IBM Customer Agreement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IBM Customer Agreement"

Transcriptie

1 Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en de aankoop van Diensten (inclusief, zonder beperking, aangepaste ontwikkeling en ondersteuning, businessconsultancy en onderhoudsdiensten) bij IBM Belgium bvba ( IBM ). 1. Algemeen Deze Overeenkomst, met inbegrip van de toepasselijke Bijlagen en Transactiedocumenten, vormt de volledige overeenkomst met betrekking tot transacties waarbij de Klant Machines aankoopt, ICA Software in licentie heeft, Softwarelicenties verkrijgt en Diensten aankoopt bij IBM. Ze vervangt alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken tussen de Klant en IBM. Bijkomende of andere bepalingen in schriftelijke communicatie van de Klant (zoals een aankooporder) zijn nietig. 1.1 Structuur van de Overeenkomst Deze Overeenkomst bestaat uit vijf Delen: Deel 1 Algemeen bevat termen met betrekking tot de Structuur van de Overeenkomst, Definities, Aanvaarding van de Voorwaarden, Levering, Prijzen, Verschuldigde bedragen en Betalingsvoorwaarden, Wijzigingen aan de Bepalingen van de Overeenkomst, IBM Business Partners, Bescherming van Intellectuele Eigendom, Beperking van Aansprakelijkheid, Betrekkingen tussen de Partijen, Beëindiging van de Overeenkomst, en Toepassingsgebied en Wetgeving. Deel 2 Garanties definieert de van toepassing zijnde Garanties voor IBM Machines, ICA Software, IBM Diensten en Systemen, en bepalingen met betrekking tot de Draagwijdte van de Garantie. Deel 3 Machines bevat Machinebepalingen met betrekking tot de Productiestatus, Eigendom en Risico op Verlies, Installatie en Machinecode. Deel 4 ICA Software bevat bepalingen inzake ICA Software met betrekking tot Licentie, Distributed System License Option, Softwarediensten, Verificatie van de Conformiteit en beëindiging van de Licentie. Deel 5 Diensten bevat bepalingen met betrekking tot het Personeel, Eigendom en Licentie van de Materialen, Klantenresources, Diensten voor Machines (tijdens en na de garantie), Dekking van het Onderhoud, Automatische Hernieuwing van de Diensten en Beëindiging en Annulering van een Dienst. 1.2 Aanhangsels en Transactiedocumenten Aanvullende bepalingen voor Producten en Diensten die door IBM verstrekt worden, worden in documenten aangeduid met "Aanhangsels" en "Transactiedocumenten. Over het algemeen bevatten Aanhangsels termen die van toepassing kunnen zijn op meer dan een transactie inzake Producten en Diensten, terwijl Transactiedocumenten (zoals een beschrijving van diensten, bijlage, lijst, factuur, bewijs, een toelating voor wijziging, bijvoegsel of bestelbon) specifieke details en bepalingen bevatten met betrekking tot elke afzonderlijke transactie. De Klant kan een of meer Transactiedocumenten ontvangen voor een enkele transactie. Aanhangsels en Transactiedocumenten maken alleen deel uit van deze Overeenkomst voor de transacties waarop ze van toepassing zijn. Elke transactie staat los en is onafhankelijk van andere transacties. Deze Overeenkomst zal door middel van verwijzing worden opgenomen in ofwel een Transactiedocument, ofwel op een andere manier. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de clausules van deze Overeenkomst, Aanhangsels en Transactiedocumenten, hebben deze van een Aanhangsel voorrang op de clausules van deze Overeenkomst en hebben de clausules van een Transactiedocument voorrang op deze van zowel deze Overeenkomst als een Aanhangsel. BELUX Januari 2008 Pagina 1 van 22

2 1.3 Definities Door de Klant te Installeren Machine een IBM Machine die door de Klant moet worden geïnstalleerd overeenkomstig de bijgeleverde instructies. Installatiedatum a. voor een door IBM te installeren IBM Machine: de werkdag volgend op de datum waarop IBM de Machine installeert, of indien de Klant de installatie uitstelt, de werkdag volgend op de datum waarop IBM de Machine ter beschikking stelt van de Klant voor latere installatie door IBM; b. voor een door de Klant te installeren Machine of een niet-ibm Machine: de tweede werkdag volgend op de standaard verzendingsperiode van de Machine; en c. voor Software -- (1) indien het een basislicentie betreft: de tweede werkdag volgend op de standaard verzendingsperiode van de Software, (2) indien het een kopie betreft: de datum (vermeld in een Transactiedocument) waarop IBM de Klant de toestemming geeft een kopie te maken van de Software, en (3) indien het een factureerbare component betreft (ook dispositief genoemd): de datum waarop de Klant gebruikmaakt van de factureerbare component of van een kopie ervan. De Klant stemt ermee in om de Installatiedatum van de factureerbare component te melden aan IBM. Aangeduide Machine hetzij i) de machine waarop de Klant een ICA Software voor verwerking zal gebruiken en waarvan de Klant aan IBM de identificatie (type/model en serienummer) zal verstrekken, of ii) elke machine waarop de Klant de ICA Software gebruikt indien de Klant deze identificatie niet moet verstrekken aan IBM. Onderneming elke juridische entiteit (zoals een vennootschap) evenals al de ondernemingen waarvan ze meer dan 50 percent van het kapitaal bezit. De term Onderneming is uitsluitend van toepassing voor entiteiten in België en/of Luxemburg. ICA Software IBM Customer Agreement Software waarvan de licentie verleend wordt onder de bepalingen van deel 4 van deze Overeenkomst. Interne Code in Licentie Machinecode die door bepaalde door IBM nader aangeduide IBM Machines ( Specifieke Machines ) gebruikt wordt. Machine een hardwareapparaat, zijn bijzondere uitrustingen, modelwijzigingen, upgrades, elementen of toebehoren of elke combinatie hiervan. Deze term omvat zowel een IBM Machine als een niet-ibm Machine (inclusief andere apparatuur) die IBM aan de Klant kan leveren. Machinecode microcode, basic input/output system code (ook genoemd BIOS ), utilitaire programma s, drivers, diagnoseprogramma s en om het even welke andere code (alle onderworpen aan eventuele uitsluitingen in de bijgeleverde licentie) die samen met een IBM Machine worden geleverd om de functie van de Machine te activeren, zoals vermeld in haar Specificaties. De term Machinecode bevat de Interne Code in Licentie. Materialen literaire werken of andere beschermde werken (zoals softwareprogramma s en -code, documentatie, rapporten en soortgelijke werken) die IBM als onderdeel van een Dienst kan leveren aan de Klant. De term Materialen" omvat niet Software, Machinecode of andere items die beschikbaar zijn onder hun eigen licentiebepalingen of overeenkomsten. Niet-IBM Software Software waarvan de licentie wordt verleend onder de licentieovereenkomst van een derde. Andere IBM Software IBM Software waarvan de licentie onder een afzonderlijke licentieovereenkomst wordt verleend (bijvoorbeeld IBM International Program License Agreement). Product een Machine of een Software. BELUX Januari 2008 Pagina 2 van 22

3 Software het volgende, met inbegrip van het originele programma en alle volledige of gedeeltelijke kopieën: a. door de machine leesbare instructies en gegevens; b. componenten; c. audiovisuele elementen (zoals beelden, teksten, opnamen of tekeningen); en d. verwante elementen in licentie. De term Software omvat alle ICA Software, Andere IBM Software en Niet-IBM Software die IBM kan leveren aan de Klant. Deze term omvat niet Machinecode of Materialen. Dienst uitvoering van een taak, assistentie, ondersteuning of het gebruik van middelen (zoals een gegevensbank) die IBM ter beschikking stelt van de Klant. Diensten worden uitgevoerd hetzij als Assistentiediensten, hetzij als Prestatiediensten. Assistentiediensten worden uitgevoerd onder leiding van de Klant; de Klant is verantwoordelijk voor de verkregen resultaten. Prestatiediensten worden uitgevoerd onder de leiding van IBM. IBM is verantwoordelijk voor de resultaten in overeenstemming met de voltooiingscriteria vermeld in het Transactiedocument. Het Transactiedocument bepaalt de voorwaarden waaraan de Klant moet voldoen evenals de bijzonderheden over de deelname van de Klant. Specificaties specifieke informatie over een Product. Voor een IBM Machine bevinden deze specificaties zich in een document "Official Published Specifications" (Gepubliceerde officiële Specificaties). Specificaties van ICA Software bevinden zich in een document met als naam "Licensed Program Specifications" (Softwarespecificaties). Voorziene Exploitatie-omgeving de machines en de software waarmee ICA Software bestemd is om te functioneren, zoals beschreven in de Specificaties van de Software in Licentie. West-Europa - Andorra, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Vaticaanstad, plus landen die de Europese Unie later vervoegen, vanaf de datum van toetreding. 1.4 Aanvaarding van de Voorwaarden De Klant aanvaardt de voorwaarden in de Aanhangsels en Transactiedocumenten door i) deze te ondertekenen (manueel of elektronisch), ii) het Product of de Dienst te gebruiken, of anderen de toelating te geven dit te doen, of iii) een betaling te verrichten voor het Product of de Dienst. Een Product of een Dienst is onderworpen aan de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf het ogenblik dat IBM de bestelling van de Klant aanvaardt door i) de Klant een Transactiedocument te zenden, ii) de Machine te verzenden of de Software ter beschikking te stellen van de Klant, of iii) de Dienst te leveren. Elk Aanhangsel of Transactiedocument zal ondertekend worden door beide partijen indien dit gevraagd wordt door een van de partijen. 1.5 Levering De Leveringsdatums zijn bij benadering aangegeven, tenzij specifiek anders overeengekomen in een Transactiedocument. De transportkosten zullen, in voorkomend geval, in een Transactiedocument worden vermeld. Voor Software die IBM aan de Klant levert in een tastbare vorm, komt IBM haar BELUX Januari 2008 Pagina 3 van 22

4 verplichtingen inzake verzending en levering na, door het leveren van dergelijke Software aan de door IBM aangeduide vervoerder, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de Klant en IBM. 1.6 Prijzen, Verschuldigde bedragen en Betalingsvoorwaarden Prijzen en Verschuldigde bedragen Een Transactiedocument bepaalt het bedrag dat verschuldigd is voor Producten of Diensten, volgens een van de volgende modaliteiten: éénmalig, periodiek, prijs in regie, vaste prijs. Bijkomende kosten kunnen aangerekend worden (bijvoorbeeld kosten voor een speciale behandeling of een verplaatsing). In dat geval zal IBM de Klant hiervan vooraf informeren. Periodieke bedragen voor een Product zijn van toepassing vanaf de Installatiedatum. Bedragen voor Diensten worden gefactureerd volgens de aanwijzingen in een Transactiedocument, hetzij vooraf, hetzij periodiek in de loop van de uitvoering van de Dienst, of na beëindiging van de Dienst. Behoudens andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst (met inbegrip van een eventueel van toepassing zijnd Aanhangsel of Transactiedocument): i) moeten Diensten waarvoor de Klant vooraf betaalt, benut worden binnen de van toepassing zijnde contractperiode; en ii) geeft IBM geen enkele creditering of terugbetaling voor voorafbetaalde bedragen die niet werden benut of voor andere reeds opeisbare of betaalde bedragen. Indien een Transactiedocument een geschat totaalbedrag bevat voor prijzen in regie en voor prijzen gebaseerd op het gebruik, wordt deze schatting louter voor planningsdoeleinden gegeven. IBM factureert de bedragen op basis van de daadwerkelijke gebruikte materialen en daadwerkelijk gespendeerde tijd of op het eigenlijke of gemachtigde gebruik van de Klant, onderworpen aan om het even welke gespecificeerde minimumverplichting Bedragen gebaseerd op het gebruik Eenmalige en periodieke bedragen kunnen worden berekend in functie van het effectief of gemachtigd gebruik (bijvoorbeeld: gemachtigde capaciteit voor Machines, aantal gebruikers of vermogen van de processor, of meteropname voor onderhoudsdiensten). De Klant verbindt zich ertoe om gegevens over het reëel gebruik te verstrekken, zoals beschreven in een Aanhangsel of Transactiedocument. Indien de Klant wijzigingen aanbrengt aan zijn omgeving die een impact hebben op de gebruikskosten (bijvoorbeeld: wijzigingen van de toegelaten capaciteit voor Machines of wijziging van het vermogen van de processor of configuratie voor Software), stemt de Klant ermee in om IBM hierover onmiddellijk te informeren en de toepasselijke bedragen te betalen. De periodieke bedragen worden overeenkomstig aangepast. Indien IBM de berekeningsbasis wijzigt, zijn de bepalingen inzake wijzigingen van de bedragen van toepassing Wijzigingen van de bedragen IBM kan wijzigingen aanbrengen aan haar bedragen. De Klant kan genieten van een tariefvermindering voor bedragen die opeisbaar zijn op of na de datum van inwerkingtreding van de vermindering. Behoudens andersluidende bepalingen in een Aanhangsel of Transactiedocument, kan IBM periodieke bedragen voor Producten en Diensten, evenals de uur- of dagtarieven en minima voor Diensten geleverd uit hoofde van deze Overeenkomst verhogen, mits een voorafgaande kennisgeving van drie maanden aan de Klant. De verhoging is van toepassing op de eerste dag van de factuur of van de factureringperiode volgend op de datum van inwerkingtreding vermeld in de kennisgeving. IBM kan de eenmalige bedragen verhogen zonder voorafgaande kennisgeving. De verhoging is evenwel niet van toepassing op de Klant als i) IBM de bestelling ontvangt vóór de datum waarop deze verhoging BELUX Januari 2008 Pagina 4 van 22

5 wordt aangekondigd en ii) een van de volgende feiten zich voordoet binnen drie maanden nadat IBM de bestelling heeft ontvangen van de Klant: a. de Machine is verzonden of de Software wordt ter beschikking gesteld van de Klant; b. de Klant maakt een toegelaten kopie van een Software of verdeelt een factureerbare component van een Software naar een andere Machine; of c. een verhoging van het gebruiksbedrag van een Software wordt opeisbaar. IBM kan, na een redelijke voorafgaande kennisgeving, de gebruiksgegevens en andere gegevens controleren die gebruikt worden voor de berekening van de bedragen uit hoofde van deze Overeenkomst. Dergelijke controle zal op zodanige wijze uitgevoerd worden dat de zaken van de Klant zo min mogelijk verstoord worden en kan worden uitgevoerd bij de Klant ter plaatse, tijdens de normale kantooruren van de Klant. De Klant stemt ermee in om i) rapporten, uitvoer van systeemprogramma s en andere elektronische of hardcopy systeeminformatie te verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn voor een dergelijke controle, en ii) onmiddellijk extra, geldige bedragen en andere lasten te betalen die het gevolg zijn van een dergelijke controle Betalingsvoorwaarden De bedragen zijn verschuldigd en betaalbaar bij ontvangst van de factuur. De Klant verbindt zich ertoe de betalingen te verrichten overeenkomstig deze bepalingen, met inbegrip van eventuele verwijlinteresten. De betalingen kunnen elektronisch verricht worden naar een rekening, opgegeven door IBM, of op enig andere manier die is overeengekomen tussen de partijen. Indien de betaling niet ontvangen wordt binnen de 30 dagen vanaf de factuurdatum, (of in het geval van driemaandelijkse voorafbetaling van periodieke bedragen, binnen de 60 dagen vanaf de factuurdatum), kan de Klant onderworpen worden aan verwijlinteresten. De verwijlinteresten zullen als volgt berekend worden: Zonder de noodzaak aan een ingebrekestelling, een interest van 1% voor elke periode van dertig (30) dagen laattijdigheid, berekend over het niet-betaalde saldo van de factuur, BTW inbegrepen, tot op het ogenblik van volledige vereffening. De verschuldigde interesten zullen aan het einde van elke periode van dertig (30) dagen worden aangerekend. IBM kan de betaling van de Klant aanwenden voor zijn andere uitstaande facturen. De rechten van IBM inzake verwijlinteresten zijn een aanvulling op enige andere rechten die IBM kan bezitten in het geval de Klant nalaat de bedragen te betalen die verschuldigd zijn aan IBM krachtens deze Overeenkomst. IBM mag ook garanties eisen van de kredietwaardigheid van de Klant, en betaling op voorhand vragen vóór de levering of een andere betalingszekerheid eisen Belastingen De Klant aanvaardt alle belastingen, bijdragen of rechten te betalen, die IBM bij wet of reglement verplicht zou zijn op te nemen in haar facturen en die betrekking hebben op alle transacties die plaatsvinden uit hoofde van deze Overeenkomst, met uitzondering van belastingen berekend op nettowinst van IBM. De Klant zal het op de factuur vermelde bedrag betalen of het vrijstellingsdocument bezorgen aan IBM. Aanvullende belastingen en belastingsgerelateerde bedragen kunnen van toepassing zijn indien het IBMpersoneel Diensten moet verlenen buiten hun gebruikelijke belastingsrechtsgebied. IBM zal alles in het werk stellen om dergelijke extra belastingen en belastingsgerelateerde bedragen te beperken en zal de Klant er op voorhand van op de hoogte brengen dat deze extra belastingen van toepassing zijn en moeten betaald worden door de Klant. BELUX Januari 2008 Pagina 5 van 22

6 1.7 Wijzigingen aan de Bepalingen van de Overeenkomst Om de flexibiliteit van haar handelsrelaties met haar Klanten te behouden, kan IBM wijzigingen aanbrengen aan de bepalingen van deze Overeenkomst, mits een schriftelijke kennisgeving aan de Klant van minimum drie (3) maanden. Deze wijzigingen zijn echter niet retroactief. Ze zijn van toepassing vanaf de ingangsdatum vermeld in de kennisgeving, op de nieuwe bestellingen, lopende contracten van onbepaalde duur en lopende contracten die hernieuwbaar zijn voor een periode van bepaalde duur. Voor lopende contracten die hernieuwbaar zijn voor een periode van bepaalde duur, kan de Klant IBM verzoeken om de datum van inwerkingtreding te verschuiven naar het einde van de lopende contractperiode. De Klant aanvaardt dat deze wijzigingen worden toegepast op dergelijke transacties door i) een bestelling te plaatsen voor een Product of een Dienst na de datum van inwerkingtreding van de wijziging, ii) niet te vragen dat de datum van inwerkingtreding van de aangekondigde wijziging wordt verschoven naar het begin van de volgende hernieuwingsperiode, iii) toe te laten dat transacties worden hernieuwd na de ontvangst van de kennisgeving van de wijziging, of iv) lopende contracten van onbepaalde duur niet op te zeggen vóór de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Wijzigingen aan prijzen en verschuldigde bedragen zullen uitgevoerd worden zoals beschreven onder bovenstaande clausule Prijzen, Verschuldigde Bedragen en Betalingsvoorwaarden. In alle andere gevallen wordt een wijziging slechts als geldig beschouwd als ze ondertekend wordt door beide partijen. 1.8 IBM Business Partners IBM heeft contracten gesloten met bepaalde commerciële entiteiten ("IBM Business Partners") voor de promotie, de commercialisering en de ondersteuning van bepaalde Producten en Diensten. De Klant kan IBM Producten of Diensten bestellen die gepromoot of gecommercialiseerd worden bij de Klant door IBM Business Partners of andere leveranciers, maar waarbij, i) deze Overeenkomst alleen van toepassing is indien een Transactiedocument, onderworpen aan deze Overeenkomst, verstrekt wordt voor de specifieke transactie, en ii) deze IBM Business Partners en leveranciers onafhankelijk zijn en losstaan van IBM. IBM is niet verantwoordelijk voor de acties of beweringen van IBM Business Partners of andere leveranciers, de verplichtingen die ze hebben ten opzichte van de Klant, of voor de producten of diensten die door hen worden geleverd aan de Klant onder hun eigen contracten. 1.9 Bescherming van Intellectuele Eigendom Voor de toepassing van deze clausule Bescherming van Intellectuele Eigendom, omvat de term "Product" ook Materialen en Machinecode Vorderingen van derden Indien een derde beweert dat een IBM Product een inbreuk vormt op zijn octrooien of auteursrechten, zal IBM op haar kosten, de verdediging van de Klant op zich nemen tegen dergelijke beweringen en zal IBM alle schadevergoedingen, gerechtskosten en andere kosten betalen, die de Klant bij definitief vonnis ten laste worden gelegd of die inbegrepen zijn in een door IBM goedgekeurd vergelijk, op voorwaarde dat de Klant: a. IBM onverwijld en schriftelijk in kennis heeft gesteld van deze bewering; en b. aan IBM de controle overlaat en medewerking verleent in verband met de te voeren verdediging en alle onderhandelingen met het oog op een regeling. BELUX Januari 2008 Pagina 6 van 22

7 1.9.2 Remedies Indien een Product het voorwerp is of dreigt te worden van een dergelijke bewering, aanvaardt de Klant dat IBM onderhandelingen voert om de Klant in staat te stellen het betrokken Product te blijven gebruiken, of dat IBM het Product wijzigt of vervangt door een functioneel minstens evenwaardig Product. Indien IBM oordeelt dat geen van de voorgaande oplossingen redelijkerwijs mogelijk is, verbindt de Klant er zich toe het Product op schriftelijk verzoek terug te zenden aan IBM. IBM zal de Klant een credit toekennen, ten bedrage van: a. voor een Machine, haar boekhoudkundige nettowaarde, op voorwaarde dat de Klant algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes heeft toegepast; b. voor een ICA Software, het laagste van: de prijs betaald door de Klant, of twaalf (12) maandbedragen; en c. voor Materialen, het bedrag dat de Klant aan IBM heeft betaald voor de aanmaak van de Materialen Vorderingen waarvoor IBM niet verantwoordelijk is IBM is niet verantwoordelijk voor elke vordering betreffende: a. alles wat door de Klant of door een derde werd verschaft voor rekening van de Klant en opgenomen is in een Product of IBM s naleving van alle designs, specificaties of instructies die door de Klant of door een derde partij voor rekening van de Klant verschaft werden; b. een wijziging die door een Klant of door een derde partij voor rekening van de Klant is aangebracht aan een Product, of het gebruik van een ICA Software op een manier die niet in overeenstemming is met zijn toepasselijke licenties en beperkingen; c. de combinatie, het in werking stellen of het gebruik van een Product met een ander product, hardwaredispositief, software, gegevens, apparaten, methodes of processen die niet door IBM verschaft werden als een systeem, indien de inbreuk zich niet zou hebben voorgedaan zonder dergelijke combinatie, werking of gebruik; d. de verdeling, de werking of het gebruik van een Product buiten de Onderneming van de Klant; of e. inbreuk door een niet-ibm Product of door een Andere IBM Software alleen. Deze clausule Bescherming van Intellectuele Eigendom bevat het geheel van de verplichtingen van IBM en is het enige verhaal van de Klant tegen vorderingen inzake intellectuele eigendom van derden Beperking van Aansprakelijkheid Zaken waarvoor IBM aansprakelijk kan worden gesteld Behoudens bepaling van openbare orde geldt het volgende : De aansprakelijkheid van IBM voor elke schade of verlies die zou kunnen voortvloeien uit het uitvoeren van haar verplichtingen bepaald in deze Overeenkomst of een andere aansprakelijkheid, zal uitsluitend beperkt zijn tot de vergoeding van elke reële en rechtstreekse schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is van een verzuim of een foutieve uitvoering van haar verplichtingen en zal als gezamenlijke vordering niet groter zijn dan het hoogste van de volgende bedragen : (vijfhonderdduizend euro), of de gefactureerde prijs van het Product of de Dienst (de twaalf (12) laatste maandbedragen in geval van periodieke prijzen) die de aanleiding is van de vordering. In deze clausule Beperking van Aansprakelijkheid omvat de term "Product" ook Materialen en Machinecode. BELUX Januari 2008 Pagina 7 van 22

8 Deze beperking van aansprakelijkheid is eveneens van toepassing op IBM s onderaannemers en Softwareontwikkelaars. Dit is het maximum waarvoor IBM en haar onderaannemers samen verantwoordelijk zijn. Voor de volgende bedragen geldt geen beperking: a. betalingen voorzien in de bovenstaande clausule Bescherming van Intellectuele Eigendom ; en b. vergoedingen voor lichamelijke schade (inclusief overlijden) en schade aan roerende en onroerende materiële goederen waarvoor IBM wettelijk aansprakelijk is Zaken waarvoor IBM niet aansprakelijk is Behoudens uitdrukkelijk vereist door bepalingen van openbare orde, kunnen IBM, haar onderaannemers of Softwareontwikkelaars, niet aansprakelijk gesteld worden voor het volgende, zelfs indien ze vooraf ingelicht waren over de mogelijkheid van deze schade: a. verlies van of schade aan gegevens; b. speciale, incidentele, morele, indirecte of resulterende schade; of c. verlies van winst, zakelijke activiteiten, inkomsten, goodwill of verwachte besparingen Betrekkingen tussen de Partijen Kennisgevingen en communicatie Schriftelijke communicatie, inclusief kennisgevingen aan de aangeduide vertegenwoordiger van de ontvangende partij, dient gestuurd te worden naar het adres (fysiek, of fax) dat is opgegeven in een toepasselijk Aanhangsel of Transactiedocument. In zoverre toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemmen de partijen ermee in om elektronische middelen en faxverzendingen te gebruiken om berichten te verzenden en te ontvangen in verband met de zakelijke relatie die voortvloeit uit deze Overeenkomst, en dat dergelijke communicatie evenwaardig is aan een ondertekend schrijven. Een identificatiecode ( gebruikers-id genoemd) in een elektronisch document volstaat om de identiteit van de verzender en de echtheid van het document te controleren Overdracht en Wederverkoop Geen enkele partij mag deze Overeenkomst, in zijn geheel of gedeeltelijk, overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Elke poging om deze Overeenkomst over te dragen zonder toestemming, is nietig. Er is geen toestemming vereist voor de gehele of gedeeltelijke overdracht van de Overeenkomst binnen de Onderneming waartoe een van de partijen behoort of naar een opvolgende organisatie als gevolg van een overname of een fusie. IBM behoudt zich het recht voor om haar rechten op betaling over te dragen zonder hiervoor de toestemming van de Klant te vragen. Het afstand doen van een gedeelte van haar commerciële activiteiten, waardoor al haar Klanten op dezelfde wijze worden geraakt, wordt door IBM niet beschouwd als een overdracht. De Klant aanvaardt geen Diensten verder te verkopen zonder IBM s voorafgaand schriftelijk akkoord. Elke poging daartoe is nietig. De Klant aanvaardt Machines te verwerven voor eigen gebruik in het gedeelte van zijn Onderneming dat zich fysiek in West-Europa bevindt en niet voor wederverkoop, leasing of overdracht aan een derde, tenzij één van de volgende voorwaarden van toepassing is: a. De Klant gebruikt een mechanisme van lease-back voor de Machines; of b. De Klant koopt de Machines aan zonder enige korting of vergoeding. BELUX Januari 2008 Pagina 8 van 22

9 Naleving van de wetgeving IBM zal de wetten naleven die algemeen van toepassing zijn op IBM als leverancier van IT Producten en Diensten. IBM is niet verantwoordelijk voor het bepalen van de vereiste wetten van toepassing op de zakelijke activiteiten van de Klant, met inbegrip van deze die betrekking hebben op de Producten en Diensten die de Klant aanschaft uit hoofde van deze Overeenkomst, of dat IBM's levering van of de ontvangst van de Klant van specifieke Producten of Diensten uit hoofde van deze Overeenkomst tegemoetkomen aan de bepalingen van dergelijke wetten. Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, is geen enkele partij verplicht om een actie te ondernemen die een inbreuk zou vormen op de wetgeving die van toepassing is op die partij. Elke partij zal alle van toepassing zijnde in- en uitvoerregelementeringen en -wetten naleven, inclusief deze van de Verenigde Staten die de uitvoer verbieden of beperken voor bepaalde doeleinden of bepaalde eindgebruikers Oplossen van geschillen Elke partij zal de andere partij een redelijke termijn toekennen om aan eventuele tekortkomingen te verhelpen, alvorens haar in gebreke te stellen voor het niet-nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. De partijen zullen trachten te goeder trouw alle geschillen op te lossen, evenals meningsverschillen of vorderingen tussen de partijen die betrekking hebben op deze Overeenkomst. Behoudens bepaling van openbare orde, zal, i) geen van de partijen een actie tegen de andere aanspannen, ongeacht de vorm, voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Overeenkomst of enige transactie uit hoofde ervan, meer dan twee (2) jaar na het voorval dat aanleiding gaf tot die actie; en ii) na deze termijn, zullen elke actie die voortvloeit uit deze Overeenkomst of enige transactie uit hoofde ervan en alle respectieve rechten met betrekking tot dergelijke actie, vervallen Andere bepalingen van Betrekkingen tussen de Partijen a. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming verleent geen enkele partij aan de andere het recht om gebruik te maken van haar handelsmerken, handelsnamen of andere benamingen (of die van één van haar Ondernemingen) voor promotie- of publicatiedoeleinden. b. Het uitwisselen van vertrouwelijke informatie zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke, ondertekende vertrouwelijkheidsovereenkomst. In zoverre dat er vertrouwelijke informatie uitgewisseld wordt met betrekking tot een Product of een Dienst in het kader van deze Overeenkomst, wordt de toepasselijke vertrouwelijkheidsovereenkomst opgenomen in, en is onderworpen aan, deze Overeenkomst. c. Deze Overeenkomst en elke transactie uit hoofde ervan, creëert geen instelling, joint venture of partnerschap tussen de Klant en IBM. Het staat elke partij vrij om gelijkaardige overeenkomsten aan te gaan met anderen om concurrerende producten en diensten te ontwikkelen, aan te schaffen of te leveren. d. Elk van de partijen verleent aan de andere alleen de licenties en rechten gespecificeerd in deze Overeenkomst. Er worden geen enkele andere licenties of rechten (met inbegrip van licenties of rechten inzake patenten) verleend, noch rechtstreeks, noch bij implicatie, noch op een andere manier. De rechten en licenties die worden toegekend aan de Klant krachtens deze Overeenkomst, kunnen worden beëindigd indien de Klant niet tegemoetkomt aan zijn van toepassing zijnde betalingsverplichtingen. e. Ten behoeve van dit artikel e, zijn de volgende aanvullende definities van toepassing: "Informatie met betrekking tot business-contacten van de Klant" betekent businessgerelateerde contactinformatie van de Klant, door de Klant vrijgegeven aan IBM, waaronder de namen, de functies, de business-adressen, de telefoonnummers en elektronische adressen van de werknemers en contractanten van de Klant. BELUX Januari 2008 Pagina 9 van 22

10 Contactpersoneel van de Klant" betekent de werknemers en de contractanten van de Klant op wie de informatie met betrekking tot de professionele contacten van de Klant van toepassing is. "Autoriteit voor de Bescherming van de persoonsgegevens" betekent de Commissie voor de bescherming van het privéleven. "Wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de elektronische communicatie betekent (a) de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van natuurlijke personen ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, in nationaal recht omgezet op basis van de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en van de Raad, van 24 oktober 1995, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en (b) de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie omgezet op basis van de Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector van de elektronische communicatie (Richtlijn betreffende de privacy en elektronische communicatie) of elke daaropvolgende wetgeving. "IBM-groep betekent International Business Machines Corporation van Armonk, New York, Verenigde Staten van Amerika, haar filialen en de respectieve "IBM Business Partners" en onderaannemers. De entiteiten van de IBM-groep zijn hoofdzakelijk de leveranciers van informatietechnologie, waaronder de hardware en softwareproducten, de services, de consultancydiensten, financiële services en andere verwante activiteiten. De Klant geeft aan IBM de toelating om business-informatie te verwerken en te gebruiken met het oog op de versteviging van de businessrelatie tussen de Klant en de IBM-groep, inclusief de marketing van producten en services (hierna "het Gespecificeerde Doeleinde"). De Klant aanvaardt dat de informatie onthuld wordt aan, verwerkt en gebruikt wordt door de IBM-groep in het kader van het Gespecificeerde Doeleinde. IBM garandeert dat de business-informatie van de Klant verwerkt zal worden conform de wetgeving met betrekking tot de persoonsgegevens en elektronische communicatie en uitsluitend in het kader van het Gespecificeerde Doeleinde. In de mate waarin dit vereist wordt door de wetgeving betreffende de persoonsgegevens en de elektronische communicatie, garandeert de Klant dat hij de toelatingen heeft verkregen (of zal verkrijgen) en het contactpersoneel van de Klant heeft geïnformeerd (of zal informeren) om de IBMgroep in staat te stellen de business-informatie met betrekking tot de Klant te verwerken en te gebruiken om met hen contact op te nemen, ook via de elektronische berichtenvoorziening, conform het Gespecificeerde Doeleinde. De Klant geeft aan IBM de toelating om de business-informatie van de Klant door te sturen buiten de Europese Economische Ruimte op voorwaarde dat dit gebeurt op basis van de contractuele voorwaarden goedgekeurd door de Autoriteit voor de Bescherming van de persoonsgegevens Deze Overeenkomst of om het even welke transactie uit hoofde ervan, creëert geen enkel recht of vordering voor een derde, en IBM zal niet verantwoordelijk zijn voor acties die door een derde ondernomen worden tegen de Klant, met uitzondering van deze die bedoeld worden in bovenstaande clausule Bescherming van Intellectuele Eigendom of zoals voorzien in bovenstaande clausule Beperking van Aansprakelijkheid voor lichamelijke schade (inclusief overlijden) of schade aan roerende en onroerende materiële goederen waarvoor IBM wettelijk aansprakelijk is ten opzichte van deze derde. Bijgevolg mag de Klant geen schadevergoeding vragen aan IBM voor schade die door de Klant geleden wordt ten gevolge van dergelijke vorderingen door derden. f. De Klant is verantwoordelijk voor het kiezen van de Producten en Diensten die tegemoetkomen aan zijn behoeften en voor de resultaten die verkregen worden uit het gebruik van de Producten en Diensten, inclusief de beslissing van de Klant om een aanbeveling te implementeren betreffende de zakelijke praktijken en activiteiten van de Klant. BELUX Januari 2008 Pagina 10 van 22

11 g. Indien de goedkeuring, aanvaarding, instemming of een gelijkaardige actie vereist is door een van de partijen uit hoofde van deze Overeenkomst, zal deze actie niet kunnen uitgesteld of geweigerd worden zonder billijke beweegredenen. h. Geen der partijen is verantwoordelijk voor het niet-nakomen van haar niet-monetaire verplichtingen tengevolge van overmacht. i. Zoals redelijkerwijs vereist is door IBM om haar verplichtingen te kunnen nakomen uit hoofde van de Overeenkomst, stemt de Klant ermee in om IBM zonder betaling toereikende en veilige toegang te verlenen (inclusief toegang op afstand) tot de faciliteiten, systemen, informatie, personeel en resources van de Klant. IBM is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij de uitvoering of voor de niet-uitvoering ten gevolge van het verzuim van de Klant om dergelijke toegang tijdig te verlenen of om zijn andere verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen. j. Behoudens andersluidende bepalingen houden de offertes van IBM geen verbintenis in Beëindiging van de Overeenkomst Elk van de partijen kan deze Overeenkomst mits schriftelijke kennisgeving aan de andere partij opzeggen zodra al haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, met inbegrip van eventueel toepasselijke Bijlagen of Transactiedocumenten, nagekomen of vervallen zijn. Elk van de partijen kan deze Overeenkomst opzeggen ingeval de andere partij om het even welke bepaling ervan niet zou naleven, op voorwaarde dat de partij die in gebreke is gebleven hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld en over de nodige tijd beschikt om haar verplichtingen alsnog na te komen. De beëindiging van de Licentie en de beëindiging van een Diensttransactie worden respectievelijk beschreven in Deel 4 en 5. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard na de beëindiging van de Overeenkomst blijven voortbestaan, blijven van kracht tot ze vervuld zijn en zijn bindend voor de verkrijgers en rechthebbenden van beide partijen Toepassingsgebied en Geldende Wetgeving Alle rechten en verplichtingen van beide partijen zijn uitsluitend geldig in België en/of Luxemburg, behalve dat alle licenties geldig zijn zoals specifiek toegekend. Beide partijen stemmen ermee in dat de nationale wetgeving (van België of Luxemburg, naargelang van toepassing), geldt voor de interpretatie en de uitvoering van de Overeenkomst en voor de naleving van de respectieve rechten en verplichtingen van de Klant en van IBM die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst. Alle rechten en verplichtingen van IBM en de Klant zijn onderworpen aan de rechtbanken van het land waar de exploitatie- en/of maarschappelijke zetel van de Klant gevestigd is, die als enige bevoegd zijn. Tenzij wettelijk vereist is IBM niet verplicht om diensten te verlenen op Machines die geïnstalleerd zijn buiten België of Luxemburg. Indien een bepaling van deze Overeenkomst als nietig of niet van toepassing wordt beschouwd. blijven alle andere bepalingen van deze Overeenkomst geldig. BELUX Januari 2008 Pagina 11 van 22

12 2. Garanties 2.1 De IBM Garanties Garantie voor IBM Machines IBM garandeert dat elke IBM Machine vrij is van defecten inzake het gebruikte materiaal of de fabricatie, en in overeenstemming is met haar Specificaties. De garantieperiode van een Machine is een vaste en bepaalde periode die aanvangt op de Installatiedatum van de Machine en gespecificeerd wordt in een Transactiedocument. Tijdens de garantieperiode biedt IBM gratis Diensten voor herstelling of vervanging van de Machine, volgens het type Dienst dat IBM voor de IBM Machine voorziet. Indien een IBM Machine niet functioneert overeenkomstig de garanties geboden tijdens de garantieperiode en indien IBM niet in staat is om i) hieraan te verhelpen of ii) de Machine te vervangen door een exemplaar dat functioneel minstens gelijkwaardig is, kan de Klant deze terugsturen naar IBM, waarop IBM ze zal terugbetalen. De garantie op IBM Machines die in West-Europa aangeschaft werden is geldig en toepasselijk in alle West-Europese landen, mits de Machines daar aangekondigd werden en er beschikbaar zijn. Voor bijkomende bepalingen met betrekking tot Diensten voor Machines tijdens en na de garantieperiode verwijzen we naar Deel Garantie voor ICA Software IBM garandeert dat elke gewaarborgde ICA Software in overeenstemming is met zijn Specificaties, wanneer deze gebruikt wordt in de Voorziene Exploitatieomgeving. Tijdens de garantieperiode levert IBM gratis Softwarediensten voor fouten in de Software. Deze Softwarediensten zijn beschikbaar voor gewaarborgde ICA Software gedurende minstens één jaar te rekenen vanaf zijn algemene beschikbaarheid. De garantieperiode voor een ICA Software vervalt indien de toepasselijke Softwaredienst niet meer beschikbaar is. Indien een ICA Software niet functioneert in overeenstemming met de geboden garantie tijdens het eerste jaar volgend op de datum waarop de Klant de licentie heeft verkregen, en indien IBM niet in staat is om hieraan te verhelpen, kan de Klant de ICA Software terugsturen, waarop IBM de door de Klant betaalde kosten voor de licentie zal terugbetalen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de Klant zijn licentie verkregen hebben terwijl de Softwaredienst (ongeacht de resterende duur) beschikbaar was voor deze ICA Software. Deel 4 bevat bijkomende bepalingen inzake de Softwarediensten Garantie voor IBM Diensten IBM verbindt er zich toe om elke IBM Dienst zorgvuldig en met toewijding uit te voeren, en overeenkomstig zijn actuele beschrijving (met inbegrip van alle voltooiingscriteria) gestipuleerd in deze Overeenkomst, in een Bijlage of een Transactiedocument. De Klant stemt ermee in IBM tijdig schriftelijk op de hoogte te brengen van elke niet-naleving van deze garantie, zodat IBM correctieve maatregelen kan treffen Garantie voor Systemen Indien IBM in een Bijlage of een Transactiedocument specificeert aan de Klant Producten te leveren die bestemd zijn om samen te werken als een systeem, dan garandeert IBM dat deze Producten compatibel zijn en dat ze onderling zullen functioneren als ze geïnstalleerd worden in overeenstemming met hun Specificaties. Deze garantie is een aanvulling op de andere toepasselijke IBM garanties. BELUX Januari 2008 Pagina 12 van 22

13 2.2 Draagwijdte van de Garantie De bovenvermelde garanties zijn niet van toepassing bij oneigenlijk gebruik (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aanwending van enig werkelijk of potentieel vermogen van de Machine, ander dan dit waarvoor IBM schriftelijk toestemming gegeven heeft), ongeval, wijziging, gebruik in een onaangepaste fysieke of operationele omgeving of in een andere dan de Voorziene Exploitatieomgeving, onjuist onderhoud door de Klant of een derde, of defect of schade veroorzaakt door een product waarvoor IBM niet verantwoordelijk is. De garantie voor IBM Machines vervalt in geval van verwijdering of wijziging van de identificatielabels van de Machine of van haar onderdelen. Deze garanties zijn de exclusieve garanties van de Klant en vervangen alle andere garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet Beperking van de Garantie IBM garandeert niet dat een Product of een Dienst foutloos of ononderbroken zal functioneren of dat IBM alle defecten zal verhelpen. IBM zal aangeven welke IBM Machines en ICA Software geen garantie genieten. Behoudens andersluidende verklaring in een Bijlage of Transactiedocument levert IBM de Materialen, de niet-ibm Producten (met inbegrip van die welke op verzoek van de Klant geleverd worden bij of geïnstalleerd worden op een IBM Machine) en de niet-ibm Diensten zonder welke garantie dan ook. De niet-ibm fabrikanten, ontwikkelaars, leveranciers of uitgevers kunnen echter wel hun eigen garanties bieden aan de Klant. De eventuele garantievoorwaarden voor Andere IBM Software en Niet-IBM Software kunnen in hun licentieovereenkomsten gevonden worden. 3. Machines 3.1 Productiestatus Elke IBM Machine is vervaardigd uit onderdelen die nieuw of gebruikt kunnen zijn. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat een Machine niet nieuw is en reeds eerder werd geïnstalleerd. Hoe dan ook zijn de toepasselijke IBM garantiebepalingen vermeld in Deel 2 van toepassing. 3.2 Eigendom en Risico op Verlies IBM draagt de eigendom van een Machine over aan de Klant of, indien van toepassing, aan de verhuurder van de Klant, op het moment van betaling van alle verschuldigde bedragen. Voor een uitrusting, een modelwijziging of een ander type van upgrade voor een Machine behoudt IBM de eigendomsoverdracht tot IBM de betaling van alle verschuldigde bedragen heeft ontvangen, alsook, indien van toepassing, alle verwijderde onderdelen welke eigendom zijn van IBM. IBM draagt het risico voor het verlies van of schade aan elke Machine tot op het ogenblik dat deze aan de door IBM aangestelde vervoerder wordt overhandigd voor verzending naar de Klant of naar een door de Klant aangeduide locatie. Daarna is het risico ten laste van de Klant. Elke Machine zal gedekt worden door een verzekering die door IBM voor de Klant wordt geregeld en bekostigd gedurende de periode voorafgaand aan de levering bij de Klant of op de door hem aangeduide locatie. Ingeval van verlies of schade dient de Klant i) het verlies of de schade schriftelijk aan IBM te melden binnen de 10 werkdagen volgend op de levering en ii) de toepasselijke schadeclaimprocedure te volgen. BELUX Januari 2008 Pagina 13 van 22

14 3.3 Installatie Machine-installatie De Klant aanvaardt een omgeving te voorzien die beantwoordt aan de vereisten voor de Machine, zoals bepaald in haar gepubliceerde documentatie. IBM beschikt over standaard installatieprocedures. IBM zal deze procedures naar behoren afwerken voordat zij een IBM Machine (ander dan een Machine waarvan de Klant de installatie uitstelt of een Door de Klant te Installeren Machine) als geïnstalleerd beschouwt. De Klant is verantwoordelijk voor de installatie van een Door de Klant te Installeren Machine en een niet- IBM Machine volgens de instructies gegeven door IBM of door de fabrikant van de Machine Upgrades en technologische wijzigingen De term upgrade, zoals die hier wordt gebruikt, omvat zonder beperking uitrustingen en modelwijzigingen. IBM verkoopt upgrades om op Machines te worden geïnstalleerd, en die in bepaalde gevallen alleen kunnen worden geïnstalleerd op een aangeduide Machine met een bepaald serienummer. De Klant stemt ermee in om de upgrade binnen de 30 dagen na de verzending van een upgrade te installeren of, indien IBM verantwoordelijk is voor de installatie, IBM de upgrade te laten installeren. Zo niet kan IBM de transactie annuleren en dient de Klant de upgrade op zijn kosten terug te bezorgen aan IBM. De Klant stemt ermee in IBM de toelating te geven om verplichte technologische wijzigingen (zoals wijzigingen die vereist zijn voor de veiligheid) te installeren op een Machine. Voor veel upgrades en technologische wijzigingen moeten er onderdelen worden verwijderd en moeten de eigendom en het bezit van de verwijderde onderdelen overgedragen worden aan IBM. De Klant is verantwoordelijk voor de terugbezorging van alle verwijderde onderdelen aan IBM na de installatie van de upgrade of de technologische wijziging. Naargelang het geval verklaart de Klant dat hij van de eigenaar en al diegenen die rechten kunnen doen gelden de toestemming heeft gekregen om i) upgrades en technologische wijzigingen te installeren en ii) eigendom en bezit van de verwijderde onderdelen over te dragen aan IBM. De Klant verklaart eveneens dat alle verwijderde onderdelen oorspronkelijk zijn, niet werden gewijzigd en naar behoren functioneren. Op een vervangend onderdeel is de resterende waarborg of de onderhoudsdienst van het vervangen onderdeel van toepassing. 3.4 Machinecode De Machinecode wordt in licentie gegeven volgens de bepalingen en de beperkingen van de Licentieovereenkomst voor de Machinecode (bv. IBM Licentieovereenkomst voor de Machinecode, IBM Overeenkomst voor Interne Code in Licentie of een gelijkaardige Overeenkomst) die meegeleverd wordt bij de Machinecode. Door de voorwaarden van deze Overeenkomst te aanvaarden, verklaart de Klant zich akkoord met de IBM Licentieovereenkomsten voor de Machinecode, waarvan up-to-date versies beschikbaar zijn op de volgende URL: of bij een IBM-vertegenwoordiger. IBM kan de Licentieovereenkomsten voor de Machinecode van tijd tot tijd wijzigen. Dergelijke gewijzigde licentievoorwaarden zullen enkel van toepassing zijn op de Machinecode geleverd nadat zulke gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Machinecode wordt enkel in licentie gegeven om een Machine in staat te stellen te functioneren conform haar Specificaties en enkel voor het werkelijk en potentieel vermogen waarvoor de Klant door IBM schriftelijk werd gemachtigd. De Klant stemt ermee in om de Machinecode enkel te gebruiken zoals vermeld in deze Overeenkomst en zoals verder toegelaten of beperkt kan worden in de toepasselijke Licentieovereenkomst. Onverminderd de bijkomende beperkingen in de toepasselijke licentie mag de Klant het volgende niet doen: BELUX Januari 2008 Pagina 14 van 22

15 a. de Machinecode anders kopiëren, weergeven, overdragen, aanpassen, wijzigen of verdelen (elektronisch of anders), tenzij IBM hiervoor de toestemming geeft in de gebruikersdocumentatie van de Machine of in een schriftelijke kennisgeving aan de Klant; b. de Machinecode omgekeerd assembleren, omgekeerd compileren, anders converteren of omgekeerd concipiëren, tenzij toegelaten door een wettelijke bepaling van openbare orde; of c. de licentie voor de Machinecode in sublicentie geven of overdragen; of d. de Machinecode of een kopie ervan verhuren. International Business Machines Corporation, één van haar dochterondernemingen of een derde partij is eigenaar van de Machinecode, met inbegrip van alle auteursrechten op de Machinecode en alle kopieën van de Machinecode (dit houdt in de originele Machinecode, kopieën van de originele Machinecode en kopieën van kopieën). De Machinecode is auteursrechtelijke beschermd en wordt in licentie gegeven (niet verkocht). De eigendom zal niet worden overgedragen als IBM uitrustingen, modelwijzigingen of upgrades levert die enkel en alleen uit Machinecode bestaan. Het vermogen van bepaalde Machines wordt beperkt door technologische voorzieningen in de Machinecode. De Klant stemt in met de implementatie door IBM van dergelijke technologische voorzieningen om het vermogen van de Machine te beperken. 3.5 Verwijdering van Machines Vanaf de datum waarop in België de wetten en voorschriften ter uitvoering van Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) van kracht zijn, is het volgende van toepassing : als een Machine geleverd krachtens deze Overeenkomst een machine vervangt die vóór 13 augustus 2005 op de markt kwam, dan zal IBM die vervangen machine ophalen en verwijderen op voorwaarde dat IBM daartoe verplicht is volgens de toepasselijke wet. IBM kan voor deze ophaling en verwijdering kosten aanrekenen binnen de beperkingen van de toepasselijke wet De Klant heeft de verantwoordelijkheid de AEEA beschikbaar te stellen voor ophaling in zijn lokalen binnen de 30 dagen na de levering van de Vervangmachine. Als IBM AEEA van de Klant ophaalt en verwijdert, op basis van een wettelijke of contractuele verplichting, dan stemt de Klant ermee in om: a. van de AEEA alle programma s die niet door IBM geleverd werden bij de originele apparatuur en alle gegevens veilig te verwijderen, met inbegrip maar zonder beperking van het volgende: i) informatie over geïdentificeerde of identificeerbare individuen of juridische entiteiten ("Persoonlijke Gegevens") en ii) vertrouwelijke of interne informatie en andere gegevens van de Klant. Als de Persoonlijke Gegevens niet verwijderd of gewist kunnen worden, dan stemt de Klant ermee in om die informatie om te zetten (bv. door ze anoniem te maken), zodat ze volgens het toepasselijk recht niet langer bestempeld kan worden als Persoonlijke Gegevens; b. alle waardepapieren, indien van toepassing, te verwijderen van de AEEA die terugbezorgd wordt aan IBM. c. IBM is niet verantwoordelijk voor de opslag of de bescherming van eventuele waardepapieren, programma s die niet door IBM werden geleverd bij de originele apparatuur of gegevens op AEEA die de Klant terugbezorgt aan IBM; en d. IBM mag de AEEA of de software ervan volledig of gedeeltelijk verzenden naar andere wereldwijde vestigingen van IBM of derden om haar verantwoordelijkheden krachtens deze Overeenkomst na te leven, en de Klant geeft IBM de toestemming om dit te doen. BELUX Januari 2008 Pagina 15 van 22

16 4. ICA Software 4.1 Licentie Door de bestelling van de Klant te aanvaarden verleent IBM aan de Klant een niet-exclusieve licentie om de ICA Software enkel te gebruiken binnen de Onderneming van de Klant in België of Luxemburg. ICA Software is eigendom van International Business Machines Corporation, van één van haar dochterondernemingen of van een derde partij en is onderworpen aan auteursrechten en wordt in licentie gegeven (niet verkocht) Toegestaan gebruik Krachtens elke licentie geeft IBM aan de Klant de toelating om: a. het door de machine leesbare gedeelte van de ICA Software uitsluitend op de Aangeduide Machine te gebruiken. Als de Aangeduide Machine onbruikbaar is, kan de Klant tijdelijk een andere Machine gebruiken. Indien de Aangeduide Machine niet in staat is om de ICA Software te assembleren of te compileren, mag de Klant hiervoor een andere Machine gebruiken. Indien de Klant van Aangeduide Machine, die reeds werd geïdentificeerd bij IBM, verandert, zal hij IBM daarvan op de hoogte stellen en de effectieve datum van verandering mededelen; b. de ICA Software te gebruiken binnen de grenzen van zijn verkregen autorisaties; c. kopieën van de ICA Software te maken en te installeren ter ondersteuning van het toegestane gebruik, op voorwaarde dat de Klant de vermeldingen inzake auteursrechten en eigendomsrechten overneemt op elke gedeeltelijke of volledige kopie; en d. elk gedeelte te gebruiken van de ICA Software i) die IBM levert onder de vorm van source code of ii) waarvan het gebruik beperkt is (bijvoorbeeld IBM Materialen met beperkt gebruik ) met als enig doel: (1) problemen op te lossen met betrekking tot het gebruik van de ICA Software; en (2) de ICA Software te wijzigen zodat deze kan functioneren in combinatie met andere producten Andere verplichtingen van de Klant Voor elke ICA Software verbindt de Klant zich tot het volgende: a. zich te houden aan alle bijkomende of andere bepalingen in de Licensed Program Specifications of een Bijlage of Transactiedocument; b. er voor in te staan dat elke persoon die de ICA Software gebruikt (lokaal of van op afstand), dit uitsluitend doet binnen het toegelaten gebruik van de Klant en in overeenstemming met de licentiebepalingen van IBM met betrekking tot ICA Software; en c. een lijst bij te houden van alle kopieën en deze aan IBM over te maken op haar verzoek Beperkingen De Klant verbindt er zich toe: a. de ICA Software niet omgekeerd te assembleren, omgekeerd te compileren of anders te converteren, tenzij toegelaten door een wettelijke bepaling van openbare orde; of b. de ICA Sofware niet in sublicentie te geven, over te dragen of te verhuren buiten de Onderneming van de Klant. BELUX Januari 2008 Pagina 16 van 22

17 4.2 Distributed System License Option (DSLO) De Klant mag van sommige ICA Software een kopie maken krachtens de Distributed System License Option (een "DSLO-kopie" genaamd). IBM rekent minder aan voor een DSLO-kopie dan voor de originele licentie (de "Basislicentie" genaamd). Als tegenprestatie hiervoor gaat de Klant ermee akkoord de volgende bepalingen na te leven in het kader van een DSLO-licentie: a. een Basislicentie voor de ICA Software hebben; b. uitsluitend via de locatie waar de Basislicentie is geïnstalleerd, incidentdocumentatie verstrekken en (eventuele) Softwarediensten ontvangen; en c. op de Aangeduide Machine van de DSLO elke release, verbetering of overbrugging verdelen en installeren die door IBM wordt geleverd voor de Basislicentie. 4.3 Softwarediensten IBM levert Softwarediensten voor gewaarborgde ICA Software. Indien IBM het door de Klant gemeld incident kan reproduceren in de Voorziene Exploitatieomgeving, zal IBM correctie-informatie uitgeven, een neutralisering of een overbrugging. IBM levert Softwarediensten uitsluitend voor het ongewijzigde deel van een gangbare ICA Software versie. IBM levert de Softwarediensten i) voor een onbepaalde periode (met een schriftelijke opzeg van minimum zes maanden voordat IBM Softwarediensten beëindigt), ii) tot een door IBM opgegeven datum, of iii) voor een door IBM aangeduide periode. 4.4 Toezicht op de naleving IBM s recht om de gebruiksgegevens van de Klant te controleren en andere informatie na te gaan die een invloed heeft op de berekening van de kosten, omvat ook het recht om na te gaan of de Klant andere bepalingen van deze Overeenkomst naleeft (met inbegrip van de toepasselijke Bijlagen en Transactiedocumenten) met betrekking tot het gebruik van de ICA Software door de Klant in alle vestigingen en voor alle omgevingen waarin de Klant de ICA Software installeert of gebruikt, voor eender welk doel. IBM kan een beroep doen op een onafhankelijke auditor om bijstand te verlenen bij dergelijke controles, op voorwaarde dat IBM een schriftelijke vertrouwelijkheidovereenkomst heeft afgesloten met een dergelijke auditor. De Klant stemt in met de aanmaak, de bewaring en de terbeschikkingstelling aan IBM en zijn auditoren van schriftelijke rapporten, output van systeemtools en andere systeeminformatie die volstaat om na te gaan of de installatie en het gebruik van de ICA Software door de Klant in overeenstemming is met de bepalingen van de Overeenkomst, met inbegrip van IBM s toepasselijke licentie- en prijsbepalingen. IBM zal de Klant schriftelijk op de hoogte brengen indien een dergelijke controle aangeeft dat de Klant de bepalingen van de Overeenkomst niet naleeft. De rechten en plichten in deze clausule blijven van kracht tijdens de hele periode waarin ICA Software in licentie wordt gegeven aan de Klant en tot twee jaar daarna. 4.5 Beëindiging van de Licentie De Klant kan de ICA Softwarelicentie te allen tijde opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving van één maand aan IBM. Voor ICA Softwarelicenties die de Klant kocht voor een eenmalige bijdrage, kunnen vervangingslicenties gekocht worden tegen de kostprijs van een upgrade, indien beschikbaar. Wanneer de Klant licenties voor deze vervangings-ica Software verkrijgt, aanvaardt hij de licentie van de vervangen ICA Software op te zeggen op het ogenblik dat de betaling verschuldigd wordt, tenzij anders bepaald door IBM. BELUX Januari 2008 Pagina 17 van 22

18 IBM kan de licentie van de Klant opzeggen, indien deze de licentiebepalingen niet naleeft. In dit geval wordt de toelating die hem werd verleend voor het gebruik van de ICA Software eveneens beëindigd. 5. Diensten 5.1 Personeel Elke partij zal personeel aanstellen dat bevoegd is voor de uitvoering van de taken die van de partij in kwestie vereist worden krachtens deze Overeenkomst. Elke partij is verantwoordelijk voor het toezicht, de leiding, de controle en de bezoldiging van haar personeel. Afhankelijk van het voorgaande kan elke partij beslissen over de aanstelling van haar personeel en haar onderaannemers. IBM kan een beroep doen op onderaannemers om Diensten te verlenen of bijstand te verlenen bij de Diensten. In dit geval blijft IBM verantwoordelijk voor de naleving van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst en voor de uitvoering van de Diensten. 5.2 Eigendom en Licentie van Materialen In een Bijlage of Transactiedocument zullen Materialen gespecificeerd worden die geleverd moeten worden aan de Klant. IBM zal deze Materialen identificeren als Type I Materialen, Type II Materialen of anders, zoals overeengekomen tussen de partijen. Bij gebrek aan een aanduiding zullen Materialen beschouwd worden als Type II Materialen. De Klant zal eigenaar zijn van het auteursrecht op Materialen gerealiseerd als deel van een Dienst die geïdentificeerd worden als Type I Materialen. De Klant verleent aan IBM een onherroepelijke, nietexclusieve, wereldwijde, kosteloze licentie om Type I Materialen te gebruiken, uit te voeren, te reproduceren, af te beelden, te laten functioneren, in sublicentie te geven, te verspreiden, en om erop gebaseerde afgeleide werken voor te bereiden. IBM of haar leveranciers zijn eigenaar van het auteursrecht op Materialen gerealiseerd als deel van een Diensttransactie die geïdentificeerd worden als Type II Materialen. IBM verleent aan de Klant een onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde, kosteloze licentie om kopieën van Type II Materialen te gebruiken, uit te voeren, te reproduceren, af te beelden, te laten functioneren en te verspreiden (uitsluitend binnen de Onderneming van de Klant). IBM of haar leveranciers blijven eigenaar van het auteursrecht op werken van IBM of haar leveranciers die vooraf bestonden of die ontwikkeld werden buiten deze Overeenkomst en op eventuele wijzigingen of uitbreidingen van dergelijke werken die mogelijk ontwikkeld worden in het kader van deze Overeenkomst. In de mate dat ze geïntegreerd zijn in de Materialen, worden dergelijke werken in licentie gegeven in overeenstemming met hun afzonderlijke licenties die worden verleend aan de Klant, indien van toepassing, of anders als Type II Materialen. Elk van de partijen aanvaardt de vermelding van auteursrecht en elk ander opschrift van eigendom te reproduceren op de kopieën die werden gemaakt krachtens de licenties verleend in deze clausule. 5.3 Resources van de Klant Als de Klant aan IBM voorzieningen, software, hardware of andere resources ter beschikking stelt in het kader van onze uitvoering van Diensten, dan stemt de Klant ermee in eventuele licenties of goedkeuringen te verkrijgen voor deze resources die voor IBM noodzakelijk kunnen zijn om de Diensten uit te voeren en Materialen te ontwikkelen. IBM wordt ontheven van haar verplichtingen die negatief beïnvloed worden door het feit dat de Klant nalaat om onmiddellijk dergelijke licenties en goedkeuringen BELUX Januari 2008 Pagina 18 van 22

19 te verkrijgen. De Klant stemt ermee in om aan IBM redelijke kosten en andere bedragen terug te betalen die IBM kan oplopen als gevolg van het feit dat de Klant deze licenties of goedkeuringen niet verkrijgt. Tenzij anders overeengekomen in een Bijlage of Transactiedocument is de Klant verantwoordelijk voor i) alle gegevens en de inhoud van elke database die de Klant beschikbaar stelt aan IBM in het kader van een Dienst krachtens deze Overeenkomst, ii) de selectie en implementatie van procedures en controles met betrekking tot toegang, beveiliging, codering, gebruik en transmissie van gegevens, en iii) back-up en herstel van de database en eventuele opgeslagen gegevens. 5.4 Diensten voor Machines (tijdens en na de Garantie) Diensten voor Machines IBM verleent bepaalde types van Diensten om Machines in overeenstemming te houden of terug in overeenstemming te brengen met hun Specificaties. IBM zal de Klant op de hoogte brengen van de beschikbare Diensten voor een Machine. IBM zal naar eigen goeddunken i) de defecte Machine herstellen of omruilen en ii) de Dienst verlenen bij de Klant ter plaatse of in een dienstencentrum. IBM beheert en installeert geselecteerde technologische wijzigingen die van toepassing zijn op IBM Machines en kan eveneens preventief onderhoud uitvoeren. Elke uitrusting, modelwijziging of upgrade die het voorwerpt uitmaakt van de IBM Dienst, moet worden geïnstalleerd op een Machine die i) de aangeduide, serienummerdragende Machine is, indien van toepassing, en ii) zich op een technologisch niveau bevindt dat compatibel is met de uitrusting, de wijziging of de upgrade. Indien het Diensttype vereist dat de Klant de defecte Machine terugstuurt naar IBM, aanvaardt de Klant deze in een geschikte verpakking (port betaald, tenzij anders vermeld door IBM) naar het adres te verzenden dat door IBM wordt opgegeven. Nadat IBM de Machine hersteld of omgeruild heeft, zal IBM deze op haar kosten terugsturen naar de Klant, tenzij anders bepaald door IBM. IBM is verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de Machine van de Klant wanneer deze i) in het bezit is van IBM of ii) vervoerd wordt indien IBM de transportkosten voor haar rekening neemt. De Klant aanvaardt: a. van de eigenaar een toelating te bekomen om IBM in staat te stellen een Machine te onderhouden waarvan de Klant niet de eigenaar is; b. in voorkomend geval, voordat IBM een Dienst levert: (1) de IBM procedures te volgen voor probleembepaling en dienstaanvraag, (2) alle programma s, gegevens en waardepapieren die zich in een Machine bevinden te beveiligen, en (3) IBM op de hoogte te brengen van wijzigingen in de locatie van een Machine. c. de Dienstinstructies van IBM op te volgen (die de installatie van de Machinecode en andere software-updates gedownload vanaf een IBM Internetsite of gekopieerd vanaf andere elektronische media kunnen omvatten); en d. als de Klant om welke reden ook een Machine terugbezorgt aan IBM: (1) van elke Machine alle programma s die niet door IBM geleverd werden bij de Machine en alle gegevens veilig te verwijderen, met inbegrip maar zonder beperking van het volgende: i) informatie over geïdentificeerde of identificeerbare individuen of juridische entiteiten ("Persoonlijke Gegevens") en ii) vertrouwelijke of interne informatie en andere gegevens van de Klant. Als de Persoonlijke Gegevens niet verwijderd of gewist kunnen worden, dan stemt de Klant ermee in om die informatie om te zetten (bv. door ze anoniem te maken), zodat ze volgens het toepasselijk recht niet langer bestempeld kan worden als Persoonlijke Gegevens; (2) alle waardepapieren te verwijderen van de Machines die terugbezorgd worden aan IBM. IBM is niet verantwoordelijk voor waardepapieren, programma s die niet door IBM werden geleverd BELUX Januari 2008 Pagina 19 van 22

20 bij de Machine of gegevens die opgeslagen zijn op een Machine die de Klant terugbezorgt aan IBM; en (3) IBM mag de Machine of de software ervan volledig of gedeeltelijk verzenden naar andere wereldwijde vestigingen van IBM of derden om haar verantwoordelijkheden krachtens deze Overeenkomst na te leven, en de Klant geeft IBM de toestemming om dit te doen Vervangingen Wanneer een Dienst de vervanging van een Machine of een onderdeel inhoudt, wordt het weggenomen element eigendom van IBM en wordt het vervangingselement eigendom van de Klant. De Klant verklaart dat alle verwijderde elementen oorspronkelijk en ongewijzigd zijn. Het is mogelijk dat het vervangingselement niet nieuw is, maar het zal in goede staat van werking zijn en functioneel minstens gelijkwaardig aan het te vervangen element. Het vervangingselement zal de onderhoudsdienst of de resterende garantie van het vervangen element overnemen. Voordat IBM een Machine of een Onderdeel vervangt, verbindt de Klant er zich toe alle uitrustingen, onderdelen, opties, wijzigingen en toebehoren te verwijderen die niet onder de IBM Dienst vallen. De Klant stemt er eveneens mee in om i) te garanderen dat het onderdeel of de Machine niet onderworpen is aan enige wettelijke verplichting of beperking die de vervanging ervan zou kunnen verhinderen, en ii) het eigendomsrecht en het bezit van de verwijderde onderdelen over te dragen aan IBM. Voor sommige IBM Machines houdt de Dienst in dat IBM aan de Klant een te vervangen onderdeel beschikbaar stelt dat geïnstalleerd moet worden door de Klant. Dergelijke te vervangen onderdelen kunnen i) deel uitmaken van een Machine (een Customer Replaceable Unit of CRU genoemd, bijvoorbeeld toetsenbord, geheugen of harde schijf), of ii) de volledige Machine vormen. De Klant kan aan IBM vragen om de te vervangen CRU of Machine te installeren. In dit geval kunnen aan de Klant echter kosten aangerekend worden voor de installatie. IBM bezorgt informatie en vervangingsinstructies bij de Machine van de Klant en te allen tijde op verzoek van de Klant. IBM specificeert in de bij de vervanging meegeleverde materialen of de defecte CRU of Machine terugbezorgd moet worden aan IBM. Als dit het geval is, worden de retourinstructies en een doos meegeleverd bij de vervanging en kan de Klant een factuur ontvangen voor de vervanging als IBM de defecte CRU of Machine niet ontvangt binnen de 15 dagen na de ontvangst van de vervanging door de Klant Uitsluitingen De herstel- en vervangingsdiensten dekken niet: a. toebehoren, voedingseenheden, verbruiksgoederen (zoals batterijen en printerpatronen) en structurele onderdelen (zoals behuizingen en dekplaten); b. Machines beschadigd ten gevolge van oneigenlijk gebruik, ongeval, wijziging, gebruik in een onaangepaste fysieke of operationele omgeving of onjuist onderhoud door de Klant of een derde; c. Machines of onderdelen waarvan de identificatielabels werden verwijderd of gewijzigd; d. defecten veroorzaakt door een product waarvoor IBM niet verantwoordelijk is; e. dienst van wijzigingen aan Machines; of f. dienst van een Machine waarop de Klant werkelijk of potentieel vermogen gebruikt waarvoor hij niet schriftelijk door IBM werd gemachtigd. 5.5 Uitbreiding van de Garantiedienst Voor bepaalde Machines kan de Klant een uitbreiding van de standaard Garantiedienst voor de Machine kiezen. IBM zal deze Dienstuitbreiding factureren gedurende de garantieperiode. BELUX Januari 2008 Pagina 20 van 22

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

IBM-Overeenkomst voor Services verkregen via een IBM Business Partner

IBM-Overeenkomst voor Services verkregen via een IBM Business Partner IBM-Overeenkomst voor Services verkregen via een IBM Business Partner Deze IBM-Overeenkomst voor Services verkregen via een IBM Business Partner ( Overeenkomst ) regelt de levering door IBM van een aantal

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Definities Voorwaarden: Deze materiaal verkoopvoorwaarden (hierna MVV ). Fon Technology, S.L.: Het bedrijf dat de producten, die via deze website aan de klanten

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

ServicePac-Overeenkomst voor Basisonderhoud, Maintenance Upgrade en Warranty Upgrade.

ServicePac-Overeenkomst voor Basisonderhoud, Maintenance Upgrade en Warranty Upgrade. ServicePac-Overeenkomst voor Basisonderhoud, Maintenance Upgrade en Warranty Upgrade. BELANGRIJKE OPMERKING: GELIEVE KENNIS TE NEMEN VAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN WAARONDER IBM U DE SERVICEPAC BESTAANDE

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016 De Partijen I. Sensus-Methode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Xerox Selected Supplies Garantie

Xerox Selected Supplies Garantie Xerox Selected Supplies Garantie Garantieverklaring voor Eindgebruikers : Print Cartridges, Toner Cartridges, vaste-inktsticks en door Klanten Vervangbare Verbruiksartikelen van het merk Xerox Algemene

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene V 1. BINDENDE KRACHT Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen, worden de betrekkingen tussen CARBOLIM en de verkoper beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden, niettegenstaande

Nadere informatie

Algemene Bepalingen Business Continuity Recovery Services

Algemene Bepalingen Business Continuity Recovery Services Algemene Bepalingen Business Continuity Recovery Services Onderhavige Algemene Bepalingen zijn een aanvulling en/of wijziging van de Bepalingen van de IBM Klant Overeenkomst (De IBM Klant Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van IBM Nederland B.V.

Algemene voorwaarden van IBM Nederland B.V. Algemene voorwaarden van IBM Nederland B.V. Deze Algemene voorwaarden van IBM Nederland B.V. (hierna genoemd Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met IBM

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

STANDAARDVOORWAARDEN EN CONDITIES VAN DE BESTELBON

STANDAARDVOORWAARDEN EN CONDITIES VAN DE BESTELBON STANDAARDVOORWAARDEN EN CONDITIES VAN DE BESTELBON DOCUMENTEN VAN OVEREENKOMST: Tenzij deze bestelbon (BB), waarnaar ook verwezen wordt als naar een werktoelating (WT), wordt opgesteld in het kader van

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden voor de Fairphone 2 en vervangbare onderdelen daarvan

Verkoopvoorwaarden voor de Fairphone 2 en vervangbare onderdelen daarvan Verkoopvoorwaarden voor de Fairphone 2 en vervangbare onderdelen daarvan Geachte Klant, Jouw relatie als koper met ons, Fairphone, is aan deze Verkoopvoorwaarden onderworpen. Lees dit document aandachtig

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Sensus BPM software Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server April 2016 De Partijen Ia. Sensus Methode Procesbeschrijving DSMP B.V., een besloten

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit 1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit De facturering vindt plaats per periode van 4 weken op basis van daadwerkelijk bestede uren. De betalingstermijn die inspearit hanteert is 30 dagen. 1. Uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende knowhow

Licentieovereenkomst betreffende knowhow Licentieovereenkomst betreffende knowhow Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Tekstbureau Glasheldere Taal Algemeen Op alle tekstproducties van Tekstbureau Glasheldere Taal zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning)

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning) AKTE VAN BORGTOCHT NO. 1 De ondergetekende,.... gevestigd te...., mede kantoorhoudende te...., stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON LET OP! Deze beperkte fabrieksgarantie ( Garantie ) geldt alleen voor authentieke Nokia-producten met Windowstelefoon die zijn verkocht via geautoriseerde

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

Openbare licentie van de Europese Unie

Openbare licentie van de Europese Unie Openbare licentie van de Europese Unie V.1.1 EUPL Europese Gemeenschap 2007 Deze openbare licentie van de Europese Unie ( EUPL ) 1 is van toepassing op het werk of de software zoals hieronder gedefinieerd,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Shareatattoo

Wedstrijdreglement Shareatattoo Wedstrijdreglement Shareatattoo ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen Algemene voorwaarden PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen 2) Duur en beëindiging 3) Prijzen 4) Leverings-, betaal- en protesttermijnen 5) Levering van software 6) Registratie

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: Diensten:

Nadere informatie