LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS"

Transcriptie

1 LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN NAMENS EEN ANDERE PERSOON OF NAMENS EEN ONDERNEMING OF ANDERE RECHTSPERSOON, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U DE VOLLEDIGE BEVOEGDHEID HEEFT OM DEZE PERSOON, DIT BEDRIJF OF DEZE RECHTSPERSOON CONTRACTUEEL AAN DEZE VOORWAARDEN TE BINDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN: DOWNLOAD, INSTALLEER, KOPIEER, OPEN OF GEBRUIK DE SOFTWARE DAN NIET; EN RETOURNEER DE SOFTWARE EN HET GEBRUIKSRECHTBEWIJS DAN ONMIDDELLIJK AAN DE PARTIJ BIJ WIE U ZE HEEFT AANGESCHAFT 1) Definities. a) Onder 'Geautoriseerde partner' worden distributeurs, resellers en andere zakelijke partners van McAfee verstaan. b) Onder '' Licentiebrief' wordt een brief verstaan die op elektronische wijze door McAfee aan u wordt verstrekt en waarin wordt bevestigd welke Software en Ondersteuning u heeft aangeschaft, inclusief het van toepassing zijnde productgebruiksrecht, zoals gedefinieerd in de Productgebruiksrechtdefinities (verder beschreven in Paragraaf 3a). Daarnaast bevat deze brief downloadinformatie. c) Onder 'Documentatie' wordt het instructiemateriaal verstaan in gedrukte, elektronische of online vorm dat in het Engels en, indien beschikbaar, in andere talen bij de Software wordt geleverd. d) Onder 'McAfee' wordt verstaan (a) McAfee, Inc., een in Delaware (VS) opgerichte onderneming met als adres 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californië 95054, Verenigde Staten, als de Software in de Verenigde Staten, Mexico, Midden-Amerika, Zuid-Amerika of het Caraïbisch gebied is aangeschaft; (b) McAfee Ireland Limited, statutair gevestigd op het adres 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, als de Software in Canada, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië (behalve Japan) of Oceanië is aangeschaft; en (c) McAfee Co., Ltd., met als adres Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan, als de Software in Japan is aangeschaft. e) Onder 'Knooppunt' wordt verstaan elk soort apparaat dat in staat is gegevens te verwerken, waaronder elk van de volgende typen computerapparatuur: schijfloze werkstations, pc-werkstations, netwerkwerkstations, thuissystemen voor thuiswerkers/telewerkers, bestands- en afdrukservers, servers, internetgatewayapparaten, SANS-servers (Storage Area Network Servers), terminalservers of draagbare werkstations die verbonden zijn of verbinding maken met de server(s) of het netwerk. f) Onder 'Software' wordt verstaan elk McAfee-softwareprogramma in een objectcode-indeling dat in licentie is gegeven door McAfee en bij McAfee of diens Geautoriseerde partners is aangekocht, inclusief Upgrades. g) Onder 'Dochteronderneming' wordt verstaan alle entiteiten waarvan meer dan vijftig procent (50%) van de aandelen met stemrecht uw eigendom is. h) Onder 'Ondersteuning' of 'Technische ondersteuning' wordt verstaan de ondersteuningsservices die door McAfee worden aangeboden voor de ondersteuning en het onderhoud van de Software en de McAfee-hardware zoals verder beschreven in de McAfee-voorwaarden voor Technische ondersteuning en Onderhoud (McAfee Technical Support and Maintenance Terms). i) 'Updates' hebben betrekking op inhoud en omvatten, maar zijn niet beperkt tot, alle DAT s, handtekeningensets, beleidsupdates en database-updates voor de Software die aan het klantenbestand van McAfee beschikbaar worden gesteld als onderdeel van de aangeschafte Ondersteuning en die niet afzonderlijk in rekening worden gebracht of door McAfee op de markt worden gebracht. j) Onder 'Upgrade' worden alle verbeteringen aan de Software verstaan die aan de klanten van McAfee beschikbaar worden gesteld als onderdeel van de aangeschafte Ondersteuning en die niet afzonderlijk in rekening worden gebracht of door McAfee op de markt worden gebracht. 2) Licentieverlening. Overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent McAfee u hierbij het niet-exclusieve, nietoverdraagbare recht om de Software vermeld in de Licentiebrief uitsluitend voor uw eigen interne bedrijfsactiviteiten te gebruiken (voor het doel van deze Overeenkomst wordt onder gebruik van de Software verstaan het openen, installeren, downloaden, kopiëren of anderszins profiteren van de Software). U erkent dat de Software en alle gerelateerde informatie het eigendom zijn van McAfee en diens leveranciers. U ontvangt geen rechten op Updates en Upgrades, tenzij u Ondersteuning of een serviceabonnement heeft aangeschaft. EULA voor bedrijven Pagina 1 van 6 01/2015

2 3) Voorwaarden voor kopieën en gebruik. a) Productgebruiksrecht: Het gebruik van de Software is afhankelijk van de aangeschafte licenties (bijv. Knooppunten) en is onderworpen aan de Productgebruiksrechtdefinities zoals die op de toepassingsdatum van uw Licentiebrief zijn vermeld op b) Meerdere platforms/bundels: Als de Software meerdere platforms ondersteunt of als de Software in een bundel met andere software is geleverd, mag het totale aantal apparaten waarop alle versies van de Software worden geïnstalleerd uw productgebruiksrecht niet overschrijden. Voor bepaalde Software die is gelicentieerd als deel van een suite-gebaseerd McAfee-product kan ook de aanschaf van een afzonderlijke McAfee-serverlicentie vereist zijn voor bepaalde typen servers. In alle gevallen wordt dit nader toegelicht in de Documentatie. c) Geldigheidsperiode: De licentie is gedurende een beperkte periode ('Geldigheidsperiode') van kracht indien een dergelijke Geldigheidsperiode is vermeld in de Licentiebrief. In de overige gevallen zijn de licenties doorlopend van kracht. d) Kopieën: U mag kopieën van de Software maken voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor back-up-, archiverings- en hersteldoeleinden. e) Dochterondernemingen: U mag de Software door een Dochteronderneming laten gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst zolang deze entiteit uw Dochteronderneming blijft. U bent verantwoordelijk en volledig aansprakelijk voor de naleving of schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst door elke Dochteronderneming. f) Beherende partij: Als u een contract aangaat met een derde in het kader waarvan die derde uw IT-middelen beheert ('Beherende partij'), mag u al uw rechten op het gebruik van de Software aan die Beherende partij overdragen mits (a) de Beherende partij de Software alleen gebruikt voor uw interne activiteiten en niet ten voordele van een andere derde of de Beherende partij, (b) de Beherende partij ermee instemt om de voorwaarden van deze Overeenkomst na te leven, en (c) u McAfee schriftelijk in kennis stelt van het feit dat een Beherende partij de Software namens u zal gebruiken. g) Algemene beperkingen: Het is u niet toegestaan, noch mag u derden toestemming verlenen om (i) de software te decompileren, disassembleren of reverse engineeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van McAfee, tenzij dit op grond van de toepasselijke wetgeving expliciet is toegestaan; (ii) aanduidingen van de Software of Documentatie te verwijderen die van belang zijn voor de identificatie van het product of de vaststelling van de eigendomsrechten van het product; (iii) de Software te leasen, uit te lenen of te gebruiken voor timesharing- of servicebureaudoeleinden; (iv) de Software aan te passen of er afgeleide werken van te creëren, (v) prestatie- of benchmarktests of analyses met betrekking tot de Software te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van McAfee; of (vi) de Software anderszins te gebruiken of te kopiëren, behalve indien dit in deze Overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan. 4) Technische ondersteuning en onderhoud. Indien u Ondersteuning heeft aangeschaft, zijn de McAfee-voorwaarden voor Technische ondersteuning en Onderhoud zijn van toepassing. De Voorwaarden voor Technische ondersteuning en Onderhoud van McAfee zijn door verwijzing opgenomen en zijn te vinden op Na afloop van de in de Licentiebrief vermelde abonnementsperiode voor ondersteuning of service, heeft u geen recht meer op enige vorm van Ondersteuning, waaronder Upgrades, Updates en telefonische ondersteuning. 5) Beperkte garantie en Disclaimer. a) Beperkte garantie: McAfee garandeert dat de Software waarvoor onder deze Overeenkomst een licentie wordt verleend (inclusief Upgrades die tijdens de Garantieperiode voor de resterende Garantieperiode worden geleverd) gedurende een periode van zestig (60) dagen na de aankoopdatum ('Garantieperiode') in hoofdzaak zal functioneren in overeenstemming met de Documentatie. b) Enige verhaalsmogelijkheid: In geval van inbreuk op de bovenvermelde beperkte garantie zal McAfee (a) de Software repareren of vervangen of (b), indien een dergelijke reparatie of vervanging naar mening van McAfee commercieel onredelijk zou zijn, het bedrag dat u voor de betreffende Software heeft betaald terugbetalen. c) Uitsluiting van garantie: De bovenstaande Beperkte garantie is niet van toepassing indien: (i) de Software niet wordt gebruikt in overeenstemming met deze Overeenkomst of de Documentatie, (ii) de Software of een deel daarvan is gewijzigd door een andere entiteit dan McAfee, of (iii) een defect in de Software is veroorzaakt door apparatuur of software die niet door McAfee is geleverd. d) Disclaimer: DE BOVENSTAANDE GARANTIES ZIJN UW ENIGE GARANTIES EN VERVANGEN ALLE OVERIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-SCHENDING. BEHALVE VOOR DE HIERBOVEN GENOEMDE BEPERKTE GARANTIE WORDT DE SOFTWARE GELEVERD "IN DE TOESTAND WAARIN ZE ZICH BEVINDT" EN GEEFT MCAFEE GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES ERVAN. MCAFEE GARANDEERT NIET DAT MET DE SOFTWARE ONONDERBROKEN, FOUTLOOS OF STORINGSVRIJ ZAL KUNNEN WORDEN GEWERKT OF DAT DE SOFTWARE TEGEN ALLE MOGELIJKE BEDREIGINGEN BESCHERMING ZAL BIEDEN. EULA voor bedrijven Pagina 2 van 6 01/2015

3 e) Uitzonderingen: In sommige staten of rechtsgebieden is het uitsluiten van expliciete of impliciete garanties niet toegestaan en daarom is de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet van toepassing op u. IN DAT GEVAL IS DE DUUR VAN DERGELIJKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE GARANTIEPERIODE (OF DE MINIMALE PERIODE DIE DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING WORDT OPGELEGD). 6) Beperking van de verhaalsmogelijkheden en schadevergoedingen. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EN OP GROND VAN GEEN ENKELE JURIDISCHE THEORIE, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN CONTRACT, OF ANDERSZINS, IS EEN VAN DE PARTIJEN AANSPRAKELIJK JEGENS DE ANDERE PARTIJ VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN PERSONEELSSALARISSEN, WERKONDERBREKINGEN EN/OF COMPUTERSTORINGEN OF -DEFECTEN EN/OF DE KOSTEN VOOR DE VERWERVING VAN VERVANGENDE SOFTWARE OF SERVICES. Ongeacht of de claim voor dergelijke schade voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad en/of enige andere juridische theorie zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade van een partij jegens de andere partij in geen geval het laagste bedrag van de volgende bedragen overschrijden: a) het totale bedrag dat u heeft betaald of moet betalen voor de Software die tot de claim heeft geleid gedurende de 12 maanden direct voorafgaande aan de gebeurtenis die tot de claim heeft geleid, of b) de op de aankoopdatum geldende adviesprijs van McAfee voor de Software die tot de claim heeft geleid en die door u is besteld gedurende de 12 maanden direct voorafgaande aan de gebeurtenis die tot de claim heeft geleid, zelfs indien de andere partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst zal op welke wijze dan ook leiden tot uitsluiting of beperking van (i) de aansprakelijkheid van elk der partijen voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of (ii) uw aansprakelijkheid voor overmatig gebruik van de Software en/of enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten die McAfee heeft ten aanzien van de Software. DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE PARAGRAAF IS GEBASEERD OP HET FEIT DAT EINDGEBRUIKERS HUN COMPUTERS VOOR VERSCHILLENDE DOELEINDEN GEBRUIKEN. DERHALVE KAN ALLEEN U BACK-UPPLANNEN EN BEVEILIGINGEN INSTELLEN DIE AANSLUITEN BIJ UW BEHOEFTEN INGEVAL EEN FOUT IN DE SOFTWARE LEIDT TOT COMPUTERPROBLEMEN EN DAARAAN GERELATEERDE GEGEVENSVERLIEZEN. GEZIEN DEZE ZAKELIJKE REDENEN GAAT U AKKOORD MET DE IN DEZE PARAGRAAF GENOEMDE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID EN ERKENT U DAT ZONDER UW INSTEMMING MET DEZE VOORWAARDE, DE PRIJS VAN DEZE SOFTWARE HOGER ZOU ZIJN. 7) Vrijwaring intellectueel eigendom. a) Claims van derden: McAfee zal u beschermen tegen en vrijwaren van elke claim van derden dat de Software inbreuk maakt op enig octrooi, auteursrecht of handelsgeheim van deze derde, op voorwaarde dat: (i) McAfee onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht, maar in geen geval later dan 14 dagen nadat u van de claim in kennis bent gesteld; (ii) u McAfee naar redelijkheid samenwerking verleent om McAfee in staat te stellen zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen; en (iii) McAfee volledige controle heeft over de verdediging en alle onderhandelingen om bij de claim tot een schikking of compromis te komen. De bovenstaande verplichting van McAfee is niet van toepassing op Software of gedeelten of componenten daarvan: (i) die niet door McAfee zijn geleverd; (ii) die worden gebruikt op een manier die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst of de relevante Documentatie is toegestaan; (iii) die zijn gemaakt in overeenstemming met uw specificaties; (iv) die zijn aangepast door anderen dan McAfee, indien de vermeende inbreuk verband houdt met een dergelijke aanpassing; (v) die in combinatie met andere producten, processen of materialen worden gebruikt, waarbij de vermeende inbreuk alleen voorkomt bij een dergelijke combinatie; of (vi) als u doorgaat met de activiteit die de vermeende inbreuk tot gevolg heeft nadat u hiervan op de hoogte bent gesteld en aan u aanpassingen zijn verstrekt waarmee de vermeende inbreuk zou zijn voorkomen. b) Verhaal en aansprakelijkheid: Indien een ter zake bevoegde rechtbank oordeelt dat de Software inbreuk maakt op rechten van derden of indien het gebruik van de Software wordt verboden, zal McAfee, geheel naar eigen keuze, een van de volgende maatregelen nemen: (i) u het recht verschaffen om de Software te blijven gebruiken; (ii) de Software zodanig wijzigen dat het gebruik ervan geen inbreuk meer maakt op rechten van derden; (iii) de Software vervangen door software die qua functionaliteit en prestaties in hoofdzaak vergelijkbaar is; of (iv) als geen van de bovenstaande alternatieven redelijkerwijs aan McAfee ter beschikking staat, zal McAfee de restwaarde van de aankoopprijs die door u betaald is voor de inbreuk makende Software terugbetalen, waarbij een lineaire afschrijvingsmethode wordt toegepast over een afschrijvingstermijn van drie (3) jaar vanaf de datum waarop de EULA voor bedrijven Pagina 3 van 6 01/2015

4 Software aan u is geleverd. Deze Paragraaf 7 bevat een overzicht van de volledige aansprakelijkheid van McAfee en uw enige verhaalsmogelijkheid voor claims betreffende inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten. 8) Beëindiging. Behoudens uw betalingsverplichtingen kunt u uw licentie te allen tijde beëindigen door de installatie van de Software ongedaan te maken. McAfee behoudt zich het recht voor om uw licentie te beëindigen indien u een wezenlijke schending maakt van de voorwaarden van deze Overeenkomst en u een dergelijke schending niet verhelpt binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van deze schending. In het geval van een dergelijke beëindiging dient u alle kopieën van de Software en Documentatie onmiddellijk te retourneren of te vernietigen. 9) Aanvullende voorwaarden. a) Evaluatiesoftware: Indien de Software is aangemerkt als 'Evaluatiesoftware', dan gelden de bepalingen van deze paragraaf en hebben ze voorrang op elke andere strijdige bepaling in deze overeenkomst. Uw royalty-vrije, nietoverdraagbare, beperkte licentie voor het gebruikt van de Evaluatiesoftware, alleen voor evaluatiedoeleinden, is beperkt tot een duur van dertig (30) dagen, tenzij schriftelijk met McAfee anders is overeengekomen. De Evaluatiesoftware kan fouten of andere problemen bevatten die tot systeemstoringen of andere storingen en gegevensverlies kunnen leiden. Dientengevolge wordt de Evaluatiesoftware aan u geleverd 'zoals zij is' en sluit McAfee elke garantie of aansprakelijkheid jegens u uit. Informatie over de Evaluatiesoftware verzameld door haar gebruik mag uitsluitend worden gebruikt voor evaluatiedoeleinden en dient niet te worden gedeeld met derden. De beperkingen beschreven in Paragraaf 3, lid g) zijn van toepassing. Indien u de Evaluatiesoftware niet vernietigt nadat de evaluatieperiode is verstreken, heeft McAfee het recht om u naar eigen inzicht een bedrag te factureren dat gelijk is aan de adviesprijs van McAfee voor de Evaluatiesoftware. U dient deze factuur onmiddellijk na ontvangst te betalen. INGEVAL DE JURIDISCHE AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN MAAR WEL KAN WORDEN BEPERKT, BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MCAFEE EN DIENS LEVERANCIERS EN GEAUTORISEERDE PARTNERS ZICH TOT HET TOTALE BEDRAG VAN VIJFTIG (50) AMERIKAANSE DOLLAR OF HET EQUIVALENT DAARVAN IN DE LOKALE VALUTA. b) Bètasoftware: Als de Software die u heeft ontvangen is aangemerkt als 'Bètasoftware', dan gelden de bepalingen van Paragraaf 9, lid a) hierboven. McAfee heeft geen verplichting jegens u om de Bètasoftware verder te ontwikkelen of algemeen beschikbaar te stellen. Op verzoek van McAfee zult u McAfee voorzien van feedback ten aanzien van het testen en het gebruik van de Bètasoftware, inclusief fout- en bugrapporten. U verklaart dat u McAfee een permanente, niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde toestemming verleent om de feedback naar eigen inzicht te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en te verwerken in McAfee-producten of hierop gebaseerde werken te vervaardigen. U gaat ermee akkoord bij ontvangst van een latere, nog niet op de markt verschenen versie van de Bètasoftware of bij de introductie door McAfee van een algemeen verkrijgbare commerciële versie van de Bètasoftware, alle eerder van McAfee ontvangen versies van de Bètasoftware te retourneren of te vernietigen. c) 'Gratis Software' of 'Opensourcesoftware': Het product kan programma's of code bevatten die in licentie zijn gegeven onder een licentiemodel voor opensourcesoftware ('OSS'). Op OSS-programma's en -code zijn de bepalingen, voorwaarden en verplichtingen van de toepasselijke OSS-licentie van toepassing. OSSprogramma's en -code zijn UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN VAN ALLE GARANTIE- EN ONDERSTEUNINGSVERPLICHTINGEN DIE ELDERS IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN BESCHREVEN. 10) Kennisgeving voor eindgebruikers bij de overheid van de Verenigde Staten. De Software en bijbehorende Documentatie zijn bedoeld als respectievelijk commerciële computersoftware en documentatie bij commerciële computersoftware krachtens DFAR Section en FAR Section , waar deze van toepassing zijn. Elk gebruik en elke wijziging, reproductie, verspreiding, uitvoering, weergave of openbaarmaking van de Software en de bijbehorende Documentatie door de Amerikaanse overheid dient uitsluitend te geschieden krachtens de voorwaarden van deze Overeenkomst en is niet toegestaan behalve voor zover uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is vermeld. 11) Privacy en het verzamelen van persoonlijke informatie of systeemgegevens. a) De Software, Ondersteuning en het Serviceabonnement kunnen gebruikmaken van toepassingen of programma's die persoonsgebonden, gevoelige of andere informatie verzamelen over u en uw gebruikers (waaronder, maar niet beperkt tot, namen, adressen, adressen en betalingsgegevens van u en uw gebruikers), hun computers, op hun computers opgeslagen bestanden en de interacties van hun computers met andere computers (waaronder, maar niet beperkt tot, informatie over het netwerk, gebruikte licenties, hardwaretypen, model, grootte van de harde schijf, CPU-type, schijftype, RAM-grootte, 32- of 64-bits architectuur, typen besturingssystemen, versies, regio, BIOS-versie, BIOS-model, totaal aantal ingestelde scanners, database-grootte, systeemtelemetrie, apparaat-id, IP-adres, locatie, inhoud, geïnstalleerde McAfeeproducten, McAfee-componenten, informatie over processen en services, frequentie en gegevens over updates van McAfee-componenten, informatie over geïnstalleerde producten van derden, uittreksels van door McAfee EULA voor bedrijven Pagina 4 van 6 01/2015

5 gecreëerde logs, gebruikspatronen van McAfee-producten en specifieke functies, enz.) (tezamen genoemd, 'Data') b) Het verzamelen van deze Data kan nodig zijn om u en uw gebruikers te voorzien van de relevante Software, Ondersteuning of serviceabonnementfuncties zoals deze zijn besteld (waaronder, maar niet beperkt tot, het opsporen en rapporteren van bedreigingen en kwetsbaarheden op het computernetwerk van u en uw gebruikers), om McAfee in staat te stellen zijn Software, Ondersteuning of serviceabonnement te verbeteren (waaronder, maar niet beperkt tot, inhoudssynchronisatie, apparaattracering en probleemoplossing) en om de algemene beveiliging voor u en uw gebruikers te bevorderen of verbeteren. Mogelijk bent u genoodzaakt de Software te verwijderen of de Ondersteuning of het serviceabonnement uit te schakelen om het verzamelen van Data die deze functies ondersteunt stop te zetten. c) Door deze Overeenkomst aan te gaan of de Software, Ondersteuning of het serviceabonnement te gebruiken, gaan u en uw gebruikers akkoord met het Privacybeleid van McAfee dat beschikbaar is op de website van McAfee ( en met het verzamelen, verwerken, kopiëren, maken van back-ups, opslaan, overdragen en gebruiken van deze Data door McAfee en zijn serviceproviders in, uit en naar de Verenigde Staten, Europa en andere landen of rechtsgebieden die zich mogelijkerwijs buiten die van u of uw gebruikers bevinden, als onderdeel van de Software, de Ondersteuning en het serviceabonnement. U draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor het van uw gebruikers verkrijgen van alle door plaatselijke wetgeving of uw interne beleid vereiste rechten en toestemmingen ten aanzien van privacy. Het verzamelen, verwerken, kopiëren, maken van back-ups, opslaan, overdragen en gebruiken van persoonlijk identificeerbare informatie door McAfee zal uitsluitend geschieden in overeenstemming met het privacybeleid van McAfee dat beschikbaar is op de website van McAfee ( 12) Controle. Maximaal één maal per jaar kan McAfee, op eigen kosten, na een redelijke, voorafgaande schriftelijke kennisgeving en tijdens normale kantooruren, u onderwerpen aan een controle om na te gaan of u de voorwaarden van deze Overeenkomst naleeft. U begrijpt en erkent dat McAfee verschillende methoden gebruikt voor het verifiëren en ondersteunen van het gebruik van de Software door zijn klanten. Deze methoden kunnen technologische voorzieningen in de Software omvatten die ongeautoriseerd gebruik voorkomen en controle op implementatie van de Software bieden. Na redelijke aanvraag zal u een door het system gegenereerd rapport verstrekken waarmee de implementatie van uw Software wordt geverifieerd, waarbij een dergelijke aanvraag niet vaker dan twee (2) maal per jaar zal voorkomen. McAfee zal uw bedrijfsvoering niet op onredelijke wijze hinderen. 13) Exportbeperkingen. U erkent dat de Software onderhevig is aan de uitvoerregels van de Verenigde Staten en, indien van toepassing, van de Europese Unie. U verklaart te voldoen aan de wet- en regelgeving ten aanzien van in- en uitvoer die van toepassing is in het rechtsgebied waarnaar de Software in- en/of uitgevoerd wordt. U verklaart de Software niet naar enig persoon, entiteit of land uit te voeren dat krachtens de van toepassing zijnde wet- of regelgeving niet toegestaan is. U bent, op eigen kosten, verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle plaatselijke vergunningen, licenties en goedkeuringen die vereist zijn voor het in- en/of uitvoeren van de Software. Bekijk voor meer informatie over het in- en uitvoeren van de Software. McAfee behoudt zich het recht voor deze website, naar haar uitsluitende inzicht, van tijd tot tijd bij te werken. 14) Toepasselijk recht. Deze overeenkomst is onderhevig aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de van kracht zijnde wetten: a) van de staat New York als u de Software heeft aangeschaft in de Verenigde Staten, Mexico, Midden-Amerika, Zuid- Amerika of het Caribisch gebied, (b) van de Republiek Ierland als u de Software heeft aangeschaft in Canada, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië (behalve Japan) of de regio die bekend staat als Oceanië, en (c) van Japan als u de Software heeft aangeschaft in Japan. Als u de Software in een ander land heeft aangeschaft, is het materiële recht van de Republiek Ierland van toepassing, tenzij de toepassing van andere, plaatselijke wetgeving vereist is. Deze Overeenkomst is niet onderhevig aan de regels van het conflictenrecht van enig rechtsgebied, noch aan het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen, waarvan de toepassing uitdrukkelijk wordt uitgesloten. De Uniform Computer Information Transactions Act zoals deze is uitgevaardigd is niet van toepassing. De niet-exclusieve bevoegdheid inzake alle geschillen die verband houden met deze Overeenkomst ligt bij de Amerikaanse District Court for the Southern District of New York als het recht van New York van toepassing is, de rechtbanken van de Republiek Ierland als het Ierse recht van toepassing is, en de rechtbanken van Japan als het Japanse recht van toepassing is. 15) Vertrouwelijkheid EULA voor bedrijven Pagina 5 van 6 01/2015

6 Elke Partij bij deze Overeenkomst erkent dat ze, op grond van haar relatie met de andere Partij bij deze Overeenkomst, toegang kan krijgen tot vertrouwelijke informatie en materiaal met betrekking tot de activiteiten, technologie en/of producten van de andere Partij die/dat vertrouwelijk is en een aanzienlijke waarde voor de andere Partij heeft, welke waarde zou kunnen worden aangetast indien dergelijke informatie aan derden zou worden bekendgemaakt ('Vertrouwelijke Informatie'). Schriftelijke of andere tastbare Vertrouwelijke Informatie dient ten tijde van openbaring te worden aangeduid en gelabeld als Vertrouwelijke Informatie toebehorend aan de openbarende Partij. Indien Vertrouwelijke Informatie mondeling of visueel wordt geopenbaard, dient deze ten tijde van openbaring te worden aangeduid en gelabeld als zijnde vertrouwelijk, en dient vervolgens binnen vijftien (15) dagen na openbaring een schriftelijke bevestiging hiervan te worden verstuurd. Iedere Partij stemt ermee in dat ze dergelijke Vertrouwelijke Informatie op geen enkele manier voor haar eigen doeleinden of voor de doeleinden van derden zal gebruiken, behalve voor zover door deze Overeenkomst toegestaan, en dat ze de Vertrouwelijke Informatie ten minste in dezelfde mate zal beschermen als haar eigen Vertrouwelijke Informatie en in dezelfde mate als een redelijk persoon dergelijke Vertrouwelijke Informatie zou beschermen. Geen Partij mag de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij voor andere doeleinden gebruiken dan voor het uitvoeren van haar verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst. De beperkingen met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie die (i) reeds bekend is bij de ontvangende Partij, (ii) algemeen toegankelijk wordt zonder dat de ontvangende Partij een onrechtmatige daad begaat, (iii) onafhankelijk door de ontvangende Partij is ontwikkeld zonder gebruikmaking van de Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende Partij, (iv) op rechtmatige manier is ontvangen van een derde die niet tot geheimhouding is verplicht of (v) moet worden bekendgemaakt krachtens de wetgeving, op voorwaarde dat de Partij die verplicht is om de Vertrouwelijke Informatie bekend te maken de Partij die eigenaar is van de Vertrouwelijke Informatie schriftelijk hiervan op de hoogte brengt en wel met voldoende waarschuwing zodat de Partij die de eigenaar is van de Vertrouwelijke Informatie redelijke maatregelen kan nemen om de bekendmaking te voorkomen, voor zover redelijkerwijs mogelijk. Tenzij beide Partijen anders zijn overeengekomen, zal elke Partij de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij bij beeindiging van deze Overeenkomst of een toepasselijk Addendum retourneren. 16) Diverse bepalingen. a) Met uitzondering van vorderingen aangaande niet-betaling of inbreuk op de eigendomsrechten van McAfee voor de Software en Documentatie, mogen er geen vorderingen, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit deze Overeenkomst worden ingesteld door één der partijen meer dan 2 jaar nadat een partij op de hoogte was of zou moeten zijn geweest van de claim. b) Bepalingen van deze Overeenkomst die op grond van hun aard na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht. c) Deze Overeenkomst, inclusief alle documenten die ter referentie hierin zijn opgenomen, vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt en herroept uitdrukkelijk alle andere mondelinge of schriftelijke communicatie, toezeggingen of reclameboodschappen over de onderwerpen in deze Overeenkomst. Indien u bij een Geautoriseerde partner of McAfee een bestelling plaatst waarvan de voorwaarden en bepalingen in strijd zijn met de voorwaarden en bepalingen van a) deze Overeenkomst of b) de Licentiebrief, dan prevaleren de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst en in de Licentiebrief. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door een schriftelijk supplement dat door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van McAfee wordt uitgegeven. Van geen van de bepalingen in deze Overeenkomst kan afstand worden gedaan, tenzij dit schriftelijk gebeurt en wordt ondertekend door McAfee. Mochten een of meer bepalingen in deze Overeenkomst ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst onverminderd van kracht. d) Alle berichten, verzoeken, eisen en besluiten voor McAfee krachtens deze Overeenkomst (anders dan normale bedrijfscommunicatie) dienen te worden verzonden aan het van toepassing zijnde adres van de entiteit vermeld op de eerste pagina van deze Overeenkomst, onder vermelding van: 'Attention: Legal Department'. Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor bedrijven (januari 2015) EULA voor bedrijven Pagina 6 van 6 01/2015

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Licentie") is een overeenkomst tussen jou en Electronic Arts Inc. en haar zuster- en dochterondernemingen

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD

Nadere informatie

Licentieovereenkomst

Licentieovereenkomst Licentieovereenkomst De softwareprogramma's die samen met de gerelateerde documentatie op de softwaredownloadpagina zijn vermeld ( Software ), worden door FileMaker International ( FMI ) aan de Licentienemer

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK AMAZON OF WIJ ). GELIEVE DEZE LICENTIEOVEREENKOMST

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Problemen met zware bestanden?

Problemen met zware bestanden? Problemen met zware bestanden? zware bestanden, licht werk Herkent u volgende problemen? De klant moet nog steeds een CD-ROM binnenbrengen met zijn bestanden; Een e-mail wil maar niet binnenkomen omdat

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST

BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES ZORGVULDIG: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding Versie: 1.2 SWD-1909281-1129093354-006 Inhoudsopgave BlackBerry News... 2 Aan de slag met de BlackBerry News-app... 2 De BlackBerry News-app aanpassen...

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Lees voordat u dit programma gaat gebruiken zorgvuldig deze gebruiksrechtovereenkomst. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de "gebruiker" of de "licentiehouder"

Nadere informatie

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: Deze Gebruiksrechtovereenkomst ("Overeenkomst") is een overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon)

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

Openbare licentie van de Europese Unie

Openbare licentie van de Europese Unie Openbare licentie van de Europese Unie V.1.1 EUPL Europese Gemeenschap 2007 Deze openbare licentie van de Europese Unie ( EUPL ) 1 is van toepassing op het werk of de software zoals hieronder gedefinieerd,

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016 De Partijen I. Sensus-Methode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE EN BENT

Nadere informatie

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR SONY SOFTWARE U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET DE BEPALINGEN

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST

ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST WAX ON BVBA IS SLECHTS BEREID ASSIST (DE "SOFTWARE") IN LICENTIE TE VERSTREKKEN OP VOORWAARDE DAT U (DE "EINDGEBRUIKER") ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE

Nadere informatie

2. VERLENING VAN LICENTIE

2. VERLENING VAN LICENTIE SMART Technologies Inc. Gebruiksrechtovereenkomst voor software LEES DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR SOFTWARE ( LICENTIE ) AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE IN GEBRUIK NEEMT. DOOR DEZE SOFTWARE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

GEBRUIK ONDER LICENTIE

GEBRUIK ONDER LICENTIE De softwarelicentieovereenkomst van Novell BorderManager Enterprise Edition 3.6 BorderManager Firewall Services 3.6 BorderManager VPN Services 3.6 BorderManager Authentication Services 3.6 LEES DEZE OVEREENKOMST

Nadere informatie

Eén van de volgende licenties is van toepassing al naar gelang de software die u hebt aangeschaft.

Eén van de volgende licenties is van toepassing al naar gelang de software die u hebt aangeschaft. Novell Portal Services 1.5 De softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST.

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd Jaguar Land Rover Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en Privacybeleid van Jaguar InControl Apps Versie: 4.0 Laatst gewijzigd: 12 december 2016 Door de Applauncher voor InControl Apps te downloaden,

Nadere informatie

Legal (10/2002) - 1 - End User Click Wrap

Legal (10/2002) - 1 - End User Click Wrap LEES DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") GOED DOOR. ALS U DE SOFTWARE ("SOFTWARE") BIJ DEZE OVEREENKOMST DOWNLOADT, INSTALLEERT, ACTIVEERT, KOPIEERT, GEBRUIKT OF ANDERSZINS IN ONTVANGST

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FILELINX

GEBRUIKERSVOORWAARDEN END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FILELINX GEBRUIKERSVOORWAARDEN END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FILELINX LET OP: OP HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ZIJN DE VOORWAARDEN VAN FILELINX GEBRUIKERSOVEREENKOMST (EULA) VAN TOEPASSING. DEZE WORDEN HIERONDER

Nadere informatie

Gebruik van Slim laden

Gebruik van Slim laden Gebruik van Slim laden Laatste aangepast: 26 september 2017 Vandebron is een energieleverancier met een missie: de transitie naar een duurzame energiemarkt. Zo leveren wij onder andere duurzame energie,

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014 Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy Laatst bijgewerkt december 2014 Dit is een licentie-overeenkomst met de eindgebruiker, gedefinieerd van nu af aan, "Contract". Escogitiamo SRLs is een Italiaans bedrijf,

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Licentievoorwaarden Installateur

Licentievoorwaarden Installateur Licentievoorwaarden Installateur Geldig vanaf 1 augustus 2011 Inleiding Niko Home Control maakt het mogelijk om alle vaste elektrisch gestuurde toepassingen in de woning zoals lichten, gedimde lichten,

Nadere informatie

HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden

HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden PC Tune-up service: HP biedt een eenmalige PC Tune-up service, die wordt beschreven in deze Serviceovereenkomst (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Sensus BPM software Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server April 2016 De Partijen Ia. Sensus Methode Procesbeschrijving DSMP B.V., een besloten

Nadere informatie

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata /// Gebruiksvoorwaarden en bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata Voor taken van algemeen belang GDIVlaanderen deelnemers Elke deelnemer aan GDIVlaanderen heeft toegang

Nadere informatie

An Apple Subsidiary. Licentieovereenkomst

An Apple Subsidiary. Licentieovereenkomst An Apple Subsidiary Licentieovereenkomst De softwareprogramma's die samen met de gerelateerde documentatie op de softwaredownloadpagina zijn vermeld ( Software ), worden door FileMaker International (

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Karify Welkom op onze website die u toegang biedt tot het programma Karify. Karify is een online eco- systeem waar aanbieders en afnemers terecht kunnen voor e- health toepassingen

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Vodafone Protect

Licentieovereenkomst Vodafone Protect Licentieovereenkomst Vodafone Protect De Dienst Vodafone Mobile Protect, wat mag je verwachten? Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van mobiele apparaten (de "Overeenkomst") is een overeenkomst

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees de volgende licentieovereenkomst aandachtig door, voordat u dit programma gebruikt. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de gebruiker

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

Towers Watson Algemene Voorwaarden

Towers Watson Algemene Voorwaarden Towers Watson Algemene Voorwaarden 1. Partijen en toepassing Deze voorwaarden ( algemene voorwaarden ) zijn van toepassing op alle diensten, adviezen, resultaten en andere werkproducten (gezamenlijk de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r)

SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r) SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r) LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE (INCLUSIEF DE ONDERDELEN) TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, GAAT

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en);

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en); Voorwaarden Voorwaarden gebruik WiFi ZEELAND 1. Definities Voor deze voorwaarden hanteert ZeelandNet een aantal definities. Deze definities zijn de volgende en worden in de nu volgende bepalingen met hoofdletters

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell

SUSE Linux Enterprise Server (SLES ) 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE (INCLUSIEF DE ONDERDELEN) TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE

Nadere informatie

"EULA" (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS

EULA (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS "EULA" (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "EULA" of "Overeenkomst") regelt het gebruik van de applicatiesoftware

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV De onderhavige overeenkomst (hierna "Overeenkomst" genoemd) wordt afgesloten tussen Health World Club BV een in Amstelveen gevestigde onderneming (hierna het "Bedrijf",

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE BLACKBERRY OPLOSSING LICENTIE-OVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("het addendum")

ADDENDUM BIJ DE BLACKBERRY OPLOSSING LICENTIE-OVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (het addendum) ADDENDUM BIJ DE BLACKBERRY OPLOSSING LICENTIE-OVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("het addendum") BELANGRIJKE MEDEDELINGEN: Om toegang te krijgen en / of gebruik maken van deze Cloud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN voor websites van TomTom

GEBRUIKSVOORWAARDEN voor websites van TomTom GEBRUIKSVOORWAARDEN voor websites van TomTom 1 Bereik Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van websites van TomTom en bevatten uw rechten, plichten en beperkingen wanneer u websites

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IRIS

ALGEMENE VOORWAARDEN IRIS ALGEMENE VOORWAARDEN IRIS DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST (DE OVEREENKOMST ) TUSSEN U EN TENNANT DIE HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, DE SOFTWARE, SERVICES, EN WEBSITES VAN IRIS

Nadere informatie

EFI-EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST

EFI-EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST EFI-EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST GELIEVE DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIEOVEREENKOMST") ZORGVULDIG TE LEZEN. DEZE LICENTIEOVEREENKOMST IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

Xerox Selected Supplies Garantie

Xerox Selected Supplies Garantie Xerox Selected Supplies Garantie Garantieverklaring voor Eindgebruikers : Print Cartridges, Toner Cartridges, vaste-inktsticks en door Klanten Vervangbare Verbruiksartikelen van het merk Xerox Algemene

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM.

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM. LICENTIEOVEREENKOMST tussen software ontwikkelaar Procom.nu statutair gevestigd te Drachten, De Bolder 1-9206 AM, KvK Noord-Nederland nr. 01157209, hierna te noemen: Licentiegever, en Licentienemer; OVERWEGENDE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis:

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis: VOORWAARDEN Dit zijn de voorwaarden van CampusInc B.V. (Bleiswijkseweg 37, te Zoetermeer) zoals gepubliceerd op https://community.dutchinnovationfactory.com van Dutch Innovation Factory en de Haagse Hogeschool,

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EVALU - 2014 / 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN EVALU - 2014 / 2015 1. TOEPASSELIJKHEID EN GEHELE OVEREENKOMST a) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen tussen Gebruiker van de applicatie Evalu en uitgever van de applicatie, handelsmerk

Nadere informatie

EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP

EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP SCOPE VAN DE LICENTIE AppHero verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger (hierna: u ) van Vaarkaart Nederland App (hierna: "App") een gebruiksrecht

Nadere informatie