NETWERK KLINISCHE PADEN. Jaaroverzicht Deelnetwerk Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NETWERK KLINISCHE PADEN. Jaaroverzicht Deelnetwerk Nederland"

Transcriptie

1 NETWERK KLINISCHE PADEN 2009 Jaaroverzicht Deelnetwerk Nederland

2 WOORD VOORAF Alweer een jaar vol ontwikkelingen achter de rug. Het Netwerk Klinische Paden (NKP) liet in 2009 weer volop van zich zien en horen. Er werden positieve resultaten geboekt. Nieuwe medewerkers opgeleid. Op diverse landelijke bijeenkomsten werd kennis en ervaring uitgewisseld. Een terugblik van tien jaar zorgpaden bood ons een overzicht van de state of the art. Er werd ook nieuwe kennis verkend, ontwikkeld en gebundeld: zorgpadenkennis op het gebied van logistiek en ketenzorg. Twee werkgroepen op dit gebied maakten in 2009 een vliegende start. Er was ruimte voor nieuwe leden. Opnieuw werden wij vruchtbaar ondersteund door het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en het Centrum voor Ziekenhuis en Verplegingswetenschap (CZV) van de Katholieke Universiteit Leuven. Waar mogelijk boden zij de broodnodige inspiratie, begeleiding, opleiding en training. Als bestuur zijn wij het afgelopen jaar op volle sterkt gebracht. Hilde Hiemstra, werkzaam in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam, trad (volgens afspraak) toe tot het Dagelijks Bestuur van het Nederlandse deelnetwerk klinische paden. Gevieren richten wij ons met verve op het verder verstevigen en verankeren van het Netwerk Klinische Paden in Nederland. WOORD Wij hielden daarbij de volgende doelen voor ogen: 1. aanhalen bestuurlijk netwerk; 2. vergroten uitstraling en zichtbaarheid netwerk; 3. bevorderen participatie netwerkleden; 4. acquisitie gericht op verdieping en verbreding. In dit jaaroverzicht blikken wij met gepaste trots terug en kijken alvast kort vooruit. Kijkt u met ons mee? Namens het Dagelijks Bestuur, VOORAF Dagmar Hassink, Meander Medisch Centrum Hilde Hiemstra, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Jan Oostenbrink, Franciscus Ziekenhuis Jeannette Verkerk, Groene Hart Ziekenhuis

3 VERNIEUW(EN)D AAN DE SLAG Het succes van een netwerk staat of valt met de participatie en betrokkenheid van haar leden. Een actieve inbreng en uitwisseling is hierbij cruciaal. Om dit nog beter te faciliteren is afgelopen jaar gekeken naar de opzet van de werkconferenties. Welke thema s brengen we voor het voetlicht? Welke gastsprekers nodigen we uit? Hoe creëren we voldoende ruimte voor het opdoen en uitwisselen van kennis en ervaring? Wie presenteert? Welke accenten brengen we aan? Hoe stimuleren we een actieve inbreng? Waar leggen we de nadruk op het intensiveren van onderlinge contacten? Wat is er te halen en wat is er te brengen? In nauw overleg met de coördinatoren uit de deelnemende organisaties zijn vijf landelijke werkconferenties voorbereid. Landelijke netwerkdagen met plenaire presentaties van gastsprekers (al dan niet uit de deelnemende instellingen) en aansluitend de mogelijkheid om te leren van elkaar. Verschillende landelijke ontwikkelingen en thema s kregen een plek. Centraal stond telkens de vraag: Hoe zijn deze te integreren in of te verbinden aan een succesvolle toepassing van zorgpaden? 13 februari 2009 In de praktijk De vijf werkconferenties op een rij Voor de ontwikkeling van een zorgpad wordt binnen het NKP gebruik gemaakt van een 30 stappenmodel. Het 30 stappenplan is ontwikkeld op basis van literatuurstudie. Het vormt, zoals een zorgpad zelf, een leidraad en geen blauwdruk. De praktijk is vaak weerbarstiger dan de theorie en vraagt dikwijls om een gezonde dosis creativiteit, pragmatisme en inventiviteit. Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een klinisch pad is bij uitstek een veranderingsproces. Het succes van dit veranderingsproces is afhankelijk van meerdere factoren. Veel netwerkleden zijn benieuwd V.l.n.r. Esther Zwaan, dr Stan Reichert, Theo van Noort, Marita Admiraal en dr Victor Umans hoe in de praktijk wordt omgegaan met het 30 stappenplan. Hoe pendelen anderen heen en weer tussen theorie en praktijk? Wie doorloopt alle 30 stappen bij het ontwikkelen van een zorgpad, wie juist niet? Welke eigen accenten worden gelegd en welke instrumenten of hulpmiddelen gebruikt? Het uitwisselen van deze en andere ervaringen stond in deze werkconferentie centraal. Esther Zwaan, klinisch pad coördinator in het Medisch Centrum Alkmaar demonstreerde het winnende klinisch pad electrocardioversie (NKP prijs 2008). Ter plekke logde zij in op het ziekenhuissysteem en illustreerde zij hoe de verschillende betrokken disciplines in het MCA nu werken met dit digitale zorgpad. Daarna werd het gebruik van het 30 stap penplan door de netwerkleden kritisch onder de loep genomen. Concrete voorbeelden werden verkend en werkwijzen, kennis en ervaring uitgewisseld. Op verschillende fronten een eye opener: Hé, doen jullie dat zo? Meegebrachte materialen werden ingezien en uitgewisseld en de beschikbare informatie op het extranet van werd bekeken.

4 20 maart 2009 Te gast in Leuven In 2007/2008 werden alle deelnemende organisaties meer dan 100 bevraagd naar het gebruik en de organisatie van klinische paden in de eigen instelling. Een inventarisatie van de stand van zaken met als uiteindelijk doel om in samenspraak met alle leden na te gaan hoe zowel de interne projecten als de totale organisatie van het NKP geoptimaliseerd kunnen worden. De werkconferentie op 20 maart in Leuven samen met onze Belgische collega s deed hiervan verslag. De werkconferentie bood een overzicht van de ontwikkeling, implementatie en evaluatie, en interne organisatie van zorgpaden in de deelnemende instellingen in de verschillende deelnetwerken. Waar gaat het goed? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn zichtbaar? Waar liggen kansen ter verbetering? Een leerzame tocht en meetlat voor alle leden. 3 4 juni 2009 Zorgpaden over de muur Meer en meer worden zorgpaden niet alleen binnen de eigen organisatie gebruikt maar ook ingezet om de samenwerking tussen eerste-, tweede- en/of derdelijn te optimaliseren. Continuïteit in de zorgketen, over de muren van de eigen organisatie heen. Het praktisch vormgeven van transmurale of ketenpaden is niet altijd even makkelijk. Hoe maak je nu precies afspraken over verwijzing, samenwerking en afstemming en regie in de regio? En met wie? Tegen welke financiële grenzen loop je dan aan? De werkconferentie op 4 juni bood een overzicht van actuele inzichten en voorbeelden rondom het ontwikkelen en implementeren van zorgpaden over de muren van de eigen organisatie heen. Gastsprekers Wilma Bijsterbosch, directeur van Zorgbrug te Gouda, en Jokelies Koppers, afdelingshoofd chirurgie van het OLVG, namen ons mee in de wereld van transmurale-, keten- en zorgnetwerken. Voor veel deelnemers herkenbare stof en een aanzet tot verdere oriëntatie op transmurale en ketenzorg activiteiten. De dag eindigde met concrete leer- en actiepunten voor de nieuwe werkgroep Transmurale Zorgpaden NKP.

5 48 september 2009 Kijkje in de keuken In september brachten 30 NKP deelnemers een bezoek aan het oogziekenhuis te Rotterdam (OZR). De dag stond in het teken van zorglogistieke aspecten en bood een keur aan presentaties, een indrukwekkende rondleiding en levendige discussies rondom dit thema. Het Oogziekenhuis fungeert als topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. Innovatie is een belangrijk kenmerk van het OZR. Jaarlijks worden ruim operaties uitgevoerd en patiënten poliklinisch gezien. Klantgerichtheid, dagbehandelingen, eigentijdse huisvesting, efficiënte bedrijfsvoering en uiteraard een innovatief personeelsbeleid zijn voor het OZR kritische succesfactoren. Ook was er oog voor ervaringen uit een heel andere hoek. De klinisch pad coördinator van GGZ Eindhoven presenteerde een aantal ervaringen met zorgpaden en lean-management in de GGZ. Een leerzame dag in een inspirerende omgeving met nieuwe aanknopingspunten voor de eigen (zorgpaden)praktijk. 510 december 2009 Een ervaring rijker De focus van de laatste werkconferentie van het jaar werd gelegd op twee innovatieve methoden om de kwaliteit van de zorg in de eigen organisatie nog verder te verbeteren: ECHO en GMC. Gastspreker Glenn Robert van King s College in London werd benaderd om zijn ervaringen met de innovatieve aanpak experience based co-design (in het Nederlands vertaald als Ervaringen van patiënten Centraal in HerOntwerp (ECHO)) met de Nederlandse coördinatoren te delen. Ook werden adviseurs en experts op het gebied van het Gezamenlijk Medisch Consult (GMC) benaderd. Ondanks de enthousiaste berichten die ons bereikten over het programma, bleef het aantal inschrijvingen te beperkt om de dag doorgang te laten vinden. Een korte nabelronde leerde dat de programmering van een werkconferentie in de drukke maand december voor veel coördinatoren een struikelblok is. Op verzoek van de netwerkleden zal worden geprobeerd de gastspreker uit te nodigen voor een van de werkconferenties in Met elkaar aan de slag in werkgroepen In 2009 zijn twee nieuwe werkgroepen van start gegaan. Een werkgroep rondom ketenpaden en een werkgroep rondom patiëntenlogistiek. In deze werkgroepen werken drie à vier netwerkleden gedurende circa een jaar op basis van actuele ontwikkelingen, een aantal nieuwe vragen uit. Welke accenten vraagt het ontwikkelen van ketenpaden? Hoe kan relevante zorgpaden informatie uit een Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) worden gehaald. Welke praktische betekenis kan business proces management hebben voor zorgpaden. De werkgroepen kennen een afgebakende en resultaatgerichte opzet met een duidelijk doel en eindpunt. Zij worden ondersteund door een adviseur van het CBO. De onderwerpen c.q. resultaten worden in 2010 teruggekoppeld aan alle netwerkleden.

6 Klinische Paden in de GGZ GGzEindhoven wint verkiezing Management van kwaliteit GGzEindhoven werkt sinds eind 2007 met klinische paden. Als spin-off van een promotie-onderzoek kwamen we in aanraking met literatuur rond klinische paden. Een eerste voorzichtige pilot bij twee teams volgde. Die verliepen zo goed dat in 2008 de aansluiting bij het NKP is gezocht. Een eerste club medewerkers doorliep een korte training als klinisch pad begeleider en ging daarna aan de slag. In 2009 werd een nieuwe groep getraind. Voor GGzE biedt de klinisch pad methodiek een methode om gestructureerd met kwaliteitsverbetering aan de slag te blijven. Het grote voordeel van het gebruik Een van klinische paden is dat medewerkers actief uitgedaagd worden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het verbeteren van hun eigen proces. Het concept wordt zo breed gedragen dat het is opgenomen in ons meerjarenbeleidsplan. Aansturing vindt plaats door een stuurgroep en ons centraal management team. Eind 2008 ontvingen we via het programma management van kwaliteit (zorg voor beter) een subsidie, waarmee we meer werkgroepen zijn gestart. Op dit moment zijn ongeveer 20 klinische paden in ontwikkeling. Concrete resultaten? Met name op het gebied van de doorlooptijd van processen boeken we winst. Zo heeft GGzE centrum psychotrauma de doorlooptijd van indicatieonderzoeken met meer dan 70% teruggebracht. Niet alle resultaten die we behalen zijn zo spectaculair, maar tot nu toe zijn de verbeteringen deelnemer investering meer dan waard. Het NKP biedt GGzE de mogelijkheid om meer kennis op het gebied van klinische paden op te doen. Niet alleen door de trainingen, maar met name ook door de werkconferenties, lezingen en de database met artikelen en al ontwikkelde klinische paden. Omdat er nog niet veel ervaring is met de toepassing van klinische paden binnen de GGZ moeten we nog veel dingen zelf uitzoeken. Gelukkig zijn ondertussen meer GGZ instellingen lid geworden. Het uitwisselen van ervaringen komt daarmee langzaam op gang. Een belangrijke ontwikkeling wil ik niet onbenoemd laten: de combinatie tussen klinische paden en het routinematig meten van uitkomsten van zorg (Routine Outcome Measurement, ROM). Net als veel GGZ-instel aan het lingen zijn ook wij bezig om de voortgang en effecten van onze zorg structureel te gaan meten. Dat vereist zorgen de metingen er ook voor dat we de komende tijd de daadwerkelijke effecten van de klinische paden beter in beeld krijgen, zodat we de paden nog verder kunnen verbeteren. We zijn dus nog lang niet klaar met woord klinische paden! een goede logistieke organisatie van het zorgproces en daarbij helpen klinische paden. Aan de andere kant Tom Joosten Projectleider Onderzoek & Ontwikkeling GGzEindhoven

7 Klinische paden in de praktijk Zelfs voor een chirurgische traumatologische patiënt kan een klinisch pad niet snel genoeg zijn... In 2008 werden in het Groene Hart Ziekenhuis 121 patiënten van 70 jaar en ouder met een fractuur opgenomen. Veel van deze patiënten lagen langer dan gewenst op de SEH en structurele en adequate screening op het risico op delier ontbrak. De lange opnameduur en niet optimale behandeling van deze patiënten vormde begin 2009 de aanleiding voor het ontwikkelen van een zorgpad geriatrische traumatologie. Een zorgpad voor oudere patiënten die een heup, bekken, bovenbeen of arm breken met als doel: het optimaliseren van de zorg met minder complicaties en een kortere opnameduur. In augustus van dit jaar werd gestart met een pilot. Vanaf dat moment wordt fast-track op de SEH toegepast, een multidisciplinaire aanpak door chirurg, geriater, chirurgie, oudere en transfer verpleegkundige en fysiotherapeut, is er gestructureerde aandacht voor het risico op en de behandeling van delier en worden de risico s van polyfarmacie vanaf opname beter begeleid. De eerste evaluaties laten een positief beeld zien ten aanzien van de opnameduur en behandeling. De verpleegkundigen en artsen zijn positief over het zorgpad en het gebruik ervan. De volgende stap is het zoeken van samenwerking met de verpleeghuizen en zorgcentra in de regio. Zo kan het zorgpad zich verder ontwikkelen tot een transmuraal pad voor deze patiëntengroep. Peter M. Schlejen Medisch leider plastische chirurgie Ronde langs de Nederlandse instellingen Het Netwerk Klinische Paden wil zo goed mogelijk inspelen op de wensen en verwachtingen van haar leden. Immers, dat is haar doel en bestaansrecht. In aanvulling op het bestaande aanbod aan activiteiten zijn voorjaar 2009 alle deelnemers telefonisch bevraagd en op locatie bezocht. Tijdens dit bezoek is stilgestaan bij de ontwikkeling en implementatie van zorgpaden in de verschillende organisaties. Ook is van gedachte gewisseld over de specifieke inbreng en ondersteuning die het netwerk hierbij kan bieden. De resultaten van deze ronde zijn op de gezamenlijke coördinatorendag te Leuven teruggekoppeld aan alle netwerkleden. Daarnaast vormen de resultaten input voor de programmering van het Nederlandse Netwerk in 2010.

8 HET OPLEIDINGSAANBOD Voor deelnemers van het NKP worden jaarlijks een aantal trainingen en opleidingen aangeboden. Het aanbod kenmerkt zich door een train-detrainer opzet: de klinisch pad begeleider, projectleider en/of projectcoördinator uit de netwerkorganisaties worden opgeleid en ondersteund om de kennis en opgedane ervaring in de eigen organisatie verder te verspreiden. Tweedaagse opleidingen Klinische Paden De tweedaagse opleiding Klinische Paden wordt tweemaal per jaar aangeboden. Doel is het voor het voetlicht brengen van de basiskennis rondom zorgpaden bij zorgverleners en geïnteresseerde medewerkers. Zo is er aandacht voor het Klinisch Pad als concept, methode en product én voor casuïstiek uit de praktijk. In het voorjaar namen ruim 40 deelnemers uit vijftien verschillende organisaties deel aan de opleiding in Utrecht. De tweede sessie van deze opleiding vond in het najaar in Leuven plaats. Langdurige opleiding Klinische Paden De langdurige opleiding Klinische Paden bereidt deelnemers voor op het begeleiden van een multidisciplinair team in de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een klinisch pad. Aan de hand van een (op te starten) klinisch pad project in de eigen organisatie worden deelnemers gedurende een jaar door de methodiek geleid. Begin 2009 werd de afsluiting van deze opleiding van het voorgaande jaar gevierd met een presentatie van een uitgewerkt project van alle deelnemers. Een keur aan nieuwe en veelbelovende initiatieven voor zorgpaden passeerden de revue. In 2009 stortte een nieuwe groep enthousiaste cursisten zich op de ontwikkeling en implementatie van een zorgpad. Komend jaar zal de opleiding ook in Utrecht worden aangeboden. Introductiemiddag voor nieuwe (plaatsvervangend) coördinatoren NKP Op 5 november 2009 werd een introductiemiddag voor nieuwe (plaatsvervangend) coördinatoren georganiseerd. Tijdens deze middag is de werking van het Netwerk Klinische Paden nader toegelicht en zijn de nieuwe coördinatoren geïnformeerd over de activiteiten en tools die in het netwerk ter beschikking staan. Uiteraard was ook hier weer volop gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en gaven de deelnemers reflectie en feedback op elkaars (beoogde) plan van aanpak voor het ontwikkelen van klinische paden in de eigen organisatie. De middag eindigde met een korte demonstratie van het intranet (database NKP). Klinische paden in de praktijk In het Fransiscus Ziekenhuis Roosen daal zijn we in 2008 begonnen met een zorgpad voor de behandeling van het carpaal tunnel syndroom waarbij orthopedie, neurologie en de functieafdeling betrokken zijn. Het is een ideale manier van samenwerken. Iedereen weet precies wat hij of zij moet doen. Het is heel gestructureerd, vrijwel zonder verrassingen, en dus goed te plannen. Je doet het echt samen, als behandelaars, en ook samen met de patiënt. Inmiddels zijn we ook gestart met een zorgpad voor patiënten met een gebroken heup. De kwaliteit van zorg is hierdoor beter geworden en ook de ligduur is afgenomen. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van zorgpaden voor artroscopie en joint care heup en knie. Deze zullen we in de eerste helft van 2010 gaan implementeren. Wout Rosenberg Orthopedisch chirurg Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

9 NEDERLAND EN DAARBUITEN Terugblik op 10 jaar Zorgpaden te Leuven Op 28 mei jl. organiseerden onze Belgische collega s in nauwe samenwerking met de European Pathway Association een internationaal congres over Care Pathways. V.l.n.r. Svin Deneckere, Kris Vanhaecht, Eva van Gerven en Walter Sermeus European Pathway Association Buiten Nederland wordt kennisontwikkeling en verspreiding gestimuleerd via de oprichting van de European Pathway Association (2004). De EPA is een internationaal netwerk van onderzoekers, managers en clinici uit de gezondheidszorg die kennis en ervaringen over het concept van het zorgpaden willen delen. Ingrid Janssen, teammanager bij het CBO, is voorzitter van de Nederlandse sectie van de EPA. Via en namens het netwerk verspreidt zij haar kennis over klinische paden internationaal. Momenteel wordt via de EPA een internationale studie naar de effecten van de klinisch pad methodologie opgezet en uitgevoerd. Professor Walter Sermeus (CZV-K.U.Leuven) gaf een overzicht van 10 jaar zorgpaden in Nederland en België. Kris Vanhaecht (CZV-K.U.Leuven, E-P-A Secretary General) schetste vijf uitdagingen voor de toekomst van zorgpaden. Diverse internationale experts betraden het podium. Kathy Bower stond midden jaren 1980 aan de basis van de invoering van de eerste paden in de Verenigde Staten, Massimiliano Panella voerde de eerste gerandomiseerde studies uit over dit concept, Thomas Rotter publiceert op korte termijn een belangrijke review over zorgpaden en John Ellershaw staat aan het hoofd van een EU-gesponsord onderzoeksproject over zorgpaden voor palliatieve zorg. Ricard Rosique gaf tekst en duiding over electronic pathways in Spanje. Martin Elliot illustreerde dat de gezondheidszorg kan leren van de luchtvaart en formule 1, maar ook andersom. En last but not least was er aandacht voor de cliënt: Clare Gallagher uit London illustreerde haar ervaring als patiënt. Kortom: genoeg stof voor nog eens 10 jaar!

10 KOMEN EN GAAN Een netwerk heeft een dynamisch karakter. Zo ook het Netwerk Klinische Paden: coördinatoren wisselen, worden meer of minder actief, er schuiven nieuwe medewerkers aan, projecten worden opgestart of beëindigd. Ook de samenstelling van het netwerk wisselt jaarlijks. In 2009 namen wij afscheid van drie deelnemers en mochten wij zes nieuwe deelnemers in ons netwerk verwelkomen. Dat maar liefst drie organisaties vanuit de GGZ zich hebben aangediend is verheugend. Wij danken de vertrokken deelnemers voor hun inzet afgelopen jaren en zeggen de nieuwe leden graag welkom. Vanuit het CBO-team Zorgpaden vertrokken Evelien Klokman en Lenie Pappelendam, door nieuwe keuzes in hun loopbaan. Met de komst van Jos Kroon (adviseur) en Cynthia Schrama (secretaresse) is het CBO-team inmiddels weer op volle sterkte. Klinische paden in de praktijk Het werken volgens klinische paden helpt het Medisch Centrum Alkmaar tot betere onderlinge afstemming. Bovendien leidt het tot doelgerichtere patiëntenzorg. Het is een logische stap voorwaarts na de al eerder ingezette taakverschuiving. In 2006/2007 is, op voorspraak van dr. M. Eckenhausen, directeur Foreest Medical School Alkmaar, het ziekenhuis aangesloten bij het Netwerk Klinische Paden en is een digitaal klinisch pad ontwikkeld voor patiënten op de eerste-harthulp met pijn op de borst. Inmiddels telt onze afdeling tien van dergelijke klinische paden. Voor de ontwikkeling en het onderhoud van een of meer paden is een coördinator aangesteld uit het verpleegkundig team, die is geselecteerd op kwaliteiten om de rol van communicator naar patiënt en team en klinisch expert te kunnen vervullen. Het is haar taak om met het behandelteam nieuwe doelstellingen voor de behandeling te formuleren en bestaande knelpunten boven water te krijgen. Het jaar 2009 stond tevens in het teken van spiegelgesprekken met patiënten, maar ook met huisartsen. In 2010 zullen we de zo verkregen feedback verwerken om onze zorg verder te verbeteren. Victor Umans Cardioloog Medisch Centrum Alkmaar

11 BLIK VOORUIT Het programma voor 2010 staat inmiddels in de steigers. Graag blikken wij met u alvast kort vooruit. Leden van het NKP zullen ook komend jaar in allerlei opzichten van de kennis en kunde profiteren die door de meer dan 100 Belgische en Nederlandse zorginstellingen is opgedaan. Er worden trainingen en werkconferenties georganiseerd, en alle leden hebben toegang tot een databank. Op verzoek van verschillende Nederlandse deelnemers wordt de langdurige opleiding Klinische Paden in 2010 ook in Utrecht aangeboden. Het curriculum van de opleiding wordt door het CBO in overleg met CZV Leuven vormgegeven. Op 20 mei 2010 zal voor de derde maal de prijs Netwerk Klinische Paden worden uitgereikt. Alle leden zijn van hart uitgenodigd tot deelname aan deze prijs. Kortom, zoals ieder jaar biedt het NKP ook in 2010 een platform voor het inbedden en bevorderen van activiteiten op het gebied van patiëntveiligheid, patiëntenparticipatie en indicatoren in de dagelijkse zorg(paden)praktijk. Als Dagelijks Bestuur zijn wij er van overtuigd dat 2010 wederom een inspirerend en leerzaam jaar zal worden. DE NEDERLANDSE NKP-DEELNEMERS (peildatum januari 2010) Amphia Ziekenhuis, Breda; Atrium Medisch Centrum; Bronovo Ziekenhuis, Den Haag; Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam; Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal; Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn/Zutphen; Groene Hart Ziekenhuis, Gouda; GGZ Altrecht, Utrecht e.o.; GGzE, Eindhoven; GGZ Friesland, Leeuwarden; Haga Ziekenhuis, Den Haag; Havenziekenhuis, Rotterdam; Jeroen Bosch Ziekenhuis, s Hertogenbosch; Lievensberg Ziekenhuis, Bergen op Zoom; Meander Medisch Centrum, Amersfoort; Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar; Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden; Medisch Spectrum Twente, Enschede; Mondriaan Zorggroep, Heerlen; Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam; Oogziekenhuis, Rotterdam; Rivierduinen, Leiden; St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein; Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp; Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), Hoofddorp; Symfora groep, Amersfoort; t Lange Land Ziekenhuis, Zoetermeer; Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht; Viecurie, Noord-Limburg BIJ VRAGEN Nadere informatie over het Netwerk Klinische Paden is te vinden op of Wilt u liever persoonlijk te woord worden gestaan, bel dan met Cynthia Schrama, Mona van de Steeg, Jos Kroon, Loes Schouten of Ingrid Janssen, bereikbaar op

12 Vormgeving Esther van t Klooster (CBO)

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz

Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz Annemieke Hendriksen-Favier, Karla Nijnens en Sonja van Rooijen Handreiking implementatie herstelondersteunende zorg Het gedachtegoed van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid wordt door steeds

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

adelante actueel maart 2013 nummer 13

adelante actueel maart 2013 nummer 13 adelante actueel maart 2013 nummer 13 Inhoud en colofon 6 10 Extra prijzen tijdens de bijzondere bijzonder.... 4 Onderzoeker met een zorghart.... 6 Elektronisch kniegewricht verbetert functioneren....

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Betekenis & Verbinding In dit derde jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich verder heeft ontwikkeld parallel aan de

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Netwerkleren bij WSKO

Netwerkleren bij WSKO LOOK Rapport 41 Renée de Kruif Monique Korenhof Netwerkleren bij WSKO Verkennen en opstarten van netwerkleren Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit look.ou.nl Rapport 41 Netwerkleren

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Eindverslag van het project Zicht op Effectiviteit Practice-Based Evidence Evidence- Based Practice 2008 Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht/ Praktikon, Nijmegen

Nadere informatie

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst.

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst. onderwijs dat werkt nummer 11 maart 2010 Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt de laatste tijd terug. Maar het is nog te vroeg om te juichen, stelt projectdirecteur Fred Voncken. Op 26 januari organiseerde

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Patiëntenparticipatie. de verbetering, vernieuwing en inkoop van zorg. Co-creatie. 7 nieuwsbrief - december 2014

Patiëntenparticipatie. de verbetering, vernieuwing en inkoop van zorg. Co-creatie. 7 nieuwsbrief - december 2014 Patiëntenparticipatie bij de verbetering, vernieuwing en inkoop van zorg Patiënten e 7 nieuwsbrief - december 2014 Trialoog-dialoog Samen werken, dat werkt! Zorgaanbieders, zorgverzekeraar Menzis (namens

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie