LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS"

Transcriptie

1 LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN NAMENS EEN ANDERE PERSOON OF NAMENS EEN ONDERNEMING OF ANDERE RECHTSPERSOON, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U DE VOLLEDIGE BEVOEGDHEID HEEFT OM DEZE PERSOON, DIT BEDRIJF OF DEZE RECHTSPERSOON CONTRACTUEEL AAN DEZE VOORWAARDEN TE BINDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN: DOWNLOAD, INSTALLEER, KOPIEER, OPEN OF GEBRUIK DE SOFTWARE DAN NIET; EN RETOURNEER DE SOFTWARE EN HET GEBRUIKSRECHTBEWIJS DAN ONMIDDELLIJK AAN DE PARTIJ BIJ WIE U ZE HEEFT AANGESCHAFT 1) Definities. a) Onder 'Geautoriseerde partner' worden distributeurs, resellers en andere zakelijke partners van McAfee verstaan. b) Onder '' Licentiebrief' wordt een brief verstaan die op elektronische wijze door McAfee aan u wordt verstrekt en waarin wordt bevestigd welke Software en Ondersteuning u heeft aangeschaft, inclusief het van toepassing zijnde productgebruiksrecht, zoals gedefinieerd in de Productgebruiksrechtdefinities (verder beschreven in Paragraaf 3a). Daarnaast bevat deze brief downloadinformatie. c) Onder 'Documentatie' wordt het instructiemateriaal verstaan in gedrukte, elektronische of online vorm dat in het Engels en, indien beschikbaar, in andere talen bij de Software wordt geleverd. d) Onder 'McAfee' wordt verstaan (a) McAfee, Inc., een in Delaware (VS) opgerichte onderneming met als adres 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californië 95054, Verenigde Staten, als de Software in de Verenigde Staten, Mexico, Midden-Amerika, Zuid-Amerika of het Caraïbisch gebied is aangeschaft; (b) McAfee Ireland Limited, statutair gevestigd op het adres 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, als de Software in Canada, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië (behalve Japan) of Oceanië is aangeschaft; en (c) McAfee Co., Ltd., met als adres Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan, als de Software in Japan is aangeschaft. e) Onder 'Knooppunt' wordt verstaan elk soort apparaat dat in staat is gegevens te verwerken, waaronder elk van de volgende typen computerapparatuur: schijfloze werkstations, pc-werkstations, netwerkwerkstations, thuissystemen voor thuiswerkers/telewerkers, bestands- en afdrukservers, servers, internetgatewayapparaten, SANS-servers (Storage Area Network Servers), terminalservers of draagbare werkstations die verbonden zijn of verbinding maken met de server(s) of het netwerk. f) Onder 'Software' wordt verstaan elk McAfee-softwareprogramma in een objectcode-indeling dat in licentie is gegeven door McAfee en bij McAfee of diens Geautoriseerde partners is aangekocht, inclusief Upgrades. g) Onder 'Dochteronderneming' wordt verstaan alle entiteiten waarvan meer dan vijftig procent (50%) van de aandelen met stemrecht uw eigendom is. h) Onder 'Ondersteuning' of 'Technische ondersteuning' wordt verstaan de ondersteuningsservices die door McAfee worden aangeboden voor de ondersteuning en het onderhoud van de Software en de McAfee-hardware zoals verder beschreven in de McAfee-voorwaarden voor Technische ondersteuning en Onderhoud (McAfee Technical Support and Maintenance Terms). i) 'Updates' hebben betrekking op inhoud en omvatten, maar zijn niet beperkt tot, alle DAT s, handtekeningensets, beleidsupdates en database-updates voor de Software die aan het klantenbestand van McAfee beschikbaar worden gesteld als onderdeel van de aangeschafte Ondersteuning en die niet afzonderlijk in rekening worden gebracht of door McAfee op de markt worden gebracht. j) Onder 'Upgrade' worden alle verbeteringen aan de Software verstaan die aan de klanten van McAfee beschikbaar worden gesteld als onderdeel van de aangeschafte Ondersteuning en die niet afzonderlijk in rekening worden gebracht of door McAfee op de markt worden gebracht. 2) Licentieverlening. Overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent McAfee u hierbij het niet-exclusieve, nietoverdraagbare recht om de Software vermeld in de Licentiebrief uitsluitend voor uw eigen interne bedrijfsactiviteiten te gebruiken (voor het doel van deze Overeenkomst wordt onder gebruik van de Software verstaan het openen, installeren, downloaden, kopiëren of anderszins profiteren van de Software). U erkent dat de Software en alle gerelateerde informatie het eigendom zijn van McAfee en diens leveranciers. U ontvangt geen rechten op Updates en Upgrades, tenzij u Ondersteuning of een serviceabonnement heeft aangeschaft. EULA voor bedrijven Pagina 1 van 6 01/2015

2 3) Voorwaarden voor kopieën en gebruik. a) Productgebruiksrecht: Het gebruik van de Software is afhankelijk van de aangeschafte licenties (bijv. Knooppunten) en is onderworpen aan de Productgebruiksrechtdefinities zoals die op de toepassingsdatum van uw Licentiebrief zijn vermeld op b) Meerdere platforms/bundels: Als de Software meerdere platforms ondersteunt of als de Software in een bundel met andere software is geleverd, mag het totale aantal apparaten waarop alle versies van de Software worden geïnstalleerd uw productgebruiksrecht niet overschrijden. Voor bepaalde Software die is gelicentieerd als deel van een suite-gebaseerd McAfee-product kan ook de aanschaf van een afzonderlijke McAfee-serverlicentie vereist zijn voor bepaalde typen servers. In alle gevallen wordt dit nader toegelicht in de Documentatie. c) Geldigheidsperiode: De licentie is gedurende een beperkte periode ('Geldigheidsperiode') van kracht indien een dergelijke Geldigheidsperiode is vermeld in de Licentiebrief. In de overige gevallen zijn de licenties doorlopend van kracht. d) Kopieën: U mag kopieën van de Software maken voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor back-up-, archiverings- en hersteldoeleinden. e) Dochterondernemingen: U mag de Software door een Dochteronderneming laten gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst zolang deze entiteit uw Dochteronderneming blijft. U bent verantwoordelijk en volledig aansprakelijk voor de naleving of schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst door elke Dochteronderneming. f) Beherende partij: Als u een contract aangaat met een derde in het kader waarvan die derde uw IT-middelen beheert ('Beherende partij'), mag u al uw rechten op het gebruik van de Software aan die Beherende partij overdragen mits (a) de Beherende partij de Software alleen gebruikt voor uw interne activiteiten en niet ten voordele van een andere derde of de Beherende partij, (b) de Beherende partij ermee instemt om de voorwaarden van deze Overeenkomst na te leven, en (c) u McAfee schriftelijk in kennis stelt van het feit dat een Beherende partij de Software namens u zal gebruiken. g) Algemene beperkingen: Het is u niet toegestaan, noch mag u derden toestemming verlenen om (i) de software te decompileren, disassembleren of reverse engineeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van McAfee, tenzij dit op grond van de toepasselijke wetgeving expliciet is toegestaan; (ii) aanduidingen van de Software of Documentatie te verwijderen die van belang zijn voor de identificatie van het product of de vaststelling van de eigendomsrechten van het product; (iii) de Software te leasen, uit te lenen of te gebruiken voor timesharing- of servicebureaudoeleinden; (iv) de Software aan te passen of er afgeleide werken van te creëren, (v) prestatie- of benchmarktests of analyses met betrekking tot de Software te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van McAfee; of (vi) de Software anderszins te gebruiken of te kopiëren, behalve indien dit in deze Overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan. 4) Technische ondersteuning en onderhoud. Indien u Ondersteuning heeft aangeschaft, zijn de McAfee-voorwaarden voor Technische ondersteuning en Onderhoud zijn van toepassing. De Voorwaarden voor Technische ondersteuning en Onderhoud van McAfee zijn door verwijzing opgenomen en zijn te vinden op Na afloop van de in de Licentiebrief vermelde abonnementsperiode voor ondersteuning of service, heeft u geen recht meer op enige vorm van Ondersteuning, waaronder Upgrades, Updates en telefonische ondersteuning. 5) Beperkte garantie en Disclaimer. a) Beperkte garantie: McAfee garandeert dat de Software waarvoor onder deze Overeenkomst een licentie wordt verleend (inclusief Upgrades die tijdens de Garantieperiode voor de resterende Garantieperiode worden geleverd) gedurende een periode van zestig (60) dagen na de aankoopdatum ('Garantieperiode') in hoofdzaak zal functioneren in overeenstemming met de Documentatie. b) Enige verhaalsmogelijkheid: In geval van inbreuk op de bovenvermelde beperkte garantie zal McAfee (a) de Software repareren of vervangen of (b), indien een dergelijke reparatie of vervanging naar mening van McAfee commercieel onredelijk zou zijn, het bedrag dat u voor de betreffende Software heeft betaald terugbetalen. c) Uitsluiting van garantie: De bovenstaande Beperkte garantie is niet van toepassing indien: (i) de Software niet wordt gebruikt in overeenstemming met deze Overeenkomst of de Documentatie, (ii) de Software of een deel daarvan is gewijzigd door een andere entiteit dan McAfee, of (iii) een defect in de Software is veroorzaakt door apparatuur of software die niet door McAfee is geleverd. d) Disclaimer: DE BOVENSTAANDE GARANTIES ZIJN UW ENIGE GARANTIES EN VERVANGEN ALLE OVERIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-SCHENDING. BEHALVE VOOR DE HIERBOVEN GENOEMDE BEPERKTE GARANTIE WORDT DE SOFTWARE GELEVERD "IN DE TOESTAND WAARIN ZE ZICH BEVINDT" EN GEEFT MCAFEE GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES ERVAN. MCAFEE GARANDEERT NIET DAT MET DE SOFTWARE ONONDERBROKEN, FOUTLOOS OF STORINGSVRIJ ZAL KUNNEN WORDEN GEWERKT OF DAT DE SOFTWARE TEGEN ALLE MOGELIJKE BEDREIGINGEN BESCHERMING ZAL BIEDEN. EULA voor bedrijven Pagina 2 van 6 01/2015

3 e) Uitzonderingen: In sommige staten of rechtsgebieden is het uitsluiten van expliciete of impliciete garanties niet toegestaan en daarom is de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet van toepassing op u. IN DAT GEVAL IS DE DUUR VAN DERGELIJKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE GARANTIEPERIODE (OF DE MINIMALE PERIODE DIE DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING WORDT OPGELEGD). 6) Beperking van de verhaalsmogelijkheden en schadevergoedingen. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EN OP GROND VAN GEEN ENKELE JURIDISCHE THEORIE, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN CONTRACT, OF ANDERSZINS, IS EEN VAN DE PARTIJEN AANSPRAKELIJK JEGENS DE ANDERE PARTIJ VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN PERSONEELSSALARISSEN, WERKONDERBREKINGEN EN/OF COMPUTERSTORINGEN OF -DEFECTEN EN/OF DE KOSTEN VOOR DE VERWERVING VAN VERVANGENDE SOFTWARE OF SERVICES. Ongeacht of de claim voor dergelijke schade voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad en/of enige andere juridische theorie zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade van een partij jegens de andere partij in geen geval het laagste bedrag van de volgende bedragen overschrijden: a) het totale bedrag dat u heeft betaald of moet betalen voor de Software die tot de claim heeft geleid gedurende de 12 maanden direct voorafgaande aan de gebeurtenis die tot de claim heeft geleid, of b) de op de aankoopdatum geldende adviesprijs van McAfee voor de Software die tot de claim heeft geleid en die door u is besteld gedurende de 12 maanden direct voorafgaande aan de gebeurtenis die tot de claim heeft geleid, zelfs indien de andere partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst zal op welke wijze dan ook leiden tot uitsluiting of beperking van (i) de aansprakelijkheid van elk der partijen voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of (ii) uw aansprakelijkheid voor overmatig gebruik van de Software en/of enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten die McAfee heeft ten aanzien van de Software. DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE PARAGRAAF IS GEBASEERD OP HET FEIT DAT EINDGEBRUIKERS HUN COMPUTERS VOOR VERSCHILLENDE DOELEINDEN GEBRUIKEN. DERHALVE KAN ALLEEN U BACK-UPPLANNEN EN BEVEILIGINGEN INSTELLEN DIE AANSLUITEN BIJ UW BEHOEFTEN INGEVAL EEN FOUT IN DE SOFTWARE LEIDT TOT COMPUTERPROBLEMEN EN DAARAAN GERELATEERDE GEGEVENSVERLIEZEN. GEZIEN DEZE ZAKELIJKE REDENEN GAAT U AKKOORD MET DE IN DEZE PARAGRAAF GENOEMDE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID EN ERKENT U DAT ZONDER UW INSTEMMING MET DEZE VOORWAARDE, DE PRIJS VAN DEZE SOFTWARE HOGER ZOU ZIJN. 7) Vrijwaring intellectueel eigendom. a) Claims van derden: McAfee zal u beschermen tegen en vrijwaren van elke claim van derden dat de Software inbreuk maakt op enig octrooi, auteursrecht of handelsgeheim van deze derde, op voorwaarde dat: (i) McAfee onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht, maar in geen geval later dan 14 dagen nadat u van de claim in kennis bent gesteld; (ii) u McAfee naar redelijkheid samenwerking verleent om McAfee in staat te stellen zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen; en (iii) McAfee volledige controle heeft over de verdediging en alle onderhandelingen om bij de claim tot een schikking of compromis te komen. De bovenstaande verplichting van McAfee is niet van toepassing op Software of gedeelten of componenten daarvan: (i) die niet door McAfee zijn geleverd; (ii) die worden gebruikt op een manier die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst of de relevante Documentatie is toegestaan; (iii) die zijn gemaakt in overeenstemming met uw specificaties; (iv) die zijn aangepast door anderen dan McAfee, indien de vermeende inbreuk verband houdt met een dergelijke aanpassing; (v) die in combinatie met andere producten, processen of materialen worden gebruikt, waarbij de vermeende inbreuk alleen voorkomt bij een dergelijke combinatie; of (vi) als u doorgaat met de activiteit die de vermeende inbreuk tot gevolg heeft nadat u hiervan op de hoogte bent gesteld en aan u aanpassingen zijn verstrekt waarmee de vermeende inbreuk zou zijn voorkomen. b) Verhaal en aansprakelijkheid: Indien een ter zake bevoegde rechtbank oordeelt dat de Software inbreuk maakt op rechten van derden of indien het gebruik van de Software wordt verboden, zal McAfee, geheel naar eigen keuze, een van de volgende maatregelen nemen: (i) u het recht verschaffen om de Software te blijven gebruiken; (ii) de Software zodanig wijzigen dat het gebruik ervan geen inbreuk meer maakt op rechten van derden; (iii) de Software vervangen door software die qua functionaliteit en prestaties in hoofdzaak vergelijkbaar is; of (iv) als geen van de bovenstaande alternatieven redelijkerwijs aan McAfee ter beschikking staat, zal McAfee de restwaarde van de aankoopprijs die door u betaald is voor de inbreuk makende Software terugbetalen, waarbij een lineaire afschrijvingsmethode wordt toegepast over een afschrijvingstermijn van drie (3) jaar vanaf de datum waarop de EULA voor bedrijven Pagina 3 van 6 01/2015

4 Software aan u is geleverd. Deze Paragraaf 7 bevat een overzicht van de volledige aansprakelijkheid van McAfee en uw enige verhaalsmogelijkheid voor claims betreffende inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten. 8) Beëindiging. Behoudens uw betalingsverplichtingen kunt u uw licentie te allen tijde beëindigen door de installatie van de Software ongedaan te maken. McAfee behoudt zich het recht voor om uw licentie te beëindigen indien u een wezenlijke schending maakt van de voorwaarden van deze Overeenkomst en u een dergelijke schending niet verhelpt binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van deze schending. In het geval van een dergelijke beëindiging dient u alle kopieën van de Software en Documentatie onmiddellijk te retourneren of te vernietigen. 9) Aanvullende voorwaarden. a) Evaluatiesoftware: Indien de Software is aangemerkt als 'Evaluatiesoftware', dan gelden de bepalingen van deze paragraaf en hebben ze voorrang op elke andere strijdige bepaling in deze overeenkomst. Uw royalty-vrije, nietoverdraagbare, beperkte licentie voor het gebruikt van de Evaluatiesoftware, alleen voor evaluatiedoeleinden, is beperkt tot een duur van dertig (30) dagen, tenzij schriftelijk met McAfee anders is overeengekomen. De Evaluatiesoftware kan fouten of andere problemen bevatten die tot systeemstoringen of andere storingen en gegevensverlies kunnen leiden. Dientengevolge wordt de Evaluatiesoftware aan u geleverd 'zoals zij is' en sluit McAfee elke garantie of aansprakelijkheid jegens u uit. Informatie over de Evaluatiesoftware verzameld door haar gebruik mag uitsluitend worden gebruikt voor evaluatiedoeleinden en dient niet te worden gedeeld met derden. De beperkingen beschreven in Paragraaf 3, lid g) zijn van toepassing. Indien u de Evaluatiesoftware niet vernietigt nadat de evaluatieperiode is verstreken, heeft McAfee het recht om u naar eigen inzicht een bedrag te factureren dat gelijk is aan de adviesprijs van McAfee voor de Evaluatiesoftware. U dient deze factuur onmiddellijk na ontvangst te betalen. INGEVAL DE JURIDISCHE AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN MAAR WEL KAN WORDEN BEPERKT, BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MCAFEE EN DIENS LEVERANCIERS EN GEAUTORISEERDE PARTNERS ZICH TOT HET TOTALE BEDRAG VAN VIJFTIG (50) AMERIKAANSE DOLLAR OF HET EQUIVALENT DAARVAN IN DE LOKALE VALUTA. b) Bètasoftware: Als de Software die u heeft ontvangen is aangemerkt als 'Bètasoftware', dan gelden de bepalingen van Paragraaf 9, lid a) hierboven. McAfee heeft geen verplichting jegens u om de Bètasoftware verder te ontwikkelen of algemeen beschikbaar te stellen. Op verzoek van McAfee zult u McAfee voorzien van feedback ten aanzien van het testen en het gebruik van de Bètasoftware, inclusief fout- en bugrapporten. U verklaart dat u McAfee een permanente, niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde toestemming verleent om de feedback naar eigen inzicht te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en te verwerken in McAfee-producten of hierop gebaseerde werken te vervaardigen. U gaat ermee akkoord bij ontvangst van een latere, nog niet op de markt verschenen versie van de Bètasoftware of bij de introductie door McAfee van een algemeen verkrijgbare commerciële versie van de Bètasoftware, alle eerder van McAfee ontvangen versies van de Bètasoftware te retourneren of te vernietigen. c) 'Gratis Software' of 'Opensourcesoftware': Het product kan programma's of code bevatten die in licentie zijn gegeven onder een licentiemodel voor opensourcesoftware ('OSS'). Op OSS-programma's en -code zijn de bepalingen, voorwaarden en verplichtingen van de toepasselijke OSS-licentie van toepassing. OSSprogramma's en -code zijn UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN VAN ALLE GARANTIE- EN ONDERSTEUNINGSVERPLICHTINGEN DIE ELDERS IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN BESCHREVEN. 10) Kennisgeving voor eindgebruikers bij de overheid van de Verenigde Staten. De Software en bijbehorende Documentatie zijn bedoeld als respectievelijk commerciële computersoftware en documentatie bij commerciële computersoftware krachtens DFAR Section en FAR Section , waar deze van toepassing zijn. Elk gebruik en elke wijziging, reproductie, verspreiding, uitvoering, weergave of openbaarmaking van de Software en de bijbehorende Documentatie door de Amerikaanse overheid dient uitsluitend te geschieden krachtens de voorwaarden van deze Overeenkomst en is niet toegestaan behalve voor zover uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is vermeld. 11) Privacy en het verzamelen van persoonlijke informatie of systeemgegevens. a) De Software, Ondersteuning en het Serviceabonnement kunnen gebruikmaken van toepassingen of programma's die persoonsgebonden, gevoelige of andere informatie verzamelen over u en uw gebruikers (waaronder, maar niet beperkt tot, namen, adressen, adressen en betalingsgegevens van u en uw gebruikers), hun computers, op hun computers opgeslagen bestanden en de interacties van hun computers met andere computers (waaronder, maar niet beperkt tot, informatie over het netwerk, gebruikte licenties, hardwaretypen, model, grootte van de harde schijf, CPU-type, schijftype, RAM-grootte, 32- of 64-bits architectuur, typen besturingssystemen, versies, regio, BIOS-versie, BIOS-model, totaal aantal ingestelde scanners, database-grootte, systeemtelemetrie, apparaat-id, IP-adres, locatie, inhoud, geïnstalleerde McAfeeproducten, McAfee-componenten, informatie over processen en services, frequentie en gegevens over updates van McAfee-componenten, informatie over geïnstalleerde producten van derden, uittreksels van door McAfee EULA voor bedrijven Pagina 4 van 6 01/2015

5 gecreëerde logs, gebruikspatronen van McAfee-producten en specifieke functies, enz.) (tezamen genoemd, 'Data') b) Het verzamelen van deze Data kan nodig zijn om u en uw gebruikers te voorzien van de relevante Software, Ondersteuning of serviceabonnementfuncties zoals deze zijn besteld (waaronder, maar niet beperkt tot, het opsporen en rapporteren van bedreigingen en kwetsbaarheden op het computernetwerk van u en uw gebruikers), om McAfee in staat te stellen zijn Software, Ondersteuning of serviceabonnement te verbeteren (waaronder, maar niet beperkt tot, inhoudssynchronisatie, apparaattracering en probleemoplossing) en om de algemene beveiliging voor u en uw gebruikers te bevorderen of verbeteren. Mogelijk bent u genoodzaakt de Software te verwijderen of de Ondersteuning of het serviceabonnement uit te schakelen om het verzamelen van Data die deze functies ondersteunt stop te zetten. c) Door deze Overeenkomst aan te gaan of de Software, Ondersteuning of het serviceabonnement te gebruiken, gaan u en uw gebruikers akkoord met het Privacybeleid van McAfee dat beschikbaar is op de website van McAfee (www.mcafee.com) en met het verzamelen, verwerken, kopiëren, maken van back-ups, opslaan, overdragen en gebruiken van deze Data door McAfee en zijn serviceproviders in, uit en naar de Verenigde Staten, Europa en andere landen of rechtsgebieden die zich mogelijkerwijs buiten die van u of uw gebruikers bevinden, als onderdeel van de Software, de Ondersteuning en het serviceabonnement. U draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor het van uw gebruikers verkrijgen van alle door plaatselijke wetgeving of uw interne beleid vereiste rechten en toestemmingen ten aanzien van privacy. Het verzamelen, verwerken, kopiëren, maken van back-ups, opslaan, overdragen en gebruiken van persoonlijk identificeerbare informatie door McAfee zal uitsluitend geschieden in overeenstemming met het privacybeleid van McAfee dat beschikbaar is op de website van McAfee (www.mcafee.com). 12) Controle. Maximaal één maal per jaar kan McAfee, op eigen kosten, na een redelijke, voorafgaande schriftelijke kennisgeving en tijdens normale kantooruren, u onderwerpen aan een controle om na te gaan of u de voorwaarden van deze Overeenkomst naleeft. U begrijpt en erkent dat McAfee verschillende methoden gebruikt voor het verifiëren en ondersteunen van het gebruik van de Software door zijn klanten. Deze methoden kunnen technologische voorzieningen in de Software omvatten die ongeautoriseerd gebruik voorkomen en controle op implementatie van de Software bieden. Na redelijke aanvraag zal u een door het system gegenereerd rapport verstrekken waarmee de implementatie van uw Software wordt geverifieerd, waarbij een dergelijke aanvraag niet vaker dan twee (2) maal per jaar zal voorkomen. McAfee zal uw bedrijfsvoering niet op onredelijke wijze hinderen. 13) Exportbeperkingen. U erkent dat de Software onderhevig is aan de uitvoerregels van de Verenigde Staten en, indien van toepassing, van de Europese Unie. U verklaart te voldoen aan de wet- en regelgeving ten aanzien van in- en uitvoer die van toepassing is in het rechtsgebied waarnaar de Software in- en/of uitgevoerd wordt. U verklaart de Software niet naar enig persoon, entiteit of land uit te voeren dat krachtens de van toepassing zijnde wet- of regelgeving niet toegestaan is. U bent, op eigen kosten, verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle plaatselijke vergunningen, licenties en goedkeuringen die vereist zijn voor het in- en/of uitvoeren van de Software. Bekijk voor meer informatie over het in- en uitvoeren van de Software. McAfee behoudt zich het recht voor deze website, naar haar uitsluitende inzicht, van tijd tot tijd bij te werken. 14) Toepasselijk recht. Deze overeenkomst is onderhevig aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de van kracht zijnde wetten: a) van de staat New York als u de Software heeft aangeschaft in de Verenigde Staten, Mexico, Midden-Amerika, Zuid- Amerika of het Caribisch gebied, (b) van de Republiek Ierland als u de Software heeft aangeschaft in Canada, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië (behalve Japan) of de regio die bekend staat als Oceanië, en (c) van Japan als u de Software heeft aangeschaft in Japan. Als u de Software in een ander land heeft aangeschaft, is het materiële recht van de Republiek Ierland van toepassing, tenzij de toepassing van andere, plaatselijke wetgeving vereist is. Deze Overeenkomst is niet onderhevig aan de regels van het conflictenrecht van enig rechtsgebied, noch aan het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen, waarvan de toepassing uitdrukkelijk wordt uitgesloten. De Uniform Computer Information Transactions Act zoals deze is uitgevaardigd is niet van toepassing. De niet-exclusieve bevoegdheid inzake alle geschillen die verband houden met deze Overeenkomst ligt bij de Amerikaanse District Court for the Southern District of New York als het recht van New York van toepassing is, de rechtbanken van de Republiek Ierland als het Ierse recht van toepassing is, en de rechtbanken van Japan als het Japanse recht van toepassing is. 15) Vertrouwelijkheid EULA voor bedrijven Pagina 5 van 6 01/2015

6 Elke Partij bij deze Overeenkomst erkent dat ze, op grond van haar relatie met de andere Partij bij deze Overeenkomst, toegang kan krijgen tot vertrouwelijke informatie en materiaal met betrekking tot de activiteiten, technologie en/of producten van de andere Partij die/dat vertrouwelijk is en een aanzienlijke waarde voor de andere Partij heeft, welke waarde zou kunnen worden aangetast indien dergelijke informatie aan derden zou worden bekendgemaakt ('Vertrouwelijke Informatie'). Schriftelijke of andere tastbare Vertrouwelijke Informatie dient ten tijde van openbaring te worden aangeduid en gelabeld als Vertrouwelijke Informatie toebehorend aan de openbarende Partij. Indien Vertrouwelijke Informatie mondeling of visueel wordt geopenbaard, dient deze ten tijde van openbaring te worden aangeduid en gelabeld als zijnde vertrouwelijk, en dient vervolgens binnen vijftien (15) dagen na openbaring een schriftelijke bevestiging hiervan te worden verstuurd. Iedere Partij stemt ermee in dat ze dergelijke Vertrouwelijke Informatie op geen enkele manier voor haar eigen doeleinden of voor de doeleinden van derden zal gebruiken, behalve voor zover door deze Overeenkomst toegestaan, en dat ze de Vertrouwelijke Informatie ten minste in dezelfde mate zal beschermen als haar eigen Vertrouwelijke Informatie en in dezelfde mate als een redelijk persoon dergelijke Vertrouwelijke Informatie zou beschermen. Geen Partij mag de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij voor andere doeleinden gebruiken dan voor het uitvoeren van haar verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst. De beperkingen met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie die (i) reeds bekend is bij de ontvangende Partij, (ii) algemeen toegankelijk wordt zonder dat de ontvangende Partij een onrechtmatige daad begaat, (iii) onafhankelijk door de ontvangende Partij is ontwikkeld zonder gebruikmaking van de Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende Partij, (iv) op rechtmatige manier is ontvangen van een derde die niet tot geheimhouding is verplicht of (v) moet worden bekendgemaakt krachtens de wetgeving, op voorwaarde dat de Partij die verplicht is om de Vertrouwelijke Informatie bekend te maken de Partij die eigenaar is van de Vertrouwelijke Informatie schriftelijk hiervan op de hoogte brengt en wel met voldoende waarschuwing zodat de Partij die de eigenaar is van de Vertrouwelijke Informatie redelijke maatregelen kan nemen om de bekendmaking te voorkomen, voor zover redelijkerwijs mogelijk. Tenzij beide Partijen anders zijn overeengekomen, zal elke Partij de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij bij beeindiging van deze Overeenkomst of een toepasselijk Addendum retourneren. 16) Diverse bepalingen. a) Met uitzondering van vorderingen aangaande niet-betaling of inbreuk op de eigendomsrechten van McAfee voor de Software en Documentatie, mogen er geen vorderingen, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit deze Overeenkomst worden ingesteld door één der partijen meer dan 2 jaar nadat een partij op de hoogte was of zou moeten zijn geweest van de claim. b) Bepalingen van deze Overeenkomst die op grond van hun aard na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht. c) Deze Overeenkomst, inclusief alle documenten die ter referentie hierin zijn opgenomen, vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt en herroept uitdrukkelijk alle andere mondelinge of schriftelijke communicatie, toezeggingen of reclameboodschappen over de onderwerpen in deze Overeenkomst. Indien u bij een Geautoriseerde partner of McAfee een bestelling plaatst waarvan de voorwaarden en bepalingen in strijd zijn met de voorwaarden en bepalingen van a) deze Overeenkomst of b) de Licentiebrief, dan prevaleren de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst en in de Licentiebrief. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door een schriftelijk supplement dat door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van McAfee wordt uitgegeven. Van geen van de bepalingen in deze Overeenkomst kan afstand worden gedaan, tenzij dit schriftelijk gebeurt en wordt ondertekend door McAfee. Mochten een of meer bepalingen in deze Overeenkomst ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst onverminderd van kracht. d) Alle berichten, verzoeken, eisen en besluiten voor McAfee krachtens deze Overeenkomst (anders dan normale bedrijfscommunicatie) dienen te worden verzonden aan het van toepassing zijnde adres van de entiteit vermeld op de eerste pagina van deze Overeenkomst, onder vermelding van: 'Attention: Legal Department'. Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor bedrijven (januari 2015) EULA voor bedrijven Pagina 6 van 6 01/2015

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWAREVERPAKKING OPENT EN/OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, KOPIEERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Software: Trend Micro Consumer Products Versie: Nederlands Doel: Proef en betaalde abonnement gebruikslicentie Datum: januari 2014 BELANGRIJK: De onderstaande

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

International Passport Advantage Overeenkomst

International Passport Advantage Overeenkomst International Passport Advantage Overeenkomst Deze IBM International Passport Advantage Overeenkomst ( Overeenkomst ) is van toepassing op transacties onder welke Klant In Aanmerking Komende Producten

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010 LICENTIEOVEREENKOMST ResearchManager v2010.10 Geldig vanaf oktober 2010 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RESEARCHMANAGER: Door tijdens de bestelprocedure op "ja, ik ga akkoord" te klikken, stemt u in met de volgende

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. Deze Licentieovereenkomst voor de BlackBerry Solution (de "Overeenkomst"),

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees de volgende licentieovereenkomst aandachtig door, voordat u dit programma gebruikt. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ADMINU ONLINE SOFTWARE APPLICATIES EN SERVICES

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ADMINU ONLINE SOFTWARE APPLICATIES EN SERVICES GV2011 V1.2 pagina 1 van 5 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ADMINU ONLINE SOFTWARE APPLICATIES EN SERVICES Door de Overeenkomst Adminu online software applicaties en services te ondertekenen stemt u in met de hieronder

Nadere informatie

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente Intro Deze website, inclusief eventuele onderliggende websites die via deze homepage toegankelijk zijn, wordt geëxploiteerd door UTC Building & Industrial Systems ("BIS"), zijn dochterondernemingen, aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. ALGEMEEN 1.1. Toepasselijkheid 1.1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van Yourhosting Business B.V. (handelend onder de naam Yourhosting

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Algemene voorwaarden Premiepas Algemeen 1.1 Toepasselijkheid 1.2 Definities 1.3 Bevestiging 1.4 Aanbiedingen 1.5 Overeenkomsten 1.6 Medewerking/informatieplicht opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie