1. Bereik De Database en de Data hebben het volgende doel:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:"

Transcriptie

1 Gebruiksvrwaarden - trustbx v Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium and Luxemburg ( Eigenaar ) De Database wrdt bediend en nderhuden p een platfrm dat dr een derde partij wrdt gehst ( Hstingpartner ) en bestaat uit prductinfrmatie (vedsel) gevalideerd dr de explitanten van levensmiddelenbedrijven (hierna respectievelijk Data en Explitanten van levensmiddelenbedrijven in vereenstemming met Verrdening (EU) Nr. 1169/ De Database en de Data hebben het vlgende del: (i) (ii) (iii) (iv) de partijen die nderwrpen zijn aan Sectie 14 van de Verrdening en vrverpakt vedsel te kp aanbieden vanp afstand ( Vedselverkpers p Afstand ) in staat stellen m dergelijke Data p een gestandaardiseerde manier te cmmuniceren naar de prduct-(vedsel-)cnsumenten ( Cnsumenten ) en/f; de partijen die nderwrpen zijn aan eender welke andere, specifiekere Eurpese wetgeving inzake het te kp aanbieden van vrverpakt vedsel vanp afstand, in staat stellen m dergelijke Data p een gestandaardiseerde manier te cmmuniceren naar de prduct-(vedsel-)cnsumenten en/f; vr de gebruikers ( Gebruikers ) de Data te cmmuniceren f publiceren indien zij geen Vedselverkpers p Afstand zijn, echter in cmbinatie met andere bijkmende f aanvullende infrmatie gebaseerd p een (specifiek ntwikkelde) hard- f sftwaretl f - applicatie ( Internettepassingsaanbieders ), Nubel vzw/asbl in staat te stellen m haar strategie uit te veren zals vermeld in de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad p 13 juli (i) tt (iv) hierna ( Del ). 1 Verrdening (EU) nr. 1169/2011 van het Eurpees Parlement en de Raad van 25 ktber 2011 betreffende de verstrekking van vedselinfrmatie aan cnsumenten, tt wijziging van Verrdeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Eurpees Parlement en de Raad en tt intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Cmmissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Cmmissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Eurpees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Cmmissie, en Verrdening (EG) nr. 608/2004 van de Cmmissie ( Verrdening ).

2 2. Tegangslicentie 2.1. Deze Gebruiksvrwaarden ( Gebruiksvrwaarden ), aangevuld met de bepalingen van de Trustbx Service Level Agreement ( Trustbx SLA ), definiëren de strikte algemene vrwaarden p basis waarvan de Vedselverkpers p afstand en de Internettepassingsaanbieders, uitsluitend vr gebruik binnen het Del, een niet-exclusieve, nietverdraagbare licentie p EU-grndgebied tegewezen krijgen, m tegang tt de Database te krijgen en via een hyperlink f met het platfrm verbinding te maken, en m er Data uit te extraheren binnen de parameters van deze Gebruiksvrwaarden ( Tegang ) De Vedselverkpers p afstand en de Internettepassingsaanbieders mgen de hun tegewezen rechten niet verdragen, nderverhuren f verlenen aan eender welke andere rganisatie f persn, met uitzndering van hun respectievelijke filialen De Vedselverkpers p afstand en de Internettepassingsaanbieders hebben het recht m eender welke Data te extraheren (d.w.z. een tijdelijke verdracht van een deel van de inhud van de Database naar een ander medium, p eender welke manier f in eender welke vrm) en die te gebruiken, binnen het strikte Bereik van het Del, en p vrwaarde dat het gaat m een naanzienlijk deel van de inhud van de Database. Om alle twijfel te vermijden, zullen de Vedselverkpers p afstand en de Internettepassingsaanbieders afzien van intrductie p de markt f verkp aan eender welke (derde) partij, al dan niet tegen vergeding, van de Database, de Data f eender welk deel ervan. De systematische extractie dr Internettepassingsaanbieders en/f het hergebruik f cachen van de Data gedurende een peride langer dan 24 uur is strijdig met het nrmale gebruik van de Database en verrzaakt schade aan de rechtmatige belangen van de Eigenaar en is niet tegestaan. De Vedselverkpers p afstand kunnen data cachen gedurende een peride langer dan 24 uur rekening hudend met artikel De Vedselverkpers p afstand en de Internettepassingsaanbieders hebben niet het recht m de Data f de structuur van de Database te reprduceren, verspreiden, wijzigen f p te splitsen, vr andere redenen dan deze bepaald in het Del. Daarnaast hebben nch de Vedselverkpers p afstand, nch de Internettepassingsaanbieders het recht m de Database te herschikken, afgeleide Databases p te zetten f andere manuele f autmatische zekmachines te installeren, gebruiken f te nderhuden. 2,5. Het wrdt de Vedselverkpers p afstand ten stelligste afgeraden m eender welke Data uit de Database die niet dagelijks wrdt geüpdatet langer dan 24 uur te cachen f p te slaan via sft- f hardware f p eender welke andere manier. 2

3 Onder alle mstandigheden, en ls van het feit f de Data is gecached f niet, wrdt het de Vedselverkpers p afstand ten stelligste aangeraden m minstens elke 24 uur alle Data afkmstig uit de Database te updaten/refreshen. Onder vrbehud van Artikel 7 van deze Gebruiksvrwaarden, aanvaardt de eigenaar geen enkele aansprakelijkheid vr eender welke en alle gevlgen van het gebruik f de cmmunicatie dr de Vedselverkpers p afstand naar cnsumenten f naar derden van eender welke Data uit de Database, znder dat die regelmatig gerefresht f geüpdatet wrdt, en dus k het risic inhudt van veruderde, niet langer geldige f zelfs njuiste Data. 3. Aanvaarding van de Gebruiksvrwaarden 3.1. Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders verklaren deze Gebruiksvrwaarden te hebben gelezen en te accepteren znder enige vrwaarde f vrbehud, net als de Algemene Vrwaarden van GS1 België & Luxemburg, en dit vóór de eerste Tegang tt de Database. De bepalingen van de Gebruiksvrwaarden als specifieke vereenkmst hebben vrrang p de bepalingen van de Algemene Vrwaarden van GS1 België & Luxemburg. Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders kunnen te allen tijde de naleving van de Gebruiksvrwaarden beëindigen, mits een vrafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Eigenaar. In een dergelijk geval zal elke verdere tegang tt de Database wrden ntzegd en wrden alle Tegangsrechten geannuleerd. De artikels 5, 6, 7, 8, 9 en 10 van de Gebruiksvrwaarden zullen in ieder geval de beëindiging van deze Gebruiksvrwaarden verleven De Tegang kan nderwrpen zijn aan vergedingen f specifieke vrwaarden zals aangegeven p de website De vergedingen kunnen jaarlijks dr de Eigenaar gewijzigd wrden. De initiële vergedingen vr 2014 zijn: 1000 vr Vedselverkpers p afstand en 500 vr Internettepassingsaanbieders. In het laatste geval zullen eender welke aangepaste vergedingen p de website wrden bekendgemaakt uiterlijk p 15 nvember van het jaar x en van tepassing zijn met ingang van 1 januari van jaar x + 1 (dwz het jaar vlgend p het jaar waarin de nieuwe tarieven zijn gepubliceerd). Elke Tegang tt de Database vanaf deze datum (1 januari) impliceert de nvrwaardelijke aanvaarding van de gewijzigde vergedingen Het beschikken ver en nderhuden van een Glbal Lcatin Number (http://www.gs1belu.rg/nl/wat-een-gln - ) is een vereiste vr Tegang tt de Database. 3.4 Deze Gebruiksvrwaarden kunnen eenzijdig dr de Eigenaar wrden gewijzigd, p elk mment en znder enige mtivatie mits een vrafgaande bekendmaking van dergelijke wijzigingen p de website een maand vrafgaand aan de datum van inwerkingtreding. Tegang tt de 3

4 Database na deze datum van inwerkingtreding impliceert de nvrwaardelijke aanvaarding van de gewijzigde Gebruiksvrwaarden. In geval van belangrijke wijzigingen aan de huidige Gebruiksvrwaarden, zal de Eigenaar Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders die tegang hebben tt de database, uitndigen vr (een) wrkshp (s). 3.5 In geval van niet-naleving van de huidige Gebruiksvrwaarden, in geval van misbruik van de Data, de Tegang f de Database, in geval van fraude f, in het algemeen, in geval van schending van de rechten van de Eigenaar f Explitanten van levensmiddelenbedrijven, zal de Tegang tt de Database geweigerd wrden en zullen alle verdere tegangsrechten wrden geannuleerd znder dat de Eigenaar enige schadevergeding verschuldigd is, p vrwaarde dat een vrafgaande schriftelijke ingebrekestelling dr de Eigenaar naar de partij in gebreke werd geznden, waarbij hem een redelijke termijn werd tegekend m de inbreuk alsng recht te zetten. Bijgevlg zal verder gebruik van de Data niet wrden tegestaan. 4. Tegang tt de Database 4.1. De Eigenaar is niet verantwrdelijk en zal in geen geval de eventuele ksten f cmpensatie dragen vr (i) de p internet gebaseerde verbinding (link) met de Database, (ii) de hyperlink (indien van tepassing), (iii) de hard- en/f sftware die wrdt gebruikt dr Vedselverkpers p afstand f Internettepassingsaanbieders vr tegang tt de Database, (iv) het medium f de tl dat/die wrdt gebruikt dr Vedselverkpers p afstand f Internettepassingsaanbieders m een verbinding te maken met f tegang te krijgen tt de database m hetzelfde te bieden aan hun Klanten f Gebruikers Alle ksten met betrekking tt het gebruik van de Database, de ksten van hard- en/f sftware vr de ntwikkeling/aanpassing van prduct sheets, f tegang tt het internet, zijn uitsluitend de verantwrdelijkheid van de Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders Niettegenstaande het feit dat de Explitant van het levensmiddelenbedrijf verantwrdelijk is en blijft vr de gegevens die ze upladen in de Database, vrziet de Eigenaar in vldende bescherming in de vrm van een firewall en antivirus in de Trustbx SLA Indien aan alle vrwaarden wrdt vldaan in vereenstemming met de huidige Gebruiksvrwaarden, zal de Eigenaar de Vedselverkpers p afstand f Internettepassingsaanbieders een persnlijk identificatienummer, lgin en wachtwrd aanleveren, zdat ze veilig Tegang hebben tt de Database. Het bezit van deze identificatie, lgin en wachtwrd ligt exclusief en altijd bij de Eigenaar. Deze identificatie, lgin en wachtwrd wrden dr de Vedselverkpers p afstand f Internettepassingsaanbieders behandeld als strikt persnlijk en 4

5 vertruwelijk, en mgen in geen geval wrden vergedragen aan een derde partij behalve aan de aannemers, nderaannemers f vertegenwrdigers van de Vedselverkpers p afstand f Internettepassingsaanbieders die de identificatie, de lgin en het wachtwrd van de betreffende Vedselverkpers p afstand en/f Internettepassingsaanbieders mgen gebruiken. Dat gebruik wrdt strikt beperkt vr gebruik in vereenstemming met het Del, en deze Gebruiksvrwaarden, waarbij de Vedselverkpers p afstand f Internettepassingsaanbieders vlledig aansprakelijk blijven vr alle handelingen en verzuim met betrekking tt het gebruik van het hiervr genemde dr deze aannemers, nderaannemers f vertegenwrdigers Vedselverkpers p afstand wrden, nder vrbehud van Sectie 2.5, geadviseerd en Internettepassingsaanbieders zijn verplicht m de Data te extraheren, in ieder geval m de 24 uur, en de gegevens in de cache te verschrijven Znder afbreuk te den aan de garanties pgenmen in artikel 7.2. en 7.4. van deze Gebruiksvrwaarden, kan de Tegang sms wrden nderbrken vr crrectief nderhud, technische interventies f dergelijke, zals vrzien in de Trustbx SLA, znder dat de Eigenaar enige schadevergeding verschuldigd is Eender welke link f tegang tt de Database f de Data in het algemeen, ngeacht het medium f de tl, die publiek beschikbaar f tegankelijk is gemaakt vr Cnsumenten f Gebruikers, zal verplicht: (i) een algemene Disclaimer van aansprakelijkheid bevatten die dr dergelijke cnsumenten en gebruikers aanvaard met wrden, en waarin alle aansprakelijkheid van de Eigenaar wrdt uitgeslten tt het maximale wettelijke bedrag, en dit vrafgaand aan de mgelijkheid m de verkp van een prduct te bevestigen; Een dergelijke Disclaimer mvat in ieder geval het vlgende: De Eigenaar is niet aansprakelijk f verantwrdelijk vr de naleving dr Vedselverkpers p afstand f Internettepassingsaanbieders van de verplichtingen in de Verrdening en eender welke afgeleide daarvan. Eender welke aansprakelijkheid vr schade dr dwntime van de Database als gevlg van de implementatie van nieuwe sftware, ndsituaties, en als gevlg van apparatuur- f telecmmunicatiestringen f m eender welke andere reden en/f de niet-tegankelijkheid van de Data wrdt afgewezen. Gebruik van de Data/Database is uitsluitend tegelaten vr persnlijke deleinden; elk gebruik m andere redenen f vr prfessinele deleinden is ten strengste verbden; Eender welke juridische entiteit dient zich te nthuden van het gebruik van de Data/Database f prfijt te halen uit de 5

6 Data/Database; Elke niet-naleving van dit laatste kan leiden tt een nmiddellijke afsluiting en pzegging van de Tegang. De Data wrdt aangebden "als dusdanig"; in de hgst wettelijk tegelaten mate, wrden alle verklaringen en garanties uitdrukkelijk f impliciet met betrekking tt de Data/Database uitgeslten en afgewezen dr de Eigenaar; De accuraatheid f crrectheid van de Data wrden niet gegarandeerd dr de Eigenaar; (ii) (iii) (iv) Het Trustbx lg met een hyperlink naar de website zal steeds p een transparante manier getnd wrden; Eender welke Data van de Database zal getnd wrden p een ngewijzigde gegrepeerde manier znder de Data en de structuur ervan te wijzigen f aan te passen; Op een transparante en duidelijke manier aangeven dat de Data: p geen enkele wijze eender welke wettelijke f dr regulering verplichte labelling f etikettering vervangen f zijn; niet geïnterpreteerd kunnen wrden als eender welke vrm van advies f richtlijnen van een arts f een diëtist; geen publicitair karakter hebben en niet bedeld zijn m de gebruiker/cnsument f wie dan k aan te medigen m het betrkken prduct aan te kpen f te gebruiken; infrmatie bevatten ver de prducten die Explitanten van levensmiddelenbedrijven gevalideerd hebben en die vereist zijn dr de Natinale en EU-wetgeving en -regelgeving. (v) (vi) (vii) de strikte rechten p IP-eigendm van de Eigenaar en Explitanten van levensmiddelenbedrijven mvatten en ernaar verwijzen, ten aanzien van, respectievelijk, de Database en de Data; geen Data tevegen f aanvullen die zuden kunnen leiden tt verwarring, gebrek aan transparantie f nleesbaarheid van de Data, geen verklaringen f infrmatie tevegen die indruisen tegen de rechten van derden f in het algemeen niet cmpatibel f een inbreuk zijn tegen bestaande wetgeving f regelgeving; elke Cnsument f Gebruiker de mgelijkheid bieden m tegang te krijgen tt de Data zals pgehaald uit de Database in zijn rsprnkelijke vrm en structuur; 6

7 (viii) vlden aan eender welke wetgeving, regelgeving en in het bijznder de Regelgeving zals hierbven gedefinieerd. 5. INTELLECTUELE EIGENDOM 5.1. De titel van eigendm met inbegrip van alle IP-rechten en afgeleide rechten met betrekking tt de Data kmen uitsluitend te aan de Explitanten van levensmiddelenbedrijven. Alle cde, tekst, sftware, scripts, afbeeldingen, bestanden, ft's, afbeeldingen, lg's, en het materiaal binnen de Data, met uitzndering van het eigendm van een derde partij, zijn het exclusieve eigendm van de Explitanten van levensmiddelenbedrijven Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders zullen niet zelf, en zullen ervr zrgen dat geen derden, eender welk deel van de Data, cde f inhud/infrmatie van derden kpiëren, reprduceren, verkpen, verdragen, wijzigen, distribueren, weergeven, werken afleiden uit, reverse-engineeren, deassembleren f decmpileren f expliteren znder de vrafgaande uitdrukkelijke schriftelijke testemming van de Eigenaar f Explitanten van levensmiddelenbedrijven f van de betreffende eigenaar van het materiaal De Titel van eigendm met inbegrip van eender welke IP-rechten en afgeleide rechten met betrekking tt de Database,, inclusief de structurering en tegepaste zekmachines behren uitsluitend aan de Eigenaar te. Alle cde, tekst, sftware, scripts, afbeeldingen, bestanden, ft's, afbeeldingen, lg's, en het materiaal binnen de Data, met uitzndering van het eigendm van een derde partij en de Data zelf, zijn het exclusieve eigendm van de Eigenaar De Database wrdt beschermd nder andere dr de Wet p Auteursrechten en de wet van betreffende de bescherming van Databases Alle gegevens, statistieken f in het algemeen elke business intelligence gebaseerd p, gerelateerd aan f afgeleid van, direct f indirect, de Tegang, de Data en de Database zijn het exclusieve eigendm van de Eigenaar. Vedselverkpers p afstand f Internettepassingsaanbieders dienen zich te nthuden van alles wat afbreuk zu kunnen den aan eender welke exclusieve rechten van de Eigenaar. Op eerste verzek zullen Vedselverkpers p afstand f Internettepassingsaanbieders eender welke tls en/f sftware installeren, bedienen en nderhuden met het g p het ptimaliseren, het phalen f het extraheren van dergelijke gegevens f inlichtingen. 6. VERKLARING VAN AFSTAND VAN GARANTIE 6.1. De Data, de Database en de Tegang wrden "ALS DUSDANIG" verstrekt. 7

8 6.2. In de hgst wettelijk tegelaten mate sluit de Eigenaar alle verklaringen en garanties, expliciet f impliciet, uit en wijst deze af, met betrekking tt de Data, Database en de Tegang anders dan vastgesteld in deze Gebruiksvrwaarden De Tegang en beschikbaarheid van de Database en de mate van tegankelijkheid wrdt beschreven in de Trustbx SLA De garantie vr verlies van Data f pgeslagen data wrdt peratineel beschreven in de Trustbx SLA, en beperkt tt de bepalingen van artikel 7 hiernder. Om verwarring te vermijden, ligt de aansprakelijkheid vr de nauwkeurigheid en de juistheid van de Data uitsluitend bij de Explitanten van levensmiddelenbedrijven. 7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 7.1. De Database, de Data en de Tegang meten wrden beschuwd als een luter technisch hulpmiddel m de Vedselverkpers p afstand en de Internettepassingsaanbieders te te laten m te vlden aan de verplichtingen in de verrdening. De verplichting tt naleving van de Regelgeving en de eventuele afgeleide regelgeving f wetgeving, ligt vr zver van tepassing, bij de Vedselverkpers p afstand en de Internettepassingsaanbieders. De aansprakelijkheid met betrekking tt de naleving, update en nauwkeurigheid van de Data met betrekking tt levensmiddelenregelgeving en, meer in het algemeen, alle vrschriften met betrekking tt de rechten van de cnsument en de Data ligt bij de Explitanten van levensmiddelenbedrijven. Eventuele wijzigingen in de Regelgeving en de eventuele afgeleide regelgeving f wetgeving die de Database, de Data en/f de Tegang kunnen beïnvleden, meten binnen de rganisatie van de Eigenaar aan de speciale prcedures en Cmmissies wrden vrgelegd De Eigenaar garandeert Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders de aanlevering van ngewijzigde Data. In het nwaarschijnlijke geval van wijziging van de Data dr interactie f weglaten dr de Eigenaar, zal de Eigenaar aansprakelijk zijn en de Vedselverkpers p afstand en de Internettepassingsaanbieders vrijwaren zals hiernder beschreven. In alle andere gevallen erkennen en aanvaarden de Vedselverkpers p afstand en de Internettepassingsaanbieders dat de Eigenaar wrdt uitgeslten van alle aansprakelijkheid vr schade, dd f letsel in verband met f vrtvleiend uit het gebruik van de Database en het gebruik van de Data. 7.3 Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders erkennen en aanvaarden dat de Eigenaar wrdt uitgeslten van alle aansprakelijkheid vr schade, dd f letsel in verband met f vrtvleiend uit het gebruik van de Database dr de Vedselverkpers p afstand en 8

9 Internettepassingsaanbieders, zlang de Eigenaar de integriteit en het gebruik van de Data heeft behuden. 7.4 De Eigenaar staat garant vr de functinaliteit en beschikbaarheid van de Database in de in de Trustbx SLA beschreven mate. In het geval dat de Database niet werkt in vereenstemming met hetgeen hierbven is beschreven, zal de Eigenaar aansprakelijk zijn vr alle schade. De schadelsstelling dr de Eigenaar zal beperkt blijven tt [maximumbedragen gedekt dr verzekeringsmaatschappij Eigenaar]. In alle andere gevallen erkennen, aanvaarden en gaan Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders akkrd m de Eigenaar, haar directeuren, functinarissen en werknemers, en leveranciers schadels te stellen in de ruimste zin van het tepasselijke recht vr elke claim, eis, f schade, met inbegrip van redelijke juridische ksten, gemaakt dr derden (Cnsumenten, Gebruikers f enige andere derden) als gevlg van f vrtvleiend uit het gebruik van de Data en de Database De huidige disclaimer dient te wrden beschuwd in algemene zin en mvat znder beperkend f uitputtend te zijn, een disclaimer met betrekking tt, direct verlies, gederfde mzet f winst, schade aan hardware, sftware, systemen en prgramma's en de Data daarp f enige andere directe f indirecte schade, gevlgschade en incidentele schade Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders erkennen, accepteren en gaan ermee akkrd dat de Eigenaar en Explitanten van levensmiddelenbedrijven geen aansprakelijkheid hebben met betrekking tt hard-, sft- f middleware media, applicaties f instrumenten die zijn geïnstalleerd, gehandhaafd f ntwikkeld m de Tegang, de Data f de Database te demnstreren f te tnen. Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders erkennen, accepteren en gaan ermee akkrd dat nch de Eigenaar, nch de Explitanten van levensmiddelenbedrijven verantwrdelijk zijn f de aansprakelijkheid hebben met betrekking tt alle infrmatie, data, tls, hyperlinks, uitspraken f wat dan k geplaatst p het hard-, sft- f middleware medium, tepassingen f tls die zijn geïnstalleerd, nderhuden f ntwikkeld dr Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders. Als een van de bvenstaande uitsluitingen f beperkingen van de aansprakelijkheid nietig f niet afdwingbaar wrden verklaard dr een rechtbank f bestuursrgaan, dan blijft een dergelijke aansprakelijkheid van de Eigenaar en de Explitanten van levensmiddelenbedrijven beperkt tt het minimumbedrag dat vr vergeding in aanmerking kmt nder de tepasselijke wetgeving. De betrkken Partijen zullen niet in gebreke wrden gesteld, indien zij verhinderd werden m alle f een deel van hun verplichtingen na te kmen, na een geval van vermacht. 9

10 8. PRIVACY Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders erkennen, accepteren en gaan ermee akkrd dat indien er Persnlijke gegevens zijn pgehaald via eender welke Tegang tt de Data, zij deze Cnsumenten en Gebruikers infrmeren ver het geldende privacybeleid, en zullen te allen tijde zrgen vr de naleving van de natinale en Eurpese Privacy Act en regelgeving. 9. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE Deze Gebruiksvrwaarden en alle zaken die vrtvleien uit deze Vrwaarden wrden pgevat en uitsluitend ten uitver gebracht vereenkmstig de Belgische wetgeving, met uitsluiting van haar beginselen met betrekking tt het tepasselijk recht. Alle geschillen in verband met f die vrtvleien uit deze Vrwaarden zullen wrden beslecht dr de Rechtbanken van Brussel. 10. VARIA Indien m het even welke bepaling van de Vrwaarden ngeldig f nietafdwingbaar zu zijn, zal die bepaling in vereenstemming met de tepasselijke wetgeving wrden aangepast m nze rsprnkelijke intenties uitgedrukt in de Vrwaarden z nauwkeurig mgelijk te benaderen, en blijven de andere bepalingen nverminderd van kracht Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders mgen de Vrwaarden f de rechten die eruit vrtvleien niet tewijzen f verdragen, en elke pging m dat te den, is nietig. 11. VRAGEN Indien u verdere vragen f pmerkingen hebt ver deze Vrwaarden, gelieve dan cntact p te nemen met ns. Ons adres is: f stuur uw brief naar GS1 Belgium & Luxemburg, Kningsstraat 76 b1, 1000 Brussel. Ondergetekende erkent en aanvaardt de inhud en de tepasselijkheid van deze Gebruiksvrwaarden en alle eventuele wijzigingen en erkent hiervan een (1) rigineel ndertekend exemplaar te hebben ntvangen. Datum: Gelezen en gedgekeurd 10

11 Bedrijf: Functie: (elke individuele pagina met wrden geparafeerd) Bijlagen: Bijlage 1: SLA 11

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie