Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V)"

Transcriptie

1 AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V)

2 DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode Dit gegeven wordt ingevuld door de dienst Corporate HR van het departement Bestuurszaken. 1. Functietitel (M/V) Leertrajectbegeleider (afgekort L.T.B.) 2. Organisatie De leertrajectbegeleider functioneert binnen het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen. Dit agentschap situeert zich binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Sinds het decreet leren en werken (10/7/2008) wordt het werkterrein van de leertijd waar de leertrajectbegeleider toe behoort mee aangestuurd door het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. 3. Context 3.1. Hoofdactiviteit van de afdeling / dienst De leertrajectbegeleider werkt binnen de dienst praktijkopleiding die zich situeert binnen de afdeling draaischijf ondernemerscompetenties. De dienst praktijkopleiding is verantwoordelijk voor het goed functioneren en de opvolging van de opleidingsvorm leertijd en de stageovereenkomsten. De leertijd ( het leercontract ) is een opleidingsvorm waarbij jongeren een beroep leren in de dagelijkse praktijk van een 2

3 onderneming. De leerlingen combineren vier dagen beroepsgerichte praktijkopleiding met één dag ondersteunende theoretische vorming (beroepskennis en algemene vorming) bij SYNTRA. Tussen de leerling en het ondernemingshoofd wordt steeds een leerovereenkomst gesloten. Sleutelfiguur bij het sluiten en het opvolgen van deze overeenkomst is de leertrajectbegeleider. De stageovereenkomst is vergelijkbaar met de leertijd, maar hier gaat het om volwassenen die ingeschreven zijn in een ondernemersopleiding en daarnaast bij een ondernemer het beroep aanleren. De taken van de leertrajectbegeleider zijn kort samengevat te bundelen in volgende rubrieken: - promotie en prospectie: werven van leerlingen/cursisten en ondernemingshoofd-opleiders alsook het leertijdconcept ruimer bekend maken - netwerking en afstemming: met diverse actoren uit het werkveld (SYNTRA, CLB, VDAB, sociale secretariaten, lokale sectoren en interprofessionele organisaties) overleggen en contacten onderhouden. Vertegenwoordiging verzorgen op evenementen, wedstrijden, - intake van leerlingen/cursisten en ondernemingshoofd-opleiders (inclusief nodige administratie) - opvolging van de leerlingen/cursisten en hun opleiders tijdens en na het opleidingstraject - in beperkte mate meewerken aan projecten en beleidsvoorbereidend werk 3.2. Omgeving: factoren die het functioneren beïnvloeden De werkdruk/ het functioneren wordt beïnvloed door: - demografie - doelgroep: de doelgroep wordt mee bepaald door maatschappelijke tendensen zoals bijvoorbeeld de tendens dat meer en meer jongeren (of hun ouders) kiezen voor ASO-richtingen. Leren en Werken heeft een eerder negatief imago waardoor het systeem minder door jongeren gekozen wordt. Bovendien zorgt het watervalsysteem in het onderwijs ervoor dat dit een moeilijke doelgroep is. - beleidswendingen Enkele richtgegevens 1 Aantallen te begeleiden leer- en stageovereenkomsten 3

4 Enkele richtcijfers: - op waren er 4600 leerovereenkomsten en 1000-tal stageovereenkomsten. Dit aantal was op leer- en stageovereenkomsten (3505 leerovereenkomsten, 9 voortrajecten, 693 stageovereenkomsten). - wanneer het aantal begeleide leer- en stageovereenkomsten (= LO/SO die minstens 1 dag liepen) per kalenderjaar bekeken wordt, dan blijkt dat er leer- en stageovereenkomsten waren in Ten opzichte van de telling op betekent dit bijna een verdubbeling. Deze verhoudingen zijn gelijklopend voor de daaropvolgende jaren. - jaarlijks zijn er heel wat totaal nieuwe opleidingsplaatsen: 1700-tal (is ruim 30% tov telling op 31.12) - jaarlijks zijn er heel wat nieuwe leerlingen (70% tov telling op 31.12) en cursisten-stagiairs (60% tov telling 31.12) - jaarlijks zijn er heel wat verbrekingen : ongeveer 35% (in sommige regio s bijna 45%) 2 Beleidswendingen vanuit het beleidsdomein werk en sociale economie maar vooral vanuit het beleidsdomein onderwijs en vorming Ten gevolge van het decreet leren en werken (2008) zal er meer en meer een afstemming dienen gerealiseerd te worden met andere systemen van leren en werken en VDAB. Hier komen voor de trajectbegeleiders extra opdrachten inzake uitgebreidere intake, uitgebreidere screening, bijkomende administratie/registratie, overlegplatformen, opvolgen spijbelen, nieuwe mogelijkheden van opleiding/begeleidingstrajecten voor jongeren, enz. Daarnaast wordt de werking binnen de sectorconvenanten (beleidsmaatregel werk) met sectorfondsen steeds meer en meer uitgebouwd binnen de eigen werking leer- en stageovereenkomsten. Hier gaat het bij de leertrajectbegeleiders vooral om extra sectorale begeleiding en bezoeken van hun leerlingen en ondernemingshoofd-opleiders alsook om het leveren van een inhoudelijke insteek bij uitwerking van curricula voor de werkvloer. 4

5 3.3. Interne organisatie Rapporteringlijnen Aan welke functie rapporteert de functiehouder? Welke andere functies rapporteren aan diezelfde functie? De leertrajectbegeleider rapporteert aan de pedagogisch adviseur leertijd, verantwoordelijk voor de opvolging van de leertijd binnen zijn/haar provincie. Ook de leertijdmedewerkers (ongeveer 2 per decentrale dienst) rapporteren aan de pedagogisch adviseur leertijd. Welke functies rapporteren aan de functiehouder? Er zijn geen functies die rechtstreeks rapporteren aan de leertrajectbegeleider Organogrammen Toe te voegen als bijlage. 4. Kwantitatieve gegevens Aantal personeelsleden waaraan wordt leiding gegeven: Budgetten (met vermelding van het type impact dat de functiehouder heeft): Bijkomende kwantitatieve gegevens: Geen. Geen. In samenwerking met het consultancy-bureau Möbius is er een BPM (Business Proces Management) doorlichting geweest van het volledige proces praktijkopleiding (2007) Op niveau van de functiehouders leert deze doorlichting het volgende: Zoals reeds gemeld onder rubriek 3.1 kan het takenpakket van een leertrajectbegeleider ingedeeld worden in een vijftal grotere rubrieken. Uit een zeer grondige tijdsanalyse blijkt dat 6 taken uit de top 8 van de meest 5

6 tijdsopslorpende taken zich situeren binnen de rubriek opvolging van de leerlingen en de ondernemingshoofd-opleiders: 1. Het opvolgen van de vorderingen van alle leerjongeren garage,elektro,horeca en bouw (= 2208) op de werkvloer via 3 werkbezoeken per jaar (à rato van 2u per bezoek + nazorg) vraagt het meeste tijd: nl. 120 x 3 x 2208 = : 42 (= aantal leertrajectbegeleiders) = : 456 ( = werkdagen in min. )= 42 werkdagen,gemiddeld per L.T.B.; 2. Een gelijkaardige opvolging van de cursisten in een aantal andere beroepen (= = +/ ) volgens het VIVES-systeem vergt eveneens 2 bezoeken van de werkvloer (à rato van 75 )= 75 x 2 x = : 42 = : 456= 27 werkdagen,gemiddeld per L.T.B. 3. Het houden van intakegesprekken voor nieuwe leerlingen (= +/- 3000) à rato van 1,5u per intakegesprek is een derde belangrijke maar ook tijdrovende activiteit = 90 x 3000 = : 42 = : 456 =14 werkdagen,gemiddeld per L.T.B. 4. Het bijwonen, voorbereiden én opvolgen van begeleidingsteams waarbij tussentijds en op het einde van het jaar het opleidingstraject van cursisten met tekorten (of bij het ondernemingshoofd-opleider of in de lessen bij SYNTRA) besproken, bijgestuurd, aangepast of stopgezet wordt. Dit gebeurt ongeveer 4 x per jaar, voor telkens ongeveer 1012 cursisten en kost per cursist aan de L.T.B. ongeveer 26. Concreet: 4 x 1012 x 26 = : 42= 2506 : 456 = 5.5 werkdagen, gemiddeld per L.T.B.; 5. Een laatste activiteit uit de top 5 betreft het opvolgen van problemen en conflicten op de werkvloer. Concreet betekent dit ongeveer 1 uur begeleiding voor ongeveer leerlingen = : 42 = : 456 = 11.5 werkdagen, gemiddeld per L.T.B.; 6

7 Op niveau van de organisatie leert deze doorlichting het volgende: 1) Opvolgen van leerlingen en ondernemingshoofden aan de hand van tools en werkbezoeken (2 à 3x/jaar per leerling) (tijdsbestedingsequivalent ifv huidige aantallen leer-en stageovereenkomsten: 15,45 FTE) 2) Opvolgen van conflicten/crisissituaties (tijdsbestedingsequivalent ifv huidige aantallen leer- en stageovereenkomsten: 2,61 FTE) 3) Een grondig intakegesprek (tijdsbestedingsequivalent ifv huidige aantallen leer-en stageovereenkomsten: 5,67 FTE) 4) Het opvolgen van leerlingen aan de hand van besprekingen op begeleidingsteams (8tal per jaar, geraamd op bespreking van 22% van de leerlingpopulatie) (tijdsbestedingsequivalent ifv huidige aantallen leer-en stageovereenkomsten: 2,39 FTE) 5) Uitvoeren van promotieacties en informeren van betrokkenen, actoren uit veld (tijdsbestedingsequivalent ifv huidige aantallen leer-en stageovereenkomsten: 2,65 FTE) 7

8 DEEL 2: DOEL EN RESULTAATSGEBIEDEN 5. Doel Algemeen: Voor de klanten een degelijke opleiding bemiddelen die deskundig wordt begeleid, die volledig verloopt binnen het wettelijk kader en waarbij afgesproken garanties ook gerealiseerd worden. Concreet: 1. De leer- en stageovereenkomst (LO/SO), gebruik makend van het beschikbare instrumentarium, opvolgen als een goede huisvader & -moeder (d.w.z. met heel veel zorg, met hart en ziel). 2. Het met de partijen overeengekomen opleidingstraject tot aan de eindstreep, met veel aandacht voor kwaliteit, begeleiden. Het aantal succesvolle opleidingstrajecten is daarbij belangrijk, maar de kwaliteit van de begeleiding is dat des te meer. 3. Via diverse activiteiten, o.m. op het vlak van promotie in de eigen regio een stijging van het aantal LO/SO s bewerkstelligen. 6. Resultaatgebieden 6.1. Sluiten en erkennen van leer- en stageovereenkomsten Via degelijke intakegesprekken enerzijds de (kandidaat-) ondernemingshoofd-opleiders en leerjongeren/stagiairs (en hun wettelijke vertegenwoordigers) grondig informeren over mogelijkheden, beperkingen, voorwaarden, vereisten, van het systeem leertijd / stageovereenkomsten en anderzijds de nodige persoonlijke (= achtergrond, voorkennis, motivatie) en administratieve gegevens verzamelen teneinde er voor te zorgen dat er een leertraject op maat kan voorgesteld worden én dat het eigenlijke sluiten én erkennen tussen de partijen van een leer- of stageovereenkomst inhoudelijk weloverwogen én administratief correct en efficiënt verloopt. Voorbeelden van activiteiten: a) intake gesprek voeren met elke nieuwe kandidaat leerjongere-stagiair. Voor de leerjongere dient ook het door VDAB gevalideerd screeningsinstrument hiervoor gebruikt te worden; 8

9 b) intake gesprek voeren met elke nieuwe kandidaat ondernemingshoofdopleider; c) zich een beeld vormen van de nieuwe leerling-stagiair zowel via het SYNTRA-netwerk (andere buitenkantoren, SYNTRA-campussen) als via externe netwerken (CLB, vroegere school, instelling,...); d) afstemmen van de verwachtingen zowel van de leerling als van de onderneming; e) opvragen van de nodige administratieve gegevens van leerling en onderneming; f) het opstellen van de leer- en stageovereenkomst en bijkomende formulieren; afleveren van allerlei attesten om de leerling/stagiair zowel voor als tijdens het opleidingstraject administratief in orde te houden; g) persoonlijk informeren van partijen over het leertijd- en stagesysteem (rechten en plichten, lesvolging bijkomende verplichtingen, sociaalrechterlijk statuut van de leerling,...); h) het laten tekenen van alle nodige documenten; i) het inschrijven van de leerling in een SYNTRA lesplaats j) het aanleggen van bestanden met geïnteresseerde en mogelijke opleidingsplaatsen en leerlingen; 6.2. Het begeleiden van het verloop van de leer- en stageovereenkomsten De leerling/stagiair en/of de ondernemingshoofd-opleider geregeld contacteren en/of ontmoeten en, bij problemen of conflicten, bemiddelend optreden teneinde mee bij te dragen aan het in stand houden en/of optimaliseren van een kwaliteitsvolle opleidingsrelatie. Voorbeelden van activiteiten: a) het opvolgen van de opleidingsrelatie via ondernemingsbezoeken; b) het doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening binnen en buiten het leertijd-netwerk; c) contacten onderhouden met direct betrokkenen : ondernemingshoofd-opleider, wettelijke vertegenwoordigers, cursusverantwoordelijke, CLB, het vormingswerk ; d) de nodige contacten onderhouden met ruimer extern netwerk (comités, sociale diensten; e) bij problemen bemiddelen tussen leerling, wettelijke vertegenwoordigers en ondernemingshoofd-opleider en afspraken maken teneinde de opleidingsrelatie terug te normaliseren ; f) het voorstellen en opvolgen van pedagogische of administratieve maatregelen. 9

10 6.3. Permanente begeleiding van de (praktijk)opleiding van de leerling/stagiair Via diverse activiteiten (bezoeken, besprekingen, ) de opleiding op de werkvloer en in het centrum (en dit regelmatig opvolgen) én de ondernemingshoofd-opleider ondersteunen en begeleiden teneinde bij te dragen tot een degelijke (praktijk-) opleiding van de leerlingen/stagiairs. Voorbeelden van activiteiten: Activiteiten i.v.m. het opvolgen van de opleiding : a) opvolgen praktijkopleiding via het systeem takenboek-takenblad en via ondernemingsbezoeken o.m. om de patroonopleiders actief te betrekken bij de evaluatie van de leerlingen/stagiairs b) bijwonen van vergaderingen, instap- en tussentijdse evaluaties, deliberaties, cel leerlingenbegeleiding, begeleidingsteam, oudercontacten; c) acties afgesproken in punt b uitvoeren en opvolgen; d) het bijhouden van een gedetailleerd leerlingendossier inclusief een historiek; e) contacten onderhouden met cursusverantwoordelijke. Activiteiten i.v.m. het ondersteunen van patroons : a) het bijhouden van een gedetailleerd ondernemingshoofd-opleiders-dossier inclusief een historiek; b) via atelierbezoeken (vooral bij nieuwe patroons) een zicht krijgen op de kwaliteit van het atelier (en de patroon) als opleidingsplaats (en opleider) ; c) opleiders coachen en meewerken aan de navorming voor patroon-opleiders; 6.4. Nazorg voor de leerlingen/stagiairs en ondernemingshoofden, op het einde van en na het traject Via het degelijk informeren (o.m. over verdere opleidingsmogelijkheden, tewerkstellingsmogelijkheden / -initiatieven, ), het afleveren van allerhande attesten, het zich bereikbaar blijven opstellen, de leerjongeren/stagiairs, wettelijke vertegenwoordigers, ondernemingshoofden-opleiders van dienst zijn teneinde ook op het einde én na het beëindigen van het opleidingstraject te zorgen voor een minimale maar degelijke nazorg. 10

11 Voorbeelden van activiteiten: o afleveren van allerhande attesten, documenten (kinderbijslag, VDAB, RVA, mutualiteit, verklaring erkende leertijd, ); o informatie betreffende verdere opleidingsmogelijkheden binnen SYNTRA gericht verspreiden, met het oog op klantenbinding in functie van levenslang leren. o informatie aan werkgevers betreffende stageovereenkomst, tewerkstellingsmogelijkheden / -initiatieven, werkloosheid,.. ter beschikking stellen; o partijen met wat moeilijkere nazorg-vragen gericht doorverwijzen. o Warme overdracht voorzien naar VDAB 6.5. Prospectie voor, en promotie van de leertijd/stageovereenkomsten Actief meewerken aan de initiatieven die op lokaal, decentraal en centraal niveau op vlak van prospectie voor en promotie van de leertijd/stageovereenkomsten worden georganiseerd teneinde hoofdzakelijk binnen de eigen regio een bijdrage te leveren aan een positiever imago en een betere bekendheid van de leertijd/stageovereenkomsten. Voorbeelden van activiteiten: a) meewerken aan beurzen, opendeur- en infodagen, wedstrijden...; b) gericht verspreiden van promotiemateriaal; c) actief prospecteren van nieuwe ondernemingshoofden-opleiders en leerlingen/cursisten Kennis leertijd/stageovereenkomsten opbouwen én doorgeven Via het lezen, verzamelen, van nieuwe/gewijzigde wetgeving & reglementering, literatuur, betreffende leertijd/stageovereenkomsten, het bijwonen van studiedagen, bijscholingen, overleg- en intervisiemomenten met collega s, op de hoogte blijven van diverse ontwikkelingen teneinde enerzijds de eigen dienstverlening naar de klanten toe actueel te houden en anderzijds een actieve bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling leertijd/stageovereenkomsten binnen het SYNTRA-netwerk. 11

12 a) leren, verzamelen van artikels, literatuur, websites, i.v.m.wetgeving, alternerend leren, evoluties binnen beroepen, ; b) bijwonen en meewerken van studiedagen, navormingen, overleg, intervisie, ; 12

13 DEEL 3: COMPETENTIEPROFIEL 7. Waardegebonden en gedragscompetenties 7.1. Voortdurend verbeteren Niveau 2 Toont zich leer- en aanpassingsbereid m.b.t. de eigen functie en situatie - Is gemotiveerd om nieuwe leerstof te verwerken - Is bereid om nieuwe methodes aan te leren - Past nieuwe afspraken over de uitvoering van de eigen taak meteen toe in de praktijk - Vraagt om uitleg en toelichting als iets onduidelijk is - Geeft aan waar zich problemen in de taak voordoen en denkt mee na over oplossingen Samenwerken Niveau 2 Helpt anderen en pleegt overleg - Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen; - Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid in mensen; - Bevraagt spontaan en pro-actief de mening van anderen; - Gaat niet eigengereid te werk en overlegt bij moeilijke/afwijkende beslissingen eerst met collega s uit het team. - Is bereid om in noodsituaties binnen het eigen team bij te springen en de eigen prioriteiten tijdelijk te verschuiven. - Noot: de praktijkcommissie gaf aan dat zij de competentie samenwerken dé kerncompetentie vindt voor de LTB. 13

14 7.3. Klantgerichtheid Niveau 2 Onderneemt acties om voor de klant een geschikte oplossing te bieden voor specifieke vragen en problemen - Draagt zorgt voor een degelijke kennis van individuele dossiers; - Helpt klanten op een vriendelijke én adequate wijze verder, maar is tegelijkertijd naar zijn/haar klanten toe assertief, zonder zich te laten intimideren, ompraten of te laten beïnvloeden; - Kan met de klanten vlot een vertrouwensrelatie opbouwen; - Is voortdurend gericht op kwaliteit; - Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten op te lossen; treedt daarbij bemiddelend op; kan verhinderen dat twistpunten en/of conflicten op de spits gedreven worden; tracht tot oplossingen te komen die aanvaardbaar zijn voor alle partijen; - Past - binnen de bestaande procedures - planning, dienstverlening of product aan om de klant verder te helpen; - Geeft de klant waar hij/zij recht op heeft op de best mogelijke wijze; gaat daarbij erg doelgroepgericht te werk ; blijft vooral bij de leerjongeren, het positieve aspect benadrukken; - Kiest geen partij bij betwistingen; - Stelt zich dienstverlenend op maar behoedt zich voor overdrijving (= een therapeutische relatie aangaan i.p.v. gericht door te verwijzen) waar hij/zij zelf slachtoffer van wordt; - Gaat na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening. - Draagt zorg voor een goede, degelijke (eerste) indruk o.m. via een verzorgd, aangenaam bureel dat professionaliteit én klantgerichtheid uitstraalt; - Zorgt ervoor dat hij/zij voor de klanten goed bereikbaar is, o.m. door op een soepele wijze zich in te schakelen in de permanentieregeling die binnen zijn/haar decentrale dienst wordt uitgewerkt ; laat zich daarom niet leiden door een strikte werktijdregeling. - [PS. De L.T.B. zoekt samen met zijn/haar evaluator naar een regeling die een gezond evenwicht mogelijk maakt tussen privé en beschikbaarheid voor de klant] 14

15 7.4. Betrouwbaarheid Niveau 2 Brengt sociale en deontologische normen in de praktijk - Neemt verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen (past geen paraplupolitiek toe); - Maakt zich niet van zijn/haar klanten af door zomaar door te verwijzen ; verwijst enkel door als dat ook zinvol is; - Handelt consequent én correct; blijft neutraal, onpartijdig en zakelijk; - neemt in gelijkaardige omstandigheden gelijkaardige standpunten in/houding aan; - Laat zich bij beslissingen niet leiden door persoonlijke aspecten, opvattingen, overtuiging ; motiveert beslissingen; - Handelt discreet = kan stilzwijgen handhaven, respecteert de zwijgplicht in vertrouwelijke dossiers, neemt afstand van roddels, kan inschatten of informatie al dan niet verder kan/mag verspreid worden, respecteert de privé-sfeer van anderen; - Handelt integer = doet geen uitspraak over te verwachten beslissingen van anderen indien hij/zij daartoe niet bevoegd is, doet geen valse beloftes, maakt geen misbruik van aangeboden gastvrijheid, aanvaardt geen materiële voordelen; - Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken. - Maakt duidelijke afspraken met zijn/haar klanten en komt die zo accuraat als mogelijk na; 7.5. Besluitvaardigheid Niveau 2 Neemt beslissingen in situaties waarin het risico duidelijk in te schatten is: - Schat al of niet in tijdsnood op correcte wijze in of hij/zij over weliswaar onvolledige maar toch voldoende informatie beschikt om een beslissing/voorstel te onderbouwen; - Kan snel & accuraat de kern van een dossier doorgronden en dan op zelfstandige basis operationeel beslissen en deze beslissing accuraat communiceren; - Kan de basis/gronden voor beslissingen helder communiceren; - Neemt operationele beslissingen op zelfstandige basis; - Neemt een beslissing eens hij/zij voldoende inschatting heeft van de gevolgen; hakt knopen door, ook in moeilijke en/of lastige situaties; 15

16 - Neemt ingecalculeerde risico s; - Kan beslissingen terugdraaien als nieuwe informatie dat noodzakelijk maakt ; - Kan bij onzekerheid/onduidelijkheid beslissingen onder voorwaarden nemen en die voorwaarden duidelijk formuleren Nauwgezetheid Niveau 2 Levert met oog voor detail correct werk af :: - Zorgt voor een degelijke administratieve voorbereiding van de ontmoeting met partijen; - Zorgt ervoor dat leer- en stageovereenkomsten administratief correct worden ingevuld; - Werkt ordelijk & stipt en controleert haar/zijn eigen werk ; draagt zorg - voor zijn/haar klassement zodat dat ook andere teamleden er hun weg in kunnen vinden; - Sorteert (binnen één dossier) stukken volgens een duidelijke logica, zodanig dat het dossier ook voor teamleden toegankelijk is; - Houdt eigen werkplaats (bureel, kasten, ontvangstruimten, ) opgeruimd; - Zorgt voor een degelijke registratie van stukken die in een dossier - ontbreken Luisteren Niveau 3 Stimuleert een open dialoog: - Luistert actief naar mensen, neemt de tijd en dialogeert met hen; - Vraagt door op gegeven informatie; - Stelt vragen als iemand in een gesprek blijk geeft dat hij/zij nog niet alle gedachten heeft uitgesproken; - Reageert inhoudelijk op wat de gesprekspartner zegt; is alert voor allerlei verbale én non-verbale signalen; - Integreert de inbreng van anderen in zijn/haar eigen voorstellen/oplossingen; - Signaleert spanningen tussen de gesprekspartners en maakt ze bespreekbaar; 16

17 7.8. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Niveau 2 Zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen. - Communiceert duidelijk en to the point ; - Richt zich tot zijn/haar gesprekspartner; - Gaat regelmatig na of de boodschap voor de andere duidelijk was; - Biedt zijn/haar gesprekspartner(s) de mogelijkheid om vragen te stellen; - Geeft de gesprekspartner de ruimte om zich te uiten en onderbreekt hem/haar niet; - Past de communicatiewijze aan, aan de mogelijkheden/eigenheden van de gesprekspartner; vermijdt te technische terminologie; - Zorgt ervoor dat zijn/haar uitleg niet te overdadig wordt Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Niveau 2 Structureert zijn/haar boodschap en hanteert een gepast taalgebruik in functie van de situatie/het publiek. - Stelt éénduidig leesbare documenten op, beknopt en ter zake; - Levert teksten met een duidelijke structuur (zowel inhoudelijk als vormelijk, en beiden zijn congruent); - Gebruikt een stijl die aangepast is aan de situatie (hetzij zakelijk, onderhoudend, informatief, ) - Gebruikt een taal die aan het publiek aangepast is (bv. licht jargon toe, maakt leesbare teksten, ) - Houdt in taalgebruik en boodschap rekening met de noden en behoeften van de verschillende doelgroepen Netwerken Niveau 3 Bouwt doelgericht een invloedrijk, professioneel netwerk uit over de grenzen van de organisatie heen. - De leertrajectbegeleider zorgt ervoor dat hij/zij een goede kennis verwerft/opbouwt van de overleg- en vertegenwoordigerstructuur binnen de wereld van werknemersorganisaties, CLB, professionele en interprofessionele 17

18 beroepsverenigingen, -commissies, VDAB, regionale platformen. Op basis van die kennis zorgt/onderhoudt hij/zij een zeer goede en nauwe band met deze wereld. - Kan zijn/haar netwerk inschakelen om de eigen werkzaamheden te ondersteunen (informatie verzamelen, experten inschakelen, ) en/of te zorgen voor een efficiënte doorverwijzing; - Legt op regelmatige basis nieuwe contacten en dit via en/of d.m.v. van infoavonden, beurzen, presentaties, activiteiten van de beroepssectoren, ; - Betrekt anderen in de eigen professionele netwerken en stimuleert hen deze uit te bouwen; - Schakelt anderen in om een breder draagvlak te creëren waardoor de organisatie haar doelstellingen beter kan waarmaken; - Is integer, samenwerkend en niet manipulatief ingesteld in het inschakelen van zijn/haar netwerk. - Weet doelgericht samen te werken met diverse externe instanties (CLB, centra geestelijke gezondheidszorg, ) Organiseren/organisatievermogen Niveau 2 Coördineert: - Houdt de stand van zaken en vooruitgang en/of opvolging van dossiers goed bij; - Kan planning & activiteiten vlot aanpassen aan ad hoc-situaties, problemen, klanten, ; - Splitst een opdracht adequaat op in deelopdrachten en gaat stapsgewijs, goed doordacht en zelfstandig te werk; - Organiseert zich dagdagelijks op zodanige wijze dat hij/zij een overzicht kan bewaren; - Zet middelen (mensen, instrumenten, verplaatsingen, bezoeken, ) zo in dat ze optimaal benut worden; - Groepeert te vervullen opdrachten (vb. opdrachten in dezelfde gemeente/regio ook op dezelfde dag uitvoeren); - Is resultaatgericht in zijn/haar optreden & acties (bv. werkt met een duidelijke planning, ), stelt duidelijke prioriteiten, maakt duidelijke afspraken met diegene die hij/zij wil/moet ontmoeten, bezoeken, ; 18

19 8. Vaktechnische competenties 8.1. Diploma Hoger onderwijs van het korte type = 1 cyclus (vb. bachelor sociaal werk) 8.2. Ervaring Er is 2 jaar ervaring vereist om de graad van leertrajectbegeleider te kunnen krijgen. Het betreft ervaring als lesgever, als leertijdverantwoordelijke, als bediende op een leersecretariaat of sociaal secretariaat of als jongerenwerker Functiespecifieke kennis - Basiskennis informatica en andere communicatiemiddelen - Professionele kennis van sociale wetgeving en reglementering - Basiskennis van de beroepen en sectoren waarvoor een LO/SO kan afgesloten worden Strekt tot aanbeveling 9. Functiefamilie 9.1. Functiefamilie Klantenadviserend 9.2. Niveau Opmerkingen 19

20 20

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 -

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Functiegegevens Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Graad: C1 Salarischaal: C1 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C2 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C3 HOGER SEC.OND.

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars Functiegegevens Functie: BESS/0092 bestuurssecretaris Periode van - tot: 03/04/2015 - Graad: A1a Salarischaal: A1a HOGER ONDERWIJS LT && UNIV ONDERWIJS A1b A1b A2a A2a Niveau: Niveau A Benoemingscode:

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden 1 1. Aanleiding en opzet SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden Antwerpen, juni 2005 Naast kennis zijn de afgelopen jaren attitudes en vaardigheden steeds belangrijker geworden, ook

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Service Delivery Manager

Service Delivery Manager /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor één van haar leden, Het Facilitair Bedrijf (HFB), is Vlaanderen connect op zoek naar een: Service Delivery

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie