ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN"

Transcriptie

1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar Universiteit van Amsterdam

2 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science Opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Hoofdstuk 2 Toelating tot de opleidingen 3 Hoofdstuk 3 Inhoud en inrichting van de Bachelor of Science opleidingen 5 Hoofdstuk 4 Onderwijs 7 Hoofdstuk 5 Toetsing en examinering 9 Hoofdstuk 6 Studiebegeleiding en studievoortgang 14 Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen 17 Bijlagen Bijlage A Regels en Richtlijnen van de Examencommissie 19 Artikel 1 Algemene bepalingen 19 Artikel 2 Examencommissie 19 Artikel 3 Examinatoren 20 Artikel 4 Tentamens 20 Artikel 5 Examens 24 Artikel 6 Vrijstellingen 27 Artikel 7 Bewaartermijnen 27 Artikel 8 Hardheidsclausule 27 Artikel 9 Wijziging 27 Artikel 10 Inwerkingtreding 27 Bijlage B Bacheloropleiding Actuariële Wetenschappen 28 B.1 Doel van de opleiding en eindtermen 28 B.2 Onderwijsprogramma 30 B.3 Vakkenlijst 31 B.4 Overgangsregelingen 32 i

3 Bijlage C Bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research 33 C.1 Doel van de opleiding en eindtermen 33 C.2 Onderwijsprogramma 36 C.3 Vakkenlijst 38 C.4 Overgangsregelingen 39 Bijlage D Bacheloropleiding Economie en Bedrijfskunde 40 D.1 Doel van de opleiding en eindtermen 40 D.2 Onderwijsprogramma 44 D.3 Vakkenlijst 51 D.4 Overgangsregelingen 55 Bijlage E Bacheloropleiding Fiscale Economie 56 E.1 Doel van de opleiding en eindtermen 56 E.2 Onderwijsprogramma 58 E.3 Vakkenlijst 59 E.4 Overgangsregelingen 60 Bijlage F Honoursprogramma Faculteit Economie en Bedrijfskunde 61 Bijlage G Reglement Bachelorscripties aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde G.1 Inleiding 63 G.2 Bachelorscriptie 63 Bijlage H Klachtenregeling Faculteit Economie en Bedrijfskunde 67 Bijlage I Fraude en Plagiaat Regeling Studenten UvA 71 Toelichting Fraude en Plagiaat Regeling Studenten UvA 74 Bijlage J Reglement bachelor bijvakstudenten Faculteit Economie en Bedrijfskunde 75 Bijlage K Reglement Minorprogramma s aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde 76 ii

4 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de volgende vier bacheloropleidingen: a. Bachelor of Science Actuariële Wetenschappen; b. Bachelor of Science Econometrie en Operationele Research; c. Bachelor of Science Economie en Bedrijfskunde; d. Bachelor of Science Fiscale Economie. 2. Deze opleidingen worden verzorgd binnen door de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB), hierna te noemen: de faculteit. 3. Indien in deze regeling gesproken wordt van de opleiding zonder nadere toevoeging, dan wordt hiermee de bovengenoemde bacheloropleidingen bedoeld. Artikel 1.2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet : de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; b. de universiteit : de Universiteit van Amsterdam; c. student : hij die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van tentamens en examens van de opleiding; d. postpropedeutische fase : het tweede en derde studiejaar van de bacheloropleiding; e. examen : het bachelorexamen van de opleiding; f. programma : het totaal en de samenhang van de onderdelen, de onderwijsvormen, de contacturen, de toets- en tentamenvormen, de voorgeschreven literatuur; g. (studie-)onderdeel : een onderwijseenheid van de opleiding in de zin van de wet; h. praktische oefening : het deelnemen aan een practicum of andere onderwijsleeractiviteit, die gericht is op het bereiken van bepaalde (academische) vaardigheden. Voorbeelden van een praktische oefening: i. het maken van een scriptie; ii. het uitvoeren van een onderzoekopdracht; iii. het deelnemen aan een excursie; iv. het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit die gericht is op het verwerven van bepaalde vaardigheden, of v. het doorlopen van een stage. i. portfolio : de verzameling onderwijsproducten (schriftelijk en/of elektronisch) met betrekking tot de prestaties van de student binnen de door hem gekozen opleiding; j. werkcollege : college waarbij een probleem- of casusgerichte behandeling van de stof voorop staat; k. scriptie : een onderdeel dat bestaat uit literatuuronderzoek en/of een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, in alle gevallen leidend tot een schriftelijk verslag daarover; l. tentamen : onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student betreffende een onderdeel. De beoordeling wordt uitgedrukt in 1

5 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde een eindcijfer. Een tentamen kan in gedeeltes worden afgenomen met behulp van één of meer deeltentamens; m. studielast : de studielast van de onderwijseenheid waarop een tentamen betrekking heeft, uitgedrukt in studiepunten of EC (European Credits). De studielast van één studiejaar bedraagt 1680 uren studie en is gelijk aan 60 studiepunten of EC; n. studiepunt : 1 studiepunt of 1 EC is gelijk aan een studielast van 28 uren studie; o. fraude en plagiaat : het handelen of nalaten van een student zodanig dat een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt; p. studiejaar : het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar; q. opleidingsstatuut : het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut conform Artikel 7.59 van de wet. Het opleidingsstatuut wordt verwerkt in de studiegids. De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 2

6 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hoofdstuk 2 Toelating tot de opleidingen Artikel 2.1 Vooropleidingsvereisten 1. Toelating tot de bacheloropleiding Economie en Bedrijfskunde en tot de bacheloropleiding Fiscale Economie is mogelijk op grond van: a. een vwo-diploma met wiskunde A (of wiskunde A1 én A2) en/of wiskunde B (of wiskunde B1); b. een afgerond eerste studiejaar van een hbo-opleiding én met aantoonbare kennis van wiskunde op vwo-niveau zoals hiervoor in dit lid omschreven. 2. Toelating tot de bacheloropleiding Actuariële Wetenschappen en tot de bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research is mogelijk op grond van: a. een vwo-diploma met wiskunde B (of wiskunde B1); b. een afgerond eerste studiejaar van een hbo-opleiding én met aantoonbare kennis van wiskunde op vwo-niveau zoals hiervoor in dit lid omschreven. 3. Bezitters van een buitenlands diploma voldoen aan de eis betreffende voldoende beheersing van de Nederlandse taal (voor de Nederlandstalige programma s) nadat het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), programma II, met goed gevolg is afgelegd, dan wel door het verkrijgen van een vrijstelling voor het afleggen van dit examen. Artikel 2.2 Nadere vooropleidings- en toelatingsvereisten 1. Een deficiëntie met betrekking tot het vak wiskunde in de vooropleiding van zowel vwoabituriënten als van bezitters van een gelijkwaardig buitenlands diploma, wordt opgeheven door het met goed gevolg afleggen van een door de faculteit erkend tentamen in wiskunde op het niveau van vwo wiskunde B. Voor toelating tot de opleidingen Economie en Bedrijfskunde en Fiscale Economie volstaat een tentamen in wiskunde op het niveau van vwo wiskunde A. 2. Een bezitter van een getuigschrift hoger onderwijs (propedeutisch-, kandidaats-, bachelor- of afsluitend examen) wordt alleen met kennis van het vak wiskunde A (of wiskunde A1 én A2) of wiskunde B (of wiskunde B1) op vwo-niveau toegelaten tot de opleidingen Economie en Bedrijfskunde alsmede Fiscale Economie. Voor de opleidingen Econometrie en Operationele Research alsmede Actuariële Wetenschappen geldt als eis wiskunde B (of wiskunde B1) op vwo-niveau. Deze kennis kan desgewenst worden aangetoond door het met goed gevolg afleggen van een door de faculteit erkend tentamen in wiskunde op niveau van vwo wiskunde B. 3. Voor de Nederlandstalige programma s binnen de opleiding Economie en Bedrijfskunde en voor de opleiding Fiscale Economie is een specifieke intakeprocedure van kracht. Deelname aan deze procedure is een voorwaarde voor inschrijving. 4. Voor het Engelstalige programma binnen de opleiding Economie en Bedrijfskunde is een specifieke selectieprocedure van kracht. Deelname aan deze procedure is een voorwaarde voor inschrijving. Selectie vindt plaats door een jaarlijks door de decaan in te stellen selectiecommissie op basis van: a. kennis van de Engelse taal Voldoende voorkennis kan worden aangetoond met: i. een vwo-diploma ii. een TOEFL-score van ten minste: 600 (paper based test); 250 (computer based test); iii. 100 (internet test). een IELTS-score van ten minste 6,5, waarbij daarnaast voor elke subscore minimaal een 6.0 behaald dient te zijn. b. kennis van de wiskunde; c. niveau en inhoud van de vooropleiding(en); d. motivatie en communicatieve vaardigheden. Bij gelijke geschiktheid wordt gestreefd naar een evenwichtige opbouw van nationaliteiten. 3

7 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Artikel 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in Artikel 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: a. kennis van de Engelse taal op vwo-niveau; b. kennis van de wiskunde: i. op vwo-niveau wiskunde A (of A1 én A2) bij de opleidingen Economie en Bedrijfskunde en Fiscale Economie; ii. op vwo-niveau wiskunde B (of B1) bij de opleidingen Econometrie en Operationele Research en Actuariële wetenschappen. Bij toelating op grond van een buitenlandse vooropleiding is een zogenaamd NT2-II-diploma altijd een aanvullende eis. 4

8 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hoofdstuk 3 Inhoud en inrichting van de Bachelor of Science opleidingen Artikel 3.1 Doel van de opleiding en eindtermen 1. Het doel en de eindtermen van de opleiding Actuariële Wetenschappen zijn opgenomen in Bijlage B. 2. Het doel en de eindtermen van de opleiding Econometrie en Operationele Research zijn opgenomen in Bijlage C. 3. Het doel en de eindtermen van de opleiding Economie en Bedrijfskunde zijn opgenomen in Bijlage D. 4. Het doel en de eindtermen van de opleiding Fiscale Economie zijn opgenomen in Bijlage E. Artikel 3.2 Vorm van de opleiding De opleiding wordt voltijds verzorgd. Artikel 3.3 Taal waarin de opleiding wordt verzorgd 1. Binnen de opleiding Economie en Bedrijfskunde zijn er Nederlandstalige en Engelstalige programma s. De opleidingen Actuariële Wetenschappen, Econometrie en Operationele Research en Fiscale Economie hebben alleen Nederlandstalige programma s. 2. In de Nederlandstalige programma s wordt het mondelinge onderwijs gegeven en worden de tentamens afgenomen in het Nederlands. In afwijking hiervan kan Engels als taal worden gebezigd, indien het onderwijs betreft dat in het kader van een college door een anderstalige docent gegeven wordt of indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten, daartoe noodzaakt. Jaarlijks zal per vak in de studiegids bekend worden gemaakt of onderwijs in het Engels wordt gegeven en/of tentamens in het Engels worden afgenomen. In de Engelstalige programma s van de opleiding wordt het onderwijs gegeven en worden de tentamens afgenomen in het Engels. 3. De Gedragscode Vreemde Talen UvA en het bepaalde in Artikel 7.2. van de wet zijn van toepassing op dit artikel. Artikel 3.4 Omvang van de opleiding De in Artikel 3.1 genoemde opleidingen hebben een studielast van 180 studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 uren studieactiviteiten. Artikel 3.5 Onderwijsprogramma 1. Het onderwijsprogramma van de opleiding Actuariële Wetenschappen staat beschreven in Bijlage B. 2. Het onderwijsprogramma van de opleiding Econometrie en Operationele Research staat beschreven in Bijlage C. 3. Het onderwijsprogramma van de opleiding Economie en Bedrijfskunde staat beschreven in Bijlage D. Deze opleiding kent Nederlandstalige en Engelstalige programma s. 4. Het onderwijsprogramma van de opleiding Fiscale Economie staat beschreven in Bijlage E. 5. Voor elk onderdeel van de in lid 1 t/m 4 genoemde opleidingen is een beschrijving beschikbaar in de studiegids met de toelatingsvoorwaarden, inhoud, leerdoelen, onderwijsvorm, toetsvorm en eventuele aanwezigheidsplicht. 6. De vrije keuzeruimte van een opleiding kan worden ingevuld met: a. bachelorvakken van de faculteit; b. bachelorvakken bij een andere faculteit van de UvA; c. bachelorvakken bij een andere universiteit in Nederland; d. bachelorvakken bij een andere universiteit in het buitenland. 5

9 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Voor de opname van keuzevakken in het programma en voor deelname aan het onderwijs en tentamens van keuzevakken gelden de volgende eisen: a. het eerste studiejaar van de opleiding dient geheel te zijn afgerond; b. aan de gestelde ingangseisen van het betreffende vak moet worden voldaan; c. het vak dient minimaal het niveau van een tweedejaars bachelorvak te hebben, tenzij het een cursus taalverwerving betreft (maximaal 12 studiepunten) of het vak een onderdeel vormt van een door de Examencommissie goedgekeurde minor; d. het vak dient behaald te zijn in de periode dat de student bij een opleiding van de FEB stond ingeschreven; e. het vak heeft geen inhoudelijke overlap met andere vakken binnen het programma van de student; f. voor een vak buiten de faculteit dient vooraf toestemming aan de Examencommissie te worden gevraagd. 7. De opleiding wordt afgesloten met het schrijven van een bachelorscriptie. Afhankelijk van de opleiding kan in samenhang met de bachelorscriptie een scriptiestage worden gelopen. De vereisten waaraan de bachelorscriptie dient te voldoen en de mogelijkheden tot het lopen van een bachelorscriptiestage staan vermeld in het Reglement bachelorscripties aan de FEB (Bijlage G) en in de studiegids bij het scriptieonderdeel van het betreffende programma. Artikel 3.6 Opname van een minor in het studieprogramma Een minor (30 studiepunten) kan alléén binnen het studieprogramma worden opgenomen als: a. de minor bestaat uit vakken die deel uitmaken van een door een faculteit of instituut van de UvA of een andere Nederlandse universiteit goedgekeurde minor; b. het een minor betreft die niet uit vakken bestaat die binnen de opleiding waarvoor de student staat ingeschreven worden aangeboden, met uitzondering van de minor Entrepreneurship ; c. vooraf toestemming is aangevraagd bij de Examencommissie. Artikel 3.7 Honoursprogramma Tijdens de opleiding kan een student aan de Examencommissie toestemming vragen om aan het universitaire Honoursprogramma te mogen deelnemen. De studielast van het universitaire Honoursprogramma komt bovenop die van de reguliere opleiding. Toestemming voor deelname aan het Honoursprogramma wordt alléén verleend wanneer voldaan is aan de daarvoor gestelde (toelatings-)voorwaarden. Zie Bijlage F voor de regels en procedures op het gebied van het Honoursprogramma. 6

10 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hoofdstuk 4 Onderwijs Artikel 4.1 Aanmelding voor het onderwijs en voorrangsregels 1. Elke student dient zich voor elk te volgen vak vooraf aan te melden. Bij de inschrijving voor het onderwijs van het vak is de student tegelijkertijd ook ingeschreven voor het eventuele deeltentamen, het afsluitende tentamen en de herkansing. 2. Voor het deelnemen aan het onderwijs dient de student zich aan te melden voor het betreffende vak via het universitaire studentinformatiesysteem (SIS) tijdens de inschrijfperiode die vermeld wordt in de Academische kalender van de faculteit, die gepubliceerd is op de website voor FEBstudenten, en conform de op deze website aangegeven procedure. Indien de aanmelding niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, wordt deelname aan het onderwijs voor het vak geweigerd. 3. Indien een student zich niet heeft aangemeld via SIS tijdens de inschrijfperiode die vermeld staat in de Academische kalender, is inschrijving alsnog mogelijk door het betalen van 20,- aan administratiekosten bij de Onderwijsadministratie, uiterlijk op de maandag van de tweede week van de betreffende onderwijsperiode. Toestemming voor deze late inschrijving is altijd op voorwaarde dat er voldoende capaciteit is in de onderwijsgroep en de student niet al bepaalde verplichtingen met betrekking tot de examinering en deelname heeft gemist. 4. Indien tijdige registratie niet mogelijk is doordat de uitslag van een verplicht tentamen nog niet is geregistreerd, zal een student niet worden uitgesloten van het onderwijs en de bijbehorende tentamens op voorwaarde dat de student uiterlijk op de laatste dag van de inschrijfperiode voor het vak contact opneemt met de Onderwijsadministratie. 5. Indien het aantal groepen voor het onderwijs van een vak ontoereikend is om elke student, die zich vóór de aanvang van het onderwijs voor het betreffende vak heeft ingeschreven, een plaats te bieden, dan kunnen door de opleidingsdirecteur studenten uitgesloten worden. Voor uitsluiting kunnen de volgende criteria gehanteerd worden: a. de student staat niet ingeschreven voor een opleiding waarbinnen het betreffende vak een verplicht onderdeel is of kan zijn; b. de student heeft zich ingeschreven voor vakken met een studiebelasting in studiepunten die groter is dan de nominale studiebelasting van het studieprogramma voor de relevante onderwijsperiode. 6. Studenten die niet willen deelnemen aan het onderwijs van een bepaald vak waarvoor zij staan ingeschreven, dienen zich af te melden via SIS uiterlijk op de maandag van de tweede week van de onderwijsperiode. Voor de consequenties van het niet-tijdig afmelden, zie Artikel 5.7 in Hoofdstuk 5 van deze regeling. 7. Een student kan zich per onderwijsperiode voor maximaal achttien studiepunten aan studieonderdelen inschrijven. Na toestemming van de Examencommissie kan dit maximum in individuele gevallen worden verhoogd. De student dient uiterlijk vier weken voor de start van de onderwijsperiode een verzoek in te dienen bij de Examencommissie. Voorwaarden voor toestemming zijn: voldoende capaciteit en een positief advies van de studieadviseur. De student dient, voorafgaande aan het indienen van het verzoek, de studieadviseur te raadplegen. Artikel 4.2 Volgorde en ingangseisen 1. Binnen de opleiding is er een voorgeschreven volgorde voor het deelnemen aan het onderwijs en de tentamens. Studenten die zich niet houden aan deze volgorde kunnen studievertraging oplopen. 2. Deelname aan het onderwijs en tentamens is alleen mogelijk indien de student voldoet aan de ingangseisen van het vak uiterlijk op de laatste dag van de inschrijfperiode van het vak. 3. De ingangseisen per onderdeel worden per opleiding vermeld in de Bijlagen B tot en met E. 4. In bijzondere gevallen kan de Examencommissie op gemotiveerd verzoek van de student al dan niet onder voorwaarden afwijken van de in het tweede lid genoemde voorwaarde. 7

11 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Artikel 4.3 Studenten met een functiebeperking 1. Studenten met een functiebeperking kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in aanmerking komen voor aanpassingen in het onderwijs. Deze aanpassingen worden zoveel mogelijk op hun individuele functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van het vak niet wijzigen. 2. Bij het in lid 1 genoemd verzoek dient door de student een brief van een arts of psycholoog overlegd te worden waarin verklaard wordt dat de student vanwege een psychische of fysieke handicap belemmerd wordt bij de studie. 3. Verzoeken over aanpassing van het onderwijs kunnen gericht worden aan de studieadviseur. Het verzoek dient uiterlijk vier weken voor de start van het studiejaar te worden ingediend. De opleidingsdirecteur beslist namens de decaan over deze verzoeken. 8

12 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hoofdstuk 5 Toetsing en examinering Artikel 5.1 Algemeen 1. Tijdens het vak wordt getoetst of de student in voldoende mate de gestelde leerdoelen heeft bereikt. 2. Bij deelname aan tentamens wordt verondersteld dat de student aan alle eisen van het vak van het lopende studiejaar voldoet. 3. In de studiegids staat beschreven aan welke prestaties de student moet voldoen om het vak met succes af te ronden, wat de criteria zijn waarop de student beoordeeld wordt en wat de wegingsfactor is van de deeltentamens. 4. De examinering van elk vak dient voor ten minste 60% te bestaan uit een individueel te beoordelen prestatie van de student. 5. In het eerste studiejaar van de opleiding dient voor het eindtentamen van elk vak ten minste een 4,5 te worden behaald om het vak met succes te kunnen voltooien. 6. De gang van zaken bij toetsing en de richtlijnen en aanwijzingen om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen, staan beschreven in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie ex Artikel 7.1, lid 4 van de WHW (Bijlage A). 7. Op verzoek van de student kan de Examencommissie toestaan dat een tentamen wordt afgenomen op een andere wijze dan in de studiegids is bepaald. 8. Voor studieonderdelen met een schriftelijk tentamen heeft de student recht op een representatief voorbeeldtentamen met uitwerkingen. Dit voorbeeldtentamen dient representatief te zijn wat betreft lengte, soort vragen en inhoud. 9. Voor studieonderdelen binnen de opleiding die door een andere faculteit worden geëxamineerd, gelden de regels en richtlijnen met betrekking tot toetsing en examinering van de Examencommissie van die faculteit. Artikel 5.2 Toelating tot tentamens 1. Deelname aan een tentamen en registratie van een tentamencijfer is alleen mogelijk als de student een geldige en correcte inschrijving bij de UvA heeft. 2. Voor deelname aan een tentamen is behalve in het lid 1 gestelde, ook verplicht dat de student zich heeft aangemeld voor het betreffende vak conform de procedure zoals vermeld staat in Artikel 4.2 van Hoofdstuk 4 van dit reglement. Indien de aanmelding niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, wordt deelname aan het tentamen geweigerd. Indien tijdige registratie niet mogelijk is doordat de uitslag van een verplicht tentamen, dat is afgelegd vóór de start van het vak, niet tijdig is geregistreerd, dient de student contact op te nemen met de Onderwijsadministratie van de faculteit, uiterlijk op de laatste dag van de inschrijfperiode voor het vak. 3. Studenten die niet willen deelnemen aan de tentamens van een bepaald vak waarvoor zij staan ingeschreven, dienen zich af te melden via het universitaire studentinformatiesysteem (SIS) uiterlijk op de maandag van de tweede week van de onderwijsperiode. Voor de consequenties van het niet-tijdig afmelden, zie Artikel 5.7 in dit hoofdstuk. Artikel 5.3 Toetsmomenten 1. Voor elk onderwijsonderdeel waarvoor in een studiejaar onderwijs wordt aangeboden geldt dat de student in hetzelfde studiejaar één herkansingsmogelijkheid heeft. De eerste tentamenmogelijkheid is binnen de onderwijsperiode waarin het vak is aangeboden; de herkansingsmogelijkheid wordt aangeboden voor het begin van het volgende studiejaar. 2. In uitzondering op lid 1 wordt een tweede herkansingsmogelijkheid aangeboden voor het opleidingsspecifieke vak dat binnen het Bindend Studie Advies te allen tijde dient te worden behaald. Dit betreft het vak: a. Wiskunde en Statistiek 1 voor de opleiding Economie en Bedrijfskunde en de opleiding Fiscale Economie; b. Wiskunde 1 voor de opleiding Actuariële Wetenschappen en de opleiding Econometrie en Operationele Research. 9

13 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde 3. In uitzondering op lid 1 wordt voor een deeltentamen geen aparte mogelijkheid tot herkansing aangeboden. 4. Bij hertentamens tellen de resultaten van deeltentamens niet mee en wordt de gehele stof geëxamineerd. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt voor de resultaten van deeltentamens die bestaan uit praktische oefeningen, zoals schriftelijke werkstukken. Deze resultaten mogen worden meegewogen in het resultaat voor de herkansing op voorwaarde dat de student nog steeds een redelijke kans wordt geboden om het vak met de herkansing te behalen. In alle gevallen dient de wijze van beoordeling en weging in de studiegids duidelijk te worden vermeld. 5. Indien een ter beoordeling ingediende bachelorscriptie niet aan de gestelde eisen voldoet binnen een vooraf gestelde termijn, dan krijgt de student éénmalig de gelegenheid om verbeteringen aan te brengen binnen een daarbij gestelde termijn om daarmee alsnog te voldoen aan de eisen. Een dergelijke verbetering wordt beschouwd als een herkansing. Zowel het resultaat van de eerste beoordeling als het resultaat van de herkansing dienen te worden doorgegeven aan de Onderwijsadministratie van de faculteit. Artikel 5.4 Studenten met een functiebeperking 1. Studenten met een functiebeperking kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in aanmerking komen voor aanpassingen in de wijze van tentaminering. Deze aanpassingen worden zoveel mogelijk op hun individuele functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van het tentamen niet wijzigen. De aanpassing kan inhouden dat de duur van een tentamen met maximaal een half uur per tentamen kan worden verlengd, en/of dat het tentamen wordt gemaakt in een aparte ruimte. In Artikel 4.7 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (Bijlage A) zijn de voorwaarden voor en het aanvragen van extra tentamentijd nader uitgewerkt. 2. Studenten met een niet-nederlandstalige achtergrond kunnen in hun eerste studiejaar van een Nederlandstalig programma een verlenging van de tentamenduur van maximaal een half uur extra per tentamen krijgen. Studenten die hiervoor in aanmerking komen, dienen vooraf toestemming van de Examencommissie te verkrijgen. 3. Op verzoeken over aanpassingen die de tentaminering betreffen, beslist de Examencommissie. Artikel Mondelinge tentamens 1. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de student daartegen bezwaar maakt dan wel de Examencommissie of de examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald. 2. Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk geëxamineerd, tenzij de examinatoren en studenten anders overeenkomen. 3. Bij mondelinge tentamens zijn altijd twee examinatoren aanwezig. Zij stellen gezamenlijk de uitslag vast. 4. Van een mondeling tentamen wordt door de examinator een verslag gemaakt, waarin de vragen kort samengevat zijn opgenomen. In plaats van een schriftelijk verslag voldoet ook een geluidsopname. De student mag het schriftelijke verslag of de geluidsopname na afloop niet meenemen. Artikel Vaststelling en bekendmaking uitslag 1. De examinator stelt direct na afloop van een mondeling tentamen de uitslag vast en maakt deze bekend aan de student. De examinator verstrekt de geëxamineerde een schriftelijke verklaring waaruit de uitslag blijkt. 2. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk of anderszins examenonderdeel zo snel mogelijk vast, maar in ieder geval binnen dertien werkdagen na de dag waarop het is afgelegd en voorziet de onderwijsadministratie van de gegevens die nodig zijn om de uitslag te kunnen registreren. Op verzoek van de examinator kan deze termijn met vijf werkdagen worden verlengd. Een dergelijk verzoek dient voor de tentamendatum te worden gericht aan de Examencommissie. 10

14 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde 3. De examinator deelt de uitslag van het tentamen schriftelijk mee aan de Onderwijsadministratie. Deze zorgt ervoor dat de uitslag binnen twee werkdagen na inlevering bekend wordt gemaakt aan die studenten, die voor het betreffende tentamen stonden ingeschreven én die voldeden aan de ingangseisen van het betreffende vak. 4. Op het voorblad van een schriftelijk tentamen wordt vermeld wat de uiterste datum is waarop de uitslag aan de student wordt bekendgemaakt. 5. Indien voor een vak een hertentamen plaats vindt binnen zes weken na de tentamendatum, geldt het onder lid 2 gestelde niet. De uitslag van een schriftelijk tentamen dient dan door de examinator binnen tien werkdagen te zijn vastgesteld. 6. Een student kan beroep aantekenen tegen de uitslag bij het College van Beroep voor de Examens binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van de uitslag. Ook kan een verzoek tot herbeoordeling worden ingediend bij de examinator. Een verzoek tot herbeoordeling schort de termijn voor het indienen van een beroepschrift niet op. Artikel 5.7 Cijfers 1. Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot 10. Alléén hele of halve cijfers, met uitzondering van het cijfer 5,5, mogen worden toegekend. Deze bepaling geldt niet voor cijfers van deeltoetsen. 2. De eindbeoordeling van een onderdeel is voldoende bij een 6,0 of hoger. 3. De eindbeoordeling van een onderdeel wordt afgerond op halve cijfers. 4. De laatst behaalde uitslag is bepalend voor het eindresultaat. 5. Indien het judicium voor een onderdeel niet in een cijfer wordt uitgedrukt, dan is het judicium ofwel aan alle verplichtingen voldaan (AVV) ofwel onvoldoende (ONV). 6. Studenten die niet deelnemen aan een tentamen waarvoor zij staan ingeschreven, krijgen het resultaat NAP: niet aanwezig met poging. NAP wordt geregistreerd als een tentamenpoging en kan van invloed zijn op de toekenning van het judicium cum laude. Artikel 5.8 Geldigheidsduur tentamen 1. De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens van de opleiding bedraagt zes jaar. 2. In uitzondering op het in lid 1 gestelde geldt een geldigheidsduur van drie jaar voor met goed gevolg afgelegde tentamens van propedeusevakken die behaald zijn vóór 1 september In uitzondering op lid 1 en 2 is het resultaat van een deeltentamen geldig tot en met de eerste tentamenmogelijkheid die wordt aangeboden voor het examenonderdeel. Indien een deeltentamen een praktische oefening is, kan worden bepaald dat deze geldig is tot en met de herkansing. 4. De Examencommissie heeft de bevoegdheid in individuele gevallen de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens voor een door haar vast te stellen termijn te verlengen. Artikel 5.9 Inzagerecht 1. Indien een tentamen schriftelijk is afgenomen, verleent de examinator tot dertig dagen nadat de uitslag is meegedeeld op verzoek inzage aan de geëxamineerde in het beoordeelde werk. De geëxamineerde kan tegen kostprijs kopieën (laten) maken van het beoordeelde werk. 2. Op het voorblad van een schriftelijk tentamen wordt aangegeven op welke wijze er inzage is in dat tentamen. Deze informatie wordt ook op Blackboard geplaatst. 3. De examinator kan bepalen dat de inzage collectief geschiedt op een vooraf vastgestelde tijd en plaats. Hierbij blijft lid 1 van dit artikel onverminderd van toepassing. 4. Indien een student het recht op inzage heeft op grond van lid 1 van dit artikel en de student kan aantonen door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid tot inzage geboden. 5. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke student die het recht op inzage heeft op grond van lid 1 van dit artikel kennis nemen van de vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede van de normen op grond waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. Zie Artikel 4.4. en 4.6 in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (Bijlage A) voor aanverwante bepalingen inzake inzage tentamens. 11

15 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Artikel 5.10 Vrijstellingen 1. De Examencommissie kan naar aanleiding van een schriftelijk verzoek van een student vrijstelling verlenen voor het afleggen van één of meer examenonderdelen, indien de student een qua niveau, inhoud en studielast overeenkomstig onderdeel van een universitaire bachelor- of masteropleiding heeft voltooid. 2. In uitzondering op het in lid 1 gestelde geldt dat voor de bachelorscriptie geen vrijstelling wordt verleend. 3. In uitzondering op het in lid 1 gestelde geldt dat voor de studieonderdelen van het eerste studiejaar van de opleiding geen vrijstelling wordt verleend. Voor studenten die reeds staan ingeschreven voor een bacheloropleiding aan de faculteit en willen overstappen naar een andere bacheloropleiding aan de faculteit, kan de Examencommissie een uitzondering maken. Deze studenten kunnen op basis van vakken die zij hebben behaald tijdens hun eerste bacheloropleiding, in aanmerking komen voor vrijstelling van studieonderdelen van het eerste studiejaar. 4. De Examencommissie beslist binnen 28 dagen na ontvangst van het verzoek. 5. Voor het voldoen aan de eisen van het bachelorexamen mag voor maximaal 90 studiepunten aan vrijstellingen zijn opgenomen in het studieprogramma van de opleiding van 180 studiepunten. 6. Vrijstellingen hebben dezelfde geldigheidsduur als tentamens, zoals opgenomen in Artikel 5.8, gerekend vanaf de datum waarop met de opleiding is begonnen. Aanvullende regels en richtlijnen met betrekking tot vrijstellingen zijn te vinden in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (Bijlage A). Artikel 5.11 Scriptie De bachelorscriptie wordt beoordeeld door de begeleider. Nadere regels over de begeleiding en beoordeling zijn uitgewerkt in het Reglement Bachelorscripties en Scriptiestages aan de FEB (Bijlage G) en in de studiegids bij het scriptieonderdeel van het betreffende programma. Artikel 5.12 Fraude en plagiaat 1. Het bepaalde in de Fraude en Plagiaat Regeling Studenten UvA is onverkort van toepassing en maakt onderdeel uit van de onderwijs- en examenregeling. De tekst van de regeling is als Bijlage I bijgevoegd. 2. Bij de detectie van plagiaat in teksten kan gebruik worden gemaakt van elektronische detectieprogramma s. Met het aanleveren van de tekst geeft de student impliciet toestemming tot het opnemen van de tekst in de database van het betreffende detectieprogramma. Artikel 5.13 Examen 1. De Examencommissie stelt de uitslag en de datum van het bachelorexamen vast, indien zij heeft geconstateerd dat de student de onderdelen van het examen met goed gevolg heeft afgelegd. 2. De Examencommissie kan een judicium toekennen. Indien de student blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid, kan de Examencommissie besluiten dat dit op het getuigschrift wordt vermeld met de kwalificatie cum laude; de criteria hiervoor zijn opgenomen in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (zie Artikel 5.4 in Bijlage A). 3. Er zijn voor het bachelorexamen twaalf examendata per studiejaar vastgesteld door het College van Bestuur. 4. Een getuigschrift kan slechts worden uitgereikt nadat is gebleken dat de student aan alle verplichtingen, waaronder de betaling van het collegegeld, heeft voldaan. 5. De Examencommissie kan naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek van een student die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift het vaststellen van de datum van het afsluitend examen uitstellen. 12

16 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Artikel 5.14 Graad Aan de student die het bachelorexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor of Science verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift vermeld. Artikel 5.15 Honoursvermelding op diplomasupplement Indien het Honoursprogramma als bedoeld in Artikel 3.7 met goed gevolg is afgesloten, wordt dit vermeld op het diplomasupplement. Artikel 5.16 Getuigschriften en verklaringen 1. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de Examencommissie een getuigschrift uitgereikt. Bij het getuigschrift wordt een Engelstalig diplomasupplement uitgereikt, ondertekend door de voorzitter van de Examencommissie, waarop de onderdelen van het examen, de studielast en de beoordeling worden vermeld. 2. Degene die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door de Examencommissie af te geven verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die door hem met goed gevolg zijn afgelegd. Artikel 5.17 Toegang tot de aansluitende masteropleiding De bezitter van het diploma van de hieronder genoemde bacheloropleiding van de UvA wordt geacht te beschikken over de kennis, het inzicht en de vaardigheden die vereist zijn voor toelating tot de hieronder vermelde masteropleiding van de UvA: BSc in Actuariële wetenschappen Aansluitende masteropleiding: MSc in Actuarial Science and Mathematical Finance BSc in Econometrie en Operationele Research i. Studierichting Econometrie Aansluitende masteropleiding: MSc in Econometrics ii. Voor de studierichting Operationele Research en Management wordt voor studenten die niet uiterlijk voor 1 september 2012 de bacheloropleiding hebben voltooid, geen aansluitende masteropleiding meer aangeboden aan de UvA. Na voltooiing van een deficiëntieprogramma is toelating tot MSc in Econometrics mogelijk. BSc in Economie en Bedrijfskunde i. Studierichting Accountancy en Control Aansluitende masteropleiding: MSc in Accountancy and Control ii. Studierichting Bedrijfskunde Aansluitende masteropleiding: MSc in Business Studies iii. Studierichting Economie Aansluitende masteropleiding: MSc in Economics iv. Studierichting Economie en Financiering Aansluitende masteropleidingen: MSc in Economics en MSc in Business Economics, specialisaties Finance en Real Estate Finance v. Studierichting Financiering en Organisatie Aansluitende masteropleiding: MSc in Business Economics BSc in Fiscale economie Aansluitende masteropleiding: MSc in Fiscale economie 13

17 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hoofdstuk 6 Studiebegeleiding en studievoortgang Artikel 6.1 Studievoortgangsadministratie De decaan van de faculteit is verantwoordelijk voor een goede registratie van de studieresultaten van de studenten. Hij draagt er zorg voor dat minimaal één keer per studiejaar aan elke student een overzicht verschaft wordt van de door de student behaalde resultaten. Daarnaast heeft iedere student na de registratie van de beoordeling van een examenonderdeel via SIS inzage in de uitslag van dat onderdeel. Artikel 6.2 Studiebegeleiding 1. Ingeschreven studenten met uitzondering van extraneï, kunnen aanspraak maken op studiebegeleiding. De vormen van studiebegeleiding worden vermeld in de UvA studiegids. 2. Een student kan een klacht indienen tegen de gevolgde procedure van of situatie aan de faculteit. De klachtenregeling is beschreven in Bijlage H. Artikel 6.3 Studieadvies propedeuse 1. In het eerste jaar van inschrijving ontvangt elke student vóór 15 december een (geaggregeerd) resultatenoverzicht en een voorlopig studieadvies per op de UvA studenten account. 2. Elke student op wie dit artikel van toepassing is, ontvangt vóór 15 maart een (geaggregeerd) resultatenoverzicht en een (waarschuwings-) advies én voor 15 mei een tweede (waarschuwings-) advies alsmede een (geaggregeerd) resultatenoverzicht per op de UvA studenten account. 3. Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving, doorgaans rond half juli, doch uiterlijk op 31 augustus, ontvangt de student een schriftelijk studieadvies over de voortzetting van zijn opleiding tezamen met een resultatenoverzicht. Aan dit studieadvies wordt een afwijzing met een bindend karakter verbonden indien de student: a. minder dan 42 studiepunten aan onderdelen van de propedeuse heeft behaald, of b. 42 of meer studiepunten aan onderdelen van de propedeuse heeft behaald, maar niet het volgende opleidingsspecifieke wiskunde onderdeel: i. Wiskunde en Statistiek 1 voor de opleidingen Economie en Bedrijfskunde en Fiscale Economie; ii. Wiskunde 1 voor de opleiding Actuariële Wetenschappen en de opleiding Econometrie en Operationele Research. 4. Bij het vaststellen van het aantal behaalde studiepunten als bedoeld in lid 3 tellen de studiepunten van verworven vrijstellingen niet mee. Een student die 18 studiepunten of meer aan vrijstellingen krijgt, dient de gehele propedeuse te halen om een positief advies te krijgen. 5. Aan de student die een verzoek tot uitschrijving vóór 1 februari van het eerste jaar van inschrijving doet, wordt geen studieadvies als bedoeld in lid 3 uitgebracht. Indien de bachelorstudent zich in een volgend studiejaar opnieuw inschrijft, zal in dat volgende studiejaar het studieadvies als bedoeld in lid 3 worden uitgebracht. Studenten kunnen in een volgend studiejaar éénmalig opnieuw met dezelfde opleiding beginnen. Bij herinschrijving geldt (wederom) het in lid 1 tot en met 4 van dit artikel gestelde, waarbij het totaal aantal behaalde studiepunten aan eerstejaars vakken in het jaar van uitschrijving buiten beschouwing wordt gelaten. 6. Zo spoedig mogelijk na afloop van de herkansingstentamens in de zomer van het eerste jaar van inschrijving, wordt aan de student indien het bepaalde in lid 3 van toepassing is, schriftelijk medegedeeld dat de decaan voornemens is hem een negatief Bindend Studieadvies te geven. 7. In de in het vorige lid genoemde mededeling wordt de student er tevens op gewezen dat hij in de gelegenheid wordt gesteld te worden gehoord door de Examencommissie en op welke wijze hij zich voor de hoorzitting kan aanmelden. 14

18 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde 8. Zo spoedig mogelijk na afloop van de hoorzitting wordt, na advies van de Examencommissie, door de decaan bepaald aan welke studenten een negatief Bindend Studieadvies zal worden gegeven. 9. Tegen een besluit inzake een negatief Bindend Studieadvies kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gedateerd, beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam. 10. Een negatief Bindend Studieadvies heeft tot gevolg dat de betrokken student zich gedurende de daarop volgende drie studiejaren niet kan inschrijven voor dezelfde of een aanverwante bacheloropleiding aan de faculteit. Voor de opleiding Economie en Bedrijfskunde is de opleiding Fiscale Economie aanverwant en omgekeerd. Voor de opleiding Econometrie en Operationele Research is de opleiding Actuariële Wetenschappen aanverwant en omgekeerd. Artikel 6.4 Persoonlijke omstandigheden en hardheidsclausule 1. De decaan verleent geen negatief Bindend Studieadvies wanneer er sprake is van persoonlijke omstandigheden en de betrokken student op grond hiervan in redelijkheid niet geacht kan worden te hebben kunnen voldoen aan de gestelde studievoortgang. 2. Uitsluitend persoonlijke omstandigheden die door de student na intreden zo spoedig als redelijkerwijs kan worden verlangd bij de studieadviseur zijn gemeld, worden door de decaan betrokken in zijn afweging. 3. Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan: a. Ziekte van betrokkene De ziekteperiode omvat ten minste twintig dagen, dan wel ten minste vijf relevante toetsmomenten. De ziekte moet tijdens of tot vijf dagen na afloop van de ziekte schriftelijk zijn gemeld aan een van de studieadviseurs. Deze melding dient vergezeld te gaan van een verklaring van een behandelend arts waarin de duur en de periode van de ziekte worden vermeld. In het geval geen verklaring van een behandelend arts kan worden overlegd, dient de student contact op te nemen met een studieadviseur, een studentendecaan of een studentenpsycholoog; b. Bijzondere familieomstandigheden De Examencommissie beoordeelt of de familieomstandigheden van doorslaggevende invloed zijn geweest op de studieresultaten. Alleen omstandigheden betreffende familie tot de eerste graad kunnen worden aangevoerd als bijzondere familieomstandigheid. Binnen een periode van vijf werkdagen vóór, tot vijf werkdagen na de toetsdatum dient door de student schriftelijk bij een studieadviseur te worden gemeld dat een bijzondere familieomstandigheid de reden is van het niet afleggen of mogelijk niet halen van de tentamens. Tevens dient de student te kunnen aantonen dat de aangevoerde bijzondere familieomstandigheid daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. In het geval dat de student niet kan aantonen dat de bijzondere familieomstandigheid heeft plaatsgevonden, dient de student contact op te nemen met een studieadviseur, een studentendecaan of een studentenpsycholoog; c. Lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene Studenten met een functiestoornis dienen bij aanvang van de studie, of zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de stoornis, hiervan schriftelijk melding te maken bij een van de studieadviseurs. Indien door de studieadviseur wordt vastgesteld dat de norm voor het Bindend Studieadvies niet gehaald kan worden als gevolg van een functiestoornis, dient de student samen met de studieadviseur een studieplan op te stellen; d. Zwangerschap van betrokkene De zwangerschap dient schriftelijk te worden gemeld bij één van de studieadviseurs. Tevens dient een geboortebewijs, dan wel een doktersverklaring of een verklaring van een verloskundige te worden ingeleverd. In het geval geen verklaring kan worden overlegd, dient betrokkene contact op te nemen met een studieadviseur, een studentendecaan of een studentenpsycholoog; e. Bekleden van een bestuursfunctie door betrokkene De bestuursfunctie wordt vervuld met een volledige bestuursbeurs van twaalf maanden vanwege de universiteit. De student dient hiervan schriftelijk melding te maken bij de 15

19 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde studieadviseurs, tot uiterlijk twee maanden na toekenning van de beurs; f. Topsport door betrokkene De student heeft de officiële UvA-topsportstatus van de studentdecanen gekregen en kan aantonen dat zijn sportschema tot studievertraging heeft geleid. Tevens dient de student op tijd, doch uiterlijk twee maanden na de vertraging, hiervan melding te maken bij de studieadviseurs. 4. Een student die meent op basis van de persoonlijke omstandigheden genoemd in het vorige lid in aanmerking te komen voor dispensatie van het Bindend Studieadvies, dient een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Examencommissie. Bij de beoordeling van het verzoek hanteert de Examencommissie in ieder geval als één van de criteria dat de student verantwoord studeergedrag dient te vertonen. Dit betekent onder andere dat de student zich moet houden aan het met een studieadviseur afgesproken studieprogramma. 5. De decaan kan in bijzondere gevallen, waar toepassing van een negatief Bindend Studieadvies tot onevenredige benadeling of onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden, na advies van de Examencommissie, ten gunste van de student hiervan afwijken. 6. Aan een student die dispensatie van het Bindend Studieadvies krijgt, zal bij een herinschrijving in een volgend studiejaar het studieadvies als bedoeld in lid 3 van Artikel 6.3 worden uitgebracht. Daarbij wordt het totale aantal behaalde studiepunten aan eerstejaars vakken in het eerste jaar van inschrijving buiten beschouwing gelaten. Een student die 18 studiepunten of meer aan eerstejaars vakken in het eerste jaar van inschrijving heeft behaald, dient in een volgend studiejaar alle resterende eerstejaars bachelorvakken te halen om een positief studieadvies te krijgen. 16

20 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 7.1 Hardheidsclausule In geval van aantoonbare onredelijkheid of onbillijkheid van overwegende aard kan de Examencommissie toestaan dat ten voordele van de student wordt afgeweken van de bepalingen in deze regeling. Artikel 7.2 Overgangsbepaling 1. Voor de student die op de datum van de inwerkingtreding van deze regeling één of meer examenonderdelen met goed gevolg heeft afgelegd, maar het examen nog niet geheel met goed gevolg heeft afgelegd en die in zijn belangen geschaad wordt door bepalingen in deze regeling die afwijken van bepalingen in oudere regelingen, wordt door de Examencommissie een overgangsregeling vastgesteld, met inachtneming van hetgeen aangaande examens en examenonderdelen in de wet bepaald is. 2. De vastgestelde overgangsregeling per opleiding is vermeld in de Bijlagen B tot en met E. Artikel 7.3 Wijzigingen 1. Wijzigingen van deze regeling worden door de decaan gehoord de Opleidingscommissie en met in achtneming van de bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen ter zake bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belangen van de studenten daardoor niet worden geschaad. Artikel 7.4 Bekendmaking De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling en van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie als bedoeld in Artikel 7.12b van de wet. De regeling staat vermeld in de digitale studiegids van de opleiding (www.studiegids.uva.nl). Artikel Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld door de decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde op 15 oktober

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3 Onderwijs- en Examenregeling voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015/2016 van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University voor studenten die zijn gestart per

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2 Onderwijs- en examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Deze onderwijs-

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Post-propedeutische fase inclusief overgangsregelingen (geldend voor studenten die in studiejaar 2014-15 of eerder met de opleiding gestart

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.16

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving (Bachelor of Theology) Academiejaar 2011-2012, vestiging Kampen Vastgesteld door het College van Bestuur te Kampen d.d

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013

Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013 Faculteit Medische Wetenschappen Bacheloropleiding Geneeskunde Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013 INHOUDSOPGAVE Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding... 6 Paragraaf

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleidingen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleidingen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleidingen Biologische Wetenschappen Biomedical Sciences Chemische Wetenschappen Farmaceutische Wetenschappen Health Sciences Natuurwetenschappen en Bedrijf Neurowetenschappen

Nadere informatie