BUDGET Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget"

Transcriptie

1 BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Gemeenteraad 19/12/2013

2 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN DE BELEIDSNOTA DOELSTELLINGENNOTA DOELSTELLINGENBUDGET (B1) DE FINANCIËLE TOESTAND LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN LIJST DADEN VAN BESCHIKKING LIJST NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES DE FINANCIËLE NOTA EXPLOITATIEBUDGET (B2) INVESTERINGSBUDGET (B3 EN B4) HET LIQUIDITEITENBUDGET (B5) TOELICHTING BIJ HET BUDGET TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET (TB1 EN TB2) TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET (TB3 EN TB4) DE EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET (TB5) TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES BEREKENING VAN HET GECUMULEERDE BUDGETTAIRE RESULTAAT VAN HET VORIGE BOEKJAAR HET BUDGET EXPLOITATIEBUDGET 2014 PER ALGEMEEN REKENINGNUMMER EXPLOITATIEBUDGET 2014 PER BELEIDSITEM INVESTERINGSBUDGETTEN PER INVESTERINGSENVELOPPE OVERZICHT EXPLOITATIEBUDGET GEKOPPELD AAN ACTIEPLANNEN Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

3 3 Inleiding De nieuwe wijze van budgetteren is vooral gericht op het transparant opvolgen van de beleidsdoelstellingen op lange en op korte termijn. De beleidsrapporten die opgemaakt worden bevatten de vertaling van de beleidskeuzes van de raad en vormen de basis van het beleid. Deze rapporten moeten een belangrijke rol spelen in de verbetering van de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid binnen het bestuur. In de loop van het jaar werd er een omgevingsanalyse opgesteld waarbij een aantal overkoepelende doelstellingen werden geformuleerd voor Gemeente, OCMW en AGB GO. Het budget 2014 is het eerste budget voor de eerste zesjarige periode waarin de beleids- en beheerscyclus van toepassing is. Het was dan ook moeilijke, maar leerrijke oefening om het budget 2014 op te maken. Zoals in de meeste steden en gemeenten moet er ook in Overpelt de nodige inspanningen gedaan worden om een goed, maar zuinig budget op te stellen waarbij een kwaliteitsvolle dienstverlening kan gegarandeerd worden. Er worden in de verregaande samenwerking met het OCMW, het AGB GO en met derde partners inspanningen gedaan om dan de raakvlakken en de verschilpunten te onderkennen en daardoor de mogelijkheid te scheppen om de doelstellingen beter te formuleren en efficiënter te verwerken. Het lokaal bestuur streeft naar een gezamenlijk belang voor de ganse gemeente, ongeacht de vorm van de entiteit. Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

4 4 Algemeen De lokale en provinciale overheden vervullen hun opdrachten op alle mogelijke gebieden die met het welzijn van de burgers en met de duurzame ontwikkeling van hun gebied te maken hebben. Om een duidelijk zicht te krijgen op de doelstelling en de werkzaamheden van de lokale en provinciale overheden, individueel en globaal, en voor een efficiënte werking van de besturen is een functionele indeling in beleidsdomeinen noodzakelijk. Voor de Gemeente (evenals voor het OCMW en het autonoom gemeentebedrijf) van Overpelt is de keuze gemaakt om de indeling in beleidsdomeinen als volgt toe te passen: ALGEMENE FINANCIERING Dit domein is een verplicht te gebruiken beleidsdomein. Dit beleidsdomein bevat de ontvangsten en de eraan verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of een specifieke investering. Het betreft bijvoorbeeld: gemeente- en provinciefonds, financieringen, belastingen, MENS Hieronder vallen alle persoon gerelateerde materies zoals sport, jeugd, onderwijs, sociale aangelegenheden, cultuur & vrije tijd, RUIMTE In het beleidsdomein ruimte worden alle ruimte gerelateerde items opgenomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn wegen, ruimtelijke ordening, natuurbeheer,. ALGEMEEN BELEID Het algemeen bestuur, de ondersteunende diensten, veiligheid, vallen onder het domein van het algemeen beleid. De meerjarenplannen, de budgetten en de jaarrekeningen zijn opgebouwd op basis van gestandaardiseerde beleidsvelden. Ieder beleidsveld hangt onder één beleidsdomein en zijn ingedeeld volgens het genormaliseerd algemeen rekeningstelsel (MAR). De besturen kunnen deze vastgestelde beleidsvelden verder onderverdelen in beleidsitems, welke vrij te kiezen zijn door de besturen. Een beleidsitem kan slechts onder één beleidsveld hangen. Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

5 5 Binnen het Gemeentebestuur van Overpelt maken we vanaf 01 januari 2014 gebruik van volgende beleidsitems: BItem Omschr. BItem BItem Omschr. BItem Algemene overdrachten tussen de verschillende best.niveau's Elektriciteit Fiscale aangelegenheden Straatverlichting Financiële aangelegenheden Groene ruimte Transacties ivm de openbare schuld Musea Patrimonium zonder maatschappelijk doel Cultuurcentrum Politieke organen Bibliotheek Officieel ceremonieel Overige culturele instellingen Secretariaat Feesten en plechtigheden Fiscale en financiële diensten Openluchtrecreatie Personeelsdienst en vorming Andere evenementen Overige algemene en ondersteunende diensten Monumentenzorg Administratieve dienstverlening Overig beleid inzake het erfgoed Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland Overig kunst- en cultuurbeleid Wegen Sport Openbaar vervoer Jeugd Ophalen en verwerken van huishoudelijke afval Erediensten Beheer van regen- en afvalwater Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur Overig waterbeheer Sociale bijstand Sanering van bodemverontreinging Bijdrage aan liefdadigheidsinstellingen en buurtwerking Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Politiediensten Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Brandweer Opvoedingsondersteuning Dierenbescherming Kinderopvang Overige elementen van openbare orde en veiligheid Overige gezinshulp Handel en middenstand Dienstencentra Toerisme - Onthaal en promotie Assistentiewoningen Toerisme - Sectorondersteuning Overige verrichtingen betreffende ouderen Overige activiteiten inzake toerisme Sociale geneeskunde Ruimtelijke planning Ontsmetting en openbare reiniging Gebiedsontwikkeling Gezondheidspromotie en ziektepreventie Grondbeleid voor wonen Begraafplaatsen Overig woonbeleid Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

6 6 1. De beleidsnota De beleidsnota van het budget 2014 omvat volgende nota s / tabellen: 1. Doelstellingennota De prioritaire beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan en de actieplannen voor de realisatie ervan worden in de doelstellingennota geconcretiseerd. 2. Doelstellingenbudget (B1) In het financiële doelstellingenplan worden per beleidsitem de uitgaven en ontvangsten weergegeven, opgedeeld in prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid. 3. De financiële toestand Hier wordt een vergelijking gemaakt tussen het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in budget en meerjarenplan. Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

7 7 1.1 Doelstellingennota Strategische doelstelling: 1. Overpelt als een groene,aangename en bereikbare gemeente 1. Overpelt als een groene, aangename en bereikbare gemeente voor iedereen Budgetten 1. Overpelt als een groene,aangename en bereikbare gemeente Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling 1.2 De zorg voor open ruimte en landschap verhogen: 1.2 De zorg voor open ruimte en landschap verhogen Budgetten 1.2 De zorg voor open ruimte en landschap verhogen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 1.2.1: In een optimaal bomenbeheer voorzien In een optimaal bomenbeheer voorzien Budgetten In een optimaal bomenbeheer voorzien Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Actieplan 1.2.2: Een visie inzake publiek en privaat domein (oa. bomen)ontwikkelen Een visie inzake publiek en privaat domein (oa. bomen)ontwikkelen Budgetten Een visie inzake publiek en privaat domein (oa. bomen)ontwik Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

8 8 Omschrijving Uitgave Ontvangst : Opmaken houtkantenbeheersplan (Investeringen) Commentaar: Detail : Opmaken houtkantenbeheersplan (214007/610010/2014/01/1.2.2/ ) ,00 0, ,00 0,00 Actieplan 1.2.3: De natuurontwikkeling en -educatie stimuleren De natuurontwikkeling en -educatie stimuleren Budgetten De natuurontwikkeling en -educatie stimuleren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Realisatie speelzones Heesakkerpark (Investeringen) Commentaar: Detail : Realisatie speelzones Heesakkerpark (225000/610010/2014/01/1.2.3/ ) : Realisatie HPG-plan Heesakkerpark (speelzones en toegankelijkheid) (Investeringen) Commentaar: Detail : Realisatie HPG-plan Heesakkerpark (speelzones en toegankelijkheid) (225000/610010/2014/01/1.2.3/ ) Detail : Realisatie HPG-plan Heesakkerpark (speelzones en toegankelijkheid) (495100/610010/2014/01/1.2.3/ ) ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Actieplan 1.2.4: Het project bosland verder ontwikkelen Het project bosland verder ontwikkelen Budgetten Het project bosland verder ontwikkelen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Opmaak RUP (Investeringen) Commentaar: 7.960,00 0,00 Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

9 9 Detail : Opmaak RUP (214007/610010/2014/01/1.2.4/ ) 7.960,00 0, : Opmaken en uitvoeren beeldkwaliteitsplan Bosland (Investeringen) Commentaar: Detail : Opmaken en uitvoeren beeldkwaliteitsplan Bosland (214007/610010/2014/01/1.2.4/ ) : Ontsnipperingsacties nemen (Investeringen) Commentaar: Detail : Ontsnipperingsacties nemen (225000/610010/2014/01/1.2.4/ ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Beleidsdoelstelling 1.3 Naar een bereikbare en leefbare gemeente evolueren: 1.3 Naar een bereikbare en leefbare gemeente evolueren met aandacht voor de zwakke weggebruiker, openbaar vervoer en de beeld-en woonkwaliteit van Overpelt Budgetten 1.3 Naar een bereikbare en leefbare gemeente evolueren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 1.3.1: Het centrum ontwikkelen Het centrum ontwikkelen Budgetten Het centrum ontwikkelen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Ontwikkeling en realisatie centrumvisie (Investeringen) Commentaar: Detail : Ontwikkeling en realisatie centrumvisie (224007/610010/2014/03/1.3.1/ ) Detail : Ontwikkeling en realisatie centrumvisie (220007/721010/2014/03/1.3.1/ ) ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan 1.3.2: De kwaliteit van het wegennet en het straatbeeld verhogen De kwaliteit van het wegennet en het straatbeeld verhogen Budgetten De kwaliteit van het wegennet en het straatbeeld verhogen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

10 ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (Investeringen) Commentaar: Detail : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224007/200010/2014/03/1.3.2/ ) Detail : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224907/200010/2014/03/1.3.2/ ) Detail : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (495100/200010/2014/03/1.3.2/ ) Detail : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224907/200010/2014/03/1.3.2/ ) Detail : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224007/200010/2014/03/1.3.2/ ) ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Actieplan 1.3.4: Een parkeerbeleid uitwerken Een parkeerbeleid uitwerken Budgetten Een parkeerbeleid uitwerken Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Opmaken parkeerroute (Exploitatie) Commentaar: ,00 0,00 Detail : Opmaken parkeerroute (610360/200010/1.3.4/ ) ,00 0,00 Actieplan 1.3.5: Het mobiliteitsplan uitvoeren Het mobiliteitsplan uitvoeren Budgetten Het mobiliteitsplan uitvoeren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

11 11 Omschrijving Uitgave Ontvangst Actieplan 1.3.6: De stationsomgeving opwaarderen De stationsomgeving opwaarderen Budgetten De stationsomgeving opwaarderen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Strategische doelstelling: 2. Overpelt als zorgzame en solidaire gemeente 2. Overpelt als zorgzame en solidaire gemeente Budgetten 2. Overpelt als zorgzame en solidaire gemeente Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling 2.2 Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken: Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken voor kinderen, in de vrije tijd en op school Budgetten 2.2 Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 2.2.1: Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en implementeren Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en implementeren Budgetten Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en impl Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

12 : Samenwerkingsverband oprichten tussen gemeentelijke vrijetijdsdiensten, buitenschoolse kinderopvang, onderwijsinstellingen en ankers in de lokale gemeenschap (verenigingen, vrijwilligers,...) (Exploitatie) Commentaar: De Brede School is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, buitenschoolse opvang, vrije tijdsdiensten, sportclubs, verenigingen, ouders, vrijwilligers,... met het oog op maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en met het oog op het versterken van de lokale gemeenschap in functie van de opvoeding van kinderen in hun vrije tijd. De Brede School krijgt o.a. vorm binnen het Overlegplatform Flankerend Onderwijsbeleid. Detail : Samenwerkingsverband oprichten tussen gemeentelijke vrijetijdsdiensten, buitenschoolse kinderopvang, onderwijsinstellingen en ankers in de lokale gemeenschap (verenigingen, vrijwilligers,...) (616230/944010/2.2.1/ ) : Multimove-project (sport en bewegen voor een betere basismotoriek van kinderen) (Exploitatie) Commentaar: Uit recent onderzoek is gebleken dat kinderen in Vlaanderen te weinig bewegen en daardoor niet alleen vaak met overgewicht te kampen hebben, maar ook een motorische achterstand oplopen. Multimove wil vanuit sportief oogpunt op een speelse, laagdrempelige manier de basismotoriek stimuleren. Het project is gericht naar kinderen van 3 tot 8 jaar. Multimove is in Overpelt een samenwerkingsverband tussen de sportdienst, de buitenschoolse kinderopvang, de onderwijsinstellingen, ouders en verenigingen met als doel om het eerste uur na schooltijd op een aangename en zinvolle manier te besteden. Multimove is een aanzet tot de ontwikkeling van het concept brede school als geïntegreerd project tussen onderwijs, vrijetijdsorganisatie, kinderopvang, ouders, opvoedingswinkel en vrijwilligers. Binnen het Flankerend Onderwijsbeleid komt deze doelstelling tegemoet aan de beleidsprioriteit Betrokkenheid ouders en omgeving en Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport. Detail : Multimove-project (sport en bewegen voor een betere basismotoriek van kinderen) (740500/945010/2.2.1/ ) 4.500,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling 2.3 De zelfredzaamheid van senioren versterken: 2.3 De zelfredzaamheid van senioren versterken en zolang mogelijk zelfstandig wonen mogelijk maken. Budgetten 2.3 De zelfredzaamheid van senioren versterken Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 2.3.1: Het lokaal dienstencentrum oprichten Het lokaal dienstencentrum oprichten Budgetten Het lokaal dienstencentrum oprichten Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

13 13 Omschrijving Uitgave Ontvangst : Samenwerkingsovereenkomst met WZC Immaculata opmaken om te komen tot een dienstencentrum met een eigen uitstraling met aandacht voor: het integreren van het bestaande gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor senioren en initiatieven op maat van de thuiswonende senior (o.a. buurtmaaltijden) (Exploitatie) Commentaar: Detail : Samenwerkingsovereenkomst met WZC Immaculata opmaken om te komen tot een dienstencentrum met een eigen uitstraling met aandacht voor: het integreren van het bestaande gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor senioren en initiatieven op maat van de thuiswonende senior (o.a. buurtmaaltijden) (649200/951010/2.3.1/ ) ,00 0, ,00 0,00 Actieplan 2.3.2: Het zorgloket verder uitbouwen Het zorgloket verder uitbouwen Budgetten Het zorgloket verder uitbouwen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Inloophuis 'dementie' ism lokaal dienstencentrum inrichten (Exploitatie) Commentaar: Detail : Inloophuis 'dementie' ism lokaal dienstencentrum inrichten (703020/951010/2.3.2/ ) 0, ,00 0, ,00 Strategische doelstelling: 3. Kwalitatieve dienstverlening; gericht bieden van antwoord 3. Een kwalitatieve dienstverlening gericht op het bieden van een antwoord op maat Budgetten 3. Kwalitatieve dienstverlening; gericht bieden van antwoord Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling 3.1 Het versterken van de werking via organisatiebeheersing: 3.1 Het versterken van de werking via organisatiebeheersing en -ontwikkeling, HRM en samenwerking met oog op een efficiënte werking en een kwalitatieve dienstverlening Budgetten 3.1 Het versterken van de werking via organisatiebeheersing Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

14 14 Actieplan 3.1.1: Een verbeteringsgericht personeelsbeleid voeren Een verbeteringsgericht personeelsbeleid voeren Budgetten Een verbeteringsgericht personeelsbeleid voeren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Competentiemanagement invoeren (Exploitatie) Commentaar: ,00 0,00 Detail : Competentiemanagement invoeren (613010/110010/3.1.1/ ) ,00 0, : Functionering- en evaluatietool invoeren (Exploitatie) Commentaar: Detail : Functionering- en evaluatietool invoeren (613010/110010/3.1.1/ ) : Functieweging (Exploitatie) Commentaar: ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Detail : Functieweging (613010/110010/3.1.1/ ) ,00 0,00 Actieplan 3.1.2: De interne werking reorganiseren De interne werking reorganiseren Budgetten De interne werking reorganiseren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (Exploitatie) Commentaar: Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/111010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/945010/3.1.2/ ) ,00 0,00 250,00 0, ,00 0,00 Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

15 15 Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/119010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/200010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/703010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/112010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/320010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/600010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/520010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/701010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/110010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/959010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/750010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/740010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/130010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/680010/3.1.2/ ) 8.000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 250,00 0,00 500,00 0, ,00 0,00 500,00 0, ,00 0,00 250,00 0,00 506,00 0,00 500,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan 3.1.3: Een systeem voor organisatiebeheersing en ontwikkeling voorzien Een systeem voor organisatiebeheersing en ontwikkeling voorzien Budgetten Een systeem voor organisatiebeheersing en ontwikkeling voorz Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Actieplan 3.1.4: Naar een kostenefficiënte organisatie evolueren Naar een kostenefficiënte organisatie evolueren Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

16 16 Budgetten Naar een kostenefficiënte organisatie evolueren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Samenwerking met andere overheden intensifiëren (Investeringen) Commentaar: Pelt-toets Detail : Samenwerking met andere overheden intensifiëren (664000/119010/2014/06/3.1.4/ ) ,00 0, ,00 0,00 Actieplan 3.1.6: Een aangepaste communicatie kanaalstrategie ontwikkelen Een aangepaste communicatie kanaalstrategie ontwikkelen Budgetten Een aangepaste communicatie kanaalstrategie ontwikkelen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Ontwikkelen van een communicatieplan met nodige aandacht voor doelgroepen (Exploitatie) Commentaar: Detail : Ontwikkelen van een communicatieplan met nodige aandacht voor doelgroepen (616160/521010/3.1.6/ ) : Gebruiken van sociale media in communicatiestrategie (Exploitatie) Commentaar: Detail : Gebruiken van sociale media in communicatiestrategie (614070/119010/3.1.6/ ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan 3.1.5: E-government implementeren en uitbouwen E-government implementeren en uitbouwen Budgetten E-government implementeren en uitbouwen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

17 17 Omschrijving Uitgave Ontvangst : ICT-dienst ondersteuning aan andere diensten (Investeringen) Commentaar: Detail : ICT-dienst ondersteuning aan andere diensten (240300/119010/2014/06/3.1.5/ ) : e-government aanbod uitbreiden en verder implementeren (opvolgen bestaande softwarepakketten uitbreiden) (Investeringen) Commentaar: Detail : e-government aanbod uitbreiden en verder implementeren (opvolgen bestaande softwarepakketten uitbreiden) (240300/119010/2014/06/3.1.5/ ) : Wifi in gemeentelijke gebouwen aanbieden (Investeringen) Commentaar: Detail : Wifi in gemeentelijke gebouwen aanbieden (240300/119010/2014/06/3.1.5/ ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Strategische doelstelling: 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente Budgetten 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling 4.1 Het bestaand erfgoed valoriseren: 4.1 Het bestaand erfgoed valoriseren met respect voor de kwaliteit ervan Budgetten 4.1 Het bestaand erfgoed valoriseren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 4.1.1: Een digitale erfgoedontsluiting voorzien Een digitale erfgoedontsluiting voorzien Budgetten Een digitale erfgoedontsluiting voorzien Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00-150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

18 18 Omschrijving Uitgave Ontvangst : QR-codes uitbreiden (Exploitatie) Commentaar: 150,00 0,00 Detail : QR-codes uitbreiden (616230/520010/4.1.1/ ) 150,00 0,00 Actieplan 4.1.2: Het religieus erfgoed ontsluiten Het religieus erfgoed ontsluiten Budgetten Het religieus erfgoed ontsluiten Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Actieplan 4.1.3: Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen Budgetten Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Inventariseren en ontsluiten roerend erfgoed Hobos (Exploitatie) Commentaar: Detail : Inventariseren en ontsluiten roerend erfgoed Hobos (616230/709010/4.1.3/ ) : Uitbouwen wandelkamers en routestructuren (Investeringen) Commentaar: Detail : Uitbouwen wandelkamers en routestructuren (225000/610010/2014/18/4.1.3/ ) : Uitbouwen publieksactiviteiten (Exploitatie) Commentaar: 3.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 Detail : Uitbouwen publieksactiviteiten (740500/709010/4.1.3/ ) 0, ,00 Detail : Uitbouwen publieksactiviteiten (616230/520010/4.1.3/ ) 3.000,00 0,00 Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

19 Doelstellingenbudget (B1) B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBELEID Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein RUIMTE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein MENS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen 0 0 Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 0 0 Totalen Exploitatie Investeringen Andere Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: P. Spooren

20 De financiële toestand De financiële toestand verschaft informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en deze gegevens vergeleken met de toestand in het meerjarenplan. In het meerjarenplan vinden we deze gegevens terug in schema M2. Voor het budget wordt enkel het resultaat op kasbasis (= toestandsevenwicht) opgenomen in een verplicht schema (B5). Het budget past financieel in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis groter is dan of gelijk aan nul en als de autofinancieringsmarge in het budget beter is dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan. Resultaat op kasbasis Liquiditeitenbudget B5 Staat van fin. evenwicht M2 Exploitatie-ontvangsten Exploitatie-uitgaven Exploitatiebudget Investeringen Aflossingen financiële schulden Gecumuleerd budgettair resultaat v/h boekjaar Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar Bestemde gelden - Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge Staat van fin. Evenwicht M2 Exploitatie-ontvangsten Exploitatie-uitgaven Netto-kosten van schulden Financieel draagvlak excl netto kosten van schulden Netto-aflossingen Netto kosten van schulden Netto periodieke leningsuitgaven Autofinancieringsmarge Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: P. Spooren

21 Lijst overheidsopdrachten Enveloppe Subproject Omschrijving project /12 27 Materiaal Uitleendienst: 1.000, /12 28 Fototoestel Communicatie 1.000, /01 06 Bosland:routestructuren : brug Dommel 1.565, /12 03 Groendienst: Grasmachine (vervanging oude) 2.500, /12 06 Groendienst: Ontluchter 2.500, /12 10 Technische Dienst: Machines(schroefmachine, boorma 3.000, /12 08 Technische Dienst: Breekhamer op benzine 3.500, /12 05 Groendienst: Rotoreg 3.600, /11 03 Werf: vervangen hijskabel v rolbrug 4.000, /12 02 Groendienst: Tuinmachines / bosmaaier - kettingzaa 4.000, /12 20 Uitleendienst: Nieuwe platen v podium ULD 4.000, /06 03 Informatica: erfgoed 5.000, /12 18 Uitleendienst: Tentjes-speelkar 6.000, /17 01 Bibliotheconomisch meubilair Bibliotheek 6.000, /01 05 Bosland: RUP Hobos 7.960, /12 26 Materiaal: Vrije tijd : allerhande aankoop 8.500, /01 04 Realisatie Heesakkerpark , /06 04 Wifi in gemeentelijke gebouwen , /11 01 Buitenschoolse kinderopvang Centrum: gewoon onderh , /13 14 Voertuigen: Kip aanhangwagen , /08 01 Pleintje Holheide en speelplein: jeugddienst : inf , /12 26 Materiaal: Vrije tijd : allerhande aankoop , /01 08 Houtkantenbeheersplan , /12 01 Groendienst: Heetwater toestel voor onkruidbestijd , /03 08 De Heuf , /03 03 Breugelweg:renovatie werken , /12 09 Technische Dienst: Hoogtewerker 10 meter , Lijst daden van beschikking Niet van toepassing Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: P. Spooren

22 Lijst nominatief toegekende subsidies Omschrijving Bedrag Werkingssubsidies Groutouder sjoelbakwedstrijd 70,00 Werkingssubsidies Oudstrijders Centrum 248,00 Werkingssubsidies Oudstrijders Lindel 248,00 Werkingssubsidies buurthuis 't Heserke 248,00 Werkingssubsidies Fanfare 372,00 Werkingssubsidies milieuraad 500,00 Werkingssubsidies Carnavalverenigingen 1.239,00 Werkingssubsidies Gehandicaptenadviesraad 1.239,00 Werkingssubsidies Organisatie ,00 Werkingssubsidies jeugdraad 4.115,00 Werkingssubsidies culturele raad 4.500,00 Werkingssubsidies Sportraad 4.500,00 Werkingssubsidies vriendenkring gemeentepersoneel 6.560,00 Werkingssubsidies Derde Wereldraad ,00 Werkingssubsidies derde wereldprojecten + noodhulp ,00 Werkingssubsidies knipoogbonnen - Uitpas ,00 Werkingssubsidies Nationaal verbond oud-krijgsgevangenen 74,00 Werkingssubsidies Noordlimburgse Vereniging voor Diabeten 124,00 Werkingssubsidies Kath Vereniging Gehandicapten 124,00 Werkingssubsidies Boemerang 124,00 Subsidie Limburg Helpt vzw 124,00 Werkingssubsidies CAW Sonar 124,00 Werkingssubsidies CVA Limburg vzw 124,00 Werkingssubsidies Agora 124,00 Werkingssubsidies Buurthuis OBH 248,00 Werkingssubsidies Genootschap 620,00 Werkingssubsidies Palliovik vzw 620,00 Werkingssubsidies Kom op tegen Kanker 620,00 Werkingssubsidies Middenstandsraad 1.000,00 Werkingssubsidies Levende molens 1.050,00 Werkingssubsidies Wereldwinkel 1.150,00 Bijdrage aan kind en preventie 2.439,00 Werkingssubsidies vzw Stijn 2.479,00 Werkingssubsidies MS-kliniek 2.500,00 Werkingssubsidies Rode Kruis Vlaanderen Afd.Neerpelt-Overpelt 3.000,00 Werkingssubsidies Sint-Vincentius 3.860,00 Werkingssubsidies ERSV Limburg 4.250,00 Werkingssubsidies tuinen Lindelheide vzw 7.437,00 Werkingssubsidies Parochiale werken Holheide 9.916,00 Werkingssubsidies Parochiale werken Lindel-Hoeven 9.916,00 Werkingssubsidies Dienstverlenende Vereniging Pelt ,00 Werkingssubsidies Wonen in Limburg ,00 Werkingssubsidies Lokaal DienstenCentrum ,00 Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: P. Spooren

23 23 Werkingssubsidies S&R Pelt ,56 Bijdrage in de werkingskosten IGL 3.555,00 Bijdrage in de werkingskosten RLLK+ landschapsbeheer Parkrangers 3.630,00 Bijdrage in de werkingskosten opvang loslopende honden 4.356,00 Bijdrage in de werkingskosten belbus ,00 Bijdrage in de werkingskosten bosland ,00 Bijdrage in de werkingskosten Niko Interlokale verenigingen ,00 Bijdrage in de werkingskosten brandweerdienst van Lommel ,00 Bijdrage in de werkingskosten AGB GO ,00 Bijdrage in de werkingskosten Limburg.net ,00 Bijdrage in de werkingskosten Politie Hano ,60 Bijdrage in de werkingskosten OCMW ,00 Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: P. Spooren

24 24 2. De Financiële nota De financiële nota van het budget 2014 omvat volgende tabellen: 1. Exploitatiebudget (B2) In dit schema worden per beleidsdomein de uitgaven en ontvangsten opgelijst. 2. Investeringsbudget (B3 en B4) Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en de ontvangsten die verbonden zijn aan de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen (B3). Schema B4 geeft een samenvatting van het totaal van de transactiekredieten van een financieel boekjaar van alle investeringsenveloppen. Dit totaal bepaalt welke algemene financieringsmiddelen er jaarlijks beschikbaar moeten zijn. 3. Het liquiditeitenbudget (B5) In dit financieel plan worden de geldstromen van het bestuur weergegeven. 2.1 Exploitatiebudget (B2) B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBELEID Beleidsdomein RUIMTE Beleidsdomein MENS Totalen Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: P. Spooren

25 Investeringsbudget (B3 en B4) DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: P. Spooren

26 26 B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget/mjp 2014 Uitgaven OntvangstenSaldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBELEID Beleidsdomein RUIMTE Beleidsdomein MENS Totalen Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: P. Spooren

27 Het Liquiditeitenbudget (B5) B5: Het liquiditeitenbudget Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: P. Spooren

28 28 3. Toelichting bij het budget De toelichting bij het budget 2014 omvat volgende documenten en informatie: 1. De toelichting bij het exploitatiebudget (TB1 en TB2) In schema TB1 wordt het exploitatiebudget per beleidsdomein weergegeven, terwijl de evolutie van het exploitatiebudget terug te vinden is in schema TB2. 2. De toelichting bij het investeringsbudget (TB3 en TB4) In schema TB3 worden de transactiekredieten per beleidsdomein opgenomen, de evolutie van de transactiekredieten staan opgelijst in schema TB4. Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling wordt er een raming van de ontvangsten en de uitgaven opgesteld die gepaard gaat met de normale exploitatie van de activa. 3. De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) In dit financieel plan worden de geldstromen van het bestuur weergegeven. 4. Te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Indien van toepassing per beleidsveld een overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies. 5. Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar.

29 Toelichting bij het exploitatiebudget (TB1 en TB2) TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal ALGBELEID Algemene financiering MENS RUIMTE I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane w erkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de w erking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo

30 30 TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Geconsolideerd Code Jaar-rekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane w erkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de w erking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belasting 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene w erkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene w erkingssubsidies 7402/ b. Specifieke w erkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota Financiële nota

BUDGET Beleidsnota Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 11012 Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN...

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING

DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING 2014-2019 2 1 Inhoud 2 DE STRATEGISCHE NOTA PER ENTITEIT... 3 2.1 DE STRATEGISCHE NOTA PER ENTITEIT - PRIOR - GEMEENTE OVERPELT... 3 2.2 DE STRATEGISCHE NOTA PER ENTITEIT

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Stad Geraardsbergen. Budget 2017

Stad Geraardsbergen. Budget 2017 Stad Geraardsbergen Budget 2017 Stadsbestuur Geraardsbergen Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen 054 43 44 45 info@geraardsbergen.be www.geraardsbergen.be 1. De beleidsnota 1.1 De doelstellingennota 1.2

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING Aanpassing 2014-2019

DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING Aanpassing 2014-2019 DE Aanpassing 214-1 1 Inhoudsopgave 2 DE NOTA PER ENTITEIT... 3 2.1 DE NOTA PER ENTITEIT - PRIOR - GEMEENTE OVERPELT... 5 2.2 DE NOTA PER ENTITEIT - PRIOR - OCMW OVERPELT... 19 2.3 DE NOTA PER ENTITEIT

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

TOELICHTING JAARREKENING 2014

TOELICHTING JAARREKENING 2014 OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten

Nadere informatie

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Raad van Bestuur : 19/12/2013 Voorzitter : Jaak Fransen 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA...

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

BUDGET Toelichting

BUDGET Toelichting BUDGET 2017 Toelichting Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET TB1... 4 1.2 TOELICHTING BIJ

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

Toelichting bij het budget 2014

Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het budget Gemeente Gingelom Sint-Pietersstraat 1 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Secretaris: Marcel Houbey Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL 1 Schema TB1 Exploitatiebudget

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2015 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2015 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert

BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert BEGROTING 2011 RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert Budget 2011 Inhoudsopgave Inleiding p. 2 Beleidsdomeingen p. 3 Strategische nota p. 4 Financiële nota p. 5 Financiële doelstellingenplan Tabel

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez JAARREKENING 2016 OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN AG KINDEROPVANG ANTWERPEN MEERJARENPLAN 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Beleidsdomein 4 LERENDE EN WERKENDE STAD lslwol Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Nadere informatie

Budget 2014 - Toelichting

Budget 2014 - Toelichting 2014 - Toelichting (gemeenteraad 19 december 2013) (NIS-code: 72039) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting budget 2014 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein...

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE BUDGETWIJZIGING 3 2013 GEMEENTEBESTUUR STEKENE Secretaris: de heer Dirk de Vetter Financieel beheerder: de heer Jeffrey De Cock BUDGETWIJZIGING 3 I. Verklarende nota 2013 Verklarende nota + herziening

Nadere informatie

Jaarrekeningen gemeenten

Jaarrekeningen gemeenten Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Inhoudstafel Beleidsnota 135 Doelstellingennota 135 Doelstellingenbudget 142 Andere elementen van de beleidsnota 143 Financiële

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2016 BUDGET 2016 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Budget 2016 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2016 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2016 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen

4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen 4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004 BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET Beleidsnota Doelstellingennota prioritaire

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

District Merksem. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Merksem. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Merksem Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Meerjarenplan District Merksem NIS-code bestuur: 11002

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 BUDGET 2015... 2 Beleidsnota... 2 Doelstellingennota... 2 Schema B1 - Doelstellingenbudget... 14 Financiële toestand... 16 Lijst met overheidsopdrachten... 18 Lijst met daden

Nadere informatie

Toelichting wijziging meerjarenplan

Toelichting wijziging meerjarenplan Toelichting wijziging meerjarenplan 15 december 2014 De toelichting bij het meerjarenplan wijzigt ingevolge het budget van 2015. 1 Inhoudstabel 0. Inleiding... 3 DEEL 1 OMGEVINGSANALYSE... 4 DEEL 2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus

Beleids- en BeheersCyclus Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening 2 Concept De beleidscyclus De beleidsrapporten De toelichting bij de beleidsrapporten De beheersrapporten

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN GEMEENTEBESTUUR NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten voor werken,

Nadere informatie

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie )

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie ) GR20160623 punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016) De raad Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

Nadere informatie

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing)

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing) Inhoud Budget 2015 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1. Doelstellingennota 2. Doelstellingenbudget Schema B1 3. Financiële toestand Schema B5 4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de Raad

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2014

TOELICHTING BUDGET 2014 TOELICHTING BUDGET 214 PROVINCIERAAD DECEMBER Departement Financiën Dienst Begroting INHOUDSTAFEL Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014 Toelichting bij de jaarrekening OCMW 214 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 2 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 Inhoud Toelichting bij de exploitatierekening...

Nadere informatie

Budget Gemeente Wielsbeke NIS code: 37017

Budget Gemeente Wielsbeke NIS code: 37017 Budget 2014 NIS code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Budget 2014 STRATEGISCHE NOTA NIS-code: 37017 Rapporteringsperiode:

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2017 BUDGET 2017 Gemeente Herne Gemeenteraad 21 december 2016 Budget 2017 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

OCMW GEEL BUDGET OCMW-Geel JB Stessensstraat Geel NIS-nummer: 13008

OCMW GEEL BUDGET OCMW-Geel JB Stessensstraat Geel NIS-nummer: 13008 OCMW-Geel JB Stessensstraat 69 244 Geel NIS-nummer: 138 OCMW GEEL BUDGET 217 Voorzitter: Griet Smaers Secretaris: Gie Claes Tel: 14/5671 Financieel beheerder: Joeri Van Rijmenant Fax: 14/567199 OCMW-Geel

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 527.486 10.559.429 10.031.943 Prioritaire Doelstellingen 19.065 804.600 785.535 Exploitatie 19.065 87.600 68.535

Nadere informatie

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Berendrecht - Zandvliet - Lillo Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Budget District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Nadere informatie

BUDGET 2015. Toelichting budget

BUDGET 2015. Toelichting budget BUDGET 2015 Toelichting budget Raad van Bestuur : 18/12/2014 Inhoud 1. TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET TB1... 4 1.2 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET EVOLUTIE

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Inhoud. Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 2016

Inhoud. Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 2016 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 13 Financiële toestand... 15 Lijst overheidsopdrachten... 18 Lijst daden van beschikking... 19 Lijst nominatieve subsidies...2 Financiële

Nadere informatie

DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING Aanpassing 2014-2019 Toelichting

DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING Aanpassing 2014-2019 Toelichting DE Aanpassing 2014-2019 Toelichting 1 1 Inhoudsopgave 1.1 TOELICHTINGEN BIJ HET MEERJARENPLAN GEMEENTE AGB GO OCMW... 3 1.1.1 OMGEVINGSANALYSE... 3 1.1.2 OMSCHRIJVING VAN DE FINANCIËLE RISICO S VOOR GEMEENTE,

Nadere informatie