordt momenteel ook teruggekoppeld naar Onroerend Erfgoed in functie van een eindadvies dat verplicht moet worden toegevoegd aan het restauratiedossier. Verwachte restauratiepremie: EUR. De werken zijn hoogdringend omwille van de bouwvalligheid van het gebouw en de hinder voor de buren. Om het dossier op de planning 2013 voor toekenning van een restauratiepremie te krijgen, moet het op korte termijn worden ingediend via de provincie. Hiervoor volstaat een beslissing van het college van burgemeester en schepenen (gemeenteraadsbeslissing wordt dan nagestuurd). Een exemplaar van het dossier wordt gelijktijdig overgemaakt aan het kabinet van de bevoegde minister. Adviezen Dienst financiën: in het ontwerpbudget 2013 werd hiervoor EUR voorzien op artikel 773/ (opgenomen subsidiebedrag: EUR). Budgettaire kost definitief ontwerp: ,56 EUR ,81 EUR (21 % btw rechtstreeks te storten aan de Belgische Staat volgens het systeem van verlegging) = ,38 EUR. Visum financieel beheerder: gunstig. Besluit: met algemene stemmen (34) Artikel 1 De gemeenteraad stelt het definitief ontwerp voor de restauratie van de conciërgewoning van het kasteel Walburg, zoals opgemaakt door de ontwerper Architectenbureau Van Severen bvba en waaruit o.a. blijkt dat de uitvoering van deze werken mag geraamd worden op ,56 EUR, btw te voldoen door medecontractant, vast. De btw ten bedrage van ,81 EUR zal rechtstreeks aan de Belgische Staat worden betaald. Artikel 2 De gemeenteraad beslist de werken te gunnen via openbare aanbesteding. Artikel 3 De gemeenteraad beslist voor dit dossier een restauratiepremie aan te vragen. Artikel 4 De gemeenteraad beslist de uitgaven te verrekenen op artikel 773/ van het budget Artikel 5 De gemeenteraad beslist voor de financiering van deze buitengewone uitgaven een lening op te nemen voor het einde van het boekjaar waarin de uitgave effectief werd vastgelegd en gaat ermee akkoord om in afwachting van de effectieve opneming van de lening, de uitgave geheel of gedeeltelijk te prefinancieren met eigen middelen. GR 23 november

11 5. Patrimonium: a. Zakelijke rechten: Krekelstraat-Tassijnslaan: kosteloze overdracht stroken grond: vaststelling voorwaarden akte 1 Algemeen bestuur overige algemene en ondersteunende diensten /11 onroerende rechten Ter hoogte van een perceel gelegen Krekelstraat-Tassijnslaan moet de verkavelaar, ingevolge de verkavelingsvergunning, 2 stroken grond kosteloos overdragen aan de stad ter realisatie van de rooilijn. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van het ontwerp van akte tot kosteloze overdracht vast te stellen. Artikel 42 1 en artikel 43 2, 12 van het gemeentedecreet van 15 juli Agros nv, Hammestraat 6, 9220 Hamme, wenst te bouwen op een perceel gelegen Krekelstraat-Tassijnslaan, 9100 Sint-Niklaas, kadastraal bekend 6de afdeling, sectie A, nummer 561H. In de verkavelingsvergunning van 6 augustus 2012 is opgenomen dat 2 stroken grond, gelegen voor de rooilijn, kosteloos moeten worden overgedragen aan de stad. De verkavelingsvergunning is momenteel opgeschort door een beroepsprocedure bij de deputatie, ingediend door de aanvrager. De aanvrager gaat niet akkoord met enkele van de opgelegde voorwaarden. Het beroep heeft geen betrekking op de kosteloze overdracht van de stroken grond. De belangrijkste bepalingen van de ontwerpakte van kosteloze overdracht zijn de volgende: - voorwerp: 2 percelen grond gelegen Krekelstraat-Tassijnslaan, kadastraal bekend 6de afdeling, sectie A, delen van nummer 561H; - oppervlakte: 50,12 m²; - doel: de afstand geschiedt om reden van openbaar nut, namelijk met het oog op de inlijving ervan in het openbaar domein van de stad. Adviezen Technische dienst: gunstig conform de gemaakte afspraken. Bijlagen Ontwerpakte kosteloze overdracht. Opmetingsplan. Besluit: met algemene stemmen (34) Enig artikel De gemeenteraad beslist de voorwaarden vast te stellen van het ontwerp van akte betreffende de kosteloze overdracht van 2 stroken grond, gelegen Krekelstraat-Tassijnslaan, 9100 Sint-Niklaas, kadastraal bekend 6de afdeling, sectie A, delen van nummer 561H, groot 50,12 m², door Agros nv, Hammestraat 6, 9220 Hamme, aan de stad Sint-Niklaas met het oog op de inlijving ervan in het openbaar domein van de stad. 5. Patrimonium: b. Straatbenamingen: uitbreiding Clementwijk fase 1: definitieve vaststelling 2 Mobiliteit wegen /04 gemeentewegen In zitting van 29 augustus 2012 besliste de gemeenteraad principieel akkoord te gaan met volgende benamingen voor straten en het buurtpark in de uitbreiding van de Clementwijk fase 1: - Robert Schumanpark; - Vredespad; 11 GR 23 november 2012

12 - Lodewijk De Raetlaan; - Amsterdamstraat; - Brusselstraat; - Luxemburgstraat; - Parijsplein; - Berlijnplein; - Romeplein; - Londenstraat; - Dublinstraat; - Kopenhagenplein; - Lissabonstraat; - Madridstraat; - Helsinkiplein; - Stockholmplein; - Athenestraat; - Wenenstraat. Hieromtrent werd een openbaar onderzoek ingesteld. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze straatbenamingen definitief vast te stellen. Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen. Artikel 42 1 van het gemeentedecreet van 15 juli Overeenkomstig het decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen werd omtrent deze benamingen een openbaar onderzoek ingesteld van 9 september 2012 tot en met 8 oktober Er werden geen mondelinge, noch schriftelijke bezwaren ingediend. Adviezen Stedelijke cultuurraad: gunstig. Bijlagen Plan. Besluit: met algemene stemmen (34) Enig artikel De gemeenteraad beslist definitief akkoord te gaan met volgende benamingen voor straten en het buurtpark in de uitbreiding van de Clementwijk fase 1, overeenkomstig het plan dat als bijlage aan de notulen van deze zitting wordt gehecht: - Robert Schumanpark; - Vredespad; - Lodewijk De Raetlaan; - Amsterdamstraat; - Brusselstraat; - Luxemburgstraat; - Parijsplein; - Berlijnplein; - Romeplein; - Londenstraat; - Dublinstraat; - Kopenhagenplein; - Lissabonstraat; - Madridstraat; - Helsinkiplein; - Stockholmplein; - Athenestraat; - Wenenstraat. GR 23 november

13 5. Patrimonium: c. Openbare verlichting: Pietje Waaspad: uitbreiden openbare verlichting en plaatsen distributiecabine langsheen fietspad: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling 6 Wonen en ruimtelijke ordening straatverlichting Langsheen de spoorlijn Antwerpen-Gent werd recent een fietspad aangelegd tussen de Nieuwkerkenstraat en de gemeentegrens van Beveren. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gunningsvoorwaarden en -wijze vast te stellen voor het uitbreiden van de openbare verlichting en het plaatsen van een distributiecabine. Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43 2, 11 betreffende het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan. Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel betreffende de exploitatie van de openbare verlichting. Energiebesluit van 19 november 2010 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de openbare dienstverplichtingen, opgelegd aan de netbeheerders met betrekking tot de openbare verlichting. Koninklijk besluit nr. 1, artikel 20 3 belasting te voldoen door medecontractant. Intergem maakte een prijsofferte op voor het plaatsen van een distributiecabine, voor het uitbreiden van het openbaar verlichtingsnet en het hoogspanningsnet en voor het plaatsen van openbare verlichting aan het Pietje Waaspad te Nieuwkerken. Volgende materialen en werken zijn voorzien: - Openbare verlichting: - Het leveren, plaatsen en aansluiten van: 46 rechte, gegalvaniseerde, stalen ov-palen met lichtpunthoogte van 5 meter, met REG-toestel type Saffier 1 van 70 Watt; Bijkomend voedingskastje ter hoogte van kruispunt Kwakkelhoekstraat-Pietje Waaspad. - Aansluitingskosten. Subtotaal 1: ,55 EUR, btw te voldoen door medecontractant. - Recupelbijdrage. Subtotaal 2: 9,50 EUR + 2 EUR (21 % btw) = 11,50 EUR. - Hoogspanningsnet: Het leveren, plaatsen en aansluiten van meter hoogspanningskabel en 1 hoogspanningscabine. Subtotaal 3: ,88 EUR, vrij van btw. De totale kostprijs voor de werken bedraagt ,93 EUR, inclusief btw. Adviezen Dienst financiën: uitgave te verrekenen op artikel 877/ van het budget Visum financieel beheerder: gunstig. Besluit: met algemene stemmen (34) Enig artikel De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het uitbreiden van de openbare verlichting en het plaatsen van een distributiecabine aan het Pietje Waaspad tussen het station van Nieuwkerken en de gemeentegrens met Beveren, voor een geraamd bedrag van ,93 EUR, inclusief btw, en de voorwaarden en de wijze van gunning vast te stellen, namelijk onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur. De btw ten bedrage van 6.461,93 EUR wordt rechtstreeks betaald aan de Belgische Staat. 13 GR 23 november 2012

14 5. Patrimonium: d. Onbevaarbare waterlopen: Polder Sinaai-Daknam: ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan waterlopen van 3de categorie in 2013: advies 3 Natuur en milieubeheer onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones /03 polders en wateringen Met brief van 5 oktober 2012 zendt de Polder Sinaai-Daknam, p.a. Zakstraat 19, 9112 Sinaai, de voorlopige raming voor het dienstjaar 2013 betreffende de gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan onbevaarbare waterlopen van 3de categorie gelegen binnen de omschrijving van de Polder Sinaai- Daknam. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies te verlenen betreffende de voorlopige raming voor het uitvoeren van deze werken. Wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen. Besluit van 2 oktober 1970 van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen waarbij aan de Polder Sinaai-Daknam de voordelen werden verleend van de wet van 28 december 1967, wat de classificatie van de op het grondgebied van deze instelling gelegen waterlopen en de verdeling van de kosten voor de gewone werken betreft. Artikelen 42 en 57 van het gemeentedecreet. De Polder Sinaai-Daknam mag de gewone ruimings- en reitingswerken aan de waterlopen op zijn grondgebied uitvoeren met verrekening van de kosten aan de stad. Deze gewone werken kunnen ook bestaan uit onderhouds- en herstellingswerken. Het gaat om ruimings- en aanverwante werken aan waterlopen 1.230a, 1.236f, 1.237a, 1.237b, 1.238, 1.238a, 1.243, 1.250a, 1.250aa, 1.250c, 1.250d, 1.250f, 1.261, 1.260d en De kosten worden geraamd op ,90 EUR, inclusief btw, en hebben betrekking op: - ruimen/reiten 7.881,90 EUR - klepelmaaien (70 uur tegen 50 EUR/uur) 3.500,00 EUR - manuele ruimingen en andere werken uitgevoerd door eigen werkman 5.000,00 EUR - onderhoud gemaal Leebrugse Meersen (inclusief elektriciteit) 4.000,00 EUR - oeverversteviging (exclusief waterloop 1.250a Speeuwsbeek) 5.000,00 EUR - kosten voor uitvoeren van waterbodemanalyses 2.000,00 EUR Totaal: ,90 EUR Het betreft hier slechts een raming. Het effectief aandeel van de stad in deze kosten zal blijken uit het technisch verslag, dat jaarlijks opgemaakt wordt op basis van facturen en loonstaten. Deze werken worden grotendeels uitgevoerd door de Polder Sinaai-Daknam zelf en deels uitbesteed. De afrekening wordt per strekkende meter onder toezicht van het provinciebestuur opgemaakt aan de hand van ingediende loonstaten en facturen. Adviezen Dienst financiën: uitgave te voorzien op artikel 482/ van het budget Visum financieel beheerder: gunstig. Besluit: met algemene stemmen (34) Enig artikel De gemeenteraad beslist gunstig advies te verlenen betreffende de voorlopige raming, opgesteld door het bestuur van de Polder Sinaai-Daknam, p.a. Zakstraat 19, 9112 Sinaai, ten bedrage van ,90 EUR, inclusief btw, voor het uitvoeren van ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken tijdens het jaar 2013 aan waterlopen van 3de categorie gelegen op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas en in de omschrijving van de polder. De te ruimen, te onderhouden en te herstellen waterlopen zijn de volgende: 1.230a, 1.236f, 1.237a, 1.237b, 1.238, 1.238a, 1.243, 1.250a, 1.250aa, 1.250c, 1.250d, 1.250f, 1.261, 1.260d en GR 23 november

15 6. Gemeentegebouwen: a. Gemeentehuis Pastorijstraat: renovatie hellend dak en zoldervloer: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling 1 Algemeen bestuur overige algemene en ondersteunende diensten /08 gebouwen Door de stedelijke ontwerpendienst werden de gunningsvoorwaarden en -wijze opgemaakt voor de renovatie van het hellend dak en de zoldervloer in het gemeentehuis in de Pastorijstraat. De kosten van deze werken, die zullen worden gegund via onderhandelingsprocedure na raadpleging, worden geraamd op EUR, btw te voldoen door medecontractant. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in principe akkoord te gaan met de uitvoering van deze werken en de gunningsvoorwaarden en -wijze vast te stellen. Wet van 24 december 1993 en KB van 8 januari 1996 met de eventuele latere wijzigingen in verband met de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor openbare werken. Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43 2, 11 betreffende het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan en artikel 57 3 houdende vaststelling van de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. De werken omvatten: - Het vervangen van de volledige dakstructuur. De bestaande dakpannen worden teruggeplaatst op het nieuw dak zodat het uitzicht langs buiten behouden blijft. Het dakvolume wordt ook geïsoleerd. - Het plaatsen van een nieuwe zoldervloer boven het niveau van de bestaande zoldervloer. De bestaande zoldervloer is niet stabiel genoeg om als bergplaats te kunnen dienen maar blijft wel behouden o.a. omdat het vals plafond van de onderliggende verdieping eraan opgehangen is. Na de werken zal de zolder als bergzolder gebruikt kunnen worden. Adviezen Dienst financiën: uitgave te verrekenen op artikel 104/ van het budget Te verrekenen op vastlegging financiën nr. 465 c) Gemeentehuis Nieuwkerken: verstevigen zoldervloer, vernieuwen dak en plaatsen isolatie (energiefonds). Krediet nr. 465: EUR. Beschikbaar krediet nr. 465: EUR (op 25 oktober 2012). Visum financieel beheerder: gunstig. Besluit: met algemene stemmen (34) Artikel 1 De gemeenteraad gaat in principe akkoord met de renovatie van het hellend dak en de zoldervloer in het gemeentehuis in de Pastorijstraat. Artikel 2 De gemeenteraad stelt de gunningsvoorwaarden en -wijze, zoals zij werden opgemaakt door de stedelijke ontwerpendienst en waaruit o.a. blijkt dat de uitvoering van deze werken mag geraamd worden op EUR, btw te voldoen door medecontractant, vast. De btw ten bedrage van 9.050,16 EUR zal rechtstreeks aan de Belgische Staat worden betaald. Artikel 3 De gemeenteraad beslist de werken te gunnen via onderhandelingsprocedure na raadpleging. Artikel 4 De gemeenteraad beslist de uitgaven te verrekenen op artikel 104/ van het budget GR 23 november 2012

16 Artikel 5 De gemeenteraad beslist voor de financiering van deze buitengewone uitgaven een lening op te nemen voor het einde van het boekjaar waarin de uitgave effectief werd vastgelegd en gaat ermee akkoord om in afwachting van de effectieve opneming van de lening, de uitgave geheel of gedeeltelijk te prefinancieren met eigen middelen. 6. Gemeentegebouwen: b. De Kouter: vervangen ramen en deuren: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling 1 Algemeen bestuur overige algemene en ondersteunende diensten /08 gebouwen Door de stedelijke ontwerpendienst werden de gunningsvoorwaarden en -wijze opgemaakt voor het vervangen van de ramen en deuren in De Kouter. De kosten van deze werken, die zullen worden gegund via onderhandelingsprocedure na raadpleging, worden geraamd op ,16 EUR, btw te voldoen door medecontractant. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in principe akkoord te gaan met de uitvoering van deze werken en de gunningsvoorwaarden en -wijze vast te stellen. Wet van 24 december 1993 en KB van 8 januari 1996 met de eventuele latere wijzigingen in verband met de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor openbare werken. Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43 2, 11 betreffende het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan en artikel 57 3 houdende vaststelling van de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. De werken omvatten de uitbraak van de bestaande ramen (17) en deuren (5), het plaatsen van nieuwe ramen en deuren in aluminiumschrijnwerk en de afwerking hiervan. Uitvoeringstermijn: 30 werkdagen. Adviezen Dienst financiën: uitgave te verrekenen op artikel 76203/ van het budget Te verrekenen op vastlegging financiën nr. 625 a) De Kouter: aanpassingswerken. Krediet nr. 625: EUR. Beschikbaar krediet nr. 625: EUR (op 8 november 2012). Financiering: eigen middelen. Visum financieel beheerder: gunstig. Besluit: met algemene stemmen (34) Artikel 1 De gemeenteraad gaat in principe akkoord met het vervangen van de ramen en deuren in De Kouter. Artikel 2 De gemeenteraad stelt de gunningsvoorwaarden en -wijze, zoals zij werden opgemaakt door de stedelijke ontwerpendienst en waaruit o.a. blijkt dat de uitvoering van deze werken mag geraamd worden op ,16 EUR, btw te voldoen door medecontractant, vast. De btw ten bedrage van ,03 EUR zal rechtstreeks aan de Belgische Staat worden betaald. Artikel 3 De gemeenteraad beslist de werken te gunnen via onderhandelingsprocedure na raadpleging. Artikel 4 De gemeenteraad beslist de uitgaven te verrekenen op artikel 76203/ van het budget GR 23 november

17 Artikel 5 De gemeenteraad beslist voor de financiering van deze buitengewone uitgaven een lening op te nemen voor het einde van het boekjaar waarin de uitgave effectief werd vastgelegd en gaat ermee akkoord om in afwachting van de effectieve opneming van de lening, de uitgave geheel of gedeeltelijk te prefinancieren met eigen middelen. 7. Erediensten: a. Kerkfabrieken: 1. Budget 2012: Sint-Nicolaas: wijziging nr. 1: goedkeuring Is afgevoerd. 7. Erediensten: a. Kerkfabrieken: 2. Budget 2013: akteneming 7 Cultuur en vrije tijd overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen Het jaarlijks in te dienen budget van de kerkfabrieken is een afgeleide van een door hen opgemaakt meerjarenplan. Indien dit budget binnen de grenzen van het goedgekeurd meerjarenplan blijft, moet de gemeenteraad enkel akte nemen van dit budget. Dit is het geval voor het budget 2013 van de 12 kerkfabrieken op het stedelijk grondgebied. Aan de raad wordt gevraagd akte te nemen van het budget 2013 van de 12 kerkfabrieken op het stedelijk grondgebied. Ingeval de aangevraagde dotatie hoger ligt dan het bedrag voorzien in het meerjarenplan voor 2012 (zoals het geval is bij de kerkfabriek Heilig Hart) werd het cijfer uit het meerjarenplan weerhouden. Overzicht van de gemeentelijke dotatie 2013: Aangevraagde dotatie 2013 Dotatie 2013 volgens MJP Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 45 tot en met 50 over de bepalingen van het budget, de artikelen 17 tot en met 21 over de opmaak van het budget en het artikel 25 over het gecoördineerd indienen van de budgetten. Gecorrigeerde dotatie 2013 (= weerhouden) Sint-Jan-de-Doper 9.866, , ,87 Sint-Catharina , , ,15 HH. Andreas en Ghislenus , , ,15 Heilig Hart , , ,00 Sint-Jozef , , ,48 Sint-Nicolaas , , ,68 O.-L.-Vrouw Bijstand der , , ,93 Christene O.-L.-Vrouw ten Bos , , ,75 Sint-Johannes Bosco , , ,86 Christus Koning , , ,79 Heilige Familie 5.287, , ,97 17 GR 23 november 2012

18 Sint-Job , , ,63 TOTAAL , , ,26 Hierna volgt een overzicht van de aangevraagde investeringstoelagen voor het dienstjaar 2013: Investeringstoelagen 2013 Sint-Jan-de-Doper 0,00 Sint-Catharina ,00 HH. Andreas en Ghislenus ,00 Heilig Hart 0,00 Sint-Jozef ,00 Sint-Nicolaas 0,00 O.-L.-Vrouw Bijstand der 0,00 Christenen O.-L.-Vrouw ten Bos 0,00 Sint-Johannes Bosco 0,00 Christus Koning 0,00 Heilige Familie 0,00 Sint-Job 0,00 TOTAAL ,00 Adviezen Dienst financiën: de exploitatietoelagen aan de 12 kerkfabrieken zullen voorzien worden in het budget 2013 van de stad op artikel 790/ Voor wat betreft de investeringstoelagen werd reeds in het ontwerpbudget 2013 een bedrag van EUR ingeschreven (artikel 790/633-51) (cfr. de investeringsenveloppen ). Bijlagen Budget 2013 van de 12 kerkfabrieken op het stedelijk grondgebied. Besluit: met 33 stemmen voor (sp.a SOS 2012 SLP Groen!, CD&V N-VA, Vlaams Belang, Onafhank.) en 1 onthouding (Open Vld) Enig artikel De gemeenteraad neemt akte van het budget 2013 van de kerkfabrieken Sint-Jan-de-Doper, Sint- Catharina, HH. Andreas en Ghislenus, Heilig Hart, Sint-Jozef, Sint-Nicolaas, O.-L.-Vrouw Bijstand der Christenen, O.-L.-Vrouw ten Bos, Sint-Johannes Bosco, Christus Koning, Heilige Familie en Sint-Job. Een exemplaar van deze budgetten wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 7. Erediensten: b. Orthodoxe parochie HH. Andreas en Materne Aalst: aanvraag tot erkenning: advies 7 Cultuur en vrije tijd overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen Verslag Interpellatie van raadslid Patric Gorrebeeck. Beantwoord door schepen Lieven Dehandschutter. Met brief van 6 augustus 2012 bezorgt het Agentschap voor Binnenlands Bestuur de vraag tot het verlenen van een advies in verband met de aanvraag tot erkenning van de orthodoxe parochie HH. Andreas en Materne te Aalst. GR 23 november

19 Deze adviesvraag kadert in een erkenningsprocedure voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten. Voorafgaand aan het verlenen van een erkenning moet de Vlaamse Regering advies inwinnen bij de gemeenteraden van de gebiedsomschrijving opgegeven in het aanvraagdossier. Aangezien de stad Sint-Niklaas behoort tot de ruime gebiedsomschrijving van de betrokken parochie, wordt het advies van de gemeenteraad gevraagd. De erkende orthodoxe geloofsgemeenschappen worden betoelaagd door de provincie zodat een erkenning van de betrokken parochie geen invloed heeft op het budget van de stad noch op de betoelaging van de erkende rooms-katholieke eredienst op het grondgebied van de stad die ten laste is van de stad. Aan de raad wordt gevraagd een positief advies te verlenen. Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten. Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende eredienst. De orthodoxe parochie HH. Andreas en Materne te Aalst telt meer dan 250 gelovigen waarvan circa 200 gelovigen uit Oost-Vlaanderen. De gebiedsomschrijving is zeer ruim: Aalst, Beveren, Brakel, Buggenhout, Dendermonde, Evergem, Gent, Geraardsbergen, Haaltert, Hamme, Laarne, Sint-Martens- Latem, Lebbeke, Lochristi, Lokeren, Maldegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Oosterzele, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Wortegem-Petegem en Zele. De orthodoxe parochie zou ook 3 gelovigen uit Sint-Niklaas tellen. De begijnhofkerk te Aalst, bekend als Sint-Catharinakerk, wordt gebruikt voor de uitoefening van de orthodoxe eredienst. Momenteel loopt een gebruiksovereenkomst met de kerkfabriek Sint-Martinus te Aalst voor het gebruik van de begijnhofkerk. Er is het voornemen de begijnhofkerk volgend jaar in erfpacht te bekomen. De parochie heeft in het verleden geen financiële bijdrage ontvangen van de stad Aalst noch van de provincie. Op dit ogenblik bedragen de huuruitgaven circa EUR per jaar. Als erfpachter zullen de uitgaven jaarlijks circa EUR bedragen. Om dit verschil te kunnen overbruggen, vraagt de orthodoxe parochie een ondersteuning door de provincie van circa EUR per jaar. Aangezien de erkende orthodoxe geloofsgemeenschappen worden betoelaagd door de provincie, is er geen impact op het budget van de stad, noch op de dotatie voor de exploitatie-uitgaven noch op de financiering van de investeringsuitgaven van de rooms-katholieke kerkfabrieken op het grondgebied van Sint- Niklaas. Bijlagen Brieven van 6 augustus en 11 september 2012 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur met het aanvraagdossier voor erkenning. Besluit: met algemene stemmen (34) Enig artikel De gemeenteraad verleent een positief advies voor de aanvraag tot erkenning van de orthodoxe parochie HH. Andreas en Materne te Aalst. 7. Erediensten: c. Sint-Catharinakerk: vervangen warmeluchtgenerator: gunstig advies en vaststelling stadsaandeel 7 Cultuur en vrije tijd bijdrage aan de besturen van de erediensten De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Catharina besliste in zitting van 29 oktober 2012 het vervangen van de warmeluchtgenerator in de kerk toe te wijzen aan de firma Werner Maes bvba voor een bedrag van EUR, btw niet inbegrepen. 19 GR 23 november 2012

20 Op basis hiervan mag het stadsaandeel worden geraamd op ,90 EUR, btw inbegrepen. Aan de raad wordt gevraagd de beslissing van de kerkraad gunstig te adviseren en het stadsaandeel vast te stellen. Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten. Wet van 24 december 1993 en KB van 8 januari 1996 met de eventuele latere wijzigingen in verband met de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor openbare werken. Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43 2, 11 betreffende het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan en artikel 57 3 houdende vaststelling van de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. De huidige installatie is aan vervanging toe. Vorig stookseizoen werd gestookt met een barst in de branderkamerwand waarbij de lagering van de circulatieventilator is uitgelopen. De extractieventilator zit los. De installatie kan niet meer worden opgestart. De huidige installatie zal vervangen worden door een nieuwe warmeluchtgenerator. Andere technieken zijn niet toepasbaar zonder kap- en breekwerk. Door de kerkfabriek werden 5 offertes opgevraagd. Na bespreking en afweging van de diverse voorstellen, besliste de kerkfabriek de werken toe te wijzen aan de firma Werner Maes bvba uit Sinaai. Adviezen Dienst monumentenzorg: gunstig. Centraal kerkbestuur: gunstig. Dienst financiën: uitgave te verrekenen op artikel 790/ van het budget Beschikbaar krediet: ,61 EUR (op 8 november 2012). Financiering: lening. Visum financieel beheerder: gunstig. Besluit: met algemene stemmen (34) Artikel 1 De gemeenteraad geeft gunstig advies over de beslissing van 29 oktober 2012 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Catharina voor het vervangen van de warmeluchtgenerator in de kerk. Artikel 2 De gemeenteraad stelt het stadsaandeel vast op ,90 EUR, btw inbegrepen. Artikel 3 De gemeenteraad beslist de uitgaven te verrekenen op artikel 790/ van het budget Artikel 4 De gemeenteraad beslist voor de financiering van deze buitengewone uitgaven een lening op te nemen vóór het einde van het boekjaar waarin de uitgave effectief werd vastgelegd en gaat ermee akkoord om in afwachting van de effectieve opneming van de lening, de uitgave geheel of gedeeltelijk te prefinancieren met eigen middelen. 8. Huisvesting: programma Grootstedenbeleid: aanhangsel aan de aanhangsels Duurzame Stad 2011 voor het jaar 2012: goedkeuring 6 Wonen en ruimtelijke ordening stads- en plattelandsontwikkeling Verslag Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch. GR 23 november

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25/06/2007 Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 14/05/2007 Aanwezig Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Willy

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie