Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR Hogeschool NOVI Versie 2.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2"

Transcriptie

1 Studiegids STUDIEJAAR Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT Hogeschool NOVI Versie 2.2

2 VOORWOORD Een leven lang leren is steeds belangrijker in de context van de hedendaagse maatschappij. De snelheid en onvoorspelbaarheid van trends en ontwikkelingen in deze tijd stellen hoge eisen aan de performance en het aanpassingsvermogen van mensen. Leren en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke onderdelen van de loopbaan van ICT ers. Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en competenties van mensen die aan het arbeidsproces deelnemen of daaraan weer deel willen gaan nemen met opleidingen en trainingen die afgestemd zijn op hun individuele wensen en mogelijkheden. De opleiding is ontwikkeld voor studenten die graag (verder) willen studeren en groeien in het vakgebied van Informatie & Communicatie Technologie. Dit document beschrijft de Onderwijs- en Examenregeling van Hogeschool NOVI voor de opleiding HBO-ICT. Deze opleiding omvat naast het 4-jarige deeltijdtraject ook de daarvan afgeleide kopstudies, de afstudeervariant, de topopleiding en een voorloopjaar. Hogeschool NOVI wenst u een inspirerende en leerzame studie! Jilt Sietsma Programmamanager Adresgegevens: Kobaltweg CE Utrecht Telefonische bereikbaarheid: T: +31 (0) F: +31 (0) Hogeschool NOVI v2.2 2 van 46

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Hogeschool NOVI Doel van de opleiding Beroepsprofiel Opleidingsprofiel Het onderwijs Opbouw en studielast van de opleiding Opbouw en studielast 4-jarige opleiding Vrijstellingen op basis van werkervaring Intakegesprek en toelating kopstudies Inschrijving en inschrijftermijn Toelatingseisen Studievoortgang Stage Afstuderen Getuigschrift Studieprogramma HBO-ICT Studieprogramma 4-jarige opleiding Programma kopstudies HBO-ICT Programma kopstudie voor IT-Ontwikkelaar Programma kopstudie voor ICT-beheerders Programma kopstudie ITIL/Service Management Programma kopstudie Enterprise Engineering Instroomprogramma Doorstroomprogramma Tabel studieprogramma s Regelingen en procedures Hogeschool NOVI v2.2 3 van 46

4 4.1 Begripsbepalingen Onderwijs- en Examenregelingen Waardering van (her)tentamens en examens Vrijstellingen Tentamens, getuigschriften en geldigheidsduur Inzagerecht en procedure Bezwaarprocedure Beroepsmogelijkheden Studeren met een lichamelijke of zintuiglijke handicap Afstudeeropdracht en scriptie Aanmelding Kosten Toelating Vrijstellingen Aanmelding en start Bijlage 1: Korte omschrijving van de vakken Jaar Jaar Jaar Jaar Specifieke vakken Bijlage 2: Literatuurlijst Hogeschool NOVI v2.2 4 van 46

5 1. Inleiding Dit document beschrijft de Onderwijs- en Examenregeling van Hogeschool NOVI voor de opleiding HBO-ICT. Deze opleiding omvat naast het 4-jarige deeltijdtraject ook kopstudies, instroom-, doorstroom- en afstudeervarianten. Deze regelingen zijn van toepassing op de (her)tentamens en examens van Hogeschool NOVI en zijn vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Hoger Onderwijs NOVI, conform de bevoegdheid als genoemd in artikel 7.13 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Ter bevordering van de leesbaarheid wordt steeds de mannelijke vorm gebruikt waar gesproken wordt over student, docent en dergelijke, maar hiermee worden uiteraard ook leden van de andere sekse bedoeld. Een aantal bepalingen uit deze regelingen is verder uitgewerkt in de Stageregeling en de Regelingen omtrent de afstudeerscriptie. Deze regelingen en de bijbehorende Stageregeling en de Regelingen omtrent de afstudeerscriptie zijn integraal van toepassing op alle studenten die zich hebben ingeschreven bij de Hogeschool NOVI. Onderwerpen die in deze regelingen aan de orde komen, zijn: Informatie over Hogeschool NOVI Het studieprogramma De vakken De toelatingseisen De exameneisen en regelingen Jaarrooster Literatuurlijst Deze studiegids bevat beknopte vakbeschrijvingen van de vakken. Op de elektronische leeromgeving Leerplein zijn deze vakbeschrijvingen uitgebreid beschreven. De beschrijvingen op leerplein maken onderdeel uit van deze studiegids. Daar waar deze regeling niet in voorziet beslist de Examencommissie. Hogeschool NOVI v2.2 5 van 46

6 2. Hogeschool NOVI Hogeschool NOVI is een gespecialiseerde hogeschool die ICT-professionals opleidt met flexibele opleidingsprogramma s. Zij richt zich op het verder ontwikkelen van mbo ers en hbo ers, waarbij de opleidingstrajecten zijn afgestemd op de specifieke opleidingsbehoeften van organisaties. Het opleidingsaanbod is zodanig opgezet dat de opleidingen passen in een groter geheel, een carrièrepad. Confrontatie tussen de praktijkervaringen en theoretische inzichten van docenten en deelnemers staat op de voorgrond. De praktijkervaring van de student is de basis waarop hij of zij nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelt. De opgedane kennis en vaardigheden is direct toepasbaar in de eigen praktijksituatie met als resultaat een daadwerkelijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en aan het succes van de organisatie. Hogeschool NOVI is geaccrediteerd door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, via de Stichting Hoger Onderwijs NOVI. Deze stichting is bij het ministerie ingeschreven in het zgn. CROHO-register, onder nummer 24HR. 2.1 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding HBO Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) is erop gericht om studenten vanuit ICT startfuncties te ondersteunen bij het doorgroeien naar functies met een meer bedrijfskundig karakter. Hiermee wordt een integrale benadering bedoeld van de ICT in de volgende gebieden: Beleid en innovatie Ontwikkeling en invoering Exploitatie en beheer De ontwikkeling en doorgroei van de ICT er vindt plaats op basis van praktijkervaring en voortgezette scholing. Tijdens het functioneren in de beroepspraktijk vindt doorgroei plaats in de breedte naar een leidinggevende functie en in de diepte door het ontwikkelen van een specialisme. Uitgangspunt is dat afgestudeerden van deze opleiding al dan niet in een leidinggevende functie kunnen functioneren zowel bij kleine, middelgrote en grote bedrijven, zowel bij de overheid als bij de profit- en non-profitsector. Kenmerkend is dat zij met zowel interne als externe klanten te maken hebben. 2.2 Beroepsprofiel De opleiding HBO-ICT is gebaseerd op het beroepsprofiel van de bachelor of ICT van het HBO-I platform. Hogeschool NOVI v2.2 6 van 46

7 De centrale activiteiten van de informaticus richten zich op (bedrijfskundige) informatiesystemen, softwaresystemen en computersystemen. Deze systemen kunnen groot en complex zijn. Bij bedrijfsprocessen kan gedacht worden aan logistieke processen, marketingprocessen, financieel-administratieve processen, human resource processen, registratieve processen en informatie- en communicatieprocessen. Bedrijfskundige informatiesystemen ondersteunen bedrijfsprocessen. Daarnaast kan gedacht worden aan informatiesystemen zoals besturingssystemen, netwerksystemen, betalingsverkeer, verzekeringen, administratieve systemen, reserveringssystemen, communicatiesystemen en ontwikkelsystemen. Kenmerkend voor deze systemen is: De relatie tot het bedrijfskundig domein Het toepassen van ICT-software en hardwarecomponenten De interactie met de gebruiker Omvang Complexe architectuur Interfacing tussen systemen Mens-machine interactie Het toepassen van databasemanagementsystemen Software componenten Real time en performance aspecten 2.3 Opleidingsprofiel De opleiding richt zich op de volgende centrale activiteiten van de HBO ICT-professional: Analyse van bedrijfsprocessen en informatiesystemen om te komen tot verbetervoorstellen Het adviseren van beleid om te komen tot een optimale inzet van ICT ten behoeve van de bedrijfsvoering Het ontwerpen van een bedrijfsproces en het daarvan afgeleide informatiesysteem Organiseren en implementeren van bedrijfsprocessen en daarbij horende informatiesystemen Het in een veranderende organisatie adequaat reageren op gevolgen voor bedrijfsprocessen en daarbij horende informatiesystemen De aard van deze activiteiten vereist een methodische en gestructureerde werkhouding en goede contactuele en communicatieve eigenschappen. Deze eigenschappen in combinatie met het bedrijfskundige karakter van de opleiding maken de afgestudeerde specifiek geschikt voor functies in de ICT, waarin al dan niet zelfstandig, beslissingen genomen moeten worden. 2.4 Het onderwijs Praktijkgericht Hogeschool NOVI v2.2 7 van 46

8 Het uitgangspunt is praktijkgericht onderwijs. Hierbij wordt de optiek gehanteerd dat de student kennis vergaart door actief op zoek te gaan naar antwoorden op vragen die men zichzelf gesteld heeft. Dat betekent dat men als student binnen deze deeltijdopleiding een eigen verantwoordelijkheid heeft. Men leert zelfstandig te werken, goed te plannen en men leert initiatieven te nemen. Daarnaast leert de student samen met andere studenten naar oplossingen te zoeken, zijn mening te formuleren, keuzes te onderbouwen en andere studenten te begeleiden bij vragen. Stuk voor stuk sociale en communicatieve vaardigheden die een manager in de praktijk nodig zal hebben. De werkwijze tijdens de opleiding sluit aan bij de werkwijze van de ICT professional in de beroepspraktijk. Action learning Tijdens de opleiding wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de leermethode Action Learning. Onder begeleiding van de docent gaat men aan de slag met cases uit de praktijk, vaak uit de eigen organisatie of die van de medestudenten. Men krijgt niet alleen theoretische kennis aangereikt, maar leert die te vertalen in praktische oplossingen. Uitgangspunt is zelfstandig en actief aan het werk zijn met een probleemstelling (thuis en in de les) die ontleend is aan de eigen werksituaties van de student. Werkvormen De colleges structureren de informatie uit de literatuur en de kennis die de student bij het maken van de gestructureerde taken heeft opgedaan. De student maakt de gestructureerde taken ter voorbereiding op de bijeenkomst en bespreekt deze met de groep. Door middel van analyseopdrachten leert de student praktijksituaties doorgronden, kennis toepassen en inzicht krijgen in situaties. Met individuele en groepsopdrachten in de eigen werkomgeving leert de student zelfstandig een probleem aan te pakken en te komen tot een advies op managementniveau. In intervisiegesprekken geven studenten elkaar feedback met betrekking tot de individuele opdrachten en helpen elkaar bij problemen die ze tegen komen. Hierdoor leert de student te reflecteren op eigen handelen en op dat van anderen. Leerplein In de opleiding wordt gebruik gemaakt van het Leerplein. Dit is de digitale leeromgeving van Hogeschool NOVI. Middels deze omgeving kan een student actuele informatie over de opleiding opvragen. Op Leerplein vindt de student naast de vakbeschrijvingen met leerdoelen, de wijze van toetsing, het lesprogramma en de literatuur, ook de sheets die gebruikt kunnen worden tijdens de les, aanvullende informatie en achtergrondartikelen. Hogeschool NOVI v2.2 8 van 46

9 2.5 Opbouw en studielast van de opleiding In de bachelor/master structuur wordt de studielast uitgedrukt in ECTS-punten (European Credit Transfer System). De studielast van de opleiding bedraagt in totaal 240 ECTS-punten. Per studiejaar 60 ECTS-punten. De eerste drie jaar omvat een studiejaar 12 vakken. Een vak heeft een omvang van 4 ECTS-punten. Het vierde jaar omvat 6 vakken plus de afstudeerscriptie. De scriptie heeft een studielast van 30 ECTS-punten Opbouw en studielast 4-jarige opleiding De opleiding HBO-ICT is opgedeeld in 4 studiejaren. Een studiejaar is opgebouwd uit 2 semesters. In totaal doorloopt u dus 8 semesters voor het behalen van het getuigschrift HBO-ICT en de Bachelor- of Ingenieurstitel. Een semester bevat drie lesperiodes of blokken van elk 6 weken. Een studiejaar is dus opgebouwd uit 6 blokken van 6 lesweken. In een blok worden twee vakken van elk 4 ECTS-punten tegelijkertijd aangeboden. De lessen zijn gepland op een dag per week (ochtend/middag of middag/avond). Een lesbijeenkomst duurt drie uur. In week 6 wordt het vak afgesloten door middel van een schriftelijk tentamen of een paper. Jaar 1 12 vakken 48 ECTSpunten Werkervaring of stage 12 ECTSpunten Jaar 2 12 vakken 48 ECTSpunten Werkervaring of stage 12 ECTSpunten Jaar 3 12 vakken 48 ECTSpunten Werkervaring of stage 12 ECTSpunten Jaar 4 6 vakken + scriptie ECTSpunten Werkervaring of stage 6 ECTSpunten Hogeschool NOVI v2.2 9 van 46

10 2.5.2 Vrijstellingen op basis van werkervaring Aan de studenten worden eisen gesteld met betrekking tot relevante werkervaring. Deze relevante werkervaring wordt per studiejaar gehonoreerd met 12 ECTS-punten. De student dient hiertoe een werkgeversverklaring in te leveren bij de opleidingscoördinator. Een student met onvoldoende relevante werkervaring kan deze ook opdoen door het uitvoeren van stages. Wanneer de student ervaring verwerft op een stageplaats, dan dient deze stage minstens 2 maanden te duren of te hebben geduurd. In het eerste jaar worden ECTS-punten voor werkervaring toegekend, wanneer een student bij aanvang van het schooljaar 4 maanden praktijkervaring heeft op het niveau van beginnend beroepsuitoefenaar. In het tweede jaar worden ECTS-punten voor werkervaring toegekend, wanneer een student bij aanvang van het tweede jaar 1 jaar praktijkervaring heeft op het niveau van junior ICTprofessional. In het derde jaar worden ECTS-punten voor werkervaring toegekend, wanneer een student bij aanvang van het schooljaar 2 jaar praktijkervaring heeft op het niveau van gevorderd ICTprofessional. In het vierde jaar worden ECTS-punten voor werkervaring toegekend, wanneer een student bij aanvang van het schooljaar 3 jaar praktijkervaring heeft op het niveau van gevorderd ICTprofessional Intakegesprek en toelating kopstudies Studenten die werkzaam zijn in de ICT kunnen in veel gevallen de opleiding in kortere tijd realiseren. Hogeschool NOVI is gespecialiseerd in flexibele opleidingsprogramma s. Op grond van EVK s (erkenning van eerder en/of elders verworven kennis) in de vorm van diploma s en EVC s (erkenning van eerder en/of elders verworven competenties) kunnen vrijstellingen verkregen worden om daarmee een kortere doorlooptijd van de studie te realiseren. Om in aanmerking te komen voor de verkorte opleiding maakt de student een afspraak voor een intakegesprek op basis van zijn/haar cv. Het intakegesprek resulteert in een van de onderstaande adviezen: 1) De student is direct toegelaten tot een van de kopstudies. 2) De student krijgt het advies om eerst een of meer vakken te volgen of het instroomtraject te doorlopen. 3) De student krijgt het advies om zich aan te melden voor een EVC-procedure teneinde uitsluitsel te verkrijgen over toelating in de kopstudie. Hogeschool NOVI v van 46

11 Het studieprogramma van de 4-jarige opleiding en de daarop gebaseerde verkorte kopstudies is beschreven in hoofdstuk Inschrijving en inschrijftermijn Een student dient zich ieder jaar opnieuw in te schrijven aan de Hogeschool NOVI indien hij wenst deel te nemen aan colleges en/of tentamens. Dit geldt niet voor kopstudies, instroomen doorstroom- en uitstroomprogramma s. Hierbij geldt dat een student is ingeschreven voor de periode van dat programma, inclusief een reële periode voor eventuele hertentamens. Indien aan het eind van het betreffende programma een afstudeertraject is opgenomen, dan geldt hiervoor dat de student is ingeschreven tot één jaar na de laatste les. In deze periode kan het afstudeeronderzoek plaatsvinden en kan de student afstuderen. Een student kan verzoeken om het studiejaar met telkens een jaar te verlengen. Aan een verlenging zijn kosten verbonden. De inschrijving dient schriftelijk te geschieden. Hogeschool NOVI zal van de inschrijving een bevestiging sturen. De student krijgt de beschikking over een studentenpas. Een student die zich inschrijft en al in een eerder studiejaar ingeschreven is geweest, mits dat studiejaar niet langer dan 3 jaar geleden is, heeft de keuze uit het vakkenpakket uit de Onderwijs- en Examenregeling van het eerdere jaar van inschrijving, mits de vakken nog aangeboden, respectievelijk getentamineerd worden. 2.7 Toelatingseisen Om tot een opleiding of programma te worden toegelaten, dient de student te voldoen aan de instroomeisen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de toelatingseisen in het eerste jaar van de HBO ICT en de specifieke instroomeisen die gelden voor het doorstroomprogramma en de kopstudies. In alle gevallen vindt een intakegesprek plaats, waarin vastgesteld wordt in welke mate de student voldoet aan de instroomeisen. Ook wordt vastgesteld of er sprake kan zijn van vrijstellingen voor vakken uit het opleidingspakket. Om tot een volgend jaar van een opleiding toegelaten te worden dient de student tenminste 50% van de studiepunten van het direct daaraan voorafgaande studiejaar en 100% van de studiepunten van eerdere jaren behaald te hebben. De Examencommissie heeft de bevoegdheid in individuele gevallen van bovenstaande regeling af te wijken. In voorkomende gevallen wordt een besluit van de Examencommissie ter beoordeling aan het College van Bestuur voorgelegd. Hogeschool NOVI v van 46

12 2.8 Studievoortgang Bij verzuim of onvoldoende (her)tentamenresultaat, resulterend in een vertraging in de studievoortgang, wordt door de studiebegeleider contact opgenomen met de betreffende student om de oorzaak van het verzuim of onvoldoende resultaat vast te stellen. Bij studieproblemen zal in gezamenlijk overleg naar een adequate oplossing gezocht worden, waarbij door de Hogeschool NOVI al het redelijke ondernomen zal worden om de student te ondersteunen en begeleiden bij het verdere verloop van zijn opleiding. De Examencommissie heeft de bevoegdheid te bepalen dat het met goed gevolg hebben afgerond van (her)tentamens als voorwaarde geldt voor het doen van andere (her)tentamens. 2.9 Stage De HBO-ICT is een deeltijdopleiding. Dat wil zeggen dat in principe geen stage behoefd te worden uitgevoerd. Immers, de student heeft relevante werkervaring. Desondanks kan het voorkomen, dat de werkervaring te gering is. In dit geval kan een stageperiode worden ingelast. Aan de stageplaats worden eisen gesteld vanuit de opleiding. Deze eisen betreffen onder meer: De stageplaats respectievelijk de werkplek ten behoeve van de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening respectievelijk de stage De werkzaamheden en de te verwerven competenties De begeleiding vanuit het bedrijf waar de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening respectievelijk de stage plaatsvinden De gehanteerde normering met betrekking tot het met goed gevolg voltooien van praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening respectievelijk de stage en eventuele vrijstellingen De begeleiding vanuit de Hogeschool NOVI De stageovereenkomst 2.10 Afstuderen De student is geslaagd voor het examen, wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Hij voor de vakken van de betreffende opleiding of programma een voldoende (score van minimaal 5,5) heeft behaald Hij een voldoende heeft behaald voor de afstudeerscriptie, dit is een gecombineerd cijfer op basis van de afstudeerscriptie (het rapport), de afrondende presentatie en de verdediging tijdens het afstudeergesprek Hij voor elk van de stages (indien van toepassing) tenminste een 5,5 als cijfer heeft behaald Hogeschool NOVI v van 46

13 Indien de student is geslaagd is het HBO-examen conform de Wet (WHW) afgelegd. De student ontvangt dan een HBO-getuigschrift. De eisen en procedures voor het afstuderen zijn vastgelegd in het separate document Regelingen rondom de afstudeerscriptie Getuigschrift De cijfers van de tentamens van de vakken, de stages (indien van toepassing) als mede de resultaten behaald bij het afleggen van het examen worden vermeld op de cijferlijst van het getuigschrift. De Examencommissie kan besluiten aan de beoordeling van het HBO-examen het predicaat cum laude te verbinden, indien de student voor de vakken van de opleiding een gemiddelde van 8,0 of hoger heeft behaald, met geen cijfer lager dan een 7.0, en tevens de scriptie met tenminste een 8.0 beoordeeld is. Het predicaat cum laude wordt vermeld op het getuigschrift. De Examencommissie kan besluiten aan de beoordeling van het HBO-examen het predicaat met genoegen te verbinden, indien de student voor de vakken van de opleiding een gemiddelde van 7.0 heeft behaald, met geen cijfer lager dan een 6.0, en tevens de scriptie met tenminste een 7,0 beoordeeld is. Het predicaat met genoegen wordt vermeld op het getuigschrift. Bij deze berekening geldt het cijfer 6,0 voor eventuele vrijstellingen. Hierbij geldt dat bij een complete vierjarige opleiding (incl. eventuele stage) maximaal drie vrijstellingen niet meegeteld worden. Een student die meer dan drie vrijstellingen heeft en toch het predicaat cum laude respectievelijk. met genoegen wil verwerven, heeft het recht voor vakken waarvoor vrijstelling is gegeven het (her)tentamen te doen om zo een hogere waardering dan een 6 te kunnen verkrijgen. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Indien een vak de kwalificatie met goed gevolg afgesloten heeft in plaats van een cijfer, blijft dit vak buiten beschouwing bij de bepaling of de student in aanmerking komt voor het predicaat cum laude resp. met genoegen. Veel studenten volgen bij Hogeschool NOVI een kopstudie. Dit betekent dat een (groot) aantal vakken uit het eerste en tweede jaar van de opleiding als vrijstelling worden aangemerkt, volgens de EVK- en/of EVC-regeling (zie de paragrafen 2.5.3, 3.2 en 5.3). Studenten die op basis van een gevolgde kopstudie afstuderen komen derhalve niet in aanmerking voor het afstuderen met het predicaat cum laude resp. met genoegen. Hogeschool NOVI v van 46

14 3. Studieprogramma HBO-ICT In dit hoofdstuk wordt het studieprogramma van de deeltijdopleiding Informatie- en Communicatie Technologie beschreven alsmede de verschillende instroom- doorstroom- en uitstroomprogramma s, hier te noemen programma s. Uitgangspunt is het curriculum van de opleiding, zoals in hoofdstuk 2 aangegeven. 3.1 Studieprogramma 4-jarige opleiding Jaar 1 Werkveldoriëntatie Informatiekunde 1 Informatiekunde 2 Inleiding Projectmanagement Inleiding Communicatie Inleiding Systeemontwikkeling Inleiding Databases Inleiding Beheer en Exploitatie Datacommunicatie en netwerken ITIL-processen 1 Beheer Servicedesk Inleiding Organisatiekunde Jaar 2 Toepassen IT Service Management Processen Beheer van de Informatievoorziening Business IT Alignment IT Governance Data-analyse & Ontwerp Systeemontwikkeling op basis van UML Toetsen, Testen en Acceptatie Inleiding Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging Informatiemanagement 1 Informatiemanagement 2 Business Process Management Jaar 3 Mondelinge Communicatie Schriftelijke Communicatie Management Vaardigheden ITIL-processen 2 Projectmanagement Organisatiekunde Bestuurlijke Informatievoorziening Informatiseringseconomie Personeelsmanagement EDP-Auditing Werken onder Architectuur Informatiebeleid & Strategie Jaar 4 Onderzoekskunde Migratie Organisaties in Verandering ICT & Besluitvorming Afstudeerscriptie Hogeschool NOVI v van 46

15 ICT & Kwaliteit Marketing Management Hogeschool NOVI v van 46

16 3.2 Programma kopstudies HBO-ICT Studenten die werkzaam zijn in de ICT kunnen in veel gevallen de opleiding in kortere tijd realiseren. Op grond van EVK s (erkenning van eerder verworven kennis) in de vorm van diploma s en EVC s (erkenning van eerder verworven competenties) kunnen vrijstellingen verkregen worden voor de vakken uit met name de eerste twee jaren om daarmee een kortere doorlooptijd van de studie te realiseren. Kopstudies zijn afgeleid van het vierjarige programma. Kopstudies starten in principe 6 keer per jaar, te weten in begin september, begin november, begin december, half februari, begin april en half mei. Planningen worden uiteraard aangepast aan de startdatum. Hierbij wordt rekening gehouden met de vakantieperiodes. In de maanden juli en augustus wordt in principe geen les gegeven. Kopstudies kunnen over de grenzen van een studiejaar heenlopen. Er zijn twee afstudeervarianten, te weten de kopstudie ITIL/Service Management en de kopstudie Enterprise Engineering. In de kopstudie ITIL/Service Management zijn vijf vakken specifiek ontwikkeld. Twee van deze vakken zijn ook opgenomen in de kopstudie voor IT- Ontwikkelaar. In de kopstudie Enterprise Engineering zijn 4 vakken specifiek ontwikkeld Programma kopstudie voor IT-Ontwikkelaar De kopstudie voor IT-Ontwikkelaar omvat in totaal 14 vakken en een afstudeerscriptie. Studenten in deze kopstudie worden toegelaten als zij beschikken over minimaal 3 jaar relevante werkervaring plus het diploma AMBI of vergelijkbare vooropleiding (zie paragraaf 4.3). Bestuurlijke Informatievoorziening Informatiseringseconomie Personeelsmanagement EDP-Auditing Werken onder Architectuur Informatiebeleid & Strategie Onderzoekskunde Migratie Organisaties in Verandering ICT en Besluitvorming ICT en Kwaliteit Marketing Management Innovatie * Prestatiemanagement * Afstudeerscriptie De kopstudie voor IT-Ontwikkelaar kent een tweetal specifieke vakken die niet ontleend zijn aan het 4-jarige programma. In bovenstaand overzicht zijn deze vakken gemerkt met een * Programma kopstudie voor ICT-beheerders De kopstudie voor ICT-beheerders omvat in totaal 16 vakken en een afstudeerscriptie. Studenten in deze kopstudie worden toegelaten als zij beschikken over minimaal 3 jaar relevante werkervaring plus een relevante vooropleiding (zie paragraaf 4.3). Schriftelijke Communicatie Mondelinge Communicatie EDP-Auditing Personeelsmanagement Hogeschool NOVI v van 46

17 Organisatiekunde Projectmanagement Werken onder Architectuur Bestuurlijke informatievoorziening ICT & Besluitvorming Informatiseringseconomie Marketing Management Informatiebeleid en Strategie ICT & Kwaliteit Onderzoekskunde Migratie Organisaties in Verandering Afstudeerscriptie Het programma van deze kopstudie start met de vakken Schriftelijke Communicatie en Mondelinge Communicatie Programma kopstudie ITIL/Service Management Studenten in de kopstudie ITIL/Service Management worden toegelaten als zij beschikken over minimaal 3 jaar relevante werkervaring met procesgericht werken conform ITIL. De vooropleiding is AMBI-HX of ITIL Service Management. De kopstudie ITIL/Service management voor studenten met een AMBI-HX vooropleiding omvat 14 vakken en een afstudeerscriptie. De kopstudie ITIL/Service Management voor studenten met ITIL Service Management in hun vooropleiding omvat 21 vakken en een afstudeerscriptie. De vakken voor studenten met ITIL Service Management: Data-analyse & Ontwerp Systeemontwikkeling op basis van UML Business Process Modelling Informatiemanagement 1 en 2 Projectmanagement Organisatiekunde De gemeenschappelijke vakken voor de kopstudie ITIL/Service Management: Werken onder Architectuur Relatiemanagement * Procesgericht Besturen * Marketing Management Onderzoekskunde Prestatiemanagement* Innovatie * Informatiseringseconomie Communicatie & Service Management * EDP-Auditing ICT en Besluitvorming Personeelsmanagement ICT & Kwaliteit Afstudeerscriptie Migratie Hogeschool NOVI v van 46

18 De kopstudie ITIL/Service Management kent een vijftal specifieke vakken die niet ontleend zijn aan het 4-jarige programma. In bovenstaand overzicht zijn deze vakken gemerkt met een * Programma kopstudie Enterprise Engineering De kopstudie Enterprise Engineering omvat in totaal 14 vakken en een afstudeerscriptie. Studenten in deze kopstudie worden toegelaten als zij beschikken over minimaal 3 jaar relevante werkervaring plus een relevante vooropleiding (zie paragraaf 4.3). Procesgericht besturen * Informatiseringseconomie Business Proces Management 1 * Business Proces Management 2 * Business Proces Management 3 * EDP-Auditing Werken onder Architectuur Onderzoekskunde ICT en Besluitvorming ICT en Kwaliteit Relatiemanagement * Innovatie * Prestatiemanagement * Afstudeerscriptie De kopstudie Enterprise Engineering kent zeven specifieke vakken die niet ontleend zijn aan het 4-jarige programma. In bovenstaand overzicht zijn deze vakken gemerkt met een *. 3.3 Instroomprogramma Het instroomprogramma omvat de vakken uit het eerste jaar van het vierjarige programma. De student kan een keuze maken om in plaats van het Hogeschooltentamen het examen te doen van Stichting EXIN. Dit geldt voor de vakken INL.DAB, INL.PRM, INL.COM, INL.SYS. INL.ORG en INL.BEX, IP1. De student dient het verkregen certificaat, inclusief het cijfer, van de Stichting EXIN te overhandigen. Indien een voldoende is behaald, wordt een vrijstelling gegeven voor het betreffende vak. In geen geval wordt het cijfer van Stichting EXIN overgenomen. 3.4 Doorstroomprogramma Het doorstroomprogramma omvat vakken uit het tweede en derde jaar van het vierjarige programma. Vervolgens vindt een aansluiting plaats op de kopstudie die het beste past bij de functie en/of werkervaring. Dit wordt vastgesteld in een intakegesprek aan het eind van het doorstroomprogramma. Het doorstroomprogramma omvat de vakken: Data-analyse & Ontwerp Toepassen IT Service Management Hogeschool NOVI v van 46

19 Systeemontwikkeling op basis van UML Toetsen, Testen en Acceptatie Business Process Management Inleiding Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging Beheer van de Informatievoorziening Business IT alignment IT Governance Informatiemanagement 1 Informatiemanagement 2 Het doorstroomprogramma begint met de vakken Mondelinge Communicatie en Schriftelijke Communicatie uit het 3 e jaar (onderdeel van de kopstudie). Uiteraard behoeven deze vakken, mits afgesloten met een voldoende, niet opnieuw gevolgd te worden in de daaropvolgende kopstudie. 3.5 Tabel studieprogramma s In onderstaande tabel zijn de 4-jarige opleiding en de verschillende daarvan afgeleide programma s weergegeven. 1. Vierjarige HBO-ICT 2. Kopstudie voor IT-Ontwikkelaar 3. Kopstudie voor ICT-beheerders 4. Kopstudie ITIL/Service Management 5. Kopstudie Enterprise Engineering 6. Instroomprogramma 7. Doorstroomprogramma Vak Werkveldoriëntatie X V V V V X V 2. Inleiding Databases X V V V V X V 3. Inleiding Projectmanagement X V V V V X V 4. Inleiding Communicatie X V V V V X V 5. Inleiding Systeemontwikkeling X V V V V X V 6. Inleiding Organisatiekunde X V V V V X V 7. Inleiding Beheer en Exploitatie X V V V V X V 8. ITIL-processen 1 X V V V V X V Hogeschool NOVI v van 46

20 Vak Datacommunicatie & Netwerken X V V V V X V 10. Beheer Servicedesk X V V V V X V 11. Informatiekunde 1 X V V V V X V 12. Informatiekunde 2 X V V V V X V 13. Data-analyse & Ontwerp X V V V* V X 14. Systeemontwikkeling op basis van UML X V V V* V X 15. Toetsen, Testen en Acceptatie X V V V V X 16. Business Process Management X V V V* V X Toepassen IT Service Management 17. Processen X V V V V X 18. Beheer van de Informatievoorziening X V V V V X 19. Business IT alignment X V V V V X 20. IT Governance X V V V V X 21. Mondelinge Communicatie X V X V V X 22. Schriftelijke Communicatie X V X V V X 23. Inleiding Informatiebeveiliging X V V V V X 24. Informatiebeveiliging X V V V V X 25. Informatiemanagement 1 X V V V* V X 26. Informatiemanagement 2 X V V V* V X 27. ITIL-processen 2 X V V V V V 28. Management Vaardigheden X V V V V V 29. Projectmanagement X X * 30. Organisatiekunde X X * 31. Bestuurlijke Informatievoorziening X X X 32. Informatiseringseconomie X X X X X 33. Personeelsmanagement X X X X 34. EDP-Auditing X X X X X 35. Werken onder Architectuur X X X X X 36. Informatiebeleid & Strategie X X X 37. Onderzoekskunde X X X X X 38. Migratie X X X X Hogeschool NOVI v van 46

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.16

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Blad 1/76 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: Toelating, instroom, doorstroom 7 Hoofdstuk 3: De opleiding 10 Hoofdstuk 4: Examens

Nadere informatie

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving (Bachelor of Theology) Academiejaar 2011-2012, vestiging Kampen Vastgesteld door het College van Bestuur te Kampen d.d

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2 Onderwijs- en examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Deze onderwijs-

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Commercieel Management

Instituut voor Commercieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels OER onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels Ten geleide De OER bestaat uit drie delen. Deel 1 bevat

Nadere informatie