Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR Hogeschool NOVI Versie 2.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2"

Transcriptie

1 Studiegids STUDIEJAAR Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT Hogeschool NOVI Versie 2.2

2 VOORWOORD Een leven lang leren is steeds belangrijker in de context van de hedendaagse maatschappij. De snelheid en onvoorspelbaarheid van trends en ontwikkelingen in deze tijd stellen hoge eisen aan de performance en het aanpassingsvermogen van mensen. Leren en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke onderdelen van de loopbaan van ICT ers. Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en competenties van mensen die aan het arbeidsproces deelnemen of daaraan weer deel willen gaan nemen met opleidingen en trainingen die afgestemd zijn op hun individuele wensen en mogelijkheden. De opleiding is ontwikkeld voor studenten die graag (verder) willen studeren en groeien in het vakgebied van Informatie & Communicatie Technologie. Dit document beschrijft de Onderwijs- en Examenregeling van Hogeschool NOVI voor de opleiding HBO-ICT. Deze opleiding omvat naast het 4-jarige deeltijdtraject ook de daarvan afgeleide kopstudies, de afstudeervariant, de topopleiding en een voorloopjaar. Hogeschool NOVI wenst u een inspirerende en leerzame studie! Jilt Sietsma Programmamanager Adresgegevens: Kobaltweg CE Utrecht Telefonische bereikbaarheid: T: +31 (0) F: +31 (0) Hogeschool NOVI v2.2 2 van 46

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Hogeschool NOVI Doel van de opleiding Beroepsprofiel Opleidingsprofiel Het onderwijs Opbouw en studielast van de opleiding Opbouw en studielast 4-jarige opleiding Vrijstellingen op basis van werkervaring Intakegesprek en toelating kopstudies Inschrijving en inschrijftermijn Toelatingseisen Studievoortgang Stage Afstuderen Getuigschrift Studieprogramma HBO-ICT Studieprogramma 4-jarige opleiding Programma kopstudies HBO-ICT Programma kopstudie voor IT-Ontwikkelaar Programma kopstudie voor ICT-beheerders Programma kopstudie ITIL/Service Management Programma kopstudie Enterprise Engineering Instroomprogramma Doorstroomprogramma Tabel studieprogramma s Regelingen en procedures Hogeschool NOVI v2.2 3 van 46

4 4.1 Begripsbepalingen Onderwijs- en Examenregelingen Waardering van (her)tentamens en examens Vrijstellingen Tentamens, getuigschriften en geldigheidsduur Inzagerecht en procedure Bezwaarprocedure Beroepsmogelijkheden Studeren met een lichamelijke of zintuiglijke handicap Afstudeeropdracht en scriptie Aanmelding Kosten Toelating Vrijstellingen Aanmelding en start Bijlage 1: Korte omschrijving van de vakken Jaar Jaar Jaar Jaar Specifieke vakken Bijlage 2: Literatuurlijst Hogeschool NOVI v2.2 4 van 46

5 1. Inleiding Dit document beschrijft de Onderwijs- en Examenregeling van Hogeschool NOVI voor de opleiding HBO-ICT. Deze opleiding omvat naast het 4-jarige deeltijdtraject ook kopstudies, instroom-, doorstroom- en afstudeervarianten. Deze regelingen zijn van toepassing op de (her)tentamens en examens van Hogeschool NOVI en zijn vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Hoger Onderwijs NOVI, conform de bevoegdheid als genoemd in artikel 7.13 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Ter bevordering van de leesbaarheid wordt steeds de mannelijke vorm gebruikt waar gesproken wordt over student, docent en dergelijke, maar hiermee worden uiteraard ook leden van de andere sekse bedoeld. Een aantal bepalingen uit deze regelingen is verder uitgewerkt in de Stageregeling en de Regelingen omtrent de afstudeerscriptie. Deze regelingen en de bijbehorende Stageregeling en de Regelingen omtrent de afstudeerscriptie zijn integraal van toepassing op alle studenten die zich hebben ingeschreven bij de Hogeschool NOVI. Onderwerpen die in deze regelingen aan de orde komen, zijn: Informatie over Hogeschool NOVI Het studieprogramma De vakken De toelatingseisen De exameneisen en regelingen Jaarrooster Literatuurlijst Deze studiegids bevat beknopte vakbeschrijvingen van de vakken. Op de elektronische leeromgeving Leerplein zijn deze vakbeschrijvingen uitgebreid beschreven. De beschrijvingen op leerplein maken onderdeel uit van deze studiegids. Daar waar deze regeling niet in voorziet beslist de Examencommissie. Hogeschool NOVI v2.2 5 van 46

6 2. Hogeschool NOVI Hogeschool NOVI is een gespecialiseerde hogeschool die ICT-professionals opleidt met flexibele opleidingsprogramma s. Zij richt zich op het verder ontwikkelen van mbo ers en hbo ers, waarbij de opleidingstrajecten zijn afgestemd op de specifieke opleidingsbehoeften van organisaties. Het opleidingsaanbod is zodanig opgezet dat de opleidingen passen in een groter geheel, een carrièrepad. Confrontatie tussen de praktijkervaringen en theoretische inzichten van docenten en deelnemers staat op de voorgrond. De praktijkervaring van de student is de basis waarop hij of zij nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelt. De opgedane kennis en vaardigheden is direct toepasbaar in de eigen praktijksituatie met als resultaat een daadwerkelijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en aan het succes van de organisatie. Hogeschool NOVI is geaccrediteerd door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, via de Stichting Hoger Onderwijs NOVI. Deze stichting is bij het ministerie ingeschreven in het zgn. CROHO-register, onder nummer 24HR. 2.1 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding HBO Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) is erop gericht om studenten vanuit ICT startfuncties te ondersteunen bij het doorgroeien naar functies met een meer bedrijfskundig karakter. Hiermee wordt een integrale benadering bedoeld van de ICT in de volgende gebieden: Beleid en innovatie Ontwikkeling en invoering Exploitatie en beheer De ontwikkeling en doorgroei van de ICT er vindt plaats op basis van praktijkervaring en voortgezette scholing. Tijdens het functioneren in de beroepspraktijk vindt doorgroei plaats in de breedte naar een leidinggevende functie en in de diepte door het ontwikkelen van een specialisme. Uitgangspunt is dat afgestudeerden van deze opleiding al dan niet in een leidinggevende functie kunnen functioneren zowel bij kleine, middelgrote en grote bedrijven, zowel bij de overheid als bij de profit- en non-profitsector. Kenmerkend is dat zij met zowel interne als externe klanten te maken hebben. 2.2 Beroepsprofiel De opleiding HBO-ICT is gebaseerd op het beroepsprofiel van de bachelor of ICT van het HBO-I platform. Hogeschool NOVI v2.2 6 van 46

7 De centrale activiteiten van de informaticus richten zich op (bedrijfskundige) informatiesystemen, softwaresystemen en computersystemen. Deze systemen kunnen groot en complex zijn. Bij bedrijfsprocessen kan gedacht worden aan logistieke processen, marketingprocessen, financieel-administratieve processen, human resource processen, registratieve processen en informatie- en communicatieprocessen. Bedrijfskundige informatiesystemen ondersteunen bedrijfsprocessen. Daarnaast kan gedacht worden aan informatiesystemen zoals besturingssystemen, netwerksystemen, betalingsverkeer, verzekeringen, administratieve systemen, reserveringssystemen, communicatiesystemen en ontwikkelsystemen. Kenmerkend voor deze systemen is: De relatie tot het bedrijfskundig domein Het toepassen van ICT-software en hardwarecomponenten De interactie met de gebruiker Omvang Complexe architectuur Interfacing tussen systemen Mens-machine interactie Het toepassen van databasemanagementsystemen Software componenten Real time en performance aspecten 2.3 Opleidingsprofiel De opleiding richt zich op de volgende centrale activiteiten van de HBO ICT-professional: Analyse van bedrijfsprocessen en informatiesystemen om te komen tot verbetervoorstellen Het adviseren van beleid om te komen tot een optimale inzet van ICT ten behoeve van de bedrijfsvoering Het ontwerpen van een bedrijfsproces en het daarvan afgeleide informatiesysteem Organiseren en implementeren van bedrijfsprocessen en daarbij horende informatiesystemen Het in een veranderende organisatie adequaat reageren op gevolgen voor bedrijfsprocessen en daarbij horende informatiesystemen De aard van deze activiteiten vereist een methodische en gestructureerde werkhouding en goede contactuele en communicatieve eigenschappen. Deze eigenschappen in combinatie met het bedrijfskundige karakter van de opleiding maken de afgestudeerde specifiek geschikt voor functies in de ICT, waarin al dan niet zelfstandig, beslissingen genomen moeten worden. 2.4 Het onderwijs Praktijkgericht Hogeschool NOVI v2.2 7 van 46

8 Het uitgangspunt is praktijkgericht onderwijs. Hierbij wordt de optiek gehanteerd dat de student kennis vergaart door actief op zoek te gaan naar antwoorden op vragen die men zichzelf gesteld heeft. Dat betekent dat men als student binnen deze deeltijdopleiding een eigen verantwoordelijkheid heeft. Men leert zelfstandig te werken, goed te plannen en men leert initiatieven te nemen. Daarnaast leert de student samen met andere studenten naar oplossingen te zoeken, zijn mening te formuleren, keuzes te onderbouwen en andere studenten te begeleiden bij vragen. Stuk voor stuk sociale en communicatieve vaardigheden die een manager in de praktijk nodig zal hebben. De werkwijze tijdens de opleiding sluit aan bij de werkwijze van de ICT professional in de beroepspraktijk. Action learning Tijdens de opleiding wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de leermethode Action Learning. Onder begeleiding van de docent gaat men aan de slag met cases uit de praktijk, vaak uit de eigen organisatie of die van de medestudenten. Men krijgt niet alleen theoretische kennis aangereikt, maar leert die te vertalen in praktische oplossingen. Uitgangspunt is zelfstandig en actief aan het werk zijn met een probleemstelling (thuis en in de les) die ontleend is aan de eigen werksituaties van de student. Werkvormen De colleges structureren de informatie uit de literatuur en de kennis die de student bij het maken van de gestructureerde taken heeft opgedaan. De student maakt de gestructureerde taken ter voorbereiding op de bijeenkomst en bespreekt deze met de groep. Door middel van analyseopdrachten leert de student praktijksituaties doorgronden, kennis toepassen en inzicht krijgen in situaties. Met individuele en groepsopdrachten in de eigen werkomgeving leert de student zelfstandig een probleem aan te pakken en te komen tot een advies op managementniveau. In intervisiegesprekken geven studenten elkaar feedback met betrekking tot de individuele opdrachten en helpen elkaar bij problemen die ze tegen komen. Hierdoor leert de student te reflecteren op eigen handelen en op dat van anderen. Leerplein In de opleiding wordt gebruik gemaakt van het Leerplein. Dit is de digitale leeromgeving van Hogeschool NOVI. Middels deze omgeving kan een student actuele informatie over de opleiding opvragen. Op Leerplein vindt de student naast de vakbeschrijvingen met leerdoelen, de wijze van toetsing, het lesprogramma en de literatuur, ook de sheets die gebruikt kunnen worden tijdens de les, aanvullende informatie en achtergrondartikelen. Hogeschool NOVI v2.2 8 van 46

9 2.5 Opbouw en studielast van de opleiding In de bachelor/master structuur wordt de studielast uitgedrukt in ECTS-punten (European Credit Transfer System). De studielast van de opleiding bedraagt in totaal 240 ECTS-punten. Per studiejaar 60 ECTS-punten. De eerste drie jaar omvat een studiejaar 12 vakken. Een vak heeft een omvang van 4 ECTS-punten. Het vierde jaar omvat 6 vakken plus de afstudeerscriptie. De scriptie heeft een studielast van 30 ECTS-punten Opbouw en studielast 4-jarige opleiding De opleiding HBO-ICT is opgedeeld in 4 studiejaren. Een studiejaar is opgebouwd uit 2 semesters. In totaal doorloopt u dus 8 semesters voor het behalen van het getuigschrift HBO-ICT en de Bachelor- of Ingenieurstitel. Een semester bevat drie lesperiodes of blokken van elk 6 weken. Een studiejaar is dus opgebouwd uit 6 blokken van 6 lesweken. In een blok worden twee vakken van elk 4 ECTS-punten tegelijkertijd aangeboden. De lessen zijn gepland op een dag per week (ochtend/middag of middag/avond). Een lesbijeenkomst duurt drie uur. In week 6 wordt het vak afgesloten door middel van een schriftelijk tentamen of een paper. Jaar 1 12 vakken 48 ECTSpunten Werkervaring of stage 12 ECTSpunten Jaar 2 12 vakken 48 ECTSpunten Werkervaring of stage 12 ECTSpunten Jaar 3 12 vakken 48 ECTSpunten Werkervaring of stage 12 ECTSpunten Jaar 4 6 vakken + scriptie ECTSpunten Werkervaring of stage 6 ECTSpunten Hogeschool NOVI v2.2 9 van 46

10 2.5.2 Vrijstellingen op basis van werkervaring Aan de studenten worden eisen gesteld met betrekking tot relevante werkervaring. Deze relevante werkervaring wordt per studiejaar gehonoreerd met 12 ECTS-punten. De student dient hiertoe een werkgeversverklaring in te leveren bij de opleidingscoördinator. Een student met onvoldoende relevante werkervaring kan deze ook opdoen door het uitvoeren van stages. Wanneer de student ervaring verwerft op een stageplaats, dan dient deze stage minstens 2 maanden te duren of te hebben geduurd. In het eerste jaar worden ECTS-punten voor werkervaring toegekend, wanneer een student bij aanvang van het schooljaar 4 maanden praktijkervaring heeft op het niveau van beginnend beroepsuitoefenaar. In het tweede jaar worden ECTS-punten voor werkervaring toegekend, wanneer een student bij aanvang van het tweede jaar 1 jaar praktijkervaring heeft op het niveau van junior ICTprofessional. In het derde jaar worden ECTS-punten voor werkervaring toegekend, wanneer een student bij aanvang van het schooljaar 2 jaar praktijkervaring heeft op het niveau van gevorderd ICTprofessional. In het vierde jaar worden ECTS-punten voor werkervaring toegekend, wanneer een student bij aanvang van het schooljaar 3 jaar praktijkervaring heeft op het niveau van gevorderd ICTprofessional Intakegesprek en toelating kopstudies Studenten die werkzaam zijn in de ICT kunnen in veel gevallen de opleiding in kortere tijd realiseren. Hogeschool NOVI is gespecialiseerd in flexibele opleidingsprogramma s. Op grond van EVK s (erkenning van eerder en/of elders verworven kennis) in de vorm van diploma s en EVC s (erkenning van eerder en/of elders verworven competenties) kunnen vrijstellingen verkregen worden om daarmee een kortere doorlooptijd van de studie te realiseren. Om in aanmerking te komen voor de verkorte opleiding maakt de student een afspraak voor een intakegesprek op basis van zijn/haar cv. Het intakegesprek resulteert in een van de onderstaande adviezen: 1) De student is direct toegelaten tot een van de kopstudies. 2) De student krijgt het advies om eerst een of meer vakken te volgen of het instroomtraject te doorlopen. 3) De student krijgt het advies om zich aan te melden voor een EVC-procedure teneinde uitsluitsel te verkrijgen over toelating in de kopstudie. Hogeschool NOVI v van 46

11 Het studieprogramma van de 4-jarige opleiding en de daarop gebaseerde verkorte kopstudies is beschreven in hoofdstuk Inschrijving en inschrijftermijn Een student dient zich ieder jaar opnieuw in te schrijven aan de Hogeschool NOVI indien hij wenst deel te nemen aan colleges en/of tentamens. Dit geldt niet voor kopstudies, instroomen doorstroom- en uitstroomprogramma s. Hierbij geldt dat een student is ingeschreven voor de periode van dat programma, inclusief een reële periode voor eventuele hertentamens. Indien aan het eind van het betreffende programma een afstudeertraject is opgenomen, dan geldt hiervoor dat de student is ingeschreven tot één jaar na de laatste les. In deze periode kan het afstudeeronderzoek plaatsvinden en kan de student afstuderen. Een student kan verzoeken om het studiejaar met telkens een jaar te verlengen. Aan een verlenging zijn kosten verbonden. De inschrijving dient schriftelijk te geschieden. Hogeschool NOVI zal van de inschrijving een bevestiging sturen. De student krijgt de beschikking over een studentenpas. Een student die zich inschrijft en al in een eerder studiejaar ingeschreven is geweest, mits dat studiejaar niet langer dan 3 jaar geleden is, heeft de keuze uit het vakkenpakket uit de Onderwijs- en Examenregeling van het eerdere jaar van inschrijving, mits de vakken nog aangeboden, respectievelijk getentamineerd worden. 2.7 Toelatingseisen Om tot een opleiding of programma te worden toegelaten, dient de student te voldoen aan de instroomeisen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de toelatingseisen in het eerste jaar van de HBO ICT en de specifieke instroomeisen die gelden voor het doorstroomprogramma en de kopstudies. In alle gevallen vindt een intakegesprek plaats, waarin vastgesteld wordt in welke mate de student voldoet aan de instroomeisen. Ook wordt vastgesteld of er sprake kan zijn van vrijstellingen voor vakken uit het opleidingspakket. Om tot een volgend jaar van een opleiding toegelaten te worden dient de student tenminste 50% van de studiepunten van het direct daaraan voorafgaande studiejaar en 100% van de studiepunten van eerdere jaren behaald te hebben. De Examencommissie heeft de bevoegdheid in individuele gevallen van bovenstaande regeling af te wijken. In voorkomende gevallen wordt een besluit van de Examencommissie ter beoordeling aan het College van Bestuur voorgelegd. Hogeschool NOVI v van 46

12 2.8 Studievoortgang Bij verzuim of onvoldoende (her)tentamenresultaat, resulterend in een vertraging in de studievoortgang, wordt door de studiebegeleider contact opgenomen met de betreffende student om de oorzaak van het verzuim of onvoldoende resultaat vast te stellen. Bij studieproblemen zal in gezamenlijk overleg naar een adequate oplossing gezocht worden, waarbij door de Hogeschool NOVI al het redelijke ondernomen zal worden om de student te ondersteunen en begeleiden bij het verdere verloop van zijn opleiding. De Examencommissie heeft de bevoegdheid te bepalen dat het met goed gevolg hebben afgerond van (her)tentamens als voorwaarde geldt voor het doen van andere (her)tentamens. 2.9 Stage De HBO-ICT is een deeltijdopleiding. Dat wil zeggen dat in principe geen stage behoefd te worden uitgevoerd. Immers, de student heeft relevante werkervaring. Desondanks kan het voorkomen, dat de werkervaring te gering is. In dit geval kan een stageperiode worden ingelast. Aan de stageplaats worden eisen gesteld vanuit de opleiding. Deze eisen betreffen onder meer: De stageplaats respectievelijk de werkplek ten behoeve van de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening respectievelijk de stage De werkzaamheden en de te verwerven competenties De begeleiding vanuit het bedrijf waar de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening respectievelijk de stage plaatsvinden De gehanteerde normering met betrekking tot het met goed gevolg voltooien van praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening respectievelijk de stage en eventuele vrijstellingen De begeleiding vanuit de Hogeschool NOVI De stageovereenkomst 2.10 Afstuderen De student is geslaagd voor het examen, wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Hij voor de vakken van de betreffende opleiding of programma een voldoende (score van minimaal 5,5) heeft behaald Hij een voldoende heeft behaald voor de afstudeerscriptie, dit is een gecombineerd cijfer op basis van de afstudeerscriptie (het rapport), de afrondende presentatie en de verdediging tijdens het afstudeergesprek Hij voor elk van de stages (indien van toepassing) tenminste een 5,5 als cijfer heeft behaald Hogeschool NOVI v van 46

13 Indien de student is geslaagd is het HBO-examen conform de Wet (WHW) afgelegd. De student ontvangt dan een HBO-getuigschrift. De eisen en procedures voor het afstuderen zijn vastgelegd in het separate document Regelingen rondom de afstudeerscriptie Getuigschrift De cijfers van de tentamens van de vakken, de stages (indien van toepassing) als mede de resultaten behaald bij het afleggen van het examen worden vermeld op de cijferlijst van het getuigschrift. De Examencommissie kan besluiten aan de beoordeling van het HBO-examen het predicaat cum laude te verbinden, indien de student voor de vakken van de opleiding een gemiddelde van 8,0 of hoger heeft behaald, met geen cijfer lager dan een 7.0, en tevens de scriptie met tenminste een 8.0 beoordeeld is. Het predicaat cum laude wordt vermeld op het getuigschrift. De Examencommissie kan besluiten aan de beoordeling van het HBO-examen het predicaat met genoegen te verbinden, indien de student voor de vakken van de opleiding een gemiddelde van 7.0 heeft behaald, met geen cijfer lager dan een 6.0, en tevens de scriptie met tenminste een 7,0 beoordeeld is. Het predicaat met genoegen wordt vermeld op het getuigschrift. Bij deze berekening geldt het cijfer 6,0 voor eventuele vrijstellingen. Hierbij geldt dat bij een complete vierjarige opleiding (incl. eventuele stage) maximaal drie vrijstellingen niet meegeteld worden. Een student die meer dan drie vrijstellingen heeft en toch het predicaat cum laude respectievelijk. met genoegen wil verwerven, heeft het recht voor vakken waarvoor vrijstelling is gegeven het (her)tentamen te doen om zo een hogere waardering dan een 6 te kunnen verkrijgen. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Indien een vak de kwalificatie met goed gevolg afgesloten heeft in plaats van een cijfer, blijft dit vak buiten beschouwing bij de bepaling of de student in aanmerking komt voor het predicaat cum laude resp. met genoegen. Veel studenten volgen bij Hogeschool NOVI een kopstudie. Dit betekent dat een (groot) aantal vakken uit het eerste en tweede jaar van de opleiding als vrijstelling worden aangemerkt, volgens de EVK- en/of EVC-regeling (zie de paragrafen 2.5.3, 3.2 en 5.3). Studenten die op basis van een gevolgde kopstudie afstuderen komen derhalve niet in aanmerking voor het afstuderen met het predicaat cum laude resp. met genoegen. Hogeschool NOVI v van 46

14 3. Studieprogramma HBO-ICT In dit hoofdstuk wordt het studieprogramma van de deeltijdopleiding Informatie- en Communicatie Technologie beschreven alsmede de verschillende instroom- doorstroom- en uitstroomprogramma s, hier te noemen programma s. Uitgangspunt is het curriculum van de opleiding, zoals in hoofdstuk 2 aangegeven. 3.1 Studieprogramma 4-jarige opleiding Jaar 1 Werkveldoriëntatie Informatiekunde 1 Informatiekunde 2 Inleiding Projectmanagement Inleiding Communicatie Inleiding Systeemontwikkeling Inleiding Databases Inleiding Beheer en Exploitatie Datacommunicatie en netwerken ITIL-processen 1 Beheer Servicedesk Inleiding Organisatiekunde Jaar 2 Toepassen IT Service Management Processen Beheer van de Informatievoorziening Business IT Alignment IT Governance Data-analyse & Ontwerp Systeemontwikkeling op basis van UML Toetsen, Testen en Acceptatie Inleiding Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging Informatiemanagement 1 Informatiemanagement 2 Business Process Management Jaar 3 Mondelinge Communicatie Schriftelijke Communicatie Management Vaardigheden ITIL-processen 2 Projectmanagement Organisatiekunde Bestuurlijke Informatievoorziening Informatiseringseconomie Personeelsmanagement EDP-Auditing Werken onder Architectuur Informatiebeleid & Strategie Jaar 4 Onderzoekskunde Migratie Organisaties in Verandering ICT & Besluitvorming Afstudeerscriptie Hogeschool NOVI v van 46

15 ICT & Kwaliteit Marketing Management Hogeschool NOVI v van 46

16 3.2 Programma kopstudies HBO-ICT Studenten die werkzaam zijn in de ICT kunnen in veel gevallen de opleiding in kortere tijd realiseren. Op grond van EVK s (erkenning van eerder verworven kennis) in de vorm van diploma s en EVC s (erkenning van eerder verworven competenties) kunnen vrijstellingen verkregen worden voor de vakken uit met name de eerste twee jaren om daarmee een kortere doorlooptijd van de studie te realiseren. Kopstudies zijn afgeleid van het vierjarige programma. Kopstudies starten in principe 6 keer per jaar, te weten in begin september, begin november, begin december, half februari, begin april en half mei. Planningen worden uiteraard aangepast aan de startdatum. Hierbij wordt rekening gehouden met de vakantieperiodes. In de maanden juli en augustus wordt in principe geen les gegeven. Kopstudies kunnen over de grenzen van een studiejaar heenlopen. Er zijn twee afstudeervarianten, te weten de kopstudie ITIL/Service Management en de kopstudie Enterprise Engineering. In de kopstudie ITIL/Service Management zijn vijf vakken specifiek ontwikkeld. Twee van deze vakken zijn ook opgenomen in de kopstudie voor IT- Ontwikkelaar. In de kopstudie Enterprise Engineering zijn 4 vakken specifiek ontwikkeld Programma kopstudie voor IT-Ontwikkelaar De kopstudie voor IT-Ontwikkelaar omvat in totaal 14 vakken en een afstudeerscriptie. Studenten in deze kopstudie worden toegelaten als zij beschikken over minimaal 3 jaar relevante werkervaring plus het diploma AMBI of vergelijkbare vooropleiding (zie paragraaf 4.3). Bestuurlijke Informatievoorziening Informatiseringseconomie Personeelsmanagement EDP-Auditing Werken onder Architectuur Informatiebeleid & Strategie Onderzoekskunde Migratie Organisaties in Verandering ICT en Besluitvorming ICT en Kwaliteit Marketing Management Innovatie * Prestatiemanagement * Afstudeerscriptie De kopstudie voor IT-Ontwikkelaar kent een tweetal specifieke vakken die niet ontleend zijn aan het 4-jarige programma. In bovenstaand overzicht zijn deze vakken gemerkt met een * Programma kopstudie voor ICT-beheerders De kopstudie voor ICT-beheerders omvat in totaal 16 vakken en een afstudeerscriptie. Studenten in deze kopstudie worden toegelaten als zij beschikken over minimaal 3 jaar relevante werkervaring plus een relevante vooropleiding (zie paragraaf 4.3). Schriftelijke Communicatie Mondelinge Communicatie EDP-Auditing Personeelsmanagement Hogeschool NOVI v van 46

17 Organisatiekunde Projectmanagement Werken onder Architectuur Bestuurlijke informatievoorziening ICT & Besluitvorming Informatiseringseconomie Marketing Management Informatiebeleid en Strategie ICT & Kwaliteit Onderzoekskunde Migratie Organisaties in Verandering Afstudeerscriptie Het programma van deze kopstudie start met de vakken Schriftelijke Communicatie en Mondelinge Communicatie Programma kopstudie ITIL/Service Management Studenten in de kopstudie ITIL/Service Management worden toegelaten als zij beschikken over minimaal 3 jaar relevante werkervaring met procesgericht werken conform ITIL. De vooropleiding is AMBI-HX of ITIL Service Management. De kopstudie ITIL/Service management voor studenten met een AMBI-HX vooropleiding omvat 14 vakken en een afstudeerscriptie. De kopstudie ITIL/Service Management voor studenten met ITIL Service Management in hun vooropleiding omvat 21 vakken en een afstudeerscriptie. De vakken voor studenten met ITIL Service Management: Data-analyse & Ontwerp Systeemontwikkeling op basis van UML Business Process Modelling Informatiemanagement 1 en 2 Projectmanagement Organisatiekunde De gemeenschappelijke vakken voor de kopstudie ITIL/Service Management: Werken onder Architectuur Relatiemanagement * Procesgericht Besturen * Marketing Management Onderzoekskunde Prestatiemanagement* Innovatie * Informatiseringseconomie Communicatie & Service Management * EDP-Auditing ICT en Besluitvorming Personeelsmanagement ICT & Kwaliteit Afstudeerscriptie Migratie Hogeschool NOVI v van 46

18 De kopstudie ITIL/Service Management kent een vijftal specifieke vakken die niet ontleend zijn aan het 4-jarige programma. In bovenstaand overzicht zijn deze vakken gemerkt met een * Programma kopstudie Enterprise Engineering De kopstudie Enterprise Engineering omvat in totaal 14 vakken en een afstudeerscriptie. Studenten in deze kopstudie worden toegelaten als zij beschikken over minimaal 3 jaar relevante werkervaring plus een relevante vooropleiding (zie paragraaf 4.3). Procesgericht besturen * Informatiseringseconomie Business Proces Management 1 * Business Proces Management 2 * Business Proces Management 3 * EDP-Auditing Werken onder Architectuur Onderzoekskunde ICT en Besluitvorming ICT en Kwaliteit Relatiemanagement * Innovatie * Prestatiemanagement * Afstudeerscriptie De kopstudie Enterprise Engineering kent zeven specifieke vakken die niet ontleend zijn aan het 4-jarige programma. In bovenstaand overzicht zijn deze vakken gemerkt met een *. 3.3 Instroomprogramma Het instroomprogramma omvat de vakken uit het eerste jaar van het vierjarige programma. De student kan een keuze maken om in plaats van het Hogeschooltentamen het examen te doen van Stichting EXIN. Dit geldt voor de vakken INL.DAB, INL.PRM, INL.COM, INL.SYS. INL.ORG en INL.BEX, IP1. De student dient het verkregen certificaat, inclusief het cijfer, van de Stichting EXIN te overhandigen. Indien een voldoende is behaald, wordt een vrijstelling gegeven voor het betreffende vak. In geen geval wordt het cijfer van Stichting EXIN overgenomen. 3.4 Doorstroomprogramma Het doorstroomprogramma omvat vakken uit het tweede en derde jaar van het vierjarige programma. Vervolgens vindt een aansluiting plaats op de kopstudie die het beste past bij de functie en/of werkervaring. Dit wordt vastgesteld in een intakegesprek aan het eind van het doorstroomprogramma. Het doorstroomprogramma omvat de vakken: Data-analyse & Ontwerp Toepassen IT Service Management Hogeschool NOVI v van 46

19 Systeemontwikkeling op basis van UML Toetsen, Testen en Acceptatie Business Process Management Inleiding Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging Beheer van de Informatievoorziening Business IT alignment IT Governance Informatiemanagement 1 Informatiemanagement 2 Het doorstroomprogramma begint met de vakken Mondelinge Communicatie en Schriftelijke Communicatie uit het 3 e jaar (onderdeel van de kopstudie). Uiteraard behoeven deze vakken, mits afgesloten met een voldoende, niet opnieuw gevolgd te worden in de daaropvolgende kopstudie. 3.5 Tabel studieprogramma s In onderstaande tabel zijn de 4-jarige opleiding en de verschillende daarvan afgeleide programma s weergegeven. 1. Vierjarige HBO-ICT 2. Kopstudie voor IT-Ontwikkelaar 3. Kopstudie voor ICT-beheerders 4. Kopstudie ITIL/Service Management 5. Kopstudie Enterprise Engineering 6. Instroomprogramma 7. Doorstroomprogramma Vak Werkveldoriëntatie X V V V V X V 2. Inleiding Databases X V V V V X V 3. Inleiding Projectmanagement X V V V V X V 4. Inleiding Communicatie X V V V V X V 5. Inleiding Systeemontwikkeling X V V V V X V 6. Inleiding Organisatiekunde X V V V V X V 7. Inleiding Beheer en Exploitatie X V V V V X V 8. ITIL-processen 1 X V V V V X V Hogeschool NOVI v van 46

20 Vak Datacommunicatie & Netwerken X V V V V X V 10. Beheer Servicedesk X V V V V X V 11. Informatiekunde 1 X V V V V X V 12. Informatiekunde 2 X V V V V X V 13. Data-analyse & Ontwerp X V V V* V X 14. Systeemontwikkeling op basis van UML X V V V* V X 15. Toetsen, Testen en Acceptatie X V V V V X 16. Business Process Management X V V V* V X Toepassen IT Service Management 17. Processen X V V V V X 18. Beheer van de Informatievoorziening X V V V V X 19. Business IT alignment X V V V V X 20. IT Governance X V V V V X 21. Mondelinge Communicatie X V X V V X 22. Schriftelijke Communicatie X V X V V X 23. Inleiding Informatiebeveiliging X V V V V X 24. Informatiebeveiliging X V V V V X 25. Informatiemanagement 1 X V V V* V X 26. Informatiemanagement 2 X V V V* V X 27. ITIL-processen 2 X V V V V V 28. Management Vaardigheden X V V V V V 29. Projectmanagement X X * 30. Organisatiekunde X X * 31. Bestuurlijke Informatievoorziening X X X 32. Informatiseringseconomie X X X X X 33. Personeelsmanagement X X X X 34. EDP-Auditing X X X X X 35. Werken onder Architectuur X X X X X 36. Informatiebeleid & Strategie X X X 37. Onderzoekskunde X X X X X 38. Migratie X X X X Hogeschool NOVI v van 46

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

In aanvulling op de begripsomschrijvingen van de Algemene voorwaarden Inholland Academy wordt in deze regeling verstaan onder:

In aanvulling op de begripsomschrijvingen van de Algemene voorwaarden Inholland Academy wordt in deze regeling verstaan onder: Algemene examenbepalingen Inholland Academy A. ALGEMEEN Artikel 1 Reikwijdte 1.1 Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van opleidingen en onderwijsactiviteiten van Inholland Academy

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant Examenreglement Inservice Opleiding Radiologisch Laborant Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Wettelijk kader 5 Artikel 2 Algemene bepalingen 5 Artikel 3 Het examen 6 Artikel 4

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september 2014 Begeleide masteropleiding U2014/02466 I Algemeen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 760 Paraaf: Onderwerp : Reglement Cum Laude Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Reglement Cum Laude Windesheim. Het gewijzigde

Nadere informatie

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING (OER) 2015-2016

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING (OER) 2015-2016 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING (OER) 2015-2016 Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Algemeen... 5 1.1 Toepassingsgebied... 5 1.2 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Deze uitvoeringsregeling is een aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling 201402015 en is vastgesteld

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT Naast je werk leg je met een deeltijdstudie

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie