1. Bereik De Database en de Data hebben het volgende doel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:"

Transcriptie

1 Gebruiksvrwaarden - trustbx v Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium and Luxemburg ( Eigenaar ) De Database wrdt bediend en nderhuden p een platfrm dat dr een derde partij wrdt gehst ( Hstingpartner ) en bestaat uit prductinfrmatie (vedsel) gevalideerd dr de explitanten van levensmiddelenbedrijven (hierna respectievelijk Data en Explitanten van levensmiddelenbedrijven in vereenstemming met Verrdening (EU) Nr. 1169/ De Database en de Data hebben het vlgende del: (i) (ii) (iii) (iv) de partijen die nderwrpen zijn aan Sectie 14 van de Verrdening en vrverpakt vedsel te kp aanbieden vanp afstand ( Vedselverkpers p Afstand ) in staat stellen m dergelijke Data p een gestandaardiseerde manier te cmmuniceren naar de prduct-(vedsel-)cnsumenten ( Cnsumenten ) en/f; de partijen die nderwrpen zijn aan eender welke andere, specifiekere Eurpese wetgeving inzake het te kp aanbieden van vrverpakt vedsel vanp afstand, in staat stellen m dergelijke Data p een gestandaardiseerde manier te cmmuniceren naar de prduct-(vedsel-)cnsumenten en/f; vr de gebruikers ( Gebruikers ) de Data te cmmuniceren f publiceren indien zij geen Vedselverkpers p Afstand zijn, echter in cmbinatie met andere bijkmende f aanvullende infrmatie gebaseerd p een (specifiek ntwikkelde) hard- f sftwaretl f - applicatie ( Internettepassingsaanbieders ), Nubel vzw/asbl in staat te stellen m haar strategie uit te veren zals vermeld in de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad p 13 juli (i) tt (iv) hierna ( Del ). 1 Verrdening (EU) nr. 1169/2011 van het Eurpees Parlement en de Raad van 25 ktber 2011 betreffende de verstrekking van vedselinfrmatie aan cnsumenten, tt wijziging van Verrdeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Eurpees Parlement en de Raad en tt intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Cmmissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Cmmissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Eurpees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Cmmissie, en Verrdening (EG) nr. 608/2004 van de Cmmissie ( Verrdening ).

2 2. Tegangslicentie 2.1. Deze Gebruiksvrwaarden ( Gebruiksvrwaarden ), aangevuld met de bepalingen van de Trustbx Service Level Agreement ( Trustbx SLA ), definiëren de strikte algemene vrwaarden p basis waarvan de Vedselverkpers p afstand en de Internettepassingsaanbieders, uitsluitend vr gebruik binnen het Del, een niet-exclusieve, nietverdraagbare licentie p EU-grndgebied tegewezen krijgen, m tegang tt de Database te krijgen en via een hyperlink f met het platfrm verbinding te maken, en m er Data uit te extraheren binnen de parameters van deze Gebruiksvrwaarden ( Tegang ) De Vedselverkpers p afstand en de Internettepassingsaanbieders mgen de hun tegewezen rechten niet verdragen, nderverhuren f verlenen aan eender welke andere rganisatie f persn, met uitzndering van hun respectievelijke filialen De Vedselverkpers p afstand en de Internettepassingsaanbieders hebben het recht m eender welke Data te extraheren (d.w.z. een tijdelijke verdracht van een deel van de inhud van de Database naar een ander medium, p eender welke manier f in eender welke vrm) en die te gebruiken, binnen het strikte Bereik van het Del, en p vrwaarde dat het gaat m een naanzienlijk deel van de inhud van de Database. Om alle twijfel te vermijden, zullen de Vedselverkpers p afstand en de Internettepassingsaanbieders afzien van intrductie p de markt f verkp aan eender welke (derde) partij, al dan niet tegen vergeding, van de Database, de Data f eender welk deel ervan. De systematische extractie dr Internettepassingsaanbieders en/f het hergebruik f cachen van de Data gedurende een peride langer dan 24 uur is strijdig met het nrmale gebruik van de Database en verrzaakt schade aan de rechtmatige belangen van de Eigenaar en is niet tegestaan. De Vedselverkpers p afstand kunnen data cachen gedurende een peride langer dan 24 uur rekening hudend met artikel De Vedselverkpers p afstand en de Internettepassingsaanbieders hebben niet het recht m de Data f de structuur van de Database te reprduceren, verspreiden, wijzigen f p te splitsen, vr andere redenen dan deze bepaald in het Del. Daarnaast hebben nch de Vedselverkpers p afstand, nch de Internettepassingsaanbieders het recht m de Database te herschikken, afgeleide Databases p te zetten f andere manuele f autmatische zekmachines te installeren, gebruiken f te nderhuden. 2,5. Het wrdt de Vedselverkpers p afstand ten stelligste afgeraden m eender welke Data uit de Database die niet dagelijks wrdt geüpdatet langer dan 24 uur te cachen f p te slaan via sft- f hardware f p eender welke andere manier. 2

3 Onder alle mstandigheden, en ls van het feit f de Data is gecached f niet, wrdt het de Vedselverkpers p afstand ten stelligste aangeraden m minstens elke 24 uur alle Data afkmstig uit de Database te updaten/refreshen. Onder vrbehud van Artikel 7 van deze Gebruiksvrwaarden, aanvaardt de eigenaar geen enkele aansprakelijkheid vr eender welke en alle gevlgen van het gebruik f de cmmunicatie dr de Vedselverkpers p afstand naar cnsumenten f naar derden van eender welke Data uit de Database, znder dat die regelmatig gerefresht f geüpdatet wrdt, en dus k het risic inhudt van veruderde, niet langer geldige f zelfs njuiste Data. 3. Aanvaarding van de Gebruiksvrwaarden 3.1. Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders verklaren deze Gebruiksvrwaarden te hebben gelezen en te accepteren znder enige vrwaarde f vrbehud, net als de Algemene Vrwaarden van GS1 België & Luxemburg, en dit vóór de eerste Tegang tt de Database. De bepalingen van de Gebruiksvrwaarden als specifieke vereenkmst hebben vrrang p de bepalingen van de Algemene Vrwaarden van GS1 België & Luxemburg. Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders kunnen te allen tijde de naleving van de Gebruiksvrwaarden beëindigen, mits een vrafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Eigenaar. In een dergelijk geval zal elke verdere tegang tt de Database wrden ntzegd en wrden alle Tegangsrechten geannuleerd. De artikels 5, 6, 7, 8, 9 en 10 van de Gebruiksvrwaarden zullen in ieder geval de beëindiging van deze Gebruiksvrwaarden verleven De Tegang kan nderwrpen zijn aan vergedingen f specifieke vrwaarden zals aangegeven p de website De vergedingen kunnen jaarlijks dr de Eigenaar gewijzigd wrden. De initiële vergedingen vr 2014 zijn: 1000 vr Vedselverkpers p afstand en 500 vr Internettepassingsaanbieders. In het laatste geval zullen eender welke aangepaste vergedingen p de website wrden bekendgemaakt uiterlijk p 15 nvember van het jaar x en van tepassing zijn met ingang van 1 januari van jaar x + 1 (dwz het jaar vlgend p het jaar waarin de nieuwe tarieven zijn gepubliceerd). Elke Tegang tt de Database vanaf deze datum (1 januari) impliceert de nvrwaardelijke aanvaarding van de gewijzigde vergedingen Het beschikken ver en nderhuden van een Glbal Lcatin Number ( - ) is een vereiste vr Tegang tt de Database. 3.4 Deze Gebruiksvrwaarden kunnen eenzijdig dr de Eigenaar wrden gewijzigd, p elk mment en znder enige mtivatie mits een vrafgaande bekendmaking van dergelijke wijzigingen p de website een maand vrafgaand aan de datum van inwerkingtreding. Tegang tt de 3

4 Database na deze datum van inwerkingtreding impliceert de nvrwaardelijke aanvaarding van de gewijzigde Gebruiksvrwaarden. In geval van belangrijke wijzigingen aan de huidige Gebruiksvrwaarden, zal de Eigenaar Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders die tegang hebben tt de database, uitndigen vr (een) wrkshp (s). 3.5 In geval van niet-naleving van de huidige Gebruiksvrwaarden, in geval van misbruik van de Data, de Tegang f de Database, in geval van fraude f, in het algemeen, in geval van schending van de rechten van de Eigenaar f Explitanten van levensmiddelenbedrijven, zal de Tegang tt de Database geweigerd wrden en zullen alle verdere tegangsrechten wrden geannuleerd znder dat de Eigenaar enige schadevergeding verschuldigd is, p vrwaarde dat een vrafgaande schriftelijke ingebrekestelling dr de Eigenaar naar de partij in gebreke werd geznden, waarbij hem een redelijke termijn werd tegekend m de inbreuk alsng recht te zetten. Bijgevlg zal verder gebruik van de Data niet wrden tegestaan. 4. Tegang tt de Database 4.1. De Eigenaar is niet verantwrdelijk en zal in geen geval de eventuele ksten f cmpensatie dragen vr (i) de p internet gebaseerde verbinding (link) met de Database, (ii) de hyperlink (indien van tepassing), (iii) de hard- en/f sftware die wrdt gebruikt dr Vedselverkpers p afstand f Internettepassingsaanbieders vr tegang tt de Database, (iv) het medium f de tl dat/die wrdt gebruikt dr Vedselverkpers p afstand f Internettepassingsaanbieders m een verbinding te maken met f tegang te krijgen tt de database m hetzelfde te bieden aan hun Klanten f Gebruikers Alle ksten met betrekking tt het gebruik van de Database, de ksten van hard- en/f sftware vr de ntwikkeling/aanpassing van prduct sheets, f tegang tt het internet, zijn uitsluitend de verantwrdelijkheid van de Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders Niettegenstaande het feit dat de Explitant van het levensmiddelenbedrijf verantwrdelijk is en blijft vr de gegevens die ze upladen in de Database, vrziet de Eigenaar in vldende bescherming in de vrm van een firewall en antivirus in de Trustbx SLA Indien aan alle vrwaarden wrdt vldaan in vereenstemming met de huidige Gebruiksvrwaarden, zal de Eigenaar de Vedselverkpers p afstand f Internettepassingsaanbieders een persnlijk identificatienummer, lgin en wachtwrd aanleveren, zdat ze veilig Tegang hebben tt de Database. Het bezit van deze identificatie, lgin en wachtwrd ligt exclusief en altijd bij de Eigenaar. Deze identificatie, lgin en wachtwrd wrden dr de Vedselverkpers p afstand f Internettepassingsaanbieders behandeld als strikt persnlijk en 4

5 vertruwelijk, en mgen in geen geval wrden vergedragen aan een derde partij behalve aan de aannemers, nderaannemers f vertegenwrdigers van de Vedselverkpers p afstand f Internettepassingsaanbieders die de identificatie, de lgin en het wachtwrd van de betreffende Vedselverkpers p afstand en/f Internettepassingsaanbieders mgen gebruiken. Dat gebruik wrdt strikt beperkt vr gebruik in vereenstemming met het Del, en deze Gebruiksvrwaarden, waarbij de Vedselverkpers p afstand f Internettepassingsaanbieders vlledig aansprakelijk blijven vr alle handelingen en verzuim met betrekking tt het gebruik van het hiervr genemde dr deze aannemers, nderaannemers f vertegenwrdigers Vedselverkpers p afstand wrden, nder vrbehud van Sectie 2.5, geadviseerd en Internettepassingsaanbieders zijn verplicht m de Data te extraheren, in ieder geval m de 24 uur, en de gegevens in de cache te verschrijven Znder afbreuk te den aan de garanties pgenmen in artikel 7.2. en 7.4. van deze Gebruiksvrwaarden, kan de Tegang sms wrden nderbrken vr crrectief nderhud, technische interventies f dergelijke, zals vrzien in de Trustbx SLA, znder dat de Eigenaar enige schadevergeding verschuldigd is Eender welke link f tegang tt de Database f de Data in het algemeen, ngeacht het medium f de tl, die publiek beschikbaar f tegankelijk is gemaakt vr Cnsumenten f Gebruikers, zal verplicht: (i) een algemene Disclaimer van aansprakelijkheid bevatten die dr dergelijke cnsumenten en gebruikers aanvaard met wrden, en waarin alle aansprakelijkheid van de Eigenaar wrdt uitgeslten tt het maximale wettelijke bedrag, en dit vrafgaand aan de mgelijkheid m de verkp van een prduct te bevestigen; Een dergelijke Disclaimer mvat in ieder geval het vlgende: De Eigenaar is niet aansprakelijk f verantwrdelijk vr de naleving dr Vedselverkpers p afstand f Internettepassingsaanbieders van de verplichtingen in de Verrdening en eender welke afgeleide daarvan. Eender welke aansprakelijkheid vr schade dr dwntime van de Database als gevlg van de implementatie van nieuwe sftware, ndsituaties, en als gevlg van apparatuur- f telecmmunicatiestringen f m eender welke andere reden en/f de niet-tegankelijkheid van de Data wrdt afgewezen. Gebruik van de Data/Database is uitsluitend tegelaten vr persnlijke deleinden; elk gebruik m andere redenen f vr prfessinele deleinden is ten strengste verbden; Eender welke juridische entiteit dient zich te nthuden van het gebruik van de Data/Database f prfijt te halen uit de 5

6 Data/Database; Elke niet-naleving van dit laatste kan leiden tt een nmiddellijke afsluiting en pzegging van de Tegang. De Data wrdt aangebden "als dusdanig"; in de hgst wettelijk tegelaten mate, wrden alle verklaringen en garanties uitdrukkelijk f impliciet met betrekking tt de Data/Database uitgeslten en afgewezen dr de Eigenaar; De accuraatheid f crrectheid van de Data wrden niet gegarandeerd dr de Eigenaar; (ii) (iii) (iv) Het Trustbx lg met een hyperlink naar de website zal steeds p een transparante manier getnd wrden; Eender welke Data van de Database zal getnd wrden p een ngewijzigde gegrepeerde manier znder de Data en de structuur ervan te wijzigen f aan te passen; Op een transparante en duidelijke manier aangeven dat de Data: p geen enkele wijze eender welke wettelijke f dr regulering verplichte labelling f etikettering vervangen f zijn; niet geïnterpreteerd kunnen wrden als eender welke vrm van advies f richtlijnen van een arts f een diëtist; geen publicitair karakter hebben en niet bedeld zijn m de gebruiker/cnsument f wie dan k aan te medigen m het betrkken prduct aan te kpen f te gebruiken; infrmatie bevatten ver de prducten die Explitanten van levensmiddelenbedrijven gevalideerd hebben en die vereist zijn dr de Natinale en EU-wetgeving en -regelgeving. (v) (vi) (vii) de strikte rechten p IP-eigendm van de Eigenaar en Explitanten van levensmiddelenbedrijven mvatten en ernaar verwijzen, ten aanzien van, respectievelijk, de Database en de Data; geen Data tevegen f aanvullen die zuden kunnen leiden tt verwarring, gebrek aan transparantie f nleesbaarheid van de Data, geen verklaringen f infrmatie tevegen die indruisen tegen de rechten van derden f in het algemeen niet cmpatibel f een inbreuk zijn tegen bestaande wetgeving f regelgeving; elke Cnsument f Gebruiker de mgelijkheid bieden m tegang te krijgen tt de Data zals pgehaald uit de Database in zijn rsprnkelijke vrm en structuur; 6

7 (viii) vlden aan eender welke wetgeving, regelgeving en in het bijznder de Regelgeving zals hierbven gedefinieerd. 5. INTELLECTUELE EIGENDOM 5.1. De titel van eigendm met inbegrip van alle IP-rechten en afgeleide rechten met betrekking tt de Data kmen uitsluitend te aan de Explitanten van levensmiddelenbedrijven. Alle cde, tekst, sftware, scripts, afbeeldingen, bestanden, ft's, afbeeldingen, lg's, en het materiaal binnen de Data, met uitzndering van het eigendm van een derde partij, zijn het exclusieve eigendm van de Explitanten van levensmiddelenbedrijven Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders zullen niet zelf, en zullen ervr zrgen dat geen derden, eender welk deel van de Data, cde f inhud/infrmatie van derden kpiëren, reprduceren, verkpen, verdragen, wijzigen, distribueren, weergeven, werken afleiden uit, reverse-engineeren, deassembleren f decmpileren f expliteren znder de vrafgaande uitdrukkelijke schriftelijke testemming van de Eigenaar f Explitanten van levensmiddelenbedrijven f van de betreffende eigenaar van het materiaal De Titel van eigendm met inbegrip van eender welke IP-rechten en afgeleide rechten met betrekking tt de Database,, inclusief de structurering en tegepaste zekmachines behren uitsluitend aan de Eigenaar te. Alle cde, tekst, sftware, scripts, afbeeldingen, bestanden, ft's, afbeeldingen, lg's, en het materiaal binnen de Data, met uitzndering van het eigendm van een derde partij en de Data zelf, zijn het exclusieve eigendm van de Eigenaar De Database wrdt beschermd nder andere dr de Wet p Auteursrechten en de wet van betreffende de bescherming van Databases Alle gegevens, statistieken f in het algemeen elke business intelligence gebaseerd p, gerelateerd aan f afgeleid van, direct f indirect, de Tegang, de Data en de Database zijn het exclusieve eigendm van de Eigenaar. Vedselverkpers p afstand f Internettepassingsaanbieders dienen zich te nthuden van alles wat afbreuk zu kunnen den aan eender welke exclusieve rechten van de Eigenaar. Op eerste verzek zullen Vedselverkpers p afstand f Internettepassingsaanbieders eender welke tls en/f sftware installeren, bedienen en nderhuden met het g p het ptimaliseren, het phalen f het extraheren van dergelijke gegevens f inlichtingen. 6. VERKLARING VAN AFSTAND VAN GARANTIE 6.1. De Data, de Database en de Tegang wrden "ALS DUSDANIG" verstrekt. 7

8 6.2. In de hgst wettelijk tegelaten mate sluit de Eigenaar alle verklaringen en garanties, expliciet f impliciet, uit en wijst deze af, met betrekking tt de Data, Database en de Tegang anders dan vastgesteld in deze Gebruiksvrwaarden De Tegang en beschikbaarheid van de Database en de mate van tegankelijkheid wrdt beschreven in de Trustbx SLA De garantie vr verlies van Data f pgeslagen data wrdt peratineel beschreven in de Trustbx SLA, en beperkt tt de bepalingen van artikel 7 hiernder. Om verwarring te vermijden, ligt de aansprakelijkheid vr de nauwkeurigheid en de juistheid van de Data uitsluitend bij de Explitanten van levensmiddelenbedrijven. 7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 7.1. De Database, de Data en de Tegang meten wrden beschuwd als een luter technisch hulpmiddel m de Vedselverkpers p afstand en de Internettepassingsaanbieders te te laten m te vlden aan de verplichtingen in de verrdening. De verplichting tt naleving van de Regelgeving en de eventuele afgeleide regelgeving f wetgeving, ligt vr zver van tepassing, bij de Vedselverkpers p afstand en de Internettepassingsaanbieders. De aansprakelijkheid met betrekking tt de naleving, update en nauwkeurigheid van de Data met betrekking tt levensmiddelenregelgeving en, meer in het algemeen, alle vrschriften met betrekking tt de rechten van de cnsument en de Data ligt bij de Explitanten van levensmiddelenbedrijven. Eventuele wijzigingen in de Regelgeving en de eventuele afgeleide regelgeving f wetgeving die de Database, de Data en/f de Tegang kunnen beïnvleden, meten binnen de rganisatie van de Eigenaar aan de speciale prcedures en Cmmissies wrden vrgelegd De Eigenaar garandeert Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders de aanlevering van ngewijzigde Data. In het nwaarschijnlijke geval van wijziging van de Data dr interactie f weglaten dr de Eigenaar, zal de Eigenaar aansprakelijk zijn en de Vedselverkpers p afstand en de Internettepassingsaanbieders vrijwaren zals hiernder beschreven. In alle andere gevallen erkennen en aanvaarden de Vedselverkpers p afstand en de Internettepassingsaanbieders dat de Eigenaar wrdt uitgeslten van alle aansprakelijkheid vr schade, dd f letsel in verband met f vrtvleiend uit het gebruik van de Database en het gebruik van de Data. 7.3 Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders erkennen en aanvaarden dat de Eigenaar wrdt uitgeslten van alle aansprakelijkheid vr schade, dd f letsel in verband met f vrtvleiend uit het gebruik van de Database dr de Vedselverkpers p afstand en 8

9 Internettepassingsaanbieders, zlang de Eigenaar de integriteit en het gebruik van de Data heeft behuden. 7.4 De Eigenaar staat garant vr de functinaliteit en beschikbaarheid van de Database in de in de Trustbx SLA beschreven mate. In het geval dat de Database niet werkt in vereenstemming met hetgeen hierbven is beschreven, zal de Eigenaar aansprakelijk zijn vr alle schade. De schadelsstelling dr de Eigenaar zal beperkt blijven tt [maximumbedragen gedekt dr verzekeringsmaatschappij Eigenaar]. In alle andere gevallen erkennen, aanvaarden en gaan Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders akkrd m de Eigenaar, haar directeuren, functinarissen en werknemers, en leveranciers schadels te stellen in de ruimste zin van het tepasselijke recht vr elke claim, eis, f schade, met inbegrip van redelijke juridische ksten, gemaakt dr derden (Cnsumenten, Gebruikers f enige andere derden) als gevlg van f vrtvleiend uit het gebruik van de Data en de Database De huidige disclaimer dient te wrden beschuwd in algemene zin en mvat znder beperkend f uitputtend te zijn, een disclaimer met betrekking tt, direct verlies, gederfde mzet f winst, schade aan hardware, sftware, systemen en prgramma's en de Data daarp f enige andere directe f indirecte schade, gevlgschade en incidentele schade Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders erkennen, accepteren en gaan ermee akkrd dat de Eigenaar en Explitanten van levensmiddelenbedrijven geen aansprakelijkheid hebben met betrekking tt hard-, sft- f middleware media, applicaties f instrumenten die zijn geïnstalleerd, gehandhaafd f ntwikkeld m de Tegang, de Data f de Database te demnstreren f te tnen. Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders erkennen, accepteren en gaan ermee akkrd dat nch de Eigenaar, nch de Explitanten van levensmiddelenbedrijven verantwrdelijk zijn f de aansprakelijkheid hebben met betrekking tt alle infrmatie, data, tls, hyperlinks, uitspraken f wat dan k geplaatst p het hard-, sft- f middleware medium, tepassingen f tls die zijn geïnstalleerd, nderhuden f ntwikkeld dr Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders. Als een van de bvenstaande uitsluitingen f beperkingen van de aansprakelijkheid nietig f niet afdwingbaar wrden verklaard dr een rechtbank f bestuursrgaan, dan blijft een dergelijke aansprakelijkheid van de Eigenaar en de Explitanten van levensmiddelenbedrijven beperkt tt het minimumbedrag dat vr vergeding in aanmerking kmt nder de tepasselijke wetgeving. De betrkken Partijen zullen niet in gebreke wrden gesteld, indien zij verhinderd werden m alle f een deel van hun verplichtingen na te kmen, na een geval van vermacht. 9

10 8. PRIVACY Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders erkennen, accepteren en gaan ermee akkrd dat indien er Persnlijke gegevens zijn pgehaald via eender welke Tegang tt de Data, zij deze Cnsumenten en Gebruikers infrmeren ver het geldende privacybeleid, en zullen te allen tijde zrgen vr de naleving van de natinale en Eurpese Privacy Act en regelgeving. 9. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE Deze Gebruiksvrwaarden en alle zaken die vrtvleien uit deze Vrwaarden wrden pgevat en uitsluitend ten uitver gebracht vereenkmstig de Belgische wetgeving, met uitsluiting van haar beginselen met betrekking tt het tepasselijk recht. Alle geschillen in verband met f die vrtvleien uit deze Vrwaarden zullen wrden beslecht dr de Rechtbanken van Brussel. 10. VARIA Indien m het even welke bepaling van de Vrwaarden ngeldig f nietafdwingbaar zu zijn, zal die bepaling in vereenstemming met de tepasselijke wetgeving wrden aangepast m nze rsprnkelijke intenties uitgedrukt in de Vrwaarden z nauwkeurig mgelijk te benaderen, en blijven de andere bepalingen nverminderd van kracht Vedselverkpers p afstand en Internettepassingsaanbieders mgen de Vrwaarden f de rechten die eruit vrtvleien niet tewijzen f verdragen, en elke pging m dat te den, is nietig. 11. VRAGEN Indien u verdere vragen f pmerkingen hebt ver deze Vrwaarden, gelieve dan cntact p te nemen met ns. Ons adres is: f stuur uw brief naar GS1 Belgium & Luxemburg, Kningsstraat 76 b1, 1000 Brussel. Ondergetekende erkent en aanvaardt de inhud en de tepasselijkheid van deze Gebruiksvrwaarden en alle eventuele wijzigingen en erkent hiervan een (1) rigineel ndertekend exemplaar te hebben ntvangen. Datum: Gelezen en gedgekeurd 10

11 Bedrijf: Functie: (elke individuele pagina met wrden geparafeerd) Bijlagen: Bijlage 1: SLA 11

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :... /Website :...

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :...  /Website :... Mdellencntract Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf, waarnder steeds begrepen wrdt: amateurftgraaf

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE Dit dcument (samen met de dcumenten waarnaar hierin wrdt verwezen) zet uiteen nder welke vrwaarden je als gast dan wel geregistreerd gebruiker van nze website https://share.maxi-csi.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks Ondanks de cnstante zrg en aandacht die wij besteden aan de inhud van deze internetsite, is het mgelijk dat infrmatie p deze internetsite nvlledig f njuist is. Auteursrecht Wij hebben p de inhud van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden. Algemene Vrwaarden Hsting4ever.nl Hsting4ever is een dienst van ME Media V.O.F. Abraham Strickstraat 4 7521EV Enschede Laatste aanpassing: 09-09-2015 We vragen u deze vereenkmst dr te nemen vr u een bestelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Definities Toepasselijkheid Algemeen

Definities Toepasselijkheid Algemeen Dr het aangaan van een relatie met Quinz zijn alle betrekkingen tussen Quinz en haar cliënten nderwrpen aan deze algemene vrwaarden, vr zver daar in nderlinge vereenstemming tussen partijen niet schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

3. Omschrijving van de dienst en de bestemmelingen.

3. Omschrijving van de dienst en de bestemmelingen. infshp Verkpsvrwaarden 1. Tepassingsgebied. Onderhavige algemene verkpsvrwaarden zijn vanaf 1 juli 2006 van kracht en zijn van tepassing p elke bestelling van prducten die uitgeverd wrdt via de dienst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Te kp : Bedrijfsruimte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering Nrmalisatie van gevelelementen Actualiteit en vruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenznwering Achtergrnd nieuwe nrmering kinderveiligheid met binnenznwering Ongevallen gerapprteerd met

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland Algemene Vrwaarden Beefer Nederland Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Selja

Algemene voorwaarden van Selja Algemene vrwaarden van Selja 1. Definities Opdrachtgever, afnemer f cliënt: de natuurlijke f rechtspersn met wie de vereenkmst tt levering van prducten en diensten van Selja wrdt geslten f wenst af te

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Mijn OndernemersPlatform Gebruikersovereenkomst

Mijn OndernemersPlatform Gebruikersovereenkomst Mijn OndernemersPlatfrm Gebruikersvereenkmst Hartelijk dank vr je interesse in Mijn OndernemersPlatfrm. Hiernder staat de gebruikersvereenkmst, die bestaat uit: A. de vrwaarden vr het gebruik van de Mijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur.

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur. Algemene Vrwaarden Nva baby- en kinderkleding Deze Algemene Vrwaarden lief! lifestyle zijn tt stand gekmen in verleg met Webwinkel Keur. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

T: +32 (0) Heernislaan 19, 9000 Gent, Belgium E: VAT BE W: IBAN BE

T: +32 (0) Heernislaan 19, 9000 Gent, Belgium E: VAT BE W:  IBAN BE WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING? Lee&Ally hecht grte waarde aan de bescherming van uw privacy en persnsgegevens. Wij gebruiken en verwerken uw persnsgegevens uitsluitend in vereenstemming met de Privacywet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Fleece-it! Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Uitsluiting van herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankverhuisdienst

Gedragscode inzake bankverhuisdienst Belgische Vereniging van Banken en Beursvenntschappen switching - selfregulatin- Nl (versie 2 van 15062009).dcx versin 0.5 Patrick Wynant 20/10/2009 Gedragscde inzake bankverhuisdienst Het Eurpean Banking

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR

Nadere informatie

HANDHELD-PRODUCTEN WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING

HANDHELD-PRODUCTEN WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING HANDHELD-PRODUCTEN WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene vrwaarden Aan deze HP Garantie p de hardware kunt u, als klant, expliciete garantierechten ntlenen ten aanzien van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE Magna vert een krachtig maar rechtmatig cncurrentiebeleid en ndersteunt vrije en eerlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie