waarom we het anders doen De juiste plaats voor een goed gesprek Procesmanagement in gebiedsontwikkeling de ABL2 methode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "waarom we het anders doen De juiste plaats voor een goed gesprek Procesmanagement in gebiedsontwikkeling de ABL2 methode"

Transcriptie

1 waarom we het anders doen De juiste plaats voor een goed gesprek Procesmanagement in gebiedsontwikkeling de ABL2 methode

2 wat abl2 doet Vernieuwend procesmanagement volgens de ABL2 methode betekent in hoger tempo naar beter resultaat. procesmanagement met resultaatgarantie ABL2 levert vernieuwend procesmanagement voor gebiedsontwikkeling, waarbij sneller en beter hoog in het vaandel staan. In een hoger tempo naar een beter resultaat. Bovendien kunnen we de realisatie van de plannen garanderen. We werken daarbij vanuit een sterk gevoelde verantwoordelijkheid voor het publieke belang en we geloven in een actieve samenwerking met onze opdrachtgevers. Dat is in een notendop wat ABL2 doet. Als procesmanager streeft ABL2 ernaar een rol van betekenis te spelen bij complexe integrale projecten op het snijvlak van infrastructuur en vastgoedontwikkeling. bundeling van kennis, ervaring en expertise Wij geloven in het verder brengen van maatschappelijke opgaven door middel van commercieel verantwoorde concepten en methoden. De druk op deze maatschappelijke opgaven zal de komende jaren alleen maar toenemen. Integrale gebiedsontwikkeling is het duurzame antwoord op vragen die het hart raken van de ruimtelijke inrichting van ons land. Met andere woorden, als we Nederland duurzaam, mooi, veilig en leefbaar in willen richten, met levendige, compacte steden waar mensen graag willen wonen en verblijven, dan kunnen we eenvoudigweg niet meer om integrale gebiedsontwikkeling heen. Maar eenvoudig is het allemaal niet. Partijen raken onderweg vast in ingesleten patronen en inefficiënte, taaie processen. Strijdige belangen komen niet bij elkaar. Het gevolg is stagnatie of zelfs impasse. Processen lopen vast en verhoudingen vertroebelen. ABL2 doorbreekt de impasse en brengt transparantie in samenwerkingen. We denken, durven en we doen. We koppelen kennis, ervaring en expertise aan zowel publieke als private kant. Het maatschappelijke belang is daarbij steeds onze focus. Als onafhankelijke derde brengen we de juiste partijen bij elkaar aan tafel, vullen we met hen de ontbrekende stukjes van de puzzel in en committeren we ons aan het eindresultaat. uniek businessmodel We opereren vanuit een betrokken visie en unieke werkwijze die we niet zonder trots de ABL2-methode noemen. Pijlers daarbij zijn co-creatie, commitment en vrijheid voor onze opdrachtgevers. We willen u graag meer vertellen over ons unieke businessmodel en de resultaten die we daarmee behalen. 2

3 INFRA hier kan nog een tekstje staan onze missie ABL2 wil bijdragen aan een effectieve aanpak van complexe en stagnerende gebiedsontwikkelingen om zo een verbeterde kwaliteit van de leefomgeving te realiseren. De vermeende tegenstelling tussen publiek en privaat is daarbij vaak een belangrijk obstakel. Door onze werkwijze van co-creatie, commitment en vrijheid zetten we steeds weer cruciale stappen in het opbouwen van wederzijds vertrouwen, en daarmee het versnellen en verbeteren van het proces. Met daarbij steeds het eindproduct voor ogen. Anders gezegd: ABL2 accelerate, ABL2 improve, ABL2 realise. wat we doen Vernieuwend procesmanagement voor gebiedsontwikkeling, bij complexe integrale projecten op het snijvlak van infrastructuur en vastgoedontwikkeling. de organisatie Onze methode is nauw verbonden met ons organisatiemodel. ABL2 kiest voor een bescheiden omvang van haar kerncompetenties. Er is een kleine kern van all-round procesmanagers met op elkaar aansluitende specifieke achtergronden en ervaring. ABL2 heeft daarnaast een aantal associate partners die worden ingeschakeld op onderdelen van projecten die passen bij de expertise van de associate partner. Naast professionals in de eigen onderneming en associate parters binnen handbereik, maakt ABL2 gebruik van een breed netwerk aan partijen en experts dat, afgestemd op de kenmerken van een project, inzetbaar is. Bij dit alles geldt vanzelfsprekend dat ABL2 als opdrachtnemende partij verantwoordelijk en aanspreekbaar blijft voor de inzet die zij levert. procesmanagement JURIDISCH FINANCIËEL TECHNISCH ECONOMISCH PLANOLOGISCH COMMERCIEEL onze mensen SOCIAAL GEOGRAFISCH CREATIEF ONTWIKKELING BOUW 3

4 de ABL2 methode Succesvolle gebiedsontwikkeling is niet alleen gebaat bij het verbinden maar ook bij het binden van partijen. ABL2 hanteert drie pijlers in de aanpak van gebiedsontwikkeling: co-creatie, commitment en vrijheid. Gebiedsontwikkeling is effectiever door een sterk accent op samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemer en op de inschakeling van maatwerk expertise. Daarbij staat het project of de opgave altijd centraal. Het tweede element is commitment. ABL2 is ervan overtuigd dat succesvolle gebiedsontwikkeling niet alleen gebaat is bij het verbinden maar ook bij het binden van partijen. Vrijblijvendheid is een valkuil in gebiedsontwikkeling, partijen moeten weten waar ze met elkaar naartoe willen en dus ook weten waar ze met elkaar aan toe zijn. Dat is commitment. Vrijheid is het derde element in de ABL2 methode. Opdrachtgevers zijn vrij om met de door ABL2 ontwikkelde producten, van haalbaarheidsonderzoek tot en met pasklare projectaanpak, zelf de markt op te gaan. Er is commitment tot een vooraf afgesproken moment in het proces, daarna is er vrijheid om ook weer afscheid te nemen als dat wordt gewenst. co-creatie We bundelen de kennis en expertise van alle betrokken disciplines en partijen onder het motto: schotten omlaag! Al vanaf de eerste fasen van het project combineren we de kennis van consultants, ontwikkelaars, bouwers en beleggers en waar nodig andere disciplines zoals ontwerpers, onderzoekers en marketeers. Door de inzet van de juiste specialisten worden kansen benut. commitment We ontwikkelen een concept op basis van een grondige analyse van de context en we toetsen de haalbaarheid in brede zin. Ons commitment betekent: ABL2 geeft garanties op het resultaat van de door ons voorgestelde plannen én zorgt voor partijen die bereid zijn te investeren in die plannen. We brengen partijen bijeen, kijken over grenzen heen en kunnen innovatief en creatief opereren. ABL2 zorgt voor boter bij de vis. vrijheid We staan achter onze plannen en concepten maar laten de opdrachtgever vrij in een volgende fase gebruik te maken van elke wenselijke partij. Wij leveren realistische plannen, maar verplichten partijen op geen enkele wijze aan onze betrokkenheid bij de verdere uitvoering. ABL2 is in elke fase inzetbaar. 4

5 c0-creatie, commitment en vrijheid co-creatie commitment vrijheid

6 ABL2 producten en diensten aan tafel Een gesprek op niveau, heldere vraagdefinitie, vlijmscherpe interviewrondes met als resultaat een bullit proof rapportage. 4D-analyse Contextanalyse van het gebied vanuit 4 aspecten: 1) De fysieke omgeving: het in kaart brengen van de locatie, de grond, de opstallen, bereikbaarheid, beleving. 2) De markt: waar is vraag naar, welke functies en wat zijn de trends. 3) Het beleid: wat is het politiek draagvlak en wat is de status van bepaalde wet en regelgeving. 4) De stakeholders: wie zijn ze, wat is hun rol en wat zijn de verschillende belangen die spelen. 5) Eindigend, uiteraard in een SWOT-analyse en voorzien van conclusies. conceptontwikkeling De smoel van het gedachte met de lijnen van het idee. Door de bevindingen uit de 4D-analyse met elkaar te confronteren, ontstaat inzicht in het ontwikkelpotentieel van de betreffende locatie. Verschillende ontwikkelrichtingen worden bekeken voordat een keuze wordt gemaakt, waarbij zowel commerciële als maatschappelijke wensen worden meegenomen. Het vaststellen van de uiteindelijke ontwikkelrichting gebeurt in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers, stakeholders en andere relevante partijen. De conceptontwikkeling bestaat uit een globale gebiedsvisie en het uitwerken van het concept dat uitmondt in een gewenst thema voor de locatie met bijbehorende doelgroep, functies en uitstraling. haalbaarheidsanalyse Van de gekozen ontwikkelrichting wordt een haalbaarheidsanalyse gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar de financiële, maatschappelijke èn proceshaalbaarheid van het concept. De verschillende invalshoeken leiden tot het maken van afwegingen binnen de gekozen ontwikkelrichting. integrale businesscase De uitgewerkte 4D-analyse, conceptontwikkeling en de haalbaarheidsanalyse vormen gezamenlijk de businesscase. Indien gewenst kan voor de businesscase een garantie afgegeven worden. quick scan Een quick scan, oftewel een eerste iteratie van (een onderdeel van) de businesscase. asset scan Waardebepaling van uw grond en vastgoedpositie op basis van een quick scan, bestaande uit 4D-analyse, globale conceptontwikkeling en haalbaarheidsanalyse. garantie Harde zekerheid op gebied van haalbaarheid zowel financieel als qua tijd door het aanbieden van mogelijke partners. De ontwikkelrichting wordt, waar relevant, gegarandeerd door marktpartijen. Dat wil zeggen dat marktpartijen de door ABL2 voorgestelde plannen ter hand willen nemen. Maar dat hoeft niet. Na elke fase volgt een beslismoment. De opdrachtgever bepaalt; gaan we door en met wie. plan van aanpak Onze projecten hebben altijd een duidelijk begin en einde. Enerzijds begint ons werk met een gedegen plan van aanpak welke in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers wordt opgesteld. Anderzijds eindigt ons project met een aanpak voor het vervolg (zodat u verder kan met of zonder ons). brainstorm ABL2 heeft een eigen methodiek ontwikkeld om met grote groepen stakeholders in 1 tot 3 sessies te komen tot strategische besluitvorming over ver uiteenlopende aspecten van gebiedsontwikkeling of dat nu helemaal aan het begin de vraagarticulatie is met (potentiële) opdrachtgevers of de inhoudelijke scenario s, conceptontwikkeling of haalbaarheid van gebiedsontwikkelingen. not for us Soms kan je tot de conclusie komen dat ABL2 niet de juiste opdrachtnemer is voor de vraag. Ook dat maken we duidelijk. Onze focus ligt op het verbeteren, versnellen en verwezenlijken van complexe gebiedsontwikkelingen. 6

7 de argumenten om met ABL2 in zee te gaan versterking opdrachtgeverschap vernieuwend procesmanagement maatschappelijk ondernemen ABL2 streeft naar een zakelijke verhouding met de opdrachtgever. Geen lange overlegtrajecten met een onduidelijk commitment, maar vanaf het allereerste moment helderheid over wat onze opdrachtgever van ABL2 kan verwachten. ABL2 hecht zeer aan haar methode van co-creatie ter versterking van het opdrachtgeverschap. Kennis, kunde en oplossingsgerichtheid vanuit zowel de wereld van het procesmanagement, de bouwwereld, de ontwikkelaarsbranche en van beleggers wordt vanaf de start gemobiliseerd. Datzelfde geldt voor de kennis en kunde die bij de opdrachtgever in huis is. Werelden en disciplines worden gekoppeld, wat leidt tot sneller schakkelen door het op het juiste moment in de planvorming inzetten van de benodigde expertise. ABL2 laat haar opdrachtgever vrij om met de door ABL2 aangereikte oplossingen zelf de markt op te gaan. Anderzijds kan de opdrachtgever desgevraagd een resultaatgarantie krijgen op de door ABL2 gedane voorstellen van de partijen die zich in het voorafgaande proces hebben gecommitteerd aan concept en plan. We combineren procesmanagement met een scala aan vernieuwende (deel)producten (zie producten). ABL2 combineert procesmanagement met procesproducten. We kunnen desgewenst binnen een traject afgeronde procesproducten leveren die het proces ondersteunen zoals de 4D-analyse, haalbaarheidsanalyse of een integrale businesscase. De producten worden deels in huis en deels door externe specialisten ingevuld waarbij ABL2 de verantwoordelijkheid voor het geheel draagt. ABL2 gelooft in het organiseren van doorbraken in situaties waarbij de complexiteit van gebiedsontwikkeling de slagkracht van partijen in de weg staat en de zaak dreigt te stag-neren. Interveniëren met een trefzekere casting, in actieve interactie met de opdrachtgever, zijn kenmerken van deze aanpak. Een hoog tempo en een scherp oog voor de interactie (synergie) met alle betrokken partijen zijn de drijfveren van het ABL2 procesmanagement. ABL2 voelt zich gecommitteerd aan de publieke opgave om door middel van gebiedsontwikkeling maatschappelijke meerwaarde te creëren. Ons uitgangspunt is dat die meerwaarde kan worden gerealiseerd in combinatie met commercieel verantwoorde oplossingen en concepten. ABL2 gaat voor gebiedsontwikkeling als integrale opgave en kiest daarmee niet voor de veel voorkomende versmalling van de opgave tot vastgoedontwikkeling. Werken aan ruimtelijke ontwikkeling betekent de kans én verplichting om het verschil te maken op het gebied van duurzaamheid. Wat bouwen we, waar, voor wie en voor hoe lang? Duurzaamheid is voor ABL2 méér dan technische innovatie. Duurzaamheid in de brede zin van sociale, economische en ecologische duurzaamheid vraagt om niets minder dan een attitudeverandering. Een bijdrage leveren aan duurzame ruimtelijke ontwikkeling is een van de bestaansredenen van ABL2. Een gebiedsontwikkeling tot realisatie brengen op basis van financiële en maatschappelijke haalbaarheid mag alléén gebaseerd zijn op een duurzame oplossing. ABL2 richt zich bovendien voornamelijk op het herinrichten van bestaand gebied. Mixed-use, het vinden van een balans tussen revitalisering en transformatie, werken met meerdere stakeholders en het vinden van een evenwicht tussen people, planet en profit zijn trefwoorden van de waarden waar wij in een gebiedsontwikkeling voor staan.

8 visie De tegenstelling tussen publiek en privaat moet verdwijnen. doorpakken met integrale gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling is een maatschappelijke opgave. Binnen een gebiedsontwikkeling wordt een veelheid van opgaven met elkaar verbonden. Zoals in de stad de herontwikkeling en transformatie van brownfields, de voormalige haven- en industriegebieden die vaak centraal in het stedelijk gebied liggen. Door middel van uitgekiende visies en breed gedragen concepten en innovatieve financiële en juridische arrangementen kunnen deze verouderde gebieden een nieuwe rol krijgen in de stedelijke regio. Ook in het landelijk gebied liggen belangrijke opgaven in natuurontwikkeling, ruimte voor waterberging en recreatie. Infrastructuur en mobiliteit spelen bij al deze opgaven een sleutelrol. Door het combineren van functies binnen een gebiedsontwikkeling kan de mobiliteit op een meer duurzame manier gestalte krijgen, beter ingepast en met meer draagvlak voor hoogwaardig openbaar vervoer. stel een gemeenschappelijk maatschappelijk doel Integrale gebiedsontwikkeling is kortom noodzakelijk voor een duurzame inrichting van ons land, maar gebiedsontwikkeling is complex. Onder druk van de samenleving zal gebiedsontwikkeling steeds meer prioriteit krijgen. We willen immers allemaal een mooi en duurzaam Nederland zonder verspilling van (publieke) middelen. Partijen hebben daarin een gemeenschappelijk doel. In de verhouding tussen publieke en private partijen moet de balans echter nog worden gevonden. De tegenstelling moet verdwijnen. Partijen hebben ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid, maar de gemeenschappelijke focus behoort altijd voorop te staan. gebiedsontwikkeling betekent waarde toevoegen Integrale duurzame gebiedsontwikkeling levert bovenal waarde op: toegevoegde waarde voor het publieke domein, het vastgoed en de tevredenheid van de mensen die in een gebied wonen, werken of verblijven. Wij zien hierin veel perspectief. Overheden realiseren zich al dan niet onder druk van hun inwoners dat er steeds meer vraag is naar ruimtelijke kwaliteit. Die vraag beperkt zich niet meer tot een individueel gebouw. Ruimtelijke kwaliteit in al haar dimensies; de estetica, de economische en ecologische duurzaamheid, de verblijfskwaliteit, is steeds meer een issue geworden in de publieke opinie. Daar doen economisch onzekere tijden niet heel veel aan af. Er is weinig reden voor pessimisme. Zeker is ook dat op 8

9 Onze werkvelden binnenstedelijke (her)ontwikkeling verouderde bedrijventerreinen landelijke (her)inrichting bereikbaarheid 9

10 visie Ruimtelijke kwaliteit in al haar dimensies, de estetica, de economische en ecologische duurzaamheid, de verblijfskwaliteit, is dé issue geworden. allerlei agenda s, zowel in de publieke als in de private sector, aanzetten tot gebiedsontwikkeling soms even tussen haakjes worden gezet. De vraag is of dat nu zo dramatisch is. Er was immers al langer sprake van een overaanbod aan gebieden die voor herontwikkeling waren geagendeerd. Die overmaat is verantwoordelijk voor onvoldoende marktdruk, dat was ook al voor de kredietcrisis het geval. samenwerking tussen publiek en privaat Het huidige economisch tij werkt mee aan een noodzakelijke prioritering in de markt van gebiedsontwikkeling. Dat noopt publieke partijen ook om scherpere keuzes te maken zodat er weer sprake is van een zekere schaarste. Die kan ervoor zorgen dat gebiedsontwikkeling effectiever van de grond kan komen, ook in economisch mindere tijden. Niet alle marktpartijen staan momenteel te springen om risico s in gebiedsontwikkeling te vergroten. De neiging is zichtbaar om risico s terug te brengen tot proporties die horen bij een onzekere markt. Dat betekent dat gebiedsontwikkeling wordt versmald tot vastgoedontwikkeling. Toch zou de huidige situatie kunnen leiden tot een beter perspectief voor duurzame gebiedsontwikkeling. Als marktpartijen zien dat de overheid scherpere keuzes maakt dan zal dat de animo, om ook van die zijde weer met voldoende vertrouwen in te stappen, kunnen vergroten. Wij voorzien dat de komende jaren zich aan beide zijden van het speelveld veranderingen zullen voordoen dwn vinden van concepten, arrangementen en formules die eerder niet aan bod konden komen. daarom doen we het anders Onderscheidend opereren in een dynamische markt met nogal wat onzekerheden is voor ABL2 reden om het opgebouwde track record als enthousiaste en flexibel opererende procesmanager in gebiedsontwikkeling verder uit te bouwen. Onze houding daarbij is nieuwsgierigheid, ambitie en authenticiteit. 10

11 hier nog een tekstje staan in dekan praktijk De case Delft SchieOevers co-creatie kreeg in het project Delft SchieOevers gestalte door een brede range aan betrokken partijen die in verschillende fasen van het project werden aangesproken op hun inbreng en expertise. De businesscase werd in de eerste fase door ABL2 samen met de Gemeente Delft, TCN en Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij opgezet. Toen daarna bleek dat de woningbouwcorporaties Duwo en Woonbron niet alleen ideeën hadden over de inrichting maar ook als investeerder in het gebied geïnteresseerd waren, zijn zij bij het ontwikkelingsproces betrokken. Stedenbouwkundige expertise werd vervolgens binnen gehaald met Urhahn Urban Design en plan-economische expertise met de inschakeling van Fakton. In een vroeg stadium is een intentieovereenkomst tussen Gemeente en private partners gesloten met een duidelijke rolverdeling. De Gemeente voor het publiekrechtelijke domein en een commitment van private partijen om te investeren bij een haalbare businesscase. Als gevolg daarvan verbonden de private partijen zich ook aan het investeren en het ontwikkelen van de te verwerven grond en vastgoed conform het gezamenlijk ontwikkelde concept. In dit project heeft het ontwikkelen Revitaliseren van bestaand bedrijventerrein en zorgen voor duurzaam economisch perspectief van een haalbare businesscase niet geleid tot een claim van de partijen in het gebied. ABL2 denkt dat succesvolle gebiedsontwikkeling meer kans maakt als er op een gegeven moment vrijheid is bij de opdrachtgever om zelf te kiezen met wie men verder wil. En ook in Delft stond het de partijen, na het aflopen van de termijn in de intentieovereenkomst, vrij om te kiezen voor de marktpartijen met wie men met het oog op het vervolg in zee wilde gaan. 11

12 hier kan nog een tekstje staan gebiedsontwikkeling Brunssum businesscase blauw Delft-Zuid, stationsomgeving parkmanagement Delft SchieOevers-Zuid de nieuwe haven Delft portfolioanalyse ontwikkellocaties Nederland watercentrum Delft krachtwijken Den Haag meerdijk Healthy Life Park Emmen berghuizerpapierfabriek Heerde opdrachtgevers: Ballast Nedam Avenue2 DCMR Milieudienst Rijnmond DLG Ontwikkelbedrijf Groene Ruimte Duwo Gemeente Brunssum Gemeente Delft Gemeente Emmen Gemeente Krimpen a/d IJssel Gemeente Lansingerland Gemeente Rijswijk Gemeente Schiedam Gemeente Woensdrecht Gemeente Zoetermeer Kristal Ministerie van VROM N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij ProRail Provincie Gelderland Provincie Noord-Brabant Provincie Zuid-Holland Redevco Central Europe Rijkswaterstaat Stadsgewest Haaglanden Staedion Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem TCN Property Projects VDM + Dataview Vitelia Woonbron etc. incentives betere bereikbaarheid Nederland inventarisatie brownf ieldproblematiek Nederland subsidie zuidwest-kwadrant Delft kicking horse mountain resort Canada asset scans Delfzijl, Groningen, Zwolle, Nijmegen, Abcoude etc. drijvend kantoor omnia Rotterdam 12

13 te emk terrein Krimpen aan den IJssel rottezoom Lansingerland ondertunneling/gebiedsontwikkeling a2 Maastricht project mainportcorridor zuid Rotterdam / Antwerpen revitalisering plaspoelpolder Rijswijk stadion brasov Roemenië stadshavens Rotterdam herontwikkeling wilhelminahaven Schiedam stadion trabzonspor Turkije rijnlandroute Voorschoten tradeport de peel Wanssum aviolanda Woensdrecht We nodigen u graag uit bij ons aan tafel. Voor een open gesprek. Ontdek of de ABL2 methode ook voor uw project doeltreffend zou kunnen zijn. Bel ons, mail ons of kom langs. Of bezoek de website boterhuispolder Leiderdorp bleizo Zoetermeer gebiedsgericht beheer van boven- en ondergrond, Nederland 13

14 bezoekadres Ringwade LM Nieuwegein postadres Postbus BG Nieuwegein telefoon +31(0) fax +31(0) web

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Haagse Woningbouwopgave. Peter van der Gugten Heijmans Vastgoed Commissie Ruimte Den Haag 14 september 2017

Haagse Woningbouwopgave. Peter van der Gugten Heijmans Vastgoed Commissie Ruimte Den Haag 14 september 2017 Haagse Woningbouwopgave Peter van der Gugten Heijmans Vastgoed Commissie Ruimte Den Haag 14 september 2017 HEIJMANS De activiteiten van Heijmans op het gebied van Wonen, Werken en Verbinden zijn georganiseerd

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

VVG Congres Visie op de toekomst vanuit de markt

VVG Congres Visie op de toekomst vanuit de markt Visie op de toekomst vanuit de markt Peter van der Gugten Algemeen directeur, Proper-Stok Ontwikkelaars, Ede Proper-Stok sterkt de stad Kennis Creativiteit - Innovatie én Ondernemerschap Waar is in NL

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

Beleggers in gebiedsontwikkeling

Beleggers in gebiedsontwikkeling Beleggers in Incentives en belemmeringen voor een actieve rol van institutionele beleggers bij de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden P5 presentatie april 2015 Pelle Steigenga Technische Universiteit

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Datum : 4 februari 2013 Onze referentie : G-004/EG Onderwerp : gedachte-experiment OVRO concessie Stadsregio AN 2013

Datum : 4 februari 2013 Onze referentie : G-004/EG Onderwerp : gedachte-experiment OVRO concessie Stadsregio AN 2013 Stadsregio Arnhem Nijmegen De heer J. Matthijsse Postbus 6578 6503 GB Nijmegen Datum : 4 februari 2013 Onze referentie : G-004/EG Onderwerp : gedachte-experiment OVRO concessie Stadsregio AN 2013 Geachte

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Aviolanda Woensdrecht. 13 juli 2011. Hoogerheide, 13 juli 2011. Blz.1 van5

Samenwerkingsovereenkomst Aviolanda Woensdrecht. 13 juli 2011. Hoogerheide, 13 juli 2011. Blz.1 van5 Hoogerheide, Blz.1 van5 De ondergetekenden: 1. DE BESTUURLIJKE KERNGROEP AVIOLANDA WOENSDRECHT, te dezen vertegenwoordigd door de heer M.A. Fränzel en 2. DE GEMEENTE WOENSDRECHT, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Bent u. duurzaamheid. al de baas?

Bent u. duurzaamheid. al de baas? Bent u al de baas? Wat levert het je op? Inzicht in hoe u het sbereik binnen een leefgebied kunt vergroten door slimme inrichting van uw sbeleid en duurzame aanpak van infrastructurele (her)inrichtingsprojecten.

Nadere informatie

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN.

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. Inhoud ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. 4 Arnoud van Raak (eigenaar ARRA Management): Door een geïntegreerde aanpak van commercieel beheer, technisch beheer en volledige administratieve

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM OPGAVE Tijdens het werken aan binnenstedelijke opgaven merken wij een grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Zij spreken vaak vol passie over hun stad en komen met

Nadere informatie

PROFIEL Ook het integraal samenwerken in BIM, dat we al sinds 2006 doen voor projecten van allerlei schaalgroottes, in elke fase en op het hoogste uit

PROFIEL Ook het integraal samenwerken in BIM, dat we al sinds 2006 doen voor projecten van allerlei schaalgroottes, in elke fase en op het hoogste uit PROFIEL Ons architectenbureau is opgericht in 1910 en gevestigd in de Van Nellefabriek in Rotterdam, ontworpen door de grondleggers van ons bureau, architecten Brinkman en Van der Vlugt. Sinds 2014 is

Nadere informatie

Denk duurzaam, kies Revivre.

Denk duurzaam, kies Revivre. Initiëren Ontwikkelen en plannen Uitvoeringsbegeleiding Monitoring, beheersen en rapporteren Oplevering en rapportage Faciliteren Gemeentelijke instellingen Provinciale instellingen Lokale ondernemers

Nadere informatie

SPOORZONE DELFT. Charlie Martens 15-11-2012 [1]

SPOORZONE DELFT. Charlie Martens 15-11-2012 [1] SPOORZONE DELFT Van ROK naar GUO Charlie Martens 15-11-2012 [1] Geluidoverlast en hinder [2] Bestaande situatie tot 2010 [3] Plangebied in de stad [4] Mijlpalen in het proces 1993: Motie voor duurzame

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Royal HaskoningDHV. Zuidwest-Nederland. Watermanagement, transport en planning

Royal HaskoningDHV. Zuidwest-Nederland. Watermanagement, transport en planning Royal HaskoningDHV Zuidwest-Nederland Watermanagement, transport en planning Kantoor in de regio: een portaal naar oplossingen Het veelzijdige zuidwesten van Nederland is continue bezig om zichzelf sterk

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie

MEER4ZORG. Persoonlijke aandacht. Professionaliteit. En vooruitzien. Daar draait het nu om in de wereld van de zorg.

MEER4ZORG. Persoonlijke aandacht. Professionaliteit. En vooruitzien. Daar draait het nu om in de wereld van de zorg. Tijden veranderen. De maatschappij verandert. En dus veranderen wij. De zorgbranche vraagt om vernieuwing. En die gaan wij samen brengen. Hoe? Met MEER4ZORG, een integrale manier om u volledig te onzorgen.

Nadere informatie

1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken

1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken 1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken Programma sessie 1 op 1 oktober 2015 15.30-15.40 inloop, koffie 15.40 15.50 welkomstwoord wethouders 15.50 16.10 presentatie achtergronden

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN Deze notitie behandelt enkele conclusies op hoofdlijnen, gebaseerd op de 36 inzendingen die zijn ingediend voor de pilot woonconcepten voor EU-arbeidsmigranten. Positieve

Nadere informatie

Leve het werkmilieu. ZEE EVENT 10/11/10 Jeanet van Antwerpen Partner-bestuurder

Leve het werkmilieu. ZEE EVENT 10/11/10 Jeanet van Antwerpen Partner-bestuurder Leve het werkmilieu ZEE EVENT 10/11/10 Jeanet van Antwerpen Partner-bestuurder Opbouw Context: zekerheden van de toekomst Duurzaamheid gebiedsontwikkeling en werkmilieus Sturingsknoppen: ruimtelijk, financieel,

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

Duurzaam A2-project Maastricht

Duurzaam A2-project Maastricht 1 Duurzaam A2-project Maastricht Hoe duurzaam is A2M-project en waar liggen kansen? Maastricht, 29 oktober 2014 Hoe duurzaam is A2 Maastricht? Project heeft in 2006-2009 essentiële duurzame keuzes gemaakt:

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie OPZET VAN DE PRESENTATIE Bodemvisie Waarom? Doel Middel Ingrediënten SPRONG Wie, wat, waarom? Het proces

Nadere informatie

Inbo Bouwkunde. Ketensamenwerking De ultieme vorm van werken in multidisciplinair teamverband is voor ons ketensamenwerking. Een samenwerkingsvorm

Inbo Bouwkunde. Ketensamenwerking De ultieme vorm van werken in multidisciplinair teamverband is voor ons ketensamenwerking. Een samenwerkingsvorm Ketensamenwerking Inbo Bouwkunde Inbo Bouwkunde heeft talentvolle professionals die ambities hebben om landelijke en stedelijke gebieden in te richten. Onze kracht is om in een professionele omgeving,

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad De stad als bevolkingsmagneet Koos van Dijken functie 29 januari 2013 1 Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Wat maakt de stad aantrekkelijk

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Wie zijn we. Impuls / Partners bestaat uit: Dion Steenbergen project- en proces management. Toine Janssen juridisch advies, PPS en contractvorming

Wie zijn we. Impuls / Partners bestaat uit: Dion Steenbergen project- en proces management. Toine Janssen juridisch advies, PPS en contractvorming Wie zijn we Impuls / Partners heeft jarenlange ervaring met ruimtelijke vraagstukken. Op alle schaalgroottes. Voor overheden, wooncoörporaties en marktpartijen. Wij hebben een passie voor complexe vraagstukken.

Nadere informatie

Transformatiescan Schoolgebouwen

Transformatiescan Schoolgebouwen Transformatiescan Schoolgebouwen Is uw school aan opwaardering toe? Schoolbesturen worden geconfronteerd met veranderingen en trends in de samenleving én met wijzigingen in de wet- en regelgeving. Demografische

Nadere informatie

wijkontwikkelingsvisie ubach over worms

wijkontwikkelingsvisie ubach over worms wijkontwikkelingsvisie ubach over worms presentatie Inhoud - Voorstellen, wie zijn wij? - Plan van aanpak ahv (Deel)Producten en communicatie - Stappenplan - Vragen wie zijn wij Vissers & Roelands architecten

Nadere informatie

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp Stimulans nieuwe bouwprojecten

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp Stimulans nieuwe bouwprojecten Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie Pallas Advies Bedrijfsinformatie Wat is Pallas Advies? Pallas Advies ondersteunt en adviseert overheidsorganisaties op het gebied van parkeren, mobiliteit en (reis)informatie. De ondersteuning kan op meerdere

Nadere informatie

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Royal HaskoningDHV biedt u met Virtual Design & Construction (VDC) een unieke methode om integraal

Nadere informatie

Sociale Wijkteams Zaanstad

Sociale Wijkteams Zaanstad Sociale Wijkteams Zaanstad Simone Veenema Afdelingshoofd Werk & Inkomen Gemeente Zaanstad Hoe past SWT in decentralisatie Pijlers 3 decentralisaties Preventie Eigen verantwoordelijkheid Integrale benadering

Nadere informatie

Wat is voor ons duurzaam bouwen? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen?

Wat is voor ons duurzaam bouwen? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen? Wat is voor ons duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen is het op milieubewuste wijze ontwikkelen van de gebouwde omgeving, die de wensen van gebruikers en veranderingen in tijd kan verwerken. Hoe kunnen wij

Nadere informatie

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG PROJECT POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk Betreft Datum Auteur Kenmerk Verzonden aan Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) 131127-GG leden van de Burenraad

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Locatiesynergie. (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties

Locatiesynergie. (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties Locatiesynergie (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties Inhoud 2 < Waardeketens < Multidisciplinaire benadering < Meerwaarde van samenhang < Samenhang door samenwerking

Nadere informatie

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een sterk in verbinden Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een toonaangevend ingenieursbureau. Gespecialiseerd in duurzaam en constructief bouwadvies voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Nadere informatie

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different.

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different. Maak van compliance een pro it center BSN Het is te vaak en te vroeg geroepen. Maar toch, de wereld verandert fundamenteel. Uitwassen in de samenleving hebben ertoe geleid dat de wetgever zich steeds meer

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Hoe leidt samenwerking tot meer kwaliteit? Trefwoorden: o.a. PPS, integraliteit, ontwerpkwaliteit. Case A2 Maastricht

Hoe leidt samenwerking tot meer kwaliteit? Trefwoorden: o.a. PPS, integraliteit, ontwerpkwaliteit. Case A2 Maastricht Hoe leidt samenwerking tot meer kwaliteit? Trefwoorden: o.a. PPS, integraliteit, ontwerpkwaliteit 1 Case A2 Maastricht Case presentatie: 1 Wat is A2 Maastricht? Desiree Florie, Manager Communicatie Projectbureau

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling. De mens is de maat der dingen

Gebiedsontwikkeling. De mens is de maat der dingen dromen denken doen Gebiedsontwikkeling Wij realiseren bouwrijpe grond voor particulieren, projectmatige woningbouw en bedrijventerreinen. In onze visie is prettig leven een gevoel dat dagelijks wordt gevoed

Nadere informatie

EEN BEDRIJF KOPEN. Management Buy Out. Management Buy In. Strategische overname

EEN BEDRIJF KOPEN. Management Buy Out. Management Buy In. Strategische overname EEN BEDRIJF KOPEN? EEN BEDRIJF KOPEN Management Buy Out Het overnemen van een bedrijf is zeker geen eenvoudig proces. Een bedrijfsovername kan op verschillende manieren worden ingezet. De meeste bedrijfsovernames

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende aard en omvang realiseert. Wij staan borg voor kwaliteit

Nadere informatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie 10 klimaatmaatregelen voor innovatie We hebben als overheid de ambitie om bij de te dragen in Vlaanderen als topregio. Vandaag leven we in een context van beperking. Van meer, met minder. En nóg meer met

Nadere informatie

leegstand en herbestemming

leegstand en herbestemming leegstand en herbestemming Gerben van Dijk, 17 maart 2011, KNX : gebruik #leegst in uw tweets programma introductie motto SBR, prettig kennis te maken focus duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Aanbesteding project A2 Maastricht ligt op koers

Aanbesteding project A2 Maastricht ligt op koers BEZOEKADRES President Rooseveltlaan 101 6224 CH Maastricht POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht TEL. +31 (043) 351 63 01 FAX +31 (043) 351 63 16 E-MAIL info@a2maastricht.nl INTERNET Maastricht, 28

Nadere informatie

Leegstand kantoren en gebouwen. Ervaringen in Nieuwegein en rol Jutphaas Wonen 16 oktober 2013. Marco van Dijk

Leegstand kantoren en gebouwen. Ervaringen in Nieuwegein en rol Jutphaas Wonen 16 oktober 2013. Marco van Dijk Leegstand kantoren en gebouwen Ervaringen in Nieuwegein en rol Jutphaas Wonen 16 oktober 2013 Marco van Dijk Korte introductie Jutphaas Wonen Problematiek kantoren Nieuwegein Wat doet gemeente Nieuwegein

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Stelling Ik ben tevreden met de huidige werkwijze en instrumenten voor de fysieke leefomgeving! Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de Omgevingswet? Wat verandert er door de

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

ELKE ONDERNEMING TOPFIT

ELKE ONDERNEMING TOPFIT ELKE ONDERNEMING TOPFIT ONDERNEMERS- VERWACHTINGEN DE STRATEGIE VAN MKBTR Je bent ondernemer. Je gelooft in je eigen kunnen en succes. Misschien ben je al jaren actief of sta je klaar om te beginnen. Je

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

VBGW T.a.v. de heer drs. ing. S. Leijendekker Steenhouwerskade 7 9718 DA GRONINGEN. Geachte heer Leijendekker,

VBGW T.a.v. de heer drs. ing. S. Leijendekker Steenhouwerskade 7 9718 DA GRONINGEN. Geachte heer Leijendekker, VBGW T.a.v. de heer drs. ing. S. Leijendekker Steenhouwerskade 7 9718 DA GRONINGEN Project Kenmerk Groningen, Martini Trade Park propositie parkeren 12/EAN/so/cor/1.0-4-23-100179 Datum Groningen, 6 juli

Nadere informatie

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Asset Management. Telefoon:

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Asset Management. Telefoon: KAM Consultants ISO 55001 Asset Management 1 Brochurewijzer 1. 3. Welkom bij bij KAM KAM Consultants 2. 4. Werkwijze 3. 5. ISO ISO 55001 55001 4. 6. ISO ISO 55001 certificatiebegeleiding 5. 7. QuickScan

Nadere informatie

Strategieën voor ruimtelijke ontwikkeling. 1) Duurzame ontwikkeling, governance, gebiedsontwikkeling, monitoring en kennisvragen

Strategieën voor ruimtelijke ontwikkeling. 1) Duurzame ontwikkeling, governance, gebiedsontwikkeling, monitoring en kennisvragen Strategieën voor ruimtelijke ontwikkeling 1) Duurzame ontwikkeling, governance, gebiedsontwikkeling, monitoring en kennisvragen Ina Horlings Lezing Waddenacademie, 2-12- Opgaven voor de Waddenregio 1.

Nadere informatie

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat?

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad Klimaatadaptatie van stedelijk gebied staat sinds kort prominent op de publieke agenda. Op Prinsjes dag heeft het kabinet de Deltabeslissing

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

Gebieden Energie Neutraal

Gebieden Energie Neutraal Gebieden Energie Neutraal Kennismaken met het programma GEN Liesbeth Schipper 27 september 2012 Inhoud Achtergrond Opzet GEN programma GEN Nieuwbouw Energieconcept Ontwikkel en businessmodel Omgeving GEN

Nadere informatie

Strategie De Vaandel De gebruiker is aan zet!

Strategie De Vaandel De gebruiker is aan zet! Strategie De Vaandel De gebruiker is aan zet! Commissie Stadsontwikkeling agenda context en aanleiding gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Strategie De Vaandel kaderstelling raad 1 context Buck Consultants

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Inhoud - Wat is de Omgevingswet? - Wat betekent deze wet voor de gemeenten - Wat is de rol en de invloed van de raad op de wet - Waar liggen de kansen van de raad en waar moet

Nadere informatie

Evaluatie Project S100-route Nijmegen: een andere aanpak. Afdeling Mobiliteit: Sandra Ruta / Erik Maessen

Evaluatie Project S100-route Nijmegen: een andere aanpak. Afdeling Mobiliteit: Sandra Ruta / Erik Maessen Evaluatie Project S100-route Nijmegen: een andere aanpak Afdeling Mobiliteit: Sandra Ruta / Erik Maessen Agenda workshop 1. Welkom 2. Beschrijving project 3. Evalueren: waarom? De klassieke aanpak in Nijmegen

Nadere informatie

Grondexploitatie, rekenen en tekenen

Grondexploitatie, rekenen en tekenen Grondexploitatie, rekenen en tekenen Inbo academie Marleen Sanders 17 september 2009 Onderwerpen Planproces en context van haalbaarheid Haalbaarheid gebiedsontwikkelingen Businesscase Grondexploitatie

Nadere informatie

Investeer in mooi Nederland De schaarse ruimte in ons land is te kostbaar om te bouwen voor leegstand

Investeer in mooi Nederland De schaarse ruimte in ons land is te kostbaar om te bouwen voor leegstand Investeer in mooi Nederland De schaarse ruimte in ons land is te kostbaar om te bouwen voor leegstand De discussie over de ruimtelijke ontwikkeling van ons land maakt heftige emoties los. Over één ding

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam

Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam 30 Oktober 2015 Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam De Partijen: - De gemeente Rotterdam (Rotterdam) - Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M/ DGMI) Overwegende

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant Regionale Agenda Werken 2017 Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December 2016 November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Bedrijventerreinen Acties 2017: -

Nadere informatie

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief drs. ing. Bert Krikke Conferentie Scheiden van Wonen en Zorg in een vergrijzende samenleving Delft, 12 juni 2012 Introductie Strategie, advies,

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1.

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1. a 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Ontwikkelcompetitie Noordgebouw. Heleen Wijtmans, gemeente Utrecht David Snelleman, Dura Vermeer Maarten Kievits, Fakton

Ontwikkelcompetitie Noordgebouw. Heleen Wijtmans, gemeente Utrecht David Snelleman, Dura Vermeer Maarten Kievits, Fakton Ontwikkelcompetitie Noordgebouw Heleen Wijtmans, gemeente Utrecht David Snelleman, Dura Vermeer Maarten Kievits, Fakton Toplocatie en complexe opgave in één Zichtlocatie aan het spoor Tussen station en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 29 296 Tunnelveiligheid Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER

Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER Aanleiding Stedelijk gebied sterk in beweging Verandering van speelveld Grote vraagstukken waaronder omgaan met klimaatverandering Veel

Nadere informatie

Allround in vastgoedmanagement en -advies

Allround in vastgoedmanagement en -advies Allround in vastgoedmanagement en -advies Samen waardegroei creëren en stimuleren. Daar gaan wij voor Amstelius Vastgoed Amstelius is een onafhankelijk allround kantoor voor vastgoedmanagement en -advies.

Nadere informatie