HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN"

Transcriptie

1 ARTIKEL 1 : Het geïntegreerd impulsreglement voor het nemen van handelskernversterkende maatregelen wordt goedgekeurd. Het reglement luidt als volgt : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 : Doelstelling Binnen de perken van de jaarlijks voorziene budgettaire middelen, verleent het Stadsbestuur van Blankenberge subsidies om de handel in Blankenberge te concentreren binnen het kernwinkelgebied. Volgende handelskernversterkende maatregelen worden gesubsidieerd : - het aanmoedigen van ondernemers om kleine handelspanden te fusioneren tot grote, economisch leefbare handelspanden, - het ondersteunen van startende ondernemers bij de opstart van hun handelszaak, - het ondersteunen van ondernemers om hun handelszaak te verhuizen naar het kernwinkelgebied, - het aanmoedigen van ondernemers om leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied een nieuwe invulling te geven, - het aanmoedigen van eigenaars van leegstaande handelspanden buiten het kernwinkelgebied om hun leegstaand handelspand te herbestemmen naar een woonfunctie. Artikel 2 : Bestickeringsactie Binnen de perken van de jaarlijks voorziene budgettaire middelen, koppelt het Stadsbestuur hieraan een bestickeringsactie die leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied op korte termijn aantrekkelijker moet maken en die er eveneens op gericht is om de verhuur van deze leegstaande handelspanden te promoten. Artikel 3 : Looptijd Dit toelagereglement heeft een looptijd tot en met 31/12/2015. Artikel 4 : Definities - handelszaak : elke commerciële onderneming waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) vereist is. - handelspand : het onroerend goed, waarin de handelszaak wordt/werd uitgebaat. - leegstaand handelspand : elk handelspand dat op het ogenblik van de aanvraag sedert minstens 12 opeenvolgende maanden niet voor handelsdoeleinden wordt gebruikt. - handelaar : de uitbater, natuurlijke of rechtspersoon van de handelszaak. - aanvrager-verhuurder : persoon of rechtspersoon die tegen betaling en voor de duur van een geregistreerde handelshuurovereenkomst huurgenot van een leegstaand handelspand in het kernwinkelgebied verschaft aan een huurder. - aanvrager-huurder : persoon of rechtspersoon die aan de verhuurder huur betaalt via een geregistreerde handelshuurovereenkomst ten einde huurgenot te verkrijgen van een leegstaand handelspand in het kernwinkelgebied met het oog er een handelszaak uit te baten. - eigenaar : de eigenaar van het onroerend goed waarvoor de aanvraag wordt ingediend. - commerciële vloeroppervlakte : netto verkoopoppervlakte.

2 - kernwinkelgebied : de zone zoals afgebakend op de onderstaande afbeelding. Artikel 5 : Verbintenissen en terugbetaling 5.1 Controle gegevens De aanvrager geeft toestemming aan het Stadsbestuur om alle onderzoeken te laten verrichten voor, tijdens en na de procedure van de subsidie-aanvraag, om het controleren van de verstrekte gegevens mogelijk te maken. Weigering van medewerking aan het onderzoek brengt verval van het recht op subsidie met zich mee. Het niet verstrekken van de nodige gegevens voor controle of het opgeven van onjuiste gegevens, kan leiden tot het verval van het recht op toelage, tot een beperking van het toelagebedrag of tot een terugvordering van de toelage vermeerderd met 15%. 5.2 Terugvordering premie De aanvrager verbindt er zich toe het bedrag van de toelage, vermeerderd met 15%, terug te betalen indien er binnen de 6 jaar na uitkering van de toelage : - in het handelspand geen handelszaak meer aanwezig is, - in de gecreëerde woonruimte geen woonfunctie meer aanwezig is. 5.3 Cumuleerbaarheid Deze toelages zijn onderling cumuleerbaar en cumuleerbaar met andere steunmaatregelen. HOOFDSTUK 2 : TOELAGEREGLEMENT VOOR HET NEMEN VAN HANDELSKERNVERSTERKENDE MAATREGELEN. HOOFDSTUK 2.1 : PREMIE VOOR ONDERNEMERS DIE KLEINE HANDELSPANDEN FUSIONEREN TOT GROTE, ECONOMISCH LEEFBARE HANDELSPANDEN.

3 Artikel 6 : Deze toelage heeft als doel de stedelijke aantrekkingskracht verder te verhogen door het aantal kleinere handelspanden, die economisch niet leefbaar zijn, te verminderen en te komen tot grote, economisch leefbare, handelspanden. Deze toelage wordt uitsluitend uitbetaald indien het een duurzame handelszaak betreft die de uitstraling en de kwaliteit van het straatbeeld opwaardeert en de ruimtelijke kwaliteit van het handelsapparaat verhoogt. Artikel 7 : Bedrag van de toelage Het Stadsbestuur verleent een éénmalige toelage van 50% van de investeringskosten (met een maximum van euro) per klein handelspand aan diegene die een aanvraag indient om twee of meer kleinere handelspanden samen te voegen tot één handelspand met een commerciële vloeroppervlakte van maximum 250 m² in het kernwinkelgebied van Blankenberge. Artikel 8 : Voorwaarden tot uitbetaling van de toelage - er na de fusie in het handelspand effectief een handelszaak wordt uitgebaat zoals bedoeld in Artikel 6, tweede lid; - de handelszaak het hele jaar door, minstens 5 dagen per week, geopend is; - er in het handelspand tot ten minste 6 jaar na de uitkering van de toelage nog een handelszaak zoals bedoeld in Artikel 6, tweede lid, wordt uitgebaat; - het handelspand stedenbouwkundig vergund is en conform de vergunning uitgevoerd is of geacht wordt stedenbouwkundig vergund te zijn; - de afzonderlijke toegang tot de bovenliggende bouwlagen gewaarborgd is; - voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van een handelszaak; - na samensmelting een investering gebeurd is ten bedrage van minstens euro per klein handelspand dat samengevoegd werd. Artikel 9 : Aanvraag van de toelage 9.1 De toelage wordt als volgt aangevraagd : De aanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen vóór de aanvang van de werken tot samensmelting van de handelspanden, door middel van een formulier ter beschikking gesteld door het Stadsbestuur. 9.2 De toelage wordt principieel toegekend : 9.3 Definitieve toekenning : De toelage wordt definitief toegekend of geweigerd door het college van burgemeester en schepenen nadat door de stedelijke diensten is vastgesteld dat in het handelspand effectief een handelszaak wordt uitgebaat zoals bedoeld in Artikel 6, tweede lid. Een investeringsfactuur (met bewijs van betaling) van minstens euro per klein handelspand dat samengevoegd werd, moet voorgelegd worden. HOOFDSTUK 2.2 : PREMIE VOOR STARTENDE ONDERNEMERS Artikel 10 : Deze toelage heeft als doel de stedelijke aantrekkingskracht verder te verhogen door het ondernemerschap te bevorderen via een extra stimulans aan ondernemers die een handelszaak opstarten.

4 De toelage wordt uitsluitend uitbetaald indien het een duurzame handelszaak betreft die de uitstraling en de kwaliteit van het straatbeeld opwaardeert en de ruimtelijke kwaliteit van het handelsapparaat verhoogt. Artikel 11 : Bedrag van de toelage Het Stadsbestuur verleent een toelage van 300 euro aan de startende ondernemer van een handelszaak, die gericht is op de verhandeling van goederen voor dagdagelijks gebruik, en die gelegen is buiten het kernwinkelgebied maar op grondgebied Blankenberge. Het Stadsbestuur verleent een toelage van euro aan de startende ondernemer van een handelszaak die gelegen is in het kernwinkelgebied van Blankenberge. Artikel 12 : Voorwaarden tot uitbetaling van de toelage - er in het handelspand effectief een handelszaak wordt uitgebaat zoals bedoeld in Artikel 10, tweede lid; - de handelszaak het hele jaar door, minstens 5 dagen per week, geopend is; - er in het handelspand tot ten minste 6 jaar na de uitkering van de toelage nog een handelszaak zoals bedoeld in Artikel 10, tweede lid, wordt uitgebaat; - het handelspand stedenbouwkundig vergund is en conform de vergunning uitgevoerd is of geacht wordt stedenbouwkundig vergund te zijn; - het handelspand over een sociaal-economische vergunning beschikt, indien vereist; - voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van een handelszaak. Artikel 13 : Aanvraag van de toelage 13.1 De toelage wordt als volgt aangevraagd : De aanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen vóór de ingebruikname van de handelszaak, door middel van een formulier ter beschikking gesteld door het Stadsbestuur De toelage wordt principieel toegekend : 13.3 Definitieve toekenning : De toelage wordt definitief toegekend of geweigerd door het college van burgemeester en schepenen nadat door de stedelijke diensten is vastgesteld dat in het handelspand effectief een handelszaak wordt uitgebaat zoals bedoeld in Artikel 10, tweede lid. HOOFDSTUK 2.3 : PREMIE VOOR ONDERNEMERS DIE HUN HANDELSZAAK VERHUIZEN NAAR HET KERNWINKELGEBIED Artikel 14 : Deze toelage heeft als doel de stedelijke aantrekkingskracht verder te verhogen door ondernemers te stimuleren om hun handelszaak te verhuizen naar het kernwinkelgebied. De toelage wordt uitsluitend uitbetaald indien het een duurzame handelszaak betreft die de uitstraling en de kwaliteit van het straatbeeld opwaardeert en de ruimtelijke kwaliteit van het handelsapparaat verhoogt. Artikel 15 : Bedrag van de toelage

5 Het Stadsbestuur verleent een toelage van euro aan diegene die een handelszaak op het grondgebied van de Stad Blankenberge verhuist van buiten het kernwinkelgebied, maar gelegen op het grondgebied van Blankenberge, naar het kernwinkelgebied van Blankenberge. Artikel 16 : Voorwaarden tot uitbetaling van de toelage - er na verhuis in het handelspand effectief een handelszaak wordt uitgebaat zoals bedoeld in Artikel 14, tweede lid; - de handelszaak het hele jaar door, minstens 5 dagen per week, geopend is; - er in het handelspand tot ten minste 6 jaar na de uitkering van de toelage nog een handelszaak zoals bedoeld in Artikel 14, tweede lid, wordt uitgebaat; - het handelspand stedenbouwkundig vergund is en conform de vergunning uitgevoerd is of geacht wordt stedenbouwkundig vergund te zijn; - het handelspand over een sociaal-economische vergunning beschikt, indien vereist; - voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van een handelszaak. Artikel 17 : Aanvraag van de toelage 17.1 De toelage wordt als volgt aangevraagd : De aanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen vóór de verhuis, door middel van een formulier ter beschikking gesteld door het Stadsbestuur De toelage wordt principieel toegekend : 17.3 Definitieve toekenning : De toelage wordt definitief toegekend door het college van burgemeester en schepenen nadat door de stedelijke diensten is vastgesteld dat in het handelspand effectief een handelszaak wordt uitgebaat zoals bedoeld in Artikel 14, tweede lid. HOOFDSTUK 2.4 : PREMIE VOOR VERHUURDERS EN HUURDERS VAN LEEGSTAANDE HANDELSPANDEN IN HET KERNWINKELGEBIED Artikel 18 : Deze toelage heeft als doel de stedelijke aantrekkingskracht verder te verhogen door het ondernemerschap te bevorderen door de leegstand te bestrijden door een subsidie te voorzien voor aanvrager-verhuurders en aanvrager-huurders van leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied. De toelage wordt uitsluitend uitbetaald indien het een duurzame handelszaak betreft die de uitstraling en de kwaliteit van het straatbeeld opwaardeert en de ruimtelijke kwaliteit van het handelsapparaat verhoogt. Artikel 19 : Bedrag van de toelage 19.1 Toelage voor de aanvrager-huurder : Het Stadsbestuur verleent een toelage aan de aanvrager-huurder die een leegstaand handelspand in gebruik neemt voor de uitbating van een handelszaak in het kernwinkelgebied zoals bedoeld in Artikel 18, tweede lid. Deze toelage is gelijk aan één maand huurprijs met een maximum van euro. Dit premiebedrag wordt uitbetaald in 3 schijven. 1/3 wordt uitbetaald bij de start van de huurovereenkomst, 1/3 bij de start van het tweede jaar van de huurovereenkomst en 1/3 bij de start van het derde jaar van de huurovereenkomst.

6 19.2 Toelage voor de aanvrager-verhuurder : Het Stadsbestuur verleent een toelage aan de aanvrager-verhuurder die een leegstaand handelspand verhuurt voor de uitbating van een handelszaak in het kernwinkelgebied zoals bedoeld in Artikel 18, tweede lid. Deze toelage is gelijk aan : - 50% van het verschil tussen de laatste officieel geregistreerde verhuurprijs van het handelspand en de nieuwe verlaagde verhuurprijs met een maximum van euro gedurende het eerste jaar van de huurovereenkomst; - 30% van het verschil tussen de laatste officieel geregistreerde verhuurprijs van het handelspand en de nieuwe verlaagde verhuurprijs met een maximum van euro gedurende het tweede jaar van de huurovereenkomst; - 10% van het verschil tussen de laatste officieel geregistreerde verhuurprijs van het handelspand en de nieuwe verlaagde verhuurprijs met een maximum van euro gedurende het derde jaar van de huurovereenkomst. Artikel 20 : Voorwaarden tot uitbetaling van de toelage - er na afsluiting van de geregistreerde handelshuurovereenkomst effectief een handelszaak wordt uitgebaat zoals bedoeld in Artikel 18, tweede lid; - de handelszaak het hele jaar door, minstens 5 dagen per week, geopend is; - er in het handelspand tot ten minste 6 jaar na de uitkering van de toelage nog een handelszaak zoals bedoeld in Artikel 18, tweede lid, wordt uitgebaat; - het handelspand stedenbouwkundig vergund is en conform de vergunning uitgevoerd is of geacht wordt stedenbouwkundig vergund te zijn; - de handelszaak over een sociaal-economische vergunning beschikt, indien vereist; - voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van een handelszaak; - aanvrager-verhuurder en aanvrager-huurder zijn niet dezelfde persoon, rechtspersoon, vennootschap of behorend (vb. als vennoot, zaakvoerder, werknemer, ) tot beide noch zijn deze familieleden van elkaar in de eerste graad. Artikel 21 : Aanvraag van de toelage 21.1 De toelage wordt als volgt aangevraagd : De aanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, door middel van een formulier ter beschikking gesteld door het Stadsbestuur De toelage wordt principieel toegekend : 21.3 Definitieve toekenning : De toelage wordt definitief toegekend door het college van burgemeester en schepenen nadat door de stedelijke diensten is vastgesteld dat in het handelspand effectief een handelszaak wordt uitgebaat zoals bedoeld in Artikel 18, tweede lid. Artikel 22 : HOOFDSTUK 2.5 : PREMIE VOOR HET HERBESTEMMEN VAN EEN HANDELSPAND TOT WOONFUNCTIE

7 Deze toelage heeft als doel de stedelijke aantrekkingskracht verder te verhogen door het bevorderen van de bestemmingswijziging van een handelspand buiten het kernwinkelgebied tot een volwaardige woonfunctie. Artikel 23 : Bedrag van de toelage Het Stadsbestuur verleent een éénmalige toelage van euro per handelspand dat wordt herbestemd tot een volwaardige woonfunctie. Artikel 24 : Voorwaarden tot uitbetaling van de toelage - het ofwel gaat om een handelspand dat minstens 12 maanden leeg staat en gelegen is buiten het kernwinkelgebied van Blankenberge, ofwel om een handelspand waarvan de handelszaak werd verhuisd naar het kernwinkelgebied en waarvoor de ondernemer de toelage, bedoeld in Hoofdstuk 2.3, heeft ontvangen; - het volledige handelspand ofwel wordt omgevormd tot een volwaardige woongelegenheid op zich, ofwel met een volwaardige woonfunctie wordt toegevoegd aan een bestaande woongelegenheid. Het oprichten van een nieuwe woning na sloop van het handelspand komt eveneens in aanmerking; - er na het uitvoeren van werken effectief een volwaardige woonfunctie is ingericht in de plaats van de handelszaak. Bergingen, autobergingen, werkplaatsen, etc komen niet in aanmerking; - de woonruimtes effectief in gebruik genomen worden vooraleer de premie wordt uitbetaald; - er in het pand tot ten minste 6 jaar na de uitkering van de toelage nog een woonfunctie aanwezig is; - het pand stedenbouwkundig vergund is en conform de vergunning uitgevoerd is of geacht wordt stedenbouwkundige vergund te zijn; - na de bestemmingswijziging investeringen d.m.v. facturen kunnen aangetoond worden ten bedrage van minstens euro (excl. BTW) per herbestemd handelspand. Artikel 25 : Aanvraag van de toelage 25.1 De toelage wordt als volgt aangevraagd : De aanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen vóór de aanvang van de werken tot herbestemming van het handelspand, door middel van een formulier ter beschikking gesteld door het Stadsbestuur De toelage wordt principieel toegekend : 25.3 Definitieve toekenning : De toelage wordt definitief toegekend door het college van burgemeester en schepenen nadat door de stedelijke diensten is vastgesteld dat in het handelspand effectief een volwaardige woonfunctie is ingericht. Een bewijs van de opgelegde investeringen ten belope van minstens euro (excl. BTW) per handelspand dat werd herbestemd, moet voorgelegd worden aan de hand van voldane facturen. Artikel 26 : HOOFDSTUK 3 : SLOTBEPALINGEN.

8 Indien de begunstigde van de toelage nog openstaande schulden heeft aan het Stadsbestuur, behoudt deze laatste het recht de toelage te verrekenen met de openstaande schuld. Artikel 27 : De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van dit toelagereglement en worden geregistreerd en bewaard overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten. ARTIKEL 2 : Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement en is bevoegd elk specifiek geval te evalueren en een beslissing te nemen op basis van de evaluatie rekening houdend met de jaarlijks beschikbare budgettaire middelen.

Wijziging subsidiereglement Kernplan - vaststelling

Wijziging subsidiereglement Kernplan - vaststelling Wijziging subsidiereglement Kernplan - vaststelling Artikel 1 Doel Binnen de perken van de jaarlijks voorziene budgettaire middelen, verleent het Stadsbestuur subsidies om de handel in Roeselare te binnen

Nadere informatie

BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN.

BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN. Blankenberge, 1 maart 2014 BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN. Op 17 december 2013 nam de gemeenteraad kennis van het Strategisch Commercieel plan voor de binnenstad.

Nadere informatie

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE /

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE / IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge 70345 BTW BE- 438-505-128 050/ 41 88 41 nw@immo-wenduine.be 050/42 85 80 www.immo-wenduine.be VERWERVINGSPREMIE VOOR JONGE GEZINNEN Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen, woonachtig

Nadere informatie

Premiereglement voor startende ondernemingen. Artikel 1. Inhoud.

Premiereglement voor startende ondernemingen. Artikel 1. Inhoud. Premiereglement voor startende ondernemingen Artikel 1. Inhoud. Het college van burgemeester en schepenen kan binnen de perken van de beschikbare budgetten een eenmalige premie toekennen voor het opstarten

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie

VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d

VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT Gemeenteraadsbeslissing d.d. 13.12.2016 Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen te blijven stimuleren om een eigen woning te verwerven, hetzij door

Nadere informatie

REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.01.2014

REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.01.2014 STADSBESTUUR BLANKENBERGE HJ/VK TOELAGE VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.01.2014 Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen te blijven stimuleren om een eigen woning te verwerven,

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE VERWERVINGSPREMIE

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE VERWERVINGSPREMIE STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE Ingediend op : AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE VERWERVINGSPREMIE Belangrijk : GEMEENTERAADSBESLISSING D.D. 13.12.2016 VAN TOEPASSING VANAF 01.01.2017

Nadere informatie

Reglement Projectsubsidies Toegankelijk Geraardsbergen

Reglement Projectsubsidies Toegankelijk Geraardsbergen Reglement Projectsubsidies Toegankelijk Geraardsbergen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 april 2015. Inhoudstafel Artikel 1: Doel... 2 Artikel 2: Definitie... 2 Artikel 3: Doelgroep... 2 Artikel 4:

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

INFOFICHE: OPSTARTPREMIE VOOR VESTIGING VAN EEN HANDELSZAAK

INFOFICHE: OPSTARTPREMIE VOOR VESTIGING VAN EEN HANDELSZAAK INFOFICHE: OPSTARTPREMIE VOOR VESTIGING VAN EEN HANDELSZAAK De opstartpremie heeft als doelstelling de aantrekkingskracht van het handelscentrum binnen de stadskern te verhogen door de vestiging van ondernemers

Nadere informatie

Gemeenteraad 23 februari 2016

Gemeenteraad 23 februari 2016 Gemeenteraad 23 februari 2016 STEDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT INZAKE HET SAMENVOEGEN VAN HANDELSPANDEN WAARVAN TEN MINSTE ÉÉN HANDELSPAND EEN LEEGSTAAND HANDELSPAND IS HOOFDSTUK 1. BEGRIPPENKADER Artikel 1.

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2014 betreffende het gemeentelijk reglement renovatie handelspanden

Besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2014 betreffende het gemeentelijk reglement renovatie handelspanden Besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2014 betreffende het gemeentelijk reglement renovatie handelspanden Hoofdstuk 1. Begrippenkader Artikel 1 Definities Voor de toepassing van dit reglement verstaan

Nadere informatie

Artikel 1. Begrippenkader. Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder:

Artikel 1. Begrippenkader. Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder: Reglement voor het verkrijgen van een toelage voor initiatieven van Antwerpse handelaarsverenigingen in het kader van wegenwerken in de stad Antwerpen. Stad Antwerpen voorziet in een financiële tegemoetkoming

Nadere informatie

Reglement opstartpremie voor vestiging van een handelszaak 2017

Reglement opstartpremie voor vestiging van een handelszaak 2017 Reglement opstartpremie voor vestiging van een handelszaak 2017 1. Begrippenkader Artikel 1. Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Handelszaak: elke (commerciële) activiteit

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

Reglement Gevelrenovatie handelspanden Ingelmunster

Reglement Gevelrenovatie handelspanden Ingelmunster Reglement Gevelrenovatie handelspanden Ingelmunster HOOFDSTUK 1 Artikel 1 HOOFDSTUK 2 Artikel 2 Artikel 3 HOOFDSTUK 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 HOOFDSTUK 4 Artikel 8 Artikel 9 HOOFDSTUK 5

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Reglement toelage voor de opwaardering van leegstaande handelspanden

Reglement toelage voor de opwaardering van leegstaande handelspanden Reglement toelage voor de opwaardering van leegstaande handelspanden Artikel 1 Begrippenkader Handelspand Het onroerend goed, waarin de handelszaak werd uitgebaat, met uitsluiting van alle delen van het

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

Gemeenteraad Openbare zitting Definitieve beslissing 19 december 2008

Gemeenteraad Openbare zitting Definitieve beslissing 19 december 2008 Gemeenteraad Openbare zitting Definitieve beslissing 19 december 2008 16. Huisvesting: verordening houdende vaststelling van een stedelijke premie wonen boven winkels: wijziging De raad, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Subsidiereglement Gevelrenovatie van handelspanden

Subsidiereglement Gevelrenovatie van handelspanden Subsidiereglement Gevelrenovatie van handelspanden HOOFDSTUK 1 Begrippenkader Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement verstaan we onder: Handelszaak Elke commerciële onderneming waarvoor

Nadere informatie

Subsidiereglement ter bevordering van het kernversterkend detailhandelsbeleid.

Subsidiereglement ter bevordering van het kernversterkend detailhandelsbeleid. Subsidiereglement ter bevordering van het kernversterkend detailhandelsbeleid. Aanleiding. Tijdens de periode van 2016 tot en met het voorjaar van 2017 werkte het gemeentebestuur in samenwerking met de

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES GEMEENTE WIELSBEKE GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN DIE VERHUURD (ZULLEN) WORDEN VIA HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR aangenomen door de Gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

STADSBESTUUR TIELT WEST-VLAANDEREN. UITTREKSEL Uit het register der handelingen van de GEMEENTERAAD Openbare Zitting van 3 juni 2004

STADSBESTUUR TIELT WEST-VLAANDEREN. UITTREKSEL Uit het register der handelingen van de GEMEENTERAAD Openbare Zitting van 3 juni 2004 STADSBESTUUR TIELT 8700 - WEST-VLAANDEREN UITTREKSEL Uit het register der handelingen van de GEMEENTERAAD Openbare Zitting van 3 juni 2004 Tegenwoordig: VAN DAELE, Burgemeester-Voorzitter; VANNIEUWENHUYZE,

Nadere informatie

Het gemeentelijk reglement gevelrenovatie en de renovatie van leegstaande handelspanden

Het gemeentelijk reglement gevelrenovatie en de renovatie van leegstaande handelspanden Het gemeentelijk reglement gevelrenovatie en de renovatie van leegstaande handelspanden HOOFDSTUK 1 BEGRIPPENKADER Artikel 1 Definities Voor de toepassing van dit reglement verstaan we onder: Handelszaak

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Begrippenkader. Algemeen INFOFICHE: RENOVATIE VAN HANDELSPANDEN

Begrippenkader. Algemeen INFOFICHE: RENOVATIE VAN HANDELSPANDEN INFOFICHE: RENOVATIE VAN HANDELSPANDEN Begrippenkader Handelszaak: elke commerciële onderneming waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) vereist is en die de uitoefening van

Nadere informatie

REGLEMENT. Subsidie voor de herontwikkeling van handelszaken en huisvesting in de te versterken handelskernen

REGLEMENT. Subsidie voor de herontwikkeling van handelszaken en huisvesting in de te versterken handelskernen REGLEMENT Subsidie voor de herontwikkeling van handelszaken en huisvesting in de te versterken handelskernen Artikel 1 Definities De volgende termen worden als volgt omschreven voor de toepassing van onderhavig

Nadere informatie

stad brugge woondienst REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET FUNCTIONEEL VERBETEREN VAN WONINGEN - HERVASTSTELLING

stad brugge woondienst REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET FUNCTIONEEL VERBETEREN VAN WONINGEN - HERVASTSTELLING stad brugge woondienst REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET FUNCTIONEEL VERBETEREN VAN WONINGEN - HERVASTSTELLING Artikel 1.: Algemeen principe Binnen de perken van de jaarlijks op de stadsbegroting

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES STAD IZEGEM STEDELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR HUURWONINGEN aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 28 april 2015 Artikel 1 TITEL I: DOEL Om het aanbod aan kwalitatieve

Nadere informatie

Premiereglement duurzaam saneren

Premiereglement duurzaam saneren STADSBESTUUR BLANKENBERGE Premiereglement duurzaam saneren GEMEENTERAADSBESLISSING D.DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Deze premie beoogt woningen toekomstgericht en energiebewust te saneren,

Nadere informatie

In te vullen door de administratie RO : - aanvrager :... - ligging handelszaak :... - datum aanvraag :... - dossiernummer :...

In te vullen door de administratie RO : - aanvrager :... - ligging handelszaak :... - datum aanvraag :... - dossiernummer :... BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE TOELAGE VOOR HET AANPASSEN, VERBOUWEN OF BOUWEN VAN HANDELSZAKEN IN FUNKTIE VAN DE TOEGANKELIJKHEID VOOR ANDERSVALIDEN. GEMEENTERAADSBESLISSING

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie;

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie; Reglement betreffende het toekennen van studentenhuisvestingssubsidies ter bevordering van het behoud en vergroten van het aanbod aan kwalitatieve studentenkamers. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING GEMEENTERAADSBESLISSING D.D. 01/07/2008 (DIT REGLEMENT TREEDT IN WERKING OP 01/08/2008) Belangrijk : Lees

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

Reglement voor het verlenen van een subsidie voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen

Reglement voor het verlenen van een subsidie voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen Reglement voor het verlenen van een subsidie voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen Artikel 1. Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

GEMEENTERAAD: 28 februari 2014

GEMEENTERAAD: 28 februari 2014 GEMEENTERAAD: 28 februari 2014 Subsidiereglement gevelrenovatie van leegstaande handelspanden en/of de structurele renovatie van leegstaande handelspanden in het projectgebied in Sint-Niklaas Artikel 1.

Nadere informatie

Stedelijk subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit

Stedelijk subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit Stedelijk subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 april 2013 bekendgemaakt op 25 april 2013 Artikel 1 - Doel Hoofdstuk 1 Algemeen Binnen de perken van

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen

Subsidiereglement voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen Subsidiereglement voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2014 Bekendgemaakt op 17 december 2014 Inhoudstafel Artikel 1. Doel...

Nadere informatie

Stedelijk reglement gevelrenovatie en de renovatie van leegstaande handelspanden

Stedelijk reglement gevelrenovatie en de renovatie van leegstaande handelspanden Stedelijk reglement gevelrenovatie en de renovatie van leegstaande handelspanden Zoals goedgekeurd door: - Directiecomité WAGSO dd. 29 maart 2011 - Raad van bestuur WAGSO dd. 26 april 2011 HOOFDSTUK 1

Nadere informatie

Reglement renovatie handelspanden

Reglement renovatie handelspanden Reglement renovatie handelspanden INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1 Begrippenkader Definities Hoofdstuk 2 Algemeen Doelstelling Subsidie Hoofdstuk 3 Toepassingsgebied Begunstigden Algemene voorwaarden Uitgesloten

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013 Gemeentebestuur Ingelmunster Oostrozebekestraat 4-8770 Ingelmunster Tel. 051 33 74 00 - Fax 051 31 82 83 Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen Goedgekeurd door

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: wie kan voor welk pand een subsidie aanvragen?

Hoofdstuk 2: wie kan voor welk pand een subsidie aanvragen? Stedelijk reglement betreffende het toekennen van een subsidie voor gevelrenovatie en renovatie leegstaande handelspanden voor lokale handelskernen en buurtwinkels GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD dd. 15

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/06/2016

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/06/2016 1/8 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/06/2016 REGLEMENT RENOVATIE HANDELSPANDEN (WIJZIGING) Toelichting In kader van de nota Winkelen in Vlaanderen 2.0 lanceerde de Vlaamse overheid

Nadere informatie

Artikel 1.- Artikel 2.-

Artikel 1.- Artikel 2.- ontwerp subsidiereglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK : : Algemene A bepalingen Artikel.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. -02 van 20 januari

Nadere informatie

TOELAGE STADSHERWAARDERING. REGLEMENT STADSBESTUUR BLANKENBERGE

TOELAGE STADSHERWAARDERING. REGLEMENT STADSBESTUUR BLANKENBERGE STADSBESTUUR BLANKENBERGE RO/HJ/CH TOELAGE STADSHERWAARDERING. REGLEMENT GEMEENTERAADSBESLISSING D.D. 01/07/2008 (DIT REGLEMENT TREEDT IN WERKING OP 01/08/2008) De stad wenst de aanpak van het verouderd

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Premiereglement: Gevelrenovatie en Renovatie Leegstaande Handelspanden

Premiereglement: Gevelrenovatie en Renovatie Leegstaande Handelspanden Premiereglement: Gevelrenovatie en Renovatie Leegstaande Handelspanden HOOFDSTUK 1 BEGRIPPENKADER Artikel 1 Definities Voor de toepassing van dit reglement verstaan we onder: Handelszaak: elke commerciële

Nadere informatie

Stedelijk reglement ter versterking van de economische bedrijvigheid in de kernen van de stad Kortrijk

Stedelijk reglement ter versterking van de economische bedrijvigheid in de kernen van de stad Kortrijk Stedelijk reglement ter versterking van de economische bedrijvigheid in de kernen van de stad Kortrijk Hoofdstuk 1: Algemene principes en definities Artikel 1. Algemene principes Het stadsbestuur van Kortrijk

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

(2) In artikel 7.2, 2 en 3, telkens in fine, wordt het woord driejaarlijks vervangen door jaarlijks.

(2) In artikel 7.2, 2 en 3, telkens in fine, wordt het woord driejaarlijks vervangen door jaarlijks. WIJZIGING VAN HET GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE INVENTARISATIE VAN EN BELASTING OP LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN EN OP TWEEDE VERBLIJVEN VOOR DE PERIODE 2014-2019 Het gemeentelijk reglement inzake

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK

REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK Opbouw reglement: 1. Definities 2. Premiebedrag 3. Voorwaarden woninggerelateerd persoonsgebonden 4. Procedure 5. Verplichtingen begunstigde(n) premie 6. Sancties 7.

Nadere informatie

EFRO: Reglement gevelrenovatie en renovatie van leegstaande handelspanden Stationsstraat Sint-Niklaas

EFRO: Reglement gevelrenovatie en renovatie van leegstaande handelspanden Stationsstraat Sint-Niklaas EFRO: Reglement gevelrenovatie en renovatie van leegstaande handelspanden Stationsstraat Sint-Niklaas HOOFDSTUK 1 BEGRIPPENKADER Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van dit reglement verstaan we

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2008 Gewijzigd in de gemeenteraad

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE BIJLAGE 2 lijk subsidiereglement van condensatieketels op stookolie ter vervanging van een oude verwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Artikel 1 Algemeen Binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht

Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016 Bekendgemaakt op 28 september 2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad hervastgesteld door de gemeenteraad op 25 oktober 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 26 oktober 2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Locatiepremie Art. 1 1 Om alle kinderopvanginitiatieven in Aalst maximaal te ondersteunen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT. Gevelrenovatie Handelspanden Turnhout

SUBSIDIEREGLEMENT. Gevelrenovatie Handelspanden Turnhout SUBSIDIEREGLEMENT Gevelrenovatie Handelspanden Turnhout INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER HOOFDSTUK 2: ALGEMEEN HOOFDSTUK 3: TOEPASSINGSGEBIED HOOFDSTUK 4: GEVELRENOVATIE HOOFDSTUK 5: SUBSIDIE HOOFDSTUK6:

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Directie Leefmilieu dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Artikel 1 Voorwerp Binnen de perken

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Naam en voornaam (natuurlijke persoon): Naam en voornaam (rechtspersoon): huurder van het handelshuis waarvoor de premie aangevraagd wordt

Naam en voornaam (natuurlijke persoon): Naam en voornaam (rechtspersoon): huurder van het handelshuis waarvoor de premie aangevraagd wordt INGELMUNSTER Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke premie op het vestigen, moderniseren en vernieuwen van winkels en handelshuizen (Besluit van de Gemeenteraad van 25 januari 2005) In

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET TOEGANKELIJK MAKEN VAN WONINGEN BOVEN HANDELSPANDEN

REGLEMENT VOOR HET TOEGANKELIJK MAKEN VAN WONINGEN BOVEN HANDELSPANDEN 1 REGLEMENT VOOR HET TOEGANKELIJK MAKEN VAN WONINGEN BOVEN HANDELSPANDEN ARTIKEL 1. Doelstelling Met ingang van 1 januari 2014, binnen de perken van het jaarlijks op de stadsbegroting uitgetrokken en goedgekeurd

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

Betreffende het toekennen van kennismakingscheque sociale economie

Betreffende het toekennen van kennismakingscheque sociale economie REGLEMENT Betreffende het toekennen van kennismakingscheque sociale economie 2015 2016 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 21.05.2015 Om de ontwikkeling van de sociale economie te bevorderen, werd er

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 oktober 2008 Bekendgemaakt op 23 oktober 2008 Artikel

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie