Curatele, bewind en mentorschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curatele, bewind en mentorschap"

Transcriptie

1 DC 40 Curatele, bewind en mentorschap 1 Inleiding Als medewerker maatschappelijke zorg kun je in aanraking komen met cliënten die door de kantonrechter onder curatele gesteld zijn, een bewindvoerder krijgen toegewezen of een mentor. In dit thema gaan we in op wat dat is, hoe dit geregeld is en wat jij als medewerker maatschappelijke zorg daarmee te maken hebt. Cliënten kunnen wilsbekwaam of wilsonbekwaam zijn om zelf besluiten te nemen. We gaan in op dat wat is en wat dat betekent voor de hulpverlening. De inhoud van dit thema: 2 Wat is ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap? 3 Hoe is dit geregeld? 4 Wat heb jij er als mmz mee te maken? 5 Wilsbekwaam en wilsonbekwaam 1 In dit thema is gebruikgemaakt van informatie van het Ministerie van Justitie. SAW DC 40 Curatele, bewind en mentorschap 1

2 2 Wat is ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap? Ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap zijn drie maatregelen die de kantonrechter kan instellen als iemand niet meer goed in staat is zijn eigen belangen te behartigen of voor zichzelf te zorgen. Het zijn maatregelen voor volwassenen boven 18 jaar; bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrisch patiënten, Alzheimer patiënten of mensen die verslaafd zijn. Zij zijn bedoeld om hen te beschermen tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. Voor de belangen van kinderen, tieners en jongeren onder de 18 jaar wordt door de ouders of de voogd gezorgd. Soms zijn mensen niet in staat om hun eigen belangen te behartigen. Dit kan zowel op financieel gebied als op persoonlijk vlak het geval zijn. Ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap zijn vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. 2 Ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap: ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen onderbewindstelling is van toepassing op goederen van mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen We leggen de maatregelen verder uit. 2 SAW Digitale Content

3 Ondercuratelestelling Ondercuratelestelling is dus voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. In de wet staat dat het om een meerderjarige moet gaan die door een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt om zijn eigen belangen behoorlijk te behartigen. Het kan ook zijn dat de stoornis niet permanent is maar met tussenpozen optreedt. Andere redenen voor ondercuratelestelling kunnen zijn: verkwisting; drankmisbruik. Het drankmisbruik moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen, of dat iemand in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengt. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en mag dus niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten, zoals een testament opstellen, een handtekening onder een contract plaatsen, een huwelijk sluiten, of aankopen doen. Iemand die onder curatele is gesteld wordt een curandus genoemd. Curatele is de maatregel die het verst gaat. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt handelingsonbekwaam en mag dus over bijna niets meer zelfstandig beslissen. Deze maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet (meer) overziet. De maatregel kan met name nodig zijn als iemand makkelijk schulden kan maken doordat onvoldoende toezicht van anderen mogelijk is. De rechter houdt toezicht op de curator. Onderbewindstelling Onderbewindstelling is van toepassing op goederen van mensen. Die mensen zijn door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat om hun financiële belangen te behartigen. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan alleen met een bewind over bepaalde goederen worden volstaan. In de aanvraag moet dan wel precies worden aangegeven om welke goederen het dan moet gaan. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen. Hij mag bijvoorbeeld niet iets verkopen SAW DC 40 Curatele, bewind en mentorschap 3

4 zonder toestemming van de bewindvoerder. Beslissingen moeten wel, zolang dat gaat, samen met de betrokkene worden genomen. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen. Bij het regelen van financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder bijvoorbeeld ook een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen. Het bewind is dus een maatregel die voldoet als het gaat om financiële handelingen die iemand niet (meer) kan overzien. Mentorschap Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld problemen hebben met de huishouding, hun sociale contacten, het vinden van werk of een goede tijdsbesteding, enzovoort. Meestal gaat het om zaken in de gezondheidszorg. De betrokkene kan wel zelf de financiële zaken blijven behartigen, of dat eventueel door de bank of familieleden laten doen. Bij mentorschap kan het gaan om mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische of comateuze patiënten. Maar ook oudere mensen, zoals demente bejaarden, die zelf geen beslissing op het persoonlijke vlak meer kunnen nemen. Je moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt, zoveel mogelijk samen met zo iemand, de beslissing. Bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling. Bij bewind of mentorschap blijft de persoon om wie het gaat handelingsbekwaam. De betrokkene mag bijvoorbeeld zelf een testament maken mits hij of zij kan overzien wat dit betekent. Bij een bewind mag iemand alleen niet meer zonder medewerking van de bewindvoerder over goederen die onder het bewind vallen, beschikken. Het beheer over de goederen berust uitsluitend bij de bewindvoerder. 4 SAW Digitale Content

5 3 Hoe is dit geregeld? Verschillende zaken zijn belangrijk bij deze maatregelen. 3 Hoe is dit geregeld? de aanvraag publicatie crisissituaties wie vraagt aan aan wie moet het verzoek worden gericht wie kan tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd wanneer eindigen de maatregelen De aanvraag Als curatele wordt aangevraagd of als iemand al onder curatele is gesteld, kan niet ook nog een bewind of een mentorschap aangevraagd worden. Bij curatele gaat het immers om de behartiging van zowel de financiële als de persoonlijke belangen van iemand. Wel zou een curatele kunnen worden vervangen door een bewind en/of een mentorschap. Bewind en mentorschap kunnen wel worden gecombineerd. Die maatregelen kunnen gelijktijdig worden aangevraagd. Er kan ook eerst om een bewind en pas later om een mentorschap worden gevraagd of andersom. Voor jongeren onder de 18 jaar kan een dergelijke maatregel al worden aangevraagd. Hij gaat dan in op het moment dat de jongere 18 jaar is. Voor alle aanvragen en wijzigingen is een procedure nodig bij de sector kanton van de rechtbank, bij de kantonrechter dus. SAW DC 40 Curatele, bewind en mentorschap 5

6 Publicatie De beslissing van de rechter tot ondercuratelestelling moet binnen tien dagen in de Staatscourant en in twee dagbladen bekend worden gemaakt. Voor de bekendmaking van de uitspraak moeten de indieners van het verzoek tot ondercuratelestelling zorgen. Doen zij dat niet dan zijn zij aansprakelijk voor de door derden geleden schade. Iedereen kan door de publicatie te weten komen dat de curandus niet meer zelfstandig beslissingen mag nemen. Curatelen op eigen verzoek of curatelen die door de officier van justitie zijn gevraagd, worden door de curator gepubliceerd als deze bij de ondercuratelestelling is benoemd. Is dit niet het geval dan verzorgt de griffie (secretariaat van de rechtbank) de publicatie. Alle ondercuratelestellingen zijn in een openbaar register openomen. Dit curateleregister is op internet in te zien. Onderbewindstellingen worden niet in een openbaar centraal register opgenomen. Maar als onder het bewind goederen vallen die ineen openbaar register zijn opgenomen, moet in dat register worden aangetekend dat die goederen onder bewind zijn gesteld. Het mentorschap wordt niet openbaar gemaakt en er wordt geen centraal register van bijgehouden. De griffie stelt degene voor wie de maatregel is bedoeld ervan op de hoogte dat de maatregel is ingesteld. Crisissituaties Soms is het nodig dat er onmiddellijk maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld in een crisissituatie waarin meteen bescherming nodig is en de uiteindelijke beslissing niet kan worden afgewacht. Of als de betrokkene maar geld blíjft uitgeven. De kantonrechter die over het verzoek om curatelestelling moet beslissen, kan dan iemand benoemen die voorlopig de belangen van de onder curatele te stellen persoon behartigt. Zo iemand wordt een provisionele (voorlopige) bewindvoerder genoemd. Bij die benoeming bepaalt de rechter welke goederen onder het provisionele bewind worden gesteld. De kantonrechter kan de provisionele bewindvoerder ook andere taken geven. Alle taken die de curator heeft, kunnen ook aan de provisionele bewindvoerder worden gegeven. De taak van de provisionele bewindvoerder eindigt als de curator met zijn taak begint of als de kantonrechter de aanvraag voor ondercuratelestelling afwijst. 6 SAW Digitale Content

7 Wie vraagt aan? Voor de aanvraag is een advocaat niet verplicht. In de eerste plaats kan de betrokkene zelf de maatregel aanvragen. Verder kan zijn partner zo n verzoek doen en ook familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten. Als degene om wie het gaat nog minderjarig is, kan ook de voogd de maatregel vragen. Daarnaast kan de officier van justitie de curatele, het bewind of het mentorschap verzoeken. Dat is van belang als er geen familie meer is die het verzoek kan doen of als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. De betrokkene zou hun dit bijvoorbeeld zo kwalijk kunnen nemen, dat dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou belasten. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de officier van justitie een verzoek daartoe doen. Tenslotte kan het mentorschap ook door de instelling of woonvoorziening waar iemand verblijft, worden aangevraagd. Men moet dan wel vermelden waarom de partner van de betrokken persoon, of de bloedverwanten in de eerste of tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en broers en zusters), de voogd, de curator of de bewindvoerder het verzoek niét indienen. Een wijziging van een maatregel kan ook aangevraagd worden door degene die de huidige maatregel uitvoert, dus curator, de bewindvoerder of de mentor. Degene die een vraag heeft ingediend en het niet eens is met de uitslag kan in hoger beroep gaan. Daarvoor moet diegene naar het Gerechtshof. Voor een hoger beroep moet altijd een advocaat ingeschakeld worden. Aan wie moet het verzoek worden gericht Een verzoek tot ondercuratelestelling of een andere maatregel wordt gedaan bij de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar de persoon woont voor wie de ondercuratelestelling wordt aangevraagd. Een wijziging naar een andere maatregel dan de huidige moet ook altijd bij de rechter worden aangevraagd maar dan in de plaats waar de curator, mentor of bewindvoerder woont. SAW DC 40 Curatele, bewind en mentorschap 7

8 Wie kan tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd? In principe kan iedereen die meerderjarig is en dat wil tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd. In alle gevallen geldt dat de uitdrukkelijke voorkeur van degene voor wie de maatregel is bedoeld, moet worden gevolgd, tenzij er gegronde redenen zijn om die persoon niet te benoemen. Voor benoeming tot curator, bewindvoerder of mentor komt in de eerste plaats de partner van de betrokkene in aanmerking. Verder komt voor benoeming in aanmerking één van de ouders, kinderen, broers of zusters. Benoemt de rechter een andere persoon, dan geeft de rechter in de beslissing aan waarom dat is gedaan. In de aanvraag voor ondercuratelestelling kan een voorstel gedaan worden voor de curator. De te benoemen persoon mag zelf echter niet onder curatele staan. Een curator moet altijd een natuurlijk persoon zijn, dus iemand die dat op persoonlijke titel doet. Het aanstellen van een rechtspersoon zoals een stichting, vereniging of bank, is niet mogelijk. Een bewindvoerder kan zowel een natuurlijke persoon zijn als een rechtspersoon zijn. De rechter kan bijvoorbeeld een stichting benoemen die zich bezighoudt met het beheer van patiënten- of cliëntengelden. Veel instellingen hebben zo n onafhankelijke stichting. Wanneer een professionele bewindvoerder moet worden benoemd, geeft de kantonrechter de voorkeur aan een bewindvoerder die bij de brancheorganisatie BPBI (Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders) is aangesloten, vanwege de waarborgen die deze stelt. Een mentor is altijd een natuurlijke persoon. Als er een bewindvoerder is, dan ligt het voor de hand dat deze het mentorschap op zich neemt, tenzij het dus een rechtspersoon is. Iemand die zelf onder curatele staat of een mentor heeft, kan geen mentor worden. Verder mogen direct betrokken of behandelende hulpverleners en personen die tot de leiding of het personeel van de instelling behoren waar iemand verblijft, niet tot mentor worden benoemd. Een mentor moet altijd een natuurlijk persoon zijn. Een rechtspersoon kan niet tot mentor worden benoemd. Een curator, bewindvoerder of mentor geeft schriftelijk aan de kantonrecht door dat hij bereid is deze taak op zich te nemen. 8 SAW Digitale Content

9 Wanneer eindigen de maatregelen? De maatregel kan om verschillende redenen eindigen. Wanneer eindigen de maatregelen: als de cliënt weer zelf zijn belangen kan behartigen na afloop van een periode waarvoor de maatregel is afgesproken als de maatregel door een andere maatregel wordt vervangen bij overlijden van de cliënt 4 De maatregel eindigt, als de persoon om wie het gaat weer zelf de belangen kan behartigen. In zo n geval moet de kantonrechter de ondercuratelestelling, de onderbewindstelling of het mentorschap wel eerst opheffen. De kantonrechter doet dit als de redenen voor de maatregel er niet meer zijn. Dus als degene aan wie de maatregel is opgelegd, weer zelf, eventueel met de hulp van anderen, de eigen belangen kan behartigen. Als de kantonrechter het bewind of het mentorschap voor een bepaalde periode heeft uitgesproken, eindigt die maatregel als die periode voorbij is. Verder eindigt de curatele als die door een onderbewindstelling en/of een mentorschap wordt vervangen. Omgekeerd eindigt de onderbewindstelling en/of het mentorschap als die door een ondercuratelestelling wordt vervangen. Voor de opheffing van een maatregel moet een verzoek bij de kantonrechter worden gedaan. De maatregel eindigt ook als de persoon voor wie de maatregel is bedoeld, overlijdt. In het verlengde van de verantwoordelijkheden van de curator of mentor ligt het echter voor de hand dat hij, bij overlijden van de betrokkene, de begrafenis of crematie regelt. Met name wanneer de betrokkene geen partner of familieleden heeft. De taak van de curator, bewindvoerder of mentor eindigt bij het opheffen van de maatregel, bij het overlijden van de cliënt of bij zijn ontslag. SAW DC 40 Curatele, bewind en mentorschap 9

10 4 Wat heb je er als mmz mee te maken? Als medewerker maatschappelijke zorg kun je te maken krijgen met deze maatregelen. Het kan zijn dat voor een cliënt een maatregel is uitgesproken. Zoals je gelezen hebt, kun jij in theorie ook een maatregel aanvragen. In theorie kun je bewindvoerder of curator worden als daar geen andere geschikte personen voor zijn. Hulpverleners mogen echter geen mentor worden. De instelling zal een protocol hebben waarin staat wat je op dit terrein wel en niet kunt doen. Het is in alle gevallen belangrijk vooraf met je leidinggevende te overleggen over de grenzen aan je bemoeienis met deze maatregelen. Voor hulpverleners en in de gezondheidszorg en gehandicaptenzorg zijn met name de begrippen wilsbekwaam en wilsonbekwaam van belang. Ze worden gehanteerd om aan te geven of een cliënt nog zelf kan beslissen. We besteden daarom in een aparte paragraaf aandacht aan deze begrippen. 10 SAW Digitale Content

11 5 Wilsbekwaam en wilsonbekwaam Iemand is wilsbekwaam als hij tot een redelijke waardering van de eigen belangen in staat wordt geacht. Iemand is wilsonbekwaam als hij hier niet toe in staat is. Hulpverleners kunnen in de meeste gevallen tijdens de behandeling en verzorging van psychiatrische patiënten, verstandelijk gehandicapten en psychogeriatrische patiënten wel beoordelen in hoeverre de cliënt wilsbekwaam is. Een aparte beoordeling van de bekwaamheid vindt plaats als daarvoor een concrete aanleiding is. Je kunt daarbij denken aan situaties waarin de toestemming van een cliënt nodig is voor een ingrijpend onderzoek of een ingrijpende behandeling. Of als de cliënt een onderzoek of een behandeling weigert en die weigering ingrijpende gevolgen kan hebben. Het gaat er bij de vraag of een cliënt wilsbekwaam of wilsonbekwaam is meestal om of iemand (nog) zelf kan beslissen of een bepaald onderzoek of een bepaalde behandeling wel of niet moet plaatsvinden. Om daarover te kunnen beslissen heeft de cliënt informatie nodig. Maar die informatie moet hij natuurlijk wel kunnen begrijpen. De volgende aspecten zijn bij wilsbekwaamheid van belang. Wilsbekwaam: wie beoordeelt wilsbekwaamheid wanneer is een cliënt wilsbekwaam wat is relevante informatie het geven van informatie toetsing en verslaglegging 5 SAW DC 40 Curatele, bewind en mentorschap 11

12 Wie beoordeelt wilsbekwaamheid? Als er een beslissing over de behandeling van een cliënt moet worden genomen, beoordeelt in beginsel de hulpverlener of de cliënt wilsbekwaam is, eventueel na overleg met (andere leden van) het behandelteam. Als de cliënt onder curatele staat, moet ook de curator, in verband met de behandelingsbeslissing, een oordeel geven over de wilsbekwaamheid. Datzelfde geldt voor de mentor. Een hulpverlener heeft wat betreft een eventuele behandeling overigens een eigen verantwoordelijkheid. Een curator of mentor kan een hulpverlener bijvoorbeeld niet dwingen een bepaalde behandeling te geven. Wanneer is een cliënt wilsbekwaam? Het komt erop neer dat een cliënt onder de volgende voorwaarden als wilsbekwaam kan worden beschouwd. Een cliënt is wilsbekwaam als: aan hem/haar informatie is gegeven voor het nemen van een beslissing terwijl die informatie is afgestemd op het bevattingsvermogen van de cliënt voor zover dat met het oog op de aard en de reikwijdte van de te nemen beslissing noodzakelijk is en de cliënt er dán blijk van geeft de informatie te begrijpen toetsing en verslaglegging 6 Het geven van informatie speelt dus een cruciale rol bij de beoordeling of een cliént wilsbekwaam is. 12 SAW Digitale Content

13 Wat is relevante informatie? De patiënt moet voldoende relevante informatie krijgen. Relevante informatie is informatie over: 7 de aard van de eigen gezondheidstoestand de aard en het doel van het voorgestelde onderzoek of de voorgestelde behandeling de te verwachten gevolgen en risico s van het onderzoek of de behandeling voor de eigen gezondheid of het welzijn de te verwachten gevolgen van het achterwege laten van de behandeling de eventuele alternatieven voor het onderzoek of de behandeling Het geven van informatie De informatie moet zoveel mogelijk worden afgestemd op het bevattingsvermogen van de cliënt. Daarbij moeten de toestand en de omstandigheden waarin de cliënt verkeert in aanmerking worden genomen. Als de cliënt er blijk van geeft, de gegeven informatie te begrijpen, wordt hij wilsbekwaam geacht. Als de cliënt de informatie niet begrijpt, kan dat betekenen dat de patiënt wilsonbekwaam is. Maar het kan ook zo zijn, dat de manier waarop de informatie is gegeven, niet de juiste is. Het ligt dan voor de hand om de informatie nog een keer te geven en/of het op een andere manier te proberen. Bij een behandelingsbeslissing geeft de hulpverlener de cliënt de informatie. Heeft de cliënt een curator of een mentor, dan kan het ook de taak van de curator of de mentor zijn om (bepaalde) informatie aan de cliënt te geven. In zo n geval geeft de hulpverlener de informatie dus niet alleen aan de cliënt, maar ook aan de curator of de mentor. Hoe blijkt dat de cliënt de informatie heeft begrepen? Vooral bij een ingrijpend onderzoek of bij een behandeling met ingrijpende gevolgen is het van belang dat de cliënt de gegeven informatie voldoende heeft begrepen. Daarvoor moet worden gekeken naar de manier waarop de cliënt reageert. Zowel wat de cliënt zegt als hoe hij zich na het ontvangen van de informatie gedraagt, is belangrijk. Daarbij gaat het er steeds om te weten te komen wat de motieven van de cliënt zijn en om eventuele tegenstrijdigheden in de uitlatingen van de cliënt op te merken. SAW DC 40 Curatele, bewind en mentorschap 13

14 Toetsing en verslaglegging Omdat de beslissing over wilsbekwaamheid soms ingrijpende gevolgen kan hebben, moet de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de cliënt zorgvuldig plaatsvinden. De hulpverlener zal in het algemeen in het medisch dossier van de cliënt moeten vastleggen op welke manier de informatie is gegeven en hoe de beoordeling van de wilsbekwaamheid heeft plaatsgevonden. Overleg met anderen van het behandelteam is, net als het vragen van een tweede mening van iemand die niet bij de behandeling is betrokken, ebruikelijk bij ingrijpende beslissingen. De beslissing over wilsbekwaamheid kan uiteindelijk door een klachtencommissie, het Medisch Tuchtcollege of de gewone rechter worden getoetst. Degene die over de wilsbekwaamheid heeft geoordeeld, zal dan over die beslissing verantwoording moeten afleggen. In de Handreiking voor de beoordeling van wilsbekwaamheid staat daar meer informatie over. De handreiking is te raadplegen op de site van justitie. 14 SAW Digitale Content

Informatie over bewindvoering

Informatie over bewindvoering Informatie over bewindvoering Inhoudsopgave Inleiding... 4 Maatregel kort samengevat... 5 Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters 6 Waarom bewind... 6 Wie vraagt het bewind aan... 7 Aan

Nadere informatie

ALLROUND KANTOOR VOOR PARTICULIER EN ONDERNEMER

ALLROUND KANTOOR VOOR PARTICULIER EN ONDERNEMER NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-28 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 M:\FAMILIE\DIVERSEN\BEHEER EN BEWIND\BROCHURE BEWIND CURATELE.DOC Curatele, bewind en mentorschap

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap. Ministerie van Justitie

Curatele, bewind en mentorschap. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie Curatele, bewind en mentorschap Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 16 Curatele Artikel 378 1. Een meerderjarige kan door de kantonrechter onder curatele worden gesteld: a. wegens

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID VERANTWOORDELIJKHEID WIE ZIJN WIJ? Pro Bewind is een kantoor dat zich richt op curatele, mentorschap of een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Het kantoor is gevestigd in Valkenswaard. Pro Bewind

Nadere informatie

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Curatele Beschermingsbewind Mentorschap Vanaf welke leeftijd? 18 jaar 18 jaar 18 jaar De grond voor de maatregel is voor de meerderjarige die tijdelijk

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

Best Bewindvoering, de Vucht 25, 5121 ZK RIJEN, Tel. Mobiel: 06-25213624 of 06-12879818 www.bestbewindvoering.nl / info@bestbewindvoering.

Best Bewindvoering, de Vucht 25, 5121 ZK RIJEN, Tel. Mobiel: 06-25213624 of 06-12879818 www.bestbewindvoering.nl / info@bestbewindvoering. Curateles Curatele is een rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarige die als gevolg van bijvoorbeeld een geestelijke stoornis niet meer staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap Inhoud Inleiding 3 De maatregelen kort samengevat 4 Aanbevelingen van het LOK 5 Waarom ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap 5 Wie vraagt curatele,

Nadere informatie

Vergelijking Curatele Beschermingsbewind - Mentorschap

Vergelijking Curatele Beschermingsbewind - Mentorschap Vergelijking Curatele Beschermingsbewind - Mentorschap Curatele Beschermingsbewind Mentorschap Vanaf welke leeftijd? 18 jaar 18 jaar 18 jaar De grond voor de maatregel is voor de meerderjarige die tijdelijk

Nadere informatie

25242-Omsl curatele 30-10-2003 08:49 Pagina 1. Curatele, bewind en mentorschap

25242-Omsl curatele 30-10-2003 08:49 Pagina 1. Curatele, bewind en mentorschap 25242-Omsl curatele 30-10-2003 08:49 Pagina 1 Curatele, bewind en mentorschap 25242-bw-curatele 30-10-2003 08:41 Pagina 1 Vanaf achttien jaar bent u meerderjarig. U bent dan handelingsbekwaam. Dit wil

Nadere informatie

Het behartigen van cliëntbelangen

Het behartigen van cliëntbelangen Het behartigen van cliëntbelangen Wettelijke vertegenwoordiging: wat kunt of moet u zelf regelen? Lunet zorg verleent zorg en ondersteuning aan ruim 2800 cliënten met een (verstandelijke) beperking. Dat

Nadere informatie

het behartigen van belangen van de cliënt

het behartigen van belangen van de cliënt het behartigen van belangen van de cliënt het regelen van (wettelijke) vertegenwoordiging Waarom deze brochure? Lunet zorg verleent zorg en ondersteuning aan bijna 2400 cliënten met een (verstandelijke)

Nadere informatie

Bewindvoering, mentorschap en curatele

Bewindvoering, mentorschap en curatele Bewindvoering, mentorschap en curatele Tot de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van een persoon. Zodra men 18 jaar wordt is men zijn/haar eigen wettelijke

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap Inhoud Inleiding 3 De maatregelen kort samengevat 4 Aanbevelingen van het LOK 5 Waarom ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap 5 Wie vraagt curatele,

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap Inhoud Inleiding 3 De maatregelen kort samengevat 4 Aanbevelingen van het LOK 5 Waarom ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap 5 Wie vraagt curatele,

Nadere informatie

RI-04 Beheer financiën cliënten

RI-04 Beheer financiën cliënten RI-04 Beheer financiën cliënten Het reglement heeft als doel, duidelijkheid te scheppen in het handelen van medewerkers ten aanzien van de gelden van cliënten. Cavent heeft als uitgangspunt dat cliënten

Nadere informatie

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen. 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.nl De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig

Nadere informatie

Professioneel Mentorschap

Professioneel Mentorschap CenSere Ondersteuning op Maat Professioneel Mentorschap CenSere Ondersteuning op Maat Informatie voor de zorgaanbieder In Nederland is mentorschap nog een relatief onbekend begrip. Toch is dit een maatregel

Nadere informatie

Protocol Vertegenwoordiging

Protocol Vertegenwoordiging Protocol Vertegenwoordiging 1.Inleiding Sommige patiënten kunnen (enkele van) hun belangen zelf niet -of niet meer- goed behartigen. Zo hebben ze bijvoorbeeld problemen op het gebied van huisvesting, financiën

Nadere informatie

WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016. Monique Rijke en Froukje Offerman

WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016. Monique Rijke en Froukje Offerman WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016 Monique Rijke en Froukje Offerman MR BeschermingsBewind Postbus 2014, 8203 AA LELYSTAD RUST EN STABILITEIT MENTORSCHAP BESCHERMINGSBEWIND Monique Rijke Vanaf

Nadere informatie

informatiebrochure Vertegenwoordiging, bewindvoering en curatele

informatiebrochure Vertegenwoordiging, bewindvoering en curatele informatiebrochure Vertegenwoordiging, mentorschap, bewindvoering en curatele besluiten belangen helpen 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 1 Niet wettelijke of informele vertegenwoordiging 5 2 Wanneer is wettelijke

Nadere informatie

MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN

MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN TITEL 20: MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN 450-462 Artikel 450 Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat

Nadere informatie

Even voorstellen: Bureau Alert. Karin de Wolf en Elise Hofmeijer

Even voorstellen: Bureau Alert. Karin de Wolf en Elise Hofmeijer Even voorstellen: Bureau Alert Karin de Wolf en Elise Hofmeijer Welke beschermingsmaatregelen zijn er? Beschermingsbewind Cliënt is handelingsonbevoegd Beschermingsbewind gaat alleen over financiën Mentorschap

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p.

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

BESCHERMINGSBEWINDVOERING

BESCHERMINGSBEWINDVOERING BESCHERMINGSBEWINDVOERING WIE ZIJN WIJ? Mr. Nicole Bergmans Susan Vranken-Schiepers Bewindvoerster en mentor www.bewindvoeringindezorg.nl Bewindvoerster www.vrankenbewindvoering.nl 1.Onderbewindstelling

Nadere informatie

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap Bewindvoerderschap Het kan voorkomen dat een erflater van mening is dat zijn erfgenamen (nog) niet de volledige verantwoording kunnen dragen van het door hen geërfde vermogen. Dit kan te maken hebben met

Nadere informatie

Programma. Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening. Topaz

Programma. Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening. Topaz Welkom Programma Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening 1. Is er verschil tussen mentorschap, bewindvoering en curatele? A. Er is

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

Beschermingsmaatregelen: Onderbewindstelling materieel Mentorschap - immaterieel Curatele zowel materieel als immaterieel

Beschermingsmaatregelen: Onderbewindstelling materieel Mentorschap - immaterieel Curatele zowel materieel als immaterieel 18 +..en nu? Beschermingsmaatregelen: Onderbewindstelling materieel Mentorschap - immaterieel Curatele zowel materieel als immaterieel Onderbewindstelling Sinds 1 januari 2014 Ten behoeve van meerderjarigen

Nadere informatie

Gebruik van patiëntgegevens in de zorg voor ouderen

Gebruik van patiëntgegevens in de zorg voor ouderen Gebruik van patiëntgegevens in de zorg voor ouderen 6 juridische problemen in de ouderengeneeskunde Roy Knuiman 11 april 2017 KNMG symposium Arts en Recht Casuїstiek uit de praktijk Zes juridische problemen

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p.

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p. typen of duidelijk

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p.

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p. typen of duidelijk

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN RECHTERLIJKE MACHTIGING (RM) INHOUD Woord vooraf De Wet Bopz Wat is een rechterlijke machtiging (RM)? Wie mogen een RM aanvragen? Hoe gaat de aanvraag in zijn werk? Maximale

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek ruimte te kort komt, wilt u dan op een genummerde bijlage

Nadere informatie

Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma

Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma Bijeenkomst met medewerkers Prisma 10 en 23 juni 2014 Opening Welkom door mr. C.H.M. Meijer-Vermeeren Wat doen we vanmiddag: 14.00 14.15 uur: Wat is en wie zijn

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

Wettelijke vertegenwoordiging. Informatiebrochure

Wettelijke vertegenwoordiging. Informatiebrochure Wettelijke vertegenwoordiging Informatiebrochure 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Niet wettelijke of informele vertegenwoordiging 2. Wettelijke vertegenwoordiging 3. Wie kan (wettelijke) vertegenwoordiging

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p. typen of duidelijk

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap Wereldkidz Meerklank maart 2016 Jaap-Willem Caron Inhoud Wettelijke vertegenwoordiging Welke beschermingsmaatregelen? Welke maatregel is passend? Hoe aanvragen? De zitting

Nadere informatie

Vaneveld. Bewindvoering

Vaneveld. Bewindvoering Vaneveld Bewindvoering Geachte lezer, Ik wil u hartelijk danken, dat u de tijd neemt om onze brochure door te lezen. Wij hebben geprobeerd deze brochure zo overzichtelijk mogelijk te maken, zodat u als

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek ruimte te kort komt, wilt u dan op een genummerde bijlage

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl

Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl Zelf een wilsverklaring opstellen voor een latere situatie van wilsonbekwaamheid: bijv. een nietbehandelverklaring (non-reanimatie) of een euthanasieverklaring of orgaandonatie;

Nadere informatie

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament?

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament? Pagina 1 Het levenstestament De regie zelf in handen houden Wellicht heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ1184

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ1184 ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ1184 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 11-04-2011 Datum publicatie 14-04-2011 Zaaknummer 647993 ov 11-945 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Wils (on) bekwaamheid. Rechtsbescherming voor demen1epa1ënten. Wilsonbekwaamheid. Wat doet een mentor? 24-11-2010. Wie stelt wilsonbekwaamheid vast?

Wils (on) bekwaamheid. Rechtsbescherming voor demen1epa1ënten. Wilsonbekwaamheid. Wat doet een mentor? 24-11-2010. Wie stelt wilsonbekwaamheid vast? Wils (on) bekwaamheid Rechtsbescherming voor demen1epa1ënten Wat is dat? Wie stelt wilsonbekwaamheid vast? Welke bescherming is mogelijk? Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 054 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen

Nadere informatie

Stappenplan voor artsen en gedragskundigen ter beoordeling van wils(on)bekwaamheid van cliënten IdB, versie 2.0

Stappenplan voor artsen en gedragskundigen ter beoordeling van wils(on)bekwaamheid van cliënten IdB, versie 2.0 Stappenplan voor artsen en gedragskundigen ter beoordeling van wils(on)bekwaamheid van cliënten IdB, versie 2.0 Type document Richtlijn Vastgesteld door Raad van Bestuur Status document Definitief Datum

Nadere informatie

KBB Knoll BeschermingsBewind

KBB Knoll BeschermingsBewind KBB Knoll BeschermingsBewind Soms is iemand niet in staat (meer) zelf zijn of haar financiën te beheren. Bijvoorbeeld als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap zoals, dementie, verslaving,

Nadere informatie

over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening

over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening Als je tijdelijk niet zelf kunt beslissen... 1 2 Als je tijdelijk niet zelf kunt beslissen... COLOFON Deze folder is opgesteld

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap Jaap-Willem Caron WereldKidz Meerklank maart 2016 Inhoud Wettelijke vertegenwoordiging Beschermingsmaatregelen Welke maatregel is passend? Hoe aanvragen? De zitting Taken,

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

LEVENSTESTAMENT. Kort verslag lezing 21 maart 2016

LEVENSTESTAMENT. Kort verslag lezing 21 maart 2016 LEVENSTESTAMENT CHANIEN ENGELBERTINK, van EWIJK ESTATEPLANNING BUSSUM Kort verslag lezing 21 maart 2016 Vraag je iemand op straat of hij een levenstestament heeft of weet wat het is, dan zal je, meer dan

Nadere informatie

5. Bewijs van de opgegeven reden voor ondercur atelestelling

5. Bewijs van de opgegeven reden voor ondercur atelestelling 5. Bewijs van de opgegeven reden voor ondercur atelestelling Dat van de opgegeven reden sprake is, kan als volgt worden aangetoond: met de volgende schriftelijke stukken die ik bij dit verzoek voeg: Korte

Nadere informatie

Presentatie VSO De Brug

Presentatie VSO De Brug Presentatie VSO De Brug Datum : 25 maart 2015 Namen : Susan Boogaarts Sigrid Ketel Introductie Stichting Cliënt Support, gevestigd in Amersfoort Administratiekantoor voor bewindvoerders / curatoren van

Nadere informatie

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind DEBEWIND VOERDER 2017 Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind BEWINDVOERING ALGEMEEN In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? Soms

Nadere informatie

HET LEVENSTESTAMENT. Wat is een levenstestament?

HET LEVENSTESTAMENT. Wat is een levenstestament? HET LEVENSTESTAMENT U heeft er waarschijnlijk al over gehoord of iets over gelezen: het maken van een levenstestament. Maar wat is een levenstestament nu precies? En wanneer is het maken van een levenstestament

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 054 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen

Nadere informatie

Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Geheimhouding. Informatie Inzage Toestemming

Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Geheimhouding. Informatie Inzage Toestemming Patiëntenrecht Geen enkele medische behandelaar mag anderen vertellen wat jouw ziekte is. Dat geldt ook voor artsen en verpleegsters. Geheimhouding. Patiëntenrecht Een arts moet de patiënt vertellen: *

Nadere informatie

ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN

ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN 2 Geld is een privé aangelegenheid waarmee anderen geen bemoeienis hebben. Toch komt het voor dat het goed omgaan met geld problemen oplevert.

Nadere informatie

Veranderingen in de rol en de positie van de mentor door nieuwe regelgeving. Symposium 6 november 2013 Stichting Mentorschap Amsterdam

Veranderingen in de rol en de positie van de mentor door nieuwe regelgeving. Symposium 6 november 2013 Stichting Mentorschap Amsterdam Veranderingen in de rol en de positie van de mentor door nieuwe regelgeving Symposium 6 november 2013 Stichting Mentorschap Amsterdam Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl Curatele, beschermingsbewind en

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie

Pagina 1 van 5 Versie Titel : (Wettelijk) vertegenwoordiger, mentor, curator, bewindvoerder, eerste contactpersoon van (wilsonbekwame) cliënten bij Ananz Bestemd voor : Alle medewerkers van Ananz Beheer : Medisch Manager Doel

Nadere informatie

Wilsonbekwaamheid of BOPZ. Jacqueline Koster oktober 2014

Wilsonbekwaamheid of BOPZ. Jacqueline Koster oktober 2014 Wilsonbekwaamheid of BOPZ Jacqueline Koster oktober 2014 Casus borderline persoonlijkheidsstoornis overdosis aan medicatie ingenomen: 30 paracetamol 500 mg, 45 oxazepam 10 mg Patiënte weigert SE behandeling.

Nadere informatie

Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele

Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele Is de financiële balans ver te zoeken? Ligt u s nachts wakker, en piekert u over uw financiële situatie. Komt u er

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 3 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2012:BX6197 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2012:BX6197 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2012:BX6197 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 02-08-2012 Datum publicatie 31-08-2012 Zaaknummer 200.102.809 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

(TIJDELIJK) NIET ZELF

(TIJDELIJK) NIET ZELF (TIJDELIJK) NIET ZELF over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening Als de ander niet meer zelf kan beslissen... 1 2 Als de ander niet meer zelf kan beslissen... COLOFON

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Een Levenstestament is een testament dat werkt tijdens uw leven.

Een Levenstestament is een testament dat werkt tijdens uw leven. Levenstestament Een Levenstestament is een document waarin u een aantal zaken vast laat leggen voor het geval dat er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u niet meer in staat bent zelfstandig te handelen.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Wetgeving en Juridische Zaken Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

Symposium Mentorschap 6 november 2013

Symposium Mentorschap 6 november 2013 Symposium Mentorschap 6 november 2013 Delen in kennis en praktijk rondom mentorschap, curatele en bewind. Stichting Mentorschap Amsterdam (SMA) Tel. 085 4874 085 E-mail: bureau@mentorschapamsterdam.nl

Nadere informatie

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014 Workshop Beschermingsbewind Wat is beschermingsbewind? Art 1.431 lid 1 Burgerlijk Wetboek Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam

Nadere informatie

Volksgezondheidswetgeving GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

Volksgezondheidswetgeving GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST 13 Geneeskundige behandelingsovereenkomst (P.B. 2000, no. 118) Landsverordening van de 23ste oktober 2000 houdende vaststelling van de tekst van Boek 7 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 414 Wet van 16 oktober 2013 tot wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter

Nadere informatie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Inleiding 1 Eén van de

Nadere informatie

ALS DE ANDER. kan beslissen... NIET ALTIJD ALLEEN. over vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking

ALS DE ANDER. kan beslissen... NIET ALTIJD ALLEEN. over vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking ALS DE ANDER NIET ALTIJD ALLEEN kan beslissen... over vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking Als de ander niet altijd alleen kan beslissen... 1 2 Als de ander niet altijd alleen

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet

Nadere informatie

Datum 14 april 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over Alzheimerpatiënten en over de uitzending 'Alzheimerpatiënten steeds vaker opgelicht"

Datum 14 april 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over Alzheimerpatiënten en over de uitzending 'Alzheimerpatiënten steeds vaker opgelicht 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 19 december 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 19 december 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Het HET LEVENSTESTAMENT

Het HET LEVENSTESTAMENT Het HET LEVENSTESTAMENT Het Levenstestament U legt keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst U legt vast wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt handelen Kan tijdelijk zijn (ziekenhuisopname)

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als u gedwongen wordt opgenomen Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Als u te maken krijgt met gedwongen opname, hebt u als patiënt van GGZ ingeest verschillende

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. IBS en criteria 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen 7 8. Beschikken

Nadere informatie