Studentenstatuut ICT opleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015"

Transcriptie

1 Studentenstatuut ICT opleidingen Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer: Voltijd, deeltijd. AD ICT-Beheer CROHO-nummer: AD Deeltijd Bovenstaande opleidingen (m.u.v. de AD opleiding) leiden op tot Bachelor of Information and Communication Technology. Alle bovenstaande opleidingen zijn geaccrediteerd van tot

2 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 Deel 1. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim De onderwijsleeractiviteiten Studiebegeleiding Kwaliteit en studeerbaarheid Vorm van de opleiding DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Inhoud van de opleiding De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Inrichting van de opleiding a - De propedeutische fase b - De postpropedeutische of hoofdfase In Bijlage 1: Uitwerking onderwijseenheden staan bovenstaande verdiepende semesters ook uitgewerkt c - Bijzondere leerwegen Overzicht informatie major, minors en onderwijseenheden Accreditatie DEEL 2. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING RECHTEN EN PLICHTEN Hoofdstuk 1 BEGRIPSBEPALINGEN Art. 1.1 Algemene begripsbepalingen Hoofdstuk 2 - TOEGANG EN TOELATING Artikel 2.1 Toegang (art WHW, art. 7.31a t/m e WHW, art WEB) Artikel Nadere vooropleidingseis (art WHW) Artikel 2.3 Niet van toepassing Artikel 2.4a Aanvullende vooropleidingseis deeltijdopleiding (art WHW) Artikel 2.5 Toelating (art WHW) Artikel Vrijstelling vooropleidingseis ogv gelijkwaardig diploma (art. 7.10, 7.24 en 7.28 WHW) Artikel Vrijstelling propedeutisch examen (art WHW) Artikel EVC (art lid 2 sub r WHW) Artikel 2.9 Ontzegging toegang (art. 7.42a WHW) Hoofdstuk 3 INRICHTING VAN DE OPLEIDING Artikel 3.1 Vraaggestuurd en Competentiegericht onderwijs Artikel 3.2 Structuur van de opleiding - propedeuse, postpropedeuse en Associate degree (Ad). 37 Artikel Examens en graden van de opleiding Artikel 3.4 Major Artikel 3.5 Minors Artikel 3.6 Premastertraject Artikel Studiepunten onderwijseenheid Artikel Onderwijsperioden per studiejaar Artikel Gedragscode Nederlandse taal Hoofdstuk 4 - STUDIEBEGELEIDING (art lid 2 sub u WHW) Artikel Studiebegeleiding Artikel 4.2 Studieloopbaanbegeleiding Artikel 4.3 Algemene studiebegeleiding Artikel Bijzondere studiebegeleiding Hoofdstuk 5 - STUDIEADVIES Artikel Uitbrengen studieadvies Artikel Afwijzing bij het studieadvies Artikel Procedure bij afwijzing bij het studieadvies Hoofdstuk 6 TOETSEN, TENTAMENS EN EXAMENS Artikel Vorm van de tentamens Artikel Schriftelijke toets Artikel Portfolio of werkstuk als toets

3 Artikel Mondelinge toets Artikel Vrijstelling voor tentamens Artikel Afleggen van tentamens Artikel Cijfers Artikel 6.8 Toetsuitslag en tentamencijfer Artikel Inzage beoordeeld werk Artikel 6.10 Geldigheidsduur tentamens en vrijstellingen Artikel Examen Artikel Cum laude Hoofdstuk 7 - EXAMENCOMMISSIE Artikel Instelling en taken examencommissie Artikel Benoeming en samenstelling examencommissie Artikel Subcommissies Artikel Examinatoren Artikel Getuigschriften en verklaringen Hoofdstuk 8 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN Artikel Bezwaar en beroep Artikel Wijziging van de regeling Artikel Bijlagen bij onderwijs- en examenregeling Artikel Slot- en overgangsbepalingen Artikel Inwerkingtreding en looptijd DEEL 3: REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE DEEL 4: KLACHTENREGELING Artikel 1 - Instellen commissie Artikel 2 - Indienen klacht Artikel 3 - Behandeling klacht Artikel 4 - Voorlopige voorziening Artikel 5 - Beroep Artikel 6 - Slotbepaling Bijlage 1: Uitwerking onderwijseenheden Bijlage 2: Uitwerking keuzesemesters Bijlage 3: Beschrijving profileringsthema s Bijlage 4: uitwerking links

4 INLEIDING Het studentenstatuut bestaat uit vier delen. Deel 1 en 2 vormen samen de Onderwijs- en examenregeling (OER). Deel 1 beschrijft de opleidingen Business IT & Management, ICT Beheer, Informatica en Technische Informatica. Deel 2 Onderwijs- en examenregeling rechten en plichten geeft een beschrijving weer van de rechten en de plichten van de student en de opleidingen. In deel 3 van dit studentenstatuut wordt het reglement van de examencommissie beschreven. Deel 4 beschrijft de klachtenregeling van Windesheim. Dit document is bestemd voor alle studenten van de bovenstaande opleidingen. Tevens is het bestemd voor aankomende studenten. Het document wordt daarom ook op de website gepubliceerd. Elk studiejaar komt er een nieuwe Onderwijs- en examenregeling uit. Dit document is geldig van september 2014 tot september Het OER is dus eenjarig. Studenten kunnen geen beroep doen op Onderwijs- en examenregelingen van eerdere studiejaren. Mocht een vak uit eerdere jaren vervallen zijn, dan geldt het overgangsrecht. In artikel 8.4 van deel 2 kan de student vinden welke vakken vervallen zijn en wat het alternatief hiervoor is. Het format voor het Onderwijs- en examenreglement wordt ieder jaar centraal aangeleverd door het College van Bestuur van Windesheim. Het document is gebaseerd op de Wet Hoger Onderwijs, vandaar dat een aantal zaken erg formeel is beschreven. Deel 1 Onderwijs- en examenregeling beschrijving van de opleiding geldt alleen voor locatie Zwolle. De artikelen in deel 2 Onderwijs- en examenregeling rechten en plichten gelden voor zowel locatie Flevoland als voor locatie Zwolle, tenzij anders vermeld. Waar in dit document hij staat, kan ook zij worden gelezen. Namens de opleidingen ICT wensen we onze studenten een goed studiejaar toe! Ineke van der Wal Directeur Domein Techniek 4

5 Deel 1. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING 1.1 OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim Windesheim is een brede kennisinstelling en heeft de ambitie een inspirerende omgeving voor hoger onderwijs te zijn. Onze studenten wordt een excellente opleiding aangeboden, die hen theoretisch en praktisch voorbereidt op een succesvolle en maatschappelijk relevante loopbaan. Om de ontwikkeling van het onderwijs verdere impulsen te geven, wordt praktijkgericht onderzoek verricht. Daarnaast wordt de kennis voortdurend getoetst aan de praktijk door samen te werken met bedrijven en non-profit-organisaties in de regio. Door onderwijs, onderzoek en ondernemen op deze wijze uitgebalanceerd ten opzichte van elkaar te positioneren, versterken ze elkaar. Onze vier uitgangspunten Ambitieus studieklimaat Windesheim daagt studenten uit. In de leersituatie wordt steeds spanning gecreëerd tussen het bestaande en het volgende competentieniveau, waardoor studenten worden geprikkeld hun grenzen te verleggen. De praktijk van het beroep is de basis waaraan uitdagende opdrachten worden ontleend. Om recht te doen aan de verschillende talenten en ambities kunnen studenten binnen de beroepsgerichte curricula een deel van het onderwijs zelf invullen om tot verbreding, verdieping of verzwaring van het programma te komen. In dit ambitieuze studieklimaat worden kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de inspanningen van de student. Uitdagend, tegelijkertijd realistisch. De waarde(n)volle professional Windesheim leidt professionals op die geleerd hebben het eigen professionele handelen kritisch ter discussie te stellen en hierover verantwoording af te leggen. Daarbij hanteert de professional persoonlijke, institutionele en wettelijke waarden en normen. Door een onderzoekende en reflectieve houding ontwikkelen zij continu hun professionaliteit, vanuit hun idealen over goed samenleven. Vanuit de eigen vakbekwaamheid en met die kritische reflectie leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. De professional is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied en is door onderzoekvaardigheden gewapend voor de toekomst en de steeds veranderende beroepspraktijk. Hij ziet kansen, weet deze te benutten, kan innoveren en neemt initiatief. Studentbegeleiding op maat Aan studenten wordt persoonlijke en adequate begeleiding aangeboden, met eerlijke en bruikbare feedback op de prestaties. Al voor de poort maakt de student kennis met Windesheim en vice versa, met het doel de meest passende opleiding te kunnen kiezen. Er wordt gestuurd op resultaat, zodat de student succesvol zijn studie kan doorlopen. Windesheim biedt een omgeving waarin studenten zich maximaal kunnen ontplooien. Hierbij worden zowel uitzonderlijke begaafdheden als specifieke functiebeperkingen serieus genomen. Tevens wordt tijd- en plaats-onafhankelijk werken gefaciliteerd. Hoge kwaliteit van onderwijs De norm is het aanbieden van opleidingen van bovengemiddeld niveau. Een deel van de opleidingen van Windesheim heeft een nóg hoger ambitieniveau en werkt toe naar het predicaat: Topopleiding. Om steeds met de nieuwste inzichten in de diverse vakgebieden te kunnen werken, zijn opleidingen verbonden met Centers of Expertise en kenniscentra. Onderwijs, onderzoek en ondernemen zijn met elkaar geïntegreerd en versterken elkaar daardoor in kwaliteit en vernieuwingskracht. 5

6 Windesheim laat iedere student zich internationaal oriënteren om de kwaliteit en het beroepsperspectief van de afgestudeerden te vergroten. Windesheim handhaaft en verbetert continu onderwijskwaliteit. Het professioneel handelen van alle medewerkers is het vertrekpunt voor kwaliteit. Docenten vormen de ruggengraat van de kwaliteit van de opleiding. Zij zijn op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Windesheim hanteert hierbij een dubbele professionaliteit: docenten zijn vakbekwaam én didactisch onderlegd. Hoge kwaliteit is voor hen geen toevallige uitkomst, het is een logisch gevolg van de beheersing van het proces en de afstemming met de omgeving. Windesheim Is een inspirerende kennisinstelling voor met name de regio Zwolle en Almere met een ambitieus studieklimaat en opleidingen van bovengemiddeld niveau. Biedt een omgeving waar de student zich, met de nodige invloed op het studieprogramma, kan vormen tot een waarde(n)volle professional. Levert een professional die de regie kan voeren over de eigen loopbaan en over de grenzen van het vakgebied kan heenkijken De onderwijsleeractiviteiten In deze paragraaf wordt beschreven hoe de opleidingen hun onderwijsleeractiviteiten vormgeven. Van jaar 1 t/m 4 wordt het curriculum uitgewerkt in een aantal leerlijnen: Integrale leerlijn: kenmerkende beroepssituaties (KBS en), werkend leren, communityopdrachten en afstuderen. De student werkt in een groep of individueel aan het uitvoeren van beroepstaken die leiden tot beroepsproducten. Deze beroepstaken en -producten komen uit het beroepenveld of zijn hiervan afgeleid. Het niveau is afhankelijk van de plek binnen het curriculum. Dit kan op basisniveau, gevorderd niveau en op bachelorniveau zijn. De beroepstaken en producten worden getoetst in individuele of groepsassessments. Conceptuele leerlijn: Uitleg- en instructiebijeenkomsten, zelf- en literatuurstudie (hier wordt nieuwe leerstof uitgelegd en opdrachten uitgereikt en verduidelijkt). De kennis wordt getoetst in tentamens. Vaardigheidsleerlijn: Practica, huiswerkopgaven en oefenbijeenkomsten waar de verschillende onderdelen uit de integrale of conceptuele leerlijn kunnen worden geoefend alvorens ze kunnen worden toegepast in een opdracht. Studiebegeleiding. De student oriënteert zich op mogelijke beroepsperspectieven. Hij plant zijn studie, bespreekt de planning en zijn studievoortgang met zijn studiecoach. Plannings- en reflectieverslagen geven het verloop van de studie weer. Het communitymodel De ICT-opleidingen geven hun onderwijs meer en meer vorm in het communitymodel. Studenten werken in aan hun toegewezen werkruimtes in groepen aan opdrachten, en volgen daarnaast flankerend onderwijs. De verstrekte opdrachten zijn geïnspireerd door vragen en thema s vanuit het werkveld en in veel gevallen zal het werkveld ook direct betrokken zijn. Dit uit zich in ofwel in het flankerend onderwijs (gastcolleges) of in de inhoudelijke begeleiding van de studenten. Het werken in communities brengt met zich mee dat studenten een groot deel van de tijd op school doorbrengen, dichtbij andere studenten en docenten, het geen een positieve invloed heeft op hun binding met de opleiding. 6

7 Studiebegeleiding Elke student heeft gedurende zijn hele studie een studiecoach. We streven hierbij zoveel mogelijk naar continuïteit. Iedere opleiding zorgt er voor dat een student aan het begin van het studiejaar op de hoogte is van wie zijn/haar coach is. Vlak voor of na de start van de opleiding voert de coach een intakegesprek of kennismakingsgesprek met de student. Doel is om de student zo snel mogelijk te leren kennen en begeleiding op maat te kunnen aanbieden. Deze begeleiding wordt vooral gegeven in de vorm van individuele en groepsgesprekken waar de student zijn loopbaancompetenties ontwikkelt, zodat hij zelf verantwoordelijkheid leert nemen voor zijn eigen leer- en ontwikkelingsproces. In dit proces werkt de student samen met andere studenten. In het begin van de opleiding is met name beroepsoriëntatie een belangrijk aspect. Elke student krijgt binnen vijf maanden van inschrijving een onderbouwd voorlopig studieadvies gebaseerd op drie contactmomenten met de coach. Een onderbouwd voorlopig studieadvies is een eerste indicatie over het studiesucces van de student en beantwoordt de vraag of de student op de juiste opleiding zit en een juist beeld heeft van het toekomstig beroep. Dit advies wordt door de coach nader onderbouwd in een gesprek met de student. Bij dit voorlopig advies wordt niet alleen naar de behaalde ec s gekeken maar ook naar de ontwikkeling van de student in de vijf loopbaantaken. De eerste vier zijn: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, netwerken en werkexploratie. In de vijfde loopbaancompetentie, loopbaansturing, komt de integratie van deze vier door leer- en werkervaringen op gang. De student zoekt antwoord op de vragen: waar ben ik goed in, wat wil ik leren, hoe wil ik dat leren, en welke werkzaamheden wil ik daarmee nu en later verrichten, binnen een functie, beroep, bedrijf of instelling? Naast deze zelfontwikkeling, heeft de student gesprekken met de coach over de studievoortgang: vordert de studie, loopt de student tegen bepaalde zaken aan, op school of thuis? Alle studenten krijgen nadat ze tenminste vier onderwijsperioden onderwijs hebben gevolgd een studieadvies. Voor de meeste studenten zal dat een advies zijn om de studie voort te zetten. Het studieadvies kan ook negatief zijn, met daaraan gekoppeld een afwijzing. Dan spreken we over een Bindend Studieadvies (BSA). Zie voor verdere uitleg en de BSA norm artikel 5.1 en 5.2 en 5.3 van deel 2 van dit studentenstatuut. Het eerste semester van het eerste jaar is voor elke student, ongeacht de studierichting waarvoor hij zich heeft ingeschreven, hetzelfde. Vanaf het tweede semester wordt het studieprogramma meer afgestemd op de studierichting waarvoor de student zich heeft ingeschreven. De student kiest daarbij één van de drie keuzesemesters. Na het tweede semester volgt de definitieve keuze voor een richting. In principe kan de student dus tot aan het eind van het eerste jaar een overstap maken naar een andere ICT-opleiding dan waar hij zich in eerste instantie voor heeft ingeschreven. Natuurlijk maakt de student al deze belangrijke keuzes niet alleen. Samen met medestudenten krijgt hij begeleiding van een studiecoach. Daardoor kan hij enerzijds met medestudenten en anderzijds met de coach van gedachten wisselen en reflecteren op de manier waarop hij de studie wil gaan inrichten. Daardoor leert hij zichzelf en ook de mogelijkheden die er op Windesheim zijn, beter kennen. De coach kent de onderwijsmogelijkheden en probeert samen met de student te achterhalen waar de interesses liggen en wat bij de student past. Hij/zij geeft feedback en helpt de student te ontdekken welke kanten van zichzelf hij nog verder wil ontwikkelen. Op die manier komt hij erachter hoe hij het beste de benodigde keuzes kan maken en welke stappen hij kan zetten. 7

8 Naarmate de studie vordert stuurt de student steeds zelfstandiger zijn (studie)loopbaan aan, en eigent hij zich de in de opleiding aangeboden beroepskennis en -kunde toe. Hierdoor verwerft de student een eigen, beginnende arbeidsidentiteit. Studeren met een functiebeperking Alle studenten die in het intakeassessment (voorafgaand aan de opleiding) aangeven een functiebeperking te hebben worden voor aanvang van de studie door de SMF (studeren met functiebeperking)-contactpersoon van de opleiding benaderd voor een apart intakegesprek. Een student neemt bij voorkeur ouders of begeleiders mee. Voor studenten met dyslexie geldt een andere regeling. Als tijdens de studie een functiebeperking gediagnosticeerd wordt neemt de student zo snel mogelijk contact op met zijn studiecoach en de studentendecaan. Hij of zij wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek door de studentendecaan of contactpersoon SMF van de opleiding. De intake wordt uitgevoerd door de decaan en de contactpersoon SMF van de opleiding. In het intakegesprek informeert de studentendecaan de student over de landelijke en Windesheimvoorzieningen t.a.v. studeren met een functiebeperking. Vervolgens inventariseren betrokkenen welke beperking(en) de student heeft, welke belemmeringen dat geeft voor de studie en welke voorzieningen deze beperkingen kunnen verminderen of compenseren. Resultaat van het intakegesprek is een adequaat arrangement van begeleiding, ondersteuning en voorzieningen. Om voor voorzieningen in aanmerking te komen dient de student een medische of dyslexieverklaring te overleggen. Voorzieningen kunnen betrekking hebben op: a. de studiebegeleiding (aangepast, extra of intensiever) b. het onderwijsprogramma c. materiële en financiële hulpmiddelen Kwaliteit en studeerbaarheid Deze paragraaf beschrijft in het kort het beleid rond kwaliteitszorg en studeerbaarheid. Een hogeronderwijsopleiding is wettelijk erkend na accreditatie door de NVAO (Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie). Iedere opleiding wordt eens in de zes jaar getoetst en beoordeeld door een visiterende organisatie op de kwaliteit van het onderwijs. Deze visiterende organisatie geeft na de beoordeling een advies aan de NVAO. De NVAO accrediteert de betreffende opleiding bij voldoende beoordeling zodat de opleiding de komende zes jaar weer onderwijs mag geven. De NVAO kijkt bij de beoordeling van ons onderwijs onder andere naar studenttevredenheid over het onderwijs. Jaarlijks nemen we een aantal enquêtes af om zo de studenttevredenheid over het onderwijs te meten. Met de uitslag hiervan wordt er gekeken of we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de Nationale Studenten Enquête die afgenomen wordt onder alle huidige studenten. Daarnaast worden de stages en afstudeerprojecten geëvalueerd bij studenten en bedrijven. Afgestudeerden ontvangen een enquête van de ICT-opleidingen en ontvangen daarnaast de vragenlijst in het kader van de Hbo-Monitor (landelijke onderzoek dat kijkt naar de aansluiting van de opleiding op de eisen in de beroepspraktijk). Naast bovenstaande enquêtes worden er elke periode onderwijsevaluaties afgenomen. De resultaten van deze onderwijsevaluaties worden besproken in kwaliteitspanels. Tijdens deze gesprekken kunnen studenten vrij hun mening en hun feedback geven over de opleiding, studeerbaarheid, de vakken, de docenten, de manier van lesgeven, de toetsing enz. Mede naar aanleiding van deze gesprekken bekijkt de opleiding elk semester wat er evt. verbeterd kan worden en bijvoorbeeld ook of de studielast bijgesteld moet worden. De verbeteracties worden verwerkt in het onderwijsaanbod van de volgende jaren. 8

9 De Onderwijs- en Examenregeling wordt jaarlijks bijgesteld en aangeleverd door het College van bestuur. De opleidingscommissie (OC) van de ICT-opleidingen geeft advies over de inhoud hiervan en de domeindeelraad moet instemming geven over het document voordat het gepubliceerd mag worden. Studeerbaarheid De term studeerbaarheid is feitelijk te omschrijven als de mogelijkheid voor studenten om aan de eisen van de Wet Studie Financiering te voldoen, dus om 60 studiepunten, European Credits (EC s) per studiejaar te halen. In de studiegids ICT staat een beschrijving van het curriculum van de opleiding. Hieruit blijkt dat de student elk jaar 60 studiepunten kan halen. Per studiejaar zijn er vier periodes, aan het eind waarvan een aantal reguliere tentamens gepland zijn. Van elk van deze tentamens wordt minstens één keer per studiejaar de mogelijkheid geboden het tentamen te herkansen. Binnen de deeltijdopleiding is er een 5 e periode (zomerperiode) ingeroosterd waarin studenten een praktijkopdracht uitvoeren. In Educator staan eventuele ingangseisen genoemd voor onderwijsonderdelen. Voor afstuderen zijn ingangseisen geformuleerd. Als de student nog niet aan deze ingangseisen voldoet mag hij niet starten. Deze eisen zijn verder uitgewerkt in het reglement examencommissie Vorm van de opleiding In deze paragraaf wordt omschreven welke vormen de opleidingen aanbieden. Opleiding / Soort Voltijd Deeltijd Business IT & Management X X Informatica X X Technische Informatica X X (alleen ID&S) AD ICT Beheer X De opleiding Technische Informatica heeft twee uitstroomprofielen; Embedded Systems and Automation (ESA) en Infrastructure Design and Security (ID&S). Voltijd of deeltijd leren: verschillen en overeenkomsten Dezelfde competenties, andere leerweg. Of een student nu een hbo-opleiding voltijds volgt of in deeltijd aan het eind beschikt hij over hetzelfde competentieprofiel. Alleen de weg daarnaar toe is anders. Er zijn drie belangrijke verschillen in de route die de je aflegt naar het bachelordiploma. 1. De leeftijd van de studenten 2. De verdeling van het aantal uren over leren op school en leren in de beroepspraktijk 3. De verwevenheid van je werk met je studie Voltijd (vt) De voltijdstudent volgt overdag onderwijs. Een voltijdopleiding staat voor 240 EC. Deeltijd (dt) Een deeltijdopleiding staat voor 240 EC. De deeltijdstudent combineert zijn studie vaak met een (volledige) baan. De deeltijdstudent volgt onderwijs in de middag en avond. Associate degree (Ad) 9

10 Een andere mogelijkheid binnen het hbo is een zogenaamd Associate degree-programma. Een Adprogramma maakt deel uit van een hbo-bacheloropleiding. Het programma duurt twee jaar en leidt op tot de Associate degree. Het sluit goed aan op passende mbo-opleidingen (niveau 4). Na een Ad kan een student eventueel doorgaan met de bijbehorende hbo-bacheloropleiding. Een Ad-opleiding staat voor 120 EC. ICT Beheer is een AD die aansluit bij de opleiding Technische Informatica en wordt alleen in deeltijd aangeboden. Studenten die deze AD-opleiding doen, volgen het programma van de eerste twee jaar van de deeltijd TI-opleiding. Het enige verschil is dat zij in de laatste lesperiode van het tweede studiejaar een afstudeeropdracht doen DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding De opleidingen leiden ICT ers op die werkzaam zijn in proces-, product- of dienstinnovaties waarbij ICT de enabler is. De afgestudeerde is deskundig op het gebied van de Informatie- en Communicatie Technologie. Voor de inhoudelijke doelstelling maken de opleidingen gebruik van de domeinbeschrijving Bachelor of ICT, zoals beschreven door de HBO-I Stichting. Naast gedegen kennis van het ICT-werkveld is de ICT er bestand tegen de turbulentie en dynamiek van de werkomgeving. De steeds wisselende contexten waarin een beroepsbeoefenaar ICT hanteert en de verschillende rollen die hij vervult, doen een groot beroep op het inlevings- en leervermogen. De complexiteit van systemen en processen waarbij ICT een rol speelt, vereisen abstractievermogen en analytisch vermogen De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding De eindcompetenties van de ICT-opleidingen van Windesheim zijn beschreven in zes beroepscompetenties die opgebouwd zijn vanuit twee modellen. Deze beroepscompetenties borgen het eindniveau op hbo-niveau in het ICT-domein. Ten eerste moeten de eindcompetenties voldoen aan de hbo-kwalificaties die afgeleid zijn van de Dublin Descriptoren. De hbo-kwalificaties zijn samengevat door de commissie Franssen en hebben als doel om het hbo-niveau van de opleiding te waarborgen. Door Windesheim is aan de tien kwalificaties nog één toegevoegd, te weten 'zelfsturing op de eigen opleiding en loopbaan'. Hiermee ontstaan elf hbo-kwalificaties (binnen Windesheim ook wel de hbo-competenties genoemd): 1. Brede professionalisering 2. Multidisciplinaire integratie 3. Wetenschappelijke toepassing 4. Transfer en brede inzetbaarheid 5. Creativiteit en complexiteit in handelen 6. Probleemgericht werken 7. Methodisch en reflectief denken en handelen 8. Sociaal-communicatieve bekwaamheid 9. Basiskwalificering voor managementfuncties 10. Maatschappelijke betrokkenheid 11. Zelfsturing op de eigen opleiding en loopbaan Ten tweede werken we als ICT-opleidingen met de domeinbeschrijving Bachelor of ICT van de stichting HBO-i (maart 2014). 10

11 Het model geeft een systematische beschrijving van het domein van de Bachelor of ICT. Hiermee krijgen opleidingen de ruimte om zich binnen het model te positioneren. Het model heeft drie dimensies: activiteiten (wat doet een ict er?), architectuurlagen (binnen welke context?) en beheersingsniveau (hoe complex?). Activiteiten: De eerste dimensie bestaat uit de vijf activiteiten beheren, analyseren, adviseren, ontwerpen en realiseren afgeleid uit de lifecycle van informatiesystemen. Elke Bachelor of ICT moet deze activiteiten uit kunnen voeren binnen de eigen beroepscontext. Bij alle activiteiten zijn kwaliteitsaspecten van groot belang, zoals beveiliging, budget en beschikbare tijd. Activiteit Beheren Analyseren Adviseren Ontwerpen Realiseren Toelichting Het beheersbaar laten verlopen van alle activiteiten gericht op het proces van ontwikkeling, ingebruikname en gebruik van ict-systemen. Het analyseren van processen, producten en informatiestromen in hun onderlinge samenhang en de context van de omgeving. Het adviseren over de herinrichting van processen en/of informatiestromen en voor een nieuw te ontwikkelen of aan te schaffen ict-systeem op basis van een analyse en in overleg met stakeholders. Het ontwerpen van een ict-systeem op basis van specificaties en binnen vooraf gestelde kaders. Het realiseren van een ict-systeem op basis van een ontwerp en binnen gestelde kaders. Architectuurlagen: De tweede dimensie bestaat uit vijf architectuurlagen. De activiteiten kunnen immers betrekking hebben op verschillende aspecten van ict-systemen. Daardoor kunnen ook de specifieke inhoudelijke activiteiten verschillend zijn. De architectuurlagen zijn bedoeld om deze inhoudelijke differentiatie zichtbaar te maken en de breedte van het profiel van de Bachelor of ICT in detail te beschrijven. De volgorde van de vijf architectuurlagen is niet willekeurig. Elke laag voegt functionaliteit of waarde toe aan de onderliggende laag en maakt gebruik van services van de bovenliggende laag: gebruikersinteractie ontsluit door ict gefaciliteerde bedrijfsprocessen die gebouwd zijn op een geconfigureerde hard- en software infrastructuur die is opgebouwd uit (geprogrammeerde) hard- en softwarecomponenten die (eventueel) via hardware interfaces verbonden zijn met hardwaresystemen. Architectuurlaag Gebruikersinteractie Bedrijfsprocessen Infrastructuur Software Omschrijving heeft betrekking op de communicatie van de (eind)gebruiker) met het ictsysteem. Hier wordt nadrukkelijk niet de interactie bedoeld met gebruikers zoals die plaatsvindt tijdens het tot stand komen van een ict-systeem; dat is immers in elk van de architectuurlagen aan de orde. heeft betrekking op het faciliteren van organisatieprocessen door middel van ict-systemen. Daarbij gaat het om de functionaliteit van het systeem als geheel (geautomatiseerde en niet geautomatiseerde delen) bezien vanuit de context van de te realiseren organisatiedoelen. betreft het geheel aan ict-systemen waarmee bedrijfsprocessen gefaciliteerd worden. Het gaat hier om beschikbaar stellen, beschikbaar houden en configureren van de traditionele hardware-infrastructuur, maar zeker ook de software-infrastructuur. betreft het ontwikkelen van diverse soorten software. Dit betreft software die 11

12 Hardware Interfacing na oplevering wordt opgenomen in een ict-infrastructuur. is van toepassing wanneer software interactie aangaat met beschikbare hardware. Hierbij gaat het om situaties waarbij in de software expliciet rekening gehouden moet worden met mogelijkheden en beperkingen van de beschikbare hardware. Gekozen is voor computersysteem als generieke, overkoepelende term. Afhankelijk van de context kan dit nader gespecificeerd worden in embedded systeem, industrial automation, virtueel systeem e.d. Beheersingsniveaus De derde dimensie betreft het beheersingsniveau. Hiermee biedt de domeinbeschrijving een waarborg voor het hbo-niveau. Binnen het domein van de Bachelor of ICT kunnen opleidingen en studenten verschillende accenten leggen. Daardoor zal er variatie bestaan in het niveau waarop deelgebieden beheerst (moeten) worden. Om binnen de diversiteit vergelijkbaarheid mogelijk te maken, onderscheiden we drie beheersingsniveaus. Binnen de verschillende opleidingen zal op het derde beheersingsniveau in een aantal gevallen niet op alle facetten de hoogste complexiteit gerealiseerd worden. Met beschrijvingen op het derde beheersingsniveau kan dus in een aantal gevallen bedoeld zijn dat bijvoorbeeld zelfstandigheid en gedrag de hoogste complexiteit hebben, terwijl de context voorspelbaar is of de context en het gedrag de hoogste complexiteit hebben en er toch enige begeleiding aanwezig is. De typering van het beheersingsniveau in onderstaand overzicht sluit aan bij de niveaubeschrijving in dimensie 3 van het e-cf. Niveau Zelfstandigheid Gedrag Context 1 (basis) In staat kennis en vaardigheden toe te passen op eenvoudige Verantwoordelijk voor eigen acties. Stabiel. 2 (gevorderd) 3 (bachelor) problemen. Zelfstandig binnen gespecificeerde acties. Gebruikt innovatieve methoden en toont initiatief. Geeft leiding aan anderen binnen de gestelde grenzen. Kan conceptueel denken en modelleren, gebruikmakend van creatief denken. Innovatief, leiderschap, verantwoordelijkheid voor teams. Voorspelbaar en soms onvoorspelbaar. Onvoorspelbare omgeving. (HBO-i, 2014, (HBO-i, 2014, Domeinbeschrijving Bachelor of ICT, geraadpleegd 1 mei 2014, pp. 5-6 ) Zes domeincompetenties Windesheim Op basis van deze twee modellen (hbo-kwalificaties, HBO-i-domeinbeschrijving) heeft Windesheim voor de ICT-opleidingen de volgende zes domeincompetenties gedefinieerd: 1. Management en Beheer 2. Analyse en Onderzoek 3. Advies en Communicatie 4. Ontwerp en Architectuur 5. Realisatie en Testen 6. Professionele Ontwikkeling 12

13 Management en Beheer Innovaties vinden plaats in een omgeving waarin meerdere disciplines samenwerken. ICTafgestudeerden van Windesheim zijn geschoold in het samenwerken in projecten, waarbij er ruimte is voor verschillende inbreng en expertise. Hij/zij is niet alleen in staat om samen te werken en een inhoudelijke bijdrage te leveren aan een ICTinnovatie, maar is ook in staat om aan dit proces leiding te geven en dit te beheren. Hierbij gaat het om vaardigheden op het gebied van operationeel beheer, kiezen van ontwikkelmethodieken en projectmanagement. Deze competentie sluit aan bij de activiteit Beheer van de domeinbeschrijving Bachelor of ICT en de HBO Kwalificatie 9. Basiskwalificering voor managementfuncties. Analyse en onderzoek ICT-afgestudeerden van Windesheim zijn goed in het analyseren en onderzoeken van het probleem van de opdrachtgever en het aanreiken van de juiste oplossing hiervoor. Een opdracht begint met een grondig onderzoek van het probleem, context, organisatie en state-of-the-art technieken die mogelijk gebruikt kunnen worden. Vaardigheden die hierbij horen zijn bijvoorbeeld interviewtechnieken, brainstormtechnieken, deskresearch, technologyscan en literatuurstudie. Deze competentie sluit aan bij de activiteit Analyse van de domeinbeschrijving Bachelor of ICT en de HBO Kwalificatie 3. Wetenschappelijke toepassing en 6. Probleemgericht werken. Advies en Communicatie Bij de competentie Advies en Communicatie gaat het om het geven van het juiste advies aan de opdrachtgever op basis van de gedane analyse. Het behelst niet alleen de technische oplossing, maar het advies gaat ook over de aanpak om te komen tot de oplossing. Vaardigheden die hierbij horen zijn adviesvaardigheden en communicatieve vaardigheden. Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in mondelinge als schriftelijke uiting is noodzakelijk voor deze competenties. Deze competentie sluit aan bij de activiteit Adviseren van de domeinbeschrijving Bachelor of ICT en de hbo-kwalificatie 8. Sociaal communicatieve bekwaamheid. Ontwerp en Architectuur Binnen deze competentie gaat het om het ontwerp van een ICT-innovatie. Deze competentie sluit aan bij de activiteit Ontwerpen van de domeinbeschrijving Bachelor of ICT en de HBO-kwalificaties 5. Creativiteit en complexiteit in handelen en 4. Transfer en brede inzetbaarheid. Realisatie en Testen De competentie Realisatie en Testen betreft de daadwerkelijk realisatie van een ICT-innovatie en het testen van de werking van de innovatie. De competentie sluit aan bij de activiteit Realiseren van de domeinbeschrijving Bachelor of ICT en de HBO-kwalificatie 7. Methodisch en reflectief denken en handelen Professionele ontwikkeling De HBO-ICT'er ontwikkelt een beroepshouding die gebaseerd is op normatieve professionaliteit. De 'normatieve professional' gaat bewust om met persoonlijke, institutionele en wettelijke waarden en normen. Hij/zij is altijd bereid zijn beroepsmatig handelen kritisch te beschouwen (door middel van reflectie) en kan vervolgens op grond van waarden en normen handelingsalternatieven tegen elkaar 13

14 afwegen. De ICT-afgestudeerde van Windesheim werkt in een internationale context en kan met verschillende culturen omgaan. Deze competentie sluit aan op de HBO Kwalificaties 1. Brede professionalisering, 2. Multidisciplinaire integratie, 10. Maatschappelijke betrokkenheid en 11. Zelfsturing op de eigen opleiding en loopbaan. Onderwijseenheden waarin eindkwalificaties worden getoetst: Opleidingen ICT Onderwijseenheid Afstuderen Informatica (30 ec), Afstuderen Business IT & Management (30 ec), Afstuderen TI- Infrastructure Design and Security (30 ec), Afstuderen TI- Embedded Systems and Automation (30 ec), Afstuderen ICT-Beheer (15 ec) Eindniveau competenties Tijdens het afstuderen worden minimaal 3 opleidingscompetenties op niveau 3 (bachelorniveau) getoetst. Onderstaande schema s geven per opleiding weer op welk niveau de competenties worden getoetst 1 : Business IT & management Analyse en Onderzoek Adviseren en Communiceren Ontwerpen en Architectuur Realiseren en testen Management en Beheer Professionele Ontwikkeling Gebruikersinteractie Bedrijfsprocessen Software Infrastructuur Hardware Interfacing TI/ESA Analyse en Onderzoek Advies en Communicatie Ontwerp en Architec-tuur Realisatie en Testen Management en Beheer Professionele ontwikkeling Gebruikersinteractie Bedrijfsprocessen Software Infrastructuur Hardware Interfacing N.B.Het kan echter zo zijn dat individuele studenten op sommige competenties een hoger niveau bereiken dan 1 of 2. 14

15 ID&S Analyse en Onderzoek Advies en Communicatie Ontwerp en Architec-tuur Realisatie en Testen Management en Beheer Professionele ontwikkeling Gebruikersinteractie Bedrijfsprocessen Software Infrastructuur Hardware Interfacing Informatica Analyse en Onderzoek Advies en Communicatie Ontwerp en Architectuur Realisatie en Test Management en Beheer Professionele Ontwikkeling Gebruikersinteractie Bedrijfsprocessen Software Infrastructuur Hardware Interfacing = basisniveau 2= gevorderd niveau 3= bachelorniveau Inhoud van de opleiding Hieronder wordt uitgewerkt welke functies en beroepen mogelijk zijn na het volgen van één van de opleidingen. Business IT & Management De werkzaamheden van een ICT er met een businessprofiel hebben te maken met bedrijfsprocessen en de daarbij behorende informatiesystemen, te weten: het analyseren van bedrijfsprocessen en informatiesystemen om te komen tot verbetervoorstellen; het adviseren van beleid om te komen tot een optimale inzet van ICT ten behoeve van de bedrijfsvoering; het ontwerpen van een bedrijfsproces en het daarvan afgeleide informatiesysteem; het organiseren en implementeren van bedrijfsprocessen en daarbij behorende informatiesystemen; het in een veranderende organisatie adequaat reageren op de gevolgen voor bedrijfsprocessen en daarbij horende informatiesystemen. De gebruikte contexten waarin deze werkzaamheden worden uitgevoerd zijn IT Service Management (ITSM) en Management of IT. Voorbeelden van functies zijn: Consultant, informatie analist, ITarchitect, IT-manager, projectmanager en businessintelligencespecialist. 15

16 Informatica De werkzaamheden van een Informaticus richten zich op softwaresystemen, informatiesystemen en computersystemen, te weten: het uitvoeren van onderzoek om te komen tot de architectuur van een informatiesysteem, softwaresysteem of computersysteem; het adviseren met betrekking tot een optimale inzet van informatiesystemen, softwaresystemen, computersystemen in een gebruiksomgeving; het ontwerpen en bouwen van informatiesystemen en/of softwaresystemen; het implementeren van informatiesystemen en/of softwaresystemen; het beheren en onderhouden van informatiesystemen en softwaresystemen. De gebruikte contexten waarin deze werkzaamheden worden uitgevoerd zijn Gaming en Webtechnology. Voorbeelden van functies zijn: Software engineer, webdeveloper, programmeur, architect, database administrator, consultant en projectmanager. Technische informatica Embedded Systems and Automation De werkzaamheden van een Technisch Informaticus met als specialisatie Embedded Systems and Automation liggen op het vlak van technische bedrijfsprocessen, technische informatiesystemen, embedded software en technische processen, te weten: het analyseren van technische informatiesystemen en technische (bedrijfs)processen; het analyseren van de interactie met de omgeving met een technisch informatiesysteem; het adviseren met betrekking tot een optimale inzet van informatiesystemen in een technische omgeving; het ontwerpen en bouwen van een technisch informatiesysteem en van de koppeling van verschillende systemen; De gebruikte contexten waarin deze werkzaamheden worden uitgevoerd zijn Embedded Systems en Productieautomatisering. Voorbeelden van functies zijn: ontwerper, projectmanager, consultant, programmeur met kennis van hardware-interfacing, industrieel automatiseerder of embedded systems engineer. Technische informatica Infrastructure Design and Security De werkzaamheden van een Technisch Informaticus met als specialisatie Infrastructure Design & Security liggen op het vlak van het ontwikkelen, onderhouden en beheren van informatiesystemen, inclusief het vinden van passende oplossingen op het gebied van systeembeveiliging het analyseren van informatiesystemen, netwerken en (technische) (bedrijfs)processen; het analyseren van de interactie met de omgeving met een -informatiesysteem en netwerken; het adviseren met betrekking tot een optimale inzet en configuratie van informatiesystemen in netwerken in een bedrijfsomgeving; het ontwerpen en configureren van een netwerk van informatiesysteem en van de koppeling van verschillende systemen; het implementeren van oplossingen op het gebied van systeembeveiliging; het beheer en onderhoud van netwerken. De gebruikte contexten waarin deze werkzaamheden worden uitgevoerd zijn Informatiebeveiliging en ICT-netwerkbeheer, Voorbeelden van functies zijn: ontwerper, projectmanager, consultant, security specialist, of security engineer. ICT Beheer ICT Beheer leidt op tot technisch specialist in ICT- beheer. Voorbeelden van functies zijn: systeembeheerder en netwerkbeheerder. 16

17 De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld In deze paragraaf wordt beschreven hoe de relatie tussen de opleidingen en het beroepenveld is en op welke manier hieraan vorm wordt gegeven. De ICT-opleidingen vormen een plek waar vraag en aanbod van ICT-kennisontwikkelingen bij elkaar komen. De belangrijkste pijler hierin is het onderwijs in de drie opleidingen met vier uitstroomprofielen. Door de integratie van onderwijs, onderzoek en ondernemen is er een extra kwaliteitsimpuls aan het onderwijs gegeven. Voor het onderwijs dat plaatsvindt in en/of met het werkveld, gelden kwaliteitscriteria: De (afstudeer)opdracht / stage moet op hbo- dan wel AD-niveau zijn, in verhouding tot de fase waarin de studie zich bevindt. De bedrijfsbegeleider heeft minimaal een hbo-werk- en -denkniveau. De (afstudeer)opdracht / stage / moet passen bij de inhoudelijke eisen en/of het uitstroomprofiel van de opleiding. Afwijking van deze criteria dient met redenen omkleed aangevraagd te worden bij de vakdocent. Bij verschil van mening kan een verzoek gedaan worden bij de examencommissie. Er is een nauwe verwevenheid met het beroepenveld. Dit uit zich in een aantal zaken: Het curriculum wordt regelmatig gevalideerd door het beroepenveld. Hiervoor organiseren de ICT-opleidingen één keer in de drie jaar een beroepenvelddag waarin het hele curriculum wordt doorgenomen met de opleidingen. De laatste is in 2014 geweest. De opleidingen maken gebruik van de eindtermen beschreven in de Bachelor of ICT van het HBO- I. Deze eindtermen zijn gevalideerd door het beroepenveld. Integrale leerlijn in de praktijk (community, KBS, werkend leren, profileringsthema s, afstuderen). De integrale leerlijn van de opleiding wordt veelal ingevuld met praktijkopdrachten vanuit het bedrijfsleven. Bij de uitvoering van het curriculum is het beroepenveld betrokken door middel van het geven van gastcolleges, het aandragen van casuïstiek en opdrachten voor projecten, profileringsthema s en stages. Het afstuderen vindt plaats in innovatieve dan wel onderzoeksprojecten waar altijd een bedrijf uit het beroepenveld bij betrokken is. Docenten van de opleidingen zijn relatiebeheerder van een aantal van deze bedrijven. Via het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg heeft de opleiding veel contacten met zorginstellingen en ICT bedrijven die werkzaam zijn in de zorg. Regelmatig werken studenten mee aan projecten van dit lectoraat of andere lectoraten. De opleidingen hebben speerpunt gekozen middels de profileringsthema s waarbinnen opdrachten voor het bedrijfsleven uitgevoerd kunnen worden. Een goede relatie met afgestudeerden is van belang. De afgestudeerde beschikt immers vaak over relaties en ingangen bij bedrijven, waar de opleiding profijt van kan hebben. Daarnaast brengt de afgestudeerde zijn eigen ervaring in bij het verzorgen van gastcolleges en voorlichting. Om contact te houden met afgestudeerde studenten is de alumnivereniging VIAWindesheim opgezet. VIAWindesheim is te vinden op Daarnaast is een werkveldadviescommissie actief, die de opleiding adviseert over inrichting van het curriculum. 17

18 Rol van externen bij het afstuderen De ICT-opleidingen vinden het van groot belang dat hun opleidingen worden gerelateerd aan de eisen en veranderingen in het omringende werkveld, naast de relatering aan ICT-opleidingen elders in Nederland. Om de band met het werkveld te verstevigen worden zgn. gecommitteerden (vertegenwoordigers uit het werkveld) gevraagd om een aantal van de zittingen die samenhangen met het afstuderen bij te wonen. Dit geldt voor zowel de afstudeerpresentaties als de eindgesprekken. Op deze manier kunnen zij zich een beeld vormen van de aansluiting tussen opleiding en werkveld, en de opleiding van advies voorzien over de aansluiting opleiding en werkveld. De gecommitteerden geven geen oordeel over individuele studenten, en zijn als zodanig ook niet betrokken bij de totstandkoming van de beoordeling. Daarnaast worden er calibratiesessies gehouden met docenten van andere hogescholen, om op die manier de beoordelingscriteria en wijze van beoordelen aan te scherpen INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Inrichting van de opleiding In deze paragraaf wordt de major- en minor structuur toegelicht. De drie beheersingsniveaus Voor voltijdstudenten geldt dat zij 210 EC besteden aan hun Major en daarnaast 30 EC aan minoren. De ICT-opleidingen van Windesheim Zwolle en Flevoland volgen hierin dezelfde lijn. In het eerste jaar volgen alle studenten hetzelfde onderwijs en werken toe naar niveau 1 (basisniveau). In het tweede jaar zijn de semesters zo ingedeeld dat wordt toegewerkt naar niveau 2 (gevorderd niveau). Vanaf jaar 3 beginnen specialisaties een rol te spelen en verdiepen studenten zich via keuzesemesters. Daarmee werken ze toe naar niveau 3 (bachelor niveau). In jaar 4 (of evt. jaar 3) kan nog een verbredende minor worden gekozen. Daarna volgt uiteindelijk het afstuderen waarin de studenten competenties op niveau 3 kunnen aantonen. Hierna wordt in schema s deze opzet verder toegelicht. Op vergelijkbare wijze als het schema voor de voltijd moeten ook de schema s voor DT en AD worden gelezen. 18

19 VOLTIJD: Major 210 EC Minor 30 EC Jaar 4 30 EC 30 EC of 24 EC 6 EC of volgorde kan verschillen Jaar 3 24 EC 6 EC of 24 EC 6 EC 24 EC 6 EC Afstuderen (toets niveau 3) Jaar 2 24 EC 6 EC Verbredende minor 24 EC 6 EC Profilering/specialisatie/Verbreding (werkend aan niveau 3) Propedeuse 60 EC Profilering/specialisatie (werkend aan niveau 3) Verplichte basisvaardigheden (onderzoek/cv, Prince 2, Engels 2 Ethiek, Interculturele communicatie) Keuze basisvaardigheden Jaar 2 (niveau 2) Propedeuse (toets niveau 1) 19

20 Deeltijd Major 210 EC Minor 30 EC AD Major 120 EC Jaar 2 Propedeuse 15 EC 8 EC 3 EC Afstuderen (toets niveau 3) 16 EC 6 EC 12 EC Verbreding AD Verplichte basisvaardigheden (onderzoek/cv, Prince 2, Engels 2, 7-Habits, Ethiek, Interculturele communicatie) 22 EC Jaar 2 (niveau 2) 15 EC 23 EC Propedeuse (toets niveau 1) Periode 1 t/m 4 Per. 5 20

21 1a - De propedeutische fase In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze de algemene doelen van de propedeuse (oriëntatie, selectie en verwijzing) in het curriculum wordt vorm gegeven. De voltijdpropedeuse heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie. Bij de ICTopleidingen is er een overlap in de propedeuse voor de vier profielen (Business IT & Management, Informatica, Technische Informatica ESA, Technische Informatica ID&S). In het eerste half jaar wordt in een projectgroep van vijf à zes studenten een veilige webapplicatie gebouwd voor een MKB-bedrijf, vereniging of stichting. Tijdens de bouw van dit systeem wordt het hele softwareontwikkelingsproces doorlopen: van analyse en ontwerp tot realisatie, oplevering en beheer. De drie opleidingen hebben een overlap in het eerste semester van de propedeuse (eerste jaar). In deze overlap krijgt de student van alle uitstroomprofielen iets mee. Zo ontdekt de student snel waar zijn interesses en capaciteiten liggen. In het tweede semester wordt het studieprogramma meer afgestemd op de studierichting waarvoor de student zich heeft ingeschreven. De student kiest daarbij één van de drie keuzesemesters: 1. Exploring Software Engineering and Embedded Systems 2. Exploring Software Engineering and Business Processes 3. Exploring Infrastructure Design and Management of IT Aan het einde van het eerste jaar kan de student beslissen welke van de vier uitstroomprofielen hem het meest aanspreekt: Business IT & Management, Informatica, TI: Embedded Systems and Automation of TI: Infrastructure Design & Security. Binnen de deeltijd speelt de oriënterende functie een minder prominente rol omdat de studenten die voor een deeltijdvariant kiezen al een oriëntatie op het beroepenveld achter de rug hebben. Na een gezamenlijk eerste semester kan de student in het tweede semester een keuze maken uit drie semesters passend bij de gekozen richting: 1. Exploring Software Engineering 2. Exploring Management, Business & IT 3. Exploring Infrastructure Design & Security In de vijfde periode volgt de student een kenmerkende beroepssituatie in ofwel de eigen praktijk ofwel gebouwd rond een fictieve casus. Hier toont de student aan de opgedane kennis in de praktijk te kunnen toepassen op basisniveau. 1b - De postpropedeutische of hoofdfase In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de opbouw en samenhang is voor de hoofdfase (2 e tot en met 4 e jaar). Het 2 e tot en met 4 e jaar Na het eerste jaar volgt de student nog een jaar in zijn eigen keuzerichting. In het derde en vierde jaar kiest hij voor keuzesemesters en evt. nog een verbredende minor. De student sluit zijn studie af met het laatste semester in zijn keuzerichting: het afstudeerproject (AP). Hierin toont de student aan dat hij als startende professional op bachelor niveau kan functioneren. In de studiebegeleiding is de keuze voor keuzesemesters en de minor onderwerp van gesprek. De keuze voor een bepaalde combinatie van semesters dient gericht te zijn op een in een Persoonlijk 21

22 Ontwikkelingsplan (POP) beschreven beroepsprofiel. De examencommissie beoordeelt en beslist over de keuze en verantwoording van deze keuze. In totaal moet een student drie semesters aan keuze invullen. Eén semester kan plaatsvinden buiten de domeincompetenties. Minimaal een semester dient te worden besteed aan ofwel een profileringsthema of aan een verdiepend semester in het eigen uitstroomprofiel (BIM3, SE3, IDS3, IAR). In deze semesters werken de studenten aan het zich bekwamen op niveau 3. Tweede jaar: verdieping in het uitstroomprofiel Afhankelijk van de keuze van de student voor een van de vier uitstroomprofielen volgt hij in het tweede jaar een vast programma in de richting van dat uitstroomprofiel, naast vakken op het gebied van basisvaardigheden en professionele ontwikkeling. Derde en vierde jaar: keuzesemesters en afstuderen Vanaf het derde jaar krijgt de student de vrijheid om zich verder te specialiseren middels keuzesemesters. Hij kan dat doen door zgn. profileringsthema s te volgen, maar ook door semesters te volgen van een ander uitstroomprofiel dan degene waar hij in het tweede jaar voor heeft gekozen, en/of door semesters te volgen waarin hij zich verder specialiseert in een monodisciplinaire setting in zijn eigen uitstroomprofiel. Ook kan de student ervoor kiezen om een minor te volgen buiten de ICTopleidingen, naar het buitenland te gaan, of een stage te volgen. Het vierde jaar wordt afgesloten met de afstudeerperiode. Onderstaande lessentabellen laten zien hoe de ICT-opleidingen zijn opgebouwd. Opleiding Business IT & Management Voltijd jaar periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 1 Webprogrammeren (4EC) Databaseontwerp (2EC) SQL (2EC) Functioneel Ontwerpen (2EC) 2 Business Process Management (3ec) Analyse en Onderzoek Business Process Management (6ec) Management en Beheer Business Process Management (3ec) Onderzoek en Rapportage HBO-ICT (3ec) Inleiding Security (2EC) Bedrijven en Processen (2EC) Coaching (3EC) KBS1 (13EC) Professionele Ontwikkeling (3ec) Ontwerp en Architectuur Business Process Management (3ec) Realisatie en Test Business Process Management (3ec) Advies en Communicatie Business Process Management (3ec) Engels 2 (3ec) Java (6EC) of Pakketselectie (2EC) & Inleiding Netwerken (4EC) Procesmodelleren (3EC) Service Management (3EC) Management of IT (3ec) Ontwerp en Architectuur Management of IT (3ec) Analyse en Onderzoek Management of IT (6ec) PRINCE2 Projectmanagement (3ec) 3 Keuzesemester* Keuzesemester* Coaching (2EC) Nederlands (2EC) Mondeling presenteren (1EC) Engels (2EC) KBS2b of KBS2c (11EC) Professionele Ontwikkeling (3ec) Realisatie en test Management of IT (3ec) Management en beheer Management of IT (3ec) Advies en Communicatie Management of IT (3ec) 7 Habits (3ec) 22

23 4 Minor (keuzesemester)* Afstuderen (30 ec) * volgorde mag wisselen Opleiding Business IT & Management Deeltijd jaar periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 perio de 5 1 Webprogrammeren (4EC) Databaseontwerp (2EC) SQL (2EC) Inleiding Security (2EC) Functioneel Ontwerpen (2EC) Bedrijven & Procesmodelleren (5EC) Coaching (2EC) Nederlands (2EC) Mondeling Pakketselectie (2EC) Inleiding Netwerken (4EC) Engels (2EC) Coaching (2EC) Service Management (3EC) KBS1 DT (10EC) KBS (15EC ) 2 Management of IT (8ec) Basisvaardigheden (3ec) 3 Business Process Management 2 (8ec) Basisvaardigheden (3ec) presenteren (1EC) Management of IT 2(8ec) Basisvaardigheden (3ec) Business Process Management 3 (8ec) Basisvaardigheden (3ec) Management of IT 3 (8ec) Basisvaardigheden (3ec) Keuzesemester Business Process Management 1 (8ec) Basisvaardigheden (3ec) Portfo lio Werk ervari ng 2 (16EC ) Minor (30 EC) 4 Keuzesemester Afstuderen (30 ec) Portfo lio Werk ervari ng 3 (14EC ) Opleiding Technische Informatica uitstroomprofiel Infrastructure, Design and Security VT jaar periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 1 Webprogrammeren (4EC) Databaseontwerp (2EC) SQL (2EC) Functioneel Ontwerpen (2EC) Inleiding Security (2EC) Bedrijven en Processen (2EC) Coaching (3EC) KBS1 (13EC) Pakketselectie (2EC) & Inleiding Netwerken (4EC) Procesmodelleren (3EC) Service Management (3EC) Coaching (2EC) Nederlands (2EC) Mondeling presenteren (1 EC) Engels (2EC) KBS2c (11EC) 23

24 2 CCNA 2 (3EC) MS (3EC) LPIC-101 (2EC) Project IDS-1 (4EC) BV (3EC) CCNA 3 (3EC) MS (3EC) LPIC-102 (2EC) Project IDS-1 (4EC) BV (3EC) CCNA 4 (3EC) Enterprise architecture (2EC) Hypervisor (2EC) Project IDS-2 (4EC) BV (3EC) 3 Keuzesemester * Keuzesemester* MS (3EC) OIAm (2EC) Cloud Automation (2EC) Capita Selecta (2EC) Project IDS-2 (4EC) BV (3EC) 4 Minor (keuzesemester)* Afstuderen (30 ec) * volgorde mag wisselen Opleiding Technische Informatica uitstroomprofiel Infrastructure, Design and Security DT jaar periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 periode 5 1 Webprogrammeren (4EC) Databaseontwerp (2EC) SQL (2EC) Inleiding Security (2EC) 2 CCNA 2 (3EC) MS (3EC) Project IDS-1 (2EC) BV (3EC) Functioneel Ontwerpen (2EC) Bedrijven & Procesmodelleren (5EC) Coaching (2EC) Nederlands (2EC) Mondeling presenteren (1EC) CCNA 3 (3EC) MS (3EC) Project IDS-1 (2EC) BV (3EC) Pakketselectie (2EC) Inleiding Netwerken (4EC) Engels (2EC) LPIC-101 (2EC) CCNA 4 (3EC) Project IDS-1 (4EC) BV (3EC) Coaching (2EC) Service Management (3EC) KBS1 DT (10EC) LPIC-102 (2EC) MS (3EC) Cloud Automation (2EC) BV (3EC) KBS Werkervari ng (15EC) Verbreding minor (8+8EC) 3 Hypervisor (2EC) Enterprise architecture (2EC) Project IDS-2 (4EC) BV (3EC) Capita Selecta (2EC) OIAm (2EC) Project IDS-2 (4EC) BV (3EC) Keuzesemester 4 Keuzesemester Afstuderen (30 ec) Verbreding minor (8+6EC) opleiding Technische Informatica uitstroomprofiel Infrastructure, Design and Security AD ICT-Beheer jaar periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 periode 5 24

25 1 Webprogrammeren (4EC) Databaseontwerp (2EC) SQL (2EC) Inleiding Security (2EC) 2 CCNA 2 (3EC) Microsoft (3EC) Project IDS-1 (2EC) BV (3EC) Functioneel Ontwerpen (2EC) Bedrijven & Procesmodelleren (5EC) Coaching (2EC) Nederlands (2EC) Mondeling presenteren (1 EC) CCNA 3 (3EC) Microsoft (3EC) Project IDS-1 (2EC) BV (3EC) Pakketselectie (2EC) Inleiding Netwerken (4EC) Engels (2EC) LPIC-101 (2EC) CCNA 4 (3EC) Project IDS-1 (3EC) BV (3EC) Coaching (2EC) Service Managem ent (3EC) KBS1 DT (10EC) Afstuderen (15 ec) KBS Werkervaring (15EC) Verbreding AD (8+4EC) Opleiding Technische Informatica uitstroomprofiel Embedded Systems and Automation jaar periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 1 Webprogrammeren (4EC) Databaseontwerp (2EC) SQL (2EC) Functioneel Ontwerpen (2EC) 2 Programmeren C (4EC) Microcontrollers (4EC) Elektronica (4EC) Onderzoek en Rapportage (1,5EC) Engels 2 (1,5EC) Inleiding Security (2EC) Bedrijven en Processen (2EC) Coaching (3EC) KBS1 (13EC) Microprocessor Architectuur (5EC) KBS ESA1 (7EC) Onderzoek en Rapportage (1,5EC) Engels 2 (1,5EC) Java (6EC) Procesmodelleren (3EC) Inleiding Robotica (3EC) Real-time Operating Systems (4EC) VHDL (5EC) Algoritmiek (3EC) Prince 2 (3EC) 3 Keuzesemester* Keuzesemester * Coaching (2EC) Nederlands (2EC) Mondeling presenteren (1EC) Engels (2EC) KBS2a (11EC) KBS ESA2 (12EC) 7 Habits (3EC) 4 Minor (keuzesemester)* Afstuderen (30 ec) * volgorde mag wisselen Opleiding Informatica profiel Software Engineering VT jaar periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 1 Webprogrammeren (4EC) Databaseontwerp (2EC) SQL (2EC) Functioneel Ontwerpen (2EC) Inleiding Security (2EC) Bedrijven en Processen (2EC) Coaching (3EC) KBS1 (13EC) Java (6EC) Procesmodelleren (3EC) Inleiding Robotica of Service Management (3EC) Coaching (2EC) Nederlands (2EC) Mondeling presenteren (1EC) Engels (1EC) KBS2a of KBS2b (11EC) 25

26 2 UML (3EC) C-Sharp (3EC) Databases (3EC) KBS1 (3EC) Onderzoek en rapporteren (3EC, Periode 1 en 2 ) Engels (3EC, Periode 1 en 2) KBS2(12EC) Server (4EC) Client(4EC) Security(4EC) 7 Habits (3EC) 3 Keuzesemester Keuzesemester Project (12EC) Prince 2 (3EC) 4 Minor (keuzesemester) Afstuderen (30 ec) * volgorde mag wisselen Opleiding Informatica DT jaar periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 periode 5 1 Webprogrammeren (4EC) Databaseontwerp (2EC) SQL (2EC) Inleiding Security (2EC) 2 UML (3EC) C-Sharp (3EC) Databases (3EC) Onderzoek en rapporteren (3EC, periode 1 en 2 ) Engels (3EC, Periode 1 en 2) 3 Security (4EC) Project (12EC, periode 1 en 2) BV (2x 3EC) Vanaf 2015 Functioneel Ontwerpen (2EC) Bedrijfsprocesse n & Procesmodellere n (5EC) Coaching (2EC) Nederlands (2EC) Mondeling presenteren (1EC) KBS1(3EC) KBS2(4EC) Java (6EC) Engels (2EC) KBS2(8EC) Prince 2 (3EC) Coaching (2EC) Service Management (2EC) KBS1DT (11EC) Client (4EC) Server (4EC) 7 Habits (3EC) Keuzesemester Portfolio Werkervaring 1 (15EC) Portfolio Werkervaring 2 (16EC) Portfolio Werkervaring 3 (14EC) 4 Keuzesemester Afstuderen (30 ec) Basisvaardigheden keuze (6EC) Klik hier voor de beschrijvingen van de onderwijseenheden uit bovenstaande schema s. Keuzesemesters Vanaf het derde jaar kan de student keuzesemesters kiezen. De keuzesemesters zijn onderverdeeld in drie groepen. Hieronder worden de verschillende groepen en keuzesemesters opgesomd. De 26

27 student mag maximaal één keer een keuzesemester volgen uit groep 1. De student moet minimaal één semester uit groep 3 volgen (de voltijdstudent kan dus ook 3 keer een semester volgen uit groep 3). Groep 1: Kies op Maat Stage Buitenland Electronica voor TI Groep 2: Semesters zonder voorwaarden anders dan M3 en M4 gevolgd MBI1, MBI2 ESA1, ESA2 (ESA2 heeft als voorwaarde dat ESA1 gevolgd is) IDS1, IDS2 (IDS1 als voorwaarde) SE1, SE2 (SE1 als voorwaarde) MBI3 Groep 3: Profileringsthema s Voorwaarden: M3 en M4 gevolgd Concept & Creation App Development IT-Innovations (wordt voor het eerst aangeboden in februari 2015) Serious Gaming Entrepreneurship (deze thema s kunnen later aangevuld of aangepast worden) Klik hier voor de uitwerking van de profileringsthema s. Groep 3: Verdiepende semesters met voorwaarden SE3 (SE2 is voorwaarde) GP (SE3 is voorwaarde) IDS3 (IDS1 is voorwaarde) IAR Premaster (in het Reglement Examencommissie wordt de premaster verder uitgewerkt). In Bijlage 1: Uitwerking onderwijseenheden staan bovenstaande verdiepende semesters ook uitgewerkt. Basisvaardigheden De basisvaardighedenlijn bevat onderwerpen die binnen alle ICT opleidingen nuttig zijn. Er zijn 4 lijnen: professionele ontwikkeling (hieronder valt ook coaching) communicatieve vaardigheden projectmanagement onderzoek Vanaf het tweede jaar zijn hiervoor 3EC per periode gereserveerd: semester 3 t/m 7. Alle eigen semesters zijn 24 EC, zodat er ruimte is voor 2 x 3 EC. Volgt een student een semester elders, dan hoeven in dat semester geen basisvaardigheden te worden gevolgd. De volgende semesters bestaan uit 30 EC (dus zonder basisvaardigheden): kies op maat 27

28 stage (binnen- en buitenland) studeren in het buitenland Premaster Er is een aantal verplichte modulen basisvaardigheden die de student volgt. In het tweede jaar zijn de volgende modulen verplicht; Engels, Onderzoek en Rapportage, 7Habits en Prince2. In het derde jaar zijn de volgende modulen verplicht; Interculturele communicatie en Bedrijfsethiek. Daarnaast is er een aantal basisvaardighedenmodulen waaruit de student kan kiezen. Deeltijdopleidingen Cohort en Voor studenten die in het studiejaar zijn gestart met een ICT-deeltijdopleiding is de opleiding als volgt ingericht: Per jaar kan de student 60 ec behalen. Periode één tot en met vier zijn gezamenlijk 45 ec. In periode 5 kan de student nog 15 ec behalen met een praktijkopdracht. 45 ec per jaar staat gelijk aan 45/60*40 uur = 30 uur studielast per week. De ervaring en motivatie die de meeste deeltijdstudenten meenemen maakt het aannemelijk dat de opleiding in 25 uur per week studeerbaar is. Van deze 25 uren zijn er ± 10 contacturen. 28

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Bedrijfskundige Informatica Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 19 september 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Domeinbeschrijving Bachelor of ICT HBO-I stichting maart 2014 Werkgroep Miranda Valkenburg (voorzitter), Hogeschool Rotterdam Boudewijn Boelman, Hogeschool InHolland Michel van Eekhout, Fontys Hogescholen

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Dutch Validation Council

Dutch Validation Council Dutch Validation Council BEOORDELINGSRAPPORT Information Engineering Hogeschool van Amsterdam Den Haag November, 2004 Dutch Validation Council (DVC) Raamweg 17 2596 HL DEN HAAG T: 070 3 450 201 F: 070

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Fontys Hogeschool, Venlo

Fontys Hogeschool, Venlo Fontys Hogeschool, Venlo Opleiding: Industrieel Product Ontwerpen, HBO bachelor; Croho-nr 34389 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 maart 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA. Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd

OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA. Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd 2 Voorwoord instituutsdirectie Als HAN-student heb je er recht op te weten wat de opleiding van jou verwacht en

Nadere informatie