VERIFIEERBARE FEITEN inno.com

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERIFIEERBARE FEITEN inno.com"

Transcriptie

1 VERIFIEERBARE FEITEN inno.com Brussel mei 2014

2 VERIFIEERBARE FEITEN 1 Hoofdstuk I Bezoekschema Hoofdstuk II Lijst met de opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie tot de Vlaamse Kwalificatiestructuur Hoofdstuk III Schematisch programmaoverzicht met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel Hoofdstuk IV Omvang van het ingezette personeel in VTE, ingedeeld naar categorie van aanstelling Hoofdstuk V Instroomgegevens, doorstroomgegevens en totaal aantal n Hoofdstuk VI De studieduur tot het behalen van het diploma per instromende cohorte en de gemiddelde studieduur per afstuderende cohorte Hoofdstuk VII Overzicht van de belangrijkste activiteiten van de opleiding met betrekking tot internationalisering conform de visie van de opleiding, met minimaal de mobiliteit op basis van internationaal aanvaarde definities 1 De verifieerbare feiten zijn terug te vinden op

3 Hoofdstuk I: Bezoekschema 1 april 2014 start einde duur 11:00 13:00 2:00 intern beraad visitatiecommissie + middagmaal visitatiecommissie + inkijken materiaal 13:00 14:15 1:15 beleidsverantwoordelijken INNO.com, opstellers zelfevaluatierapport 14:15 14:30 0:15 intern werkoverleg 14:30 15:15 0:45 vertegenwoordigers academische adviesraad 15:15 15:45 0:30 intern werkoverleg 15:45 16:45 1:00 gesprek met n 16:45 17:15 0:30 intern werkoverleg 17:15 18:00 0:45 gesprek met afgestudeerden van de opleiding 18:00 18:45 0:45 gesprek met werkveldvertegenwoordigers 18:45 19:00 0:15 intern werkoverleg 19:00 19:45 0:45 informele ontmoeting 19:45 21:45 2:00 avondmaaltijd visitatiecommissie 2 april 2014 start einde duur 9:00 10:00 1:00 gesprek met docenten 10:00 10:15 0:15 intern werkoverleg 10:15 10:45 0:30 bezoek commissieleden onderwijsruimten, bibliotheek e.d. 10:45 11:45 1:00 spreekuur en aanvullende gesprekken op uitnodiging van de commissie 11:45 12:15 0:30 intern werkoverleg 12:15 13:15 1:00 middagmaal 13:15 13:45 0:30 gesprek met het bestuur van de opleidingsverantwoordelijken 13:45 15:45 2:00 intern werkoverleg, voorbereiding mondelinge rapportering 15:45 16:00 0:15 mondelinge rapportering

4 Hoofdstuk II. Lijst met de opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie tot de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten opgesteld volgens de handleiding van de VLUHR, indien beschikbaar, en/of in relatie tot de Vlaamse Kwalificatiestructuur Eindtermen Module 1: ICT Strategy & Masterplan In essentie dient een deelnemer na deze module in staat te zijn om volgens gekende en toepasbare frameworks de bouw van een lange termijn ICT strategie-oefening en masterplan te ondersteunen op het juiste conceptuele niveau via de volgende onderdelen: Eindterm Verklaring Het begrijpen van zowel competitive als corporate strategy en in staat zijn om strategie te definiëren ET.M1.1 en te evalueren, o.a. via SWOT analyses. De drivers achter competitieve voordelen, internationalisatie, diversificatie kunnen identificeren en begrijpen. Deze kunnen plaatsen in de context van de organisatie en zo te gebruiken als startpunt voor de ICT strategie. ET.M1.2 Opzetten van een ICT doelarchitectuur (functioneel, applicatief, operationeel/infrastructureel) aan de hand van gekende en toepasbare methoden (bv. waardeketting). ET.M1.3 Uitwerken van een masterplan voor een industrie of bedrijfsmarkt om de uiteindelijke doelarchitectuur te bereiken. ET.M1.4 Begrijpen van de mogelijke organisatie-impact & communicatiemechanismen voor en na de definitie van een masterplan (Governance principes & business-it alignment, zie module 5) Eindtermen Module 2: Business Architecture & Modeling In essentie zal een deelnemer na deze module: Eindterm Verklaring ET.M2.1 Inzicht hebben in recente theorieën inzake Business Architectuur op het niveau van bedrijfsorganisaties. ET.M2.2 De vaardigheden hebben om modellen te ontwikkelen, te valideren op kwaliteit, en te consolideren met Business Professionals. ET.M2.3 Kennis hebben van de organisatorische implicaties van Business Models. ET.M2.4 De vaardigheden hebben om de modelmatige benadering praktisch toe te passen in ontwikkeling van bedrijfstoepassingen. ET.M2.5 De belangrijkste frameworks op het vlak van business architectuur en modellering kennen en toepassen. ET.M2.6 In staat zijn om business architectuur en bijhorende modellen toe te passen in verschillende contexten zoals binnen een masterplan, binnen applicatie ontwikkeling, BPM, ET.M2.7 De voordelen van business architectuur kunnen identificeren en kunnen aantonen hoe business architectuur kan gebruikt worden als driver van innovatieve ideeën. Eindtermen Module 3: Software & Application Architectures In essentie zal een deelnemer na deze module: Eindterm ET.M3.1 ET.M3.2 ET.M3.3 Verklaring Business requirements kunnen vertalen in een logisch (technologie onafhankelijk) model, bestaande uit welgedefinieerde verschillende types (zoals presentatie, logica en data) elementen, samen met hun structurele presentatie, logica en data elementen samen met hun structurele connectie elementen. Zowel functionele als niet-functionele eisen in rekening kunnen brengen. De niet-functionele aspecten kunnen evalueren in een trade-off analyse. De praktische implicaties naar implementatie toe van de voorgestelde oplossing kunnen schatten en duiden. Bij het formuleren van deze logische architectuur, de toepasbare architecturale stijlen en patronen kunnen identificeren en toepassen.

5 Eindtermen Module 4: Technical Architectures & Infrastructure In essentie zal een deelnemer na deze module in staat moeten zijn om een organisatie te begeleiden in het vertalen van de logische decompositie/compositie van het systeem zoals bepaald in module 2 naar een concreet werkend (in alle opzichten) systeem. Daarin zijn 3 luiken: Eindterm Verklaring Vertrekkende van de technologiecatalogus een architectuur kunnen uittekenen en kunnen evalueren ET.M4.1 waarop het systeem kan worden gebouwd (rekening houdend met niet-functionele vereisten: bv. capaciteit, performantie en beschikbaarheid (niet het business continuity gedeelte)). De ontwikkeling/realisatie/beheer van het systeem kunnen begeleiden t.o.v. de uitgetekende ET.M4.2 oplossing. Een aantal additionele niet-functionele vereisten kunnen borgen: monitoring/operating, infrastructuur ET.M4.3 aspecten van ondersteuning van ontwikkeling en testing, business continuity en security. Eindtermen Module 5: Enterprise Governance of ICT In essentie zal een deelnemer na Enterprise Governance of ICT in staat moeten zijn om volgens gekende en toepasbare raamwerken een ICT Governance implementatie in een onderneming te begrijpen en te ondersteunen op niveau van de ICT gerelateerde business processen, op niveau van de ICT processen en op niveau van de organisatie: Eindterm Verklaring ET.M5.1 In staat zijn om technieken van ICT Governance toe te passen teneinde een betere alignering met de business strategie te bewerkstelligen. ET.M5.2 In staat zijn om technieken van ICT Governance toe te passen teneinde de operationele performantie van de afdeling te verhogen. ET.M5.3 In staat zijn de Governance van een Enterprise Architectuur afdeling op te zetten en deze te integreren in de globale werking van een ICT afdeling. Eindtermen Capita Selecta Deel 1: Development of Research Topics & Communication Practices In essentie zal een deelnemer na deze module: Eindterm Verklaring In staat zijn om op een efficiënte manier informatie te verzamelen rond een ICT architectuur onderwerp, hierover een toetsing uit eigen praktijk uitvoeren en voldoende relevante argumentatie ET.CS1.1 opbouwen om zo, via de juist aangeleerde technieken, het onderwerp en mogelijke verbeterpunten op management of board niveau te presenteren. Inzicht hebben in verschillende onderzoeksmethoden en in staat zijn de toepasbaarheid ervan te ET.CS1.2 evalueren binnen de context van de eigen masterproef. Eindtermen Capita Selecta Deel 2: Project & Process Management In essentie zal een deelnemer na deze module moeten begrijpen welke project-, programma-, proces- en ontwikkelingsmethoden er bestaan en hun relevantie ervan zodat hij ondersteuning of begeleiding kan geven in de volgende luiken: Eindterm ET.CS2.1 ET.CS2.2 Verklaring In staat zijn om een project/programma te definiëren en daarna te begeleiden met een aan het probleem/uitdaging aangepaste projectmethode en in de PM praktijk waarin een architect een sleutelrol vervult (WBS, project estimatie, risk identificatie + management). In staat zijn om inhoudelijke beslissingsprocessen en kwaliteit ervan op te zetten, te begeleiden en te sturen

6 Vergelijkend overzicht van de opleidingsspecifieke leerresultaten De volgende tabel geeft een vergelijkend overzicht van de opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie tot het Vlaams Kwalificatieraamwerk niveau 7. kennis en inzichten uit een specifiek domein of op het raakvlak tussen verschillende domeinen integreren en herformuleren Kennis en vaardigheden complexe nieuwe vaardigheden toepassen, gelieerd aan zelfstandig, gestandaardiseerd onderzoek complexe, geavanceerde en/of innovatieve probleemoplossende technieken en methoden kritisch beoordelen en toepassen Context, autonomie en verantwoordelijkheid volledig autonoom functioneren met beslissingsrecht handelen in onvoorspelbare, complexe en gespecialiseerde contexten Eindverantwoordelijkheid opnemen voor het bepalen van collectieve resultaten ET.M1.1 X X X X X X ET.M1.2 X X X X X ET.M1.3 X X X X X ET.M1.4 X X X ET.M2.1 X ET.M2.2 X X X X X ET.M2.3 X X X X ET.M2.4 X X X X X ET.M2.5 X X X X ET.M2.6 X X X X ET.M2.7 X X X X X ET.M3.1 X X X X ET.M3.2 X X X X ET.M3.3 X X X X X ET.M4.1 X X X X X X ET.M4.2 X X X X ET.M4.3 X X ET.M5.1 X X X X ET.M5.2 X X X X ET.M5.3 X X X X X X ET.CS1.1 X X X X X X ET.CS1.2 X X X X X X ET.CS2.1 X X X X ET.CS2.2 X X X X X

7 Hoofdstuk III. Schematisch programmaoverzicht met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel De opleiding is een 18-maanden Master programma en bestaat uit 7 opleidingsonderdelen (5 modules van elk 6 studiepunten, 2 delen capita selecta die samen tellen voor 4 studiepunten en een masterproef van 26 studiepunten). Elke module en elk deel capita selecta bevat een aantal onderwijssessies. De modules bevatten elk 3 onderwijssessies, de delen capita selecta ieder 1 onderwijssessie. In de eerste 12 maanden van de opleiding wordt gefocust op contactonderwijs gevolgd door 6 maanden geconcentreerd werken aan de masterproef. Module 1 Module 2 Capita Selecta 1 Module 3 Capita Selecta 2 Opleidingsonderdelen ICT Strategy & Masterplan Business Architecture & Modeling Development of Research Topics & Communication Practices Software & Application Architectures Project & Process Management studiepunten vd vd 4 onderwijssessies 3 (WK1, WK2 en WK3) 3 (WK1, WK2 en WK3) 1 (WK1) 3 (WK1, WK2 en WK3) 1 (WK1) Module 4 Module 5 Masterproef Opleidingsonderdelen Technical Architectures & Infrastructure Enterprise Governance of ICT Masterproef studiepunten onderwijssessies 3 (WK1, WK2 en WK3) 3 (WK1, WK2 en WK3)

8 Hoofdstuk IV. Omvang van het ingezette personeel in VTE, ingedeeld naar categorie van aanstelling Lesgevers Masterproefbegeleiders Totaal aantal personen Academici-professoren Praktijklesgevers: inno.com consultants Praktijklesgevers: niet-inno.com 10* - 10 Totalen

9 Hoofdstuk V. Instroomgegevens, doorstroomgegevens en totaal aantal n MEA editie Start datum Eind datum MEA 1 01/ /2009 MEA 2 01/ /2010 MEA 3 12/ /2012 MEA 4 12/ /2013 MEA 5 02/ /2014 Totaal aantal n * 11* 19 Inno.com consultants Inno.com klanten Inno.com niet-klanten Percentage niet-inno.com n 38% 31% 87% 45% 68% Studenten met diplomacontract n Slaagpercentage (alle opleidingsonderdelen behalve de masterproef) 99% 93% 95% 98% 100% (eerste 2 modules) n die diploma behaald hebben Slaagpercentage masterproef 18 4 min. 3 (1 met masterproef) min. 2 (gestart) 86% 44% min. 33% min 22% (nog ) 0% 0% 11% 78% (nog ) Gestart Gestart Percentage n met 100% nog masterproef Totaal aantal studiepunten Nog Totaal aantal behaalde min 324 Nog studiepunten (nog Totaal aantal behaalde studiepunten (in %) ) 92% 69% 70% min 60% Nog

10 Hoofdstuk VI. De studieduur tot het behalen van het diploma per instromende cohorte en de gemiddelde studieduur per afstuderende cohorte Start- datum Eind- datum n die aan de opleidin g zijn begonnen n die het diploma hebben behaald Datum van diploma n per datum diploma n per datum diploma: inno.com consulta nts n per datum diploma: inno.com klanten n per datum diploma: niet- inno.com gerelate erd MEA 1 MEA 2 MEA 3 MEA 4 01/ / /05/ /12/ /04/ of gestopt / / /05/ /12/ of gestopt 12/ / /12/ /06/ of gestopt 11/ / >= 2 (nog ) 28/11/13 * MEA 5 02/ / nvt nvt nvt nvt nvt nvt * dit is de datum van masterproefverdediging. Het diploma wordt later uitgereikt.

11 Hoofdstuk VII. Overzicht van de belangrijkste activiteiten van de opleiding met betrekking tot internationalisering conform de visie van de opleiding, met minimaal de mobiliteit op basis van internationaal aanvaarde definities De MEA-opleiding staat sinds 2008 open voor internationalisering. De onderwijstaal is reeds van in het begin Engels. Reeds in de eerste edities van de MEA-opleiding waren er n uit verschillende landen ingeschreven. Er komen geregeld buitenlandse gastsprekers (vb. uit Nederland, Frankrijk, Luxemburg) en de inno.com consultants hebben banden met internationale bijeenkomsten en tijdschriften. Er wordt momenteel geen gerichte marketingactie uitgevoerd om potentiële n uit andere landen te benaderen. De opleiding wordt wel internationaal bekendgemaakt via de professoren (die niet enkel in België maar ook buiten België actief zijn) en via inno.com consultants met hun internationale klanten. Momenteel worden ook inspanningen gedaan om meer buitenlandse lesgevers aan te trekken. Gezien het unieke karakter van de MEA-opleiding, zijn er geen reële mogelijkheden voor (uitgaande) nmobiliteit. De mobiliteit van de academische lesgevers wordt in principe gerealiseerd via de universiteit(en) of hogeschool(en) waaraan zij verbonden zijn. De mogelijkheden tot internationalisering hebben betrekking op het volgende: Sowieso richt de opleiding zich op een internationaal publiek, dat in België/Brussel nadrukkelijk aanwezig is. Daarnaast kunnen eventueel mastern, die in België zijn met een internationale uitwisseling, het programma volgen als een bijkomende master-na-master opleiding. Tevens kunnen n eventueel credits krijgen voor equivalente vakken in het buitenland, voor zover die bestaan. Om internationaal te scoren is evenwel een tweede kort versie van het programma nodig, niet te verwarren met de eerste kort executive variant van het programma die we willen invoeren. Inno.com is deze optie aan het bestuderen. Op middellange termijn zal onderzocht worden of een internationaal onderwijsproject kan worden opgezet met buitenlandse aanbieders van een gelijkaardig programma.

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele bachelor Communicatiemanagement van de AP Hogeschool, de Hogeschool PXL en Thomas More Mechelen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Ergotherapeutische Wetenschap

VERIFIEERBARE FEITEN Ergotherapeutische Wetenschap VERIFIEERBARE FEITEN Ergotherapeutische Wetenschap Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of Science in de Ergotherapeutische Wetenschap aan de Vlaamse universiteiten www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Journalistiek. Een evaluatie van de kwaliteit van de bacheloropleidingen in de Journalistiek

De onderwijsvisitatie Journalistiek. Een evaluatie van de kwaliteit van de bacheloropleidingen in de Journalistiek De onderwijsvisitatie Journalistiek Een evaluatie van de kwaliteit van de bacheloropleidingen in de Journalistiek www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel - januari 2014 De onderwijsvisitatie Journalistiek

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Verifieerbare feiten Bachelor in de Communicatiemanagement

Verifieerbare feiten Bachelor in de Communicatiemanagement Verifieerbare feiten Bachelor in de Communicatiemanagement AP Hogeschool, de Hogeschool PXL en Thomas More Mechelen www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel januari 2014 Hoofdstuk I Hoofdstuk II Hoofdstuk III

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Office management - parallelle commissie 2

VERIFIEERBARE FEITEN Office management - parallelle commissie 2 VERIFIEERBARE FEITEN Office management - parallelle commissie 2 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office m anagement aan de Erasmushogeschool Brussel, Katholieke

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Agro- en biotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Agro- en biotechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

Dutch Validation Council

Dutch Validation Council Dutch Validation Council BEOORDELINGSRAPPORT Information Engineering Hogeschool van Amsterdam Den Haag November, 2004 Dutch Validation Council (DVC) Raamweg 17 2596 HL DEN HAAG T: 070 3 450 201 F: 070

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

De weg naar. Data Governance Maturity

De weg naar. Data Governance Maturity De weg naar Data Governance Maturity Bedrijf : Nováccent ICT Solutions BV Auteur : J. Struik Datum : 14 december 2012 Versie : 2.0 Data Governance Maturity Nováccent ICT Solutions BV 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitgebreide opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd

Uitgebreide opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd BEOORDELINGSRAPPORT Uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

HoGent. IT-management Postgraduaat

HoGent. IT-management Postgraduaat HoGent IT-management Postgraduaat 2015-2016 01 Inleiding 02 Doekgroep 02 Praktijkgericht 03 Opleidingsprogramma 05 Doelstellingen en leerinhouden 10 Praktisch Vrijstellingen op basis van EVC en EVK Diploma

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Orthopedagogie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Orthopedagogie, de bachelor- na bacheloropleiding Orthopedagogisch management

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Vives Zuid. Bachelor in de zorgtechnologie (professioneel gerichte bachelor)

Katholieke Hogeschool Vives Zuid. Bachelor in de zorgtechnologie (professioneel gerichte bachelor) Katholieke Hogeschool Vives Zuid Bachelor in de zorgtechnologie (professioneel gerichte bachelor) 23 januari 2015 NVAO Toets nieuwe opleiding (Ontwerp van) Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattend advies 3

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties

Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties Onderzoek naar een model of modelmatige aanpak voor het maken van een onderbouwde keuze voor de inzet van best-practices bij ERP-software Studentnaam:

Nadere informatie