EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V."

Transcriptie

1 EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer , gevestigd te (1079 PN) Amsterdam, aan de Baroniestraat 19. Faillissementsnummer : C 13/13/180 F Datum uitspraak : 26 februari 2013 Curator : mr. H. Reitsma, AMS Advocaten N.V. Postbus 69111, 1060 CD Amsterdam telefoon: , telefax: Rechter-commissaris : mr. I.M. Bilderbeek Activiteiten onderneming : SBI-code: Software consultancy Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 5 Datum verslag : 12 april 2013 Verslagperiode : 26 februari 2013 tot en met 22 april 2013 Bestede uren in verslag periode : 73:48, zie bijlage Bestede uren totaal : 73:48 Saldo faillissementsrekening : - ALGEMENE INLEIDING De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van AMS Advocaten te Amsterdam en die zijn voorzien van een authentieke handtekening van de curator. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en tevens bes B.V. De bestuurders van Flogs Holding B.V. zijn Gestel Groep B.V. (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder) en Toon Holding B.V. (eveneens gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder). 1/8

2 Enig aandeelhouder en bestuurder van Flogs Holding B.V. is de heer T. Timmermans. (alleen/zelfstandig bevoegd). Tot slot is de heer B. van Gestel enig aandeelhouder en bestuurder van Gestel Groep B.V. (eveneens alleen/zelfstandig bevoegd). 1.2 Winst en verlies 2012: : Balanstotaal : onbekend (enkel proef-saldibalans opgemaakt) 1.4 Lopende procedures 1.5 Verzekeringen Lopende de periode van voortzetting zijn de verzekeringen niet actief beëindigd, en is erop toegezien dat de opstal- en brandverzekering actief was. De curator zal de verzekeringen thans opzeggen, en waar mogelijk premierestitutie verzoeken. 1.6 Huur Flogs was gevestigd in een bedrijfsruimte aan de Baroniestraat 19 te Amsterdam. De bedrijfsruimte werd door Flogs gehuurd; de huur is door de verhuurder opgezegd tegen 31 mei Oorzaak en achtergrond faillissement exploitatie van software, het verstrekken van licenties en abonnementen met betrekking tot software alsmede het bieden van een platform voor digitale do -synchronisatie software ontwikkeld, waarmee via diverse (digitale) agendasystemen (zoals Outlook, Apple/iOS en Gmail) verschillende events in een agenda kunnen worden geplaatst en bijgehouden. De vennootschap heeft zich hierbij in het bijzonder gericht op de sportmarkt; te denken valt aan voetbalclubs en andere sportorganisaties die sportkalenders/wedstrijdplanningen in één keer aan een groep van gebruikers ter beschikking kunnen stellen om te downloaden en in de agenda te plaatsen. Daarnaast biedt Flogs een functionaliteit om als individuele gebruiker of met een groep van gebruikers een agenda te managen, zoals bijvoorbeeld een gezinsagenda of een bedrijfsagenda. Het faillissement lijkt te zijn veroorzaakt doordat de omzet ruim achterbleef bij de enorme investeringslasten. Ten opzichte van de gemaakte ontwikkelingskosten (in totaal lopende bedrijfskosten (met name personeel, laatstelijk per jaar) erg laag; in 2011 en in 2012 was daare -. De vennootschap had een significant negatief eigen vermogen had (van ca. 2 mio). Het betreft dus duidelijk een start up die na een kostbaar proces van innovatie een op De onderneming had een zogenaamd borgstellingskrediet via ABN Amro Bank, die een vordering van ,- indiende. ABN bedong geen zekerheden op de immateriële activa, en heeft een pandrecht in 2/8

3 tweede verband op de inventaris. Onder de kredietovereenkomst met ABN is Flogs Holding B.V. waarover hierna meer- hoofdelijk aansprakelijk. Daarnaast had Flogs Holding B.V. een eenvoudig ondernemingskrediet bij ING Bank N.V., waar de debetstand thans ca. -- is; de kredietovereenkomst met de ING Bank N.V. dateert van 3 februari 2012; die van ABN Amro N.V. dateert van 25 april Daarnaast is de onderneming gefinancierd met enkele leningen van (voormalige) 000,- is ingediend. Eind 2012 is getracht door middel van een buitengerechtelijk crediteurenakkoord de onderneming te saneren, maar dit is niet geslaagd. Door een gebrek aan (verdere) financiering restte de directie niets anders dan het faillissement aan te vragen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging 1 maart Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte Hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Er was een beperkte inventaris, waarop het bodemvoorrecht geldt. Deze is tegen een verkoopwaarde van 4.000,- mee verkocht in de doorstart. 3.6 Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Indien bodemvoorrecht niet geldt conform separatistenregeling. 3/8

4 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Van toepassing; bezien moet worden of er voldoende vrij actief is om de fiscale vorderingen te voldoen. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving De bestaande IE-rechten, alsmede de goodwill van gefailleerde zijn eveneens mee verkocht in de doorstart Verkoopopbrengst Boedelbijdrage ; opbrengst valt in de boedel. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren -. De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. 4.2 Opbrengst Nog niet bekend. 4.3 Boedelbijdrage 5. Bank / zekerheden 5.1 Vorderingen van bank(en) ,58 ter zake een werkkapitaalkrediet. -courant krediet en een middellange lening. 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden ING Bank; een (eerste) pandrecht op de bedrijfsactiva. 4/8

5 ABN AMRO Bank; verpanding (in tweede verband) van bedrijfsinventaris, hoofdelijke medeaansprakelijkheid Flogs Holding, en borgstelling van de heer T. Timmermans alsmede de heer B. van Gestel. De vorderingen van een aantal stakeholders op de vennootschap zijn achtergesteld jegens ABN Amro Bank N.V., zodat zij zich in de praktijk ten eerste op enige aan hen toekomende uitdeling zal kunnen verhalen. 5.4 Separatistenpositie N.vt. 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er is nog geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten Er is nog geen beroep gedaan op een reclamerecht. 5.8 Retentierechten Er is nog geen beroep gedaan op een retentierecht. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Gedurende de periode dat werd onderhandeld over een doorstart heeft de curator, met machtiging van de rechter-commissaris, in de periode van 26 februari 2013 tot en met 5 april 2013 activiteiten van de vennootschap voortgezet. In de praktijk betekende dit niets meer dan dat de website van de vennootschap actief bleef. Er is geen omzet gerealiseerd. 6.2 Financiële verslaglegging Zie 6.1. Verder n.v.t. Doorstart 6.3 Beschrijving Inmiddels heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, een doorstart plaatsgevonden. 6.4 Verantwoording In het kader van de doorstart verkreeg de koper (kort gezegd) alle inventaris, alsmede de goodwill tegen voor de goodwill). Die koopsom is inmiddels voldaan en op de boedelrekening ontvangen. Daarnaast vergoedt de koper de boedel voor het gebruik van de bedrijfsruimte over de periode mei en juni Opbrengst - 5/8

6 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht 7.2 Depot jaarrekeningen 2009: 15 oktober : 4 januari : 27 september Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen De vennootschap maakte tot ca. april 2012 geen deel uit van een groep; de directie en enkele (wisselende) investeerders hielden rechtstreeks aandelen in de vennootschap. De ontwikkeling van het product heeft dus ook geheel plaatsgevonden binnen Flogs International B.V.; zij was eigenaar van de broncode, alle (overige) IE-rechten (waaronder het merk) en de door Flogs gemaakte handelsnamen, alsmede de klantendatabase. Uit de jaarstukken 2011blijkt dat de ontwikkelingskosten van het gehele platform zijn geacti -- - per jaar werd afgeschreven. In de tweede helft van 2012 heeft een herstructurering plaatsgevonden. Op 22 februari 2012 is Flogs Holding B.V. opgericht, die op enig - zou hebben verstrekt aan Flogs International B.V. Vervolgens hebben de aandeelhouders van Flogs International B.V. hun aandelen verkocht aan Flogs Holding B.V., waarna in augustus 2012 de kernactiva van de onderneming (de sourcecode van de website en de synchronisatie-software, de klanten-database, diverse handelsnamen, het woordmerk Flogs en andere gerelateerde IE-rechten) door Flogs International B.V. zijn verkocht en overgedragen aan Flogs Holding B.V. voor een koop ,- - in één, respectievelijk twee jaar na levering. Betaling van de eerste termijn van de koopprijs vond per ultimo 2012 plaats door verrekening met de hierboven genoemde lening. De curator achtte deze transactie, c.q. de verrekening paulianeus, en vatbaar is voor vernietiging. Het aangaan van de koopovereenkomst terzake van de kernactiva was immers onverplicht, en bij zowel koper als verkoper beide vennootschappen werden vertegenwoordigd door de heren Van Gestel en Timmermans was sprake van wetenschap van benadeling van crediteuren. Daar komt bij aan het criterium van artikel 43 lid 1 onder 5 sub a en c Fw. is voldaan, en derhalve een bewijsvermoeden geldt. Er was ook 6/8

7 daadwerkelijk sprake van benadeling: de crediteuren van Flogs International konden zich immers niet meer verhalen op het verkochte, waar zij dat eerst wel konden. De curator heeft derhalve de koop en de verrekening vernietigd op grond van artikel 42 Fw. Flogs Holding heeft deze vernietiging aanvankelijk betwist, maar is uiteindelijk met de curator in het kader van de gesloten doorstartovereenkomst (kort gezegd) (in een vaststellingsovereenkomst) overeengekomen dat de transactie uit augustus 2012 geheel is teruggedraaid; het gevolg hiervan is dat de bij die transactie overgedragen activa zich (weer) in het vermogen van Flogs International bevinden, en door de curator in het kader van de gerealiseerde doorstart verkocht. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator; p.m. 8.2 Preferente vordering fiscus - voorlopige aanslag art. 29 OB. 8.3 Preferente vordering UWV Vooralsnog geen. 8.4 Andere preferente crediteuren Vooralsnog geen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren 6 (incl. bancaire vorderingen) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend. 7/8

8 10.2 Plan van aanpak Nu de doorstart is gerealiseerd zal de (verdere) afwikkeling van dit faillissement naar verwachting betrekkelijk snel kunnen plaatsvinden. De curator heeft in het kader van de (onderhandelingen over de) doorstart reeds een substantieel deel van het rechtmatigheidsonderzoek verricht; de curator zal dit op korte termijn afronden. Parallel hieraan dient op de korts mogelijke termijn in kaart te worden gebracht wat de omvang van het preferente- en het boedelpassief is, zodat in kaart is of sprake kan zijn van reguliere afwikkeling (hetgeen zich thans wel laat aanzien). Zodra duidelijk is hoe kan worden afgewikkeld, zal die afwikkeling in gang worden gezet (verificatievergadering, informering crediteuren) Indiening volgend verslag 23 juli 2013 Amsterdam, 23 april 2013 H. Reitsma, curator 8/8

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H & H B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie