ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN"

Transcriptie

1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar Universiteit van Amsterdam

2 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science Opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Hoofdstuk 2 Toelating tot de opleidingen 3 Hoofdstuk 3 Inhoud en inrichting van de Bachelor of Science opleidingen 5 Hoofdstuk 4 Onderwijs 7 Hoofdstuk 5 Toetsing en examinering 9 Hoofdstuk 6 Studiebegeleiding en studievoortgang 14 Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen 17 Bijlagen Bijlage A Regels en Richtlijnen van de Examencommissie 19 Artikel 1 Algemene bepalingen 19 Artikel 2 Examencommissie 19 Artikel 3 Examinatoren 20 Artikel 4 Tentamens 20 Artikel 5 Examens 24 Artikel 6 Vrijstellingen 27 Artikel 7 Bewaartermijnen 27 Artikel 8 Hardheidsclausule 27 Artikel 9 Wijziging 27 Artikel 10 Inwerkingtreding 27 Bijlage B Bacheloropleiding Actuariële Wetenschappen 28 B.1 Doel van de opleiding en eindtermen 28 B.2 Onderwijsprogramma 30 B.3 Vakkenlijst 31 B.4 Overgangsregelingen 32 i

3 Bijlage C Bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research 33 C.1 Doel van de opleiding en eindtermen 33 C.2 Onderwijsprogramma 36 C.3 Vakkenlijst 38 C.4 Overgangsregelingen 39 Bijlage D Bacheloropleiding Economie en Bedrijfskunde 40 D.1 Doel van de opleiding en eindtermen 40 D.2 Onderwijsprogramma 44 D.3 Vakkenlijst 51 D.4 Overgangsregelingen 55 Bijlage E Bacheloropleiding Fiscale Economie 56 E.1 Doel van de opleiding en eindtermen 56 E.2 Onderwijsprogramma 58 E.3 Vakkenlijst 59 E.4 Overgangsregelingen 60 Bijlage F Honoursprogramma Faculteit Economie en Bedrijfskunde 61 Bijlage G Reglement Bachelorscripties aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde G.1 Inleiding 63 G.2 Bachelorscriptie 63 Bijlage H Klachtenregeling Faculteit Economie en Bedrijfskunde 67 Bijlage I Fraude en Plagiaat Regeling Studenten UvA 71 Toelichting Fraude en Plagiaat Regeling Studenten UvA 74 Bijlage J Reglement bachelor bijvakstudenten Faculteit Economie en Bedrijfskunde 75 Bijlage K Reglement Minorprogramma s aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde 76 ii

4 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de volgende vier bacheloropleidingen: a. Bachelor of Science Actuariële Wetenschappen; b. Bachelor of Science Econometrie en Operationele Research; c. Bachelor of Science Economie en Bedrijfskunde; d. Bachelor of Science Fiscale Economie. 2. Deze opleidingen worden verzorgd binnen door de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB), hierna te noemen: de faculteit. 3. Indien in deze regeling gesproken wordt van de opleiding zonder nadere toevoeging, dan wordt hiermee de bovengenoemde bacheloropleidingen bedoeld. Artikel 1.2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet : de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; b. de universiteit : de Universiteit van Amsterdam; c. student : hij die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van tentamens en examens van de opleiding; d. postpropedeutische fase : het tweede en derde studiejaar van de bacheloropleiding; e. examen : het bachelorexamen van de opleiding; f. programma : het totaal en de samenhang van de onderdelen, de onderwijsvormen, de contacturen, de toets- en tentamenvormen, de voorgeschreven literatuur; g. (studie-)onderdeel : een onderwijseenheid van de opleiding in de zin van de wet; h. praktische oefening : het deelnemen aan een practicum of andere onderwijsleeractiviteit, die gericht is op het bereiken van bepaalde (academische) vaardigheden. Voorbeelden van een praktische oefening: i. het maken van een scriptie; ii. het uitvoeren van een onderzoekopdracht; iii. het deelnemen aan een excursie; iv. het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit die gericht is op het verwerven van bepaalde vaardigheden, of v. het doorlopen van een stage. i. portfolio : de verzameling onderwijsproducten (schriftelijk en/of elektronisch) met betrekking tot de prestaties van de student binnen de door hem gekozen opleiding; j. werkcollege : college waarbij een probleem- of casusgerichte behandeling van de stof voorop staat; k. scriptie : een onderdeel dat bestaat uit literatuuronderzoek en/of een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, in alle gevallen leidend tot een schriftelijk verslag daarover; l. tentamen : onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student betreffende een onderdeel. De beoordeling wordt uitgedrukt in 1

5 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde een eindcijfer. Een tentamen kan in gedeeltes worden afgenomen met behulp van één of meer deeltentamens; m. studielast : de studielast van de onderwijseenheid waarop een tentamen betrekking heeft, uitgedrukt in studiepunten of EC (European Credits). De studielast van één studiejaar bedraagt 1680 uren studie en is gelijk aan 60 studiepunten of EC; n. studiepunt : 1 studiepunt of 1 EC is gelijk aan een studielast van 28 uren studie; o. fraude en plagiaat : het handelen of nalaten van een student zodanig dat een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt; p. studiejaar : het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar; q. opleidingsstatuut : het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut conform Artikel 7.59 van de wet. Het opleidingsstatuut wordt verwerkt in de studiegids. De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 2

6 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hoofdstuk 2 Toelating tot de opleidingen Artikel 2.1 Vooropleidingsvereisten 1. Toelating tot de bacheloropleiding Economie en Bedrijfskunde en tot de bacheloropleiding Fiscale Economie is mogelijk op grond van: a. een vwo-diploma met wiskunde A (of wiskunde A1 én A2) en/of wiskunde B (of wiskunde B1); b. een afgerond eerste studiejaar van een hbo-opleiding én met aantoonbare kennis van wiskunde op vwo-niveau zoals hiervoor in dit lid omschreven. 2. Toelating tot de bacheloropleiding Actuariële Wetenschappen en tot de bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research is mogelijk op grond van: a. een vwo-diploma met wiskunde B (of wiskunde B1); b. een afgerond eerste studiejaar van een hbo-opleiding én met aantoonbare kennis van wiskunde op vwo-niveau zoals hiervoor in dit lid omschreven. 3. Bezitters van een buitenlands diploma voldoen aan de eis betreffende voldoende beheersing van de Nederlandse taal (voor de Nederlandstalige programma s) nadat het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), programma II, met goed gevolg is afgelegd, dan wel door het verkrijgen van een vrijstelling voor het afleggen van dit examen. Artikel 2.2 Nadere vooropleidings- en toelatingsvereisten 1. Een deficiëntie met betrekking tot het vak wiskunde in de vooropleiding van zowel vwoabituriënten als van bezitters van een gelijkwaardig buitenlands diploma, wordt opgeheven door het met goed gevolg afleggen van een door de faculteit erkend tentamen in wiskunde op het niveau van vwo wiskunde B. Voor toelating tot de opleidingen Economie en Bedrijfskunde en Fiscale Economie volstaat een tentamen in wiskunde op het niveau van vwo wiskunde A. 2. Een bezitter van een getuigschrift hoger onderwijs (propedeutisch-, kandidaats-, bachelor- of afsluitend examen) wordt alleen met kennis van het vak wiskunde A (of wiskunde A1 én A2) of wiskunde B (of wiskunde B1) op vwo-niveau toegelaten tot de opleidingen Economie en Bedrijfskunde alsmede Fiscale Economie. Voor de opleidingen Econometrie en Operationele Research alsmede Actuariële Wetenschappen geldt als eis wiskunde B (of wiskunde B1) op vwo-niveau. Deze kennis kan desgewenst worden aangetoond door het met goed gevolg afleggen van een door de faculteit erkend tentamen in wiskunde op niveau van vwo wiskunde B. 3. Voor de Nederlandstalige programma s binnen de opleiding Economie en Bedrijfskunde en voor de opleiding Fiscale Economie is een specifieke intakeprocedure van kracht. Deelname aan deze procedure is een voorwaarde voor inschrijving. 4. Voor het Engelstalige programma binnen de opleiding Economie en Bedrijfskunde is een specifieke selectieprocedure van kracht. Deelname aan deze procedure is een voorwaarde voor inschrijving. Selectie vindt plaats door een jaarlijks door de decaan in te stellen selectiecommissie op basis van: a. kennis van de Engelse taal Voldoende voorkennis kan worden aangetoond met: i. een vwo-diploma ii. een TOEFL-score van ten minste: 600 (paper based test); 250 (computer based test); iii. 100 (internet test). een IELTS-score van ten minste 6,5, waarbij daarnaast voor elke subscore minimaal een 6.0 behaald dient te zijn. b. kennis van de wiskunde; c. niveau en inhoud van de vooropleiding(en); d. motivatie en communicatieve vaardigheden. Bij gelijke geschiktheid wordt gestreefd naar een evenwichtige opbouw van nationaliteiten. 3

7 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Artikel 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in Artikel 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: a. kennis van de Engelse taal op vwo-niveau; b. kennis van de wiskunde: i. op vwo-niveau wiskunde A (of A1 én A2) bij de opleidingen Economie en Bedrijfskunde en Fiscale Economie; ii. op vwo-niveau wiskunde B (of B1) bij de opleidingen Econometrie en Operationele Research en Actuariële wetenschappen. Bij toelating op grond van een buitenlandse vooropleiding is een zogenaamd NT2-II-diploma altijd een aanvullende eis. 4

8 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hoofdstuk 3 Inhoud en inrichting van de Bachelor of Science opleidingen Artikel 3.1 Doel van de opleiding en eindtermen 1. Het doel en de eindtermen van de opleiding Actuariële Wetenschappen zijn opgenomen in Bijlage B. 2. Het doel en de eindtermen van de opleiding Econometrie en Operationele Research zijn opgenomen in Bijlage C. 3. Het doel en de eindtermen van de opleiding Economie en Bedrijfskunde zijn opgenomen in Bijlage D. 4. Het doel en de eindtermen van de opleiding Fiscale Economie zijn opgenomen in Bijlage E. Artikel 3.2 Vorm van de opleiding De opleiding wordt voltijds verzorgd. Artikel 3.3 Taal waarin de opleiding wordt verzorgd 1. Binnen de opleiding Economie en Bedrijfskunde zijn er Nederlandstalige en Engelstalige programma s. De opleidingen Actuariële Wetenschappen, Econometrie en Operationele Research en Fiscale Economie hebben alleen Nederlandstalige programma s. 2. In de Nederlandstalige programma s wordt het mondelinge onderwijs gegeven en worden de tentamens afgenomen in het Nederlands. In afwijking hiervan kan Engels als taal worden gebezigd, indien het onderwijs betreft dat in het kader van een college door een anderstalige docent gegeven wordt of indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten, daartoe noodzaakt. Jaarlijks zal per vak in de studiegids bekend worden gemaakt of onderwijs in het Engels wordt gegeven en/of tentamens in het Engels worden afgenomen. In de Engelstalige programma s van de opleiding wordt het onderwijs gegeven en worden de tentamens afgenomen in het Engels. 3. De Gedragscode Vreemde Talen UvA en het bepaalde in Artikel 7.2. van de wet zijn van toepassing op dit artikel. Artikel 3.4 Omvang van de opleiding De in Artikel 3.1 genoemde opleidingen hebben een studielast van 180 studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 uren studieactiviteiten. Artikel 3.5 Onderwijsprogramma 1. Het onderwijsprogramma van de opleiding Actuariële Wetenschappen staat beschreven in Bijlage B. 2. Het onderwijsprogramma van de opleiding Econometrie en Operationele Research staat beschreven in Bijlage C. 3. Het onderwijsprogramma van de opleiding Economie en Bedrijfskunde staat beschreven in Bijlage D. Deze opleiding kent Nederlandstalige en Engelstalige programma s. 4. Het onderwijsprogramma van de opleiding Fiscale Economie staat beschreven in Bijlage E. 5. Voor elk onderdeel van de in lid 1 t/m 4 genoemde opleidingen is een beschrijving beschikbaar in de studiegids met de toelatingsvoorwaarden, inhoud, leerdoelen, onderwijsvorm, toetsvorm en eventuele aanwezigheidsplicht. 6. De vrije keuzeruimte van een opleiding kan worden ingevuld met: a. bachelorvakken van de faculteit; b. bachelorvakken bij een andere faculteit van de UvA; c. bachelorvakken bij een andere universiteit in Nederland; d. bachelorvakken bij een andere universiteit in het buitenland. 5

9 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Voor de opname van keuzevakken in het programma en voor deelname aan het onderwijs en tentamens van keuzevakken gelden de volgende eisen: a. het eerste studiejaar van de opleiding dient geheel te zijn afgerond; b. aan de gestelde ingangseisen van het betreffende vak moet worden voldaan; c. het vak dient minimaal het niveau van een tweedejaars bachelorvak te hebben, tenzij het een cursus taalverwerving betreft (maximaal 12 studiepunten) of het vak een onderdeel vormt van een door de Examencommissie goedgekeurde minor; d. het vak dient behaald te zijn in de periode dat de student bij een opleiding van de FEB stond ingeschreven; e. het vak heeft geen inhoudelijke overlap met andere vakken binnen het programma van de student; f. voor een vak buiten de faculteit dient vooraf toestemming aan de Examencommissie te worden gevraagd. 7. De opleiding wordt afgesloten met het schrijven van een bachelorscriptie. Afhankelijk van de opleiding kan in samenhang met de bachelorscriptie een scriptiestage worden gelopen. De vereisten waaraan de bachelorscriptie dient te voldoen en de mogelijkheden tot het lopen van een bachelorscriptiestage staan vermeld in het Reglement bachelorscripties aan de FEB (Bijlage G) en in de studiegids bij het scriptieonderdeel van het betreffende programma. Artikel 3.6 Opname van een minor in het studieprogramma Een minor (30 studiepunten) kan alléén binnen het studieprogramma worden opgenomen als: a. de minor bestaat uit vakken die deel uitmaken van een door een faculteit of instituut van de UvA of een andere Nederlandse universiteit goedgekeurde minor; b. het een minor betreft die niet uit vakken bestaat die binnen de opleiding waarvoor de student staat ingeschreven worden aangeboden, met uitzondering van de minor Entrepreneurship ; c. vooraf toestemming is aangevraagd bij de Examencommissie. Artikel 3.7 Honoursprogramma Tijdens de opleiding kan een student aan de Examencommissie toestemming vragen om aan het universitaire Honoursprogramma te mogen deelnemen. De studielast van het universitaire Honoursprogramma komt bovenop die van de reguliere opleiding. Toestemming voor deelname aan het Honoursprogramma wordt alléén verleend wanneer voldaan is aan de daarvoor gestelde (toelatings-)voorwaarden. Zie Bijlage F voor de regels en procedures op het gebied van het Honoursprogramma. 6

10 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hoofdstuk 4 Onderwijs Artikel 4.1 Aanmelding voor het onderwijs en voorrangsregels 1. Elke student dient zich voor elk te volgen vak vooraf aan te melden. Bij de inschrijving voor het onderwijs van het vak is de student tegelijkertijd ook ingeschreven voor het eventuele deeltentamen, het afsluitende tentamen en de herkansing. 2. Voor het deelnemen aan het onderwijs dient de student zich aan te melden voor het betreffende vak via het universitaire studentinformatiesysteem (SIS) tijdens de inschrijfperiode die vermeld wordt in de Academische kalender van de faculteit, die gepubliceerd is op de website voor FEBstudenten, en conform de op deze website aangegeven procedure. Indien de aanmelding niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, wordt deelname aan het onderwijs voor het vak geweigerd. 3. Indien een student zich niet heeft aangemeld via SIS tijdens de inschrijfperiode die vermeld staat in de Academische kalender, is inschrijving alsnog mogelijk door het betalen van 20,- aan administratiekosten bij de Onderwijsadministratie, uiterlijk op de maandag van de tweede week van de betreffende onderwijsperiode. Toestemming voor deze late inschrijving is altijd op voorwaarde dat er voldoende capaciteit is in de onderwijsgroep en de student niet al bepaalde verplichtingen met betrekking tot de examinering en deelname heeft gemist. 4. Indien tijdige registratie niet mogelijk is doordat de uitslag van een verplicht tentamen nog niet is geregistreerd, zal een student niet worden uitgesloten van het onderwijs en de bijbehorende tentamens op voorwaarde dat de student uiterlijk op de laatste dag van de inschrijfperiode voor het vak contact opneemt met de Onderwijsadministratie. 5. Indien het aantal groepen voor het onderwijs van een vak ontoereikend is om elke student, die zich vóór de aanvang van het onderwijs voor het betreffende vak heeft ingeschreven, een plaats te bieden, dan kunnen door de opleidingsdirecteur studenten uitgesloten worden. Voor uitsluiting kunnen de volgende criteria gehanteerd worden: a. de student staat niet ingeschreven voor een opleiding waarbinnen het betreffende vak een verplicht onderdeel is of kan zijn; b. de student heeft zich ingeschreven voor vakken met een studiebelasting in studiepunten die groter is dan de nominale studiebelasting van het studieprogramma voor de relevante onderwijsperiode. 6. Studenten die niet willen deelnemen aan het onderwijs van een bepaald vak waarvoor zij staan ingeschreven, dienen zich af te melden via SIS uiterlijk op de maandag van de tweede week van de onderwijsperiode. Voor de consequenties van het niet-tijdig afmelden, zie Artikel 5.7 in Hoofdstuk 5 van deze regeling. 7. Een student kan zich per onderwijsperiode voor maximaal achttien studiepunten aan studieonderdelen inschrijven. Na toestemming van de Examencommissie kan dit maximum in individuele gevallen worden verhoogd. De student dient uiterlijk vier weken voor de start van de onderwijsperiode een verzoek in te dienen bij de Examencommissie. Voorwaarden voor toestemming zijn: voldoende capaciteit en een positief advies van de studieadviseur. De student dient, voorafgaande aan het indienen van het verzoek, de studieadviseur te raadplegen. Artikel 4.2 Volgorde en ingangseisen 1. Binnen de opleiding is er een voorgeschreven volgorde voor het deelnemen aan het onderwijs en de tentamens. Studenten die zich niet houden aan deze volgorde kunnen studievertraging oplopen. 2. Deelname aan het onderwijs en tentamens is alleen mogelijk indien de student voldoet aan de ingangseisen van het vak uiterlijk op de laatste dag van de inschrijfperiode van het vak. 3. De ingangseisen per onderdeel worden per opleiding vermeld in de Bijlagen B tot en met E. 4. In bijzondere gevallen kan de Examencommissie op gemotiveerd verzoek van de student al dan niet onder voorwaarden afwijken van de in het tweede lid genoemde voorwaarde. 7

11 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Artikel 4.3 Studenten met een functiebeperking 1. Studenten met een functiebeperking kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in aanmerking komen voor aanpassingen in het onderwijs. Deze aanpassingen worden zoveel mogelijk op hun individuele functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van het vak niet wijzigen. 2. Bij het in lid 1 genoemd verzoek dient door de student een brief van een arts of psycholoog overlegd te worden waarin verklaard wordt dat de student vanwege een psychische of fysieke handicap belemmerd wordt bij de studie. 3. Verzoeken over aanpassing van het onderwijs kunnen gericht worden aan de studieadviseur. Het verzoek dient uiterlijk vier weken voor de start van het studiejaar te worden ingediend. De opleidingsdirecteur beslist namens de decaan over deze verzoeken. 8

12 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hoofdstuk 5 Toetsing en examinering Artikel 5.1 Algemeen 1. Tijdens het vak wordt getoetst of de student in voldoende mate de gestelde leerdoelen heeft bereikt. 2. Bij deelname aan tentamens wordt verondersteld dat de student aan alle eisen van het vak van het lopende studiejaar voldoet. 3. In de studiegids staat beschreven aan welke prestaties de student moet voldoen om het vak met succes af te ronden, wat de criteria zijn waarop de student beoordeeld wordt en wat de wegingsfactor is van de deeltentamens. 4. De examinering van elk vak dient voor ten minste 60% te bestaan uit een individueel te beoordelen prestatie van de student. 5. In het eerste studiejaar van de opleiding dient voor het eindtentamen van elk vak ten minste een 4,5 te worden behaald om het vak met succes te kunnen voltooien. 6. De gang van zaken bij toetsing en de richtlijnen en aanwijzingen om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen, staan beschreven in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie ex Artikel 7.1, lid 4 van de WHW (Bijlage A). 7. Op verzoek van de student kan de Examencommissie toestaan dat een tentamen wordt afgenomen op een andere wijze dan in de studiegids is bepaald. 8. Voor studieonderdelen met een schriftelijk tentamen heeft de student recht op een representatief voorbeeldtentamen met uitwerkingen. Dit voorbeeldtentamen dient representatief te zijn wat betreft lengte, soort vragen en inhoud. 9. Voor studieonderdelen binnen de opleiding die door een andere faculteit worden geëxamineerd, gelden de regels en richtlijnen met betrekking tot toetsing en examinering van de Examencommissie van die faculteit. Artikel 5.2 Toelating tot tentamens 1. Deelname aan een tentamen en registratie van een tentamencijfer is alleen mogelijk als de student een geldige en correcte inschrijving bij de UvA heeft. 2. Voor deelname aan een tentamen is behalve in het lid 1 gestelde, ook verplicht dat de student zich heeft aangemeld voor het betreffende vak conform de procedure zoals vermeld staat in Artikel 4.2 van Hoofdstuk 4 van dit reglement. Indien de aanmelding niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, wordt deelname aan het tentamen geweigerd. Indien tijdige registratie niet mogelijk is doordat de uitslag van een verplicht tentamen, dat is afgelegd vóór de start van het vak, niet tijdig is geregistreerd, dient de student contact op te nemen met de Onderwijsadministratie van de faculteit, uiterlijk op de laatste dag van de inschrijfperiode voor het vak. 3. Studenten die niet willen deelnemen aan de tentamens van een bepaald vak waarvoor zij staan ingeschreven, dienen zich af te melden via het universitaire studentinformatiesysteem (SIS) uiterlijk op de maandag van de tweede week van de onderwijsperiode. Voor de consequenties van het niet-tijdig afmelden, zie Artikel 5.7 in dit hoofdstuk. Artikel 5.3 Toetsmomenten 1. Voor elk onderwijsonderdeel waarvoor in een studiejaar onderwijs wordt aangeboden geldt dat de student in hetzelfde studiejaar één herkansingsmogelijkheid heeft. De eerste tentamenmogelijkheid is binnen de onderwijsperiode waarin het vak is aangeboden; de herkansingsmogelijkheid wordt aangeboden voor het begin van het volgende studiejaar. 2. In uitzondering op lid 1 wordt een tweede herkansingsmogelijkheid aangeboden voor het opleidingsspecifieke vak dat binnen het Bindend Studie Advies te allen tijde dient te worden behaald. Dit betreft het vak: a. Wiskunde en Statistiek 1 voor de opleiding Economie en Bedrijfskunde en de opleiding Fiscale Economie; b. Wiskunde 1 voor de opleiding Actuariële Wetenschappen en de opleiding Econometrie en Operationele Research. 9

13 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde 3. In uitzondering op lid 1 wordt voor een deeltentamen geen aparte mogelijkheid tot herkansing aangeboden. 4. Bij hertentamens tellen de resultaten van deeltentamens niet mee en wordt de gehele stof geëxamineerd. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt voor de resultaten van deeltentamens die bestaan uit praktische oefeningen, zoals schriftelijke werkstukken. Deze resultaten mogen worden meegewogen in het resultaat voor de herkansing op voorwaarde dat de student nog steeds een redelijke kans wordt geboden om het vak met de herkansing te behalen. In alle gevallen dient de wijze van beoordeling en weging in de studiegids duidelijk te worden vermeld. 5. Indien een ter beoordeling ingediende bachelorscriptie niet aan de gestelde eisen voldoet binnen een vooraf gestelde termijn, dan krijgt de student éénmalig de gelegenheid om verbeteringen aan te brengen binnen een daarbij gestelde termijn om daarmee alsnog te voldoen aan de eisen. Een dergelijke verbetering wordt beschouwd als een herkansing. Zowel het resultaat van de eerste beoordeling als het resultaat van de herkansing dienen te worden doorgegeven aan de Onderwijsadministratie van de faculteit. Artikel 5.4 Studenten met een functiebeperking 1. Studenten met een functiebeperking kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in aanmerking komen voor aanpassingen in de wijze van tentaminering. Deze aanpassingen worden zoveel mogelijk op hun individuele functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van het tentamen niet wijzigen. De aanpassing kan inhouden dat de duur van een tentamen met maximaal een half uur per tentamen kan worden verlengd, en/of dat het tentamen wordt gemaakt in een aparte ruimte. In Artikel 4.7 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (Bijlage A) zijn de voorwaarden voor en het aanvragen van extra tentamentijd nader uitgewerkt. 2. Studenten met een niet-nederlandstalige achtergrond kunnen in hun eerste studiejaar van een Nederlandstalig programma een verlenging van de tentamenduur van maximaal een half uur extra per tentamen krijgen. Studenten die hiervoor in aanmerking komen, dienen vooraf toestemming van de Examencommissie te verkrijgen. 3. Op verzoeken over aanpassingen die de tentaminering betreffen, beslist de Examencommissie. Artikel Mondelinge tentamens 1. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de student daartegen bezwaar maakt dan wel de Examencommissie of de examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald. 2. Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk geëxamineerd, tenzij de examinatoren en studenten anders overeenkomen. 3. Bij mondelinge tentamens zijn altijd twee examinatoren aanwezig. Zij stellen gezamenlijk de uitslag vast. 4. Van een mondeling tentamen wordt door de examinator een verslag gemaakt, waarin de vragen kort samengevat zijn opgenomen. In plaats van een schriftelijk verslag voldoet ook een geluidsopname. De student mag het schriftelijke verslag of de geluidsopname na afloop niet meenemen. Artikel Vaststelling en bekendmaking uitslag 1. De examinator stelt direct na afloop van een mondeling tentamen de uitslag vast en maakt deze bekend aan de student. De examinator verstrekt de geëxamineerde een schriftelijke verklaring waaruit de uitslag blijkt. 2. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk of anderszins examenonderdeel zo snel mogelijk vast, maar in ieder geval binnen dertien werkdagen na de dag waarop het is afgelegd en voorziet de onderwijsadministratie van de gegevens die nodig zijn om de uitslag te kunnen registreren. Op verzoek van de examinator kan deze termijn met vijf werkdagen worden verlengd. Een dergelijk verzoek dient voor de tentamendatum te worden gericht aan de Examencommissie. 10

14 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde 3. De examinator deelt de uitslag van het tentamen schriftelijk mee aan de Onderwijsadministratie. Deze zorgt ervoor dat de uitslag binnen twee werkdagen na inlevering bekend wordt gemaakt aan die studenten, die voor het betreffende tentamen stonden ingeschreven én die voldeden aan de ingangseisen van het betreffende vak. 4. Op het voorblad van een schriftelijk tentamen wordt vermeld wat de uiterste datum is waarop de uitslag aan de student wordt bekendgemaakt. 5. Indien voor een vak een hertentamen plaats vindt binnen zes weken na de tentamendatum, geldt het onder lid 2 gestelde niet. De uitslag van een schriftelijk tentamen dient dan door de examinator binnen tien werkdagen te zijn vastgesteld. 6. Een student kan beroep aantekenen tegen de uitslag bij het College van Beroep voor de Examens binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van de uitslag. Ook kan een verzoek tot herbeoordeling worden ingediend bij de examinator. Een verzoek tot herbeoordeling schort de termijn voor het indienen van een beroepschrift niet op. Artikel 5.7 Cijfers 1. Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot 10. Alléén hele of halve cijfers, met uitzondering van het cijfer 5,5, mogen worden toegekend. Deze bepaling geldt niet voor cijfers van deeltoetsen. 2. De eindbeoordeling van een onderdeel is voldoende bij een 6,0 of hoger. 3. De eindbeoordeling van een onderdeel wordt afgerond op halve cijfers. 4. De laatst behaalde uitslag is bepalend voor het eindresultaat. 5. Indien het judicium voor een onderdeel niet in een cijfer wordt uitgedrukt, dan is het judicium ofwel aan alle verplichtingen voldaan (AVV) ofwel onvoldoende (ONV). 6. Studenten die niet deelnemen aan een tentamen waarvoor zij staan ingeschreven, krijgen het resultaat NAP: niet aanwezig met poging. NAP wordt geregistreerd als een tentamenpoging en kan van invloed zijn op de toekenning van het judicium cum laude. Artikel 5.8 Geldigheidsduur tentamen 1. De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens van de opleiding bedraagt zes jaar. 2. In uitzondering op het in lid 1 gestelde geldt een geldigheidsduur van drie jaar voor met goed gevolg afgelegde tentamens van propedeusevakken die behaald zijn vóór 1 september In uitzondering op lid 1 en 2 is het resultaat van een deeltentamen geldig tot en met de eerste tentamenmogelijkheid die wordt aangeboden voor het examenonderdeel. Indien een deeltentamen een praktische oefening is, kan worden bepaald dat deze geldig is tot en met de herkansing. 4. De Examencommissie heeft de bevoegdheid in individuele gevallen de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens voor een door haar vast te stellen termijn te verlengen. Artikel 5.9 Inzagerecht 1. Indien een tentamen schriftelijk is afgenomen, verleent de examinator tot dertig dagen nadat de uitslag is meegedeeld op verzoek inzage aan de geëxamineerde in het beoordeelde werk. De geëxamineerde kan tegen kostprijs kopieën (laten) maken van het beoordeelde werk. 2. Op het voorblad van een schriftelijk tentamen wordt aangegeven op welke wijze er inzage is in dat tentamen. Deze informatie wordt ook op Blackboard geplaatst. 3. De examinator kan bepalen dat de inzage collectief geschiedt op een vooraf vastgestelde tijd en plaats. Hierbij blijft lid 1 van dit artikel onverminderd van toepassing. 4. Indien een student het recht op inzage heeft op grond van lid 1 van dit artikel en de student kan aantonen door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid tot inzage geboden. 5. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke student die het recht op inzage heeft op grond van lid 1 van dit artikel kennis nemen van de vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede van de normen op grond waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. Zie Artikel 4.4. en 4.6 in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (Bijlage A) voor aanverwante bepalingen inzake inzage tentamens. 11

15 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Artikel 5.10 Vrijstellingen 1. De Examencommissie kan naar aanleiding van een schriftelijk verzoek van een student vrijstelling verlenen voor het afleggen van één of meer examenonderdelen, indien de student een qua niveau, inhoud en studielast overeenkomstig onderdeel van een universitaire bachelor- of masteropleiding heeft voltooid. 2. In uitzondering op het in lid 1 gestelde geldt dat voor de bachelorscriptie geen vrijstelling wordt verleend. 3. In uitzondering op het in lid 1 gestelde geldt dat voor de studieonderdelen van het eerste studiejaar van de opleiding geen vrijstelling wordt verleend. Voor studenten die reeds staan ingeschreven voor een bacheloropleiding aan de faculteit en willen overstappen naar een andere bacheloropleiding aan de faculteit, kan de Examencommissie een uitzondering maken. Deze studenten kunnen op basis van vakken die zij hebben behaald tijdens hun eerste bacheloropleiding, in aanmerking komen voor vrijstelling van studieonderdelen van het eerste studiejaar. 4. De Examencommissie beslist binnen 28 dagen na ontvangst van het verzoek. 5. Voor het voldoen aan de eisen van het bachelorexamen mag voor maximaal 90 studiepunten aan vrijstellingen zijn opgenomen in het studieprogramma van de opleiding van 180 studiepunten. 6. Vrijstellingen hebben dezelfde geldigheidsduur als tentamens, zoals opgenomen in Artikel 5.8, gerekend vanaf de datum waarop met de opleiding is begonnen. Aanvullende regels en richtlijnen met betrekking tot vrijstellingen zijn te vinden in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (Bijlage A). Artikel 5.11 Scriptie De bachelorscriptie wordt beoordeeld door de begeleider. Nadere regels over de begeleiding en beoordeling zijn uitgewerkt in het Reglement Bachelorscripties en Scriptiestages aan de FEB (Bijlage G) en in de studiegids bij het scriptieonderdeel van het betreffende programma. Artikel 5.12 Fraude en plagiaat 1. Het bepaalde in de Fraude en Plagiaat Regeling Studenten UvA is onverkort van toepassing en maakt onderdeel uit van de onderwijs- en examenregeling. De tekst van de regeling is als Bijlage I bijgevoegd. 2. Bij de detectie van plagiaat in teksten kan gebruik worden gemaakt van elektronische detectieprogramma s. Met het aanleveren van de tekst geeft de student impliciet toestemming tot het opnemen van de tekst in de database van het betreffende detectieprogramma. Artikel 5.13 Examen 1. De Examencommissie stelt de uitslag en de datum van het bachelorexamen vast, indien zij heeft geconstateerd dat de student de onderdelen van het examen met goed gevolg heeft afgelegd. 2. De Examencommissie kan een judicium toekennen. Indien de student blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid, kan de Examencommissie besluiten dat dit op het getuigschrift wordt vermeld met de kwalificatie cum laude; de criteria hiervoor zijn opgenomen in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (zie Artikel 5.4 in Bijlage A). 3. Er zijn voor het bachelorexamen twaalf examendata per studiejaar vastgesteld door het College van Bestuur. 4. Een getuigschrift kan slechts worden uitgereikt nadat is gebleken dat de student aan alle verplichtingen, waaronder de betaling van het collegegeld, heeft voldaan. 5. De Examencommissie kan naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek van een student die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift het vaststellen van de datum van het afsluitend examen uitstellen. 12

16 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Artikel 5.14 Graad Aan de student die het bachelorexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor of Science verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift vermeld. Artikel 5.15 Honoursvermelding op diplomasupplement Indien het Honoursprogramma als bedoeld in Artikel 3.7 met goed gevolg is afgesloten, wordt dit vermeld op het diplomasupplement. Artikel 5.16 Getuigschriften en verklaringen 1. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de Examencommissie een getuigschrift uitgereikt. Bij het getuigschrift wordt een Engelstalig diplomasupplement uitgereikt, ondertekend door de voorzitter van de Examencommissie, waarop de onderdelen van het examen, de studielast en de beoordeling worden vermeld. 2. Degene die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door de Examencommissie af te geven verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die door hem met goed gevolg zijn afgelegd. Artikel 5.17 Toegang tot de aansluitende masteropleiding De bezitter van het diploma van de hieronder genoemde bacheloropleiding van de UvA wordt geacht te beschikken over de kennis, het inzicht en de vaardigheden die vereist zijn voor toelating tot de hieronder vermelde masteropleiding van de UvA: BSc in Actuariële wetenschappen Aansluitende masteropleiding: MSc in Actuarial Science and Mathematical Finance BSc in Econometrie en Operationele Research i. Studierichting Econometrie Aansluitende masteropleiding: MSc in Econometrics ii. Voor de studierichting Operationele Research en Management wordt voor studenten die niet uiterlijk voor 1 september 2012 de bacheloropleiding hebben voltooid, geen aansluitende masteropleiding meer aangeboden aan de UvA. Na voltooiing van een deficiëntieprogramma is toelating tot MSc in Econometrics mogelijk. BSc in Economie en Bedrijfskunde i. Studierichting Accountancy en Control Aansluitende masteropleiding: MSc in Accountancy and Control ii. Studierichting Bedrijfskunde Aansluitende masteropleiding: MSc in Business Studies iii. Studierichting Economie Aansluitende masteropleiding: MSc in Economics iv. Studierichting Economie en Financiering Aansluitende masteropleidingen: MSc in Economics en MSc in Business Economics, specialisaties Finance en Real Estate Finance v. Studierichting Financiering en Organisatie Aansluitende masteropleiding: MSc in Business Economics BSc in Fiscale economie Aansluitende masteropleiding: MSc in Fiscale economie 13

17 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hoofdstuk 6 Studiebegeleiding en studievoortgang Artikel 6.1 Studievoortgangsadministratie De decaan van de faculteit is verantwoordelijk voor een goede registratie van de studieresultaten van de studenten. Hij draagt er zorg voor dat minimaal één keer per studiejaar aan elke student een overzicht verschaft wordt van de door de student behaalde resultaten. Daarnaast heeft iedere student na de registratie van de beoordeling van een examenonderdeel via SIS inzage in de uitslag van dat onderdeel. Artikel 6.2 Studiebegeleiding 1. Ingeschreven studenten met uitzondering van extraneï, kunnen aanspraak maken op studiebegeleiding. De vormen van studiebegeleiding worden vermeld in de UvA studiegids. 2. Een student kan een klacht indienen tegen de gevolgde procedure van of situatie aan de faculteit. De klachtenregeling is beschreven in Bijlage H. Artikel 6.3 Studieadvies propedeuse 1. In het eerste jaar van inschrijving ontvangt elke student vóór 15 december een (geaggregeerd) resultatenoverzicht en een voorlopig studieadvies per op de UvA studenten account. 2. Elke student op wie dit artikel van toepassing is, ontvangt vóór 15 maart een (geaggregeerd) resultatenoverzicht en een (waarschuwings-) advies én voor 15 mei een tweede (waarschuwings-) advies alsmede een (geaggregeerd) resultatenoverzicht per op de UvA studenten account. 3. Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving, doorgaans rond half juli, doch uiterlijk op 31 augustus, ontvangt de student een schriftelijk studieadvies over de voortzetting van zijn opleiding tezamen met een resultatenoverzicht. Aan dit studieadvies wordt een afwijzing met een bindend karakter verbonden indien de student: a. minder dan 42 studiepunten aan onderdelen van de propedeuse heeft behaald, of b. 42 of meer studiepunten aan onderdelen van de propedeuse heeft behaald, maar niet het volgende opleidingsspecifieke wiskunde onderdeel: i. Wiskunde en Statistiek 1 voor de opleidingen Economie en Bedrijfskunde en Fiscale Economie; ii. Wiskunde 1 voor de opleiding Actuariële Wetenschappen en de opleiding Econometrie en Operationele Research. 4. Bij het vaststellen van het aantal behaalde studiepunten als bedoeld in lid 3 tellen de studiepunten van verworven vrijstellingen niet mee. Een student die 18 studiepunten of meer aan vrijstellingen krijgt, dient de gehele propedeuse te halen om een positief advies te krijgen. 5. Aan de student die een verzoek tot uitschrijving vóór 1 februari van het eerste jaar van inschrijving doet, wordt geen studieadvies als bedoeld in lid 3 uitgebracht. Indien de bachelorstudent zich in een volgend studiejaar opnieuw inschrijft, zal in dat volgende studiejaar het studieadvies als bedoeld in lid 3 worden uitgebracht. Studenten kunnen in een volgend studiejaar éénmalig opnieuw met dezelfde opleiding beginnen. Bij herinschrijving geldt (wederom) het in lid 1 tot en met 4 van dit artikel gestelde, waarbij het totaal aantal behaalde studiepunten aan eerstejaars vakken in het jaar van uitschrijving buiten beschouwing wordt gelaten. 6. Zo spoedig mogelijk na afloop van de herkansingstentamens in de zomer van het eerste jaar van inschrijving, wordt aan de student indien het bepaalde in lid 3 van toepassing is, schriftelijk medegedeeld dat de decaan voornemens is hem een negatief Bindend Studieadvies te geven. 7. In de in het vorige lid genoemde mededeling wordt de student er tevens op gewezen dat hij in de gelegenheid wordt gesteld te worden gehoord door de Examencommissie en op welke wijze hij zich voor de hoorzitting kan aanmelden. 14

18 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde 8. Zo spoedig mogelijk na afloop van de hoorzitting wordt, na advies van de Examencommissie, door de decaan bepaald aan welke studenten een negatief Bindend Studieadvies zal worden gegeven. 9. Tegen een besluit inzake een negatief Bindend Studieadvies kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gedateerd, beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam. 10. Een negatief Bindend Studieadvies heeft tot gevolg dat de betrokken student zich gedurende de daarop volgende drie studiejaren niet kan inschrijven voor dezelfde of een aanverwante bacheloropleiding aan de faculteit. Voor de opleiding Economie en Bedrijfskunde is de opleiding Fiscale Economie aanverwant en omgekeerd. Voor de opleiding Econometrie en Operationele Research is de opleiding Actuariële Wetenschappen aanverwant en omgekeerd. Artikel 6.4 Persoonlijke omstandigheden en hardheidsclausule 1. De decaan verleent geen negatief Bindend Studieadvies wanneer er sprake is van persoonlijke omstandigheden en de betrokken student op grond hiervan in redelijkheid niet geacht kan worden te hebben kunnen voldoen aan de gestelde studievoortgang. 2. Uitsluitend persoonlijke omstandigheden die door de student na intreden zo spoedig als redelijkerwijs kan worden verlangd bij de studieadviseur zijn gemeld, worden door de decaan betrokken in zijn afweging. 3. Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan: a. Ziekte van betrokkene De ziekteperiode omvat ten minste twintig dagen, dan wel ten minste vijf relevante toetsmomenten. De ziekte moet tijdens of tot vijf dagen na afloop van de ziekte schriftelijk zijn gemeld aan een van de studieadviseurs. Deze melding dient vergezeld te gaan van een verklaring van een behandelend arts waarin de duur en de periode van de ziekte worden vermeld. In het geval geen verklaring van een behandelend arts kan worden overlegd, dient de student contact op te nemen met een studieadviseur, een studentendecaan of een studentenpsycholoog; b. Bijzondere familieomstandigheden De Examencommissie beoordeelt of de familieomstandigheden van doorslaggevende invloed zijn geweest op de studieresultaten. Alleen omstandigheden betreffende familie tot de eerste graad kunnen worden aangevoerd als bijzondere familieomstandigheid. Binnen een periode van vijf werkdagen vóór, tot vijf werkdagen na de toetsdatum dient door de student schriftelijk bij een studieadviseur te worden gemeld dat een bijzondere familieomstandigheid de reden is van het niet afleggen of mogelijk niet halen van de tentamens. Tevens dient de student te kunnen aantonen dat de aangevoerde bijzondere familieomstandigheid daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. In het geval dat de student niet kan aantonen dat de bijzondere familieomstandigheid heeft plaatsgevonden, dient de student contact op te nemen met een studieadviseur, een studentendecaan of een studentenpsycholoog; c. Lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene Studenten met een functiestoornis dienen bij aanvang van de studie, of zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de stoornis, hiervan schriftelijk melding te maken bij een van de studieadviseurs. Indien door de studieadviseur wordt vastgesteld dat de norm voor het Bindend Studieadvies niet gehaald kan worden als gevolg van een functiestoornis, dient de student samen met de studieadviseur een studieplan op te stellen; d. Zwangerschap van betrokkene De zwangerschap dient schriftelijk te worden gemeld bij één van de studieadviseurs. Tevens dient een geboortebewijs, dan wel een doktersverklaring of een verklaring van een verloskundige te worden ingeleverd. In het geval geen verklaring kan worden overlegd, dient betrokkene contact op te nemen met een studieadviseur, een studentendecaan of een studentenpsycholoog; e. Bekleden van een bestuursfunctie door betrokkene De bestuursfunctie wordt vervuld met een volledige bestuursbeurs van twaalf maanden vanwege de universiteit. De student dient hiervan schriftelijk melding te maken bij de 15

19 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde studieadviseurs, tot uiterlijk twee maanden na toekenning van de beurs; f. Topsport door betrokkene De student heeft de officiële UvA-topsportstatus van de studentdecanen gekregen en kan aantonen dat zijn sportschema tot studievertraging heeft geleid. Tevens dient de student op tijd, doch uiterlijk twee maanden na de vertraging, hiervan melding te maken bij de studieadviseurs. 4. Een student die meent op basis van de persoonlijke omstandigheden genoemd in het vorige lid in aanmerking te komen voor dispensatie van het Bindend Studieadvies, dient een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Examencommissie. Bij de beoordeling van het verzoek hanteert de Examencommissie in ieder geval als één van de criteria dat de student verantwoord studeergedrag dient te vertonen. Dit betekent onder andere dat de student zich moet houden aan het met een studieadviseur afgesproken studieprogramma. 5. De decaan kan in bijzondere gevallen, waar toepassing van een negatief Bindend Studieadvies tot onevenredige benadeling of onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden, na advies van de Examencommissie, ten gunste van de student hiervan afwijken. 6. Aan een student die dispensatie van het Bindend Studieadvies krijgt, zal bij een herinschrijving in een volgend studiejaar het studieadvies als bedoeld in lid 3 van Artikel 6.3 worden uitgebracht. Daarbij wordt het totale aantal behaalde studiepunten aan eerstejaars vakken in het eerste jaar van inschrijving buiten beschouwing gelaten. Een student die 18 studiepunten of meer aan eerstejaars vakken in het eerste jaar van inschrijving heeft behaald, dient in een volgend studiejaar alle resterende eerstejaars bachelorvakken te halen om een positief studieadvies te krijgen. 16

20 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 7.1 Hardheidsclausule In geval van aantoonbare onredelijkheid of onbillijkheid van overwegende aard kan de Examencommissie toestaan dat ten voordele van de student wordt afgeweken van de bepalingen in deze regeling. Artikel 7.2 Overgangsbepaling 1. Voor de student die op de datum van de inwerkingtreding van deze regeling één of meer examenonderdelen met goed gevolg heeft afgelegd, maar het examen nog niet geheel met goed gevolg heeft afgelegd en die in zijn belangen geschaad wordt door bepalingen in deze regeling die afwijken van bepalingen in oudere regelingen, wordt door de Examencommissie een overgangsregeling vastgesteld, met inachtneming van hetgeen aangaande examens en examenonderdelen in de wet bepaald is. 2. De vastgestelde overgangsregeling per opleiding is vermeld in de Bijlagen B tot en met E. Artikel 7.3 Wijzigingen 1. Wijzigingen van deze regeling worden door de decaan gehoord de Opleidingscommissie en met in achtneming van de bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen ter zake bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belangen van de studenten daardoor niet worden geschaad. Artikel 7.4 Bekendmaking De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling en van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie als bedoeld in Artikel 7.12b van de wet. De regeling staat vermeld in de digitale studiegids van de opleiding (www.studiegids.uva.nl). Artikel Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld door de decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde op 15 oktober

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science Opleidingen Faculteit Economie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Regels- en Richtlijnen Examencommissie BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Regels- en Richtlijnen Examencommissie BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING en Regels- en Richtlijnen Examencommissie BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2011-2012 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 1

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Bacheloropleidingen FEB 2006-2007 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2006-2007 OER Bacheloropleidingen FEB 2006-2007

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Bacheloropleidingen FEB 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam Economie en Bedrijfskunde

Universiteit van Amsterdam Economie en Bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam Economie en Bedrijfskunde Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleidingen Actuariële Wetenschappen Econometrie en Operationele Research Economie en Bedrijfskunde

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OER Bacheloropleidingen FEB 2010-2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELORopleidingen A. Model facultair deel B. Model opleidingsspecifiek deel Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluitnummer 2015cb0144, d.d. 6 mei 2015 Inleiding

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie 2015-2016

Regels en Richtlijnen Examencommissie 2015-2016 Regels en Richtlijnen Examencommissie 2015-2016 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie 2015-2016 De Regels en Richtlijnen van de examencommissie maken geen onderdeel uit van de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam Economie en Bedrijfskunde

Universiteit van Amsterdam Economie en Bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam Economie en Bedrijfskunde Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2017-2018 Bacheloropleidingen Actuariële Wetenschappen Business Administration Econometrie en Operationele Research

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2014-2015 Bacheloropleidingen Actuariële Wetenschappen Econometrie en Operationele Research Economie en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Masteropleidingen FEB 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Onderwijs- en Examenregeling (OER) Nederlandstalige versie 1 Academisch jaar 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Bacheloropleidingen Bedrijfskunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2008-2009 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Vaststelling en publicatie 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER Bachelor IO 2007-2008 1 Bachelor programma Industrieel Ontwerpen 2007-2008

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTERopleidingen A. Model facultair deel B. Model opleidingsspecifiek deel Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluitnummer 2015cb0144, d.d. 6 mei 2015 Inleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Masteropleidingen FEB 2010-2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Masteropleidingen FEB 2008-2009 Inleiding ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2008-2009 OER Masteropleidingen FEB

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Algemeen deel (deel 1) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2015.

Nadere informatie

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELORopleidingen A. Model facultair deel B. Model opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2014-2015 Inleiding bij de Model Onderwijs- en Examenregeling BACHELOR Algemeen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie OER Bacheloropleidingen FEE 2005-2006 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie STUDIEJAAR 2005-2006 OER Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit der... Studiejaar 2013-2014

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit der... Studiejaar 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling (OER) (2012cb0447, d.d. 20 november 2012) Bacheloropleidingen van de Faculteit der... Studiejaar 2013-2014 DEEL A Algemeen deel Model Bachelor Oer Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014 Deel 1 Algemeen deel masteropleidingen faculteit Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling 1. Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op de initiële masteropleidingen die in

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE BACHELOROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE BACHELOROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE BACHELOROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht Studiejaar 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens het propedeutisch,

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College and Graduate School of Child Development & Educational Sciences REGELS EN RICHTLIJNEN 2016-2017 VAN DE EXAMENCOMMISSIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Bacheloropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Bacheloropleiding Geneeskunde. Studiejaar 2013 2014

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Bacheloropleiding Geneeskunde. Studiejaar 2013 2014 Bachelor OER Geneeskunde 1 Universiteit van Amsterdam Onderwijs en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Bacheloropleiding Geneeskunde Studiejaar 2013 2014 Definitieve versie Augustus 2013 Bachelor

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen)

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie OER MSc psychologie 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling Art. 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregeling biomedische wetenschappen curriculum 2000) Regels en richtlijnen voor tentamens en examens REGELS met betrekking

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Archeologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie