Contractbijlage: BandenSoftware.nl Algemene Voorwaarden en aanvullende bepalingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contractbijlage: BandenSoftware.nl Algemene Voorwaarden en aanvullende bepalingen"

Transcriptie

1 Contractbijlage: BandenSoftware.nl Algemene Voorwaarden en aanvullende bepalingen Bedrijfsgegevens: BandenSoftware.nl Sluitappel 77, 5491 TS Sint-Oedenrode Postbus 38, 5400 AA Sint-Oedenrode Tel. +31 (0) BandenSoftware.nl Contractbijlage Kamer van Koophandel BTW nummer B01

2 Inhoud Inleiding... 3 Algemene voorwaarden... 3 Prijzen:... 3 Betalingscondities:... 3 Configuratie aanpassingen:... 3 Opzeggen overeenkomst:... 3 Overgang van cloud naar on premise :... 3 Definities en begrippen... 5 Aanbieding en overeenkomst... 5 Pagina 2 van 7

3 Inleiding In deze bijlage Bandensoftware.nl algemene voorwaarden en aanvullende bepalingen zijn de en definities en begrippen beschreven die zijn verbonden met het contract of de overeenkomst. In het contract of de overeenkomst wordt verwezen naar deze bijlage die integraal deel uitmaakt van het contract of de overeenkomst, en daarmee ook onlosmakelijk is verbonden is. Algemene voorwaarden Op de tussen partijen ontstane relatie zijn van toepassing de ICT-Office voorwaarden, zoals gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland, onder nummer Een exemplaar van deze voorwaarden zijn in te zien en desgewenst te downloaden van internet, Afnemer is per definitie akkoord met de laatste versie van de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website. Indien de afnemer niet akkoord is met de gewijzigde voorwaarden, kan de afnemer de overeenkomst opzeggen met in acht neming van de reguliere opzegtermijn. Prijzen: De vermelde prijzen zijn gebaseerd op internationale actieprijzen vanuit Microsoft en geldig tot 26 juni Voor klanten van voor 26 juni 2015 gelden deze prijzen tot 26 juni 2017 en ook voor tussentijdse uitbreidingen van de softwareconfiguratie met extra named users. Binnen het toegepaste cloud-model is een named user een gebruiker met een unieke login. Prijsstellingen na 26 juni 2015 worden gecommuniceerd zodra deze beschikbaar komen vanuit Microsoft. De vermelde prijzen gelden voor het gebruik van de bandensoftware.nl branche modules op het Microsoft Dynamics NAV 2015 platform. Jaarlijks wordt er in het begin van het nieuwe kalenderjaar een prijsindexatie doorgevoerd op basis van het door het CBS verstrekte prijsindexcijfer van het afgelopen jaar. Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW en exclusief additionele dienstverlening zoals helpdesktoegang en consultancy tenzij anders aangeduid in de overeenkomst. Betalingscondities: De maandelijkse kosten t.b.v. het huren van de betreffende softwarelicenties inclusief de kosten voor het (Microsoft Azure) hostingplatform in de cloud zijn maandelijks vooraf verschuldigd en worden voldaan via een automatische incassomachtiging. De te kiezen service/-in richtingspakketten en de overige gewenste dienstverlening om te kunnen starten worden gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij het onverhoopt niet voldoen aan de betalingsverplichting wordt de openstaande vordering ter incasso aangeboden en komen alle daarbij komende kosten voor rekening van de afnemer (klant). Tevens wordt de toegang tot de systemen tijdelijk ontzegd totdat de betalingen in zijn geheel zijn ontvangen. Configuratie aanpassingen: Uitbreidingen van de configuratie met betrekking tot het aantal users is gerealiseerd binnen 1 werkdag waarbij de extra kosten voor die extra named user(s) worden doorbelast voor de gehele kalendermaand waarin de uitbreiding plaatsvindt. Verzoek tot verlaging van het aantal named users wordt doorgevoerd 14 dagen voor het einde van elke kalendermaand zodat deze users niet meer in de volgende maandfactuur voorkomen. Functionele uitbreidingen d.m.v. de overstap van standaard naar basis en/of naar premium is een keuze die eenmalig is en niet meer in omgekeerde volgorde uitgevoerd kan worden. Opzeggen overeenkomst: Klanten kunnen hun overeenkomst opzeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn geldend vanaf de laatste werkdag van een kalendermaand. Op verzoek kan de klant bij beëindiging een backup krijgen van zijn administratie (database), hiervoor wordt de benodigde tijd als extra dienst gefactureerd aan de klant en dienen deze kosten voor de ontvangst van de backup betaald te zijn. Overgang van cloud naar on premise : Indien klanten kiezen om over te stappen van de cloud naar een eigen omgeving met de Dynamics NAV en Bandensoftware modules dan is dit mogelijk. Men dient dan wel de koop licentie hiervoor aan te schaffen samen met het bijbehorende jaarlijkse support-/onderhoudscontract op die licentie. Pagina 3 van 7

4 De database zoals beschikbaar van de klant in de cloud kan bij zo n keuze mee worden genomen (geen dataverlies). Pagina 4 van 7

5 Definities en begrippen Leverancier: Afnemer: Software: Bandensoftware.nl, als leverancier van de software en diensten; Eindklant welke leverancier betaalt voor software en diensten; De door Bandensoftware.nl aangeboden software zijnde in elk geval maar niet uitsluitend: Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Office 365 (optioneel beschikbaar), Microsoft SQL Server, alle andere, hier niet genoemde Microsoft software, aanvullende modules van ISV s (Independent Software Vendors), Aanvullende modules van Bandensoftware.nl: Diensten: Overeenkomst: Website: Documentatie: Tyre branche add-on op Dynamics NAV, aanvullende modules van andere bronnen, aanvullende derden software. Ook het online platform Microsoft Azure hoort expliciet tot de software. Helpdesk, Consulting, Projectleiding, Development en alle andere soorten diensten (o.a. training) welke uitgevoerd worden voor afnemer, daarbij opgenomen ook reis- en verblijfskosten. de overeenkomst welke wordt gesloten om de software en diensten te gebruiken. de website van de leverancier van de software. door leverancier aangeleverde documentatie omtrent het inrichten van en het werken met de software. Deze documentatie betreft digitale documentatie in de vorm van bijvoorbeeld beeldmateriaal en geschreven teksten. Aanbieding en overeenkomst Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de software en diensten zijn vrijblijvend en herroepbaar Afnemer kan een order plaatsen rechtstreeks via de website en/of via andere wijze(n) zoals door leverancier akkoord zijn bevonden. Leverancier bevestigt de door afnemer geplaatste order langs elektronische weg waarop de overeenkomst tot stand komt. Leverancier verleent afnemer hierbij het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht om de software gedurende de looptijd van de overeenkomst te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van afnemer, voor het aantal gebruikers en modules zoals in de overeenkomst opgenomen, als ook ten behoeve van eventuele bij-bestellingen die tijdens de overeenkomst worden geplaatst. Het gebruiksrecht houdt ook in het recht de bij de software behorende documentatie te gebruiken. Het gebruiksrecht begint op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Afnemer zal de software slechts gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden. Afnemer mag niet toestaan dat de software wordt gebruikt ten behoeve van en/of door enige andere (rechts)persoon dan afnemer en haar medewerkers. Het is afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de software te gebruiken voor of door meer dan het aantal overeengekomen gebruikers. Het is afnemer niet toegestaan rechten of verplichtingen uit de overeenkomst of de voorwaarden over te dragen aan derden. Leverancier mag, naar eigen inzicht, vernieuwingen aanbrengen in de software. Leverancier hoeft afnemer niet op de hoogte te stellen van de verwerking van updates en/of upgrades, hij is hiertoe echter wel gerechtigd. Leverancier mag de overeenkomst per direct beëindigen op het moment dat afnemer aan leverancier meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of op het moment dat leverancier uit de omstandigheden moet afleiden dat de afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of op het moment dat (de onderneming van) afnemer zijn activiteiten staakt. Zulks is in elk het geval indien afnemer een of meer facturen of een deel of delen daarvan onbetaald laat, cq. storneert waardoor de vervaldatum van de factuur of facturen is overschreden. De overeenkomst eindigt van rechtswege en per direct op het moment dat de (onderneming van) afnemer geliquideerd wordt, surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard. Bij gebreke van tijdige voldoening aan verplichtingen door de afnemer heeft leverancier te allen tijde het recht haar verplichtingen op te schorten en toegang tot de software en diensten te blokkeren. Voorts kan de overeenkomst alsdan zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden als de afnemer, na een ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Pagina 5 van 7

6 Bij gebreke van tijdige voldoening aan verplichtingen door de afnemer heeft leverancier te allen tijde het recht haar verplichtingen op te schorten en toegang tot de software en diensten te blokkeren. Voorts kan de overeenkomst alsdan zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden als de afnemer, na een ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Leverancier is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding als gevolg van een beëindiging als beschreven in bovenstaande 3 punten. Bij beëindiging van de overeenkomst zal afnemer geen toegang meer hebben tot de software en zijn gegevens. Leverancier zal bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen, in welke vorm dan ook, aan afnemer terugbetalen. Afnemer zorgt voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de software. Afnemer staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van de software gebruikte apparatuur en software voldoen aan de systeemeisen. Afnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden. Afnemer heeft toegang tot de helpdesk op werkdagen van 09:00 tot 17:00. Alle support-/helpdeskwerkzaamheden worden uitgevoerd als additionele dienstverlening en de kosten hiervoor zitten derhalve niet in de vaste maandbedragen in de overeenkomst. Alle support-/helpdeskwerkzaamheden worden doorbelast tegen de werkelijk bestede tijd afgerond in tijdsblokken van 15 minuten tegen het dan geldende tarief. Leverancier spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de software. Leverancier mag, zonder voorafgaande bekendmaking, de toegang tot de software en de software te blokkeren of het gebruik ervan beperken als dit noodzakelijk is voor de veiligheid en bescherming van de software en bijbehorende gegevens(opslag), alsook voor (preventief-) onderhoud of voor het verrichten van aanpassingen of verbeteringen van één of meer softwarecomponenten. Dit brengt geen recht op schadevergoeding van afnemer ten opzichte van leverancier met zich mee. leverancier zal proberen om de termijn tot een minimum te beperken. Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van (delen van) de software. Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor de (gevolg-) schade omtrent het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van (delen van) de software. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op en alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie met betrekking tot) de software en de documentatie, zijn het exclusieve eigendom van leverancier of diens licentiegever(s). Geen van de in de overeenkomst en/of voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan gebruiker en/of afnemer. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet uitsluitend, wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van afnemer, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door afnemer aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door afnemer aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs als leverancier in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door afnemer die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de software. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door afnemer die verband houdt met het (niet) functioneren van programmatuur van afnemer of van derden, van apparatuur van afnemer, leverancier of derden, of van internetverbindingen van afnemer, leverancier of derden. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die via of andere wijze(n) worden gecommuniceerd tussen leverancier en afnemer. Voor zover Leverancier geen aanspraak kan maken op de omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of - beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 25% van alle in de 3 (drie) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan afnemer gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door leverancier aan afnemer in die periode. Voor zover leverancier ook geen aanspraak kan maken op de hiervoor genoemde beperking(en), geldt dat de aansprakelijkheid van leverancier in ieder geval beperkt is tot EUR 2.500,00. Afnemer erkent en aanvaardt dat de software nooit perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kunnen zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld. Beide partijen zullen Vertrouwelijke Informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie is verkregen. Pagina 6 van 7

7 Beide partijen nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie indien die informatie of gegevens: (I) al het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen; (II) onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij; III) algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of (IV) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting ten opzichte van de betrokken partij wordt geschonden. Indien en voor zover de software, software van een derde bevat, dan zullen de voorwaarden die van toepassing zijn tussen leverancier en die bedoelde derde ook gelden tussen leverancier en afnemer. Indien en voor zover de cloud hardware, oftewel het online platform, een online platform van een derde betreft (zoals in elk geval maar niet uitsluitend: het Microsoft Azure platform), dan zullen de voorwaarden die van toepassing zijn tussen leverancier en die bedoelde derde ook gelden tussen leverancier en afnemer. Als afnemer en leverancier in de overeenkomst een beperking zijn overeengekomen voor wat betreft het aantal en de grootte van de door afnemer geregistreerde transacties, mutaties, aangeleverde documenten, of database omvang, al dan niet per tijdseenheid, mag leverancier bij overschrijding, de overschreden aantallen of grootte achteraf in rekening brengen tegen het overeengekomen tarief. Om te bepalen of het door partijen overeengekomen aantal of grootte is overschreden, zal leverancier het aantal door afnemer geregistreerde transacties, mutaties, aangeleverde documenten, of database omvang door middel van rapportages inzichtelijk maken. De administratie van leverancier geldt als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door afnemer. Pagina 7 van 7

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 1. GEBRUIKTE BEGRIPPEN: 1.1. Met Accountnet wordt bedoeld Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. of Accountnet Internet Media S.L., beiden vennootschappen

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. EZ Boekhouding: EZ Boekhouding is een Coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61722898 en de leverancier van de Dienst. 2. Klant: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst

Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst Algemeen 1. Visma Software BV geeft bij wijze van dienstverlening op afstand toegang tot en verstrekt gebruiksrechten betreffende de functionaliteit van haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BACKUP DIRECT B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BACKUP DIRECT B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BACKUP DIRECT B.V. 1. Toepasselijkheid Voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Backup Direct B.V. ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

Artikel 3: Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

Artikel 3: Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Algemene Voorwaarden Davilex Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Small Business B.V.; b. Programmatuur:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: 1.1

Nadere informatie

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V.

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNGGUNS B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Kasteleinenkampweg 7b, 5222 AX 's-hertogenbosch Dossiernr. K.v.K. 59483113, hierna te noemen Leverancier Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen Artikel 1: definities In de navolgende artikelen wordt verstaan onder: Case: Case Electronics B.V., de gebruiker van deze voorwaarden; opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONTICT CONNECT Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene

Nadere informatie

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions.

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. ALGEMENE VOORWAARDEN 1 - DEFINITIES 1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. 1.2 - Onder 'Bestelling, Registratie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Inhoudsopgave A Definities B Toepasselijkheid C Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst D Prijzen en tarieven E Facturering en betaling F

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXES

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXES ALGEMENE VOORWAARDEN MAXES Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie