Registratiekamer KONING KLANT. Het gebruik van klantgegevens voor marketingdoeleinden. M.J.T. Artz. Achtergrondstudies en Verkenningen 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Registratiekamer KONING KLANT. Het gebruik van klantgegevens voor marketingdoeleinden. M.J.T. Artz. Achtergrondstudies en Verkenningen 14"

Transcriptie

1 Registratiekamer KONING KLANT Het gebruik van klantgegevens voor marketingdoeleinden M.J.T. Artz Achtergrondstudies en Verkenningen 14 1

2 M.J.T. Artz KONING KLANT Achtergrondstudies en Verkenningen 14 Registratiekamer, Den Haag, mei 1999 ISBN

3 Publicaties in de serie Achtergrondstudies en Verkenningen zijn het resultaat van onderzoeken uitgevoerd door of in opdracht van de Registratiekamer. Met het uitbrengen van de publicaties beoogt de Registratiekamer de discussie en meningsvorming te stimuleren over ontwikkelingen in de samenleving waarin de persoonlijke levenssfeer van de burger in het geding is. Koning Klant Registratiekamer, Den Haag, 1999 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Registratiekamer. ISBN Druk: Sdu Grafisch Bedrijf 3

4 Voorwoord Op talloze manieren, via klantenkaarten, bestelformulieren, voordeelbonnen, spaaracties, intekenlijst en prijsvragen, worden gegevens verzameld van consumenten. Vooral directmarketeers zijn om commerciële redenen geïnteresseerd in persoonsgegevens. Die gegevens leveren een schat aan informatie op en worden steeds vaker in een database opgeslagen die de basis is voor direct-marketing activiteiten. In Koning Klant geeft de Registratiekamer aan hoe de normen en regels van de Wet bescherming persoonsgegeven van toepassing zijn op de verwerking van consumentengegevens en hoe het economische belang van organisaties bij het verwerken van die gegevens moet worden afgewogen tegen het privacybelang van de klanten. Er wordt antwoord gegeven op diverse vragen, zoals: Is vastlegging van persoonsgegevens noodzakelijk? Is de toestemming van de klant vereist voor het gebruik van zijn gegevens? Welk gebruik is verenigbaar met het doel waarvoor de klant zijn gegevens heeft verstrekt? Hoe ver kan het gebruik gaan van gegevens die zijn verkregen binnen loyaltyprogramma s? Wanneer en hoe kan de klant verzet aantekenen? Het normatieve kader dat in deze publicatie wordt gepresenteerd en met voorbeelden uit de praktijk wordt geïllustreerd, geeft u een handvat om afgewogen en zorgvuldig om te gaan met de gegevens van uw klant, die per slot van rekening ook koning is. mr. P.J. Hustinx Voorzitter van de Registratiekamer 4

5 KONING KLANT Het gebruik van klantgegevens voor marketingdoeleinden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Relaties aanbieder-klant in de praktijk 2.1 Directe koop 2.2 Directe koop met gepersonaliseerd bewijs 2.3 Koop op bestelling 2.4 Duurzame aanbieder-klant relaties 2.5 Loyaltyprogramma Hoofdstuk 3 Juridisch kader 3.1 Centrale begrippen 3.2 Uitgangspunten 3.3 Doeleinden voor gegevensverwerking 3.4 Grondslagen voor verwerking van gegevens 3.5 Verenigbaar gebruik 3.6 Bijzondere gegevens 3.7 Recht van verzet 3.8 Transparantie 3.9 Overige rechten van de betrokkene 3.10 Kwaliteit van de gegevens 3.11 Beveiliging Hoofdstuk 4 Juridische normen toegepast 4.1 Directe koop met contante betaling 4.2 Garantiebewijs 4.3 Voordeelbon 4.4 Koop op bestelling 4.5 Duurzame aanbieder-klant relaties Verwerking van transactiegegevens door de aanbieder van een betaalpas Gebruik van klantgegevens voor DM-doeleinden 4.6 Loyaltyprogramma Noodzaak tot het vastleggen van persoonsgegevens Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens Informatieverstrekking Recht van verzet door een kaarthouder Hoofdstuk 5 Samenvatting 5

6 1 Inleiding De klant is koning. Deze veel gebruikte slogan zegt dat de consument door de aanbieders van producten en/of diensten vorstelijk moet worden behandeld. De klant staat centraal in de aanbieder-klant relatie; immers, een klant die vindt dat hij niet goed wordt behandeld, zal hoogstwaarschijnlijk een andere aanbieder zoeken. De consument staat ook centraal in de (komende) privacywetgeving in Nederland. Niet alleen de klant zelf maar ook diens persoonlijke gegevens verdienen een vorstelijke behandeling, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat hij als klant behouden blijft. De klant zou dus ook koning moeten zijn wanneer zijn persoonsgegevens verwerkt worden. klantgegevens Het vastleggen en gebruiken van persoonlijke klantgegevens komt tegenwoordig vaak voor (en is soms ook noodzakelijk). Het verwerken van klantgegevens kan vanuit diverse invalshoeken worden bekeken. Zo is er het belang van het bedrijf, het belang van de klant en de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen. Belang van het bedrijf In de door Hoekstra en Molenaar opgestelde definitie (1994) is Direct Marketing een vorm van marketing met een specifieke toepassing van marketingtechnieken en instrumenten die gericht is op het creëren en onderhouden van structurele, directe relaties tussen leveranciers en afnemers. De meest bekende vorm van DM is het per post toezenden van geadresseerde reclame. Met name de marketingafdelingen van organisaties die producten en/of diensten aanbieden, hebben belang bij een goed en bruikbaar klantenbestand. Voor een verkooporganisatie is het dus nuttig om zo veel mogelijk van hun (potentiële) klanten te weten, bijvoorbeeld over hun gedrag, levenssituatie en interessen. Verkoopkosten kunnen aanzienlijk worden verlaagd, als reclame-uitingen slechts aan die mensen worden aangeboden die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in het aangeboden product. Deze persoonlijk gerichte aanbiedingen (per post) zijn een vorm van Direct Marketing (DM). Een aanbieder zal niet alleen nieuwe klanten willen verwerven maar ook (en dat komt steeds vaker voor) bestaande klanten willen behouden. Het kan eenvoudiger en dus ook voordeliger zijn om aan een bestaande klant nogmaals iets (anders) te verkopen dan een nieuwe klant over te halen tot de aanschaf van een product. Een al te groot klantverloop moet daarom zo veel mogelijk worden teruggedrongen. Om in hun behoefte aan kennis over klanten te voorzien zetten bedrijven een database op waarin deze informatie wordt opgenomen. Zo n database fungeert steeds meer als basis voor het marketingbeleid van zowel profit als non-profit organisaties. 6

7 concurrentie In het huidig economisch verkeer moet een ondernemer vaak scherp letten op de handelwijze van de concurrentie. Waar mogelijk, zal de ondernemer pogen de concurrentie voor te zijn. Dat zal lukken als de ondernemer zijn (potentiële) klanten eerder weet te bereiken of zijn klanten betere (interessantere) aanbiedingen kan doen. Aan de andere kant zullen de overige aanbieders niet achter willen blijven als ze zien dat een idee van hun concurrenten zijn vruchten afwerpt. De explosie van de uitgifte van klantenkaarten in de detailhandel is hiervan een voorbeeld. Belang van de klant vertrouwen Vertrouwen is in het economisch verkeer vaak de basis waarop een eerlijke overeenkomst tussen aanbieder en consument tot stand komt. Zo moet de consument er op kunnen vertrouwen dat hij waar krijgt voor zijn geld. De aanbieder moet er op zijn beurt op kunnen vertrouwen dat de consument aan zijn verplichtingen voldoet (het betalen van de rekening). De eerlijke overeenkomst kan onder druk komen te staan als de aanbieder over een uitgebreide kennis van de behoeften, gewoonten en interessen van de consument beschikt, terwijl deze niet weet dat de aanbieder die kennis heeft. De aanbieder zou op basis van zijn kennis de consument dus kunnen sturen zonder dat deze daar invloed op kan uitoefenen. Dit kan ertoe leiden dat (groepen van) consumenten uitgesloten worden van deelname aan bepaalde handelingen in het economisch verkeer. De keuzevrijheid van de consument wordt op die momenten dus beperkt. Rechtmatigheid artikel 10 van de Grondwet Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) transparantie economisch- vs privacybelang Het verzamelen, vastleggen en verder gebruiken van gegevens van personen dient rechtmatig te geschieden, dat wil zeggen met inachtneming van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dit recht is verder uitgewerkt in formele wetgeving waarin spelregels zijn neergelegd voor een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens. Een belangrijk uitgangspunt van de privacyspelregels is de transparantie van de gegevensverwerking(en): de consument moet voldoende geïnformeerd zijn over de gegevens die over hem worden verzameld en gebruikt. Dit aspect is in een aanbieder-consument relatie, onder andere vanuit het oogpunt van de keuzevrijheid, van groot belang. In deze Achtergrondstudie worden de grenzen verkend tussen het economische belang dat organisaties hebben bij het verwerken van persoonlijke gegevens van hun klanten en het privacybelang van deze klanten. De nadruk wordt gelegd op het verzamelen, vastleggen en verder gebruiken van gegevens 7

8 Het wetsvoorstel WBP is op het moment van uitgifte van deze Achtergrondstudie nog in behandeling bij het parlement (TK , nr ). van eigen klanten van organisaties. Het verwerken van gegevens van potentiële klanten (bijvoorbeeld het kopen of huren van adresbestanden) komt zijdelings aan de orde. Het tweede hoofdstuk van deze Achtergrondstudie schetst een aantal verschillende aanbieder-klant relaties en de mate waarin hierbij persoonsgegevens worden verwerkt. In hoofdstuk 3 wordt het juridisch kader toegelicht van het wetsvoorstel WBP. In dit hoofdstuk worden de voorwaarden weergegeven voor een rechtmatige gegevensverwerking. In hoofdstuk 4 worden de in hoofdstuk 2 genoemde relaties gebruikt om de juridische normen toe te lichten. Tenslotte geeft hoofdstuk 5 een samenvatting en de meest belangrijke conclusies van deze Achtergrondstudie. Leeswijzer: Belangrijke woorden of begrippen in dit rapport worden in de linkermarge van de tekst herhaald. Deze woorden of begrippen zijn cursief gedrukt. Wanneer de tekst een woord of zin bevat die verwijst naar een bepaald wetsartikel, wordt dit artikel in de linkermarge genoemd. De verwijzingen en de wetsartikelen zijn eveneens cursief gedrukt. Verder staan in de marge korte toelichtingen op bepaalde tekstgedeelten. De toelichting begint doorgaans op dezelfde regel als het tekstgedeelte waarop nader wordt ingegaan. Bovendien zijn de sleutelwoorden in het betreffende tekstgedeelte en in de bijbehorende toelichting, beide rood gedrukt. In het rapport staan cursieve gedeelten tekst. Deze cursieve gedeelten bevatten toelichting op de voorgaande tekst en/of praktische voorbeelden 8

9 2 Relaties aanbieder-klant in de praktijk Kennis over klanten wordt verkregen door het stellen van gerichte vragen. De antwoorden worden verwerkt in een (klanten)database. Ervaringsgegevens kunnen ook gerichte informatie opleveren over het (koop)gedrag van klanten. Daarnaast worden meer algemene gegevens, zoals geografische- en sociodemografische kenmerken gebruikt. In de meeste gevallen komt een combinatie van deze gegevens in de database voor. Organisaties kunnen gegevens per individu of per groep in een database opnemen. Sommige organisaties delen hun database met een of meer andere organisaties. Inzicht in het gedrag van klanten is vanuit commercieel oogpunt steeds belangrijker geworden voor veel verkooporganisaties. Databases van organisaties worden gevuld met kennis over de (potentiële) klanten: wie zijn mijn klanten, wat beweegt hen, waar gaan hun persoonlijke voorkeuren naar uit en wat zijn hun interesses? Dit hoofdstuk schetst de mogelijke relaties tussen de aanbieder en zijn klant en de persoonlijke gegevens die de aanbieder hierbij vastlegt. 2.1 Directe koop Contante betaling De meest simpele vorm van consumentenkoop is de directe koop van producten, bijvoorbeeld op de markt of in een winkel. Daar zijn de aangeboden producten fysiek uitgestald en kan de consument in alle vrijheid bepalen om al dan niet in te gaan op een aanbod van de verkoper. De koop komt tot stand als de consument de prijs van het produkt betaalt. Als deze betaling plaatsvindt met contant geld en de koper het product direct kan meenemen, hoeft de verkoper verder geen persoonlijke gegevens van de koper vast te leggen. De koper ontvangt vaak een betalingsbewijs waarop de aankoopdatum en het aankoopbedrag is vermeld. Deze gegevens kunnen ook door de verkoper worden vastgelegd. Electronische betaling Als de koper electronisch betaalt (cheques, creditcard, PINbetaling, op rekening, etc), legt de verkoper meestal wel persoonlijke gegevens vast. Het kan bijvoorbeeld al gaan om het kaartnummer van de pas waarmee wordt betaald. Het doel van het vastleggen van dergelijke persoonlijke gegevens is in dat geval uiteraard de daadwerkelijke betaling door de uitgever van de betaalpas aan de verkoper. 2.2 Directe koop met gepersonaliseerd bewijs Een garantiebewijs vermeldt vaak de naam, het adres, de woonplaats, het telefoonnummer van de koper en nadere gegevens over het aangekochte product. Als een consument een duurzaam product aanschaft, krijgt hij een (op naam van de koper gesteld) bewijs van aankoop: een garantiebewijs. Vaak moet de koper (een deel van) het bewijs invullen en het vervolgens naar de verkoper of de fabrikant van het gekochte product sturen. Zo komt de verkoper of fabrikant in het bezit van de persoonlijke gegevens van de koper. 9

10 Een consument kan door het invullen van een voordeelbon korting verkrijgen op de prijs van een bepaald product. Op zo n bon moet de klant dan doorgaans zijn naam-, adresen woonplaats- (NAW) gegevens in te vullen. thuisbezorging van gekochte producten Het verzamelen van klantgegevens via garantiebewijzen heeft vaak niets met het recht op garantie te maken. De garantie wordt immers meestal op het gekochte product verleend. De identiteit van de koper is in dat geval niet relevant. Vaak ligt er dus een andere doelstelling (zoals een marketingactiviteit) ten grondslag aan het verzamelen van persoonlijke gegevens op een garantiebewijs. Een verkoper kan ook klantgegevens verzamelen via ingevulde voordeelbonnen. Met de ingevulde gegevens wil de aanbieder in de meeste gevallen marketing-activiteiten ondernemen. 2.3 Koop op bestelling De consument kan op verschillende manieren producten kopen op bestelling. Hij kan een aankoop thuis laten bezorgen (bijvoorbeeld witgoed of meubels) maar ook producten kopen bij een postorderbedrijf of via Internet. In al deze gevallen dient de koper enige persoonlijke gegevens te verstrekken aan de verkoper om het gekochte product ook daadwerkelijk thuisbezorgd te krijgen. De verkoper moet dan in ieder geval kunnen beschikken over de NAW-gegevens van de koper. Deze gegevens kunnen eventueel worden aangevuld met het telefoonnummer van de koper en gegevens over de betaling van de afgeleverde producten. De gegevens worden door de verkoper veelal opgenomen in diens klantenbestand. Dit bestand wordt in toenemende gevallen ook gebruikt voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om de hierin opgenomen klanten persoonlijk te benaderen met een bepaalde aanbieding. Banken, verzekeringsmaatschappijen, kredietverleners en telecomaanbieders sluiten bij een vaste klant relatie een overeenkomst af waarin zij zich verplichten tot het verlenen van bepaalde diensten aan een klant gedurende de duur van het contract. rekeningovereenkomst, zie Duurzame aanbieder-klant relaties Als aanbieders van producten en/of diensten regelmatig contact hebben met hun klanten, hebben zij een duurzame relatie. Van zo n vaste klant relatie kan ook sprake zijn als een klant met enige regelmaat producten bestelt bij dezelfde aanbieder (bijvoorbeeld een postorderbedrijf of uitgever van een tijdschrift). In het algemeen ligt een overeenkomst ten grondslag aan de duurzame aanbieder-klant relatie. Het verzamelen en vastleggen van persoonsgegevens is in die gevallen vaak een noodzakelijke voorwaarde of een uitvloeisel van de activiteiten van de aanbieder: een bank kan geen rekeningovereenkomst sluiten als de gegevens van de klant niet bekend zijn. Vanuit commercieel oogpunt zal een aanbieder met een vaste klant relatie de klantgegevens niet alleen willen gebruiken om een overeenkomst na te komen, maar ook om zijn klant te interesseren in andere producten en/of diensten. Ook kan een dergelijk klantenbestand een interessante gegevensbron zijn voor andere organisaties. Zo is het niet 10

11 Het klantenbestand van een zorgverzekeraar kan interessant zijn voor de levensverzekeraar binnen dezelfde holdingstructuur, als deze levensverzekeraar een mailing wil versturen. Uitwisseling van gegevens is dan een optie. afwikkeling van de transactie, zie verder ongebruikelijk dat (geselecteerde) naam-, adres- en woonplaats (NAW) gegevens uit abonneebestanden tegen een bepaalde vergoeding aan derden worden verstrekt. Denk hier bijvoorbeeld ook aan de uitwisseling van klantgegevens binnen een holding. Bij bepaalde duurzame aanbieder-klant relaties zoals de rekeningovereenkomsten met een bank, kan er sprake zijn van drie betrokken partijen. Als een klant een product aanschaft en daarbij op electronische wijze betaalt (bijvoorbeeld met een betaalpas), worden door de bank die de betaalpas uitgeeft niet alleen gegevens van de koper vastgelegd maar ook die van de verkoper. Dat dit noodzakelijk is voor een correcte afwikkeling van de transactie tussen de verkoper en de koper is evident. Maar de partij die de betaling verzorgt (bank, creditcardmaatschappij) kan op deze wijze natuurlijk wel gegevens over het koopgedrag van haar cliënten vastleggen. 2.5 Loyaltyprogramma Het systeem van de spaaractie is niet nieuw (Douwe Egberts en Shell bieden al langere tijd zegels aan) maar met de introductie van de electronische spaarkaart kan op betrekkelijk eenvoudige wijze zeer veel informatie verzameld worden van de kaartgebruiker. Zo is het spaarsysteem aan een nieuw leven begonnen. Een belangrijk instrument voor het verkrijgen van informatie over bestaande klanten dat de laatste jaren erg in trek is, is het loyaltyprogramma. Een organisatie zal met zo n programma een klant aan zich proberen te binden. Een loyaltyprogramma kan bestaan uit het aanbieden van kortingen, spaarzegels of andere premiums (voordeeltjes). Het tegenwoordig meest voorkomende loyalty-instrument is de spaaractie waarmee de klant punten kan verzamelen en een bepaald product of dienst al dan niet met korting kan verkrijgen. De opzet van een electronisch spaarsysteem is simpel: de organisatie geeft een klantenkaart uit die gebruikt wordt voor de betaling van geleverde producten. De kaartuitgever is zo op een eenvoudige wijze in staat om (electronisch) gegevens over de aankopen op te slaan in de database. Het voordeel voor de klant is dat hij meer punten verzamelt naarmate hij zijn kaart vaker gebruikt. Met de gespaarde punten kan de klant gebruik maken van aanbiedingen cq. voordelen. Vaste klanten worden op deze wijze beloond voor hun trouw aan de organisatie. Daarnaast kan de organisatie aan de hand van geregistreerde gegevens van klanten, op hun voorkeuren toegesneden persoonlijke aanbiedingen doen. Zo zal een supermarkt een vegetarische klant geen korting op vleeswaren aanbieden maar wel een korting op het regelmatig door hem aangeschafte tijdschrift Groenten uit eigen Tuin. Persoonlijk/Anoniem Zoals gezegd kunnen de soorten van gegevens die de verkooporganisatie met behulp van een electronische spaarkaart verzamelt en opslaat in een database nogal verschillen. 11

12 Een persoonlijke kaart is alleen te verkrijgen als de kaartaanvrager enkele persoonlijke gegevens aan de kaartuitgever bekend maakt. Die heeft de gegevens nodig om persoonlijk(e) (geadresseerde) aanbiedingen te doen of om de kaarthouder op de hoogte te houden van het aantal gespaarde punten. Als een klant een kaart wil aanvragen, wordt hem vaak verzocht om op een inschrijfformulier, naast zijn naam- en adresgegevens, een aantal aanvullende gegevens in te vullen. Dit zijn vaak vragen over gezinssamenstelling, opleiding en interessen. Uiteraard zijn deze gegevens bedoeld om samen met de aankoopgegevens- de kaartuitgever een zo compleet mogelijk beeld te geven van de klant. Alleen de nummers van anonieme kaarten zijn bekend bij de kaartuitgever. De kaartuitgever krijgt zo inzicht in het individuele koopgedrag van een kaarthouder zonder de identiteit van deze houder te kennen. Dit systeem betekent voor de kaartuitgever dat hij geen persoonlijke aanbiedingen naar de kaarthouder kan sturen. De meeste kaarten zijn persoonlijke kaarten. Het is echter ook mogelijk om een anonieme spaarkaart aan te schaffen waarbij de kaartuitgever de identiteit van de kaarthouder niet kent. Een van de eerste grootschalige electronische spaarprogramma's is het Air Miles spaarsysteem van Loyalty Management Netherlands (LMN). Met dit programma kan de kaarthouder punten (Air Miles) sparen bij een aantal aangesloten (verkoop)organisaties. Met deze Air Miles kan de kaarthouder kortingen krijgen op allerlei goederen en diensten van bioscoopkaartjes tot vliegreizen. Het systeem is zo ingericht dat het koopgedrag per kaartnummer wordt geregistreerd. Per aangesloten organisatie worden op het niveau van totaalbedragen per periode de aankoopgegevens geregistreerd. Sinds mei 1998 worden de aankopen op produktgroepniveau geregistreerd (afdelingsniveau). De database waarin alle gegevens worden verwerkt, wordt gehouden door LMN die ook zorg draagt voor het bijhouden van de gespaarde Air Miles per kaartnummer en van de bestedingen daarvan. De deelnemende organisaties kunnen in eerste instantie niet zelf beschikken over gegevens van een individuele kaartaanvrager; zij weten niet welke persoon er bij welk kaartnummer hoort. De Air Miles kaart is een persoonlijke kaart waarbij de kaartaanvrager bij aanschaf van de kaart op het inschrijfformulier naast een verplichte set van gegevens (de naam-, adres en woonplaats -NAW-gegevens) enige aanvullende gegevens kan invullen. Het bestand van LMN is daarom gevuld met gegevens van het inschrijfformulier en aankoopgegevens van het bijbehorende kaartnummer. Door analyse van deze gegevens is het mogelijk om bepaalde patronen met betrekking tot voorkeuren en interessen te ontdekken. De deelnemende organisaties kunnen (onder nadere door LMN gestelde voorwaarden) beschikken over deze informatie zodat zij hun hun aanbiedingen op bepaalde doelgroepen toe kunnen spitsen. Het systeem van LMN belet echter dat een deelnemende organisatie kan beschikken over bestedingsgegevens van individuele kaarthouders bij andere deelnemende organisaties. Bij het Air Miles spaarsysteem wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aankoopgegevens van een kaarthouder op productniveau te registreren. De mogelijkheid van productregistratie wordt vaak wel benut door verkooporganisaties die zelf een spaarkaart uitgeven (met name grootwinkelbedrijven). De gedetailleerde, individuele gegevens die deze productregistratie oplevert, stelt de verkooporganisaties in staat om iedere kaartaanvrager te benaderen met op zijn voorkeuren, interessen en koopgedrag aansluitende aanbiedingen. Zo n wijze van benaderen kan er uiteindelijk toe leiden dat iedere kaartaanvrager een unieke combinatie van aanbiedingen krijgt. 12

13 3 Juridisch kader Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, 665; WPR). Europese Richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (95/46/EG, Pb nr L 281/31). Wet bescherming persoonsgegevens: Deze wet is nu nog in behandeling bij het parlement (TK , ; WBP). Een klantnummer is in de praktijk vaak een persoonsgegeven omdat dit nummer direct of indirect gekoppeld is aan bijvoorbeeld de naam-, adres- en woonplaats (NAW)-gegevens van die klant. Zo vinden er bijvoorbeeld binnen een loyaltyprogramma meerdere verwerkingen van gegevens plaats: de gegevens worden verzameld en vervolgens vastgelegd via het inschrijfformulier. Ook bij het gebruik van een klantenkaart is sprake van gegevensverwerking. De gegevens worden geanalyseerd, gebruikt om selecties te maken, verwerkt om het aantal gespaarde punten te berekenen, gebruikt om persoonlijke aanbiedingen toe te zenden. Soms worden de gegevens ook aan derden verstrekt. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de meest relevante uitgangspunten met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Voor het vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens is op dit moment nog de Wet persoonsregistraties van toepassing. In de loop van 1999 zal deze wet ingevolge de Europese Richtlijn bescherming persoonsgegevens worden vervangen door de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In deze studie anticipeert de Registratiekamer op de bepalingen van dit wetsvoorstel. 3.1 Centrale begrippen De WBP kent enkele specifieke begrippen en beginselen die hierna kort worden toegelicht. Persoonsgegevens De WBP heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat dus om alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een bepaalde persoon, zoals gegevens over diens eigenschappen, opvattingen of gedragingen. Al wordt de naam van de betrokkene niet met zo veel woorden genoemd, er kan toch sprake zijn van persoonsgegevens wanneer het weinig moeite kost om de persoon te identificeren op wie die gegevens betrekking hebben. Verwerken van persoonsgegevens Met de term verwerking wordt zowel een enkele handeling als het geheel van handelingen bedoeld, vanaf het verzamelen van gegevens tot en met het vernietigen van deze gegevens. Verantwoordelijke/betrokkene/bewerker Bij een verwerking van persoonsgegevens zijn de actoren de voor verwerking verantwoordelijke (de verantwoordelijke) en de betrokkene. Daarnaast kan er sprake zijn van een bewerker. Het begrip eigendom dat gebruikt wordt in het Burgerlijk Wetboek, speelt bij het verwerken van gegevens geen rol. Het centrale begrip is de zeggenschap over de verwerking van persoonsgegevens. 13

14 artikel 1, onder d, WBP artikel 1, onder f, WBP artikel 1, onder e, WBP Van bewerkerschap is bijvoorbeeld sprake als een telemarketing- of een fulfillmentbedrijf in opdracht van een organisatie een tevredenheidsonderzoek doet bij de klanten van die organisatie, tenzij het bedrijf die de opdracht kreeg gebruik maakt van eigen bestanden, bestanden van derden of eigen bestanden aanlegt. artikel 7 WBP artikel 8 WBP artikel 9 WBP artikelen 16 t/m 24 WBP artikelen 40 en 41 WBP artikel 41 WBP artikelen 33 en 34 WBP artikelen 35 t/m 42 WBP De verantwoordelijke stelt het doel en de middelen van de verwerking vast. In de private sector is de verantwoordelijke de rechtspersoon onder wiens bevoegdheid de operationele gegevensverwerking plaatsvindt. Bij eenmanszaken zal de natuurlijke persoon als verantwoordelijke zijn aan te merken. De betrokkene is de persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt. In een aanbieder-consument relatie is dit dus de klant van wie gegevens worden verzameld en vastgelegd. De bewerker is degene die de persoonsgegevens van en voor de verantwoordelijke en volgens diens aanwijzing verwerkt maar niet onder rechtstreeks gezag van die verantwoordelijke staat. De bewerker mag de gegevens alleen bewerken volgens de opdracht die hem is verstrekt en mag de gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden of voor eigen bate. 3.2 Uitgangspunten Het uitgangspunt van de WBP is dat een verwerking van persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig geschiedt. Wanneer is daar nu sprake van? 1 De persoonsgegevens moeten verzameld zijn voor welbepaalde uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden; 2 De verwerking moet een rechtmatige grondslag hebben; 3 De verwerking mag niet onverenigbaar zijn met het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn zijn verzameld. Er zijn twee mogelijke blokkades voor de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen: 1 Als er zogenaamde gevoelige of bijzondere gegevens verwerkt gaan worden. Dit is verboden tenzij de wet dit uitdrukkelijk toestaat; 2 Als de betrokkene bezwaar maakt tegen een bepaalde verwerking: het recht van verzet. Van onrechtmatigheid is in ieder geval sprake wanneer de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking die bedoeld is om direct marketing activiteiten te (kunnen) verrichten. Daarnaast moeten de betrokkenen op de hoogte zijn van de geplande gegevensverwerking(en) en moeten zijn rechten gerespecteerd worden. Wat deze uitgangspunten betekenen voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden wordt in de volgende paragrafen nader toegelicht. 14

15 3.3. Doeleinden voor gegevensverwerking artikel 7 WBP verenigbaar gebruik informatieplicht; zie 3.8 specificering van de doelstelling Het persoonlijk benaderen van klanten kan een doel op zich zijn, naast het bezorgen van producten of het bijhouden van gespaarde punten. Het doel (of de doelen) moeten al bij het verzamelen van de gegevens zo nauwkeurig mogelijk zijn omschreven. Bij het persoonlijk benaderen van klanten zal er vaak sprake zijn van analyse van gegevens (loyaltysystemen; zie 2.5). Die gegevensanalyse moet bij voorkeur duidelijk in de doelstelling tot uitdrukking worden gebracht. rechtmatige grondslag, artikel 8 WBP Gegevens mogen slechts worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Dit maakt samen met het verenigbaar gebruik, onderdeel uit van de doelbinding. Naast een nauwkeurig gespecificeerde doelstelling moet dit doel ook gerechtvaardigd zijn. De betrokkene moet waar nodig ook over deze doelstelling worden geïnformeerd. De noodzaak van de verantwoordelijke om de doelstelling specifiek te omschrijven betekent dat hij zich rekenschap moet geven van de resultaten die hij met de verwerking van persoonsgegevens wil bereiken. In veel gevallen wordt als doelstelling aangegeven dat klantgegevens gebruikt worden voor (direct) marketingdoeleinden. Dit is echter niet specifiek genoeg omdat daarmee nog niet duidelijk is welk resultaat de aanbieder voor ogen staat en welke informatie hij hiervoor nodig heeft. Zo zal er vaak mee bedoeld worden dat de klanten door of namens de aanbieder persoonlijk worden benaderd met informatie en/of aanbiedingen. De term marketingdoeleinden kan echter ook inhouden dat de gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld om deze in staat te stellen de klanten te benaderen. Specificatie van de doelstelling wil dan ook zeggen dat de aanbieder tot uitdrukking moet brengen welke vorm van marketing hij beoogt en welke gegevensverwerkingen hierbij plaatsvinden. 3.4 Grondslagen voor verwerking van gegevens De grondslagen van het verwerken (van verzamelen tot vernietigen) van persoonsgegevens zijn opgesomd in artikel 8 WBP. Voor klantenbestanden zijn met name van belang: 1 toestemming van de betrokkene; 2 uitvoering van een overeenkomst; 3 behartiging van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke. Toestemming artikel 1, eerste lid, WBP ondubbelzinnige toestemming Specifieke verwerkingen kunnen zijn het verzamelen van gegevens, het analyseren daarvan, het maken van selecties en het benaderen van de klant. Het verwerken van persoonsgegevens is toegestaan, indien de betrokkene voor die verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Deze toestemming moet altijd vrijwillig en specifiek zijn en berusten op toereikende informatie. Ondubbelzinnig betekent dat er geen twijfel mag zijn dat de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven en voor welke specifieke verwerkingen. De toestemming hoeft niet schriftelijk te worden gegeven; ook een bepaalde handeling van de betrokkene kan gericht zijn op het geven van toestemming. Bij een dergelijke stilzwijgende 15

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft hier

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans... 3 2. Begripsbepaling... 3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van Economische Zaken,

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP AANGESLOTEN BIJ:

Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP AANGESLOTEN BIJ: AANGESLOTEN BIJ: Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP Kwaliteit Per 1 september 2001 is de Wet Persoonsregistraties vervangen door de Wet Bescherming

Nadere informatie

Seminar: Big Data en privacy

Seminar: Big Data en privacy Seminar: Big Data en privacy Sprekers: - mr. Marten van Hasselt Big Data in de praktijk: lust of last? - mr. Vincent Rutgers Big Data en privacy: bescherming persoonsgegevens in kort bestek mr. Marten

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland AVKV/Protocol WBP (versie 01-12-2010) Pagina 1 Inhoud : 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20170522 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

Winkelier. Winkelier creditcard; definitieve bevindingen

Winkelier. Winkelier creditcard; definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Winkelier DATUM 19 januari 2006 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Privacy reglement / Geheimhouding

Privacy reglement / Geheimhouding Privacy reglement / Geheimhouding Frans Hoevenaars / Thea van Zevenbergen Dit document is het privacy reglement van Anchore 2 B.V. Het is een onderdeel van het kwaliteitshandboek.. Anchore 2, Kijk vooruit

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 6717 29 januari 2015 Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Waterland, overwegende

Nadere informatie

Informatiegids. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor. NOAB leden

Informatiegids. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor. NOAB leden Informatiegids Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor NOAB leden 1 INLEIDING... 3 DE WBP... 3 1 PERSOONSGEGEVENS... 3 1.1 WAT ZIJN GEGEVENS EN WELKE EISEN STELT DE WET AAN GEGEVENS... 3 1.2 VERWERKEN

Nadere informatie

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Privacy regelement KBS De Plataan 1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Privacyreglement Edese Schoolvereniging

Privacyreglement Edese Schoolvereniging Privacyreglement Edese Schoolvereniging 1. Aanhef Dit reglement is voor de Edese Schoolvereniging, gevestigd te Ede Zuidelijke Spoorstraat 8 6711 NN Ede 0318-615959 www.edeseschoolvereniging.nl info@esvede.nl

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; CVD REGLEMENT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 2017 (gebaseerd op MO model privacyreglement) 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven:

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Versie: Definitief Datum: 03.12.2015 Documentnummer: 1.6 Evaluatiedatum : 03.12.2018 Privacyreglement

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacyreglement Trevianum Scholengroep

Privacyreglement Trevianum Scholengroep 1. Aanhef Dit reglement is voor Trevianum scholengroep, gevestigd te Sittard. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder persoonsgegeven Betrokkene Wettelijk vertegenwoordiger

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); Privacyreglement - De Groep #Zorgdichtbij 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de Groep: Een groep van aan elkaar gelieerde ondernemingen dat onder toepassing van de bepalingen van

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT MAATSCHAPPELIJK WERK WALCHEREN

PRIVACYREGLEMENT MAATSCHAPPELIJK WERK WALCHEREN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 1 1. PERSOONSGEGEVEN Elk gegeven betreffende een geïndiceerde of identificeerbare natuurlijke persoon 2. ZORGGEGEVENS Persoonsgegeven die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Afdeling: Kwaliteit. I.3.18 Privacyreglement Zorg in Uitvoering

Afdeling: Kwaliteit. I.3.18 Privacyreglement Zorg in Uitvoering Afdeling: Kwaliteit I.3.18 Privacyreglement Zorg in Uitvoering Documenteigenaar: Directie Auteur: Kwaliteitsmedewerker Vastgesteld d.d.: 01-01-2016 Evaluatiedatum: 01-09-2017 Versiebeheer Versie 2016 De

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5 Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van Kinderopvang Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom, Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE 29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== * Begripsbepaling en 29:1:1 * Reikwijdte 29:1:2 * Beheer van de persoonsgegevens 29:1:3 * Doelstellingen

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Privacyreglement 2015

Privacyreglement 2015 Het doel van dit privacyreglement betreft een praktische uitwerking geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen Wbp. Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen p. 2 2. Reikwijdte

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens

Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens Inleiding Op 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Hiermee werd de Europese Richtlijn over

Nadere informatie

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster Privacyreglement Thuiszorg De Zorgster Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Kraambureau Tilly Middendorp Vooraf De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplicht de instelling niet meer tot het maken van een privacyreglement. Dat betekent niet, dat het niet

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom 1 Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet PersoonsRegistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP.

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP. PRIVACYREGLEMENT PHH ACADEMIE Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te worden

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Algemeen privacyreglement Stichting Lareb

Algemeen privacyreglement Stichting Lareb Algemeen privacyreglement Stichting Lareb Versie datum 2-12-2016 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Bereik... 3 3 Doel... 4 4 Veranwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid... 4 5 Rechtmatige

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2 Wat zijn persoonsgegevens... 2 2.1 Definitie... 2 2.2 Bijzondere persoonsgegevens... 2 2.3 Beeldmateriaal...

1. Inleiding... 2. 2 Wat zijn persoonsgegevens... 2 2.1 Definitie... 2 2.2 Bijzondere persoonsgegevens... 2 2.3 Beeldmateriaal... Privacy en internet Bestuur/CSL februari 2008 Inhoud 1. Inleiding... 2 2 Wat zijn persoonsgegevens... 2 2.1 Definitie... 2 2.2 Bijzondere persoonsgegevens... 2 2.3 Beeldmateriaal... 2 3 Verplichtingen

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken De Wbp is al sinds 1 september 2001 van kracht en bevat bepalingen omtrent het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. Op 1 januari

Nadere informatie

Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg

Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg SEZO.Privacyreglement Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg Privacyreglement Ten behoeve van een goede en correcte dienstverlening van SEZO zijn persoonsgegevens noodzakelijk.

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC Inhoud 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) 3. College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 4. Beknopte

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Elkerliek ziekenhuis

Algemeen Privacyreglement Elkerliek ziekenhuis Algemeen Privacyreglement Elkerliek ziekenhuis 1. Begripsbepalingen Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Zorggegevens: persoonsgegevens

Nadere informatie

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; PRIVACYREGLEMENT Divers-City A. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS B. Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming

Nadere informatie

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Aanhef Dit reglement is voor Stichting ROC West Brabant 1. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over deelnemers worden ook leerlingen in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) bedoeld.

Nadere informatie

31 mei 2012 z2012-00245

31 mei 2012 z2012-00245 De Staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG 31 mei 2012 26 maart 2012 Adviesaanvraag inzake openbaarheid WOZwaarde Geachte, Bij brief van 22 maart 2012 verzoekt u, mede namens de Minister

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V.

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. Beleid over de bescherming van persoonsgegevens en waarborgen voor de zorgvuldige

Nadere informatie

Ons kenmerk z Contactpersoon

Ons kenmerk z Contactpersoon Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag T 070 8888 500 - F 070 8888 501 autoriteitpersoonsgegevens.nl De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens

Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens Inleiding Op 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Hiermee werd de Europese Richtlijn over

Nadere informatie

NVAB. A. ter Linden en N.M. van Seumeren

NVAB. A. ter Linden en N.M. van Seumeren R e g i s t r a t i e k a m e r NVAB bs/ep 2000-206 A. ter Linden en N.M. van Seumeren070-3811358..'s-Gravenhage, 20 juni 2001.. Onderwerp Bijlage 5 reïntegratieplan Bij brief met bijlagen van 19 oktober

Nadere informatie

Privacyreglement betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen B.V.

Privacyreglement betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen B.V. Privacyreglement betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen B.V. 1. begripsbepalingen 1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Datum: 20 april Auteur: Jan Vermeulen/Karin Melger. Status: Definitief t.b.v. bestuur. Directie / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht.

Datum: 20 april Auteur: Jan Vermeulen/Karin Melger. Status: Definitief t.b.v. bestuur. Directie / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht. Privacy reglement voorloper - Het privacyreglement is wettelijk niet verplicht. Het geeft de school wel een basis om privacy goed te regelen en dit inzichtelijk te maken voor medewerkers en ouders. De

Nadere informatie

Randvoorwaarden Privacy & Security

Randvoorwaarden Privacy & Security Randvoorwaarden Privacy & Security Iris Koetsenruijter 17 juni 2015 Wet bescherming persoonsgegevens 2 Wat is een persoonsgegeven? Artikel 1 sub a Wbp: persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2003 Rapportnummer: 2003/348

Rapport. Datum: 13 oktober 2003 Rapportnummer: 2003/348 Rapport Datum: 13 oktober 2003 Rapportnummer: 2003/348 2 Klacht Op 3 februari 2003 besloot de Nationale ombudsman een onderzoek uit eigen beweging in te stellen naar een gedraging van de Informatie Beheer

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

PRIVACY SIDN fonds. Menno Weij. 3 februari 2016

PRIVACY SIDN fonds. Menno Weij. 3 februari 2016 PRIVACY SIDN fonds Menno Weij 3 februari 2016 AGENDA Privacy Privacywetgeving van toepassing Plichten voor bedrijven Rechten betrokkenen Toezichthouder Ruimte voor vragen en discussie TERMINOLOGIE Belangrijkste

Nadere informatie

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg treft hierbij conform artikel 13, eerste lid, en artikel 52 van de Wet op de jeugdzorg een schriftelijke regeling voor de verwerking van cliëntgegevens.

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland Definitieve bevindingen Ambtshalve onderzoek aangaande toepassing Controle op Verzekering van VECOZO B.V.

Zorgverzekeraars Nederland Definitieve bevindingen Ambtshalve onderzoek aangaande toepassing Controle op Verzekering van VECOZO B.V. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Zorgverzekeraars Nederland DATUM

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V.

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Privacyreglement Raad & Daad Den Haag

Privacyreglement Raad & Daad Den Haag Privacyreglement Raad & Daad Den Haag 1. Begripsbepalingen persoonsgegevens: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon; verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst.

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst. Algemeen In de sector woningcorporaties is het volgende met elkaar afgesproken: Aedescode, artikel 5: We ondernemen eerlijk, oprecht en transparant We dulden geen belangenverstrengeling We hanteren in

Nadere informatie